๔. ว น เวลา และสถานท จ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การ

Size: px
Start display at page:

Download "๔. ว น เวลา และสถานท จ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การ"

Transcription

1 การส มมนาเช งปฏ บ ต การและการศ กษาด งาน เร อง การข บเคล อนนโยบายกระทรวงย ต ธรรมส วนภ ม ภาคไปส การปฏ บ ต ระหว างว นท ๒ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ กร งเทพมหานคร จ งหว ดขอนแก น จ งหว ดบ งกาฬ และสาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว จ ดโดย คณะร ฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ร วมก บ ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารย ต ธรรมจ งหว ดและย ต ธรรมทางเล อก ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ๑. หล กการและเหต ผล ตามนโยบายของคณะร ฐมนตร โดย น.ส.ย งล กษณ ช นว ตร นายกร ฐมนตร ได แถลงต อร ฐสภา เม อว นท ๒๓ ส งหาคม ๒๕๕๔ ซ งเป นนโยบายด านต างๆ ท จะด าเน นการภายในระยะเวลา ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ หล งจากน นร ฐบาลจะต องน าไปส การจ ดท าแผนการบร หารราชการแผ นด น ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ ซ งจะเป นการก าหนดเป าหมายเช งนโยบาย กลย ทธ ต วช ว ด และหน วยงานร บผ ดชอบ ไว อย างช ดเจน ท งน เพ อให ม การน านโยบายต างๆ ไปปฏ บ ต ให เก ดผลเป นร ปธรรมและเก ดประโยชน แก ประชาชนมากท ส ด ในร ปของแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ท งในระยะ ๔ ป และประจ าป ต อไป ตามล าด บ ซ งตามแผนการบร หารราชการแผ นด นด งกล าว ได ก าหนดให โครงการจ ดต งส าน กงาน ย ต ธรรมจ งหว ด ๗๖ จ งหว ด เพ อส งเสร มการอ านวยความย ต ธรรมเช งร ก เป นโครงการท ม ล าด บ ความส าค ญตามนโยบายร ฐบาล (Flagship Project) ข อ ๘.๒.๒ ปร บปร งระบบการช วยเหล อ ประชาชนท ไม ได ร บความเป นธรรมด วยมาตรการเช งร ก ให เข าถ งความเป นธรรมได ง าย รวดเร ว ท งการ ช วยเหล อด านกฎหมาย ส งเสร มกองท นย ต ธรรมเพ อการค มครองช วยเหล อคนจนและคนด อยโอกาส การ ค มครอง ด แลร กษาส ทธ เสร ภาพของประชาชน การเย ยวยาผ บร ส ทธ และผ ได ร บผลกระทบท เก ยวข อง การ กระจายโอกาสการเข าถ งความย ต ธรรมไปส ระด บจ งหว ด การเสร มสร างความเข มแข งและย ต ธรรมระด บ ช มชนและหม บ าน การพ ฒนาทางเล อกของกระบวนการย ต ธรรม ด งน น เพ อประโยชน ในการข บเคล อน แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ ของร ฐบาลในส วนท เก ยวข องก บกระทรวง ย ต ธรรม และแผนปฏ บ ต ราชการกระทรวงย ต ธรรม ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) ให เก ด ผลเป นร ปธรรม และให เจ าหน าท กระทรวงย ต ธรรมส วนกลางท ปฏ บ ต งานสน บสน นการปฏ บ ต งานของส าน กงานย ต ธรรม จ งหว ด ได ม ความร ความเข าใจในการน านโยบายไปปฏ บ ต ท ช ดเจนตรงก น ซ งจะน าไปส ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลในการข บเคล อนนโยบายมากย งข น จ งจ ดท าโครงการข บเคล อนนโยบายกระทรวงย ต ธรรม ส วนภ ม ภาคข น ๒. ว ตถ ประสงค ๑. เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจในการสน บสน นการข บเคล อนนโยบายกระทรวงส วน ภ ม ภาคในการจ ดต งและพ ฒนาส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ด ๒. เพ อก าหนดแนวทางการสน บสน นการข บเคล อนนโยบายกระทรวงย ต ธรรมส วนภ ม ภาคในการ จ ดต งและพ ฒนาส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ดให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ๓. เพ อศ กษาด งานการข บเคล อนนโยบายกระทรวงย ต ธรรมส วนภ ม ภาคในการจ ดต งและพ ฒนา ส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ดไปส การปฏ บ ต

