โดย ส ำน กแผนภำษ ส วนวำงแผนและพ ฒนำค ณภำพกำรบร หำรงำน

Size: px
Start display at page:

Download "โดย ส ำน กแผนภำษ ส วนวำงแผนและพ ฒนำค ณภำพกำรบร หำรงำน"

Transcription

1 โดย ส ำน กแผนภำษ ส วนวำงแผนและพ ฒนำค ณภำพกำรบร หำรงำน 1

2 ประเด นน ำเสนอ 1 ภาพรวมการถ ายทอดต วช ว ด 2 เคร องม อท ใช (BSC) 3 ต วช ว ดและค าเป าหมาย 4 การน าไปปฏ บ ต ของกรมสรรพสาม ต 2

3 ท มาและความสาค ญ พ.ร.บ.ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5) พ.ศ มำตรำ3/1 พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ ) ย ทธ1 มำตรำ 1.1 แนวทางการบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม (New public management ) ประส ทธ ผลขององค การ โดยเน น Result & Service Quality การบร หารม งผลส มฤทธ ( Result ) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) 3

4 ย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ ) การปร บเปล ยนกระบวนการและว ธ การทางานเพ อยกระด บข ดความสามารถและมาตรฐานการ ทางานของหน วยราชการให อย ในระด บเท ยบเท ามาตรฐานสากล โดยย ดหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด 4

5 ประโยชน ท จะได ร บ ส งเสร มและผล กด นการบรรล ย ทธศาสตร พ นธก จ และ ว ส ยท ศน ม เคร องม อช วยในต ดส นใจเพ อการบร หารจ ดการ ม ส ญญาณเต อนภ ย(Warning System) ให ก บองค กรและ หน วยงาน บ คลากรม ความผ กพ นและต งม นในเป าหมาย ม หน วยงานหร อผ ร บผ ดชอบในการปฏ บ ต งานอย างช ดเจน บ คลากรตระหน กว าผลงานของตนส งผลต อความสาเร จของ หน วยงานและองค กร ม ท ศทางในการพ ฒนาบ คลากร ส งเสร มภาพล กษณ ท ด 5

6 ภาพรวมการแปลงระบบประเม นผลระด บองค กรส บ คคล การวางแผน การว ดผลส มฤทธ แผนการบร หาร ราชการแผ นด น (4 ป ) เป าประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย กลย ทธ Corporate Scorecard แผนปฏ บ ต ราชการ (4 ป ) กระทรวง/กรม กล มจ งหว ด/จ งหว ด เป าประสงค ต วช ว ด ค าเป าหมาย กลย ทธ Strategic Business Unit Scorecard (SBU) กระทรวง/ กรม กล มจ งหว ด /จ งหว ด ย ทธศาสตร กระทรวง ย ทธศาสตร กล มจ งหว ด แผนปฏ บ ต ราชการ (รายป ) กระทรวง กรม กล มจ งหว ด/จ งหว ด Sub-unit Scorecard/ สาน ก/กอง การงบประมาณ Team & Individual Scorecard ท มงานและบ คคล 6

7 เคร องม อท ใช ในการแปลงย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต 7

8 BSC BSC : The Balanced Scorecard as a Strategic Management System - เคร องม อท ท ำหน ำท เปล ยนพ นธก จ (Mission)และ กลย ทธ (Strategy) เป นช ดของกำรว ดผลกำรปฏ บ ต งำนท ม ส วนช วยก ำหนดกรอบของระบบกำรว ดและ กำรบร หำรกลย ทธ ท ครอบคล มประเด นครบถ วน - ต วเลขท ได จำกกำรว ดจะท ำหน ำท ว ดผลกำรปฏ บ ต งำนขององค กำรท ครอบคล ม ด ำนต ำงๆ ท เก ยวข องไว ครบถ วน เช น ด ำนกำรเง น ด ำนล กค ำ ด ำนก จกำรภำยใน และด ำนกำรเร ยนร แลกำรเต บโตขององค กำร - กำรว ดผลสำเร จขององค กรจะม 2 ม ต ท งว ตถ ประสงค ด ำนกำรเง น และไม ใช กำรเง น ท สมด ลก น (Kaplan and Norton,1996) 8

