การวางแผนและควบค มทางการเง น

Size: px
Start display at page:

Download "การวางแผนและควบค มทางการเง น"

Transcription

1 การวางแผนและควบค มทางการเง น Financial Planning and controlling FIN 3302

2 ความร ท วไปเก ยวก บการวางแผนและควบค มทางการเง น - ความหมายและล กษณะของการวางแผนและควบค มทางการเง น - ข อด ข อจาก ด ของการวางแผนและควบค มทางการเง น - ข นตอนของการวางแผนและควบค มทางการเง น - ว ธ ของการวางแผนและควบค มทางการเง น

3 การวางแผนและควบค มทางการเง น - ความสาค ญของงบการเง น - ข นตอนของการวางแผนและควบค มงบการเง น - ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการวางแผนและควบค มงบการเง น

4 - ความสาค ญของงบการเง น เพ อใช ในกระบวนการว เคราะห ผลประโยชน และค าใช จ ายในร ปต วเง นของก จการ และเพ อใช ในการประเม นความสามารถในการทากาไรให แก ผ เป นเจ าของ - องค ประกอบของงบการเง นม 5 หมวด ค อ 1. ส นทร พย 2. หน ส น 3. ส วนของเจ าของ 4. รายได 5. ค าใช จ าย

5 หมวดส นทร พย ม รายการทางการเง นท สาค ญๆ ด งน - เง นสด - ล กหน - เง นฝากธนาคาร - อ นๆ (หามาเพ มเต ม) หมวดหน ส น ม รายการทางการเง นท สาค ญๆ ด งน - เจ าหน - ค าใช จ ายค างจ ายต างๆ - อ นๆ (หามาเพ มเต ม)

6 ส วนของเจ าของ ม รายการทางการเง นท สาค ญๆ ด งน - ห นสาม ญ - ก าไรสะสม - อ นๆ (หามาเพ มเต ม) รายได ม รายการทางการเง นท สาค ญๆ ด งน - ยอดขาย - ดอกเบ ยร บ - อ นๆ (หามาเพ มเต ม)

7 ค าใช จ าย ม รายการทางการเง นท สาค ญๆ ด งน - ว ตถ ด บ - ต นท นขาย - ค าใช จ ายในการขาย - ค าใช จ ายในการบร การ - ค าใช จ ายในการดาเน นงานต างๆ - อ นๆ (หามาเพ มเต ม)

8 - ข นตอนการวางแผนและควบค มงบการเง น ในการด าเน นงานทางธ รก จเพ อให เก ดประโยชน ส งส ดแก ผ ลงท นน น ก อนท จะ เร มด าเน นก จกรรมต างๆต องม การวางแผน เพ อม งเน นถ งผลประโยชน ท จะ ได ร บจากการลงท นหร อผลกาไรจากการประกอบการ และม การควบค มรายการ ต างๆในงบการเง นให ได ตามเป าหมายท ต องการ - ข นตอนท สาค ญและควรพ จารณา ม ด งน 1. ต องจ าแนกและระบ รายละเอ ยดอย างช ดเจนในการดาเน นธ รก จประเภทน น 2. ต องประเม นต นท นและผลประโยชน ท กรายการให ใกล เค ยงความเป นจร งให มากท ส ด 3. ใช เคร องม อในการว เคราะห และต ดส นใจอย างเหมาะสม 4. ในบางกรณ อาจจะต องคาน งถ งต นท นและผลประโยชน ท ไม สามารถท จะ ค านวณเป นต วเง นด วย

9 - ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการวางแผนและควบค มงบการเง น ในการดาเน นงานทางธ รก จน น ม กจะม ป จจ ยท ทาให ผลการดาเน นงานไม เป นไป ตามเป าหมายท ได กาหนดไว เสมอ ป จจ ยท ม ผลกระทบน นม ท งท เป นผลกระทบท เก ดมาจากภายในก จการเองและภายนอกก จการ ป จจ ยต างๆท ม กพบบ อยๆ เช น - ต นท นและผลประโยชน ท ไม สามารถต ค าเป นต วเง น - นโยบายในการสน บสน นของภาคร ฐ - ต นท นว ตถ ด บท ราคาไม สม าเสมอ - การต ค าของกล มส นค าท เส ยโอกาสม ม ลค าไม เท าก น - ข อจาก ดในการนาเข า-ส งออก ของว ตถ ด บหร อส นค าและบร การท ผล ตได - การปร บค าของเง นในช วงเวลาท เปล ยนไป ฯลฯ (หามาเพ มเต ม)

10 การวางแผนและควบค มส นทร พย - การวางแผนและควบค มเง นสด - การวางแผนและควบค มล กหน - การวางแผนและควบค มส นทร พย ต างๆ - ต วอย างกรณ ศ กษา

11 - การวางแผนและควบค มเง นสด เง นสด เป นส นทร พย หม นเว ยนท ม สภาพคล องส งท ส ด ด งน นในธ รก จท ก ประเภทม กต องม การจ ดการรายการของเง นสด เพ อให เห นความเคล อน ไหวของรายการเง นสด จ งจาเป นต องม การวางแผนในการใช เง นสดอย ตลอดเวลา เช น - งบกระแสเง นสด โดยจะแสดงแหล งท มาและใช ไปของเง นสด อ นเน องมาจากก จกรรมหล ก 3 ก จกรรม ค อ 1. ก จกรรมการดาเน นงาน 2. ก จกรรมการลงท น 3. ก จกรรมการจ ดหาเง น

12 1. ก จกรรมการดาเน นงาน ประกอบไปด วย 1.1 แหล งได มาของเง นสด เช น - การขายและบร การ - ดอกเบ ยร บ - เง นป นผลร บท ได มาจากการลงท นในก จการอ น 1.2 แหล งใช ไปของเง นสด เช น - การจ ดหาว ตถ ด บ - ค าจ าง ค าแรงงาน - การจ ายดอกเบ ยจ ายให เจ าหน - การจ ายภาษ ให ร ฐบาล - รายจ ายอ นๆท เก ยวก บการดาเน นงาน

13 2. ก จกรรมการลงท น ประกอบไปด วย 2.1 แหล งได มาของเง นสด เช น - การขายส นทร พย ประเภท ท ด น อาคาร อ ปกรณ - การขายหน วยลงท นท ไปลงท นในก จการอ น 2.2 แหล งใช ไปของเง นสด เช น - การซ อส นทร พย ประเภท ท ด น อาคาร อ ปกรณ - การซ อหน วยลงท นในก จการอ น

