1. ว ตถ ประสงค 2. ว น เวลา และสถานท ประช ม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1. ว ตถ ประสงค 2. ว น เวลา และสถานท ประช ม"

Transcription

1 รายงานการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนนสาหร บรถจ กรยานในเขตทางพ เศษ รายงานการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ด าเน นการหล งจากส งรายงานฉบ บกลางของการศ กษา โดยม ว ตถ ประสงค เพ อน าเสนอความก าวหน าของผลการศ กษาความเหมาะสมของโครงการ และผลการศ กษา จ ดท าร างแผนแม บท และความก าวหน าของ การออกแบบเบ องต นโครงข ายถนนส าหร บรถจ กรยานโครงการน าร องฯ รวมท งร บฟ งข อค ดเห นและข อเสนอแนะ ต อโครงการ ดาเน นการเม อว นจ นทร ท 9 ม ถ นายน 2557 เวลา น. ณ ห องพระรามเก า ช น 6 โรงแรม เอส ซ ปาร ค กร งเทพมหานคร ม รายละเอ ยดด งน 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อเผยแพร ประชาส มพ นธ ให กล มเป าหมายได ร บทราบความก าวหน าของการศ กษาความเหมาะสมฯ ของโครงการ 2) เพ อนาเสนอร างแผนแม บทการพ ฒนาและโครงการนาร องฯ 3) เพ อร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะ จากผ ท เก ยวข อง เพ อน าไปพ จารณาประกอบการศ กษา ในโครงการ 2. ว น เวลา และสถานท ประช ม การส มมนาร บฟ งความค ดเห นในคร งน จ ดประช มอย างเป นทางการ ซ งคณะท างานและบร ษ ทท ปร กษา ได ร วมก นจ ดเตร ยมสถานท ในการประช ม จ ดบอร ดน ทรรศการ แสดงพ นท โครงการ และข อม ลท เก ยวข อง เพ อให ผ เข าร วมประช มได ศ กษาและซ กถามในเบ องต นก อนเร มประช มข นตอนการดาเน นงานส มมนา พ ธ กรและผ ด าเน นรายการ ได กล าวแนะน าว ตถ ประสงค ของการจ ดประช ม จากน น นายเอกร นทร เหล องว ล ย ห วหน าแผนกทดสอบ ควบค มค ณภาพและพ ฒนามาตรฐานกองว จ ยและพ ฒนาว ศวกรรมระบบ ทางพ เศษ (ประธานกรรมการตรวจการจ าง) กล าวรายงาน และนายพ ภพ ฟ เจร ญ ผ ช วยผ ว าการการทางพ เศษ แห งประเทศไทย กล าวเป ดการส มมนา โดยม รายละเอ ยดด งน โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -1-

2 น. ลงทะเบ ยนและร บเอกสาร น. พ ธ เป ดการส มมนา - กล าวรายงาน โดย นายเอกร นทร เหล องว ล ย ห วหน าแผนกทดสอบ ควบค มค ณภาพและพ ฒนามาตรฐานกองว จ ยและพ ฒนาว ศวกรรม ระบบทางพ เศษ (ประธานกรรมการตรวจการจ าง) - กล าวเป ดการส มมนา โดย นายพ ภพ ฟ เจร ญ ผ ช วยผ ว าการการทาง พ เศษแห งประเทศไทย น. คณะท ปร กษานาเสนอรายละเอ ยดของการศ กษาโครงการ ความเป นมา ว ตถ ประสงค โครงการ และว ตถ ประสงค การส มมนา แนวค ดการจ ดท าแผนและร างแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนน สาหร บทางจ กรยานในเขตทางพ เศษของ กทพ. โดย รศ.ดร.ธว ชช ย เหล าศ ร หงส ทอง ผ จ ดการโครงการ แนวค ดการออกแบบและความก าวหน าของการออกแบบเบ องต น โครงข ายถนนสาหร บรถจ กรยานโครงการนาร องฯ โดย นายบรรพต เจร ญส ตยธรรม รองผ จ ดการโครงการ/ว ศวกรโครงสร าง น. ผ เข าร วมประช มซ กถามและแสดงความค ดเห น น. ป ดการส มมนา / และร วมร บประทานอาหารกลางว น 3. กล มเป าหมาย กล มเป าหมายท เช ญเข าร วมประช ม ประกอบด วย หน วยงานราชการ หน วยงานร ฐว สาหก จ สมาคม จ กรยาน และชมรมป นจ กรยาน สถาบ นการศ กษา และผ แทนส าน กงานเขตต างๆในพ นท โครงข ายถนนโครงการ เป นต น ม จ านวนผ เข าร วมประช มท งหมด 82 คน ด งแสดงในตารางท 1 แสดงรายช อผ เข าร วมการประช มไว ใน ภาคผนวก ก โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -2-

