1. ว ตถ ประสงค 2. ว น เวลา และสถานท ประช ม

Size: px
Start display at page:

Download "1. ว ตถ ประสงค 2. ว น เวลา และสถานท ประช ม"

Transcription

1 รายงานการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนนสาหร บรถจ กรยานในเขตทางพ เศษ รายงานการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ด าเน นการหล งจากส งรายงานฉบ บกลางของการศ กษา โดยม ว ตถ ประสงค เพ อน าเสนอความก าวหน าของผลการศ กษาความเหมาะสมของโครงการ และผลการศ กษา จ ดท าร างแผนแม บท และความก าวหน าของ การออกแบบเบ องต นโครงข ายถนนส าหร บรถจ กรยานโครงการน าร องฯ รวมท งร บฟ งข อค ดเห นและข อเสนอแนะ ต อโครงการ ดาเน นการเม อว นจ นทร ท 9 ม ถ นายน 2557 เวลา น. ณ ห องพระรามเก า ช น 6 โรงแรม เอส ซ ปาร ค กร งเทพมหานคร ม รายละเอ ยดด งน 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อเผยแพร ประชาส มพ นธ ให กล มเป าหมายได ร บทราบความก าวหน าของการศ กษาความเหมาะสมฯ ของโครงการ 2) เพ อนาเสนอร างแผนแม บทการพ ฒนาและโครงการนาร องฯ 3) เพ อร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะ จากผ ท เก ยวข อง เพ อน าไปพ จารณาประกอบการศ กษา ในโครงการ 2. ว น เวลา และสถานท ประช ม การส มมนาร บฟ งความค ดเห นในคร งน จ ดประช มอย างเป นทางการ ซ งคณะท างานและบร ษ ทท ปร กษา ได ร วมก นจ ดเตร ยมสถานท ในการประช ม จ ดบอร ดน ทรรศการ แสดงพ นท โครงการ และข อม ลท เก ยวข อง เพ อให ผ เข าร วมประช มได ศ กษาและซ กถามในเบ องต นก อนเร มประช มข นตอนการดาเน นงานส มมนา พ ธ กรและผ ด าเน นรายการ ได กล าวแนะน าว ตถ ประสงค ของการจ ดประช ม จากน น นายเอกร นทร เหล องว ล ย ห วหน าแผนกทดสอบ ควบค มค ณภาพและพ ฒนามาตรฐานกองว จ ยและพ ฒนาว ศวกรรมระบบ ทางพ เศษ (ประธานกรรมการตรวจการจ าง) กล าวรายงาน และนายพ ภพ ฟ เจร ญ ผ ช วยผ ว าการการทางพ เศษ แห งประเทศไทย กล าวเป ดการส มมนา โดยม รายละเอ ยดด งน โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -1-

2 น. ลงทะเบ ยนและร บเอกสาร น. พ ธ เป ดการส มมนา - กล าวรายงาน โดย นายเอกร นทร เหล องว ล ย ห วหน าแผนกทดสอบ ควบค มค ณภาพและพ ฒนามาตรฐานกองว จ ยและพ ฒนาว ศวกรรม ระบบทางพ เศษ (ประธานกรรมการตรวจการจ าง) - กล าวเป ดการส มมนา โดย นายพ ภพ ฟ เจร ญ ผ ช วยผ ว าการการทาง พ เศษแห งประเทศไทย น. คณะท ปร กษานาเสนอรายละเอ ยดของการศ กษาโครงการ ความเป นมา ว ตถ ประสงค โครงการ และว ตถ ประสงค การส มมนา แนวค ดการจ ดท าแผนและร างแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนน สาหร บทางจ กรยานในเขตทางพ เศษของ กทพ. โดย รศ.ดร.ธว ชช ย เหล าศ ร หงส ทอง ผ จ ดการโครงการ แนวค ดการออกแบบและความก าวหน าของการออกแบบเบ องต น โครงข ายถนนสาหร บรถจ กรยานโครงการนาร องฯ โดย นายบรรพต เจร ญส ตยธรรม รองผ จ ดการโครงการ/ว ศวกรโครงสร าง น. ผ เข าร วมประช มซ กถามและแสดงความค ดเห น น. ป ดการส มมนา / และร วมร บประทานอาหารกลางว น 3. กล มเป าหมาย กล มเป าหมายท เช ญเข าร วมประช ม ประกอบด วย หน วยงานราชการ หน วยงานร ฐว สาหก จ สมาคม จ กรยาน และชมรมป นจ กรยาน สถาบ นการศ กษา และผ แทนส าน กงานเขตต างๆในพ นท โครงข ายถนนโครงการ เป นต น ม จ านวนผ เข าร วมประช มท งหมด 82 คน ด งแสดงในตารางท 1 แสดงรายช อผ เข าร วมการประช มไว ใน ภาคผนวก ก โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -2-

