ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ 8 Regional Office of Agricultural

Size: px
Start display at page:

Download "ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ 8 Regional Office of Agricultural"

Transcription

1

2 ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ 8 Regional Office of Agricultural ๑๓๑ ถนนธราธ บด เทศบาลเม องท าข าม อ.พ นพ น จ.ส ราษฎร ธาน โทรศ พท / โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๕๙๗, ๐ ๗๗๓๑ ๑๖๔๑ ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๐ ประจ าเด อนต ลาคม ๒๕๕๓ ว ส ยท ศน (Vision) "องค กรช น าการพ ฒนาการเกษตรของประเทศ" พ นธก จ (๑) เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแผนพ ฒนาการเกษตร (๒) จ ดท าและเผยแพร ข อม ลสารสนเทศการเกษตร จ ดท าระบบฐาน ข อม ลและพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศในระด บพ นท (๓) ศ กษา ว เคราะห ว จ ยด านเศรษฐก จการเกษตรในระด บพ นท (๔) ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของกระทรวงเกษตรและส หกรณ ในระด บพ นท ย ทธศาสตร (๑) พ ฒนาการเกษตรของจ งหว ด/กล มจ งหว ด (๒) สน บสน นการด าเน นการพ ฒนาการเกษตรของกระทรวงฯ/จ งหว ด/ กล มจ งหว ด (๓) ให บร การว ชาการด านเศรษฐก จการเกษตรและสารสนเทศการ เกษตร (๔) เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการองค กร ศาลหล กเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน เป นสถาป ตยกรรมศร ว ช ยเก าแก ท ม ร อง รอยทางประว ต ศาสตร แห งอาณาจ กรศร ว ช ยม ความเจร ญร งเร องมาแต โบราณกาลจนถ ง ป จจ บ น และ ม แนวโน มว าในอนาคตด นแดน แห งน จะเป นศ นย กลางความเจร ญทางด านว ตถ และจ ตใจในบร เวณภาคใต ตอนบน..หน า ๘ บ คลากร สศข.๘ นายอน สรณ พรช ย ผ อ านวยการส าน กงาน ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘

3 ค าขว ญประจ าจ งหว ดส ราษฎร ธาน เม องร อยเกาะ เงาะอร อย หอยใหญ ไข แดง แหล งธรรมะ ช กพระประเพณ บทบรรณาธ การ ว กฤต น า คาดว า จะเป นป ญหาต อระบบการผล ตส นค า เกษตรของประเทศไทยอย างต อเน อง ท งป ท ม ปร มาณน าน อย หร อปร มาณน ามาก ป การเพาะปล ก ๒๕๕๓ น บว าร นแรง โดย เฉพาะอย างย งพ นท ภาคใต ตอนบนประสบป ญหาฝนท งช วงหร อ ฝนแล งในช วงต นป และน าท วมในช วงปลายป ซ งกระทบต อผล ผล ตทางการเกษตรเก อบท กชน ด ม ความเส ยหายทางด าน เศรษฐก จอย ไม น อย แต ก ย งม ช นใจอย บ างในเร องของราคาส น ค า ท ปร บต วส งข นตามกลไกของตลาดเม อผลผล ตม น อย ราคา ส งข นตามความต องการของตลาด แผนบ รณาการพ ฒนาการเกษตร ภายใต โครงการพ ฒนา ระบบบร หารจ ดการน าเพ อการเกษตร น าจะเป นทางเล อกใน การแก ไขป ญหาท งน าท วมและฝนแล งอย างครบวงจร ข นอย ก บ หน วยงานราชการในพ นท จะต องร วมม อก นอย างใกล ช ดและต อ เน อง ท งภาคร ฐ ต องท มเทงบประมาณให เพ ยงพอตามสภาพ ความเป นจร งของพ นท อ กประการท จะต องด าเน นการอย างจร งจ ง ค อ การแก ไข ป ญหาภาวะโลกร อนท เป นสาเหต ในการเปล ยนแปลงของสภาพ ภ ม อากาศ ท กคนจะต องร วมม อก นรณรงค เพ อปฏ บ ต คนละไม คนละม ออย างท วถ ง คาดว าจะแก ไขป ญหาได ในระยะเวลาไม นานน ก ก ขอเป นก าล งใจและม ความหว งร วมก นนะคร บพ น อง บก. สร ปภาวะการผล ต การตลาด และราคาส นค าเกษตร ท ส าค ญ สภาพภ ม อากาศ,ปาล มน าม น,...หน า ๑ ยางพารา...หน า ๑ ข าวนาป...หน า ๒ กาแฟ...หน า ๒ ตารางราคาส นค าเกษตรท ส าค ญ...หน า ๓ สาระน าร แนวทางการข บเคล อนการพ ฒนาเกษตรกรรมย งย น...หน า ๔ โรคท มาก บน าท วม...หน า ๕ ๑๐ โรคคนท างานออฟฟ ศฯ...หน า ๖ ข าวประชาส มพ นธ ***คอล มน *** แนวทางการช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ย ป ๒๕๕๓ กรณ พ เศษ ของร ฐบาล...หน า ๗ แลเม องใต...ศาลหล กเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน...หน า ๘ ด ในช ว ช วในด ****************** ท ปร กษา นายอน สรณ พรช ย นายก ตต ส ว ทยาภรณ นายสมพงศ จ นทร ทอง นายช มพล พ ลศ ร น.ส.นวลแข บ รพศ ขร น บรรณาธ การ นายเหม ช มร กษา ผ ช วยบรรณาธ การ นายว ฒนา เล ศไกร นางส ก ญญา เผ าคนชม กองบรรณาธ การ ศ นย เต อนภ ยด านการเกษตร ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ โทร. ๐ ๗๗๓๑-๑๕๙๗ ประมงจ บตาโรคระบาดก ง ดร.สมหญ ง เป ยมสมบ รณ อธ บด กรมประมง เป ดเผยว า กรมอ ต น ยมว ทยาได คาดการณ ว าป น ประเทศไทยจะม อากาศหนาวเย นท ส ดในรอบ 30 ป และยาวนานถ ง 5 เด อน เร มต งแต ประมาณกลางเด อนต ลาคม 2553 ไปจนถ งกลางเด อนก มภาพ นธ 2554 ซ งอาจจะส งผลกระทบต อส ตว น าของเกษตรกรท เพาะเล ยงไว ได เน องจากสภาพอากาศท หนาวเย น จะท าให อ ณหภ ม น าลดต าลง เป นเหต ให ส ตว น าเก ดอาการเคร ยด ก นอาหารได น อยลง เก ดโรคระบาดในส ตว น าได ง าย ดร.เต มดวง สมศ ร ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยส ขภาพส ตว น าจ ด แนะน าให เกษตรกรเตร ยมความพร อมของส ขภาพส ตว น าต อ ภ ยหนาว ด งน 1.ในช วงท อากาศหนาวเย น ให หม นส งเกตการก นอาหารของส ตว น า เน องจากอ ณหภ ม น าท ลดลง จะส งผลให ความเคล อนไหว ของส ตว น าลดลง ท าให ส ตว น าก นอาหารน อยลงตามไปด วย จ งต องปร บปร มาณอาหารให เหมาะสม เพ อไม ให เก ดการเน าเส ยของอาหารท ตกค าง ซ งเป นสาเหต ให ปลาเก ดความเคร ยด 2.ไม ควรเปล ยนถ ายน าปร มาณมาก ความแตกต างของอ ณหภ ม น าใหม ก บน าเก าจะม ผลให ปลาเก ดความเคร ยดได 3.งดการเคล อนย ายส ตว น าโดยไม จ าเป น 4.โรคระบาดในปลาน าจ ดท พบในช วงหน าหนาว ค อ ค อ โรคอ ย เอส ซ งม สาเหต มาจากเช อรา หากปลาต ดเช อด งกล าวน จะม แผลเน าเป อย ม เล อดซ มออกตามซอกเกล ด หร อแผลหล ม ตามคร บและล าต วปลาจะเป อย ก ด ท นท ท งน หากพบว าน าเร มเน าเส ย 5.กรณ พบปลาป วยในแหล งน าธรรมชาต ให ป ดทางน าท เข ามาในฟาร ม และงดการน าน าจากภายนอกเข ามาในบ อโดยเด ดขาด ท มา : หน งส อพ มพ แนวหน า ว นท 16 พฤศจ กายน 2553

