ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 1. Інформація про наявність бібліотеки

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 1. Інформація про наявність бібліотеки"

Transcription

1 ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Інформація про наявність бібліотеки Найменування бібліотеки Бібліотека ЖДТУ Площа (м ) 675,8 м Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників) Навчальна література 5 94 примірників Наукова література примірників Площа читального залу (м ), кількість місць 7 м 00 місць Примітка* Наявні: - електронний фонд навчальнометодичного забезпечення дисципліни» (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні посібники); - електронний архіву ЖДТУ (монографії, статті, автореферати); - через консорціуму ElibUkr «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України» доступ до БД «MIPP International», «PressReader», «SAGE»,електронних журналів, електронних книг. * Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки. В.о. ректора Житомирського державного технологічного університету В. В. Євдокимов

2 . Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою Найменування навчальної дисципліни Фахова іноземна мова Філософія науки Методологія наукових досліджень в галузі управління та адміністрування Автор підручника (навчального посібника тощо) Найменування підручника (навчального посібника тощо) Найменуван-ня видавництва, рік видання Кількість примірників Шамхалова Н.А. Сучасна ділова англійська мова: К.: КНЕУ, Козлова М.О., Ділова англійська мова. Business English: Ж.: Рута, Памірська Л.Ю., Навч. посібник/ За ред. Ф.Ф. Бутинця Рабошук А.В., Юрківська Л.Й. Карпусь И.А. Английский деловой язык: Учебное К.: МАУП, 998 пособие. - 4-е изд., испр. и доп. Карпусь И.А. Английский деловой язык: Учебное пособие. - -е изд., доп. К.: МАУП, 997 Данилова З.В., Ділова англійська мова:основи Тернопіль, 997 Князевська І.Б. бухгалтерського обліку. Фінанси: Данилова З.В., Ділова англійська мова:основи Тернопіль, 997 Байбакова І.М., економіки та бізнесу: Навчальний Князевська І.Б. посібник Данилова З.В., Ділова англійська мова. Основи Тернопіль: Вища 4 Байбакова І.М., управління та керівництва: Навчальний школа, 997 Князевська І.Б. посібник. Волинець, І. С. Ділова англійська мова. Курс. Business Ж. : ЖДТУ, English. Course : навч. посібник. 56с. Шевелева, С. А. English on economics : Учебное пособие. М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, с. Курносова Н.О., Курносова Р.В., Вознюк О.С. English For Accountants ЖІТІ, Білодід Ю.М. Губар О.М. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Кохановский В.П. та Філософія: Український світоглядний акцент: Навч. посібник. Філософія: інтерактивний курс лекцій: навч. посібник. Філософія: підручник. - -тє вид.,стер. К.: Кондор, с. К.: ЦУЛ, с. К.: Академія, с. Философия науки М., Изд. центр МарТ, 005 Історія філософії К., ПАРАПАН, 00 Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму К., Знання до постмодернізму України, 004 Кохановский В.П. та Философия для аспирантов Р-н-Д., Феникс, 00 Мазараки А.А. та Философия экономики К., Альтерпрес, 00 Лешкевич Т.Г. Философия науки М., ИНФРА-М, 005 Берков В.Ф. Философия и методология науки М., Новое знание, 004 Проблемы логики и методологии Новосибирск, науки Наука, 98 Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень К., АБУ, 00 Шейко В.М., Організація та методика науководослідницької К., Знання-Прес, Кушнаренко Н.М. діяльності 00 Єріна А.М., Захожай Методологія наукових досліджень К., ЦУЛ,

