โครงการส มมนา การเสร มสร างศ กยภาพการจ ดการเร ยนร แบบ Brain Based Learning (BBL)

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการส มมนา การเสร มสร างศ กยภาพการจ ดการเร ยนร แบบ Brain Based Learning (BBL)"

Transcription

1 โครงการส มมนา การเสร มสร างศ กยภาพการจ ดการเร ยนร แบบ Brain Based Learning (BBL) หล กการและเหต ผล จากพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 น ามาส การปฏ ร ปการศ กษาโดยเน น ผ เร ยนเป นส าค ญท กระทรวงศ กษาธ การได ข บเคล อนให ท กสถานศ กษาได ปฏ บ ต ตามแนวทางการปฏ ร ป การศ กษาในส วนของการจ ดการศ กษาปฐมว ย กระทรวงศ กษาธ การจ งได ด าเน นการพ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บสภาพการเปล ยนแปลงด งกล าว หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช 2546 ได ก าหนดปร ชญา การศ กษาปฐมว ยเป นการพ ฒนาเด กต งแต แรกเก ดถ ง 5 ป บนพ นฐานการอบรมเล ยงด และการส งเสร ม กระบวนการเร ยนร ท สนองต อธรรมชาต และพ ฒนาการของเด กแต ละคนตามศ กยภาพภายใต บร บทส งคม ว ฒนธรรมท เด กอาศ ยอย ด วยความร กและความเข าใจของท กคน เพ อสร างรากฐานค ณภาพช ว ตให เด กพ ฒนา ไปส ความเป นมน ษย ท สมบ รณ เก ดค ณค าต อตนเองและส งคมโดยได ให หล กการจ ดการศ กษาตามหล กส ตร การศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช 2546 เด กท กคนม ส ทธ ท จะได ร บการอบรมเล ยงด และส งเสร มพ ฒนาการ ตลอดจนการเร ยนร อย างเหมาะสมด วยปฏ ส มพ นธ ท ด ระหว างเด กก บพ อแม เด กก บผ เล ยงด หร อบ คลากรท ม ความร ความสามารถในการอบรมเล ยงด และให การศ กษาเด กปฐมว ย เพ อให เด กม โอกาสพ ฒนาตนเอง ตามล าด บข นของพ ฒนาการท กด านอย างสมด ลและเต มตามศ กยภาพ โดยก าหนดหล กการ ด งน 1. พ ฒนาเด กโดยองค รวม โดยจ ดประสบการณ การเร ยนร ผ านก จกรรม การเล นและประสาท ส มผ สท งห า 2. ย ดหล กการอบรมเล ยงด และให การศ กษาท เน นเด กเป นส าค ญ โดยค าน งถ งความแตกต าง ระหว างบ คคล ว ถ ช ว ตของเด ก ตามบร บทของช มชน ส งคม และว ฒนธรรมไทย 3. จ ดให เด กได ร บการพ ฒนาโดยให ความส าค ญท งกระบวนการและผลผล ต 4. จ ดการประเม นพ ฒนาการให เป นกระบวนการอย างต อเน อง 5. ประสานความร วมม อระหว างครอบคร ว ช มชน ท องถ น และสถานศ กษาในการพ ฒนาเด ก นอกจากน ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษาย งได ให แนวด าเน นงานศ นย เด กปฐมว ย ต นแบบในเร องของส อและการจ ดสภาพแวดล อมส าหร บเด กปฐมว ย ตามแนวค ดการจ ดการเร ยนร ท สอดคล องก บพ ฒนาการและการท าหน าท ของส วนต าง ๆ ในสมอง ( Brain Based Learning ) ซ ง ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและสถาบ นว ทยาการการเร ยนร ได พ จารณารายละเอ ยด เก ยวก บส อและการจ ดสภาพแวดล อมส าหร บเด กปฐมว ย ตามแนวค ดการจ ดการเร ยนร ท สอดคล องก บ พ ฒนาการ และการท าหน าท ของส วนต าง ๆ ในสมอง พบว าม ความสอดคล องก บแนวค ดของการจ ด

