КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ"

Transcription

1 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності філософія науки Затверджено вченою радою філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Протокол 9 від 25 березня 2013 р. Голова вченої ради філософського факультету А.Є.Конверський Укладач Добронравова І.С., д.філос.н., проф. Київ 2013

2 Глобальні наукові революції і зміна історичних типів наукової раціональності Місце системи філософських засад науки серед підвалин наукового пізнання. Наукові картини світу як складова підвалин наукового пізнання. Ідеали і норми наукового дослідження як складова підвалин наукового пізнання. Глобальні наукові революції як зміна системи засад науки. Класичний, некласичний і постнекласичний типи наукової раціональності. Класичний ідеал раціональності і його втілення в історичному типі раціональності класичної науки Започаткування фізичного методу Галілеєм. (за книгою Е.Гусерля "Криза європейських наук", розділ 1, параграфи 9-12). Наука як сутнісне явище Нового Часу. Метафізичне обгрунтування наукового дослідження Декартом. Відмінність розуміння світу як картини в Новому Часі від давньогрецьких та середньовічних уявлень про світ і пізнання. (за працею М.Хайдеггера "Час картини світу"). Зміна уявлень про співвідношення суб"єкту і об"єкту пізнання при переході від класичної до некласичної і постнекласичної раціональності. Методологія науки як підрозділ філософії науки Багаторівневість методології науки. Різноманітність конкретно-наукових методологій. Нормативний характер методологічних принципів науки. Загальнонаукові методологічні принципи як вимоги до наукової теорії. Вимога перевірюваності або принцип спостережуваності. Вимога максимальної загальності теорії або її пояснювальної сили. Вимога передбачувальної сили теорії. Вимога принципової простоти теорії. Структура теоретичного знання і методи теоретичного дослідження Абстрактні об єкти теорії, процедури їхньої побудови (ідеалізація, конструювання). Системна організація. абстрактних об єктів (теоретична схема) і математичний апарат..роль фундаментальної і спеціальних теоретичних схем в дедуктивному розгортанні теорії. Операціональний статус теоретичних схем. Структура емпіричного знання і методи емпіричного дослідження Емпіричні схеми як необхідний посередник між теоретичною схемою і дослідом. Створення експериментальної ситуації: об єкти оперування і об єкти дослідження. Експеримент і спостереження. Процедури переходу від даних спостереження до емпіричних залежностей і наукових фактів Виявлення обмеженості класичного ідеалу раціональності під час наукової революції початку ХХ століття Усвідомлення відносності наукового пізнання: принцип відповідності Бора. Релятивістська концепція простору і часу. Методологічні концепції квантової фізики: концепція доповняльності (Н.Бор); концепція відносності до засобів спостереження (Фок); "квантова драбина" (В.Вайскопф). Сучасна глобальна наукова революція і становлення постнекласичного типу раціональності Єдині теорії фундаментальних фізичних взаємодій і синергетика два основних напрямки становлення нелінійного природознавства. Комп ютерна революція як передумова розвитку нелінійних теорій. Синергетика як загальнонаукова дослідницька програма вивчення процесів самоорганізації. Трансдисциплінарний характер синергетики, подолання прірви між природничими і гуманітарними науками). Становлення постнекласичного типу наукової раціональності. Складні системи, що самоорганізуються предмет постнекласичної науки.

3 Синергетика як нове світобачення Осмислення сучасної наукової революції як становлення постнекласичної науки (В.С.Стьопін Складність, темпоральність, цілісність - риси нового світобачення (за І.Пригожиним). Віднайдення філософських засад для нової наукової картини світу. Філософські засади наукових картин світу: системність, цілісність, складність як способи розуміння єдності багатоманітного у світі Речі, властивості, відношення. Відношення і закони. Системи і структури. Ціле і частини. Самоорганізація як становлення складного цілого. Типи цілісності складних систем, що самоорганізуються, та їх динамічна стійкість. Зміна засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу: від незмінності до глобального еволюціонізму Єдність багатоманітності у світі як генетична єдність. Самоорганізація світу і самоорганізація в світі. Структурна організація матерії в світі як результат його самоорганізації. Філософська інтерпретація і світоглядні наслідки космологічної концепції множинності світів. Світи і Універсум. Можливий, віртуальний і дійсний модуси буття. Динамічний хаос як єдність порядку і безладу, принципова складність фракталів Конструктивна роль хаосу у становленні багатоманітності складних систем. Фрактальна геометрія як новий спосіб розуміння багатоманітності та складності. Філософські засади наукових картин світу: причинність і детермінізм Причинність і необхідність в класичній фізиці: лапласівський детермінізм і динамічні закони. Ймовірнісна причинність в некласичній науці: статистичні закони як зв'язок необхідного і випадкового. Проблеми причинності в постнекласичній науці: ситуації біфуркації як ситуації формування причини; непередбачуваність причинне визначених процесів в детермінованому хаосі. Філософські засади наукових картин світу: простір і час Проблема скінченності і нескінченності простору і часу в контексті космологічних уявлень : класичних (Ньютон), релятивістських (Ейнштейн, Фрідман), сучасних (Вайнберг, Лінде). Проблема незворотності часу в класичній, некласичній, постнекласичній фізиці. Нелінійне мислення новий стиль наукового мислення Методологічні принципи нелінійного стилю мислення: принцип спонтанного порушення симетрії і принцип когерентності. Синергетичний принцип підлеглості проти принципу редукції. Нелінійне мислення як складне мислення. Врахування ціннісних настанов суб єкта для забезпечення об єктивності пізнання. Методологічні концепції філософії науки ХХ століття Вид позитівізму до неопозитивізму: філософія науки як логіка науки Криза в засадах математики на початку ХХ століття. Логіцизм як програма обгрунтування математики (Г.Фреге, Б.Рассел). Формулювання доктрини логічного атомізму в "Логікофілософському трактаті" Л.Вітгенштейна. Розробка Б.Расселом методу логічного аналізу. Програма логічного емпірізму як варіант джастіфікаціонізму. "Віденський гурток" : М.Шлік, Р.Карнап, Г.Рейхенбах та ін. Принципи редукціонізму і веріфікаціонізму, демаркація науки і метафізики. Рух логічного позитивізму від синтаксичного аналізу до семантичного, від атомарної моделі наукового знання до гіпотетико-дедуктивної моделі.

