ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ 8 Regional Office of Agricultural

Size: px
Start display at page:

Download "ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ 8 Regional Office of Agricultural"

Transcription

1

2 ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ 8 Regional Office of Agricultural ๑๓๑ ถนนธราธ บด เทศบาลเม องท าข าม อ.พ นพ น จ.ส ราษฎร ธาน โทรศ พท / โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๕๙๗, ๐ ๗๗๓๑ ๑๖๔๑ ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๐ ประจ าเด อนต ลาคม ๒๕๕๓ ว ส ยท ศน (Vision) "องค กรช น าการพ ฒนาการเกษตรของประเทศ" พ นธก จ (๑) เสนอแนะนโยบาย มาตรการและแผนพ ฒนาการเกษตร (๒) จ ดท าและเผยแพร ข อม ลสารสนเทศการเกษตร จ ดท าระบบฐาน ข อม ลและพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศในระด บพ นท (๓) ศ กษา ว เคราะห ว จ ยด านเศรษฐก จการเกษตรในระด บพ นท (๔) ต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของกระทรวงเกษตรและส หกรณ ในระด บพ นท ย ทธศาสตร (๑) พ ฒนาการเกษตรของจ งหว ด/กล มจ งหว ด (๒) สน บสน นการด าเน นการพ ฒนาการเกษตรของกระทรวงฯ/จ งหว ด/ กล มจ งหว ด (๓) ให บร การว ชาการด านเศรษฐก จการเกษตรและสารสนเทศการ เกษตร (๔) เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการองค กร ศาลหล กเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน เป นสถาป ตยกรรมศร ว ช ยเก าแก ท ม ร อง รอยทางประว ต ศาสตร แห งอาณาจ กรศร ว ช ยม ความเจร ญร งเร องมาแต โบราณกาลจนถ ง ป จจ บ น และ ม แนวโน มว าในอนาคตด นแดน แห งน จะเป นศ นย กลางความเจร ญทางด านว ตถ และจ ตใจในบร เวณภาคใต ตอนบน..หน า ๘ บ คลากร สศข.๘ นายอน สรณ พรช ย ผ อ านวยการส าน กงาน ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘

3 ค าขว ญประจ าจ งหว ดส ราษฎร ธาน เม องร อยเกาะ เงาะอร อย หอยใหญ ไข แดง แหล งธรรมะ ช กพระประเพณ บทบรรณาธ การ ว กฤต น า คาดว า จะเป นป ญหาต อระบบการผล ตส นค า เกษตรของประเทศไทยอย างต อเน อง ท งป ท ม ปร มาณน าน อย หร อปร มาณน ามาก ป การเพาะปล ก ๒๕๕๓ น บว าร นแรง โดย เฉพาะอย างย งพ นท ภาคใต ตอนบนประสบป ญหาฝนท งช วงหร อ ฝนแล งในช วงต นป และน าท วมในช วงปลายป ซ งกระทบต อผล ผล ตทางการเกษตรเก อบท กชน ด ม ความเส ยหายทางด าน เศรษฐก จอย ไม น อย แต ก ย งม ช นใจอย บ างในเร องของราคาส น ค า ท ปร บต วส งข นตามกลไกของตลาดเม อผลผล ตม น อย ราคา ส งข นตามความต องการของตลาด แผนบ รณาการพ ฒนาการเกษตร ภายใต โครงการพ ฒนา ระบบบร หารจ ดการน าเพ อการเกษตร น าจะเป นทางเล อกใน การแก ไขป ญหาท งน าท วมและฝนแล งอย างครบวงจร ข นอย ก บ หน วยงานราชการในพ นท จะต องร วมม อก นอย างใกล ช ดและต อ เน อง ท งภาคร ฐ ต องท มเทงบประมาณให เพ ยงพอตามสภาพ ความเป นจร งของพ นท อ กประการท จะต องด าเน นการอย างจร งจ ง ค อ การแก ไข ป ญหาภาวะโลกร อนท เป นสาเหต ในการเปล ยนแปลงของสภาพ ภ ม อากาศ ท กคนจะต องร วมม อก นรณรงค เพ อปฏ บ ต คนละไม คนละม ออย างท วถ ง คาดว าจะแก ไขป ญหาได ในระยะเวลาไม นานน ก ก ขอเป นก าล งใจและม ความหว งร วมก นนะคร บพ น อง บก. สร ปภาวะการผล ต การตลาด และราคาส นค าเกษตร ท ส าค ญ สภาพภ ม อากาศ,ปาล มน าม น,...หน า ๑ ยางพารา...หน า ๑ ข าวนาป...หน า ๒ กาแฟ...หน า ๒ ตารางราคาส นค าเกษตรท ส าค ญ...หน า ๓ สาระน าร แนวทางการข บเคล อนการพ ฒนาเกษตรกรรมย งย น...หน า ๔ โรคท มาก บน าท วม...หน า ๕ ๑๐ โรคคนท างานออฟฟ ศฯ...หน า ๖ ข าวประชาส มพ นธ ***คอล มน *** แนวทางการช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ย ป ๒๕๕๓ กรณ พ เศษ ของร ฐบาล...หน า ๗ แลเม องใต...ศาลหล กเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน...หน า ๘ ด ในช ว ช วในด ****************** ท ปร กษา นายอน สรณ พรช ย นายก ตต ส ว ทยาภรณ นายสมพงศ จ นทร ทอง นายช มพล พ ลศ ร น.ส.นวลแข บ รพศ ขร น บรรณาธ การ นายเหม ช มร กษา ผ ช วยบรรณาธ การ นายว ฒนา เล ศไกร นางส ก ญญา เผ าคนชม กองบรรณาธ การ ศ นย เต อนภ ยด านการเกษตร ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ โทร. ๐ ๗๗๓๑-๑๕๙๗ ประมงจ บตาโรคระบาดก ง ดร.สมหญ ง เป ยมสมบ รณ อธ บด กรมประมง เป ดเผยว า กรมอ ต น ยมว ทยาได คาดการณ ว าป น ประเทศไทยจะม อากาศหนาวเย นท ส ดในรอบ 30 ป และยาวนานถ ง 5 เด อน เร มต งแต ประมาณกลางเด อนต ลาคม 2553 ไปจนถ งกลางเด อนก มภาพ นธ 2554 ซ งอาจจะส งผลกระทบต อส ตว น าของเกษตรกรท เพาะเล ยงไว ได เน องจากสภาพอากาศท หนาวเย น จะท าให อ ณหภ ม น าลดต าลง เป นเหต ให ส ตว น าเก ดอาการเคร ยด ก นอาหารได น อยลง เก ดโรคระบาดในส ตว น าได ง าย ดร.เต มดวง สมศ ร ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยส ขภาพส ตว น าจ ด แนะน าให เกษตรกรเตร ยมความพร อมของส ขภาพส ตว น าต อ ภ ยหนาว ด งน 1.ในช วงท อากาศหนาวเย น ให หม นส งเกตการก นอาหารของส ตว น า เน องจากอ ณหภ ม น าท ลดลง จะส งผลให ความเคล อนไหว ของส ตว น าลดลง ท าให ส ตว น าก นอาหารน อยลงตามไปด วย จ งต องปร บปร มาณอาหารให เหมาะสม เพ อไม ให เก ดการเน าเส ยของอาหารท ตกค าง ซ งเป นสาเหต ให ปลาเก ดความเคร ยด 2.ไม ควรเปล ยนถ ายน าปร มาณมาก ความแตกต างของอ ณหภ ม น าใหม ก บน าเก าจะม ผลให ปลาเก ดความเคร ยดได 3.งดการเคล อนย ายส ตว น าโดยไม จ าเป น 4.โรคระบาดในปลาน าจ ดท พบในช วงหน าหนาว ค อ ค อ โรคอ ย เอส ซ งม สาเหต มาจากเช อรา หากปลาต ดเช อด งกล าวน จะม แผลเน าเป อย ม เล อดซ มออกตามซอกเกล ด หร อแผลหล ม ตามคร บและล าต วปลาจะเป อย ก ด ท นท ท งน หากพบว าน าเร มเน าเส ย 5.กรณ พบปลาป วยในแหล งน าธรรมชาต ให ป ดทางน าท เข ามาในฟาร ม และงดการน าน าจากภายนอกเข ามาในบ อโดยเด ดขาด ท มา : หน งส อพ มพ แนวหน า ว นท 16 พฤศจ กายน 2553

