AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED"

Transcription

1 Pedagogická fakulta Trnavská univerzita v Trnave AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED Zborník z medzinárodnej konferencie Smolenice október 2012 Trnava 2012

2 Názov AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED Zborník z medzinárodnej konferencie Smolenice október 2012 Zostavovateľ doc. Ing. Ján Reguli, CSc. Recenzenti prof. PhDr. Martin Bílek, PhD. prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD. doc. Ing. Ján Reguli, CSc. doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD. Technický redaktor PaedDr. Mária Orolínová, PhD. Vydala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012 ISBN

3 AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED Recent Trends in Science Education Zborník z medzinárodnej konferencie Smolenice október 2012 organizovanej Katedrou chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s odbornou skupinou SCHS pri SAV pre vyučovanie chémie pri príležitosti 20. výročia založenia TU

4 Medzinárodný vedecký výbor doc. Ing. Ján Reguli, CSc. prof. PhDr. Martin Bílek, PhD. prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. Dr. Hab. Riszard M. Janiuk doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. prof. Dr. hab. Jan Rajmund Paśko prof. RNDr. Miroslav Prokša, PhD. doc. Mgr. Václav Richtr, CSc. Organizačný výbor doc. Ing. Mária Linkešová, CSc. Ing. Ivona Paveleková, CSc. PaedDr. Mária Orolínová, PhD. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. Mgr. Jozefína Dobrovodská Mgr. Lenka Cepková Mgr. Romana Schubertová Ivona Cepková Ďalšie informácie II

5 Milí kolegovia, priatelia prírodovedných predmetov a najmä chémie. Práve otvárate Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied. Konferencia sa už po štvrtýkrát koná v priestoroch Kongresového centra Slovenskej akadémie vied v krásnom prostredí Smolenického zámku. Ako usporiadatelia vyjadrujeme potešenie, že naše pozvanie do Smoleníc (a v priebehu konferencie aj do Trnavy) v období osláv 20. výročia založenia Trnavskej univerzity prijali autori 65 príspevkov nielen z Poľska, Českej republiky a Slovenska, ale aj zo vzdialeného Maroka (a prostredníctvom spoluautora aj z Lotyšska). Na konferencii sa schádzajú nielen poprední predstavitelia teórie chemického vzdelávania (alebo didaktiky chémie), ale, čo nás obzvlášť teší, aj významný počet doktorandov. Príspevky našich didaktických konferencií spájajú dva ciele: Pripraviť hodiny chémie pre žiakov na všetkých úrovniach škôl čo najpútavejšie, najpríťažlivejšie, skrátka tak, aby sa na ne tešili, ale najmä aby si chémiu obľúbili a porozumeli jej. Toto bol vlastne druhý cieľ. Prvým cieľom je pripraviť učiteľov chémie, ktorí to dokážu. Cesta k splneniu týchto cieľov je náročná, pretože spoločnosť nám hádže pod nohy polená nielen predstavami, že produkty chemikov sú najmä chemikálie, čiže jedy, ale najmä nedocenením postavenia učiteľa v spoločnosti. Aj keď sa na tejto konferencii stretávajú vysokoškolskí vedci a učitelia (a politika na ňu samozrejme nepatrí), nepracujeme vo vzduchoprázdne postavenie učiteľa bezprostredne určuje záujem mládeže o učiteľské povolanie a teda aj našu možnosť vybrať si spomedzi uchádzačov tých najlepších. Keďže zatiaľ takúto možnosť nemáme, chceli by sme aspoň tu pripomenúť, že súčasný stav považujeme za veľmi nespravodlivý a najmä škodlivý, pretože cena za odkladanie nápravy lepšieho ohodnotenia učiteľov bude vyššia ako si dnes vieme predstaviť. Tým, ktorí tento zborník otvárajú v úvodný deň našej konferencie, prajeme príjemný a najmä podnetný pobyt a úspešné vystúpenie. Tým, ktorým niektorý z publikovaných článkov našiel vyhľadávač, pripomíname, že za prečítanie stoja všetky príspevky konferencie. Príspevky sú v zborníku usporiadané v poradí, v akom sú v programe konferencie. Program je obsahovo rozdelený do viacerých sekcií, z ktorých by sme v tomto roku chceli upozorniť na zvýšený dôraz na programy, snažiace sa využiť vo vyučovaní metódy vedeckého skúmania. Inquiry Based Science Education sa v príspevkoch vyskytuje pod rôznymi názvami (uprednostňujeme výskumne ladenú koncepciu vzdelávania), príspevky spája predstava, že metódy vedeckého bádania dokážu žiakov zaujať a najmä aktívnou prácou im pomôžu pochopiť podstatu javov a dejov, ktorých sa týkajú a zlepšia ich vzťah k chémii. III

6 Chcel by som ešte poďakovať všetkým recenzentom za poctivé a najmä rýchle posúdenie príspevkov, čo umožnilo vydať zborník ku dňu otvorenia konferencie. Prajem Vám, aby ste v zborníku, ktorý práve otvárate, našli čo najviac inšpirácie a podnetov do ďalšej práce. Ján Reguli IV

7 Obsah PLENÁRNE PREDNÁŠKY Počítačem podporovaný školní chemický experiment jako prostředek badatelsky orientované výuky Martin Bílek, Jaroslav Hrubý Dydaktyka chemii dydaktyka ogólna psychologia Jan Rajmund Paśko Príprava učiteľov chémie na realizáciu projektového vyučovania v súvislosti s propagáciou chémie Miroslav Prokša Increasing motivation of non science students for environmental chemistry through field studies Ahmed Legrouri, Abdelkrim Ouardaoui, Khalid Sendide, Abdeljalil Métioui Učiteľ, ktorý mení učenie na radosť z učenia sa prírodovedných predmetov Beáta Brestenská VÝSKUMNE ORIENTOVANÉ PRÍRODOVEDNÉ VZDELÁVANIE Dovednosti žáků v badatelsky orientované výuce chemie Hana Čtrnáctová, Věra Čížková, Lucie Hlavová, Dana Řezníčková Skúsenosti a perspektívy implementácie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania na Slovensku a okolitých krajinách Ľubomír Held PriSciNet uplatnění metody heuristického vyučování v primárním přírodovědném vzdělávání Pavel Doulík, Jiří Škoda, Ivana Brtnová Čepičková Analýza postupov učiteľa pri formulácii predpokladov vo výskumne ladenej koncepcii Katarína Kotuľáková Plánovanie a realizácia vyučovacej jednotky s výskumným dizajnom Mária Orolínová Implementácia výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania do výučby chémie na druhom stupni ZŠ Lucia Koleničová VÝSKUM ŽIACKYCH PREDSTÁV O PRÍRODOVEDNÝCH FENOMÉNOCH Miskoncepcie žiakov v organickej chémii Monika Mĺkva K akým výsledkom vedie súčasný spôsob vyučovania pojmov látkové množstvo a molárna hmotnosť? Romana Schubertová Reflexia predstáv žiakov o časticovej podstate látok a chemickej väzbe v kurikule Zuzana Benedikovičová Aktuálne predstavy žiakov o gravitačnej sile, tepelnej vodivosti a o tvorbe tieňov Michaela Minárechová VZDELÁVACÍ OBSAH, EXPERIMENTÁLNA METÓDA Model mikrosvěta ve výuce chemie Małgorzata Nodzyńska Wiedza naukowa, a wiedza szkolna Paweł Cieśla Modelový experiment: cesta ke zpřesňování běžně uváděných omylů ve výuce chemie Martin Rusek, Ondřej Solnička, Pavel Beneš V

