บทท 3 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเง น

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเง น"

Transcription

1 บทท 3 การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเง น 3.1 การจาแนกและการรายงานส นทร พย 3.2 การจาแนกและการรายงานหน ส น 3.3 การจาแนกและการรายงานส วนของเจ าของ 3.4 ประมาณการหน ส น หน ส นท อาจเก ดข น และส นทร พย ท อาจเก ดข น 3.5รายการนอกงบแสดงฐานะการเง น 1

2 3.1 การจาแนกและการรายงานส นทร พย ความหมายของส นทร พย ล กษณะของส นทร พย การร บร ส นทร พย การว ดม ลค าของส นทร พย ประเภทของส นทร พย ส นทร พย หม นเว ยน ส นทร พย ไม หม นเว ยน 2

3 ความหมายของส นทร พย (Assets) (ตามแม บทการบ ญช ) ส นทร พย หมายถ ง ทร พยากรท อย ในความควบค มของก จการ ทร พยากรด งกล าวเป นผลของเหต การณ ในอด ต ซ งก จการคาดว าจะ ได ร บประโยชน เช งเศรษฐก จจากทร พยากรน นในอนาคต ประโยชน เช งเศรษฐก จในอนาคตของส นทร พย หมายถ ง ศ กยภาพ ของส นทร พย ในการก อให เก ดกระแสเง นสดหร อรายการเท ยบเท าเง น สดแก ก จการท งทางตรงและทางอ อม 3

4 ล กษณะของส นทร พย - ส นทร พย ท าให ก จการได ร บประโยชน เช ง เศรษฐก จในอนาคต - ก จการสามารถควบค มประโยชน เช งเศรษฐก จ ในอนาคตจากส นทร พย น น 4

5 ตามแม บทการบ ญช ก จการจะร บร รายการเป นส นทร พย ในงบด ล เม อรายการน นเป นไปตามคาน ยามของส นทร พย และเข าเกณฑ การ ร บร รายการต อไปน 1) ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ประโยชน เช งเศรษฐก จใน อนาคตของรายการด งกล าวจะเข าส ก จการ น าเช อถ อ การร บร ส นทร พย 2) รายการด งกล าวม ราคาท นหร อม ลค าท สามารถว ดได อย าง 5

6 การว ดม ลค าของส นทร พย งบการเง นใช เกณฑ ในการว ดม ลค าต างๆ โดยใช ประกอบก นใน ส ดส วนท แตกต าง ได แก 1. ราคาท นเด ม หมายถ ง การบ นท กส นทร พย ด วยจานวนเง นสด หร อรายการเท ยบเท าเง นสดท จ ายหร อด วยม ลค าย ต ธรรมของส งท นาไปแลกส นทร พย ณ เวลาท ได มาซ งส นทร พย น น 2. ราคาท นป จจ บ น หมายถ ง การแสดงส นทร พย ด วยจานวนเง นสด หร อรายการเท ยบเท า เง นสดท ต องจ ายในขณะน นเพ อให ได มาซ งส นทร พย ชน ดเด ยวก น หร อส นทร พย ท เท าเท ยมก น 6

7 3. ม ลค าท จะได ร บ(จ าย) หมายถ ง การแสดงส นทร พย ด วย จานวนเง นสด หร อรายการเท ยบเท าเง นสดท จะได มาในขณะน น หากก จการขายส นทร พย โดยเป นไปตามข นตอนปกต ในการ จาหน ายส นทร พย การว ดม ลค าของส นทร พย (ต อ) 4. ม ลค าป จจ บ น หมายถ ง การแสดงส นทร พย ด วยม ลค าป จจ บ น ของกระแสเง นสดร บส ทธ ในอนาคตซ งคาดว าจะได ร บจาก ส นทร พย น นในการดาเน นงานตามปกต ของก จการ 7

8 ว ตถ ประสงค ในการว ดม ลค าของส นทร พย 1. ว ตถ ประสงค เพ อต องการว ดผลกาไร 2. ว ตถ ประสงค เพ อประโยชน ของผ ลงท น 2.1 แสดงฐานะการเง นและการเปล ยนแปลงฐานะการเง น 2.2 เพ อคาดคะเนฐานะการเง นและผลการดาเน นงานใน อนาคต 2.3 เพ อแสดงส ทธ เร ยกร องของผ ถ อห น 3. ว ตถ ประสงค เพ อประโยชน ของเจ าหน 4. ว ตถ ประสงค เพ อประโยชน ของผ บร หาร 8

