การบร หารทร พยากรบ คคลแนวใหม และ การบร หารผลการปฏ บ ต งาน

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารทร พยากรบ คคลแนวใหม และ การบร หารผลการปฏ บ ต งาน"

Transcription

1 การบร หารทร พยากรบ คคลแนวใหม และ การบร หารผลการปฏ บ ต งาน หล กส ตรการพ ฒนาน กบร หารแรงงานเพ อการเปล ยนแปลงระด บกลาง (นบร.) ร นท 24 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558

2 ห วข อการฝ กอบรม 1. แนวค ดและหล กการการบร หารทร พยากรบ คคล 2. สมรรถนะ (Competency) ก บการบร หารทร พยากรบ คคล 3. การบร หารผลการปฏ บ ต งาน 4. การบร หารทร พยากรบ คคลบนความหลากหลาย และ ประเด นท าทาย

3

4

5 การบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐแนวใหม ม ความสมด ล ระหว างช ว ตก บ การท างาน ย ดหย น หลากหลาย คนเก ง คนด ล อกร บราชการ โปร งใส พร อมร บผ ด เช อมโยงก บท ศทาง ขององค กร การบร หาร ทร พยากรบ คคล ใช คนน อย แต ม ค ณภาพ ม ความเป นม ออาช พ ม การท าข อตกลง ย ดผลการปฏ บ ต งาน ย ดหล กสมรรถนะ ม มาตรฐานทาง ค ณธรรม จร ยธรรม

6 คน ถ อเป นทร พยากรท ส าค ญท ส ด เพราะม ช ว ต จ ตใจ ม สต ป ญญา ม อารมณ และความร ส ก สามารถเร ยนร เพ มพ นท กษะ ทางความค ดและการกระท าได อย ตลอดเวลา ทร พยากรบ คคล สามารถสร างค ณค า (Value) ให ก บองค กร การข บเคล อนองค กรส ความส าเร จตามเป าหมาย ต องใช ความสามารถของทร พยากรบ คคล ท กระด บ และท กคน

7 ท นมน ษย หมายถ ง ความร ความสามารถ ตลอดจนท กษะ หร อ ความ ช านาญ รวมถ งประสบการณ ของแต ละคนท ส งสมอย ในต วเอง และสามารถจะ น าส งเหล าน มารวมเข าด วยก นจนเก ดเป นศ กยภาพขององค กร หร อเป น ทร พยากรท ส าค ญและม ค ณค าซ งจะท าให องค กรน นสามารถสร างความ ได เปร ยบเหน อค แข งข น เป นท นมน ษย เป นส นทร พย ท ม ค า สร างม ลค าเพ มให องค กร องค กรใดม ท นมน ษย ท เหน อกว า ก จะสามารถย นอย ในสถานะท เหน อกว าองค กรค แข งได ท งในป จจ บ นและอนาคต

8 ความสามารถในการแข งข น Pricing (ราคา) ระยะเวลาท ค แข งตามท น 60 ว น Marketing (การโฆษณา) ระยะเวลาท ค แข งตามท น 90 ว น Technology (เทคโนโลย /นว ตกรรม) ระยะเวลาท ค แข งตามท น 1 ป Manufacturing (ระบบการผล ต) ระยะเวลาท ค แข งตามท น 3 ป Distribution (ช องทางกระจายส นค า) ระยะเวลาท ค แข งตามท น 4 ป Culture & Staff (ว ฒนธรรมองค กร และ ท นมน ษย ) ระยะเวลาท ค แข งตามท น 7 ป ความส าค ญของทร พยากรบ คคล (ท นมน ษย ) : การสร างข ดความสามารถในการแข งข นอย างย งย น Some activities are much harder to replicate than others.

9 ว ตถ ประสงค ของการบร หารท นมน ษย สรรหา พ ฒนา ร กษาไว ใช ประโยชน หาคนด คนเก ง เข ามาท างาน พ ฒนาให เป น คนด คนเก ง ย งข น ร กษาให อย นาน ๆ จ ดสรรทร พยากร ให เหมาะสม ส งเสร มให ท างาน เต มศ กยภาพ เกษ ยณ ว น ย เล กจ าง

10 Say พ ดถ งองค กรในทางท ด Stay อยากเป นสมาช กขององค กร Strive ม ความผ กพ นและ ใช ความพยายามเป นพ เศษ ในการท าท กอย างให องค กรประสบ ความส าเร จ

11 หล กการบร หารทร พยากรบ คคลตาม พ.ร.บ. ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ หล กค ณธรรม (Merit) หล กสมรรถนะ (Competency) หล กผลงาน (Performance ) หล กค ณภาพช ว ต (Quality of Worklife) ประกาศใช บ งค บเม อ 26 มกราคม 2551 หล กกระจายอ านาจ กระจายความร บผ ดชอบในการบร หารทร พยากรมน ษย (Decentralisation)

12 ว ตถ ประสงค ให ผ บร หารของส วนราชการม ความ คล องต วในการบร หาร คน ให ข าราชการม หล กประก น ความเป นธรรม ให ข าราชการ ม ส วนร วม ให ข าราชการ ม ความเป นม ออาช พ

13 ส งใหม และส งท เปล ยนแปลง 13 เร อง มาตรการเสร มสร างประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ค ณภาพ (ความคล องต วในการบร หารคน และข าราชการเป นม ออาช พ) 2 ปร บบทบาท/องค ประกอบ 3 ปร บเปล ยนโครงสร างอ านาจ/ กระจายอ านาจ/ 4 ปร บปร งระบบต าแหน ง 5 ปร บปร งระบบค าตอบแทน 6 ให ร บราชการต อหล งอาย ครบ 60 ป บร บ รณ 1 การวาง หล กการ พ นฐาน มาตรการการม ส วนร วม 12 ถามความเห นกระทรวงท เก ยวข อง 13 ให ส ทธ ข าราชการในการรวมกล ม มาตรการเสร มสร าง ความเป นธรรม 7 วางมาตรการพ ท กษ ระบบค ณธรรม 8 ปร บปร งระบบอ ทธรณ /ร องท กข 9 ปร บปร งระบบจรรยา/ว น ย 10 ให ม มาตรการค มครองพยาน 11 ยกเล กข าราชการต างประเทศพ เศษ

14 ส งท เปล ยนแปลง ระบบต าแหน ง เด ม ป จจ บ น จ าแนกเป น 11 ระด บ ตามมาตรฐาน กลาง (Common Level) เน นความช านาญเฉพาะของสายอาช พ (Specialization) การก าหนดต าแหน งเป นหน าท ของ ก.พ. จ ดกล มประเภทต าแหน ง ตามล กษณะงานเป น 4 กล ม (สร าง สายอาช พ ให ม ความช ดเจน) เน น สมรรถนะ ของบ คคล เร องต าแหน งเป นหน าท ของ กระทรวง (โดย อ.ก.พ.ฯ กระทรวง)