2 2 การศ กษาปฐมว ยตามหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ ทธศ กราช 2546 ท เน นพ ฒนาการท ง 4 ด านโดยองค รวม กระต นประสาทส มผ สท กส วน ได แก การได ย น การมองเห น การส มผ ส โดยค าน งถ งการเร ยนร ท สอดคล องก บการท างานของสมอง ซ งเป นการใช ธรรมชาต การเร ยนร ของสมอง เป นพ นฐานการจ ด ประสบการณ การเร ยนร ตลอดจนให ความส าค ญก บการจ ดส อและสภาพแวดล อม และส อท หลากหลาย กระต นให เด กสนใจและเร ยนร อย างม ความหมาย ค อ ส อท เป นของจร ง ของจ าลอง ภาพ เพลง เคร องดนตร และหน งส อ จากความเป นมาและความส าค ญด งกล าว จะเห นได ว า สถาบ นและหน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐ และเอกชนจนถ งระด บสถานศ กษา ได เล งเห นความส าค ญของการศ กษาปฐมว ย และม ความเห นสอดคล องก นว า เด กว ยน ถ อว าเป นว ยทองของช ว ต เพราะเด กจะม พ ฒนาการท ง 4 ด าน ท งด านร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคม และสต ป ญญา เจร ญเต บโตในอ ตราส งส ด โดยเฉพาะในด านระบบประสาทและสมองจะเต บโตได ถ ง ร อยละ 80 ของผ ใหญ เป นระยะท เก ดการเร ยนร ได มากท ส ด หากสมองเจร ญเต บโตส งส ดในช วงว ยน ก ควร เป ดโอกาสให เด กได ใช สมองในช วงเวลาแห งการเร ยนร น เพ อพ ฒนาสต ป ญญาให ม ศ กยภาพถ งข ดส ด ด งน น การจ ดการศ กษาปฐมว ย ควรเน นให เด กได ร บการจ ดประสบการณ การเร ยนร โดยผ านประสาทส มผ สท งห า และค าน งถ งความแตกต างของบ คคล หร อการใช สมองของแต ละบ คคลเป นฐานในการเร ยนร คร จ งต องจ ด ส อ ก จกรรมท หลากหลาย เพ อให เด กม โอกาสได เล อกตามความสนใจและความถน ดของการใช สมองใน การเร ยนร ด งน น การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ค อ งานหล กของคร ท ต องบร หารจ ดการช น เร ยนภายใต ความแตกต างท งด านพ นฐานสมองและความสนใจของเด กท กคน ให เก ดการเร ยนร จนน าไปส ความร หร อม สต ป ญญา การจ ดการเร ยนร จ งต องใช ส อ ก จกรรมการจ ดสภาพแวดล อม และว ธ การจ ดการ เร ยนร ท สอดคล องก บพ ฒนาการและการใช สมองเป นฐานในการเร ยนร Brain Based Learning (BBL) แพทย หญ ง ศ นสน ย ฉ ตรค ปต, อ ษา ช ชาต. ได กล าวไว ในรายงานเร องฝ กสมองให ค ดอย างม ว จารณญาณท ได รวบรวมองค ความร จากการศ กษาเอกสารและข อม ลทางด านการแพทย และการศ กษา โดยได ร บเง นท น สน บสน นจากส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ตอนหน งว า สมองมน ษย เป นส งท ว เศษท ส ดท ธรรมชาต ให มามากกว าทร พย สมบ ต ใด ๆ ก ตาม และประเทศชาต ท พ ฒนาก เพราะสมองของคนในประเทศ พ ฒนา การปฏ ร ปการเร ยนร ผ เร ยนส าค ญท ส ด ถ อเป นย ทธว ธ สร างคนร นใหม ให ม ค ณภาพ สมบ รณ ด วย ล กษณะด เก ง และม ความส ข อ นเป นค ณล กษณะท ใช เป นเคร องม อส าหร บการด าเน นช ว ตในโลกป จจ บ นและ โลกอนาคต และป จจ ยท ส าค ญอ กประการหน ง ท จะท าให เด กใช สมองในการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ภาพส ง ค อ ต วคร คร ม บทบาทส าค ญในการจ ดกระบวนการเร ยนร คร ต องท าหน าท มากกว าสอนคน กระต นให ผ เร ยนเก ด กระบวนการค ดท ด น าไปส การเร ยนร ท ด คอยประสาน อ านวยการสน บสน น และช แนะ โดยเสนอ ประสบการณ หลาย ๆ ด าน ให ผ เร ยนได ค ด จ ดส อและก จกรรมในร ปแบบท หลากหลาย ให เหมาะสมก บ พ ฒนาการและความถน ดในการเร ยนร ของสมอง ท งร ปแบบการด การฟ ง การส มผ ส และการเคล อนไหว

