น.ท.หญ ง น ธ ร นสรา เว ยงส มมา ประจา ยศ.ทร.ช วยปฏ บ ต ราชการ กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร./ กรรมการฝ ายเลขาน การ KM ยศ.ทร. การศ กษา - สาเร จปร ญญาตร ศ ลปศาสตร บ ณฑ

Size: px
Start display at page:

Download "น.ท.หญ ง น ธ ร นสรา เว ยงส มมา ประจา ยศ.ทร.ช วยปฏ บ ต ราชการ กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร./ กรรมการฝ ายเลขาน การ KM ยศ.ทร. การศ กษา - สาเร จปร ญญาตร ศ ลปศาสตร บ ณฑ"

Transcription

1 น.ท.หญ ง น ธ ร นสรา เว ยงส มมา ประจา ยศ.ทร.ช วยปฏ บ ต ราชการ กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร./ กรรมการฝ ายเลขาน การ KM ยศ.ทร. การศ กษา - สาเร จปร ญญาตร ศ ลปศาสตร บ ณฑ ต สาขาน เทศศาสตร จากมหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จฯ (ว ทยาล ยคร บ านสมเด จฯ) ช ว ตร บราชการ - ต.ค.๒๔ เสม ยนแผนกคาส ง สบ.ทร. - ต.ค.๓๓ รรก.หน.ผล ตและบร การข าวสาร ศบพ.พธ.ทร. - ม.ย.๕๒ อาจารย กองว ชาความม นคงและว ชาพ เศษ กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. - ต.ค.๕๕ - ป จจ บ น ประจา ยศ.ทร.ช วยราชการ กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. การอบรมหล กส ตรต างๆ จาก ม.ธรรมศาสตร - การพ ฒนาบ คล กภาพและศ ลปะการพ ดในท ช มชน - การค ดอย างเป นระบบและระบบความค ดสร างสรรค - เทคน คการเป นพ ธ กรและว ทยากร - มน ษยส มพ นธ และจ ตว ทยาในการทางาน - เทคน คการเข ยนฯ อย างม ประส ทธ ภาพ - EQ, IQ เสร มสร างประสบการณ ในการปฏ บ ต งาน ฯลฯ ผลงานทางว ชาการ - จ ดทา ค ม อ ประกอบการเร ยนการสอน ค ณธรรมและจร ยธรรม สาหร บผ บร หาร เม อ ต.ค.๕๒

2 งาน KM - ป ๕๔ - ป จจ บ น เป นคณะทางาน KM Team ของ ยศ.ทร.ทาหน าท รวบรวบ องค ความร และจ ดทาร ปเล ม ของ ยศ.ทร. และอ นๆ ตามท ห วหน าคณะทางานฯ ส งการ - เป นผ แทนเข าร วมส มมนาเคร อข าย, ประช มฯ KM ทร. - อบรม การพ ฒนาท กษะการเป นว ทยากรกระบวนการการจ ดการความร ของ ทร. ผลงาน KM - เอกสาร รวบรวมองค ความร ของ ยศ.ทร. ป ๕๕, ๕๖, ๕๗ - เอกสาร แผนแม บท ยศ.ทร.ป ๕๗-๖๐ - ค ม อ การปฏ บ ต งานการจ ดการความร ของ ยศ.ทร. ป ๕๘ - เอกสาร องค ความร ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice : BP) กระบวนการประกอบพ ธ ประด บเคร องหมายยศและมอบประกาศน ยบ ตร ให แก น กเร ยนจ าและน กเร ยนด ร ยางค

3 น.อ.จ ตต พงศ ศร ธ ญญา หก.กศษ.รร.ช มพลฯ ยศ.ทร. เป นประธานฯ

4 น.อ.จ ตต พงศ ศร ธ ญญา หก.กศษ.รร.ช มพลฯ ยศ.ทร. เป นประธานฯ

5 KM ส ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ ของ กองศ กษา รร.ช มพล.ยศ.ทร. การแลกเปล ยนเร ยนร ภารก จส องค ความร กองศ กษา รร.ช มพลฯ ๓ ม.ย.๕๘

6 กระบวนการทบทวนและ ว เคราะห ภารก จ ไปส องค ความร ของ กองศ กษา รร.ช มพล.ยศ.ทร.

