1. เร ยนร เคม จากน าด ม และส งใกล ต ว

Size: px
Start display at page:

Download "1. เร ยนร เคม จากน าด ม และส งใกล ต ว"

Transcription

1 ว ทยาศาสตร กายภาพในช ว ตประจ าว น 1. เร ยนร เคม จากน าด ม และส งใกล ต ว ดร.ศ กด ศร ส ภาษร (ต กว จ ย ห อง 381) อ เมล ภาคว ชาเคม คณะว ทยาศาสตร ม.อ บลราชธาน

2 อ ตราส วนคะแนน (โดยประมาณ) ห วข อ ช วโมง คะแนนเก บ กลางภาค ปลายภาค รวม 1. เร ยนร เคม จากส งใกล ต วและจากน าด ม เร ยนร เคม เก ยวก บภาวะโลกร อน การปกป องช นโอโซนของโลก การย บย งภ ยค กคามจากฝนกรด อาหารและฉลากบนผล ตภ ณฑ อาหาร การป องก นและจ ดการก บขยะอ นตรายท ควรร โลกของพอล เมอร และพลาสต ก พล งงานก บช ว ต แรงและการเคล อนท ของว ตถ ประโยชน และอ นตรายของคล นแม เหล กไฟฟ า เข าใจคล นกลจากปรากฏการณ ส นาม ปรากฏการณ ท องฟ า การเข าช นเร ยนอย างสม าเสมอ Page 2 รวม

3 1. เร ยนร เคม จากส งใกล ต วและน าด ม 1.1 เร ยนร เคม จากน าด ม โครงสร างโมเลก ลและสมบ ต ของน า การผล ตน าด ม น าด มของเราม โลหะหน กเจ อปนหร อไม 1.2 เร ยนร เคม จากส งของในคร ว Page 3

4 อภ ปรายกล มคร งท 1 (5 นาท ) อภ ปรายกล มคร งท 1 เร อง น าด มก บช ว ต ว นท สมาช ก 1. ช อ... รห ส ช อ... รห ส ช อ... รห ส ช อ... รห ส สร ปประเด นการอภ ปราย น าม ประโยชน อย างไรบ าง? แหล งน าประกอบด วยอะไรบ าง น าท เราด มมาจากแหล งน าใดบ าง? Page 4

5 1.1 เร ยนร เคม จากน าด ม (Chemistry of Water) น า พระเอกตลอดกาล 70% ของผ วโลกเป นน า ม ความสาค ญต อส งม ช ว ตท กชน ด ร างกายเด กม น าเป นองค ประกอบ 70% ร างกายผ ใหญ 50-65% สมองม น าเป นองค ประกอบ 75% เล อด 83% ปอด 90% และกระด ก 22% มน ษย สามารถขาดน าได 2-3 ว น ถ าน าในร างกายลดลง 1% เราจะร ส กกระหาย 5% กล ามเน ออ อนแรง 10% เก ดอาการเพ อ และขาดสต มองภาพไม ช ด 20% เส ยช ว ตได Page 5

6 ประเภทของแหล งน า แหล งน าม ก ประเภท อะไรบ าง 1. แหล งน าผ วด น (surface water) เช น ทะเลสาบ และแม น าท ก กเก บน าฝนหร อห มะท ละลาย อาจม ส งจ อปนท เป นอ นตราย เม องใหญ ๆ ม กจะใช น าจากผ วด น เช น เม องช คาโก ผล ตน าด มจากน าใน ทะเลสาบม ช แกน 2. แหล งน าใต ด น (groundwater) เช น น าบาดาล น าประปาท ป มข นมา ม ส งเจ อปนน อยกว าน าผ วด น เม องเล กๆ ท อย ไกลม กจะใช น าใต ผ วด น Page 6

7 ค ณภาพแหล งน าของโลก (World Health Organization, 2002) Page 7 เปอร เซ นต ความปลอดภ ย ของแหล งน าด มท วโลก

8 แหล งน าจ ดบนโลก 0.014% ท มา World Business Council for Sustainable Development Page 8 มหาสม ทร 97.4% ทะเลสาบ แม น า 2.59% ความช นในบรรยากาศ และในด น น าจ ด (ห มะยอดเขา ธารน าแข ง น าใต ด น) ท มา Chemistry in Context, ACS