3 3 และเสร มสร างความส าเร จของผ เร ยนแต ละคน ด งน น กระบวนการพ ฒนาทางสต ป ญญาม ความเก ยวข อง ส มพ นธ ก บการใช สมองในการเร ยนร อย างแยกก นไม ได เด กจ งควรได ร บการจ ดประสบการณ ได เร ยนร โดยผ านประสาทส มผ สท งห า เร ยนร โดยการลงม อปฏ บ ต (Learning by doing) การเร ยนร จะน าไปส การม ความร หากเด กได ร บการฝ กฝนให ท าซ า ๆ หร อเร ยกว าการฝ กท กษะ (Skill) จากเหต ผลด งกล าว คณะกรรมการท ร บผ ดชอบโครงการส มมนา เร อง การเสร มสร างศ กยภาพ การจ ดการเร ยนร แบบ Brain Based Learning (BBL) จ งจ ดโครงการด งกล าว เพ อส งเสร มให คร ปฐมว ยได ม ความร ความเข าใจในเร องของการผล ตใช ส อท สอดคล องก บการใช สมองในการเร ยนร เพ อให เด กได ร บ การพ ฒนาเต มตามความสามารถของสมอง โดยจะด าเน นการในว นท 15 ม ถ นายน 2551 เวลา น. ณ ห องตระก ลโรจน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาส พรรณบ ร เขต 1 อ าเภอเม องส พรรณบ ร จ งหว ด ส พรรณบ ร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ เข าร วมส มมนาม ความร ความเข าใจการจ ดการเร ยนร แบบ Brain Based Learning (BBL) 2. เพ อให ผ เข าร วมส มมนาม ความร ความเข าใจ และได ฝ กปฏ บ ต การผล ตส อท ส งเสร ม ศ กยภาพการจ ดการเร ยนร แบบ Brain Based Learning (BBL) 3. เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร วมแสดงความค ดเห นและแลกเปล ยนประสบการณ การจ ดการ เร ยนร และการใช ส อแบบ Brain Based Learning (BBL) 4. เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บความร และน าประสบการณ ท ได ร บจากการส มมนาไป ประย กต ใช ในการพ ฒนางานท ร บผ ดชอบให ม ประส ทธ ภาพย งข น เป าหมาย เช งปร มาณ คร ผ สอนระด บปฐมว ย เข าร วมโครงการส มมนา จ านวน 80 คน เช งค ณภาพ ผ เข าร วมโครงการส มมนา การเสร มสร างศ กยภาพการจ ดการเร ยนร แบบ Brain Based Learning (BBL) ม ความร ความเข าใจ และได ฝ กปฏ บ ต การผล ตส อได ร วมแสดงความค ดเห นและ แลกเปล ยนประสบการณ การจ ดการเร ยนร ตลอดจนการน าความร และประสบการณ ท ได ร บจากการส มมนา ไปประย กต ใช ในการพ ฒนางานท ร บผ ดชอบให ม ประส ทธ ภาพย งข น