4 สร ปภาวะการผล ต การตลาด และราคาส นค าเกษตรท ส าค ญ ประจ าเด อนต ลาคม ๒๕๕๓ จ งหว ดส ราษฎร ธาน ช มพร ระนอง นครศร ธรรมราช กระบ พ งงา ภ เก ต สภาพภ ม อากาศ ร องมรส มพาดผ านบร เวณภาคกลาง ภาคใต ภาคตะว นออก และภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และเข าส หย อมความกดอากาศต า ในทะเลจ นใต เป นระยะๆ ช วงปลายเด อนร องมรส มได เล อนลงมา พาดผ านภาคใต ตอนกลางและอ าวไทย เข าส หย อมความกดอากาศ ต าก าล งแรงเป นพาย ด เปรสช น ประกอบความกดอากาศส งก าล ง ค อนข างแรงจากประเทศจ นแผ ลงมาปกคล มประเทศไทยตอนบน และมรส มตะว นออกเฉ ยงเหน อก าล งแรงพ ดปกคล มภาคใต และ อ าวไทย ภาคใต ม ฝนบางพ นท ถ งเป นแห งๆ นอกน นม ฝนเก อบ ท วไปก บม ฝนตกหน กถ งหน กมากบางพ นท ปร มาณฝนมากส ดว ดได ๒๐๘.๐๐ ม ลล เมตร ท อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา ในว นท ๓๑ ต ลาคม ๒๕๕๓ ม น าท วมฉ บพล นบร เวณจ งหว ด ส ราษฎร ธาน สงขลา และนราธ วาส การคาดหมายล กษณะอากาศเด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๓ ร องความกดอากาศต าจะเล อนลงไปพาดผ านภาคใต ประกอบก บ ลมมรส มตะว นออกเฉ ยงเหน อ จะพ ดปกคล มอ าวไทยและภาคใต โดยม ก าล งค อนข างแรงเป นระยะๆ ท าให ภาคใต ฝ งตะว นออกม ฝน ตกช กหนาแน นเพ มข น ก บม ฝนตกหน กถ งหน กมากบางพ นท ต งแต จ งหว ดช มพรลงไป ท มา : กรมอ ต น ยมว ทยา ******************* ปาล มน าม น ปร มาณผลปาล มน าม นท งทะลายท เกษตรกรเก บเก ยวได ลดลง จากเด อนท แล วประสบป ญหาการเก บเก ยวไม สะดวก เน องจากฝนตก หน กในบางพ นท ประกอบก บต นปาล มน าม นอาย มากประสบป ญหา ฝน ท งช วง ในช วงต นป ออกช อดอกน อย ต นปาล มน าม นอาย น อยน าท วมข ง เกษตรกรคอยระบายน าออกอย าให น าท วมข งมากกว า ๓ ว น ผลจะเน า ปร มาณผลปาล มน าม นเข าส โรงงานน อยไม เพ ยงพอก บความต องการ โรงงานแข งข นก นร บซ อ เน องจากราคาน าม นปาล มด บปร บต วส งข น ส งผลให ราคาผลปาล มน าม นท เกษตรกรขายได ณ ไร นา ปร บต วเพ มข น จ งหว ดกระบ เฉล ยก โลกร มละ ๕.๑๕ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๘๙ จ งหว ดพ งงา เฉล ยก โลกร มละ ๔.๗๕ บาท เพ มข นร อยละ ๖.๓๒ จ งหว ดภ เก ต เฉล ยก โลกร มละ ๔.๘๘ บาท เพ มข นร อยละ ๕.๔๐ จ งหว ดนครศร ธรรมราช เฉล ยก โลกร มละ ๕.๐๕ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๕๕ จ งหว ดช มพร เฉล ยก โลกร มละ๕.๓๕ บาท เพ มข นร อยละ ๑๐.๓๑ จ งหว ดส ราษฎร ธาน เฉล ยก โลกร มละ ๕.๑๘ บาท เพ มข น ร อยละ ๗.๒๕ จ งหว ดระนอง เฉล ยก โลกร มละ ๕.๑๘ บาท เพ มข น ร อยละ ๙.๐๕ ราคาขายส งน าม นปาล มด บ ณ ตลาดกร งเทพฯ เฉล ยก โลกร มละ ๒๙.๕๘ บาท เพ มข นร อยละ ๗.๑๔ ราคาน าม นปาล มด บซ อขายล วงหน า ณ ตลาดรอตเตอร ด ม เฉล ยต นละ ๙๖๖.๕๐ ดอลลาร สหร ฐฯ (๒๙.๑๒ บาท/กก.) เพ มข นจาก เด อนท แล ว ร อยละ ๖.๒๔ ราคาน าม นปาล มด บซ อขายล วงหน า ณ ตลาดมาเลเซ ย เฉล ย ต นละ ๒,๘๐๓.๘๕ ร งก ต (๒๗.๕๓ บาท/กก.) ลดลงจากเด อนท แล ว ร อยละ ๐.๐๓ ******************* ยางพารา เกษตรกรท าการกร ดยางได น อยว น เน องจากในช วงกลางเด อน ม ฝนตกหน กและหน กมาก เก ดภาวะน าท วมในช วงปลายเด อน ปร มาณ น ายางสดท กร ดได ลดลงจากเด อนท แล ว ยางพาราต นเล กปล กใหม ประสบป ญหาน าท วมข ง ต นเน าตาย และยางพาราต นใหญ โค นล ม ปร มาณยางแผ นด บช นท ๓ ออกส ตลาดน อยลง ในขณะท ตลาด ต างประเทศย งม ความต องการอย างต อเน องตามภาวะเศรษฐก จ ท ด ข น ราคาผล ตภ ณฑ ยางพาราเพ มข นในท กตลาด ส งผลให ราคา ยางพาราแผ นด บช นท ๓ ท เกษตรขายได ณ ไร นา ปร บต วส งข น ๑

