โดย ส ำน กแผนภำษ ส วนวำงแผนและพ ฒนำค ณภำพกำรบร หำรงำน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โดย ส ำน กแผนภำษ ส วนวำงแผนและพ ฒนำค ณภำพกำรบร หำรงำน"

Transcription

1 โดย ส ำน กแผนภำษ ส วนวำงแผนและพ ฒนำค ณภำพกำรบร หำรงำน 1

2 ประเด นน ำเสนอ 1 ภาพรวมการถ ายทอดต วช ว ด 2 เคร องม อท ใช (BSC) 3 ต วช ว ดและค าเป าหมาย 4 การน าไปปฏ บ ต ของกรมสรรพสาม ต 2

3 ท มาและความสาค ญ พ.ร.บ.ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5) พ.ศ มำตรำ3/1 พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ ) ย ทธ1 มำตรำ 1.1 แนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม (New public management ) ประส ทธ ผลขององค การ โดยเน น Result & Service Quality การบร หารม งผลส มฤทธ ( Result ) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) 3

4 ย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ ) การปร บเปล ยนกระบวนการและว ธ การทางานเพ อยกระด บข ดความสามารถและมาตรฐานการ ทางานของหน วยราชการให อย ในระด บเท ยบเท ามาตรฐานสากล โดยย ดหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด 4

5 ประโยชน ท จะได ร บ ส งเสร มและผล กด นการบรรล ย ทธศาสตร พ นธก จ และ ว ส ยท ศน ม เคร องม อช วยในต ดส นใจเพ อการบร หารจ ดการ ม ส ญญาณเต อนภ ย(Warning System) ให ก บองค กรและ หน วยงาน บ คลากรม ความผ กพ นและต งม นในเป าหมาย ม หน วยงานหร อผ ร บผ ดชอบในการปฏ บ ต งานอย างช ดเจน บ คลากรตระหน กว าผลงานของตนส งผลต อความสาเร จของ หน วยงานและองค กร ม ท ศทางในการพ ฒนาบ คลากร ส งเสร มภาพล กษณ ท ด 5

6 ภาพรวมการแปลงระบบประเม นผลระด บองค กรส บ คคล การวางแผน การว ดผลส มฤทธ แผนการบร หาร ราชการแผ นด น (4 ป ) เป าประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย กลย ทธ Corporate Scorecard แผนปฏ บ ต ราชการ (4 ป ) กระทรวง/กรม กล มจ งหว ด/จ งหว ด เป าประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย กลย ทธ Strategic Business Unit Scorecard (SBU) กระทรวง/ กรม กล มจ งหว ด /จ งหว ด ย ทธศาสตร กระทรวง ย ทธศาสตร กล มจ งหว ด แผนปฏ บ ต ราชการ (รายป ) กระทรวง กรม กล มจ งหว ด/จ งหว ด Sub-unit Scorecard/ สาน ก/กอง การงบประมาณ Team & Individual Scorecard ท มงานและบ คคล 6

7 เคร องม อท ใช ในการแปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต 7

8 BSC BSC : The Balanced Scorecard as a Strategic Management System - เคร องม อท ท ำหน ำท เปล ยนพ นธก จ (Mission)และ กลย ทธ (Strategy) เป นช ดของกำรว ดผลกำรปฏ บ ต งำนท ม ส วนช วยก ำหนดกรอบของระบบกำรว ดและ กำรบร หำรกลย ทธ ท ครอบคล มประเด นครบถ วน - ต วเลขท ได จำกกำรว ดจะท ำหน ำท ว ดผลกำรปฏ บ ต งำนขององค กำรท ครอบคล ม ด ำนต ำงๆ ท เก ยวข องไว ครบถ วน เช น ด ำนกำรเง น ด ำนล กค ำ ด ำนก จกำรภำยใน และด ำนกำรเร ยนร แลกำรเต บโตขององค กำร - กำรว ดผลสำเร จขององค กรจะม 2 ม ต ท งว ตถ ประสงค ด ำนกำรเง น และไม ใช กำรเง น ท สมด ลก น (Kaplan and Norton,1996) 8