14 3. ก จกรรมการจ ดหาเง น ประกอบไปด วย 3.1 แหล งได มาของเง นสด เช น - การเร ยกช าระและการออกห นสาม ญ หร อห นบ ร มส ทธ ของก จการ - การออกห นก หร อก อหน ส น เช น ต วเง นจ าย 3.2 แหล งใช ไปของเง นสด เช น - การจ ายเง นป นผลให ผ ถ อห น - การซ อค นห นสาม ญของก จการจากบ คคลอ น - การจ ายชาระค นหน ส นของก จการ เช น ห นก ต วเง นจ าย

15 - การวางแผนและควบค มล กหน ล กหน หมายถ ง ส นทร พย หม นเว ยนของธ รก จท เก ดข นจากการขายส นค าหร อ บร การให ก บล กค าเป นเง นเช อ ในการวางแผนและควบค มล กหน น น ม ความจาเป นต องม นโยบายในการบร หาร เก ยวก บล กหน ให เหมาะสมและเข มงวด เพ อให ก จการเก ดความเส ยหายให น อยท ส ด จ งได ม การก าหนดแนวทางในการบร หารล กหน ได 2 ว ธ ค อ 1. นโยบายการให เครด ตและการจ ดเก บหน 2. ว ธ พ จารณาเครด ตและการจ ดเก บหน รายต ว

16 1. นโยบายการให เครด ตและการจ ดเก บหน ระด บของล กหน ในบ ญช จะมากน อยเพ ยงใดจะถ กกาหนดโดย ภาวะ เศรษฐก จและนโยบายการให เครด ตของธ รก จ โดยท ภาวะเศรษฐก จน นเป นส งท กาหนดได ยาก แต ก ย งสามารถกาหนดได โดยนโยบายการให เครด ตของก จการเอง ในการวางนโยบายการให เครด ตน น จะเป นการต ดส นใจเล อกระหว างความ สามารถในการหากาไรก บความเส ยงท จะเก ดข นก บส นทร พย ส วนประกอบของการวางนโยบายในการให เครด ต ม ด งน 1.1. มาตรฐานในการให เครด ต (Credit Standards) โดยปกต จะใช เพ อ ส งเสร มการขาย โดยการพ จารณากาไรจากการขยายการให เครด ตมากข น 1.2. เง อนไขในการให เครด ต (Credit Terms) ประกอบด วย - ระยะเวลาในการให เครด ต - การก าหนดส วนลดและระยะเวลาการให ส วนลด

17 1.3. ความเส ยงภ ยในการผ ดน ดชาระหน (Credit Risk) หมายถ ง โอกาสท ล กหน จะไม ชาระหน เม อถ งกาหนด ถ าธ รก จมรการเปล ยนแปลงการ ให เครด ต นโยบายการจ ดเก บหน (Collection Policy) เม อได ถ กกาหนดข นมาเป น นโยบายในการดาเน นธ รก จแล ว ม กจะต องทาการบร หารล กหน ให ได ผล โดยต องม การต ดตามการชาระหน ของล กค า ในว ธ การต างๆท ปฏ บ ต ก นอย

18 2. ว ธ การพ จารณาเครด ตและการจ ดเก บหน รายต ว เป นการว เคราะห ว าล กค าแต ละรายม โอการช าระหน ได ตามเง อนไขในการ ขายหร อไม และม โอกาสเก ดหน ส ญข นมาก-น อยเพ ยงใด เพ อลดการส ญเส ยและความเส ยงภ ยท อาจจะเก ดข นก บธ รก จ จ งต องม ว ธ การ ท จะประเม นเครด ตของล กค าและการจ ดเก บหน ด งน 2.1. การรวบรวมข อม ลของล กค าจากแหล งต างๆ เช น - แหล งท มาของข อม ล (Sources of information) งบการเง น ประสบการณ ของธ รก จ สถาบ นการเง น หน วยงานท รวบรวมข อม ลทางเครด ต

19 2.2. การว เคราะห เครด ต (Credit Analysis) เป นการรวบรวมข อม ลท งหมดของล กค าแต ละราย แล วนา ข อม ลเหล าน นมาว เคราะห เพ อให ทราบถ งสถานะทางการเง น ของล กค าในด านต างๆ เช น - Character ค อ ค ณสมบ ต ของผ ขอเครด ต - Capital ค อ ท นของธ รก จ - Capacity ค อ ความสามารรถในการช าระหน - Collateral ค อ หล กประก น - Condition ค อ สภาวการณ ท วๆไป - Country ค อ เม องหร อประเทศท ล กค าอย

20 2.3. การต ดส นใจ (Decision) เป นการพ จารณาท จะให ความไว ใจต อล กค าหล งจากม การว เคราะห แล วว า ล กค ารายน จะได ร บความไว ใจได ในระด บใดและจะใช นโยบายการให เครด ตแบบใดก บล กค ารายน 2.4. การจ ดเก บหน รายต ว เป นการต ดตามความก าวหน าของการดาเน นงานท ให เครด ตก บล กค า แต ละราย ว า เก ดป ญหาอะไรข นก บล กค ารายน นๆบ างเพ อท จะ หาทางช วยเหล อได อย างท นเวลา

21 - การวางแผนและควบค มส นทร พย ต างๆ นอกจากส นทร พย ท ได กล าวไปแล ว 2 ประเภท ค อ เง นสด และล กหน แล ว ย งม ส นทร พย อ กหลายประเภทท ม ความส าค ญในการวางแผนทางการเง นของธ รก จ เช น ส นค าคงเหล อ อ ปกรณ สาน กงาน อาคาร ท ด น และส นทร พย อ นๆท ม ม ลค า ส ง แต ม สภาพคล องท แตกต างก น ด งน นจะขอกล าวถ งพอส งเขป ในส นทร พย ท ม สภาพคล องส งเป นหล กก อน ค อ ส นค าคงเหล อ (Inventory) หมายถ ง - ว ตถ ด บ - ส นค าระหว างผล ต - ส นค าสาเร จร ป

