Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод" ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод" ( )"

Transcription

1 Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод" () Дата регистрации: Адрес: , 84205, Донецька область, місто Дружківка, вулиця Леніна, 7 Квед Название Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у Добування кам'яного вугілля Професійно-технічна освіта Собственники предприятия в 4 квартале 2015 года Вид особи юридична Власник Найменування, код ЄДРПОУ, країна UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, , КІПР Вид, форма випуску та форма існування Акція проста бездокументар на іменна Цінні папери Номінальна вартість Кількість Від загальної кількості (%)

2 Особлива інформація емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Дружкiвський машинобудiвний завод" 2. Організаційно-правова форма емітента 3. емітента Публічне акціонерне товариство Донецька обл., м.дружкiвка вул. Ленiна, буд Код за ЄДРПОУ 5. Міжміський код та телефон, факс (06267) (06267) Електронна поштова адреса 7. Директор Калугiна Тетяна Iванiвна Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Да та пр ий ня ття рі ше нн я Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутн ому капіталі емітент а (у відсотка х) призначено директо р Калугiна Тетяна Iванiвна ВВ Горлiвським МУ УМВС України в Донецький обл. 0 Директора Калугiну Тетяну Iванiвну (паспорт: серiя ВВ номер виданий Горлiвським МУ УМВС України в Донецький обл ) призначено з р.(дата вчинення дiї ) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник головного iнженера, менеджер по розробцi технологiчних процесiв, керiвник технiчного департаментуголовний iнженер, менеджер з координацiї дiяльностi, менеджер по керуванню заказами. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол вiд р.) звільнено директо р Дахов Володимир Петрович ВА Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi 0 Директора Дахова Володимира Петровича (паспорт: серiя ВА номер виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi ) звiльнено з р. (дата вчинення дiї р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з р. в якостi виконуючого обов'язки директора, з в якостi директора. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол вiд р.).

3 Особлива інформація емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Дружкiвський машинобудiвний завод" 2. Організаційно-правова форма емітента 3. емітента Публічне акціонерне товариство Донецька обл., м.дружкiвка вул. Ленiна, буд Код за ЄДРПОУ 5. Міжміський код та телефон, факс (06267) (06267) Електронна поштова адреса 7. Директор Дахов Володимир Петрович Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Да та пр ий ня ття рі ше нн я Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутн ому капіталі емітент а (у відсотка х) призначено Менедж ер з бухгалт ерськог о облiку Головни й бухгалт ер Департа менту фiнансiв Пуговичникова Iрина Володимирiвна ВВ Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi 0 Менеджера з бухгалтерського облiку - Головного бухгалтера Департаменту фiнансiв Пуговичникову Iрину Володимирiвну (паспорт: серiя ВВ номер виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi ) призначено р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - з р. безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер, менеджер з бухгалтерського облiку - головний бухгалтер. Рiшення прийнято згiдно Наказу директора 52-К от р звільнено Менедж ер з бухгалт ерськог о облiку Головни й бухгалт ер Департа менту фiнансiв Андрейко Свiтлана Федорiвна КО Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 0

4 Менеджера з бухгалтерського облiку - Головного бухгалтера Департаменту фiнансiв Андрейко Свiтлану Федорiвну (паспорт: серiя КО номер виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл ) звiльнено р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з р. Рiшення прийнято згiдно Наказу директора 51-К вiд р.

5 Особлива інформація емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Дружкiвський машинобудiвний завод" 2. Організаційно-правова форма емітента 3. емітента Акціонерне товариство м. Дружкiвка Ленiна, 7 4. Код за ЄДРПОУ 5. Міжміський код та телефон, факс , Електронна поштова адреса 7. Директор Дахов Володимир Петрович Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Да та пр ий ня ття рі ше нн я Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутн ому капіталі емітент а (у відсотка х) обрано секрета р Наглядо вої ради ТОВ «КОРУМ ГРУП» Загальними зборами ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Протокол б/н вiд року, кворум зборiв 87,02531% %) з питання 10 порядку денного «Про обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради», вирiшили з 12 квiтня 2014 року обрати на посаду Секретаря Наглядової ради Товариства - ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ ), якому належить (дев ять мiльйонiв дев ятсот п ятдесят шiсть тисяч п ятсот) штук простих iменних акцiй або 4,79750 % у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Строк, на який обрано Секретаря Наглядової ради становить 3 роки. В зв язку з обранням до складу Наглядової ради юридичних осiб, у Товариства не виникає необхiдностi в укладаннi цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з секретарем Наглядової ради. На посаду «член Наглядової Ради» осiб не було обрано у зв язку з обранням Секретаря Наглядової Ради обрано Голова Наглядо вої ради UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED Загальними зборами ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Протокол б/н вiд року, кворум зборiв 87,02531% %) з питання 10 порядку денного «Про обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради», вирiшили з 12 квiтня 2014 року обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства - UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кiпр, Свiдоцтво про реєстрацiю Компанiї ), якому належить (сто вiсiмдесят мiльйонiв п ятсот вiсiмдесят тисяч вiсiмсот тридцять дев ять) штук простих iменних акцiй або % у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Строк, на який обрано Голову Наглядової ради становить 3 роки. В зв язку з обранням до складу Наглядової ради юридичних осiб, у Товариства не виникає необхiдностi в укладаннi цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Головою Наглядової ради.

6 припинено повноваженн я член Наглядо вої ради ТОВ «КОРУМ ГРУП» Загальними зборами ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Протокол б/нвiд року, кворум зборiв 87,02531%) з питання 9 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради», вирiшили з 11 квiтня 2014 року припинити повноваження члену Наглядової ради Товариства - ТОВ «КОРУМ ГРУП» (старе найменування ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ «ГIРНИЧI МАШИНИ» (Код ЄДРПОУ ), якому належить (дев ять мiльйонiв дев ятсот п ятдесят шiсть тисяч п ятсот) штук простих iменних акцiй або 4,79750 % у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Строк перебування на посадi до проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШЗАВОД» у 2014 роцi становив 3 роки (попередне обрання було вiдповiдно Протоколу вiд р.) припинено повноваженн я Голова Наглядо вої ради UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED Загальними зборами ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Протокол б/н вiд року, кворум зборiв 87,02531%) з питання 9 порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради», вирiшили з 11 квiтня 2014 року припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства - UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кiпр, Свiдоцтво про реєстрацiю Компанiї ), якому належить (сто вiсiмдесят мiльйонiв п ятсот вiсiмдесят тисяч вiсiмсот тридцять дев ять) штук простих iменних акцiй або % у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Строк перебування на посадi до проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШЗАВОД» у 2014 роцi становив 3 роки (попередне обрання було вiдповiдно Протоколу вiд р.).