9 ประเภทของส นทร พย การจ ดประเภทส นทร พย ท าให ผ ใช งบการเง นได ข อม ลท ม ประโยชน มากข นเน องจาก 1. แสดงให เห นถ งส นทร พย ท ก จการใช เป นเง นท นหม นเว ยนอย าง ต อเน องแยกจากส นทร พย ท ก จการม ไว ใช ในการดาเน นงานระยะยาว 2. แสดงให เห นถ งส นทร พย ท ก จการคาดว าจะได ร บประโยชน ภายใน รอบระยะเวลาด าเน นงานป จจ บ นแยกจากส นทร พย ท ให ประโยชน มากกว าหน งงวดบ ญช 3. ข อม ลเก ยวก บว นครบก าหนดของส นทร พย จะเป นประโยชน ใน การประเม นสภาพคล องและความสามารถในการช าระหน 9

10 ประเภทของส นทร พย (ต อ) ส นทร พย อาจแบ งประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท ค อ ส นทร พย หม นเว ยน(Current และส นทร พย ไม หม นเว ยน (Non Assets) Assets) Current 10

11 ประเภทของส นทร พย (ต อ) ส นทร พย หม นเว ยน ส นทร พย หม นเว ยน หมายถ ง เง นสดหร อส นทร พย อ นท ม เหต ผลหร อคาดหมายได ว าจะเปล ยนเป นเง นสด หร อขาย หร อใช หมดไประหว างรอบระยะเวลาการ ดาเน นงานตามปกต ของก จการ 11

12 ส นทร พย จะจ ดประเภทเป นส นทร พย หม นเว ยนเม อส นทร พย น น เป นไปตามเง อนไขข อใดข อหน งต อไปน 1. คาดว าจะได ร บประโยชน หร อต งใจจะขายหร อใช ภายในรอบ ระยะเวลาการดาเน นงานตามปกต ของก จการ 2. ถ อไว โดยม ว ตถ ประสงค เบ องต นค อม ไว เพ อค า 3. คาดว าจะได ร บประโยชน ภายในระยะเวลา 12 เด อนน บจาก รอบระยะเวลารายงาน ส นทร พย หม นเว ยน(ต อ) 4. เป นเง นสดหร อรายการเท ยบเท าเง นสด และไม ม ข อจาก ดในการ แลกเปล ยน หร อการใช ชาระหน ส นภายในระยะเวลาอย างน อย 12 เด อนน บจากรอบระยะเวลารายงาน 12

13 ส นทร พย หม นเว ยน(ต อ) รายการท จ ดเป นส นทร พย หม นเว ยน เง นสด Cash รายการเท ยบเท าเง นสด Cash Equivalent เง นลงท นช วคราวTemporary Investment ต วเง นร บNote receivable ล กหน Receivable ส นค าคงเหล อ Inventory ค าใช จ ายล วงหน า Prepaid Expense 13

14 ส นทร พย ไม หม นเว ยน ส นทร พย ไม หม นเว ยน หมายถ ง ส นทร พย ซ งไม ได เป นไปตามข อกาหนดของส นทร พย หม นเว ยน ส นทร พย ไม หม นเว ยน รวมถ งส นทร พย ท ม ต วตน ส นทร พย ไม ม ต วตน ส นทร พย ทางการเง นและ ส นทร พย ดาเน นงาน 14

15 ส นทร พย ไม หม นเว ยน(ต อ) รายการท จ ดเป นส นทร พย ไม หม นเว ยน เง นลงท นระยะยาวLong- term Investment เง นลงท นในบร ษ ทร วมInvestment in Associates เง นลงท นในบร ษ ทย อย Investment in Subsidiary เง นลงท นในพ นธบ ตรหร อห นก Investment in Bond ท ด น อาคาร และอ ปกรณ Property Plant and Equipment ส นทร พย ไม ม ต วตนIntangible Assets 15

16 3.2 การจ าแนกและการรายงานหน ส น ความหมายของหน ส น ล กษณะของหน ส น การร บร หน ส น การว ดม ลค าหน ส น ประเภทของหน ส น 16