22 ในทางธ รก จ ถ าม ส นค าคงเหล ออย มากม กจะได เปร ยบค แข งทางการค า เพราะว า สามารถทาการผล ตและให บร การแก ล กค าได อย างรวดเร ว รวมถ ง ธ รก จม ความย ดหย นในการดาเน นงานมากข นด วย ป จจ ยท จะมากาหนดขนาดของส นค าคงเหล อ ม ด งน 1. ระด บของยอดขาย 2. ระยะเวลาและเทคน คของกระบวนการผล ตหร อซ อ 3. อาย ของส นค า

23 เพ อให การดาเน นงานในการวางแผนและควบค มทางการการเง น ในการบร หาร ส นค าคงเหล อให เก ดประส ทธ ภาพ และเป นการลดรายจ ายท อาจจะเก ดข น ธ รก จจ ง ต องควบค มต นท นท เก ยวข องก บส นค าคงเหล อเหล าน โดยจะต องควบค มในด านต างๆ ด งน 1. Cost of Inventory ค อ ต นท นของส นค า 2. Carrying cost ค อ ต นท นในการเก บร กษา 3. Ordering cost ค อ ต นท นในการส งซ อ หล กส าค ญในการควบค มส นค าคงเหล อ ค อ - ต องม การส งซ อท ประหย ดท ส ด (Economic Order Quantity) - ต องม ส นค าเหล อเพ อความปลอดภ ย (Level of Safety Stock) - ต องวางแผนในการส งซ อ (Reorder Point)

24 ส นทร พย อ นๆนอกเหน อจากท ได กล าวไว แล วน น ส วนใหญ จะเป นส นทร พย ท ม สภาพคล องน อยหร อเป นส นทร พย ท ม ค าเส อมราคาในต วม นเอง เช น อ ปกรณ สาน กงาน อาคาร ฯลฯ เพ อให การวางแผนและควบค มทางการเง นของธ รก จม ประส ทธ ภาพจ งควรท จะม ส นทร พย ท ม สภาพคล องต าม ปร มาณเท าท จ าเป นในการดาเน นธ รก จเท าน น หร อถ า หากม ความจาเป นท จาต องม ไว ก ควรท จะม การพ จารณาให รอบคอบ เพราะจะเป นการ ส นเปล องเง นท นในการจ ดหามาไว โดยไม จาเป น

25 การวางแผนและควบค มหน ส นและส วนของเจ าของ การจ ดประเภทหน ส น 1. หน ส นหม นเว ยนหร อหน ส นระยะส น (Current Liabilities) หมายถ ง หน ส นท ม ระยะเวลาในการชาระค นไม เก น 1 ป เช น เง นเบ กเก นบ ญช ธนาคาร (Overdraft) เจ าหน การค า (Trade account payable) ต วเง นจ าย(Notes Payable) เจ าหน อ นๆ ค าใช จ ายค างจ าย รายได ร บล วงหน า 2. หน ส นไม หม นเว ยน (Non-current Liabilities) หมายถ ง หน ส นท ม ระยะเวลาการชาระค นเก น 1 ป เช น เง นก ย มระยะยาว (Long-term loans) หน ส นไม หม นเว ยนอ นๆ

26 การจ ดประเภทส วนของเจ าของ ส วนของเจ าของ (Owner Equity) ได แก 1. ท นท เก ดจากการลงท นของเจ าของ (Pain in Capital) เช น ห นสาม ญ ห นบ ร มส ทธ 2. ท นท เก ดจากผลการดาเน นงาน เช น กาไรสะสม (Retained Earnings) ในการแสดงรายการในส วนของเจ าของน จะแตกต างก นตามร ปแบบของ หน วยงานธ รก จ ตามกฎหมายว าด วย ร ปแบบการทาธ รก จ โดย ธ รก จเจ าของคนเด ยว เร ยกว า ส วนของเจ าของ ห างห นส วน เร ยกว า ส วนของผ เป นห นส วน บร ษ ทจาก ด เร ยกว า ส วนของผ เป นห นส วน

27 - เจ าหน การค า เป นส นเช อประเภทหน งท ม ความสาค ญและเป นท น ยมใช ก นมากท ส ด - ต วเง นจ ายหร อต วส ญญาใช เง น เป นตราสารทางการเง นท ผ ออกต วเง น ให คาม นว า จะชาระเง นให แก ผ ร บต วเง น ตามจานวนเง นและว นท ระบ ในต วน น นอกจากท กล าวมาแล วก ย งม รายการของหมวดหน ส น ท น าสนใจอ กหลายประเภท ท ควรจะต องม การบร หารและควบค มหน ส นท เก ดข นให เก ดประโยชน มากท ส ด เช น เง อนไขในการซ อ-ขายส นค า การย ดอาย เจ าหน เป นต น ประโยชน ท ได ร บจากการวางแผนและควบค มหน ส น พอจะแบ งออกได ด งน 1. เจ าหน การค าเป นแหล งท มาของเง นท นท เก ดข นเองโดยอ ตโนม ต 2. ม ความคล องต วในการก อหน ก จการขนาดเล กก สามารถกระทาได 3. ตราสารทางการเง นจะจ ายเง นให ก บผ ถ อ ซ อ-ขายก นได ในตลาดเง น และไม จาเป นต องม หล กประก น 4. อ ตราดอกเบ ยค อนข างต า

28 - เง นก ย มระยะยาว โดยปกต จะม ระยะเวลาในการชาระค นเก นกว า 1 ป แบ งออกได 2 ประเภท ค อ 1. การก แบบธรรมดา ม กจะม การชาระตามระยะเวลาในการก และสอดคล อง ก บว ตถ ประสงค ในการนาเง นก น นไปใช ประโยชน 2. เง นก หม นเว ยน ในการก ประเภทน ม กจะม การต ออาย การก ได ตลอดระยะเวลา ท ก จการย งดาเน นงานอย อย างต อเน อง - ห นสาม ญ เป นหล กทร พย ท แสดงความเป นเจ าของบร ษ ท ม ส วนร วมในการบร หาร ก จการ เม อต องการเง นสามารถท จะนาห นสาม ญไปจาหน ายในตลาดห นได ส ทธ ของผ ถ อห นสาม ญ * ส ทธ ในรายได * ส ทธ ในการออกเส ยงคณะกรรมการบร หารบร ษ ท * ส ทธ ในการแต งต งต วแทนเม อไม สามารถเข าร วมประช มได