15 ระบบจ าแนกต าแหน ง ส งท เปล ยนแปลง ระด บ 11 (บส/ชช/วช) ระด บ 10 (บส/ชช/วช) ระด บ 9 (บส/ชช/วช) ระด บ 8 (บก/ว/วช) ระด บ 7 (ว/วช) ระด บ 3-5/6ว ระด บ 2-4/5/6 ระด บ 1-3/4/5 จ าแนกเป น 11 ระด บ ส าหร บท กต าแหน ง ม บ ญช เง นเด อนเด ยว ระด บท กษะพ เศษ ระด บอาว โส (C7, C8 เด ม) ระด บช านาญงาน (C5, C6 เด ม) ระด บปฏ บ ต งาน (C1-C4 เด ม) ท วไป ระด บทรงค ณว ฒ (C10, C11 เด ม) วช/ชช ระด บเช ยวชาญ (C9 เด ม) วช/ชช ระด บช านาญพ เศษ (C8 เด ม) ว/วช ระด บช านาญการ (C6, C7 เด ม) ว/วช ระด บปฏ บ ต การ (C3-C5 เด ม) ว ชาการ ระด บส ง (C9 บส.เด ม) ผอ.ส าน ก /เท ยบเท า ระด บต น (C8 บก.เด ม) ผอ.กอง / เท ยบเท า อ านวยการ จ าแนกกล มต าแหน งเป น 4 ประเภท อ สระจากก น แต ละกล มม 2-5 ระด บ แตกต างก นตามค างานและ โครงสร างการท างานในองค กร ม บ ญช เง นเด อนพ นฐานแยกแต ละกล ม ก าหนดช อเร ยกระด บต าแหน งแทนต วเลข ระด บส ง (C10, C11 บส.เด ม) หน.สรก. ระด บต น (ระด บ 9 เด ม) บส. รอง หน.สรก. บร หาร

16 ข าราชการพลเร อนสาม ญ ตาม พ.ร.บ.ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ จ าแนกตามประเภทต าแหน ง บร หาร 1,053 อ ตรา (0.28 %) ว ชาการ 249,247 อ ตรา (65.35 %) ท วไป 125,013 อ ตรา (32.78 %) อ านวยการ 6,064 อ ตรา (1.59 %)

17 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง (Job Specification) สายงาน : น กว ชาการ.. ต าแหน ง: ช นงาน(Level) : กล มงาน : 1. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ด านปฏ บ ต การ / งานเช ยวชาญเฉพาะด าน 1. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ก. 2. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ข. ด านวางแผน 1. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ค. 2. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ง. ด านการประสานงาน 1. หน าท ร บผ ดชอบหล ก จ. 2. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ฉ. ด านการบร การ 1. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ช. 2. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ซ. 2. ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน ง 3. ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป นในงาน ต วอย าง มาตรฐานก าหนดต าแหน ง (Job Specification) หร อมาตรฐานก าหนด ต าแหน งท ปร บปร งใหม ระบ สาระส าค ญ ของต าแหน งซ งแยกเป น 3 ส วน ระบ หน างานและรายละเอ ยดของหน าท ร บผ ดชอบ หล กของช นงานในแต ละสายงานอย างช ดเจน ระบ ว ตถ ประสงค ของแต ละภาระหน าท อย างช ดเจน โดยก าหนดผลล พธ /ผลส มฤทธ เป าหมายของ ภาระหน าท น น ระบ ความร และประสบการณ ท จ าเป นในงาน ของช นงานในแต ละสายงานอย างช ดเจน ระบ ความร ความสามารถ ท กษะ สมรรถนะ ท จ าเป น ในงานของช นงานในแต ละสายงาน

18 มาตรฐานก าหนดต าแหน งป จจ บ น สายงาน ว ศวกรส ารวจ ต าแหน ง ว ศวกรส ารวจ ระด บ ปฏ บ ต การ กล มงาน ออกแบบเพ อการพ ฒนา 1. หน าท ร บผ ดชอบหล ก 1.1 ด านปฏ บ ต การ/งานเช ยวชาญเฉพาะด าน (Operation/Expertise) ส ารวจภ ม ประเทศและวางโครงสร างแผนท โดยใช ว ธ การต างๆ เพ อ เป นข อม ลประกอบการวางนโยบายและแผนพ ฒนาพ นท ต างๆ หร อ ประกอบการปฏ บ ต งานอ นๆตามภารก จของหน วยงาน รวบรวมสถ ต ข อม ลการส ารวจ และจ ดท ารายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อเพ มประส ทธ ภาพการวางแผนการส ารวจ 1.2 ด านวางแผน (Planning) วางระบบและแผนการปฏ บ ต งานของกล ม เพ อให สามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด 1.3 ด านการประสานงาน (Communication and Cooperation) ประสานงานในระด บกล ม ก บหน วยงานราชการและเอกชน หร อ ประชาชนท วไป เพ อขอความช วยเหล อและร วมม อในงานว ศวกรรมส ารวจ 1.4 ด านการบร การ (Service) 1.4.1ให ค าแนะน า ตอบป ญหาและช แจง เก ยวก บงานว ศวกรรมส ารวจท ตนม ความร บผ ดชอบ เพ อให ผ ท สนใจได ทราบข อม ลและความร ต างๆท เป นประโยชน 2. ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน ง ได ร บปร ญญาตร โทหร อเท ยบเท าไม ต ากว าน ทางว ศวกรรมสาขาส ารวจ โยธา ชลประทาน หร อ สาขาอ นท ก.พ. ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ส าหร บต าแหน งน ได 3. ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป นส าหร บต าแหน ง 3.1 ความร ความสามารถท จ าเป นส าหร บการ ปฏ บ ต งานในต าแหน ง 3.2 ท กษะท จ าเป นส าหร บการปฏ บ ต งานในต าแหน ง 3.3 สมรรถนะท จ าเป นส าหร บการปฏ บ ต งานใน ต าแหน ง

19

20

21

22 ระบบค าตอบแทน ปร บบ ญช เง นเด อนโดยจ าแนกเป น 4 บ ญช ตามประเภทต าแหน ง เปล ยนบ ญช เง นเด อนจากแบบข น เป นแบบช วงเง นเด อน ก าหนดให เง นเด อนแรกบรรจ ของว ฒ เด ยวก นให ต างก นได ก าหนดร ปแบบการจ ายเง นเพ มท หลากหลายข น เช น เง นเพ มตามสายงาน เน น บร หารผลงาน จ ายตามผลงาน เปล ยนว ธ การข นเง นเด อนตามผลการปฏ บ ต งานประจ าป จากการข นข นเง นเด อน เป นการข นเง นเด อนเป น ร อยละ ผ บร หารส วนราชการเป นผ ม อ านาจและหน าท ในการบร หารการจ ายค าตอบแทน ตามผลการปฏ บ ต งานของข าราชการ ส งท เปล ยนแปลง

23

24

25 3

26

27

28 ระด บ ท กษะ พ เศษ ระด บ อาว โส ระด บ ช านาญงาน ระด บ ทรงค ณว ฒ ระด บ เช ยวชาญ ระด บ ช านาญการ พ เศษ ระด บ ช านาญการ มาตรา 108 บ ญญ ต ไว ว า ข าราชการพลเร อนสาม ญผ ใดเม อ อาย ครบหกส บป บร บ รณ ในส นป งบประมาณ และทาง ราชการม ความจ าเป นท จะให ร บราชการต อไปเพ อปฏ บ ต หน าท ในทางว ชาการหร อหน าท ท ต องใช ความสามารถ เฉพาะต ว ในต าแหน งตามมาตรา 46 (3)(ง) หร อ (จ) หร อ (4)(ค) หร อ (ง) จะให ร บราชการต อไปอ กไม เก นส บป ก ได ตามท ก าหนดในกฎ ก.พ. ระด บส ง ระด บส ง ระด บ ปฏ บ ต งาน ระด บ ปฏ บ ต การ ระด บต น ระด บต น ท วไป ว ชาการ อ านวยการ บร หาร

