บทท 3 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเง น

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเง น"

Transcription

1 บทท 3 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเง น 3.1 การจาแนกและการรายงานส นทร พย 3.2 การจาแนกและการรายงานหน ส น 3.3 การจาแนกและการรายงานส วนของเจ าของ 3.4 ประมาณการหน ส น หน ส นท อาจเก ดข น และส นทร พย ท อาจเก ดข น 3.5รายการนอกงบแสดงฐานะการเง น 1

2 3.1 การจาแนกและการรายงานส นทร พย ความหมายของส นทร พย ล กษณะของส นทร พย การร บร ส นทร พย การว ดม ลค าของส นทร พย ประเภทของส นทร พย ส นทร พย หม นเว ยน ส นทร พย ไม หม นเว ยน 2

3 ความหมายของส นทร พย (Assets) (ตามแม บทการบ ญช ) ส นทร พย หมายถ ง ทร พยากรท อย ในความควบค มของก จการ ทร พยากรด งกล าวเป นผลของเหต การณ ในอด ต ซ งก จการคาดว าจะ ได ร บประโยชน เช งเศรษฐก จจากทร พยากรน นในอนาคต ประโยชน เช งเศรษฐก จในอนาคตของส นทร พย หมายถ ง ศ กยภาพ ของส นทร พย ในการก อให เก ดกระแสเง นสดหร อรายการเท ยบเท าเง น สดแก ก จการท งทางตรงและทางอ อม 3

4 ล กษณะของส นทร พย - ส นทร พย ท าให ก จการได ร บประโยชน เช ง เศรษฐก จในอนาคต - ก จการสามารถควบค มประโยชน เช งเศรษฐก จ ในอนาคตจากส นทร พย น น 4

5 ตามแม บทการบ ญช ก จการจะร บร รายการเป นส นทร พย ในงบด ล เม อรายการน นเป นไปตามคาน ยามของส นทร พย และเข าเกณฑ การ ร บร รายการต อไปน 1) ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ประโยชน เช งเศรษฐก จใน อนาคตของรายการด งกล าวจะเข าส ก จการ น าเช อถ อ การร บร ส นทร พย 2) รายการด งกล าวม ราคาท นหร อม ลค าท สามารถว ดได อย าง 5

6 การว ดม ลค าของส นทร พย งบการเง นใช เกณฑ ในการว ดม ลค าต างๆ โดยใช ประกอบก นใน ส ดส วนท แตกต าง ได แก 1. ราคาท นเด ม หมายถ ง การบ นท กส นทร พย ด วยจานวนเง นสด หร อรายการเท ยบเท าเง นสดท จ ายหร อด วยม ลค าย ต ธรรมของส งท นาไปแลกส นทร พย ณ เวลาท ได มาซ งส นทร พย น น 2. ราคาท นป จจ บ น หมายถ ง การแสดงส นทร พย ด วยจานวนเง นสด หร อรายการเท ยบเท า เง นสดท ต องจ ายในขณะน นเพ อให ได มาซ งส นทร พย ชน ดเด ยวก น หร อส นทร พย ท เท าเท ยมก น 6

7 3. ม ลค าท จะได ร บ(จ าย) หมายถ ง การแสดงส นทร พย ด วย จานวนเง นสด หร อรายการเท ยบเท าเง นสดท จะได มาในขณะน น หากก จการขายส นทร พย โดยเป นไปตามข นตอนปกต ในการ จาหน ายส นทร พย การว ดม ลค าของส นทร พย (ต อ) 4. ม ลค าป จจ บ น หมายถ ง การแสดงส นทร พย ด วยม ลค าป จจ บ น ของกระแสเง นสดร บส ทธ ในอนาคตซ งคาดว าจะได ร บจาก ส นทร พย น นในการดาเน นงานตามปกต ของก จการ 7

8 ว ตถ ประสงค ในการว ดม ลค าของส นทร พย 1. ว ตถ ประสงค เพ อต องการว ดผลกาไร 2. ว ตถ ประสงค เพ อประโยชน ของผ ลงท น 2.1 แสดงฐานะการเง นและการเปล ยนแปลงฐานะการเง น 2.2 เพ อคาดคะเนฐานะการเง นและผลการดาเน นงานใน อนาคต 2.3 เพ อแสดงส ทธ เร ยกร องของผ ถ อห น 3. ว ตถ ประสงค เพ อประโยชน ของเจ าหน 4. ว ตถ ประสงค เพ อประโยชน ของผ บร หาร 8

9 ประเภทของส นทร พย การจ ดประเภทส นทร พย ท าให ผ ใช งบการเง นได ข อม ลท ม ประโยชน มากข นเน องจาก 1. แสดงให เห นถ งส นทร พย ท ก จการใช เป นเง นท นหม นเว ยนอย าง ต อเน องแยกจากส นทร พย ท ก จการม ไว ใช ในการดาเน นงานระยะยาว 2. แสดงให เห นถ งส นทร พย ท ก จการคาดว าจะได ร บประโยชน ภายใน รอบระยะเวลาด าเน นงานป จจ บ นแยกจากส นทร พย ท ให ประโยชน มากกว าหน งงวดบ ญช 3. ข อม ลเก ยวก บว นครบก าหนดของส นทร พย จะเป นประโยชน ใน การประเม นสภาพคล องและความสามารถในการช าระหน 9

10 ประเภทของส นทร พย (ต อ) ส นทร พย อาจแบ งประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท ค อ ส นทร พย หม นเว ยน(Current และส นทร พย ไม หม นเว ยน (Non Assets) Assets) Current 10

11 ประเภทของส นทร พย (ต อ) ส นทร พย หม นเว ยน ส นทร พย หม นเว ยน หมายถ ง เง นสดหร อส นทร พย อ นท ม เหต ผลหร อคาดหมายได ว าจะเปล ยนเป นเง นสด หร อขาย หร อใช หมดไประหว างรอบระยะเวลาการ ดาเน นงานตามปกต ของก จการ 11