9 BSC ในประเทศไทย ระบบราชการ 1) ม มมองด านการเง น (Financial Perspective) 2) ม มมองด านล กค า (Customer Perspective) 3) ม มมองด านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) 4) ม มมองด านการเร ยนร และการ พ ฒนา (Learning and Growth Perspective) ม ต ท 1 ด านประส ทธ ผล ม ต ท 2 ด านค ณภาพการให บร การ ม ต ท 3 ด านประส ทธ ภาพ ม ต ท 4 ด านการพ ฒนาองค กร ส ำ น ก ง ำ น ก. พ. ไ ด น ำ BSC ม ำ ใ ช เป นกรอบแนวทำง ก ำหนดป จจ ยหล ก แห งควำมส ำเร จและ ต ว ช ว ด ผ ล ก ำ ร ด ำเน นกำรหล กของ องค กรในกำรพ ฒนำ ระบบกำรบร หำรม ง ผ ล ส ม ฤ ท ธ เ พ อ ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก ำ ร พ จำรณำองค กรจำก ท กม มมอง 9

10 ว ส ยท ศน ประเด น ย ทธศาสตร ผ น าการจ ดเก บภาษ เพ อส งคม ส งแวดล อมและพล งงาน เป าประสงค Strategy Perspective ประส ทธ ผล Customer Perspective ค ณภาพ Internal Process Perspective ประส ทธ ภาพ Learning & Growth Perspective พ ฒนาองค กร แผนผ งเช งย ทธศำสตร (Strategy Map) เป ำประสงค ต วช ว ด กำรประเม นผลในภำพรวมขององค กร (Balanced Scorecard) ต วช ว ดระด บสำน ก/กอง ค ำ เป ำหมำย แผนปฏ บ ต กำร (Action Plan) แผนงำน/ โครงกำร งบประมำณ ต วช ว ดระด บบ คคล 10

11 แผนท ย ทธศาสตร (STRATEGY MAP ) แผนภำพแสดงถ งควำมส มพ นธ ระหว ำงเป ำประสงค ในแต ละม ต ท ม ควำมเช อมโยงก น ในล กษณะของเหต และผล 11

12 ต วช ว ดและค าเป าหมาย (KEY PERFORMANCE INDICATOR - KPI) เคร องม อท ใช ว ดผลกำรด ำเน นงำน /ประเม นผลกำรด ำเน นงำน ในด ำนต ำงๆ ขององค กร ซ งสำมำรถแสดงผลเป นข อม ล ในร ปของต วเลข เพ อสะท อนประส ทธ ภำพประส ทธ ผลกำรท ำงำน ขององค กรหร อหน วยงำนต ำงๆ ภำยในองค กร 12

13 ความหมายของด ชน / ต วบ งช / ต วช ว ด (INDEX / INDICATOR) 1. แสดงป จจ ยน ำเข ำ (INPUT INDICATOR) 2. แสดงกำรกระท ำท เก ดข น (PROCESS OR PERFORMANCE INDICATOR) 3. แสดงผลท ได ร บ (OUTPUT INDICATOR) 4. แสดงผลส ำเร จ (OUTCOME INDICATOR) 5. ประส ทธ ผล (EFFECTIVENESS) 6. ประส ทธ ภำพ (EFFICIENCY) 7. ผลกระทบ (IMPACT) 13

14 ค ณล กษณะสาค ญของเคร องช ว ดท ด (IMPORTANT CHARACTERISTIC OF INDICATOR) 1. ม ความถ กต อง สามารถว ดส งท ต องการว ดจร ง ๆ (Validity) 2. เป นภาวะว ส ยและเช อถ อได (Objectivity / Reliability) 3. ม ความไวต อการว ดการเปล ยนแปลง (Sensitivity) 4. ม ความเฉพาะเจาะจงใช ว ดส งท จะว ดได (Specificity) 5. เป นสากล (Universality) 6. เป นท ยอมร บ(Acceptability) 7. ง ายแก การคานวณ (Simple Calculation) 8. ประหย ดเวลาในการจ ดหา (Low Cost) 14