3 ตารางท 1 จานวนผ เข าประช มจาแนกตามกล มเป าหมาย กล มเป าหมาย จานวนผ เข าร วมส มมนา 1. หน วยงานราชการ 18 2 ผ แทนสาน กงานเขตต างๆในพ นท โครงข ายถนนโครงการ หน วยงานร ฐว สาหก จ /เอกชน/สถาบ นการศ กษา 2 4. สมาคมชมรมจ กรยาน ผ แทนการทางพ เศษฯ และกล มบร ษ ทท ปร กษา ส อมวลชน 2 รวม สร ปเน อหาการบรรยายนาเสนอภาพรวมของโครงการ น าเสนอ โดย รศ.ดร.ธว ชช ย เหล าศ ร หงษ ทอง ผ จ ดการโครงการ และนายบรรพต เจร ญส ตยธรรม รองผ จ ดการโครงการ/ว ศวกรโครงสร าง ม ห วข อโดยสร ปในการนาเสนอรายละเอ ยด ด งน 1) ภาพรวมและแนวค ดการศ กษาโครงการ 2) แนวค ดการจ ดท าแผนและร างแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนนส าหร บทางจ กรยานในเขต ทางพ เศษของ กทพ. 3) แนวค ดการออกแบบและความก าวหน าของการออกแบบเบ องต นโครงข ายถนนส าหร บรถจ กรยาน โครงการนาร องฯ 5. การอภ ปรายและแลกเปล ยนความค ดเห นและตอบคาถาม ภายหล งการบรรยายในข อ 4. แล วน นได จ ดช วงเวลาส าหร บแลกเปล ยนความค ดเห นและตอบค าถาม ก บผ เข าร วมส มมนา โดยคณะผ เช ยวชาญบร ษ ทท ปร กษา ประกอบด วย 1) รศ.ดร.ธว ชช ย เหล าศ ร หงส ทอง ผ จ ดการโครงการ 2) นายบรรพต เจร ญส ตยธรรม รองผ จ ดการโครงการ/ว ศวกรโครงสร าง โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -3-

4 และสร ปม ผ ซ กถามประเด นและให ข อเสนอแนะเก ยวก บการศ กษาจ ดท าแผนแม บทการพ ฒนาโครงข าย ถนนสาหร บรถจ กรยานในเขตทางพ เศษ การศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง ด งน ประเด นข อค ดเห นและข อเสนอแนะ คาช แจงจากท ปร กษา ประเด นด านการศ กษาจ ดทาแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนนสาหร บรถจ กรยานในเขตทางพ เศษ เสนอแนะให พ จารณาและประสานข อม ลเพ มเต มก บ กล ม 7 มหาว ทยาล ยท ก าล งศ กษาเร องทางจ กรยาน ในกร งเทพ เพ อประโยชน ส งส ดในการวางแผน เช อมต อเส นทางจ กรยานและการเช อมต อก บระบบ ขนส งมวลชนอ นๆ เสนอให ม แนวทาง/โครงการท ส งเสร มและด งด ด ผ ท ไม ใช จ กรยานในการเด นทาง ให ห นมาใช จ กรยาน มากข น เพ อให โครงการม ความย งย น ภายใต การศ กษาโครงการฯ ได ม การทบทวนข อม ล เส นทางจ กรยานของ กทม. ไว แล ว เร องการด งด ดให ม การใช จ กรยานเพ มมากข น จาเป นต องได ร บการร วมดาเน นการจากหน วยงานอ นๆ ด วย ภายใต ท งน ภายใต การศ กษาโครงการฯ และการ จ ดท าร างแผนแม บทฯ น น ได ม การเสนอโครงการ ท เก ยวข องก บการส งเสร มและประชาส มพ นธ โครงการน าร องแก สาธารณะชนไว แล ว โดยเสนอให กทพ. ประสานหน วยงานท เก ยวข องเพ อเป าประสงค เด ยวก นในการส งเสร มการใช จ กรยาน ควรม แผนให ความช วยเหล อในกรณ ท เก ดอ บ ต เหต ในการศ กษาแผนแม บทฯ ได เสนอให ม หน วยงานด แล ประจาในเร องน ควรม แผนในการทาความสะอาดทางจ กรยาน ร บไปดาเน นการพ จารณาปร บปร งผลการศ กษา โอกาสท จะม การก อสร างเส นทางจ กรยานในพ นท ฝ ง ธนบ ร พ นท สาธารณะร มทางจ กรยานท เก ดข น จะด าเน น ป องก นไม ให เก ดป ญหาอาชญากรรมได อย างไร พ นท ฝ งธนบ ร ก อย ในแผนงานก อสร างเส นทาง จ กรยาน หากช มชนและภาคร ฐในพ นท ม ความพร อม ในการสน บสน นด านงบประมาณก จะท าให ทาง จ กรยานในพ นท ฝ งธนบ ร ด าเน นการได เร วข น แต ตาม แผนงานของ กทพ. น นจะอย ในแผนระยะกลาง 3-5 ป ข างหน า ในแผนได ม การเสนอโครงการรองร บไว แล ว แต ในเวลา กลางค น จะต องม มาตรการเพ มเต ม โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -4-