9 BSC ในประเทศไทย ระบบราชการ 1) ม มมองด านการเง น (Financial Perspective) 2) ม มมองด านล กค า (Customer Perspective) 3) ม มมองด านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) 4) ม มมองด านการเร ยนร และการ พ ฒนา (Learning and Growth Perspective) ม ต ท 1 ด านประส ทธ ผล ม ต ท 2 ด านค ณภาพการให บร การ ม ต ท 3 ด านประส ทธ ภาพ ม ต ท 4 ด านการพ ฒนาองค กร ส ำ น ก ง ำ น ก. พ. ไ ด น ำ BSC ม ำ ใ ช เป นกรอบแนวทำง ก ำหนดป จจ ยหล ก แห งควำมส ำเร จและ ต ว ช ว ด ผ ล ก ำ ร ด ำเน นกำรหล กของ องค กรในกำรพ ฒนำ ระบบกำรบร หำรม ง ผ ล ส ม ฤ ท ธ เ พ อ ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก ำ ร พ จำรณำองค กรจำก ท กม มมอง 9

10 ว ส ยท ศน ประเด น ย ทธศาสตร ผ น าการจ ดเก บภาษ เพ อส งคม ส งแวดล อมและพล งงาน เป าประสงค Strategy Perspective ประส ทธ ผล Customer Perspective ค ณภาพ Internal Process Perspective ประส ทธ ภาพ Learning & Growth Perspective พ ฒนาองค กร แผนผ งเช งย ทธศำสตร (Strategy Map) เป ำประสงค ต วช ว ด กำรประเม นผลในภำพรวมขององค กร (Balanced Scorecard) ต วช ว ดระด บสำน ก/กอง ค ำ เป ำหมำย แผนปฏ บ ต กำร (Action Plan) แผนงำน/ โครงกำร งบประมำณ ต วช ว ดระด บบ คคล 10

11 แผนท ย ทธศาสตร (STRATEGY MAP ) แผนภำพแสดงถ งควำมส มพ นธ ระหว ำงเป ำประสงค ในแต ละม ต ท ม ควำมเช อมโยงก น ในล กษณะของเหต และผล 11

12 ต วช ว ดและค าเป าหมาย (KEY PERFORMANCE INDICATOR - KPI) เคร องม อท ใช ว ดผลกำรด ำเน นงำน /ประเม นผลกำรด ำเน นงำน ในด ำนต ำงๆ ขององค กร ซ งสำมำรถแสดงผลเป นข อม ล ในร ปของต วเลข เพ อสะท อนประส ทธ ภำพประส ทธ ผลกำรท ำงำน ขององค กรหร อหน วยงำนต ำงๆ ภำยในองค กร 12

13 ความหมายของด ชน / ต วบ งช / ต วช ว ด (INDEX / INDICATOR) 1. แสดงป จจ ยน ำเข ำ (INPUT INDICATOR) 2. แสดงกำรกระท ำท เก ดข น (PROCESS OR PERFORMANCE INDICATOR) 3. แสดงผลท ได ร บ (OUTPUT INDICATOR) 4. แสดงผลส ำเร จ (OUTCOME INDICATOR) 5. ประส ทธ ผล (EFFECTIVENESS) 6. ประส ทธ ภำพ (EFFICIENCY) 7. ผลกระทบ (IMPACT) 13

14 ค ณล กษณะสาค ญของเคร องช ว ดท ด (IMPORTANT CHARACTERISTIC OF INDICATOR) 1. ม ความถ กต อง สามารถว ดส งท ต องการว ดจร ง ๆ (Validity) 2. เป นภาวะว ส ยและเช อถ อได (Objectivity / Reliability) 3. ม ความไวต อการว ดการเปล ยนแปลง (Sensitivity) 4. ม ความเฉพาะเจาะจงใช ว ดส งท จะว ดได (Specificity) 5. เป นสากล (Universality) 6. เป นท ยอมร บ(Acceptability) 7. ง ายแก การคานวณ (Simple Calculation) 8. ประหย ดเวลาในการจ ดหา (Low Cost) 14

15 ประโยชน ของเคร องช ว ด (BENEFITS OF INDICATOR) เพ อว ดความก าวหน า ว ดประส ทธ ภาพ ประเม นประส ทธ ผลและผลกระทบของ กระบวนการพ ฒนา ช ให ผ บร การทราบว าเป าหมายท ได กาหนดไว ใกล จะบรรล ผลส าเร จแล วหร อย ง ระด บผ กาหนดนโยบาย เคร องช ว ดเป นเคร องม อท ใช บ งบอกสถานะของส งท ต องการว ด ระด บการดาเน นงานตามแผน เคร องช ว ดเป นเคร องม อท ใช บ งบอกว าโครงการหร อบร การท ใช ประชาชน เหมาะสมด หร อไม สอดคล องก บภาวะเศรษฐก จส งคมหร อไม 15

