The Age of. Enlightenment

Size: px
Start display at page:

Download "The Age of. Enlightenment"

Transcription

1 The Age of. Enlightenment

2 โทม ส ฮอบส (Thomas Hobbes) ชาวอ งกฤษ เก ด 5 เมษายน ค.ศ เส ยช ว ต 4 ธ นวาคม ค.ศ เป นน กปร ชญาการเม องส าค ญของอ งกฤษ

3 แนวค ดส าค ญ : 1. อ านาจการปกครองต องรวมอย ท บ คคลคนเด ยวเพ อม ให มน ษย กล บไปส สภาพ ธรรมชาต ท เลวร าย กษ ตร ย ม อ านาจการปกครองส งส ด มน ษย ต องเช อฟ งกฎหมายท กษ ตร ย บ ญญ ต ข น 2. อานาจของกษ ตร ย มาจากความย นยอมของประขาชนม ได มาจากล ทธ เทวส ทธ 3. มน ษย ควรเช อด วยเหต ผลและว ธ ทางว ทยาศาสตร เขายอมร บพระเจ าแต ปฏ เสธ พ ธ กรรมและผ น าทางศาสนา ผลงานส าค ญ: หน งส อ ล ไวอาท น (Leviathan) ม สาระส าค ญค อก อนหน าท มน ษย จะมาอย รวมก นเป นส งคมการเม องมน ษย ม อ สระและเสร ภาพในการกระทาใดๆซ งย อมก อให เก ด ความว นวายมน ษย จ งตกลงก นท จะหาคนกลางมาทาหน าท ปกครองเพ อให เก ดส งคม การเม องท อย ร วมก นอย างส นต ส ข

4 จอห น ลอคJohn Locke ชาวอ งกฤษ เก ด 29 ส งหาคม ค.ศ.1632 เส ยช ว ต28 ต ลาคม ค.ศ.1704 เป นน กปร ชญาการเม องส าค ญของอ งกฤษ ได ร บยกย องว าเป นเจ าทฤษฎ แห งส ทธ เสร ภาพตามธรรมชาต

5 แนวค ดส าค ญ : "ผ ปกครองท ได ร บการยอมร บจากผ ใต ปกครอง" และส ทธ ธรรมชาต ของ มน ษย ประกอบไปด วย ช ว ต, เสร ภาพ, และทร พย ส น น นม อ ทธ พลอย างมากต อ พ ฒนาการทางปร ชญาการเม อง แนวค ดของเขาเป นพ นฐานของกฎหมายและ ร ฐบาลอเมร ก น ซ งผ บ กเบ กได ใช ม นเป นเหต ผลของการปฏ ว ต ผลงานท ส าค ญ: หน งส อสองน พนธ (TwoTreatiesofGovernment1690)ม สาระส าค ญค อ อ สรภาพและเสร ภาพเป นส ทธ ข นพ นฐานของมน ษย ซ งเก ดมาด วยความเท า เท ยมก นร ฐบาลมาจากความย นยอมของประชาชนร ฐบาลจ งเป นเพ ยงผ คอย ปกป องผลประโยชน ของประชาชนและต องม อานาจจาก ดประชาชนม ส ทธ ล มล างร ฐบาล

6 Montesquieu มองเตสก เออร ชาวฝร งเศส เก ด 18 มกราคม ค.ศ เส ยช ว ต10 ก มภาพ นธ ค.ศ.1755 เป นน กว พากษ ส งคมและน กค ดทางการเม อง ได ร บยกย องว าเป นเจ าทฤษฎ แห งการแบ งแยกอานาจ

7 แนวค ดส าค ญ: 1.ระบอบกษ ตร ย ไม เหมาะสมส าหร บประเทศท ประชาชนม ความต นต วทาง ก า ร เ ม อ ง แ ต ค ว ร ม ร ป แ บ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธ ป ไ ต ย 2.ม ความเห นสอดคล องก บจอห น ล อค โดยให แนวค ด ทฤษฎ การแบ งแยก อานาจ โดยแบ งอานาจอธ ปไตย ออกเป น 3 ส วน ค อ น ต บ ญญ ต บร หารและต ลาการ 3.ได ร บสมญานามว า เจ าทฤษฎ แห งการแบ งแยกอานาจ ผลงานท ส าค ญ: หน งส อช อว ญญาณแห งกฎหมาย (The Spirit of Law 1748) ม สาระส าค ญค อ กฎหมายท ร ฐบาลแต ละส งคมบ ญญ ต ข นต องสอดคล องก บล กษณะภ ม ประเทศและ เง อนไงทางขนบธรรมเน ยมประเพณ ว ฒนธรรม และประว ต ศาสตร ของแต ละส งคม

