การวางแผนและควบค มทางการเง น

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การวางแผนและควบค มทางการเง น"

Transcription

1 การวางแผนและควบค มทางการเง น Financial Planning and controlling FIN 3302

2 ความร ท วไปเก ยวก บการวางแผนและควบค มทางการเง น - ความหมายและล กษณะของการวางแผนและควบค มทางการเง น - ข อด ข อจาก ด ของการวางแผนและควบค มทางการเง น - ข นตอนของการวางแผนและควบค มทางการเง น - ว ธ ของการวางแผนและควบค มทางการเง น

3 การวางแผนและควบค มทางการเง น - ความสาค ญของงบการเง น - ข นตอนของการวางแผนและควบค มงบการเง น - ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการวางแผนและควบค มงบการเง น

4 - ความสาค ญของงบการเง น เพ อใช ในกระบวนการว เคราะห ผลประโยชน และค าใช จ ายในร ปต วเง นของก จการ และเพ อใช ในการประเม นความสามารถในการทากาไรให แก ผ เป นเจ าของ - องค ประกอบของงบการเง นม 5 หมวด ค อ 1. ส นทร พย 2. หน ส น 3. ส วนของเจ าของ 4. รายได 5. ค าใช จ าย

5 หมวดส นทร พย ม รายการทางการเง นท สาค ญๆ ด งน - เง นสด - ล กหน - เง นฝากธนาคาร - อ นๆ (หามาเพ มเต ม) หมวดหน ส น ม รายการทางการเง นท สาค ญๆ ด งน - เจ าหน - ค าใช จ ายค างจ ายต างๆ - อ นๆ (หามาเพ มเต ม)

6 ส วนของเจ าของ ม รายการทางการเง นท สาค ญๆ ด งน - ห นสาม ญ - ก าไรสะสม - อ นๆ (หามาเพ มเต ม) รายได ม รายการทางการเง นท สาค ญๆ ด งน - ยอดขาย - ดอกเบ ยร บ - อ นๆ (หามาเพ มเต ม)

7 ค าใช จ าย ม รายการทางการเง นท สาค ญๆ ด งน - ว ตถ ด บ - ต นท นขาย - ค าใช จ ายในการขาย - ค าใช จ ายในการบร การ - ค าใช จ ายในการดาเน นงานต างๆ - อ นๆ (หามาเพ มเต ม)

8 - ข นตอนการวางแผนและควบค มงบการเง น ในการด าเน นงานทางธ รก จเพ อให เก ดประโยชน ส งส ดแก ผ ลงท นน น ก อนท จะ เร มด าเน นก จกรรมต างๆต องม การวางแผน เพ อม งเน นถ งผลประโยชน ท จะ ได ร บจากการลงท นหร อผลกาไรจากการประกอบการ และม การควบค มรายการ ต างๆในงบการเง นให ได ตามเป าหมายท ต องการ - ข นตอนท สาค ญและควรพ จารณา ม ด งน 1. ต องจ าแนกและระบ รายละเอ ยดอย างช ดเจนในการดาเน นธ รก จประเภทน น 2. ต องประเม นต นท นและผลประโยชน ท กรายการให ใกล เค ยงความเป นจร งให มากท ส ด 3. ใช เคร องม อในการว เคราะห และต ดส นใจอย างเหมาะสม 4. ในบางกรณ อาจจะต องคาน งถ งต นท นและผลประโยชน ท ไม สามารถท จะ ค านวณเป นต วเง นด วย

9 - ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการวางแผนและควบค มงบการเง น ในการดาเน นงานทางธ รก จน น ม กจะม ป จจ ยท ทาให ผลการดาเน นงานไม เป นไป ตามเป าหมายท ได กาหนดไว เสมอ ป จจ ยท ม ผลกระทบน นม ท งท เป นผลกระทบท เก ดมาจากภายในก จการเองและภายนอกก จการ ป จจ ยต างๆท ม กพบบ อยๆ เช น - ต นท นและผลประโยชน ท ไม สามารถต ค าเป นต วเง น - นโยบายในการสน บสน นของภาคร ฐ - ต นท นว ตถ ด บท ราคาไม สม าเสมอ - การต ค าของกล มส นค าท เส ยโอกาสม ม ลค าไม เท าก น - ข อจาก ดในการนาเข า-ส งออก ของว ตถ ด บหร อส นค าและบร การท ผล ตได - การปร บค าของเง นในช วงเวลาท เปล ยนไป ฯลฯ (หามาเพ มเต ม)

10 การวางแผนและควบค มส นทร พย - การวางแผนและควบค มเง นสด - การวางแผนและควบค มล กหน - การวางแผนและควบค มส นทร พย ต างๆ - ต วอย างกรณ ศ กษา

11 - การวางแผนและควบค มเง นสด เง นสด เป นส นทร พย หม นเว ยนท ม สภาพคล องส งท ส ด ด งน นในธ รก จท ก ประเภทม กต องม การจ ดการรายการของเง นสด เพ อให เห นความเคล อน ไหวของรายการเง นสด จ งจาเป นต องม การวางแผนในการใช เง นสดอย ตลอดเวลา เช น - งบกระแสเง นสด โดยจะแสดงแหล งท มาและใช ไปของเง นสด อ นเน องมาจากก จกรรมหล ก 3 ก จกรรม ค อ 1. ก จกรรมการดาเน นงาน 2. ก จกรรมการลงท น 3. ก จกรรมการจ ดหาเง น

12 1. ก จกรรมการดาเน นงาน ประกอบไปด วย 1.1 แหล งได มาของเง นสด เช น - การขายและบร การ - ดอกเบ ยร บ - เง นป นผลร บท ได มาจากการลงท นในก จการอ น 1.2 แหล งใช ไปของเง นสด เช น - การจ ดหาว ตถ ด บ - ค าจ าง ค าแรงงาน - การจ ายดอกเบ ยจ ายให เจ าหน - การจ ายภาษ ให ร ฐบาล - รายจ ายอ นๆท เก ยวก บการดาเน นงาน