15 ประโยชน ของเคร องช ว ด (BENEFITS OF INDICATOR) เพ อว ดความก าวหน า ว ดประส ทธ ภาพ ประเม นประส ทธ ผลและผลกระทบของ กระบวนการพ ฒนา ช ให ผ บร การทราบว าเป าหมายท ได กาหนดไว ใกล จะบรรล ผลส าเร จแล วหร อย ง ระด บผ กาหนดนโยบาย เคร องช ว ดเป นเคร องม อท ใช บ งบอกสถานะของส งท ต องการว ด ระด บการดาเน นงานตามแผน เคร องช ว ดเป นเคร องม อท ใช บ งบอกว าโครงการหร อบร การท ใช ประชาชน เหมาะสมด หร อไม สอดคล องก บภาวะเศรษฐก จส งคมหร อไม 15

16 ต วอย างต วช ว ดของต างประเทศ ด านค ณภาพช ว ต ม ต /ประเทศ อ งกฤษ แคนนาดา น วซ แลนด มาเลเซ ย เศรษฐก จ - จ ำนวนสถำนเล ยงเด ก ว ย 1-4 ป ท จดทะเบ ยน - รำยไดเฉล ยต อห ว ของผ ม งำนท ำเต มเวลำ - อ ตรำกำร ล มละลำยของ ธ รก จ - ควำมพ งพอใจใน กำรท ำงำนและ เง อนไขในกำร ท ำงำน - จ ำนวนกำรก อสร ำง บ ำนใหม -จ ำนวนว นท น กท องเท ยวเข ำพ กใน ห องพ ก - รำยได ต อห ว - ส มประส ทธ จ น ส งคม - จ ำนวนบ ำนท สร ำงใหม - ควำมพ งพอใจของ ประเทศตนเอง - อ ตรำกำรเข ำถ ง สนภำบร กำรด แล เด ก - อ ตรำกำรเข ำถ งท อย อำศ ยท เหมำะสม - ช มชนเข มแข ง - กำรส อสำรโดยใช อ เล กทรอน ค - ร อยละของกำรหย ำ ร ำง - สมำช กองค กรไม แสวงหำกำไร ส งแวดล อม - กำรปล อยก ำซ คำร บอนไดออกไซด - กำรใช น ำของ คร วเร อน - ค ณภำพอำกำศ - อ ตรำกำรแปรใช ใหม (Recycle) ของคร วเร อน - กำรจ ดกำรของเส ย และน ำมำใช ใหม - ค ณภำพน ำด ม - ด ชน ค ณภำพ อำกำศ - ร อยละของพ นท ป ำ 16

17 ค ณสมบ ต ของต วช ว ดท ด 17

18 ร ปแบบต วช ว ดและค าเป าหมาย จ ำนวน Number ล ำด บ Order ร อยละ Percentage ร ปแบบ อ ตรำส วน Ratio ระด บ Level ค ำเฉล ย Average or Mean 18

19 ประเภทต วช ว ด ต วช ว ดเช งปร มาณ ต วช ว ดเช งค ณภาพ ต วช ว ดเช งเวลา ต วช ว ดเช งค าใช จ าย ผลผล ตตำมคำดหว ง เช น ควำมถ ร อยละ อ ตรำส วน หร อต วเลขเพ อสะท อน ควำมสำเร จตำม ว ตถ ประสงค ของ โครงกำรท สำมำรถว ดได ในเช งต วเลขก บ ควำมสำเร จ เช น จ ำนวนบ คลำกรเข ำ ร วมส มมนำ 100 คน กำรปร บปร งสถำนท จ ำนวน 20 แห ง ว ดควำมสำเร จท ปรำกฏ จำกเช งปร มำณว ำม ค ณภำพระด บไหน อย ำงไร เช น ระด บควำมพ งพอใจ ระด บควำมสำเร จของ ก จกรรม เช น ควำมร ควำมสำมำรถ ควำมสะอำด เร ยบร อย ควำมสวยงำม ควำมคงทน ถำวร ควำมสมบ รณ ว ดควำมสำเร จและ ระยะเวลำในกำรด ำเน น โครงกำรว ำตรงตำม เป ำหมำยท ก ำหนดของ โครงกำรหร อไม เช น ปร บปร งบ ำนพ ก 5 ห อง ใชเวลำ 6 เด อน ต วช ว ดผลกำรใช จ ำย งบประมำณเพ อด ำเน น โครงกำรว ำเป นไปตำม โครงกำรท ก ำหนดหร อไม เช น โครงกำรปร บปร ง บ ำนพ ก 5 ห อง ก ำหนด งบประมำณไว เป นจ ำนวน 3 แสนบำท ต วช ว ดเช งค ำใช จ ำย ค อ กำรตรวจสอบว ำงบประมำณ ท ใช ในกำรปร บปร งบ ำนพ ก น น ได ใช จ ำยไปไม เก น จ ำนวนงบประมำณท ก ำหนด (3 แสนบำท) 19

