การประเม นโครงการ: หล กการ และการปฏ บ ต

Size: px
Start display at page:

Download "การประเม นโครงการ: หล กการ และการปฏ บ ต"

Transcription

1 L O G O EDUCA 2012 การประเม นโครงการ: หล กการ และการปฏ บ ต ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร.สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน ประธานกรรมการบร หาร สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน)

2 2 ห วข อในการบรรยาย 1 การประเม นโครงการค ออะไร 2 มาตรฐานการประเม นโครงการ 3 4 ข นตอนการประเม นโครงการ กระบวนการประเม นผลโครงการ

3 3 การประเม นโครงการค ออะไร โครงการ หมายความถ ง กล มของก จกรรมท ม งบรรล ว ตถ ประสงค เด ยวก น การประเม นค า หร อการประเม นผล หมายความถ ง การต ดส น ค ณค าของส งใดส งหน ง ในทางการจ ดการน ยามว าเป น กระบวนการท ก อให เก ดสารสนเทศเพ อการต ดส นใจ

4 4 การประเม นโครงการค ออะไร ความหมายของการประเม นในท ศนะของเวล ซ (Welch, 1968) การประเม นค า ค าน ยม สารสนเทศ ผ บร หาร ทางเล อก ข อจาก ด

5 5 มาตรฐานการประเม นโครงการ ด านการใช ประโยชน (utility standards) มาตรฐาน การประเม น Stufflebeam (1989) ด านความเป นไปได (feasibility standards) ด านความเหมาะสม (propriety standards) ด านความถ กต อง (accuracy standards) การประเม นท พ งประสงค ต อง ถ กต อง เป นธรรม สร างสรรค และพ ฒนา

6 6 ข นตอนการประเม นโครงการ ข นท 1 ทาไมต องม การประเม นโครงการ ข นท 2 ประเม นอะไร ข นท 3 ประเม นโครงการเพ ออะไร ข นท 4 จะประเม นโครงการได อย างไร ข นท 5 ต องการข อม ลอะไรบ าง และจะได ข อม ลเหล าน นมาด วยว ธ ใด ข นท 6 จะสร ปข อม ลให ม ความหมายได อย างไร ข นท 7 จะทาอย างไรจ งจะให ผ บร หารและผ ท เก ยวข องได ทราบผลการ ประเม นท นท วงท

7 ข นท 1 ทาไมต องม การประเม นโครงการ บทบาทและหน าท ของการประเม น ประเม นผลความก าวหน า เพ อปร บปร ง และพ ฒนา ประเม นผลสร ปรวม เพ อแสดงประส ทธ ผล หร อต ดส น ประเม นผลเช งจ ตว ทยาและส งคม เพ อจ งใจในการเร ยนร หร อการทางาน ประเม นผลเช งบร หาร เพ อการเปล ยนแปลงการ บร หาร หร อเพ อเล อนช นเล อนตาแหน ง ประเม นผลเพ อให เป นไปตามข อส ญญา ท ต องร บผ ดชอบ 7

8 ข นท 2 ประเม นอะไร P Question Program Description 5W1H 5C s GPOAI 8

9 ข นท 3 ประเม นโครงการเพ ออะไร การกาหนดผลล พธ ท คาดหว ง ว ธ ว ทยา Evaluation Audiences: Identifying primary/secondary Decision Making and Evaluation Concerns: Analyzing Information needed for decision making: Synthesizing ผลท ได ร บ: 9 Evaluation Objectives (+KPI และเกณฑ ประเม นจากโครงการท ม งประเม น)

10 ข นท 4 จะประเม นโครงการได อย างไร ร ปแบบการประเม นโครงการ ร ปแบบ หมายถ ง การจ าลองความจร งของ ปรากฏการณ เพ อท าให เข า ใ จ ค ว า ม ส ม พ น ธ ท ส ล บ ซ บ ซ อ น ข อ ง ปรากฏการณ น นๆ ได ง าย ข น (Stoner and Wankel: 1986 ; Willer: 1967) ร ปแบบของการกาก บ ต ดตาม โครงการ ร ปแบบของการประเม นผลโครงการ การทดลอง ไม ใช การทดลอง การประเม นการบรรล ว ตถ ประสงค 10 การประเม นเพ อการจ ดการ อ น ๆ

11 11 ข นท 4 จะประเม นโครงการได อย างไร ร ปแบบการประเม นแบบทดลอง ประเภทกล มต วอย างแบบส ม ทดสอบก อน ทดสอบหล ง กล มทดลอง a b กล มควบค ม c d b-a > d-c แสดงว าต วแปรทดลองม ผลทาให การทดลองประสบผลสาเร จ b-a = d-c แสดงว าต วแปรทดลองไม ม ผล