3 ตารางท 1 จานวนผ เข าประช มจาแนกตามกล มเป าหมาย กล มเป าหมาย จานวนผ เข าร วมส มมนา 1. หน วยงานราชการ 18 2 ผ แทนสาน กงานเขตต างๆในพ นท โครงข ายถนนโครงการ หน วยงานร ฐว สาหก จ /เอกชน/สถาบ นการศ กษา 2 4. สมาคมชมรมจ กรยาน ผ แทนการทางพ เศษฯ และกล มบร ษ ทท ปร กษา ส อมวลชน 2 รวม สร ปเน อหาการบรรยายนาเสนอภาพรวมของโครงการ น าเสนอ โดย รศ.ดร.ธว ชช ย เหล าศ ร หงษ ทอง ผ จ ดการโครงการ และนายบรรพต เจร ญส ตยธรรม รองผ จ ดการโครงการ/ว ศวกรโครงสร าง ม ห วข อโดยสร ปในการนาเสนอรายละเอ ยด ด งน 1) ภาพรวมและแนวค ดการศ กษาโครงการ 2) แนวค ดการจ ดท าแผนและร างแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนนส าหร บทางจ กรยานในเขต ทางพ เศษของ กทพ. 3) แนวค ดการออกแบบและความก าวหน าของการออกแบบเบ องต นโครงข ายถนนส าหร บรถจ กรยาน โครงการนาร องฯ 5. การอภ ปรายและแลกเปล ยนความค ดเห นและตอบคาถาม ภายหล งการบรรยายในข อ 4. แล วน นได จ ดช วงเวลาส าหร บแลกเปล ยนความค ดเห นและตอบค าถาม ก บผ เข าร วมส มมนา โดยคณะผ เช ยวชาญบร ษ ทท ปร กษา ประกอบด วย 1) รศ.ดร.ธว ชช ย เหล าศ ร หงส ทอง ผ จ ดการโครงการ 2) นายบรรพต เจร ญส ตยธรรม รองผ จ ดการโครงการ/ว ศวกรโครงสร าง โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -3-

4 และสร ปม ผ ซ กถามประเด นและให ข อเสนอแนะเก ยวก บการศ กษาจ ดท าแผนแม บทการพ ฒนาโครงข าย ถนนสาหร บรถจ กรยานในเขตทางพ เศษ การศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง ด งน ประเด นข อค ดเห นและข อเสนอแนะ คาช แจงจากท ปร กษา ประเด นด านการศ กษาจ ดทาแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนนสาหร บรถจ กรยานในเขตทางพ เศษ เสนอแนะให พ จารณาและประสานข อม ลเพ มเต มก บ กล ม 7 มหาว ทยาล ยท ก าล งศ กษาเร องทางจ กรยาน ในกร งเทพ เพ อประโยชน ส งส ดในการวางแผน เช อมต อเส นทางจ กรยานและการเช อมต อก บระบบ ขนส งมวลชนอ นๆ เสนอให ม แนวทาง/โครงการท ส งเสร มและด งด ด ผ ท ไม ใช จ กรยานในการเด นทาง ให ห นมาใช จ กรยาน มากข น เพ อให โครงการม ความย งย น ภายใต การศ กษาโครงการฯ ได ม การทบทวนข อม ล เส นทางจ กรยานของ กทม. ไว แล ว เร องการด งด ดให ม การใช จ กรยานเพ มมากข น จาเป นต องได ร บการร วมดาเน นการจากหน วยงานอ นๆ ด วย ภายใต ท งน ภายใต การศ กษาโครงการฯ และการ จ ดท าร างแผนแม บทฯ น น ได ม การเสนอโครงการ ท เก ยวข องก บการส งเสร มและประชาส มพ นธ โครงการน าร องแก สาธารณะชนไว แล ว โดยเสนอให กทพ. ประสานหน วยงานท เก ยวข องเพ อเป าประสงค เด ยวก นในการส งเสร มการใช จ กรยาน ควรม แผนให ความช วยเหล อในกรณ ท เก ดอ บ ต เหต ในการศ กษาแผนแม บทฯ ได เสนอให ม หน วยงานด แล ประจาในเร องน ควรม แผนในการทาความสะอาดทางจ กรยาน ร บไปดาเน นการพ จารณาปร บปร งผลการศ กษา โอกาสท จะม การก อสร างเส นทางจ กรยานในพ นท ฝ ง ธนบ ร พ นท สาธารณะร มทางจ กรยานท เก ดข น จะด าเน น ป องก นไม ให เก ดป ญหาอาชญากรรมได อย างไร พ นท ฝ งธนบ ร ก อย ในแผนงานก อสร างเส นทาง จ กรยาน หากช มชนและภาคร ฐในพ นท ม ความพร อม ในการสน บสน นด านงบประมาณก จะท าให ทาง จ กรยานในพ นท ฝ งธนบ ร ด าเน นการได เร วข น แต ตาม แผนงานของ กทพ. น นจะอย ในแผนระยะกลาง 3-5 ป ข างหน า ในแผนได ม การเสนอโครงการรองร บไว แล ว แต ในเวลา กลางค น จะต องม มาตรการเพ มเต ม โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -4-