20 ต วช ว ดท กรมสรรพสาม ตในการดาเน นงาน ระด บก จกรรม ต วช ว ดแสดงความค บหน า ในระยะส นของแผนงาน ระด บผลผล ต ต วช ว ดแสดงผลงาน/ ผลผล ต ท เก ดจากการ ดาเน นก จกรรมโดยตรง ระด บผลล พธ ต วช ว ดแสดงผลล พธ หร อ ผลกระทบท ได ร บจากการ ดาเน นการตามแผนงาน โครงการ - ร อยละความส าเร จ - ระด บความส าเร จ - จานวนรายได ภาษ สรรพสาม ต - จานวนคด / ค าปร บ - จานวนรายผ ถ ก ตรวจสอบ - จานวนคร งท ออก ตรวจ - ร อยละของภาษ สรรพสาม ตท จ ดเก บได ตามเป าหมาย - จานวนข อร องเร ยนท ลดลง - ร อยละความผ ดพลาด ในการตรวจสอบ - ร อยละความพ งพอใจ - ร อยละของบ คลากรท ผ านเกณฑ การประเม น 20

21 แนวทางในการแปลงระบบ ประเม นผลลงส ระด บบ คคล กระบวนการในการแปลงระบบ ประเม นผลลงส ระด บบ คคล ระด บองค กร ระด บองค กร เป ำประสงค และต วช ว ดในระด บองค กร ข นตอนท 1: กำรย นย นระบบประเม นผลขององค กร ระด บ สาน ก/กอง บทบำท หน ำท และภำรก จ ของสำน ก/กองท สน บสน น ต อเป ำประสงค และต วช ว ด ในระด บองค กร เป ำประสงค ในระด บสำน ก/กอง ต วช ว ดในระด บสำน ก/กอง ระด บสำน ก/กอง บทบำท หน ำท และภำรก จ ในงำนประจ ำของสำน ก/กอง ข นตอนท 2 : กำรแปลงระบบประเม นผล จำกระด บองค กำรลงส ระด บสำน ก/กอง 2.2 ก ำหนด เป ำประสงค ท ส ำน ก/กองม ส วน ผล กด นเป ำประสงค ขององค กร 2.1 ย นย น บทบำทหน ำท ของส ำน ก/กอง 2.3 ก ำหนด เป ำประสงค เพ มเต ม ตำมหน ำท งำน ท ย งไม ได ม กำรประเม น 2.4 ก ำหนด ต วช ว ดในแต ละ เป ำประสงค ระด บบ คคล บทบำท หน ำท ของ บ คคล ท สน บสน นต อ เป ำประสงค และต วช ว ด ของผ บ งค บบ ญชำ บทบำท หน ำท งำน ของบ คคล (Job Description) เป ำประสงค ในระด บบ คคล ต วช ว ดในระด บบ คคล ระด บบ คคล งำนท ได ร บ มอบหมำย เป นพ เศษ ข นตอนท 3 : กำรแปลงระบบประเม นผล จำกระด บสำน ก/กองลงส ระด บบ คคล 3.3 ก ำหนด เป ำประสงค เพ มเต ม ตำมหน ำท งำน ท ย งไม ได ม กำรประเม น 3.1 ย นย น หน ำท งำน ของบ คคล 3.4 ก ำหนด เป ำประสงค เพ มเต ม ตำมงำนท ได ร บ มอบหมำยพ เศษท ย ง ไม ได ม กำรประเม น 3.2 ก ำหนด เป ำประสงค ท บ คคลม ส วน ผล กด นเป ำประสงค ของผ บ งค บบ ญชำ 3.5 ก ำหนด ต วช ว ดในแต ละ เป ำประสงค 21