5 จ งหว ดกระบ เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๓.๖๕ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๗๕ จ งหว ดพ งงา เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๒.๙๕ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๓๑ จ งหว ดภ เก ต เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๒..๔๐ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๑๔ จ งหว ดนครศร ธรรมราช เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๔.๑๐ บาทเพ มข นร อยละ ๔.๐๒ จ งหว ดช มพร เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๓.๒๐ บาท เพ มข นร อยละ ๓.๓๖ จ งหว ดส ราษฏร ธาน เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๓.๙๕ บาท เพ มข น ร อยละ ๓.๒๓ จ งหว ดระนอง เฉล ยก โลกร มละ ๑๐๒.๗๘ บาท เพ มข น ร อยละ ๓.๗๗ ราคาส งออก F.O.B. ซ อขายล วงหน าส งมอบเด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๓ ณ. ท าเร อกร งเทพฯ ๑. ยางแผ นรมคว นค ณภาพช น ๓ เฉล ยก โลกร มละ ๑๑๖.๓๒ บาท เพ มข นร อยละ ๗.๒๐ ๒. น ายางข น เฉล ยก โลกร มละ ๗๓.๙๗ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๙๕ ณ. ท าเร อสงขลา ๑. ยางแผ นรมคว นค ณภาพช น ๓ เฉล ยก โลกร มละ ๑๑๖.๐๗ บาท เพ มข นร อยละ ๖.๕๘ ๒. น ายางข น เฉล ยก โลกร มละ ๗๓.๗๐ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๙๔ ราคาซ อขายล วงหน ายางแผ นรมคว นช น ๓ ส งมอบเด อนพฤศจ กายน ๒๕๕๓ ๑. ณ ตลาดส งคโปร เสนอซ อล วงหน าเฉล ยก โลกร มละ ๓๘๘.๐๖ เซนต สหร ฐ (๑๑๕.๘๕ บาท) เพ มข นร อยละ ๑๐.๒๓ ๒. ณ ตลาดโตเก ยว เสนอซ อล วงหน าเฉล ยก โลกร มละ ๓๑๙.๘๖ เยน (๑๑๔.๘๔ บาท) เพ มข นร อยละ ๖.๙๖ ๓. ณ ตลาดส นค าเกษตรล วงหน าประเทศไทย เฉล ยก โลกร มละ ๑๑๑.๗๑ บาท เพ มข นร อยละ ๔.๘๙ ******************* ข าวนาป จ งหว ดส ราษฎร ธาน อย ในระยะเก บเก ยว ปร มาณผลผล ตท เก บ เก ยวได ลดลง เน องจากประสบป ญหาน าไม เพ ยงพอในช วงท ปล ก ประกอบก บว ชพ ชรบกวน ข าวเจ านาป ท เกษตรกรใช เป นพ นธ ข าวปกต เก บเก ยวเสร จส นแล ว ส าหร บข าวเจ าพ นธ หอมไชยาท เกษตรกรท าการ ปล กน าร องตามโครงการข าวค นถ น ประสบป ญหาน าท วมข ง คาดว า เส ยหายประมาณ ๕๐ ไร ราคาข าวเปล อกเจ านาป ความช น ๒๐-๒๕% จ งหว ดส ราษฎร ธาน เฉล ยเกว ยนละ ๖,๕๐๐ บาท จ งหว ดช มพร ระนอง พ งงา ภ เก ต และกระบ อย ในระยะ แตกกอ ปร มาณน าฝนเพ ยงพอ การเจร ญเต บโตปกต จ งหว ดนครศร ธรรมราช แหล งท าการเพาะปล กด วยการหว าน ส ารวยอย ในระยะการเจร ญเต บโต การปล กแบบป กด าอย ในระยะแตกกอ ปร มาณน าเพ ยงพอ นาหว านน าตมท าการหว านในช วงต นเด อนถ ง กลางเด อน ในหลายพ นท ประสบป ญหาน าท วมข งในช วงปลายเด อน อาจท าให ต นอ อนเน าเส ย จะต องท าการหว านปล กใหม ******************* กาแฟ อย ในระยะผลแก และเร มท าการเก บเก ยวผลได บ างเล กน อย ประสบป ญหาการเก บเก ยว เน องจากฝนตกหน กในช วงปลายเด อน ปร มาณผลผล ตคาดว าจะลดลง เน องจากฝนท งช วงในช วงท ออกดอก ดอกร นแรกและร นท สอง ต ดผลน อย ส วนใหญ จะเป นผลของดอกร น ท สาม ส งผลให การเก บเก ยวล าช ากว าป ท แล ว ประกอบก บภาวะน าท วม แรงงานเด นทางมาล าช า และสภาพอากาศไม อ านวยในการตาก คาดว า ปร มาณผลผล ตเก บเก ยวได ประมาณ ๓๙,๗๗๐ ต น ปร มาณผลผล ตของ พ นท ภาคใต ตอนบน ซ งลดลงจากป ท แล ว ร อยละ ๙.๖๕ พ นท เก บเก ยว ลดลง เน องจากเกษตรกรท ปล กยางพาราและปาล มน าม นแซมในสวน กาแฟ เม อต นยางพาราและต นปาล มน าม นเจร ญเต บโต ต องท าการโค น ต นกาแฟท ง แต อย างไรก ตาม ภาคร ฐม นโยบายในการปร บปร งสวนกาแฟ ของกองท นปร บโครงสร างการผล ต เพ อแข งข นในการเป ดตลาดการค า เสร เกษตรกรได เร มต ดแต งต นหร อท เกษตร เร ยกว า การท าสาว เพ อ ฟ นฟ ให ต นสมบ รณ ข นเพ มปร มาณผลผล ตต อไร แต ก ย ง ไม มากน ก เน องจากราคาป ท แล วไม จ งใจ และโครงการก อย ในช วงต นของโครงการ ส าหร บการโค นต นกาแฟท งก ย งม อย างต อเน อง ในพ นท จ งหว ดท ม พ นท ปล กเหล อค อนข างน อย เช น จ งหว ดส ราษฎร ธาน กระบ นครศร ธรรมราช และพ งงา ส าหร บจ งหว ดช มพรและระนอง ซ งเป น แหล งผลผล ตใหญ ก ม การโค นท งแต ก ไม มากน ก เกษตรกรห นมาให การ ด แลเพ มข น ม การต ดพ นฟ ต น ตามโครงการของภาคร ฐ และม การปล กใหม เพ มในพ นท เด ม และปล กตามห วไร ปลายนา คาดว าป ๒๕๕๔ เกษตรกรจะสามารถเก บเก ยวได มากในเด อน ธ นวาคม ๒๕๕๓ ประมาณร อยละ ๖๐ ๗๐ ของผลกาแฟสดท งหมด และคาดว าเกษตรกรจะส กาแฟน าออกจ าหน ายต งแต เด อนธ นวาคม ๒๕๕๓ จนถ งก มภาพ นธ ๒๕๕๔ ******************* ๒