16 ต วอย างต วช ว ดของต างประเทศ ด านค ณภาพช ว ต ม ต /ประเทศ อ งกฤษ แคนนาดา น วซ แลนด มาเลเซ ย เศรษฐก จ - จ ำนวนสถำนเล ยงเด ก ว ย 1-4 ป ท จดทะเบ ยน - รำยไดเฉล ยต อห ว ของผ ม งำนท ำเต มเวลำ - อ ตรำกำร ล มละลำยของ ธ รก จ - ควำมพ งพอใจใน กำรท ำงำนและ เง อนไขในกำร ท ำงำน - จ ำนวนกำรก อสร ำง บ ำนใหม -จ ำนวนว นท น กท องเท ยวเข ำพ กใน ห องพ ก - รำยได ต อห ว - ส มประส ทธ จ น ส งคม - จ ำนวนบ ำนท สร ำงใหม - ควำมพ งพอใจของ ประเทศตนเอง - อ ตรำกำรเข ำถ ง สนภำบร กำรด แล เด ก - อ ตรำกำรเข ำถ งท อย อำศ ยท เหมำะสม - ช มชนเข มแข ง - กำรส อสำรโดยใช อ เล กทรอน ค - ร อยละของกำรหย ำ ร ำง - สมำช กองค กรไม แสวงหำกำไร ส งแวดล อม - กำรปล อยก ำซ คำร บอนไดออกไซด - กำรใช น ำของ คร วเร อน - ค ณภำพอำกำศ - อ ตรำกำรแปรใช ใหม (Recycle) ของคร วเร อน - กำรจ ดกำรของเส ย และน ำมำใช ใหม - ค ณภำพน ำด ม - ด ชน ค ณภำพ อำกำศ - ร อยละของพ นท ป ำ 16

17 ค ณสมบ ต ของต วช ว ดท ด 17

18 ร ปแบบต วช ว ดและค าเป าหมาย จ ำนวน Number ล ำด บ Order ร อยละ Percentage ร ปแบบ อ ตรำส วน Ratio ระด บ Level ค ำเฉล ย Average or Mean 18

19 ประเภทต วช ว ด ต วช ว ดเช งปร มาณ ต วช ว ดเช งค ณภาพ ต วช ว ดเช งเวลา ต วช ว ดเช งค าใช จ าย ผลผล ตตำมคำดหว ง เช น ควำมถ ร อยละ อ ตรำส วน หร อต วเลขเพ อสะท อน ควำมสำเร จตำม ว ตถ ประสงค ของ โครงกำรท สำมำรถว ดได ในเช งต วเลขก บ ควำมสำเร จ เช น จ ำนวนบ คลำกรเข ำ ร วมส มมนำ 100 คน กำรปร บปร งสถำนท จ ำนวน 20 แห ง ว ดควำมสำเร จท ปรำกฏ จำกเช งปร มำณว ำม ค ณภำพระด บไหน อย ำงไร เช น ระด บควำมพ งพอใจ ระด บควำมสำเร จของ ก จกรรม เช น ควำมร ควำมสำมำรถ ควำมสะอำด เร ยบร อย ควำมสวยงำม ควำมคงทน ถำวร ควำมสมบ รณ ว ดควำมสำเร จและ ระยะเวลำในกำรด ำเน น โครงกำรว ำตรงตำม เป ำหมำยท ก ำหนดของ โครงกำรหร อไม เช น ปร บปร งบ ำนพ ก 5 ห อง ใชเวลำ 6 เด อน ต วช ว ดผลกำรใช จ ำย งบประมำณเพ อด ำเน น โครงกำรว ำเป นไปตำม โครงกำรท ก ำหนดหร อไม เช น โครงกำรปร บปร ง บ ำนพ ก 5 ห อง ก ำหนด งบประมำณไว เป นจ ำนวน 3 แสนบำท ต วช ว ดเช งค ำใช จ ำย ค อ กำรตรวจสอบว ำงบประมำณ ท ใช ในกำรปร บปร งบ ำนพ ก น น ได ใช จ ำยไปไม เก น จ ำนวนงบประมำณท ก ำหนด (3 แสนบำท) 19