9 1.1.1 โครงสร างโมเลก ลและค ณสมบ ต ของน า สมบ ต เฉพาะต วของน า สถานะ ณ อ ณภ ม ห องและความด นบรรยากาศปกต (25 o C, 1 atm) น า(มวลโมเลก ล 18) ม สถานะเป นของเหลว ลาด บความหนาแน น สารท วไป น า สารอ นท ม มวลโมเลก ลใกล เค ยงก น เช น N 2, O 2 และ CO 2 (มวลโมเลก ล และ 44) ม สถานะเป นแก ส จ ดเด อดและจ ดเย อกแข ง น าเด อดท 100 o C และเย อกแข งท 0 o C เม อน าเย อกแข งแล วขยายต ว (ความหนาแน นลดลง) แก ส ของเหลว ของแข ง แก ส ของแข ง ของเหลว Page 9

10 โมเลก ลของน า (H 2 O) พ นธะภายในโมเลก ล ค อ พ นธะโควาเลนต ระหว างอะตอม O-H (ร ปซ าย) O ม ค าสภาพไฟฟ าลบ (EN = 3.5) มากกว า H (EN = 2.1) O ด งอ เล กตรอนเข าหาต วเอง ทาให น าเป นโมเลก ลโควาเลนต แบบม ข ว (ร ปกลาง) พ นธะระหว างโมเลก ล ได แก พ นธะไฮโดรเจน หร อ H-bond (ร ปขวา) O H H-bond Page 10 H ส แดง อ เล กตรอนส ง ส น าเง น อ เล กตรอนหนาแน นน อย

11 ทาไมน าม สมบ ต เฉพาะท ต างจากสารอ นท ม มวลโมเลก ลใกล เค ยงก น น าม สถานะเป นของเหลวม สถานะ ณ อ ณภ ม ห องและความด นบรรยากาศปกต โดยท วไปแล วสารท มวลโมเลก ลน อยๆ จะม สถานะเป นแก สท อ ณหภ ม ห อง แต เน องจากน าม H-bond ย ดระหว างโมเลก ล ทาให น ากลายเป นแก สได ยาก น าจ ดเด อด 100 o C และจ ดเย อกแข ง 0 o C ซ งส งกว าสารอ น H-bond ย ดเหน ยวโมเลก ลของน าไว จ งต องให พล งงานความร อนส งถ งจะ สามารถทาลาย H-bond และแยกโมเลก ลน าออกเป นโมเลก ลเด ยวในร ปแก สได เม อเย อกแข งแล วขยายต ว (ม ความหนาแน นลดลง) เม ออ ณหภ ม ลดลง H-bond ระหว างโมเลก ลของน าจะส นลงและค อนข างแน น โมเลก ลน าจ งแทรกต วเข าไปได ยากข น ม ช องว างมากข น ทาให ความหนาแน น ของน าแข ง (0.92 g/ml) น อยกว าน า (1 g/ml) Page 11

12 น าเป นต วทาละลายท พ เศษท ส ด การละลาย ต วทาละลาย (solvent) ค อ สารท สามารถละลายสารอ นๆ ได ต วถ กละลาย (solute) ค อ สารท ละลายอย ในต วทาละลาย สารละลาย (solution) ค อ สารเน อเด ยวท เก ดจากต วถ กละลายรวมก บต วทาละลาย สารละลายน า (aqueous solution, aq.) ค อ สารละลายท ม น าเป นต วทาละลาย สภาพข วของโมเลก ลก บการละลาย สารม ข วละลายได ในสารท ม ข ว และสารไม ม ข วละลายได ในสารไม ม ข ว (like dissolves like) สารม ข วเท าน นท ละลายได ในน า (เพราะน าม ข ว) Page 12

13 สารละลาย สาเหต หล กท เราต องด มน า ค อ... เพ อให น าเป นต วทาละลายให ก บสารเคม ต างๆ ท สาค ญต อร างกายของเรา จงระบ ว าสารใดบ างต อไปน ละลายได ด หร อละลายไม ได ในน า ละลายได - เกล อแกง (NaCl) - น าตาล - ยาแอสไพร น ละลายไม ได - น าม นพ ช - ผงชอล ก - น าม นเช อเพล ง ค ณค ดว าน าด มเป นสารบร ส ทธ หร อไม? น าเป นต วทาละลายท ด จ งม แร ธาต และแก สบางอย าง ละลายอย น าจ งไม บร ส ทธ Page 13

