การเพ มส ทธ ประโยชน ทางการแพทย ส ำน กจ ดระบบบร กำรทำงกำรแพทย

Size: px
Start display at page:

Download "การเพ มส ทธ ประโยชน ทางการแพทย ส ำน กจ ดระบบบร กำรทำงกำรแพทย"

Transcription

1 การเพ มส ทธ ประโยชน ทางการแพทย ส ำน กจ ดระบบบร กำรทำงกำรแพทย

2 การเพ มส ทธ ประโยชน ทางการแพทย ป เหมาจ ายคลอดบ ตร 12,000 เป น 13,000 บาท 2. ท นตกรรม จาก 250 บาท/คร ง ไม เก น 500 บาท เป น 300 บาท/คร ง ไม เก น 600 บาท ค าฟ นเท ยมไม เก น 1,400 บาท เป นไม เก น 4,400 บาท (ใส ฟ นท งปาก) 3. ขยายส ทธ ครอบคล มกรณ เจ บป วยด วยโรคจ ต

3 การเพ มส ทธ ประโยชน ทางการแพทย ป ขยายส ทธ กรณ เจ บป วยฉ กเ ฉ น เข าร กษาในโรงพยาบาลอ น ไม จาก ดจานวนคร ง (เด ม 2 คร ง/ป ) 5. เพ มค ายากรณ ร กษาโรคมะเร ง ไม เก น 272,100 บาท ตามหล กเกณฑ (เด ม 50,000 บ.) 6. เพ มส ทธ กรณ บาบ ดทดแทนไตให ผ เป นไตวายเร อร งระยะส ดท าย ก อนการเป นผ ประก นตน ให ได ร บส ทธ ปล กถ ายไต

4 การเพ มส ทธ ประโยชน ทางการแพทย ปร บส ทธ การร กษาผ ท พพลภาพ (เด มค าร กษาพยาบาล 2,000 บาท/เด อน) กรณ เข าร บบร การในสถานพยาบาลร ฐ กรณ ผ ป วยนอก : เท าท จ ายจร งตามความจาเป น กรณ ผ ป วยใน : จ ายค าบร การทางการแพทย ด วยระบบ DRG กรณ เข าร บบร การในสถานพยาบาลเอกชน กรณ ผ ป วยนอก : เท าท จ ายจร งไม เก น 2,000 บาท/เด อน กรณ ผ ป วยใน : เท าท จ ายจร งไม เก น 4,000 บาท/ เด อน เหมาจ ายค าพาหนะเพ อร บบร การทางการแพทย เด อนละ 500 บาท

5 ป 2555 การเพ มส ทธ ประโยชน ทางการแพทย 1. ขยายความค มครอง กรณ ผ ประก นตนม ความจาเป นต องร กษาด วยยาในบ ญช ยา หล กแห งชาต บ ญช จ (2) โดยสาน กงานประก นส งคมจะสน บสน นยาตามท กาหนดใน ประกาศคณะกรรมการแห งชาต ด านยา 2. ขยายส ทธ ครอบคล มกรณ ท ต องร กษาต วในโรงพยาบาลเก น 180 ว นในหน งป 3. เพ มการเข าถ งยาต านไวร สเอดส โดยเร มร บยา เม อ CD4 น อยกว าหร อเท าก บ 350 ตามข อบ งช 4. การปร บว ธ การจ ายค าบร การทางการแพทย

6 หล กเกณฑ การจ าย ค าบร การทางการแพทย สาน กจ ดระบบบร การทางการแพทย

7 การปร บว ธ จ ายค าบร การทางการแพทย แนวค ด : เพ มประส ทธ ภาพการเข าถ งบร การของผปต. โดยปร บอ ตรา และร ปแบบว ธ การจ ายค าบร การทางการแพทย 1. เพ มการเข าถ งบร การโรคท ม ความซ บซ อนหร อค าใช จ ายส ง 2. ให ผปต.ได ร บการส งต อเพ อการร กษาอย างเป นธรรม 3. สร างแรงจ งใจให สถานพยาบาลม การพ ฒนาค ณภาพบร การ 4. ผปต.สามารถเข าถ งยา เข าถ งเทคโนโลย ทางการแพทย ท เป นป จจ บ น ได อย างเท าเท ยม และม ทางเล อกในการร บบร การท หลากหลายมากข น