7 Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод". Повідомлення про проведення загальних зборів Дата здійснення дії: Директор 84205, Донецька область, місто Дружківка, вулиця Леніна, 7 Дахов Володимир Петрович ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», Код за ЄДРПОУ місцезнаходження: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 7 (далі за текстом «Товариство») повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 11 квітня 2014р. о за адресою: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 7, кімната 27. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): річних Загальних зборів акціонерів 1.Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2013 рік. 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. 5.Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 6.Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році. 7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 8.Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. 9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 10.Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показникаперіод МСФО звітний-2013р. попередній-2012р. Усього активів, тис.грн Основні засоби, тис.грн Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн Запаси, тис.грн Сумарна дебіторська заборгованість, тис.грн Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн Нерозподілений прибуток, тис.грн Власний капітал, тис.грн Статутний капітал, тис.грн Довгострокові зобов'язання, тис.грн Поточні зобов'язання, тис.грн Чистий прибуток (збиток), тис.грн Середньорічна кількість акцій (шт.) Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) Перелік акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» призначених на 11 квітня 2014 року, складається станом на 24 годину 07 квітня 2014 року. Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» для здійснення персонального повідомлення про проведення 11 квітня 2014р. річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» - 20 лютого 2014р. Особою, на яку покладено обов язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів є Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3, тел. (044) , , факс (044) Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися

8 Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБ ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 11 квітня 2014 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 7, кімната 27. Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Донецька область, місто м. Дружківка, вул. Леніна, 7, каб. 36, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства також у місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до Керівника департаменту правового забезпечення Шкориненко Тетяни Євгенівни. За інформацією звертатися за телефоном: (06267) Участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов'язком. Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів Товариства опубліковано року, "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 46. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД»В.П. Дахов р.

9 Особлива інформація емітента I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Дружкiвський машинобудiвний завод" 2. Організаційно-правова форма емітента 3. емітента Акціонерне товариство м. Дружкiвка Ленiна, 7 4. Код за ЄДРПОУ 5. Міжміський код та телефон, факс , Електронна поштова адреса 7. Директор Дахов Володимир Петрович Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Да та пр ий ня ття рі ше нн я Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутн ому капіталі емітент а (у відсотка х) призначено менедж ер з бухгалт ерськог о облiку Головни й бухгалт ер Департа менту фiнансiв Андрейко Свiтлана Федорiвна КО Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 0 Виконавчим органом ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (Наказ 14-к вiд "30" сiчня 2014 року) прийнято рiшення про призначення на посаду менеджера з бухгалтерського облiку - Головного бухгалтера Департаменту фiнансiв - Андрейко Свiтлану Федорiвну (на пiдставi заяви Андрейко С.Ф.) за сумiсництвом на 0,1 ставку, з оплатою працi згiдно КЗпП України. Iншi посади, якi обiймала Андрейко С.Ф. протягом своєї дiяльностi: бухгалтер, провiдний бухгалтер управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi, заступник головного бухгалтера з методологiї та автоматизацiї - заступника начальника управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi, заступник головного бухгалтера - начальника управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi, перший заступник головного бухгалтера - начальника управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi. Особа займає посаду менеджера з бухгалтерського облiку - Головного бухгалтера Департаменту фiнансiв у ТОВ ""Гiрничi машини-дрмз". Часткою в статутному капiталi ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШЗАВОД» не володiє. У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв або злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.

10 припинено повноваженн я виконую чий обов`яз ки менедж еру по бухгалт ерськом у облiку-г оловног о бухгалт ера Департа менту фiнансiв Полiщук Наталя Костянтинiвна ВК Дружкiвський МВ ГУМВС України в Донецькiй областi Виконавчим органом ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШЗАВОД» прийнято рiшення припинити повноваження посадової особи (Наказ 13-к вiд "30" сiчня 2014 р.), призначеної р. (Наказ 1121-к вiд "03" грудня 2013 року) тимчасово на посаду виконуючого обов'язки менеджера з бухгалтерського облiку - Головного бухгалтера Департаменту фiнансiв Полiщук Наталю Костянтинiвну за згодою сторiн на основi заяви Полiщук Н.К. Строк перебування по посадi виконуючого обов'язки менеджера з бухгалтерського облiку - Головного бухгалтера Департаменту фiнансiв Полiщук Н.К. становив 2 мiсяцi. Iншi посади, якi обiймала Полiщук Н.К. протягом своєї дiяльностi: бухгалтер, бухгалтер II категорiї, начальник бюро, виконуючий обов'язки заступника головного бухгалтера, заступник головного бухгалтера, головний спецiалiст з формування звiтностi. Часткою в статутному капiталi ПАТ «ДРУЖКIВСЬКИЙ МАШЗАВОД» не володiє. У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв або злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. 0

11 Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата здійснення дії: Директор Дахов Володимир Петрович 30 вересня 2013 року Наглядовою Радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (надалі Товариство) (протокол засідання Наглядової ради б/н від р.) прийняте рішення про обрання директора Товариства, а саме: Виконуючого обов язки Директора Товариства Дахова Володимира Петровича (паспорт: серiя ВА , виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi р.) обрано на посаду Директора Товариства з р. На посаді виконуючого обов язки Директора Товариства перебував з р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: інженер-технолог, технолог, старший майстер Виробничого об єднання «Ново Краматорський машзавод», головний спеціаліст з маркетингу СП «Черрел», директор ТОВ «ДААВ», генеральний директор ЗАТ «ВЕДИ», заступник начальника цеха з виробництва, головний металург ВАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», технічний директор НВПМП «Промтехконструкція», начальник виробничого вiддiлу ЗАТ «НВК «Гірничі машини», керівник Департаменту управління виробництвом Дирекції з виробництва ТОВ «НВК «Гірничі машини», в.о. генерального директора, директор ПАТ «ДЕЗ», в.о. директора ПАТ «Дружківський машзавод». Строк призначення на посаду Директора Товариства безстроково.