4 สร ปภาวะการผล ต การตลาด และราคาส นค าเกษตรท ส าค ญ ประจ าเด อนต ลาคม ๒๕๕๓ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ช มพร ระนอง นครศร ธรรมราช กระบ พ งงา ภ เก ต สภาพภ ม อากาศ ร องมรส มพาดผ านบร เวณภาคกลาง ภาคใต ภาคตะว นออก และภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และเข าส หย อมความกดอากาศต า ในทะเลจ นใต เป นระยะๆ ช วงปลายเด อนร องมรส มได เล อนลงมา พาดผ านภาคใต ตอนกลางและอ าวไทย เข าส หย อมความกดอากาศ ต าก าล งแรงเป นพาย ด เปรสช น ประกอบความกดอากาศส งก าล ง ค อนข างแรงจากประเทศจ นแผ ลงมาปกคล มประเทศไทยตอนบน และมรส มตะว นออกเฉ ยงเหน อก าล งแรงพ ดปกคล มภาคใต และ อ าวไทย ภาคใต ม ฝนบางพ นท ถ งเป นแห งๆ นอกน นม ฝนเก อบ ท วไปก บม ฝนตกหน กถ งหน กมากบางพ นท ปร มาณฝนมากส ดว ดได ๒๐๘.๐๐ ม ลล เมตร ท อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา ในว นท ๓๑ ต ลาคม ๒๕๕๓ ม น าท วมฉ บพล นบร เวณจ งหว ด ส ราษฎร ธาน สงขลา และนราธ วาส การคาดหมายล กษณะอากาศเด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๓ ร องความกดอากาศต าจะเล อนลงไปพาดผ านภาคใต ประกอบก บ ลมมรส มตะว นออกเฉ ยงเหน อ จะพ ดปกคล มอ าวไทยและภาคใต โดยม ก าล งค อนข างแรงเป นระยะๆ ท าให ภาคใต ฝ งตะว นออกม ฝน ตกช กหนาแน นเพ มข น ก บม ฝนตกหน กถ งหน กมากบางพ นท ต งแต จ งหว ดช มพรลงไป ท มา : กรมอ ต น ยมว ทยา ******************* ปาล มน าม น ปร มาณผลปาล มน าม นท งทะลายท เกษตรกรเก บเก ยวได ลดลง จากเด อนท แล วประสบป ญหาการเก บเก ยวไม สะดวก เน องจากฝนตก หน กในบางพ นท ประกอบก บต นปาล มน าม นอาย มากประสบป ญหา ฝน ท งช วง ในช วงต นป ออกช อดอกน อย ต นปาล มน าม นอาย น อยน าท วมข ง เกษตรกรคอยระบายน าออกอย าให น าท วมข งมากกว า ๓ ว น ผลจะเน า ปร มาณผลปาล มน าม นเข าส โรงงานน อยไม เพ ยงพอก บความต องการ โรงงานแข งข นก นร บซ อ เน องจากราคาน าม นปาล มด บปร บต วส งข น ส งผลให ราคาผลปาล มน าม นท เกษตรกรขายได ณ ไร นา ปร บต วเพ มข น จ งหว ดกระบ เฉล ยก โลกร มละ ๕.๑๕ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๘๙ จ งหว ดพ งงา เฉล ยก โลกร มละ ๔.๗๕ บาท เพ มข นร อยละ ๖.๓๒ จ งหว ดภ เก ต เฉล ยก โลกร มละ ๔.๘๘ บาท เพ มข นร อยละ ๕.๔๐ จ งหว ดนครศร ธรรมราช เฉล ยก โลกร มละ ๕.๐๕ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๕๕ จ งหว ดช มพร เฉล ยก โลกร มละ๕.๓๕ บาท เพ มข นร อยละ ๑๐.๓๑ จ งหว ดส ราษฎร ธาน เฉล ยก โลกร มละ ๕.๑๘ บาท เพ มข น ร อยละ ๗.๒๕ จ งหว ดระนอง เฉล ยก โลกร มละ ๕.๑๘ บาท เพ มข น ร อยละ ๙.๐๕ ราคาขายส งน าม นปาล มด บ ณ ตลาดกร งเทพฯ เฉล ยก โลกร มละ ๒๙.๕๘ บาท เพ มข นร อยละ ๗.๑๔ ราคาน าม นปาล มด บซ อขายล วงหน า ณ ตลาดรอตเตอร ด ม เฉล ยต นละ ๙๖๖.๕๐ ดอลลาร สหร ฐฯ (๒๙.๑๒ บาท/กก.) เพ มข นจาก เด อนท แล ว ร อยละ ๖.๒๔ ราคาน าม นปาล มด บซ อขายล วงหน า ณ ตลาดมาเลเซ ย เฉล ย ต นละ ๒,๘๐๓.๘๕ ร งก ต (๒๗.๕๓ บาท/กก.) ลดลงจากเด อนท แล ว ร อยละ ๐.๐๓ ******************* ยางพารา เกษตรกรท าการกร ดยางได น อยว น เน องจากในช วงกลางเด อน ม ฝนตกหน กและหน กมาก เก ดภาวะน าท วมในช วงปลายเด อน ปร มาณ น ายางสดท กร ดได ลดลงจากเด อนท แล ว ยางพาราต นเล กปล กใหม ประสบป ญหาน าท วมข ง ต นเน าตาย และยางพาราต นใหญ โค นล ม ปร มาณยางแผ นด บช นท ๓ ออกส ตลาดน อยลง ในขณะท ตลาด ต างประเทศย งม ความต องการอย างต อเน องตามภาวะเศรษฐก จ ท ด ข น ราคาผล ตภ ณฑ ยางพาราเพ มข นในท กตลาด ส งผลให ราคา ยางพาราแผ นด บช นท ๓ ท เกษตรขายได ณ ไร นา ปร บต วส งข น ๑