29 - ห นบ ร มส ทธ เป นห นท นก งหน ส นและก งห นสาม ญ เพราะจะต องชาระบ ญช เพ อ เล กก จการและม ส ทธ เร ยกชาระค นท นก อนผ ถ อห นสาม ญตามราคาท ตราไว เท าน น ส ทธ ของผ ถ อห นบ ร มส ทธ * ส ทธ ในการออกเส ยง ไม ม ส ทธ เหม อนห นสาม ญ * การกระจายรายได จะได ร บเง นป นผลตามประกาศ * การกระจายส นทร พย จะได ร บก อนผ ถ อห นสาม ญ แต จะ ได หล งจากม การจ ายให ก บเจ าหน แล ว - ก าไรสะสม เป นกาไรของก จการท ไม ม การจ ายป นผลให ก บผ ร วมลงท น จ งเป น แหล งท มาของเง นท นท งจานวน ในกรณ น สามารถทาให ม ส นทร พย เพ มข นได

30 การวางแผนและควบค มการเง น - การว เคราะห จากงบการเง น - การว เคราะห จากอ ตราส วนทางการเง นต างๆ

31 - การว เคราะห จากงบการเง น หมายถ ง การนารายงานทางการเง นหร องบการเง นมา ว เคราะห งบการเง นท ม กนามาว เคราะห ได แก * งบด ล * งบกาไรขาดท น * งบกาไรสะสม * งบกระแสเง นสด * งบประกอบต างๆ คาอธ บาย หร อหมายเหต ประกอบงบการเง นต างๆ - การว เคราะห จากอ ตราส วนทางการเง น หมายถ ง การเปร ยบเท ยบถ งความส มพ นธ ของ ข อม ลซ งเก ยวข องก บต วเลขทางการเง นในงบการเง นต างๆท ทาการว เคราะห (ตามท ได ศ กษามาในว ชาการเง นทางธ รก จท งหมด)

32 การวางแผนและควบค มเง นท นหม นเว ยน - แหล งเง นท นทางการเง น - ต นท นเง นท นทางการเง น - ต นท นเง นท นถ วเฉล ยทางการเง น - การนาต นท น เง นท นถ วเฉล ยไปว เคราะห

33 - แหล งเง นท นทางการเง น ป ญหาพ นฐานท ผ บร หารทางการเง นม กพบอย เสมอก ค อ 1. การใช เง นท นหม นเว ยนท ม อย อย างไรจ งจะได ร บผลประโยชน ส งส ด 2. เม อธ รก จขาดเง นท นมาใช ในก จการจะหาเง นท นได จากแหล งใด จากป ญหาด งกล าวจะส งผลกระทบต อรายการต างๆในงบการเง น เช น - การจ ดซ อเคร องม อเคร องใช ต างๆ - การซ อส นค า - การสร างโรงงาน ในส วนของการหาเง นท นม กจะม ผลกระทบก บ - การก ย ม - การซ อส นค าเป นเง นเช อ - การออกห นเพ มท นต างๆ

34 เง นท น (Funds) ม ความหมายพอสร ปได 3 ประการ ด งน 1. เง นท นหมายถ งส นทร พย ท งส น (Total Assets) แหล งท มาของเง นท นตามความหมายน ประกอบด วย - ส นทร พย ลดลง - หน ส นเพ มข น - ส วนของผ ถ อห นเพ มข น แหล งท ใช ไปของเง นท นประกอบด วย - ส นทร พย เพ มข น - หน ส นลดลง - ส วนของผ ถ อห นลดลง

35 2. เง นท นหมายถ งเง นท นหม นเว ยน (Working Capital) แหล งท มาของเง นท นหม นเว ยนประกอบด วย - ส นทร พย ถาวรลดลง - หน ส นระยะยาวเพ มข น - ส วนของผ ถ อห นเพ มข น แหล งใช ไปของเง นท นหม นเว ยนประกอบด วย - ส นทร พย ถาวรเพ มข น - หน ส นระยะยาวลดลง - ส วนของผ ถ อห นลดลง

36 3. เง นท นหมายถ งเง นสด (Cash) แหล งท มาของเง นสดประกอบด วย - ส นทร พย รวม (ยกเว นเง นสด) เพ มข น - หน ส นเพ มข น - ส วนของผ ถ อห นเพ มข น แหล งใช ไปของเง นสดประกอบด วย - ส นทร พย รวม (ยกเว นเง นสด) เพ มข น - หน ส นลดลง - ส วนผ ถ อห นลดลง

37 ต นท นเง นท นและต นท นถ วเฉล ยทางการเง น ต นท นเง นท นหมายถ ง อ ตราผลตอบแทนข นต าท ก จการจะต องจ ายค นให ก บ ผ ท มาลงท นในก จการ หร อเร ยกอ กอย างหน งว า ค าของท น ค าของท น จะประกอบไปด วย 1. ค าของท นของหน (Cost of Debt) หมายถ ง อ ตราผลตอบแทนท ต อง ได จากการลงท นด วยหน ท ก อข นโดยท ไม ทาให กาไรส วนของผ ถ อห น สาม ญเปล ยนแปลง เป นค าใช จ ายในร ปของ ดอกเบ ย (ทบทวน เร อง ค าของท นของหน ในว ชา การเง นทางธ รก จ เพ มเต ม) 2. ค าของท นของห นบ ร มส ทธ (Cost of Preferred Stock) หมายถ ง อ ตราผลตอบแทนท ต องได จากการลงท นด วยเง นท นท ได จากการจาหน าย ห นบ ร มส ทธ โดยท ไม ทาให กาไรส วนของผ ถ อห นสาม ญเปล ยนแปลง เป น ผลตอบแทนในร ปของ เง นป นผล (ทบทวน เร อง ค าของท นของห นบ ร มส ทธ ในว ชา การเง นทางธ รก จ เพ มเต ม)