5 ประเด นข อค ดเห นและข อเสนอแนะ คาช แจงจากท ปร กษา ประเด นด านการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง เสนอให ในการศ กษาโครงการน าร อง ม การออกแบบ รายละเอ ยดการศ กษาของโครงการน น ได ม การศ กษา เส นทางจ กรยานของ กทพ. ท เช อมต อก บพ นท ก จกรรม และพ จารณาไว แล ว ซ งเน นการเช อมต อระบบขนส ง อ นๆ เช น ทางจ กรยานข าม ถ.พระราม 9 เพ อเช อมต อ อ นๆ ร วมด วย เช น ท าเร อ และ ARL ส วนเส นทาง พ นท ทางด านท ศใต เช อมก บโครงการน าร องท ม ความเป นไปได ค อ เส นทางเช อมถนนส ข มว ทบร เวณพระโขนง เสนอแนะว าควรน าป ญหาอ ปสรรคของโครงการ เช น ร บไปดาเน นการพ จารณาปร บปร งผลการศ กษา ต องท าสะพานจ กรยานข ามทางแยกถนนสายหล ก ท าอ โมงค จ กรยานลอดถนน ท าให ค าก อสร างโครงการ ม ม ลค าส ง น ามาใช โปรโมทเป นจ ดขายโครงการด าน ความสะดวกและปลอดภ ยในการข บข ร วมก บการ ออกแบบปร บปร งภ ม ท ศน Landscape พ นท ให ม ความ สวยงามและม เอกล กษณ ถ าเป นไปได อยากให ทางจ กรยานม ความกว างไม น อย ร บไปดาเน นการพ จารณาความเหมาะสม กว า 4 เมตร และถ าในอนาคตความต องการเด นทาง มากข น ก ควรม การขยายความกว างและเพ มจ านวน ช องทางให เหมาะสม เสนอให จ ดท าทางจ กรยานช ดไปทางขอบทางด านใด ด านหน งของแนวเส นทาง เพ อให ม พ นท ว างเหล อในการ ใช ประโยชน มากข น เสนอให ปร บปร งงบประมาณการปร บปร งด านภ ม ท ศน Landscape ให ม ม ลค าท ส งกว าน เน องจากค ดว า งบประมาณท น าเสนอน าจะน อยเก นไป ไม เพ ยงพอต อ การพ ฒนาเพ อด งด ดผ ใช จ กรยาน เสนอแนะให พ จารณาออกแบบเส นทางจ กรยาน โดย พ จารณาถ งกล มผ ใช เส นทางท ไม ใช น กป นจ กรยาน ม ออาช พ เช น แม บ าน ผ ส งอาย เป นต น เป นต วต งใน การออกแบบ โดยประเด นท ก งวลค อ การออกแบบ ความลาดช นของสะพานจ กรยานข ามทางแยก การออกแบบเส นทางจ กรยานโครงการน าร องได ม การ สารวจและพ จารณาประเด นด งกล าวไว แล ว และเสนอ แนวเส นทางท เหมาะสม ซ งอาจม ข อจ าก ด ด านกายภาพเก ยวก บขนาดของพ นท และข อก าหนด เก ยวก บระยะ clearance ร บไปดาเน นการพ จารณาปร บปร งผลการศ กษา ร บไปดาเน นการพ จารณาปร บปร งผลการศ กษา โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -5-

6 ประเด นข อค ดเห นและข อเสนอแนะ คาช แจงจากท ปร กษา ประเด นด านการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง การออกแบบเส นทางจ กรยานโครงการน าร องด งกล าว ข อเสนอแนะด งกล าวสอดคล องก บการศ กษาออกแบบ ควรพ จารณาออกแบบเพ อการเด นทางเป นหล ก โครงการน าร อง ซ งม งเน นส าหร บการส ญจร ซ งควบค ไปก บการออกแบบตามว ตถ ประสงค อ นๆ เช น ในช ว ตประจาว น เพ อการออกกาล งกาย และส นทนาการ เป นต น การออกแบบควรค าน งถ งป ญหามลพ ษทางอากาศ และ ร บไปดาเน นการพ จารณาความเหมาะสม การระบายอากาศ ในแนวเส นทาง (ผ แทนจากกล ม จ กรยาน) ต งข อก งวลเก ยวก บอ บ ต เหต บนทางด วนแล วรถยนต ตก ร บไปดาเน นการพ จารณาความเหมาะสม ลงมาด านล างบนเส นทางจ กรยาน ซ งอาจเป นอ นตราย ต อผ ใช เส นทาง ในการออกแบบควรม การพ จารณา มาตรการป องก น เส นทางจ กรยานโครงการน าร องด งกล าว คนเด นเท า สามารถเข าไปใช พ นท เส นทางจ กรยานของโครงการ ได หร อไม โครงการนาร องด งกล าวม การเก บค าใช เส นทางจ กรยาน หร อไม และความเป นไปได ในการเป ดให บร การโดยไม ค ดค าใช จ าย เสนอแนวค ดด านร ปแบบการลงท นโครงการน น โมเดล CSR น าจะม ความเป นไปได โดยควรด งผ ประกอบการ ธ รก จ/อส งหาร มทร พย ตามแนวเส นทางท สนใจขอ เช อมต อพ นท ก บทางจ กรยานโครงการน าร องเข ามาร วม ลงท น ควรม มาตรการจ าก ดความเร วในการใช จ กรยานให ไม เก น 30 กม./ชม. เพ อความปลอดภ ย หากโครงการทางจ กรยานประสบความส าเร จและเป นท น ยม จะม ผลต อรายได จากการจ ดเก บค าผ านทางพ เศษ ของ กทพ.หร อไม ในบร เวณท เป นสวนสาธารณะท แนวเส นทางจ กรยาน โครงการน าร องต ดผ านอาจท าได เช น บ งพระราม 9 ซ งจะต องม การศ กษาความเป นไปได อ กคร ง ม ความเป นไปได ท จะเป ดให ใช เส นทางจ กรยานโดยไม ค ดค าใช จ าย เน องจาก กทพ. ม ศ กยภาพด าน งบประมาณส ง ในส วนของค าบ าร งร กษาระบบก อาจ จ ดเก บรายได จากค าเช าพ นท เป ดร านค า เป นต น ร บไปดาเน นการพ จารณาความเหมาะสม ในอนาคตอาจต องม การจ าแนกช องทางส าหร บ จ กรยานช า และช องทางสาหร บจ กรยานเร ว ในขณะน ส ดส วนจ านวนผ ใช จ กรยานม น อยจ งไม ม ผล ต อรายได จากการจ ดเก บค าผ านทางพ เศษ โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -6-

