DT1010 APP สร างเง นล าน

Size: px
Start display at page:

Download "DT1010 APP สร างเง นล าน"

Transcription

1 DT1010 APP สร างเง นล าน ส ดยอดธ รก จเกมออนไลน DT1010 สร างประว ต ศาสตร หน าใหม แห งย ค ศตวรรธท 21 DIGITAL TRAFFIC + MOBILE GAME APP. DT 1010 แบ งป นให ผ สนใจได ม ส วนร วมเป นน กธ รก จเพ อส งคม เปล ยนการเล นเกมท เส ยเง น เส ยเวลาไปโดย เปล าประโยชน ให เล นแล วม รายได กล บค นมา เป นการเปล ยนงานอด เรกให กล บมาม รายได เสร ม สร างธ รก จบนม อถ อก บ dt1010 บนโลก Digital Mobile Game เร มจากลงทะเบ ยนซ อแพคเกจเกมออนไลน ก บ DT1010 แล วจะได ร บ Back Office ส วนต ว พร อมได ร บ 360 Coin เพ ยงค ณออกแรงทางาน ด วยการเล นเกมท กว นเป นเวลา 360ว น ค ณก จะได ร บเพชรจาลอง จานวน 3,600 เม ด ม ม ลค าส งส ด=3,240$ นาไปแลกเป นเง น แลกเพชรแท แลกค ปองหร อขอแลกเป น ห นได ตามม ลค าท ม ถ าหากค ณพร อมและม ความต องการท จะสร างรายได หล กแสน-หล กล าน เราก ม ท ม ท ปร กษา และกล มสาหร บด แลด านข อม ลข าวสาร และคาแนะนาอย างใกล ช ด ให ก บท กท านอย างม ออาช พ ว นน ค ณก สามารถเป นเจ าของ ธ รก จเกมออนไลน เมมเบอร ช พ บนม อถ อ ง ายน ดเด ยวท ใครๆก ทาได สร างรายได ผ านม อถ อ Smartphone แค เคร องเด ยว โทรฯ: ไม จาเป นต องม ออฟฟ ศ ท ต องม ค าใช จ าย fixed cost รายเด อนท ส งมาก Line: ไม ต องจ างพน กงานน บร อยช ว ต ท ยากแก การด แล และ การบร หารจ ดการ ไม ต องแบกภาระค าใช จ ายในการสต อค หร อ การขายส นค าในตลาดท ม การแข งข นส ง ส นค าอย ในร ปแบบ digital ใช เวลาในการทาธ รกรรม การซ อ ขาย น อยมาก ค ณสามารถย อออฟฟ ศ ให มาอย ในม อถ อของค ณ ทางานท ไหนเม อไหร ก ได แค ม อ นเตอร เน ต ส นค าเป น Trend Of The Trend ในร ปแบบ ด จ ตอล ไม เส ยค าใช จ ายและไม ส นเปล องเวลาขนส ง ร บเง นง าย เป นรายว น เบ กเง นผ านบ ตรมาตรฐานโลก Debit Master Card ท ม ช อเส ยง ม นคงและเช อถ อได เป น บ ตรท ได ร บการยอมร บอย างเป นทางการระด บโลก และ dt1010 ก ได ร บ อน ม ต ให ใช เร ยบร อยแล ว เพ ยงดาว นโหลด App Pocket life ก จะได หน วยปฏ บ ต การท งหมดไว ในม อถ อ