20 ต วช ว ดท กรมสรรพสาม ตในการดาเน นงาน ระด บก จกรรม ต วช ว ดแสดงความค บหน า ในระยะส นของแผนงาน ระด บผลผล ต ต วช ว ดแสดงผลงาน/ ผลผล ต ท เก ดจากการ ดาเน นก จกรรมโดยตรง ระด บผลล พธ ต วช ว ดแสดงผลล พธ หร อ ผลกระทบท ได ร บจากการ ดาเน นการตามแผนงาน โครงการ - ร อยละความส าเร จ - ระด บความส าเร จ - จานวนรายได ภาษ สรรพสาม ต - จานวนคด / ค าปร บ - จานวนรายผ ถ ก ตรวจสอบ - จานวนคร งท ออก ตรวจ - ร อยละของภาษ สรรพสาม ตท จ ดเก บได ตามเป าหมาย - จานวนข อร องเร ยนท ลดลง - ร อยละความผ ดพลาด ในการตรวจสอบ - ร อยละความพ งพอใจ - ร อยละของบ คลากรท ผ านเกณฑ การประเม น 20

21 แนวทางในการแปลงระบบ ประเม นผลลงส ระด บบ คคล กระบวนการในการแปลงระบบ ประเม นผลลงส ระด บบ คคล ระด บองค กร ระด บองค กร เป ำประสงค และต วช ว ดในระด บองค กร ข นตอนท 1: กำรย นย นระบบประเม นผลขององค กร ระด บ สาน ก/กอง บทบำท หน ำท และภำรก จ ของสำน ก/กองท สน บสน น ต อเป ำประสงค และต วช ว ด ในระด บองค กร เป ำประสงค ในระด บสำน ก/กอง ต วช ว ดในระด บสำน ก/กอง ระด บสำน ก/กอง บทบำท หน ำท และภำรก จ ในงำนประจ ำของสำน ก/กอง ข นตอนท 2 : กำรแปลงระบบประเม นผล จำกระด บองค กำรลงส ระด บสำน ก/กอง 2.2 ก ำหนด เป ำประสงค ท ส ำน ก/กองม ส วน ผล กด นเป ำประสงค ขององค กร 2.1 ย นย น บทบำทหน ำท ของส ำน ก/กอง 2.3 ก ำหนด เป ำประสงค เพ มเต ม ตำมหน ำท งำน ท ย งไม ได ม กำรประเม น 2.4 ก ำหนด ต วช ว ดในแต ละ เป ำประสงค ระด บบ คคล บทบำท หน ำท ของ บ คคล ท สน บสน นต อ เป ำประสงค และต วช ว ด ของผ บ งค บบ ญชำ บทบำท หน ำท งำน ของบ คคล (Job Description) เป ำประสงค ในระด บบ คคล ต วช ว ดในระด บบ คคล ระด บบ คคล งำนท ได ร บ มอบหมำย เป นพ เศษ ข นตอนท 3 : กำรแปลงระบบประเม นผล จำกระด บสำน ก/กองลงส ระด บบ คคล 3.3 ก ำหนด เป ำประสงค เพ มเต ม ตำมหน ำท งำน ท ย งไม ได ม กำรประเม น 3.1 ย นย น หน ำท งำน ของบ คคล 3.4 ก ำหนด เป ำประสงค เพ มเต ม ตำมงำนท ได ร บ มอบหมำยพ เศษท ย ง ไม ได ม กำรประเม น 3.2 ก ำหนด เป ำประสงค ท บ คคลม ส วน ผล กด นเป ำประสงค ของผ บ งค บบ ญชำ 3.5 ก ำหนด ต วช ว ดในแต ละ เป ำประสงค 21

22 ประเภทของต วช ว ดระด บบ คคล 1. ต วช ว ดเพ องานร บผ ดชอบเพ อสน บสน นการบรรล ย ทธศาสตร เป าประสงค และต วช ว ดขององค กร 2. ต วช ว ดเพ องานร บผ ดชอบตามหน าท (งานประจาท นอกเหน อจากข อ 1) 3. ต วช ว ดเพ องานร บผ ดชอบท ได ร บมอบหมายพ เศษ จากผ บ งค บบ ญชา 4. ต วช ว ดเพ อความร บผ ดชอบต อการพ ฒนาตนเอง 22