13 2. ก จกรรมการลงท น ประกอบไปด วย 2.1 แหล งได มาของเง นสด เช น - การขายส นทร พย ประเภท ท ด น อาคาร อ ปกรณ - การขายหน วยลงท นท ไปลงท นในก จการอ น 2.2 แหล งใช ไปของเง นสด เช น - การซ อส นทร พย ประเภท ท ด น อาคาร อ ปกรณ - การซ อหน วยลงท นในก จการอ น

14 3. ก จกรรมการจ ดหาเง น ประกอบไปด วย 3.1 แหล งได มาของเง นสด เช น - การเร ยกช าระและการออกห นสาม ญ หร อห นบ ร มส ทธ ของก จการ - การออกห นก หร อก อหน ส น เช น ต วเง นจ าย 3.2 แหล งใช ไปของเง นสด เช น - การจ ายเง นป นผลให ผ ถ อห น - การซ อค นห นสาม ญของก จการจากบ คคลอ น - การจ ายชาระค นหน ส นของก จการ เช น ห นก ต วเง นจ าย

15 - การวางแผนและควบค มล กหน ล กหน หมายถ ง ส นทร พย หม นเว ยนของธ รก จท เก ดข นจากการขายส นค าหร อ บร การให ก บล กค าเป นเง นเช อ ในการวางแผนและควบค มล กหน น น ม ความจาเป นต องม นโยบายในการบร หาร เก ยวก บล กหน ให เหมาะสมและเข มงวด เพ อให ก จการเก ดความเส ยหายให น อยท ส ด จ งได ม การก าหนดแนวทางในการบร หารล กหน ได 2 ว ธ ค อ 1. นโยบายการให เครด ตและการจ ดเก บหน 2. ว ธ พ จารณาเครด ตและการจ ดเก บหน รายต ว

16 1. นโยบายการให เครด ตและการจ ดเก บหน ระด บของล กหน ในบ ญช จะมากน อยเพ ยงใดจะถ กกาหนดโดย ภาวะ เศรษฐก จและนโยบายการให เครด ตของธ รก จ โดยท ภาวะเศรษฐก จน นเป นส งท กาหนดได ยาก แต ก ย งสามารถกาหนดได โดยนโยบายการให เครด ตของก จการเอง ในการวางนโยบายการให เครด ตน น จะเป นการต ดส นใจเล อกระหว างความ สามารถในการหากาไรก บความเส ยงท จะเก ดข นก บส นทร พย ส วนประกอบของการวางนโยบายในการให เครด ต ม ด งน 1.1. มาตรฐานในการให เครด ต (Credit Standards) โดยปกต จะใช เพ อ ส งเสร มการขาย โดยการพ จารณากาไรจากการขยายการให เครด ตมากข น 1.2. เง อนไขในการให เครด ต (Credit Terms) ประกอบด วย - ระยะเวลาในการให เครด ต - การก าหนดส วนลดและระยะเวลาการให ส วนลด

17 1.3. ความเส ยงภ ยในการผ ดน ดชาระหน (Credit Risk) หมายถ ง โอกาสท ล กหน จะไม ชาระหน เม อถ งกาหนด ถ าธ รก จมรการเปล ยนแปลงการ ให เครด ต นโยบายการจ ดเก บหน (Collection Policy) เม อได ถ กกาหนดข นมาเป น นโยบายในการดาเน นธ รก จแล ว ม กจะต องทาการบร หารล กหน ให ได ผล โดยต องม การต ดตามการชาระหน ของล กค า ในว ธ การต างๆท ปฏ บ ต ก นอย

18 2. ว ธ การพ จารณาเครด ตและการจ ดเก บหน รายต ว เป นการว เคราะห ว าล กค าแต ละรายม โอการช าระหน ได ตามเง อนไขในการ ขายหร อไม และม โอกาสเก ดหน ส ญข นมาก-น อยเพ ยงใด เพ อลดการส ญเส ยและความเส ยงภ ยท อาจจะเก ดข นก บธ รก จ จ งต องม ว ธ การ ท จะประเม นเครด ตของล กค าและการจ ดเก บหน ด งน 2.1. การรวบรวมข อม ลของล กค าจากแหล งต างๆ เช น - แหล งท มาของข อม ล (Sources of information) งบการเง น ประสบการณ ของธ รก จ สถาบ นการเง น หน วยงานท รวบรวมข อม ลทางเครด ต

19 2.2. การว เคราะห เครด ต (Credit Analysis) เป นการรวบรวมข อม ลท งหมดของล กค าแต ละราย แล วนา ข อม ลเหล าน นมาว เคราะห เพ อให ทราบถ งสถานะทางการเง น ของล กค าในด านต างๆ เช น - Character ค อ ค ณสมบ ต ของผ ขอเครด ต - Capital ค อ ท นของธ รก จ - Capacity ค อ ความสามารรถในการช าระหน - Collateral ค อ หล กประก น - Condition ค อ สภาวการณ ท วๆไป - Country ค อ เม องหร อประเทศท ล กค าอย

20 2.3. การต ดส นใจ (Decision) เป นการพ จารณาท จะให ความไว ใจต อล กค าหล งจากม การว เคราะห แล วว า ล กค ารายน จะได ร บความไว ใจได ในระด บใดและจะใช นโยบายการให เครด ตแบบใดก บล กค ารายน 2.4. การจ ดเก บหน รายต ว เป นการต ดตามความก าวหน าของการดาเน นงานท ให เครด ตก บล กค า แต ละราย ว า เก ดป ญหาอะไรข นก บล กค ารายน นๆบ างเพ อท จะ หาทางช วยเหล อได อย างท นเวลา