12 ส นทร พย จะจ ดประเภทเป นส นทร พย หม นเว ยนเม อส นทร พย น น เป นไปตามเง อนไขข อใดข อหน งต อไปน 1. คาดว าจะได ร บประโยชน หร อต งใจจะขายหร อใช ภายในรอบ ระยะเวลาการดาเน นงานตามปกต ของก จการ 2. ถ อไว โดยม ว ตถ ประสงค เบ องต นค อม ไว เพ อค า 3. คาดว าจะได ร บประโยชน ภายในระยะเวลา 12 เด อนน บจาก รอบระยะเวลารายงาน ส นทร พย หม นเว ยน(ต อ) 4. เป นเง นสดหร อรายการเท ยบเท าเง นสด และไม ม ข อจาก ดในการ แลกเปล ยน หร อการใช ชาระหน ส นภายในระยะเวลาอย างน อย 12 เด อนน บจากรอบระยะเวลารายงาน 12

13 ส นทร พย หม นเว ยน(ต อ) รายการท จ ดเป นส นทร พย หม นเว ยน เง นสด Cash รายการเท ยบเท าเง นสด Cash Equivalent เง นลงท นช วคราวTemporary Investment ต วเง นร บNote receivable ล กหน Receivable ส นค าคงเหล อ Inventory ค าใช จ ายล วงหน า Prepaid Expense 13

14 ส นทร พย ไม หม นเว ยน ส นทร พย ไม หม นเว ยน หมายถ ง ส นทร พย ซ งไม ได เป นไปตามข อกาหนดของส นทร พย หม นเว ยน ส นทร พย ไม หม นเว ยน รวมถ งส นทร พย ท ม ต วตน ส นทร พย ไม ม ต วตน ส นทร พย ทางการเง นและ ส นทร พย ดาเน นงาน 14

15 ส นทร พย ไม หม นเว ยน(ต อ) รายการท จ ดเป นส นทร พย ไม หม นเว ยน เง นลงท นระยะยาวLong- term Investment เง นลงท นในบร ษ ทร วมInvestment in Associates เง นลงท นในบร ษ ทย อย Investment in Subsidiary เง นลงท นในพ นธบ ตรหร อห นก Investment in Bond ท ด น อาคาร และอ ปกรณ Property Plant and Equipment ส นทร พย ไม ม ต วตนIntangible Assets 15

16 3.2 การจ าแนกและการรายงานหน ส น ความหมายของหน ส น ล กษณะของหน ส น การร บร หน ส น การว ดม ลค าหน ส น ประเภทของหน ส น 16

17 ความหมายของหน ส น (Liabilities) (ตามแม บทการบ ญช ) หน ส น หมายถ ง ภาระผ กพ นในป จจ บ นของก จการ ซ งเป นผลของเหต การณ ในอด ตโดยการช าระภาระ ผ กพ นน น คาดว าจะส งผลให ก จการส ญเส ยทร พยากรท ม ประโยชน เช งเศรษฐก จ 17

18 ล กษณะของหน ส น (1) หน ส นต องเป นภาระผ กพ นของก จการ (2) ภาระผ กพ นในป จจ บ นของก จการต องเป นผล ของเหต การณ ในอด ต (3) การช าระภาระผ กน นจะส งผลให ก จการส ญเส ย ทร พยากรท ม ประโยชน เช งเศรษฐก จ 18

19 การร บร หน ส น แม บทการบ ญช กาหนดว าหน ส นควรร บร ก ต อเม อหน ส น น นเข าเกณฑ การร บร รายการ 2 ข อต อไปน 1. ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ก จการจะส ญเส ย ประโยชน เช งเศรษฐก จในอนาคตจากรายการด งกล าว 2. รายการด งกล าวม ราคาท นหร อม ลค าท สามารถว ดได อย างน าเช อถ อ 19

20 การว ดม ลค าหน ส น การว ดม ลค าหน ส นใช เกณฑ ในการว ดม ลค าต างๆ โดยใช ประกอบ ก นในส ดส วนท แตกต าง ได แก 1. ราคาท นเด ม หมายถ ง การบ นท กหน ส นด วยจานวนเง นท ได ร บจากการก อภาระผ กพ นหร อด วยจานวนเง นสดหร อรายการ เท ยบเท าเง นสดท คาดว าจะต องจ ายเพ อชาระหน ส นท เก ดจากการ ดาเน นงานตามปกต ของก จการ เช น ภาษ เง นได 2. ราคาท นป จจ บ น หมายถ ง การแสดงหน ส นด วยจานวนเง นสด หร อรายการเท ยบเท าเง นสดท ต องใช ชาระภาระผ กพ นในขณะน น โดยไม ต องค ดลด 20

21 การว ดม ลค าหน ส น (ต อ) 3. ม ลค าท จะได ร บ(จ าย) หมายถ ง การแสดงหน ส นด วยม ล ค าท จะต องจ ายค น หร อด วยจ านวนเง นสด หร อรายการ เท ยบเท าเง นสดท คาดว าจะต องจ าย เพ อชาระหน ส นท เก ดจาก การดาเน นงานตามปกต โดยไม ต องค ดลด 4.ม ลค าป จจ บ น หมายถ ง การแสดงหน ส นด วยม ลค าป จจ บ น ของกระแสเง นสดจ ายส ทธ ซ งคาดว าจะต องจ ายชาระหน ส น ในการดาเน นงานตามปกต ของก จการ 21

22 ประเภทของหน ส น การจาแนกประเภทหน ส น 1. ตามกาหนดระยะเวลาช าระหน 1.1 หน ส นหม นเว ยนCurrent Liabilities 1.2 หน ส นไม หม นเว ยน Non-Current Liabilities 2. ตามล กษณะความแน นอนของหน ส น 2.1 หน ส นท ม ล กษณะแน นอนDeterminable Liabilities 2.2 หน ส นท อาจเก ดข นContingent Liabilities 2.3 ประมาณการหน ส น Provisions หร อ Estimated Liabilities 22

23 ประเภทของหน ส น(ต อ) หน ส นหม นเว ยน หน ส นหม นเว ยน หมายถ ง หน ส นซ งม ระยะเวลาการ ช าระค นภายใน 1 ป หร อ ภายในรอบระยะเวลาการ ด าเน นงานตามปกต ของก จการด วยส นทร พย หม นเว ยนหร อ การก อหน ระยะส นอ นทดแทน เช น เจ าหน การค า ภาษ เง นได น ต บ คคลค างจ าย ค าเช าค างจ าย ค านายหน าค างจ าย 23