22 ประเภทของต วช ว ดระด บบ คคล 1. ต วช ว ดเพ องานร บผ ดชอบเพ อสน บสน นการบรรล ย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ดขององค กร 2. ต วช ว ดเพ องานร บผ ดชอบตามหน าท (งานประจาท นอกเหน อจากข อ 1) 3. ต วช ว ดเพ องานร บผ ดชอบท ได ร บมอบหมายพ เศษ จากผ บ งค บบ ญชา 4. ต วช ว ดเพ อความร บผ ดชอบต อการพ ฒนาตนเอง 22

23 เคร องม อช วยในกำรว เครำะห เพ อก ำหนดเป ำประสงค และต วช ว ดระด บส ำน ก OS Matrix Role Result Matrix Result Chart ต วช ว ด ผลล พธ 1 ร อยละของหน วยงำนของร ฐท สำมำรถลดข นต อนและระยะเวลำกำรปฏ บ ต รำชกำรเพ อให บร ก ำรประชำชนลงโดยเฉล ยร อยละ 30 ข นไป ระยะเวลำของข นตอนกำรปฏ บ ต รำชกำรของส วนรำ ชกำรลดลง (เหม อน ต วช ว ดท 11) 2 ระด บควำมสำเร จในกำรส งเสร มและผล กด นให หน วยงำนของร ฐด ำเน นกำรตำม พ.ร.ฎ. หน วยงำนของร ฐด ำเน นกำรตำม พ.ร.ฎ. ว ำด วยหล กเกณฑ และว ธ กำรบร หำรก จกำรบ ำ นเม องท ด พ.ศ จ ำนวนท เพ มข นของบ นท กข อตกลงกำรเป นพ ว ำด วยหล กเกณฑ และว ธ กำรบร หำรก จกำรบ ำนเม อ งท ด พ.ศ. 2546ได ตำมเป ำหมำย(เหม อนต วช ว ดท 9) นธม ตรเคร อข ำยกำรพ ฒนำระบบรำชกำร ม เคร อข ำยกำรพ ฒนำระบบรำชกำรเพ มข น 4 ร อยละของประชำชนท ร บร ว ำม กำรพ ฒนำระบ บรำชกำร ประชำชนท ร บร ว ำม กำรพ ฒนำระบบรำชกำร 5 ร อยละของข ำรำชกำรในหน วยงำนรำชกำรกล มเป ำหมำยร บร และเข ำใจเก ยวก บกำรพ ฒนำระ ข ำรำชกำรในหน วยงำนรำชกำรกล มเป ำหมำยร บร แ สลธ. สถาบ น โครงสร าง ภ ม ภาค ต ดตาม เผยแพร กฎหมาย ว จ ยและพ GG ฒนา 1. ร อยละของหน วยงำนของร ฐท สำมำรถลดข นตอนและ ระยะเวลำกำรปฏ บ ต รำชกำรเพ อให บร กำรประชำชนลง หน วยงา น สถำบ น GG โครงสร ำ ง ผลล พธ : หน วยราชการสามารถลดข นตอนและระยะเวลาลงได โดยเฉล ย ร อยละ30 ข นไป กาหนดมาตรการ หล กเกณฑ และแนวทางในการลดข นตอน ผล กด นและส งเสร มให หน วยราชการลดข นตอน โดยร บผ ดชอบในด านหล กเกณฑ และแนวทาง ต ดตามและประเม นผลสาเร จในการลดข นตอนของหน วยงาน ผล กด นและส งเสร มให หน วยราชการลดข นตอน (รายกรมและกระทรวง) โดยร บผ ดชอบ ในด านรายละเอ ยดเก ยวก บเน องาน (function expert) 16. ระด บควำมสำเร จของกำรพ ฒนำระบบบร กำรผ ำนทำงระบบ อ เล กทรอน กส ผลล พ ธ : บบรำชกำร 6 ร อยละของผ ร บบร กำรกล มเป ำหมำยท เห นว ำ สำน กงำน ก.