8 การจ ายค าบร การทางการแพทย แก สถานพยาบาล (ใหม ) เหมาจ าย 1446 /คน/ป ภาระเส ยง 26 โรค ผ ป วยนอก 60% ผ ป วยในท กโรค 40% (ตาม DRG) กรณ Adj RW < บาท/คน/ป HA 77 บาท/คน/ป (คร งป แรก) จ ายตามระบบ DRG ตามความร นแรงของโรค (RW.) 446 บาท/คน/ป (วงเง น 4,460 ล านบาท/ป ) Adj RW 2 Adj RW ไม เก น 15,000 บาท

9 หน าท ของสถานพยาบาล ให การร กษาจนส นส ดการร กษาโดยไม จาก ดจานวนเง นค าใช จ าย ไม จาก ดจานวนคร ง ไม เร ยกเก บเง นเพ มจากส ทธ สถานพยาบาลตามบ ตรต องส งข อม ลการร กษาพยาบาลให สาน กงาน กลางสารสนเทศบร หารส ขภาพ (สกส.) (ข อม ล เช น โรคหล ก โรคร วม โรคแทรกซ อน ห ตถการและการผ าต ด อาย จานวนว นนอน ฯลฯ) กรณ ส งต อเพ อการร กษาต องเป นโรคท สถานพยาบาลไม ม ศ กยภาพท จะร กษา การส งต อต องเข ยนใบส งต วเพ อร บผ ดชอบค าใช จ าย

10 หน าท ของสาน กงานประก นส งคม จ ายค าบร การทางการแพทย สถานพยาบาลตามบ ตรร บรองส ทธ สถานพยาบาลอ น ผ ประก นตน ตรวจสอบข อม ลท สถานพยาบาลรายงานไปย งสกส.

11 หน าท ของผปต. หากต องการใช ส ทธ ประก นส งคม 1. ต องเข าร กษาในสถานพยาบาลท เล อก 2. ปฏ บ ต ตามระบบการส งต อในระบบประก นส งคม 3. หากไม ทาตามระบบต องย นด จ ายเง นเอง หร อจ ายร วมกรณ โรคร นแรง

12 ว ธ จ าย คานวณตามกล มว น จฉ ยโรคร วม (DRGs) เฉพาะ IPD ท ม ค าน าหน กส มพ ทธ ปร บตามว นนอน (AdjRw : Adjusted Relative Weights) AdjRw 2 ไม เก น 15,000 บาท/AdjRw (ภายในวงเง นไม เก น 4,460 ล านบาท/ป ) จ ายโดย สจพ. โดยร บข อม ลจาก สกส.

13 กรณ เข ารพ.ตามบ ตร แนวปฏ บ ต การจ าย กรณ ส งต อ (ร กษาไม ได ) 1. ส งต อไป Supra contractor กรณ 2 สปส.จ ายให Supra กรณ < 2 รพ.ตามบ ตรจ าย 2. ผปต.ไม ไปตามท รพ.ตามบ ตรจ ดให จนท.ของสปส.จ ดรพ.ให จนท.โทรแจ งรพ.ตามบ ตร กรณ 2 สปส.จ ายรพ. (ท ผปต.ไปร กษา) กรณ < 2 รพ.ตามบ ตรจ าย

14 กรณ เข ารพ.ตามบ ตร แนวปฏ บ ต การจ าย กรณ ส งต อ (ร กษาไม ได ) 3. ผปต.ไปรพ.ท ได ทาข อตกลงไว ก บสปส. รพ.ท ทาความตกลงต องโทรแจ ง รพ. ตามบ ตรเพ อทาใบส งต ว กรณ 2 สปส.จ ายรพ. (ท ทาข อตกลง) กรณ < 2 รพ.ตามบ ตรจ าย ค าใช จ ายท RW 2 ให รวม F/U 2 คร ง

15 กรณ เข าโรงพยาบาลตามบ ตร กรณ ย ายโรงพยาบาล ผปต.ขอย ายเอง RW 2 สปส.จ ายให ผปต. ส วนเก น ผปต.ร บผ ดชอบ RW < 2 ผปต.ร บผ ดชอบท งหมด ผปต.ขอย ายเพราะรพ.ตามบ ตรให การร กษาไม ถ กต อง ไม เหมาะสม ฯลฯ RW 2 สปส.จ ายให ผปต. ส วนเก น รพ.ตามบ ตรร บผ ดชอบ RW < 2 รพ.ตามบ ตรร บผ ดชอบท งหมด

16 กรณ ไปเข าท รพ.อ น (ไม ใช ส ทธ ในรพ.ตามบ ตร) RW 2 สปส.จ ายให ผปต. RW < 2 ผปต.ร บผ ดชอบท งหมด