8 วอลแตร Voltaireชาวฝร งเศส เก ด 21 พฤศจ กายน ค.ศ.1694เส ยช ว ต 30 พฤษภาคม ค.ศ.1778เป น น กปร ชญาการเม องและส อสารมวลชน ได ร บยกย องว าเป นเจ าทฤษฎ แห งส อสารมวลชน

9 แนวค ดส าค ญ : เสร ภาพและอ สรภาพเป นของมน ษย ร ฐบาลท ด ต องให เสร ภาพและอ สรภาพแก ประชาชน และต องเป นผ รอบร ม เหต ผลและปกครองด วยหล กเหต และผล ประชาชน สามารถใช เสร ภาพและอ สรภาพในการแสดงความค ดเห นวอลแตร ได ร บสมญานามว า เจ าทฤษฎ แห งส อสารมวลชน ผลงานท ส าค ญ: LesLettresphilosophiques(จดหมายจากอ งกฤษหร อจดหมายปร ชญา) สาระส าค ญค อเล าถ งสภาพส งคมของประเทศอ งกฤษผ านประสบการณ ของวอลแตร ได ใช สภาพส งคมด งกล าวเป นเคร องม อกระต นให ชาวฝร งเศสได ร จ กถ งศาสนา เศรษฐก จ การเม อง ปร ชญา และว ฒนธรรมของประเทศอ งกฤษแล วน ามาเปร ยบเท ยบ ก บประเทศฝร งเศส

10 ฌ อง-ฌ ก ร โซ Jean-Jacques Rousseau เก ด28 ม ถ นายน ค.ศ.1712 เส ยช ว ต2 กรกฎาคมค.ศ.1778 เป นน กปร ชญา น กเข ยน น กทฤษฎ การเม อง และน กประพ นธ เพลง

11 แนวค ดสาค ญ: อานาจอธ ปไตยเป นของปวงชน ร ฐบาลท ด ต องมาจากประชาชน และร ฐบาล ต องส ญญาก บประชาชนว าจะด แลให ประชาชนอย ด ก นด ม ส ข ถ าร ฐบาลไม ทาตาม ส ญญา ประชาชนม ส ทธ ล มล างร ฐบาลได ผลงานสาค ญ: หน งส อsocial contract 1762 หร อ ส ญญาประชาคมทฤษ ส ญญาประชาคมอ น เป นน ยตามหล กก หมายธรรมชาต ม ล กษณะเป นสาน กของจร ยธรรมท ผ ปกครองควร ตระหน กถ งส ทธ บางประการท ผ อย ใต ปกครองได ยอมสละไปอาจเร ยกได ว ายอมอย ใต อานาจของผ ปกครอง เพ อความปลอดภ ยของตนในส ทธ และเสร ภาพท ย งคง เหล ออย

12 บรรณาน กรม แนวค ดน กปร ชญา ย คภ ม ธรรม [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (ว นท ค นข อม ล : 18 ส งหาคม 2556). ขณ ฐภรณ พรหมปล ก.น กปร ชญาการเม องแนวประชาธ ปไตย.กร งเทพมหานคร:เอมพ นธ,2553. น ธ เอ ยวศร วงศ.แนวค ดประชาธ ปไตย.กร งเทพมหานคร:ศ กด โสภาการพ มพ,2551.