8 Speciální úlohy v laboratorním cvičení z analytické chemie Luděk Jančář, Irena Jančářová Metóda aktívneho bádania vo výučbe prírodných vied Mária Ganajová, Katarína Kimáková, Zuzana Ješková, Marián Kireš, Milena Kristofová VZDELÁVACIE PROGRAMY, VZDELÁVACIE SÚSTAVY Postoje českých a lotyšských patnáctiletých žáků k přírodovědnému vzdělávání a volba jejich budoucího povolání Janis Gedrovics, Martin Bílek Vzdělávací systém na Novém Zélandu Alena Krejčíková Zvyšovanie kvality prírodovedného vzdelávania na FPV UCM v Trnave formy a skúsenosti Beata Vranovičová Porozumenie vybraným prírodovedným pojmom žiakmi v Kanade a na Slovensku Zuzana Beníčková Možnosti implementácie Peer-Led Team Learning (PLTL) v podmienkach slovenského školstva Lenka Cepková Školský vzdelávací program a realizácia exkurzií Viola Gazdíková MATURITA, SPÄTNOVÄZBOVÉ PROSTRIEDKY Maturita z chémie v slovenskej republike Jarmila Kmeťová, Miroslav Škrinár, Ivana Pichaničová Porovnání výsledků českých žáků ve společné části maturitní zkoušky z chemie Tereza Kudrnová, Renata Šulcová Testování vybraných dovedností žáků v chemii Eva Trnová Písemné studentské reflexe jako nástroj kvalitativního zkoumání efektivity výuky chemie na SOŠ Petra Toboříková, Martin Bílek Hodnotiace metódy a spätnoväzbové prostriedky projektového vyučovania Gabriella Németh VYUŽITIE DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ V PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ Increasing Pupils Motivation and Performance Through the Use of ICT Based Education Abdelkrim Ouardaoui, Ahmed Legrouri, Hassane Darhmaoui, Khalid Loudiyi Využitie digitálnych technológií pri stanovení prírodných farbív Jana Braniša, Zita Jenisová, Klaudia Jomová ipad and iphone alternativní způsob sběru dat při měření školním experimentálním systémem PASCO postoje a názory žáků Petr Šmejkal, Eva Stratilová Urválková, Marek Skoršepa Železo, slitiny železa a jejich výrobky multimediální výukový systém Luděk Jančář, Hana Šťastná Využitie interaktívnej tabule v práci učiteľa chémie na ZŠ Katarína Javorová PREZENTÁCIA POSTEROV Ozonizátory a jejich testování Markéta Vojtajová, Václav Richtr Vodohospodářské analytické metody v přípravě budoucích učitelů chemie Vratislav Šedivec Optimalizace redoxních procesů v přípravě budoucích učitelů chemie Markéta Svobodová, Václav Richtr VI

9 Krystaly organických látek v chemickém vzdělávání Michala Opatová, Simona Hybelbauerová Ochutnávka předmětů pro uchazeče o studium na ČVUT Ivana Pilarčíková, Miroslav Balík Porovnanie výsledkov testovania vedomostí z chémie žiakov českých a slovenských ZŠ Ivona Paveleková, Viera Peterková Chemiczny eksperyment uczniowski dawniej i dziś Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Paśko Zkvalitnění profesní přípravy učitelů přírodovědných oborů Marta Klečková, Alena Klanicová, Radka Novotná Skúsenostné vyučovanie v prírode a jeho krátkodobý vplyv na formovanie postojov a vedomostí z entomológie u žiakov základných škôl Radoslav Kvasničák, Zuzana Třešková Rozvoj kompetencií študentov a učiteľov prostredníctvom reálnych počítačom podporovaných experimentov vo vyučovaní prírodných vied Marek Skoršepa, Petr Šmejkal VZDELÁVACIE MATERIÁLY Materiály pro podporu výuky se zaměřením na lidský organismus a zdravý životní styl nejen v chemii Renata Šulcová a Milada Teplá Predstavovanie nových materiálov a technológií na hodinách chémie Ján Reguli, Marián Haluza, Miriama Urbanová Demonstrace nano ve výuce přírodovědných předmětů na SŠ Zdeňka Hájková, Petr Šmejkal Ozon, průřezové téma výuky přírodovědných disciplín Václav Richtr, Milan Kraitr, Jitka Štrofová Implementácia poznatkov z chemickej fyziky do prípravy budúcich učiteľov chémie György Juhász Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie: 2. Výroba mydla Mária Linkešová, Helena Kurusová Pozitívny a negatívny vplyv kyselín na ľudské zdravie Danica Melicherčíková, Renata Bellová, Milan Melicherčík Drogová problematika mládeže na Slovensku Renata Bellová, Danica Melicherčíková Popularizačně-vzdělávací akce na Katedře učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Pavel Teplý, Petr Šmejkal, Jan Čipera PRÍPRAVA A PRAX UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV Výuka chemie na SOŠ s ohledem na zaměření jednotlivých oborů Martin Rusek, Veronika Köhlerová Stratégie udržiavania disciplíny počas expozičnej fázy vyučovacieho procesu Csaba Igaz, Miroslav Prokša, Vladimír Gašparík Nástroje premeny učiteľa z pohľadu učiteľa Milica Križanová, Beáta Brestenská Poznatky a skúsenosti študentov učiteľstva prírodovedných predmetov o projektovom vyučovaní Zuzana Haláková Metody laboratoryjne w kształtowaniu kompetencji przyrodniczych uczniów klas początkowych Ingrid Paśko VII

10 HODNOTENIE VYUČOVANIA, NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE Využitie komplexných úloh pri rozvoji prírodovednej a čitateľskej gramotnosti Zuzana Vasilová Vyhodnocení účinnosti výuky chemie na ZŠ s využitím motivačních úloh Luděk Jančář, Karel Hasoň Veletrh nápadů učitelů chemie Martin Konečný, Hana Čtrnáctová, Petr Koloros, Marie Solárová, Eva Trnová Podpora práce s talentovanými žáky a studenty v Plzeňském kraji Vladimír Sirotek Nové prostriedky hodnotenia procesu vzdelávania študentov vo vyučovaní chémie Katarína Szarka, Beáta Brestenská VIII

11 PLENÁRNE PREDNÁŠKY Počítačem podporovaný školní chemický experiment jako prostředek badatelsky orientované výuky Martin Bílek, Jaroslav Hrubý Abstract: In the contribution are presented, analysed and discussed possibilities of computer supported school chemical experiment as means for realisation of inquiry-based science education (IBSE). Presented theoretical base and announces to practical applications are focused to early natural science (chemistry) education. Key words: inquiry-based science education, computer supported school chemical experiment, early chemistry education. Úvod Konstruktivistické paradigma začíná v poslední době stále více pronikat do způsobu uvažování o přírodovědném vzdělávání, což dokumentuje zvýšená publikační činnost zejména v anglosaské a německé literatuře (Nezvalová a kol., 2005). V naší pedagogické literatuře se již objevují také některé práce, ale v relativně malém počtu v oblasti přírodovědného vzdělávání (např. Doulík, 2005). Vnímání poznání jako konstrukční činnosti se vztahuje jak na poznávací činnost žáka, tak na podpůrnou činnost učitele přírodovědných předmětů či výzkumníka v oblasti oborových didaktik přírodovědných předmětů. Základním východiskem je chápání vědeckých představ a představ žáků (prekonceptů) jako rovnocenných zdrojů pro rekonstrukci obsahové struktury. V době probíhající kurikulární reformy v České republice vzniká nová šance pokusit se zvýšit zájem žáků o přírodovědnou výuku, o výběr dalšího studia a povolání v oblasti přírodních věd a technologie, a v neposlední řadě i zlepšit přírodovědnou gramotnost celé populace. Je možné detekovat několik linií pro inovace přírodovědné výuky v uvedeném smyslu, jako jsou: zájem žáků o přírodní vědy a jejich výuku (O co se zajímám?; Co se chci učit?; Co budu potřebovat?) odpověďmi na tuto otázku jsme se zabývali např. v analýzách výsledků mezinárodní srovnávací studie ROSE (Relevance of Science Education) (např. Bílek, 2005, Gedrovics, Bílek, Janiuk, Mojsa, Mozheika, Řádková, 2008), kontext výuky (ideál školní věda, aplikační kontext, společenský kontext, osobnostní kontext) (např. Lavonen, Jutti, Byman, Meisalo, 2006), obsah výuky (standardy; rámcové a školní vzdělávací programy; tradice; nová témata (např. Paśko, 2007, Čtrnáctová, Zajíček, 2010, Kmeťová, 2011), kompetence (klíčové kompetence; scientific literacy ; přírodovědné činnosti, badatelsky orientovaná výuka (Held a kol., 2011, Profiles Project, 2012, Primas Project, 2012). Kritizovaný instruktivistický (transmisivní) přístup k výuce ve školách je charakterizován dominantním postavením učitele a receptivní pasivitou žáků. Vědecké 1