14 แร ธาต ในน าประปา (Midwest USA) แร ธาต ในน าด มตรา Evian (USA) Page 14 ธาต ปร มาณ (mg/l) ธาต ปร มาณ (mg/l) แคลเซ ยม (Ca) 66 ซ ลเฟต (SO 4 2- ) 42 แมกน เซ ยม (Mg) 24 คลอไรด (Cl - ) 48 โซเด ยม (Na) 18 ไนเตรต (NO 3- ) 6 ฟล ออไรด (F - ) 1 ธาต ปร มาณ (mg/l) ธาต ปร มาณ (mg/l) แคลเซ ยม (Ca) 78 ไบคาร บอเนต (HCO 3- ) 357 แมกน เซ ยม (Mg) 24 ซ ลเฟต (SO 4 2- ) 10 ซ ล กา (Si) 14 คลอไรด (Cl - ) 4 ไนเตรต (NO 3- ) 1

15 ปร มาณแร ธาต ท ร างกายมน ษย ต องการต อว น แร ธาต แคลเซ ยม (Ca) ช วยการทางานด าน Page 15 ท มา ปร มาณต อว น (mg) ผ หญ ง ผ ชาย กระด ก ฟ น ระบบกล ามเน อและระบบประสาท โซเด ยม (Na) สมด ลของของเหลว และระบบประสาท โพแทสเซ ยม (K) สมด ลของกรดในร างกาย และทางานร วมก บ Na เหล ก (Fe) ขนส งออกซ เจนในเล อด ส งกะส (Zn) ระบบภ ม ค มก น ร กษาบาดแผล แมกน เซ ยม (Mg) ความด นโลห ต ระบบกล ามเน อและระบบประสาท ฟอสฟอร ส (P) พล งงาน และทางานร วมก บ Ca คลอไรด (Cl - ) ช วยย อยอาหาร และทางานร วมก บ Na ฟล ออไรด (F - ) เคล อบฟ น ซ ล เน ยม (Se) ระบบภ ม ค มก น ไอโอด น (I - ) การทางานของต อมไทรอยด

16 อภ ปรายกล มคร งท 2 (15-20 นาท ) อภ ปรายกล มคร งท 2 เร อง การเล อกน าด ม ว นท สมาช ก 1. ช อ... รห ส ช อ... รห ส ช อ... รห ส ช อ... รห ส สร ปประเด นการอภ ปราย ค ณจะเล อกด มหร อใช น าประปาด มได น ากรองมาตรฐาน และน าด มบรรจ ขวด อย างไรบ าง? เพราะเหต ใด? การด มน าด มบรรจ ขวดม ข อด และข อเส ยอย างไรบ าง? ป จจ ยใดบ างท ทาให น าด มบรรจ ขวดม ราคาแพงกว าน าด มท วไป? Page 16

17 1.1.2 การผล ตน าประปา ระบบการกรองน าในการทาน าประปา (USA) ถ งเก บ เต มสารกาจ ด เศษด น ฝ น เต มฟล ออร น เต มคลอร น ต วกรองหยาบ ถ งกาจ ดเศษ ด นในร ปเจล ถ งพ กให ตกตะกอน Page 17 แหล งน า ป มป กรองด วยทราย และผงถ าน ป มป

18 ระบบการกรองน าในการทาน าประปาของการประปาส วนภ ม ภาค Page 18

19 สารเคม ท เต มในการกรองน า อะล ม น มซ ลเฟต (Al 2 (SO 4 ) 3 ) และ แคลเซ ยมไฮดรอกไซด (Ca(OH) 2 ) สารกาจ ดเศษด นและฝ นในร ปเจล (Flocculating agents) เก ดเป นเจลของ Al(OH) 3 ด งสมการ Al 2 (SO 4 ) 3 (aq) + 3Ca(OH) 2 (aq) Al(OH) 3 (s) + CaSO 4 (aq) เต มคลอร นฆ าเช อโรค โซเด ยมไฮโปคลอไรต (NaClO) หร อ แคลเซ ยมไฮโปคลอไรต (Ca(ClO) 2 ) บางประเทศม การเต มฟล ออไรด เพ อป องก นฟ นผ (NaF) Page 19