17 ค าใช จ ายท สปส.จ าย ตาม RW 2 ( 1 AdjRw ไม เก น 15,000 บาท) *ถ ารวมค าแพทย ผ เช ยวชาญแล ว จะไม จ ายค าแพทย ผ เช ยวชาญอ ก *กรณ Audit แล ว ข อม ลไม ถ กต อง จ ายเก น สปส.จะเร ยกเง นค น หร อห กจากค าเหมาจ าย *รพ.ย งใช ส ทธ เบ กยาในบ ญช ยา จ(2) ได (ตามระบบ VMI ) ค าอ ปกรณ Protocal มะเร ง/เคม บาบ ดและฉายแสง เอดส บาบ ดทดแทนไต

18 หล กเกณฑ เง อนไขการจ ายค าบร การทางการแพทย กรณ โรคท ม ค าใช จ ายส ง (AdjRw 2) กรณ เจ บป วยฉ กเฉ น/อ บ ต เหต AdjRw 2 สปส.จ ายในอ ตรา 1AdjRw ไม เก น 15,000 บาท AdjRw < 2 รพ.ตามบ ตรฯ ร บผ ดชอบค าใช จ ายต งแต ร บแจ ง ท งน เง อนไขให เป นไปตามประกาศฯ กรณ ประสบอ นตราย/เจ บป วยฉ กเฉ น

19 บ ญช ยาหล กแห งชาต จ(2) ภคมน ศ ลาน ภาพ สาน กจ ดระบบบร การทางการแพทย

20 บ ญช ยา จ(2) เป นยาท จาเป นต องใช สาหร บผ ป วยเฉพาะราย เหมาะท จะใช บางข อบ งใช ม แนวโน มท จะม การส งยาไม ถ กต อง ผ ส งต องม ความร ความชานาญเฉพาะโรค เทคโนโลย ข นส ง เป นยาราคาแพง ส งผลต อความสามารถในการจ ายของส งคมและผ ป วย ต องม การกาก บการใช อย างเหมาะสมโดยหน วยงานกลาง (authorized system) โรงพยาบาลต องม ระบบกาก บ ประเม น และตรวจสอบการใช ยา และม การ เก บข อม ล การใช ยาเหล าน น เพ อตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคต

21 1. Botulinum A toxin โรคคอบ ด (cervical dystonia ) ใบหน ากระต กคร งซ ก 2. Liposomal amphotericin B โรคต ดเช อ เช อรา 3. Docetaxel มะเร งปอดระยะล กลาม มะเร งต อมล กหมากระยะแพร กระจาย 4. Imatinib CML มะเร งทางเด นอาหาร ม ยา 7 ต ว

22 5. IVIG โรคภ ม ค มก นบกพร องปฐมภ ม โรคเล อด ITP, AIHA Guillain Barre syndrome Myasthenia gravis Pempnigus vulgaris HLH (Hemophagocytic Lymphohistiocytosis) 6. Letrozole มะเร งเต านมท ม Hormone receptor เป นบวกอย ในภาวะหมด ประจาเด อน ตามธรรมชาต ก อนการเป น 1 ป 7. Verteporfin โรคจอประสาทตาเส อมส งว ยแบบเป ยก

23 แนวทางกาก บการใช ยา ระบบอน ม ต การใช ยา ท ง pre Authorization อน ม ต ใช ยา post Authorization กรณ จาเป นเร งด วน ค ณสมบ ต ของสถานพยาบาล ค ณสมบ ต แพทย ผ ทาการร กษา เกณฑ อน ม ต การใช ยา/เกณฑ การว น จฉ ยโรค ขนาดยา/ว ธ การให ยา ระยะเวลาในการร กษา การต ดตามการร กษา/การประเม นผล ข อแนะนาเพ มเต ม

24 เง อนไขการร บบร การ 1.ผ ป วยต องเป นผปต.ตามพระราชบ ญญ ต ประก นส งคม พ.ศ ม ผลการว น จฉ ย/การร กษา ตรงตามข อบ งใช หร อเข าเกณฑ การส งยา ตามเง อนไขท กาหนดในบ ญช ยาหล กแห งชาต 3. แพทย ผ เช ยวชาญท สปส.แต งต งเป นผ อน ม ต ใช ยา 4. กรณ ผปต.ได ใช ยาบ ญช จ(2) ก อนประกาศม ผลบ งค บ เม อสปส.ให ส ทธ รพ.เบ กยาได สามารถใช แบบฟอร มการขออน ม ต ใช ยาฉบ บเด มได เลย ไม ต องขออน ม ต แพทย ผ เช ยวชาญใหม