12 AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED Smolenice október 2012 poznatky jsou získávány ve formě, která téměř vylučuje jejich pozdější aplikaci a využití. Žáci neumějí své znalosti použít v konkrétních situacích, protože nedovedou rozpoznat jejich vztah ke skutečnosti. Nedokáží své abstraktní poznatky přenést do reálné situace. Cílem učitele musí být vytvářet obsahově bohaté, komunikativní prostředí, které osloví subjektivní oblast zkušeností a současně obsahuje nové hádanky, které zvou ke kreativní samoorientaci. Umění učitele spočívá v tom, že předvídá řetězec návazností mezi původní konstrukcí skutečnosti u žáka a vědeckými poznatky, které žák pojímá jako stav očekávaného rozporu a řeší a překonává různým přístupem včetně cesty pokusů a omylů (Bílek, Klečková, 2006). Badatelsky orientovaná výuka v počátečním chemickém vzdělávání Badatelsky orientovaným přírodovědným vzděláváním či přírodovědnou výukou se rozumí přístup označovaný v anglickém jazyce jako IBSE (Inquiry-Based Science Education). Český ekvivalent tohoto pojmu je stále ještě předmětem diskusí, a tak je možné se setkat i s jinými pojmy označujícími stejný koncept, např. badatelsky orientované přírodovědné vyučování, ze slovenského překladu inspirovaná výzkumně laděná koncepce přírodovědného vyučování (Held a kol., 2011), případně objevné vyučování přírodovědným předmětům aj. Blízké tomuto konceptu jsou i známé komplexní výukové metody řešení problémů a projektová metoda. Každopádně je IBSE založená na odklonu od výuky bazírující na pouhém osvojování prezentovaných faktů a její transformaci na výuku, která klade důraz na koncepční porozumění a na vlastní proces osvojování znalostí. Podstatou tohoto přístupu je zapojení učících se do objevování přírodovědných zákonitostí, propojování informací do smysluplného kontextu, rozvíjení kritického myšlení a podpora pozitivního postoje k přírodním vědám (Kyle, 1985, Rakow, 1986). Důraz je kladen na výukový proces založený na aktivní činnosti učících se, tedy na bádání (inquiry) a ne na memorování faktů (Profiles Project, 2012). Inquiry, překládané ve vzdělávacích souvislostech nejčastěji jako bádání, má v angličtině i řadu dalších výstižně charakterizujících významů badatelské činnosti, a to zjišťování, vyšetřování, šetření nebo dotazování, využívá se i substantivní překlad jako dotaz či otázka. Proto je možné se ztotožnit s českou definicí Stuchlíkové (2010) či Papáčka (2010), že bádání (inquiry) je cílevědomý proces formulování problémů, kritického experimentování, posuzování alternativ, plánování zkoumání a ověřování, vyvozování závěrů, vyhledávání informací, vytváření modelů studovaných dějů, rozpravy s ostatními a formování koherentních argumentů. Někteří z autorů pojímají požadovanou inquiryorientaci zejména přírodovědného vzdělávání jako přechod od deduktivní výuky k výuce induktivní (Held a kol., 2011). Nakolik jde o potřebu výrazného posilování induktivní stránky poznávacího procesu, nedomníváme se, že je žádoucí vytěsnění deduktivních poznávacích cest z přírodovědného vzdělávání. Jak jsme ukázali v komplexním schématu přírodovědného poznávání (Bílek, M. a kol., 2011, s. 16) jde o vzájemně důležitou souhru obou stránek poznávacího procesu, tedy vzájemnou komplementaritu nástrojů poznávání jak empiricko-induktivní tak teoretickodeduktivní povahy. Při praktických aplikacích IBSE je zřejmé, že školní bádání nebude vždy totožné s bádáním vědců. Je nutné brát ohled na věkové souvislosti, ob- 2

13 3 PLENÁRNE PREDNÁŠKY sahové souvislosti a také souvislosti materiálně-technické. Např. Banchi a Bell (2008) tak charakterizovali čtyři úrovně IBSE s ohledem na podíl řízení činnosti žáků ze strany učitele. Jde o bádání tzv. potvrzující (confirmation), strukturované (structured), nasměrované (guided) a otevřené (open). Počítačem podporovaný školní chemický experiment a badatelský přístup Přímé spojení reálného chemického experimentu s počítačem představují počítačové měřící systémy, tj. využití počítače ke snímání, uchovávání a zpracování měnících se hodnot fyzikálních a fyzikálně-chemických veličin a jako řídícího média při automatizaci experimentální činnosti. K nutnosti jejich využívání i ve škole vedou hlavně následující důvody (Bílek, M. a kol., 2011): přímá podpora experimentální činnosti tj. snímání hodnot měřených veličin v průběhu experimentu tj. v reálném čase, okamžité vyhodnocení a následné uchování experimentálních dat, přiblížení použití počítačů v automatizovaných systémech řízení technologických procesů výroby, osvojení si metod získávání informací a jejich zpracování pomocí počítače a jeho periferií, a také náhrada mnoha drahých laboratorních přístrojů. Spojení reálného experimentu tj. v něm použitého technického zařízení, přístroje nebo aparatury s řídícím a registračním zařízením je realizováno buď přivedením digitálních dat přímo na vstupní port zařízení nebo počítače, nebo v případě analogových dat užitím základních komponent řízených automatizovaných systémů speciálních počítačových periférií A/D analogově-digitálních a D/A digitálněanalogových převodníků, které daný analogový signál digitalizují. A/D a D/A převodníky jsou tedy zařízení sloužící k registraci dat měnících se fyzikálních veličin v probíhajícím experimentu a k ovlivňování reakčních podmínek prostřednictvím ovládaných akčních členů. Pomocí počítače a A/D převodníku mohou být měřeny veličiny, které je možné měnit na proporcionální elektrický signál. Proto přichází v úvahu kromě měření elektrických veličin i měření teploty, tlaku, hmotnosti, tečných napětí, ph, vodivosti, intenzity osvětlení aj. A/D převodník je při těchto měřeních spojen na vstupu s měřícím čidlem (elektrodou, snímačem, apod.) nebo výstupem z daného měřicího přístroje a na výstupu s počítačem, kterému transformovaný signál předává. D/A převodník umožňuje transformaci digitální informace z počítače (výsledku programové instrukce) na analogový signál ovládající akční člen. Pro aplikace ve školní praxi jsou vyvíjeny počítačové měřící systémy, které nahrazují drahé profesionální komplexní hardwarové a softwarové systémy používané v moderní výrobní praxi. Existují v zásadě dva základní způsoby připojení měřících přístrojů k počítači: 1. Vlastní měřicí přístroj je vně počítače a je s ním spojen přes standardní rozhraní. 2. Do základní desky počítače se zasouvá karta (s A/D a D/A převodníky, s digitálními vstupy a výstupy), ke které se připojují měřené signály a ovládané akční členy.