5 จ งหว ดกระบ เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๓.๖๕ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๗๕ จ งหว ดพ งงา เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๒.๙๕ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๓๑ จ งหว ดภ เก ต เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๒..๔๐ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๑๔ จ งหว ดนครศร ธรรมราช เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๔.๑๐ บาทเพ มข นร อยละ ๔.๐๒ จ งหว ดช มพร เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๓.๒๐ บาท เพ มข นร อยละ ๓.๓๖ จ งหว ดส ราษฏร ธาน เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๓.๙๕ บาท เพ มข น ร อยละ ๓.๒๓ จ งหว ดระนอง เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๒.๗๘ บาท เพ มข น ร อยละ ๓.๗๗ ราคาส งออก F.O.B. ซ อขายล วงหน าส งมอบเด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๓ ณ. ท าเร อกร งเทพฯ ๑. ยางแผ นรมคว นค ณภาพช น ๓ เฉล ยก โลกร มละ ๑๑๖.๓๒ บาท เพ มข นร อยละ ๗.๒๐ ๒. น ายางข น เฉล ยก โลกร มละ ๗๓.๙๗ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๙๕ ณ. ท าเร อสงขลา ๑. ยางแผ นรมคว นค ณภาพช น ๓ เฉล ยก โลกร มละ ๑๑๖.๐๗ บาท เพ มข นร อยละ ๖.๕๘ ๒. น ายางข น เฉล ยก โลกร มละ ๗๓.๗๐ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๙๔ ราคาซ อขายล วงหน ายางแผ นรมคว นช น ๓ ส งมอบเด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๓ ๑. ณ ตลาดส งคโปร เสนอซ อล วงหน าเฉล ยก โลกร มละ ๓๘๘.๐๖ เซนต สหร ฐ (๑๑๕.๘๕ บาท) เพ มข นร อยละ ๑๐.๒๓ ๒. ณ ตลาดโตเก ยว เสนอซ อล วงหน าเฉล ยก โลกร มละ ๓๑๙.๘๖ เยน (๑๑๔.๘๔ บาท) เพ มข นร อยละ ๖.๙๖ ๓. ณ ตลาดส นค าเกษตรล วงหน าประเทศไทย เฉล ยก โลกร มละ ๑๑๑.๗๑ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๘๙ ******************* ข าวนาป จ งหว ดส ราษฎร ธาน อย ในระยะเก บเก ยว ปร มาณผลผล ตท เก บ เก ยวได ลดลง เน องจากประสบป ญหาน าไม เพ ยงพอในช วงท ปล ก ประกอบก บว ชพ ชรบกวน ข าวเจ านาป ท เกษตรกรใช เป นพ นธ ข าวปกต เก บเก ยวเสร จส นแล ว ส าหร บข าวเจ าพ นธ หอมไชยาท เกษตรกรท าการ ปล กน าร องตามโครงการข าวค นถ น ประสบป ญหาน าท วมข ง คาดว า เส ยหายประมาณ ๕๐ ไร ราคาข าวเปล อกเจ านาป ความช น ๒๐-๒๕% จ งหว ดส ราษฎร ธาน เฉล ยเกว ยนละ ๖,๕๐๐ บาท จ งหว ดช มพร ระนอง พ งงา ภ เก ต และกระบ อย ในระยะ แตกกอ ปร มาณน าฝนเพ ยงพอ การเจร ญเต บโตปกต จ งหว ดนครศร ธรรมราช แหล งท าการเพาะปล กด วยการหว าน ส ารวยอย ในระยะการเจร ญเต บโต การปล กแบบป กด าอย ในระยะแตกกอ ปร มาณน าเพ ยงพอ นาหว านน าตมท าการหว านในช วงต นเด อนถ ง กลางเด อน ในหลายพ นท ประสบป ญหาน าท วมข งในช วงปลายเด อน อาจท าให ต นอ อนเน าเส ย จะต องท าการหว านปล กใหม ******************* กาแฟ อย ในระยะผลแก และเร มท าการเก บเก ยวผลได บ างเล กน อย ประสบป ญหาการเก บเก ยว เน องจากฝนตกหน กในช วงปลายเด อน ปร มาณผลผล ตคาดว าจะลดลง เน องจากฝนท งช วงในช วงท ออกดอก ดอกร นแรกและร นท สอง ต ดผลน อย ส วนใหญ จะเป นผลของดอกร น ท สาม ส งผลให การเก บเก ยวล าช ากว าป ท แล ว ประกอบก บภาวะน าท วม แรงงานเด นทางมาล าช า และสภาพอากาศไม อ านวยในการตาก คาดว า ปร มาณผลผล ตเก บเก ยวได ประมาณ ๓๙,๗๗๐ ต น ปร มาณผลผล ตของ พ นท ภาคใต ตอนบน ซ งลดลงจากป ท แล ว ร อยละ ๙.๖๕ พ นท เก บเก ยว ลดลง เน องจากเกษตรกรท ปล กยางพาราและปาล มน าม นแซมในสวน กาแฟ เม อต นยางพาราและต นปาล มน าม นเจร ญเต บโต ต องท าการโค น ต นกาแฟท ง แต อย างไรก ตาม ภาคร ฐม นโยบายในการปร บปร งสวนกาแฟ ของกองท นปร บโครงสร างการผล ต เพ อแข งข นในการเป ดตลาดการค า เสร เกษตรกรได เร มต ดแต งต นหร อท เกษตร เร ยกว า การท าสาว เพ อ ฟ นฟ ให ต นสมบ รณ ข นเพ มปร มาณผลผล ตต อไร แต ก ย ง ไม มากน ก เน องจากราคาป ท แล วไม จ งใจ และโครงการก อย ในช วงต นของโครงการ ส าหร บการโค นต นกาแฟท งก ย งม อย างต อเน อง ในพ นท จ งหว ดท ม พ นท ปล กเหล อค อนข างน อย เช น จ งหว ดส ราษฎร ธาน กระบ นครศร ธรรมราช และพ งงา ส าหร บจ งหว ดช มพรและระนอง ซ งเป น แหล งผลผล ตใหญ ก ม การโค นท งแต ก ไม มากน ก เกษตรกรห นมาให การ ด แลเพ มข น ม การต ดพ นฟ ต น ตามโครงการของภาคร ฐ และม การปล กใหม เพ มในพ นท เด ม และปล กตามห วไร ปลายนา คาดว าป ๒๕๕๔ เกษตรกรจะสามารถเก บเก ยวได มากในเด อน ธ นวาคม ๒๕๕๓ ประมาณร อยละ ๖๐ ๗๐ ของผลกาแฟสดท งหมด และคาดว าเกษตรกรจะส กาแฟน าออกจ าหน ายต งแต เด อนธ นวาคม ๒๕๕๓ จนถ งก มภาพ นธ ๒๕๕๔ ******************* ๒

6 รายการ ราคาสนค าเกษตรท สาค ญ ณ ไร นา ประจ าเดอนตลาคม 2553 กระบ พ งงา ภ เก ต นครศร ธรรมราช ช มพร ส ราษฎร ธาน ระนอง ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ผลปาล มทะลาย นน.> 15 กก. บาท/กก ผลปาล มร วงคละ " มะพร าวผลแห งคละ ร อยผลละ ยางพาราแผ นด บช น 3 บาท/กก ยางพาราแผ นด บ คละ " เศษยางคละ " น ายางสดคละ " ท เร ยนพ นธ หมอนทองผลคละ " ม งค ดผลขนาดคละ " เงาะพ นธ โรงเร ยนผลชน ดคละ " ลองกองผลขนาดคละ " ก งขาว ต ว/กก. " ก งขาว ต ว/กก. " ส กรม ช ว ตพ นธ ผสม นน.100 กก. " ไก ร นพ นธ เน อม ช ว ต " ไข ไก สดชน ด เบอร 3 ร อยฟอง ปลาเป ดชน ดคละ บาท/กก ราคาป ยประจ าเด อนต ลาคม 2553 ส ตร ตรา ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ พ งงา ช มพร ระนอง ภ เก ต เร อใบ , ห วว วค นไถ เร อใบ ห วว วค นไถ เร อใบ ห วว วค นไถ เร อใบ ห วว วค นไถ เร อใบ ห วว วค นไถ เร อใบ , ห วว วค นไถ สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต 8 จ งหวดสราษฎร ธาน