24 หน ส นต องจ ดประเภทเป นหน ส นหม นเว ยน เม อ (1) หน ส นน นถ งกาหนดช าระภายใน 1 ป น บจากว นท ในงบด ล และ (2) ก จการคาดว าจะช าระหน ส นน นค นภายในรอบระยะเวลา ดาเน นงานปกต หน ส นหม นเว ยน(ต อ) การกาหนดม ลค าของหน ส นหม นเว ยน ก จการร บร หน ส นหม นเว ยนในงบการเง นด วยม ลค าของภาระ ผ กพ นท ก จการต องจ ายช าระโดยไม ต องคาน งถ งม ลค าป จจ บ น 24

25 หน ส นหม นเว ยน(ต อ) ประเภทของหน ส นหม นเว ยน 1. จ ดประเภทตามล กษณะความแน นอนของหน ส น 1.1 หน ส นหม นเว ยนท กาหนดม ลค าได แน นอน 1.2 ประมาณการหน ส น 2. จ ดประเภทโดยพ จารณาในร ปของเง นท นหม นเว ยน 2.1 หน ส นหม นเว ยนท เป นต วเง น 2.2 หน ส นหม นเว ยนท ไม เป นต วเง น 25

26 รายการท จ ดเป นหน ส นหม นเว ยน เจ าหน การค าTrade Accounts Payable ต วเง นจ ายNotes Payable เง นป นผลค างจ ายDividends Payable เง นม ดจาDeposits หน ส นหม นเว ยน(ต อ) เง นเด อนและค าแรงค างจ ายPayroll Payable ส วนของเง นก ย มระยะยาวท ถ งกาหนดช าระภายใน 1 ป Current Portion of Long-term Loan 26

27 ข อยกเว น ก จการต องจ ดประเภทหน ส นระยะยาวท จะครบ ก าหนดช าระภายใน 1 ป เป นหน ส นไม หม นเว ยน ในกรณ ท เข า เง อนไขท ง 3 ข อต อไปน ยาวใหม หน ส นหม นเว ยน(ต อ) (1) เง อนไขในการช าระหน เด มม ระยะเวลาเก นกว า 1 ป (2) ก จการม ความประสงค ท จะช าระหน โดยการก อหน ระยะ (3) ม หล กฐานสน บสน นความประสงค ตามข อ (2) ในร ปของ ส ญญา ช าระหน โดยการก อหน ใหม การต ออาย หน หร อการปร บ กาหนดการช าระหน ใหม 27

28 หน ส นไม หม นเว ยน หน ส นไม หม นเว ยน หมายถ ง หน ส นซ งม ระยะเวลา การช าระค นเก นกว า 1 ป หร อ เก นกว ารอบระยะเวลาการ ดาเน นงานตามปกต ของก จการ 28

29 รายการท จ ดเป นหน ส นไม หม นเว ยน ต วเง นจ ายระยะยาว Long-term Notes Payable ห นก Bond Payable หน ส นไม หม นเว ยน(ต อ) ห นก แปลงสภาพConvertible Bonds หน ส นจากส ญญาระยะยาวLong term Purchase contract หน ส นจากส ญญาเช าระยะยาวObligation from Long- term Lease หน ส นเง นบาเหน จLiability Under Pension Plan รายได รอการต ดบ ญช Deferred Revenue หร อDeferred Income 29

30 ประมาณการหน ส น ประมาณการหน ส น (Estimated Liabilities หร อ Provisions) หมายถ ง หน ส นท ม ความไม แน นอนเก ยวก บจ งหวะเวลา หร อจานวนท ต องจ ายช าระ 30

31 ประเภทของประมาณการหน ส น 1. ประมาณการหน ส นหม นเว ยน(Estimated Current Liabilities) ก จการต องจ ายช าระภาระ ผ กพ นภายใน1ป เช น หน ส นสมนาค ณ หน ค าบ ตรกาน ล หน ส นค าประก นค ณภาพ เป นต น 2. ประมาณการหน ส นระยะยาว(Estimated Longterm Liabilities) ก จการต องจ ายช าระภาระผ กพ น ภายในระยะเวลาท เก นกว า1ป เช น หน ส นบาเหน จ หน ส นจาก ส ญญาเช าเป นต น (ศ กษาประมาณการหน ส นเพ มเต มในห วข อ3.4) 31

32 หน ส นท อาจเก ดข น หน ส นท อาจเก ดข น(Contingent Liabilities) หมายถ งหน ส นท อาจเก ดข นเน องจากสถานการณ หร อเง อนไขท ม อย ในป จจ บ น ซ งจะทราบผลแน นอนจากเหต การณ ในอนาคต ต วอย างของหน ส นท อาจเก ดข น เช น - การถ กฟ องร องและคด ความย งอย ระหว างการพ จารณา - การถ กประเม นภาษ ย อนหล ง - การค าประก นหน - หน ส นท อาจเก ดข นจากต วเง นร บขายลด หร อ การสล กหล งโอนต ว ก จการต องไม ร บร หน ส นในงบด ล แต ให เป ดเผยในหมายเหต ประกอบงบการเง น (ศ กษาหน ส นท อาจเก ดข นเพ มเต มในห วข อ3.4) 32

33 3.3 การจ าแนกและการรายงานส วนของเจ าของ การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ ประเภทของส วนของเจ าของ ราคาตามบ ญช ต อห น กาไรต อห น 33

34 การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของจะเก ดข นเม อม การ เปล ยนแปลงในส นทร พย ส ทธ ด งน 1. กาไรขาดท นเบ ดเสร จ (Comprehensive income) 2. การลงท นโดยเจ าของ (Investments by Owners) 3. การจ ายค นให เจ าของ (Distributions to Owners) 34