21 - การวางแผนและควบค มส นทร พย ต างๆ นอกจากส นทร พย ท ได กล าวไปแล ว 2 ประเภท ค อ เง นสด และล กหน แล ว ย งม ส นทร พย อ กหลายประเภทท ม ความส าค ญในการวางแผนทางการเง นของธ รก จ เช น ส นค าคงเหล อ อ ปกรณ สาน กงาน อาคาร ท ด น และส นทร พย อ นๆท ม ม ลค า ส ง แต ม สภาพคล องท แตกต างก น ด งน นจะขอกล าวถ งพอส งเขป ในส นทร พย ท ม สภาพคล องส งเป นหล กก อน ค อ ส นค าคงเหล อ (Inventory) หมายถ ง - ว ตถ ด บ - ส นค าระหว างผล ต - ส นค าสาเร จร ป

22 ในทางธ รก จ ถ าม ส นค าคงเหล ออย มากม กจะได เปร ยบค แข งทางการค า เพราะว า สามารถทาการผล ตและให บร การแก ล กค าได อย างรวดเร ว รวมถ ง ธ รก จม ความย ดหย นในการดาเน นงานมากข นด วย ป จจ ยท จะมากาหนดขนาดของส นค าคงเหล อ ม ด งน 1. ระด บของยอดขาย 2. ระยะเวลาและเทคน คของกระบวนการผล ตหร อซ อ 3. อาย ของส นค า

23 เพ อให การดาเน นงานในการวางแผนและควบค มทางการการเง น ในการบร หาร ส นค าคงเหล อให เก ดประส ทธ ภาพ และเป นการลดรายจ ายท อาจจะเก ดข น ธ รก จจ ง ต องควบค มต นท นท เก ยวข องก บส นค าคงเหล อเหล าน โดยจะต องควบค มในด านต างๆ ด งน 1. Cost of Inventory ค อ ต นท นของส นค า 2. Carrying cost ค อ ต นท นในการเก บร กษา 3. Ordering cost ค อ ต นท นในการส งซ อ หล กส าค ญในการควบค มส นค าคงเหล อ ค อ - ต องม การส งซ อท ประหย ดท ส ด (Economic Order Quantity) - ต องม ส นค าเหล อเพ อความปลอดภ ย (Level of Safety Stock) - ต องวางแผนในการส งซ อ (Reorder Point)

24 ส นทร พย อ นๆนอกเหน อจากท ได กล าวไว แล วน น ส วนใหญ จะเป นส นทร พย ท ม สภาพคล องน อยหร อเป นส นทร พย ท ม ค าเส อมราคาในต วม นเอง เช น อ ปกรณ สาน กงาน อาคาร ฯลฯ เพ อให การวางแผนและควบค มทางการเง นของธ รก จม ประส ทธ ภาพจ งควรท จะม ส นทร พย ท ม สภาพคล องต าม ปร มาณเท าท จ าเป นในการดาเน นธ รก จเท าน น หร อถ า หากม ความจาเป นท จาต องม ไว ก ควรท จะม การพ จารณาให รอบคอบ เพราะจะเป นการ ส นเปล องเง นท นในการจ ดหามาไว โดยไม จาเป น

25 การวางแผนและควบค มหน ส นและส วนของเจ าของ การจ ดประเภทหน ส น 1. หน ส นหม นเว ยนหร อหน ส นระยะส น (Current Liabilities) หมายถ ง หน ส นท ม ระยะเวลาในการชาระค นไม เก น 1 ป เช น เง นเบ กเก นบ ญช ธนาคาร (Overdraft) เจ าหน การค า (Trade account payable) ต วเง นจ าย(Notes Payable) เจ าหน อ นๆ ค าใช จ ายค างจ าย รายได ร บล วงหน า 2. หน ส นไม หม นเว ยน (Non-current Liabilities) หมายถ ง หน ส นท ม ระยะเวลาการชาระค นเก น 1 ป เช น เง นก ย มระยะยาว (Long-term loans) หน ส นไม หม นเว ยนอ นๆ

26 การจ ดประเภทส วนของเจ าของ ส วนของเจ าของ (Owner Equity) ได แก 1. ท นท เก ดจากการลงท นของเจ าของ (Pain in Capital) เช น ห นสาม ญ ห นบ ร มส ทธ 2. ท นท เก ดจากผลการดาเน นงาน เช น กาไรสะสม (Retained Earnings) ในการแสดงรายการในส วนของเจ าของน จะแตกต างก นตามร ปแบบของ หน วยงานธ รก จ ตามกฎหมายว าด วย ร ปแบบการทาธ รก จ โดย ธ รก จเจ าของคนเด ยว เร ยกว า ส วนของเจ าของ ห างห นส วน เร ยกว า ส วนของผ เป นห นส วน บร ษ ทจาก ด เร ยกว า ส วนของผ เป นห นส วน

27 - เจ าหน การค า เป นส นเช อประเภทหน งท ม ความสาค ญและเป นท น ยมใช ก นมากท ส ด - ต วเง นจ ายหร อต วส ญญาใช เง น เป นตราสารทางการเง นท ผ ออกต วเง น ให คาม นว า จะชาระเง นให แก ผ ร บต วเง น ตามจานวนเง นและว นท ระบ ในต วน น นอกจากท กล าวมาแล วก ย งม รายการของหมวดหน ส น ท น าสนใจอ กหลายประเภท ท ควรจะต องม การบร หารและควบค มหน ส นท เก ดข นให เก ดประโยชน มากท ส ด เช น เง อนไขในการซ อ-ขายส นค า การย ดอาย เจ าหน เป นต น ประโยชน ท ได ร บจากการวางแผนและควบค มหน ส น พอจะแบ งออกได ด งน 1. เจ าหน การค าเป นแหล งท มาของเง นท นท เก ดข นเองโดยอ ตโนม ต 2. ม ความคล องต วในการก อหน ก จการขนาดเล กก สามารถกระทาได 3. ตราสารทางการเง นจะจ ายเง นให ก บผ ถ อ ซ อ-ขายก นได ในตลาดเง น และไม จาเป นต องม หล กประก น 4. อ ตราดอกเบ ยค อนข างต า