7 โดยม เป าหมาย - พ ฒนาคน - พ ฒนางาน ผ บ งค บบ ญชา

8 หน า 6, 7 เป าหมาย KM ทร.ป 58 s1-พ ฒนาคน (ศ กยภาพ) s2-พ ฒนางาน (บร หารจ ดการ) s3-ใช ระบบ สารสนเทศ

9 5. การเข าถ งความร -เป นการทาให ผ ใช ความร เข าถ งความร ท ต องการได ง ายและสะดวก เช น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ บอร ดประชาส มพ นธ 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร ทาได หลายว ธ เช น การจ ดทาเอกสาร ระบบฐานข อม ลความร ระบบพ เล ยง ก จกรรมกล มค ณภาพ ช มชนการเร ยนร การส บเปล ยนงาน การย มต ว 7. การเร ยนร ควรทาให การเร ยนร เป นส วนหน งของงาน การสร างองค ความร การน าความร ไปใช งาน เก ดการเร ยนร และสร างประสบการณ ทาให ม การหม นเว ยนต อไปอย างต อเน อง

10 กระบวนการจ ดการความร ด วยการถ ายทอดความร ซ งก นและก น 4 ด าน 1. การแลกเปล ยนความเอาใจใส ก น (Care) 2. การแลกเปล ยนความร ก (Love) 3. การแลกเปล ยนความไว เน อเช อใจก น (Trust) 4. การแลกเปล ยนความปลอดภ ย (Safety) & ส งคหว ตถ 4 : หล กธรรมท เป นเคร องย ดเหน ยว น าใจผ อ น เป นการสงเคราะห ซ งก นและก น 1. ทาน การให การเส ยสละ 2. ป ยวาจา การใช ถ อยคาอ อนหวาน จร งใจ 3. อ ตถจร ยา การสงเคราะห ในส งท เป นประโยชน ต อผ อ น 4. สมาน ตตา สร างความน ยมและความไว วางใจอย างสม าเสมอ

11 การสร างว ส ยท ศน การจ ดการความร การระบ หร อจ าแนกความร ขององค กร (Knowledge Identification) 1. ว เคราะห ศ กษาท ศทางกลย ทธ : ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา จ ดม งหมาย 2. ว เคราะห สหภาพของหน วย 3. ศ กษาความต องการผ ม ส วนได ส วนเส ย 4. ศ กษากระบวนการงานหล ก 5. ศ กษาบร การหล ก และบร การส ดท าย 6. ก าหนดความสามารถหล กของหน วย 7. ก าหนดป จจ ยหล กแห งความส าเร จ

12 การจ ดการความร ท เอ อต อการเร ยนร 1. สร างว ฒนธรรมการรายงานกรณ ม ข อบกพร อง เพ อทบทวนป ญหา เข ยนเป นบทเร ยนให เก ดการเร ยนร ร วมก น ป องก นการผ ดพลาดซ า Lesson Learn 2. กระต นและสร างระบบการสอนงานระหว างก น On the Job Training บ นท กรายละเอ ยดในการท างาน รวบรวมและ จ ดเก บเป นองค ความร ของหน วย 3. หม นเว ยนไปเร ยนร งานท หน วยงานอ น Job Rotate เพ อเป นข อม ลในการพ ฒนาคน พ ฒนางาน 4. ค นหาคนเก ง เป นแบบอย าง จ ดเวท การถ ายทอด จ ดก จกรรม แลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น สร ปเป นองค ความร ของหน วย 5. หล งก จกรรมส าค ญเข ยนบทสร ป AAR : After Action Review สร างระบบการท างาน ม ข อเสนอแนะ เพ อปร บปร งงานร วมก น จนสมบ รณ เก ดการแบ งป น รวบรวมว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ Best Practice : BP ในหน วยงาน

13 เป าหมายในการจ ดการความร เก ดระบบการแลกเปล ยนเร ยนร ภายในหน วย(ระหว างบ คคล ระหว าง หน วยย อย) ม ระบบการรวบรวม และค ดเล อก เป นองค ความร ของหน วย ให ก าล งพล สามารถเข าถ งได ง าย น าองค ความร ไปใช ใหม ได ม การพ ฒนา ปร บปร งกระบวนการ การปฏ บ ต งาน เพ อให เก ดว ธ ปฏ บ ต งานท เป นเล ศ BP

