ภาพรวม มหาว ทยาล ยนครพนม

Size: px
Start display at page:

Download "ภาพรวม มหาว ทยาล ยนครพนม"

Transcription

1 ภาพรวม มหาว ทยาล ยนครพนม LOGO

2 ความเป นมาของมหาว ทยาล ยนครพนม เก ดจากการหลอมรวมสถานศ กษาในจ งหว ดนครพนมในป พ.ศ ซ งประกอบด วย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครพนม มหาว ทยาล ยมหาสารคาม(ว ทยาเขตนครพนม) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครพนม ว ทยาล ยเทคน คนครพนม ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครพนม ว ทยาล ยการอาช พธาต พนม ว ทยาล ยการอาช พนาหว า

3 คณะและว ทยาล ยของมหาว ทยาล ยนครพนมในป จจ บ น 4 คณะ 1. คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร 2.คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 3.คณะว ทยาการจ ดการและเทคโนโลย สารสนเทศ 4.คณะเกษตรและเทคโนโลย 6 ว ทยาล ย 5.ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครพนม 6.ว ทยาล ยการท องเท ยวและอ ตสาหกรรมบร การ 7.ว ทยาล ยการบ นนานาชาต 8.ว ทยาล ยธาต พนม 9.ว ทยาล ยนาหว า 10.ว ทยาล ยเทคโนโลย อ ตสาหกรรมศร สงคราม

4 จานวนน กศ กษาของมหาว ทยาล ยนครพนม ในป การศ กษา 2557 (จาแนกตามระด บ) ระด บ จานวน 1.ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 2,197 2.ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง 1,408 3.ระด บปร ญญาตร 5,910 4.ระด บปร ญญาโท ประกาศน ยบ ตรด านการบ น 35 รวม 10,168

5 จานวนสาขาว ชาท เป ดสอนในมหาว ทยาล ยนครพนม 1. ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ จานวน 14 สาขาว ชา 2. ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง จานวน 21 สาขาว ชา 3. ระด บปร ญญาตร จานวน 31 สาขาว ชา 4. ระด บปร ญญาโท จานวน 5 สาขาว ชา 5. หล กส ตรด านการบ น จานวน 5 หล กส ตร

6 จ ดเด น มหาว ทยาล ยนครพนม จ ดการศ กษาท งระด บอาช วศ กษาและอ ดมศ กษา ซ งน กศ กษา สามารถเล อกเร ยนได ต งแต ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ จนถ ง ระด บปร ญญาโท

7 จ ดเด น มหาว ทยาล ยนครพนม (ต อ) ม ว ทยาล ยการบ นนานาชาต ท จ ดการเร ยนการสอนหล กส ตรน กบ นพาณ ชย และการบร หารจ ดการด านการบ น ม เคร องบ นฝ กบ น 10 ลา/เคร องฝ กบ นจาลอง(Airbus 320) 1 เคร อง และคร ฝ กประสบการณ ส งจากท งในและต างประเทศ ม ห องผ โดยสารจาลองของเคร องบ นการบ นไทย ท ใช ในการฝ กการให บร การ บนเคร องบ น

8 จ ดเด น มหาว ทยาล ยนครพนม (ต อ) ม การจ ดการเร ยนการสอนหลายด านทาให สามารถเล อกเร ยนได หลากหลาย ด านพยาบาลศาสตร /ด านคร ศาสตร /ด านเกษตรศาสตร ด านว ทยาศาสตร / ด านว ศวกรรมศาสตร /ด านอ ตสาหกรรมศาสตร ด านร ฐประศาสนศาสตร /ด านการท องเท ยวและอ ตสาหกรรมบร การ

9 จ ดเด น มหาว ทยาล ยนครพนม ม สนามบ นและสะพานม ตรภาพไทย ลาว แห งท 3 ทาให น กศ กษาสามารถ เด นทางได สะดวกและสามารถข ามไปย งประเทศลาว/เว ยดนามและจ นตอนใต โดยง าย

10 จ ดเด น มหาว ทยาล ยนครพนม จ งหว ดนครพนมม ความหลากหลายทางชาต พ นธ (8 ชาต พ นธ ) เหมาะสาหร บ เป นแหล งศ กษาถ งความแตกต างทางว ฒนธรรมและประเพณ ระหว างชาต พ นธ