5 ประเด นข อค ดเห นและข อเสนอแนะ คาช แจงจากท ปร กษา ประเด นด านการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง เสนอให ในการศ กษาโครงการน าร อง ม การออกแบบ รายละเอ ยดการศ กษาของโครงการน น ได ม การศ กษา เส นทางจ กรยานของ กทพ. ท เช อมต อก บพ นท ก จกรรม และพ จารณาไว แล ว ซ งเน นการเช อมต อระบบขนส ง อ นๆ เช น ทางจ กรยานข าม ถ.พระราม 9 เพ อเช อมต อ อ นๆ ร วมด วย เช น ท าเร อ และ ARL ส วนเส นทาง พ นท ทางด านท ศใต เช อมก บโครงการน าร องท ม ความเป นไปได ค อ เส นทางเช อมถนนส ข มว ทบร เวณพระโขนง เสนอแนะว าควรน าป ญหาอ ปสรรคของโครงการ เช น ร บไปดาเน นการพ จารณาปร บปร งผลการศ กษา ต องท าสะพานจ กรยานข ามทางแยกถนนสายหล ก ท าอ โมงค จ กรยานลอดถนน ท าให ค าก อสร างโครงการ ม ม ลค าส ง น ามาใช โปรโมทเป นจ ดขายโครงการด าน ความสะดวกและปลอดภ ยในการข บข ร วมก บการ ออกแบบปร บปร งภ ม ท ศน Landscape พ นท ให ม ความ สวยงามและม เอกล กษณ ถ าเป นไปได อยากให ทางจ กรยานม ความกว างไม น อย ร บไปดาเน นการพ จารณาความเหมาะสม กว า 4 เมตร และถ าในอนาคตความต องการเด นทาง มากข น ก ควรม การขยายความกว างและเพ มจ านวน ช องทางให เหมาะสม เสนอให จ ดท าทางจ กรยานช ดไปทางขอบทางด านใด ด านหน งของแนวเส นทาง เพ อให ม พ นท ว างเหล อในการ ใช ประโยชน มากข น เสนอให ปร บปร งงบประมาณการปร บปร งด านภ ม ท ศน Landscape ให ม ม ลค าท ส งกว าน เน องจากค ดว า งบประมาณท น าเสนอน าจะน อยเก นไป ไม เพ ยงพอต อ การพ ฒนาเพ อด งด ดผ ใช จ กรยาน เสนอแนะให พ จารณาออกแบบเส นทางจ กรยาน โดย พ จารณาถ งกล มผ ใช เส นทางท ไม ใช น กป นจ กรยาน ม ออาช พ เช น แม บ าน ผ ส งอาย เป นต น เป นต วต งใน การออกแบบ โดยประเด นท ก งวลค อ การออกแบบ ความลาดช นของสะพานจ กรยานข ามทางแยก การออกแบบเส นทางจ กรยานโครงการน าร องได ม การ สารวจและพ จารณาประเด นด งกล าวไว แล ว และเสนอ แนวเส นทางท เหมาะสม ซ งอาจม ข อจ าก ด ด านกายภาพเก ยวก บขนาดของพ นท และข อก าหนด เก ยวก บระยะ clearance ร บไปดาเน นการพ จารณาปร บปร งผลการศ กษา ร บไปดาเน นการพ จารณาปร บปร งผลการศ กษา โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -5-