20 การฆ าเช อในน าด ม (Disinfection) การเต มคลอร น (Chlorination) ถ าม คลอร นเหล อจะทาให น าม กล นแปลก คลอร นท เหล ออาจทาปฏ ก ร ยาก บสารอ นๆ ในน าเก ดสารไตร ฮาโลม เทน (trihalomethane, THM) ซ งเป นสารพ ษ การเต มโอโซน (Ozonation, O 3 ) ใช ความเข มข นน อยกว า แต ได ผลด กว าคลอร น โอโซนราคาแพงกว า สลายต วเร วกว า ถ าน าต ดเช อภายหล ง ไม สามารถฆ าเช อได แก โดยเต มคลอร น ปร มาณเล กน อย การฆ าเช อด วยร งส ย ว (UV disinfection) ราคาถ กกว าว ธ อ นๆ รวดเร ว และไม ม ผลข างเค ยง ถ าน าต ดเช อภายหล ง ไม สามารถฆ าเช อได เต มคลอร นปร มาณ เล กน อยก ช วยไม ได Page 20

21 สาหร บประชากรบนเกาะท ม แหล งน าจ ดไม เพ ยงพอต อความต องการ เขาม ว ธ การผล ต น าด มอย างไรบ าง? น าทะเลม เกล อละลายอย ประมาณ 3.5% เซลล ในร างกายมน ษย ม เกล อละลายอย เพ ยง 0.9% จะด มน าทะเลได ต องกาจ ดเกล อออกก อน (desalination) การกล น (distillation) เป นการกล นให น ากลายเป นไอแยกออกจากเกล อแล ว ควบแน นออกมาย งภาชนะรองร บ ออสโมซ ส (osmosis) ต วทาละลายเคล อนท ผ านเย อเล อกผ าน จากบร เวณท ม ต วทา ละลายมากไปย งบร เวณท ม ต วทาละลายน อย (จากเข มข นน อยไปย งเข มข นมาก) ออสโมซ สย อนกล บ (reverse osmosis) บ งค บให ต วทาละลายเคล อนท ผ านเย อ เล อกผ าน จากบร เวณท ม ต วถ กละลายอย มากไปย งบร เวณท ม ต วถ กละลายอย น อย (จากเข มข นมากไปย งเข มข นน อย) Page 21

22 ต น าด มหยอดเหร ยญส วนใหญ จะใช ระบบกรองน าแบบ reverse osmosis หร อ RO ร วมก บการฆ าเช อด วยร งส ย ว ใช ความด นป มป น าผ านเย อเล อกผ าน (semipermeable membrane) Page 22

23 น าประปาด มได น าขวด และน ากรองมาตรฐาน น าประปา ปลอดภ ยด มได (ในบางพ นท เท าน น) ม กล นคลอร น และถ าม คลอร นเหล ออาจจะเก ด THM ท เป นสารพ ษได ถ าใช ท อตะก วอาจม ป ญหาตะก วเจ อปนในน าได แหล งน าด บบางแหล งอาจม ปรอท ไนเตรต หร อสารพ ษเจ อปน ซ งไม สามารถกาจ ด ได ด วยว ธ การทาน าประปา น าขวด สะอาด แต ราคาแพง ถ าเป นน าจากบ อธรรมชาต อาจม ป ญหาเร องกล น น ากรองมาตรฐาน ปลอดภ ยด มได น ยมใช ปร งอาหาร ประหย ดส ด แต ต องตรวจสอบใส กรองอย างสม าเสมอ Page 23

24 1.1.3 น าด มของเราม โลหะหน กเจ อปนหร อไม น าเป นต วทาละลายท ด ท ส ด สามารถละลายแร ธาต ท เป นประโยชน ต อส งม ช ว ต เช น Na, Ca, K น าย งสามารถละลายไอออนหร อแร ธาต ท เป นพ ษ เช น โลหะหน กบางชน ด ได แก ตะก ว (Pb) ปรอท (Hg) แคดเม ยม (Cd) และสารหน หร ออาเซน ก (As) เม อไอออนบวกของโลหะเหล าน (Pb 2+, Hg 2+, Cd 2+ ) เก ดเป นสารประกอบไอออน ก จะได สารท ละลายน าได ด และเป นพ ษถ งช ว ต Page 24