2 Smartphone เพ ยงเคร องเด ยว และน ค องานของค ณ...แค เล นเกม...งานเด ยวท ให ค ณทาเหม อนไม ได ทา ง ายๆ ก แค เกม... แก เหงาสาหร บคนชรา สน กอย างได สาระ สร างงานสร างเง น ได อย างลงต ว สาหร บเด กท ต ดเกม ไม ต องไปตามร านท เส ยง และเป นภ ยต อช ว ตและทร พย ส น ท สาค ญ ย งช วยค ณพ อค ณแม ได แบบง ายๆ ในส งท ถน ดอย แล ว ช วยให เด กสามารถหาค าเทอมได เองแบบง ายๆ แก ป ญหาส งคม และการเล นเกมของเราน ไม สนใจผลแพ ชนะเป นเง อนไข ซ งก จกรรมท ค ณต องทาง ายๆค อ แค เล นเกม ว นละ 1-5 นาท เท าน น!! แล วถ าค ณไม ชอบเล นเกมหล ะ? ก แค ให เด กๆ ล กๆ หลานๆ เล นเกมท สร างสรรค ของ DT1010 แทนก ได แทนท จะส ญเส ยเวลา เส ยเง นทองโดยเปล าประโยชน เล นกมก บ dt1010 แล วได เง นค นหล กแสน!!..ง ายน ดเด ยว ว ธ การสม คร และการเล นเกมก บ dt1010 แล วให เก ดรายได :: เร มจาก การสม คร แพคเกจเกมออนไลน เมมเบอร ช พ ก บผ ท ส งเสร มธ รก จน แก ท าน หล งจากเป นสมาช ก VIP Member แล วจะได ร บเหร ยญ [Coin] ในระบบ Back Office จานวน 360 Coin ซ งท กคร งท ม การล อกอ น VIP Member เพ อเล นเกม เหร ยญ จะถ กห กออก 1 เหร ยญ/ว น ส งท จะต องทาในการเล นเกมท กว นค อ:: ล อกอ น ตรง VIP Login ใส ย เซอร เนม และพาสเว ร ด ท กคร ง เล นเกม เป นเวลาอย างน อย 1-5 นาท จน ข นคาว า Qualified ค ณจะได ร บรางว ลเป นเพชรจาลองส เหล อง จานวน 10 เม ด/ว น โทรฯ: Line: ท กๆ 10ว นจะได เพชรจาลอง 100 เม ดเพ อนาไปอ พเกรดส เพชรจนถ งส ม วงม ลค า 0.9$หร อ 270 บาท/ว น เม อครบป จะม เพชร 3,600เม ด ม ลค า 3,240$ หร อแสน++สามารถแลกเง น เพชรแท ค ปอง หร อห นได

3 ข นตอนการต ดต งแอพพล เคช นเกม Pocket Life:: เล อกเกมท จะต ดต ง เล อกเกมท จะต ดต ง ต ดต งเกมท ต องการ เล อก GUEST สาหร บบ คคลท วไป PLAY VIP สาหร บผ ร วม ประกอบการ เล อกPractice & Play -ลงทะเบ ยนแพ คเกจเกม -จะได ร บ 360 coin -Login ถ กห กว นละ 1 coin -เล นเกมท กว นๆละ 1-5 นาท -เล นให ข น คาว า Qualified -จะได เพชรส เหล อง 10 เม ด/ว. -เล นเกมครบ10ว นได 100เม ด -ไปอ ปเกรดส เพชรในโรงงาน -จนถ งส งส ดส ม วงม ลค า0.9$ -นาเพชรแลกเง น[Trading] ได -แลกเป นเพชรแท ได -แลกค ปองใน adlock ได -แลก doot coin ซ อส นค าได -เพชรส ม วง ใช ในการแข งข นได -เพชรส ม วง แลกเป นห นได

4 ผลประโยชน จากการส งเสร มผ ร วมประกอบการรายใหม ลงท น 1,000$ หร อ 33,000 บาท จะนาโบน สมาคานวณรายได ท 800$ 1. โบน สส งเสร มผ ร วมประกอบการ แนะนาคนแรก ได ค าแนะนา 10% [วางสาย A B หร อ C] แนะนาคนท สอง ได ค าแนะนา 20% [วางสายท ไม ซ าก บคนแรก] แนะนาคนท สาม ได ค าแนะนา 70% [วางสายท เหล อ-ไม ซ าสายเด ม] แนะนาคนท ส ได ค าแนะนา 10% [วางสายใดก ได ไม จาก ด] 2. โบน สพ ฒนาองค กร ยอดท มแข ง+ท มกลาง ค ด Balance 8% ยอดท มแข ง+ท มอ อน ค ด Balance 12% A B C 3. โบน สล ขส ทธ ผ นา 5%ส งส ด10 ช น ค ณสมบ ต การร บล ขส ทธ ผ นาด งน :: (สายงานแนะนาตรง) [MAX 10 Level] ส งเสร ม ผ ร วมประกอบการรายใหม 1 คน ม ส ทธ ร บ 5% 1 ช น ส งเสร ม ผ ร วมประกอบการรายใหม 2 คน ม ส ทธ ร บ 5% 2 ช น ส งเสร ม ผ ร วมประกอบการรายใหม 3 คน ม ส ทธ ร บ 5% 3 ช น ส งเสร ม ผ ร วมประกอบการรายใหม 10 คน ม ส ทธ ร บ 5% 10 ช น 4. โบน ส unilevel ส งส ด 20 ช น โบน สจากการวางสายงานสมาช กใต องค กร 2$/1member ท วางใต องค กร จ ายส งส ด 20 ช น