11 ข อเส ยเปร ยบของมหาว ทยาล ยนครพนม แต ละคณะและว ทยาล ยม ธรรมชาต และว ฒนธรรมท แตกต างก นทาให ม ความ ยากลาบากในการหลอมรวมในตอนต น ซ งต องใช เวลาในการลดความแตกต าง ท ต งของคณะและว ทยาล ยอย ห างไกลก น ทาให ส นเปล องงบประมาณในการ บร หารจ ดการ อย างไรก ตามมหาว ทยาล ยได ใช นโยบายการใช ทร พยากรร วมก น เพ อลดภาระทางด านงบประมาณ ได ร บการจ ดสรรงบประมาณจากสาน กงบประมาณท ค อนข างต าเพราะเป น มหาว ทยาล ยใหม ม น กศ กษาน อย ทาให พ ฒนามหาว ทยาล ยได ค อนข างช า ม คร ภ ณฑ ทางการศ กษาค อนข างจาก ดและอย ในสภาพท ทร ดโทรม ทาให การ เร ยนการสอนด อยประส ทธ ภาพ

12 ผลงานการบ รณาการเร ยนการสอน ก บการบร การว ชาการและงานว จ ย ผลงานท 1 โครงการสร างเคร องช วยฟ งจากโทรศ พท เคล อนท ท เล กใช งาน เพ อผ บกพร องทางการได ย นท ยากไร ในชนบท

13 ผลงานการบ รณาการการเร ยนการสอนก บการ บร การว ชาการและงานว จ ย ผลงานท 2 การพ ฒนาเคร องแกะกล บกระเท ยมขนาดเล ก เพ อเพ มม ลค าผล ตภ ณฑ การเกษตร

14 ผลงานการบ รณาการเร ยนการสอน ก บการบร การว ชาการและงานว จ ย ผลงานท 1 โครงการสร างเคร องช วยฟ งจากโทรศ พท เคล อนท ท เล กใช งาน เพ อผ บกพร องทางการได ย นท ยากไร ในชนบท

15 ท มาของการดาเน นโครงงาน(มองท งประเทศไทย) โทรศ พท เคล อนท ในระบบ 2G ท จะเล กใช งานจานวน มากกว า 45 ล านเคร อง จานวนผ บกพร องทางการ ได ย น ประมาณ 1.8 ล าน คนและกว าคร งหน งย งไม ม เคร องช วยฟ งใช สามารถสร างเคร องช วยฟ งได มากกว า 1 ล านเคร อง ) ทาให ผ บกพร องทางการได ย นม ความส ขในการดารงช ว ตจานวนมากกว า 1 ล านคน

16 เป าหมายและประโยชน ของโครงงาน ด านส งแวดล อม 1 ช วยลดขยะ อ เล กทรอน กส จาก โทรศ พท เคล อนท ด านการเพ มค ณภาพช ว ต 1 การออกแบบและสร าง เคร องช วยฟ งฯจานวน 20 เคร อง 2 ผ บกพร องทางการได ย นจ านวน 20 คนได ใช เคร องช วยฟ งใช ใน การดารงช ว ต

17 ข อม ลจากโรงบาล วางแผน เคร องท เหมาะสม ก บแต ละ คน

18 ป ญหาและการแก ไขป ญหา ป ญหา 1. ป ญหาของความบกพร องทางการ ได ย นของแต ละคนไม เท าก น 2. ในแต ละคนห ท งสองข างต องการ ส ญญาณของเส ยงแตกต างก นเช น ข างซ ายและขวาไม เท าก น และ บกพร องข างเด ยว การแก ไขป ญหา 1. ท าการออกแบบและสร างให เหมาะสมก บ แต ละคน ค อ จานวน 20 แบบ 20 คน 2. ท าการออกแบบวงจรภายในให ใช เฉพาะ ห แต ละข างค อใน หน งเคร องจะม วงจรส ง ส ญญาณเส ยงไปท ห ฟ งไม เหม อนก น ได เคร องช วยฟ งท เหมาะสมก บแต ละบ คคล (คล ายก บการใส ฟ นปลอม)

19 ผลงานท 2 การพ ฒนาเคร องแกะกล บกระเท ยมขนาดเล ก เพ อเพ มม ลค าผล ตภ ณฑ การเกษตร

20 ความส าค ญของกระเท ยม กระเท ยมเป นพ ชสม นไพรม ค ณค าทางอาหาร กระเท ยมม สรรพค ณทางยา เป นยาปฏ ช วนะ เป นยาฆ าเช อ Garlic Capsules

21 ความเป นมาของการศ กษา กระเท ยมห ว เตร ยมใช งาน กระเท ยมกล บ - อาการแพ ทางผ วหน ง ป ญหาด านสายตา - ความล าช าของการผล ต 1ว น / 1คน / 30 ก โลกร ม