28 - เง นก ย มระยะยาว โดยปกต จะม ระยะเวลาในการชาระค นเก นกว า 1 ป แบ งออกได 2 ประเภท ค อ 1. การก แบบธรรมดา ม กจะม การชาระตามระยะเวลาในการก และสอดคล อง ก บว ตถ ประสงค ในการนาเง นก น นไปใช ประโยชน 2. เง นก หม นเว ยน ในการก ประเภทน ม กจะม การต ออาย การก ได ตลอดระยะเวลา ท ก จการย งดาเน นงานอย อย างต อเน อง - ห นสาม ญ เป นหล กทร พย ท แสดงความเป นเจ าของบร ษ ท ม ส วนร วมในการบร หาร ก จการ เม อต องการเง นสามารถท จะนาห นสาม ญไปจาหน ายในตลาดห นได ส ทธ ของผ ถ อห นสาม ญ * ส ทธ ในรายได * ส ทธ ในการออกเส ยงคณะกรรมการบร หารบร ษ ท * ส ทธ ในการแต งต งต วแทนเม อไม สามารถเข าร วมประช มได

29 - ห นบ ร มส ทธ เป นห นท นก งหน ส นและก งห นสาม ญ เพราะจะต องชาระบ ญช เพ อ เล กก จการและม ส ทธ เร ยกชาระค นท นก อนผ ถ อห นสาม ญตามราคาท ตราไว เท าน น ส ทธ ของผ ถ อห นบ ร มส ทธ * ส ทธ ในการออกเส ยง ไม ม ส ทธ เหม อนห นสาม ญ * การกระจายรายได จะได ร บเง นป นผลตามประกาศ * การกระจายส นทร พย จะได ร บก อนผ ถ อห นสาม ญ แต จะ ได หล งจากม การจ ายให ก บเจ าหน แล ว - ก าไรสะสม เป นกาไรของก จการท ไม ม การจ ายป นผลให ก บผ ร วมลงท น จ งเป น แหล งท มาของเง นท นท งจานวน ในกรณ น สามารถทาให ม ส นทร พย เพ มข นได

30 การวางแผนและควบค มการเง น - การว เคราะห จากงบการเง น - การว เคราะห จากอ ตราส วนทางการเง นต างๆ

31 - การว เคราะห จากงบการเง น หมายถ ง การนารายงานทางการเง นหร องบการเง นมา ว เคราะห งบการเง นท ม กนามาว เคราะห ได แก * งบด ล * งบกาไรขาดท น * งบกาไรสะสม * งบกระแสเง นสด * งบประกอบต างๆ คาอธ บาย หร อหมายเหต ประกอบงบการเง นต างๆ - การว เคราะห จากอ ตราส วนทางการเง น หมายถ ง การเปร ยบเท ยบถ งความส มพ นธ ของ ข อม ลซ งเก ยวข องก บต วเลขทางการเง นในงบการเง นต างๆท ทาการว เคราะห (ตามท ได ศ กษามาในว ชาการเง นทางธ รก จท งหมด)

32 การวางแผนและควบค มเง นท นหม นเว ยน - แหล งเง นท นทางการเง น - ต นท นเง นท นทางการเง น - ต นท นเง นท นถ วเฉล ยทางการเง น - การนาต นท น เง นท นถ วเฉล ยไปว เคราะห

33 - แหล งเง นท นทางการเง น ป ญหาพ นฐานท ผ บร หารทางการเง นม กพบอย เสมอก ค อ 1. การใช เง นท นหม นเว ยนท ม อย อย างไรจ งจะได ร บผลประโยชน ส งส ด 2. เม อธ รก จขาดเง นท นมาใช ในก จการจะหาเง นท นได จากแหล งใด จากป ญหาด งกล าวจะส งผลกระทบต อรายการต างๆในงบการเง น เช น - การจ ดซ อเคร องม อเคร องใช ต างๆ - การซ อส นค า - การสร างโรงงาน ในส วนของการหาเง นท นม กจะม ผลกระทบก บ - การก ย ม - การซ อส นค าเป นเง นเช อ - การออกห นเพ มท นต างๆ

34 เง นท น (Funds) ม ความหมายพอสร ปได 3 ประการ ด งน 1. เง นท นหมายถ งส นทร พย ท งส น (Total Assets) แหล งท มาของเง นท นตามความหมายน ประกอบด วย - ส นทร พย ลดลง - หน ส นเพ มข น - ส วนของผ ถ อห นเพ มข น แหล งท ใช ไปของเง นท นประกอบด วย - ส นทร พย เพ มข น - หน ส นลดลง - ส วนของผ ถ อห นลดลง

35 2. เง นท นหมายถ งเง นท นหม นเว ยน (Working Capital) แหล งท มาของเง นท นหม นเว ยนประกอบด วย - ส นทร พย ถาวรลดลง - หน ส นระยะยาวเพ มข น - ส วนของผ ถ อห นเพ มข น แหล งใช ไปของเง นท นหม นเว ยนประกอบด วย - ส นทร พย ถาวรเพ มข น - หน ส นระยะยาวลดลง - ส วนของผ ถ อห นลดลง