4 4 ว ธ การด าเน นการ ก จกรรม 1. จ ดท าโครงการและเสนอขออน ม ต 2. แต งต งคณะกรรมการด าเน นงานฯ 3. ประช มคณะกรรมการด าเน นงานฯ คร งท 1 4. จ ดท าเอกสารการส มมนา 5. ร บหน งส อตอบกล บจากผ เข าร บส มมนา 6. ประช มคณะกรรมการด าเน นงานฯ คร งท 2 7. จ ดสถานท ในการส มมนา/ตกแต งสถานท 8. ด าเน นการส มมนา 9. สร ปผลการส มมนา/รายงานผลการส มมนา ระยะเวลาด าเน นการ พ.ค พ.ค ม.ย ม.ย ม.ย.51 เน อหาท ใช ในการส มมนา 1. การจ ดการเร ยนร แบบ Brain Based Learning (BBL) 2. เทคน คการผล ตส อท สอดคล องก บการจ ดการเร ยนร แบบ Brain Based Learning (BBL) 3. การน าส อไปใช ในการจ ดการเร ยนการสอน เทคน คท ใช ในการส มมนา 1. การบรรยาย 2. การฝ กปฏ บ ต 3. การอภ ปราย แลกเปล ยนเร ยนร ว ทยากร 1. ผศ.ร ตนา ง วแหลม อาจารย ประจ าหล กส ตรคร ศาสตร สาขาการศ กษาปฐมว ย 2. อาจารย พรร ก อ นทามะระ อาจารย ประจ าหล กส ตรคร ศาสตร สาขาการศ กษาปฐมว ย ว นเวลาและสถานท จ ดส มมนา ว นท 15 ม ถ นายน 2551 เวลา น. ณ ห องประช มส าน กงานเขตพ นท การศ กษาส พรรณบ ร อ าเภอเม อง จ งหว ดส พรรณบ ร

5 5 ผ เข าร วมส มมนา คร ผ สอนระด บปฐมว ย จ านวน 80 คน งบประมาณการด าเน นงาน งบประมาณการด าเน นงานจากผ ร วมจ ดส มมนา จ านวน 10,000 บาท ตามรายการด งน 1. ค าว ทยากร 4,500 บาท 2. ค าอาหารว าง เคร องด ม 1,300 บาท 3. ค าสถานท 2,000 บาท 4. ค าว สด อ น ๆ 2,200 บาท ผ ร บผ ดชอบโครงการ น กศ กษาปร ญญาโท สาขาบร หารการศ กษา ร นท 3 มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนด ส ต จ านวน 24 คน ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ผ เข าร บการส มมนาม ความร ความเข าใจ การจ ดการเร ยนร แบบ Brain Based Learning (BBL) 2. ผ เข าร วมส มมนาได น าความร เร อง การจ ดการเร ยนร และการผล ตส อแบบ Brain Based Learning (BBL) ไปประย กต ใช ในการพ ฒนาการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพย งข น การสร ปผลและประเม นผล 1. แบบประเม นผลการด าเน นงาน 2. จากการส งเกตผ เข าร วมส มมนา (ลงช อ) นาวาอากาศโท เสร มศ กด บ ณยประเวศ ผ เสนอโครงการ (เสร มศ กด บ ณยประเวศ) ประธานน กศ กษาปร ญญาโท สาขาบร หารการศ กษา ร น 3

เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก

เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก องค ความร จากการแลกเปล ยนเร ยนร เร อง การเร ยนร เช งร ก 1 เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก (Active Learning) ความส าค ญ/สภาพป ญหา พ นธก จท ส าค ญท ส ดของสถาบ นการศ กษา ค อการผล ตบ ณฑ ตหร อการจ ดก จกรรมการเร