5 ผลประโยชน จากการเป นผ ร วมประกอบการก บ DT1010:: เล นเกมส เพ อร บรางว ลเป นเพชรส เหล อง จากน น ทาการอ พเกรดส เพชรจนถ งส ม วง ม ลค าเม ดละ 0.9$ ประโยชน ของ เพชรส ม วง: สามารถนาเพชรจาลองส ม วง ไปแลกเป นห นท อย ในตลาดหล กทร พย ซ งเป นบร ษ ทผ ผล ตแอพพล เคช น Pocket life ท ม ม ลค าส ง ท จ ดสรรไว ให สาหร บสมาช ก DT1010 ซ งสามารถทาการ ซ อ-ขายห นได จร ง ตามราคาของตลาดห น สามารถนาเพชรจาลองส ม วง เปล ยนเป น Doot Coin ซ อของใน Dootbay.com ในอ ตราม ลค าของ เพชรจาลองส ม วงท 0.9$ เช น ส นค าราคา 90$ จะใช เพชรจาลองส ม วงแลกเป น จานวน 100 เม ด เพชรจาลองส ม วง จานวน 245 เม ด สามารถนาไปแลกค ปอง ใน Adlockltd.com ท ม ม ลค า 220$ เพ อใช ในการประกอบการซ อ Pin Code สาหร บการสม ครลงทะเบ ยน ซ อแพคเกจเกมออนไลน เพ มได สามารถนาเพชรจาลองส ม วง มาใช ในการแข งข น Quick Match Group Challenge Tournament ได สามารถนาเพชรจาลองส ม วง ไปแลกเป น เพชรแท ได โดยม ใบ certificate ออกมาร บรองเพชรแท ให ด วย สามารถนาเพชรจาลองส ม วง ไปชาระเป นค าโฆษณาในระบบ Adlockltd.com ได สามารถนาเพชรจาลองส ม วง มาวางขายได ในระบบท เมน Gem Trading ตามราคาท ต องการ โดย DT1010 Number One ซ อในราคาท กาหนด ด งน รอบ เพชรส ม วง X 0.6 $ ราคาเง นไทย 31 รอบท เม ด 216 $ 6,696 รอบท เม ด 216 $ 6,696 รอบท เม ด 216 $ 6,696 รอบท เม ด 216 $ 6,696 รอบท เม ด 216 $ 6,696 รอบท เม ด 216 $ 6,696 รอบท เม ด 216 $ 6,696 รอบท เม ด 216 $ 6,696 รอบท เม ด 216 $ 6,696 รอบท เม ด 216 $ 6,696 รวม 10 รอบ 3,600 เม ด 2,160 $ 66,960 บาท *(ต วเลขข นต าส ดท สมาช กจะได ร บ 66,960 บาท)

6 การลงท นเป นผ ร วมประกอบการก บ DT1010 :: เล อกแพ คเกจเกมส ดค ม 1.แพ คเกจ 1 รห ส 1 Member ลงทะเบ ยน 33,000 เง นค นในระบบ - ระบบเก บไว 20 % - รวมลงท น 33,000 บาท 2.แพ คเกจ 4 รห ส 4 Member ลงทะเบ ยน 132,000 เง นค นในระบบ 20,736 บาท ระบบเก บไว 20 % 5,184 บาท รวมลงท น 111,264 บาท 3.แพ คเกจ 13 รห ส 13 Member ลงทะเบ ยน 429,000 เง นค นในระบบ 87,552 บาท ระบบเก บไว 20 % 21,888 บาท รวมลงท น 341,448 บาท ร บรายได ต อรอบ (เล นเกมต อเน อง 96 ว น แรก) 6,696 บาท 26,784 บาท 87,048 บาท ร บรายได รวม ท งส น10 รอบ 66,960 บาท 267,840 บาท 870,480 บาท *หมายเหต ค ดอ ตรา 30 บาท/ Us Dollar ** กรณ ถอนเง นเข าบ ตรมาสเตอร การ ด ม ค าธรรมเน ยมบ ตร Master Card 5% และ ต วค ณ /$ = 0.92

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด 577 การร กษาฐานการตลาด 578 กลย ทธ CRM (Customer Relation Management) ในการร กษาฐานการตลาด ป จจ บ น ตลาดเป นของผ ซ อ ท าให ส นค าและบร การต างๆ ขายยากมากข น เพราะอ านาจซ อของ ผ บร โภคลดลง เน องจากภาวะเศรษฐก