6 ประเด นข อค ดเห นและข อเสนอแนะ คาช แจงจากท ปร กษา ประเด นด านการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง การออกแบบเส นทางจ กรยานโครงการน าร องด งกล าว ข อเสนอแนะด งกล าวสอดคล องก บการศ กษาออกแบบ ควรพ จารณาออกแบบเพ อการเด นทางเป นหล ก โครงการน าร อง ซ งม งเน นส าหร บการส ญจร ซ งควบค ไปก บการออกแบบตามว ตถ ประสงค อ นๆ เช น ในช ว ตประจาว น เพ อการออกกาล งกาย และส นทนาการ เป นต น การออกแบบควรค าน งถ งป ญหามลพ ษทางอากาศ และ ร บไปดาเน นการพ จารณาความเหมาะสม การระบายอากาศ ในแนวเส นทาง (ผ แทนจากกล ม จ กรยาน) ต งข อก งวลเก ยวก บอ บ ต เหต บนทางด วนแล วรถยนต ตก ร บไปดาเน นการพ จารณาความเหมาะสม ลงมาด านล างบนเส นทางจ กรยาน ซ งอาจเป นอ นตราย ต อผ ใช เส นทาง ในการออกแบบควรม การพ จารณา มาตรการป องก น เส นทางจ กรยานโครงการน าร องด งกล าว คนเด นเท า สามารถเข าไปใช พ นท เส นทางจ กรยานของโครงการ ได หร อไม โครงการนาร องด งกล าวม การเก บค าใช เส นทางจ กรยาน หร อไม และความเป นไปได ในการเป ดให บร การโดยไม ค ดค าใช จ าย เสนอแนวค ดด านร ปแบบการลงท นโครงการน น โมเดล CSR น าจะม ความเป นไปได โดยควรด งผ ประกอบการ ธ รก จ/อส งหาร มทร พย ตามแนวเส นทางท สนใจขอ เช อมต อพ นท ก บทางจ กรยานโครงการน าร องเข ามาร วม ลงท น ควรม มาตรการจ าก ดความเร วในการใช จ กรยานให ไม เก น 30 กม./ชม. เพ อความปลอดภ ย หากโครงการทางจ กรยานประสบความส าเร จและเป นท น ยม จะม ผลต อรายได จากการจ ดเก บค าผ านทางพ เศษ ของ กทพ.หร อไม ในบร เวณท เป นสวนสาธารณะท แนวเส นทางจ กรยาน โครงการน าร องต ดผ านอาจท าได เช น บ งพระราม 9 ซ งจะต องม การศ กษาความเป นไปได อ กคร ง ม ความเป นไปได ท จะเป ดให ใช เส นทางจ กรยานโดยไม ค ดค าใช จ าย เน องจาก กทพ. ม ศ กยภาพด าน งบประมาณส ง ในส วนของค าบ าร งร กษาระบบก อาจ จ ดเก บรายได จากค าเช าพ นท เป ดร านค า เป นต น ร บไปดาเน นการพ จารณาความเหมาะสม ในอนาคตอาจต องม การจ าแนกช องทางส าหร บ จ กรยานช า และช องทางสาหร บจ กรยานเร ว ในขณะน ส ดส วนจ านวนผ ใช จ กรยานม น อยจ งไม ม ผล ต อรายได จากการจ ดเก บค าผ านทางพ เศษ โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -6-

7 ประเด นข อค ดเห นและข อเสนอแนะ คาช แจงจากท ปร กษา ประเด นด านการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง พ นท ประกอบก จกรรมใต ทางด วนท ม อย แล ว เช น ลาน ในบร เวณทางจ กรยานข ามแยกต ดถนนลาดพร าว ก ฬา บร เวณแยกต ดถนนลาดพร าว เม อม เส นทาง นอกจากจะจ ดให ม ทางจ กรยานยกระด บข ามแยกแล ว จ กรยานเข าไป จะดาเน นการก บพ นท เหล าน นอย างไร ด านล างจะจ ดให ม ทางจ กรยานระด บพ นราบผ านลาน ก ฬาด วย และจะออกแบบให ผ ใช ทางจ กรยานสามารถ ข ามถนนลาดพร าวด วยทางข ามระด บพ นราบ พร อม จ ดให ม ส งอ านวยความสะดวกส าหร บการน าจ กรยาน ข ามทางแยก ต งข อก งวลใจเก ยวก บความไม สะดวกในการเข าถ งพ นท ใกล เค ยงตามแนวเส นทางโครงการนาร อง ท าไมทางจ กรยานช วงท เบ ยงแนวเส นทางเพ อไปถนน พระราม 9 ต องต งอย บนด านซ ายของถนน และการ ก อสร างทางจ กรยานยกระด บบนแนวเส นทางจ กรยาน ของ กทม. อาจทาให ม อ ปสรรคในการดาเน นการได การด าเน นการทางด านกายภาพเพ อป องก นไม ให ม จ กรยานยนต มาใช ทาง จะเป นอ ปสรรคส าหร บผ ใช จ กรยานด วย เน องจากจ กรยานท ใช ก นอย ท วไปม ล กษณะท ค อนข างหลากหลาย โดยเสนอให ควรใช ก าล ง เจ าหน าท และการใช กล อง CCTV ตรวจจ บผ ใช จ กรยานยนต ท ฝ าฝ นเข ามาใช เส นทาง การเข าถ งพ นท ต องใช เส นทางจ กรยานด านข างท ม อย เด มของ กทม. และสามารถใช อ โมงค ทางลอดของ โครงการข ามถนนเพ อเช อมต อถนนและทางจ กรยาน ของ กทม. ซ งค ดว าเพ อความสะดวกและปลอดภ ย ทางจ กรยานของ กทม. น นอาจจะต องม การพ จารณา ปร บปร งเพ อรองร บการข บข แบบสวนทางก นด วย เส นทางช วงด งกล าวม งหน าเข าพ นท บ งพระราม 9 การ ก อสร างทางจ กรยานยกระด บทางด านซ ายของถนนจ ง ม ความเหมาะสม และบร เวณท เร มม การเบ ยงแนว เส นทางเป นจ ดท ม ความเหมาะสมและม อ ปสรรค ทางด านกายภาพน อยท ส ด ในส วนแนวเส นทาง จ กรยานของ กทม. จร งๆ แล วอย ในพ นท ของ กทพ. ท กทม.ได เข ามาด าเน นการ การก อสร างทางจ กรยาน ยกระด บคร อมทางจ กรยานของ กทม. จ งสามารถ ดาเน นการได (ค ณบรรพต) ม ความจ าเป นท จะต องใช การด าเน นการปร บปร ง ทางด านกายภาพเพ อป องก นไม ให ม จ กรยานยนต มาใช ทาง แต อย างไรก ตามจะใช มาตรการอ นๆ ควบค ไป ด วย เช น ระบบบ ตรเข าออกทางจ กรยาน และการใช เจ าหน าท คอยตรวจตรา เป นต น ท งน การด าเน นการ ปร บปร งด านกายภาพด งกล าวจะด าเน นการบนทาง จ กรยานของ กทม. ส วนการด าเน นการเพ อป องก น ในส วนท จะเข าส ระบบทางจ กรยานของโครงการ จร งๆ แล วสามารถป องก นได อย แล วด วยการใช คลอง ระบายน า และพ มไม เต ยข างทางจ กรยาน โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -7-