4 Критичний раціоналізм Карла Поппера як методологічна програма Фаллібілізм (Ч.Пірс) як вихїдна посилка методу критичного раціоналізму. Фальсифікаціонізм проти веріфікаціонізму, критика логічного позитивізму. Методологічний фальсифікаціонізм як революційний конвенціоналізм. Методологічні вимоги до наукових теорій: спростовність, пояснювальна сила, передбачувальна сила як умови прийнятності теорії. Релятивізм в сучасній філософії науки Концепція "онтологічної відносності" В.Куайна як розгортання інтенцій неопозитивізму та його критики. Концепція наукових революцій Т.Куна і візначення її місця в сучасній філософії науки: постпозитивізм, історизм, релятивізм, ірраціоналізм. Основні поняття методологічної концепції Т.Куна: парадігма, наукове співтовариство, нормальна наука, наукова революція. Концепція методологічного анархізму П.Фейерабенда. Критика ним позитивізму і попперівського раціоналізму як концепцій, неадекватних реальній історії науки. Теза про несумірність як наукових теорій між собою, так і науки з іншими формами пізнання. Методологія дослідницьких програм І.Лакатоса Раціоналізм та історизм концепції І.Лакатоса. Самовизначення ним цієї концепції як витонченого методологічного фальсифікаціонізму. Прогресивний і регресивний зсув проблем. Негативна і позитивна еврістика: тверде ядро і захисний пояс гіпотез науково-дослідницьких програм. Раціональна реконструкція історії науки: внутрішня і зовнішня історія. Проблема спадкоємності наукового знання і модифікація концепції дослідницьких програм М.Д.Ахундовим та С.І..Ілларіоновим - фізичні дослідницькі програми. Філософія науки як напрямок світової філософської думки наприкінці ХХ століття Л.Лаудан про неспроможність попередніх концепції філософії науки вирішити обидві загадки науки (і згоду і розбіжності). Критика уявлень про ієрархічну структуру наукових дебатів (фактуальний, методологічний, ціннісний рівні). Проблема механізму оцінки цінностей. Збереження раціоналізму за рахунок визнання інших цінностей науки, крім істини, критика реалізму. Відмінність позиції реалізму в сучасній філософії науки від наукового реалізму 60-х років. Х.Патнем про реалізм "з людським обличчям" і обмеженість класичного ідеалу наукової раціональності. Спроби визначення шляхів становлення некласичної раціональності у світовій і вітчизняній філософії Виявлення обмеженості універсалізму як загальної установки філософії ХХ століття і проблема виразності істини у мові (Я.Хінтікка). Визначення вихідної позиції аналітичної традиції в філософії науки як фундаменталізму (Т.Рокмор) і усвідомлення необхідності відмови від неї. Роль орієнтації епістемології на врахування змістовних і історично-культурних детермінант процесу пізнання для сучасної філософії науки. Становлення некласичного ідеалу раціональності (М.Мамардашвілі) як завдання подальшого розвитку науки і філософії. Література Глобальні наукові революції і зміна історичних типів наукової раціональності Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., С Философия и методология науки /под ред.в.и.купцова/. - М.,1996. С Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации //Вопр.филос N10. - С Степин В.С. Структура и эволюция теоретических знаний. //Природа научного познания". - Минск