29 การก าหนดให ข าราชการท ม อาย ครบ 60 ป บร บ รณ ร บราชการต อไป 8 สายงาน ประเภทว ชาการ กฎหมายกฤษฎ กา แพทย ท นตแพทย และนายส ตวแพทย ประเภทท วไป สายงานปฏ บ ต งานช างศ ลปกรรม ค ตศ ลป ด ร ยางคศ ลป และนาฏศ ลป

30 จรรยา ม การย ดม นและย นหย ดท าในส งท ถ กต อง 2. ความซ อส ตย ส จร ตและความร บผ ดชอบ 3. การปฏ บ ต หน าท ด วยความโปร งใสและสามารถตรวจสอบได 4. การปฏ บ ต หน าท โดยไม เล อกปฏ บ ต อย างไม เป นธรรม 5. การม งผลส มฤทธ ของงาน จรรยาเป นปท สถานทางส งคมของข าราชการ ท ข าราชการพ งย ดถ อปฏ บ ต ด วยจ ตส าน กในการธ ารงศ กด ศร ของ ข าราชการและผลส มฤทธ ในภารก จภาคร ฐ

31

32

33

34

35 ค าจ าก ดความของสมรรถนะ (Competency) ในระบบราชการพลเร อนไทย ค ณล กษณะเช งพฤต กรรมท เป นผลมาจากความร ความสามารถ ท กษะ และค ณล กษณะอ น ท ท าให บ คคลสร างผลงานได โดดเด น ในองค การ

36 ว 27/2552 และ ว 7/2553 มาตรฐานและแนวทางการก าหนด ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะ ท จ าเป นส าหร บต าแหน งข าราชการพลเร อนสาม ญ

37 การแบ งประเภทสมรรถนะ สมรรถนะหล ก ม 5 สมรรถนะ (การม งผลส มฤทธ, บร การท ด, การส งสมความเช ยวชาญในงาน อาช พ, การย ดม นในความถ กต องชอบธรรมและจร ยธรรม, การ ท างานเป นท ม) สมรรถนะท จ าเป นส าหร บการ ปฏ บ ต งานในต าแหน ง สมรรถนะทางการบร หาร ม 6 สมรรถนะ (สภาวะผ น า, ว ส ยท ศน, การวางกลย ทธ ภาคร ฐ, ศ กยภาพเพ อน า การปร บเปล ยน, การควบค มตนเอง, การสอนงานและมอบหมายงาน) สมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงานท ปฏ บ ต ให ส วนราชการก าหนดอย างน อย 3 สมรรถนะ

38 สมรรถนะหล ก (Core Competency) 1. การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation-ACH) 2. บร การท ด (Service Mind-SERV) 3. การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ (Expertise-EXP) 4. การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และ จร ยธรรม (Integrity-ING) 5. การท างานเป นท ม (Teamwork-TW) สมรรถนะทางการบร หาร 1. สภาวะผ น า (Leadership-LEAD) 2. ว ส ยท ศน (Visioning-VIS) 3. การวางกลย ทธ ภาคร ฐ (Strategic Orientation-SO) 4. ศ กยภาพเพ อน าการปร บเปล ยน (Change Leadership- CL) 5. การควบค มตนเอง (Self Control-SCT) 6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others-CEMP) สมรรถนะ (Competency) สมรรถนะเฉพาะ ตามล กษณะงานท ปฏ บ ต ต วอย าง 1. การค ดว เคราะห 2. การมองภาพองค รวม 3. การใส ใจและพ ฒนาผ อ น 4. การส งการตามอ านาจหน าท 5. การส บเสาะหาข อม ล 6. ความเข าใจข อแตกต างทางว ฒนธรรม 7. ความเข าใจผ อ น 8. ความเข าใจองค กรและระบบราชการ 9. การด าเน นการเช งร ก 10. การตรวจสอบความถ กต องตามกระบวนงาน 11. ความม นใจในตนเอง 12. ความย ดหย นผ อนปรน 13. ศ ลปะการส อสารจ งใจ 14. ส นทร ยภาพทางศ ลปะ 15. ความผ กพ นท ม ต อส วนราชการ 16. การสร างส มพ นธภาพ

39

40 ระด บสมรรถนะท จ าเป นในงาน ระด บ-ช นงาน ระด บสมรรถนะหล ก (Core Competencies) ส าหร บท กกล มงาน สมรรถนะเฉพาะ ตามล กษณะงาน ท ปฏ บ ต สมรรถนะทางการบร หาร ระด บสมรรถนะส าหร บ ต าแหน งประเภทว ชาการ ระด บทรงค ณว ฒ (K5) การม ง ผลส มฤทธ บร การท ด การส งสม ความ เช ยวชาญ ในงาน อาช พ การย ดม นใน ความถ กต อง ชอบธรรม และ จร ยธรรม การท างาน เป นท ม อย างน อย 3 ด าน 1. สภาวะผ น า 2. ว ส ยท ศน 3. การวางกลย ทธ ภาคร ฐ 4. ศ กยภาพเพ อน าการปร บเปล ยน 5. การควบค มตนเอง 6. การสอนงานและการมอบหมายงาน 1. ว ส ยท ศน 2. การวางกลย ทธ ภาคร ฐ 3. ศ กยภาพเพ อน าการ ปร บเปล ยน K ระด บ 3 K4/M K3/M M2 ระด บ 2 M1 ระด บ 1 K2/O3/O K1/O1/O

41 พจนาน กรมสมรรถนะ (ค าจ าก ดความ และรายละเอ ยดเก ยวก บสมรรถนะ)