2 ๓. กล มเป าหมาย ผ บร หารและเจ าหน าท กระทรวงย ต ธรรมจ านวนประมาณ ๖๐ คน ประกอบด วย ๑. รองปล ดกระทรวงย ต ธรรมท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต ราชการของส าน กพ ฒนาและส งเสร มการ บร หารย ต ธรรมจ งหว ดและย ต ธรรมทางเล อก (สพจ.) และผ ตรวจราชการกระทรวงย ต ธรรมประจ าเขต ตรวจราชการท ร บผ ดชอบ สยจ.ขอนแก น และ สยจ.บ งกาฬ ๒. คณะกรรมการสน บสน นและพ ฒนาการด าเน นงานของส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ด (กส.ยจ.) และเจ าหน าท ท เก ยวข อง ๓. ผ แทนส วนราชการระด บกรมในส งก ดกระทรวงย ต ธรรม ๔. ว น เวลา และสถานท จ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การ การส มมนาเช งปฏ บ ต การในคร งน จ ดข นระหว างว นท ๒ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ โดยแบ งเป น ๑. การส มมนาเช งปฏ บ ต การในส วนกลางในว นท ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห องแกรนด ฮอลล ๒ โรงแรมรามาการ เด นส ถนนว ภาวด ร งส ต กร งเทพมหานคร ๒. การส มมนาเช งปฏ บ ต การระหว างกล มเป าหมายร วมก บส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ดขอนแก น ใน ว นท ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห องประช มศาลากลางจ งหว ดขอนแก น ช น ๒ อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น และการศ กษาด งานเก ยวก บย ต ธรรมช มชน ณ ศ นย ไกล เกล ยข อพ พาทในระด บช มชน ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จ งหว ดขอนแก น และ ณ ช มชนบ านเส ยว หม ท ๙ และ ๑๓ ต าบลว งช ย อ าเภอน าพอง จ งหว ดขอนแก น ๓. การร บฟ งการบรรยายเก ยวก บย ต ธรรมทางเล อกและย ต ธรรมช มชนในสาธารณร ฐ ประชาธ ปไตยประชาชนลาว ในว นท ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ แขวงบอล ค าไซ ประเทศสาธารณร ฐ ประชาธ ปไตยประชาชนลาว ๔. การส มมนาเช งปฏ บ ต การระหว างกล มเป าหมายร วมก บส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ดบ งกาฬ ใน ว นท ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห องประช มกลาง ม งกรทอง ส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดบ งกาฬ และ การศ กษาด งานศ นย ย ต ธรรมช มชนจ งหว ดบ งกาฬ ๕. ผลท คาดว าจะได ร บ ๑. กล มเป าหมายม ความเข าใจเก ยวก บการข บเคล อนแผนการบร หารราชการแผ นด นของร ฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ ท เก ยวข องก บกระทรวงย ต ธรรม และแผนปฏ บ ต ราชการกระทรวงย ต ธรรม ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) หล กการและแนวทางกระบวนการย ต ธรรมทางเล อกและย ต ธรรมช มชน การ บร หารงานแบบบ รณาการ การจ ดองค กรเช งซ อน (Matrix Organization) และแนวทางการพ ฒนาความ ร วมม อด านงานย ต ธรรมก บองค กรปกครองส วนท องถ น ตลอดจนการสน บสน นการบร หารงานของ ส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ด ๒. กล มเป าหมายในส วนกลาง ได ม แลกเปล ยนความค ดเห นและข อเสนอแนะในการข บเคล อน นโยบายกระทรวงย ต ธรรมส วนภ ม ภาค ในการจ ดต งและพ ฒนาส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ด พร อมก าหนด แนวทางและว ธ การด าเน นงานร วมก นอย างม ประส ทธ ภาพ ๒