12 Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод". Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі Дата здійснення дії: Виконуючий обов'язки директора Дахов Володимир Петрович Виконавчим органом ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (надалі Товариство) 19 квітня 2013 року було прийняте рішення про включення в лістинг ПАТ «Фондова біржа ПФТС» цінних паперів р. Товариство отримало повідомлення від ПАТ «Фондова біржа ПФТС» про те, що відповідно до рішення операційного управління 2204/2013/2 від р. іменні відсоткові облігації, забезпечені (серії А), бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 1000,00 грн. у кількості шт. включено до лістингу. Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів становить 100%. Товариство здійснило випуск простих іменних облігацій бездокументарної форми існування у кількості штук на загальну суму грн., при номінальній вартості однієї облігації 1000,00 грн. Випуск було зареєстровано НКЦПФР року, свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів за 148/2/12. Права, що надаються власникам облігацій відповідно до умов випуску: - право купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів згідно умов емісії; - право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; - право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій після кожного відсоткового періоду; - право подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу; - право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску.

13 Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод". Повідомлення про проведення загальних зборів Дата здійснення дії: Виконуючий обов'язки директора Дахов Володимир Петрович ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», Код за ЄДРПОУ місцезнаходження: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 7 (далі за текстом «Товариство») повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 16 квітня 2013 р. о за адресою: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 7, кімната 27. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): річних Загальних зборів акціонерів 1.Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2012 рік. 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. 5.Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 6.Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році. 7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 8.Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показникаперіод звітний-2012 р. попередній-2011 р. Усього активів, тис.грн Основні засоби, тис.грн Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн Запаси, тис.грн Сумарна дебіторська заборгованість, тис.грн Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн Нерозподілений прибуток, тис.грн Власний капітал, тис.грн Статутний капітал, тис.грн Довгострокові зобов'язання, тис.грн Поточні зобов'язання, тис.грн Чистий прибуток (збиток), тис.грн Середньорічна кількість акцій (шт.) Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) Основні показники наведено без урахувань коригувань у зв язку з розкриттям інформації згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності. Перелік акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» призначених на 16 квітня 2013 року, складається станом на 24 годину 10 квітня 2013 року. Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» для здійснення персонального повідомлення про проведення 16 квітня 2013 р. річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» - 18 лютого 2013р. Особою, на яку покладено обов язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів є Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» адреса: Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г, тел /факс: , , , електронна скринька: режим роботи з 9:00 до 18:00. Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися

14 Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБ ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 16 квітня 2013 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 7, кімната 27. Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Донецька область, місто Дружківка, вул. Леніна, 7, каб. 36, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства також у місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до Керівника департаменту правового забезпечення Шкориненко Тетяни Євгенівни. За інформацією звертатися за телефоном: (06267) Участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов'язком. В.о. директора ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД»В.П. Дахов Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів Товариства опубліковано року, "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 50.

15 Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод". відомості про зміну складу посадових осіб Дата здійснення дії: Директор Шаповалов Євгеній Валерійович 11 лютого 2013 року Наглядовою Радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі Товариство) (протокол б/н від р.) прийняте рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: 1. Звільнено з р. посадову особу - директора Шаповалова Євгенія Валерійовича (посвідка на постійне проживання серія ДП 7284/1224, виданий ГУМВС України в Дніпропетровській області р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді строком 7 місяців. 2. Призначено з р. на посаду виконуючого обов язки директора Дахова Володимира Петровича (паспорт: серія ВА виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Термін призначення - безстроково. Протягом своєї дiяльностi займав наступні посади: інженер-технолог, технолог, старший майстер Виробничого об єднання «Ново Краматорський машзавод», головний спеціаліст з маркетингу СП «Черрел», директор ТОВ «ДААВ», генеральний директор ЗАТ «ВЕДИ», заступник начальника цеха з виробництва, головний металург ВАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», технічний директор НВПМП «Промтехконструкція», начальник виробничого вiддiлу ЗАТ «НВК «Гірничі машини», керівник Департаменту управління виробництвом Дирекції з виробництва ООО «НВК «Гірничі машини», в.о. генерального директора, директор ПАТ "ДЕЗ".

16 Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод". Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Дата здійснення дії: Директор Шаповалов Євгеній Валерійович

17 р. Наглядовою радою ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» (надалі Товариство) (Протокол б/н від р.) прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Товариства у кількості (двісті п ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) кожна. Загальна номінальна вартість випуску облігацій ,00 грн. (двісті п ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Облігації відсоткові, іменні, забезпечені порукою. Форма існування облігацій бездокументарна. Облігації розміщуються п ятьма серіями: A, B, C, D та E по (п ятдесят тисяч) штук облігацій кожна серія. Розміщення облігацій буде проводитись через організатора торгівлі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серії АД , видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії року 261, строк дії ліцензії року, дата видачі ліцензії року.) Також буде залучений андеррайтер Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал» (: Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117. Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами: ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами серії АВ , видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії року 810, строк дії ліцензії року, дата видачі ліцензії року.) Співвідношення суми облігацій, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій складає 481,84%. Станом на цю дату в обігу облігацій немає. Права, що надаються власникам облігацій, що розміщуються: - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; - надавати облігації для викупу; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. Оплата облігацій здійснюється виключно грошовими коштами (у національній валюті України гривні) на підставі та відповідно до договорів купівлі-продажу облігацій, але не пізніше ніж за 1 день до дати закінчення розміщення облігацій шляхом перерахування коштів на рахунок Товариства в ПАТ «ПУМБ», код МФО , ідентифікаційний код Метою розміщення випуску облігацій є залучення грошових коштів. Грошові кошти, залучені Товариством від розміщення випуску облігацій, будуть спрямовані на реалізацію інвестиційної програми років, в межах якої Товариством планується збільшення обсягів випуску скребкових конвеєрів, розвиток виробництва прохідницької техніки, створення ремонтного виробництва, а також створення лінії по нанесенню антикорозійних покриттів та виконання робіт з ремонту санітарно-побутових приміщень, загалом в 2012 році на суму 40 млн. грн., в 2013 році на суму 90 млн. грн. У зв язку з прогнозним розширенням обсягів виробництва та збільшенням частки експорту кошти, виручені від розміщення облігацій, будуть спрямовані також на збільшення обсягів закупівлі сировини та комплектуючих матеріалів. Таким чином, залучені кошти на суму 120 млн. грн. Товариство планує спрямувати на оновлення та ремонт існуючих виробничих потужностей. Рішення щодо відкритого (публічного) розміщення облігацій було прийняте Наглядовою радою Товариства. Інформації щодо кількості облігацій, які планують придбати члени Наглядової ради Товариства, немає. Конвертація облігацій Товариства умовами розміщення не передбачена. Обміну облігацій на власні акції Товариства не передбачено. Дати початку та закінчення розміщення облігацій: СеріяДати початку розміщення облігаційдати закінчення розміщення облігацій А В C D E У разі розміщення 100% облігацій відповідної серії та повної їх оплати до дати закінчення розміщення відповідної серії, можливе дострокове завершення розміщення відповідної серії облігацій.