7 แนวทางการข บเคล อนการพ ฒนาเกษตรกรรมย งย น ช วงท จบ ส ญจร ได เข ามาท างานในส าน กงานเศรษฐก จการ เกษตร และได ช วยราชการท สถาบ นทร พยากรธรรมชาต และความ หลากหลายทางช วภาพ ในป ๒๕๔๐ ซ งเป นช วงท เก ดว กฤตต มย าก ง ขณะน นภาคเกษตรเป นภาคการผล ตท ส าค ญท ช วยท าให เศรษฐก จ ฟ นต ว และเป นช วงท กระทรวงเกษตรฯ เร มให ความส าค ญก บการ พ ฒนาการเกษตรแบบย งย น และการจ ดท าแผนพ ฒนาช มชน ท าให ม โอกาสได ร บความร เก ยวก บการท าการเกษตรแบบย งย น ใน ร ปแบบของการด งาน การศ กษาองค ความร จากเกษตรกร ปราชญ เกษตร และองค กรเอกชน (NGOs) ซ งองค กรเอกชน ได ส ง เสร มสน บสน นเกษตรกรรมย งย นก นมาก อนแล ว ท าให ต องไปเร ยนร ก บองค กรเอกชน การพ ฒนาเกษตรกรรมย งย นเป นระบบการท าการเกษตรท ให ความ ส าค ญก บความสมด ลของม ต ทางเศรษฐก จ ส งคม และระบบน เวศ โดย จะช วยฟ นฟ และอน ร กษ ทร พยากรในไร นาและส งแวดล อม ลด การพ งพาป จจ ยการผล ตจากภายนอกให มากท ส ด และม ความเป น ไปได ในทางปฏ บ ต และม ผลตอบแทนท จะท าให เกษตรกรสามารถ ด ารงช ว ตและประกอบอาช พการเกษตรได อย างย งย น โดยม ร ปแบบ ส าค ญ ๕ ร ปแบบ ได แก เกษตรทฤษฎ ใหม เกษตรอ นทร ย เกษตร ผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรธรรมชาต ท งน การท าเกษตรกรรม ย งย น ต องอาศ ยภ ม ป ญญาท องถ นร วมก บการจ ดการทร พยากรท ม ความหลากหลายแตกต างก นในหลายพ นท รวมท งกระบวนการม ส วนร วมในช มชน การพ ฒนาเกษตรกรรมย งย นเร มได ร บความส าค ญและได บรรจ ไว ในแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต งแต แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๘ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ ในส วนท ๔ บทท ๑ เป าหมายข อท ๒.๔ ขยายพ นท ปร บโครงสร างการเกษตรแบบย งย น โดยให ม พ นท ไม ต ากว า ร อยละ ๒๐ ของพ นท เกษตรกรรมท งประเทศ หร อประมาณ ๒๕ ล านไร แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๙ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙ ในบทท ๔ ข อ ๓.๒ อน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต ของประเทศให ม ความ อ ดมสมบ รณ ข อ (๕) ฟ นฟ ทร พยากรด นท ม ป ญหาและเส อมโทรม ให ม ความอ ดมสมบ รณ และเหมาะสมก บการใช ประโยชน เพ อเพ มผล ผล ตทางการเกษตร โดยสน บสน นก จกรรมการเกษตรแบบย งย น หร อเกษตรเช งอน ร กษ เพ อลดผลกระทบต อส งแวดล อมและลดการ ตกค างของสารเคม ในด นและน า โดยให ช มชนม บทบาทหล กและภาค ร ฐสน บสน นด านว ชาการ สาระน าร ๑ แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๐ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ในบทท ๔ ในส วน ของแนวทางการพ ฒนา การปร บโครงสร างภาคเกษตร ข อ (๑.๕) ส ง เสร มการท าการเกษตรท ย งย น อาท เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎ ใหม เกษตรอ นทร ย บนแนวค ดเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อสร างความม น คงด านอาหารในคร วเร อน ม ผลผล ตท หลากหลาย ซ งจะช วยลดความ เส ยงด านราคาและม ม ลค าผลผล ตส ง โดยเช อมโยงก บแหล งความร ท ม อย ในพ นท เพ อให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร และการถ ายทอดองค ความร แก เกษตรกรในการปร บเปล ยนระบบการผล ตและม การขยายพ นท ท าการ เกษตรแบบย งย นให มากข น และในบทท ๕ ในส วนของแนวทางการ พ ฒนา ข อ (๑.๓) ส งเสร มการท าเกษตรอ นทร ย และเกษตรย งย นเพ อลด การใช สารเคม ในภาคเกษตร... เน องจากการพ ฒนาเกษตรกรรมย งย นในช วงท ผ านมาย งไม ก าว หน าเท าท ควร ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคม แห งชาต จ งได เสนอแนวทางการข บเคล อนการพ ฒนาเกษตรกรรมย งย น และคณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๓ เห นชอบ ด งน ค อ (๑) การจ ดต งคณะกรรมการพ ฒนาเกษตรกรรมอย างย งย น ม เลขาธ การส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห ง ชาต เป นประธาน ม อ านาจหน าท ยกร างพระราชบ ญญ ต ว าด วยการ พ ฒนาเกษตรกรรมย งย น และจ ดต งกองท นและงบประมาณสน บสน น การเร ยนร และสร างเคร อข ายเช อมโยงตามแนวทฤษฎ ใหม ตลอดจน ก าหนดกระบวนการม ส วนร วมท กภาคส วนในการด าเน นงานให ม ความ ช ดเจนและสามารถผล กด นไปส การปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม (๒) ให คณะกรรมการพ ฒนาเกษตรกรรมอย างย งย น ไปด าเน น การยกร างพระราชบ ญญ ต ว าด วยการพ ฒนาเกษตรกรรมย งย นให แล ว เสร จภายในระยะเวลา ๓ เด อน และ (๓) ให คณะกรรมการพ ฒนาเกษตร กรรมอย างย งย นเสนอรายงานการศ กษาความเป นไปได ในการจ ด ต ง องค กรบ รณาการการด าเน นการพ ฒนาเกษตรกรรมย งย น นโยบาย ด านการเง นการคล งท เหมาะสม และร างพระราชบ ญญ ต ว าด วยการ พ ฒนาเกษตรกรรมย งย น ให คณะร ฐมนตร พ จารณาโดยเร วหล งเสร จส นภาร ก จ ข อม ล ๔