23 เคร องม อช วยในกำรว เครำะห เพ อก ำหนดเป ำประสงค และต วช ว ดระด บส ำน ก OS Matrix Role Result Matrix Result Chart ต วช ว ด ผลล พธ 1 ร อยละของหน วยงำนของร ฐท สำมำรถลดข นต อนและระยะเวลำกำรปฏ บ ต รำชกำรเพ อให บร ก ำรประชำชนลงโดยเฉล ยร อยละ 30 ข นไป ระยะเวลำของข นตอนกำรปฏ บ ต รำชกำรของส วนรำ ชกำรลดลง (เหม อน ต วช ว ดท 11) 2 ระด บควำมสำเร จในกำรส งเสร มและผล กด นให หน วยงำนของร ฐด ำเน นกำรตำม พ.ร.ฎ. หน วยงำนของร ฐด ำเน นกำรตำม พ.ร.ฎ. ว ำด วยหล กเกณฑ และว ธ กำรบร หำรก จกำรบ ำ นเม องท ด พ.ศ จ ำนวนท เพ มข นของบ นท กข อตกลงกำรเป นพ ว ำด วยหล กเกณฑ และว ธ กำรบร หำรก จกำรบ ำนเม อ งท ด พ.ศ. 2546ได ตำมเป ำหมำย(เหม อนต วช ว ดท 9) นธม ตรเคร อข ำยกำรพ ฒนำระบบรำชกำร ม เคร อข ำยกำรพ ฒนำระบบรำชกำรเพ มข น 4 ร อยละของประชำชนท ร บร ว ำม กำรพ ฒนำระบ บรำชกำร ประชำชนท ร บร ว ำม กำรพ ฒนำระบบรำชกำร 5 ร อยละของข ำรำชกำรในหน วยงำนรำชกำรกล มเป ำหมำยร บร และเข ำใจเก ยวก บกำรพ ฒนำระ ข ำรำชกำรในหน วยงำนรำชกำรกล มเป ำหมำยร บร แ สลธ. สถาบ น โครงสร าง ภ ม ภาค ต ดตาม เผยแพร กฎหมาย ว จ ยและพ GG ฒนา 1. ร อยละของหน วยงำนของร ฐท สำมำรถลดข นตอนและ ระยะเวลำกำรปฏ บ ต รำชกำรเพ อให บร กำรประชำชนลง หน วยงา น สถำบ น GG โครงสร ำ ง ผลล พธ : หน วยราชการสามารถลดข นตอนและระยะเวลาลงได โดยเฉล ย ร อยละ30 ข นไป กาหนดมาตรการ หล กเกณฑ และแนวทางในการลดข นตอน ผล กด นและส งเสร มให หน วยราชการลดข นตอน โดยร บผ ดชอบในด านหล กเกณฑ และแนวทาง ต ดตามและประเม นผลสาเร จในการลดข นตอนของหน วยงาน ผล กด นและส งเสร มให หน วยราชการลดข นตอน (รายกรมและกระทรวง) โดยร บผ ดชอบ ในด านรายละเอ ยดเก ยวก บเน องาน (function expert) 16. ระด บควำมสำเร จของกำรพ ฒนำระบบบร กำรผ ำนทำงระบบ อ เล กทรอน กส ผลล พ ธ : บบรำชกำร 6 ร อยละของผ ร บบร กำรกล มเป ำหมำยท เห นว ำ สำน กงำน ก.พ.ร. เป นองค กรต นแบบของกำรพ ฒนำระบบรำชกำ ร 7 ร อยละของระด บควำมพ งพอใจของบ คลำกรใ นกำรปฏ บ ต งำน 8 ระด บควำมสำเร จในกำรผล กด นใหเก ดกำรพ ฒ นำข ดสมรรถนะหล ก (Core Competency) ของเจ ำหน ำท ก.พ.ร. 9 ร อยละของควำมสำเร จตำมเป ำหมำยผลผล ตข องส วนรำชกำร 9.1 จ ำนวนภำรก จ/ข อเสนอแนะ/ค ำปร กษำเก ยวก บกำรพ ฒนำระบบรำชกำร ละเข ำใจเก ยวก บกำรพ ฒนำระบบรำชกำร ผ ร บบร กำรกล มเป ำหมำยท เห นว ำ สำน กงำน ก.พ.ร. เป นองค กรต นแบบของกำรพ ฒนำระบบรำชกำ บ คลำกรม ควำมพ งพอใจในกำรปฏ บ ต งำน เจ ำหน ำท ก.พ.ร.ม สมรรถนะหล ก (Core Competency) ม ข อเสนอแนะในกำรพ ฒนำระบบรำชกำร ภ ม ภำค ต ดตำม เผยแพร กฎหมำย ผล กด นและส งเสร มให หน วยราชการลดข นตอน โดยการสน บสน น Area Officer (ราย จ งหว ด) ประเม นผลส มฤทธ จากการลดข นตอนในภาพรวมจากหน วยงาน โดยประเม นจาก ประชาชนและผ ร บบร การหล งจากท ได นาแนวทางในการลดข นตอนไปปฏ บ ต เผยแพร และประชาส มพ นธ ให ก บหน วยราชการและประชาชน ร บทราบ ม ความร ความ เข าใจเก ยวก บการลดข นตอน ให คาปร กษาและประสานการแก ไขป ญหาเก ยวก บกฎหมายท เป นอ ปสรรคตามข อเสนอ ของส วนราชการ (เฉพาะในบางหน วยงานเท าน น) จ ดหำและ ก ำก บด แล กำรต ดต ง Infrastruc ture และ Applicatio n ให ข อม ล ในส วนท เป นควำม ร บผ ดชอ บของ หน วยงำน จ ดท ำ ระบบ ให บร กำร ผ ำนระบบ call center และ web-site สลธ. ท กหน วยงาน เผยแพร ประชำ ชนได ใช บร กำร ผ ำน ทำง ระบบ อ เล กท รอน กส 9.2 หน วยงำนรำชกำรจ ำนวนไม น อยกว ำร อยละ 10 ได ด ำเน นกำรตำม พ.ร.ฎ หน วยงำนของร ฐน ำค ำปร กษำไปใช ในกำรพ ฒนำระ บบรำชกำร หน วยงำนของร ฐด ำเน นกำรตำม พ.ร.ฎ. ว ำด วยหล กเกณฑ และว ธ กำรบร หำรก จกำรบ ำนเม อ ว จ ยและ พ ฒนำ สลธ. สน บสน นการเบ กจ ายงบประมาณ ว ำด วยหล กเกณฑ และว ธ กำรบร หำรก จกำรบ ำ นเม องท ด พ.ศ งท ด พ.ศ. 2546ได ตำมเป ำหมำย(เหม อนต วช ว ดท 2) กพร.น อย OS-Matrix ตารางแสดงความร บผ ดชอบ 23