18 Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата здійснення дії: Директор Шаповалов Євгеній Валерійович 10 липня 2012 року Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства Дружківський машинобудівний завод (далі Товариство) (протокол б/н від р.) прийняте рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: - Махова Григорія Григоровича (паспорт серія ВЕ , виданий Ц-Міським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області р.) звільнено з посади Директора за власним бажанням, перебував на посаді з 2011р., акціями у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; - Шаповалова Євгенія Валерійовича (посвідка на постійне проживання серія ДП 7284/1224, виданий ГУМВС України в Дніпропетровській області р.) призначено на посаду директора Товариства з р.; акціями у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: бурильник підземного руднику, гірничим майстром, начальником ділянки рудника, заступник головного інженера ВАТ «Ловозерська гірнича компанія», начальником управління планування, заступник генерального директора по плануванню, виконуючий обов язки генерального директора, генеральний директор ТОВ «Торгівельний дім «Констар», виконуючий обов язки голови правління, голова правління ВАТ «НВП «Смілянський електромеханічний завод». Термін призначення 3 роки.

19 Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод". Повідомлення про проведення загальних зборів Дата здійснення дії: Махов Григорій Григорович ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», Код за ЄДРПОУ місцезнаходження: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 7 (далі за текстом «Товариство») повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 20 квітня 2012 р. о за адресою: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 6 у приміщенні Палацу культури машзаводу. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): річних Загальних зборів акціонерів 1.Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2011 рік. 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. 5.Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 6.Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. 7.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 8.Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показникаперіод звітний-2011 р. попередній-2010 р. Усього активів, тис.грн Основні засоби, тис.грн Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн Запаси, тис.грн Сумарна дебіторська заборгованість, тис.грн Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн Нерозподілений прибуток, тис.грн Власний капітал, тис.грн Статутний капітал, тис.грн Довгострокові зобов'язання, тис.грн Поточні зобов'язання, тис.грн Чистий прибуток (збиток), тис.грн Середньорічна кількість акцій (шт.) Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) Перелік акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» призначених на 20 квітня 2012 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 2012 року. Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» для здійснення персонального повідомлення про проведення 20 квітня 2012 р. річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» - 02 березня 2012р. Особою, на яку покладено обов язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів є Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» адреса: Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г, тел /факс: , , , електронна скринька: режим роботи з 9:00 до 18:00. Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБ ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 20 квітня 2012 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 6 у приміщенні Палацу культури машзаводу.

20 Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Донецька область, місто м. Дружківка, вул. Леніна, 7, каб. 36, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства також у місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до в.о. керівника департаменту правового забезпечення Шкориненко Тетяни Євгенівни. За інформацією звертатися за телефоном: (06267) Участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов'язком. Директор ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» Г.Г. Махов Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів Товариства опубліковано року, "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 46.

21 Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод". Поідомлення про зміну (доповнення) порядку денного позачергових Загальних зборів Дата здійснення дії: Махов Григорій Григорович ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! НАГЛЯДОВА РАДА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», Код за ЄДРПОУ місцезнаходження: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 7 (далі за текстом «Товариство») повідомляє, що на вимогу акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих іменних акцій, наступним чином змінено (доповнено) порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28 жовтня 2011 р. о за адресою: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 6 у приміщенні Палацу культури машзаводу. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування, з урахуванням доповнених питань): позачергових Загальних зборів акціонерів 1.Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Про внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення його в новій редакції). 3. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. 4.Про обрання лічильної комісії для проведення підрахунку голосів на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства. Зміни до статуту не передбачають зміну розміру статутного капіталу Товариства. Перелік акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» призначених на 28 жовтня 2011 року, складається станом на 24 годину 24 жовтня 2011 року. Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» для здійснення персонального повідомлення про проведення 28 жовтня 2011 р. позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» - 30 серпня 2011р. Особою, на яку покладено обов язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів є Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» адреса: Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г, тел /факс: , , , електронна скринька: режим роботи з 9:00 до 18:00. Реєстрація учасників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 28 жовтня 2011 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 35 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Донецька область, місто м. Дружківка, вул. Леніна, 7, каб. 36, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства також у місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до заступника начальника юридичного відділу Шкориненко Тетяни Євгенівни. За інформацією звертатися за телефоном: (06267) Голова Наглядової ради ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» Повідомлення про зміну (доповнення) порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства опубліковано року, "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 194.

22 Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод". Проведення позачергових загальних зборів акціонерів Дата здійснення дії: Махов Григорій Григорович ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», Код за ЄДРПОУ місцезнаходження: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 7 (далі за текстом «Товариство») повідомляємо про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28 жовтня 2011 р. о за адресою: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 6 у приміщенні Палацу культури машзаводу. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): позачергових Загальних зборів акціонерів 1.Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Про внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення його в новій редакції). Зміни до статуту не передбачають зміну розміру статутного капіталу Товариства. Перелік акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» призначених на 28 жовтня 2011 року, складається станом на 24 годину 24 жовтня 2011 року. Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» для здійснення персонального повідомлення про проведення 28 жовтня 2011 р. позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» - 30 серпня 2011р. Особою, на яку покладено обов язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів є Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» адреса: Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г, тел /факс: , , , електронна скринька: режим роботи з 9:00 до 18:00. Реєстрація учасників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 28 жовтня 2011 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 35 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Донецька область, місто м. Дружківка, вул. Леніна, 7, каб. 36, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства також у місці їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до заступника начальника юридичного відділу Шкориненко Тетяни Євгенівни. За інформацією звертатися за телефоном: (06267) Голова Наглядової ради ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» ПАТ «Дружківський машзавод» Г.Г. Махов Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства опубліковано року, "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 178.