35 การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ(ต อ) กาไรขาดท นเบ ดเสร จ(Comprehensive income) หมายถ ง การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ หร อการ เปล ยนแปลงในส นทร พย ส ทธ ของก จการ อ นเน องมาจาก เหต การณ หร อรายการอ นท ไม ได เก ดจากเจ าของ เช น กาไร ขาดท นส ทธ สาหร บงวด ส วนเก นท นจากการต ราคาส นทร พย หร อผลสะสมจากการแก ไขข อผ ดพลาด โดยท จะไม รวมถ งการ เปล ยนแปลงท เป นผลมาจากการลงท นโดยเจ าของ และการจ าย ค นให เจ าของ 35

36 การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ(ต อ) การลงท นโดยเจ าของ(Investments by Owners) หมายถ งส วนเพ มในส นทร พย ส ทธ ของ ก จการอ นเน องมาจากการลงท นโดยเจ าของ ท อาจจะ เป นส นทร พย บร การ หร อการแปลงสภาพหน ส นของ ก จการเพ อทาให ก จการสามารถดาเน นงานขยายก จการ หร อลดภาระหน ส นลงได 36

37 การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ(ต อ) การจ ายค นให เจ าของ(Distributions to Owners) หมายถ ง ส วนลดในส นทร พย ส ทธ ของ ก จการอ นเน องมาจากการโอนส วนได เส ยในส นทร พย ส ทธ ให ก บเจ าของ ได แก การจ ายเง นป นผล 37

38 ประเภทของส วนของเจ าของ ส วนของเจ าของม ล กษณะแตกต างก นตามประเภทของธ รก จซ ง แบ งธ รก จออกได 3 ประเภทค อ 1. ก จการเจ าของคนเด ยวSingle Proprietorship 2. ห างห นส วนPartnership 3. บร ษ ทจาก ดCorporation 38

39 ก จการเจ าของคนเด ยว 1. บ ญช ท น 2. บ ญช ถอนใช ส วนต ว ประเภทของส วนของเจ าของ(ต อ) ห างห นส วน 1. บ ญช ท นของผ เป นห นส วน 2. บ ญช เด นสะพ ดหร อบ ญช กระแสท น 39

40 ประเภทของส วนของเจ าของ(ต อ) บร ษ ทจาก ด 1. ท นเร อนห น 2. ส วนเก นท น 3. กาไรสะสม ท นเร อนห นCapital Stock ประเภทของท นเร อนห น 1. ห นสาม ญCommon Stock แบ งออกได เป น 2ชน ดค อ1.1 ห นท ระบ ม ลค า 1.2 ห นท ไม ระบ ม ลค า 40

41 บร ษ ทจาก ด(ต อ) ประเภทของท นเร อนห น(ต อ) 2. ห นบ ร มส ทธ Preferred Stock 2.1 ส ทธ พ เศษในการร บเง นป นผล - ชน ดสะสมและไม สะสม - ชน ดร วมร บและไม ร วมร บ 2.2 ส ทธ พ เศษในส นทร พย 2.3 ส ทธ พ เศษในการแปลงสภาพห น 2.4 ส ทธ พ เศษในการไถ ถอน 41

42 บร ษ ทจาก ด(ต อ) การออกจาหน ายห น 1. การจาหน ายห นโดยได ร บเง นสดเป นผลตอบแทน 2. การจาหน ายห นโดยได ร บส นทร พย อ นเป นผลตอบแทน การเปล ยนแปลงท น 1. การเพ มท น 2. การลดท น 42

43 บร ษ ทจาก ด(ต อ) การเพ มท น 1. การเพ มจานวนห น 2. การเพ มม ลค าห น 3. การแปลงสภาพห น 4. การให ส ทธ ซ อห น 5. การแยกห น 6. การจ ายห นป นผล 43

44 การลดท น 1. การลดจานวนห น 2. การลดม ลค าห น 3. การซ อห นค นมา 3.1 ว ธ ราคาท น 3.2 ว ธ ไถ ถอน 4. การรวมห น บร ษ ทจาก ด(ต อ) 5. การร บบร จาคห นจากผ ถ อห น 44

45 บร ษ ทจาก ด(ต อ) ส วนเก นท นAdditional Paid-in Capital 1. ส วนเก นท นท เก ดจากท นเร อนห น 2. ส วนเก นท นท เก ดจากบ คคลภายนอก 3. ส วนเก นท นท เก ดจากการต ราคาส นทร พย กาไรสะสม Retained Earnings 1. การจ ายป นผล 2. การจ ดสรรกาไรสะสม 45

46 การจ ายป นผล 1. เง นป นผล 2. ส นทร พย ป นผล 3. ห นป นผล 4. การจ ายป นผลค นท น บร ษ ทจาก ด(ต อ) 5. การจ ายป นผลระหว างกาล 46

47 การจ ดสรรกาไรสะสม 1. จ ดสรรตามกฎหมาย บร ษ ทจาก ด(ต อ) 2. จ ดสรรตามข อผ กพ นหร อส ญญา 3. จ ดสรรตามนโยบายของผ บร หาร 47

48 ราคาตามบ ญช ต อห น(Book Value Per Share) ราคาตามบ ญช ต อห น หมายถ ง ส ทธ ส วนได เส ยใน เง นท นต อห นหร อส วนเฉล ยของม ลค าส ทธ ของส นทร พย ท เป นของผ ถ อห นสาม ญต อห นสาม ญหน งห น (ศ กษารายละเอ ยดราคาตามบ ญช ต อห นเพ มเต มในบทท 5) 48

49 กาไรต อห น Earnings Per Share หมายถ ง ส วนเฉล ยของกาไรต อห นสาม ญหน ง ห นหร อจานวนกาไรส ทธ ประจางวดท เป นของห น สาม ญหน งห น 1. กาไรต อห นข นพ นฐานBasic Earnings Per Share 2. กาไรต อห นปร บลด Diluted Earnings Per Share 49