24 แนวทาง การน าไปปฏ บ ต ของกรมสรรพสาม ต 24

25 การดาเน นงานของกรม 1.ก ำหนดย ทธศำสตร และ ต วช ว ดท สำค ญขององค กร 2. กำรสร ำงควำมร ควำม เข ำใจ 3. ก ำหนด ย ทธศำสตร ระด บ หน วยงำน ท กหน วยงำน 4. ว เครำะห และ ประเม นผลระด บ หน วยงำน 5. ว เครำะห และ ประเม นผลระด บบ คคล กำรลงนำมกำรปฏ บ ต รำชกำรระด บ กระทรวง กำรลงนำมกำรปฏ บ ต รำชกำร ระด บกรม กำรลงนำมกำรปฏ บ ต รำชกำร ระด บหน วยงำน(สำน ก/ภำค/พ นท ) กำรประเม นผลตำมหล กเกณฑ เช อมโยงก บระบบ PMS และระบบแรงจ งใจ 25

26 ย ทธศาสตร กรมสรรพสาม ตประจาป 2558 พ นธก จท 1 จ ดเก บภาษ อย างม ประส ทธ ภาพเพ อ ฐานะทางการคล ง อย างย งย น พ นธก จท 2 ยกระด บมาตรฐาน การตรวจสอบ ป องก น และปราบปราม พ นธก จท 3 เสนอแนะนโยบาย ภาษ เพ อส งคม ส งแวดล อม และ พล งงานรองร บ ประชาคมอาเซ ยน พ นธก จท 4 พ ฒนามาตรฐาน การให บร การ ส ความเป นเล ศ พ นธก จท 5 พ ฒนาองค กรให ท นสม ย โปร งใส และ เป นธรรม ย ทธศาสตร ท 1 เพ มประส ทธ ภำพ กำรจ ดเก บภำษ เพ อ ส งเสร มฐำนะ ทำงกำรคล ง อย ำงย งย น ย ทธศาสตร ท 2 เพ มประส ทธ ภำพ กำรตรวจสอบและ ปรำบปรำม แบบบ รณำกำร ย ทธศาสตร ท 3 ม งส กำรเป นผ น ำกำร จ ดเก บภำษ ใน ประชำคมอำเซ ยน เพ อส งคม ส งแวดล อมและ พล งงำน ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนำกำรให บร กำร ส กำรเป นองค กร ช นน ำ ในระด บสำกล ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนำองค กร โดยย ดหล ก ธรรมำภ บำล และ สอดคล องก บ แนวทำงประชำคม อำเซ ยน 26

