การบร หารทร พยากรบ คคลแนวใหม และ การบร หารผลการปฏ บ ต งาน

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารทร พยากรบ คคลแนวใหม และ การบร หารผลการปฏ บ ต งาน"

Transcription

1 การบร หารทร พยากรบ คคลแนวใหม และ การบร หารผลการปฏ บ ต งาน หล กส ตรการพ ฒนาน กบร หารแรงงานเพ อการเปล ยนแปลงระด บกลาง (นบร.) ร นท 24 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2558

2 ห วข อการฝ กอบรม 1. แนวค ดและหล กการการบร หารทร พยากรบ คคล 2. สมรรถนะ (Competency) ก บการบร หารทร พยากรบ คคล 3. การบร หารผลการปฏ บ ต งาน 4. การบร หารทร พยากรบ คคลบนความหลากหลาย และ ประเด นท าทาย

3

4

5 การบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐแนวใหม ม ความสมด ล ระหว างช ว ตก บ การท างาน ย ดหย น หลากหลาย คนเก ง คนด ล อกร บราชการ โปร งใส พร อมร บผ ด เช อมโยงก บท ศทาง ขององค กร การบร หาร ทร พยากรบ คคล ใช คนน อย แต ม ค ณภาพ ม ความเป นม ออาช พ ม การท าข อตกลง ย ดผลการปฏ บ ต งาน ย ดหล กสมรรถนะ ม มาตรฐานทาง ค ณธรรม จร ยธรรม

6 คน ถ อเป นทร พยากรท ส าค ญท ส ด เพราะม ช ว ต จ ตใจ ม สต ป ญญา ม อารมณ และความร ส ก สามารถเร ยนร เพ มพ นท กษะ ทางความค ดและการกระท าได อย ตลอดเวลา ทร พยากรบ คคล สามารถสร างค ณค า (Value) ให ก บองค กร การข บเคล อนองค กรส ความส าเร จตามเป าหมาย ต องใช ความสามารถของทร พยากรบ คคล ท กระด บ และท กคน

7 ท นมน ษย หมายถ ง ความร ความสามารถ ตลอดจนท กษะ หร อ ความ ช านาญ รวมถ งประสบการณ ของแต ละคนท ส งสมอย ในต วเอง และสามารถจะ น าส งเหล าน มารวมเข าด วยก นจนเก ดเป นศ กยภาพขององค กร หร อเป น ทร พยากรท ส าค ญและม ค ณค าซ งจะท าให องค กรน นสามารถสร างความ ได เปร ยบเหน อค แข งข น เป นท นมน ษย เป นส นทร พย ท ม ค า สร างม ลค าเพ มให องค กร องค กรใดม ท นมน ษย ท เหน อกว า ก จะสามารถย นอย ในสถานะท เหน อกว าองค กรค แข งได ท งในป จจ บ นและอนาคต

8 ความสามารถในการแข งข น Pricing (ราคา) ระยะเวลาท ค แข งตามท น 60 ว น Marketing (การโฆษณา) ระยะเวลาท ค แข งตามท น 90 ว น Technology (เทคโนโลย /นว ตกรรม) ระยะเวลาท ค แข งตามท น 1 ป Manufacturing (ระบบการผล ต) ระยะเวลาท ค แข งตามท น 3 ป Distribution (ช องทางกระจายส นค า) ระยะเวลาท ค แข งตามท น 4 ป Culture & Staff (ว ฒนธรรมองค กร และ ท นมน ษย ) ระยะเวลาท ค แข งตามท น 7 ป ความส าค ญของทร พยากรบ คคล (ท นมน ษย ) : การสร างข ดความสามารถในการแข งข นอย างย งย น Some activities are much harder to replicate than others.

9 ว ตถ ประสงค ของการบร หารท นมน ษย สรรหา พ ฒนา ร กษาไว ใช ประโยชน หาคนด คนเก ง เข ามาท างาน พ ฒนาให เป น คนด คนเก ง ย งข น ร กษาให อย นาน ๆ จ ดสรรทร พยากร ให เหมาะสม ส งเสร มให ท างาน เต มศ กยภาพ เกษ ยณ ว น ย เล กจ าง

10 Say พ ดถ งองค กรในทางท ด Stay อยากเป นสมาช กขององค กร Strive ม ความผ กพ นและ ใช ความพยายามเป นพ เศษ ในการท าท กอย างให องค กรประสบ ความส าเร จ

11 หล กการบร หารทร พยากรบ คคลตาม พ.ร.บ. ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ หล กค ณธรรม (Merit) หล กสมรรถนะ (Competency) หล กผลงาน (Performance ) หล กค ณภาพช ว ต (Quality of Worklife) ประกาศใช บ งค บเม อ 26 มกราคม 2551 หล กกระจายอ านาจ กระจายความร บผ ดชอบในการบร หารทร พยากรมน ษย (Decentralisation)

12 ว ตถ ประสงค ให ผ บร หารของส วนราชการม ความ คล องต วในการบร หาร คน ให ข าราชการม หล กประก น ความเป นธรรม ให ข าราชการ ม ส วนร วม ให ข าราชการ ม ความเป นม ออาช พ

13 ส งใหม และส งท เปล ยนแปลง 13 เร อง มาตรการเสร มสร างประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ค ณภาพ (ความคล องต วในการบร หารคน และข าราชการเป นม ออาช พ) 2 ปร บบทบาท/องค ประกอบ 3 ปร บเปล ยนโครงสร างอ านาจ/ กระจายอ านาจ/ 4 ปร บปร งระบบต าแหน ง 5 ปร บปร งระบบค าตอบแทน 6 ให ร บราชการต อหล งอาย ครบ 60 ป บร บ รณ 1 การวาง หล กการ พ นฐาน มาตรการการม ส วนร วม 12 ถามความเห นกระทรวงท เก ยวข อง 13 ให ส ทธ ข าราชการในการรวมกล ม มาตรการเสร มสร าง ความเป นธรรม 7 วางมาตรการพ ท กษ ระบบค ณธรรม 8 ปร บปร งระบบอ ทธรณ /ร องท กข 9 ปร บปร งระบบจรรยา/ว น ย 10 ให ม มาตรการค มครองพยาน 11 ยกเล กข าราชการต างประเทศพ เศษ

14 ส งท เปล ยนแปลง ระบบต าแหน ง เด ม ป จจ บ น จ าแนกเป น 11 ระด บ ตามมาตรฐาน กลาง (Common Level) เน นความช านาญเฉพาะของสายอาช พ (Specialization) การก าหนดต าแหน งเป นหน าท ของ ก.พ. จ ดกล มประเภทต าแหน ง ตามล กษณะงานเป น 4 กล ม (สร าง สายอาช พ ให ม ความช ดเจน) เน น สมรรถนะ ของบ คคล เร องต าแหน งเป นหน าท ของ กระทรวง (โดย อ.ก.พ.ฯ กระทรวง)