8 ม มเพ อส ขภาพ โรคท มาก บน าท วม ป ๒๕๕๓ เป นป ท ควรจาร กเอาไว ในประว ต ศาสตร ของประเทศไทย ส กหน าหน งคร บ ส าหร บเหต การณ ร นแรงท เก ดข นมาต งแต ต นป จนถ งปลายป น ในช วงต นป เก ดภ ยแล งข นท วประเทศ ท งน เน องจากเก ดผล กระทบจากปรากฏการณ เอลน โญ ซ งเป นปรากฏการณ ธรรมชาต ท เก ดข นท กๆป ภ ยแล งด งกล าวสร างความเส ยหายให เร อกสวนไร นา ของเกษตรกรเป นจ านวนมาก และย งเพ มความร อนแรงข นไปอ ก ในช วงเด อนเมษายน ก บความร นแรงทางการเม อง จนเม องหลวง และต างจ งหว ดบางจ งหว ด เก ดล กเป นไฟ สร างความเส ยหาย ให เก ดข นก บประเทศอย างมหาศาล (ภ ยท เก ดจากน าม อมน ษย ร น แรงกว าภ ยท เก ดจากธรรมชาต หลายเท า) ใกล จะส นป ก โดนซ าเต ม อ กระลอกจากพาย ด เปรสช น จนประเทศไทยเจ งนองไปด วยน า และน าตา ประชากรท กสาขาอาช พได ร บความเด อดร อนก น ท กถ วนท ว แต ส งท เก ดควบค ไปก บความตกระก าล าบาก ค อ ความม น าใจของคนไทยท หล งไหลมาท กท วสารท ศ ซ งแสดงให เห นว า คนไทยม ความร ก ความสาม คค อย มาก ซ งด กว ากล มคนท ม ความค ด เพ อหว งแต ประโยชน ส วนตนและพวกพ องหลายเท า เหต การณ แรกผ านไป แต เหต การณ น าท วมย งไม จบเพราะ ภาคใต เพ งจะเร มเข าส หน าฝนและเหต การณ ท อาจจะเก ดข น ก บพ น องประชาชน ก ค อโรคต างๆท จะตามมาก บน าท วม ซ งม หลายๆโรค เช น โรคผ วหน ง โรคระบบทางเด นหายใจ โรคตาแดง โรคต ดเช อระบบทางเด นอาหาร โรคฉ หน โรคไข เล อดออก โรคห ด และโรคไข มาลาเร ย ซ งพ น องประชาชนจะต องระม ดระว ง เป นอย างย ง ฉบ บน ม มเพ อส ขภาพจ งได น าสาระน าร เก ยวก บ โรคต ดเช อทางเด นอาหาร จากส าน กโรคต ดต อท วไป กรมควบค มโรค กระทรวงสาธารณส ข มาฝากผ อ านเพ อเป นประโยชน ต อไป โรคต ดเช อระบบทางเด นอาหาร ได แก โรคอ จจาระร วง อห วาตกโรค อาหารเป นพ ษ บ ด ต บอ กเสบเอ และไข ท ยฟอยด เป นต น การต ดต อ เช อโรคจะเข าส ร างกายโดยการร บประทานอาหาร หร อด มน าท ปนเป อนเช อโรคเข าไป เช น อาหารท ปร งส กๆ ด บๆ อาหารท ม แมลงว นตอม อาหารท ท งค างค นโดยไม ได แช เย น และไม ได อ นให ร อนท อ ณหภ ม อย างน อย ๗๐ องศาเซลเซ ยส ก อนร บประทานอาหาร อาการ โรคอ จจาระร วง ม อาการถ ายอ จจาระเหลว หร อถ ายเป นน า หร อถ ายม ม กเล อด อาจม อาเจ ยนร วมด วย หากม อาการร นแรง โดยถ ายเป นน าคล ายน าซาวข าว คราวละมากๆ เร ยกว า อห วาตกโรค สาระน าร ๒ อาหารเป นพ ษ ม กม อาการปวดท อง ร วมก บถ ายอ จจาระเหลว คล นไส อาเจ ยน อาจม อาการปวดศ รษะ ปวดเม อยตามเน อต ว โรคบ ด ม อาการส าค ญค อ ถ ายอ จจาระบ อย อ จจาระม ม ก หร อม กปนเล อด ม ไข ปวดท องและม ปวดเบ งร วมด วย บางคนอาจ ม อาการเร อร ง โรคไข ท ยฟอยด หร อไข รากสาดน อย ม อาการส าค ญค อ ม ไข ปวดศ รษะ ปวดเม อยตามต ว เบ ออาหาร อาจม อาการท องผ ก หร อ บางรายอาจท องเส ยได การร กษา ให ผ ป วยด มน าหร ออาหารเหลวมากๆ ให ด มสารละลายน าตาล เกล อแร (โอ อาร เอส) ผสมน าตามส ดส วนท ระบ ข างซอง หร อเตร ยม สารละลายเกล อแร เอง โดยผสมน าตาลทราย ๒ ช อนโต ะ ก บเกล อป น คร งช อนชา ละลายในน าต มส กท เย นแล ว ๑ ขวดกลม หร อ ๗๕๐ ซ ซ ให ผ ป วยด มบ อยๆ ทดแทนน าและเกล อแร ท ส ญเส ยไปจากการข บถ าย หากม อาการมากข น เช น อาเจ ยนมาก ไข ส ง ช ก หร อซ มมาก ควรไปพบแพทย โดยเร ว เด กท ด มนมแม ให ด มต อได ตามปกต พร อมป อนสารละลาย น าตาลเกล อแร บ อยๆ เด กท ด มนมผงชง ให ผสมนมจางลงคร งหน งของท เคยด ม และให ด มสารละลายน าตาลเกล อแร สล บก นไป ไม ควรก นยาเพ อให หย ดถ าย เพราะจะท าให เช อโรคค างอย ในร างกาย ซ งจะเป นอ นตรายมากข น การป องก น ล างม อให สะอาดด วยน าสะอาดและสบ ท กคร งก อนเตร ยม และปร งอาหาร ก อนก นอาหาร และหล งการข บถ าย ด มน าท สะอาด เล อกก นอาหารท สะอาด ปร งส กใหม ๆ และ เก บอาหารในภาชนะท ม ดช ด ก าจ ดส งปฏ ก ล ขยะม ลฝอย เพ อไม ให เป นแหล งเพาะพ นธ ของแมลงว น ท มา : เล ก อาสา ๕

9 ๑๐ โรคคนท างานออฟฟ ศ ความเส ยงส งเป น "โรคออฟฟ ศซ นโดรม" ท กว นน ไม ว าจะท าส งใด ก ล วนม แต ความเร งร บ ไม ว าจะเป น ป ญหาการจราจรบนท องถนน หร อแม กระท งการท างานท เราท ก คนท าก นอย น น ล วนม แต ความเร งร บ ฉบ บน จ งได น าสาระน าร มาฝากคนท ท างานออฟฟ ศหร อแม ไม ได ท างานออฟฟ ศ ก ควรร ไว เป นอย างย ง ค อ ๑๐ โรคคนท างานออฟฟ ศน นเอง ซ งเป นภ ยร าย ส าหร บพน กงานออฟฟ ศต งแต ผ บร หารจนถ งพน กงานท กคน โดยเฉพาะผ ท อย ในช วงว ย ๔๐ ป ข นไป อาจม ความเส ยงต อการ เก ดโรคส งกว าปกต ส วนผ ท อย ในว ย ๒๕-๓๙ ป ก หน ไม พ นโรคประเภทน เช น ก น โดยเฉพาะผ ท น งท างานหน าจอคอมพ วเตอร ว นละหลายช วโมง การอดหล บอดนอน อดอาหาร ร บประทานอาหารไม เป นเวลา โอกาส เป นโรคด งต อไปน ส ง ค อ น วในถ งน าด เก ดจากการก นอาหารท ม ไขม นส ง เป นประจ า อาจก อให เก ดน วในถ งน าด ซ งม กจะพบในหญ งอาย ๔๐ ป ข นไป คนอ วนม กจะเป นโรคน มากกว าคนผอม กระเพาะป สสาวะอ กเสบ สาวออฟฟ ศท น งท างานนานๆ บางคร งล มเข าห องน าหร อกล นเอาไว ก อน ม โอกาสท จะเป น กระเพาะป สสาวะอ กเสบ โรคน ม กเก ดจากแบคท เร ยเข าไปทาง ท อป สสาวะ ซ งพบในผ หญ งมากกว าผ ชาย โรคเคร ยด นอนไม หล บ เป นโรคฮ ตต ดอ นด บส าหร บ คนว ย ท างาน ไม ว าจะเร มท างานใหม ๆ หร อท างานมาแล วเป นส บป บางคนอาจไม ร ต วว าเป นโรคเคร ยดก ได ว ธ หล กเล ยงอย างง าย ค อ พยายามไม เคร ยด ร จ กผ อนคลาย เช น หย ดท างานแล วไป เด นเล นส ก ๑๐ นาท โรคความด นโลห ตส ง ม กจะพบเม ออาย ๔๐ ป ข นไป อาจเก ดจากม ประว ต คนในครอบคร วเป นโรคน ก จะม โอกาสเป น โรคน มากกว าคนอ นถ ง ๓ เท า สาเหต อาจเก ดจากป จจ ยหลาย ประการ เช น โรคอ วน เคร ยด ร บประทานอาหารรสเค ม ส บบ หร และด มเหล า หร อท างานน งโต ะจะม ความเส ยงส งกว า ผ ท ท างานใช ก าล ง โรคความด นส ง อาจน ามาซ งเส นโลห ตแตก เป นอ มพฤกษ อ มพาต ไตวาย พ การ และห วใจวายได โรคอ วน พบมากในว ยคนท างาน และพวกท ชอบท างานไป ร บประทานไป ไม ม การออกก าล งกาย ผ หญ งอ วนง ายกว าผ ชาย โรคน เป นบ อเก ดโรคเบาหวาน โรคห วใจ ไขม นในหลอดเล อดส ง ความด นโลห ตส ง โรคกรดไหลย อน ส วนมากเก ดก บการก นอย ไม เป นเวลา ก นอย างเร งร บ เค ยวอาหารไม ละเอ ยด ส บบ หร ด มเหล าจ ด ม กเส ยงเป นโรคน หากป วยเร อร งกว า ๑๐ ป อาจเก ดเป นโรค มะเร งหลอดอาหารส วนปลายได โรคปวดหล งเร อร ง ข นอย ก บการใช เวลาอย หน าจอ คอมพ วเตอร ว นละ ๘ ช วโมง โดยไม ได พ ก ใส รองเท าส นส ง อาจท า ให ปวดคอ บ า ไหล และสะโพก เก ดเน องจากกระด กส นหล ง ควรพบแพทย ผ เช ยวชาญเพ อว น จฉ ยและร กษาอย างถ กต อง ม อชา เอ นอ กเสบ น วล อค เป นการอ กเสบของปลอกห ม เอ นข อม อ เส นเอ นน วม อ การใช คอมพ วเตอร การจ บเมาส ในท าเด มนานๆ ท าให กล ามเน อท บเส นประสาทและเส นเอ น จนอ กเสบ โรคน เก ดจากความท นสม ยค อการใช BlackBerry และ เคร องเล นอ เล กทรอน กส ท ม ป มขนาดเล กต องเกร งน วเวลากด ต อห น ตาพร าม ว ๑ ใน ๑๐ ของคนอาย ๔๐ ป ข นไป ม ความเส ยงส งในการเป นต อห น หร อเป นโรคน โดยไม ร ต ว ถ าไม ได ร บการร กษาอย างถ กต องตาอาจบอดได โรคท ง ๑๐ อย างน คนในเม องท ท างานหน กม โอกาสเป น มากกว า เพราะม ความเส ยงส งต อการเป นโรคออฟฟ ศซ นโดรม ร บส ารวจอาการของต วเองเส ยแต ว นน หากสงส ยให ไปพบ แพทย โดยด วน ท มา : ๖