25 ปร มาณส งเจอปนในน าด มตาม EPA สารเจ อปน สารหน (As) แคดเม ยม (Cd) Page 25 ปร มาณ (mg/l) กาหนด ยอมร บได ป ญหา ผ วหน งถ กทาลาย หร อม ป ญหา เก ยวก บระบบหม นเว ยนเล อด เพ มอ ตราเส ยงของการเก ดมะเร ง แหล งปนเป อน ก ดกร อนจากธรรมชาต ปล อย จากสวนผลไม อ ตสาหกรรมผล ต แก วและเคร องใช อ เล กทรอน กส ไตถ กทาลาย ชะล างจากธรรมชาต จากเหม อง แร ขยะถ านไฟฉาย และส ตะก ว (Pb) เด กและทารก: การพ ฒนาทาง สมองและร างกายช า พ ฒนาการ ทางการเร ยนลดลง ผ ใหญ : ป ญหาเก ยวก บไต ความ ด นโลห ตส ง ปรอท (Hg) ก ดกร อนจากท อประปาและจาก ธรรมชาต ไตถ กทาลาย ก ดกร อนจากธรรมชาต ปล อย จากเหม องแร และอ ตสาหกรรม การเกษตรและกองขยะ

26 น าด มราคาแพงท ส ดในโลก ร บส กขวดไหมคร บ 567 บาท 1312 บาท 7850 บาท บาท 3150 บาท 1512 บาท 1764 บาท Page

27 อภ ปรายกล มคร งท 3 (15 นาท ) อภ ปรายกล มคร งท 3 เร อง การฆ าเช อในน าด ม ว นท สมาช ก 1. ช อ... รห ส ช อ... รห ส ช อ... รห ส ช อ... รห ส สร ปประเด นการอภ ปราย 1. น าม สมบ ต เฉพาะต วท น าท งหลายประการ จงยกต วอย างและอธ บายสมบ ต เฉพาะต วของน า 3-4 ประการ อ นเน องมาจากพ นธะไฮโดรเจน 2. จงเปร ยบเท ยบข อด -ข อเส ย และการแก ข อด อย ของการฆ าเช อในน าด ม การเต มคลอร น (Chlorination) การเต มโอโซน (Ozonation) การฉายแสงย ว (Ultraviolet Radiation) การกรองแบบออสโมซ สย อนกล บ (reverse osmosis, RO) ร วมก บการฉายย ว Page 27

28 1.2 เร ยนร เคม จากส งของในคร ว (Kitchen Chemistry) ปฏ ก ร ยาท เก ยวข อง ผงฟ ก บน าส มสายช (และกรดชน ดอ นๆ) NaHCO 3 + CH 3 COOH CH 3 COONa + CO 2 + H 2 O เปล อกไข ก บน าส มสายช CaCO 3 + 2CH 3 COOH (CH 3 COO) 2 Ca + CO 2 + H 2 O ท มา kitchenchemistry/virtual-start.html Page 28

29 อ นด เคเตอร น ากะหล าปล ส ม วง กระดาษล ตม ส เปล ยนจากแดงเป นน าเง นแสดงว าเป นเบส(ด าง) เปล ยนจากน าเง นเป นแดงแสดงว าเป นกรด ย น เวอร แซลอ นด เคเตอร เป นต วบอกความเป นกรด-เบสของสาร เท ยบส ก บส มาตรฐานเพ อบอก ph โดยประมาณ น ากะหล าปล ส ม วง เข ยว น าเง น ม วง แดง เบส(ด าง) Base Page 29 กลาง Neutral กรด Acid

30 งานกล มคร งท 4 (การบ าน) งานกล มคร งท 4 เร อง ความเป นกรด-เบส ส งว นท 10 พฤษภาคม สมาช ก 1. ช อ... รห ส ช อ... รห ส ช อ... รห ส ช อ... รห ส คาอธ บาย เล อกสารในช ว ตประจาว นท สนใจ 8-10 ชน ด แล วทดสอบความเป นกรด-ด างด วย น ากะหล าปล ม วง และผงฟ (เป นกรดมาก กรดอ อน กลาง เบสอ อน หร อเบสมาก) สาร การเปล ยนส น า กะหล าปล ม วง ผลการ ทาปฏ ก ร ยาก บผงฟ กรด-กลาง-เบส Page 30