36 3. เง นท นหมายถ งเง นสด (Cash) แหล งท มาของเง นสดประกอบด วย - ส นทร พย รวม (ยกเว นเง นสด) เพ มข น - หน ส นเพ มข น - ส วนของผ ถ อห นเพ มข น แหล งใช ไปของเง นสดประกอบด วย - ส นทร พย รวม (ยกเว นเง นสด) เพ มข น - หน ส นลดลง - ส วนผ ถ อห นลดลง

37 ต นท นเง นท นและต นท นถ วเฉล ยทางการเง น ต นท นเง นท นหมายถ ง อ ตราผลตอบแทนข นต าท ก จการจะต องจ ายค นให ก บ ผ ท มาลงท นในก จการ หร อเร ยกอ กอย างหน งว า ค าของท น ค าของท น จะประกอบไปด วย 1. ค าของท นของหน (Cost of Debt) หมายถ ง อ ตราผลตอบแทนท ต อง ได จากการลงท นด วยหน ท ก อข นโดยท ไม ทาให กาไรส วนของผ ถ อห น สาม ญเปล ยนแปลง เป นค าใช จ ายในร ปของ ดอกเบ ย (ทบทวน เร อง ค าของท นของหน ในว ชา การเง นทางธ รก จ เพ มเต ม) 2. ค าของท นของห นบ ร มส ทธ (Cost of Preferred Stock) หมายถ ง อ ตราผลตอบแทนท ต องได จากการลงท นด วยเง นท นท ได จากการจาหน าย ห นบ ร มส ทธ โดยท ไม ทาให กาไรส วนของผ ถ อห นสาม ญเปล ยนแปลง เป น ผลตอบแทนในร ปของ เง นป นผล (ทบทวน เร อง ค าของท นของห นบ ร มส ทธ ในว ชา การเง นทางธ รก จ เพ มเต ม)

38 3. ค าของท นของห นสาม ญ (Cost of Equity) หมายถ ง อ ตราผลตอบแทนข นต าท ก จการต องการจากการลงท นด วยเง นท นส วน ของผ ถ อห นสาม ญ เป นผลตอบแทนในร ปของ เง นป นผล ในท น ส วนของผ ถ อห นสาม ญ ประกอบไปด วย ห นสาม ญและ กาไรสะสม (ทบทวน เร อง ค าของท นของห นสาม ญและกาไรสะสม ในว ชา การเง นทางธ รก จ เพ มเต ม) 4. ค าของท นถ วเฉล ย (Weighted Average Cost of Capital) หร อท ม กน ยมเร ยกว า ค าของท น หมายถ ง ค าของการคานวณท ได จาก โครงสร างเง นท นของก จการ อ นเก ดจากผลรวมระหว างผลค ณของ ส ดส วนแต ละรายการในโครงสร างเง นท น ก บค าของท นหล งภาษ ของ รายการน นๆ (ทบทวน เร อง ค าของท นถ วเฉล ยถ วงน าหน ก (WACC) และค าของท นส วนเพ ม ในว ชา การเง นทางธ รก จ เพ มเต ม)

39 การนาต นท นเง นท นถ วเฉล ยไปว เคราะห ผ บร หารก จการสามารถท จะนาค าของท นท คานวณได ในส วนของเง นท นประเภท ต างๆ ไปกาหนด อ ตราลดค า (discount rate) เพ อใช ในการต ดส นใจ ลงท นในส นทร พย ถาวรได โดยเปร ยบเท ยบก บอ ตราผลตอบแทนจากการลงท น (IRR) ก บอ ตราค าของท นในส วนต างๆ โดยท อ ตราผลตอบแทนท ได จากการ ลงท นส งกว าอ ตราค าของท นส วนเพ มแล ว ควร ร บทา โครงการน น หร อควรร บ ทาในโครงการท ม ผลตอบแทนท ให อ ตราผลตอบแทนส งท ส ด ภายใต โครงการท ม ความเส ยงเท าๆก น (ทบทวน เร อง ผลตอบแทนค า IRR ในว ชา การเง นทางธ รก จ เพ มเต ม)

40 การวางแผนและเทคน คการพยากรณ ยอดขาย - การวางแผนการขาย - เทคน คการพยากรณ ยอดขาย

41 - การวางแผนการขาย การวางแผนการขายเป นการดาเน นงานในการหารายได ให ก บก จการ โดยท วไป ม กจะเป นไปตามเป าหมายจากฝ ายบร หาร และต องคาน งถ ง องค ประกอบต างๆ เช น 1. ต นท น 2. รายได 3. ผลกาไร

42 ในส วนของรายการต างๆท ม ในองค ประกอบของการวางแผนการขาย น น ข นอย ก บแต ละก จการว าจะม รายการทางการเง นอะไรบ าง ซ งแต ละธ รก จ ก ม กจะม รายการต างๆท แตกต างก น ด งน นจ งเป นหน าท ของผ ประกอบก จการ เองท จะต องด ว า รายการท สาค ญๆในก จการท ควรจะม ในน น ม อะไรบ าง ในการบร หารการขายน น ได เคยกล าวไว แล วว า ม กจะข นอย ก บฝ ายบร หารว าจะ กาหนดเป าหมายในแต ละช วงเวลาเป นจานวนเท าใด ซ งม กข นอย ก บผลล พธ ส ดท ายใน ดาเน นก จกรรม น นก ค อ ผลกาไรท ต องการ ด งน น ก อนท จะได ผลก าไร จ งต องทราบ จ ดค มท น เส ยก อน ว า ม จานวนเท าใด แล วจ งไปกาหนดยอดขาย เพ อให ได กาไรตามท ต องการ (สาหร บการศ กษาเร อง จ ดค มท น ให ผ เร ยนกล บไปทบทวนในว ชา การเง นทางธ รก จเพ มเต ม)