15 ระบบจ าแนกต าแหน ง ส งท เปล ยนแปลง ระด บ 11 (บส/ชช/วช) ระด บ 10 (บส/ชช/วช) ระด บ 9 (บส/ชช/วช) ระด บ 8 (บก/ว/วช) ระด บ 7 (ว/วช) ระด บ 3-5/6ว ระด บ 2-4/5/6 ระด บ 1-3/4/5 จ าแนกเป น 11 ระด บ ส าหร บท กต าแหน ง ม บ ญช เง นเด อนเด ยว ระด บท กษะพ เศษ ระด บอาว โส (C7, C8 เด ม) ระด บช านาญงาน (C5, C6 เด ม) ระด บปฏ บ ต งาน (C1-C4 เด ม) ท วไป ระด บทรงค ณว ฒ (C10, C11 เด ม) วช/ชช ระด บเช ยวชาญ (C9 เด ม) วช/ชช ระด บช านาญพ เศษ (C8 เด ม) ว/วช ระด บช านาญการ (C6, C7 เด ม) ว/วช ระด บปฏ บ ต การ (C3-C5 เด ม) ว ชาการ ระด บส ง (C9 บส.เด ม) ผอ.ส าน ก /เท ยบเท า ระด บต น (C8 บก.เด ม) ผอ.กอง / เท ยบเท า อ านวยการ จ าแนกกล มต าแหน งเป น 4 ประเภท อ สระจากก น แต ละกล มม 2-5 ระด บ แตกต างก นตามค างานและ โครงสร างการท างานในองค กร ม บ ญช เง นเด อนพ นฐานแยกแต ละกล ม ก าหนดช อเร ยกระด บต าแหน งแทนต วเลข ระด บส ง (C10, C11 บส.เด ม) หน.สรก. ระด บต น (ระด บ 9 เด ม) บส. รอง หน.สรก. บร หาร

16 ข าราชการพลเร อนสาม ญ ตาม พ.ร.บ.ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ จ าแนกตามประเภทต าแหน ง บร หาร 1,053 อ ตรา (0.28 %) ว ชาการ 249,247 อ ตรา (65.35 %) ท วไป 125,013 อ ตรา (32.78 %) อ านวยการ 6,064 อ ตรา (1.59 %)

17 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง (Job Specification) สายงาน : น กว ชาการ.. ต าแหน ง: ช นงาน(Level) : กล มงาน : 1. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ด านปฏ บ ต การ / งานเช ยวชาญเฉพาะด าน 1. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ก. 2. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ข. ด านวางแผน 1. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ค. 2. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ง. ด านการประสานงาน 1. หน าท ร บผ ดชอบหล ก จ. 2. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ฉ. ด านการบร การ 1. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ช. 2. หน าท ร บผ ดชอบหล ก ซ. 2. ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน ง 3. ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป นในงาน ต วอย าง มาตรฐานก าหนดต าแหน ง (Job Specification) หร อมาตรฐานก าหนด ต าแหน งท ปร บปร งใหม ระบ สาระส าค ญ ของต าแหน งซ งแยกเป น 3 ส วน ระบ หน างานและรายละเอ ยดของหน าท ร บผ ดชอบ หล กของช นงานในแต ละสายงานอย างช ดเจน ระบ ว ตถ ประสงค ของแต ละภาระหน าท อย างช ดเจน โดยก าหนดผลล พธ /ผลส มฤทธ เป าหมายของ ภาระหน าท น น ระบ ความร และประสบการณ ท จ าเป นในงาน ของช นงานในแต ละสายงานอย างช ดเจน ระบ ความร ความสามารถ ท กษะ สมรรถนะ ท จ าเป น ในงานของช นงานในแต ละสายงาน

18 มาตรฐานก าหนดต าแหน งป จจ บ น สายงาน ว ศวกรส ารวจ ต าแหน ง ว ศวกรส ารวจ ระด บ ปฏ บ ต การ กล มงาน ออกแบบเพ อการพ ฒนา 1. หน าท ร บผ ดชอบหล ก 1.1 ด านปฏ บ ต การ/งานเช ยวชาญเฉพาะด าน (Operation/Expertise) ส ารวจภ ม ประเทศและวางโครงสร างแผนท โดยใช ว ธ การต างๆ เพ อ เป นข อม ลประกอบการวางนโยบายและแผนพ ฒนาพ นท ต างๆ หร อ ประกอบการปฏ บ ต งานอ นๆตามภารก จของหน วยงาน รวบรวมสถ ต ข อม ลการส ารวจ และจ ดท ารายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อเพ มประส ทธ ภาพการวางแผนการส ารวจ 1.2 ด านวางแผน (Planning) วางระบบและแผนการปฏ บ ต งานของกล ม เพ อให สามารถ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด 1.3 ด านการประสานงาน (Communication and Cooperation) ประสานงานในระด บกล ม ก บหน วยงานราชการและเอกชน หร อ ประชาชนท วไป เพ อขอความช วยเหล อและร วมม อในงานว ศวกรรมส ารวจ 1.4 ด านการบร การ (Service) 1.4.1ให ค าแนะน า ตอบป ญหาและช แจง เก ยวก บงานว ศวกรรมส ารวจท ตนม ความร บผ ดชอบ เพ อให ผ ท สนใจได ทราบข อม ลและความร ต างๆท เป นประโยชน 2. ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน ง ได ร บปร ญญาตร โทหร อเท ยบเท าไม ต ากว าน ทางว ศวกรรมสาขาส ารวจ โยธา ชลประทาน หร อ สาขาอ นท ก.พ. ก าหนดว าใช เป นค ณสมบ ต เฉพาะ ส าหร บต าแหน งน ได 3. ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป นส าหร บต าแหน ง 3.1 ความร ความสามารถท จ าเป นส าหร บการ ปฏ บ ต งานในต าแหน ง 3.2 ท กษะท จ าเป นส าหร บการปฏ บ ต งานในต าแหน ง 3.3 สมรรถนะท จ าเป นส าหร บการปฏ บ ต งานใน ต าแหน ง

19

20

21

22 ระบบค าตอบแทน ปร บบ ญช เง นเด อนโดยจ าแนกเป น 4 บ ญช ตามประเภทต าแหน ง เปล ยนบ ญช เง นเด อนจากแบบข น เป นแบบช วงเง นเด อน ก าหนดให เง นเด อนแรกบรรจ ของว ฒ เด ยวก นให ต างก นได ก าหนดร ปแบบการจ ายเง นเพ มท หลากหลายข น เช น เง นเพ มตามสายงาน เน น บร หารผลงาน จ ายตามผลงาน เปล ยนว ธ การข นเง นเด อนตามผลการปฏ บ ต งานประจ าป จากการข นข นเง นเด อน เป นการข นเง นเด อนเป น ร อยละ ผ บร หารส วนราชการเป นผ ม อ านาจและหน าท ในการบร หารการจ ายค าตอบแทน ตามผลการปฏ บ ต งานของข าราชการ ส งท เปล ยนแปลง