7 ประเด นข อค ดเห นและข อเสนอแนะ คาช แจงจากท ปร กษา ประเด นด านการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง พ นท ประกอบก จกรรมใต ทางด วนท ม อย แล ว เช น ลาน ในบร เวณทางจ กรยานข ามแยกต ดถนนลาดพร าว ก ฬา บร เวณแยกต ดถนนลาดพร าว เม อม เส นทาง นอกจากจะจ ดให ม ทางจ กรยานยกระด บข ามแยกแล ว จ กรยานเข าไป จะดาเน นการก บพ นท เหล าน นอย างไร ด านล างจะจ ดให ม ทางจ กรยานระด บพ นราบผ านลาน ก ฬาด วย และจะออกแบบให ผ ใช ทางจ กรยานสามารถ ข ามถนนลาดพร าวด วยทางข ามระด บพ นราบ พร อม จ ดให ม ส งอ านวยความสะดวกส าหร บการน าจ กรยาน ข ามทางแยก ต งข อก งวลใจเก ยวก บความไม สะดวกในการเข าถ งพ นท ใกล เค ยงตามแนวเส นทางโครงการนาร อง ท าไมทางจ กรยานช วงท เบ ยงแนวเส นทางเพ อไปถนน พระราม 9 ต องต งอย บนด านซ ายของถนน และการ ก อสร างทางจ กรยานยกระด บบนแนวเส นทางจ กรยาน ของ กทม. อาจทาให ม อ ปสรรคในการดาเน นการได การด าเน นการทางด านกายภาพเพ อป องก นไม ให ม จ กรยานยนต มาใช ทาง จะเป นอ ปสรรคส าหร บผ ใช จ กรยานด วย เน องจากจ กรยานท ใช ก นอย ท วไปม ล กษณะท ค อนข างหลากหลาย โดยเสนอให ควรใช ก าล ง เจ าหน าท และการใช กล อง CCTV ตรวจจ บผ ใช จ กรยานยนต ท ฝ าฝ นเข ามาใช เส นทาง การเข าถ งพ นท ต องใช เส นทางจ กรยานด านข างท ม อย เด มของ กทม. และสามารถใช อ โมงค ทางลอดของ โครงการข ามถนนเพ อเช อมต อถนนและทางจ กรยาน ของ กทม. ซ งค ดว าเพ อความสะดวกและปลอดภ ย ทางจ กรยานของ กทม. น นอาจจะต องม การพ จารณา ปร บปร งเพ อรองร บการข บข แบบสวนทางก นด วย เส นทางช วงด งกล าวม งหน าเข าพ นท บ งพระราม 9 การ ก อสร างทางจ กรยานยกระด บทางด านซ ายของถนนจ ง ม ความเหมาะสม และบร เวณท เร มม การเบ ยงแนว เส นทางเป นจ ดท ม ความเหมาะสมและม อ ปสรรค ทางด านกายภาพน อยท ส ด ในส วนแนวเส นทาง จ กรยานของ กทม. จร งๆ แล วอย ในพ นท ของ กทพ. ท กทม.ได เข ามาด าเน นการ การก อสร างทางจ กรยาน ยกระด บคร อมทางจ กรยานของ กทม. จ งสามารถ ดาเน นการได (ค ณบรรพต) ม ความจ าเป นท จะต องใช การด าเน นการปร บปร ง ทางด านกายภาพเพ อป องก นไม ให ม จ กรยานยนต มาใช ทาง แต อย างไรก ตามจะใช มาตรการอ นๆ ควบค ไป ด วย เช น ระบบบ ตรเข าออกทางจ กรยาน และการใช เจ าหน าท คอยตรวจตรา เป นต น ท งน การด าเน นการ ปร บปร งด านกายภาพด งกล าวจะด าเน นการบนทาง จ กรยานของ กทม. ส วนการด าเน นการเพ อป องก น ในส วนท จะเข าส ระบบทางจ กรยานของโครงการ จร งๆ แล วสามารถป องก นได อย แล วด วยการใช คลอง ระบายน า และพ มไม เต ยข างทางจ กรยาน โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -7-