43 - เทคน คการพยากรณ ยอดขาย การพยากรณ ยอดขาย หมายถ ง เวลาหน ง การคาดคะเนยอดขายของก จการในช วงเวลาใด การพยากรณ ยอดขาย ม เทคน คท ใช ในการพยากรณ อย หลายว ธ ว ธ ท น ยมใช ก นมากเช น 1. การพยากรณ โดยใช แนวโน ม (Trend ForecastS) 2. การพยากรณ โดยใช อ ตราส วน (Ratio Forecasts) 3. การพยากรณ โดยใช กราฟและสถ ต (Graphical and Statistical Forecasts)

44 การพยากรณ โดยว ธ ท กล าวข างต นต างๆ พอจะอธ บายได ด งน 1. การพยากรณ โดยใช แนวโน ม (Trend ForecastS) เป นการพยากรณ แนวโน มท จะเก ดข นในยอดขาย ท ม ความส มพ นธ ก บข อม ลท ผ านมาท งหมด ของ รายการทางการเง นต างๆ ในช วงเวลาต างๆ มาว เคราะห ในความสอดคล องซ งก นและ ก น และพยากรณ แนวโน มท จะเก ดข นในรายการทางการเง นต างๆเหล าน น (ในการ พยากรณ แบบน ม กจะไม คาน งถ งม ลค าป จจ บ นของเง น) 2. การพยากรณ โดยใช อ ตราส วน (Ratio Forecasts) การพยากรณ ประเภทน จะแสดงถ งความส มพ นธ ของข อม ลทางการเง นในร ปของอ ตราส วนเป นหล ก โดยมากม กจะใช การพยากรณ รายการต างๆทางการเง นมาว เคราะห ซ งจะม ข นตอนการ พยากรณ ด งน 2.1 ใช ข อม ลในอด ตมากะประมาณหร อพยากรณ อ ตราส วนท จะเก ดข น 2.2 ใช ยอดขายเป นต วแปรหล กในการพยากรณ อ ตราส วน 2.3 ใช อ ตราส วนต างๆค ณก บต วแปรหล กค อยอดขาย

45 3. การพยากรณ โดยใช กราฟและสถ ต (Graphical and Statistical Forecasts) โดยด แนวโน มจากการวาดกราฟและสถ ต ท เก ดข น ในความส มพ นธ ของรายการต างๆทางการเง นในอด ต แล วลากเส นต อออกไปถ าเป นร ปกราฟ หร อหา ค าเฉล ยท จะเก ดข นถ าใช แบบสถ ต (ในเร องของการสร างกราฟและสถ ต ให ผ เร ยนไปทบทวนในว ชาสถ ต ธ รก จและการสร างกราฟ

46 การวางแผนและเทคน คการขายเพ อทากาไร - การว เคราะห จ ดค มท น - การว เคราะห สมรรถภาพในการขาย - การว เคราะห สมรรถภาพในการขายเพ อทากาไร

47 - การว เคราะห จ ดค มท น เป นการศ กษาความส มพ นธ ระหว าง ค าใช จ ายคงท ค าใช จ ายผ นแปร และกาไร เพ อจะได ทราบว า จ ดค มท น ณ ระด บการดาเน นงานของก จการท ปร มาณการขายส นค าหร อบร การของก จการ จะม รายได เท าก บ ค าใช จ ายรวมท ง ส นของส นค าหร อบร การในก จการน นๆ (ให ผ เร ยนไปทบทวนในเร อง จ ดค มท น ในว ชา การเง นธ รก จ) - การว เคราะห สมรรถภาพในการขาย (ให ผ เร ยนไปทบทวนในรายการต างๆในงบกาไร-ขาดท น ในว ชา บ ญข และการเง นธ รก จ) - การว เคราะห สมรรถภาพในการขายเพ อทากาไร (ให ผ เร ยนไปทบทวนในเร อง DOL และ DFL ในว ชา การเง นธ รก จ)

48 การวางแผนและควบค มงบประมาณจ ายลงท น - ความหมายและความสาค ญของการวางแผนและควบค มทางการเง นของ งบประมาณจ าลงท น - การจ ดทางบประมาณจ ายลงท นสาหร บการบร หารเง นท น - การพ จารณาการต ดส นใจลงท นโดยอาศ ยงบประมาณจ ายเง นลงท น

49 - ความหมายและความสาค ญของการวางแผนและ ควบค มทางการเง นของ งบประมาณจ ายลงท น หมายถ ง แผนงานท แสดงถ งความต องการส นทร พย ต างๆในการดาเน นงานของ ธ รก จในอนาคต โดยแสดงรายละเอ ยดของจานวนเง นลงท น จานวนเง นเพ อ จ ายชาระหน และเวลาท จะชาระหน น นด วย เพ อท จะทาให ธ รก จสามารถ เตร ยมเง นท นไว ได อย างเพ ยงพอ อ นจะเป นข อม ลในการจ ดทางบประมาณใน โอกาสต อไป

50 ความสาค ญท ม การวางแผนฯ พอท จะสร ปได ด งน 1. เพ อเป นการวางแผนล วงหน า 2. เพ อเป นส อกลางในการประสานงานระหว างแผนกต างๆท เก ยวข อง 3. เพ อให ได ใช ทร พยากรต างๆท ม อย อย างจาก ดให เก ดประโยชน ส งส ด 4. เพ อใช เป นเคร องม อในการควบค มการดาเน นงานและการวางแผนทาก าไร 5. เพ อเป นเคร องม อในการประเม นผลงานของแผนกต างๆในธ รก จ