6 รายการ ราคาสนค าเกษตรท สาค ญ ณ ไร นา ประจ าเดอนตลาคม 2553 กระบ พ งงา ภ เก ต นครศร ธรรมราช ช มพร ส ราษฎร ธาน ระนอง ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ก.ย.53 ต.ค.53 ± (%) ผลปาล มทะลาย นน.> 15 กก. บาท/กก ผลปาล มร วงคละ " มะพร าวผลแห งคละ ร อยผลละ ยางพาราแผ นด บช น 3 บาท/กก ยางพาราแผ นด บ คละ " เศษยางคละ " น ายางสดคละ " ท เร ยนพ นธ หมอนทองผลคละ " ม งค ดผลขนาดคละ " เงาะพ นธ โรงเร ยนผลชน ดคละ " ลองกองผลขนาดคละ " ก งขาว ต ว/กก. " ก งขาว ต ว/กก. " ส กรม ช ว ตพ นธ ผสม นน.100 กก. " ไก ร นพ นธ เน อม ช ว ต " ไข ไก สดชน ด เบอร 3 ร อยฟอง ปลาเป ดชน ดคละ บาท/กก ราคาป ยประจ าเด อนต ลาคม 2553 ส ตร ตรา ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ พ งงา ช มพร ระนอง ภ เก ต เร อใบ , ห วว วค นไถ เร อใบ ห วว วค นไถ เร อใบ ห วว วค นไถ เร อใบ ห วว วค นไถ เร อใบ ห วว วค นไถ เร อใบ , ห วว วค นไถ สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต 8 จ งหวดสราษฎร ธาน

7 แนวทางการข บเคล อนการพ ฒนาเกษตรกรรมย งย น ช วงท จบ ส ญจร ได เข ามาท างานในส าน กงานเศรษฐก จการ เกษตร และได ช วยราชการท สถาบ นทร พยากรธรรมชาต และความ หลากหลายทางช วภาพ ในป ๒๕๔๐ ซ งเป นช วงท เก ดว กฤตต มย าก ง ขณะน นภาคเกษตรเป นภาคการผล ตท ส าค ญท ช วยท าให เศรษฐก จ ฟ นต ว และเป นช วงท กระทรวงเกษตรฯ เร มให ความส าค ญก บการ พ ฒนาการเกษตรแบบย งย น และการจ ดท าแผนพ ฒนาช มชน ท าให ม โอกาสได ร บความร เก ยวก บการท าการเกษตรแบบย งย น ใน ร ปแบบของการด งาน การศ กษาองค ความร จากเกษตรกร ปราชญ เกษตร และองค กรเอกชน (NGOs) ซ งองค กรเอกชน ได ส ง เสร มสน บสน นเกษตรกรรมย งย นก นมาก อนแล ว ท าให ต องไปเร ยนร ก บองค กรเอกชน การพ ฒนาเกษตรกรรมย งย นเป นระบบการท าการเกษตรท ให ความ ส าค ญก บความสมด ลของม ต ทางเศรษฐก จ ส งคม และระบบน เวศ โดย จะช วยฟ นฟ และอน ร กษ ทร พยากรในไร นาและส งแวดล อม ลด การพ งพาป จจ ยการผล ตจากภายนอกให มากท ส ด และม ความเป น ไปได ในทางปฏ บ ต และม ผลตอบแทนท จะท าให เกษตรกรสามารถ ด ารงช ว ตและประกอบอาช พการเกษตรได อย างย งย น โดยม ร ปแบบ ส าค ญ ๕ ร ปแบบ ได แก เกษตรทฤษฎ ใหม เกษตรอ นทร ย เกษตร ผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรธรรมชาต ท งน การท าเกษตรกรรม ย งย น ต องอาศ ยภ ม ป ญญาท องถ นร วมก บการจ ดการทร พยากรท ม ความหลากหลายแตกต างก นในหลายพ นท รวมท งกระบวนการม ส วนร วมในช มชน การพ ฒนาเกษตรกรรมย งย นเร มได ร บความส าค ญและได บรรจ ไว ในแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต งแต แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๘ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ ในส วนท ๔ บทท ๑ เป าหมายข อท ๒.๔ ขยายพ นท ปร บโครงสร างการเกษตรแบบย งย น โดยให ม พ นท ไม ต ากว า ร อยละ ๒๐ ของพ นท เกษตรกรรมท งประเทศ หร อประมาณ ๒๕ ล านไร แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๙ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙ ในบทท ๔ ข อ ๓.๒ อน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต ของประเทศให ม ความ อ ดมสมบ รณ ข อ (๕) ฟ นฟ ทร พยากรด นท ม ป ญหาและเส อมโทรม ให ม ความอ ดมสมบ รณ และเหมาะสมก บการใช ประโยชน เพ อเพ มผล ผล ตทางการเกษตร โดยสน บสน นก จกรรมการเกษตรแบบย งย น หร อเกษตรเช งอน ร กษ เพ อลดผลกระทบต อส งแวดล อมและลดการ ตกค างของสารเคม ในด นและน า โดยให ช มชนม บทบาทหล กและภาค ร ฐสน บสน นด านว ชาการ สาระน าร ๑ แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ๑๐ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ในบทท ๔ ในส วน ของแนวทางการพ ฒนา การปร บโครงสร างภาคเกษตร ข อ (๑.๕) ส ง เสร มการท าการเกษตรท ย งย น อาท เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎ ใหม เกษตรอ นทร ย บนแนวค ดเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อสร างความม น คงด านอาหารในคร วเร อน ม ผลผล ตท หลากหลาย ซ งจะช วยลดความ เส ยงด านราคาและม ม ลค าผลผล ตส ง โดยเช อมโยงก บแหล งความร ท ม อย ในพ นท เพ อให เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร และการถ ายทอดองค ความร แก เกษตรกรในการปร บเปล ยนระบบการผล ตและม การขยายพ นท ท าการ เกษตรแบบย งย นให มากข น และในบทท ๕ ในส วนของแนวทางการ พ ฒนา ข อ (๑.๓) ส งเสร มการท าเกษตรอ นทร ย และเกษตรย งย นเพ อลด การใช สารเคม ในภาคเกษตร... เน องจากการพ ฒนาเกษตรกรรมย งย นในช วงท ผ านมาย งไม ก าว หน าเท าท ควร ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคม แห งชาต จ งได เสนอแนวทางการข บเคล อนการพ ฒนาเกษตรกรรมย งย น และคณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๓ เห นชอบ ด งน ค อ (๑) การจ ดต งคณะกรรมการพ ฒนาเกษตรกรรมอย างย งย น ม เลขาธ การส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห ง ชาต เป นประธาน ม อ านาจหน าท ยกร างพระราชบ ญญ ต ว าด วยการ พ ฒนาเกษตรกรรมย งย น และจ ดต งกองท นและงบประมาณสน บสน น การเร ยนร และสร างเคร อข ายเช อมโยงตามแนวทฤษฎ ใหม ตลอดจน ก าหนดกระบวนการม ส วนร วมท กภาคส วนในการด าเน นงานให ม ความ ช ดเจนและสามารถผล กด นไปส การปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม (๒) ให คณะกรรมการพ ฒนาเกษตรกรรมอย างย งย น ไปด าเน น การยกร างพระราชบ ญญ ต ว าด วยการพ ฒนาเกษตรกรรมย งย นให แล ว เสร จภายในระยะเวลา ๓ เด อน และ (๓) ให คณะกรรมการพ ฒนาเกษตร กรรมอย างย งย นเสนอรายงานการศ กษาความเป นไปได ในการจ ด ต ง องค กรบ รณาการการด าเน นการพ ฒนาเกษตรกรรมย งย น นโยบาย ด านการเง นการคล งท เหมาะสม และร างพระราชบ ญญ ต ว าด วยการ พ ฒนาเกษตรกรรมย งย น ให คณะร ฐมนตร พ จารณาโดยเร วหล งเสร จส นภาร ก จ ข อม ล ๔