38 3. ค าของท นของห นสาม ญ (Cost of Equity) หมายถ ง อ ตราผลตอบแทนข นต าท ก จการต องการจากการลงท นด วยเง นท นส วน ของผ ถ อห นสาม ญ เป นผลตอบแทนในร ปของ เง นป นผล ในท น ส วนของผ ถ อห นสาม ญ ประกอบไปด วย ห นสาม ญและ กาไรสะสม (ทบทวน เร อง ค าของท นของห นสาม ญและกาไรสะสม ในว ชา การเง นทางธ รก จ เพ มเต ม) 4. ค าของท นถ วเฉล ย (Weighted Average Cost of Capital) หร อท ม กน ยมเร ยกว า ค าของท น หมายถ ง ค าของการคานวณท ได จาก โครงสร างเง นท นของก จการ อ นเก ดจากผลรวมระหว างผลค ณของ ส ดส วนแต ละรายการในโครงสร างเง นท น ก บค าของท นหล งภาษ ของ รายการน นๆ (ทบทวน เร อง ค าของท นถ วเฉล ยถ วงน าหน ก (WACC) และค าของท นส วนเพ ม ในว ชา การเง นทางธ รก จ เพ มเต ม)

39 การนาต นท นเง นท นถ วเฉล ยไปว เคราะห ผ บร หารก จการสามารถท จะนาค าของท นท คานวณได ในส วนของเง นท นประเภท ต างๆ ไปกาหนด อ ตราลดค า (discount rate) เพ อใช ในการต ดส นใจ ลงท นในส นทร พย ถาวรได โดยเปร ยบเท ยบก บอ ตราผลตอบแทนจากการลงท น (IRR) ก บอ ตราค าของท นในส วนต างๆ โดยท อ ตราผลตอบแทนท ได จากการ ลงท นส งกว าอ ตราค าของท นส วนเพ มแล ว ควร ร บทา โครงการน น หร อควรร บ ทาในโครงการท ม ผลตอบแทนท ให อ ตราผลตอบแทนส งท ส ด ภายใต โครงการท ม ความเส ยงเท าๆก น (ทบทวน เร อง ผลตอบแทนค า IRR ในว ชา การเง นทางธ รก จ เพ มเต ม)

40 การวางแผนและเทคน คการพยากรณ ยอดขาย - การวางแผนการขาย - เทคน คการพยากรณ ยอดขาย

41 - การวางแผนการขาย การวางแผนการขายเป นการดาเน นงานในการหารายได ให ก บก จการ โดยท วไป ม กจะเป นไปตามเป าหมายจากฝ ายบร หาร และต องคาน งถ ง องค ประกอบต างๆ เช น 1. ต นท น 2. รายได 3. ผลกาไร

42 ในส วนของรายการต างๆท ม ในองค ประกอบของการวางแผนการขาย น น ข นอย ก บแต ละก จการว าจะม รายการทางการเง นอะไรบ าง ซ งแต ละธ รก จ ก ม กจะม รายการต างๆท แตกต างก น ด งน นจ งเป นหน าท ของผ ประกอบก จการ เองท จะต องด ว า รายการท สาค ญๆในก จการท ควรจะม ในน น ม อะไรบ าง ในการบร หารการขายน น ได เคยกล าวไว แล วว า ม กจะข นอย ก บฝ ายบร หารว าจะ กาหนดเป าหมายในแต ละช วงเวลาเป นจานวนเท าใด ซ งม กข นอย ก บผลล พธ ส ดท ายใน ดาเน นก จกรรม น นก ค อ ผลกาไรท ต องการ ด งน น ก อนท จะได ผลก าไร จ งต องทราบ จ ดค มท น เส ยก อน ว า ม จานวนเท าใด แล วจ งไปกาหนดยอดขาย เพ อให ได กาไรตามท ต องการ (สาหร บการศ กษาเร อง จ ดค มท น ให ผ เร ยนกล บไปทบทวนในว ชา การเง นทางธ รก จเพ มเต ม)

43 - เทคน คการพยากรณ ยอดขาย การพยากรณ ยอดขาย หมายถ ง เวลาหน ง การคาดคะเนยอดขายของก จการในช วงเวลาใด การพยากรณ ยอดขาย ม เทคน คท ใช ในการพยากรณ อย หลายว ธ ว ธ ท น ยมใช ก นมากเช น 1. การพยากรณ โดยใช แนวโน ม (Trend ForecastS) 2. การพยากรณ โดยใช อ ตราส วน (Ratio Forecasts) 3. การพยากรณ โดยใช กราฟและสถ ต (Graphical and Statistical Forecasts)

44 การพยากรณ โดยว ธ ท กล าวข างต นต างๆ พอจะอธ บายได ด งน 1. การพยากรณ โดยใช แนวโน ม (Trend ForecastS) เป นการพยากรณ แนวโน มท จะเก ดข นในยอดขาย ท ม ความส มพ นธ ก บข อม ลท ผ านมาท งหมด ของ รายการทางการเง นต างๆ ในช วงเวลาต างๆ มาว เคราะห ในความสอดคล องซ งก นและ ก น และพยากรณ แนวโน มท จะเก ดข นในรายการทางการเง นต างๆเหล าน น (ในการ พยากรณ แบบน ม กจะไม คาน งถ งม ลค าป จจ บ นของเง น) 2. การพยากรณ โดยใช อ ตราส วน (Ratio Forecasts) การพยากรณ ประเภทน จะแสดงถ งความส มพ นธ ของข อม ลทางการเง นในร ปของอ ตราส วนเป นหล ก โดยมากม กจะใช การพยากรณ รายการต างๆทางการเง นมาว เคราะห ซ งจะม ข นตอนการ พยากรณ ด งน 2.1 ใช ข อม ลในอด ตมากะประมาณหร อพยากรณ อ ตราส วนท จะเก ดข น 2.2 ใช ยอดขายเป นต วแปรหล กในการพยากรณ อ ตราส วน 2.3 ใช อ ตราส วนต างๆค ณก บต วแปรหล กค อยอดขาย

45 3. การพยากรณ โดยใช กราฟและสถ ต (Graphical and Statistical Forecasts) โดยด แนวโน มจากการวาดกราฟและสถ ต ท เก ดข น ในความส มพ นธ ของรายการต างๆทางการเง นในอด ต แล วลากเส นต อออกไปถ าเป นร ปกราฟ หร อหา ค าเฉล ยท จะเก ดข นถ าใช แบบสถ ต (ในเร องของการสร างกราฟและสถ ต ให ผ เร ยนไปทบทวนในว ชาสถ ต ธ รก จและการสร างกราฟ

46 การวางแผนและเทคน คการขายเพ อทากาไร - การว เคราะห จ ดค มท น - การว เคราะห สมรรถภาพในการขาย - การว เคราะห สมรรถภาพในการขายเพ อทากาไร

