ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ. Заняття 1. Філософія, коло її проблем та роль в суспільстві

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ. Заняття 1. Філософія, коло її проблем та роль в суспільстві"

Transcription

1 ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ Заняття 1. Філософія, коло її проблем та роль в суспільстві 1. Світогляд. Історичні типи світогляду. 2. Сутність, структура і призначення філософії. 3. Проблема основного питання філософії. Основні поняття: філософія, світогляд, міфологія, релігія, матеріалізм, ідеалізм, онтологія, гносеологія, аксіологія, діалектика, агностицизм, догматизм, скептицизм. 1. Які основні структурні елементи світогляду? 2. Які основні історичні типи світогляду? 3. Як співвідносяться філософія і наука? 4. В чому цінність філософії для особи і суспільства? 1. Дайте визначення аспектів єдності та відмінності понять світобачення, світосприйняття, світорозуміння. 2. Проаналізуйте співвідношення понять міф і міфологія. 3. Окресліть особливості релігійного світогляду. 4. Розгляньте особливості філософського світогляду. 1. «Так що ж таке філософія?» Круглий стіл на кафедрі філософії Запорізького національного університету // Грані. Дніпропетровськ, (51). С Кривега Л.Д. Формування соціально-конструктивного світогляду як призначення університету //Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. Випуск 15. Дніпропетровськ, С Попович М.В. Що таке філософія? // Філософська думка: український науково-теоретичний часопис С Миронов В.В. Философия как событие // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия С Миронов В.В. Философия и Слово (или Ещѐ раз о специфике философии) // Вопросы философии С Лутай В.С. Основной вопрос современной философии. Синергетический вопрос. К.: Издатель ПАРАПАН, с. 8. Берлин И. Назначение философии // Вопросы философии С Кривега Л.Д. Мировоззренческие ориентации личности в условиях трансформации общества. Запорожье: ЗГУ, С Козловець М., Самардак М. Майбутнє філософії: постмодерністський дискурс // Філософська думка С Конш М. (Франция) Какая философия нужна завтра? // Философия и об-во С Нечуй-Левицький Іван. Світогляд українського народу: Ескіз української міфології. К.: Обереги, с. (Бібліотека українського раритету). 2. Гримич М.В. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців (Когнітивна антропологія). К., с. 3. Коган Л.А. О будущем философии // Вопросы философии С Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? Пер. с фр. и послесл. С.Н.Зенкина. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, с. 6. Чанышев А.Н. Философия как филология, как мудрость и как мировоззрение // Вестник МГУ. Серия 7. Философия С Чанышев А.Н. Философия как филология, как мудрость и как мировоззрение // Вестник МГУ. Серия 7. Философия С

2 Заняття 2. ЛЮДИНА ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ 1. Розуміння людини в історії філософської думки. 2. Людина: індивід, особа, особливість. Духовність. 3. Проблема життя і смерті. 4. Концепції сенсу життя людини. Основні поняття: індивід, особа, індивідуальність, людина, духовність, життя, сенс життя, смерть, клонування. 1. Яке співвідношення понять людина, індивід, особистість. 2. Назвіть основні концепції сенсу життя людини. 3. Перелікуйте суттєві характеристики людського буття. 1. Визначте правові та етичні проблеми клонування. 2. Дайте визначення духовності та її проявів в життєдіяльності людини. 3. Відношення до феномену смерті в різних релігіях та культурах. 1. Людина в цивілізації XXI століття: проблема свободи / [ В. Г. Табачковський, М. О. Булатов, Т. В. Лютий, та ін.]. К.: Наук, думка, с. 2. Скотна Н.В. Особа в розколотій цивілізації: світогляд, проблеми освіти і виховання: Автореф. дис... д-ра філос. наук: / АПН України; Інститут вищої освіти. К., с. // [in=_scripts/ep.in] 3. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж:навчальний посібник /Під ред. Н. Хамітова. (2-е вид. перероб. та доп.) К.: КНТ, Центр навчальної літератури, с. 4. Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи / Г.Табачковський, М.О.Булатов, Т.В.Лютий, Г.І.Шалашенко, Є.І.Андрос, А.М.Дондюк, Г.П.Ковадло, Н.В.Хамітов, О.А.Ярош, В.П.Загороднюк.. К.: Наук. думка, с. 1. Онтологія людини. Навчальний посібник / Відп. ред. Лях В.В., Мозговий Л.І. Слов янськ: Печатний двір, Свобода: сучасні виміри та альтернативи / Відп. ред. Лях В.В., Пазенок В.С. К.: Український центр духовної культури, Скотна Н.В. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії / Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. Л.: Українські технології, с. 4. Мегрелішвілі М.О. Буття людини як буття можливостей: соціально-філософський аналіз: Автореф. дис... канд. філософ. наук: /; Запоріз. держ. ун-т. Запоріжжя, с. // Заняття 3. Філософське розуміння світу 1. Буття та його форми. 2. Матерія як філософська категорія. 3. Рух та його форми. 4. Простір і час. 5. Субстанціональна та реляційна концепції простору і часу. Основні поняття: онтологія, субстанція, субстрат, монізм, дуалізм, форми буття, форми руху, картина світу. 1. Як співвідносяться рух і розвиток: загальне та відмінне. 2. Назвіть основні форми руху матерії. 3. Перелікуйте основні суттєві характеристики часу і простору.

3 : 1. Охарактеризуйте основні філософські уявлення про матерію. 2. Проаналізуйте зміст реляційної концепції простору і часу. 3. Обґрунтуйте, в чому полягає проблема єдності матерії, руху, простору і часу. 4. Наведіть перелік основних філософських позицій, пов язаних із розумінням вихідних підвалин буття. : 1. Філософія [Текст] : навч. посіб. / [Л. В. Губерський та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф. І. Ф. Надольного. - 8-е вид., стер. - К. : Вікар, с. - (Серія "Вища освіта XXI століття"). 2. Філософія [Текст] : словник-довідник : навч. посіб. / за ред. проф. І. Ф. Надольного, проф. І. І. Пилипенка, проф. В. Г. Чернеця ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец., Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - 3-є вид., допов., випр., переробл. - К. : НАКККіМ, с. 3. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч.посіб./за ред..акад.нан України Л.В.Губерського. К.:Знання, с. 4. Філософський енциклопедичний словник. К.: Абрис, с. Статті: Буття, Буття буденне, Буття граничне, Існування, Об єктивна реальність, Природа, Природне й штучне, Субстанція. 1. Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. - М., Бибихин В.В. Мир.- СПб., Дышлевый П.С. Яценко Л. В. Что такое научная картина мира. М., Губин В.Д. Онтология. М., Гегель Г.В.Ф. Учение о бытии // Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.1. Наука логики. М., Заняття 4. Свідомість 1. Виникнення свідомості і її суспільна природа. 2. Структура та функції свідомості. 3. Форми та рівні суспільної свідомості. 4. Основні проблеми моделювання психічної діяльності людини. Основні поняття: психіка, свідомість, несвідоме, мислення, воля, відображення, пам ять, почуття, мова, спілкування, праця, форми та рівні суспільної свідомості, ідеологія. 1. Охарактеризуйте проблему виникнення і розвитку свідомості. 2. Розгляньте структуру свідомості. 3. Розкрийте в чому полягає активний характер свідомості і її творчі функції. 1. Визначте сутність та форми відображення. 2. Як співвідносяться свідомість і мислення? 3. Визначте біологічні та соціальні передумови виникнення свідомості. 1. Філософський енциклопедичний словник. К., Статті: Відображення, Свідомість», Ідеальне, Інтеллігібельне, Психіка, Самосвідомість особистості. 2. Юлина Н.С. Тайна сознания: альтернативные стратегии исследования. Ч.1. Журнал Вопросы философии, С ; Ч. 2. Журнал Вопросы философии С Хакен Г. Принципы работы головного мозга. Синергетический подход к активности мозга, поведению и когнитивной деятельности. М.: ПЕР СЭ, Самойлова А.Г. Свідомість особистості: співвідношення буденного та наукового рівнів // Вісник Дніпропетровського університету. Дніпропетровськ, Вип.5. С Заняття 5.