8 ม มเพ อส ขภาพ โรคท มาก บน าท วม ป ๒๕๕๓ เป นป ท ควรจาร กเอาไว ในประว ต ศาสตร ของประเทศไทย ส กหน าหน งคร บ ส าหร บเหต การณ ร นแรงท เก ดข นมาต งแต ต นป จนถ งปลายป น ในช วงต นป เก ดภ ยแล งข นท วประเทศ ท งน เน องจากเก ดผล กระทบจากปรากฏการณ เอลน โญ ซ งเป นปรากฏการณ ธรรมชาต ท เก ดข นท กๆป ภ ยแล งด งกล าวสร างความเส ยหายให เร อกสวนไร นา ของเกษตรกรเป นจ านวนมาก และย งเพ มความร อนแรงข นไปอ ก ในช วงเด อนเมษายน ก บความร นแรงทางการเม อง จนเม องหลวง และต างจ งหว ดบางจ งหว ด เก ดล กเป นไฟ สร างความเส ยหาย ให เก ดข นก บประเทศอย างมหาศาล (ภ ยท เก ดจากน าม อมน ษย ร น แรงกว าภ ยท เก ดจากธรรมชาต หลายเท า) ใกล จะส นป ก โดนซ าเต ม อ กระลอกจากพาย ด เปรสช น จนประเทศไทยเจ งนองไปด วยน า และน าตา ประชากรท กสาขาอาช พได ร บความเด อดร อนก น ท กถ วนท ว แต ส งท เก ดควบค ไปก บความตกระก าล าบาก ค อ ความม น าใจของคนไทยท หล งไหลมาท กท วสารท ศ ซ งแสดงให เห นว า คนไทยม ความร ก ความสาม คค อย มาก ซ งด กว ากล มคนท ม ความค ด เพ อหว งแต ประโยชน ส วนตนและพวกพ องหลายเท า เหต การณ แรกผ านไป แต เหต การณ น าท วมย งไม จบเพราะ ภาคใต เพ งจะเร มเข าส หน าฝนและเหต การณ ท อาจจะเก ดข น ก บพ น องประชาชน ก ค อโรคต างๆท จะตามมาก บน าท วม ซ งม หลายๆโรค เช น โรคผ วหน ง โรคระบบทางเด นหายใจ โรคตาแดง โรคต ดเช อระบบทางเด นอาหาร โรคฉ หน โรคไข เล อดออก โรคห ด และโรคไข มาลาเร ย ซ งพ น องประชาชนจะต องระม ดระว ง เป นอย างย ง ฉบ บน ม มเพ อส ขภาพจ งได น าสาระน าร เก ยวก บ โรคต ดเช อทางเด นอาหาร จากส าน กโรคต ดต อท วไป กรมควบค มโรค กระทรวงสาธารณส ข มาฝากผ อ านเพ อเป นประโยชน ต อไป โรคต ดเช อระบบทางเด นอาหาร ได แก โรคอ จจาระร วง อห วาตกโรค อาหารเป นพ ษ บ ด ต บอ กเสบเอ และไข ท ยฟอยด เป นต น การต ดต อ เช อโรคจะเข าส ร างกายโดยการร บประทานอาหาร หร อด มน าท ปนเป อนเช อโรคเข าไป เช น อาหารท ปร งส กๆ ด บๆ อาหารท ม แมลงว นตอม อาหารท ท งค างค นโดยไม ได แช เย น และไม ได อ นให ร อนท อ ณหภ ม อย างน อย ๗๐ องศาเซลเซ ยส ก อนร บประทานอาหาร อาการ โรคอ จจาระร วง ม อาการถ ายอ จจาระเหลว หร อถ ายเป นน า หร อถ ายม ม กเล อด อาจม อาเจ ยนร วมด วย หากม อาการร นแรง โดยถ ายเป นน าคล ายน าซาวข าว คราวละมากๆ เร ยกว า อห วาตกโรค สาระน าร ๒ อาหารเป นพ ษ ม กม อาการปวดท อง ร วมก บถ ายอ จจาระเหลว คล นไส อาเจ ยน อาจม อาการปวดศ รษะ ปวดเม อยตามเน อต ว โรคบ ด ม อาการส าค ญค อ ถ ายอ จจาระบ อย อ จจาระม ม ก หร อม กปนเล อด ม ไข ปวดท องและม ปวดเบ งร วมด วย บางคนอาจ ม อาการเร อร ง โรคไข ท ยฟอยด หร อไข รากสาดน อย ม อาการส าค ญค อ ม ไข ปวดศ รษะ ปวดเม อยตามต ว เบ ออาหาร อาจม อาการท องผ ก หร อ บางรายอาจท องเส ยได การร กษา ให ผ ป วยด มน าหร ออาหารเหลวมากๆ ให ด มสารละลายน าตาล เกล อแร (โอ อาร เอส) ผสมน าตามส ดส วนท ระบ ข างซอง หร อเตร ยม สารละลายเกล อแร เอง โดยผสมน าตาลทราย ๒ ช อนโต ะ ก บเกล อป น คร งช อนชา ละลายในน าต มส กท เย นแล ว ๑ ขวดกลม หร อ ๗๕๐ ซ ซ ให ผ ป วยด มบ อยๆ ทดแทนน าและเกล อแร ท ส ญเส ยไปจากการข บถ าย หากม อาการมากข น เช น อาเจ ยนมาก ไข ส ง ช ก หร อซ มมาก ควรไปพบแพทย โดยเร ว เด กท ด มนมแม ให ด มต อได ตามปกต พร อมป อนสารละลาย น าตาลเกล อแร บ อยๆ เด กท ด มนมผงชง ให ผสมนมจางลงคร งหน งของท เคยด ม และให ด มสารละลายน าตาลเกล อแร สล บก นไป ไม ควรก นยาเพ อให หย ดถ าย เพราะจะท าให เช อโรคค างอย ในร างกาย ซ งจะเป นอ นตรายมากข น การป องก น ล างม อให สะอาดด วยน าสะอาดและสบ ท กคร งก อนเตร ยม และปร งอาหาร ก อนก นอาหาร และหล งการข บถ าย ด มน าท สะอาด เล อกก นอาหารท สะอาด ปร งส กใหม ๆ และ เก บอาหารในภาชนะท ม ดช ด ก าจ ดส งปฏ ก ล ขยะม ลฝอย เพ อไม ให เป นแหล งเพาะพ นธ ของแมลงว น ท มา : เล ก อาสา ๕