23 Публічне акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата здійснення дії: Махов Григорій Григорович р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства Дружківський машинобудівний завод (надалі - Товариство) (протокол 22 від р.) виконуючого обов язки Генерального директора Махова Григорія Григоровича (паспорт серія ВЕ , виданий Ц-Міським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області р.) призначено на посаду Генерального директора Товариства з 26 травня 2011р.; акціями у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: слюсар компресорів Шахта ім.. Карла Маркса, інженер конструктор, начальник слюсорно монтажної частини ЧЕММ комбінат «Орджонікідзевуголь», ст. інженер, в. о. заступника головного механіка, головний енергетик, головний механік Виробниче об'еднення «Орджонікідзевуголь», заступник міністра вугільної промисловості України, виконуючий обов язки директора, директор-голова правління ВАТ «Горлівський машзавод», директор-голова правління ЗАТ «Горлівський машинобудівник», директор ВАТ "Дружківський машинобудівний завод", директор ТОВ "Дружківський машинобудівник", генеральний директор ВАТ "Дружківський машинобудівний завод", генеральний директор ЗАТ "Машзавод", заступник Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, заступник голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, директор дирекції Горлівської виконавчої дирекції з ліквідації шахт, виконуючий обов язки Генерального директора ТДВ «Попаснянський ВРЗ», виконуючий директор ВАТ "Дружківський машинобудівний завод", в.о. генерального директора ВАТ "Дружківський машинобудівний завод". Строк призначення на посаду безстроково.

24 Відкрите акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата здійснення дії: В.о. Генерального директора Махов Григорій Григорович 19 квітня 2011 року Наглядовою Радою Відкритого акціонерного товариства Дружківський машинобудівний завод (далі Товариство) (протокол 20 від р.) прийняте рішення про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме: - Бєліка Віктора Миколайовича (паспорт серія ВК , виданий Краматорським МВ ГУМВС України в Донецькій області р.) звільнено з посади Генерального директора у зв язку із переведенням до ТОВ «ІТЦ «Гірничі машини», перебував на посаді з 2007р., акціями у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; - Махова Григорія Григоровича (паспорт серія ВЕ , виданий Ц-Міським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області р.) призначено на посаду виконуючого обов язки Генерального директора Товариства з 20 квітня 2011р.; акціями у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: слюсар компресорів Шахта ім.. Карла Маркса, інженер конструктор, начальник слюсорно монтажної частини ЧЕММ комбінат «Орджонікідзевуголь», ст.. інженер, в. о. заступника головного механіка, головний енергетик, головний механік Виробниче об'еднення «Орджонікідзевуголь», заступник міністра вугільної промисловості України, виконуючий обов язки директора, директор-голова правління ВАТ «Горлівський машзавод», директор-голова правління ЗАТ «Горлівський машинобудівник», директор ВАТ "Дружківський машинобудівний завод", директор ТОВ "Дружківський машинобудівник", генеральний директор ВАТ "Дружківський машинобудівний завод", генеральний директор ЗАТ "Машзавод", заступник Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, заступник голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, директор дирекції Горлівської виконавчої дирекції з ліквідації шахт, виконуючий обов язки Генерального директора ТДВ «Попаснянський ВРЗ», виконуючий директор ВАТ "Дружківський машинобудівний завод".

25 Відкрите акціонерне товариство "Дружківський машинобудівний завод". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата здійснення дії: Бєлік Віктор Миколайович р. рішенням Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства Дружківський машинобудівний завод (протокол від р.) відбулися зміни складу посадових осіб емітента, в результаті чого вирішено: 1. Відкликати з року зі складу Наглядової ради Товариства: - Голову Наглядової ради Товариства - UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії ). Володіє 87,01% акцій в статутному капіталі емітента. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. На посаді перебувало 1 рік. - Члена Наглядової ради Товариства - ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (Код ЄДРПОУ ). Володіє 0,00096% акцій в статутному капіталі емітента. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. На посаді перебувало 1 рік. 2. Відкликати з року Ревізора Товариства - Дорохіну Валентину Петрівну (паспорт серії ВВ , виданий Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області р.), володіє 0,000005% акцій у статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала з 4 роки. 3. Визначити, що кількісний склад Наглядової ради не змінюється, тобто у складі Наглядової ради залишається 2 особи та обрати з р., терміном на 3 роки, до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: - Голову Наглядової ради Товариства - UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії ). Володіє 87,01% акцій в статутному капіталі емітента. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані, попередні посади та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. - Члена Наглядової ради Товариства - ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» (Код ЄДРПОУ ). Володіє 0,00096% акцій в статутному капіталі емітента. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані, попередні посади та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. 4. Визначити склад Ревізійної комісії у кількості 2-х осіб та обрати з р. до складу Ревізійної комісії: - Диму Сергія Миколайовича (паспорт серії ВА , виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл р.), акціями у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: служба у органах внутрішніх справ; начальник служби безпеки спеціального апарату управління ВАТ Павлоградвугілля, заступник генерального директора з економічної безпеки ВАТ Сілур ; заступник генерального директора ДП Ровенькиантрацит ; служба в органах внутрішніх справ; директор з безпеки ТОВ НПК Гірничі машини. Термін призначення 3 роки. - Балабу Олену Григорівну (паспорт серії ВК , виданий МВМ Гірницького РВ Макіївського МУ ГУМВСУ в Донецькій обл р.), акціями у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: ліфтер, розсильна ПО Укрпромводгерме ; бухгалтер Військової частини 11284, бухгалтер р/сектору; заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник директора з економіки Макіївського комбінату залізобетонних виробів; головний бухгалтер ЧМП ЛАНСИ ; заступник головного бухгалтера ВАТ ММК, заступник начальника управління обліку господарської діяльності та фінансов та капітальному будівництву; контролер-ревізор групи ревізій та перевірок підприємств та організацій Державної контрольно-ревізійної служби України, провідний контролер-ревізор, головний контролер ревізор, менеджер внутрішнього контролю департаменту з економічної безпеки, менеджер з контрольно-ревізійної роботи ТОВ НПК Гірничі машини. Термін призначення 3 роки.