10 ข าวประชาส มพ นธ แนวทางการช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ย ป ๒๕๕๓ กรณ พ เศษของร ฐบาล คณะร ฐมนตร เห นชอบให การช วยเหล อ เย ยวยาแก ผ ประสบอ ทกภ ย ป ๒๕๕๓ กรณ พ เศษด านการเกษตร ตามท กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ ๒ มาตรการ ค อ ช วยเหล อ ด วยเง น และพ กช าระหน ให แก สมาช กสหกรณ / กล มเกษตรกร เพ อแก ไขป ญหาความเด อนร อนอย างรวดเร ว และท นต อเหต การณ นายอน สรณ พรช ย ผ อ านวยการส าน กงานเศรษฐก จ การเกษตรเขต ๘ กล าวว าคณะ ร ฐมนตร ได เห นชอบมาตรการช วย เห ล อผ ประสบอ ทกภ ย ป ๒๕๕๓ กรณ พ เศษด านการเกษตร เม อว นท ๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๓ ตามท กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ ๒ มาตรการ ค อ มาตรการแรก การช วยเหล อด วยเง น โดยม อ ตราการช วย เหล อแยกเป นด านพ ช จะช วยเหล ออ ตราร อยละ ๕๕ ของต น ท นการผล ตรวม โดยข าวจะได ไร ละ ๒,๐๙๘ บาท พ ชไร จะ ได ไร ละ ๒,๙๒๑ บาท พ ชสวนและอ นๆจะได ไร ละ ๔,๙๐๘ บาท กรณ พ ชสวนและอ นๆ หากสามารถจะฟ นฟ ให กล บส สภาพเด มได จะช วยเหล อไร ละ ๒,๔๕๔ บาท ด านประมง ปลา ท กชน ดไร ละ ๓,๔๐๖ บาท รายละไม เก น ๕ ไร ก ง ป หอย ไร ละ ๙,๐๙๘ บาท รายละไม เก น ๕ ไร บ อ/กระช ง อ ตราตา รางเมตรละ ๒๕๗ บาท รายละไม เก น ๘๐ ตารางเมตร ปศ ส ตว ท ส าค ญได แก โค กระบ อ ต งแต เก ดจนถ งอาย มาก กว า ๒ ป จะได ร บต วละ ๓,๖๐๐ ๑๕,๘๐๐ บาท รายละไม เก น ๒ ต ว ส กร อาย ๑ ว นถ งมากกว า ๓๐ ว น จะได ร บต วละ ๑,๒๐๐ ๒,๕๐๐ บาท รายละไม เก น ๑๐ ต ว ไก พ นเม อง อาย ๑ ว นถ งมากกว า ๒๑ ว นข นไปจะได ร บต วละไม เก น ต วละ ๒๐ ๔๐ บาท รายละไม เก น ๓๐๐ ต ว ไก ไข อาย ๑ ว นถ งมากกว า ๒๑ ว นข นไปจะได ร บต วละไม เก น ๑๕ ๖๐ บาท รายละไม เก น ๑,๐๐๐ ต ว ไก เน ออาย ๑ ว น ถ งมากกว า ๒๑ ว นข นไปจะได ร บ ต วละไม เก น ๑๕ ๓๕ บาท รายละไม เก น ๑,๐๐๐ ต ว เป ดเน อเป ดไข อาย ๑ ว น ถ งมากกว า ๒๑ ว นข นไปจะได ร บต วละไม เก น ๑๕ ๔๐ บาท รายละไม เก น ๑,๐๐๐ ต ว แพะ แกะ ต วละ ๑,๔๐๐ บาท รายละไม เก น ๑๐ ต ว ห านต วละ ๕๐ บาท รายละไม เก น ๓๐๐ ต ว เมล ดพ นธ ไร ละ ๒๒๐ บาท และท อนพ นธ ไร ละ ๖๒๕ บาท รายละไม เก น ๒๐ ไร ส วนท เก นจากการช วยเหล อ ข างต นจะช วยเหล อคร งหน งของความเส ยหายปกต ส วนมาตรการท สอง จะช วยเหล อด วยการพ ก ช าระหน ให แก สมาช กสหกรณ และกล มเกษตร กรณ เส ยช ว ต จะจ าหน ายออกจากบ ญช โดยร ฐบาลจะร บช าระหน ให แทน กรณ ประสบภ ยร ายแรง แต ไม เส ยช ว ต ให ขยายเวลาการ ช าระหน เง นก เป นเวลา ๓ ป ต งแต ป ๒๕๕๓ ๒๕๕๕ งดค ดดอกเบ ยเป นเวลา ๓ ป ร ฐบาลจะชดเชยดอกเบ ยให ตาม อ ตราท สหกรณ และกล มเกษตรกรเร ยกเก บจากสมาช ก ท งน เกษตรกรท จะได ร บความช วยเหล อจากร ฐบาล ท กคนจะต องย นแบบขอร บความช วยเหล อ (กษ.๐๑) ตามว น เวลา และสถานท ท แต ละจ งหว ดประกาศตามความเส ยหาย ท เก ดข นจร งและแจ งเลขท บ ญช ของธนาคาร ธกส.ของท กคน แก เจ าหน าท พร อมท งให ผ ใหญ บ าน ก าน น หร อประธานองค การบร หารส วนต าบล และนายกเทศมนตร ประจ าท องท ร บ รองความเส ยหายว าเก ดข นจร ง อ กคร งหน ง หล งจากน นเจ า หน าท ผ ร บผ ดชอบจะด าเน นการรวบรวมความเส ยหายไป พ จารณาตามหล กเกณฑ การให ความช วยเหล อ จนส ดท าย โอนเง นเข าบ ญช ให ก บท าน โดยท ท านไม ต องเด นทางมาร บเง น ด วยตนเอง ซ งน บว าเป นการบร การให ความสะดวกอย างด ท ส ดแก ท าน แต อย าล มว า การให ความช วยเหล อท ได ร บน เป น เพ ยงความช วยเหล อ เย ยวยา เพ อให ก จกรรมด าเน นการไปได เท าน น ถ าหากเราหาทางป องก นและแก ไขไว ล วงหน าอย างด ความเส ยหายจะไม เก ด ผลตอบแทนท ได ร บจะค มค าก บการ ลงท นมากท ส ด *************************************** ๗