42 การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation-ACH) ค าจ าก ดความ: ความม งม นจะปฏ บ ต หน าท ราชการให ด หร อให เก นมาตรฐานท ม อย โดยมาตรฐานน อาจเป นผลการปฏ บ ต งานท ผ านมาของตนเอง หร อเกณฑ ว ดผลส มฤทธ ท ส วนราชการก าหนดข น อ กท งย งหมายรวมถ งการสร างสรรค พ ฒนาผลงานหร อกระบวนการปฏ บ ต งานตามเป าหมายท ยาก และท าทายชน ดท อาจไม เคยม ผ ใดสามารถกระท าได มาก อน ระด บสมรรถนะและต วอย างพฤต กรรมบ งช ระด บท 0: ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน ระด บท 1: แสดงความพยายามในการปฏ บ ต หน าท ราชการให ด ต วอย างเช น... พยายามท างานในหน าท ให ถ กต อง พยายามปฏ บ ต งานให แล วเสร จตามก าหนดเวลา มานะอดทน ขย นหม นเพ ยรในการท างาน แสดงออกว าต องการท างานให ได ด ข น แสดงความเห นในเช งปร บปร งพ ฒนาเม อเห นความส ญเปล า หร อหย อนประส ทธ ภาพในงาน ระด บท 2: แสดงสมรรถนะระด บท 1 และสามารถท างานได ผลงานตามเป าหมายท วางไว ต วอย างเช น... ก าหนดมาตรฐาน หร อเป าหมายในการท างานเพ อให ได ผลงานท ด ต ดตาม และประเม นผลงานของตน โดยเท ยบเค ยงก บเกณฑ มาตรฐาน ท างานได ตามเป าหมายท ผ บ งค บบ ญชาก าหนด หร อเป าหมายของหน วยงานท ร บผ ดชอบ ม ความละเอ ยดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถ กต อง เพ อให ได งานท ม ค ณภาพ ระด บท 3: แสดงสมรรถนะระด บท 2 และสามารถปร บปร งว ธ การท างานเพ อให ได ผลงานท ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ต วอย างเช น... ปร บปร งว ธ การท ท าให ท างานได ด ข น เร วข น ม ค ณภาพด ข น ม ประส ทธ ภาพมากข น หร อท าให ผ ร บบร การพ งพอใจมากข น เสนอหร อทดลองว ธ การท างานแบบใหม ท คาดว าจะท าให งานม ประส ทธ ภาพมากข น ระด บท 4: แสดงสมรรถนะระด บท 3 และสามารถก าหนดเป าหมาย รวมท งพ ฒนางาน เพ อให ได ผลงานท โดดเด น หร อแตกต างอย างม น ยส าค ญ ต วอย างเช น... ก าหนดเป าหมายท ท าทาย และเป นไปได ยาก เพ อให ได ผลงานท ด กว าเด มอย างเห นได ช ด พ ฒนาระบบ ข นตอน ว ธ การท างาน เพ อให ได ผลงานท โดดเด น และแตกต างไม เคยม ใครท าได มาก อน ระด บท 5: แสดงสมรรถนะระด บท 4 และกล าต ดส นใจ แม ว าการต ดส นใจน นจะม ความเส ยง เพ อให บรรล เป าหมายของหน วยงาน หร อส วนราชการ ต วอย างเช น... ต ดส นใจได โดยม การค านวณผลได ผลเส ยอย างช ดเจน และด าเน นการ เพ อให ภาคร ฐและประชาชนได ประโยชน ส งส ด บร หารจ ดการและท มเทเวลา ตลอดจนทร พยากร เพ อให ได ประโยชน ส งส ดต อภารก จของหน วยงานตามท วางแผนไว

43 กรม... ต วอย าง ระด บท 1 ต วอย าง สมรรถนะการม งผลส มฤทธ แสดงความพยายามในการท างานให ด จ ดเตร ยมเอกสารประกอบการฝ กให พร อมก อนด าเน นการฝ ก ตรวจสอบเคร องม อเคร องจ กร คร ภ ณฑ ให สามารถใช งานได และบ าร งร กษาให ด เสมอ มาท างานก อนเวลาท าการ เม อม ผ มาต ดต อก จะให บร การท นท เพ อม ให เขาต องรอ หาเทคน คและว ธ การท ด ท ส ดในการฝ กปฏ บ ต ให ก บผ เข าร บการฝ ก ศ กษา พระราชบ ญญ ต กฎหมาย ประกาศกฎกระทรวง และระเบ ยบท เก ยวข องให ช ดเจน และย ดถ อปฏ บ ต ด วยความละเอ ยดรอบคอบในการด าเน นงาน

44 บร การท ด (Service Mind-SERV) ค าจ าก ดความ: ความต งใจและความพยายามของข าราชการในการให บร การต อประชาชน ข าราชการ หร อหน วยงานอ นๆ ท เก ยวข อง ระด บสมรรถนะและต วอย างพฤต กรรมบ งช ระด บท 0: ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน ระด บท 1: สามารถให บร การท ผ ร บบร การต องการได ด วยความเต มใจ ให การบร การท เป นม ตร ส ภาพ ให ข อม ล ข าวสาร ท ถ กต อง ช ดเจนแก ผ ร บบร การ แจ งให ผ ร บบร การทราบความค บหน าในการด าเน นเร อง หร อข นตอนงานต างๆ ท ให บร การอย ประสานงานภายในหน วยงาน และก บหน วยงานอ นท เก ยวข อง เพ อให ผ ร บบร การได ร บบร การท ต อเน องและรวดเร ว ระด บท 2: แสดงสมรรถนะระด บท 1 และช วยแก ป ญหาให แก ผ ร บบร การ ร บเป นธ ระ ช วยแก ป ญหาหร อหาแนวทางแก ไขป ญหาท เก ดข นแก ผ ร บบร การอย างรวดเร ว ไม บ ายเบ ยง ไม แก ต ว หร อป ดภาระ ด แลให ผ ร บบร การได ร บความพ งพอใจ และน าข อข ดข องใดๆ ในการให บร การไปพ ฒนาการให บร การให ด ย งข น ระด บท 3: แสดงสมรรถนะระด บท 2 และให บร การท เก นความคาดหว ง แม ต องใช เวลาหร อความพยายามอย างมาก ให เวลาแก ผ ร บบร การเป นพ เศษ เพ อช วยแก ป ญหาให แก ผ ร บบร การ ให ข อม ล ข าวสาร ท เก ยวข องก บงานท ก าล งให บร การอย ซ งเป นประโยชน แก ผ ร บบร การ แม ว าผ ร บบร การจะไม ได ถามถ ง หร อไม ทราบมาก อน น าเสนอว ธ การในการให บร การท ผ ร บบร การจะได ร บประโยชน ส งส ด ระด บท 4: แสดงสมรรถนะระด บท 3 และเข าใจและให บร การท ตรงตามความต องการท แท จร งของผ ร บบร การได เข าใจ หร อพยายามท าความเข าใจด วยว ธ การต างๆ เพ อให บร การได ตรงตามความต องการท แท จร งของผ ร บบร การ ให ค าแนะน าท เป นประโยชน แก ผ ร บบร การ เพ อตอบสนองความจ าเป นหร อความต องการท แท จร งของผ ร บบร การ ระด บท 5: แสดงสมรรถนะระด บท 4 และให บร การท เป นประโยชน อย างแท จร งให แก ผ ร บบร การ ค ดถ งผลประโยชน ของผ ร บบร การในระยะยาว และพร อมท จะเปล ยนว ธ หร อข นตอนการให บร การ เพ อประโยชน ส งส ดของผ ร บบร การ เป นท ปร กษาท ม ส วนช วยในการต ดส นใจท ผ ร บบร การไว วางใจ สามารถให ความเห นท แตกต างจากว ธ การ หร อข นตอนท ผ ร บบร การต องการให สอดคล องก บความจ าเป น ป ญหา โอกาส เพ อเป นประโยชน อย างแท จร งของผ ร บบร การ