25 เง อนไขการร บบร การ 5. กรณ สถานพยาบาลใช ยาบ ญช จ(2) แล ว ม ค าบร การอ นท จาเป น ไม สามารถเบ กได 6. การส งต อต องทาหน งส อส งต วเพ อร บผ ดชอบค าใช จ าย 7. กรณ AdjRW 2 สปส.จ ายเง นให รพ.ท ร กษา 8. กรณ AdjRW < 2 รพ.ตามบ ตรต องร บผ ดชอบ

26 ระบบการชดเชยยาในบ ญช ยาหล กแห งชาต บ ญช จ(2) 1. ระบบการอน ม ต การใช ยา (Authorized system) - การส งยาเป นไปตามแนวทาง การกาก บการใช ยาในบ ญช จ(2) - สถานพยาบาลต องม การบ นท กรายละเอ ยดการใช ยาตามแนวทางกาก บการใช ยา จ(2) ท คณะกรรมการบ ญช ยาหล กแห งชาต กาหนด และเตร ยมพร อมสาหร บการตรวจสอบ โดยสปส. หร อหน วยงานกลางในภายหล ง 2. สปส.จ ดหา ยาบ ญช จ(2) ให สถานพยาบาลเป นยา โดยเบ กจาก ระบบ VMI - สถานพยาบาลต องแจ งรายช อผ ประสานงาน - เจ าหน าท ของโรงพยาบาลกรอกแบบฟอร มการกาก บการใช ยา - ขออน ม ต ใช ยาจาก ผอ. / ผ ม อานาจ - การส งข อม ลการใช ยาของผ ประก นตน * ช องทางท 1 ส งข อม ลผ านโปรแกรมการเบ กชดเชยยา * ช องทางท 2 ส งแฟ มข อม ลการชดเชยยา ตามว ธ ท ระบ ในค ม อ Downlord ท

27 กรณ ผ ป วยต องได ร บยา จ(2) ต อเน อง กรณ ส งต อ 1. เม อแพทย พ จารณาเห นว าสามารถส งต วผ ป วยกล บไปร บยา ต อท โรงพยาบาลตามบ ตรฯ ได ให สถานพยาบาลส งต ว ผ ป วยกล บพร อมสาเนาแบบฟอร มกาก บการใช ยา ท ระบ รายการยา, ปร มาณ,ระยะเวลาใช ยา ไปย งสถานพยาบาล ตามบ ตรร บรองส ทธ

28 กรณ ผ ป วยต องได ร บยา จ(2) ต อเน อง (ต อ) 2. สถานพยาบาลท ร บการส งต วกล บ ต องทาหน งส อขออน ม ต เบ กชดเชยยามาท สปส. - แบบฟอร มการอน ม ต ชดเชยยา - สาเนาหน งส อส งต วกล บจากสถานพยาบาลระด บส ง

29 กรณ ผ ป วยต องได ร บยา จ(2) ต อเน อง (ต อ) 3. สถานพยาบาลตามบ ตรฯ ต องส งต วผ ป วยตรวจต ดตาม ผลการร กษาจากแพทย ผ เช ยวชาญเป นระยะ ตามหล ก ว ชาการแพทย และมาตรฐานการร กษาของโรคน นๆ

30

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ กรมบ ญช กลาง สารบ ญ บทท 1 บทนา 1 1.1 ความสาค ญและความเป นมา 1 1.2 ว ตถ ประสงค 2 1.3 ขอบเขต 2 บทท 2 สาระสาค ญของกฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข อง 3 2.1 พระราชบ ญญ ต การกาหนดหล

More information

ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ 2556

ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ 2556 การบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2557 ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ 2556 7 ต ลาคม 2556 โดย นพ.ธ รว ฒน กรศ ลป ผ อานวยการสาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 12 สงขลา ห วข อน าเสนอ 1. เง

More information

ค ม อการเบ กจ ายเง นงบประมาณ จ ดท าโดย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 39 จ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการเบ กจ ายเง นงบประมาณ จ ดท าโดย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 39 จ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการเบ กจ ายเง นงบประมาณ จ ดท าโดย กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 39 จ งหว ดพ ษณ โลก สารบ ญ ล าด บ หน า 1. การย มเง นทดรองราชการ... 1 2. การย มเง นราชการ...