8 ประเด นข อค ดเห นและข อเสนอแนะ คาช แจงจากท ปร กษา ประเด นด านการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง เน องจากค าก อสร างโครงการม ม ลค าส ง อยากทราบผล แนวค ดในการว เคราะห ความค มค าของโครงการท ใช การศ กษาความค มค าและร ปแบบการลงท นของ ก นอย โดยท วไปอาจไม เหมาะสมส าหร บโครงการน โครงการว าเป นอย างไร ซ งมองถ งผลประโยชน ในร ปแบบม ลค าทางการเง น เป นส าค ญ การค าน งถ งผลประโยชน ในร ปแบบอ นๆ ด วย เช น ผลประโยชน ด านภาพล กษณ ขององค กร และผลประโยชน ท เก ดก บสาธารณชน เป นต น อาจจะ ช วยลดการเส ยโอกาสท สาธารณชนจะได ร บประโยชน จากโครงการ แต อย างไรก ตามการศ กษาความค มค า และร ปแบบการลงท นก ย งคงต องม การศ กษาเน องจาก อย ในข อก าหนดของการศ กษาโครงการ โดยผล การศ กษาอาจจะต องแสดงข อม ลให กทพ. ทราบว า โครงการจะค มท นเม อม ผ มาใช เส นทางเท าใด ซ งผล การศ กษาในส วนน จะม การน าเสนอในการส มมนาร บ ฟ งความค ดเห นคร งท 3 ต อไป ควรม ผลการศ กษาท แสดงถ งจ านวนหร อส ดส วนร ปแบบ ร บไปดาเน นการพ จารณาปร บปร งผลการศ กษา การเด นทางท เปล ยนมาใช การเด นทางด วยระบบ จ กรยานจากการดาเน นโครงการ ควรม ผลการศ กษาท แสดงถ งการใช พล งงานท ลดลง ร บไปดาเน นการพ จารณาปร บปร งผลการศ กษา และการปล อยก าซพ ษท ลดลงจากการดาเน นโครงการ 6. สร ปผลจากแบบสอบถาม ภายหล งจากการบรรยาย การตอบข อซ กถาม และการร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะต างๆ คณะผ จ ดการประช มได ขอให ผ เข าร วมประช มแสดงความค ดเห นต อโครงการ โดยการออกแบบสอบถามความค ด เห นสร ปข อม ลใน 3 ประเด น ด งน 1) ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม 2) ความเข าใจในการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 3) ความค ดเห นต อการพ ฒนาโครงการ สร ปม ผ ตอบแบบประเม นข อค ดเห นและข อเสนอแนะ จ านวนรวมท งส น 61 ท าน โดยสร ปผลจาก แบบสอบถาม ม รายละเอ ยด ด งน โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -8-

9 1) ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม 1.1) ผ ตอบแบบสอบถาม เป นเพศชาย จ านวน 43 คน (ร อยละ 70.49) เพศหญ ง จ านวน 18 คน (ร อยละ 29.51) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 2 1.2) กล มท แสดงความค ดเห นมากท ส ด ม อาย ระหว าง ป จ านวน 23 คน (ร อยละ 37.70) รองลงมาม อาย ป จ านวน 16 คน (ร อยละ 26.23) และอาย ป ม จ านวน 14 คน (ร อยละ 22.95) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 2 1.3) ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ จานวน 43 คน (ร อยละ 70.49) จบการศ กษาในระด บปร ญญาตร รองลงมาจบการศ กษาระด บส งกว าปร ญญาตร จ านวน 15 คน (ร อยละ 24.59) และ อน ปร ญญา จานวน 3 คน (ร อยละ 4.92) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -9-

10 1.4) ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นผ แทนจากหน วยงานราชการ จ านวน 40 คน (ร อยละ 65.57) รองลงมาเป นต วแทนจากชมรมจ กรยาน จ านวน 10 คน (ร อยละ 16.39) และ ต วแทนจากร ฐว สาหก จ จ านวน 8 คน (ร อยละ 13.11) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และ ตารางท 2 ตารางท 2 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม รายละเอ ยด/ ประเด นข อม ล จานวนผ ร วมส มมนา 82 คน จานวน ร อยละ 1. เพศ - ชาย หญ ง รวม อาย - น อยกว า 30 ป อาย ป อาย ป อาย ป อาย ป อาย 70 ป ข นไป การศ กษา - อน ปร ญญา ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร สถานภาพ/ส งก ด - หน วยงานราชการระด บต าง ๆ (จ งหว ด/อาเภอ) หน วยงานร ฐว สาหก จ ส อมวลชน เอกชน ชมรมจ กรยาน ท มา : การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ว นท 9 ม ถ นายน 2557 โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -10-

11 2) ความค ดเห นต อการส มมนาร บฟ งความค ดเห น 2.1) ความเข าใจต อว ตถ ประสงค ของการประช ม พบว า ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ จ านวน 42 คน (ร อยละ 68.85) ม ความเข าใจในระด บมาก และอย ในระด บปานกลาง จ านวน 19 คน (ร อยละ 31.15) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 3 2.2) ความเข าใจต อการศ กษา จ ดท าแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนน ส าหร บรถจ กรยาน ในเขตทางพ เศษ พบว า ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ จ านวน 36 คน (ร อยละ 59.02) ม ความเข าใจในระด บมาก และม ความเข าใจอย ในระด บปานกลาง จ านวน 25 คน (ร อยละ 40.98) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 3 2.3) ความเข าใจการศ กษาความเหมาะสมและการออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง พบว า ผ ตอบ แบบสอบถามส วนใหญ จ านวน 36 คน (ร อยละ 59.02) ม ความเข าใจอย ในระด บมาก รองลงมาอย ในระด บปานกลาง ม จ านวน 24 คน (ร อยละ 39.34) ม เพ ยงจ านวน 1 คน (ร อยละ 1.64) ท เข าใจในระด บน อย รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 3 โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -11-