45 ต วอย าง ระด บท 1 ต วอย าง สมรรถนะบร การท ด เต มใจในการให บร การ พบใครท มาต ดต องาน จะเป นธ ระสอบถาม และแจ งข อม ลให ท กคร ง อธ บายค าตอบ ด วยความเต มใจ และช ดเจน ถ งแม ว าจะเป นค าถามเด ม ๆ ซ า ๆ เพราะผ ถามไม ใช คนเด ม อดทน ใจเย นในการตอบค าถามท ถามวกไปวนมา ใจเย นท กคร งท ร บโทรศ พท ต ดต องาน แม งานบนโต ะจะแสนย ง จะพ ดจาส ภาพ และไม ใส อารมณ

46 การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ (Expertise-EXP) ค าจ าก ดความ: ความสนใจใฝ ร ส งสม ความร ความสามารถของตนในการปฏ บ ต หน าท ราชการ ด วยการศ กษา ค นคว าและ พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง จนสามารถประย กต ใช ความร เช งว ชาการและเทคโนโลย ต างๆ เข าก บการปฏ บ ต ราชการให เก ดผลส มฤทธ ระด บท 0: ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน ระด บสมรรถนะและต วอย างพฤต กรรมบ งช ระด บท 1: แสดงความสนใจและต ดตามความร ใหม ๆ ในสาขาอาช พของตน หร อท เก ยวข อง ศ กษาหาความร สนใจเทคโนโลย และองค ความร ใหม ๆ ในสาขาอาช พของตน พ ฒนาความร ความสามารถของตนให ด ย งข น ต ดตามเทคโนโลย และความร ใหม ๆ อย เสมอด วยการส บค นข อม ลจากแหล งต างๆ ท จะเป นประโยชน ต อการปฏ บ ต ราชการ ระด บท 2: แสดงสมรรถนะระด บท 1 และม ความร ในว ชาการ และเทคโนโลย ใหม ๆ ในสาขาอาช พของตน รอบร ในเทคโนโลย หร อองค ความร ใหม ๆ ในสาขาอาช พของตน หร อท เก ยวข อง ซ งอาจม ผลกระทบต อการปฏ บ ต หน าท ราชการของตน ร บร ถ งแนวโน มว ทยาการท ท นสม ย และเก ยวข องก บงานของตน อย างต อเน อง ระด บท 3: แสดงสมรรถนะระด บท 2 และสามารถน าความร ว ทยาการ หร อเทคโนโลย ใหม ๆ มาปร บใช ก บการปฏ บ ต หน าท ราชการ สามารถน าว ชาการ ความร หร อเทคโนโลย ใหม ๆ มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต หน าท ราชการได สามารถแก ไขป ญหาท อาจเก ดจากการน าเทคโนโลย ใหม มาใช ในการปฏ บ ต หน าท ราชการได ระด บท 4: แสดงสมรรถนะระด บท 3 และศ กษา พ ฒนาตนเองให ม ความร และความเช ยวชาญในงานมากข น ท งในเช งล ก และเช งกว างอย างต อเน อง ม ความร ความเช ยวชาญในเร องท ม ล กษณะเป นสหว ทยาการ และสามารถน าความร ไปปร บใช ได อย างกว างขวาง สามารถน าความร เช งบ รณาการของตนไปใช ในการสร างว ส ยท ศน เพ อการปฏ บ ต งานในอนาคต ระด บท 5: แสดงสมรรถนะระด บท 4 และสน บสน นการท างานของคนในส วนราชการท เน นความเช ยวชาญในว ทยาการด านต างๆ สน บสน นให เก ดบรรยากาศแห งการพ ฒนาความเช ยวชาญในองค กร ด วยการจ ดสรรทร พยากร เคร องม อ อ ปกรณ ท เอ อต อการพ ฒนา บร หารจ ดการให ส วนราชการน าเทคโนโลย ความร หร อว ทยาการใหม ๆ มาใช ในการปฏ บ ต หน าท ราชการในงานอย างต อเน อง

47 การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และจร ยธรรม (Integrity ING) ค าจ าก ดความ: การด ารงตนและประพฤต ปฏ บ ต อย างถ กต องเหมาะสมท งตามกฎหมาย ค ณธรรม จรรยาบรรณแห งว ชาช พ และจรรยาข าราชการ เพ อร กษาศ กด ศร แห งความเป นข าราชการ ระด บท 0: ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน ระด บสมรรถนะและต วอย างพฤต กรรมบ งช ระด บท 1: ม ความส จร ต ปฏ บ ต หน าท ด วยความส จร ต ไม เล อกปฏ บ ต ถ กต องตามกฎหมาย และว น ยข าราชการ แสดงความค ดเห นตามหล กว ชาช พอย างส จร ต ระด บท 2: แสดงสมรรถนะระด บท 1 และม ส จจะเช อถ อได ร กษาค าพ ด ม ส จจะ และเช อถ อได แสดงให ปรากฎถ งความม จ ตส าน กในความเป นข าราชการ ระด บท 3: แสดงสมรรถนะระด บท 2 และย ดม นในหล กการ ย ดม นในหล กการ จรรยาบรรณแห งว ชาช พ และจรรยาข าราชการไม เบ ยงเบนด วยอคต หร อผลประโยชน กล าร บผ ด และร บผ ดชอบ เส ยสละความส ขส วนตน เพ อให เก ดประโยชน แก ทางราชการ ระด บท 4: แสดงสมรรถนะระด บท 3 และย นหย ดเพ อความถ กต อง ย นหย ดเพ อความถ กต องโดยม งพ ท กษ ผลประโยชน ของทางราชการ แม ตกอย ในสถานการณ ท อาจยากล าบาก กล าต ดส นใจ ปฏ บ ต หน าท ราชการด วยความถ กต อง เป นธรรม แม อาจก อความไม พ งพอใจให แก ผ เส ยประโยชน ระด บท 5: แสดงสมรรถนะระด บท 4 และอ ท ศตนเพ อความย ต ธรรม ย นหย ดพ ท กษ ผลประโยชน และช อเส ยงของประเทศชาต แม ในสถานการณ ท อาจเส ยงต อความม นคงในต าแหน งหน าท การงาน หร ออาจเส ยงภ ยต อช ว ต