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

More information

Титульний аркуш. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) м.п. Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік. І. Загальні відомості

Титульний аркуш. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) м.п. Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік. І. Загальні відомості Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

More information

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік. 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік. 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,

More information

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДЕКС», ЩОДО ЯКИХ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДЕКС», ЩОДО ЯКИХ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДЕКС», ЩОДО ЯКИХ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ Застереження: Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій,

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

ЗАКОН УКРАЇНИ. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Стаття 1. Предмет та мета Закону

ЗАКОН УКРАЇНИ. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Стаття 1. Предмет та мета Закону Віддруковано 12.01.2016 15:18:54 ЗАКОН УКРАЇНИ Про систему гарантування вкладів фізичних осіб Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 2 жовтня 2012 року N

More information

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Товариства з обмеженою "112-ТВ" (код ЄДРПОУ 3890676) 99% станом на 31 грудня 201 року "112-ТВ" (Україна) 10% «МЕДІА ГРУПА 112»

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 03.03.2015 Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А 03 березня 2015 року м. Київ 160 Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України Відповідно

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД Перед звільненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік) 01 січень 2016-29 грудень 2016 2.1. ІНФОРМАЦІЯ

More information

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА МЕГАБАНК

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА МЕГАБАНК Річний фінансовий звіт ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА МЕГАБАНК за 2011 рік м. Харків Зміст ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ...4 БАЛАНС...21 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ...23 ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ

More information

Правління Національного банку України ПОСТАНОВА

Правління Національного банку України ПОСТАНОВА Офіційно опубліковано 28.12.2015 Правління Національного банку України ПОСТАНОВА 24 ГРУДНЯ 20 X5року м.київ 926 Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам

More information

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р.

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р. Редакція від: 06.12.2012 р. 01.01.2013 р. 03.01.2013 р. 05.01.2013 р. 24.04.2013 р. 16.05.2013 р. 04.07.2013 р. 11.08.2013 р. Чинна з 01.01.2014 р. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (зміни, передбачені підпунктами

More information

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Комітету роздрібного бізнесу АТ Укрексімбанк протокол від 09.04.2014 27 ПРАВИЛА ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

More information

СТАТУТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВЩИНИ

СТАТУТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВЩИНИ СТАТУТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ КИЇВЩИНИ м. Київ 2015 2 1. Загальні положення 1.1 Державне підприємство Розвиток інфраструктури Київщини (далі Підприємство) засноване на державній

More information

Титульний аркуш. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів. 1. Загальні відомості

Титульний аркуш. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів. 1. Загальні відомості Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

More information

Річний звіт НКЦПФР. за 2014 рік. «Ринок цінних паперів. Європейський вибір: нові можливості та зростання»

Річний звіт НКЦПФР. за 2014 рік. «Ринок цінних паперів. Європейський вибір: нові можливості та зростання» Річний звіт НКЦПФР за 2014 рік «Ринок цінних паперів. Європейський вибір: нові можливості та зростання» 2011_35_ЄС 77_91_ЄС 82_891_ЄС 78_660_ЄС 78_855_ЄС 2011_35_ЄС 98_26_ЄС 98_26_ЄС 98_26_ЄС 2009_102_ЄС

More information

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Об єднання бізнесу МЕТА 1 Мета цього МСФЗ полягає у визначенні фінансової звітності суб єкту господарювання, який набуває форми об єднання бізнесу. Зокрема,

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

Генеральний Филимонов Павло Євгенович. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Генеральний Филимонов Павло Євгенович. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

More information

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. I. Загальні відомості Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

More information

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА. Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА. Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 жовтня 2011 р. N 1056 Київ Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження Кабінет Міністрів України постановляє: Із змінами

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній (СК) на кінець 2006 року зросла на 13 СК та

More information

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Н А К А З

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Н А К А З МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Н А К А З 12.02.2015 м. Київ 60 Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2015 рік Відповідно до Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік для Міністерства

More information

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО- ВИШУКУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» ЗАТВЕРДЖЕНО За рішенням комітету з конкурсних торгів 19-11 від 7 грудня 2011

More information

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Податкова реформа Відповідальний за реформу / Керівник Цільової команди реформи Наталія Яресько

More information

ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ВСТУП...4 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...5

ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ВСТУП...4 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...5 ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ВСТУП...4 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....5 РОЗДІЛ 3. ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ ПРИ ВІДКРИТТІ ТА ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЙ ЗА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ...12 Глава 3.1. Загальні

More information

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік 23 березня 2016 КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ - 2015 Низька бюджетна дисципліна Рекордні потреби на оборону та безпеку, обслуговування держборгу

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 02.12.2014 Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А 28 листопада 2014 року 755 м.київ Про затвердження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ ВИТЯГ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 22 січня 2016 р. Київ 18-р Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу Антимонопольний комітет України, розглянувши

More information

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА. про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації за 9 місяців 2016 року

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА. про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації за 9 місяців 2016 року Фонд державного майна України АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації за 9 місяців 2016 року Київ 2016 1 2 Зміст Зміст 1. Загальні

More information

Концепція реформування корпоративного права України

Концепція реформування корпоративного права України Затверджено на засіданні Ради Комітету ПРОЕКТ корпоративного права і фондового ринку Асоціації правників України 20 жовтня 2014 р. Концепція реформування корпоративного права України I. Виклики 1. Станом

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» м. Київ 2014 Сторінка 2 з 12 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В РОЗІГРАШІ... 8 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ..8 4. УМОВИ УЧАСТІ В ЗАХОДІ...