47 - การว เคราะห จ ดค มท น เป นการศ กษาความส มพ นธ ระหว าง ค าใช จ ายคงท ค าใช จ ายผ นแปร และกาไร เพ อจะได ทราบว า จ ดค มท น ณ ระด บการดาเน นงานของก จการท ปร มาณการขายส นค าหร อบร การของก จการ จะม รายได เท าก บ ค าใช จ ายรวมท ง ส นของส นค าหร อบร การในก จการน นๆ (ให ผ เร ยนไปทบทวนในเร อง จ ดค มท น ในว ชา การเง นธ รก จ) - การว เคราะห สมรรถภาพในการขาย (ให ผ เร ยนไปทบทวนในรายการต างๆในงบกาไร-ขาดท น ในว ชา บ ญข และการเง นธ รก จ) - การว เคราะห สมรรถภาพในการขายเพ อทากาไร (ให ผ เร ยนไปทบทวนในเร อง DOL และ DFL ในว ชา การเง นธ รก จ)

48 การวางแผนและควบค มงบประมาณจ ายลงท น - ความหมายและความสาค ญของการวางแผนและควบค มทางการเง นของ งบประมาณจ าลงท น - การจ ดทางบประมาณจ ายลงท นสาหร บการบร หารเง นท น - การพ จารณาการต ดส นใจลงท นโดยอาศ ยงบประมาณจ ายเง นลงท น

49 - ความหมายและความสาค ญของการวางแผนและ ควบค มทางการเง นของ งบประมาณจ ายลงท น หมายถ ง แผนงานท แสดงถ งความต องการส นทร พย ต างๆในการดาเน นงานของ ธ รก จในอนาคต โดยแสดงรายละเอ ยดของจานวนเง นลงท น จานวนเง นเพ อ จ ายชาระหน และเวลาท จะชาระหน น นด วย เพ อท จะทาให ธ รก จสามารถ เตร ยมเง นท นไว ได อย างเพ ยงพอ อ นจะเป นข อม ลในการจ ดทางบประมาณใน โอกาสต อไป

50 ความสาค ญท ม การวางแผนฯ พอท จะสร ปได ด งน 1. เพ อเป นการวางแผนล วงหน า 2. เพ อเป นส อกลางในการประสานงานระหว างแผนกต างๆท เก ยวข อง 3. เพ อให ได ใช ทร พยากรต างๆท ม อย อย างจาก ดให เก ดประโยชน ส งส ด 4. เพ อใช เป นเคร องม อในการควบค มการดาเน นงานและการวางแผนทาก าไร 5. เพ อเป นเคร องม อในการประเม นผลงานของแผนกต างๆในธ รก จ

51 - การจ ดทางบประมาณจ ายลงท นสาหร บการบร หารเง นท น ม กจะเร มจากงบประมาณหล ก (Master Budget) ซ งจะ ประกอบด วยงบประมาณย อยๆหลายงบประมาณ โดยท วไปจะม การ พ จารณาเป นข นตอนด งน 1. ศ กษาถ งว ตถ ประสงค และนโยบายหล กของของธ รก จ โดนเฉพาะเร องการ วางแผนทางการเง นและการบ ญช เช น กาไรท ต องการ อ ตราผลตอบแทน และ เง นท นท ม อย เป นต น 2. ผ จ ดการแต ละแผนกควรม ส วนร วมและร บผ ดชอบในข อม ลต างๆในการจ ดทา งบประมาณ 3. ประมาณการยอดขาย

52 4. ทางด านการผล ต ต องประมาณการเก ยวก บต นท นในด านต างๆ เพ อ นาไปใช ในการจ ดทางบประมาณกาไรขาดท น 5. ประมาณการการขยายการลงท นในแต ละงวดเวลา เพ อจ ดทางบประมาณ 6. ปร บปร งรายการท บ นท กบ ญช ไว ให เป นรายการบ นท กตามเกณฑ เง นสด เพ อ นาไปคานวณหาเง นสดในการดาเน นงาน 7. จ ดเตร ยมงบประมาณย อยๆท งหมดตามท ฝ ายบร หารต องการ 8. เปร ยบเท ยบงบประมาณท จ ดทาให สอดคล องก บว ตถ ประสงค หล กของธ รก จ

53 ประเภทของงบประมาณ โดยส วนใหญ ของธ รก จท ม การจ ดทางบประมาณสามารถจาแนกตามชน ดของก จการได ด งน ค อ 1. ก จการเพ อการผล ต (Manufacturing Firms) 2. ก จการเพ อการพาณ ชยกรรม (Merchandising Firms) 3. ก จการเพ อการบร การ (Service Firms) การจ ดทางบประมาณหล กของธ รก จ ม กจะประกอบไปด วย 1. งบประมาณดาเน นงาน (Operating Budgets) 2. งบประมาณการเง น (Financial Budgets)

54 1. งบประมาณดาเน นงาน (Operating Budgets) เป นงบประมาณท เก ยวก บการดาเน นงานของธ รก จ เพ อนาไปประมาณการผล การดาเน นงานของธ รก จในอนาคต ซ งประกอบไปด วย งบประมาณย อยๆ ด งน 1.1 งบประมาณขาย 1.2 งบประมาณการผล ต 1.3 งบประมาณว ตถ ทางตรง 1.4 งบประมาณแรงงานทางตรง 1.5 งบประมาณค าใช จ ายการผล ต 1.6 งบประมาณต นท นการผล ต 1.7 งบประมาณค าใช จ ายในการขายและบร หาร 1.8 งบประมาณกาไรขาดท น

55 2. งบประมาณการเง น (Financial Budgets) เป นงบประมาณท แสดงการเปล ยนแปลงส นทร พย ต างๆ เพ อนาไปประมาณการ ฐานะของธ รก จ ซ งประกอบไปด วย งบประมาณย อยๆ ด งน 2.1 งบประมาณเง นลงท น 2.2 งบประมาณเง นสด 2.3 งบประมาณงบด ล 2.4 งบประมาณกาไรสะสม 2.5 งบประมาณแสดงการเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ 2.6 งบประมาณกระแสเง นสด