9 ๑๐ โรคคนท างานออฟฟ ศ ความเส ยงส งเป น "โรคออฟฟ ศซ นโดรม" ท กว นน ไม ว าจะท าส งใด ก ล วนม แต ความเร งร บ ไม ว าจะเป น ป ญหาการจราจรบนท องถนน หร อแม กระท งการท างานท เราท ก คนท าก นอย น น ล วนม แต ความเร งร บ ฉบ บน จ งได น าสาระน าร มาฝากคนท ท างานออฟฟ ศหร อแม ไม ได ท างานออฟฟ ศ ก ควรร ไว เป นอย างย ง ค อ ๑๐ โรคคนท างานออฟฟ ศน นเอง ซ งเป นภ ยร าย ส าหร บพน กงานออฟฟ ศต งแต ผ บร หารจนถ งพน กงานท กคน โดยเฉพาะผ ท อย ในช วงว ย ๔๐ ป ข นไป อาจม ความเส ยงต อการ เก ดโรคส งกว าปกต ส วนผ ท อย ในว ย ๒๕-๓๙ ป ก หน ไม พ นโรคประเภทน เช น ก น โดยเฉพาะผ ท น งท างานหน าจอคอมพ วเตอร ว นละหลายช วโมง การอดหล บอดนอน อดอาหาร ร บประทานอาหารไม เป นเวลา โอกาส เป นโรคด งต อไปน ส ง ค อ น วในถ งน าด เก ดจากการก นอาหารท ม ไขม นส ง เป นประจ า อาจก อให เก ดน วในถ งน าด ซ งม กจะพบในหญ งอาย ๔๐ ป ข นไป คนอ วนม กจะเป นโรคน มากกว าคนผอม กระเพาะป สสาวะอ กเสบ สาวออฟฟ ศท น งท างานนานๆ บางคร งล มเข าห องน าหร อกล นเอาไว ก อน ม โอกาสท จะเป น กระเพาะป สสาวะอ กเสบ โรคน ม กเก ดจากแบคท เร ยเข าไปทาง ท อป สสาวะ ซ งพบในผ หญ งมากกว าผ ชาย โรคเคร ยด นอนไม หล บ เป นโรคฮ ตต ดอ นด บส าหร บ คนว ย ท างาน ไม ว าจะเร มท างานใหม ๆ หร อท างานมาแล วเป นส บป บางคนอาจไม ร ต วว าเป นโรคเคร ยดก ได ว ธ หล กเล ยงอย างง าย ค อ พยายามไม เคร ยด ร จ กผ อนคลาย เช น หย ดท างานแล วไป เด นเล นส ก ๑๐ นาท โรคความด นโลห ตส ง ม กจะพบเม ออาย ๔๐ ป ข นไป อาจเก ดจากม ประว ต คนในครอบคร วเป นโรคน ก จะม โอกาสเป น โรคน มากกว าคนอ นถ ง ๓ เท า สาเหต อาจเก ดจากป จจ ยหลาย ประการ เช น โรคอ วน เคร ยด ร บประทานอาหารรสเค ม ส บบ หร และด มเหล า หร อท างานน งโต ะจะม ความเส ยงส งกว า ผ ท ท างานใช ก าล ง โรคความด นส ง อาจน ามาซ งเส นโลห ตแตก เป นอ มพฤกษ อ มพาต ไตวาย พ การ และห วใจวายได โรคอ วน พบมากในว ยคนท างาน และพวกท ชอบท างานไป ร บประทานไป ไม ม การออกก าล งกาย ผ หญ งอ วนง ายกว าผ ชาย โรคน เป นบ อเก ดโรคเบาหวาน โรคห วใจ ไขม นในหลอดเล อดส ง ความด นโลห ตส ง โรคกรดไหลย อน ส วนมากเก ดก บการก นอย ไม เป นเวลา ก นอย างเร งร บ เค ยวอาหารไม ละเอ ยด ส บบ หร ด มเหล าจ ด ม กเส ยงเป นโรคน หากป วยเร อร งกว า ๑๐ ป อาจเก ดเป นโรค มะเร งหลอดอาหารส วนปลายได โรคปวดหล งเร อร ง ข นอย ก บการใช เวลาอย หน าจอ คอมพ วเตอร ว นละ ๘ ช วโมง โดยไม ได พ ก ใส รองเท าส นส ง อาจท า ให ปวดคอ บ า ไหล และสะโพก เก ดเน องจากกระด กส นหล ง ควรพบแพทย ผ เช ยวชาญเพ อว น จฉ ยและร กษาอย างถ กต อง ม อชา เอ นอ กเสบ น วล อค เป นการอ กเสบของปลอกห ม เอ นข อม อ เส นเอ นน วม อ การใช คอมพ วเตอร การจ บเมาส ในท าเด มนานๆ ท าให กล ามเน อท บเส นประสาทและเส นเอ น จนอ กเสบ โรคน เก ดจากความท นสม ยค อการใช BlackBerry และ เคร องเล นอ เล กทรอน กส ท ม ป มขนาดเล กต องเกร งน วเวลากด ต อห น ตาพร าม ว ๑ ใน ๑๐ ของคนอาย ๔๐ ป ข นไป ม ความเส ยงส งในการเป นต อห น หร อเป นโรคน โดยไม ร ต ว ถ าไม ได ร บการร กษาอย างถ กต องตาอาจบอดได โรคท ง ๑๐ อย างน คนในเม องท ท างานหน กม โอกาสเป น มากกว า เพราะม ความเส ยงส งต อการเป นโรคออฟฟ ศซ นโดรม ร บส ารวจอาการของต วเองเส ยแต ว นน หากสงส ยให ไปพบ แพทย โดยด วน ท มา : ๖