17 ความหมายของหน ส น (Liabilities) (ตามแม บทการบ ญช ) หน ส น หมายถ ง ภาระผ กพ นในป จจ บ นของก จการ ซ งเป นผลของเหต การณ ในอด ตโดยการช าระภาระ ผ กพ นน น คาดว าจะส งผลให ก จการส ญเส ยทร พยากรท ม ประโยชน เช งเศรษฐก จ 17

18 ล กษณะของหน ส น (1) หน ส นต องเป นภาระผ กพ นของก จการ (2) ภาระผ กพ นในป จจ บ นของก จการต องเป นผล ของเหต การณ ในอด ต (3) การช าระภาระผ กน นจะส งผลให ก จการส ญเส ย ทร พยากรท ม ประโยชน เช งเศรษฐก จ 18

19 การร บร หน ส น แม บทการบ ญช กาหนดว าหน ส นควรร บร ก ต อเม อหน ส น น นเข าเกณฑ การร บร รายการ 2 ข อต อไปน 1. ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ก จการจะส ญเส ย ประโยชน เช งเศรษฐก จในอนาคตจากรายการด งกล าว 2. รายการด งกล าวม ราคาท นหร อม ลค าท สามารถว ดได อย างน าเช อถ อ 19

20 การว ดม ลค าหน ส น การว ดม ลค าหน ส นใช เกณฑ ในการว ดม ลค าต างๆ โดยใช ประกอบ ก นในส ดส วนท แตกต าง ได แก 1. ราคาท นเด ม หมายถ ง การบ นท กหน ส นด วยจานวนเง นท ได ร บจากการก อภาระผ กพ นหร อด วยจานวนเง นสดหร อรายการ เท ยบเท าเง นสดท คาดว าจะต องจ ายเพ อชาระหน ส นท เก ดจากการ ดาเน นงานตามปกต ของก จการ เช น ภาษ เง นได 2. ราคาท นป จจ บ น หมายถ ง การแสดงหน ส นด วยจานวนเง นสด หร อรายการเท ยบเท าเง นสดท ต องใช ชาระภาระผ กพ นในขณะน น โดยไม ต องค ดลด 20

21 การว ดม ลค าหน ส น (ต อ) 3. ม ลค าท จะได ร บ(จ าย) หมายถ ง การแสดงหน ส นด วยม ล ค าท จะต องจ ายค น หร อด วยจ านวนเง นสด หร อรายการ เท ยบเท าเง นสดท คาดว าจะต องจ าย เพ อชาระหน ส นท เก ดจาก การดาเน นงานตามปกต โดยไม ต องค ดลด 4.ม ลค าป จจ บ น หมายถ ง การแสดงหน ส นด วยม ลค าป จจ บ น ของกระแสเง นสดจ ายส ทธ ซ งคาดว าจะต องจ ายชาระหน ส น ในการดาเน นงานตามปกต ของก จการ 21

22 ประเภทของหน ส น การจาแนกประเภทหน ส น 1. ตามกาหนดระยะเวลาช าระหน 1.1 หน ส นหม นเว ยนCurrent Liabilities 1.2 หน ส นไม หม นเว ยน Non-Current Liabilities 2. ตามล กษณะความแน นอนของหน ส น 2.1 หน ส นท ม ล กษณะแน นอนDeterminable Liabilities 2.2 หน ส นท อาจเก ดข นContingent Liabilities 2.3 ประมาณการหน ส น Provisions หร อ Estimated Liabilities 22

23 ประเภทของหน ส น(ต อ) หน ส นหม นเว ยน หน ส นหม นเว ยน หมายถ ง หน ส นซ งม ระยะเวลาการ ช าระค นภายใน 1 ป หร อ ภายในรอบระยะเวลาการ ด าเน นงานตามปกต ของก จการด วยส นทร พย หม นเว ยนหร อ การก อหน ระยะส นอ นทดแทน เช น เจ าหน การค า ภาษ เง นได น ต บ คคลค างจ าย ค าเช าค างจ าย ค านายหน าค างจ าย 23