23

24

25 3

26

27

28 ระด บ ท กษะ พ เศษ ระด บ อาว โส ระด บ ช านาญงาน ระด บ ทรงค ณว ฒ ระด บ เช ยวชาญ ระด บ ช านาญการ พ เศษ ระด บ ช านาญการ มาตรา 108 บ ญญ ต ไว ว า ข าราชการพลเร อนสาม ญผ ใดเม อ อาย ครบหกส บป บร บ รณ ในส นป งบประมาณ และทาง ราชการม ความจ าเป นท จะให ร บราชการต อไปเพ อปฏ บ ต หน าท ในทางว ชาการหร อหน าท ท ต องใช ความสามารถ เฉพาะต ว ในต าแหน งตามมาตรา 46 (3)(ง) หร อ (จ) หร อ (4)(ค) หร อ (ง) จะให ร บราชการต อไปอ กไม เก นส บป ก ได ตามท ก าหนดในกฎ ก.พ. ระด บส ง ระด บส ง ระด บ ปฏ บ ต งาน ระด บ ปฏ บ ต การ ระด บต น ระด บต น ท วไป ว ชาการ อ านวยการ บร หาร

29 การก าหนดให ข าราชการท ม อาย ครบ 60 ป บร บ รณ ร บราชการต อไป 8 สายงาน ประเภทว ชาการ กฎหมายกฤษฎ กา แพทย ท นตแพทย และนายส ตวแพทย ประเภทท วไป สายงานปฏ บ ต งานช างศ ลปกรรม ค ตศ ลป ด ร ยางคศ ลป และนาฏศ ลป

30 จรรยา ม การย ดม นและย นหย ดท าในส งท ถ กต อง 2. ความซ อส ตย ส จร ตและความร บผ ดชอบ 3. การปฏ บ ต หน าท ด วยความโปร งใสและสามารถตรวจสอบได 4. การปฏ บ ต หน าท โดยไม เล อกปฏ บ ต อย างไม เป นธรรม 5. การม งผลส มฤทธ ของงาน จรรยาเป นปท สถานทางส งคมของข าราชการ ท ข าราชการพ งย ดถ อปฏ บ ต ด วยจ ตส าน กในการธ ารงศ กด ศร ของ ข าราชการและผลส มฤทธ ในภารก จภาคร ฐ

31

32

33

34

35 ค าจ าก ดความของสมรรถนะ (Competency) ในระบบราชการพลเร อนไทย ค ณล กษณะเช งพฤต กรรมท เป นผลมาจากความร ความสามารถ ท กษะ และค ณล กษณะอ น ท ท าให บ คคลสร างผลงานได โดดเด น ในองค การ

36 ว 27/2552 และ ว 7/2553 มาตรฐานและแนวทางการก าหนด ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะ ท จ าเป นส าหร บต าแหน งข าราชการพลเร อนสาม ญ

37 การแบ งประเภทสมรรถนะ สมรรถนะหล ก ม 5 สมรรถนะ (การม งผลส มฤทธ, บร การท ด, การส งสมความเช ยวชาญในงาน อาช พ, การย ดม นในความถ กต องชอบธรรมและจร ยธรรม, การ ท างานเป นท ม) สมรรถนะท จ าเป นส าหร บการ ปฏ บ ต งานในต าแหน ง สมรรถนะทางการบร หาร ม 6 สมรรถนะ (สภาวะผ น า, ว ส ยท ศน, การวางกลย ทธ ภาคร ฐ, ศ กยภาพเพ อน า การปร บเปล ยน, การควบค มตนเอง, การสอนงานและมอบหมายงาน) สมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงานท ปฏ บ ต ให ส วนราชการก าหนดอย างน อย 3 สมรรถนะ

38 สมรรถนะหล ก (Core Competency) 1. การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation-ACH) 2. บร การท ด (Service Mind-SERV) 3. การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ (Expertise-EXP) 4. การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และ จร ยธรรม (Integrity-ING) 5. การท างานเป นท ม (Teamwork-TW) สมรรถนะทางการบร หาร 1. สภาวะผ น า (Leadership-LEAD) 2. ว ส ยท ศน (Visioning-VIS) 3. การวางกลย ทธ ภาคร ฐ (Strategic Orientation-SO) 4. ศ กยภาพเพ อน าการปร บเปล ยน (Change Leadership- CL) 5. การควบค มตนเอง (Self Control-SCT) 6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others-CEMP) สมรรถนะ (Competency) สมรรถนะเฉพาะ ตามล กษณะงานท ปฏ บ ต ต วอย าง 1. การค ดว เคราะห 2. การมองภาพองค รวม 3. การใส ใจและพ ฒนาผ อ น 4. การส งการตามอ านาจหน าท 5. การส บเสาะหาข อม ล 6. ความเข าใจข อแตกต างทางว ฒนธรรม 7. ความเข าใจผ อ น 8. ความเข าใจองค กรและระบบราชการ 9. การด าเน นการเช งร ก 10. การตรวจสอบความถ กต องตามกระบวนงาน 11. ความม นใจในตนเอง 12. ความย ดหย นผ อนปรน 13. ศ ลปะการส อสารจ งใจ 14. ส นทร ยภาพทางศ ลปะ 15. ความผ กพ นท ม ต อส วนราชการ 16. การสร างส มพ นธภาพ

39

40 ระด บสมรรถนะท จ าเป นในงาน ระด บ-ช นงาน ระด บสมรรถนะหล ก (Core Competencies) ส าหร บท กกล มงาน สมรรถนะเฉพาะ ตามล กษณะงาน ท ปฏ บ ต สมรรถนะทางการบร หาร ระด บสมรรถนะส าหร บ ต าแหน งประเภทว ชาการ ระด บทรงค ณว ฒ (K5) การม ง ผลส มฤทธ บร การท ด การส งสม ความ เช ยวชาญ ในงาน อาช พ การย ดม นใน ความถ กต อง ชอบธรรม และ จร ยธรรม การท างาน เป นท ม อย างน อย 3 ด าน 1. สภาวะผ น า 2. ว ส ยท ศน 3. การวางกลย ทธ ภาคร ฐ 4. ศ กยภาพเพ อน าการปร บเปล ยน 5. การควบค มตนเอง 6. การสอนงานและการมอบหมายงาน 1. ว ส ยท ศน 2. การวางกลย ทธ ภาคร ฐ 3. ศ กยภาพเพ อน าการ ปร บเปล ยน K ระด บ 3 K4/M K3/M M2 ระด บ 2 M1 ระด บ 1 K2/O3/O K1/O1/O

41 พจนาน กรมสมรรถนะ (ค าจ าก ดความ และรายละเอ ยดเก ยวก บสมรรถนะ)