10 ข าวประชาส มพ นธ แนวทางการช วยเหล อผ ประสบอ ทกภ ย ป ๒๕๕๓ กรณ พ เศษของร ฐบาล คณะร ฐมนตร เห นชอบให การช วยเหล อ เย ยวยาแก ผ ประสบอ ทกภ ย ป ๒๕๕๓ กรณ พ เศษด านการเกษตร ตามท กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ ๒ มาตรการ ค อ ช วยเหล อ ด วยเง น และพ กช าระหน ให แก สมาช กสหกรณ / กล มเกษตรกร เพ อแก ไขป ญหาความเด อนร อนอย างรวดเร ว และท นต อเหต การณ นายอน สรณ พรช ย ผ อ านวยการส าน กงานเศรษฐก จ การเกษตรเขต ๘ กล าวว าคณะ ร ฐมนตร ได เห นชอบมาตรการช วย เห ล อผ ประสบอ ทกภ ย ป ๒๕๕๓ กรณ พ เศษด านการเกษตร เม อว นท ๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๓ ตามท กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ ๒ มาตรการ ค อ มาตรการแรก การช วยเหล อด วยเง น โดยม อ ตราการช วย เหล อแยกเป นด านพ ช จะช วยเหล ออ ตราร อยละ ๕๕ ของต น ท นการผล ตรวม โดยข าวจะได ไร ละ ๒,๐๙๘ บาท พ ชไร จะ ได ไร ละ ๒,๙๒๑ บาท พ ชสวนและอ นๆจะได ไร ละ ๔,๙๐๘ บาท กรณ พ ชสวนและอ นๆ หากสามารถจะฟ นฟ ให กล บส สภาพเด มได จะช วยเหล อไร ละ ๒,๔๕๔ บาท ด านประมง ปลา ท กชน ดไร ละ ๓,๔๐๖ บาท รายละไม เก น ๕ ไร ก ง ป หอย ไร ละ ๙,๐๙๘ บาท รายละไม เก น ๕ ไร บ อ/กระช ง อ ตราตา รางเมตรละ ๒๕๗ บาท รายละไม เก น ๘๐ ตารางเมตร ปศ ส ตว ท ส าค ญได แก โค กระบ อ ต งแต เก ดจนถ งอาย มาก กว า ๒ ป จะได ร บต วละ ๓,๖๐๐ ๑๕,๘๐๐ บาท รายละไม เก น ๒ ต ว ส กร อาย ๑ ว นถ งมากกว า ๓๐ ว น จะได ร บต วละ ๑,๒๐๐ ๒,๕๐๐ บาท รายละไม เก น ๑๐ ต ว ไก พ นเม อง อาย ๑ ว นถ งมากกว า ๒๑ ว นข นไปจะได ร บต วละไม เก น ต วละ ๒๐ ๔๐ บาท รายละไม เก น ๓๐๐ ต ว ไก ไข อาย ๑ ว นถ งมากกว า ๒๑ ว นข นไปจะได ร บต วละไม เก น ๑๕ ๖๐ บาท รายละไม เก น ๑,๐๐๐ ต ว ไก เน ออาย ๑ ว น ถ งมากกว า ๒๑ ว นข นไปจะได ร บ ต วละไม เก น ๑๕ ๓๕ บาท รายละไม เก น ๑,๐๐๐ ต ว เป ดเน อเป ดไข อาย ๑ ว น ถ งมากกว า ๒๑ ว นข นไปจะได ร บต วละไม เก น ๑๕ ๔๐ บาท รายละไม เก น ๑,๐๐๐ ต ว แพะ แกะ ต วละ ๑,๔๐๐ บาท รายละไม เก น ๑๐ ต ว ห านต วละ ๕๐ บาท รายละไม เก น ๓๐๐ ต ว เมล ดพ นธ ไร ละ ๒๒๐ บาท และท อนพ นธ ไร ละ ๖๒๕ บาท รายละไม เก น ๒๐ ไร ส วนท เก นจากการช วยเหล อ ข างต นจะช วยเหล อคร งหน งของความเส ยหายปกต ส วนมาตรการท สอง จะช วยเหล อด วยการพ ก ช าระหน ให แก สมาช กสหกรณ และกล มเกษตร กรณ เส ยช ว ต จะจ าหน ายออกจากบ ญช โดยร ฐบาลจะร บช าระหน ให แทน กรณ ประสบภ ยร ายแรง แต ไม เส ยช ว ต ให ขยายเวลาการ ช าระหน เง นก เป นเวลา ๓ ป ต งแต ป ๒๕๕๓ ๒๕๕๕ งดค ดดอกเบ ยเป นเวลา ๓ ป ร ฐบาลจะชดเชยดอกเบ ยให ตาม อ ตราท สหกรณ และกล มเกษตรกรเร ยกเก บจากสมาช ก ท งน เกษตรกรท จะได ร บความช วยเหล อจากร ฐบาล ท กคนจะต องย นแบบขอร บความช วยเหล อ (กษ.๐๑) ตามว น เวลา และสถานท ท แต ละจ งหว ดประกาศตามความเส ยหาย ท เก ดข นจร งและแจ งเลขท บ ญช ของธนาคาร ธกส.ของท กคน แก เจ าหน าท พร อมท งให ผ ใหญ บ าน ก าน น หร อประธานองค การบร หารส วนต าบล และนายกเทศมนตร ประจ าท องท ร บ รองความเส ยหายว าเก ดข นจร ง อ กคร งหน ง หล งจากน นเจ า หน าท ผ ร บผ ดชอบจะด าเน นการรวบรวมความเส ยหายไป พ จารณาตามหล กเกณฑ การให ความช วยเหล อ จนส ดท าย โอนเง นเข าบ ญช ให ก บท าน โดยท ท านไม ต องเด นทางมาร บเง น ด วยตนเอง ซ งน บว าเป นการบร การให ความสะดวกอย างด ท ส ดแก ท าน แต อย าล มว า การให ความช วยเหล อท ได ร บน เป น เพ ยงความช วยเหล อ เย ยวยา เพ อให ก จกรรมด าเน นการไปได เท าน น ถ าหากเราหาทางป องก นและแก ไขไว ล วงหน าอย างด ความเส ยหายจะไม เก ด ผลตอบแทนท ได ร บจะค มค าก บการ ลงท นมากท ส ด *************************************** ๗