5 Класичний ідеал раціональності і його втілення в історичному типі раціональності класичної науки М.Хайдеггер "Час картини світу". / Новая технократическая волна на Западе. М., 1986 Е.Гусерль "Криза європейських наук", розділ 1, параграфи 9-11:В.Ф. 7, 1992 Стёпин В.С. Наука и ценности техногенной цивилизации. // Вопросы философии, 10, Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности. М., 1994 (Второе, исправленное издание. Первое , Тбилиси). Мамардашвили М. Сознание как философская проблема. // В.Ф. 10, Исторические типы рациональности. Т.1, 2. М., Патнем Х. Реализм с человеческим лицом. / Аналитическая философия: становление и развитие. М., 1998 Добронравова І.С. Некласична раціональність для некласичної науки. - Вісник Київського університету. Політологія і філософія. Вип. Методологія науки як підрозділ філософії науки Баженов Л.Б. Строение и функции естественонаучной теории.- М., Гл.4,5. Идеалы и нормы научного исследования. Минск, Лекторский В.А., Швырёв В.С. Методологический анализ науки. (Типы и уровни). - //Философия, методология, наука. - М., 1972 Гемпель К.Г. Логика объяснения. М., 1998; Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983 С. 83. Критика цієї концепції: Никитин Е.П. От идеологии к методологии. Вопросы философии, 10, 1998 С Структура теоретичного знання і методи теоретичного дослідження. Структура емпіричного знання і методи емпіричного дослідження Баженов Л.Б. Строение и функции естественонаучной теории.- М., Гл.4,5. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.- М., Ч.2. Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., С Стёпин В.С. Теоретическое знание. М., Гл.2 Мелков Ю.А. Факт в постнеклассической науке. К., Виявлення обмеженості класичного ідеалу раціональності під час наукової революції початку ХХ століття Эйнштейн А. О специальной и общей теории относительности. (общедоступное изложение).//собр. науч. трудов в 4-х т.- М.: Наука, Т.1.- С Рейхенбах Р.Философия пространства и времени.- М.: Прогресс,1985. Философия естествознания.- М.,1966 Бриллюэн Л. Новый взгляд на теорию относительности.-м:мир,1972. Бор Н. Квантовая механика и физическая реальность// Избр. науч. труды. - М.: Наука, 1971, т.2. Вайскопф В. Физика в ХХ столетии. - М.: Атомиздат, С Данин Д. Вероятностный мир.- М., Знание, Цехмистро И.З. Парадокс Эйнштейна, Подольского, Розена и концепция целостности// Вопр. филос Сучасна глобальна наукова революція і становлення постнекласичного типу раціональності Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. М., Аршинов В.И., Буданов В.Г. Синергетика наблюдения как познавательный процесс. В кн. Философия. Наука Цивилизация. М.,1999. С Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. К.,2002. Вайнберг С. Первые три минуты. М., 1981.

6 Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. К., Гл. 1;. 2, 5; Добронравова І.С. Идеалы и типы научной рациональности. В кн. Философия, наука, цивилизация. М., С.89-95; Добронравова І.С. Норми наукового дослідження в нелінійному природознавстві// Філософська думка С Синергетика як нове світобачення Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., Климонотович Н.Ю. Без формул о синергетике. - Минск: Вышайша школа, Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. -- М., Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение//вопр. философии, Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М., Пригожин. И. От существующего к возникающему. М., Пригожин И., Стэнгерс И. Время, хаос, квант. М.,: Прогресс Пригожин И., Стэнгерс И. Порядок из хаоса. М.: Прогресс., Хакен Г. Основные понятия синергетики. // «Синергетическая парадигма», М., «Прогресс- Традиция», С Філософські засади наукових картин світу: системність, цілісність, складність як способи розуміння єдності багатоманітного у світі Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.- М., Ч.2. Методологические принципы физики. М., Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации. К., С Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления К., Гл2, 2,3,4 Зміна засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу: від незмінності до глобального еволюціонізму Крымский С. В., Кузнецов В. И. Мировоззренческие категории в современном естествознании. К., Линде А. А. Раздувающаяся Вселенная // Успехи физических наук Т. 144, вып. 2. С Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. - М.: Наука, Фридман Д., Ньюванхейзен П. Супергравитация и унификация физических законов//успехи физических наук Т. 138, вып. 1. Динамічний хаос як єдність порядку і безладу Николис Г., Пригожин И. Познание сложного.- М., Гл.1,2,6 Приложение 5. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. Пайтген Х.-О, Рихтер П.Х. Красота фракталов: Образы комплексных динамических систем М.: Мир, с Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М., Шустер Г. Детерминированный хаос. - М., Філософські засади наукових картин світу: причинність і детермінізм Мякишев Г.Я. От динамики к статистике. - М., Мякишев Г. Я. Физическая теория. М.; Наука, С Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. - К., Гл.2 6. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. - М., 1986.