42 การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation-ACH) ค าจ าก ดความ: ความม งม นจะปฏ บ ต หน าท ราชการให ด หร อให เก นมาตรฐานท ม อย โดยมาตรฐานน อาจเป นผลการปฏ บ ต งานท ผ านมาของตนเอง หร อเกณฑ ว ดผลส มฤทธ ท ส วนราชการก าหนดข น อ กท งย งหมายรวมถ งการสร างสรรค พ ฒนาผลงานหร อกระบวนการปฏ บ ต งานตามเป าหมายท ยาก และท าทายชน ดท อาจไม เคยม ผ ใดสามารถกระท าได มาก อน ระด บสมรรถนะและต วอย างพฤต กรรมบ งช ระด บท 0: ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน ระด บท 1: แสดงความพยายามในการปฏ บ ต หน าท ราชการให ด ต วอย างเช น... พยายามท างานในหน าท ให ถ กต อง พยายามปฏ บ ต งานให แล วเสร จตามก าหนดเวลา มานะอดทน ขย นหม นเพ ยรในการท างาน แสดงออกว าต องการท างานให ได ด ข น แสดงความเห นในเช งปร บปร งพ ฒนาเม อเห นความส ญเปล า หร อหย อนประส ทธ ภาพในงาน ระด บท 2: แสดงสมรรถนะระด บท 1 และสามารถท างานได ผลงานตามเป าหมายท วางไว ต วอย างเช น... ก าหนดมาตรฐาน หร อเป าหมายในการท างานเพ อให ได ผลงานท ด ต ดตาม และประเม นผลงานของตน โดยเท ยบเค ยงก บเกณฑ มาตรฐาน ท างานได ตามเป าหมายท ผ บ งค บบ ญชาก าหนด หร อเป าหมายของหน วยงานท ร บผ ดชอบ ม ความละเอ ยดรอบคอบ เอาใจใส ตรวจตราความถ กต อง เพ อให ได งานท ม ค ณภาพ ระด บท 3: แสดงสมรรถนะระด บท 2 และสามารถปร บปร งว ธ การท างานเพ อให ได ผลงานท ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ต วอย างเช น... ปร บปร งว ธ การท ท าให ท างานได ด ข น เร วข น ม ค ณภาพด ข น ม ประส ทธ ภาพมากข น หร อท าให ผ ร บบร การพ งพอใจมากข น เสนอหร อทดลองว ธ การท างานแบบใหม ท คาดว าจะท าให งานม ประส ทธ ภาพมากข น ระด บท 4: แสดงสมรรถนะระด บท 3 และสามารถก าหนดเป าหมาย รวมท งพ ฒนางาน เพ อให ได ผลงานท โดดเด น หร อแตกต างอย างม น ยส าค ญ ต วอย างเช น... ก าหนดเป าหมายท ท าทาย และเป นไปได ยาก เพ อให ได ผลงานท ด กว าเด มอย างเห นได ช ด พ ฒนาระบบ ข นตอน ว ธ การท างาน เพ อให ได ผลงานท โดดเด น และแตกต างไม เคยม ใครท าได มาก อน ระด บท 5: แสดงสมรรถนะระด บท 4 และกล าต ดส นใจ แม ว าการต ดส นใจน นจะม ความเส ยง เพ อให บรรล เป าหมายของหน วยงาน หร อส วนราชการ ต วอย างเช น... ต ดส นใจได โดยม การค านวณผลได ผลเส ยอย างช ดเจน และด าเน นการ เพ อให ภาคร ฐและประชาชนได ประโยชน ส งส ด บร หารจ ดการและท มเทเวลา ตลอดจนทร พยากร เพ อให ได ประโยชน ส งส ดต อภารก จของหน วยงานตามท วางแผนไว

43 กรม... ต วอย าง ระด บท 1 ต วอย าง สมรรถนะการม งผลส มฤทธ แสดงความพยายามในการท างานให ด จ ดเตร ยมเอกสารประกอบการฝ กให พร อมก อนด าเน นการฝ ก ตรวจสอบเคร องม อเคร องจ กร คร ภ ณฑ ให สามารถใช งานได และบ าร งร กษาให ด เสมอ มาท างานก อนเวลาท าการ เม อม ผ มาต ดต อก จะให บร การท นท เพ อม ให เขาต องรอ หาเทคน คและว ธ การท ด ท ส ดในการฝ กปฏ บ ต ให ก บผ เข าร บการฝ ก ศ กษา พระราชบ ญญ ต กฎหมาย ประกาศกฎกระทรวง และระเบ ยบท เก ยวข องให ช ดเจน และย ดถ อปฏ บ ต ด วยความละเอ ยดรอบคอบในการด าเน นงาน

44 บร การท ด (Service Mind-SERV) ค าจ าก ดความ: ความต งใจและความพยายามของข าราชการในการให บร การต อประชาชน ข าราชการ หร อหน วยงานอ นๆ ท เก ยวข อง ระด บสมรรถนะและต วอย างพฤต กรรมบ งช ระด บท 0: ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน ระด บท 1: สามารถให บร การท ผ ร บบร การต องการได ด วยความเต มใจ ให การบร การท เป นม ตร ส ภาพ ให ข อม ล ข าวสาร ท ถ กต อง ช ดเจนแก ผ ร บบร การ แจ งให ผ ร บบร การทราบความค บหน าในการด าเน นเร อง หร อข นตอนงานต างๆ ท ให บร การอย ประสานงานภายในหน วยงาน และก บหน วยงานอ นท เก ยวข อง เพ อให ผ ร บบร การได ร บบร การท ต อเน องและรวดเร ว ระด บท 2: แสดงสมรรถนะระด บท 1 และช วยแก ป ญหาให แก ผ ร บบร การ ร บเป นธ ระ ช วยแก ป ญหาหร อหาแนวทางแก ไขป ญหาท เก ดข นแก ผ ร บบร การอย างรวดเร ว ไม บ ายเบ ยง ไม แก ต ว หร อป ดภาระ ด แลให ผ ร บบร การได ร บความพ งพอใจ และน าข อข ดข องใดๆ ในการให บร การไปพ ฒนาการให บร การให ด ย งข น ระด บท 3: แสดงสมรรถนะระด บท 2 และให บร การท เก นความคาดหว ง แม ต องใช เวลาหร อความพยายามอย างมาก ให เวลาแก ผ ร บบร การเป นพ เศษ เพ อช วยแก ป ญหาให แก ผ ร บบร การ ให ข อม ล ข าวสาร ท เก ยวข องก บงานท ก าล งให บร การอย ซ งเป นประโยชน แก ผ ร บบร การ แม ว าผ ร บบร การจะไม ได ถามถ ง หร อไม ทราบมาก อน น าเสนอว ธ การในการให บร การท ผ ร บบร การจะได ร บประโยชน ส งส ด ระด บท 4: แสดงสมรรถนะระด บท 3 และเข าใจและให บร การท ตรงตามความต องการท แท จร งของผ ร บบร การได เข าใจ หร อพยายามท าความเข าใจด วยว ธ การต างๆ เพ อให บร การได ตรงตามความต องการท แท จร งของผ ร บบร การ ให ค าแนะน าท เป นประโยชน แก ผ ร บบร การ เพ อตอบสนองความจ าเป นหร อความต องการท แท จร งของผ ร บบร การ ระด บท 5: แสดงสมรรถนะระด บท 4 และให บร การท เป นประโยชน อย างแท จร งให แก ผ ร บบร การ ค ดถ งผลประโยชน ของผ ร บบร การในระยะยาว และพร อมท จะเปล ยนว ธ หร อข นตอนการให บร การ เพ อประโยชน ส งส ดของผ ร บบร การ เป นท ปร กษาท ม ส วนช วยในการต ดส นใจท ผ ร บบร การไว วางใจ สามารถให ความเห นท แตกต างจากว ธ การ หร อข นตอนท ผ ร บบร การต องการให สอดคล องก บความจ าเป น ป ญหา โอกาส เพ อเป นประโยชน อย างแท จร งของผ ร บบร การ