3 Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів Фінансові теорії В.Б., Єрін Д.Л. Шейко В.М., Організація та методика науководослідницької К., Знання-Прес, Кушнаренко Н.М. діяльності 00 Проблемы логики и методологии Новосибирск, науки Наука, 98 Блауг М. Методология экономической науки, М., "Ж-л или Как экономисты объясняют Вопросы экономики", 004 Чернілевський Д.В. Методологія наукової діяльності К., Вінниця, 008 Ходаківський Є.І. та Методологія наукових досліджень в Ж., ЖДТУ, 009 парадигмі синергетики Карако П.С. Философия и методология науки Мн., Экоперспектива, 008 Злупко С.М. Економічна наука і наукознавство Львів, Тріада плюс, 006 Мочерний С.В. Методологія економічного Львів, Світ, 00 дослідження Ходаківський Є.І. та Методологія наукових досліджень в Ж., ЖДТУ, 009 парадигмі синергетики Левочко М.Т. Професійна підготовка майбутніх К., Інформ.- фахівців економічної галузі: теорія, аналіт. агент-во, методика, організація 009 Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз: Навчальний Київ: Знання, посібник 000 Кивунь В. Патентно-інформаційний пошук як Інтелектуальна гарант успішності науководослідницьких власність в робіт Україні С. -5. Горунський В. Scopus: знайдемо свої публікації Вища школа С. -5. Желязны Д. Бизнес презентация: руководство по М. : ИКСИ, За ред. О. А. Підопригори, О.Д. Святоцького. Александрова М.М., Кірейцев Г.Г., Маслова С.О. Дробозина Л.А.,Константинова Ю.Н.,Окунева Л.П.,Андросова Л.Д.,Карчевский В.В. Александрова М.М., Кірейцев Г.Г., Маслова С.О. Близнюк О.П., Лачкова Л.І., Оспіщев В.І., Бубенко В.І., Кривошей В.В. Яндиев, М. И. Грідчіна М.В., Захожай В.Б., Осіпчук Л.Л., Субботович Ю.Л., Темчишина К.М. подготовке и проведению Право інтелектуальної власності. Підручник. Гроші. Фінанси. Кредит. Навчальнометодичний посібник Общая теория финансов : учебник. Гроші. Фінанси. Кредит:Навч.-метод. посібник. В -х ч.,ч.. Фінанси: Навч. посібник/за ред. В.І.Оспіщенка Теория финансов. Трансформация финансов органов власти : учеб. пособие. Фінанси (теоретичні основи):підручник с. К.: Ін Юре, С. Житомир: ЖІТІ, 00 с. М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, с. Ж.:ЖІТІ, с. К.:Знання, с. М. : ТЕИС, с. К.:МАУП, с. Електронне Дробозіна Л.О., Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Рівне:Вертекс,

4 Корпоративні фінанси Числові методи і моделювання у фінансах Окунєва Л.П., Андросова Л., Карчевський В.В. Загорський В.С., Вовчак О.Д., Благун І.Г., Чуй І.Р. Заяц Н.Е.,Фисенко М.К.,Бондарь Т.Е.,Василевская Т.И.,Верба Е.В. Кириленко О.П. Ковальчук С.В., Форкун І.В. /За ред. Л.О. Дробозіної 00.-5с. Фінанси: Навч. посібник К.:Знання, с. Теория финансов : учеб. пособие. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Фінанси: Навч. посібник Мн. : Вышэйшая школа, с. Тернопіль: СМП "Астон",00.- с. Л.: "Новий Світ- 000", с. Кудряшов В.П. Фінанси:Навч. посібник Херсон:Олдіплюс, с. Нікбахт Е., Гроппелі А. Опарін В.М. Фінанси / Пер.з англ. В.Овсієнка. В.Мусієнка Фінанси:(Загальна теорія):.--ге вид., доп. і ререроб. К.:Основи,99.- 8с. К.:КНЕУ, с. Опарін В.М. Фінанси:(Загальна теорія): К.:КНЕУ, с. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): К.: КНЕУ, с. Романенко А.Р. Фінанси: К.:ЦНЛ, 009 с. Кірейцев Г.Г., Житомир: ЖІТІ, Виговська Н.Г., Фінанси підприємств 000 р. Петрук О.М. Філімоненков О.С. Поддєрьогін А.М Моляков, Шохін Самсонова Е.С. Аранчій В.І. Фінанси підприємств Фінанси підприємств Теория финансов предприятий Финансовый менеджмент: теория и практика Фінанси підприємств: Навч. посібник Житомир: ЖІТІ, с. К: КНЕУ, с. М.: Финансы и статистика, 000. с. М.: Перспектива, с. К.:Професіонал, с. К. : ЦУЛ, с. К.:Кондор,00.-64с. М. : Альпина Бизнес Букс, с. Птащенко, Л. О. Управління корпоративними фінансами : Навч. посібник. 44 Зятковский І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник.--е вид., перероб. і доп. Баффетт, У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. -е изд. Бочаров, В. В. СПб. : Питер, Корпоративные финансы с. Бережна, Л. В. Економіко-математичні методи та К. : Кондор, моделі у фінансах : навч. посібник с. Бережная, Е. В. Математические методы М. : Финансы и моделирования экономических систем статистика, 00. : учеб. пособие. 68с. Лугінін, О. Є. Економіко-математичне моделювання К. : Знання, : навч. посібник с. Терехов, Л. Л. Економіко-математичні методи і К. : Формат, моделі : навч. посібник с. Алєксєєв І.В.,Мороз Фінансовий аналіз: техніка Л. : Бескид Біт,