7 Філософські засади наукових картин світу: простір і час Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. - М., Вайнберг С. Первые три минуты. - М., 1981 Молчанов Ю.Б. Четыре концепции времени в философии и физике. - М.,1977. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. М., Приложение 5. Рейхенбах Г. Направление времени. - М., Уитроу Дж. Естественная философия времени. - М., Линде А.Д. Раздувающаяся Вселенная. - УФН, т.144, вып.2. окт.1994 Нелінійне мислення новий стиль наукового мислення Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. - К., Гл.3, Морен Э. Метод. Природа природы. М.: «Прогресс Традиция», с. Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации //Вопр.филос N10. - С Степин В.С., Розов М.А., Горохов В.Г. Философия науки и техники. - М., С Раушенбах Б.В. Точные науки и науки о человеке //Вопр.филос N4. - С Моисеев Н.Н. Экология, нравственность, политика //Вопр.филос N5. - С Фролов И.Т., Юдин Б.Г. Этика науки. - М., Позитивізм Антология мировой философии. Т.3, М., 1971: Конт(С ); Милль(С ); Спенсер (С ). И. Лакатос История науки и её рациональные реконструкции. (Раздел "Индуктивизм") // Структура и развитие науки. М., С Спенсер Г. Синтетическая философия. К., Огурцов От натурфилософии к теории науки. М., Гл. 5. С Исторические типы рациональности. Т.2. М., Гл. 7,8,9. С Коэн Р.С. Эрнст Мах: физика, восприятие и философия науки. //Современная прогрессивная философская и социологическая мысль в США. М., С Холтон Дж. Тематический анализ науки. М., Раздел 3 " Мах, Эйнштейн и поиск реальности. С Зотов А.Ф., Воронцова Ю.В. Современная буржуазная методология науки. М., Логічний атомізм Рассел Б. Моё философское развитие. (гл.5,7) // Аналитическая философия. Избранные тексты. МГУ, М., Рассел Б. История западной философии. Т.2, глава ХХХ1 Философия логического анализа. Новосибирск, Вітгенштейн Л. Логіко-філософський трактат.// Вітгенштейн Л. Tractatus Logico- Philosophicus. Філософські дослідження. Київ, Сокулер З.А. Л.Витгенштейн и его место в философии ХХ века. М., Грязнов А.Ф. Эволюция философских взглядов Витгенштейна. МГУ, Рузавин Г.И. О природе математики., М., Логічний позитивізм Шлик М. Поворот в философии.// Аналитическая философия. М., Шлик М. О фундаменте познания. // Аналитическая философия. М., Карнап Р. Философские основания физики. М., Ч.II,V. Карнап Р. Значение и необходимость. М., 1958.

8 Швырёв В.С. Некоторые вопросы логико-методологического анализа отношения теоретического и эмпирического уровней научного знания.// Проблемы логики научного познания. М., Швырёв В.С. Неопозитивизм и проблемы эмпирического обоснования науки. М., Смирнов В.А. О достоинствах и недостатках одной логико-философской концепции.// Философия марксизма и неопозитивизм. МГУ, Конвенціоналізм. Пуанкаре А. Наука и метод. ; Ценность науки. // А.Пуанкаре О науке. М., Дюгем П. Физическая теория, её цель и строение. Спб, Лакатос И. История науки и её рациональные реконструкции. Р.1, В (Конвенционализм) // Структура и развитие науки. М., Критичний раціоналізм К.Поппера Поппер К. Логика научного исследования. Гл. I - VII // К.Поппер Логика и рост научного знания. М.,1983. Поппер К. Предположения и опровержения. Гл. 1,3,10// К.Поппер Логика и рост научного знания. М., Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. Гл. 3. Эпистемология без познающего субъекта. //К.Поппер Логика и рост научного знания.м.,1983. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., Полани М. Личностное знание. М., Релятивізм Куайн В. Онтологическая относительность. // Современная философия науки. Хрестоматия. С М., Куайн В. Референция и модальность. // Новое в зарубежной лингвистике. М., С Куайн В. Основания математики. // Математика в современном мире. М.,1967, С Ледников Е.Е. Критический анализ номиналистских и платонистских концепций в современной логике. Киев, Гл. 1,2. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М.,1980. С , Кун Т. Структура научных революций. М., 1975, Фейерабенд П. Против методологического принуждения. // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., Фейерабенд П. Ответ на критику. // Структура и развитие науки. М., С Методологія дослідницьких програм Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., Лакатос И. История науки и её рациональные реконструкции. // Структура и развитие науки. М., Кун Т. Замечания на статью И.Лакатоса.// Структура и развитие науки. М., Лакатос И. Ответ на критику. //Структура и развитие науки. М., Ахундов М.Д., Илларионов С.В. Преемственность исследовательских программ в развитии физики. // Вопросы философии, 1986, 6. Реалізм Мур Д. Доказательство внешнего мира. // Аналитическая философия. М.,1993. Малкольм Н. Мур и обыденный язык. // Аналитическая философия. М., Селларс У. Научный реализм или миролюбивый инструментализм? // Структура и развитие науки. М., 1978.