14 AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED Smolenice október 2012 Uvedená aplikace počítačů ve vyučování přináší také problém použití vhodného software. Existuje řada softwarových balíků z průmyslové praxe, využitelných pro tvorbu řídících komplexů v technologických procesech, ale poměrně značná komplikovanost a svázanost se speciálními periferiemi znesnadňuje jejich školní využití. Proto má softwarové vybavení školních počítačových měřících systémů několik základních atributů, na které je kladen zvláštní důraz zejména z hlediska jednoduchosti a názornosti. Těmito atributy jsou zvláště: digitální znázornění veličin v dostatečné velikosti a grafický záznam na monitoru buď současně, nebo v přepínatelném režimu, možnost realizace srovnání podobných měření, tj. současné znázornění několika naměřených souborů dat uložených na disku nebo porovnání se souborem dat získaných simulací reálného experimentu, možnost provedení výřezu grafického záznamu, jeho zvětšení na monitoru a jednoduché zpracování dat, realizace měření ve dvou základních režimech práce v časových intervalech nebo po krocích. Každý takový měřící program je možné rozdělit zpravidla na tři základní části: měření zvolené veličiny MĚŘENÍ, práce s datovými soubory DATA, zpracování dat ZPRACOVÁNÍ. Část MĚŘENÍ slouží k nastavení nebo kontrole parametrů prováděného experimentu. Jednotlivé parametry jsou voleny buď postupně, nebo najednou, formou dialogového okna. Režim DATA umožňuje práci s naměřenými daty uloženými v souborech tj. jejich zobrazení a zoom, ukládání a načítání, výstup na tiskárnu nebo zapisovač. Úpravy a zpracování naměřených dat se provádějí v části ZPRACO- VÁNÍ. Programy obsahují dle svého určení různé možnosti práce s daty, od pouhého zobrazení nebo spojení jednotlivých hodnot přes proložení aproximačními křivkami až po složitější statistické operace. Na základě možností hardware i software počítačových měřících systémů je možné využít např. následující skupiny předností počítačem podporovaných chemických experimentů, která akcentuje možné využití všech čtyř výše formulovaných úrovní IBSE. I. Kinetický aspekt chemických experimentů Často jsou na školách prováděny experimenty tím způsobem, že žáci pouze určí hodnotu určité veličiny v reakční nádobě před a po skončení reakce. Tak mohou měřit např. teplotu laboratorním teploměrem, ph univerzálním indikátorovým papírkem, určovat změnu zabarvení roztoku, vznik sraženiny apod. Počítačové měřící systémy umožňují jednoduché a operativní zavedení kinetického aspektu k prováděným experimentům tj. určovat a registrovat hodnoty měnící se veličiny v průběhu probíhajícího děje. Pro sledování jeho průběhu přináší toto technické zařízení další konkrétní výhody: registrovat měřenou veličinu v malých intervalech např. i menších než 1 sekunda (měření laboratorním teploměrem vyžaduje cca 30 sekund pro odečtení a zápis příslušné hodnoty teploty) nebo naopak větších než 1 hodina (dlouhodobá sledování), paralelní současnou tvorbu grafického záznamu, uložení a 4

15 PLENÁRNE PREDNÁŠKY vyhodnocení experimentálních dat. Systémy pro použití v chemickém experimentu většinou využívají následující tři režimy registrace experimentálních dat, a to registrace měřené veličiny v předem zvolených časových intervalech, registrace měřené veličiny v předem zvolených intervalech jiné veličiny (nezávisle proměnná na ose x, poloautomatická měření, indikace změny intervalu na ose x např. stisknutím libovolné klávesy, kliknutím myší apod.) a registrace měřené veličiny v závislosti na jiné měřené veličině (automatická měření, minimálně dvoukanálová). Pro IBSE je v tomto přístupu důležité rychlé a relativně přesné zajištění registrace dat pro verifikaci odpovědí na formulované otázky (verifikace hypotéz), další zpracování dat a jejich prezentace. II. Rychlost měření a frekvence experimentů Výhodou počítačových měřících systémů je kromě rychlosti registrace experimentálních dat i velká variabilita měřicího přístroje. Jednoduchou záměnou čidel (případně čidel a modulů) se stává během několika sekund z digitálního teploměru digitální ph metr apod. Tak je umožněno provedení velkého počtu měření, často bez omezení měřenou veličinou a je možné analyzovat širší experimentální celky. Pro realizaci IBSE se nabízí několik možných variant, jako je metodická řada experimentů (posloupnost měření vzájemně navazujících nebo gradujících), paralelní (komparativní) experimenty (porovnání různých parametrů zkoumaného děje), dílčí experimenty (kooperativní přístup k verifikaci formulovaných problémů), tematické celky experimentů (komplexní pojetí problémů jako např. monitoring životního prostředí), zesilování aktivizačních prvků ve výuce (technické zařízení pro získání relevantních dat z probíhajících dějů a na nich založené věrohodné verifikace formulovaných hypotéz apod.). III. Kvantitativní aspekt experimentů Počítačové měřicí systémy poskytují možnosti pro kvantitativní vyjadřování jevů, které byly dosud často ve škole popisovány pouze kvalitativně. Umožňují provedení experimentů, které by se daly nazvat ze života, tj. jejich motivační složka se dotýká vlastních zkušeností žáka experimentátora, tak, že je možné kvantitativní cestou odhalit i malé rozdíly v měřených veličinách apod. Tyto metody tvorbou a ověřováním hypotéz, snahou o nějaký konkrétní produkt nebo závěr přispívají podstatnou mírou k formování intelektuálních i senzomotorických dovedností. V rámci formulovaných čtyř úrovní IBSE můžeme připomenout několik aplikací počítačových měřících systémů v přírodovědné výuce s akcentem na chemické hledisko. Jsou to například potvrzující bádání při experimentálním ověřování stechiometrických koeficientů neutralizační reakce (teplotní čidlo k určování změny teploty při neutralizační reakci s různým molárním poměrem reaktantů) (Čipera, Bílek, 1997), strukturované bádání při verifikaci tvorby škály ph ze vzorků z domácnosti ve známem miniprojektu Chemie v kuchyni (ph-čidlo pro měření ph sady vzorků chemikálií z domácnosti) (Bílek, 1999), nasměrované bádání při hledání příčin rozdílných tepelných efektů při odpařování kapalin z povrchu teplotního čidla (Bílek, Toboříková, 2010) nebo otevřené bádání při hodnocení přírodovědných principů deformovaných v sugestivních televizních reklamách (ph-čidlo) (Bílek a kol., 1995). 5

16 AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED Smolenice október 2012 Závěr Počítačem podporovaná měření jak ve školní laboratoři tak mimo ní vnášejí do školního experimentování nové možnosti zefektivňování laboratorní činnosti žáků ve směru induktivního přístupu tedy ve směru podpory realizace badatelsky orientovaného přírodovědného, a tedy i chemického, vzdělávání. Tvorba diagramů a grafů jako prostředků verifikace formulovaných hypotéz nebo očekávaných výsledků s přímou účastí žáků je významným příspěvkem k budování přírodovědné gramotnosti (Nodzyńska, 2012, Kričfaluši, 2011). Problematická dostupnost složitějších a drahých technických zařízení (automatické byrety, titrátory, akční členy) je tak zastoupena poměrně jednoduchým a flexibilním zařízením na bázi počítačové techniky, která se stává stále víc dostupnou pro školní podmínky, a která nás stále více provází i v každodenním životě. Proto je nutné školní paradigma přírodovědného vzdělávání orientovat na formování dílčích kompetencí, které dominují při přírodovědném bádání (Bílek, Toboříková, 2010), tedy na pozorování a měření, srovnávání a uspořádávání, zkoumání a experimentování, předvídání a dokazování, diskusi a interpretaci, modelování a matematizaci, rešerši a komunikaci. Stále více zaznamenávané trendy zvyšování jednoduchosti, robustnosti a univerzálnosti školních počítačových měřících systémů na jedné straně a jejich ekonomická dostupnost na straně druhé jsou pro tyto potřebné změny velkým příslibem. Literatura 1. BANCHI, H., BELL, R. The Many Levels of Inquiry. Science and Children, Vol. 46(2), 2008, pp BÍLEK, M. a kol. IP-Coach a chemický experiment. Liberec, Praha: CMA Foundation prostřednictvím PEPEKO a MFF UK, BILEK, M. Počítačem podporovaný chemický experiment i na základní škole. B-Ch-Z, ročník 8, číslo 3, květen 1999, s BÍLEK, M. Why to Learn Science and Technology? Selected Results of the International ROSE Project. In E. Mechlová (ed.) Information and Communication Technology in Education Proceedings, University of Ostrava : Ostrava, 2005, pp BÍLEK, M., KLEČKOVÁ, M. K možnostem inovace výuky chemie na základní škole v době kurikulární reformy. In D. Kričfaluši, D. (ed.) Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie sborník přednášek z mezinárodní konference. Ostrava: PřF OU, 2006, s BÍLEK, M., TOBOŘÍKOVÁ, P. Aktuální výzvy pro počítačem podporované školní chemické experimenty. In A. Chupáč, J. Veřmiřovský, J. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie Sborník přednášek z mezinárodní konference, Ostrava: PřF OU, 2010, s ČIPERA, J., BÍLEK, M. Komplexní použití počítačů ve výuce chemie (Určování koeficientů reaktantů). Technológia vzdelávania, 7/97, s ČTRNÁCTOVÁ, H., ZAJÍČEK, J. Současné školství a výuka chemie v České republice a v EU. Chemické listy, 100, , (2010). 9. DOULÍK, P. Geneze dětských pojetí vybraných fenoménů. Acta Universitatis Purkynianae 107 Studia Pedagogica, Ústí nad Labem: UJEP, GEDROVICS, J., BÍLEK, M., JANIUK, R. M., MOJSA, R., MOZHEIKA, D., ŘÁDKOVÁ O. Trendy změn v zájmech a postojích patnáctiletých žáků k přírodním vědám. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria D Vedy o výchove a vzdelávaní, Ročník 12, 6