45 ต วอย าง ระด บท 1 ต วอย าง สมรรถนะบร การท ด เต มใจในการให บร การ พบใครท มาต ดต องาน จะเป นธ ระสอบถาม และแจ งข อม ลให ท กคร ง อธ บายค าตอบ ด วยความเต มใจ และช ดเจน ถ งแม ว าจะเป นค าถามเด ม ๆ ซ า ๆ เพราะผ ถามไม ใช คนเด ม อดทน ใจเย นในการตอบค าถามท ถามวกไปวนมา ใจเย นท กคร งท ร บโทรศ พท ต ดต องาน แม งานบนโต ะจะแสนย ง จะพ ดจาส ภาพ และไม ใส อารมณ

46 การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ (Expertise-EXP) ค าจ าก ดความ: ความสนใจใฝ ร ส งสม ความร ความสามารถของตนในการปฏ บ ต หน าท ราชการ ด วยการศ กษา ค นคว าและ พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง จนสามารถประย กต ใช ความร เช งว ชาการและเทคโนโลย ต างๆ เข าก บการปฏ บ ต ราชการให เก ดผลส มฤทธ ระด บท 0: ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน ระด บสมรรถนะและต วอย างพฤต กรรมบ งช ระด บท 1: แสดงความสนใจและต ดตามความร ใหม ๆ ในสาขาอาช พของตน หร อท เก ยวข อง ศ กษาหาความร สนใจเทคโนโลย และองค ความร ใหม ๆ ในสาขาอาช พของตน พ ฒนาความร ความสามารถของตนให ด ย งข น ต ดตามเทคโนโลย และความร ใหม ๆ อย เสมอด วยการส บค นข อม ลจากแหล งต างๆ ท จะเป นประโยชน ต อการปฏ บ ต ราชการ ระด บท 2: แสดงสมรรถนะระด บท 1 และม ความร ในว ชาการ และเทคโนโลย ใหม ๆ ในสาขาอาช พของตน รอบร ในเทคโนโลย หร อองค ความร ใหม ๆ ในสาขาอาช พของตน หร อท เก ยวข อง ซ งอาจม ผลกระทบต อการปฏ บ ต หน าท ราชการของตน ร บร ถ งแนวโน มว ทยาการท ท นสม ย และเก ยวข องก บงานของตน อย างต อเน อง ระด บท 3: แสดงสมรรถนะระด บท 2 และสามารถน าความร ว ทยาการ หร อเทคโนโลย ใหม ๆ มาปร บใช ก บการปฏ บ ต หน าท ราชการ สามารถน าว ชาการ ความร หร อเทคโนโลย ใหม ๆ มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต หน าท ราชการได สามารถแก ไขป ญหาท อาจเก ดจากการน าเทคโนโลย ใหม มาใช ในการปฏ บ ต หน าท ราชการได ระด บท 4: แสดงสมรรถนะระด บท 3 และศ กษา พ ฒนาตนเองให ม ความร และความเช ยวชาญในงานมากข น ท งในเช งล ก และเช งกว างอย างต อเน อง ม ความร ความเช ยวชาญในเร องท ม ล กษณะเป นสหว ทยาการ และสามารถน าความร ไปปร บใช ได อย างกว างขวาง สามารถน าความร เช งบ รณาการของตนไปใช ในการสร างว ส ยท ศน เพ อการปฏ บ ต งานในอนาคต ระด บท 5: แสดงสมรรถนะระด บท 4 และสน บสน นการท างานของคนในส วนราชการท เน นความเช ยวชาญในว ทยาการด านต างๆ สน บสน นให เก ดบรรยากาศแห งการพ ฒนาความเช ยวชาญในองค กร ด วยการจ ดสรรทร พยากร เคร องม อ อ ปกรณ ท เอ อต อการพ ฒนา บร หารจ ดการให ส วนราชการน าเทคโนโลย ความร หร อว ทยาการใหม ๆ มาใช ในการปฏ บ ต หน าท ราชการในงานอย างต อเน อง

47 การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และจร ยธรรม (Integrity ING) ค าจ าก ดความ: การด ารงตนและประพฤต ปฏ บ ต อย างถ กต องเหมาะสมท งตามกฎหมาย ค ณธรรม จรรยาบรรณแห งว ชาช พ และจรรยาข าราชการ เพ อร กษาศ กด ศร แห งความเป นข าราชการ ระด บท 0: ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน ระด บสมรรถนะและต วอย างพฤต กรรมบ งช ระด บท 1: ม ความส จร ต ปฏ บ ต หน าท ด วยความส จร ต ไม เล อกปฏ บ ต ถ กต องตามกฎหมาย และว น ยข าราชการ แสดงความค ดเห นตามหล กว ชาช พอย างส จร ต ระด บท 2: แสดงสมรรถนะระด บท 1 และม ส จจะเช อถ อได ร กษาค าพ ด ม ส จจะ และเช อถ อได แสดงให ปรากฎถ งความม จ ตส าน กในความเป นข าราชการ ระด บท 3: แสดงสมรรถนะระด บท 2 และย ดม นในหล กการ ย ดม นในหล กการ จรรยาบรรณแห งว ชาช พ และจรรยาข าราชการไม เบ ยงเบนด วยอคต หร อผลประโยชน กล าร บผ ด และร บผ ดชอบ เส ยสละความส ขส วนตน เพ อให เก ดประโยชน แก ทางราชการ ระด บท 4: แสดงสมรรถนะระด บท 3 และย นหย ดเพ อความถ กต อง ย นหย ดเพ อความถ กต องโดยม งพ ท กษ ผลประโยชน ของทางราชการ แม ตกอย ในสถานการณ ท อาจยากล าบาก กล าต ดส นใจ ปฏ บ ต หน าท ราชการด วยความถ กต อง เป นธรรม แม อาจก อความไม พ งพอใจให แก ผ เส ยประโยชน ระด บท 5: แสดงสมรรถนะระด บท 4 และอ ท ศตนเพ อความย ต ธรรม ย นหย ดพ ท กษ ผลประโยชน และช อเส ยงของประเทศชาต แม ในสถานการณ ท อาจเส ยงต อความม นคงในต าแหน งหน าท การงาน หร ออาจเส ยงภ ยต อช ว ต