4 Пізнання 1. Сутність, структура та форми пізнавального процесу. 2. Концепції істини. 3. Наукове пізнання і його специфічні ознаки. 4. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання та їх методи. Основні поняття: пізнання, суб єкт, об єкт, знання, істина, наука, агностицизм, аналіз, синтез, індукція, дедукція, експеримент, спостереження, абстрагування, моделювання. 1. Дайте визначення понять пізнання, знання, істина. 2. Назвіть форми чуттєвого і раціонального пізнання. 3. Охарактеризуйте форми емпіричного і теоретичного рівнів пізнання. : 1. Розкрийте сутність проблеми співвідношення суб єкта і об єкта пізнання. 2. Розкрийте єдність чуттєвого і раціонального у пізнавальному процесі. 3. Доведіть, що практика є основою, ціллю пізнання та критерієм істини. 1. Філософський енциклопедичний словник. К.:Абрис, Статті: Відчуття, Єдність діалектики, логіки, теорії пізнання, Інстинкт, Інтуїція, Істина, Об єкт, Пізнання, Поняття, Практика, Сприймання, Судження, Теорія пізнання, Узагальнення, Умовивід, Уява, Уявлення. 2. Ярошовець В.І. Людина в системі пізнання. К., Яценко О.І. Практика-познание-мировоззрение. К., Горский Д.П. О критериях истины. (К диалектике теоретического знания и общественной практике) // Вопросы философии С Кун Т. Структура научных революций. М., с. 2. Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки. М., с. 3. Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., Заняття 6. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ 1. Поняття розвитку та його атрибутів. 2. Сучасні концепції розвитку: діалектика, метафізика, еклектика, софістика, синергетика. Основні поняття: суб єктивна і об єктивна діалектика, догматизм, релятивізм, історичні типи діалектики, форми діалектики, протиріччя, розвиток, зв язок. 1. Назвіть основні принципи діалектики. 2. Дайте характеристику метафізики, еклектики та софістики. 3. Які основні поняття синергетики? 1. Дайте характеристику синергетики як нового типу світогляду. 2. Проаналізуйте закони діалектики. 3. Визначте зміст понять еволюція і революція. 1. Філософський енциклопедичний словник. К: Абрис, с. Статті Діалектика, Метафізика, Еклектика, Софістика, Синергетика, Догматизм, Релятиізм. 2. Синергетике 30 лет // Вопросы философии Шаповалов В.И. Законы синергетики и глобальные тенденции. / В.И.Шаповалов, Н.В. Казаков // Общественные науки и современность С

5 4. Штернберг М.И. Является ли синергетика наукой? // Философские науки С Прытков В.П. Оправдание синергетики // Вопросы философии С Пироженко В.А. Методологические претензии синергетики и иллюзия постнеклассической рациональности: [Логика и методология науки] // Наука и наукознавство С Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, Мартинюк І. Про синергетику без любові // Соціологія: теорія, методи, маркетинг С Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение // Вопросы философии Пазенюк В. Синергетика в контексті становлення нової світоглядної парадигми: [В.Пазенок, докт. філос. наук, проф., чл.-кор НАН України, проректор Київського інституту туризму, економіки і права] // Вища освіта України С Заняття 7. ОСНОВНІ ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ 1. Загальна характеристика філософських категорій. 2. Сутність і явище. 3. Зміст і форма. 4. Причина, привід, наслідок. 5. Необхідність і випадковість. 6. Можливість і дійсність. 7. Одиничне, особливе, загальне. 8. Основні категорії філософії постмодернізму. Основні поняття: поняття, категорія, сутність, явище, зміст, форма, причина, привід, наслідок, необхідність, випадковість, можливість, дійсність, одиничне, особливе, загальне, лабіринт, абсурд, симулякр, деконструкція. 1. Визначте відмінність між термінами поняття і категорія. 2. Аргументуйте, чому категорії є основоположними поняттями філософії. 3. Охарактеризуйте проблему систематизації філософських категорій. 4. Проаналізуйте, чому категорії людина, відношення, суще, світ є найважливішими в філософії. 1 Розгляньте значимість філософського тлумачення існування світу через категорії причина наслідок і необхідність випадковість. 2. Охарактеризуйте практичну значимість категорій загальне особливе одиничне. 3. Визначте найважливіші особливості категорій можливість дійсність, сутність явище, зміст форма. 1. Філософський енциклопедичний словник. К., Статті: Відношення, Випадковість, Загальне, Зв язок, Категорії, Категорії діалектики, Можливість і дійсність, Причинність, Суще, Сутність та існування. 2. Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. Т.1. М., Статті: Единичное и общее, Категории, Мир. Т.3., М., Статті: Необходимость и случайность, Причина и следствие, Связь, Сис, Сущее, Сущность и явление. Т.4. М., Онтологія людини. Навчальний посібник / Відп. ред. Лях В.В., Мозговий Л.І. Слов янськ: Печатний двір, Заняття 8. Суспільство: сутність та структура 1. Поняття суспільства. Суспільне виробництво і його структура. 2. Сфери суспільного життя (економічна, політична, соціальна, духовна) та їх специфіка. 3. Рушійни сили розвитку суспільства. 4. Історичний процес: формаційний та цивілізаційний підходи до розуміння сутності.

6 Основні поняття: суспільство, праця, власність, ідеологія, рушійні сили, прогрес, формація, цивілізація, зіткнення цивілізацій. 1. Дайте визначення понять суспільство, потреби, інтереси, праця, конкуренція, формація, цивілізація. 2. Назвіть рушійні сили розвитку суспільства. 3. В чому сутність формаційного та цивілізаційного підходів до розуміння історичного процесу. 1. Визначте, що таке спосіб виробництва. 2. Охарактеризуйте основні елементи продуктивних сил. 3. Розкрийте сутність виробничих відносин. 4. Дайте філософське обґрунтування поняття власності. 1. Філософський енциклопедичний словник. К., Статті: «Суспільство», Виробництво суспільне, Відносини виробничі, Власність. 2. Філософський словник соціальних термінів. /Під ред. В.П.Андрущенка. Київ-Харків, Васильченко В.М. Філософія матеріального виробництва. Курс лекцій. Запоріжжя: ЗДУ, с. 4. Мясникова Л.А. Экономика постмодерна и отношения собственности // Вопросы философии С Розин В.М. Экономика с культурологической точки зрения // Общественные науки и современность С Крисаченко В.С., Степіко М.Т., Власюк О.С. та інші. Український соціум // 7. Социальная философия: Учебник /Под ред. В.П.Андрущенко, Н.И.Горлача. Киев-Харьков, Раздел 2, гл Пролеєв С.В. Метафізика влади. К. Наук. Думка, Зубов В.О., Кривега Л.Д., Косих А.І. Філософія підприємництва Запоріжжя: Дінас, Діденко Н.Г. Управління, влада, держава: філософські аспекти взаємодії / Донецький держ. ун-т управління. Донецьк: ДонДУУ, с. 4. Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, с. // Заняття 9. СУЧАСНИЙ СВІТ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 1. Глобалізація: сутність, суб єкти, наслідки. 2. Глобальні проблеми сучасності. 3. Формування інформаційне суспільство як проблема 21 століття. 4. Україна у світових координатах розвитку. Основні поняття: глобалізація, рушійні сили суспільного розвитку, цивілізація, зіткнення цивілізацій. 1. Дайте визначення сутності та проявів глобалізації 2. Дайте характеристику інформаційного суспільства 3. Охарактеризуйте глобальні проблеми сучасності та можливі шляхи їх вирішення. 1. Зіткнення цивілізацій як проблема сучасності. 2. Стан та перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні. 3. Що визначає розвиток сучасного суспільства: чинники та фактори. 1. Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Пахомов Ю.Н., Крымский С.Б., Павленко Ю.Б. К.: Наукова думка, Доповідь ООН про людський розвиток країн світу в 2011 році // 3. Україна// Вікіпедія // uk.wikipedia.org/wiki/україна.

7 4. Попович М.В. Червоне століття. - К., АртЕК, с. 5. Толочко П.П. Украина: государство или страна? / П.П.Толочко// Союз левых сил. К. : Довіра, с. 6. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій / [ Солдатенко В. Ф., Бевз Т. А., Горбатенко В. П. та ін ] /. К. : Парламентське вид-во, с. 7. Власюк О.С. Український соціум / О.С. Власюк, В.С. Крисаченко, М.Т.Степико та ін.: за ред. В.С.Крисаченка. К.: Знання України, с. 8. Портнов А. Між «Центральною Європою» та «Русским миром» : Сучасна Україна у просторі міжнародних інтелектуальних дискусій / А.Портнов. К. : НІСД, с. 9. Пелагеша Н.Є. Україна у смислових війнах постмодерну : трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації : [Монографія] / Н.Є.Пелагеша. К. : НІСД, с. 1. Пахомов Ю. Глобализация: Пути и перепутья/ Ю.Пахомов. [Електронний ресурс]. Режим доступу: // org.ua/globaliz11.htm 2.Скалацький В.М. Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (соціально-філософський аналіз): Автореф. дис... канд. філос. наук: / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. К., с. 3. Семиколенов В.М. Мораль в інформаційному суспільстві: Автореф. дис... канд. філос. наук: / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. Сімф., с. 4. Даніл ян В.О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально- філософський аналіз): Автореф. дис... канд. філос. наук: / Харківський ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба. Х., с. 5. Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Куда идет человечество? О тенденциях международных отношений в XX веке / Е.П. Бажанов, Н.Е. Бажанова. М.: Восток-Запад, с. 6. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер. М.: Аспект Пресс, с. 7. Цивилизация: от локального к глобальному Граду: монография / [Л.А.Алексеева, Р.А.Додонов, Ф.В. Лазарев и др.] / Донецкий национальный технический ун-т; Технопарк ДонГТУ УНИТЕХ. Донецк: ДонНТУ ; УНИТЕХ, с. Заняття 1. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНІХ ІНДІЇ ТА КИТАЮ ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНІХ ІНДІЇ ТА КИТАЮ 1. Специфіка та основні школи філософії стародавньої Індії: Буддизм; Джайнізм; Йога. 2. Характерні риси та основні школи філософії стародавнього Китаю: Конфуціанство; Даосизм; Законники. Основні поняття: брахман, атман, сансара, карма, Веди, П ятикнижжя, дао, фа, ли, Конфуцій, Лао-Цзи, Шан-Ян, Будда. 1. Який період називають золотим століттям китайської філософії? 2. Назвіть основні положення вчення Конфуція. 3. Які реформи пропонував Шан-Ян? 4. З яких частин складаються Веди стародавній пам ятник індійської літератури? 5. Назвіть чотири благородні істини буддизму. 1. Дайте загальну характеристику філософських шкіл стародавньої Індії. 2. Визначте основні ідеї філософії даосизму. 3. Назвіть основні ідеї філософії Конфуція