24 หน ส นต องจ ดประเภทเป นหน ส นหม นเว ยน เม อ (1) หน ส นน นถ งกาหนดช าระภายใน 1 ป น บจากว นท ในงบด ล และ (2) ก จการคาดว าจะช าระหน ส นน นค นภายในรอบระยะเวลา ดาเน นงานปกต หน ส นหม นเว ยน(ต อ) การกาหนดม ลค าของหน ส นหม นเว ยน ก จการร บร หน ส นหม นเว ยนในงบการเง นด วยม ลค าของภาระ ผ กพ นท ก จการต องจ ายช าระโดยไม ต องคาน งถ งม ลค าป จจ บ น 24

25 หน ส นหม นเว ยน(ต อ) ประเภทของหน ส นหม นเว ยน 1. จ ดประเภทตามล กษณะความแน นอนของหน ส น 1.1 หน ส นหม นเว ยนท กาหนดม ลค าได แน นอน 1.2 ประมาณการหน ส น 2. จ ดประเภทโดยพ จารณาในร ปของเง นท นหม นเว ยน 2.1 หน ส นหม นเว ยนท เป นต วเง น 2.2 หน ส นหม นเว ยนท ไม เป นต วเง น 25

26 รายการท จ ดเป นหน ส นหม นเว ยน เจ าหน การค าTrade Accounts Payable ต วเง นจ ายNotes Payable เง นป นผลค างจ ายDividends Payable เง นม ดจาDeposits หน ส นหม นเว ยน(ต อ) เง นเด อนและค าแรงค างจ ายPayroll Payable ส วนของเง นก ย มระยะยาวท ถ งกาหนดช าระภายใน 1 ป Current Portion of Long-term Loan 26

27 ข อยกเว น ก จการต องจ ดประเภทหน ส นระยะยาวท จะครบ ก าหนดช าระภายใน 1 ป เป นหน ส นไม หม นเว ยน ในกรณ ท เข า เง อนไขท ง 3 ข อต อไปน ยาวใหม หน ส นหม นเว ยน(ต อ) (1) เง อนไขในการช าระหน เด มม ระยะเวลาเก นกว า 1 ป (2) ก จการม ความประสงค ท จะช าระหน โดยการก อหน ระยะ (3) ม หล กฐานสน บสน นความประสงค ตามข อ (2) ในร ปของ ส ญญา ช าระหน โดยการก อหน ใหม การต ออาย หน หร อการปร บ กาหนดการช าระหน ใหม 27

28 หน ส นไม หม นเว ยน หน ส นไม หม นเว ยน หมายถ ง หน ส นซ งม ระยะเวลา การช าระค นเก นกว า 1 ป หร อ เก นกว ารอบระยะเวลาการ ดาเน นงานตามปกต ของก จการ 28

29 รายการท จ ดเป นหน ส นไม หม นเว ยน ต วเง นจ ายระยะยาว Long-term Notes Payable ห นก Bond Payable หน ส นไม หม นเว ยน(ต อ) ห นก แปลงสภาพConvertible Bonds หน ส นจากส ญญาระยะยาวLong term Purchase contract หน ส นจากส ญญาเช าระยะยาวObligation from Long- term Lease หน ส นเง นบาเหน จLiability Under Pension Plan รายได รอการต ดบ ญช Deferred Revenue หร อDeferred Income 29

30 ประมาณการหน ส น ประมาณการหน ส น (Estimated Liabilities หร อ Provisions) หมายถ ง หน ส นท ม ความไม แน นอนเก ยวก บจ งหวะเวลา หร อจานวนท ต องจ ายช าระ 30

31 ประเภทของประมาณการหน ส น 1. ประมาณการหน ส นหม นเว ยน(Estimated Current Liabilities) ก จการต องจ ายช าระภาระ ผ กพ นภายใน1ป เช น หน ส นสมนาค ณ หน ค าบ ตรกาน ล หน ส นค าประก นค ณภาพ เป นต น 2. ประมาณการหน ส นระยะยาว(Estimated Longterm Liabilities) ก จการต องจ ายช าระภาระผ กพ น ภายในระยะเวลาท เก นกว า1ป เช น หน ส นบาเหน จ หน ส นจาก ส ญญาเช าเป นต น (ศ กษาประมาณการหน ส นเพ มเต มในห วข อ3.4) 31