31 จงจ ดหมวดหม และเร ยงลาด บความเป นกรด-เบสของสาร แชมพ เด กจอห นส น แชมพ กาจ ดร งแค น ายาล างจาน สบ ก อน สบ เหลว ผงฟ โลช นทาผ ว น ายาล างห องน า น ายาลดกรด โพแทสเซ ยมเปอร แมงกาเนต เกล อแกง น าตาลทราย ผงซ กฟอก ป นขาว Page 31 น าอ ดลม

32 จงจ ดหมวดหม และเร ยงลาด บความเป นกรด-เบสของสาร แชมพ เด กจอห นส น แชมพ กาจ ดร งแค น ายาล างจาน สบ ก อน สบ เหลว ผงฟ โลช นทาผ ว น ายาล างห องน า น ายาลดกรด โพแทสเซ ยมเปอร แมงกาเนต เกล อแกง น าตาลทราย ผงซ กฟอก ป นขาว Page 32 น าอ ดลม กรดอ อนๆ-กลาง เบสอ อน กรดปานกลาง เบสอ อน กรดอ อนๆ-กลาง เบส กรดอ อนๆ-กลาง กรดแก เบส เบสอ อน กลาง กลาง เบสอ อน-ปานกลาง เบส กรดปานกลาง

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 11 ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว 1.1 เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส

More information

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร ฉบ บปร บปร งล าส ดป 2552 โรงเร ยนร ตนโกส นทร สมโภชบวรน เวศศาลายา

More information

รายงานการศ กษาค นคว า เร องการปล กพ ชไฮโดรพอน กส และการปล กพ ชบนด น จ ดทาโดย น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2/13 1. เด กหญ งตะว นร ตน ใจดา เลขท 20 2.

รายงานการศ กษาค นคว า เร องการปล กพ ชไฮโดรพอน กส และการปล กพ ชบนด น จ ดทาโดย น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2/13 1. เด กหญ งตะว นร ตน ใจดา เลขท 20 2. รายงานการศ กษาค นคว า เร องการปล กพ ชไฮโดรพอน กส และการปล กพ ชบนด น จ ดทาโดย น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2/13 1. เด กหญ งตะว นร ตน ใจดา เลขท 20 2. เด กหญ งบ ษกร มนต ไทยสงค เลขท 24 3. เด กหญ งป ยะนาฏ ดาบพ

More information

บทท ๑ บทน ำ ๑.๑ ท มำและควำมส ำค ญ

บทท ๑ บทน ำ ๑.๑ ท มำและควำมส ำค ญ บทท ๑ บทน ำ ๑.๑ ท มำและควำมส ำค ญ เน องจากช มชนท องถ นในอาเภอสามช ย เป นช มชนท ผล ตส งทอจากผ าด ายประด ษฐ ผ าฝ ายและผ าไหม อ นได แก ผ าแพรวา ผ าแถบลายข ด สาหร บตกแต งผ าถ ง เส อ-กระโปรง ซ งผ าแถบลายข ดส

More information

โครงสร างกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น

โครงสร างกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ๑๐๐ โครงสร างกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น รายว ชาพ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ว๒๑๑๐๑ ว ทยาศาสตร ๑ ๖๐ ช วโมง ๓ ช วโมง/ส ปดาห /ภาคเร ยน ๑.๕ หน วยก ต ว๒๑๑๐๒ ว ทยาศาสตร ๒ ๖๐ ช วโมง ๓

More information

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง ต วช ว ดและ กล มสาระการเร ยนร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ท มา : กระทรวงศ กษาธ การ ต วช ว ดและ กล มสาระการเร ยนร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ต วช ว ดและ

More information

ภาคผนวก ก. ต วอย างรายงานการปฏ บ ต งานสหก จศ กษา

ภาคผนวก ก. ต วอย างรายงานการปฏ บ ต งานสหก จศ กษา 35 ภาคผนวก ก. ต วอย างรายงานการปฏ บ ต งานสหก จศ กษา กรณ ศ กษา การศ กษาแนวทางการลดพล งงานท ระบบบ าบ ดน าเส ยทางช วภาพ โดยใช ผ กตบชวาในการบ าบ ดน าเส ยของโรงพยาบาลสม ทรปราการ โดย นางสาวว นทนา นางสาวศศ ธร

More information

9. ส วนใดของสมองท ม ผลท าให ร างกายเก ด การเปล ยนแปลงไปส ความเป นหน มและสาว ก. ไขส นหล ง ข. ต อมใต สมอง ค. ส วนของเน อสมอง ง.