8 1. 1. Индийская философия. Энциклопедия / отв ред. М. Т. Степанянц. М.: Академический проект, с. 2. Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5-и тт.: отв. ред. А.И.Кобзев. М.: Вост. лит., Кобзев А.И. Духовные основы китайской цивилизации // XXXIV научная конференция «Общество и государство в Китае» / А.И.Кобзев. М. : Восточная литература РАН, С М.Т. Степанянц. Восточные философии. Учебник для вузов / М.Т. Степанянц.. М.: Академический проект, с. 5. История философии в кратком изложении / Пер. с чешского. М.: Мысль, Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., Конфуций: Жизнь, учение, мысли, изречения, афоризмы / Виктор Викторович Юрчук (авт.-сост.). 3.изд., с изм. Минск: Современное слово, с. 8. История философии: Энциклопедия. Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом с. 9. Філософський енциклопедичний словник. К: Абрис, с. 1. Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2 т. М.: Наука, Введение в философию Востока. М.: Наука, Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли: Формирование основ мировоззрения и менталитета. М.: Наука, Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. - М Заняття 2 АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 1. Загальна характеристика античної філософії: етапи розвитку, представники, коло проблем. 2. Сократ. 3. Платон. 4. Арістотель. Основні поняття: Мілетська школа, елеати, софісти, кіники, стоїки, скептики, космоцентрізм, субстанція, логос, маєвтика. 1. Які характерні риси філософії стародавньої Греції? 2. Розкрийте сутність вчення Платона про ідеальну державу. 3. Який філософ був вчителем О. Македонського? 4. Як називалися філософські школи, що заснували Платон, Арістотель та Епікур? 5. Розкрийте сутність сократівського вчення про людину. 6. Обґрунтуйте особливість філософії Платона. 7. Розгляньте найважливіші філософські ідеї Арістотеля. 1. Римська філософія: ідеї, представники. 2. Сенека: життя та філософія. 3. Мілетська школа: представники та ідеї. 1. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., Асмус В.Ф. Античная философия. М., Богомолов А.С. Античная философия. М.: Изд. МГУ, с. 4. История философии: Энциклопедия. Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом с. 5. Філософський енциклопедичний словник. К: Абрис, с. 1. Платон. Государство // Соч. в 3 т. Т. 3. М., Боецій С. Розрада від філософії/ Пер.Андрій Содомора.- К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», с. 3. Арістотель. Політика. К., Бертран Рассел. Історія західної філософії. К., Кн.1. Заняття 3.

9 СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ 1. Загальна характеристика філософії Середньовіччя: етапи розвитку, коло проблем, представники. 2. Патристика. Августин. 3. Схоластика. Ф. Аквінський. 4. Світоглядні ідеї Екклесіасту та Об явлення Іоанна Богослова (Біблія). 5. Арабська середньовічна філософія. Основні поняття: патристика, схоластика, теологія, теоцентрізм, номіналізм, універсалії, томізм, теодіцея, теоцентрізм. 1. Назвіть характерні риси філософії Середньовіччя. 2. Назвіть основні школи в патристиці. 3. Назвіть докази буття Бога згідно з вченням Ф. Аквінського. 4. Назвіть представників номіналізму та реалізму в філософії Середньовіччя. 5. Назвіть представників арабської середньовічної філософії. 1. Ідея гармонії віри і розуму в середньовічній філософії. 2. Номіналізм та раціоналізм: підходи до проблеми універсалій. 3. Розкрийте характерні риси схоластики. 1. Пашук А. І. Нариси з історії філософії середніх віків: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», с. 2. Александрова О. В. Історія середньовічної філософії. К., Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. Л.: Світ, с. 4. Коплстон Фредерик Чарлз. История средневековой философии / Пер.с англ..: И. Борисова М.: Энигма, с. 5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., Соколов В.В. Средневековая философия. М., Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской философии. - М.: Мысль, с. 1. Біблія (розділи Екклесіаст, Об явлення Іоанна Богослова ). 2. Августин Аврелий. Исповедь. М., Майоров Г.Т. Формирование средневековой философии. М., Хейзинга И. Осень средневековья. М., Кривега Л.Д. Арабская философия в начале 21 столетия: проблемы и тенденции// Грані.-Дніпропетровськ, (50). С ЗАНЯТТЯ 4. ФІЛОСОФІЯ ВІДРОДЖЕННЯ 1. Загальна характеристика: специфіка, коло проблем, представники. 2. Гуманізм в Італії: Данте Аліг єрі, Франческо Петрарка, Джованні Бокаччо, Лоренцо Валла. 3. Соціальні теорії: Ніколо Макіавеллі, Томас Мор, Томмазо Кампанелла. Основні поняття: антропоцентрізм, пантеізм, деізм, гуманізм, натурфілософія,геоцентризм, гелеоцентрізм. 1. Назвіть основні принципи гуманізму. 2. Назвіть основні риси філософії Відродження. 3. Дайте характеристику кругів аду в Божественій комедії Данте. 4. Що означає термін макіавеллізм? 1. Основні ідеї роботи Т.Кампанелли Місце сонця. 2. «Утопія» Т. Мора: основні ідеї. 3. Охарактеризуйте погляди Н.Макіавеллі щодо людини, політики, держави.

10 1. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. М., Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., Кремень В. Г., Афанасенко В. С., Волович В. І., Горлач М. І., Головченко Г. Т. Історія філософії: Підручник для вищої школи. 2-ге вид., перероб. та доп. Х.: Прапор, с. 4. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. К., Макіавеллі. Н. Флорентійські хроніки. Державець. Переклав з італійської Анатоль Перепадя.- Київ, «Основи», с. 2. Кампанелла Т. Город Солнца. О наилучшем государстве // 3. Мор Т. Утопия/ Пер. Ю. М. Каган. М.: Наука, с. 4. Петрарка Ф. Сонеты. М., ЗАНЯТТЯ 5. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ (XVII СТ.) 1. Загальна характеристика: специфіка, коло проблем, напрями, представники. 2. Емпірізм (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк). 3. Раціоналізм (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц). Основні поняття: емпірізм, раціоналізм, сенсуалізм, картезіанство, монада, дуалізм, метод пізнання. 1. У чому полягає сутність методу пізнання Ф. Бекона? 2. Окресліть характерні риси і сутність пантеїзму Б Спінози. 3. В чому полягає дуалізм Р. Декарта? 4. Дайте характеристику поглядів Дж. Локка на релігію. Завдання для самостійної робот: 1. Основні ідеї роботи Ф. Бекона Нова Атлантида. 2. В чому полягає проблема методу у філософії Нового часу. 3. Сенсуалізм: сутність та представники. 1. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. М., // 2. Нарский М.С. Западноевропейская философия XVII в. М., Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. ХVІІ ХVІІІ ст.. К., Бэкон Ф. Новый Органон // Соч. в 2 т. М., Лейбниц Г.В. Монадология // Соч.: В 4 т. М., Т Гоббс Томас. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. К., Локк Джон. Два трактати про врядування. К., Декарт Рене. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшукати істину в науках. К., ЗАНЯТТЯ 6. ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ. ФРЕЙДИЗМ 1. Філософські погляди А. Шопенгауера ( ): соціальний волюнтаризм та песимізм; людина і суспільство: проблема взаємодіій; Афоризми життєвої мудрості. 2. Філософські погляди Ф. Ніцше: воля до влади ;