27 การพ ฒนาองค กร ประส ทธ ภาพ ค ณภาพการให บร การ ประส ทธ ผล ประเด นย ทธศาสตร แผนท ย ทธศาสตร ของกรมสรรพสาม ต 2558 ว ส ยท ศน : ผ นาการจ ดเก บภาษ เพ อส งคม ส งแวดล อม และพล งงาน 1. เพ มประส ทธ ภาพการจ ดเก บ ภาษ เพ อส งเสร มฐานะทางการ คล งอย างย งย น 2.เพ มประส ทธ ภาพการ ตรวจสอบและปราบปราม แบบบ รณาการ 3. ม งส การเป นผ นา การจ ดเก บภาษ ในประชาคม อาเซ ยน เพ อส งคม ส งแวดล อมและพล งงาน 4. พ ฒนาการให บร การ ส การเป นองค กรช นนา ในระด บสากล 5. พ ฒนาองค กร โดยย ดหล กธรรมาภ บาล และสอดคล องก บแนวทาง ประชาคมอาเซ ยน S S1: จ ดเก บภาษ อย าง ม ประส ทธ ภาพ S2: สร างความเป นธรรมและ โปร งใส ในการควบค ม ตรวจสอบ ป องก นและ ปราบปราม S3: เป นท ยอมร บของอาเซ ยน ด านการจ ดเก บภาษ เพ อส งคม ส งแวดล อม และ พล งงาน S4: ม ความเป นเล ศด านบร การ ในระด บสากล S5: ค ณภาพการบร หารจ ดการ ส ความเป นม ออาช พ โดยย ด หล กธรรมาภ บาล C1 : ประชาชนและส งคมได บร โภค ส นค าท ม ค ณภาพ C2: ผ ร บบร การและผ ม ส วนได เส ย ม ความพ งพอใจ ในการบร การ ท โปร งใส และเป นธรรม C P P1: เก ดกระบวนการช ดเจน ม มาตรฐาน และสร างม ลค าเพ ม ในการจ ดเก บภาษ P2: อานวยความสะดวกและ เพ มข ดความสามารถในการ แข งข นอย างย งย น P3 : เพ มความสามารถในการ ควบค มตรวจสอบ ป องก นและ ปราบปราม P4: สร างแนวร วมการจ ดเก บ ภาษ ในประชาคมอาเซ ยน P5 : ส งเสร มความร บผ ดชอบ ต อส งคม ส งแวดล อม และ พล งงาน L1 : องค กรม ความท นสม ย L2 : เป นองค กรแห งนว ตกรรม และการเร ยนร 27 L

28 แผนท ย ทธศาสตร สาน กงานสรรพสาม ตภาค ประจาป

29 แผนท ย ทธศาสตร สาน กงานสรรพสาม ตพ นท ประจาป

30 กระบวนการถ ายทอดต วช ว ด ของกรมสรรพสาม ต คาร บรอง การปฏ บ ต ราชการ OS0 ระด บกรม OS1 ระด บสาน กงาน สรรพสาม ตภาค / พ นท OS2 ระด บท านภาค / ส.พ นท OS3 ระด บใต บ งค บ บ ญชา PMS ระด บ บ คคล แรงจ งใจ 30

31 ต วช ว ดประกอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการกรมสรรพสาม ต ส วนกลาง ภาค พ นท KPI ย ทธศำสตร KPI โครงกำรย ทธศำสตร KPI แผนปฏ บ ต กำร KPI หล กเกณฑ กำรประเม นผล KPI ย ทธศำสตร KPI โครงกำรย ทธศำสตร KPI แผนปฏ บ ต กำร KPI หล กเกณฑ กำรประเม นผล KPI ย ทธศำสตร KPI หล กเกณฑ กำรประเม นผล 31

32 ระด บสาน ก ระด บผอ. ระด บผ ใต บ งค บบ ญชา OS Matrix ช นท 1 OS Matrix ช นท 2 32 OS Matrix ช นท 3

33 สร ปข นตอนกำรถ ำยทอดต วช ว ดระด บองค กรส ระด บบ คคล 1. ทบทวนย ทธศำสตร กรมสรรพสำม ต 2. จ ดท ำแผนท ย ทธศำสตร กรมสรรรพสำม ต 3. ก ำหนดเป ำประสงค และต วช ว ดท สำค ญของกรมฯ(OS Matrix ช น 0) 4. จ ดท ำแผนท ย ทธศำสตร ระด บสำน ก/กล ม/ศ นย /ภำค/พ นท 5. ก ำหนดเป ำประสงค และต วช ว ดระด บสำน ก (OS Matrix ช น1) 6. ก ำหนดเป ำประสงค และต วช ว ดระด บผ อ ำนวยกำร (OS Matrix ช น2) 7. ก ำหนดเป ำประสงค และต วช ว ดระด บห วหน ำส วนและ ผ ใต บ งค บบ ญชำ (OS Matrix ช น3) 8. น ำต วช ว ดท ว เครำะห ด งข อ 5-6 ประกอบกำรประเม นผลกำร ปฏ บ ต รำชกำรระด บบ คคล (PMS) 33

