The EP/MEP The EP/MEP Open House 2011 (Central Thailand) August 26-27, 2011

Size: px
Start display at page:

Download "The EP/MEP Challenge @ The EP/MEP Open House 2011 (Central Thailand) August 26-27, 2011"

Transcription

1 The EP/MEP The EP/MEP Open House 2011 (Central Thailand) August 26-27, 2011 BFITS และสายป ญญาร งส ตขอสงวนส ทธ อาจม การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดและจะแจ งให ทราบล วงหน า

2 The EP/MEP The EP/MEP Open House 2011 (Central Thailand) August 26-27,2011 Science Mathematics Geography English Word History

3 The EP/MEP The EP/MEP Open House 2011 (Central Thailand) August 26-27, 2011 การแข งข น The EP/MEP Challenge เป นการแข งข นท ใช ภาษาอ งกฤษเป นส อ การแข งข นได ถ กออกแบบมาเพ อเน น การใช ท กษะด านการศ กษา ความร การค ดว เคราะห และการวางแผน เป นส วนหน งของระบบการศ กษา โดยท การแข งข นจ ดให ท มท ได คะแนนส งส ด 4 ท ม ในรอบค ดเล อกผ านเข าส รอบช งชนะเล ศเพ อแข งข นในรอบต อไป โดยท มท ได คะแนนส งส ดในรอบน จะเป นผ ชนะเล ศการแข งข นประจ าป 2011 การแข งข นน เป นโอกาสอ นด ส าหร บน กเร ยนในระบบการศ กษาสองภาษา (English Program) ท ได เล งเห นและเข าใจ ถ งผลประโยชน จากการเร ยนการศ กษาของน กเร ยน รวมไปถ งประโยชน ต อหน าท การงานในโลกอ นเป นโลกาภ ว ฒน น อ กท งการ แข งข นน ย งม งเน นท จะช ให เห นถ งความส าค ญและประโยชน ของการเร ยนระบบสองภาษาต อผ เร ยนในโลกท ม ความต องการท กษะ ทางด านภาษาและท กษะอ นๆส งข นจากในอด ต โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต ม ได ท

4 The EP/MEP The EP/MEP Open House 2011 (Central Thailand) August 26-27,2011 นอกจากน การแข งข น The EP/MEP Challenge น เน นถ งความส าค ญของเน อหาทาง ว ชาการเพ อเป นการกระต นให น กเร ยนเห นความส าค ญ ถ งการศ กษาและม การพ ฒนาตนเอง เพ มข น ห วข อท จะม การทดสอบได แก English Proficiency Test English Subject (Literature and Grammar) Science Subject (Earth, Life, Physical) Math Subject (Pre-Algebra, Algebra, Geometry) Geography subject World History Subject โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต ม ได ท

5 สถานท และว นเวลาท จ ดงาน การแข งข น The EP/MEP The EP/MEP Open House 2011 (Central Thailand) จะจ ดข นท : ห างสรรพส นค า Future Park Rangsit การแข งข นรอบช งชนะเล ศ จะจ ดข นในว นเสาร ท 27 ส งหาคม ) ทดสอบข อเข ยน เวลา 09:00 10:30 บร เวณช น 3 ด านหน าโซนการศ กษา 2) Quiz Challenge ระด บม ธยมต น เวลา 14:30 15:30 น. Quiz Challenge ระด บม ธยมปลาย เวลา 15:30 16:30 น. เจ าภาพการแข งข นค อโรงเร ยนสายป ญญาร งส ต สามารถสอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท ขอขอบพระค ณ โรงเร ยนสามเสนว ทยาล ย ประธานศ นย ภาคกลาง และสถาบ นภาษา สพฐ.

6 กต กาการแข งข น โรงเร ยนต องส งต วแทนน กเร ยนท งหมด 3 คน เพ อร วมการแข งข น พร อม น กเร ยนต วสารองอ ก 1 คน (เม อเร มการแข งข นรอบค ดเล อกแล วขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนต วผ เข าแข งข น) โรงเร ยนต องม การเร ยนการสอนโดยใช ภาษาอ งกฤษเป นส อก บอาจารย เจ าของ ภาษา โดยเป น EP หร อ MEP โรงเร ยนจะต องกรอกรายละเอ ยดลงในใบสม ครตามแนบอย างครบถ วนและส ง ใบสม ครภายในช วงเวลาท ก าหนด