9 Смарт Дж.Дж. Конфликтующие точки зрения по проблеме объяснения. // Структура и развитие науки. М., Патнэм Х. Как нельзя говорить о значении. // Структура и развитие науки. М., Патнэм Х. Введение к книге "Реализм и разум" //Современная философия науки. М., Патнэм Х. Философы и человеческое понимание. (Глава из книги "Реализм и разум") // Современная философия науки. М., Концепції раціональності Лаудан Л. Наука и ценности. (Главы из книги.) // Современная философия науки. М., Лакатос И. Поппер, фальсификационизм и тезис Дюгема-Куайна. // Лакатос Фальсификационизм и методология исследовательских программ. Приложение. М., Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии. // Вопросы философии. 9, Рокмор Т. Математика, фундаментализм и герменевтика. // Вопросы философии. 2, Порус В.Н. Системный смысл понятия "научная рациональность". Корабль рациональности между Сциллой абсолютизма и Харибдой релятивизма. // Философская и социологическая мысль. 1, Вітчизняна філософія науки Грэхем Л. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. М., Стёпин В.С. Наука и ценности техногенной цивилизации. // Вопросы философии, 10, Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности. М., 1994 (Второе, исправленное издание. Первое , Тбилиси). Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления., Киев, Порус В.Н. Эпистемология: некоторые тенденции. // Вопросы философии. 2, Исторические типы рациональности. Т.1, 2. М., Питання для вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю філософія науки 1. Місце системи філософських засад науки серед підвалин наукового пізнання. 2. Глобальні наукові революції і зміна історичних типів наукової раціональності. 3. Класичний ідеал наукової раціональності і його реалізація в класичному типі раціональності. 4. Наука як сутнісне явище Нового часу. 5. Метафізичне обгрунтування наукового дослідження Декартом. (М. Хайдеггер "Час картини світу"). 6. Створення фізичного методу Галілеєм як передумова розвитку європейських наук. (Е. Гусерль "Криза європейських наук..."). 7. Наукові картини світу і стилі наукового мислення. 8. Класичний, некласичний і постнекласичний типи наукової раціональності 9. Логічний атомізм Б.Расела і Л.Вітгенштейна як передумова виникнення аналітичної філософії і філософії науки ХХ століття. 10. Виявлення обмеженності класичного ідеалу раціональності під час наукової революції початку ХХ століття. 11. Неопозитивізм : філософія науки як логіка науки. Подальший перехід Р.Карнапа та ін. до логічного емпіризму. 12. Методологічна концепція конвенціоналізму. (А. Пуанкаре) 13. Критичний раціоналізм К.Поппера як методологічна програма. 14. Методологія науки про структуру теоретичних знань у їх співвідношенні з емпіричними знаннями. 15. Емпіричні знання. Спостереження і експеримент. Наукові факти. )

10 16. Методологічна концепція науково-дослідницьких програм І.Лакатоса. 17. Методологічна концепція історизму Т.Куна. Методологічний анархізм П.Фейерабенда. 18. Універсалізація еволюціонізму в сучасній науковій картині світу. Єдність багатоманітності у світі як генетична єдність. 19. Концепція множинності світів. Світ як матерія, затримана у своїй особливості. Світ як ціле. Світ і Універсум. 20. Синергетика як загальнонаукова програма дослідження процесів самоорганізації. Самоорганізація як становлення нового цілого. 21. Типи цілісності складних систем, що самоорганізуються: цілісність, органічне ціле, тотальне ціле. 22. Квантово-механічна цілісність одиниць речовини і живих організмів як об"єктів, що формують "квантову драбину" рівнів структурної організації матерії. 23. Причинність в класичній науці: лапласівський детермінізм і динамічні закони. 24. Ймовірнісна причинність в некласичній науці : статистичні закони як зв"язок необхідного та випадкового. 25. Проблеми причинності в постнекласичній науці: ситуації біфуркації як ситуації формування причини; непередбачуваність причинно визначених процесів в детермінованому хаосі Конструктивна роль хаосу у становленні складних систем. Динамічний хаос як єдність порядку і безладу. 27. Фрактальна геометрія як новий спосіб розуміння багатоманітності. 28. Проблема незворотності часу в постнекласичній науці. 29. Критична оцінка пізнавальних цінностей в моделі наукової раціональності Л.Лаудана. 30. Х.Патнем про сучасне розуміння наукового реалізму як "реалізму з людським обличчям".

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело РИНОК МОЛОКА 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. - 2005. - 8. - С. 5-13. 2. Топіха В. І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні / В. І. Топіха // Вісник аграрної науки. -

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

моделювання прогнозування

моделювання прогнозування МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ А. М. Єріна моделювання прогнозування Навчальний посібник Допущено Міністерством освіти і науки України Київ 2001 ББК

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія ВСТУП Лекція 1 1. Вступ. Предмет та завдання курсу Історія польської мови. 2. Методи і принципи вивчення історії мови. Джерела вивчення історії мови. 3. Зв язок історії польської мови з іншими науками

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання Міністерство освіти і науки України Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

More information

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки 148 До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на 2013 2018 роки Стрімкий розвиток інформаційних технологій у сфері охорони здоров я, рух України до євроінтеграції обумовили потребу

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ.

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Лекція 1. Тема. Цивільна оборона України на сучасному етапі Питання для розгляду: 1. Роль і місце цивільної оборони у сучасному світі. 2. Визначення цивільної оборони. Принципи і завдання ЦО. 3. Організаційна

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тема 1. Теоретичні аспекти розміщення продуктивних сил і регіональної економіки ВСТУП.