พ.ร. เป นองค กรต นแบบของกำรพ ฒนำระบบรำชกำ ร 7 ร อยละของระด บควำมพ งพอใจของบ คลำกรใ นกำรปฏ บ ต งำน 8 ระด บควำมสำเร จในกำรผล กด นใหเก ดกำรพ ฒ นำข ดสมรรถนะหล ก (Core Competency) ของเจ ำหน ำท ก.พ.ร. 9 ร อยละของควำมสำเร จตำมเป ำหมำยผลผล ตข องส วนรำชกำร 9.1 จ ำนวนภำรก จ/ข อเสนอแนะ/ค ำปร กษำเก ยวก บกำรพ ฒนำระบบรำชกำร ละเข ำใจเก ยวก บกำรพ ฒนำระบบรำชกำร ผ ร บบร กำรกล มเป ำหมำยท เห นว ำ สำน กงำน ก.พ.ร. เป นองค กรต นแบบของกำรพ ฒนำระบบรำชกำ บ คลำกรม ควำมพ งพอใจในกำรปฏ บ ต งำน เจ ำหน ำท ก.พ.ร.ม สมรรถนะหล ก (Core Competency) ม ข อเสนอแนะในกำรพ ฒนำระบบรำชกำร ภ ม ภำค ต ดตำม เผยแพร กฎหมำย ผล กด นและส งเสร มให หน วยราชการลดข นตอน โดยการสน บสน น Area Officer (ราย จ งหว ด) ประเม นผลส มฤทธ จากการลดข นตอนในภาพรวมจากหน วยงาน โดยประเม นจาก ประชาชนและผ ร บบร การหล งจากท ได นาแนวทางในการลดข นตอนไปปฏ บ ต เผยแพร และประชาส มพ นธ ให ก บหน วยราชการและประชาชน ร บทราบ ม ความร ความ เข าใจเก ยวก บการลดข นตอน ให คาปร กษาและประสานการแก ไขป ญหาเก ยวก บกฎหมายท เป นอ ปสรรคตามข อเสนอ ของส วนราชการ (เฉพาะในบางหน วยงานเท าน น) จ ดหำและ ก ำก บด แล กำรต ดต ง Infrastruc ture และ Applicatio n ให ข อม ล ในส วนท เป นควำม ร บผ ดชอ บของ หน วยงำน จ ดท ำ ระบบ ให บร กำร ผ ำนระบบ call center และ web-site สลธ. ท กหน วยงาน เผยแพร ประชำ ชนได ใช บร กำร ผ ำน ทำง ระบบ อ เล กท รอน กส 9.2 หน วยงำนรำชกำรจ ำนวนไม น อยกว ำร อยละ 10 ได ด ำเน นกำรตำม พ.ร.ฎ หน วยงำนของร ฐน ำค ำปร กษำไปใช ในกำรพ ฒนำระ บบรำชกำร หน วยงำนของร ฐด ำเน นกำรตำม พ.ร.ฎ. ว ำด วยหล กเกณฑ และว ธ กำรบร หำรก จกำรบ ำนเม อ ว จ ยและ พ ฒนำ สลธ. สน บสน นการเบ กจ ายงบประมาณ ว ำด วยหล กเกณฑ และว ธ กำรบร หำรก จกำรบ ำ นเม องท ด พ.ศ งท ด พ.ศ. 2546ได ตำมเป ำหมำย(เหม อนต วช ว ดท 2) กพร.น อย OS-Matrix ตารางแสดงความร บผ ดชอบ 23