7 การแข งข นรอบค ดเล อก การแข งข นรอบค ดเล อกเป นการแข งข นข อเข ยน โดยแบ งการแข งข นเป น ระด บม ธยมต นและม ธยมปลาย จ ดข นในช วงเช าของว นท 27 ส งหาคม 2554 เพ อ หาท มท ได คะแนนส งส ด 4 ท มในแต ละระด บเข าท าการแข งข นรอบช งชนะเล ศ ในช วงบ ายต อไป โรงเร ยนท เข าร วมการแข งข น ต องอย ในกฎและกต กาท ก าหนดไว ด งน น กเร ยนท เข าร วมการแข งข น ต องอย ในระหว างการศ กษาในระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1-3 (เกรด 7-9)และม ธยมศ กษาป ท 4-6 (เกรด 10-12) และ เป นโรงเร ยนท ส งก ดในแต ละโซน

8 การแข งข นรอบค ดเล อก ต วแทนการแข งข นเข าแข งข นข อสอบข อเข ยนพร อมก นท สถานท จ ดการแข งข น เพ อค ดเล อกท มท ท าคะแนนส งส ด 4 ท ม ในแต ละระด บการแข งข น ข อสอบสาหร บรอบค ดเล อกเป นข อสอบประเภทปรน ย คะแนนเต ม คะแนน ประกอบไปด วยว ชา ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ประว ต ศาสตร โลก และภ ม ศาสตร น กเร ยนต องเข าแข งข นท สถานท จ ดการแข งข น โดยม เวลาให ท าข อสอบ 90นาท น กเร ยนสามารถแบ งข อสอบท ได ร บ เพ อช วยก นท าได ภายในกล ม ในเวลาท ก าหนด

9 การแข งข นรอบช งชนะเล ศ กต กาการแข งข น การแข งข น The EP/MEP Challenge เป นการแข งข นตอบคาถามทางว ชาการและความร ท วไป การแข งข นจะ ใช เวลาประมาณ 60 นาท เม อถามค าถามครบท กข อ ผ ท ม คะแนนส งส ดจะเป นผ ชนะเล ศการแข งข น The EP/MEP The EP/MEP Open House 2011 (Central Thailand) August 26-27, 2011 ผ เข าแข งข นช งชนะเล ศส ท มจะประจ าอย ท โพเด ยมของตนเอง รอฟ งคาถามจากพ ธ กร เม อพ ธ กรอ านคาถามในแต ละข อจบ ผ เข าแข งข นจะม เวลาในการตอบคาถาม 20 ว นาท โดยเข ยน คาตอบลงในกระดานคาตอบ กรรมการจะย ดคาตอบท เข ยนลงบนกระดานเป นหล ก ซ งจะต องถ กต องท งเน อหาและการสะกดอ กษร ท มท สละส ทธ การตอบจะต องกากบาทลงในกระดาน ท มท ตอบผ ดจะถ กห กลบคะแนนตามจ านวนคะแนนของคาถามข อน นๆ เม อกรรมการเฉลยคาตอบ และให คะแนนแก ผ ตอบถ กเร ยบร อย ก จะเร มการแข งข นในข อต อไป การเล อกค าถาม จะใช การเร ยงล าด บตามคะแนนจากรอบค ดเล อก โดยผ ท ม คะแนนส งส ดจะได เป นผ เล อกคาถามข อแรก จากน นจะไปท ลาด บต อไปจนครบท กท มแล วจ งจะกล บมาเร มต นใหม ตามลาด บ จน จบการแข งข น

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส มา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา 1 ค ม อการใช งานบทเร ยนออนไลน แบบเว บเควสท เร องโรคท ท าให คนไทยเส ยช ว ต รายว ชาส ขศ กษา(เพ มเต ม) ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ส าหร บน กเร ยน โดย โดย นายบ ญส ง ประจ ตร โรงเร ยนประทาย อ าเภอประทาย จ งหว ดนครราชส

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

เขตพ นท /ระด บช น รวม 5 ก จกรรม

เขตพ นท /ระด บช น รวม 5 ก จกรรม โปรแกรมการแข งข นท กษะว ชาการน กเร ยนโรงเร ยนเอกชนคร งท 16 ระด บม ธยมศ กษา จ.นครศร ธรรมราช ช น ม.1-3 และ ม.4-6 ก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ม. 1-3 ม. 4-6 ประเภท

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ ระด บประถมศ กษา จำนวน 50 ท น ท นละ 3,000 บาท ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 30 ท น ท นละ 5,000 บาท ระด บอ ดมศ กษา จำนวน 20 ท น ท นละ 8,000 บาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม Tang-Sek-Kim Foundation สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข

More information

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555 ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 24 ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น และ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2 ต ลาคม

More information

เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning

เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning เอกสารประกอบการอบรมการใช โปรแกรม Moodle เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอนแบบ E-learning ว ทยาล ยการอาช พพ ทธมณฑล ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 2 ค าน า ระบบการจ ดการเร ยนการสอนของ moodle เป นโปรแกรมส าเร จร ปประเภท

More information

แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป -------------------------------------------------------------------------------------

แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป ------------------------------------------------------------------------------------- 1 แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป ------------------------------------------------------------------------------------- สรย ทธ วาระก ล/ผ อานวยการโรงเร ยนบ านม ลนาค พอถ งช วงเวลาท ทางโรงเร ยนจะต องบร หารจ

More information

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 คร งท 64 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 คร งท 64 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 คร งท 64 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม สพป. เขตพ นท /ระด บช น สพม. ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ ประเภท ๑. การแข งข นอ จฉร

More information

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1 เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ประเภท สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6

More information

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย เกณฑ การประกวดแข งข น กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๒/๒๕๕๕ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ เร อง หน า ก จกรรมการแข

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และประเม นผลการเร ยนร ฉบ บย อ

แผนการจ ดการเร ยนร และประเม นผลการเร ยนร ฉบ บย อ 1 แผนการจ ดการเร ยนร และประเม นผลการเร ยนร ฉบ บย อ รายว ชา ว30292 ส มมนาทางว ทยาศาสตร จานวน 1.0 หน วยก ต 2 คาบ/ส ปดาห ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 อาจารย ผ สอน อาจารย สาขาว ชาฟ ส กส เคม

More information

แผนการสอนม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและม งพ ฒนาให ผ เร ยนม ค ณล กษณะ 3 D แผนการจ ดการเร ยนร

แผนการสอนม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและม งพ ฒนาให ผ เร ยนม ค ณล กษณะ 3 D แผนการจ ดการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร รห สว ชา 2204 2103 ช อว ชา การใช โปรแกรมตารางคานวณMicrosoft สอนคร งท 2 หน วยท 1 ช อหน วย การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เวลา 4 ช วโมง ม เหต ผล 1.ระบ ความหมายของ โปรแกรม Microsoft Excel

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

ระเบ ยนท นการศ กษาโครงการน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษภาคภาษาอ งกฤษ (EPTS) แก ไขเพ มเต มพ ทธศ กราช ๒๕๕๗

ระเบ ยนท นการศ กษาโครงการน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษภาคภาษาอ งกฤษ (EPTS) แก ไขเพ มเต มพ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ระเบ ยนท นการศ กษาโครงการน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษภาคภาษาอ งกฤษ (EPTS) แก ไขเพ มเต มพ ทธศ กราช ๒๕๕๗ เพ อให การมอบท นการศ กษาเก ดประโยชน ส งส ดและสอดคล องก บนโยบายในการบร หารด านงบประมาณ ท ม งพ ฒนาท กด

More information

หล กเกณฑ และเง อนไข ในการร บรอง

หล กเกณฑ และเง อนไข ในการร บรอง i หล กเกณฑ และเง อนไข ออกคร งท : 1 หน า : 1/9 จ ดทาโดย : คณะกรรมการตรวจสอบภายในและประก นค ณภาพ ผ ทบทวน : (ลงช อ) (นายว บ ลย ส ขพ ล) ผ แทนฝ ายบร หาร ผ อน ม ต : (ลงช อ) (รองศาสตราจารย ดร. คณ ต เฉลยจรรยา)

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

มาสเตอร เท ดพล วงษ ร กษา

มาสเตอร เท ดพล วงษ ร กษา 1 การใช ส อการสอน Powerpoint Presentation ประกอบการเร ยนการสอน เพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ในเน อหาว ชาส งคมศ กษา เร อง ศาสนาเปร ยบเท ยบ มาสเตอร เท ดพล วงษ ร กษา คร ผ สอนส งคมศ กษาฯ ระด บม ธยมศ กษาป ท

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา

ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ~ 1 ~ การเปร ยบเท ยบผลการเร ยนร ว ธ เร ยนแบบความร วมม อก บว ธ เร ยนแบบอ สระ โดยผ านส อคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) เร อง ไมโครซอฟท เว ร ด 2010 ส าหร บน

More information

ฝ ายว ชาการ แนวทางการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม

ฝ ายว ชาการ แนวทางการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม 28 ฝ ายว ชาการ แนวทางการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถมจ ดกระบวนการเร ยนร ตามหล กส ตรสถานศ กษา โดยย ดตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เป นหล กส ตรของโรงเร

More information

หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖ สารบ ญ สารบ ญ หน าท ๑. เกณฑ การประกวดการกล าวส นทรพจน ๑ ๒. เกณฑ การประกวดการประด ษฐ ส งของจากว สด เหล อใช ๑๗ ๓. เกณฑ การประกวดการร

More information

รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน

รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน รายงานการสร ปผลการดาเน นงาน ก จกรรม ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ระยะเวลาดาเน นการ 19 ส งหาคม 2554 สนองกลย ทธ สพฐ. สพท. ข อ 3 สนองกลย ทธ โรงเร ยน ข อ 1 สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา มาตรฐานท 1-8 ผ สร ปผลการดาเน

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information