11 культ Надлюдини; критика релігії Бог помер ; відношення до держави. проблема інтерпретування філософії Ф. Ніцше 3. Основні ідеї філософії З. Фрейда. Основні поняття: людина, життя, смерть, сенс життя, Надлюдина, переоцінка цінностей, воля, світова воля, влада. 1. Що так і не так, на Ваш погляд казав Заратустра? 2. Яким життєвим мудростям вчить А. Шопенгауер? 3. Охарактеризуйте відношення Ф. Ніцше до релігії. 4. Охарактеризуйте структуру внутрішнього світу особистості по Фрейду. 1. Критика психоаналізу З. Фрейда К. Юнгом: основні розходження. 2. Назвіть послідовників вчення З. Фрейда. 3. Дайте визначення поняття архетипи за Юнгом. 4. Охарактеризуйте погляди Еріха Фромма. 1. Шопенгауэр А. Избранные произведения. М.: Просвещение, 1992: Мир как воля и представление; Афоризмы житейской мудрости. 2. Ницше Ф. Сочинения в 2-х т. М.: Мысль, 1990: Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. По ту сторону добра и зла. Антихристианин. 3. Філософія Ф. Ніцше і сучасність (До 160-річчя від дня народження) // Філософсько-антропологічні студії К.: Стилос, с. 4. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. М.: Просвещение, 1989: Я и Оно. С ; О психоанализе. С ; По ту сторону принципа удовольствия. С Фрейд З. Лекции по психоанализу. М., Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. М.: Политиздат, Краткий словарь психоаналитических терминов // Психология бессознательного. М.: Просвещение, С Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Философские науки Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., Юнг К. Архетип и символ. М.: Ренессенс, Заняття Екзістенціалізм. 2. Прагматизм. 3. Герменевтика. 4. Постмодернізм. Сучасна світова філософія 1. Назвіть основні напрямки філософії ХХ століття. 2. Прокоментуйте тлумачення поняття свобода у філософії екзистенціалізму. 3. Охарактеризуйте особливості філософії прагматизму. 1. Визначте основні проблеми філософії герменевтики. 2. Основні ідеї постмодернізму. 3. Сутність проблеми герменевтичне коло. 1. Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2001.

12 2. Філософський енциклопедичний словник. К., Статті: Герменевтика філософська, Герменевтичне коло, Екзистенціалізм, Екзистенція, Неопозитивізм, Постодернізм, Прагматизм. 3. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. /Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок. К., Камю А. Миф о Сизифе // Бунтующий человек. М., Сартр Ж.-П. Экзистенциализм это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989/ 3. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія / [Упоряд. В.В. Лях, В.С. Пазенок]. К.: Ваклер, с. 4. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, с. 5. Фромм Э. Иметь или быть? М.: Прогресс, с. Заняття 8. ЛЮДИНА ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ 1. Розуміння людини в історії філософської думки. 2. Людина: індивід, особа, особливість. Духовність. 3. Проблема життя і смерті. 4. Концепції сенсу життя людини. Основні поняття: індивід, особа, індивідуальність, людина, духовність, життя, сенс життя, смерть, клонування. 1. Яке співвідношення понять людина, індивід, особистість. 2. Назвіть основні концепції сенсу життя людини. 3. Перелікуйте суттєві характеристики людського буття. 1. Визначте правові та етичні проблеми клонування. 2. Дайте визначення духовності та її проявів в життєдіяльності людини. 3. Відношення до феномену смерті в різних релігіях та культурах. 1. Людина в цивілізації XXI століття: проблема свободи / [ В. Г. Табачковський, М. О. Булатов, Т. В. Лютий, та ін.]. К.: Наук, думка, с. 2. Скотна Н.В. Особа в розколотій цивілізації: світогляд, проблеми освіти і виховання: Автореф. дис... д-ра філос. наук: / АПН України; Інститут вищої освіти. К., с. // [in=_scripts/ep.in] 3. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж:навчальний посібник /Під ред. Н. Хамітова. (2-е вид. перероб. та доп.) К.: КНТ, Центр навчальної літератури, с. 4. Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи / Г.Табачковський, М.О.Булатов, Т.В.Лютий, Г.І.Шалашенко, Є.І.Андрос, А.М.Дондюк, Г.П.Ковадло, Н.В.Хамітов, О.А.Ярош, В.П.Загороднюк.. К.: Наук. думка, с. 1. Онтологія людини. Навчальний посібник / Відп. ред. Лях В.В., Мозговий Л.І. Слов янськ: Печатний двір, Свобода: сучасні виміри та альтернативи / Відп. ред. Лях В.В., Пазенок В.С. К.: Український центр духовної культури, Скотна Н.В. Особа в розколотій цивілізації: освіта, світогляд, дії / Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. Л.: Українські технології, с. 4. Мегрелішвілі М.О. Буття людини як буття можливостей: соціально-філософський аналіз: Автореф. дис... канд. філософ. наук: /; Запоріз. держ. ун-т. Запоріжжя, с. // VI. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (написання реферату). ПРИМІРНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З КУРСУ ФІЛОСОФІЇ 1. Світогляд: зміст, сутність та значення у житті людини.

13 2. Міфологічне світорозуміння: зміст, особливості, функції. 3. Сучасні соціальні міфи та їх роль у суспільстві. 4. Релігія і наука: сучасний характер відношень. 5. Релігія і філософія: проблема діалогу. 6. Філософія як світоглядне знання. 7. Предмет філософії: сучасне розуміння проблеми. 8. Філософія і наука: проблема взаємодії. 9. Історичні форми філософствування: їх зміст, значення та сучасність. 10. Роль і функції філософії в системі науково-теоретичного пізнання світу. 11. Соціально-культурне призначення філософії. 12. Історія філософії як історія думки людства. 13. Особливості давньосхідної філософії та її вплив на сьогодення Сходу. 14. Буддизм: зміст, сутність, призначення. 15. Даосизм та сучасність. 16. Космоцентризм в античній філософії. 17. Поняття буття в античній філософії. 18. Проблема буття на небуття в філософії Парменіда. 19. Сократ: життя, філософія, моральні пошуки, вибір. 20. Ідеальна держава Платона та сучасність. 21. Теорія пізнання Арістотеля. 22. Розум і віра в філософії Середньовіччя. 23. Філософія історії Аврелія Августина. 24. Проблема взаємодії Бога та людини у філософії Аврелія Августина. 25. Гуманізм епохи Відродження. 26. Галілей і його боротьба за новий світогляд. 27. Проблема методології в філософії Нового часу. 28. Арабська філософія: етапи розвитку та видатні особистості. 29. Вчення Дж. Локка про первинні й вторинні якості. 30. Критицизм І. Канта і нове розуміння предмету й методу філософії. 31. Гегель: предмет і метод філософії як науки. 32. Гегель: концепція об єктивної діалектики. 33. Гуманізм Л. Фейербаха. 34. Критика християнської моралі в філософії Ф. Ніцше. 35. Філософія Ф. Ніцше та сучасність. 36. Раціоналізм та ірраціоналізм ХХІ століття. 37. Несвідоме в психоаналізі З. Фрейда. 38. Відмова від проектів тотального перевлаштування світу як сутнісна риса сучасної філософської думки. 39. Постмодернізм. 40. Герменевтичне коло Г. Гадамера. 41. Проблема людини в філософії А. Камю. 42. Критичний раціоналізм К. Поппера як спроба подолання неопозитивізму. 43. Проблема розвитку знання в працях Т. Куна та І. Лакатоша. 44. Релігійна картина світу та сучасність. 45. Сковорода про людське щастя. 46. Три світи Григорія Сковороди. 47. Філософія українського романтизму (М.В.Гоголь, М.І.Костомаров, Т.Г.Шевченко, П.О.Куліш, П.Д.Юркевич). 48. Київська екзистенційна філософія ХХ ст. (М.О.Бердяєв, Л.І.Шестов, В.В.Зеньковський). 49. Філософські погляди Л. Українки. 50. Філософські погляди І. Франка. 51. Раціональність та ірраціональність на початку ХХ1 ст. 52. Соціальна філософія історії К. Ясперса. 53. Філософія релігії та релігійна філософія. 54. Що означає бути для людини? 55. Буття ідеального: сутність, зміст, форма, специфіка. 56. Життєтворчість людського буття: проблема свободи. 57. Багатовимірність відношення людина-світ. 58. Людина і світ: парадигми взаємодії. 59. Перетворення чи освоєння світу? 60. Буття і матерія: їх взаємовідносини. 61. Ідея коеволюції: сутність, зміст, перспективи розвитку. 62. Рух і розвиток: синергічне бачення. 63. Синергетична картина світу: сутність, зміст, перспективи розвитку. 64. Поняття соціального простору: сутність, зміст та значення у житті людини. 65. Духовний простір та його значення у житті людини. 66. Простір і час як граничні засади буття людини у світі. 67. Аврелій Августин: принципові зміні в осмисленні часу. 68. Поняття хаосу: історичний зміст, сутність, конструктивне призначення. 69. Буття людини як буття можливостей.