56 - การพ จารณาการต ดส นใจลงท นโดยอาศ ยงบประมาณ จ ายเง นลงท น ในการพ จารณาต ดส นใจลงท นน น ธ รก จม กจะใช งบประมาณของป ท ผ านมา นามาเป นเกณฑ แล วปร บปร งจานวนต วเลข โดยการคาดการณ ในป หน าว าจะม เหต การณ ใดบ างมากระทบ ท จะทาให ธ รก จม การจ ดทางบประมาณเปล ยนแปลง ไปได บ าง อย างไรก ตาม ก ย งม ธ รก จอ กไม น อยท ไม นาข อม ลในอด ตมากาหนด งบประมาณในรอบต อไป ซ งเร ยกว า งบประมาณฐานศ นย (Zero-base Budgeting) นอกจากน นฝ ายบร หารย งจะนางบประมาณท จะนามาใช มาประเม นก บ ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานจร งมาเปร ยบเท ยบก นอ กด วย เพ อนามาว เคราะห ถ ง ความเป นไปได ท งบประมาณท กาหนดไว น นสามารถนามาใช ได จร ง รวมถ งหาสาเหต ท เก ดข อผ ดพลาดข นในการจ ดทางบประมาณด วย แล วนามาแก ไขได ท นโดยไม ช กช า

57 การวางแผนและควบค มต นท น - ความหมายต นท นและพฤต กรรมต นท น - ล กษณะและส วนต างของพฤต กรรมต นท น - ร ปแบบและข นตอนในการว เคราะห ต นท น

58 - ความหมายต นท นและพฤต กรรมต นท น ต นท น หมายถ ง เง นสดหร อส งท เท ยบเท าเง นสดท ได จ ายไปเพ อให ได มาซ งส นค า หร อบร การ ท จะนาประโยชน มาให ก จการในป จจ บ นหร อในอนาคต ต นท นแบ งออกได 2 ชน ด ค อ 1. ต นท นการผล ต (Manufacturing Costs) 1.1 ว ตถ ทางตรง (Direct Material) หมายถ ง การแปลงสภาพเป นส นค าสาเร จร ป 1.2 แรงงานทางตรง (Direct Labour) หมายถ ง แปลงสภาพว ตถ ด บให อย ในร ปส นค าสาเร จร ป ว ตถ ด บท นามาใช ใน แรงงานท ใช ในการ 1.3 ค าใช จ ายการผล ต (Manufacturing Overhead) หมายถ ง ต นท นท ไม เก ยวข องก บว ตถ ทางตรงและแรงงานทางตรงหร อต นท นท ไม เก ยวข องก บการแปลงสภาพว ตถ ด บให เป นส นค าสาเร จร ป

59 2. ต นท นท ไม ใช ต นท นการผล ต (Non-Manufacturing Costs) 2.1 ค าใช จ ายในการขาย (Selling Expenses) หมายถ ง ค าใช จ าย ท งหมดท เก ดข นเก ยวก บก จกรรมการขาย 2.2 ค าใช จ ายในการบร หาร (General and Ministrative Expenses) หมายถ ง ค าใช จ ายท งหมดท เก ดข น เน องจากก จ กรรมการบร หารต างๆ ต นท นของก จการ แบ งก จการออกเป น 2 ประเภท ค อ 1. ก จการประเภท ซ อ-ขายส นค า ต นท นขาย = ส นค าคงเหล อต นงวด + ซ อ - ส นค าคงเหล อปลายงวด 2. ก จการประเภท การผล ต ต นท นขาย = ส นค าสาเร จร ปคงเหล อต นงวด + ต นท นส นค าท ผล ตเสร จ - ส นค า สาเร จร ปคงเหล อปลายงวด

60 - ล กษณะและส วนต างของพฤต กรรมต นท น ในการพ จารณาพฤต กรรมต นท นในล กษณะต างๆน น ผ บร หารม กจะนางบประมาณ ท ย ดหย นได ก บผลการปฏ บ ต งานจร ง มาหาข อแตกต าง และสนใจรายการท สามารถ ควบค มได เท าน น โดยการกาหนดเป น ราคามาตรฐาน(Standard Price) และ ปร มาณมาตรฐาน (Standard Quantity) ซ งแสดงรายละเอ ยดเป น - ราคามาตรฐานของว ตถ ทางตรง หมายถ ง ต นท นต อหน วยของว ตถ ทางตรงท ควรจะเป น ข นอย ก บป จจ ยเช น ราคาตลาด ราคาท เคยซ อในอด ต สภาพ เศรษฐก จ จานวนผ ขาย เป นต น หร ออาจจะเข ยนได ว า ราคามาตรฐานของว ตถ ทางตรง = ราคาซ อส ทธ + ต นท นค าขนส ง + ต นท นในการเก บร กษา - ปร มาณมาตรฐานของว ตถ ทางตรง หมายถ ง ปร มาณของว ตถ ทางตรงท ควรจะ ใช สาหร บการผล ต แสดงอย ในหน วยการว ด เช น ก โลกร ม ปอนด เป นต น หร ออาจเข ยนได ว า ปร มาณมาตรฐานของว ตถ ทางตรง = ว ตถ ทางตรงท ต องการใช + การสารองเผ อการเส ยหาย

61 ในการว เคราะห ส วนต างของต นท นน น สามารถแยกส วนต างได 3 ประเภท ค อ 1. ผลต างว ตถ ทางตรง สามารถเข ยนได เป น ผลต างว ตถ ทางตรง = ผลต างราคาว ตถ ทางตรง + ผลต างปร มาณว ตถ ทางตรง 2. ผลต างแรงงานทางตรง สามารถเข ยนได เป น ผลต างแรงงานทางตรง = ผลต างอ ตราค าแรงทางตรง + ผลต างประส ทธ ภาพในการผล ต 3. ผลต างค าใช จ ายการผล ต สามารถเข ยนได เป น ผลต างค าใช จ ายการผล ต = ผลต างท ควบค มได + ผลต างปร มาณผล ต

62 - ร ปแบบและข นตอนในการว เคราะห ต นท น ร ปแบบท น ยมใช ในการว เคราะห ต นท นม 3 ว ธ ด งต อไปน 1. ว ธ จ ดส งส ด - ต าส ด (High Low Method) เป นว ธ การทาง คณ ตศาสตร ท จาแนกต นท นผสมเป นต นท นคงท และต นท นผ นแปร ม ข นตอนด งน 1.1 เล อกจ ด ส งส ด - ต าส ด 1.2 คานวณต นท นผ นแปรต อหน วย ตามสมการ ต นท นผ นแปรต อหน วย = 1.3 คานวณต นท นผ นแปรรวม ตามสมการ ต นท นผ นแปรรวม = ต นท นผ นแปรต อหน วย x ปร มาณระด บก จกรรมส งส ดหร อต าส ด 1.4 คานวณต นท นคงท ตามสมการ ต นท นคงท = ต นท นรวม ต นท นผ นแปรรวม