34 สำน กแผนภำษ ส วนวำงแผนและพ ฒนำค ณภำพกำรบร หำรงำน โทร ต อ

Individual Scorecard การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ของระด บองค กรส ระด บบ คคล PMQA ป 53 ส วนราชการ

Individual Scorecard การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ของระด บองค กรส ระด บบ คคล PMQA ป 53 ส วนราชการ Individual Scorecard การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมาย ของระด บองค กรส ระด บบ คคล 1 PMQA ป 53 หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร SP ส วนราชการ SP 5 หน า 106/ 158 ส วนราชการม การถ ายทอด (Cascading) ต วช ว ด และเป

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หาร ๑. HR Scorecard ก บการบร หารในภาคร ฐของไทย HR Scorecard เป นเคร องม อสาหร บใช ประเม นความสาเร จด านการบร หารของ องค กรเพ อนาไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา ป งบประมาณ พ.ศ. พ ๒๕๕๘ กล มพ ฒนาองค กร สาน กงานป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครราชส มา คานา สำน กงำนป องก นควบค มโรคท ๕ จ งหว ดนครรำชส มำได จ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.2557 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.2557 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2 คำนำ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พศ2550 มาตรา 76 ได ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น เพ อแสดงมาตรการและรายละเอ ยดของ แนวทางในการปฏ บ ต ราชการในแต ละป ของการบร

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan) 1 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง 2 คำนำ แผนพ ฒนาบ คลากร

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มพ ฒนาระบบบร หาร สารบ ญ คานา 2 ประกาศเจตนารมณ 3 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 4 1.1 ข อม ลองค การ 4 ว ส ยท ศน 4

More information

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) กล มพ ฒนาระบบบร หาร (กพร.) กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า การบร หารจ ดการภาคร ฐในป จจ บ นได ย ดหล กการบร หารก

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช

แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช แผนฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ประจาป งบประมาณ ป พ.ศ. 2558 กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช สารบ ญ หน า สาน กบร หารงานกลาง 1 ส วนการคล ง 1 ส วนประชาส มพ นธ และเผยแพร 4 ส วนฝ กอบรม 7 สาน กป องก น ปราบปราม

More information

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) 1 แนวค ดและความเป นมาของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ การบร หารจ ดการบ านเม องท ด เป นหล กการบร หารท ได ร บการตราข นเป นกฎหมาย ด งท ปรากฏใน พระราชบ ญญ ต

More information

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ และการตรวจร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน (Certified FL)

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ และการตรวจร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน (Certified FL) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ และการตรวจร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน (Certified FL) นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล ห วหน ากล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมปศ ส ตว Tel. 02-653-4444 (1511

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O<

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< ท มาของ PMQA PMQA ย อมาจาก Public Sector Management Quality Award ภาษาไทยเร ยกว า รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ซ งประเทศไทยโดยส าน กงาน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนบร หารความเส ยง องค การจ ดการน าเส ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนบร หารความเส ยง องค การจ ดการน าเส ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนบร หารความเส ยง องค การจ ดการน าเส ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ตามท องค การจ ดการน าเส ย ได จ ดท าแผนบร หารความเส ยงประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นงานในภาพรวมสามารถบรรล

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช

More information

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551 การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551 ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงานเร อง การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน มาตรฐานกระบวนการด านฐานข อม ล และระบบสารสนเทศ

ค ม อการปฏ บ ต งาน มาตรฐานกระบวนการด านฐานข อม ล และระบบสารสนเทศ ค ม อการปฏ บ ต งาน มาตรฐานกระบวนการด านฐานข อม ล และระบบสารสนเทศ สาน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ถ นายน 2555 ก คำนำ ค ม อการปฏ บ ต งาน มำตรฐำนกระบวนกำรด ำนฐำนข อม ลและระบบสำรสนเทศ เล มน จ ดทาข นเพ อให สอดร

More information

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง...

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information