8 ประเด นข อค ดเห นและข อเสนอแนะ คาช แจงจากท ปร กษา ประเด นด านการศ กษาความเหมาะสมและออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง เน องจากค าก อสร างโครงการม ม ลค าส ง อยากทราบผล แนวค ดในการว เคราะห ความค มค าของโครงการท ใช การศ กษาความค มค าและร ปแบบการลงท นของ ก นอย โดยท วไปอาจไม เหมาะสมส าหร บโครงการน โครงการว าเป นอย างไร ซ งมองถ งผลประโยชน ในร ปแบบม ลค าทางการเง น เป นส าค ญ การค าน งถ งผลประโยชน ในร ปแบบอ นๆ ด วย เช น ผลประโยชน ด านภาพล กษณ ขององค กร และผลประโยชน ท เก ดก บสาธารณชน เป นต น อาจจะ ช วยลดการเส ยโอกาสท สาธารณชนจะได ร บประโยชน จากโครงการ แต อย างไรก ตามการศ กษาความค มค า และร ปแบบการลงท นก ย งคงต องม การศ กษาเน องจาก อย ในข อก าหนดของการศ กษาโครงการ โดยผล การศ กษาอาจจะต องแสดงข อม ลให กทพ. ทราบว า โครงการจะค มท นเม อม ผ มาใช เส นทางเท าใด ซ งผล การศ กษาในส วนน จะม การน าเสนอในการส มมนาร บ ฟ งความค ดเห นคร งท 3 ต อไป ควรม ผลการศ กษาท แสดงถ งจ านวนหร อส ดส วนร ปแบบ ร บไปดาเน นการพ จารณาปร บปร งผลการศ กษา การเด นทางท เปล ยนมาใช การเด นทางด วยระบบ จ กรยานจากการดาเน นโครงการ ควรม ผลการศ กษาท แสดงถ งการใช พล งงานท ลดลง ร บไปดาเน นการพ จารณาปร บปร งผลการศ กษา และการปล อยก าซพ ษท ลดลงจากการดาเน นโครงการ 6. สร ปผลจากแบบสอบถาม ภายหล งจากการบรรยาย การตอบข อซ กถาม และการร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะต างๆ คณะผ จ ดการประช มได ขอให ผ เข าร วมประช มแสดงความค ดเห นต อโครงการ โดยการออกแบบสอบถามความค ด เห นสร ปข อม ลใน 3 ประเด น ด งน 1) ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม 2) ความเข าใจในการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 3) ความค ดเห นต อการพ ฒนาโครงการ สร ปม ผ ตอบแบบประเม นข อค ดเห นและข อเสนอแนะ จ านวนรวมท งส น 61 ท าน โดยสร ปผลจาก แบบสอบถาม ม รายละเอ ยด ด งน โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -8-

9 1) ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม 1.1) ผ ตอบแบบสอบถาม เป นเพศชาย จ านวน 43 คน (ร อยละ 70.49) เพศหญ ง จ านวน 18 คน (ร อยละ 29.51) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 2 1.2) กล มท แสดงความค ดเห นมากท ส ด ม อาย ระหว าง ป จ านวน 23 คน (ร อยละ 37.70) รองลงมาม อาย ป จ านวน 16 คน (ร อยละ 26.23) และอาย ป ม จ านวน 14 คน (ร อยละ 22.95) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 2 1.3) ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ จานวน 43 คน (ร อยละ 70.49) จบการศ กษาในระด บปร ญญาตร รองลงมาจบการศ กษาระด บส งกว าปร ญญาตร จ านวน 15 คน (ร อยละ 24.59) และ อน ปร ญญา จานวน 3 คน (ร อยละ 4.92) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -9-