3 ๓. เก ดการแลกเปล ยนความค ดเห นเก ยวก บการปฏ บ ต งานระหว างบ คลากรส งก ดกระทรวง ย ต ธรรมในส วนกลางท ปฏ บ ต งานสน บสน นส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ด ก บผ บร หารและเจ าหน าท ของ ส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ดเป าหมาย อ นจะน าไปส การปร บปร งและพ ฒนาแนวทางการปฏ บ ต ให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลย งข น ๔. กล มเป าหมายได ร บความร ความเข าใจ จากการศ กษาด งาน ณ หน วยงานราชการส งก ด กระทรวงย ต ธรรม และศ นย ย ต ธรรมช มชน/ศ นย ไกล เกล ยประนอมข อพ พาทหร อท เร ยกช ออย างอ น ตลอดจนจากการศ กษาด งานเก ยวก บกระบวนการย ต ธรรมทางเล อกและย ต ธรรมช มชนในสาธารณร ฐ ประชาธ ปไตยประชาชนลาว อ นจะน าไปส การปร บปร งระบบการการปฏ บ ต งานด านกระบวนการย ต ธรรม ทางเล อกและย ต ธรรมช มชน ของส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ดให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลต อไป ๖. ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะร ฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ร วมก บ ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารย ต ธรรม จ งหว ดและย ต ธรรมทางเล อก ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ๓

4 ก าหนดการส มมนาเช งปฏ บ ต การและการศ กษาด งาน เร อง การข บเคล อนนโยบายกระทรวงย ต ธรรมส วนภ ม ภาคไปส การปฏ บ ต ระหว างว นท ๒ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ กร งเทพมหานคร จ งหว ดขอนแก น จ งหว ดบ งกาฬ และสาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว จ ดโดย คณะร ฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ร วมก บ ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารย ต ธรรมจ งหว ดและย ต ธรรมทางเล อก ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ๐๘.๐๐ ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบ ยน ณ ห องแกรนด ฮอลล ๒ โรงแรมรามาการ เด นส ๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ น. พ ธ เป ดการส มมนาเช งปฏ บ ต การ โดย นายว ระย ทธ ส ขเจร ญ ห วหน าผ ตรวจราชการกระทรวงย ต ธรรม กล าวรายงาน โดย นายบ านาญ ส วรรณร กษ ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารย ต ธรรมจ งหว ดและย ต ธรรมทางเล อก ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ๐๙.๓๐ ๑๐.๓๐ น. บรรยายเร อง ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป กระทรวงย ต ธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ โดย นายอภ ร ชศ กด ร ชน วงศ ห วหน ากล มต ดตามและประเม นผล ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ๑๐.๓๐ ๑๒.๐๐ น. บรรยายเร อง ย ต ธรรมช มชนและย ต ธรรมทางเล อก: จากแนวความค ดส แนวทางปฏ บ ต โดย รองศาสตราจารย ดร.จ ฑาร ตน เอ ออ านวย อาจารย ประจ าคณะร ฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น ๑๓.๐๐ ๑๔.๓๐ น. บรรยายเร อง ย ต ธรรมช มชนและย ต ธรรมทางเล อก: การบร หารงานแบบบ รณา การ การจ ดองค กรเช งซ อน (Matrix Organization) และแนวทางการพ ฒนา ความร วมม อด านงานย ต ธรรมก บองค กรปกครองส วนท องถ น โดย รองศาสตราจารย ว นช ย ม ชาต อาจารย ประจ าคณะร ฐศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ๑๔.๓๐ ๑๗.๓๐ น. เด นทางจากโรงแรมรามาการ เด นส ถ งเข อนล าตะคอง จ งหว ดนครราชส มา ๔