48 การท างานเป นท ม (Teamwork TW) ค าจ าก ดความ: ความต งใจท จะท างานร วมก บผ อ น เป นส วนหน งของท ม หน วยงาน หร อส วนราชการ โดยผ ปฏ บ ต ม ฐานะเป นสมาช ก ไม จ าเป นต องม ฐานะห วหน าท ม รวมท งความสามารถในการสร างและร กษาส มพ นธภาพก บสมาช กในท ม ระด บสมรรถนะและต วอย างพฤต กรรมบ งช ระด บท 0: ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน ระด บท 1: ท าหน าท ของตนในท มให ส าเร จ สน บสน นการต ดส นใจของท ม และท างานในส วนท ตนได ร บมอบหมาย รายงานให สมาช กทราบความค บหน าของการด าเน นงานของตนในท ม ให ข อม ล ท เป นประโยชน ต อการท างานของท ม ระด บท 2: แสดงสมรรถนะระด บท 1 และให ความร วมม อในการท างานก บเพ อนร วมงาน สร างส มพ นธ เข าก บผ อ นในกล มได ด ให ความร วมม อก บผ อ นในท มด วยด กล าวถ งเพ อนร วมงานในเช งสร างสรรค และแสดงความเช อม นในศ กยภาพของเพ อนร วมท ม ท งต อหน าและล บหล ง ระด บท 3: แสดงสมรรถนะระด บท 2 และประสานความร วมม อของสมาช กในท ม ร บฟ งความเห นของสมาช กในท ม และเต มใจเร ยนร จากผ อ น ต ดส นใจหร อวางแผนงานร วมก นในท มจากความค ดเห นของเพ อนร วมท ม ประสานและส งเสร มส มพ นธภาพอ นด ในท ม เพ อสน บสน นการท างานร วมก นให ม ประส ทธ ภาพย งข น ระด บท 4: แสดงสมรรถนะระด บท 3 และสน บสน น ช วยเหล อเพ อนร วมท ม เพ อให งานประสบความส าเร จ ยกย อง และให ก าล งใจเพ อนร วมท มอย างจร งใจ ให ความช วยเหล อเก อก ลแก เพ อนร วมท ม แม ไม ม การร องขอ ร กษาม ตรภาพอ นด ก บเพ อนร วมท ม เพ อช วยเหล อก นในวาระต างๆให งานส าเร จ ระด บท 5: แสดงสมรรถนะระด บท 4 และสามารถน าท มให ปฏ บ ต ภารก จให ได ผลส าเร จ เสร มสร างความสาม คค ในท ม โดยไม ค าน งความชอบหร อไม ชอบส วนตน คล คลาย หร อแก ไขข อข ดแย งท เก ดข นในท ม ประสานส มพ นธ สร างขว ญก าล งใจของท มเพ อปฏ บ ต ภารก จของส วนราชการให บรรล ผล

49

50 ในอด ต

51 ระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน การให ส งตอบแทน การเช อมโยงการจ ายก บ ผลการปฏ บ ต งานตามเป าหมายท ตกลง ร วมก น ให รางว ลแก ผ ปฏ บ ต ราชการ และสร าง แรงจ งใจแก เพ อนร วมงานในพ ฒนาการ ปฏ บ ต งาน การประเม น ประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม เป าหมาย และเกณฑ มาตรฐานท ก าหนดร วมก น การประเม นผลส มฤทธ ของงาน และ สมรรถนะในการปฏ บ ต งาน การวางแผน สร างความเข าใจในเป าหมายขององค กร ร วมก นก าหนดค าต วช ว ดและค าเป าหมายท เหมาะสมท ง ในเช งปร มาณและค ณภาพ การให ส ง ตอบแทน การให ผลตอบแทน การประเม น การวางแผน ระบบบร หาร ผลงาน การ ต ดตาม การทบทวน/ ประเม น การพ ฒนา การต ดตาม ต ดตามความก าวหน าตาม แผนงาน เพ อประเม น ความส าเร จของงานตาม เป าหมายท ก าหนด การตรวจสอบข อข ดข องต างๆ และผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนา ให ความช วยเหล อในการพ ฒนางาน และพ ฒนาผ ปฏ บ ต ราชการ สร างแรงจ งใจ และพ ฒนา ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ 51

52 การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและการเล อนเง นเด อน ว27/2552 ว7/2553 มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะ ท จ าเป นส าหร บต าแหน งข าราชการ พลเร อนสาม ญ ว28/2552 ว11/2554 ว12/2555 ว7/2556 ว20/2552 การเล อนเง นเด อนข าราชการ ตาม พ.ร.บ.ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ

53 รอบการประเม น ป ละ 2 รอบ รอบท 1 : 1 ต ลาคม 31 ม นาคม รอบท 2 : 1 เมษายน 30 ก นยายน

54 องค ประกอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ผลส มฤทธ ของงาน งานตามแผนปฏ บ ต ราชการ งานตามภารก จหล ก งานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ งานท ได ร บมอบหมายพ เศษ ผลส มฤทธ หล ก (KRA : Key result area) ต วช ว ด (KPI : Key performance indicator) ค าเป าหมาย (Target) พฤต กรรม การปฏ บ ต ราชการ สมรรถนะหล ก สมรรถนะท เก ยวข องก บ การปฏ บ ต ราชการตามท ส วนราชการ ก าหนด องค ประกอบ อ น ๆ ตามท ส วนราชการ ก าหนด

55 พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ : สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะหล ก ม งผลส มฤทธ บร การท ด ส งสมความเช ยวชาญใน งานอาช พ การย ดม นในความถ กต อง ชอบธรรม และจร ยธรรม การท างานเป นท ม สมรรถนะท เก ยวข อง ก บการปฏ บ ต ราชการ สมรรถนะเฉพาะตาม ล กษณะงานท ปฏ บ ต สมรรถนะทางการ บร หาร สรรถนะอ น ๆ

56 น าหน กขององค ประกอบการประเม น กรณ ข าราชการท วไป ข าราชการผ อย ใน ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ น าหน กขององค ประกอบการประเม น ผลส มฤทธ ของงานต องไม น อยกว าร อยละ 70 เช น 70:30 หร อ 80:20 หร อ 90:10 หร อ ส ดส วนอ นท ผลส มฤทธ ของงานไม น อยกว า ร อยละ 70 ก ได ) ส ดส วนผลส มฤทธ ของงานต อพฤต กรรมการ ปฏ บ ต ราชการร อยละ 50:50

57 ระด บผลการประเม น อย างน อย ให แบ งกล มคะแนนเป น 5 ระด บ ค อ ด เด น ด มาก ด พอใช (คะแนนต าส ดไม น อยกว าร อยละ 60) ต องปร บปร ง ท งน ช วงคะแนนแต ละระด บให เป นด ลพ น จของส วนราชการ แต คะแนนต าส ดของระด บพอใช ต องไม น อยกว าร อยละ 60

58 แบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ แบบสร ปผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ก.พ. ก าหนดให แต ส วนราชการสามารถปร บได โดยสาระไม น อยกว า แบบแนบท ายหล กเกณฑ ส วนท 1 : ข อม ลท วไป (รอบการประเม น, ช อและต าแหน ง ของผ ร บการประเม น, ช อและต าแหน งของผ ประเม น) ส วนท 2 : สร ปผลการประเม น (ผลส มฤทธ ของงาน, สมรรถนะ, องค ประกอบอ นท ส วนราชการก าหนด [ถ าม ]) ส วนท 3 : แผนพ ฒนา (ความร ท กษะ สมรรถนะท ต องพ ฒนา, ว ธ การพ ฒนา, ช วงเวลาท ใช พ ฒนา) ส วนท 4 : การร บทราบของผ ร บการประเม น ส วนท 5 : ความเห นของผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป แบบมอบหมายงานและแบบประเม นสมรรถนะ ส วนราชการก าหนดเอง