51 - การจ ดทางบประมาณจ ายลงท นสาหร บการบร หารเง นท น ม กจะเร มจากงบประมาณหล ก (Master Budget) ซ งจะ ประกอบด วยงบประมาณย อยๆหลายงบประมาณ โดยท วไปจะม การ พ จารณาเป นข นตอนด งน 1. ศ กษาถ งว ตถ ประสงค และนโยบายหล กของของธ รก จ โดนเฉพาะเร องการ วางแผนทางการเง นและการบ ญช เช น กาไรท ต องการ อ ตราผลตอบแทน และ เง นท นท ม อย เป นต น 2. ผ จ ดการแต ละแผนกควรม ส วนร วมและร บผ ดชอบในข อม ลต างๆในการจ ดทา งบประมาณ 3. ประมาณการยอดขาย

52 4. ทางด านการผล ต ต องประมาณการเก ยวก บต นท นในด านต างๆ เพ อ นาไปใช ในการจ ดทางบประมาณกาไรขาดท น 5. ประมาณการการขยายการลงท นในแต ละงวดเวลา เพ อจ ดทางบประมาณ 6. ปร บปร งรายการท บ นท กบ ญช ไว ให เป นรายการบ นท กตามเกณฑ เง นสด เพ อ นาไปคานวณหาเง นสดในการดาเน นงาน 7. จ ดเตร ยมงบประมาณย อยๆท งหมดตามท ฝ ายบร หารต องการ 8. เปร ยบเท ยบงบประมาณท จ ดทาให สอดคล องก บว ตถ ประสงค หล กของธ รก จ

53 ประเภทของงบประมาณ โดยส วนใหญ ของธ รก จท ม การจ ดทางบประมาณสามารถจาแนกตามชน ดของก จการได ด งน ค อ 1. ก จการเพ อการผล ต (Manufacturing Firms) 2. ก จการเพ อการพาณ ชยกรรม (Merchandising Firms) 3. ก จการเพ อการบร การ (Service Firms) การจ ดทางบประมาณหล กของธ รก จ ม กจะประกอบไปด วย 1. งบประมาณดาเน นงาน (Operating Budgets) 2. งบประมาณการเง น (Financial Budgets)

54 1. งบประมาณดาเน นงาน (Operating Budgets) เป นงบประมาณท เก ยวก บการดาเน นงานของธ รก จ เพ อนาไปประมาณการผล การดาเน นงานของธ รก จในอนาคต ซ งประกอบไปด วย งบประมาณย อยๆ ด งน 1.1 งบประมาณขาย 1.2 งบประมาณการผล ต 1.3 งบประมาณว ตถ ทางตรง 1.4 งบประมาณแรงงานทางตรง 1.5 งบประมาณค าใช จ ายการผล ต 1.6 งบประมาณต นท นการผล ต 1.7 งบประมาณค าใช จ ายในการขายและบร หาร 1.8 งบประมาณกาไรขาดท น

55 2. งบประมาณการเง น (Financial Budgets) เป นงบประมาณท แสดงการเปล ยนแปลงส นทร พย ต างๆ เพ อนาไปประมาณการ ฐานะของธ รก จ ซ งประกอบไปด วย งบประมาณย อยๆ ด งน 2.1 งบประมาณเง นลงท น 2.2 งบประมาณเง นสด 2.3 งบประมาณงบด ล 2.4 งบประมาณกาไรสะสม 2.5 งบประมาณแสดงการเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ 2.6 งบประมาณกระแสเง นสด

56 - การพ จารณาการต ดส นใจลงท นโดยอาศ ยงบประมาณ จ ายเง นลงท น ในการพ จารณาต ดส นใจลงท นน น ธ รก จม กจะใช งบประมาณของป ท ผ านมา นามาเป นเกณฑ แล วปร บปร งจานวนต วเลข โดยการคาดการณ ในป หน าว าจะม เหต การณ ใดบ างมากระทบ ท จะทาให ธ รก จม การจ ดทางบประมาณเปล ยนแปลง ไปได บ าง อย างไรก ตาม ก ย งม ธ รก จอ กไม น อยท ไม นาข อม ลในอด ตมากาหนด งบประมาณในรอบต อไป ซ งเร ยกว า งบประมาณฐานศ นย (Zero-base Budgeting) นอกจากน นฝ ายบร หารย งจะนางบประมาณท จะนามาใช มาประเม นก บ ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานจร งมาเปร ยบเท ยบก นอ กด วย เพ อนามาว เคราะห ถ ง ความเป นไปได ท งบประมาณท กาหนดไว น นสามารถนามาใช ได จร ง รวมถ งหาสาเหต ท เก ดข อผ ดพลาดข นในการจ ดทางบประมาณด วย แล วนามาแก ไขได ท นโดยไม ช กช า

57 การวางแผนและควบค มต นท น - ความหมายต นท นและพฤต กรรมต นท น - ล กษณะและส วนต างของพฤต กรรมต นท น - ร ปแบบและข นตอนในการว เคราะห ต นท น

58 - ความหมายต นท นและพฤต กรรมต นท น ต นท น หมายถ ง เง นสดหร อส งท เท ยบเท าเง นสดท ได จ ายไปเพ อให ได มาซ งส นค า หร อบร การ ท จะนาประโยชน มาให ก จการในป จจ บ นหร อในอนาคต ต นท นแบ งออกได 2 ชน ด ค อ 1. ต นท นการผล ต (Manufacturing Costs) 1.1 ว ตถ ทางตรง (Direct Material) หมายถ ง การแปลงสภาพเป นส นค าสาเร จร ป 1.2 แรงงานทางตรง (Direct Labour) หมายถ ง แปลงสภาพว ตถ ด บให อย ในร ปส นค าสาเร จร ป ว ตถ ด บท นามาใช ใน แรงงานท ใช ในการ 1.3 ค าใช จ ายการผล ต (Manufacturing Overhead) หมายถ ง ต นท นท ไม เก ยวข องก บว ตถ ทางตรงและแรงงานทางตรงหร อต นท นท ไม เก ยวข องก บการแปลงสภาพว ตถ ด บให เป นส นค าสาเร จร ป