More information

ค ม อการใช งานระบบ บร หารรายจ ายใหม เพ มช องทางสร างรายได ด วยระบบ OSO

ค ม อการใช งานระบบ บร หารรายจ ายใหม เพ มช องทางสร างรายได ด วยระบบ OSO ค ม อการใช งานระบบ บร หารรายจ ายใหม เพ มช องทางสร างรายได ด วยระบบ OSO สารบ ญ หน า 1. การต ดต งระบบ 3 2. การกรอกข อม ลส วนต ว 3-4 3. การเข าส เวปไซต 5 4. การต งรห สความปลอดภ ย 5 5. การแก ไขข อม ลส วนต

More information

ค ม อแนะนาการชาระภาษ อากร ก จการโรงแรม

ค ม อแนะนาการชาระภาษ อากร ก จการโรงแรม ค ม อแนะนาการชาระภาษ อากร ก จการโรงแรม คานา กรมสรรพากรได ม นโยบายส งเสร มองค ความร ด านภาษ อากรโดยจ ดท าค ม อแนะน าการช าระ ภาษ อากร และเผยแพร ส ผ ประกอบธ รก จเพ อให ผ ประกอบธ รก จเก ดความร ความเข าใจ

More information

ส วนท 3 ข อม ลเก ยวก บการเสนอขายหล กทร พย

ส วนท 3 ข อม ลเก ยวก บการเสนอขายหล กทร พย ส วนท 3 ข อม ลเก ยวก บการเสนอขายหล กทร พย ส วนท 3 หน าท 1 1. รายละเอ ยดหล กทร พย ท เสนอขาย ส วนท 3 ข อม ลเก ยวก บการเสนอขายหล กทร พย ( บร ษ ท หร อ Com7 ) เสนอขายห นสาม ญเพ มท นของบร ษ ท จานวน 300,000,000

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556)

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) 1 แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) บทนา ป จจ บ นเป นย คท กล าวก นว าเป นย คแห งการเปล ยนแปลงท ก ๆ องค การต างต องเผช ญก บสภาวะการ เปล ยนแปลง ท งในระด บโลก ระด

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

สร ปผลการด าเน นงานการจ ดการความร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อเพ มสมรรถนะบ คลากร กองส งเสร มและพ ฒนาเคร อข าย (กพข.)

สร ปผลการด าเน นงานการจ ดการความร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อเพ มสมรรถนะบ คลากร กองส งเสร มและพ ฒนาเคร อข าย (กพข.) สร ปผลการด าเน นงานการจ ดการความร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อเพ มสมรรถนะบ คลากร กองส งเสร มและพ ฒนาเคร อข าย (กพข.) เพ อให การด าเน นการจ ดการความร ของกองส งเสร มและพ ฒนาเคร อข ายสามารถด าเน นการ ได อย

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

การบร หารส ญญา และหล กประก น

การบร หารส ญญา และหล กประก น การบร หารส ญญา และหล กประก น 1 ร ปแบบของส ญญา 1. เต มร ป (ข อ 132) 1.1 ทาส ญญาตามต วอย างท กวพ. กาหนด 1.2 ม ข อความแตกต าง เส ยเปร ยบ/ไม ร ดก ม 1.3 ร างใหม 2. ลดร ป (ข อ 133) ข อตกลงเป นหน งส อ (ใบส งซ

More information

การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 VINTAGE ว นศ กร ท 25 เมษายน 2557 เร มเวลา 14.00 น. ณ ห องประช ม ช น 1 บร ษ ท ว นเทจ ว ศวกรรม จาก ด (มหาชน)

การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 VINTAGE ว นศ กร ท 25 เมษายน 2557 เร มเวลา 14.00 น. ณ ห องประช ม ช น 1 บร ษ ท ว นเทจ ว ศวกรรม จาก ด (มหาชน) ว นศ กร ท 25 เมษายน 2557 เร มเวลา 14.00 น. 1 ณ ห องประช ม ช น 1 บร ษ ท ว นเทจ ว ศวกรรม จาก ด (มหาชน) การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 VINTAGE ข อม ลท วไป ส นส ด ณ 31 ธ นวาคม 2556 ท นจดทะเบ ยน 318,550,000

More information

ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR)

ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR) ระบบงบประมาณ พ สด การเง น และบ ญช กองท น โดยเกณฑ พ งร บ-พ งจ าย ล กษณะ 3 ม ต มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ฉบ บ ปร บปร ง ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR) เอกสารประกอบการใช งานระบบจ ดซ อ/จ ดจ าง ส าหร บ ผ ปฏ บ

More information

ร างขอบเขตงาน : TOR) การประม ลงานก อสร างอาคารเอนกประสงค และบร หารงานกลาง มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

ร างขอบเขตงาน : TOR) การประม ลงานก อสร างอาคารเอนกประสงค และบร หารงานกลาง มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การประม ลงานก อสร างอาคารเอนกประสงค และบร หารงานกลาง มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ************************************** ๑. ความเป นมา จากการแบ งโครงสร างการบร หารและการปร

More information

บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น

บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น การลงท นซ อห น ว ธ การบ ญช ท ใช ได 4 กรณ ด งน 1. ถ อห นน อยกว า 20% ถ อว าผ ลงท นไม ม อ านาจกระท าการใด ๆ ให ใช ว ธ ราคาท นหร อว ธ ม ลค าย ต ธรรมในการบ

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

เป ดประช มเวลา 10.15น. จานวนผ เข าร วมประช ม 24 คน (ตามบ ญช รายช อแนบท าย)

เป ดประช มเวลา 10.15น. จานวนผ เข าร วมประช ม 24 คน (ตามบ ญช รายช อแนบท าย) 1 สร ปรายงาน การประช ม คร งท 2/2553 สมาคมศ ษย เก าเทคโนฯ ไทยเยอรม นขอนแก น (ส วนกลาง) ว นเสาร ท 5 ม ถ นายน 2553 เวลา 09.00 น.- 12.00น. ณ ห องประช มม โด ร ม สนามกอล ฟ ซ มม ท ไพน เฮ ร ท กอล ฟ แอนด ค นทร

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

ใบงานท 3 ม.6/1 เลขท 35. Document Name Your Company Name (C) Copyright (Print Date) All Rights Reserved

ใบงานท 3 ม.6/1 เลขท 35. Document Name Your Company Name (C) Copyright (Print Date) All Rights Reserved ใบงานท 3 โศจ ร ตน วงศ จ ตส ขเกษม ม.6/1 เลขท 35 1 ความหมายของพาณ ชย อ เล กทรอน กส พาณ ชย อ เล กทรอน กส (Electronic commerce) หร อ อ -คอมเม ร ช (E-Commerce) หมายถ ง การทาธ รกรรมผ านส ออ เล กทรอน กส ในท กๆ

More information

โครงงานคอมพ วเตอร เร อง ร ปร างด ใครๆก ม ได จ ดทำโดย นำงสำวชนำพร พลร กษ เขตต เลขท 13 เด กหญ งวน ชพร ส วรรณจ นดำ เลขท 19

โครงงานคอมพ วเตอร เร อง ร ปร างด ใครๆก ม ได จ ดทำโดย นำงสำวชนำพร พลร กษ เขตต เลขท 13 เด กหญ งวน ชพร ส วรรณจ นดำ เลขท 19 โครงงานคอมพ วเตอร โปรแกรมน าเสนอประย กต เร อง ร ปร างด ใครๆก ม ได จ ดทำโดย นำงสำวชนำพร พลร กษ เขตต เลขท 13 เด กหญ งวน ชพร ส วรรณจ นดำ เลขท 19 เด กหญ งว นว สำข สำรพงษ เลขท 21 ช นม ธยมศ กษำป ท 301 อำจำรย

More information

สารบ ญ. เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7

สารบ ญ. เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7 ค ม อ OpenCart 1 สารบ ญ เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7 เร มต นปร บแต งข อม ลของร านค า... 9 การจ ดการก บหมวดหม ส นค า... 24 จ ดการก บส นค

More information

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. จ ดประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของข อม ลการบ ญช และผ ใช ประโยชน จากบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาเก ยวก บการเร ยนว ชาบ ญช บทนา เน อหาสาระในบทน กล าวถ

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ คาน า การศ กษาในระด บประถมศ กษาเป นการศ กษาข นพ นฐาน ท ม งพ ฒนาผ เร ยนให สามารถพ ฒนา ค ณภาพช ว ต พร อมท จะไปทาประโยชน และพ ฒนาส งคมตามบทบาทและหน าท ของตน แต การอ านม ใช ท กษะท เก ดข นเองตามธรรมชาต ต องเร

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information