59 ส วนท ๑: ข อม ลของผ ร บการประเม น รอบการประเม น รอบท ๑ ๑ ต ลาคม ถ ง ๓๑ ม นาคม ช อผ ร บการประเม น (นาย/นาง/นางสาว) ต วอย าง แบบสร ปผลการประเม นฯ ประกอบด วยเอกสาร 3 หน า รอบท ๒ ๑ เมษายน ถ ง ๓๐ ก นยายน ต าแหน ง ระด บต าแหน ง ประเภทต าแหน ง ส งก ด ช อผ ประเม น (นาย/นาง/นางสาว) ต าแหน ง ค าช แจง แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการน ม ด วยก น ๓ หน า ประกอบด วย ส วนท ๑: ข อม ลของผ ร บการประเม น เพ อระบ รายละเอ ยดต าง ๆ ท เก ยวข องก บต วผ ร บการประเม น ส วนท ๒: สร ปผลการประเม น ใช เพ อกรอกค าคะแนนการประเม นในองค ประกอบด านผลส มฤทธ ของงาน องค ประกอบด านพฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ และน าหน กของท งสององค ประกอบในแบบสร ปส วนท ๒ น ย งใช ส าหร บค านวณคะแนนผลการปฏ บ ต ราชการรวมด วย - ส าหร บคะแนนองค ประกอบด านผลส มฤทธ ของงาน ให น ามาจากแบบประเม นผลส มฤทธ ของงาน โดยให แนบท ายแบบสร ปฉบ บน - ส าหร บคะแนนองค ประกอบด านพฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ ให น ามาจากแบบประเม นสมรรถนะ โดยให แนบท ายแบบสร ปฉบ บน ส วนท ๓: แผนพ ฒนาการปฏ บ ต ราชการรายบ คคล ผ ประเม นและผ ร บการประเม นร วมก นจ ดท าแผนพ ฒนาผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๔: การร บทราบผลการประเม น ผ ร บการประเม นลงนามร บทราบผลการประเม น ส วนท ๕: ความเห นของผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป ผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไปกล นกรองผลการประเม น แผนพ ฒนาผลการปฏ บ ต ราชการ และให ความเห น ค าว า ผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป ส าหร บผ ประเม นตามข อ ๒ (๙) หมายถ ง ห วหน าส วนราชการประจ าจ งหว ดผ บ งค บบ ญชาของผ ร บการประเม น

60 ส วนท ๒: การสร ปผลการประเม น องค ประกอบการประเม น คะแนน (ก) น าหน ก (ข) องค ประกอบท ๑: ผลส มฤทธ ของงาน ๗๐% องค ประกอบท ๒: พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ (สมรรถนะ) ๓๐% องค ประกอบอ น (ถ าม ) รวม ๑๐๐% รวมคะแนน (ก)x(ข) ระด บผลการประเม น ด เด น ด มาก ด พอใช ต องปร บปร ง ส วนท ๓: แผนพ ฒนาการปฏ บ ต ราชการรายบ คคล ความร / ท กษะ/ สมรรถนะ ท ต องได ร บการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา ช วงเวลาท ต องการการ พ ฒนา

61 ส วนท ๔: การร บทราบผลการประเม น ผ ร บการประเม น: ได ร บทราบผลการประเม นและแผนพ ฒนาการปฏ บ ต ราชการรายบ คคล แล ว ผ ประเม น: ได แจ งผลการประเม นและผ ร บการประเม นได ลงนามร บทราบ ได แจ งผลการประเม นเม อว นท.. แต ผ ร บการประเม นไม ลงนามร บทราบ โดยม. เป นพยาน ช อ :.พยาน ต าแหน ง :... ว นท :.. ส วนท ๕: ความเห นของผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป ผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป: เห นด วยก บผลการประเม น ม ความเห นต าง ด งน ผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไปอ กช นหน ง (ถ าม ) : เห นด วยก บผลการประเม น ม ความเห นต าง ด งน ลงช อ :. ต าแหน ง :... ว นท :.. ลงช อ :. ต าแหน ง :... ว นท :.. ลงช อ :. ต าแหน ง :... ว นท :.. ลงช อ :. ต าแหน ง :... ว นท :..

62 ระบบการบร หารผลการปฏ บต ร าชการ วางแผน (Plan) ให รางว ล (Reward) ประเม น (Appraise) ต ดตาม (Monitor) พ ฒนา (Develop)

63 สาระส าค ญ ก อนเร มรอบการประเม นหร อในช วงเร มรอบการประเม น ให ส วนราชการระด บกรมหร อจ งหว ด ประกาศหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ให ข าราชการในส งก ดทราบโดยท วก น องค ประกอบการประเม น ส ดส วนน าหน กขององค ประกอบการประเม น ระด บผลการประเม น แบบฟอร มการประเม น + แนวทางการให คะแนน

64 สาระส าค ญ ให ผ ประเม นและผ ร บการประเม น ก าหนดข อตกลงร วมก นเก ยวก บการมอบหมายงานและ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ก าหนดด ชน ช ว ดหร อ หล กฐานบ งช ความส าเร จของงานอย างเป นร ปธรรมและ เหมาะสมก บล กษณะงาน ระบ พฤต กรรมหร อสมรรถนะในการปฏ บ ต ราชการ บ นท กข อตกลงการปฏ บ ต ราชการเป นลายล กษณ อ กษร (เช น ในแบบก าหนดและประเม นผลส มฤทธ ของงาน และ แบบก าหนดและประเม นสมรรถนะ)

65 ล าด บข นในการจ ดท าต วช ว ด 1. งานในความร บผ ดชอบค ออะไร งาน/โครงการ 2. ผลส มฤทธ ของงานค ออะไร 3. จะทราบได อย างไรว า งานน นเก ดผลส มฤทธ 4. จะทราบได อย างไรว า ผลงานน น บรรล เป าหมายท ก าหนด มากน อยเพ ยงใด 5. จะทราบได อย างไรว า งานใดส าค ญกว างานใด ผลส มฤทธ หล ก / KRAs ด ชน ช ว ด / KPIs ค าเป าหมาย / Target 5 ระด บ น าหน กของต วช ว ด

66 ภาพรวมการถ ายทอดผลการปฏ บ ต งาน จากระด บองค กร ส ระด บบ คคล ระด บ ส วนราชการ/จ งหว ด งานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ หร อแผนปฏ บ ต ราชการ งานตามพ นธก จ/หน าท ความร บผ ดชอบ หล กของกระทรวง กรม จ งหว ด งานท สน บสน นต อ เป าหมายระด บองค กร งานตามหน าท ความร บผ ดชอบหล กของ กระทรวง กรม จ งหว ด ส าน ก หร อกอง ระด บหน วยงาน เป าหมายระด บหน วยงาน ต วช ว ดระด บหน วยงาน ระด บบ คคล งานท สน บสน นต อเป าหมายของ หน วยงาน/ผ บ งค บบ ญชา งานตามหน าท ความ ร บผ ดชอบหล ก เป าหมายระด บบ คคล ต วช ว ดระด บบ คคล งานท ได ร บมอบหมายเป นพ เศษ ซ งม ใช งานประจ าของส วนราชการ หร อของผ ร บการประเม น

67 เราต องก าหนดผลส มฤทธ หล กของงานก อน KRA การก าหนด ผลส มฤทธ หล ก (Key Result Areas) ค อ ผลท ได ตามมาจากผลผล ต หร อ ผลล พธ ของการปฏ บ ต ก จกรรม/งาน ผลส มฤทธ ต องม ม ลค า หร อ ค ณค า ต อองค กรเท าน น