More information

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ЗБІРНИК

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ЗБІРНИК ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ЗБІРНИК нормативно-правових актів з питань фінансового і матеріально-технічного забезпечення підготовки і проведення виборів та формування виборчих фондів (на допомогу виборчим

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

Пенсійний фонд України ЗВІТ. Іь. ^

Пенсійний фонд України ЗВІТ. Іь. ^ Пенсійний фонд України ЗВІТ її» Іь. ^ їм Ш І І Інф орм аційно-аналітичні матеріали до звіту про виконання бю джету Пенсійного фонду України за 2 0 1 4 рік Нормативно-правове регулювання формування та виконання

More information

Публічне акціонерне товариство Національна акціонерна компанія НАФТОГАЗ УКРАЇНИ

Публічне акціонерне товариство Національна акціонерна компанія НАФТОГАЗ УКРАЇНИ Публічне акціонерне товариство Національна акціонерна компанія НАФТОГАЗ УКРАЇНИ Проміжна скорочена окрема фінансова звітність станом на та за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2016 року ЗМІСТ

More information

Публічне акціонерне товариство Національна акціонерна компанія НАФТОГАЗ УКРАЇНИ

Публічне акціонерне товариство Національна акціонерна компанія НАФТОГАЗ УКРАЇНИ Публічне акціонерне товариство Національна акціонерна компанія НАФТОГАЗ УКРАЇНИ Окрема фінансова звітність станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року ЗМІСТ Стор. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 1-3

More information

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Проект 17.01.2014 1 З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до Закону України Про телебачення

More information

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ.

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Лекція 1. Тема. Цивільна оборона України на сучасному етапі Питання для розгляду: 1. Роль і місце цивільної оборони у сучасному світі. 2. Визначення цивільної оборони. Принципи і завдання ЦО. 3. Організаційна

More information

УДК : ](477)(07) ББК 65.9(4Укр)441я7 Д58

УДК : ](477)(07) ББК 65.9(4Укр)441я7 Д58 УДК 332.87.021.8:340. 132](477)(07) ББК 65.9(4Укр)441я7 Д58 Довідник підготовлено й видано Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC, Група Світового банку) у рамках проекту «Енергоефективність у житловому

More information

БАЛАНС (форма 1) на 01 квітня 2015 р. за ( ДРІІОУ

БАЛАНС (форма 1) на 01 квітня 2015 р. за ( ДРІІОУ 10 И if Додаток 1 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (пункт 2.1) БАЛАНС (форма 1) на 01 квітня 2015 р. Установа Міністерство інформаційної

More information

2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК

2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК Річний звіт 2012 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» О.В. Дубілет 2013 року Р І Ч Н И Й З В І Т ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ

More information

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до Закону України «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю»

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до Закону України «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю» ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до Закону України «Про основи запобігання та боротьби з економічними правопорушеннями і здійснення фінансового контролю» ЧИННА РЕДАКЦІЯ ЗАПРОПОНОВАНА РЕДАКЦІЯ КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ

More information

КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ЗІ СТАНДАРТАМИ ЄС КОМЕНТАРІ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ Сергій Яременко Олександр Шатковський 5 листопада 2014 року Проект фінансується

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ. Міський голова

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ. Міський голова КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ міського голови від 16.01.2016 10р м. Краматорськ Про розподіл повноважень між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності

More information

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н,

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Anna_nechai@yahoo.com Партії, які формують позицію Верховної Ради України: Партія Народний Фронт" Партія "Блок

More information

Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ "Консоль" 2006 УДК 342.518:352(477) ББК 67.9(4 УКР)300.7 Н 37 Наші права: участь громадян в управлінні

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ. Консолідована фінансова Звітність за міжнародними стандартами. За рік, що закінчився 31 грудня 2001 року

НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ. Консолідована фінансова Звітність за міжнародними стандартами. За рік, що закінчився 31 грудня 2001 року НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ Консолідована фінансова Звітність за міжнародними стандартами Разом з Аудиторським висновком 1 ЗМІСТ Звіт незалежних аудиторів 3 Фінансова звітність Баланс 6 Звіт про прибутки та збитки

More information

Звернення голови адміністративної ради Фонду

Звернення голови адміністративної ради Фонду Звернення голови адміністративної ради Фонду Останнім часом вітчизняна банківська система, як і українське суспільство в цілому, проходить через цілу низку випробувань. Дедалі відчутнішою є потреба у комплексному

More information

РЕСУРС МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА 2016 РІК (прогнозні розрахунки Мінфіну) станом на

РЕСУРС МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА 2016 РІК (прогнозні розрахунки Мінфіну) станом на РЕСУРС МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА 2016 РІК (прогнозні розрахунки Мінфіну) станом на 01.09.2015 Забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи одне з основних завдань бюджетної політики на 2016 рік.

More information

Порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання судді

Порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання судді ПОГОДЖЕНО Рішення Ради суддів України від Голова Ради суддів України В.М.Сімоненко ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

More information

СЛОВНИК ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ

СЛОВНИК ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА СЛОВНИК ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ 2-ге видання, перероблене

More information

Запровадження рекомендацій ОЕСР із протидії BEPS як необхідна передумова лібералізації валютного регулювання

Запровадження рекомендацій ОЕСР із протидії BEPS як необхідна передумова лібералізації валютного регулювання НАЦІОНАЛЬНИЙ Публічна версія Запровадження рекомендацій ОЕСР із протидії BEPS як необхідна передумова лібералізації валютного регулювання Національна рада реформ Валерія Гонтарева Голова Національного

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.12.2014 Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А від 29 грудня 2014 р. 867 м. Київ Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України

More information

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Програми зайнятості населення Києво-Святошинського району на 2013-2017 роки Відповідно до п.16 ч.1 статті 43 Закону України

More information

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЗА 2015 РІК за переліком показників оцінки, наведених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 856 «Про затвердження Порядку

More information

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРОЕКТ. Вноситься Кабінетом Міністрів України. А. Яценюк р. Про азартні ігри в Україні

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРОЕКТ. Вноситься Кабінетом Міністрів України. А. Яценюк р. Про азартні ігри в Україні Вноситься Кабінетом Міністрів України ПРОЕКТ А. Яценюк 2015 р. ЗАКОН УКРАЇНИ Про азартні ігри в Україні Цей Закон встановлює основні правові та організаційні засади господарської діяльності у сфері організації

More information

Виклики реформування місцевого бюджету м. Миколаєва

Виклики реформування місцевого бюджету м. Миколаєва 1 ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» Виклики реформування місцевого бюджету м. Миколаєва (виконання бюджетного законодавства виконавчими органами Миколаївської міської ради в частині реалізації державної

More information

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Терміни та умови 1. Вступ Бонусну програму MasterCard Rewards (далі «Бонусна Програма») просуває та виконує в Україні компанія «МастерКард Юроп Спрл»

More information

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА МСБО 39 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА МЕТА 1. Метою цього Стандарту є визначення принципів визнання та оцінювання фінансових активів, фінансових

More information

Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік

Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата.