12 ร ปแบบการประเม นการบรรล ว ตถ ประสงค : Summative (Tyler : 1932) การประเม น หมายถ ง กระบวนการท ก อให เก ดสารสนเทศแสดงการบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ ว ตถ ประสงค ของ โครงการ ข นท 4 จะประเม นโครงการได อย างไร ต วบ งช และ เกณฑ ประเม น 12 ว ธ รวบรวม ข อม ล การว เคราะห ข อม ล การ เปร ยบเท ยบ เกณฑ การประเม น หมายถ ง ส งท เราใช ต ดส นค ณภาพของผลผล ต ผลล พธ หร อส วนประกอบ (performance) เกณฑ ประเม น ประกอบด วย เกณฑ ส มบ รณ (absolute criteria) เกณฑ ส มพ ทธ (relative criteria) เกณฑ ความงอกงาม (growth criteria

13 13 ข นท 4 จะประเม นโครงการได อย างไร ตาราง dummy ว ตถ ประสง ค ของการ ประเม น 1... ต วแปรและ ต วบ งช แหล งข อม ล และกล ม ต วอย าง ว ธ รวบรวม ข อม ล ว ธ ว เคราะห ข อม ล เกณฑ การ ประเม น 2... etc

14 ข นท 4 จะประเม นโครงการได อย างไร ร ปแบบการประเม นเพ อการจ ดการ : C I P P Model (Stufflebeam : 1971) การประเม น หมายถ ง กระบวนการรวบรวมและสก ดข อม ลให เป นสารสนเทศเพ อการต ดส นใจ เล อกทางเล อกท ด ท ส ด ประเภทของการประเม น ประเภทของการต ดส นใจ การประเม นบร บท/สภาวะแวดล อม (Context evaluation) การประเม นป จจ ย หร อ ทร พยากร (Input evaluation) การประเม นกระบวนการ (Process evaluation) การประเม นผลผล ต/ผลล พธ (Product evaluation) ว ตถ ประสงค ของโครงการ กระบวนการ ว ธ การ หร อ กลว ธ ดาเน นโครงการ จ ดแข ง จ ดอ อน ของการดาเน นโครงการ เพ อปร บปร ง และเร งร ดโครงการ ปร บขยาย ย ต ล มเล ก ยกฐานะโครงการ เป นงานประจา

15 15 ข นท 4 จะประเม นโครงการได อย างไร CIPP Model (1971) Context Input Process Product CIPPiest Model (2010) Context Input Process Product Impact Effectiveness Sustainability Transportability

16 16 Formative: What needs to be done? Summative: Were important needs addressed? Formative: Is it succeeding? Summative: Did the effort succeed? องค ประกอบหล ก CIPP iest Model Values xt Formative: How should it be done? Summative: Was a defensible design employed? Formative: Is it being done? Summative: Was the design well executed?

17 17 ข นตอนการประเม นโครงการ ข นท 5 ต องการข อม ลอะไรบ าง และจะได ข อม ลเหล า น นมาด วยว ธ ใด ข นท 6 จะสร ปข อม ล ให ม ความหมาย ได อย างไร ข นท 7 จะทาอย างไร จ งจะให ผ บร หาร และผ ท เก ยวข อง ได ทราบผลการ ประเม นท นท วงท

18 18 กระบวนการประเม นผลโครงการ 1 การวางแผนและกาหนดว ธ ประเม นผลโครงการ 4 การรายงานการใช ประโยชน และเผยแพร ผลประเม น กระบวนการ ประเม นผลโครงการ 12 การดาเน นการ ประเม นผลโครงการ 3 การลงข อสร ป และเสนอแนะ

19 19 กระบวนการประเม นผลโครงการ 1.1 รวบรวมข อม ล ข าวสาร 1.2 ปร กษาหาร อก บ ผ เก ยวข องก บโครงการ 1.3 กาหนดว ตถ ประสงค ของการประเม น 1. การวางแผนและกาหนดว ธ ประเม นผลโครงการ 1.6 เสนอขออน ม ต 1.5 จ ดทาข อเสนอ โครงการประเม น 1.4 กาหนดประเด น ขอบเขตและว ธ การ

20 20 กระบวนการประเม นผลโครงการ 2.1 กาหนดต วบ งช เคร องม อและเทคน คเก บ รวบรวมข อม ล 2.2 รวบรวมข อม ลเช ง ปร มาณและเช งค ณภาพ 2. การดาเน นการ ประเม นผลโครงการ 2.5 เสนอขอร บฟ งความ ค ดเห น 2.4 จ ดทา (ร าง) รายงาน การประเม นผล 2.3 ว เคราะห ข อม ล