14 70. Проблема сенсу життя та ставлення до смерті. 71. Феномен смерті і ставлення до неї: історичні уявлення та сучасність. 72. Свідомість як ідеальна діяльність. 73. Духовність, дух, душа: історичні уявлення змісту і сутності та сучасність. 74. Самосвідомість: зміст, сутність, функції та значення у житті людини. 75. Базові цінності та їх значення у житті людини. 76. Філософія глобалізму. 77. Загальна характеристика інформаційного суспільства. 78. Насилля в інформаційному суспільстві. 79. Соціальна регуляція: Раціональне та ірраціональне. 80. Основні світоглядні ідеї роману культового японського письменника Харукі Муракамі "1Q84". 81. Основні світоглядні ідеї роману Василя Шкляра «Залишенець» («Чорний ворон»). 82. Основні ідеї праці Платона «Держава». 83. Основні ідеї праці Арістотеля «Метафізика» 84. Основні ідеї праці Арістотеля «Політика» (Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. К.: Основи, с.). 85. Основні ідеї праці Аврелія Августина «"Про град Божий". 86. Основні ідеї праці Аврелія Августина «Про Трійцю». 87. Основні ідеї праці Фоми Аквінського «Сума теології». 88. Основні ідеї праці Да нте Аліґ єрі «Божественна комедія». 89. Сонети Франче ско Петра рки: основні ідеї. 90. Основні ідеї праці Томаса Мора «Утопія». 91. Основні ідеї праці Томмазо Кампанелли «Місто сонця». 92. Основні ідеї праці Фрідриха Ніцще «Так говорив Заратустра». 93. Основні ідеї праці Ж.П.Сартра «Екзистенціалізм це гуманізм». 94. Основні ідеї праці Зігмунда Фрейда «Невдоволення культурою». 95. Основні ідеї праці Зігмунда Фрейда «Чому війна?». 96. Основні ідеї праці Альберта Камю «Міф про Сизифа». 97. Основні ідеї праці Карла Поппера «Відкрите суспільство» (Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. Т. І. У полоні Платонових чарів / Пер. з англ. Олександр Коваленко. К.: «Основи», с.; Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. Т. ІІ. Спалах пророцтва: Гегель, Маркс та послідовники / Пер. з англ. Олександр Буценко. К.: «Основи», с.). 98. Основні ідеї праці Френсіса Фукуяма «Довіра» (Фукуяма Ф. Доверие [соц. добродетели и путь к процветанию] / Фрэнсис Фукуяма; [пер. с англ. Д. Павловой, В. Кирющенко, М. Колопотина ] М. : АСТ, с.). 99. Основні ідеї праці Жака Бодрийара «В тіні мовчазної більшості, або Кінець соціального» (Ж. Бодрийар «В тени молчаливого большинства, или Конец социального». Єкатеринбург: Издательство Уральского университета, с. // Основні ідеї праці А.Шопенгауера «Афоризми життєвої мудрості» Основні ідеї праці Н.Макіавеллі «Державець» (Н.Макіавеллі. Флорентійські хроніки. Державець. Переклав з італійської Анатоль Перепадя.- Київ, «Основи», с.) 102. Основні ідеї праці Х. Ортега-і-Гассет. «Повстання мас.» 103. Основні ідеї філософії Ж. Дерріда Основні ідеї філософії М.Фуко Основні ідеї праці З. Бжезинського. «Велика шахівниця. Панування Америки і його геостратегічні імперативи» (З. Бжезинский. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы / З. Бжезинский. М. : Международные отношения, с.) 106. Основні ідеї праці Е.Масуди «Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство» (Масуда Е. «Информационное общество как постиндустриальное общество» / Е. Масуда. М. : Идея Пресс, с.) 107. Основні ідеї праці Е.Тоффлер «Третя хвиля» (Тоффлер Е. Третя хвиля / Е. Тоффлер. К. : Ваклер, с.) 108. Основні ідеї праці Ж.Атталі «На порозі нового тисячоліття» (Жак Аттали «На пороге нового тысячелетия». Москва: "Международные отношения 1993//.) 109. Основні ідеї праці С. Хантингтона «Зіткнення цивілізацій» (С. Хантингтон «Столкновение цивилизаций» / С. Хантингтон. М. : АСТ, с.) Сучасна українська філософія: коло проблем та представники Сучасна російська філософія: коло проблем та представники Сучасна французька філософія: коло проблем та представники Сучасна американська філософія: коло проблем та представники Сучасна східна філософія: коло проблем та представники Філософія грошей (Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації [Текст] : монографія / [О. І. Агєєв та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З. Е. Скринник ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи, Укр. філос.-екон. наук. т-во. - К. : УБС НБУ, с Світоглядні орієнтації сучасної людини. 1. Ідеальна держава Платона та сучасність. 2. Сократ: життя, філософія, моральні пошуки, вибір. 3. Проблема теодіцеї в філософії середньовіччя VII. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

15 4. Основні настанови гуманізму. 5. Постмодернізм: основні ідеї, коло проблем та представники. 6. Герменевтичне коло Г. Гадамера. 7. Проблема «незадоволення культурою» в філософії З.Фрейда. 8. Філософія глобалізму. 9. Основні світоглядні ідеї роману Василя Шкляра «Залишенець» («Чорний ворон 10. Основні світоглядні ідеї роману культового японського письменника Харукі Муракамі "1Q84". 11. Основні категорії філософії. 12. Ідентичність как философская проблема. 13. Інтернет як проблема соціальної онтології. 14. Концепціі «інформаційного суспільства». 15. «Суспільство знань»: атрибути та модуси. 16. Право як фактор стабільности сучасного суспільства. 17. Держава в епоху глобалізації: специфіка та тенденції розвитку. 18.Вчення Августина про добро і зло. 19.Традиції як соціальний феномен 20.Ідея університету в сучасному освітньому просторі. 21.Фуномен глобалізації в сучасному соціокультурному просторі. 22. Осмислення смерті в духовному досвіді людства. 23.Технологізація як складова глобалізацій них процесів сучасності. 24.Економічна сфера суспільного життя: зміст та тенденції розвитку. 25.Глобалізація як соціальне конструювання нового світового порядку. 26. Держава і особистість. 27.Сутність демократичних перетворень суспільства. 28. Ідентичність людини в сучасному світі. 29.Ідея соціальної справедливості: зміст та соціальні практики. 30.Інтелект та креативність як чинники самоактуалізації сучасної людини. 31.Нормативні цінності в сучасному суспільстві та їх трансформація. 32.Суспільство споживання: характерні риси. 33.Робітник нового типу: атрибути та цінності. 34. Віртуалізація сучасного соціального простору. 35. Раціональність як соціальний феномен. 36. Ризик в сучасному суспільстві. 37.Філософська рефлексія феномену щастя. 38.Соціальне управління та менеджмент: порівняльний аналіз. 39.Інформаційна людина: соціально-видові характеристики. 40.Проблема взаємозв язку особистості і суспільства в епоху глобалізації в філософії Е.Гідденсаю 41. Тема гри в класичній та некласичній філософії. 42. Філософія Ібн Сіни. 43.Істина, красота і благо в філософії Платона. 44.Ідеологія як спосіб пізнання суспільного буття та інструмент перетворення соціальної реальності. 45. Знання як стратегічний ресурс трансформації суспільства. VIІІ. ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ З КОЖНОГО МОДУЛЯ І ДИСЦИПЛІНИ В ЦІЛОМУ Контрольна робота з курсу філософії: 1-й модуль 1. Які проблеми ми називаємо філософськими? 2. Назвіть основні філософські школи Стародавнього Китаю. 3. Назвіть основні філософські школи в філософії Стародавньої Індії. 4. Назвіть роботи Платона і Аристотеля. 5. Хто вважав першоосновою світу вогонь? 6. Що таке номіналізм і реалізм в філософії Середньовіччя? 7. В чому зміст полеміки раціоналізму і емпіризму? 8. Сутність діалектичного методу Гегеля. 9. Що таке річ в собі і річ для нас» в філософії Канта? 10. Назвіть помилки (ідоли), які, за Ф.Беконом, супроводжують пізнання людиною світу. 11. Назвіть представників філософії Відродження. 12. Що позначає термін «макіавеллізм»? 13. Структура особистості за Фрейдом. 14. Назвіть основні принципи гуманізму. 15. Кому належить вираз : «Все тече, усе міняється, не можна двічі війти в ту саму воду».