11 แลเม องใต... ศาลหล กเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน ศาลหล กเม องจ งหว ดส ราษฎร ธาน g เป นสถาป ตยกรรมศร ว ช ย เก าแก ท ม ร อง รอยทางประว ต ศาสตร แห งอาณาจ กรศร ว ช ย ม ความเจร ญร งเร องมาแต โบราณกาล จนถ งป จจ บ น และ ม แนวโน มว าในอนาคต ด นแดนแห งน จะเป นศ นย กลางความเจร ญ ทางด านว ตถ และจ ตใจในบร เวณภาคใต ตอนบน การก อสร างศาลหล กเม องส ราษฎร ธาน เพ อน อมเกล าฯ ถวาย เป นพระราชส กการะและเฉล มพระเก ยรต เน องในมหามงคลวโรกาสท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วร ชกาลท ๙ ทรงครองส ร ราชสมบ ต ครบ ๕๐ ในว นท ๙ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และเพ อความเป นศ ร มงคล เป นหล กช ยและม งขว ญรวมท งเป นศ นย รวมจ ตใจของประชาชนชาว จ งหว ดส ราษฎร ธาน คณะช างจากกรมศ ลปากรเป นผ ออกแบบก อสร าง ตามศ ลปกรรมศร ว ช ยด วยการเน นร ปล กษณ ท เป นสถาป ตยกรรมท องถ น เด มท ได ร บอ ทธ พลมาจากล งกา ชวา และเขมรสมกลมกล นก น เพ อแสดง ถ งความแข งแรงม นคงและเป นป กแผ น องค หล กเม องประกอบด วยยอดเสาหล กเม อง บรรจงแกะสล กจากไม ราชพฤกษ เป นพระพ กตร ของพระโพธ ส ตว อวโลก เตศวรส หน า ห นพระพ กตร ไปท งส ท ศเหม อนการแกะสล กพระพรหมส หน าไว ตามยอดหล กเม องท วๆไป และตรงมวยมวยพระเกศา สล กเป นพระพ ทธร ปปางสมาธ พร อมก บลงร กป ดทองอย างว จ ตรสวย งาม ส วนต วเสาหล กเม องเกาะสล กจากไม ราช พฤกษ เช นเด ยวก น ม ล กษณะเป นเสากลมโตม ล กษณะส ง ๑๐๘ น ว เส นผ าศ นย กลาง ๒๐ น ว ส าหร บร ปทรงของ ศาลน นได สร างเป นทรงส เหล ยมจต รม ขย อม ม มณฑป สร างเป นเจด ย องค ประธาน ม ยอดฉ ตร ๕ ช น ถ ดลงมา เป นหล งคาซ อนเป นช นมณฑปลดหล นลงมาจ านวน ๔ ช น แต ละช นม เจด ย องค บร วาร -หล งคาม ฐานส เหล ยม ขนาดส ง ๕.๑๐ เมตร กว าง ๒.๑๐ เมตร ตกแต งด วยลาย ป นป นแบบศร ว ช ย ทาส ทอง ป นก อบ วลวดลายบน กล บขน นท ง ๔ ด าน และได อ ญเช ญเคร องหมายตรา ส ญล กษณ ฉลองราชสมบ ต ครบ ๕๐ พรรษา ประด บไว ท ง ๔ ด าน ล กษณะร ปแบบทางสถาป ตยกรรม ต วองค ศาลฯเป น สถาป ตยกรรมศร ว ช ย โดยน าเค าโครงของเจด ย ว ดพระบรมธาต ไชยา ซ งเป นส ญล กษณ ทางศ ลปะกรรม มาเป นแม แบบขององค ศาลฯ โดยประกอบด วยเจด ย ประธาน เป นร ปทรงระฆ งคว า และเจด ย บร วารทรงระฆ งคว าขนาดเล ก ๔ ม ม ลดหล นลงมาเป นช นๆ อ ก ๒ ช น ม มฐานเจด ย ท ง ๔ ม ม ตกแต งด วนลวดลายป นป นพญานาค ถ ดลงมา เป นต วองค ศาลฯ ม ขนาดภายในกว าง ๖.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร ทางเข า องค ศาลฯ ท าเป นซ มจต รม ข หล งคาซ มจต รม ข ลวดลายป นป นเป น ร ปราห อมจ นทร ประด บพ นกระจกเล กๆ ท าให เก ดความระย บระย บ ข นก บต วองค ศาลฯ เม อกระทบก บแสงส วนหน าบ นย อยท อย บนช น ถ ดข นไปและใบระกาตกแต งด วยลวดลายป นป นท งหมดโดยบรรจ ตรา เฉล มพระชนมพรรษาครบรอบ ๗๒ พรรษาพระบาทสมเด จพระเจ า อย ห วไว เพ อเป นศ ร มงคลก บองค ศาลหล กเม อง โดยรวมแล วต วองค ศาลฯตกแต งด วยป นป นฉาบป นเร ยบท งองค ฯ ฐานป ทม ล าง ทาด วยส น าตาล สภาพภ ม ท ศน โดยรอบศาลหล ก เม อง องค ศาลหล กเม องจะม ความ โดดเด นมาก เพราะต งอย ใจกลาง ของสนามหญ า ท เข ยว ขจ และหม ไม ประด บตกแต งโดย รอบ เหม อนวางอย บนพ นพรมบน เน อท 7 ไร ม ถนนรอบ บร เวณถ ง 4 ด านสามารถมองเห น องค ศาลฯ ได สวยงามท กด าน พ น ท โดยรอบขององค ศาลฯ ท าเป นพ นลาน 2 ระด บ ก อนท จะเข าส องค ศาลหล กเม องจากระด บพ นทางเด นช นล างโดยรอบ ( ระด บ 0.45 ) ท าเป นก าแพงก นด นลาดเอ ยงผ วบ ด วยห นแกรน ตส เทา ข นส พ นลาน ช นแรก ( ระด บ ) ถ กจ ดตกแต งให เป นสนามหญ าท งหมด เหล อเป นทางเด นข นส พ นลาน ช นท 2 ( ระด บ+2.45 ) ซ ง ป พ นลานด วยกระเบ องแกรมน ตส ขาวคร ม ล อมรอบพ นลานด วยกะ บะปล กต นไม ขอบแต งด วยบ ว โคมไฟสนามร ปหงส ส ทอง ท มา : อาร ยา พาแลใต ๘

12 ด ในช ว ส วนท ด ม ซ อน อย ในช ว ซ งสอนให เต มต ว ไม ย งท า ม นสอนอย าง เจ บช า เป นธรรมดา แต ม นสอน ล กกว า เม อได ด ช วม นสอน มากกว า หร อจร งกว า ม นสอนได ด กว า ความส ขศร สอนด กว า ให กล บตน จนถ กว ธ เกล ยดกล วช ว กว าก อนน ด อย างจร ง ให ศร ทธา ว งหา พระศาสนา เร ยนส กขา ภาวนา เป นอย างย ง ส ตว นรก หมกอย ย งร ต ง ต วของต ว เพราะช วส ง สอนร นแรง ฯ ด ในช ว ช วในด ช วในด ส วนท ช ว ม กล ว อย ในด ค อด ม เลศย ว ให ม วหลง ไม ค อยสอน ไม ค อยเต อน อาจเฟ อนลง สอนไม ล ก สอนไม ตรง จ งหลงด ย วให หลง ในด -ด เป นผ บ า ไม นานหนอ ต อมา ก ส นศร ด ม นสอน ไม ค อยจะ ถ กว ธ ย ดม น "ด " แล วย งยาก จะจากวาง ย งม ด ก ย งม คนรบกวน หลายกระบวน หลายว ธ ไม ม สร าง พวกร ษยา ก หาช อง จ องจ ตล าง มองด บ าง ช วในด ม อย เน อ ฯ พระธรรมโฆษาจารย [ พ ทธทาส ภ ก ข ] ใช ในราชการส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ช าระค าฝากส งเป นรายเด อน ไปรษณ ย เลขท ๓๒/๒๕๓๖ ไปรษณ ย โทรเลขพ นพ น (นายอน สรณ พรช ย) ผ อ านวยการส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร เลขท ๑๓๑ ถ.ธราธ บด เทศบาลเม องท าข าม อ.พ นพ น จ.ส ราษฎร ธาน โทร. ๐ ๗๗๓๑-๑๖๔๑

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน

รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการ บร หารจ ดการขยะในทะเลและชายฝ ง ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายภ ชงค สฤษฎ ช ยก ล ต าแหน ง ผ อ านวยการศ นย อน ร กษ ฯ ท 1 (จ.ระยอง) หน วยงาน ศ นย อน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ งท 1

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information