50 กาไรต อห นข นพ นฐาน ก าไรต อห นข นพ นฐาน ค านวณโดยการน าก าไรส ทธ หร อขาดท น ส ทธ ส าหร บงวดเฉพาะส วนท เป นของห นสาม ญหารด วยจ านวนถ วเฉล ย ถ วงน าหน กของห นสาม ญท ถ อโดยบ คคลภายนอก กาไรต อห นปร บลด จานวนห นสาม ญท ใช ในการคานวณกาไรต อห นปร บลด ค อ จานวน ห นสาม ญถ วเฉล ยถ วงน าหน กบวกด วยจ านวนถ วเฉล ยถ วงน าหน กของ ห นสาม ญท ก จการต องออกเพ อแปลงห นสาม ญเท ยบเท าปร บลดท งส น ให เป นห นสาม ญ (ศ กษารายละเอ ยดกาไรต อห นเพ มเต มในบทท 5) 50

51 -ความหมาย -การร บร -การว ดม ลค า 3.4 ประมาณการหน ส น หน ส นท อาจเก ดข น -รายจ ายท จะได ร บค น และส นทร พย ท อาจเก ดข น -การเปล ยนแปลงประมาณการหน ส น -การน าข อกาหนดเก ยวก บการร บร และการว ดม ลค ามา ปฏ บ ต -การเป ดเผยข อม ล 51

52 ความหมาย ประมาณการหน ส น (Estimated Liabilities หร อ Provisions) หมายถ ง หน ส นท ม ความไม แน นอนเก ยวก บจ งหวะเวลา หร อจานวนท ต องจ ายช าระ 52

53 หน ส นท อาจเก ดข น (Contingent Liabilities) หมายถ ง รายการข อใดข อหน งต อไปน 1. ภาระผ กพ นท อาจม อย อ นเน องมาจากเหต การณ ในอด ต แต การจะ ทราบว าภาระผ กพ นด งกล าวม อย หร อไม น นต องได ร บการย นย น จากเหต การณ อย างน อยหน งเหต การณ ท จะเก ดข นหร อไม เก ดข น ในอนาคต(เหต การณ ในอนาคต) ซ งเหต การณ ในอนาคตด งกล าว ต องเป นเหต การณ ท ย งม ความไม แน นอนในขณะน นและต องไม อย ในความควบค มท งหมดของก จการ 2. ภาระผ กพ นในป จจ บ นซ งเก ดข นจากเหต การณ ในอด ต แต ไม สามารถร บร เป นหน ส นได เน องจากเป นไปตามข อใดข อหน ง ต อไปน 53

54 หน ส นท อาจเก ดข น (ต อ) 2.1 ความน าจะเป นท ก จการจะส ญเส ยทร พยากร ท ม ประโยชน เช งเศรษฐก จเพ อจ ายช าระภาระผ กพ น อย ในระด บไม ถ ง ความเป นไปได ค อนข างแน หร อ 2.2 ก จการไม สามารถว ดม ลค าภาระผ กพ นได อย างน าเช อถ อเพ ยงพอ 54

55 ส นทร พย ท อาจเก ดข น(Contingent Assets) หมายถ ง ส นทร พย ท อาจม อย อ นเน องมาจากเหต การณ ในอด ต แต การจะทราบว าส นทร พย ด งกล าวม อย หร อไม น น ต อง ได ร บการย นย นจากเหต การณ อย างน อยหน งเหต การณ ท จะเก ดข นหร อไม เก ดข นในอนาคต(เหต การณ ในอนาคต) ซ งเหต การณ ในอนาคตด งกล าวต องเป นเหต การณ ท ย งม ความไม แน นอนในขณะน น และต องไม อย ในความ ควบค มท งหมดของก จการ 55

56 การร บร การร บร รายการประมาณการหน ส น ก จการจะร บร ประมาณการหน ส นเป นหน ส นในงบแสดง ฐานะการเง นได ก ต อเม อเป นไปตามเง อนไขท กข อ ต อไปน 1) ก จการม ภาระผ กพ นในป จจ บ นซ งเก ดจากเหต การณ ใน อด ต ไม ว า ภาระผ กพ นน นจะเป นภาระผ กพ นตามกฎหมาย* หร อ ภาระผ กพ นจากการอน มาน** 2) ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ก จการจะส ญเส ย ทร พยากรท ม ประโยชน เช งเศรษฐก จต อก จการเพ อจ ายช าระ ภาระผ กพ นด งกล าว และ 3) สามารถประมาณม ลค าภาระผ กพ นได อย างน าเช อถ อ 56

57 การร บร รายการประมาณการหน ส น(ต อ) *ภาระผ กพ นตามกฎหมาย หมายถ งภาระผ กพ นท เก ดจาก ส ญญา หร อกฎหมายท ใช บ งค บ หร อผลบ งค บตามกฎหมาย อ น **ภาระผ กพ นจากการอน มาน หมายถ ง ภาระผ กพ นท เก ดจาก การกระท าของก จการท ท าให ก จการจ าต องปฏ บ ต ตามภาระ ผ กพ นน น 57

58 การร บร รายการหน ส นท อาจเก ดข น - ก จการต องไม ร บร หน ส นท อาจเก ดข นในงบแสดงฐานะ การเง น แต ต องเป ดเผยข อม ล - กรณ ท ก จการต องร บผ ดชอบภาระผ กพ นร วมก บผ อ น ต องถ อส วนของผ อ นเป นหน ส นท อาจเก ดข นของก จการ และ ร บร เป นประมาณการหน ส นในงบด ล เม อม ความเป นไปได ค อนข างแน นอนท จะจ ายช าระภาระผ กพ นน น - ก จการต องประเม นสถานการณ อย างต อเน อง เพราะ หน ส นท อาจเก ดข นอาจเปล ยนแปลงไปจากท คาดไว ในตอนแรก 58

59 การร บร รายการส นทร พย ท อาจเก ดข น - ก จการต องไม ร บร ส นทร พย ท อาจเก ดข นในงบ แสดงฐานะการเง น และเป ดเผยข อม ล หากม ความเป นไปได ค อนข างแน ท จะได ร บประโยชน เช งเศรษฐก จ - ส นทร พย ท อาจเก ดข น ม กเก ดจากเหต การณ ท วางแผนไว หร อคาดการณ ไว ไม ได แต ม ความเป นไปได ท จะ ได ร บประโยชน เช งเศรษฐก จในอนาคต เช น การเร ยกร อง ค าเส ยหายท ก จการก าล งด าเน นการตามกฎหมาย ซ งผลการ ต ดส นย งไม เป นท แน นอน - ก จการต องประเม นสถานการณ เก ยวก บส นทร พย ท อาจเก ดข นอย างต อเน อง 59