16 16. Кому належить вираз : «Я мислю, отже, існую». 17. Назвіть представників арабської середньовічної філософії. 18. Звідкіля вираз : «Усе у світі суєта суєт і томління духу». 19. Хто з філософів обґрунтував 5 доказів існування Бога? 20. Хто з філософів висунув лінійну концепцію часу? 21. Хто з філософів є засновником вчення томізм? 22. Хто з філософів є засновником вчення картезіанство? 23. Хто з філософів засновником психоаналізу? 24. Хто з філософів автор праці «Так казав Заратустра»? 25. Визначенням чого є наступне: «- це вільне, раціональне, критичне осмислення світу і місця людини в ньому»? 2-й модуль 1. Що таке прагматизм? 2. В творчості якого філософа розглядається проблема сродної праці. 3. Які основні поняття синергетики? 4. Дайте визначення понять простір і час. 5. Дайте визначення філософських категорій можливість і дійсність. 6. Що таке свідомість? 7. Основні концепції істини. 8. В чому, на Вашу думку, сенс життя людини? 9. Дайте визначення глобалізації та її атрибутів. 10. Назвіть основні принципи діалектики Дайте визначення понять пізнання та знання. 12. Хто автор роботи «Істина і метод: Основи філософської герменевтики»? 13. Назвіть основні характеристики інформаційного суспільства. 14. Який філософський напрямок розуміє людину як створіння, що не має заздалегідь визначеної суті, бо свою сутність людина створює своїми справами та вчинками? 15. Назвіть автора роботи «Відкрите суспільство і його вороги». 16. Яке поняття є гранично широким поняттям в філософії і найвищою цінністю для людини. 17. Назвіть основні форми існування матерії. 18. Що є способом існування матерії? 19. Перелікуйте суттєві характеристики людського буття. 20. Дайте визначення духовності. 21. Назвіть основні напрямки філософії ХХ ХХI століть. 22. Суспільне виробництво і його структура. 23. Дайте визначення поняття «розвиток». 24. Назвіть глобальні проблеми сучасності. 25. Що ви знаєте про філософію постмодернізму? Питання з курсу філософії для підготовки до іспиту 1. Світогляд. 2. Історичні типи світогляду. 3. Сутність, структура та призначення філософії. 4. Проблема основного питання філософії. 5. Специфіка та основні школи філософії стародавньої Індії. 6. Буддизм. 7. Джайнізм. 8. Йога. 9. Характерні риси та основні школи філософії стародавнього Китаю. 10. Конфуціанство. 11. Даосизм. 12. Законники. 13. Загальна характеристика античної філософії: етапи розвитку, представники, коло проблем. 14. Піфагор, Геракліт, Демокрит, мілетська школа. 15. Сократ. 16. Платон. 17. Аристотель. 18. Загальна характеристика філософії Середньовіччя: етапи розвитку, коло проблем, представники. 19. Патристика. Августин. 20. Схоластика Ф. Аквінський. 21. Світоглядні ідеї Екклесіасту та Об явлення Іоанна Богослова (Біблія). 22. Загальна характеристика філософії Відродження: специфіка, коло проблем, представники

17 23. Гуманізм в Італії: Данте Аліг єрі, Франческо Петрарка, Джованні Бокаччо, Лоренцо Валла. 24. Н. Макіавеллі. Господар. 25. Томас Мор. Утопія. 26. Томазо Кампанелла Місто Сонця. 27. Загальна характеристика філософії Нового часу (XVII ст.): специфіка, коло проблем, напрямки, представники. 28. Емпіризм та раціоналізм в філософії XVII ст. 29. Ф. Бекон. 30. Т. Гоббс. 31. Дж. Локк. 32. Р. Декарт. 33. Б. Спіноза. 34. Г. Лейбніц. 35. І. Кант. 36. Г.В.Ф. Гегель. 37. Л. Фейербах. 38. Ф. Ніцше. 39. А. Шопенгауер 40. З. Фрейд. Психоаналіз. 41. Концепція культури З. Фрейда. 42. Екзистенціалізм: загальна характеристика. 43. Герменевтика. 44. Прагматизм. 45. Позитивізм. 46. Українська філософська думка. 47. Буття. 48. Матерія. 49. Рух. 50. Простір і час. 51. Субстанціональна й реляційна концепція простору і часу. 52. Відображення як загальна властивість матерії. 53. Свідомість:структура та функції. Виникнення свідомості і її суспільна природа. 54. Духовність. 55. Сутність та структура пізнавального процесу. 56. Форми чуттєвого і раціонального пізнання. 57. Концепції істини. 58. Наукове пізнання і його специфічні ознаки. 59. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання, їхні методи. 60. Сучасні концепції розвитку. 61. Принципи і закони діалектики 62. Метафізика.Еклектика 63. Синергетика. 64. Філософські категорії:загальна характеристика. 65. Сутність і явище. 66. Зміст і форма. 67. Причина, привід, наслідок. 68. Необхідність і випадковість. 69. Можливість і дійсність. 70. Одиничне, особливе, загальне. 71. Розуміння людини в історії філософської думки. 72. Людина: індивід, особа, особистість. 73. Проблема життя і смерті в духовному досвіді людства. 74. Концепції сенсу життя людини. 75. Поняття суспільства. Рушійні сили розвитку суспільства. 76. Суспільне виробництво та його структура. 77. Сфери суспільного життя (економічна, політична, соціальна, духовна) та їх специфіка. 78. Історичний процес: формаційний та цивілізаційний підходи. 79. Загальна характеристика інформаційного суспільства. 80. Глобалізація: сутність, суб єкти, наслідки. Глобальні проблеми сучасності. 81. Україна у світових координатах розвитку ІХ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ЕСТS.

18 Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок. ЗА ШКАЛОЮ ECTS A B C D E FX F За шкалою університету (відмінно) (дуже добре) (добре) (задовільно) (достатньо) (незадовільно з можливістю повторного складання) 1 34 (незадовільно з обов язковим повторним курсом) Екзамен 5 (відмінно) 4 (добре) 3 (задовільно) 2 (незадовільно) За підсумками вивчення курсу філософії студент для отримання позитивної екзаменаційної оцінки повинен знати: що таке світогляд, історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія; предмет філософії та коло її проблем; історичний розвиток світової філософії; світову філософію ХХ-ХХІ століть; розвиток філософської думки в Україні; основні поняття та проблеми таких розділів філософії як онтологія, гносеологія, діалектика, соціальна філософія розмаїття підходів, методологій, теоретичних побудов у сучасній філософії. вміти: вільно, раціонально, критично і творчо мислити, оперуя філософськими категоріями і спираючись на принципи гуманізму та загальнолюдські цінності; аргументовано відстоювати свій погляд на вирішення філософської проблеми в діалозі з носієм іншої точки зору; на основі ґрунтовного, фундаментального знання філософії опанувати самостійний стиль мислення, засвоїти специфіку філософського осягнення дійсності, формувати свою власну позицію, застосовувати набуті знання при аналізі нагальних проблем сьогодення. Х. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ РОБОТИ ТА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ 1. Успішне засвоєння теоретичного матеріалу на лекціях ( тестування) 2 бала за кожну лекцію. 2. Підготовка и робота на семінарських заняттях 3 бала за кожний семінар. 3. За кожну вірну відповідь на запитання в модульній контрольній роботі 0,4 бала. 2 ХІ. ЛІТЕРАТУРА