More information

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะอน กรรมการพ ฒนาและร บรองหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สภาการพยาบาล 8 เมษายน 2552 ก ค าน า ในป จจ บ นน ป ญหาส ขภาพของประชาชนไทย ม ความซ บซ อนมากข น ต องอาศ ยความก

More information

การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช.

การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช. การจ ดการ transaction ในการบร หารงบ กองท นประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 57 ภญ. เนตรนภ ส ส ชนวน ช ผ ช วยเลขาธ การสปสช. 7 ต ลาคม 2556 ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการต ดตามข อม ลทางการเง นของ สสจ.หร อหน วยบร การ

More information

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 ----------------------------- ตามท กระทรวงสาธารณส ขได ก าหนดให ว คซ นรวมป องก นโรคห ด-คางท ม-ห ดเยอรม

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง

แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง ด วยกระทรวงสาธารณส ขได กาหนดหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการจ ายเง นบาร ง เพ อเป นค าจ างล กจ าง ช วคราวหร อล กจ างรายคาบของหน

More information

กลไกอภ บาลระบบหล กประก นส ขภาพ เพ อลดความเหล อมล า

กลไกอภ บาลระบบหล กประก นส ขภาพ เพ อลดความเหล อมล า กลไกอภ บาลระบบหล กประก นส ขภาพ เพ อลดความเหล อมล า ค ดใหม ระบบใหม ระบบประก นส ขภาพไทย ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย เด อนเด น น คมบร ร กษ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วข อในการน

More information

หล กฐานประกอบการย มเง น (ปร บปร งป 2557)

หล กฐานประกอบการย มเง น (ปร บปร งป 2557) หล กฐานประกอบการย มเง น (ปร บปร งป 2557) การย มเง นไปราชการ 1. การเด นทางไปราชการ (ภายในประเทศ) 1.1 สาเนาคาส งอน ม ต ให เด นทางไปราชการ (กรณ ผ อน ม ต เป นผ ร กษาราชการแทน ให แนบคาส งร กษาราชการแทนด วย)

More information

รายละเอ ยดและข อกาหนด (Terms of Reference: TOR) การว าจ างดาเน นโครงการจ ดประช ม/ส มมนาเช งว ชาการเพ อนาเสนอผลงานว จ ยด านพล งงาน

รายละเอ ยดและข อกาหนด (Terms of Reference: TOR) การว าจ างดาเน นโครงการจ ดประช ม/ส มมนาเช งว ชาการเพ อนาเสนอผลงานว จ ยด านพล งงาน รายละเอ ยดและข อกาหนด (Terms of Reference: TOR) การว าจ างดาเน นโครงการจ ดประช ม/ส มมนาเช งว ชาการเพ อนาเสนอผลงานว จ ยด านพล งงาน 1. ท มา และเหต ผล กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก คาน า นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ

More information

การพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบบร หารเวชภ ณฑ กระทรวงสาธารณส ข

การพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบบร หารเวชภ ณฑ กระทรวงสาธารณส ข การพ พ ฒนาประส ส ทธ ธ ภาพระบบบร ร หารเวชภ ภ ณฑ กระทรวงสาธารณส ข พ มพ คร งท 1 จ านวน 5000 เล ม พ.ศ.2542 สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ISBN 974-8222-57-8 คณะผ จ ดท า: นายแพทย ว ระ อ งคภาสกร นายก ตต พ ท กษ

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) เป นการรวมต วก นของประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในป 2558 ประกอบด วย ประเทศไทย ส งคโปร มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย บร ไน ฟ

More information

บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล

บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กร และทร พยากรของโรงพยาบาล (1) ม นโยบายด านทร พยากรบ คคลซ งได ร

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

ว ตถ ประสงค เพ อด าเน นการจ ดหาพ สด

ว ตถ ประสงค เพ อด าเน นการจ ดหาพ สด งานพ สด งานพ สด ม หน าท ร บผ ดชอบเก ยวก บการจ ดซ อ/ จ ดจ าง เพ อให ได มาซ งว สด คร ภ ณฑ ท ด น และ ส งก อสร าง รวมท งการแลกเปล ยน การเช า การควบค ม การจาหน ายและการปร บปร งซ อมแซมอาคารเร ยน และ คร ภ ณฑ