13 สมาช ก นายพ รว ชญ จ นทร ตา เลขท 3 ม.6/4 นางสาว นฤภร จ ดดา เลขท 12 ม.6/4 นางสาว เจนจ รา ข นแก ว เลขท 9 ม.6/4 นางสาว อ ญท ชา ทานากะ เลขท 25 ม.6/6 นางสาว ว ราส น ท นกาศ เลขท 19 ม.6/4

ค ณล กษณะของคร ท ด จากการศ กษางานว จ ย และค นคว าจากแหล งต างๆ พบว าคร ท ด ควรม ค ณล กษณะท จาเป น 3 ด าน

ค ณล กษณะของคร ท ด จากการศ กษางานว จ ย และค นคว าจากแหล งต างๆ พบว าคร ท ด ควรม ค ณล กษณะท จาเป น 3 ด าน 1 ต อไปน ด านค ณล กษณะ ค ณล กษณะของคร ท ด จากการศ กษางานว จ ย และค นคว าจากแหล งต างๆ พบว าคร ท ด ควรม ค ณล กษณะท จาเป น 3 ด าน 1. ม ความร กและศร ทธาในว ชาช พคร และพร อมท จะพ ฒนาว ชาช พของตนอย เสมอ 2.

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาล กเส อ-เนตรนาร ประเภทสารอง ช วงช นท 1 ช นประถมศ กษาป ท 3 ดาวดวงท 3 โดย นายก นตพ ชญ ม เคร อ ห วหน างานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนว ดว งขนายทาย การาม

More information

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. จ ดประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของข อม ลการบ ญช และผ ใช ประโยชน จากบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาเก ยวก บการเร ยนว ชาบ ญช บทนา เน อหาสาระในบทน กล าวถ

More information

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน ประกาศโรงเร ยนท าบ อ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวท าหน าท คร ธ รการ ************************** ด วยโรงเร ยนท าบ อม ความประสงค ด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ าง ช

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคม ค ณล กษณะของเด กไทยและต วช ว ดความสาเร จ การพ ฒนาการเร ยนร ของเด กไทยส ประชาคมให ประสบผลส าเร จ จ าเป นต อง กาหนดเป าหมาย ได แก ค ณล กษณะของเด กไทยท จะพ ฒนาส การเป นประชาคมให

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มพ ฒนาระบบบร หาร สารบ ญ คานา 2 ประกาศเจตนารมณ 3 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 4 1.1 ข อม ลองค การ 4 ว ส ยท ศน 4

More information

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 6 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยคร งน ผ ว จ ยม งศ กษา เก ยวก บป จจ ยท ม ผลต อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของ พน กงาน ในหน วยงาน บร การด านเคร องร ดบ ตรเครด ต ของธนาคารกร งศร อย ธยา ซ งผ ว

More information

สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย

สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย คานา ส าน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต (สกพส.) โดยความ เห นชอบของคณะกรรมการบร หารกองท น ในการประช มคร งท ๕/๒๕๕๗ ว นท ๒๔ กรกฎาคม

More information

เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1

เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1 เน อหาว ชาต างๆท เร ยน ภาคเร ยนท 1/2553 ป.1 กล มสาระการเร ยนร ว ชาภาษาไทย กลางภาคเร ยนท 1 ฉบ บท 1 (ความเข าใจทางภาษา) 1. อ านเร อง ข อความแล วตอบค าถาม 2. เล อกค าลงมาเต มลงในช องว าง 3. ค าตรงข าม 4.

More information

ข อบ งค บกรมการจ ดหางาน ว าด วยจรรยาข าราชการกรมการจ ดหางาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข อบ งค บกรมการจ ดหางาน ว าด วยจรรยาข าราชการกรมการจ ดหางาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข อบ งค บกรมการจ ดหางาน ว าด วยจรรยาข าราชการกรมการจ ดหางาน พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมการจ ดหางานม ภารก จส าค ญในการให บร การจ ดหางาน ส งเสร มการประกอบอาช พ จ ดระบบการท างานของคนต างด าว ให บร การแนะแนวอาช พ ส งเสร

More information

สร ปผลการส มมนา เร อง บทบาทและหน าท กรรมการร ฐว สาหก จ ว นท ๕ ม ถ นายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ ๑๖.๐๐ น

สร ปผลการส มมนา เร อง บทบาทและหน าท กรรมการร ฐว สาหก จ ว นท ๕ ม ถ นายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ ๑๖.๐๐ น สร ปผลการส มมนา เร อง บทบาทและหน าท กรรมการร ฐว สาหก จ ว นท ๕ ม ถ นายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ณ ห องบอลร ม โรงแรมเซ นทารา แกรนด แอท เซ นทร ล พลาซ า ลาดพร าว กร งเทพฯ ๑. รายช อผ เข าร วมส มมนา จานวน ๒๒๔