32 หน ส นท อาจเก ดข น หน ส นท อาจเก ดข น(Contingent Liabilities) หมายถ งหน ส นท อาจเก ดข นเน องจากสถานการณ หร อเง อนไขท ม อย ในป จจ บ น ซ งจะทราบผลแน นอนจากเหต การณ ในอนาคต ต วอย างของหน ส นท อาจเก ดข น เช น - การถ กฟ องร องและคด ความย งอย ระหว างการพ จารณา - การถ กประเม นภาษ ย อนหล ง - การค าประก นหน - หน ส นท อาจเก ดข นจากต วเง นร บขายลด หร อ การสล กหล งโอนต ว ก จการต องไม ร บร หน ส นในงบด ล แต ให เป ดเผยในหมายเหต ประกอบงบการเง น (ศ กษาหน ส นท อาจเก ดข นเพ มเต มในห วข อ3.4) 32

33 3.3 การจ าแนกและการรายงานส วนของเจ าของ การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ ประเภทของส วนของเจ าของ ราคาตามบ ญช ต อห น กาไรต อห น 33

34 การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของจะเก ดข นเม อม การ เปล ยนแปลงในส นทร พย ส ทธ ด งน 1. กาไรขาดท นเบ ดเสร จ (Comprehensive income) 2. การลงท นโดยเจ าของ (Investments by Owners) 3. การจ ายค นให เจ าของ (Distributions to Owners) 34

35 การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ(ต อ) กาไรขาดท นเบ ดเสร จ(Comprehensive income) หมายถ ง การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ หร อการ เปล ยนแปลงในส นทร พย ส ทธ ของก จการ อ นเน องมาจาก เหต การณ หร อรายการอ นท ไม ได เก ดจากเจ าของ เช น กาไร ขาดท นส ทธ สาหร บงวด ส วนเก นท นจากการต ราคาส นทร พย หร อผลสะสมจากการแก ไขข อผ ดพลาด โดยท จะไม รวมถ งการ เปล ยนแปลงท เป นผลมาจากการลงท นโดยเจ าของ และการจ าย ค นให เจ าของ 35

36 การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ(ต อ) การลงท นโดยเจ าของ(Investments by Owners) หมายถ งส วนเพ มในส นทร พย ส ทธ ของ ก จการอ นเน องมาจากการลงท นโดยเจ าของ ท อาจจะ เป นส นทร พย บร การ หร อการแปลงสภาพหน ส นของ ก จการเพ อทาให ก จการสามารถดาเน นงานขยายก จการ หร อลดภาระหน ส นลงได 36

37 การเปล ยนแปลงในส วนของเจ าของ(ต อ) การจ ายค นให เจ าของ(Distributions to Owners) หมายถ ง ส วนลดในส นทร พย ส ทธ ของ ก จการอ นเน องมาจากการโอนส วนได เส ยในส นทร พย ส ทธ ให ก บเจ าของ ได แก การจ ายเง นป นผล 37

38 ประเภทของส วนของเจ าของ ส วนของเจ าของม ล กษณะแตกต างก นตามประเภทของธ รก จซ ง แบ งธ รก จออกได 3 ประเภทค อ 1. ก จการเจ าของคนเด ยวSingle Proprietorship 2. ห างห นส วนPartnership 3. บร ษ ทจาก ดCorporation 38

39 ก จการเจ าของคนเด ยว 1. บ ญช ท น 2. บ ญช ถอนใช ส วนต ว ประเภทของส วนของเจ าของ(ต อ) ห างห นส วน 1. บ ญช ท นของผ เป นห นส วน 2. บ ญช เด นสะพ ดหร อบ ญช กระแสท น 39

40 ประเภทของส วนของเจ าของ(ต อ) บร ษ ทจาก ด 1. ท นเร อนห น 2. ส วนเก นท น 3. กาไรสะสม ท นเร อนห นCapital Stock ประเภทของท นเร อนห น 1. ห นสาม ญCommon Stock แบ งออกได เป น 2ชน ดค อ1.1 ห นท ระบ ม ลค า 1.2 ห นท ไม ระบ ม ลค า 40