63 2. ว ธ Scattergraph เป นว ธ การแจกแจงต นท นผสมให เป นผ นแปรและ ต นท นคงท โดยใช กราฟ ม ว ธ การด งน นาต นท นรวมในท กระด บก จกรรมมาวาดลงในกราฟจากน นวาดเส น สมการถดถอย โดยประมาณให สมการน ใกล เค ยงก บจ ดต างๆให มาก ท ส ด แล วคานวณเพ อให สอดคล องก บกราฟเส นตรงท เก ดข น 3. ว ธ Least Squares Regression Analysis เป นว ธ การแจกแจง ต นท นผสมโดยใช หล กการทางสถ ต ศาสตร ซ งเป นสมการถดถอย จะเป นเส น ตรงท ท ใกล เค ยงจ ดต างๆท น ามาใช ในการคานวณ ในร ปของ Y = a + bx

64 การวางแผนและควบค มการดาเน นงาน - จะใช กรณ ศ กษาของแต ละกล มนามาอภ ปรายการดาเน นงาน

65

66

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual (ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual ม นาคม 2558 Institute of Research and Development for Public Enterprises สารบ ญ 1 แนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เทคน คการว เคราะห งบการเง น บร ษ ทจดทะเบ ยน เจ าของล ขส ทธ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ราคา 85 บาท พ มพ คร งท 3 ม ถ นายน 2545 10,000 เล ม พ มพ คร งท 2 เมษายน 2545 4,000 เล ม

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว

More information

การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ

การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ เหต ผลและความจาเป น การว เคราะห โครงการทางเศรษฐก จ เป นการว เคราะห ผลของโครงการท ม ต อระบบเศรษฐก จ โดยรวม เน องมาจากโดยท วไป การว เคราะห โครงการเอกชนเป นการว เคราะห ถ งความเป

More information

หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น

หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น 1 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ภ ทรก ตต เนต น ยม 2 แผนผ งแนวค ดหน วยท 2 การว เคราะห โครงการลงท น การประมาณกระแสเง นสด การประมาณความค มค าการลงท นโดยใช งบลงท น การจ ดการโครงการลงท

More information

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ราคา 65 บาท เจ าของล ขส ทธ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย พ มพ คร งท 4 : กรกฎาคม 2545 จำนวน 10,000 เล ม พ มพ คร งท 3 : เมษายน 2545 จำนวน 5,000 เล ม พ มพ คร งท 2 : มกราคม 2543 จำนวน

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร

การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช ความหมายการบ ญช การบ ญช เป นศ ลปะของการรวบรวม บ นท ก จำแนก และทำสร ป ข อม ลอ นเก ยวก บเหต การณ ทางเศรษฐก จในร ปต วเง น ผลงานข น ส ดท ายของการบ

More information

แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ

แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า องค กรท งภาคร ฐและเอกชนให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงขององค กรเป นอ นมากโดยเฉพาะอย าง ย งองค กรท ประกอบธ รก จด

More information

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการสร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร จ ดท าโดย คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าน กบร หารกลาง กองจ ดระบบการจราจรทางบก

More information

แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า องค กรท งภาคร ฐและเอกชนให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงขององค กรเป นอ นมาก โดยเฉพาะอย างย งองค กรท ประกอบธ รก จด านการเง

More information

อย างด และหากผ ร ท านใดม ข อเสนอแนะในส งท ย งบกพร องแล ว ขอได โปรดกร ณาให ค าแนะน า แก ผ เร ยบเร ยงด วย จะเป นพระค ณย ง

อย างด และหากผ ร ท านใดม ข อเสนอแนะในส งท ย งบกพร องแล ว ขอได โปรดกร ณาให ค าแนะน า แก ผ เร ยบเร ยงด วย จะเป นพระค ณย ง คำช แจง ก เอกสารประกอบการสอนน ใช สอนว ชา การบ ญช ต นท น 1 รห ส 32012003 ฉบ บน ได เร ยบ เร ยงข นตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ.ศ. 2546 ของส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ โดยการศ

More information

การวางแผน และควบค มการผล ต

การวางแผน และควบค มการผล ต การวางแผน และควบค มการผล ต 1 ความส าค ญของการวางแผนและควบค มการผล ต การวางแผนและควบค มการผล ต ว ตถ ประสงค เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดจากทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด และให เป นท พอใจแก ความต องการของล กค า

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

นางสาวร งนภา ชาญเช ยว

นางสาวร งนภา ชาญเช ยว โครงการ พ ฒนาระบบบ ญช และออกแบบเอกสารทางบ ญช กรณ ศ กษา ร านเทนเทนพลาสต ก อ.ส นกาแพง จ.เช ยงใหม The Development in Accounting System and Accounting Document Designed Project Case Study : Ten Ten Plastic

More information

ค ำแนะน ำการใช ค ม อจ ดท ำแบบแสดงรายการข อม ล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ค ำแนะน ำการใช ค ม อจ ดท ำแบบแสดงรายการข อม ล แบบ 56-1 แบบ 69-1 2 ค ม อจ ดท ำแบบแสดงรายการข อม ล แบบ 56-1 แบบ 69-1 ค ำแนะน ำการใช ค ม อจ ดท ำแบบแสดงรายการข อม ล แบบ 56-1 แบบ 69-1 ค ม อจ ดท ำแบบแสดงรายการข อม ล แบบ 56-1 แบบ 69-1 ฉบ บน ( ค ม อ ) จ ดท ำข น โดยการรวมแบบ

More information

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น Financial Analysis การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งข นตอนของการบ ญช เร มต งแต การว เคราะห รายการค า จนถ งการป ดบ ญช เน อหา บ ญช : แบบฟอร มท ใช บ นท ก กล มของบ ญช ระบบบ ญช

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ผ แต ง : ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา SMEs ด านการเง นและการร วมลงท น เจ าของ : ฝ ายประสานงานและบร การ SMEs พ มพ คร งท 2 : ก นยายน 2553 พ มพ คร งแรก : ส งหาคม 2550 จำนวนพ

More information