9. ส วนใดของสมองท ม ผลท าให ร างกายเก ด การเปล ยนแปลงไปส ความเป นหน มและสาว ก. ไขส นหล ง ข. ต อมใต สมอง ค. ส วนของเน อสมอง ง. โรงเร ยนพ ลเจร ญว ทยาคม ข อสอบว ดผลปลายภาคประจ าภาคเร ยนท ป การศ กษา 2552 ว ชา ว ทยาศาสตร รห สว ชา ว 32101 ช นม ธยมศ กษาป ท 2 เวลาสอบ 60 นาท คะแนนเต ม 20 คะแนน สอบว นท ก นยายน 2552 ค าส ง ให น กเร ยนเล

More information

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 3 จ ดท าโดย นางสาวณ ฏฐณ ชา สายป าน โรงเร ยนระยองว ทยาคมปากน า จ งหว ดระยอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 18 ส

More information

ความร เบ องต นท เก ยวก บงานช าง

ความร เบ องต นท เก ยวก บงานช าง ความร เบ องต นท เก ยวก บงานช าง สาระสาค ญ ความร ท เก ยวข องก บงานช างเป นส งท เก ยวข องท ผ เร ยนสามารถนาความร ไปใช ประกอบ เป นข อม ลพ นฐานท ควรทราบ ในการปฏ บ ต งานทางด านช าง ได แก ความหมาย ความสาค ญ ประโยชน

More information

ค ม อ การบร หารและการจ ดการสารเคม อ นตราย ในสถานประกอบการ

ค ม อ การบร หารและการจ ดการสารเคม อ นตราย ในสถานประกอบการ ค ม อ การบร หารและการจ ดการสารเคม อ นตราย ในสถานประกอบการ กองส ขาภ บาลส งแวดล อม สาน กอนาม ย กร งเทพมหานคร โทรศ พท 02-3544226-30 โทรสาร 02-3544226-30 ต อ 104 ค ม อ การบร หารและการจ ดการสารเคม อ นตรายในสถานประกอบการ

More information

แบบทดสอบว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 ช ดท 1 93 แบบทดสอบว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 ช ดท 2 99

แบบทดสอบว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 ช ดท 1 93 แบบทดสอบว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 ช ดท 2 99 1 สารบ ญ เร อง หน า คานา สารบ ญ หน วยการเร ยนร ท 1 เร องต วเรา 1 แบบฝ กห ด 5 แบบทดสอบหน วยท 1 7 หน วยการเร ยนร ท 2 เร องช ว ตส ตว 11 แบบฝ กห ด 15 แบบทดสอบหน วยท 2 17 หน วยการเร ยนร ท 3 เร องช ว ตพ ช 21

More information

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท าไมต องเร ยนว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ม บทบาทส าค ญย งในส งคมโลกป จจ บ นและอนาคต เพราะว ทยาศาสตร เก ยวข อง ก บท กคนท งในช ว ตประจ าว นและการงานอาช พต าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย เคร

More information

ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร

ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร ใบความร ใบความร ล าด บท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บการถนอมอาหาร เวลา 5 นาท รห ส ง40226 ว ชา งานถนอมอาหาร ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจ เร องความร

More information

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ.

More information

แนวทางการจ ดการส งแวดล อมท าเร อ

แนวทางการจ ดการส งแวดล อมท าเร อ แนวทางการจ ดการส งแวดล อมท าเร อ คาน า ก จกรรมต างๆ ท เก ดข นจากการพ ฒนาท าเร อและการด าเน นก จการท าเร อเม อเป ด ด าเน นการแล วท าให เก ดป ญหาส งแวดล อมและมลพ ษท งทางบก ทางน าและทางอากาศ ตลอดจนขยะม ลฝอยและของเส

More information

ความปลอดภ ยของผล ตภ ณฑ อาหารเป นหน าท ของท กคน

ความปลอดภ ยของผล ตภ ณฑ อาหารเป นหน าท ของท กคน ความปลอดภ ยของผล ตภ ณฑ อาหารเป นหน าท ของท กคน ค ม อเพ อป องก นการเจ บป วยเน องจากผล ตภ ณฑ อาหาร ค ม อส าหร บผ ปฏ บ ต งานด านอาหารและเคร องด มโดยมลร ฐวอช งต น (Thai) สารบ ญ ตอนท 1: ย นด ต อนร บส บทเร ยนเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง

ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง การปฏ เสธความร บผ ด ค ม อฉบ บน ได พ ฒนาข นเพ อช วยให ผ ประกอบการธ รก จเข าใจถ ง กฎระเบ ยบท ส ำค ญของร ฐบาลว คตอเร ย ได

More information

หมวดท 5 ความปลอดภ ยสภาพแวดล อม ในการท างาน 5-1

หมวดท 5 ความปลอดภ ยสภาพแวดล อม ในการท างาน 5-1 หมวดท 5 ความปลอดภ ยสภาพแวดล อม ในการท างาน 5-1 บทท 1 สภาพแวดล อมทางกายภาพ ส งแวดล อมทางกายภาพ ส งแวดล อมทางกายภาพ ท อย รอบต วคนงานในขณะท างานน น ม หลายชน ด เช น ความร อน ความเย น เส ยงด ง การส นสะเท อน

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการส ารวจและตรวจสอบค ณภาพน าของระบบ ประปาบาดาลท วประเทศ ป 2551 จ งหว ดขอนแก น

รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการส ารวจและตรวจสอบค ณภาพน าของระบบ ประปาบาดาลท วประเทศ ป 2551 จ งหว ดขอนแก น รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการส ารวจและตรวจสอบค ณภาพน าของระบบ ประปาบาดาลท วประเทศ ป 2551 จ งหว ดขอนแก น กองว เคราะห น าบาดาล กรมทร พยากรน าบาดาล กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม -II- สารบ ญ โครงการส

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

มาตรฐาน ต วช ว ด แนวปฏ บ ต /รายละเอ ยด

มาตรฐาน ต วช ว ด แนวปฏ บ ต /รายละเอ ยด ...จากการจ ดส มมนาเพ อระดมความค ดเห น จากผ เก ยวข องก บโฮมสเตย ท วประเทศ เม อว นจ นทร ท 22 ก นยายน พ.ศ. 2546 การส มมนาคร งน นคณะท างานได ด าเน นการในประเด นส าค ญ ค อ น าเสนอด ชน ช ว ดค ณภาพ มาตรฐานโฮมสเตย

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ รห ส ว 30104 หน วยท 6 เร อง เทคโนโลย สำรวจอวกำศ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ รห ส ว 30104 หน วยท 6 เร อง เทคโนโลย สำรวจอวกำศ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ รห ส ว 30104 หน วยท 6 เร อง เทคโนโลย สำรวจอวกำศ ช อ...เลขท...ช น... นายสมควร อ นทส งข กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โรงเร ยนปากช อง อาเภอปากช อง จ งหว

More information

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา จ ดทำโดย กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อ สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา ISBN 978-616-11-0336-1

More information

จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6

จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6 สร ปมาตรฐานและต วช ว ด ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สาหร บการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) จาแนกตามกล มสาระการเร ยนร จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร

More information

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ

เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม เอกสารประกอบการส มมนา คร งท 1 และการร บฟ งความค ดเห น เพ อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบด าน ส งแวดล อมและส ขภาพ โครงการศ กษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบเข อนก นทรายและคล น

More information

งานรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค ป การศ กษา 2556

งานรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค ป การศ กษา 2556 งานรวบรวม ค ดสรร ว เคราะห และส งเคราะห ความร จากงานว จ ยและงานสร างสรรค ป การศ กษา 2556 งานว จ ยและงานสร างสรรค งานว จ ยพ นฐาน เปร ยบเท ยบการให ผลผล ตช วมวลของกระถ นสายพ นธ ต างๆ เพ อใช เป นแหล ง พล งงานช

More information

เทคโนโลย วศ. เพ อช มชนและอ ตสาหกรรม กรมว ทยาศาสตร บร การ

เทคโนโลย วศ. เพ อช มชนและอ ตสาหกรรม กรมว ทยาศาสตร บร การ กรมว ทยาศาสตร บร การ คำนำ ป จจ บ นประเทศไทยต องเผช ญก บการแข งข นทางการค าท ทว ความเข มข นในเวท การค าโลก ซ งถ อเป น ป จจ ยสำค ญต อการพ ฒนาของประเทศ ด งน นร ฐบาลจ งม ความม งม นอย างต อเน องในการเสร มสร

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information