68 ต วช ว ด และ ค าเป าหมาย KPI การก าหนด ต วช ว ดผลการ ปฏ บ ต งานหล ก (Key Performance Indicators KPIs) ต วช ว ด (KPIs) เป นด ชน หร อหน วยว ดความส าเร จของการ ปฏ บ ต งานท ก าหนดข น โดยเป นหน วยว ดท แสดง ผลส มฤทธ ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต าง ของผลการปฏ บ ต งานได TARGET การก าหนดค าเป าหมาย (Targets) ค าเป าหมาย ในท น หมายถ ง เป าหมายท ท า ให แยกแยะได ว า การปฏ บ ต งานประสบ ความส าเร จ ตามต วช ว ด (KPIs) ท ก าหนดไว หร อไม มากน อยเพ ยงใด ภายในระยะเวลาท ระบ ไว อย างช ดเจน

69 ประเภทต วช ว ด Specification ข อร องเร ยน ค าชม ความพ งพอใจของล กค า ความครบถ วน ความถ กต อง KPIs : ด านค ณภาพ (Quality) KRA KPIs : ด านปร มาณ (Quantity) จ านวนผลผล ต หน วย/ว น จ านวนโทรศ พท /ช วโมง จ านวนหน วยท ผล ต ปร มาณการให บร การ จ านวนโครงการท ส าเร จ จ านวนช นงานท ผล ตได จ านวนโทรศ พท ท ร บสาย KPIs : ด านก าหนดเวลา (Timeliness) ตารางการท างานส าเร จตามแผน งานเสร จตามว นครบก าหนด ส งงานตามก าหนดการ งานเสร จภายใน Cycle time ระยะเวลาท ก าหนดเพ อให บรรล ปร มาณหร อ ค ณภาพ KPIs : ด านความค มค าของต นท น (Cost-Effectiveness) จ านวนเง นท ใช จ าย จ านวนค าแนะน าท ม การปฏ บ ต ตาม ค าใช จ ายนอกเหน องบประมาณ ร อยละของเง นงบประมาณท สามารถ เบ กจ ายได ตามเวลาท ก าหนด งบประมาณท ประหย ดได หร อ ผลผล ตท เพ มข นโดยใช งบเท าเด ม

70 แนวทางการก าหนดค าเป าหมาย (5 ระด บ) Exceeds Expectations ค าเป าหมาย ต าส ดท ร บได ค าเป าหมาย ในระด บท าทาย ม ความยากค อนข างมาก โอกาสส าเร จ <50% ค าเป าหมายในระด บ ต ากว ามาตรฐาน ค าเป าหมายท ม ความยากปานกลาง ค าเป าหมายท เป น ค ามาตรฐาน โดยท วไป Start

71 ข อพ งระว งในการก าหนดต วช ว ดและค า เป าหมาย เจาะจง (Specific) ว ดได (Measurable) เห นชอบ (Agreed Upon) เป นจร งได (Realistic) ภายใต กรอบเวลาท เหมาะสม (Time Bound) ม ความเจาะจง ว าต องการท าอะไร และ ผลล พธ ท ต องการค ออะไร ต องว ดผลท เก ดข นได ไม เป นภาระ ต วช ว ด ไม มากเก นไป สะดวกในการจ ดเก บข อม ล ต องได ร บการเห นชอบซ งก นและก น ระหว าง ผ ใต บ งค บบ ญชา และ ผ บ งค บบ ญชา ต องท าทาย สามารถท าส าเร จได และน าไปส การพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ม ระยะเวลาในการท างานท เหมาะสม ไม ส น ไม ยาวเก นไป

72 การก าหนดต วช ว ดและค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน เล อกใช เทคน คว ธ การว ด การถ ายทอดต วช ว ดผลส าเร จของงานจากบนลงล าง (Goal Cascading Method) การไล เร ยงตามผ งการเคล อนของงาน (Work Flow Charting Method) การสอบถามความคาดหว งของผ ร บบร การ (Customer-Focused Method) การพ จารณาจากประเด นส าค ญท ต องปร บปร ง (Issue- Driven) สร ปต วช ว ดในแบบสร ปการประเม นผลส มฤทธ ของงาน ระบ ค าเป าหมายโดยแบ งเป น 5 ระด บ ก าหนดน าหน กของแต ละต วช ว ด

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ บร การท ด การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และ จร ยธรรม การทางานเป นท ม การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ การม งผลส มฤทธ การพ ฒนาศ กยภาพคน ความถ กต องของงาน การมองภาพองค รวม ความเข าใจองค กรและระบบราชการ การควบค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

คาอธ บายสมรรถนะหล กและพฤต กรรมบ งช (ตามหน งส อสาน กงาน ก.พ.ท นร 1008/ว 27 ลงว นท 29 ก นยายน 2552) รายการสมรรถนะและพฤต กรรมบ งช

คาอธ บายสมรรถนะหล กและพฤต กรรมบ งช (ตามหน งส อสาน กงาน ก.พ.ท นร 1008/ว 27 ลงว นท 29 ก นยายน 2552) รายการสมรรถนะและพฤต กรรมบ งช ระด บสมรรถนะ คาอธ บายสมรรถนะหล กและบ งช (ตามหน งส อสาน กงาน ก.พ.ท นร 1008/ว 27 ลงว นท 29 ก นยายน 2552) 1.การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation) คาจาก ดความ : ความม งม นจะปฏ บ ต หน าท ราชการให ด หร อให

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายอ ยการ ต ลาคม ๒๕๕๕

สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายอ ยการ ต ลาคม ๒๕๕๕ คานา ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ บ ญญ ต ให องค กร อ ยการม หน วยงานธ รการท เป นอ สระในการบร หารงานบ คคล การงบประมาณ และการด าเน นการอ น โดยม อ ยการส งส ดเป นผ บ งค บบ ญชา แต

More information

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555 คำน ำ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. 2551 วางหล กการปฏ บ ต ราชการว า ต องเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพและความค มค า โดยมาตรา 76 กาหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ.

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. ส วนของการประช มเช งปฏ บ ต การและการศ กษาด งานในหล กส ตรน าร อง ป 2553 บทท 1 บทน า ส าน กงาน ก.พ. ในฐานะองค

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

แผนย ทธศาสตร ของกรมชลประทาน

แผนย ทธศาสตร ของกรมชลประทาน - 1 - เอกสารค าอธ บายรายละเอ ยดต วช ว ด เป าหมาย และเกณฑ การให คะแนนตามกรอบค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของ แผนย ทธศาสตร ของ ว ส ยท ศน น าสมบ รณ สน บสน นการผล ต เสร มสร างค ณภาพช ว ต เศรษฐก จม นคง พ นธก จ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของกรมตรวจบ ญช สหกรณ

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของกรมตรวจบ ญช สหกรณ การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของกรมตรวจบ ญช สหกรณ กรมตรวจบ ญช สหกรณ กล มพ ฒนาระบบบร หาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ธ นวาคม ๒๕๕๔ กรมตรวจบ ญช สหกรณ รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ

More information

รายงานผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ

รายงานผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ รายงานผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ต วช ว ดท 5และ9) กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2548 ระหว างว นท 14 16 ก นยายน พ.ศ 2548 ณ ห องประช ม

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส วนราชการส งก ดร ฐสภา กรณ ไม ผ านการร บรองเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certified FL) จ ดพ มพ โดย ส

More information