More information

มาตรฐานงานบร การด านการนวดไทย ในสถานบร การสาธารณส ขของร ฐ

มาตรฐานงานบร การด านการนวดไทย ในสถานบร การสาธารณส ขของร ฐ งานบร การด านการนวดไทย ในสถานบร การสาธารณส ขของร ฐ สถาบ นการแพทย แผนไทย กรมพ ฒนาการแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเล อก กระทรวงสาธารณส ข และคณะกรรมการพ ฒนางานบร การการแพทย แผนไทย ในสถานบร การสาธารณส ขของร ฐ

More information

หน วยท 2 พน กงานบร หารงานท วไป ๖ (ท าหน าท ล ามภาษาจ นกลาง) อ ตราเง นเด อน ๑6,8๓๐.- บาท

หน วยท 2 พน กงานบร หารงานท วไป ๖ (ท าหน าท ล ามภาษาจ นกลาง) อ ตราเง นเด อน ๑6,8๓๐.- บาท ประกาศการรถไฟแห งประเทศไทย เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลบรรจ เข าทางานการรถไฟแห งประเทศไทย เพ อปฏ บ ต งานในโครงการความร วมม อรถไฟระหว างไทย จ น ----------------------------------- ด วยการรถไฟแห งประเทศไทยจะร

More information

สถำบ นพ ฒนำองค กรช มชน (องค กำรมหำชน) กรกฎำคม ๒๕๕๖

สถำบ นพ ฒนำองค กรช มชน (องค กำรมหำชน) กรกฎำคม ๒๕๕๖ คำนำ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชนเป นโครงการท เคร อข ายองค กรช มชนได ร เร มด าเน นการ และเสนอให ร ฐบาลสน บสน นงบประมาณสมทบต อเน องสามป โดยจ ดสรรงบประมาณผ านสถาบ นพ ฒนา องค กรช มชนต งแต ป ๒๕๕๓ ซ

More information

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม

More information

มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร เร ยบเร ยงโดย งานพ สด กล มบร หารการเง นการคล งและพ สด สาน กงาน กปร. ต ลาคม 2556 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด

More information

การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ

การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ โรงพยาบาล 1. นโยบายด านทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร งม

More information

ความเข าใจผ ดและข อเท จจร ง การบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ธ นวาคม 2557

ความเข าใจผ ดและข อเท จจร ง การบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ธ นวาคม 2557 ความเข าใจผ ดและข อเท จจร ง การบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ธ นวาคม 2557 ค ำน ำ หน งส อ ความเข าใจผ ด และข อเท จจร งการบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต จ ดท ำข น เพ อให ข อม ล ข อเท จจร งแก ส

More information

ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศการเบ กจ ายชดเชยยาบ ญช จ (๒) (IMATINIB MESILATE) ป งบประมาณ 2555 สาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต Version 1.

ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศการเบ กจ ายชดเชยยาบ ญช จ (๒) (IMATINIB MESILATE) ป งบประมาณ 2555 สาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต Version 1. ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศการเบ กจ ายชดเชยยาบ ญช จ (๒) (IMATINIB MESILATE) ป งบประมาณ 2555 สาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต Version 1.1 หน า 1 คานา ค ม อจ ดทาข น เพ อให ผ ท เก ยวข องสามารถใช งานโปรแกรมระบบยาได

More information

ตามโครงการ ว ทยาล ยเสร มสร าง OTOP ยะลา ส ดาวเด น

ตามโครงการ ว ทยาล ยเสร มสร าง OTOP ยะลา ส ดาวเด น ค ม อการบร หารจ ดการกล ม ด วยหล กธรรมาภ บาล (6 ก) ตามโครงการ ว ทยาล ยเสร มสร าง OTOP ยะลา ส ดาวเด น จ ดทำโดย สำน กงำนพ ฒนำช มชนจ งหว ดยะลำ คานา ค ม อการบร หารจ ดการกล มด วยหล กธรรมาภ บาล ( 6 ก) เล มน จ

More information

สร ปรายงานการตรวจสอบ ของส าน กงานตรวจเง นแผ นด น ป งบประมาณ 2556 พ นท ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 1 เช ยงใหม

สร ปรายงานการตรวจสอบ ของส าน กงานตรวจเง นแผ นด น ป งบประมาณ 2556 พ นท ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 1 เช ยงใหม สร ปรายงานผลการตรวจสอบของส าน กงานตรวจเง นแผ นด น ในพ นท ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 1 เช ยงใหม ระหว าง ว นท 18 29 พฤศจ กายน 2556 อ านาจหน าท ของส าน กงานตรวจเง นแผ นด น อาศ ยอ านาจตามหมวด 3 มาตรา

More information