10 1.4) ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป นผ แทนจากหน วยงานราชการ จ านวน 40 คน (ร อยละ 65.57) รองลงมาเป นต วแทนจากชมรมจ กรยาน จ านวน 10 คน (ร อยละ 16.39) และ ต วแทนจากร ฐว สาหก จ จ านวน 8 คน (ร อยละ 13.11) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และ ตารางท 2 ตารางท 2 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม รายละเอ ยด/ ประเด นข อม ล จานวนผ ร วมส มมนา 82 คน จานวน ร อยละ 1. เพศ - ชาย หญ ง รวม อาย - น อยกว า 30 ป อาย ป อาย ป อาย ป อาย ป อาย 70 ป ข นไป การศ กษา - อน ปร ญญา ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร สถานภาพ/ส งก ด - หน วยงานราชการระด บต าง ๆ (จ งหว ด/อาเภอ) หน วยงานร ฐว สาหก จ ส อมวลชน เอกชน ชมรมจ กรยาน ท มา : การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ว นท 9 ม ถ นายน 2557 โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -10-

11 2) ความค ดเห นต อการส มมนาร บฟ งความค ดเห น 2.1) ความเข าใจต อว ตถ ประสงค ของการประช ม พบว า ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ จ านวน 42 คน (ร อยละ 68.85) ม ความเข าใจในระด บมาก และอย ในระด บปานกลาง จ านวน 19 คน (ร อยละ 31.15) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 3 2.2) ความเข าใจต อการศ กษา จ ดท าแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนน ส าหร บรถจ กรยาน ในเขตทางพ เศษ พบว า ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ จ านวน 36 คน (ร อยละ 59.02) ม ความเข าใจในระด บมาก และม ความเข าใจอย ในระด บปานกลาง จ านวน 25 คน (ร อยละ 40.98) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 3 2.3) ความเข าใจการศ กษาความเหมาะสมและการออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง พบว า ผ ตอบ แบบสอบถามส วนใหญ จ านวน 36 คน (ร อยละ 59.02) ม ความเข าใจอย ในระด บมาก รองลงมาอย ในระด บปานกลาง ม จ านวน 24 คน (ร อยละ 39.34) ม เพ ยงจ านวน 1 คน (ร อยละ 1.64) ท เข าใจในระด บน อย รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 3 โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -11-

12 2.4) ความเข าใจการศ กษาร ปแบบการลงท นท เหมาะสมของโครงการ พบว า ผ ตอบแบบสอบถาม ส วนใหญ จานวน 35 คน (ร อยละ 57.38) ม ความเข าใจอย ในระด บปานกลาง รองลงมาอย ใน ระด บมาก ม จานวน 23 คน (ร อยละ 37.70) ม เพ ยงจ านวน 3 คน (ร อยละ 4.92) ท เข าใจใน ระด บน อย รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 3 ตารางท 3 ความค ดเห นในการส มมนาร บฟ งความค ดเห น รายละเอ ยด/ ประเด นข อม ล จานวนผ ร วมส มมนา 82 คน จานวน ร อยละ 1. ความเข าใจต อว ตถ ประสงค ของการประช ม - มาก ปานกลาง น อย ความเข าใจในการศ กษาจ ดทาแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนน - มาก ปานกลาง น อย ความเข าใจการศ กษาความเหมาะสมและการออกแบบเบ องต น - มาก ปานกลาง น อย ความเข าใจการศ กษาร ปแบบการลงท นท เหมาะสมของโครงการ - มาก ปานกลาง น อย ท มา : การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ว นท 9 ม ถ นายน 2557 โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -12-

13 3) ความค ดเห นต อการพ ฒนาโครงการ 3.1) ความเห นต อหล กเกณฑ การว เคราะห และจ ดล าด บแนวเส นทางโครงการ พบว า ผ ตอบ แบบสอบถามส วนใหญ ซ งม จ านวน 56 คน (ร อยละ 91.80) เห นด วยต อหล กเกณฑ การว เคราะห และจ ดล าด บแนวเส นทางโครงการ และท ไม เห นด วย ม จ านวน 1 คน (ร อยละ 1.64) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 4 3.2) ความเห นต อแนวเส นทางท ได ร บการค ดเล อกเป นโครงการนาร อง พบว า ผ ตอบแบบสอบถาม ส วนใหญ ซ งม จ านวน 57 คน (ร อยละ 93.44) เห นด วยต อแนวเส นทางท ได ร บการค ดเล อก เป นโครงการนาร อง และท ไม เห นด วย ม จานวน 2 คน (ร อยละ 3.28) รายละเอ ยดด งแสดงใน ร ป และตารางท 4 3.3) ความเห นต อข นตอนการจ ดทาแผนแม บทฯ พบว า ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ซ งม จ านวน 56 คน (ร อยละ 91.80) เห นด วยต อข นตอนการจ ดท าแผนแม บทฯ และท ไม เห นด วย ม จานวน 3 คน (ร อยละ 4.92) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 4 โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -13-