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тема 1. Теоретичні аспекти розміщення продуктивних сил і регіональної економіки ВСТУП. РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ВСТУП 2 Тема 1. Теоретичні аспекти розміщення продуктивних сил Предмет, метод і завдання курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка".

More information

ЗМІСТ. Тема 2 Історія світової політичної думки. Тема 3 Історія української політичної думки...

ЗМІСТ. Тема 2 Історія світової політичної думки. Тема 3 Історія української політичної думки... ЗМІСТ Вступ..................................................... Модуль 1 Політологія як система знань про політику. Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства. 1.1 Політика як

More information

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ УДК 330.111.4 Б. Г. Чемісов, канд. геогр. наук, доц., ЧДІЕУ ІНТЕГРАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ АНОТАЦІЯ. Викладено авторське уявлення про геоекономічний простір. Розглянуто різні

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ

КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УДК 658:005.2 УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ Спеціальність 08.00.04 Економіка

More information

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА УДК 658.15.01:005.21 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Наталія Вікторівна ЗАМЯТІНА викладач кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

Міністерство освіти і науки України. Київський національний університет культури і мистецтв КИРИЛЕНКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА

Міністерство освіти і науки України. Київський національний університет культури і мистецтв КИРИЛЕНКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА Міністерство освіти і науки України Київський національний університет культури і мистецтв КИРИЛЕНКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА На правах рукопису УДК 378.126+168.522(07)(043.3) ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ

More information

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки 2 готельних мереж за контрактним управлінням приділено недостатньо уваги, переваги контрактного управління готельними мережами не висвітленні в повній мірі, оскільки є відносно новим явищем для національного

More information

Майстро С. В., д.держ.упр., проф., НУЦЗУ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Майстро С. В., д.держ.упр., проф., НУЦЗУ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 24. Региональное развитие: опыт России и ЕС / Рук. авт. колл. и отв. ред. А. Г. Гранберг. М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2000. 435 с. 25. Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України: Проект

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

Підприємство як МІКРОЦИВІЛІЗАЦІЯ

Підприємство як МІКРОЦИВІЛІЗАЦІЯ Світлана Леонідівна Благодєтєлєва Вовк Підприємство як МІКРОЦИВІЛІЗАЦІЯ Черкаси Видавництво «Брама Україна» 2010 УДК 658:330.101.542 ББК 65.012.13 Б 68 Затверджено до друку вченою радою Черкаського державного

More information

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами Всі дії з правами «АДМІНІСТРАТОРА» Налаштування брандмауера Windows. Брандмауер (мережевий екран) це захисний бар єр між комп ютером чи мережею і зовнішнім

More information

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ УДК 354:656.078 Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ У статті розглядається тема посилення ролі нових пріоритетів формування господарського механізму щодо забезпечення

More information

~ 28 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка

~ 28 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка ~ 28 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка го зв'язку, бурхливе зростання в якому стало можливе за рахунок приходу іноземних інвесторів. Україні необхідно прагнути максимально

More information

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна УДК 336.225.6:332.822.1 ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Іванов Юрій Борисович доктор економічних наук, професор Назаренко Ганна Володимирівна аспірантка

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2009 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2009 р. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України

More information

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПЛІШ Ірина Валеріївна УДК 37.018.593+37.014.6:004.9 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

More information

ПОДАННЯ Й ОБРОБКА ЗНАНЬ У СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ПОДАННЯ Й ОБРОБКА ЗНАНЬ У СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет C. О. Субботін ПОДАННЯ Й ОБРОБКА ЗНАНЬ У СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Навчальний посібник

More information

Основи педагогічного оцінювання

Основи педагогічного оцінювання Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Канівець Т.М. Основи педагогічного оцінювання Навчально-методичний посібник This project has been funded with support from the European Commission.

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 02.12.2014 Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А 28 листопада 2014 року 755 м.київ Про затвердження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р. КИЇВ 2013 Зміст

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ Цей Порядок визначає порядок проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі

More information

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація Нестатеве розмноження організмів. Регенерація ПЛАН Ознаки нестатевого розмноження Способи нестатевого розмноження одноклітинних і багатоклітинних Вегетативне розмноження Регенерація Ознаки нестатевого

More information

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Joint-Stock Company GIDROPRIVOD Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Purpose of the item. Axial-piston pumps (type НА) of variable displacement and constant direction of operational liquid

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ДОДАТОК XXI ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТОК XXI-A 1 ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ

ДОДАТОК XXI ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТОК XXI-A 1 ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ ДОДАТОК XXI ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТОК XXI-A 1 ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ТА НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ Етап 1 Імплементація статті 151 Впровадження інституційної реформи згідно

More information

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl "TTB". И. 2

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl TTB. И. 2 FAST 11-14 CF P РО ВАГ АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО Ж И З : FAST 11 CF P FAST 14 CF P И. 1 14 1 Й: Й 1. И...2 2. ъ...3 3. Н...4 4. А...5 5. Н...5 6. В...6 7. Ж 6 8. ъ...7 9. Р...7 10. Й...7 11. К...7 12. З...8