59 2. ต นท นท ไม ใช ต นท นการผล ต (Non-Manufacturing Costs) 2.1 ค าใช จ ายในการขาย (Selling Expenses) หมายถ ง ค าใช จ าย ท งหมดท เก ดข นเก ยวก บก จกรรมการขาย 2.2 ค าใช จ ายในการบร หาร (General and Ministrative Expenses) หมายถ ง ค าใช จ ายท งหมดท เก ดข น เน องจากก จ กรรมการบร หารต างๆ ต นท นของก จการ แบ งก จการออกเป น 2 ประเภท ค อ 1. ก จการประเภท ซ อ-ขายส นค า ต นท นขาย = ส นค าคงเหล อต นงวด + ซ อ - ส นค าคงเหล อปลายงวด 2. ก จการประเภท การผล ต ต นท นขาย = ส นค าสาเร จร ปคงเหล อต นงวด + ต นท นส นค าท ผล ตเสร จ - ส นค า สาเร จร ปคงเหล อปลายงวด

60 - ล กษณะและส วนต างของพฤต กรรมต นท น ในการพ จารณาพฤต กรรมต นท นในล กษณะต างๆน น ผ บร หารม กจะนางบประมาณ ท ย ดหย นได ก บผลการปฏ บ ต งานจร ง มาหาข อแตกต าง และสนใจรายการท สามารถ ควบค มได เท าน น โดยการกาหนดเป น ราคามาตรฐาน(Standard Price) และ ปร มาณมาตรฐาน (Standard Quantity) ซ งแสดงรายละเอ ยดเป น - ราคามาตรฐานของว ตถ ทางตรง หมายถ ง ต นท นต อหน วยของว ตถ ทางตรงท ควรจะเป น ข นอย ก บป จจ ยเช น ราคาตลาด ราคาท เคยซ อในอด ต สภาพ เศรษฐก จ จานวนผ ขาย เป นต น หร ออาจจะเข ยนได ว า ราคามาตรฐานของว ตถ ทางตรง = ราคาซ อส ทธ + ต นท นค าขนส ง + ต นท นในการเก บร กษา - ปร มาณมาตรฐานของว ตถ ทางตรง หมายถ ง ปร มาณของว ตถ ทางตรงท ควรจะ ใช สาหร บการผล ต แสดงอย ในหน วยการว ด เช น ก โลกร ม ปอนด เป นต น หร ออาจเข ยนได ว า ปร มาณมาตรฐานของว ตถ ทางตรง = ว ตถ ทางตรงท ต องการใช + การสารองเผ อการเส ยหาย

61 ในการว เคราะห ส วนต างของต นท นน น สามารถแยกส วนต างได 3 ประเภท ค อ 1. ผลต างว ตถ ทางตรง สามารถเข ยนได เป น ผลต างว ตถ ทางตรง = ผลต างราคาว ตถ ทางตรง + ผลต างปร มาณว ตถ ทางตรง 2. ผลต างแรงงานทางตรง สามารถเข ยนได เป น ผลต างแรงงานทางตรง = ผลต างอ ตราค าแรงทางตรง + ผลต างประส ทธ ภาพในการผล ต 3. ผลต างค าใช จ ายการผล ต สามารถเข ยนได เป น ผลต างค าใช จ ายการผล ต = ผลต างท ควบค มได + ผลต างปร มาณผล ต

62 - ร ปแบบและข นตอนในการว เคราะห ต นท น ร ปแบบท น ยมใช ในการว เคราะห ต นท นม 3 ว ธ ด งต อไปน 1. ว ธ จ ดส งส ด - ต าส ด (High Low Method) เป นว ธ การทาง คณ ตศาสตร ท จาแนกต นท นผสมเป นต นท นคงท และต นท นผ นแปร ม ข นตอนด งน 1.1 เล อกจ ด ส งส ด - ต าส ด 1.2 คานวณต นท นผ นแปรต อหน วย ตามสมการ ต นท นผ นแปรต อหน วย = 1.3 คานวณต นท นผ นแปรรวม ตามสมการ ต นท นผ นแปรรวม = ต นท นผ นแปรต อหน วย x ปร มาณระด บก จกรรมส งส ดหร อต าส ด 1.4 คานวณต นท นคงท ตามสมการ ต นท นคงท = ต นท นรวม ต นท นผ นแปรรวม

63 2. ว ธ Scattergraph เป นว ธ การแจกแจงต นท นผสมให เป นผ นแปรและ ต นท นคงท โดยใช กราฟ ม ว ธ การด งน นาต นท นรวมในท กระด บก จกรรมมาวาดลงในกราฟจากน นวาดเส น สมการถดถอย โดยประมาณให สมการน ใกล เค ยงก บจ ดต างๆให มาก ท ส ด แล วคานวณเพ อให สอดคล องก บกราฟเส นตรงท เก ดข น 3. ว ธ Least Squares Regression Analysis เป นว ธ การแจกแจง ต นท นผสมโดยใช หล กการทางสถ ต ศาสตร ซ งเป นสมการถดถอย จะเป นเส น ตรงท ท ใกล เค ยงจ ดต างๆท น ามาใช ในการคานวณ ในร ปของ Y = a + bx

64 การวางแผนและควบค มการดาเน นงาน - จะใช กรณ ศ กษาของแต ละกล มนามาอภ ปรายการดาเน นงาน

65

66

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น Financial Analysis การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งข นตอนของการบ ญช เร มต งแต การว เคราะห รายการค า จนถ งการป ดบ ญช เน อหา บ ญช : แบบฟอร มท ใช บ นท ก กล มของบ ญช ระบบบ ญช

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 การจ ดทาสถานการณ และด ชน ย านการค าของ SMEs เป นโครงการน าร องในการจ ดท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information