48 การท างานเป นท ม (Teamwork TW) ค าจ าก ดความ: ความต งใจท จะท างานร วมก บผ อ น เป นส วนหน งของท ม หน วยงาน หร อส วนราชการ โดยผ ปฏ บ ต ม ฐานะเป นสมาช ก ไม จ าเป นต องม ฐานะห วหน าท ม รวมท งความสามารถในการสร างและร กษาส มพ นธภาพก บสมาช กในท ม ระด บสมรรถนะและต วอย างพฤต กรรมบ งช ระด บท 0: ไม แสดงสมรรถนะด านน หร อแสดงอย างไม ช ดเจน ระด บท 1: ท าหน าท ของตนในท มให ส าเร จ สน บสน นการต ดส นใจของท ม และท างานในส วนท ตนได ร บมอบหมาย รายงานให สมาช กทราบความค บหน าของการด าเน นงานของตนในท ม ให ข อม ล ท เป นประโยชน ต อการท างานของท ม ระด บท 2: แสดงสมรรถนะระด บท 1 และให ความร วมม อในการท างานก บเพ อนร วมงาน สร างส มพ นธ เข าก บผ อ นในกล มได ด ให ความร วมม อก บผ อ นในท มด วยด กล าวถ งเพ อนร วมงานในเช งสร างสรรค และแสดงความเช อม นในศ กยภาพของเพ อนร วมท ม ท งต อหน าและล บหล ง ระด บท 3: แสดงสมรรถนะระด บท 2 และประสานความร วมม อของสมาช กในท ม ร บฟ งความเห นของสมาช กในท ม และเต มใจเร ยนร จากผ อ น ต ดส นใจหร อวางแผนงานร วมก นในท มจากความค ดเห นของเพ อนร วมท ม ประสานและส งเสร มส มพ นธภาพอ นด ในท ม เพ อสน บสน นการท างานร วมก นให ม ประส ทธ ภาพย งข น ระด บท 4: แสดงสมรรถนะระด บท 3 และสน บสน น ช วยเหล อเพ อนร วมท ม เพ อให งานประสบความส าเร จ ยกย อง และให ก าล งใจเพ อนร วมท มอย างจร งใจ ให ความช วยเหล อเก อก ลแก เพ อนร วมท ม แม ไม ม การร องขอ ร กษาม ตรภาพอ นด ก บเพ อนร วมท ม เพ อช วยเหล อก นในวาระต างๆให งานส าเร จ ระด บท 5: แสดงสมรรถนะระด บท 4 และสามารถน าท มให ปฏ บ ต ภารก จให ได ผลส าเร จ เสร มสร างความสาม คค ในท ม โดยไม ค าน งความชอบหร อไม ชอบส วนตน คล คลาย หร อแก ไขข อข ดแย งท เก ดข นในท ม ประสานส มพ นธ สร างขว ญก าล งใจของท มเพ อปฏ บ ต ภารก จของส วนราชการให บรรล ผล

49

50 ในอด ต

51 ระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน การให ส งตอบแทน การเช อมโยงการจ ายก บ ผลการปฏ บ ต งานตามเป าหมายท ตกลง ร วมก น ให รางว ลแก ผ ปฏ บ ต ราชการ และสร าง แรงจ งใจแก เพ อนร วมงานในพ ฒนาการ ปฏ บ ต งาน การประเม น ประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม เป าหมาย และเกณฑ มาตรฐานท ก าหนดร วมก น การประเม นผลส มฤทธ ของงาน และ สมรรถนะในการปฏ บ ต งาน การวางแผน สร างความเข าใจในเป าหมายขององค กร ร วมก นก าหนดค าต วช ว ดและค าเป าหมายท เหมาะสมท ง ในเช งปร มาณและค ณภาพ การให ส ง ตอบแทน การให ผลตอบแทน การประเม น การวางแผน ระบบบร หาร ผลงาน การ ต ดตาม การทบทวน/ ประเม น การพ ฒนา การต ดตาม ต ดตามความก าวหน าตาม แผนงาน เพ อประเม น ความส าเร จของงานตาม เป าหมายท ก าหนด การตรวจสอบข อข ดข องต างๆ และผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนา ให ความช วยเหล อในการพ ฒนางาน และพ ฒนาผ ปฏ บ ต ราชการ สร างแรงจ งใจ และพ ฒนา ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ 51

52 การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการและการเล อนเง นเด อน ว27/2552 ว7/2553 มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะ ท จ าเป นส าหร บต าแหน งข าราชการ พลเร อนสาม ญ ว28/2552 ว11/2554 ว12/2555 ว7/2556 ว20/2552 การเล อนเง นเด อนข าราชการ ตาม พ.ร.บ.ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ

53 รอบการประเม น ป ละ 2 รอบ รอบท 1 : 1 ต ลาคม 31 ม นาคม รอบท 2 : 1 เมษายน 30 ก นยายน

54 องค ประกอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ผลส มฤทธ ของงาน งานตามแผนปฏ บ ต ราชการ งานตามภารก จหล ก งานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ งานท ได ร บมอบหมายพ เศษ ผลส มฤทธ หล ก (KRA : Key result area) ต วช ว ด (KPI : Key performance indicator) ค าเป าหมาย (Target) พฤต กรรม การปฏ บ ต ราชการ สมรรถนะหล ก สมรรถนะท เก ยวข องก บ การปฏ บ ต ราชการตามท ส วนราชการ ก าหนด องค ประกอบ อ น ๆ ตามท ส วนราชการ ก าหนด

55 พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ : สมรรถนะ สมรรถนะ สมรรถนะหล ก ม งผลส มฤทธ บร การท ด ส งสมความเช ยวชาญใน งานอาช พ การย ดม นในความถ กต อง ชอบธรรม และจร ยธรรม การท างานเป นท ม สมรรถนะท เก ยวข อง ก บการปฏ บ ต ราชการ สมรรถนะเฉพาะตาม ล กษณะงานท ปฏ บ ต สมรรถนะทางการ บร หาร สรรถนะอ น ๆ

56 น าหน กขององค ประกอบการประเม น กรณ ข าราชการท วไป ข าราชการผ อย ใน ระหว างทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ น าหน กขององค ประกอบการประเม น ผลส มฤทธ ของงานต องไม น อยกว าร อยละ 70 เช น 70:30 หร อ 80:20 หร อ 90:10 หร อ ส ดส วนอ นท ผลส มฤทธ ของงานไม น อยกว า ร อยละ 70 ก ได ) ส ดส วนผลส มฤทธ ของงานต อพฤต กรรมการ ปฏ บ ต ราชการร อยละ 50:50

57 ระด บผลการประเม น อย างน อย ให แบ งกล มคะแนนเป น 5 ระด บ ค อ ด เด น ด มาก ด พอใช (คะแนนต าส ดไม น อยกว าร อยละ 60) ต องปร บปร ง ท งน ช วงคะแนนแต ละระด บให เป นด ลพ น จของส วนราชการ แต คะแนนต าส ดของระด บพอใช ต องไม น อยกว าร อยละ 60

58 แบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ แบบสร ปผลการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ก.พ. ก าหนดให แต ส วนราชการสามารถปร บได โดยสาระไม น อยกว า แบบแนบท ายหล กเกณฑ ส วนท 1 : ข อม ลท วไป (รอบการประเม น, ช อและต าแหน ง ของผ ร บการประเม น, ช อและต าแหน งของผ ประเม น) ส วนท 2 : สร ปผลการประเม น (ผลส มฤทธ ของงาน, สมรรถนะ, องค ประกอบอ นท ส วนราชการก าหนด [ถ าม ]) ส วนท 3 : แผนพ ฒนา (ความร ท กษะ สมรรถนะท ต องพ ฒนา, ว ธ การพ ฒนา, ช วงเวลาท ใช พ ฒนา) ส วนท 4 : การร บทราบของผ ร บการประเม น ส วนท 5 : ความเห นของผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป แบบมอบหมายงานและแบบประเม นสมรรถนะ ส วนราชการก าหนดเอง