60 การว ดม ลค า - ก จการต องร บร ประมาณการหน ส นด วยจ านวนประมาณ การท ด ท ส ดของรายจ ายท ต องน าไปจ ายช าระภาระผ กพ นในป จจ บ น ณ ว นท ในงบแสดงฐานะการเง น - ในการว ดม ลค าประมาณการหน ส น ก จการต องพ จารณาถ ง ความเส ยงและความไม แน นอนท อาจหล กเล ยงได อ นเก ดจากเหต การณ และ สถานการณ แวดล อมต างๆ เพ อให ได มาซ งจานวนประมาณการท ด ท ส ด - ก จการต องกาหนดจ านวนประมาณการหน ส น โดยใช ม ลค าป จจ บ นของรายจ ายท คาดว าจะต องน ามาจ ายช าระภาระผ กพ น หาก ม ลค าของเง นตามเวลาม ผลกระทบต อจ านวนประมาณการหน ส นน นอย าง ม น ยส าค ญ 60

61 การว ดม ลค า (ต อ) - อ ตราค ดลดต องเป นอ ตราก อนห กภาษ และต อง สะท อนถ งการประเม นสถานการณ ตลาดในป จจ บ นของม ลค า ของเง นตามเวลาและความเส ยง - ประมาณการหน ส น ต องสะท อนถ งเหต การณ ในอนาคต ซ งอาจม ผลกระทบต อจานวนท ก จการต องน ามา จ ายช าระภาระผ กพ น - ก จการต องไม น าผลกาไรจากการจาหน าย ส นทร พย ท คาดว าจะเก ดข นมารวมพ จารณาในการว ดม ลค า ประมาณการหน ส น 61

62 รายจ ายท จะได ร บค น - หากก จการคาดว าจะได ร บรายจ ายท งหมดหร อ บางส วนค นจากบ คคลท 3 จะร บร เป นส นทร พย ได ก ต อเม อ ก จการคาดว าจะได ร บค นอย างแน นอน โดยร บร แยกต างหาก แต ต องไม เก นจานวนประมาณการหน ส นท เก ยวข อง - ก จการอาจแสดงค าใช จ ายท เก ยวข องก บประมาณ การหน ส นในงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จ จานวนรายจ ายท จะได ร บค นท ร บร ไว โดยแสดงส ทธ จาก 62

63 การเปล ยนแปลงประมาณการหน ส น ก จการต องทบทวนประมาณการหน ส น ณ ว นท ในงบแสดง ฐานะการเง น และปร บปร งให เป นประมาณการท ด ท ส ด ส าหร บว นน น ก จการต องกล บบ ญช ประมาณการหน ส น หากม ความน าจะเป นค อนข างแน ท จะไม ต องจ ายช าระภาระผ กพ นน น ในการนาประมาณการหน ส นมาใช ก จการจะนาประมาณ การหน ส นมาใช ได เฉพาะก บรายจ ายท ก จการร บร เป นประมาณ การหน ส นไว แต เด ม 63

64 การน าข อกาหนดเก ยวก บการร บร และว ดม ลค ามาปฏ บ ต - ก จการต องไม ร บร ประมาณการหน ส นส าหร บ ขาดท นจากการดาเน นงานท จะเก ดข นในอนาคต - ก จการต องร บร ภาระผ กพ นในป จจ บ น ซ งเก ดจาก ส ญญาท สร างภาระเป นประมาณการหน ส น และว ดม ลค าภาระ ผ กพ นในล กษณะเด ยวก บการว ดม ลค าประมาณการหน ส น 64

65 การน าข อกาหนดเก ยวก บการร บร และว ดม ลค ามาปฏ บ ต (ต อ) - การปร บโครงสร างจะก อให เก ดภาระผ กพ นจากการอน มาน ได ก ต อเม อก จการได ปฏ บ ต ตามข อกาหนดท กข อ ด งน ละเอ ยด (1) ก จการม แผนการปร บโครงสร างท เป นทางการอย าง (2) ก จการทาให ผ ถ กกระทบจากแผนการปร บโครงสร างเก ด ความคาดหมายอย างม ม ลความจร งว า ก จการจะดาเน นการปร บ โครงสร าง โดยเร มปฏ บ ต ตามแผนการปร บโครงสร างหร อโดย การประกาศล กษณะหล กของแผนน นให ผ ถ กกระทบทราบ 65

66 การน าข อกาหนดเก ยวก บการร บร และว ดม ลค ามาปฏ บ ต (ต อ) - เม อก จการขายการด าเน นงานบางส วน ภาระ ผ กพ นจะ ไม ถ อว าเก ดข น จนกระท งก จการได ผ กม ดท จะขาย การดาเน นงานน น เช น ทาส ญญาขาย ท ม ผลบ งค บตามกฎหมาย - ก จการจะน ารายจ ายไปรวมเป นประมาณการ หน ส น จากการปร บโครงสร างได ก ต อเม อรายจ ายน น เป น รายจ ายโดยตรงท เก ดข นจากการปร บโครงสร างน น เก ยวข องก บก จกรรมท ม อย อย างต อเน องของก จการ และไม 66

67 การเป ดเผยข อม ล - ก จการต องเป ดเผยข อม ลส าหร บประมาณการ หน ส นแต ละประเภท เช น ว นส นงวด (1) จานวนประมาณการหน ส น ณ ว นต นงวด และ (2) จานวนประมาณการหน ส นท ร บร ในระหว าง งวด ซ งรวมถ งจานวนท เพ มข นของประมาณการหน ส นท ม อย (3) จานวนรายจ ายท คาดว าจะได ร บค น โดยระบ จานวนส นทร พย ท ก จการร บร ส าหร บรายจ ายท คาดว าจะได ร บ ค นน น 67