41 บร ษ ทจาก ด(ต อ) ประเภทของท นเร อนห น(ต อ) 2. ห นบ ร มส ทธ Preferred Stock 2.1 ส ทธ พ เศษในการร บเง นป นผล - ชน ดสะสมและไม สะสม - ชน ดร วมร บและไม ร วมร บ 2.2 ส ทธ พ เศษในส นทร พย 2.3 ส ทธ พ เศษในการแปลงสภาพห น 2.4 ส ทธ พ เศษในการไถ ถอน 41

42 บร ษ ทจาก ด(ต อ) การออกจาหน ายห น 1. การจาหน ายห นโดยได ร บเง นสดเป นผลตอบแทน 2. การจาหน ายห นโดยได ร บส นทร พย อ นเป นผลตอบแทน การเปล ยนแปลงท น 1. การเพ มท น 2. การลดท น 42

43 บร ษ ทจาก ด(ต อ) การเพ มท น 1. การเพ มจานวนห น 2. การเพ มม ลค าห น 3. การแปลงสภาพห น 4. การให ส ทธ ซ อห น 5. การแยกห น 6. การจ ายห นป นผล 43

44 การลดท น 1. การลดจานวนห น 2. การลดม ลค าห น 3. การซ อห นค นมา 3.1 ว ธ ราคาท น 3.2 ว ธ ไถ ถอน 4. การรวมห น บร ษ ทจาก ด(ต อ) 5. การร บบร จาคห นจากผ ถ อห น 44

45 บร ษ ทจาก ด(ต อ) ส วนเก นท นAdditional Paid-in Capital 1. ส วนเก นท นท เก ดจากท นเร อนห น 2. ส วนเก นท นท เก ดจากบ คคลภายนอก 3. ส วนเก นท นท เก ดจากการต ราคาส นทร พย กาไรสะสม Retained Earnings 1. การจ ายป นผล 2. การจ ดสรรกาไรสะสม 45

46 การจ ายป นผล 1. เง นป นผล 2. ส นทร พย ป นผล 3. ห นป นผล 4. การจ ายป นผลค นท น บร ษ ทจาก ด(ต อ) 5. การจ ายป นผลระหว างกาล 46

47 การจ ดสรรกาไรสะสม 1. จ ดสรรตามกฎหมาย บร ษ ทจาก ด(ต อ) 2. จ ดสรรตามข อผ กพ นหร อส ญญา 3. จ ดสรรตามนโยบายของผ บร หาร 47

48 ราคาตามบ ญช ต อห น(Book Value Per Share) ราคาตามบ ญช ต อห น หมายถ ง ส ทธ ส วนได เส ยใน เง นท นต อห นหร อส วนเฉล ยของม ลค าส ทธ ของส นทร พย ท เป นของผ ถ อห นสาม ญต อห นสาม ญหน งห น (ศ กษารายละเอ ยดราคาตามบ ญช ต อห นเพ มเต มในบทท 5) 48

49 กาไรต อห น Earnings Per Share หมายถ ง ส วนเฉล ยของกาไรต อห นสาม ญหน ง ห นหร อจานวนกาไรส ทธ ประจางวดท เป นของห น สาม ญหน งห น 1. กาไรต อห นข นพ นฐานBasic Earnings Per Share 2. กาไรต อห นปร บลด Diluted Earnings Per Share 49

50 กาไรต อห นข นพ นฐาน ก าไรต อห นข นพ นฐาน ค านวณโดยการน าก าไรส ทธ หร อขาดท น ส ทธ ส าหร บงวดเฉพาะส วนท เป นของห นสาม ญหารด วยจ านวนถ วเฉล ย ถ วงน าหน กของห นสาม ญท ถ อโดยบ คคลภายนอก กาไรต อห นปร บลด จานวนห นสาม ญท ใช ในการคานวณกาไรต อห นปร บลด ค อ จานวน ห นสาม ญถ วเฉล ยถ วงน าหน กบวกด วยจ านวนถ วเฉล ยถ วงน าหน กของ ห นสาม ญท ก จการต องออกเพ อแปลงห นสาม ญเท ยบเท าปร บลดท งส น ให เป นห นสาม ญ (ศ กษารายละเอ ยดกาไรต อห นเพ มเต มในบทท 5) 50