14 3.4) ความเห นต อแนวค ดการจ ดทาแผนแม บทฯ พบว า ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ซ งม จ านวน 59 คน (ร อยละ 96.72) เห นด วยต อแนวค ดการจ ดท าแผนแม บทฯ และท ไม เห นด วย ม จานวน 1 คน (ร อยละ 1.64) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 4 3.5) ความเห นต อ พบว า ผ ตอบ แบบสอบถามส วนใหญ ซ งม จานวน 57 คน (ร อยละ 93.44) เห นด วยต อการพ ฒนาโครงข าย ถนนส าหร บรถจ กรยานในเขตทางพ เศษ และท ไม เห นด วย ม จ านวน 1 คน (ร อยละ 1.64) รายละเอ ยดด งแสดงในร ป และตารางท 4 ตารางท 4 ความค ดเห นต อการพ ฒนาโครงการ รายละเอ ยด/ ประเด นข อม ล จานวนผ ร วมส มมนา 82 คน จานวน ร อยละ 1. ความเห นต อหล กเกณฑ การว เคราะห และจ ดลาด บแนวเส นทางโครงการ - เห นด วย ไม เห นด วย อ น ๆ ความเห นต อแนวเส นทางท ได ร บการค ดเล อกเป นโครงการน าร อง - เห นด วย ไม เห นด วย อ น ๆ โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -14-

15 ตารางท 4 ความค ดเห นต อการพ ฒนาโครงการ รายละเอ ยด/ ประเด นข อม ล จานวนผ ร วมส มมนา 82 คน จานวน ร อยละ 3. ความเห นต อข นตอนการจ ดทาแผนแม บทฯ - เห นด วย ไม เห นด วย อ น ๆ ความเห นต อแนวค ดการจ ดทาแผนแม บทฯ - เห นด วย ไม เห นด วย อ น ๆ ความเห นต อการพ ฒนาโครงข ายถนนส าหร บรถจ กรยาน - เห นด วย ไม เห นด วย อ น ๆ ท มา : การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ว นท 9 ม ถ นายน สร ปผลการจ ดส มมนา ผลสร ปการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 โดยกล มเป าหมายเข าร วมครบท กกล ม ซ งประกอบด วย ผ แทนจากหน วยงานราชการ หน วยงานร ฐว สาหก จ/เอกชน กล มผ ประกอบการ สมาคมชมรมจ กรยาน ผ แทน ส าน กงานเขตต างๆในพ นท โครงข ายถนนโครงการ และผ ท สนใจโครงการ รวมท ง การทางพ เศษแห งประเทศไทย และกล มบร ษ ทท ปร กษา ซ งการด าเน นงานเป นไปตามว ตถ ประสงค ท กประการ ผ เข าร วมส มมนา จ านวน 82 คน ผ เข าร วมส มมนาร บทราบความก าวหน าของการศ กษาความเหมาะสมทางว ศวกรรม เศรษฐก จและการเง น รวมถ ง ร ปแบบการลงท นฯ ร างแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนนส าหร บทางจ กรยานในเขตทางพ เศษของ กทพ. และ การออกแบบเบ องต นโครงข ายถนนส าหร บรถจ กรยานโครงการน าร องฯ ท ปร กษาจะน าข อเสนอแนะจากการ ส มมนา เพ อนาไปใช ประกอบปร บปร งการศ กษาจ ดท าแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนนส าหร บทางจ กรยานใน เขตทางพ เศษของ กทพ. และปร บปร งการออกแบบเบ องต นโครงการน าร อง ให สอดคล องก บความต องการของ ผ ท ม ส วนเก ยวข องมากท ส ด ภาพก จกรรม ด งร ปท 1 ผลการว เคราะห แบบสอบถาม สร ปเฉพาะประเด นส าค ญในการศ กษา ผ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ (ร อยละ 91.80) เห นด วยต อหล กเกณฑ การว เคราะห และจ ดล าด บแนวเส นทางโครงการ (ร อยละ 93.44) เห นด วย ต อแนวเส นทางท ได ร บการค ดเล อกเป นโครงการน าร อง (ร อยละ 91.80) เห นด วยต อข นตอนการจ ดท าแผนแม บทฯ (ร อยละ 93.44) เห นด วยต อ ซ งการจ ดส มมนาร บฟ ง ความค ดเห น ในคร งน บรรล ตามว ตถ ประสงค ของโครงการ โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -15-