68 การเป ดเผยข อม ล (ต อ) - เม อก จการน าจะได ร บประโยชน เช งเศรษฐก จ มากกว าจะไม ได ร บ ต องให คาอธ บายโดยส งเขปเก ยวก บล กษณะ ของส นทร พย ท อาจเก ดข น ณ ว นท ในงบแสดงฐานะการเง น ก จการต องเป ดเผยประมาณการผลกระทบทางการเง น 68

69 3.5 รายการนอกงบแสดงฐานะการเง น การทาธ รกรรม/รายการนอกงบแสดงฐานะการเง น หมายถ ง รายการท ทา ให หน ส นโดยรวมของก จการเพ มข น โดยท ผลจากการทาธ รกรรม ด งกล าวน น ไม ปรากฏให เห นในงบแสดงฐานะการเง นของก จการ ซ งธ รกรรมท กระท าข นน นม เจตนาท จะปกป ดภาระหน ส น และข อผ กพ นท ม อย ในป จจ บ นของก จการ ภาระ หน ส นอ นอาจจะเก ดข นในอนาคต รวมไปถ งการจ ดหาเง นก จากบ คคลภายนอก โดยหล กเล ยงม ให รายการเหล าน นปรากฏรวม ก บยอดหน ส น ในงบแสดงฐานะ การเง นของก จการได กล าวค อ ก จการจะซ อนหน ส นของตนออกจากรายงานทางการเง น โดย การปกป ดรายการน นไว หร อ ท าการหลบซ อนบ ญช ท งหน ส นท เก ดข นจร ง และ หน ส นท อาจจะเก ดข นในภายหน า 69

70 ประเภทของรายการค านอกงบแสดงฐานะการเง น หร อ ธ รกรรมนอกงบแสดงฐานะการเง น ว ธ การหลบซ อนหน ส นออกจากรายงานทางการเง นท ม กจะเก ดข น ม ด งต อไปน 1.การรายงานรายได ให ส งกว าความเป นจร ง 2.การไม บ นท กหน ส นท คาดว าจะเก ดข น หร อ หน ส นท อาจจะเก ดข น 3.การไม เป ดเผยภาระผ กพ นท ม อย ในป จจ บ น หร อ ภาระหน ส นท อาจเก ดข นในอนาคต 4.การสร างรายการเพ อล างหน ส นออกจากบ ญช 70

71 การรายงานรายได ให ส งกว าความเป นจร ง ก จการบ นท กเง นม ดจา หร อเง นชาระค าส นค า หร อบร การ ล วงหน าเป นรายได ของบร ษ ท แทนท จะบ นท กเป นรายได ร บ ล วงหน าซ งเป นหน ส นไว ก อน ก จการบ นท กรายได ท งจานวน ท งๆท ได ร บชาระเง นจาก ล กค าเพ ยงบางส วน หร อล กค าสามารถขอยกเล กการชาระ เง นได 71

72 การไม บ นท กหน ส นท คาดว าจะเก ดข น หร อ หน ส นท อาจจะเก ดข น ภาระผ กพ นท ก จการม กจะไม บ นท กและเป ดเผย เช น ค าตอบแทนพ เศษแก คณะกรรมการและฝ ายบร หาร หนน ส นท อาจเก ดข นหากก จการแพ คด ความซ งอย ระหว างการพ จารณา 72

73 การไม เป ดเผยภาระผ กพ นท ม อย ในป จจ บ น หร อ ภาระหน ส นท อาจเก ดข นในอนาคต - ก จการหล กเล ยงท จะบ นท กภาระหน ส นจากการทาส ญญาเช าระยะยาวท ม ล กษณะเป นส ญญาเช าทางการเง น(Financial Lease) โดยอาศ ย ร ปแบบทางกฎหมายในการทาส ญญาให เป นส ญญาเช าจากการดาเน นงาน (Operating Lease) - ก จการไม เป ดเผยภาระหน ส นจากการทาส ญญาซ อส นค าในระยะยาว - ก จการไม แสดงภาระหน ส นจากกองท นสารองเล ยงช พ(Provident Funds) และกองท นอ นๆเพ อสว สด การของพน กงาน เช น กองท น บาเหน จ(Pension Funds) 73

74 การสร างรายการเพ อล างหน ส นออกจากบ ญช การจ ดต งน ต บ คคลเฉพาะก จเพ อถ ายโอนหน ส น และผลเส ย หายออกไปจากบร ษ ท และไม จ ดทางบการเง นรวม การใช บร ษ ทย อย หร อบร ษ ทท เก ยวข องก นเป นช องทางใน การก ย มเง น และถ ายโอนเง นก ไปย งบร ษ ทในเคร อ การแปลงส นทร พย ให เป นหล กทร พย (Securitization) 74

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น

บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น การลงท นซ อห น ว ธ การบ ญช ท ใช ได 4 กรณ ด งน 1. ถ อห นน อยกว า 20% ถ อว าผ ลงท นไม ม อ านาจกระท าการใด ๆ ให ใช ว ธ ราคาท นหร อว ธ ม ลค าย ต ธรรมในการบ

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว

More information

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ การส มมนาท าความเข าใจ 1 เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช ห วข อการบรรยาย 2 (1) ภาพรวมของการนา TFRS for SMEs มาใช ในต างประเทศ (2) สร ปหล กการสาค ญของ TFRS for SMEs และ

More information

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เทคน คการว เคราะห งบการเง น บร ษ ทจดทะเบ ยน เจ าของล ขส ทธ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ราคา 85 บาท พ มพ คร งท 3 ม ถ นายน 2545 10,000 เล ม พ มพ คร งท 2 เมษายน 2545 4,000 เล ม

More information

การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร

การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร การบ ญช การเง น คร ส ฑาร ตน ต งถาวร 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช ความหมายการบ ญช การบ ญช เป นศ ลปะของการรวบรวม บ นท ก จำแนก และทำสร ป ข อม ลอ นเก ยวก บเหต การณ ทางเศรษฐก จในร ปต วเง น ผลงานข น ส ดท ายของการบ