19 1. Філософія: історія, суспільство, освіта: підручник / Л. В. Губерський, В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К. : ВПЦ "Київський ун-т", с. 2. Філософія: навч. посіб. / [Л. В. Губерський та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф. І. Ф. Надольного. - 8-е вид., стер. - К. : Вікар, с. - (Серія "Вища освіта XXI століття"). 3. Філософія: словник-довідник : навч. посіб. / за ред. проф. І. Ф. Надольного, проф. І. І. Пилипенка, проф. В. Г. Чернеця ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец., Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - 3-є вид., допов., випр., переробл. - К. : НАКККіМ, с. 4. Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч.посіб./за ред..акад.нан України Л.В.Губерського. К.:Знання, с. 5. Касьян В.І. Філософія [Текст] : відповіді на питання екзаменац. білетів : навч. посіб / В. І. Касьян. - 6-те вид., стер. - К. : Знання, с. // 6. Степанянц М. Восточные философии: Учебник для вузов. М.: Академический проект, с. 7. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. Вид. 3-тє, стер. - К. : Академвидав, с. - (Серія "Альма-матер"). 8. Петрушенко B.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III- IV рівнів акредитації. 3-тє видання, перероб. і доповн. Львів: «Магнолія плюс»; видавець СПД ФО В.М. Піча, с.// kategorii/petrushenko_v_l_filosofija_navchalnij_posibnik/ Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. К.: Кондор, с. 10. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / Кремень В.Г., Ільїн В.В. - К.: Книга, с. 11. Філософія: Підруч. для вищої школи / В.Г. Кремень (заг.ред.), М.І. Горлач (заг.ред.). 3 вид., перероб. та доп. Х.: Прапор, с. 12. Філософський енциклопедичний словник/ Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. К.: Абрис, с. 13. Філософія: Підpучник / І.В. Бичко, І.В. Бойченко, В.Г. Табачковський та ін.; HАH Укpаїни. Ін-т філософії ім. Г.С. Сковоpоди. К., с. 14. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. К.: Либідь, с. 15. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія философії.-к.:наукова думка, с. 16. Ящук Т. І. Філософія історії. Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. К.: Либідь, с. 17. Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь. Человек и мир. К.: КНТ, Центр учебной литературы, с. 18. Філософія : посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько, Т. В. Кондратюк-Антонова, В. І. Стус. - Вид. 5-е, допов. та переробл. - К. : Паливода А. В. [вид.], с. - (Бібліотечка студента). 19. Новейший философский словарь / А.А. Грицанов (сост.и гл.науч.ред.). 3 изд., испр. Мн.: Книжный Дом, с. 20. Абрамов А.И., Аверинцев С.С., Алешин А.И., Антонов К.М., Апполонов А.В. Философия: Энциклопедический словарь / А.А. Ивин (ред.). М.: Гардарики, с. 21. Барулин В.С. Социальная философия: Учебник. Изд. 2-е. М.: ФАИР-ПРЕСС, с. 22. Воронкова В.Г. Філософія: Навчальний посібник. Київ: ВД «Професіонал», с. 23. История философии: Энциклопедия. Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом с. 1. Индийская философия. Энциклопедия / отв ред. М. Т. Степанянц. М.: Академический проект, с. 2. Філософія інформаційних комунікацій : монографія / О. П. Дзьобань ; Нац. акад. прав. наук України, Н.-д. центр прав. інфки. - Х. : Майдан, с. 3. Філософія сучасного суспільства: навч.-метод. посіб. з курсу "Філософія" для студ., магістрів, аспірантів і здобувачів усіх спец. / О. О. Дольська ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : Підручник НТУ "ХПІ", с. 4. Пашук А. І. Нариси з історії філософії середніх віків: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», с. 5. Миронов В.В. Философия как событие // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия С Миронов В.В. Философия и Слово (или Ещѐ раз о специфике философии) // Вопросы философии С Філософія науки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Афанасьєва [та ін.] ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Мелітополь : Люкс, с. 8. Філософія XX-XXI століть: імена: біограф. словник / [уклад.ю. В. Омельченко]. - К. : Фенікс, с. 9. Філософія історії: підручник / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. Київ : Академвидав, с. 10. Філософія : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / [авт.-упоряд.: І. С. Добронравова та ін. ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. І. С. Добронравової] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", Т. 2 : Теоретична та практична філософія с. 11. Філософія : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / [авт.-упоряд.: І. С. Добронравова та ін. ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. І. С. Добронравової] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський університет", Т. 1 : Філософська пропедевтика с. 12. Конох М.С., Бабічева Т.А. Філософія екзистенціалізму: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дніпродзержинський держ. технічний ун-т. Дніпродзержинськ : ДДТУ, с. 13. Вільчинський Ю.М. Філософія історіі: теорія взаємопроникнення часу і вічності: [лекції]. К. : Поліграфкнига, с. 14. Райда К.Ю.. Екзистенціальна філософія. Традиція і перспективи / Костянтин Райда. К. : ПАРАПАН, с. 15. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу: навч. посіб. / Людмила Рижак; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, с. 16. Філософія: ідеї, ідеології, персоналії / Ю.В. Омельченко (уклад.). К. : Ракша М.О., с.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

ЗМІСТ. Тема 2 Історія світової політичної думки. Тема 3 Історія української політичної думки...

ЗМІСТ. Тема 2 Історія світової політичної думки. Тема 3 Історія української політичної думки... ЗМІСТ Вступ..................................................... Модуль 1 Політологія як система знань про політику. Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства. 1.1 Політика як

More information

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело РИНОК МОЛОКА 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. - 2005. - 8. - С. 5-13. 2. Топіха В. І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні / В. І. Топіха // Вісник аграрної науки. -

More information

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія ВСТУП Лекція 1 1. Вступ. Предмет та завдання курсу Історія польської мови. 2. Методи і принципи вивчення історії мови. Джерела вивчення історії мови. 3. Зв язок історії польської мови з іншими науками

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Римарська Н.І., Корягін М.В.

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Римарська Н.І., Корягін М.В. Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 24 (63). 2011 г. 2. С. 155-160. УДК 336.14 СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ

More information

Майстро С. В., д.держ.упр., проф., НУЦЗУ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Майстро С. В., д.держ.упр., проф., НУЦЗУ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 24. Региональное развитие: опыт России и ЕС / Рук. авт. колл. и отв. ред. А. Г. Гранберг. М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2000. 435 с. 25. Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України: Проект

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

Концепція нової національної культурної політики України

Концепція нової національної культурної політики України Концепція нової національної культурної політики України Документ розроблено в рамках проекту Культурний код Східного партнерства у співавторстві Ігоря Савчака (ГО Центр культурного менеджменту ), Оксани

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

Основи педагогічного оцінювання

Основи педагогічного оцінювання Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Канівець Т.М. Основи педагогічного оцінювання Навчально-методичний посібник This project has been funded with support from the European Commission.

More information

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА УДК 658.15.01:005.21 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Наталія Вікторівна ЗАМЯТІНА викладач кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного

More information

Підприємство як МІКРОЦИВІЛІЗАЦІЯ

Підприємство як МІКРОЦИВІЛІЗАЦІЯ Світлана Леонідівна Благодєтєлєва Вовк Підприємство як МІКРОЦИВІЛІЗАЦІЯ Черкаси Видавництво «Брама Україна» 2010 УДК 658:330.101.542 ББК 65.012.13 Б 68 Затверджено до друку вченою радою Черкаського державного

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

Міністерство освіти і науки України. Київський національний університет культури і мистецтв КИРИЛЕНКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА

Міністерство освіти і науки України. Київський національний університет культури і мистецтв КИРИЛЕНКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА Міністерство освіти і науки України Київський національний університет культури і мистецтв КИРИЛЕНКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА На правах рукопису УДК 378.126+168.522(07)(043.3) ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

Кафедра філософії та українознавства ІСТОРІЯ УКРАЇНИ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ФОРМИ ЇЇ ВИЯВЛЕННЯ

Кафедра філософії та українознавства ІСТОРІЯ УКРАЇНИ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ФОРМИ ЇЇ ВИЯВЛЕННЯ Міністерство транспорту та зв язку України Державний департамент з питань зв язку та інформатизації Одеська національна академія зв язку ім. О.С. Попова Кафедра філософії та українознавства ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки 2 готельних мереж за контрактним управлінням приділено недостатньо уваги, переваги контрактного управління готельними мережами не висвітленні в повній мірі, оскільки є відносно новим явищем для національного

More information

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна УДК 336.225.6:332.822.1 ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Іванов Юрій Борисович доктор економічних наук, професор Назаренко Ганна Володимирівна аспірантка

More information

моделювання прогнозування

моделювання прогнозування МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ А. М. Єріна моделювання прогнозування Навчальний посібник Допущено Міністерством освіти і науки України Київ 2001 ББК

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тема 1. Теоретичні аспекти розміщення продуктивних сил і регіональної економіки ВСТУП.

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тема 1. Теоретичні аспекти розміщення продуктивних сил і регіональної економіки ВСТУП. РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ВСТУП 2 Тема 1. Теоретичні аспекти розміщення продуктивних сил Предмет, метод і завдання курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка".

More information

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Механіко-технологічний факультет Кафедра транспортних технологій та засобів у АПК ЗАТВЕРДЖУЮ Декан факультету (Михайлович Я.М.) 2015 р.

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2015 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2015 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (21 22 квітня 2015 року) МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ

More information

European Credit Transfer System ECTS - Інформаційний пакет 2005/2006

European Credit Transfer System ECTS - Інформаційний пакет 2005/2006 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ European Credit Transfer System ECTS - Інформаційний пакет 2005/2006 Спеціальність Правознавство

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ. Кафедра інформаційних систем РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ. Кафедра інформаційних систем РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Кафедра інформаційних систем ЗАТВЕРДЖУЮ Декан факультету інформаційних технологій (Глазунова О.Г.) 201_ р. РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні

More information

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ УДК 330.111.4 Б. Г. Чемісов, канд. геогр. наук, доц., ЧДІЕУ ІНТЕГРАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ АНОТАЦІЯ. Викладено авторське уявлення про геоекономічний простір. Розглянуто різні

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

Література для самопідготовки до тестування 2009 року

Література для самопідготовки до тестування 2009 року Література для самопідготовки до тестування 2009 року Основну інформацію щодо підготовки до зовнішнього оцінювання з усіх предметів тестування розміщено в інформаційному збірнику «Зовнішнє незалежне оцінювання

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ: КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙВАЖЛИВІШИХ ВИДАНЬ

ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ: КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙВАЖЛИВІШИХ ВИДАНЬ Т.І. Березюк, О.С. Іщенко, Р.В. Пилипчук, О.В. Савченко, Н.М. Фещенко, А.І. Шушківський Інститут енциклопедичних досліджень НАН України ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ: КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙВАЖЛИВІШИХ

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

О.О. НАУМОВА, аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

О.О. НАУМОВА, аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ УДК 334.716:330.341.1 О.О. НАУМОВА, аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ У статті розглянуто особливості матеріальної мотивації інноваційної

More information

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання Міністерство освіти і науки України Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Є.В.Перегуда, В.Ф.Панібудьласка, А.В.Тороп, В.П.Макогон, П.О. Дьомкін, В.Ф. Деревінський, С.В. Савойська,

More information

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ СЛОВ ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРІЯ: ВИКЛАДАЧІ СДПУ УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ, ВЧИТЕЛЯМ... ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ Слов янськ 2010 УДК 378 ББК П 74 Педагогічна

More information

НАЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Національна академія наук України Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України" НАЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Київ 2012

More information

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ.