14

15

16 ป จจ ยแห งความส าเร จ 1. CKO สน บสน นและม ส วนรวมในก จกรรม 2. KM Team ม ความเข มแข งและต อเน อง 3. ม KM Fa ท เช ยวชาญการจ ดการความร 4. ม เคร อข ายความร วมม อจากท กกรม กอง แผนก รวมท งก าล งพลท กนาย 5. ม เทคโนโลย สน บสน นการด าเน นการ 6. ม ว ฒนธรรมของหน วยงานฉ นท พ น อง 7. ก าล งพลม ความร ความเช ยวชาญ ท หลากหลาย รวมท งให ความช วยเหล อก น 8. ม การเสร มสร างความร และม เคร องม อ สน บสน น KM อย างต อเน อง 9. การได ร บโอกาสในการเป นหน วยงานช นน า ด านการบร หารจ ดการแนวใหม

17

18 หน า 15

19 แบบฟอร ม 2 แบบฟอร ม 1 KM1 KM2 KM3 ช อองค ความร กรอบ ว ตถ ประสงค KM1 KM2 KM3 แบบฟอร ม 3 แบบสารวจ KM ป ๕๘ แบบเก บองค ความร ในการปฏ บ ต งานของผ ปฏ บ ต แบบฟอร ม 4 บทเร ยนหน งประเด น OSL, OPL เล าเร อง หร ออ นๆ

20

21 ช อองค ความร

22

23 ๔. น างาน...ท ลงในแบบส ารวจการจ ดการความร ฯ มาบ นท กลงในแบบ การจ ดเก บความร ฯ และแบบฟอร ม OSL หร อ OPL หร อ เล าเร องฯ (ตามค ม อหน า ๑๖-๑๘)

24 กองการศ กษา รร.ช มพล ยศ.ทร. -ผ.เด นเร อฯ -ผ.ส ญญาณ -ผ.เคร องช วยศ กษา -ผ.ว ชาสาม ญ -ผ.พลาธ การ ฯลฯ ท กแผนกทบทวน/ว เคราะห ภารก จ ลงในแบบฟอร มท 1, 2, 3, 4

25 -ผ.เด นเร อฯ -ผ.ส ญญาณ -ผ.เคร องช วยศ กษา -ผ.ว ชาสาม ญ KM1 KM2 KM3 กองการศ กษา ภารก จ ธ รการ ภารก จ... ย ทธการ ภารก จ... แบบฟอร ม 1 งานท ร บผ ดชอบ... งานท ร บผ ดชอบ... แบบฟอร ม 2 ฯลฯ ลาด บ ช อองค ความร กรอบองค ความร เคร องม อ/ว ธ ถ ายทอด ว ตถ ประสงค ทาเม อ หน วย ธ รการ งานท ร บผ ดชอบ...

26 เคร องม อ KM เคร องม อ KM แบบต างๆ อย ท หน า 16, 17, 18 ในค ม อ การปฏ บ ต งาน KM ยศ.ทร. ป ๕๘

27

28

29

30 Web KM Blog ของ ยศ.ทร.

31

32 ต วอย าง อจ.สราว ฒ ฯ :ว ทยากร&อจ.KM ทร. ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice : BP)

33 การเข ยนว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ(Best Practice :BP) การน าเสนอว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ(Best Practice :BP) กระท าได 2 ว ธ 1. เข ยนแบบเล าเร อง โดยแยกเข ยนเป นบท อย างน อยเร องละ 3 บท 2. แบบบ นท กว ด ท ศน (ใช เวลาอย างน อย 13 นาท /เร อง) ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ ค ออะไร? ค อ เทคน ค หร อ ว ธ การ ท ผ านการว จ ย ทดลอง และ/หร อ ม ประสบการณ มาเป นระยะเวลานานจนสามารถพ ส จน ได ว า น าไปส ผลล พธ ท ต องการได เป นอย างด การม งม นน าว ธ การด งกล าวไปใช ไม ว าในศาสตร และสาขาใดๆ หมายถ ง การน าความร และเทคโนโลย ท งปวงท หน วยงานม อย มาใช ให เก ดประโยชน ท งในหน วยและนอกหน วยงาน ค าน ใช ก นแพร หลายในสาขาการบร การ ส ขภาพ การศ กษา การจ ดการโครงการ การพ ฒนาผล ตภ ณฑ ฯลฯ