12 2.4) ความเข าใจการศ กษาร ปแบบการลงท นท เหมาะสมของโครงการ พบว า ผ ตอบแบบสอบถาม ส วนใหญ จานวน 35 คน (ร อยละ 57.38) ม ความเข าใจอย ในระด บปานกลาง รองลงมาอย ใน ระด บมาก ม จานวน 23 คน (ร อยละ 37.70) ม เพ ยงจ านวน 3 คน (ร อยละ 4.92) ท เข าใจใน ระด บน อย รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 3 ตารางท 3 ความค ดเห นในการส มมนาร บฟ งความค ดเห น รายละเอ ยด/ ประเด นข อม ล จานวนผ ร วมส มมนา 82 คน จานวน ร อยละ 1. ความเข าใจต อว ตถ ประสงค ของการประช ม - มาก ปานกลาง น อย ความเข าใจในการศ กษาจ ดทาแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนน - มาก ปานกลาง น อย ความเข าใจการศ กษาความเหมาะสมและการออกแบบเบ องต น - มาก ปานกลาง น อย ความเข าใจการศ กษาร ปแบบการลงท นท เหมาะสมของโครงการ - มาก ปานกลาง น อย ท มา : การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ว นท 9 ม ถ นายน 2557 โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -12-

13 3) ความค ดเห นต อการพ ฒนาโครงการ 3.1) ความเห นต อหล กเกณฑ การว เคราะห และจ ดล าด บแนวเส นทางโครงการ พบว า ผ ตอบ แบบสอบถามส วนใหญ ซ งม จ านวน 56 คน (ร อยละ 91.80) เห นด วยต อหล กเกณฑ การว เคราะห และจ ดล าด บแนวเส นทางโครงการ และท ไม เห นด วย ม จ านวน 1 คน (ร อยละ 1.64) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 4 3.2) ความเห นต อแนวเส นทางท ได ร บการค ดเล อกเป นโครงการนาร อง พบว า ผ ตอบแบบสอบถาม ส วนใหญ ซ งม จ านวน 57 คน (ร อยละ 93.44) เห นด วยต อแนวเส นทางท ได ร บการค ดเล อก เป นโครงการนาร อง และท ไม เห นด วย ม จานวน 2 คน (ร อยละ 3.28) รายละเอ ยดด งแสดงใน ร ป และตารางท 4 3.3) ความเห นต อข นตอนการจ ดทาแผนแม บทฯ พบว า ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ซ งม จ านวน 56 คน (ร อยละ 91.80) เห นด วยต อข นตอนการจ ดท าแผนแม บทฯ และท ไม เห นด วย ม จานวน 3 คน (ร อยละ 4.92) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 4 โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -13-

14 3.4) ความเห นต อแนวค ดการจ ดทาแผนแม บทฯ พบว า ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ซ งม จ านวน 59 คน (ร อยละ 96.72) เห นด วยต อแนวค ดการจ ดท าแผนแม บทฯ และท ไม เห นด วย ม จานวน 1 คน (ร อยละ 1.64) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 4 3.5) ความเห นต อ พบว า ผ ตอบ แบบสอบถามส วนใหญ ซ งม จานวน 57 คน (ร อยละ 93.44) เห นด วยต อการพ ฒนาโครงข าย ถนนส าหร บรถจ กรยานในเขตทางพ เศษ และท ไม เห นด วย ม จ านวน 1 คน (ร อยละ 1.64) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 4 ตารางท 4 ความค ดเห นต อการพ ฒนาโครงการ รายละเอ ยด/ ประเด นข อม ล จานวนผ ร วมส มมนา 82 คน จานวน ร อยละ 1. ความเห นต อหล กเกณฑ การว เคราะห และจ ดลาด บแนวเส นทางโครงการ - เห นด วย ไม เห นด วย อ น ๆ ความเห นต อแนวเส นทางท ได ร บการค ดเล อกเป นโครงการน าร อง - เห นด วย ไม เห นด วย อ น ๆ โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -14-

15 ตารางท 4 ความค ดเห นต อการพ ฒนาโครงการ รายละเอ ยด/ ประเด นข อม ล จานวนผ ร วมส มมนา 82 คน จานวน ร อยละ 3. ความเห นต อข นตอนการจ ดทาแผนแม บทฯ - เห นด วย ไม เห นด วย อ น ๆ ความเห นต อแนวค ดการจ ดทาแผนแม บทฯ - เห นด วย ไม เห นด วย อ น ๆ ความเห นต อการพ ฒนาโครงข ายถนนส าหร บรถจ กรยาน - เห นด วย ไม เห นด วย อ น ๆ ท มา : การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ว นท 9 ม ถ นายน สร ปผลการจ ดส มมนา ผลสร ปการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 โดยกล มเป าหมายเข าร วมครบท กกล ม ซ งประกอบด วย ผ แทนจากหน วยงานราชการ หน วยงานร ฐว สาหก จ/เอกชน กล มผ ประกอบการ สมาคมชมรมจ กรยาน ผ แทน ส าน กงานเขตต างๆในพ นท โครงข ายถนนโครงการ และผ ท สนใจโครงการ รวมท ง การทางพ เศษแห งประเทศไทย และกล มบร ษ ทท ปร กษา ซ งการด าเน นงานเป นไปตามว ตถ ประสงค ท กประการ ผ เข าร วมส มมนา จ านวน 82 คน ผ เข าร วมส มมนาร บทราบความก าวหน าของการศ กษาความเหมาะสมทางว ศวกรรม เศรษฐก จและการเง น รวมถ ง ร ปแบบการลงท นฯ ร างแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนนส าหร บทางจ กรยานในเขตทางพ เศษของ กทพ. และ การออกแบบเบ องต นโครงข ายถนนส าหร บรถจ กรยานโครงการน าร องฯ ท ปร กษาจะน าข อเสนอแนะจากการ ส มมนา เพ อนาไปใช ประกอบปร บปร งการศ กษาจ ดท าแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนนส าหร บทางจ กรยานใน เขตทางพ เศษของ กทพ. และปร บปร งการออกแบบเบ องต นโครงการน าร อง ให สอดคล องก บความต องการของ ผ ท ม ส วนเก ยวข องมากท ส ด ภาพก จกรรม ด งร ปท 1 ผลการว เคราะห แบบสอบถาม สร ปเฉพาะประเด นส าค ญในการศ กษา ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ (ร อยละ 91.80) เห นด วยต อหล กเกณฑ การว เคราะห และจ ดล าด บแนวเส นทางโครงการ (ร อยละ 93.44) เห นด วย ต อแนวเส นทางท ได ร บการค ดเล อกเป นโครงการน าร อง (ร อยละ 91.80) เห นด วยต อข นตอนการจ ดท าแผนแม บทฯ (ร อยละ 93.44) เห นด วยต อ ซ งการจ ดส มมนาร บฟ ง ความค ดเห น ในคร งน บรรล ตามว ตถ ประสงค ของโครงการ โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -15-