More information

ปฏ ร ปว ธ ค ดว ธ ทางานของราชการด วย ว ฒนธรรม ASSA

ปฏ ร ปว ธ ค ดว ธ ทางานของราชการด วย ว ฒนธรรม ASSA 1/4 ปฏ ร ปว ธ ค ดว ธ ทางานของราชการด วย ว ฒนธรรม ASSA ว ฑ รย ส มะโชคด ปล ดกระทรวงอ ตสาหกรรม เม อ ประชาชน ค อ ล กค า คนสาค ญของระบบราชการ ด งน น การบร การ ประชาชนในท กร ปแบบ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน โดยม

More information

การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก

การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง การสร างส

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา

แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ค าช แจงแบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งาน ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (แบบประเม นแนบท ายหล กเกณฑ

More information

ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก

ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก 1 2 3 ความหมายของหน งส อราชการ หน งส อราชการ ค อ เอกสารท เป นหล กฐานในราชการ ได แก ๑) หน งส อท ม ไปมาระหว างส วนราชการ ๒) หน งส อท ส วนราชการม ไปถ งหน วยงานอ นท ม ใช ราชการ หร อท ม ไปถ ง บ คคลภายนอก ๓)

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

งานธ รการล กเส อในโรงเร ยน

งานธ รการล กเส อในโรงเร ยน งานธ รการล กเส อในโรงเร ยน นายก นตพ ชญ ม เคร อ ผ กาก บกล มล กเส อ โรงเร ยนว ดว งขนายทาย การาม ผ ช วยผ ตรวจการล กเส อ ประจาสาน กงานล กเส อแห งชาต 1 การทาเอกสารล กเส อสาค ญอย างไร เป นหล กฐานแสดงพ ฒนาการของล

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

ค ม อการให บร การประชาชน

ค ม อการให บร การประชาชน ค ม อการให บร การประชาชน จ ดท าโดย ฝ ายอ านวยการ ๓ กองบ งค บการอ านวยการ ต ารวจภ ธรภาค ๖ (ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๖ ) ค าน า การจ ดท าค ม อมาตรฐานการปฏ บ ต งานต ารวจภ ธรภาค ๖ ในคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อปร บปร งเพ

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ )

โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ ) โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ ) ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ 1. การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.1 ความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.2 ว ธ การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ

More information

รายงานสร ปการประเม นผลของศ นย ประสานงานและส งเสร มส นต ภาพในช วงเด อนรอมฎอน จ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป พ.ศ

รายงานสร ปการประเม นผลของศ นย ประสานงานและส งเสร มส นต ภาพในช วงเด อนรอมฎอน จ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป พ.ศ รายงานสร ปการประเม นผลของศ นย ประสานงานและส งเสร มส นต ภาพในช วงเด อนรอมฎอน จ งหว ดชายแดนภาคใต ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในห วง 40 ว น (ว นท 10 กรกฎาคม ถ ง 18 ส งหาคม 2556) โดย ศ นย อานวยการบร หารจ งหว ดชายแดนภาคใต

More information

ช อเร อง ช อผ ว จ ย สาขาว ชา ป การศ กษา บทค ดย อ

ช อเร อง ช อผ ว จ ย สาขาว ชา ป การศ กษา บทค ดย อ ก ช อเร อง การพ ฒนาเอกสารประกอบการเร ยน เร อง การปกครองท องถ นของเรา ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 4 โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา ช อผ ว จ ย นางสาวส ดา แก วส ณ ย สาขาว ชา ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม

More information

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching)

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) การสอนงานเป นหน าท ส าค ญของผ บร หารในป จจ บ นน ม การพ ดถ งและเน นบทบาทการ สอนงานก นมากไม ว าจะเป นแวดวงธ รก จหร อภาคราชการ ณ โอกาสน จ งขอน าเร องราวต าง ๆ เก ยวก บการสอนงานมาเสนอ

More information

Explicit Knowledge การสอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรมในการเร ยนการสอน

Explicit Knowledge การสอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรมในการเร ยนการสอน Explicit Knowledge การสอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรมในการเร ยนการสอน การสอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรมในการเร ยนการสอน 1. ความจาเป นในการสอดแทรกค ณธรรมจร ยธรรมในการเร ยนการสอน จากนโยบายในการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมท เน นการพ

More information