16 กล าวเป ดการส มมนา โดยนายพ ภพ ฟ เจร ญ ผ ช วยผ ว าการการทางพ เศษแห งประเทศไทย และ กล าวรายงาน นายเอกร นทร เหล องว ล ย ห วหน าแผนกทดสอบ ควบค มค ณภาพและพ ฒนามาตรฐานกองว จ ย และพ ฒนาว ศวกรรมระบบทางพ เศษ (ประธานกรรมการตรวจการจ าง) บร ษ ทท ปร กษา นาเสนอความก าวหน าของการศ กษาโครงการ ผ เข าร วมส มมนา ประกอบด วย หน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชนท เก ยวข อง สมาคมชมรมจ กรยาน ร ปท 1 ภาพก จกรรม โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -16-

17 ผ เข าร วมส มมนาได เสนอแนะต อการจ ดทาแผนแม บทการพ ฒนาโครงข ายถนนสาหร บทางจ กรยานในเขตทางพ เศษ ของ กทพ. และการออกแบบเบ องต นโครงการนาร อง บรรยากาศการส มมนา ร ปท 1 ภาพก จกรรม (ต อ) โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -17-

18 เอกสารเผยแพร เอกสารประกอบการประช ม รายงานการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 8. ส อท ใช ในการส มมนา การดาเน นงานการผล ตส อประชาส มพ นธ ท ใช ประกอบการนาเสนอสร างความเข าใจ และเผยแพร ข อม ล ข าวสารโครงการในวงกว าง เพ อใช ประกอบก จกรรมการม ส วนร วมอ นๆ ท สอดคล องก บการด าเน นงานการม ส วนร วม ของหน วยงานท เก ยวข องและการประชาส มพ นธ สร ปได ด งน 1) งานผล ตส อประชาส มพ นธ ประกอบด วย การผล ตส อประกอบการประช ม และส อน ทรรศการ เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารของโครงการให กล มเป าหมายได ร บทราบข อม ลรายละเอ ยดและ ความก าวหน าในการดาเน นงานของโครงการอย างต อเน อง 2) ว ตถ ประสงค เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารของโครงการให กล มเป าหมายได ร บทราบข อม ลรายละเอ ยด และความก าวหน าในการดาเน นงานของโครงการอย างต อเน อง เพ อการผล ตส อประชาส มพ นธ ประกอบการประช ม ได แก Power pint แผ นพ บ และส อ น ทรรศการ เป นต น (ด งแสดงในภาคผนวก ข-จ) 3) สร ปผลการเผยแพร ส อประชาส มพ นธ ได น าไปใช ประกอบก จกรรมการม ส วนร วมของประชาชน ซ งม รายละเอ ยดผลการดาเน นงาน ด งแสดงในตารางท 5 ตารางท 5 สร ปผลการผล ตส อประชาส มพ นธ เพ อใช ประกอบงานการส มมนา ส อประชาส มพ นธ การดาเน นการเผยแพร ส อประกอบการบรรยาย (PowerPoint) สไลด ประกอบการบรรยาย สาหร บนาเสนอ ในการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 เม อว นจ นทร ท 9 ม ถ นายน พ.ศ.2557 ณ ห องพระรามเก า ช น 6 โรงแรม เอส ซ ปาร ค กร งเทพมหานคร แผ นพ บเผยแพร ช ดท 2 การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 สร ปภาพรวมของโครงการ ได แก ความเป นมา ข นตอนการจ ดทาแผนแม บท แนวค ดการจ ดทา แผนแม บท และแนวการออกแบบเบ องต น เป นต น โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -18-

19 ป ายโปสเตอร โครงการ บอร ดน ทรรศการ รายงานการส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ตารางท 5 สร ปผลการผล ตส อประชาส มพ นธ เพ อใช ประกอบงานการส มมนา (ต อ) ส อประชาส มพ นธ การดาเน นการเผยแพร บอร ดน ทรรศการ คร งท 2 การจ ดแสดงน ทรรศการ หน าห องจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น สร ปภาพรวมของโครงการ ได แก ความเป นมา ข นตอนการดาเน นงาน และแนวการออกแบบ เบ องต น เป นต น ต ดป ายโปสเตอร โครงการ ประชาส มพ นธ โครงการ โครงการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น เพ อจ ดทาแผนแม บท -19-

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

1. การประช มคร งท 1 : การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 1 การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 1 เป นการประช มเป ดต วโครงการ ซ งได ดาเน นการไปแล ว เม อว

1. การประช มคร งท 1 : การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 1 การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 1 เป นการประช มเป ดต วโครงการ ซ งได ดาเน นการไปแล ว เม อว 1. การประช มคร งท 1 : การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 1 การส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 1 เป นการประช มเป ดต วโครงการ ซ งได ดาเน นการไปแล ว เม อว นพฤห สบด ท 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554 1 รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554 หล กการและเหต ผล ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง เป นหน วยงานหล กของกรมประมง

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557 ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 55 ว นท 1 มกราคม 55 โรงเร ยนสวรรค อน นต ว ทยา อ าเภอสวรรคโลก จ งหว ดส โขท ย สมาคมคร และบ คลากรสวรรคโลก ผลการด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information