22 เคร องแกะกล บกระเท ยมในท องตลาด ม ความส งของช องเทกระเท ยมประมาณ Cm. ซ งเก นพ ส ย ความส งในการยกว สด โดยไม ต องออกแรงมาก ประมาณ Cm. ป จจ ยท เส ยงต อการบาดเจ บ เม อม การทางานอย างต อเน อง

23 กล มเป าหมาย กล มเกษตรกรผ ปล กกระเท ยมตาบลแสนพ น - พ นท ปล กประมาณ 854 ไร - ปร มาณการผล ต 1,288 ต น /ป - จานวนเกษตรกรผ ปล กและแกะกระเท ยม เพ อเพ มม ลค าของผลผล ต 20 คน - อ ตราการผล ต กระเท ยมกล บ 1 ก โลกร มต อ 30 นาท - ค าตอบแทน ราคาก โลกร มละ 5 บาท

24 ข นตอนการเตร ยมพ นท ปล กกระเท ยม ช วงเด อนพ ศจ กายน 32

25 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อศ กษาถ งความแตกต างของสายพ นธ กระเท ยม เช น ขนาด กล บ แรงย ดเกาะความแข งเปล อก ความหนาเปล อก 2. เพ อศ กษาป จจ ยท ม ผลต อปร มาณและค ณภาพของกล บกระเท ยม 3. ออกแบบและพ ฒนาเคร องแกะกล บกระเท ยม ท ม ขนาด เหมาะสมก บการปฏ บ ต งานอย างปลอดภ ย

26 นว ตกรรมส งประด ษฐ

27 ค ณสมบ ต การย ดเกาะของกระเท ยม (Compressive Test) ลาด บท ชน ดกระเท ยม ขนาดกระเท ยม 1 ห ว ขนาดแรงกด กว าง (mm.) ส ง (mm.) (ปอนด ) 1. กระเท ยมแก ว กระเท ยมผ อ กระเท ยมจ น เคร องว ดแรงกดสปร ง กาหนดความเร วรอบของล กนวดท 3 ระด บ

28 การพ ฒนาเคร องแกะกล บกระเท ยมขนาดเล ก เพ อเพ มม ลค าผล ตภ ณฑ การเกษตร

29 กระบวนการแกะกล บกระเท ยม ระด บค ณภาพของกล บกระเท ยม ก. เปอร เซ นต กระเท ยมกล บสมบ รณ ข. เปอร เซ นต กระเท ยมกล บแกะไม หมด ค. เปอร เซ นต กระเท ยมกล บช ำและแตก (ก) (ข) (ค)

30 ลาด บท ผลการศ กษาป จจ ยท ม ผลต อประส ทธ ภาพเคร องแกะกล บกระเท ยมขนาดเล ก ชน ดกระเท ยม ป จจ ย (Factor) ระยะห าง ล กนวด (ซ.ม.) ความเร ว รอบ (รอบ/ นาท ) กระเท ยม กล บสมบ รณ ผลการปฏ บ ต งาน กระเท ยมกล บ แกะไม หมด กระเท ยมกล บ ช าและแตก กร ม % กร ม % กร ม % 1. กระเท ยมผ อ กระเท ยมแก ว กระเท ยมจ น * หมายเหต * การทดลองกระเท ยมแต ละชน ด ใช กระเท ยมคร งละ 500 กร ม

31 การว เคราะห จ ดค มท น เคร องแกะกล บกระเท ยมขนาดเล ก ต นท น 24,000 บาท - ประหย ดต นท นได 7, บาทต อเด อน - ระยะเวลาค นท นอย ท 3.35 หร อประมาณ 3-4 เด อน

32 ข อเสนอแนะ 1. การค ดขนาดห วกระเท ยมก อนป อนเข าเคร องแกะกล บกระเท ยม 2. ล กษณะของยางท ห มล กนวด 3. ควรม การใช หร อจ ดทาเคร องต ดก านกระเท ยม 4. ควรม การศ กษาหร อจ ดทาเคร องข ดเปล อกกระเท ยม จบการนาเสนอ ขอขอบค ณ

33

34 LOGO

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชาฯ ********* เป นการประก นค ณภาพการดานเน นงานของคณะว ชาเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนของแต ละ หล กส ตร/สาขาว ชาท คณะด แลพ จารณาเฉพาะองค ประกอบท เก ยวข อง โดยครอบค

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ค าน า มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ได ด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาตามนโยบายของ มหาว ทยาล ยฯ และ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ซ งสอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ. 2542 แก ไขเพ มเต