More information

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік. 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Титульний аркуш. Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік. 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,

More information

РІЧНИЙ ЗВІТ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА 2015 РІК

РІЧНИЙ ЗВІТ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА 2015 РІК РІЧНИЙ ЗВІТ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА 2015 РІК Місія, завдання, функції ЗМІСТ І. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ У 2015 РОЦІ ІІ. УПРАВЛІННЯ У ФОНДІ 2.1. Реформування організаційної

More information

Р І Ч Н И Й З В І Т ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК рік

Р І Ч Н И Й З В І Т ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК рік ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Правління ПриватБанку О.В. Дубілет 2010 року Р І Ч Н И Й З В І Т ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК 2009 рік м. Дніпропетровськ Річний звіт станом на кінець дня

More information

Зміст. (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

Зміст. (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на Зміст 1. Основні відомості про емітента: 2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного

More information

Р А Х У Н К О В А П А Л А Т А

Р А Х У Н К О В А П А Л А Т А Р А Х У Н К О В А П А Л А Т А ВИСНОВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА ДЕВ ЯТЬ МІСЯЦІВ 2015 РОКУ Київ 2015 2 З М І С Т І. ЗАГАЛЬНІ ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Й ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ...

More information

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД" КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРАРНИЙ ФОНД КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ ФОНД" КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ За роки, що закінчилися 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року Разом зі звітом незалежних аудиторів КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

Митний кодекс України. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 ОСНОВИ МИТНОЇ СПРАВИ Стаття 1. Визначення основних термінів і понять

Митний кодекс України. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 ОСНОВИ МИТНОЇ СПРАВИ Стаття 1. Визначення основних термінів і понять Митний кодекс України Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 ОСНОВИ МИТНОЇ СПРАВИ Стаття 1. Визначення основних термінів і понять У цьому Кодексі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року Замовник рекламної Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНОН ДНІПРО»,

More information

НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОДЕКС АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (НСК FAU)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОДЕКС АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (НСК FAU) ЗАТВЕРДЖЕНО Комісією Автомобільного Спорту Автомобільної Федерації України Рішення від 23.01.2014 року НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОДЕКС АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (НСК FAU) (в новій редакції) ЗМІСТ

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТРЕБ ANALYSIS OF SOURCINGS OF INVESTMENT

More information

2010 рік РІЧНИЙ ЗВІТ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 1 м. Дніпропетровськ

2010 рік РІЧНИЙ ЗВІТ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 1 м. Дніпропетровськ 2010 рік РІЧНИЙ ЗВІТ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 1 м. Дніпропетровськ РІЧНИЙ ЗВІТ РІЧНИЙ ЗВІТ ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» О.В. Дубілет 2011 року Р І

More information

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р.

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р. Редакція від: 02.12.2012 р. 17.12.2012 р. 01.01.2013 р. 19.01.2013 р. 03.02.2013 р. 09.06.2013 р. 26.08.2013 р. 12.10.2013 р. Чинна з 01.01.2014 р. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Господарський кодекс України

More information

Сумнівна, безнадійна заборгованість. Облік та списання

Сумнівна, безнадійна заборгованість. Облік та списання Державна податкова адміністрація України Центр професійного навчання Науково-методичний відділ Сумнівна, безнадійна заборгованість. Облік та списання Козин 2008 Сумнівна, безнадійна заборгованість. Облік

More information

Засади стратегічного реформування державного банківського сектору

Засади стратегічного реформування державного банківського сектору Засади стратегічного реформування державного банківського сектору Київ, лютий 2016 р. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЗМІСТ Резюме... 2 Скорочення та глосарій... 3 Вступ... 4 Світовий досвід... 5 Поточний

More information

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ Цей Порядок визначає порядок проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі

More information

Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців

Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З 29.12.2004 N 336 Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

More information

Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила)

Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила) Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила) 1. Загальні положення. 1.1. Акція захід «MicraLand» (надалі «Акція» або «Рекламна Акція»), який проводиться по всій території України з рекламною метою.

More information

Êîðïîðàòèâíå óïðàâëiííÿ

Êîðïîðàòèâíå óïðàâëiííÿ Л.Є. Довгань, В.В. Пастухова, Л. М.Савчук Êîðïîðàòèâíå óïðàâëiííÿ Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ЗВІТ про результати дослідження ринку послуг з приймання готівкових платежів від фізичних осіб за житлово-комунальні послуги (ВИТЯГ) Схвалено Антимонопольним комітетом України

More information

Правильна відповідь: Правильна відповідь:

Правильна відповідь: Правильна відповідь: ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (1487 ПИТАНЬ) Про застосування запобіжного заходу, ухвалення вироку щодо адвоката повідомляються: 1. Відповідні органи адвокатського самоврядування. 2.

More information

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) Додаток 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року Про застосування персональних спеціальних економічних

More information

ВИСНОВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА 2011 РІК

ВИСНОВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА 2011 РІК Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата.

More information

IHOOPMAUIfl EMITEHTA IIIHHI4X IIATIEPIB

IHOOPMAUIfl EMITEHTA IIIHHI4X IIATIEPIB Tnry.nurufi apnyu fli4rnepgnyro i4euruuhicrr elexrpouuoi Ta narepoboi $oprvt ih$oprr,rauii, uo noaaerbcf Ao Konlicii, ra 4ocronipHicrs iur[opuaqit, HaAaHoT AJrt po3kpl4rrt B 3afar]bHoAocrynuifi ihtpoprr,raqifihifi

More information