21 21 กระบวนการประเม นผลโครงการ 3.1 ปร กษาหาร อผ ท เก ยวข องก บโครงการ 3.2 จ ดทาข อสร ปและ เสนอแนะ 3. การลงข อสร ปและ เสนอแนะ 3.3 จ ดทารายงานฉบ บ สมบ รณ

22 จ ดส งรายงานตามกาหนด ในส ญญา กระบวนการประเม นผลโครงการ การรายงานปากเปล า การรายงานการใช ประโยชน และเผยแพร ผลประเม น การเผยแพร โดยเจ าของ โครงการหร อโดยผ อ นท ได ร บ อน ญาต การใช ประโยชน ของเจ าของ โครงการ 4.3

23 23 ต วอย างท 1 ร ปแบบการประเม นการฝ กอบรม ต วอย างร ปแบบการประเม นการฝ กอบรมของ Kirkpatrick 4 ระด บ ระด บ 1 Reaction ระด บ 2 Learning ความพ งพอใจต อผลการอบรม การเร ยนร ระด บ 3 Behavior Content Title ระด บ 4 Results พฤต กรรมการทางานในเร องท อบรมด ข น ผลต อองค กร ร กและผ กพ นองค กรมากข น

24 24 ต วอย างท 2 ร ปแบบการประเม นพฤต กรรม ทฤษฎ การกระทาพฤต กรรมตามแผน (Theory of Planned Behaviour) Ajzen, I. (2002) เจตคต ต อพฤต กรรม ปท สฐานส งคม เจตนาในการกระทา พฤต กรรม พฤต กรรม การร บร การควบค ม Content Title พฤต กรรม การควบค มพฤต กรรมได จร ง

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ 27 ร ปแบบการประเม นโครงการ ความหมายของร ปแบบการประเม น ร ปแบบการประเม น (Evaluation Model) เก ดข นเน องจากความพยายามของน กประเม นท ม งนาเสนอแนวทางในการประเม นโครงการ

More information

การประเม นโครงการ Program Evaluation

การประเม นโครงการ Program Evaluation การประเม นโครงการ Program Evaluation ดร.พ ก ล เอกวรางก ร อาจารย ประจ าสาขาว ชาการว จ ยและประเม นทางการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร fedupke@ku.ac.th ท าไมต องประเม นโครงการ? ความต องการใช ผลการประเม

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

แนวค ดการประเม นโครงการ

แนวค ดการประเม นโครงการ ผ อ านวยการส าน กบร การว ชาการ และ อาจารย ประจ าคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม การประเม นโครงการ โดยท วไปม กจะม ว ตถ ประสงค หล กค อ การแสวงหาแนวทาง ต ดส นใจต อการด าเน นงานโครงการหร อจะด าเน นโครงการว

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

การประเม นหล กส ตร : หล กการและแนวปฏ บ ต

การประเม นหล กส ตร : หล กการและแนวปฏ บ ต การประเม นหล กส ตร : หล กการและแนวปฏ บ ต ศ ร ช ย กาญจนวาส * จากความพยายามปฏ ร ปการศ กษาไทย ภายใต พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ท าให สถาบ นการศ กษาท กแห งจ าเป นต องม ระบบประก นค ณภาพภายใน เพ อพ

More information

โครงการค ออะไร? โครงการ (project) เป นส วนหน งของแผนงาน (program) และแผนงานเป นส วนหน งของแผน (plan) ซ งแผนเป นส วน หน งของนโยบาย (policy) ด งน นแผนท

โครงการค ออะไร? โครงการ (project) เป นส วนหน งของแผนงาน (program) และแผนงานเป นส วนหน งของแผน (plan) ซ งแผนเป นส วน หน งของนโยบาย (policy) ด งน นแผนท ข นตอน ขอบเขต และโครงสร าง ของการประเม นผลโครงการ โดย ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ประส ทธ ร ฐส นธ ประธานอ านวยการ ศ นย อบรมการว จ ย นานาชาต (ไอ อาร ท ซ ) ประธานท ปร กษาโครงการปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ตการพ ฒนาการบร หาร

More information

บทท 3 รายว ชา การประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 3 รายว ชา การประก นค ณภาพการศ กษา 56 บทท 3 รายว ชา การประก นค ณภาพการศ กษา ความหมายของการประก นค ณภาพ (อมรว ชช นาครทรรพ. 2540 : 34-36) ค ณภาพหมายถ ง ความเก งกาจสามารถทางว ชาการ ไม ว าจะในด านการสร างความร หร อ การถ ายทอดความร หร ออาจเร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ. Copyright (C) NTV College

ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ. Copyright (C) NTV College ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ ป ญหาด านเครด ตก าล งจะกลายเป นป ญหาส าค ญอ กป ญหาหน งส าหร บ ส งคมไทย เน องจากในช วงท ผ านมาสถาบ นการเง นท งหลายต

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557 คำนำ ค ม อและแนวปฏ บ ต การก าก บต ดตามและประเม นโครงการเป นกระบวนการส าค ญท ช วยให ได สารสนเทศท เป นประโยชน ต อการต ดส นใจของผ บร หารและผ เก ยวข องก บโครงการ ซ งผ ท าหน าท ในการ ประเม นได ศ กษาเร ยนร จนม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development)

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) ปร บปร งจากเอกสารของ ดร.ธนาว ชญ จ นดาประด ษฐ โดย สรรญ จ นตภว ต เน อหาการเร ยนร หล กการและเหต ผลในการจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน แนวค ด / เทคน คท เก ยวข องก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) แผนและนโยบายการจ ดการความร (Knowledge Management) บ ณฑ ต มหาเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ประจ า ค าน า กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน งในกระบวนการพ ฒนางาน ซ งบ ณฑ ตได ก าหนดไว ในแผนย

More information

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ

บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ บทท 13 การประเม นโครงการน เทศ การประเม นผลงาน หมายถ ง การต ค าของผลงานท ด าเน นการไปแล วว าเก ดผลตาม จ ดม งหมายท วางไว หร อไม เพ ยงใด การประเม นจะเป นผลส บเน องจากการว ดผลท ได กระทาไว แล ว ซ งจะเป นการประเม

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

การควบค มและประเม นผลโครงการ

การควบค มและประเม นผลโครงการ บทท 5 การควบค มและประเม นผลโครงการ ความส าค ญของการควบค มโครงการ การควบค มโครงการเป นข นตอนส าค ญข นตอนหน ง ซ งเป นการบ งค บให ด าเน นก จกรรม ต างๆ เป นไปตามก จกรรมท วางไว ระหว างด าเน นโครงการ เพ อให

More information

การประเม นผลโครงการ แบบซ ปโมเดล (CIPP Model)

การประเม นผลโครงการ แบบซ ปโมเดล (CIPP Model) การประเม นผลโครงการ แบบซ ปโมเดล (CIPP Model) ส วนประเม นผล สนผ. บทน า ในการด าเน นงานตามโครงการหร อการบร หารโครงการไม ว าจะเป นโครงการของร ฐร ฐว สาหก จ หร อเอกชนก ตาม จะต องม การวางแผนโครงการโดยก าหนดเป

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ 1 1. แนวค ดของ Ferderick W. Taylor 2. แนวค ดของ Hugo Munsterberg 3. แนวค ดของ Elton Mayo 4. แนวค ดของ Richard E. Walton 2 ความหมายการจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) สารบ ญ 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร... 1 2. กระบวนการบร หารความเส ยงองค กร... 2 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร ความเส ยง (Risk)

More information

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย เค าโครงการว จ ย โดย อ.ดร.อรอ มา เจร ญส ข และ อ.ดร.ว ไลล กษณ ล งกา ภาคว ชาการว ดผลและว จ ยการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ แหล งท นว จ ย ภายนอกหน วยงาน ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต

More information

บทท 4 กระบวนการ บร หารการพ ฒนา อาจารย ปฐมท ศน บรรณเล ศ สาน กว ชาบร หารร ฐก จ

บทท 4 กระบวนการ บร หารการพ ฒนา อาจารย ปฐมท ศน บรรณเล ศ สาน กว ชาบร หารร ฐก จ บทท 4 กระบวนการ บร หารการพ ฒนา อาจารย ปฐมท ศน บรรณเล ศ สาน กว ชาบร หารร ฐก จ กระบวนการพ ฒนาประเทศ การพ ฒนาเป นกระบวนการ จะต องบรรล เป าหมาย จากหน งไปสอง จากสองไปสาม จ ดม งหมายของกระบวนกรพ ฒนา ค อ เพ อตอบสนองต

More information

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล KM เร องการว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามธรรมาภ บาล ป ญหาท เก ดข นเป นอย างไรบ าง ท ผ านมาผลการว เคราะห เป นไปตามท ส าน กงบประมาณต องการหร อไม และส าน ก/กองต างๆ ท าถ กต องหร

More information

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552)

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552) แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552) ของ องค การบร หารส วนต าบลบางช าง อ าเภอสามพราน จ งหว ดนครปฐม บทน า แผนพ ฒนาสามป เป นการแปลงแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาไปส การปฏ บ ต โดยม หล กค ดท ว

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information