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ. 2546 ได ออกแบบเป นหล กส ตร ท เน นผลล พธ (Outcome based) ม งพ ฒนาปร ชาสามารถของน กศ กษาคร ให เป นคร ช นว ชาช พท ม ความสามารถในการจ

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แนวการจ ดการศ กษาตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต

แนวการจ ดการศ กษาตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต แนวการจ ดการศ กษาตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ค าช แจง ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ได ด าเน นโครงการ ตามแนวพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 ซ งม สาระส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ

สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 การประก นค ณภาพการศ กษา กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต และจรรยาบรรณว ชาช พคร โดย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ ไรพรรณ เจนวาณ ชยานนท ว นอ งคารท 12 ก

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

ปฏ ร ปการศ กษา ปฏ ร ปประเทศไทย

ปฏ ร ปการศ กษา ปฏ ร ปประเทศไทย ปฏ ร ปการศ กษา ปฏ ร ปประเทศไทย กล มงานบร การว ชาการ 3 ส าน กว ชาการ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร จากค ากล าวท ว า การศ กษาสร างคน คนสร างชาต แสดงให เห นว าการศ กษาเป นเคร องม อ ส าค ญในการพ ฒนาคนหร

More information

บทบาทของคร ไทยในศตวรรษท 21 ส ร ยา ฆ องเสนาะ ว ทยากรช านาญการ กล มงานบร การว ชาการ 3 ส าน กว ชาการ

บทบาทของคร ไทยในศตวรรษท 21 ส ร ยา ฆ องเสนาะ ว ทยากรช านาญการ กล มงานบร การว ชาการ 3 ส าน กว ชาการ บทบาทของคร ไทยในศตวรรษท 21 ส ร ยา ฆ องเสนาะ ว ทยากรช านาญการ กล มงานบร การว ชาการ 3 ส าน กว ชาการ คร เป นผ ม บทบาทส าค ญในการปล กฝ งท งว ชาความร และความประพฤต แก เด กและเยาวชน ด งน นคร จ งเป นบ คคลท ส

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด

ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด คำ นำ ตามท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ ทธศ กราช ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) กำาหนดให ม การจ ดทำามาตรฐานการศ กษาท กระด บ เพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง สำาหร บการส

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ ~ 1 ~ รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ นโยบายท 10. การส งเสร ม การบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาล และการป องก น ปราบปรามการท จร

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น

การบร หารงานว ชาการ เค าโครงเน อหา แนวค ด อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น 1 การบร หารงานว ชาการ อาจารย ดร.ท สน วงศ ย น เค าโครงเน อหา แนวค ด ตอนท 4.1 ความค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 4.1.1 ความหมาย ความสาค ญ และขอบข ายการบร หารงานว ชาการ 4.1.2 แนวค ด และหล กการบร หารงานว

More information

การจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

การจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ผ สอนเป นศ นย กลาง ผ สอน ความร ผ เร ยน ผ เร ยนเป นศ นย กลาง ผ สอน ความร ผ เร ยน ผ เร ยนเป นฝา ว ชาเป นตะป คร เป นค อน ตอกเอา...ตอกเอา!! (เส ยงเร ยกร องจากผ เร ยนกล

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดการศ กษา ระบบทว ภาค

การจ ดการศ กษา ระบบทว ภาค การจ ดการศ กษา ระบบทว ภาค โดย งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค ฝ ายว ชาการ ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร กรอบความค ด พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท

More information

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน 4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน - โรงเร ยนได สร างความตระหน ก และเสร มสร างความร ความเข าใจในการเตร ยมความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน จ งได ม

More information

ก จกรรมเสร มหล กส ตร

ก จกรรมเสร มหล กส ตร ส าน กมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แนวปฏ บ ต ในการจ ด ก จกรรมเสร มหล กส ตร หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) หล กส ตรประกาศน

More information