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Лекція 1. Тема. Цивільна оборона України на сучасному етапі Питання для розгляду: 1. Роль і місце цивільної оборони у сучасному світі. 2. Визначення цивільної оборони. Принципи і завдання ЦО. 3. Організаційна

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

ОБМІННИЙ ФОНД бібліотеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки МОНОГРАФІЇ 2015

ОБМІННИЙ ФОНД бібліотеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки МОНОГРАФІЇ 2015 ОБМІННИЙ ФОНД бібліотеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки МОНОГРАФІЇ 2015 Андрійчук О. Я. Фізична реабілітація хворих на гонартроз : монографія / О. Я. Андрійчук ; Волин.

More information

КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ

КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УДК 658:005.2 УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ Спеціальність 08.00.04 Економіка

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. КИЇВ 2012 Зміст

More information

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний університет До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р. КИЇВ 2013 Зміст

More information

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Документ Несторівської групи ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Преамбула Україна прагне змін. І боїться їх. Україна сьогодні це величезний потенціал змін, який не знаходить

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК За редакцією доктора економічних наук Момот Т.В. Рекомендовано Міністерством

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2009 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2009 р. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України

More information

А.В. Слободянюк Н.О. Андрущенко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ

А.В. Слободянюк Н.О. Андрущенко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ А.В. Слободянюк Н.О. Андрущенко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет А. В. Слободянюк, Н.О. Андрущенко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки 148 До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на 2013 2018 роки Стрімкий розвиток інформаційних технологій у сфері охорони здоров я, рух України до євроінтеграції обумовили потребу

More information

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПЛІШ Ірина Валеріївна УДК 37.018.593+37.014.6:004.9 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

More information

Руденко Сергій Борисович

Руденко Сергій Борисович Руденко Сергій Борисович Народився 1985 року в м. Києві. У 2007 р. закінчив Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю "Музейна справа і охорона пам'яток історії та культури".

More information

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» Методичні рекомендації з впровадження

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» Методичні рекомендації з впровадження Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила

More information

~ 28 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка

~ 28 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка ~ 28 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка го зв'язку, бурхливе зростання в якому стало можливе за рахунок приходу іноземних інвесторів. Україні необхідно прагнути максимально

More information

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Архівні зібрання України Спеціальні довідники ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ МЕТРИЧНИХ КНИГ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній (СК) на кінець 2006 року зросла на 13 СК та

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ДОНЕЧЧИНІ В 90-ті РОКИ

ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ДОНЕЧЧИНІ В 90-ті РОКИ 242 ОГЛЯДИ В.Ф.ПАВЛУХІНА ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ДОНЕЧЧИНІ В 90-ті РОКИ Історичне краєзнавство налічує понад 70 років свого організаційного оформлення та розвитку. Цей великий

More information

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА

Міністерство освіти і науки України. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства. Кафедра германської філології ПРОГРАМА Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології «Затверджено»

More information

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ УДК 354:656.078 Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ У статті розглядається тема посилення ролі нових пріоритетів формування господарського механізму щодо забезпечення

More information

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством УДК 339.543 Глуха Г. Я. Митна політика як фактор економічного зростання країни Стаття присвячена дослідженню впливу митної політики держави на економічне зростання. Визначено сутність економічного зростання

More information

Концептуальні засади взаємодії політики й управління

Концептуальні засади взаємодії політики й управління Національна академія державного управління при Президентові України Концептуальні засади взаємодії політики й управління Навчальний посібник Київ 2010 1 УДК 321.01/7(075.8) К64 Схвалено Вченою радою Національної

More information

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р. Український центр оцінювання якості освіти ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р. ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ Київ 2007 ББК 74.202.5 З-78

More information

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Товариства з обмеженою "112-ТВ" (код ЄДРПОУ 3890676) 99% станом на 31 грудня 201 року "112-ТВ" (Україна) 10% «МЕДІА ГРУПА 112»

More information

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1 ББК 65:9 (4 Укр.) 306.7 УБК 338.409.3 Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб єктів господарювання. Підручник. Тернопіль:

More information

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н,

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Anna_nechai@yahoo.com Партії, які формують позицію Верховної Ради України: Партія Народний Фронт" Партія "Блок

More information

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Податкова реформа Відповідальний за реформу / Керівник Цільової команди реформи Наталія Яресько

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

І. Загальні положення

І. Загальні положення Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році (зі змінами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 11 червня 2015 року 615 "Про внесення змін до

More information

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна ЧАСОПИС СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ВИПУСК 3 (2)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна ЧАСОПИС СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ВИПУСК 3 (2) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна ЧАСОПИС СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ВИПУСК 3 (2) Харків 2007 УДК 911.3:[09,30,33] Міжрегіональний збірник наукових праць Часопис соціально-економічної

More information

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА 854 Серія ФІЛОЛОГІЯ ВИПУСК 57 Заснований у 1965 році Харків-2009 У віснику розглядаються актуальні

More information

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік 23 березня 2016 КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ - 2015 Низька бюджетна дисципліна Рекордні потреби на оборону та безпеку, обслуговування держборгу

More information

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ISSN 2226-3209 (Print), ISSN 2409-0506 (Online) МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ MINISTRY OF CULTURE OF UKRAINE NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF

More information

від р. 1-05/3 від р. 1-05/4 від р. 1-05/5 від р. 3-05/6

від р. 1-05/3 від р. 1-05/4 від р. 1-05/5 від р. 3-05/6 ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК Назва видання Засновник (співзасновники) Галузі

More information

Програма Політичної партії «Об єднання «Самопоміч»

Програма Політичної партії «Об єднання «Самопоміч» !..,. Програма Політичної партії «Об єднання «Самопоміч» Ми, українці, незалежно від нашого етнічного походження, є єдиним національним тілом, маємо живу душу та невмирущий дух. Усвідомлення цього скеровуватиме

More information

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ Я. Наукове видання. Тези доповідей ХXІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ Я. Наукове видання. Тези доповідей ХXІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Мішкольцький університет (Угорщина) Магдебурзький університет (Німеччина) Петрошанський університет

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

Опорний конспект лекцій з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

Опорний конспект лекцій з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Шатило О.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» Житомир ЖДТУ 2014 Шатило О.А. Опорний конспект

More information

НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ ПОЛІТИК ПРО ПОЛІТИКУ

НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ ПОЛІТИК ПРО ПОЛІТИКУ Петро СИМОНЕНКО НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ ПОЛІТИК ПРО ПОЛІТИКУ Книга присвячується 90-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції, 90-річчю проголошення України Радянською республікою, 85-річчю

More information

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України 1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України Ключове запитання Яким чином сучасні трудові еміграції впливають на економічний розвиток та соціальні зміни в Україні? Основні поняття, ідеї:

More information

ЛІТОПИС КНИГ BOOK CHRONICLE ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION

ЛІТОПИС КНИГ BOOK CHRONICLE ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ імені ІВАНА ФЕДОРОВА" IVAN FEDOROV BOOK CHAMBER OF UKRAINE, STATE RESEARCH INSTITUTION Національна бібліографія України National bibliography of Ukraine

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 856 «Про затвердження Порядку

More information

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»)

More information

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛЕКЦІЙНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛЕКЦІЙНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛЕКЦІЙНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

More information

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та рурми мт пя т ук увя вп рк кмпку ткж мт пя ктив упрв я вими вм жтими пррмми п яким утя упрв я ви у р пр ви ити у кшти у М З ти рив витки в ти пр ки ти р тт В ДО ЗПЛв Н прв ррук ви пр т в кик ржв ж п к

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» РОМАНЮК НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА УДК 330.3:622.12 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ

More information

І. Загальні положення

І. Загальні положення Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ 529666 від 07.07.2010 р. Правила

More information

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами Всі дії з правами «АДМІНІСТРАТОРА» Налаштування брандмауера Windows. Брандмауер (мережевий екран) це захисний бар єр між комп ютером чи мережею і зовнішнім

More information

Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців

Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 29.12.2004 N 336 Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних

More information