17 PLENÁRNE PREDNÁŠKY 2008; Supplementum 2 Aktuálne vývojové trendy vo vyučovaní chémie, Zborník príspevkov z konferencie. Smolenice, máj 2008, Trnava: PF TU, 2008, s HELD, Ľ. a kol. Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania. IBSE v slovenskom kontexte. Bratislava: Vydavateľstvo TYPI Universitatis Tyrnaviensis, KMEŤOVÁ, J. Stav a perspektívy pregraduálnej prípravy učiteľov chémie na Slovensku. B-Ch-Z, ročník 20, číslo 3x, 2011, s KRIČFALUŠI, D. Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů. B-Ch-Z, ročník 20, číslo 3x, 2011, s KYLE, W. C. What research says: Science through discovery: Students love it. Science and Children, Vol. 23(2), 1985, pp LAVONEN, J., JUTTI, K., BYMAN, R., MEISALO, V. Contexts and Teaching Methods in School Science. In M. Marnauza, M. Theory for Practice in the Education of Contemporary Society Scientific articles and Conference proceedings. Riga: RPIVA, 2006, pp LINN, M. C., DAVIS, E.A., BELL, P. Internet environments for science education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, NEZVALOVÁ, D. a kol. Konstruktivismus v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání Bibliografie publikací k projektu GAČR 406/05/0188. Olomouc: PřF UP, NODZYŃSKA, M. Wizualizacja w chemii i nauczaniu chemii. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, PAPÁČEK, M. Badatelsky orientované přírodovědné vyučování cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? SCIED, roč. 1, č. 1, 2010, s [on/line]. Dostupné na WWW: [cit ] 20. PAŚKO, J. R. Perspektywy dydaktyki chemii. Acta Didactica 1/2007, FPV UKF Nitra, s PRIMAS Project. PRIMAS to promote inquiry-based learning in mathematics and science at both primary and secondary levels across Europe. [on/line]. Dostupné na WWW: [cit ] 22. PROFILES Project. Profesní reflexně-orientované zaměření na badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání (IBSE). [on/line]. Dostupné na WWW: [cit ] 23. RAKOW, S. J. Teaching Science as Inquiry. Fastback 246. Bloomington, Phi : Delta Kappa Educ. Found, STUCHLÍKOVÁ, I. O badatelsky orientovaném vyučování. In M. Papáček (ed.) Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování DiBi 2010, s [on/line]. Dostupné na WWW: [cit ] prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Oddělení didaktiky chemie, Katedra chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, Hradec Králové, Česká republika Mgr. Jaroslav Hrubý Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, Hradec Králové, Česká republika 7

18 AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED Smolenice október 2012 Dydaktyka chemii dydaktyka ogólna psychologia Jan Rajmund Paśko Abstract: Współczesna psychologia wpłynęła na kształtowanie się dydaktyki ogólnej. W jakim stopniu te zmiany wpłynęły na inne oblicze dydaktyki chemii. Jak w ostatnich kilkudziesięciu latach modyfikacji ulegała dydaktyka chemii? Które z dawnych idei przetrwały do dzisiaj, czy zmieniły się poglądy w zakresie merytorycznym i dydaktycznym? Istotnym jest też jak komputeryzacja wpłynęła na przebieg procesu kształcenia chemicznego. Czy wypracowane nowe formy, czy tylko zaadoptowane stare? Jak w świetle badań nad psychologią uczenia się są konstruowane zintegrowane programy kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji? Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione przez pryzmat szkolnictwa w Polsce. Należy przypuszczać, że przedstawione problemy nie są tylko problemami regionalnymi a stają się coraz bardziej problemami globalnymi. Chemia, jako samodzielna dziedzina wiedzy wyodrębniła się dopiero w XVIII wieku. Z tego też powodu w programach szkolnych, jako samodzielny przedmiot faktycznie zaczęła funkcjonować w XIX wieku. Jednak w programach nauczania zakres tego przedmiotu możemy znaleźć w wytycznych dla nauczyciela w ciałach cztery żywioły tłumaczyć będzie. Zresztą na długie lata nad chemią roztaczała się atmosfera tajemniczości. Atmosfera ta była spowodowana brakiem realnego wytłumaczenia zachodzących zjawisk. Teorie: flogistonu, czy vis vitalis, wynikały z tego, na czym nawet obecny człowiek buduje swoje przeświadczenia tworząc wiedzę potoczną. Na drodze do szybkiego rozwoju tej dziedziny stała właśnie tworzona wiedza potoczna, którą utożsamiano z wiedzą naukową. Podobnie jest w procesie edukacji chemicznej, gdy wiedzę naukową czy nawet szkolną wyprzedza wiedza potoczna. W jaki sposób na podstawie dokładnej obserwacji możemy dojść do błędnych wniosków. Przykładem może być: Na podstawie analiza mas atomowych stwierdzono, że masa atomowa danego pierwiastka jest liczbą stałą będącą wielokrotnością masy atomu wodoru. Na tej podstawie można stwierdzić, że wszystkie atomy są zbudowane z atomów wodoru. Co wyjaśnia w ciekawy i ładny sposób strukturę materii na tym poziomie, lecz nieprawdziwy. Pierwotnie chemia zajmowała się opisem substancji, przemian jednych substancji w drugie. Z czasem problem, co się stanie, gdy podziałamy jedną substancją na drugą zaczął wypierać problem, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie była stosunkowo prosta do uzyskania, o tyle odpowiedź na drugie pytanie nie była łatwa do udzielenia, gdyż nie można było tego bezpośrednio zaobserwować. Pomimo wielu trudności, jakie napotykano w tłumaczeniu zachodzących procesów chemicznych, dziedzina ta rozwijała się bardzo prężnie dostarczając wielu substancji o olbrzymim zastosowaniu w życiu codziennym. Nie bez podstawnym jest stwierdzenie, że chemia jest motorem postępu między innymi w technice. Wraz z usamodzielnieniem się na uczelniach kierunku badań w zakresie chemii, pojawił się nowy problem, którym było kształcenie przyszłych naukowców w tym zakresie. Na początku był to proces prosty. Co mistrz umiał to przekazywał. 8