11 แลเม องใต... ศาลหล กเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ศาลหล กเม องจ งหว ดส ราษฎร ธาน g เป นสถาป ตยกรรมศร ว ช ย เก าแก ท ม ร อง รอยทางประว ต ศาสตร แห งอาณาจ กรศร ว ช ย ม ความเจร ญร งเร องมาแต โบราณกาล จนถ งป จจ บ น และ ม แนวโน มว าในอนาคต ด นแดนแห งน จะเป นศ นย กลางความเจร ญ ทางด านว ตถ และจ ตใจในบร เวณภาคใต ตอนบน การก อสร างศาลหล กเม องส ราษฎร ธาน เพ อน อมเกล าฯ ถวาย เป นพระราชส กการะและเฉล มพระเก ยรต เน องในมหามงคลวโรกาสท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วร ชกาลท ๙ ทรงครองส ร ราชสมบ ต ครบ ๕๐ ในว นท ๙ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และเพ อความเป นศ ร มงคล เป นหล กช ยและม งขว ญรวมท งเป นศ นย รวมจ ตใจของประชาชนชาว จ งหว ดส ราษฎร ธาน คณะช างจากกรมศ ลปากรเป นผ ออกแบบก อสร าง ตามศ ลปกรรมศร ว ช ยด วยการเน นร ปล กษณ ท เป นสถาป ตยกรรมท องถ น เด มท ได ร บอ ทธ พลมาจากล งกา ชวา และเขมรสมกลมกล นก น เพ อแสดง ถ งความแข งแรงม นคงและเป นป กแผ น องค หล กเม องประกอบด วยยอดเสาหล กเม อง บรรจงแกะสล กจากไม ราชพฤกษ เป นพระพ กตร ของพระโพธ ส ตว อวโลก เตศวรส หน า ห นพระพ กตร ไปท งส ท ศเหม อนการแกะสล กพระพรหมส หน าไว ตามยอดหล กเม องท วๆไป และตรงมวยมวยพระเกศา สล กเป นพระพ ทธร ปปางสมาธ พร อมก บลงร กป ดทองอย างว จ ตรสวย งาม ส วนต วเสาหล กเม องเกาะสล กจากไม ราช พฤกษ เช นเด ยวก น ม ล กษณะเป นเสากลมโตม ล กษณะส ง ๑๐๘ น ว เส นผ าศ นย กลาง ๒๐ น ว ส าหร บร ปทรงของ ศาลน นได สร างเป นทรงส เหล ยมจต รม ขย อม ม มณฑป สร างเป นเจด ย องค ประธาน ม ยอดฉ ตร ๕ ช น ถ ดลงมา เป นหล งคาซ อนเป นช นมณฑปลดหล นลงมาจ านวน ๔ ช น แต ละช นม เจด ย องค บร วาร -หล งคาม ฐานส เหล ยม ขนาดส ง ๕.๑๐ เมตร กว าง ๒.๑๐ เมตร ตกแต งด วยลาย ป นป นแบบศร ว ช ย ทาส ทอง ป นก อบ วลวดลายบน กล บขน นท ง ๔ ด าน และได อ ญเช ญเคร องหมายตรา ส ญล กษณ ฉลองราชสมบ ต ครบ ๕๐ พรรษา ประด บไว ท ง ๔ ด าน ล กษณะร ปแบบทางสถาป ตยกรรม ต วองค ศาลฯเป น สถาป ตยกรรมศร ว ช ย โดยน าเค าโครงของเจด ย ว ดพระบรมธาต ไชยา ซ งเป นส ญล กษณ ทางศ ลปะกรรม มาเป นแม แบบขององค ศาลฯ โดยประกอบด วยเจด ย ประธาน เป นร ปทรงระฆ งคว า และเจด ย บร วารทรงระฆ งคว าขนาดเล ก ๔ ม ม ลดหล นลงมาเป นช นๆ อ ก ๒ ช น ม มฐานเจด ย ท ง ๔ ม ม ตกแต งด วนลวดลายป นป นพญานาค ถ ดลงมา เป นต วองค ศาลฯ ม ขนาดภายในกว าง ๖.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร ทางเข า องค ศาลฯ ท าเป นซ มจต รม ข หล งคาซ มจต รม ข ลวดลายป นป นเป น ร ปราห อมจ นทร ประด บพ นกระจกเล กๆ ท าให เก ดความระย บระย บ ข นก บต วองค ศาลฯ เม อกระทบก บแสงส วนหน าบ นย อยท อย บนช น ถ ดข นไปและใบระกาตกแต งด วยลวดลายป นป นท งหมดโดยบรรจ ตรา เฉล มพระชนมพรรษาครบรอบ ๗๒ พรรษาพระบาทสมเด จพระเจ า อย ห วไว เพ อเป นศ ร มงคลก บองค ศาลหล กเม อง โดยรวมแล วต วองค ศาลฯตกแต งด วยป นป นฉาบป นเร ยบท งองค ฯ ฐานป ทม ล าง ทาด วยส น าตาล สภาพภ ม ท ศน โดยรอบศาลหล ก เม อง องค ศาลหล กเม องจะม ความ โดดเด นมาก เพราะต งอย ใจกลาง ของสนามหญ า ท เข ยว ขจ และหม ไม ประด บตกแต งโดย รอบ เหม อนวางอย บนพ นพรมบน เน อท 7 ไร ม ถนนรอบ บร เวณถ ง 4 ด านสามารถมองเห น องค ศาลฯ ได สวยงามท กด าน พ น ท โดยรอบขององค ศาลฯ ท าเป นพ นลาน 2 ระด บ ก อนท จะเข าส องค ศาลหล กเม องจากระด บพ นทางเด นช นล างโดยรอบ ( ระด บ 0.45 ) ท าเป นก าแพงก นด นลาดเอ ยงผ วบ ด วยห นแกรน ตส เทา ข นส พ นลาน ช นแรก ( ระด บ ) ถ กจ ดตกแต งให เป นสนามหญ าท งหมด เหล อเป นทางเด นข นส พ นลาน ช นท 2 ( ระด บ+2.45 ) ซ ง ป พ นลานด วยกระเบ องแกรมน ตส ขาวคร ม ล อมรอบพ นลานด วยกะ บะปล กต นไม ขอบแต งด วยบ ว โคมไฟสนามร ปหงส ส ทอง ท มา : อาร ยา พาแลใต ๘