59 ส วนท ๑: ข อม ลของผ ร บการประเม น รอบการประเม น รอบท ๑ ๑ ต ลาคม ถ ง ๓๑ ม นาคม ช อผ ร บการประเม น (นาย/นาง/นางสาว) ต วอย าง แบบสร ปผลการประเม นฯ ประกอบด วยเอกสาร 3 หน า รอบท ๒ ๑ เมษายน ถ ง ๓๐ ก นยายน ต าแหน ง ระด บต าแหน ง ประเภทต าแหน ง ส งก ด ช อผ ประเม น (นาย/นาง/นางสาว) ต าแหน ง ค าช แจง แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการน ม ด วยก น ๓ หน า ประกอบด วย ส วนท ๑: ข อม ลของผ ร บการประเม น เพ อระบ รายละเอ ยดต าง ๆ ท เก ยวข องก บต วผ ร บการประเม น ส วนท ๒: สร ปผลการประเม น ใช เพ อกรอกค าคะแนนการประเม นในองค ประกอบด านผลส มฤทธ ของงาน องค ประกอบด านพฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ และน าหน กของท งสององค ประกอบในแบบสร ปส วนท ๒ น ย งใช ส าหร บค านวณคะแนนผลการปฏ บ ต ราชการรวมด วย - ส าหร บคะแนนองค ประกอบด านผลส มฤทธ ของงาน ให น ามาจากแบบประเม นผลส มฤทธ ของงาน โดยให แนบท ายแบบสร ปฉบ บน - ส าหร บคะแนนองค ประกอบด านพฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ ให น ามาจากแบบประเม นสมรรถนะ โดยให แนบท ายแบบสร ปฉบ บน ส วนท ๓: แผนพ ฒนาการปฏ บ ต ราชการรายบ คคล ผ ประเม นและผ ร บการประเม นร วมก นจ ดท าแผนพ ฒนาผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๔: การร บทราบผลการประเม น ผ ร บการประเม นลงนามร บทราบผลการประเม น ส วนท ๕: ความเห นของผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป ผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไปกล นกรองผลการประเม น แผนพ ฒนาผลการปฏ บ ต ราชการ และให ความเห น ค าว า ผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป ส าหร บผ ประเม นตามข อ ๒ (๙) หมายถ ง ห วหน าส วนราชการประจ าจ งหว ดผ บ งค บบ ญชาของผ ร บการประเม น

60 ส วนท ๒: การสร ปผลการประเม น องค ประกอบการประเม น คะแนน (ก) น าหน ก (ข) องค ประกอบท ๑: ผลส มฤทธ ของงาน ๗๐% องค ประกอบท ๒: พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ (สมรรถนะ) ๓๐% องค ประกอบอ น (ถ าม ) รวม ๑๐๐% รวมคะแนน (ก)x(ข) ระด บผลการประเม น ด เด น ด มาก ด พอใช ต องปร บปร ง ส วนท ๓: แผนพ ฒนาการปฏ บ ต ราชการรายบ คคล ความร / ท กษะ/ สมรรถนะ ท ต องได ร บการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนา ช วงเวลาท ต องการการ พ ฒนา

61 ส วนท ๔: การร บทราบผลการประเม น ผ ร บการประเม น: ได ร บทราบผลการประเม นและแผนพ ฒนาการปฏ บ ต ราชการรายบ คคล แล ว ผ ประเม น: ได แจ งผลการประเม นและผ ร บการประเม นได ลงนามร บทราบ ได แจ งผลการประเม นเม อว นท.. แต ผ ร บการประเม นไม ลงนามร บทราบ โดยม. เป นพยาน ช อ :.พยาน ต าแหน ง :... ว นท :.. ส วนท ๕: ความเห นของผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป ผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไป: เห นด วยก บผลการประเม น ม ความเห นต าง ด งน ผ บ งค บบ ญชาเหน อข นไปอ กช นหน ง (ถ าม ) : เห นด วยก บผลการประเม น ม ความเห นต าง ด งน ลงช อ :. ต าแหน ง :... ว นท :.. ลงช อ :. ต าแหน ง :... ว นท :.. ลงช อ :. ต าแหน ง :... ว นท :.. ลงช อ :. ต าแหน ง :... ว นท :..

62 ระบบการบร หารผลการปฏ บต ร าชการ วางแผน (Plan) ให รางว ล (Reward) ประเม น (Appraise) ต ดตาม (Monitor) พ ฒนา (Develop)

63 สาระส าค ญ ก อนเร มรอบการประเม นหร อในช วงเร มรอบการประเม น ให ส วนราชการระด บกรมหร อจ งหว ด ประกาศหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ให ข าราชการในส งก ดทราบโดยท วก น องค ประกอบการประเม น ส ดส วนน าหน กขององค ประกอบการประเม น ระด บผลการประเม น แบบฟอร มการประเม น + แนวทางการให คะแนน

64 สาระส าค ญ ให ผ ประเม นและผ ร บการประเม น ก าหนดข อตกลงร วมก นเก ยวก บการมอบหมายงานและ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ก าหนดด ชน ช ว ดหร อ หล กฐานบ งช ความส าเร จของงานอย างเป นร ปธรรมและ เหมาะสมก บล กษณะงาน ระบ พฤต กรรมหร อสมรรถนะในการปฏ บ ต ราชการ บ นท กข อตกลงการปฏ บ ต ราชการเป นลายล กษณ อ กษร (เช น ในแบบก าหนดและประเม นผลส มฤทธ ของงาน และ แบบก าหนดและประเม นสมรรถนะ)

65 ล าด บข นในการจ ดท าต วช ว ด 1. งานในความร บผ ดชอบค ออะไร งาน/โครงการ 2. ผลส มฤทธ ของงานค ออะไร 3. จะทราบได อย างไรว า งานน นเก ดผลส มฤทธ 4. จะทราบได อย างไรว า ผลงานน น บรรล เป าหมายท ก าหนด มากน อยเพ ยงใด 5. จะทราบได อย างไรว า งานใดส าค ญกว างานใด ผลส มฤทธ หล ก / KRAs ด ชน ช ว ด / KPIs ค าเป าหมาย / Target 5 ระด บ น าหน กของต วช ว ด