19 9 PLENÁRNE PREDNÁŠKY Podróżowanie i praca u różnych mistrzów pogłębiała ogólny pogląd na tą dziedzinie wiedzy. Rozwój tej nauki powodował wydzielanie się specjalności np. chemia organiczna, z czasem było ich coraz więcej. Teraz już nauki pobierano w czasie studiów u różnych mistrzów z różnych specjalności. Kolejnym etapem było wprowadzanie nauczania chemii w szkołach. Na niższych etapach była ona fragmentem przedmiotu o nazwie przyroda. Zakres materiału nauczania był uzależniony od stopnia zorganizowania szkoły. [Plany Nauki 1875]. W przypadku szkół o małej liczbie klas w danej klasie mieściły się dwa oddziały, z których każdy obejmował inny kolejny rok nauki. W szkołach czteroklasowych uczniowie realizowali sześć lat nauki. Do klasy trzeciej włącznie nie używano odrębnych podręczników do nauki nauk przyrodniczych. Do nauczania tych przedmiotów w podręczniku do czytania były umieszczone odpowiednie fragmenty. W szkołach 1, 2 i 3 klasowych zakres materiału zawierał się w wytycznej programowej: Przy pomocy odpowiednich przyrządów i na podstawie ustępów z książki do czytania należy dzieciom wyjaśnić najpowszedniejsze zjawiska natury i przeobrażenia chemiczne z uwzględnieniem stosunków i zatrudnień miejscowych. U dziewcząt nauka ta ma być zastosowana do potrzeb gospodarstwa domowego. W wielu szkołach wyższego stopnia chemia była łączona z fizyką. W zaborze austriackim elementy chemii pojawiają się już w programie szkół ludowych pospolitych oraz w programie szkół wydziałowych. Trudno w tych czasach mówić jeszcze o metodyce nauczania, gdyż jest to okres, w którym niepodzielnie panował herbartyzm. Chemia długo była łączona z fizyką, nawet, gdy stanowiła już odrębny przedmiot. Nauczanie w tym czasie odbywało się tradycyjnie poprzez przekazywanie wiedzy przez nauczyciela. Nawet w naukach doświadczalnych takich jak chemia, czy fizyka, nauczyciel najpierw sam wykonywał doświadczenie, które potem za nim powtarzali uczniowie. Za samodzielną pracę, która miała elementy kształcące należało uznać wprowadzenie analizy jakościowej. Tego rodzaju zajęcia ze szkół wyższych zostały przeniesione potem na wyższe szczeble kształcenia w szkołach. W Polsce w 1927 roku zostaje wydany pierwszy tom czasopisma poświeconego problemom nauczania fizyki i chemii o nazwie: Fizyka i Chemja w Szkole. Ukazanie się tego czasopisma było dowodem, że zaczęto przywiązywać wagę nie tylko do tego, co nauczać, ale również jak nauczać. Pierwsze numery były zdominowane przez tematykę dotyczącą nauczania fizyki. Początek XX wieku to okres mocno już eksponowanej krytyki herbartyzmu. Jego przeciwieństwem miał być progresywizm. W drugim numerze czasopisma Fizyka i Chemia w Szkole, który ukazał się w 1928 r. zamieścił w nim swój artykuł zatytułowany Szkoła pracy i nauka chemji Jan Harabaszewski. [Harabaszewski 1928] był tym z dydaktyków chemii, którzy odwoływali się do założeń dydaktyki ogólnej. Z artykułu wynika, że szerzone wtedy hasła szkoły pracy nie pojmował w wąskim zakresie pracy, jako działalności fizycznej, ale szerzej również, jako pracę umysłową. Z przetransponowania idei szkoły pracy nadawał on szczególną rolę dobrze dobranym doświadczeniom chemicznym wykonywanym przez uczniów. Ubolewa on, że chemia, jako nauka związana z laboratorium po przejściu do szkoły przyjęła zwyczaje szkolne: słowo nauczyciela, książka, pamięć ucznia, zastępowały

20 AKTUÁLNE TRENDY VO VYUČOVANÍ PRÍRODNÝCH VIED Smolenice október 2012 pracę ucznia w laboratorium. W tym samym numerze W. Michalski zwraca uwagę na nieprawidłowy dobór doświadczeń uczniowskich, gdyż nie są one kształcące w omawianym temacie W monografiach wodoru i tlenu, jednych z pierwszych, podaje się różne sposoby otrzymywania tych pierwiastków, oparte na reakcjach, w tem miejscu jeszcze absolutnie niezrozumiałych it. p. Prowadzi to prostą drogą do pospolitego werbalizmu, mimo wszelkie doświadczenia, jakiemi usiłuje się ratować sytuację z góry straconą; zwykle doświadczenia takie, luźno wtrącone w treść lekcji, w najlepszym razie usiłują ilustrować do pewnego stopnia niektóre pojedyncze wywody nauczyciela właściwie nic nie wyjaśniają, są raczej luźną wstawką, miłem urozmaiceniem lekcji, gdy jednocześnie zasadnicze twierdzenia przemyca się często w sposób dogmatyczny [Michalski 1928] Metodyka nauczania chemii czy jak inni wolą dydaktyka chemii na początku XX wieku pozostaje w rękach dobrze wykształconych chemików. Odwołują się oni do dydaktyki ogólnej w miarę potrzeb realizowania swoich celów nauczania. Głównymi założeniami tamtego kształcenia jest doświadczenie, jako punkt wyjścia do rozważań teoretycznych. Dlatego ówczesne podręczniki poradniki przywiązują do nich w przypadku chemii duże znaczenie. Podręczniki do dydaktyki ogólnej z pierwszych dziesiątków lat XX wieku w wielu przypadkach mają charakter poradników w dużej mierze praktycznych dla nauczycieli. Informacje są podawane w sposób zwięzły. Zarys dydaktyki autorstwa Dr Kazimierza Sośnickiego wydany w 1925 r. a przeznaczony dla seminariów nauczycielskich i nauczycieli liczy 154 str. formatu mniejszego niż zeszyt. [Sośnicki 1925] Można odnieść wrażenie, że sama dydaktyka z początku XX wieku w większej mierze bazuje na logice niż na psychologii. Dowodem tego może być książka Dydaktyka uzupełniona zasadami logiki. [Baranowski 1926]. Książką tą można uznać jakby za pierwowzór późniejszych podręczników do dydaktyki ogólnej. Autor wymienia w niej jedenaście zasad nauczania: 1. Nauczyciel powinien się starać pozyskać miłość, zaufanie i szacunek młodzieży. 2. Nauka powinna być zastosowana do stopnia rozwoju i do sił duchowych młodzieży. 3. Nauczyciel powinien naukę ożywić i uczynić ją przyjemną. 4. Nauka powinna być przystępna. 5. Nauka powinna być gruntowna. 6. Nauka powinna być należycie uzmysłowiona i oparta na poglądzie. 7. Nauka powinna być prawdziwa. 8. Nauka powinna być praktyczna, t. j. obejmować zarówno wykształcenie formalne, jak materjalne. 9. Z nauki powinni korzystać wszyscy uczniowie. 10. Nauczyciel powinien się starać, aby młodzież przyswoiła sobie należycie udzielane nauki. 11. W nauce uwzględniać należy indywidualność młodzieży. 12. Nauka powinna dążyć do jednolitego i harmonijnego wykształcenia. Na uwagę zasługuje zasada: Nauka powinna być prawdziwa. Co autor komentuje: nauka jest prawdziwa, gdy jest zgodna z rzeczywistością co do swej treści, popra- 10

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

The Role of Dynamic Computer Models in Teaching about Microworlds at the Primary Level

The Role of Dynamic Computer Models in Teaching about Microworlds at the Primary Level The Role of Dynamic Computer Models in Teaching about Microworlds at the Primary Level 1 Małgorzata Nodzyńska, 2 Joanna Tajduś 1 Department of Didactic of Chemistry, Pedagogical University, Kraków, Poland

More information

REAL, VIRTUAL LABORATORIES TOGETHER IN GENERAL CHEMISTRY EDUCATION: STARTING POINTS FOR RESEARCH PROJECT

REAL, VIRTUAL LABORATORIES TOGETHER IN GENERAL CHEMISTRY EDUCATION: STARTING POINTS FOR RESEARCH PROJECT REAL, VIRTUAL LABORATORIES TOGETHER IN GENERAL CHEMISTRY EDUCATION: STARTING POINTS FOR RESEARCH PROJECT Abstract Martin Bílek and Petra Skalická University of Hradec Králové, Czech Republic The combination