More information

НАЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Національна академія наук України Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України" НАЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Київ 2012

More information

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1 ББК 65:9 (4 Укр.) 306.7 УБК 338.409.3 Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб єктів господарювання. Підручник. Тернопіль:

More information

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н,

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Anna_nechai@yahoo.com Партії, які формують позицію Верховної Ради України: Партія Народний Фронт" Партія "Блок

More information

Концепція нової національної культурної політики України

Концепція нової національної культурної політики України Концепція нової національної культурної політики України Документ розроблено в рамках проекту Культурний код Східного партнерства у співавторстві Ігоря Савчака (ГО Центр культурного менеджменту ), Оксани

More information

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Товариства з обмеженою "112-ТВ" (код ЄДРПОУ 3890676) 99% станом на 31 грудня 201 року "112-ТВ" (Україна) 10% «МЕДІА ГРУПА 112»

More information

А.В. Слободянюк Н.О. Андрущенко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ

А.В. Слободянюк Н.О. Андрущенко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ А.В. Слободянюк Н.О. Андрущенко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет А. В. Слободянюк, Н.О. Андрущенко ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

More information

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством УДК 339.543 Глуха Г. Я. Митна політика як фактор економічного зростання країни Стаття присвячена дослідженню впливу митної політики держави на економічне зростання. Визначено сутність економічного зростання

More information

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р.

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р. Редакція від: 06.12.2012 р. 01.01.2013 р. 03.01.2013 р. 05.01.2013 р. 24.04.2013 р. 16.05.2013 р. 04.07.2013 р. 11.08.2013 р. Чинна з 01.01.2014 р. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (зміни, передбачені підпунктами

More information

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка

Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка Форма Н - 3.04 Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка ЗАТВЕРДЖУЮ Декан механіко-технологічного

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 01601, Київ, вул. Прорізна, 2

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 01601, Київ, вул. Прорізна, 2 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 01601, Київ, вул. Прорізна, 2 Муравйової Катерини Валеріївни 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2, к. 67 Зауваження до оприлюдненого

More information

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна ЧАСОПИС СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ВИПУСК 3 (2)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна ЧАСОПИС СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ВИПУСК 3 (2) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна ЧАСОПИС СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ВИПУСК 3 (2) Харків 2007 УДК 911.3:[09,30,33] Міжрегіональний збірник наукових праць Часопис соціально-економічної

More information

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ.

Екліптика Табл. 4. перебування Сонця в ній. α = 0 h ; δ=0º ІІІ. Екліптика Табл.. Екліптикою називаєтья велике коло небеної фери лінія якого зображуєтья укупнітю точок положень Сонця еред зірок на небеній фері протягом року і є результатом річного орбітального руху

More information

Сьогодні ми розглянемо такі питання:

Сьогодні ми розглянемо такі питання: Сьогодні ми розглянемо такі питання: Дамо визначення що називається табличним процесором Ехсеl Згадаємо основні функції табличного процесора Основні об єкти Ехсеl та їх властивості Основні елементи інтерфейсу

More information

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра полоністики ПРОГРАМА Вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності 035 філологія (предметний напрямок польська

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.12.2014 Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А від 29 грудня 2014 р. 867 м. Київ Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України

More information

ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ: КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙВАЖЛИВІШИХ ВИДАНЬ

ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ: КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙВАЖЛИВІШИХ ВИДАНЬ Т.І. Березюк, О.С. Іщенко, Р.В. Пилипчук, О.В. Савченко, Н.М. Фещенко, А.І. Шушківський Інститут енциклопедичних досліджень НАН України ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ: КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙВАЖЛИВІШИХ

More information

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та рурми мт пя т ук увя вп рк кмпку ткж мт пя ктив упрв я вими вм жтими пррмми п яким утя упрв я ви у р пр ви ити у кшти у М З ти рив витки в ти пр ки ти р тт В ДО ЗПЛв Н прв ррук ви пр т в кик ржв ж п к

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. КИЇВ 2012 Зміст

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

О.О. НАУМОВА, аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

О.О. НАУМОВА, аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ УДК 334.716:330.341.1 О.О. НАУМОВА, аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ У статті розглянуто особливості матеріальної мотивації інноваційної

More information

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Механіко-технологічний факультет Кафедра транспортних технологій та засобів у АПК ЗАТВЕРДЖУЮ Декан факультету (Михайлович Я.М.) 2015 р.