5 Сучасні економічні теорії у фінансах А.С.,Романів Є..М.,Хома І.Б. розрахунків та моделювання економічних ситуацій : Навчальний посібник. Фінансове прогнозування: методи та 00. 5с. Костіна, Н. І. К. : Знання, моделі : навч. посібник с. Костіна, Н. І. Моделювання фінансів : монографія. Ірпінь : Академія ДПС України, с. Івахненков, С. В. Олійник А.В., Шацька В.М. Олійник А.В., Шацька В.М. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А., Денісова О.О. Татарчук М.І. Костирю В.С. Примостка Л.О. Пугачова М.В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч. посібник. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч. посібник. Інформаційні системи у фінансовокредитних установах: Навч. посібник. - -ге вид., перероб. і доп. Інформаційні системи у фінансовокредитних установах: Навчальнометодичний посібник. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. Програмне забезпечення фінансового менеджменту Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств Економічна теорія: підручник. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою: Навч.посіб. Ковальчук В.М., Економічна теорія в еволюційному Сарай М.І. аспекті: Навч.посібник. К. : Знання, с. Л.: Новий Світ - 000, с. Л.: Новий Світ - 000, с. К.: КНЕУ, с. К.: КНЕУ, с. К.: КНЕУ, с. К. ЦУЛ, с. К., КНЕУ, 00 К., ДП "Інформ.- анал.агенство", 007 К.: Вища школа, с. К.: ЦУЛ, с. Тернопіль: Астон, с. Корецький М.Х., Економічна теорія: Навч. посібник. К.: ЦУЛ, Дацій О.І., Кульнєва 56с. Г.М., Вініченко І.І., Алейнікова О.В. Мочерний С.В. Економічна теорія: Навч. посібник. - К.: Академія, -тє вид., доп. і перероб с. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. К.: Академія, с. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. К.: Академія, с. Предборський В.А., Економічна теорія: Підручник. К.: Кондор, 007. Горін Б.Б., Кухаренко - 49с. В.Д. Семененко В.М., Економічна теорія. Політекономія: К.: ЦУЛ, Коваленко Д.І., Бугас Навч. посібник. 60с. В.В., Семененко О.В. Солонінко К.С., Економічна теорія: Навчальний Ж.: ЖДТУ, 00. Возна Л.Ю., посібник с. Горобчук Т.Т., Ущаповський Ю.В В.о. ректора Житомирського державного технологічного університету В. В. Євдокимов

6 . Перелік фахових періодичних видань Найменування фахового періодичного видання Роки надходження Технічні: Автошляховик України 0-05 Агроекологічний журнал 0-05 Вісник Вінницького політехнічного інституту 0-05 Вісник ЖДТУ "Технічні науки" 0-05 Вісник національного університету,,львівська політехніка 0-05 Геоінформатика 00-0 Геолог України 0-05 Геологічний журнал 0-05 Геофизический журнал 0-0 Довкілля та здоров я Екологія довкілля та БЖД 0-0 Екологія та промисловість 0-0 Електротехніка та електромеханіка 0-0 Енергозбереження. Енергетика 0-0 Известие вузов. Радиоэлектроника 0-05 Кибернетика и системный анализ 0-05 Машинознавство Мінералогічний журнал України 0-0 Мінеральні ресурси України 00-0 Металознавство та обробка металів 00-0 Наукові вісті «КПІ» 00-0 Науковий вісник національного гірничого університету 0-05 Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні 0-0 Пожежна безпека 0-05 Прикладная радиоэлектроника 0-05 Проблемы машиностроения 0-04 Проблемы прочности 0-05 Проблемы управления и информатики 0-05 Процеси механічної обробки в машинобудуванні 0-05 Радіоелектроніка, інформатика, управління 00-0 Системні дослідження та інформаційні технології 0-05 Стандартизація, сертифікація, якість 0-0 Український радіологічний журнал 0-05 Управляющие системы и машины 0-0 Штучний інтелект 0-0 Экология и промышленность 0-04 Экотехнологии и ресурсозбережение 00-0 Электронное моделирование 0-0 Економічні: Актуальні проблеми економіки 0-05 Банківська справа 0-04 Бухгалтерський облік і аудит 0-05 Вісник Національного банку України 0-05 Вісник податкової служби 00-0 Вісник ЖДТУ "Економічні науки" 0-05 Економіка і держава 00-0 Економіка АПК 0-0 Економіка і підприємництво: стан та перспективи 0-0

7 Економіка і прогнозування 0-0 Економіка. Фінанси. Право 0-05 Економіка України 0-05 Економіст 0-05 Економічна теорія 0-04 Конкуренція 00-0 Маркетинг в Україні 0-05 Менеджмент (Міжгалузевий інститут управління) 0-0 Персонал 00-0 Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу 0-05 Регіональна економіка 0-05 Статистика України 00-0 Теорія і практика інтелектуальної власності 00-0 Україна: аспекти праці 0-05 Фінанси України 0-05 Формування ринкових відносин в Україні 00-0 Інші фахові видання: Вища школа 0-05 Держава і право 0-0 Київська старовина 0-0 Освіта і управління 00-0 Нові технології 00-0 Наука та наукознавство 00-0 Слово і час 0-0 Соціологія 0-0 Український географічний журнал 00-0 Український історичний журнал 0-0 Філософська думка 0-0 Юридичний вісник України 00-0 В.о. ректора Житомирського державного технологічного університету В. В. Євдокимов