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

PART 2: QUESTIONS FOR CONSULTATION. Organisation, if any, whose views are being represented:polish students

PART 2: QUESTIONS FOR CONSULTATION. Organisation, if any, whose views are being represented:polish students PART 2: QUESTIONS FOR CONSULTATION The Department of Education and Skills is drafting a Foreign Languages in Education Strategy. The views of stakeholders are being sought to inform the development of

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 519 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 519 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 519 SECTIO D 2005 Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław University School of Physical Education Wrocław AGNIESZKA SURYNT,

More information

Measurements of stopping distance of a car

Measurements of stopping distance of a car Measurements of stopping distance of a car PETER HORVÁTH FMFI UK Bratislava, C. S. Lewis Bilingual Grammar School, Bratislava This contribution describes a set of students activities video measurements

More information

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK OTHER ARTICLES INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS Ladislav BERANEK Abstract: Information systems security includes a number of computer science disciplines,

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

Polish n-grams and their correction process

Polish n-grams and their correction process Polish n-grams and their correction process Bartosz Ziółko, Dawid Skurzok, Małgorzata Michalska Department of Electronics AGH University of Science and Technology Kraków, Poland bziolko@agh.edu.pl www.dsp.agh.edu.pl

More information

CONTEXT VISUALIZATION OF EDUCATIONAL COURSES

CONTEXT VISUALIZATION OF EDUCATIONAL COURSES CONTEXT VISUALIZATION OF EDUCATIONAL COURSES Jassem Krzysztof Adam Mickiewicz University, Poznań (POLAND) jassem@amu.edu.pl... Abstract 1 INTRODUCTION In a standard higher education course, knowledge is

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1555 Abstract Jaromír ŠKUTA *, Radim FARANA ** APPLICATION OF STEPPING ENGINE

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Bracia Lwie Serce - podsumowanie

Bracia Lwie Serce - podsumowanie Bracia Lwie Serce - podsumowanie Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Już kolejny raz wspominamy o działaniach jakie mają miejsce w ZSPiP w Chmielinku w związku z programem Uczenie się przez

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

The use of interactive whiteboard for active acquiring curriculum by students in vocational subjects within selected curriculum content

The use of interactive whiteboard for active acquiring curriculum by students in vocational subjects within selected curriculum content Miloš Bendík, Milan Ďuriš, CSc Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovak Republic The use of interactive whiteboard for active acquiring curriculum by students in vocational subjects within selected

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

DYNAMIKA INSTITUCIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ 3. 2. 4. 2. 2012

DYNAMIKA INSTITUCIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ 3. 2. 4. 2. 2012 VII. ročník Mezinárodní vědecké konference EDUCO na téma: DYNAMIKA INSTITUCIONÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ 3. 2. 4. 2. 2012 TATRANSKÁ ŠTRBA

More information

Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives

Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives Pavel Pecina *, Petr Sládek Abstract The paper gives an overview on the origin and historical

More information

Jazyk C# (seminář 8)

Jazyk C# (seminář 8) Jazyk C# (seminář 8) Pavel Procházka KMI 12. listopadu 2014 Na co je dobré XML? Deklarativní jazyk reprezentující čitelně data Snadná práce s konfiguračními soubory a ukládání do souboru Human readeble

More information

New Competences in Slovak Teacher Training Programmes

New Competences in Slovak Teacher Training Programmes Teacher Education in Europe: mapping the landscape and looking to the future TEPE Conference 2008, Ljubljana, February 21 23, 2008 New Competences in Slovak Teacher Training Programmes Gadušová, Zdenka

More information

Using e-learning in the process of students education

Using e-learning in the process of students education THE MAŁOPOLSKA SCHOOL OF ECONOMICS IN TARNÓW RESEARCH PAPERS COLLECTION, ISSUE 1/2011 Karolina ChrabĄszcz* Using e-learning in the process of students education K e y w o r d s: e-learning, distance learning,

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COURSE UNIT. Field of study: Pedagogy Year: III Semester: 6

DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COURSE UNIT. Field of study: Pedagogy Year: III Semester: 6 DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COURSE UNIT Field of study: Year: III Semester: 6 Work / Pedagogika pracy Level of course Obligatory Name of lecturer(s) doc. dr Mirosława Furmanowska, mgr Katarzyna Olczak-Baran

More information

THE METHOD OF EDUCATIONAL PROJECT IN THE OPINION OF THE GEOGRAPHY TEACHER

THE METHOD OF EDUCATIONAL PROJECT IN THE OPINION OF THE GEOGRAPHY TEACHER Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 48, ss. 221 226 Prace Instytutu Geografii UJK 2011, T. 18, ss. 221 226 I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki Włodawa szkola@ilo.wlodawa.pl THE METHOD OF EDUCATIONAL

More information

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II USE OF THE ONLINE PROGRAM MyLanguageLeaderLab IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES (EFL) Rebičová, Z., Slovakia Abstract The ongoing scientific and technical progress

More information

Forest higher education in Polish National Qualification Framework

Forest higher education in Polish National Qualification Framework Forest higher education in Polish National Qualification Framework Micha³ Zasada, Arkadiusz Grucha³a ARTICLE Abstract A new Polish Act on Higher Education, enforced in 2011, introduced National Qualification

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

GCSE Polish. Other Guidance. Exemplar Material: Writing Spring 2010

GCSE Polish. Other Guidance. Exemplar Material: Writing Spring 2010 GCSE Polish Other Guidance Exemplar Material: Writing Spring 2010 Pages Mark Scheme 3-4 Student 1 Student s Work 5-6 Commentary 7 Student 2 Student s Work 8-9 Commentary 10 Student 3 Student s Work 11-13

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. 1556 Abstract Miroslav MAHDAL * CONTROL OF MODEL THROUGH INTRANET/INTERNET

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

INTEGRATING MULTIMEDIA INTO TEACHING A TECHNICAL DRAWING COURSE

INTEGRATING MULTIMEDIA INTO TEACHING A TECHNICAL DRAWING COURSE The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics Volume 23 (2012), 37-42 37 INTEGRATING MULTIMEDIA INTO TEACHING A TECHNICAL DRAWING COURSE Renata A. Górska Cracow University of Technology

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

Lifelong Learning Programme LdV Partnership Project. Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities

Lifelong Learning Programme LdV Partnership Project. Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities Lifelong Learning Programme LdV Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Mrs. Elena Čermáková, Labour Office Czech Republic Local Office in Jablonec nad Nisou Mr. Gerard Griffin Department

More information

THE STRATEGY OF THE DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION IN POLAND ON THE WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXAMPLE

THE STRATEGY OF THE DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION IN POLAND ON THE WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXAMPLE POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 2014 THE STRATEGY OF THE DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION IN POLAND ON THE WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EXAMPLE Abstract: The education is the main factor increasing

More information

Neural networks in data mining

Neural networks in data mining Neural networks in data mining Neuronové sítì v data mining A.VESELÝ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract: To posses relevant information is an inevitable condition for successful

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

Gifted and talented Pupils. Wyk. Iwona Grajner

Gifted and talented Pupils. Wyk. Iwona Grajner Gifted and talented Pupils Wyk. Iwona Grajner Aims: Participants know -definition of a gifted pupil -how to identify a gifted pupil -how to recognize his / her abilities, -specific problems of the gifted

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

SYLLABUS. Academic year 2014/2015. Medicine with Division of Dentistry and Division of Medical Education in English Name of a field of study

SYLLABUS. Academic year 2014/2015. Medicine with Division of Dentistry and Division of Medical Education in English Name of a field of study SYLLABUS Academic year 2014/2015 Name of a course / module Name of a department where course is held Genetics Department of Clinical Genetics E-mail of department genetyka @umb.edu.pl Faculty of Medicine

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS

BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration BIOETHICS AND ENVIRONMENTAL ETHICS AS PART OF THE TRAINING OF FUTURE CIVICS AND SOCIAL SCIENCES BASICS TEACHERS Petr JEMELKA Abstract:

More information

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES Miroslava Heczková, Michal Stoklasa Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky, relační marketing, analytické CRM, operativní CRM, kolaborativní CRM,

More information

Potential of applying databases in the planning process of sustainable development

Potential of applying databases in the planning process of sustainable development THE MAŁOPOLSKA SCHOOL OF ECONOMICS IN TARNÓW RESEARCH PAPERS COLLECTION, ISSUE 1/2011 Łukasz PopŁawski, MaŁgorzata Rutkowska-PodoŁowska, Grzegorz PodoŁowski, RadosŁaw BuŁat, Maciej StĘpieŃ* Potential of

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

Report on the Examination

Report on the Examination Version 1.0: 0612 General Certificate of Education (A-level) June 2012 Polish PLSH1 (Specification 2685) Unit 1: Reading and Writing Report on the Examination Further copies of this Report on the Examination

More information

EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA

EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA From general education to key competences Mária Smreková & Eva Jahelková The 1 st Independent High School in Bratislava,

More information

RESEARCH, THEORY AND PRACTICE IN CHEMISTRY DIDACTICS

RESEARCH, THEORY AND PRACTICE IN CHEMISTRY DIDACTICS University of Hradec Králové Faculty of Science Section for Chemistry Didactics at Department of Chemistry RESEARCH, THEORY AND PRACTICE IN CHEMISTRY DIDACTICS Research and Research Oriented Studies Proceedings

More information

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ORIGINAL ARTICLE Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 2014, Vol 8, No 2, 103-108 www.jpccr.eu Sexual education from the view of high school students Grzegorz Bakalczuk 1, Anna Plaskota 1, Magdalena

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

THE ROLE AND FUNCTION OF SAFETY AUDITING IN COAL MINING MANAGEMENT

THE ROLE AND FUNCTION OF SAFETY AUDITING IN COAL MINING MANAGEMENT Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume L (2004), No.1, p. 117-122, ISSN 0474-8476 Stanisław KRZEMIEŃ *, Zygmunt KORBAN ** THE ROLE AND

More information

OPTIMISATION OF BUSINESS PROCESSES USING PETRI NETS AND DYNAMIC PROGRAMMING

OPTIMISATION OF BUSINESS PROCESSES USING PETRI NETS AND DYNAMIC PROGRAMMING STUDIA INFORMATICA 2010 Volume 31 Number 2B (90) Mateusz WIBIG Deloitte Business Consulting, Technology Integration OPTIMISATION OF BUSINESS PROCESSES USING PETRI NETS AND DYNAMIC PROGRAMMING Summary:

More information

Dodatkowe informacje i programy kursów UG/NX5

Dodatkowe informacje i programy kursów UG/NX5 Dodatkowe informacje i programy kursów UG/NX5 W-wa, 3.01.2008 Podane ceny ustalone zostały dla pełnej grupy i dlatego mogą ulec zwiększeniu, jeśli na kurs zgłosi się mniej osób niż wymagana liczebność

More information

Production Engineering - Personnel Education for the Needs of Market Economy

Production Engineering - Personnel Education for the Needs of Market Economy MPRA Munich Personal RePEc Archive Production Engineering - Personnel Education for the Needs of Market Economy Józef Gawlik and Remigiusz Gawlik Cracow University of Technology, Cracow University of Economics

More information

GCSE Polish. Other Guidance Exemplar Student Marked Work: Writing Spring 2012. Copyright 2012 AQA and its licensors. All rights reserved.

GCSE Polish. Other Guidance Exemplar Student Marked Work: Writing Spring 2012. Copyright 2012 AQA and its licensors. All rights reserved. GCSE Polish Other Guidance Exemplar Student Marked Work: Writing Spring 2012 Copyright 2012 AQA and its licensors. All rights reserved. The Assessment and Qualifications Alliance (AQA) is a company limited

More information

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Program vedeckého seminára organizovaného v rámci riešenia grantového projektu KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia

More information

Biology Students Attitudes to Intersexuality and Transsexuality Issues

Biology Students Attitudes to Intersexuality and Transsexuality Issues Biology Students Attitudes to Intersexuality and Transsexuality Issues Karolina Czerwiec Department of Science Education, Communication and Mediation, Institute of Biology, Pedagogical University of Cracow

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS Radovan Bačík, Richard Fedorko, Silvia Šimová * Abstract The article pays attention to marketing communication issue,

More information

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Radka Vaníčková Robert Zeman EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Abstract: The aim of the paper is to determine the current level of competences

More information

Investigating the attitudes towards learning a third language and its culture in Polish junior high school

Investigating the attitudes towards learning a third language and its culture in Polish junior high school Investigating the attitudes towards learning a third language and its culture in Polish junior high school Badanie podejścia do uczenia się języka trzeciego oraz jego kultury w polskim gimnazjum Zuzanna

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

INTERACTIVE PRESENTATION OF CONTENT

INTERACTIVE PRESENTATION OF CONTENT Volume 2, Number 2, 2009 INTERACTIVE PRESENTATION OF CONTENT Martin Magdin, Milan Turčáni, Marek Vrábel Abstract: In the paper we discus about design of universal environment for solution of creating effective

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning WRITING LETTERS Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice

More information

A MODEL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE TERTIARY EDUCATION AS EXEMPLIFIED BY A NON-PUBLIC TERTIARY EDUCATION INSTITUTION

A MODEL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE TERTIARY EDUCATION AS EXEMPLIFIED BY A NON-PUBLIC TERTIARY EDUCATION INSTITUTION ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 75 Nr kol. 1922 Aneta SIWCZYK Higher School of Labour Safety Management, Katowice A MODEL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE TERTIARY

More information

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO

TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY IN BRNO ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 9 Číslo 5, 2006 TEACHERS TRAINING COURSES AT MENDEL UNIVERSITY

More information

pavlix@pavlix.net pavlix@pavlix.net

pavlix@pavlix.net pavlix@pavlix.net Evolution of Linux network management InstallFest 2013, Praha http://data.pavlix.net/installfest/2013/ 1/12 From: Dan Williams To: networkmanager-list gnome org Subject: ANN: released

More information

School Tutoring as a Concept and a Support Method in Student s Development

School Tutoring as a Concept and a Support Method in Student s Development School Tutoring as a Concept and a Support Method in Student s Development Ewa Drozd, Agnieszka Zembrzuska This item was submitted to the opub Repository of the University of Lower Silesia. Citation: Drozd,

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 4 - Special, 2010 Possibilities of web-conferencing systems for disabled students P. Benda, M. Havránek, V. Lohr, Z. Havlíček Czech University

More information

SOCIAL RECRUITING THE USE OF SOCIAL NETWORKS IN THE RECRUITING PROCESS

SOCIAL RECRUITING THE USE OF SOCIAL NETWORKS IN THE RECRUITING PROCESS Joanna Palonka Teresa Porębska-Miąc University of Economics in Katowice SOCIAL RECRUITING THE USE OF SOCIAL NETWORKS IN THE RECRUITING PROCESS If content is king, then conversion is queen. John Munsell,

More information

přírodovědných, zemědělských a

přírodovědných, zemědělských a 4 th International Conference on issues of teacher training for Natural Sciences and Agricultural Subjects on the following topic: The Teacher Training in Context of European Education Aktuální ISSUES

More information

INFLUENCE OF GREEN AREAS ON URBAN LANDSCAPE

INFLUENCE OF GREEN AREAS ON URBAN LANDSCAPE TECHNICAL SCIENCES Abbrev.: Techn. Sc., No 13, Y 2010 DOI 10.2478/v10022-010-0011-x INFLUENCE OF GREEN AREAS ON URBAN LANDSCAPE Chair of Civil Engineering and Building Constructions University of Warmia

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ Arnošt Veselý, Dagmar Brechlerová Abstract: Security of an information system is its very important property,

More information

Increasing the company s performance in knowledge society

Increasing the company s performance in knowledge society Increasing the company s performance in knowledge society Zvyšování výkonnosti podniku ve znalostní společnosti M. Odehnalová Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences, Prague,

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information