16 กล าวเป ดการส มมนา โดยนายพ ภพ ฟ เจร ญ ผ ช วยผ ว าการการทางพ เศษแห งประเทศไทย และ กล าวรายงาน นายเอกร นทร เหล องว ล ย ห วหน าแผนกทดสอบ ควบค มค ณภาพและพ ฒนามาตรฐานกองว จ ย และพ ฒนาว ศวกรรมระบบทางพ เศษ (ประธานกรรมการตรวจการจ าง) บร ษ ทท ปร กษา นาเสนอความก าวหน าของการศ กษาโครงการ ผ เข าร วมส มมนา ประกอบด วย หน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชนท เก ยวข อง สมาคมชมรมจ กรยาน ร ปท 1 ภาพก จกรรม โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -16-

17 ผ เข าร วมส มมนาได เสนอแนะต อการจ ดทาแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนนสาหร บทางจ กรยานในเขตทางพ เศษ ของ กทพ. และการออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง บรรยากาศการส มมนา ร ปท 1 ภาพก จกรรม (ต อ) โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -17-

18 เอกสารเผยแพร เอกสารประกอบการประช ม รายงานการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 8. ส อท ใช ในการส มมนา การดาเน นงานการผล ตส อประชาส มพ นธ ท ใช ประกอบการนาเสนอสร างความเข าใจ และเผยแพร ข อม ล ข าวสารโครงการในวงกว าง เพ อใช ประกอบก จกรรมการม ส วนร วมอ นๆ ท สอดคล องก บการด าเน นงานการม ส วนร วม ของหน วยงานท เก ยวข องและการประชาส มพ นธ สร ปได ด งน 1) งานผล ตส อประชาส มพ นธ ประกอบด วย การผล ตส อประกอบการประช ม และส อน ทรรศการ เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารของโครงการให กล มเป าหมายได ร บทราบข อม ลรายละเอ ยดและ ความก าวหน าในการดาเน นงานของโครงการอย างต อเน อง 2) ว ตถ ประสงค เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารของโครงการให กล มเป าหมายได ร บทราบข อม ลรายละเอ ยด และความก าวหน าในการดาเน นงานของโครงการอย างต อเน อง เพ อการผล ตส อประชาส มพ นธ ประกอบการประช ม ได แก Power pint แผ นพ บ และส อ น ทรรศการ เป นต น (ด งแสดงในภาคผนวก ข-จ) 3) สร ปผลการเผยแพร ส อประชาส มพ นธ ได น าไปใช ประกอบก จกรรมการม ส วนร วมของประชาชน ซ งม รายละเอ ยดผลการดาเน นงาน ด งแสดงในตารางท 5 ตารางท 5 สร ปผลการผล ตส อประชาส มพ นธ เพ อใช ประกอบงานการส มมนา ส อประชาส มพ นธ การดาเน นการเผยแพร ส อประกอบการบรรยาย (PowerPoint) สไลด ประกอบการบรรยาย สาหร บนาเสนอ ในการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 เม อว นจ นทร ท 9 ม ถ นายน พ.ศ.2557 ณ ห องพระรามเก า ช น 6 โรงแรม เอส ซ ปาร ค กร งเทพมหานคร แผ นพ บเผยแพร ช ดท 2 การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 สร ปภาพรวมของโครงการ ได แก ความเป นมา ข นตอนการจ ดทาแผนแม บท แนวค ดการจ ดทา แผนแม บท และแนวการออกแบบเบ องต น เป นต น โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -18-

19 ป ายโปสเตอร โครงการ บอร ดน ทรรศการ รายงานการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ตารางท 5 สร ปผลการผล ตส อประชาส มพ นธ เพ อใช ประกอบงานการส มมนา (ต อ) ส อประชาส มพ นธ การดาเน นการเผยแพร บอร ดน ทรรศการ คร งท 2 การจ ดแสดงน ทรรศการ หน าห องจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น สร ปภาพรวมของโครงการ ได แก ความเป นมา ข นตอนการดาเน นงาน และแนวการออกแบบ เบ องต น เป นต น ต ดป ายโปสเตอร โครงการ ประชาส มพ นธ โครงการ โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -19-