More information

IAS19 Revision โดย ส ท ม ภ ทรมาล ย FSA, FSAT

IAS19 Revision โดย ส ท ม ภ ทรมาล ย FSA, FSAT IAS19 Revision โดย ส ท ม ภ ทรมาล ย FSA, FSAT หล งจากมาตรฐานการบ ญช ไทยฉบ บท 19 ผลประโยชน พน กงาน (TAS19) ม ผลบ งค บใช ในว นท 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ท ผ านมา บร ษ ทต างๆในประเทศไทยก ได ม ประสบการณ ตรงในการนา

More information

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. จ ดประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของข อม ลการบ ญช และผ ใช ประโยชน จากบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาเก ยวก บการเร ยนว ชาบ ญช บทนา เน อหาสาระในบทน กล าวถ

More information

ค ำแนะน ำการใช ค ม อจ ดท ำแบบแสดงรายการข อม ล แบบ 56-1 แบบ 69-1

ค ำแนะน ำการใช ค ม อจ ดท ำแบบแสดงรายการข อม ล แบบ 56-1 แบบ 69-1 2 ค ม อจ ดท ำแบบแสดงรายการข อม ล แบบ 56-1 แบบ 69-1 ค ำแนะน ำการใช ค ม อจ ดท ำแบบแสดงรายการข อม ล แบบ 56-1 แบบ 69-1 ค ม อจ ดท ำแบบแสดงรายการข อม ล แบบ 56-1 แบบ 69-1 ฉบ บน ( ค ม อ ) จ ดท ำข น โดยการรวมแบบ

More information

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF)

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส

More information

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น Financial Analysis การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งข นตอนของการบ ญช เร มต งแต การว เคราะห รายการค า จนถ งการป ดบ ญช เน อหา บ ญช : แบบฟอร มท ใช บ นท ก กล มของบ ญช ระบบบ ญช

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

เอกสารหล กฐานของงานตรวจสอบ (กระดาษท าการ)

เอกสารหล กฐานของงานตรวจสอบ (กระดาษท าการ) การจ ดท าเอกสารหล กฐานของงานตรวจสอบ การจ ดท าอย างท นท วงท ว ธ การตรวจสอบท ใช และหล กฐานการสอบบ ญช ท ได ร บ การรวบรวมแฟ มงานตรวจสอบข นส ดท าย ล กษณะและว ตถ ประสงค ของเอกสารหล กฐานของงาน ตรวจสอบ (ก) หล

More information

ประเด นบ ญช ควรร ก อน IPO 19 ก นยายน 2557

ประเด นบ ญช ควรร ก อน IPO 19 ก นยายน 2557 19 ก นยายน 2557 ห วข อ กระบวนการเตร ยมต วเพ อเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนใน ตลาดหล กทร พย มาตรฐานการบ ญช ท ใช ก บบร ษ ทจดทะเบ ยนฯ งบการเง นก บการ IPO ล บเฉพาะและสงวนล ขส ทธ เอกสารน เป นเอกสารท กล มส าน กงานEY จ

More information

การบร หารส ญญา และหล กประก น

การบร หารส ญญา และหล กประก น การบร หารส ญญา และหล กประก น 1 ร ปแบบของส ญญา 1. เต มร ป (ข อ 132) 1.1 ทาส ญญาตามต วอย างท กวพ. กาหนด 1.2 ม ข อความแตกต าง เส ยเปร ยบ/ไม ร ดก ม 1.3 ร างใหม 2. ลดร ป (ข อ 133) ข อตกลงเป นหน งส อ (ใบส งซ

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information

เพ อจะก อ เปล ยนแปลง โอน สงวน หร อระง บซ งส ทธ

เพ อจะก อ เปล ยนแปลง โอน สงวน หร อระง บซ งส ทธ การบร หาร ส ญญา ส ญญา ส ญญา หมายถ ง การใด อ นได กระท าลง โดยชอบด วยกฎหมายและด วยใจสม คร ม งเน น โดยตรงต อการผ กน ต ส มพ นธ ข นระหว างบ คคล หร อน ต บ คคล ต งแต สองฝ ายข นไป เพ อจะก อ เปล ยนแปลง โอน สงวน

More information

กองท นรวมอส งหาร มทร พย ทร พย ศร ไทย สมาร ท สโตเรจ

กองท นรวมอส งหาร มทร พย ทร พย ศร ไทย สมาร ท สโตเรจ บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท นรวม วรรณ จาก ด 989 อาคารสยามทาวเวอร ช น 24 ถนนพระราม 1 เขตปท มว น กร งเทพมหานคร 10330 โทรศ พท 02-659-8888 โทรสาร 02-659-8860-1 หน งส อช ชวนส วนข อม ลโครงการ กองท นรวมอส งหาร

More information

ส าน กกรรมการผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการจ านวน 11 ท าน ด งน

ส าน กกรรมการผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการจ านวน 11 ท าน ด งน 9. การจ ดการ 9.1 โครงสร างการจ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 โครงสร างการบร หารของบร ษ ท ประกอบด วยคณะกรรมการท งหมด 5 ช ด ได แก คณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการบร หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค

More information

รายงานประจ าป 2555. Fund กองท นรวมอส งหาร มทร พย ศาลาแอทสาทร. Sala @ Sathorn Property Fund รอบระยะเวลาต งแต ว นท 1 กรกฎาคม 2554 30 ม ถ นายน 2555

รายงานประจ าป 2555. Fund กองท นรวมอส งหาร มทร พย ศาลาแอทสาทร. Sala @ Sathorn Property Fund รอบระยะเวลาต งแต ว นท 1 กรกฎาคม 2554 30 ม ถ นายน 2555 รายงานประจ าป 2555 Fund รอบระยะเวลาต งแต ว นท 1 กรกฎาคม 2554 30 ม ถ นายน 2555 กองท นท เน นลงท นในอส งหาร มทร พย SSPF กองท นรวมอส งหาร มทร พย ศาลาแอทสาทร Sala @ Sathorn Property Fund Krungsri Asset Management

More information

สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย

สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย คานา ส าน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต (สกพส.) โดยความ เห นชอบของคณะกรรมการบร หารกองท น ในการประช มคร งท ๕/๒๕๕๗ ว นท ๒๔ กรกฎาคม

More information