12 ด ในช ว ส วนท ด ม ซ อน อย ในช ว ซ งสอนให เต มต ว ไม ย งท า ม นสอนอย าง เจ บช า เป นธรรมดา แต ม นสอน ล กกว า เม อได ด ช วม นสอน มากกว า หร อจร งกว า ม นสอนได ด กว า ความส ขศร สอนด กว า ให กล บตน จนถ กว ธ เกล ยดกล วช ว กว าก อนน ด อย างจร ง ให ศร ทธา ว งหา พระศาสนา เร ยนส กขา ภาวนา เป นอย างย ง ส ตว นรก หมกอย ย งร ต ง ต วของต ว เพราะช วส ง สอนร นแรง ฯ ด ในช ว ช วในด ช วในด ส วนท ช ว ม กล ว อย ในด ค อด ม เลศย ว ให ม วหลง ไม ค อยสอน ไม ค อยเต อน อาจเฟ อนลง สอนไม ล ก สอนไม ตรง จ งหลงด ย วให หลง ในด -ด เป นผ บ า ไม นานหนอ ต อมา ก ส นศร ด ม นสอน ไม ค อยจะ ถ กว ธ ย ดม น "ด " แล วย งยาก จะจากวาง ย งม ด ก ย งม คนรบกวน หลายกระบวน หลายว ธ ไม ม สร าง พวกร ษยา ก หาช อง จ องจ ตล าง มองด บ าง ช วในด ม อย เน อ ฯ พระธรรมโฆษาจารย [ พ ทธทาส ภ ก ข ] ใช ในราชการส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ช าระค าฝากส งเป นรายเด อน ไปรษณ ย เลขท ๓๒/๒๕๓๖ ไปรษณ ย โทรเลขพ นพ น (นายอน สรณ พรช ย) ผ อ านวยการส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร เลขท ๑๓๑ ถ.ธราธ บด เทศบาลเม องท าข าม อ.พ นพ น จ.ส ราษฎร ธาน โทร. ๐ ๗๗๓๑-๑๖๔๑

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น 2 ท ผ านมาประเทศไทยให ความส ำค ญก บการท องเท ยวเพ ยง ในแง เศรษฐก จเท าน น แต หลายคร งม ค ำถามเก ดข นว าช มชนในแต ละ แหล งท องเท ยวม

More information

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1)

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1) ส วนท 1...โดย อ.สาธร อ พ นว น (พ เต อ)...หน า 2-41 ส วนท 2...โดย อ.ว นชนะ หม นงาน...หน า 42-102 ส วนท 3...โดย นพ.เอกบ ตร แจววณ ชก ล (หมอแผน)...หน า 103-163 อ.นพฤทธ แจววณ ชก ล ส วนท 4 ช ดเก งข อสอบ...หน

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ บทท หน า บทท 1 บทน า 1 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค การบร หารส วนต าบลฝาละม 2-7 บทท 3 การว

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย 1 นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย นท ขล บทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กร งเทพมหานคร ความส าค ญของยางพาราต อการพ ฒนาประเทศ ประเทศไทยเป นผ ผล ตยางธรรมชาต อ นด บหน งของโลก ม ศ กยภาพการผล ตมากกว า 2 ล านต น

More information

แผนพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ นสามป ( พ.ศ. 2558 2560)

แผนพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ นสามป ( พ.ศ. 2558 2560) แผนพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ นสามป ( พ.ศ. 2558 2560) ของ องค การบร หารส วนจ งหว ดล าพ น ตราประจ าจ งหว ด ค าขว ญจ งหว ดล าพ น พระธาต เด น พระรอดขล ง ล าไยด ง กระเท ยมด ประเพณ งาม จามเทว ศร หร

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559 1 12/4/56 BE 5:37 PM www.rdic.cdd.go.th COVER_ (Manual Database).pdf ค ม อ การจ ดเก บข อม ลพ นฐาน ป 2557-2559 แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น C M Y CM MY CY CMY K ป

More information

แฟ มข อม ล ความม นคงของมน ษย ในม มมองของชาวบ าน รวบรวมและเร ยบเร ยงข อม ลโดย

แฟ มข อม ล ความม นคงของมน ษย ในม มมองของชาวบ าน รวบรวมและเร ยบเร ยงข อม ลโดย แฟ มข อม ล ความม นคงของมน ษย ในม มมองของชาวบ าน รวบรวมและเร ยบเร ยงข อม ลโดย ท มน กว ชาการคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ( มอ.ป ตตาน ) และ คณะท างานวาระทางส งคม สถาบ นว

More information

ถนนยางพาราผสมแอสฟ สต ก

ถนนยางพาราผสมแอสฟ สต ก ถนนยางพาราผสมแอสฟ สต ก น ำร องสายแรกในสงขลา น ตยสารเพ อการประชาส มพ นธ ป ท 14 ฉบ บท 9 ม ถ นายน 2558 www.songkhlapao.go.th issn 1905-6982 อบจ.ก บการใช ทร พยากรอย างร ค า ค นความสมบ รณ ส ธรรมชาต E d i t

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานในระด บบ ณฑ ตศ กษา โครงการว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาจ ตว ทยาช มชน ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เสนอ ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล

More information

จ ดทาโดย นายธาน นทร ส วราภรณ สก ล รห ส ๕๐๖๙

จ ดทาโดย นายธาน นทร ส วราภรณ สก ล รห ส ๕๐๖๙ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง ผลกระทบต อระบบบร การส ขภาพจากการย ายถ นของ แรงงานอาเซ ยนเม อประเทศไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community): กรณ ศ กษาเคร อข าย บร การส ขภาพ เคร อข ายท

More information

------------------------------

------------------------------ 1. หล กการและเหต ผล โครงการจ ดส มมนาเร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร ------------------------------ เขตการค าเสร อาเซ ยน (ASEAN Free Trade Area:AFTA) ได

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน การถ ายทอดเทคโนโลย การย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต จ งหว ดนครราชส มาและจ งหว ดช ยภ ม โดย ผ ช วยศาสตราจารย ศ ร พร หงส พ นธ สน บสน นงบประมาณ โดย กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก บทสร ปผ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ว ทยาล ยพ ฒนาการปกครองท องถ น สถาบ นพระปกเกล า ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม

More information

สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ สร ปผลการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร ส การสร างม ลค าเพ ม ทางเศรษฐก จและส งคม โดยใช ท นทางว ฒนธรรม (หล กส ตร การผล ตกะป อนาม ยบ านกระซ าขาว) ป 2554-2555 ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช

More information

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ)

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) ฝ ายตรวจต ดตามและประเม นผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค การบร หารส

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

แผนแม บทการบร หารจ ดการทร พยากรน า

แผนแม บทการบร หารจ ดการทร พยากรน า แผนแม บทการบร หารจ ดการทร พยากรน า ๑. บทน า ๑.๑ ทร พยากรน าม ความส าค ญต อการด ารงช ว ตของมน ษย ส ตว และการด ารงร กษาระบบน เวศ ท งการอ ปโภคบร โภค การท าเกษตรกรรม อ ตสาหกรรม การผล ตไฟฟ าพล งน า และการคมนาคม

More information

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ โครงการศ กษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบเข อนก นทรายและคล น

More information

บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการจ ดการน า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการจ ดการน า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการจ ดการน า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการจ ดการน า ได ก าหนดว ส ยท ศน การว จ ยไว ว า บร หารจ ดการ ทร พยากรน าแบบบ รณาการ โดยม

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

การจ ดการภ ยพ บ ต และการฟ นฟ บ รณะหล งการเก ดภ ย กรณ ศ กษาประเทศไทยและประเทศอ นๆ

การจ ดการภ ยพ บ ต และการฟ นฟ บ รณะหล งการเก ดภ ย กรณ ศ กษาประเทศไทยและประเทศอ นๆ การจ ดการภ ยพ บ ต และการฟ นฟ บ รณะหล งการเก ดภ ย กรณ ศ กษาประเทศไทยและประเทศอ นๆ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เมษายน ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทน า ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก

More information