5 ๑๗.๓๐ ๑๘.๓๐ น. ร บประทานอาหารเย น ณ ร านอาหารบร เวณเข อนล าตะคอง จ งหว ดนครราชส มา ๑๘.๓๐-๒๑.๓๐ น. เด นทางจากเข อนล าตะคอง จ งหว ดนครราชส มา ถ งโรงแรมเจร ญธาน ถนนศร จ นทร อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ๐๗.๓๐ ๐๘.๓๐ น. ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารโรงแรมเจร ญธาน จ งหว ดขอนแก น ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น. เด นทางจากโรงแรมท พ ก ถ ง ส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ดขอนแก น ณ ศาลากลาง จ งหว ดขอนแก น ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การข บเคล อนนโยบายกระทรวงย ต ธรรมส วนภ ม ภาค ณ ห องประช มศาลากลางจ งหว ดขอนแก น ช น ๒ ศาลากลางจ งหว ดขอนแก น และ เย ยมชมการด าเน นก จกรรมย ต ธรรมทางเล อก ณ ส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ดขอนแก น ช น ๕ ศาลางกลางจ งหว ดขอนแก น ๑๒.๐๐ ๑๓.๑๕ น. ร บประทานอาหารกลางว น ณ ร านแซปน วคร วอ สาน ถนนม ตรภาพ อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ๑๓.๑๕ ๑๓.๔๕ น. เด นทางจากร านแซปน วคร วอ สาน ถ งศ นย ไกล เกล ยข อพ พาทในระด บช มชน ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จ งหว ดขอนแก น ๑๓.๔๕ ๑๕.๐๐ น. ศ กษาด งานการไกล เกล ยข อพ พาทในระด บช มชน ณ ศ นย ไกล เกล ยข อพ พาทใน ระด บช มชน ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จ งหว ดขอนแก น ๑๕.๐๐ ๑๕.๓๐ น. เด นทางจากต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน ถ งบ านเส ยว หม ท ๙ และ ๑๓ ต าบลว งช ย อ าเภอน าพอง จ งหว ดขอนแก น ๑๕.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ศ กษาด งานระบบงานย ต ธรรมช มชน ณ บ านเส ยว หม ท ๙ และ ๑๓ ต าบลว งช ย อ าเภอน าพอง จ งหว ดขอนแก น ๑๖.๓๐ ๒๐.๐๐ น. เด นทางจากอ าเภอน าพอง จ งหว ดขอนแก น ถ ง โรงแรมเดอะว น จ งหว ดบ งกาฬ (ร บประทานอาหารเย นระหว างเด นทาง) ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ๐๗.๓๐ ๐๘.๓๐ น. ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารโรงแรมเดอะว น จ งหว ดบ งกาฬ ๐๘.๓๐ ๑๐.๐๐ น. เด นทางจากโรงแรมเดอะว น จ งหว ดบ งกาฬ ถ งแขวงบอล ค าไซ สาธารณร ฐ ประชาธ ปไตยประชาชนลาว ๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ร บฟ งการบรรยายเร อง การด าเน นกระบวนการย ต ธรรมทางเล อกและย ต ธรรมช มชน ในสาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว ณ แขวงบอล ค าไซ สาธารณร ฐ ประชาธ ปไตยประชาชนลาว ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น ณ แขวงบอล ค าไซ สาธารณร ฐประชาธ ปไตย ประชาชนลาว ๕