More information

บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา

บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา บทท 1 บทนา มหาว ทยาล ยบ รพาได พ ฒนามาจากว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน เม อว นท 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ม การขยายการศ กษาส ภ ม ภาคโดยต งว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน ในจ งหว ดชลบ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

บทท 10 การพ ฒนาบ คลากรและผ ประกอบการ

บทท 10 การพ ฒนาบ คลากรและผ ประกอบการ บทท 10 การพ ฒนาบ คลากรและผ ประกอบการ ในบทน ได ให ความส าค ญก บการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ซ งเป นองค ประกอบท ส าค ญท ส ดอย างหน งของการพ ฒนา SMEs ให สามารถพ ฒนาต วเองและย นหย ดอย ได ภายใต ย คแห งการแข งข นท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา รการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ในฐานะท เป นหน วยงานหน งท

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท. รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.) โครงการ: พ ฒนาว ด ท ศน การจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ระด บประถมศ

More information

4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ

4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ 1) ความเป นมา 4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ ในป พ.ศ. 2518 กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ เร มจ ดการศ กษาทางไกล ว ทย และไปรษณ ย เพ อขยายการศ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ

การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ 1 การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ ศ กด ชาย พ ท กษ วงศ คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา งานว จ ยน ได ร บการสน บสน นงบประมาณจากการก ฬาแห งประเทศไทย

More information

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรการแปรร ปผล ตภ ณฑ เห ด กล มอาช พอ ตสาหกรรม

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรการแปรร ปผล ตภ ณฑ เห ด กล มอาช พอ ตสาหกรรม หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรการแปรร ปผล ตภ ณฑ เห ด กล มอาช พอ ตสาหกรรม ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ 2 คาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ โครงการศ กษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบเข อนก นทรายและคล น

More information

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ข อเสนอการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาแนวทางการส งเสร มเคร อข ายการว จ ยทาง ในการข บเคล อนการว จ ยและพ ฒนา พ นท ด าเน นการท 10 ภาคเหน อตอนล าง หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายของคณะร ฐมนตร ฯพณฯ พลเอก ประย

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา

แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ค าช แจงแบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งาน ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (แบบประเม นแนบท ายหล กเกณฑ

More information

1. ด านการจ ดการศ กษา/ว ชาการ

1. ด านการจ ดการศ กษา/ว ชาการ บทสร ปผ บร หาร ด วยมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลได ก าหนดให ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน า ส วนราชการและจากการประช มคณะกรรมการประเม นผลการปฏ บ ต งานของห วหน าส วนราชการ คร งท 1/2553 เม อว นท 4 ต ลาคม

More information

การเข ยนค ม อการปฏ บ ต งาน

การเข ยนค ม อการปฏ บ ต งาน การเข ยนค ม อการปฏ บ ต งาน เร ยบเร ยงโดย นายเทว น ศร ดาโคตร น กว ชาการโสตท ศนศ กษา ชานาญการพ เศษ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ค ม อการปฏ บ ต งาน หมายถ ง เอกสารท แต ละหน วยงานสร างข นมาเพ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

ค ม อ การบร การว ชาการแก ส งคม ป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร กล มงานส งเสร มว ชาการ และมาตรฐานการศ กษา สร างป ญญา พ ฒนาคน ฝ กฝนค ณธรรม

ค ม อ การบร การว ชาการแก ส งคม ป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร กล มงานส งเสร มว ชาการ และมาตรฐานการศ กษา สร างป ญญา พ ฒนาคน ฝ กฝนค ณธรรม ค ม อ การบร การว ชาการแก ส งคม ป การศ กษา 2553 กล มงานส งเสร มว ชาการ มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร และมาตรฐานการศ กษา สร างป ญญา พ ฒนาคน ฝ กฝนค ณธรรม คำนำ ในการพ ฒนาพ นท และช มชนท ม ความแตกต างหลากหลายทางด

More information

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3

สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 สร ปเน อการจ ดการเร ยนร คร งท 3 รายช อผ เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร 1. นางส ภาน น จ รส นธ ปก พยาบาลว ชาช พช านาญการพ เศษ ท ปร กษา 2. นายว น ย สยอวรรณ เภส ชกรช านาญการพ เศษ ค ณอ านวย 3. นางสาวส วภ ทร บ ญเร

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง ค ณภาพการให บร การของหน วยงานภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาญจนบ ร ผ ว จ ย ได ศ กษาค นคว าเร องท เก ยวข องก บการว จ ยจากเอกสารบทความและงานว จ ยสร ปรวบรวมและ นาเสนอตามลาด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษา คำนำ แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information