1. การประช มคร งท 1 : การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 1 การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 1 เป นการประช มเป ดต วโครงการ ซ งได ดาเน นการไปแล ว เม อว

1. การประช มคร งท 1 : การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 1 การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 1 เป นการประช มเป ดต วโครงการ ซ งได ดาเน นการไปแล ว เม อว 1. การประช มคร งท 1 : การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 1 การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 1 เป นการประช มเป ดต วโครงการ ซ งได ดาเน นการไปแล ว เม อว นพฤห สบด ท 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ

More information

ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2

ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 1. การวางแผนและการเตร ยมงาน การด าเน นการจ ดการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมและ สารวจออกแบบปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม จ งหว ดพ

More information

INDEX CMCL WPC ENVI SIGN ๑

INDEX CMCL WPC ENVI SIGN ๑ สร ปผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห นของประชาชน คร งท 2 (สร ปผลการค ดเล อกแนวทางเล อกท เหมาะสม) จากการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห นของประชาชน คร งท 2 ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อช แจง ความก าวหน าการศ กษาของโครงการ

More information

รายงาสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ

รายงาสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ 1 รายงานสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ การศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง นและผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- 1. บทนา 1.1 ความเป นมาของโครงการ การทางพ เศษแห

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ โครงการศ กษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบเข อนก นทรายและคล น

More information

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน

More information

รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ

รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บกระบวนการเข

More information

สร ปผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห นของประชาชน คร งท ๑ (ปฐมน เทศโครงการ)

สร ปผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห นของประชาชน คร งท ๑ (ปฐมน เทศโครงการ) การทางพ เศษแห งประเทศไทย จ ดประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห นของประชาชน คร งท ๑ (ปฐมน เทศ โครงการ) ระหว างว นท ๖-๙ มกราคม ๒๕๕๘ จานวน ๓ เวท ในพ นท จ งหว ดสระบ ร นครนายก และปท มธาน ม ว ตถ ประสงค เพ อช แจงข อม

More information

2. กล มเป าหมาย 3. รายละเอ ยดการดาเน นการ 4. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

2. กล มเป าหมาย 3. รายละเอ ยดการดาเน นการ 4. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ การประช มส มมนา คร งท 2 และการร บฟ งความค ดเห นเพ อทบทวนร างรายงานการว เคราะห โครงการศ กษาและสารวจออกแบบบร เวณอ าวไร เลย ตะว นออก ตาบลอ าวนาง อาเภอเม อง จ งหว ดกระบ ภายใต โครงการศ กษาและสารวจออกแบบปร บปร

More information

ค ม อ การจ ดประช มสภามหาว ทยาล ย งานจ ดประช มและประสานงาน สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร

ค ม อ การจ ดประช มสภามหาว ทยาล ย งานจ ดประช มและประสานงาน สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ค ม อ การจ ดประช มสภามหาว ทยาล ย งานจ ดประช มและประสานงาน สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ๑ ค ม ม อ การจ ดประช มสภามหาว ทยาล ยนเรศวร งานจ จ ดประช มและประสานงาน ส าน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวรร มหาว ว ทยาล ล

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น

รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น โครงการพ ฒนาการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การวางแผนทางเด นสายอาช พ และการจ ดการความร ของสาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1 หล กสาค ญในการเล

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ

More information

ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553

ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

รายงานผลการส มมนาเพ อร บฟ งความค ดเห น โดย

รายงานผลการส มมนาเพ อร บฟ งความค ดเห น โดย รายงานผลการส มมนาเพ อร บฟ งความค ดเห น เร อง อนาคตของว ทย กระจายเส ยงเช งประเด นในประเทศไทย โดย ส วนงานก จการพ เศษ สาน กก จการกระจายเส ยงและก จการโทรท ศน สาน กงานคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการโทรท

More information

สร ปผลการประเม นความพ งพอใจการจ ดส มมนา ภ.ง.ด.50 ประจ าป งบประมาณ 2550

สร ปผลการประเม นความพ งพอใจการจ ดส มมนา ภ.ง.ด.50 ประจ าป งบประมาณ 2550 สร ปผลการประเม นความพ งพอใจการจ ดส มมนา ภ.ง.ด.50 ประจ าป งบประมาณ 2550 ฝ ายประชาส มพ นธ ส าน กงานเลขาน การกรม การจ ดส มมนา ภ.ง.ด.50 ประจ าป 2550 เป นการบร การท กรมสรรพากรได ด าเน นการเพ อสร างความร ความเข

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ / ก บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ 1. ความเป นมา พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและพ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

More information

มต ท ประช ม คณะกรรมการบร หารกองท นฯ ร บทราบ

มต ท ประช ม คณะกรรมการบร หารกองท นฯ ร บทราบ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หารกองท นจ ดร ปท ด นเพ อพ ฒนาพ นท คร งท 4/๒๕๕๗ เม อว นศ กร ท 1๒ ก นยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห องประช ม ๑๒๐๑ กรมโยธาธ การและผ งเม อง ถนนพระราม ๙ ผ มาประช ม ๑. นายว ชา จ วาล

More information