34

35

36

37

38

39 อย ใน ค ม อ KM หน า 22 กองการศ กษาฯ ก จกรรมในโครงการ

40

41 ความคาดหว งท จะได ร บ หล งจากการแลกเปล ยนเร ยนร ในคร งน 1. ก าล งพลท กนาย ม ความร บผ ดชอบงานของต วเองมากข น ร ว าม ความสามารถ เร องอะไร? ถน ดด านไหน? 2. ก าล งพลท กนาย มองภาพร วมหน วยช ดเจนมากข น และม การแบ งป นความร สน บสน น ช วยเหล อ เก อก ลซ งก นและก นมากข น 3. ก าล งพลท กนายสามารถเข ยนบ นท กเก บองค ความร งานในหน าท ของตนเองได 4. ท กองค ความร สามารถน ากล บมาใช ใหม ม การพ ฒนา ปร บปร ง และต อยอด ได อย างสะดวก รวดเร ว 5. ท กต าแหน งจะม การเก บรวบรวมองค ความร ผลงานได ครบถ วน ช ดเจนมากข น 6. ท กต าแหน งจะม แฟ มจ ดเก บข อม ลองค ความร ผลงานฯ ไว ใช ในการรายงาน ตนเอง ส งต อองค ความร และส งมอบหน าท ได ท นท ท ต องการ ฯลฯ ส งท ได ร บเก ดประโยชน ต อต วเอง ต อหน วย ตามนโยบาย ผ บ งค บบ ญชาท กระด บช น : พ ฒนาคน พ ฒนางาน

42 จร งใจ แบ งป น ช วยเหล อ เก อก ลก น ด วยความร ก&ปรารถนาด ต อก น

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

น กทร พยากรบ คคลก บการจ ดการความร

น กทร พยากรบ คคลก บการจ ดการความร น กทร พยากรบ คคลก บการจ ดการความร ศ วพร ภมรประว ต น กทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของส งคมโลก จนมาถ งส งคมเศรษฐก จฐานความร ในป จจ บ น ซ งม ภาวะการแข งข นท เพ มส งข น ความก าวหน าอย

More information

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ - สาเนาค ฉบ บ - - สำเนำค ฉบ บ - ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ กพ. (กองการศ กษา โทร.๐-๘๐-๖๐๐ ต อ ๘๗๐๑) ท กห ๐๔๐๑/ ๗๖ ว นท ๑ ส.ค.๕๕ ขออน ม ต แผนงานการจ ดการความร ของ ประจาป งบประมาณ ๕๕๕ ๕๖๔ เร ยน ผบ.

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หาร ๑. HR Scorecard ก บการบร หารในภาคร ฐของไทย HR Scorecard เป นเคร องม อสาหร บใช ประเม นความสาเร จด านการบร หารของ องค กรเพ อนาไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดร

More information

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏในประเทศไทย

มหาว ทยาล ยราชภ ฏในประเทศไทย แบบสอบถามเพ อการว จ ย ประส ทธ ภาพการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏในประเทศไทย (Efficiency of knowledge management in Rajabhat University in Thailand)... คาช แจง 1. แบบสอบถามฉบ บ น ม ว ตถ ประสงค เพ อนาผลท

More information

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป.

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. (ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. ----------------------------- เพ อให การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนทหารป

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

การเข ยนค ม อการปฏ บ ต งาน

การเข ยนค ม อการปฏ บ ต งาน การเข ยนค ม อการปฏ บ ต งาน เร ยบเร ยงโดย นายเทว น ศร ดาโคตร น กว ชาการโสตท ศนศ กษา ชานาญการพ เศษ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ค ม อการปฏ บ ต งาน หมายถ ง เอกสารท แต ละหน วยงานสร างข นมาเพ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน 18 บทท 4 แนวทางการจ ดการ องค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ว ตถ ประสงค : พ ฒนากระบวนการจ ดการของหน วยงานเพ อให บ คลากรปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

เทคน คการประสานงาน เพ อสร างความประท บใจ KM.ศธภ.4 กล มต ดตามและประเม นผล สาน กงานศ กษาธ การภาค 4

เทคน คการประสานงาน เพ อสร างความประท บใจ KM.ศธภ.4 กล มต ดตามและประเม นผล สาน กงานศ กษาธ การภาค 4 เทคน คการประสานงาน เพ อสร างความประท บใจ KM.ศธภ.4 กล มต ดตามและประเม นผล สาน กงานศ กษาธ การภาค 4 คานา เทคน คการประสานงาน ฉบ บน จ ดทาข นเพ อสร างความร ความเข าใจในหล กการและทฤษฎ เป นองค ความร ท ได ศ กษาค

More information