66 ภาพรวมการถ ายทอดผลการปฏ บ ต งาน จากระด บองค กร ส ระด บบ คคล ระด บ ส วนราชการ/จ งหว ด งานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ หร อแผนปฏ บ ต ราชการ งานตามพ นธก จ/หน าท ความร บผ ดชอบ หล กของกระทรวง กรม จ งหว ด งานท สน บสน นต อ เป าหมายระด บองค กร งานตามหน าท ความร บผ ดชอบหล กของ กระทรวง กรม จ งหว ด ส าน ก หร อกอง ระด บหน วยงาน เป าหมายระด บหน วยงาน ต วช ว ดระด บหน วยงาน ระด บบ คคล งานท สน บสน นต อเป าหมายของ หน วยงาน/ผ บ งค บบ ญชา งานตามหน าท ความ ร บผ ดชอบหล ก เป าหมายระด บบ คคล ต วช ว ดระด บบ คคล งานท ได ร บมอบหมายเป นพ เศษ ซ งม ใช งานประจ าของส วนราชการ หร อของผ ร บการประเม น

67 เราต องก าหนดผลส มฤทธ หล กของงานก อน KRA การก าหนด ผลส มฤทธ หล ก (Key Result Areas) ค อ ผลท ได ตามมาจากผลผล ต หร อ ผลล พธ ของการปฏ บ ต ก จกรรม/งาน ผลส มฤทธ ต องม ม ลค า หร อ ค ณค า ต อองค กรเท าน น

68 ต วช ว ด และ ค าเป าหมาย KPI การก าหนด ต วช ว ดผลการ ปฏ บ ต งานหล ก (Key Performance Indicators KPIs) ต วช ว ด (KPIs) เป นด ชน หร อหน วยว ดความส าเร จของการ ปฏ บ ต งานท ก าหนดข น โดยเป นหน วยว ดท แสดง ผลส มฤทธ ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต าง ของผลการปฏ บ ต งานได TARGET การก าหนดค าเป าหมาย (Targets) ค าเป าหมาย ในท น หมายถ ง เป าหมายท ท า ให แยกแยะได ว า การปฏ บ ต งานประสบ ความส าเร จ ตามต วช ว ด (KPIs) ท ก าหนดไว หร อไม มากน อยเพ ยงใด ภายในระยะเวลาท ระบ ไว อย างช ดเจน

69 ประเภทต วช ว ด Specification ข อร องเร ยน ค าชม ความพ งพอใจของล กค า ความครบถ วน ความถ กต อง KPIs : ด านค ณภาพ (Quality) KRA KPIs : ด านปร มาณ (Quantity) จ านวนผลผล ต หน วย/ว น จ านวนโทรศ พท /ช วโมง จ านวนหน วยท ผล ต ปร มาณการให บร การ จ านวนโครงการท ส าเร จ จ านวนช นงานท ผล ตได จ านวนโทรศ พท ท ร บสาย KPIs : ด านก าหนดเวลา (Timeliness) ตารางการท างานส าเร จตามแผน งานเสร จตามว นครบก าหนด ส งงานตามก าหนดการ งานเสร จภายใน Cycle time ระยะเวลาท ก าหนดเพ อให บรรล ปร มาณหร อ ค ณภาพ KPIs : ด านความค มค าของต นท น (Cost-Effectiveness) จ านวนเง นท ใช จ าย จ านวนค าแนะน าท ม การปฏ บ ต ตาม ค าใช จ ายนอกเหน องบประมาณ ร อยละของเง นงบประมาณท สามารถ เบ กจ ายได ตามเวลาท ก าหนด งบประมาณท ประหย ดได หร อ ผลผล ตท เพ มข นโดยใช งบเท าเด ม

70 แนวทางการก าหนดค าเป าหมาย (5 ระด บ) Exceeds Expectations ค าเป าหมาย ต าส ดท ร บได ค าเป าหมาย ในระด บท าทาย ม ความยากค อนข างมาก โอกาสส าเร จ <50% ค าเป าหมายในระด บ ต ากว ามาตรฐาน ค าเป าหมายท ม ความยากปานกลาง ค าเป าหมายท เป น ค ามาตรฐาน โดยท วไป Start

71 ข อพ งระว งในการก าหนดต วช ว ดและค า เป าหมาย เจาะจง (Specific) ว ดได (Measurable) เห นชอบ (Agreed Upon) เป นจร งได (Realistic) ภายใต กรอบเวลาท เหมาะสม (Time Bound) ม ความเจาะจง ว าต องการท าอะไร และ ผลล พธ ท ต องการค ออะไร ต องว ดผลท เก ดข นได ไม เป นภาระ ต วช ว ด ไม มากเก นไป สะดวกในการจ ดเก บข อม ล ต องได ร บการเห นชอบซ งก นและก น ระหว าง ผ ใต บ งค บบ ญชา และ ผ บ งค บบ ญชา ต องท าทาย สามารถท าส าเร จได และน าไปส การพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ม ระยะเวลาในการท างานท เหมาะสม ไม ส น ไม ยาวเก นไป

72 การก าหนดต วช ว ดและค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน เล อกใช เทคน คว ธ การว ด การถ ายทอดต วช ว ดผลส าเร จของงานจากบนลงล าง (Goal Cascading Method) การไล เร ยงตามผ งการเคล อนของงาน (Work Flow Charting Method) การสอบถามความคาดหว งของผ ร บบร การ (Customer-Focused Method) การพ จารณาจากประเด นส าค ญท ต องปร บปร ง (Issue- Driven) สร ปต วช ว ดในแบบสร ปการประเม นผลส มฤทธ ของงาน ระบ ค าเป าหมายโดยแบ งเป น 5 ระด บ ก าหนดน าหน กของแต ละต วช ว ด

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

คาอธ บายสมรรถนะหล กและพฤต กรรมบ งช (ตามหน งส อสาน กงาน ก.พ.ท นร 1008/ว 27 ลงว นท 29 ก นยายน 2552) รายการสมรรถนะและพฤต กรรมบ งช

คาอธ บายสมรรถนะหล กและพฤต กรรมบ งช (ตามหน งส อสาน กงาน ก.พ.ท นร 1008/ว 27 ลงว นท 29 ก นยายน 2552) รายการสมรรถนะและพฤต กรรมบ งช ระด บสมรรถนะ คาอธ บายสมรรถนะหล กและบ งช (ตามหน งส อสาน กงาน ก.พ.ท นร 1008/ว 27 ลงว นท 29 ก นยายน 2552) 1.การม งผลส มฤทธ (Achievement Motivation) คาจาก ดความ : ความม งม นจะปฏ บ ต หน าท ราชการให ด หร อให

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

มาตรฐานความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะ ของข าราชการร ฐสภาสาม ญ

มาตรฐานความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะ ของข าราชการร ฐสภาสาม ญ มาตรฐานความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะ ของข าราชการร ฐสภาสาม ญ สารบ ญ ส วนท ๑ บทน า ๑ ส วนท ๒ การก าหนดความร ความสามารถ ท กษะและสมรรถนะท จ าเป นส าหร บต าแหน ง ๑๑ ข าราชการร ฐสภาสาม ญ ๑. สร ปความร ความสามารถ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

เอกสารประกอบหมายเลข 4

เอกสารประกอบหมายเลข 4 เอกสารประกอบหมายเลข 4 ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา (1) ของนายโสภณ ศร โยธ น ต าแหน ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ส งก ด กองแผนงาน เพ อประกอบการค ดเล อกเพ อประเม นผลงานและแต งต งให ด ารงต าแหน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information