24 แนวทาง การน าไปปฏ บ ต ของกรมสรรพสาม ต 24

25 การดาเน นงานของกรม 1.ก ำหนดย ทธศำสตร และ ต วช ว ดท สำค ญขององค กร 2. กำรสร ำงควำมร ควำม เข ำใจ 3. ก ำหนด ย ทธศำสตร ระด บ หน วยงำน ท กหน วยงำน 4. ว เครำะห และ ประเม นผลระด บ หน วยงำน 5. ว เครำะห และ ประเม นผลระด บบ คคล กำรลงนำมกำรปฏ บ ต รำชกำรระด บ กระทรวง กำรลงนำมกำรปฏ บ ต รำชกำร ระด บกรม กำรลงนำมกำรปฏ บ ต รำชกำร ระด บหน วยงำน(สำน ก/ภำค/พ นท ) กำรประเม นผลตำมหล กเกณฑ เช อมโยงก บระบบ PMS และระบบแรงจ งใจ 25

26 ย ทธศาสตร กรมสรรพสาม ตประจาป 2558 พ นธก จท 1 จ ดเก บภาษ อย างม ประส ทธ ภาพเพ อ ฐานะทางการคล ง อย างย งย น พ นธก จท 2 ยกระด บมาตรฐาน การตรวจสอบ ป องก น และปราบปราม พ นธก จท 3 เสนอแนะนโยบาย ภาษ เพ อส งคม ส งแวดล อม และ พล งงานรองร บ ประชาคมอาเซ ยน พ นธก จท 4 พ ฒนามาตรฐาน การให บร การ ส ความเป นเล ศ พ นธก จท 5 พ ฒนาองค กรให ท นสม ย โปร งใส และ เป นธรรม ย ทธศาสตร ท 1 เพ มประส ทธ ภำพ กำรจ ดเก บภำษ เพ อ ส งเสร มฐำนะ ทำงกำรคล ง อย ำงย งย น ย ทธศาสตร ท 2 เพ มประส ทธ ภำพ กำรตรวจสอบและ ปรำบปรำม แบบบ รณำกำร ย ทธศาสตร ท 3 ม งส กำรเป นผ น ำกำร จ ดเก บภำษ ใน ประชำคมอำเซ ยน เพ อส งคม ส งแวดล อมและ พล งงำน ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนำกำรให บร กำร ส กำรเป นองค กร ช นน ำ ในระด บสำกล ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนำองค กร โดยย ดหล ก ธรรมำภ บำล และ สอดคล องก บ แนวทำงประชำคม อำเซ ยน 26

27 การพ ฒนาองค กร ประส ทธ ภาพ ค ณภาพการให บร การ ประส ทธ ผล ประเด นย ทธศาสตร แผนท ย ทธศาสตร ของกรมสรรพสาม ต 2558 ว ส ยท ศน : ผ นาการจ ดเก บภาษ เพ อส งคม ส งแวดล อม และพล งงาน 1. เพ มประส ทธ ภาพการจ ดเก บ ภาษ เพ อส งเสร มฐานะทางการ คล งอย างย งย น 2.เพ มประส ทธ ภาพการ ตรวจสอบและปราบปราม แบบบ รณาการ 3. ม งส การเป นผ นา การจ ดเก บภาษ ในประชาคม อาเซ ยน เพ อส งคม ส งแวดล อมและพล งงาน 4. พ ฒนาการให บร การ ส การเป นองค กรช นนา ในระด บสากล 5. พ ฒนาองค กร โดยย ดหล กธรรมาภ บาล และสอดคล องก บแนวทาง ประชาคมอาเซ ยน S S1: จ ดเก บภาษ อย าง ม ประส ทธ ภาพ S2: สร างความเป นธรรมและ โปร งใส ในการควบค ม ตรวจสอบ ป องก นและ ปราบปราม S3: เป นท ยอมร บของอาเซ ยน ด านการจ ดเก บภาษ เพ อส งคม ส งแวดล อม และ พล งงาน S4: ม ความเป นเล ศด านบร การ ในระด บสากล S5: ค ณภาพการบร หารจ ดการ ส ความเป นม ออาช พ โดยย ด หล กธรรมาภ บาล C1 : ประชาชนและส งคมได บร โภค ส นค าท ม ค ณภาพ C2: ผ ร บบร การและผ ม ส วนได เส ย ม ความพ งพอใจ ในการบร การ ท โปร งใส และเป นธรรม C P P1: เก ดกระบวนการช ดเจน ม มาตรฐาน และสร างม ลค าเพ ม ในการจ ดเก บภาษ P2: อานวยความสะดวกและ เพ มข ดความสามารถในการ แข งข นอย างย งย น P3 : เพ มความสามารถในการ ควบค มตรวจสอบ ป องก นและ ปราบปราม P4: สร างแนวร วมการจ ดเก บ ภาษ ในประชาคมอาเซ ยน P5 : ส งเสร มความร บผ ดชอบ ต อส งคม ส งแวดล อม และ พล งงาน L1 : องค กรม ความท นสม ย L2 : เป นองค กรแห งนว ตกรรม และการเร ยนร 27 L

28 แผนท ย ทธศาสตร สาน กงานสรรพสาม ตภาค ประจาป

29 แผนท ย ทธศาสตร สาน กงานสรรพสาม ตพ นท ประจาป

30 กระบวนการถ ายทอดต วช ว ด ของกรมสรรพสาม ต คาร บรอง การปฏ บ ต ราชการ OS0 ระด บกรม OS1 ระด บสาน กงาน สรรพสาม ตภาค / พ นท OS2 ระด บท านภาค / ส.พ นท OS3 ระด บใต บ งค บ บ ญชา PMS ระด บ บ คคล แรงจ งใจ 30