6 ๑๓.๐๐ ๑๕.๓๐ น. ศ กษาสภาพและว ถ ช ว ตของช มชน ตลอดจนศ ลปะ ว ฒนธรรมของคนพ นถ น ณ แขวงบอล ค าไซ สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว ๑๕.๓๐ ๑๗.๐๐ น. เด นทางจากแขวงบอล ค าไซ สาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชนลาว ถ งโรงแรม เดอะว น จ งหว ดบ งกาฬ ๑๗.๓๐ ๑๘.๓๐ น. ร บประทานอาหารเย น ณ โรงแรมเดอะว น จ งหว ดบ งกาฬ ๑๘.๓๐ ๒๑.๓๐ น. ประช มกล มเพ อสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ และการศ กษาด งานเบ องต น ณ ห องประช มโรงแรมเดอะว น จ งหว ดบ งกาฬ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ๐๗.๓๐ ๐๘.๓๐ น. ร บประทานอาหารเช า ณ ห องอาหารโรงแรมเดอะว น จ งหว ดบ งกาฬ ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น. เด นทางจากโรงแรมเดอะว น ถ งส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดบ งกาฬ ๐๙.๐๐ ๑๑.๐๐ น. ส มมนาเช งปฏ บ ต การ และศ กษาด งาน เร อง การข บเคล อนนโยบายกระทรวง ย ต ธรรมส วนภ ม ภาค: การจ ดต งและพ ฒนาส าน กงานย ต ธรรมจ งหว ด ณ ห องประช มกลาง ม งกรทอง ส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดบ งกาฬ ๑๑.๐๐ ๑๒.๑๕ น. ร บประทานอาหารกลางว น ณ ร านอาหารแม น า จ งหว ดบ งกาฬ ๑๒.๑๕ ๑๓.๐๐ น. เด นทางจากร านอาหารแม น า ถ งศ นย ย ต ธรรมช มชนจ งหว ดบ งกาฬ ๑๒.๑๕ ๑๔.๓๐ น. ศ กษาด งานการด าเน นงานของศ นย ย ต ธรรมชนจ งหว ดบ งกาฬ ณ ศ นย ย ต ธรรมช มชน จ งหว ดบ งกาฬ ๑๔.๓๐ น. เด นทางกล บกร งเทพมหานคร (ร บประทานอาหารเย นระหว างเด นทาง) หมายเหต : ๑. ก าหนดการอาจม การเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม ๒. อาหารว างบร การในห องประช ม ๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

โดยได จ ดประช มส มมนาข นในว นพฤห สบด ท ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. ณ ห องแกรนด บอลร ม โรงแรมรามา การ เด นส กร งเทพมหานคร

โดยได จ ดประช มส มมนาข นในว นพฤห สบด ท ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. ณ ห องแกรนด บอลร ม โรงแรมรามา การ เด นส กร งเทพมหานคร ๗.๕ การจ ดประช มเผยแพร ผลการด าเน นงานโครงการจ ดท าศ นย พ ฒนาเม องอ ตสาหกรรมเช งน เวศ ท ปร กษาฯ ได ด าเน นการจ ดประช มส มมนาเผยแพร ผลการด าเน นงานโครงการจ ดท าศ นย พ ฒนา เม องอ ตสาหกรรมเช งน เวศ เพ อน

More information

แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) ส งเสร มประชาธ ปไตย ค ณธรรม ความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด ด D. Democracy, Decency, Drug- กระทรวงศ กษาธ การ

แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) ส งเสร มประชาธ ปไตย ค ณธรรม ความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด ด D. Democracy, Decency, Drug- กระทรวงศ กษาธ การ แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) 3 ด D ส งเสร มประชาธ ปไตย ค ณธรรม ความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด Democracy, Decency, Drug- กระทรวงศ กษาธ การ แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) -----------------------

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก คาน า นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

โครงการส มมนา ผ บร หารการพยาบาล กล มการพยาบาล โรงพยาบาลช มชน : บร หารการพยาบาลภายใต สถานการณ ว กฤต ฉ กเฉ น : Crisis Management in Nursing

โครงการส มมนา ผ บร หารการพยาบาล กล มการพยาบาล โรงพยาบาลช มชน : บร หารการพยาบาลภายใต สถานการณ ว กฤต ฉ กเฉ น : Crisis Management in Nursing โครงการส มมนา ผ บร หารการพยาบาล กล มการพยาบาล โรงพยาบาลช มชน : บร หารการพยาบาลภายใต สถานการณ ว กฤต ฉ กเฉ น : Crisis Management in Nursing หล กการและเหต ผล สถานการณ ว กฤต ฉ กเฉ น (Crisis : state of emergency)

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย หน า ๖ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการด าเน นงานศ นย ประสานงานองค การช มชน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบกรมการพ ฒนาช มชน ว าด วยการด าเน นงานศ นย ประสานงานองค กรช มชน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให เหมาะสมย

More information

รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ...

รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ... รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ.... ๑. หล กการและเหต ผล ซากผล ตภ ณฑ เคร องใช ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส จ ดเป นว ตถ อ นตรายประเภทท

More information

แผนย ทธศาสตร ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมการปกครอง

แผนย ทธศาสตร ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมการปกครอง แผนย ทธศาสตร ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมการปกครอง คานา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ก าหนดให

More information

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง...

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ

More information

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

เน อหา และประเด นการส มมนา

เน อหา และประเด นการส มมนา การส มมนาเร อง มองอนาคตการจ ดการน าประเทศไทย ผ านบทเร ยนป ญหาน าท วม ๒๕๕๔ท ผ านมา ว นท ๒๐ ก นยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมตร ง ถนนว ส ทธ กษ ตร ย แขวงบางข นพรหม เขตพระนคร กร งเทพมหานคร หล กการและเหต ผล ประเทศไทย ม

More information

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ.

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให ม คณะกรรมการนโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาสตร แห งชาต ( กยส.

More information

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ส งหาคม พ.ศ. 2556 ก บทสร ปสาหร บผ บร หารหล กส ตร กลไก แนวปฏ

More information

ว นอาท ตย ท 4 ก มภาพ นธ

ว นอาท ตย ท 4 ก มภาพ นธ การส มมนามหกรรมการจ ดสว สด การโดยองค กรช มชน สว สด การช มชน คนไม ท งก น ระหว างว นท 4-5 ก มภาพ นธ 2550 ณ หอประช มว ทยท ศน มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมมาธ ราช จ งหว ดนนทบ ร การจ ดส มมนามหกรรมการจ ดสว สด การโดยองค

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ.

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ. ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ร ฐบาลได แถลงนโยบายด านเศรษฐก จและส งคมต

More information

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน 18 บทท 4 แนวทางการจ ดการ องค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ว ตถ ประสงค : พ ฒนากระบวนการจ ดการของหน วยงานเพ อให บ คลากรปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ

More information

สร ปการอบรมส มมนา ร นท ๒ เร อง

สร ปการอบรมส มมนา ร นท ๒ เร อง สร ปการอบรมส มมนา ร นท ๒ เร อง แผนย ทธศาสตร กรมทร พยากรน า ก บการเช อมโยงให สอดคล องก บห วงโซ ค ณค า แผนย ทธศาสตร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ว นท ๒๕ พฤศจ กายน 255๖ ณ โรงแรมรอย ลร เวอร กร งเทพฯ...

More information

โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------

โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------ -๑- โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------ ๑. หล กการและเหต ผล จากสถานการณ บ านเม องในห วงเวลาท ผ านมา ประเทศไทยประสบป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ )

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน คานา ตามท ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ

More information

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล ป ญหาท เก ดข นเป นอย างไรบ าง ท ผ านมาผลการว เคราะห เป นไปตามท ส าน กงบประมาณต องการหร อไม และส าน ก/กองต างๆ ท าถ กต องหร

More information

ค ม อหน วยบร การว ชาการ

ค ม อหน วยบร การว ชาการ ค ม อหน วยบร การว ชาการ งานบร การว ชาการแก ส งคม ว ทยาล ยนว ตกรรมส อสารส งคม มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ หน วยบร การว ชาการ ค ม อหน วยบร การว ชาการ งานบร การว ชาการแก ส งคม เน องด วยมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information