More information

КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄС КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ Сергій Яременко Олександр Шатковський 5 листопада 2014 року Проект фінансується

More information

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ВИПУСК 3 Київ 2007 ББК 30.10я5 0-37 0-37 Огляд міжнародної метрології / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. К.:

More information

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Терміни та умови 1. Вступ Бонусну програму MasterCard Rewards (далі «Бонусна Програма») просуває та виконує в Україні компанія «МастерКард Юроп Спрл»

More information

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВИДІВ ВАНТАЖІВ МІЖ АВТОМОБІЛЬНИМ І ЗАЛІЗНИЧНИМ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВИДІВ ВАНТАЖІВ МІЖ АВТОМОБІЛЬНИМ І ЗАЛІЗНИЧНИМ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УДК 656.078.1 Ю.О. ДАВІДІЧ, докт. техн. наук, проф., ХНАМГ, м. Харків Д.П. ПОНКРАТОВ, канд. техн. наук, доц., ХНАМГ, м. Харків М.В. ОЛЬХОВА, асистент, ХНАМГ,

More information

Кафедра філософії та українознавства ІСТОРІЯ УКРАЇНИ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ФОРМИ ЇЇ ВИЯВЛЕННЯ

Кафедра філософії та українознавства ІСТОРІЯ УКРАЇНИ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ФОРМИ ЇЇ ВИЯВЛЕННЯ Міністерство транспорту та зв язку України Державний департамент з питань зв язку та інформатизації Одеська національна академія зв язку ім. О.С. Попова Кафедра філософії та українознавства ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

More information

ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ДОНЕЧЧИНІ В 90-ті РОКИ

ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ДОНЕЧЧИНІ В 90-ті РОКИ 242 ОГЛЯДИ В.Ф.ПАВЛУХІНА ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ДОНЕЧЧИНІ В 90-ті РОКИ Історичне краєзнавство налічує понад 70 років свого організаційного оформлення та розвитку. Цей великий

More information

Концептуальні засади взаємодії політики й управління

Концептуальні засади взаємодії політики й управління Національна академія державного управління при Президентові України Концептуальні засади взаємодії політики й управління Навчальний посібник Київ 2010 1 УДК 321.01/7(075.8) К64 Схвалено Вченою радою Національної

More information

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ СЛОВ ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРІЯ: ВИКЛАДАЧІ СДПУ УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ, ВЧИТЕЛЯМ... ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ Слов янськ 2010 УДК 378 ББК П 74 Педагогічна

More information

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ конгресу петлюрівців в Україні. К., 1996. 20. Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917 1921 (невідомі сторінки історії). К., 1998. 320 с. 21. Ковальчук М. Невідома війна 1919

More information

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО- ВИШУКУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» ЗАТВЕРДЖЕНО За рішенням комітету з конкурсних торгів 19-11 від 7 грудня 2011

More information

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ Затверджую заступник директора з навчальної роботи Чирва А.І. 06_ 01 2009р. ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Спеціальність

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Римарська Н.І., Корягін М.В.

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Римарська Н.І., Корягін М.В. Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 24 (63). 2011 г. 2. С. 155-160. УДК 336.14 СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ

More information

Руденко Сергій Борисович

Руденко Сергій Борисович Руденко Сергій Борисович Народився 1985 року в м. Києві. У 2007 р. закінчив Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю "Музейна справа і охорона пам'яток історії та культури".

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

p-issn e-issn SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION

p-issn e-issn SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION p-issn 2308-5258 e-issn 2308-1996 SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION p-issn 2308-5258 e-issn 2308-1996 Issue 12. 2013 SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Humanities and Social Science Editorial board

More information

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2015 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2015 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (21 22 квітня 2015 року) МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ

More information

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Документ Несторівської групи ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Преамбула Україна прагне змін. І боїться їх. Україна сьогодні це величезний потенціал змін, який не знаходить

More information

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України 1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України Ключове запитання Яким чином сучасні трудові еміграції впливають на економічний розвиток та соціальні зміни в Україні? Основні поняття, ідеї:

More information

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»)

More information

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Комітету роздрібного бізнесу АТ Укрексімбанк протокол від 09.04.2014 27 ПРАВИЛА ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

More information

і

і 1 3 0 4 0 9 0 9 і 0 7 0 4 0 4 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 7 0 5 є 0 9 0 9 є 0 6 Є 0 2 0 6 0 8 є 0 4 0 6 0 9 є 0 2 0 5 0 4 0 1 б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 9 0 2 0 5 0 6 0 8 0 9 0 9 0

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

ІНФОРМАЦІЙНА ТА КІБЕРБЕЗПЕКА:

ІНФОРМАЦІЙНА ТА КІБЕРБЕЗПЕКА: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний університет телекомунікацій В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа ІНФОРМАЦІЙНА ТА КІБЕРБЕЗПЕКА: СОЦІОТЕХНІЧНИЙ АСПЕКТ Підручник За загальною

More information

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПРОГРАМУВАННЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПРОГРАМУВАННЯ Міністерство транспорту та зв язку України ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ ЗВ ЯЗКУ ім. О. С. ПОПОВА Кафедра інформаційних технологій ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПРОГРАМУВАННЯ для практичних та лабораторних занять

More information

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ розробок і виробничих процесів. Кластери дозволяють інтегруватися великим, середнім і малим підприємствам відповідно до спільної мети функціонування кластера. Така співпраця дозволяє середнім і малим підприємствам

More information

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА 854 Серія ФІЛОЛОГІЯ ВИПУСК 57 Заснований у 1965 році Харків-2009 У віснику розглядаються актуальні

More information