31 ต วช ว ดประกอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการกรมสรรพสาม ต ส วนกลาง ภาค พ นท KPI ย ทธศำสตร KPI โครงกำรย ทธศำสตร KPI แผนปฏ บ ต กำร KPI หล กเกณฑ กำรประเม นผล KPI ย ทธศำสตร KPI โครงกำรย ทธศำสตร KPI แผนปฏ บ ต กำร KPI หล กเกณฑ กำรประเม นผล KPI ย ทธศำสตร KPI หล กเกณฑ กำรประเม นผล 31

32 ระด บสาน ก ระด บผอ. ระด บผ ใต บ งค บบ ญชา OS Matrix ช นท 1 OS Matrix ช นท 2 32 OS Matrix ช นท 3

33 สร ปข นตอนกำรถ ำยทอดต วช ว ดระด บองค กรส ระด บบ คคล 1. ทบทวนย ทธศำสตร กรมสรรพสำม ต 2. จ ดท ำแผนท ย ทธศำสตร กรมสรรรพสำม ต 3. ก ำหนดเป ำประสงค และต วช ว ดท สำค ญของกรมฯ(OS Matrix ช น 0) 4. จ ดท ำแผนท ย ทธศำสตร ระด บสำน ก/กล ม/ศ นย /ภำค/พ นท 5. ก ำหนดเป ำประสงค และต วช ว ดระด บสำน ก (OS Matrix ช น1) 6. ก ำหนดเป ำประสงค และต วช ว ดระด บผ อ ำนวยกำร (OS Matrix ช น2) 7. ก ำหนดเป ำประสงค และต วช ว ดระด บห วหน ำส วนและ ผ ใต บ งค บบ ญชำ (OS Matrix ช น3) 8. น ำต วช ว ดท ว เครำะห ด งข อ 5-6 ประกอบกำรประเม นผลกำร ปฏ บ ต รำชกำรระด บบ คคล (PMS) 33

34 สำน กแผนภำษ ส วนวำงแผนและพ ฒนำค ณภำพกำรบร หำรงำน โทร ต อ

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555 1 ระเบ ยบวาระการประช ม คณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง ว นพ ธท 26 ธ นวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30-14.30

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS

FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS FLOW กระบวนการทางานของระบบ BB EvMIS ข นตอนท 1 ADMIN สาน กงบประมาณ ต งฐานข อม ลสาหร บการจ ดทาแผน EvMIS ระบบ e-budgeting โยกข อม ล มาจากระบบ e-budgeting ข น 2.5 กระทรวง นาเข าข อม ล ระบบ BB EvMIS ต งฐานข

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

Individual Scorecard การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ของระด บองค กรส ระด บบ คคล PMQA ป 53 ส วนราชการ

Individual Scorecard การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ของระด บองค กรส ระด บบ คคล PMQA ป 53 ส วนราชการ Individual Scorecard การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ของระด บองค กรส ระด บบ คคล 1 PMQA ป 53 หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร SP ส วนราชการ SP 5 หน า 106/ 158 ส วนราชการม การถ ายทอด (Cascading) ต วช ว ด และเป

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แบบฟอร มท 1 ส วนท 1 : การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ น สายงาน : สายว ชาการ แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558

การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558 การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558 ว ธ การจ ดสรรงบประมาณของหน วยงานราชการไทย ในป จจ บ น ใช ว ธ การแบบม งเน นผลงาน

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

การจ ดทาเส นทางก าวหน าในอาช พ (Career path) สาน กงาน ก.พ.

การจ ดทาเส นทางก าวหน าในอาช พ (Career path) สาน กงาน ก.พ. การจ ดทาเส นทางก าวหน าในอาช พ (Career path) สาน กงาน ก.พ. 1 ความหมาย Career Path ความก าวหน าในการปฏ บ ต ราชการท จะไปส ตาแหน งส าค ญ ท เป นตาแหน งเป าหมายของส วนราชการ โดยม การกาหนดและแสดง ให เห นถ งเส

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information