51 -ความหมาย -การร บร -การว ดม ลค า 3.4 ประมาณการหน ส น หน ส นท อาจเก ดข น -รายจ ายท จะได ร บค น และส นทร พย ท อาจเก ดข น -การเปล ยนแปลงประมาณการหน ส น -การน าข อกาหนดเก ยวก บการร บร และการว ดม ลค ามา ปฏ บ ต -การเป ดเผยข อม ล 51

52 ความหมาย ประมาณการหน ส น (Estimated Liabilities หร อ Provisions) หมายถ ง หน ส นท ม ความไม แน นอนเก ยวก บจ งหวะเวลา หร อจานวนท ต องจ ายช าระ 52

53 หน ส นท อาจเก ดข น (Contingent Liabilities) หมายถ ง รายการข อใดข อหน งต อไปน 1. ภาระผ กพ นท อาจม อย อ นเน องมาจากเหต การณ ในอด ต แต การจะ ทราบว าภาระผ กพ นด งกล าวม อย หร อไม น นต องได ร บการย นย น จากเหต การณ อย างน อยหน งเหต การณ ท จะเก ดข นหร อไม เก ดข น ในอนาคต(เหต การณ ในอนาคต) ซ งเหต การณ ในอนาคตด งกล าว ต องเป นเหต การณ ท ย งม ความไม แน นอนในขณะน นและต องไม อย ในความควบค มท งหมดของก จการ 2. ภาระผ กพ นในป จจ บ นซ งเก ดข นจากเหต การณ ในอด ต แต ไม สามารถร บร เป นหน ส นได เน องจากเป นไปตามข อใดข อหน ง ต อไปน 53

54 หน ส นท อาจเก ดข น (ต อ) 2.1 ความน าจะเป นท ก จการจะส ญเส ยทร พยากร ท ม ประโยชน เช งเศรษฐก จเพ อจ ายช าระภาระผ กพ น อย ในระด บไม ถ ง ความเป นไปได ค อนข างแน หร อ 2.2 ก จการไม สามารถว ดม ลค าภาระผ กพ นได อย างน าเช อถ อเพ ยงพอ 54

55 ส นทร พย ท อาจเก ดข น(Contingent Assets) หมายถ ง ส นทร พย ท อาจม อย อ นเน องมาจากเหต การณ ในอด ต แต การจะทราบว าส นทร พย ด งกล าวม อย หร อไม น น ต อง ได ร บการย นย นจากเหต การณ อย างน อยหน งเหต การณ ท จะเก ดข นหร อไม เก ดข นในอนาคต(เหต การณ ในอนาคต) ซ งเหต การณ ในอนาคตด งกล าวต องเป นเหต การณ ท ย งม ความไม แน นอนในขณะน น และต องไม อย ในความ ควบค มท งหมดของก จการ 55

56 การร บร การร บร รายการประมาณการหน ส น ก จการจะร บร ประมาณการหน ส นเป นหน ส นในงบแสดง ฐานะการเง นได ก ต อเม อเป นไปตามเง อนไขท กข อ ต อไปน 1) ก จการม ภาระผ กพ นในป จจ บ นซ งเก ดจากเหต การณ ใน อด ต ไม ว า ภาระผ กพ นน นจะเป นภาระผ กพ นตามกฎหมาย* หร อ ภาระผ กพ นจากการอน มาน** 2) ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ก จการจะส ญเส ย ทร พยากรท ม ประโยชน เช งเศรษฐก จต อก จการเพ อจ ายช าระ ภาระผ กพ นด งกล าว และ 3) สามารถประมาณม ลค าภาระผ กพ นได อย างน าเช อถ อ 56

57 การร บร รายการประมาณการหน ส น(ต อ) *ภาระผ กพ นตามกฎหมาย หมายถ งภาระผ กพ นท เก ดจาก ส ญญา หร อกฎหมายท ใช บ งค บ หร อผลบ งค บตามกฎหมาย อ น **ภาระผ กพ นจากการอน มาน หมายถ ง ภาระผ กพ นท เก ดจาก การกระท าของก จการท ท าให ก จการจ าต องปฏ บ ต ตามภาระ ผ กพ นน น 57

58 การร บร รายการหน ส นท อาจเก ดข น - ก จการต องไม ร บร หน ส นท อาจเก ดข นในงบแสดงฐานะ การเง น แต ต องเป ดเผยข อม ล - กรณ ท ก จการต องร บผ ดชอบภาระผ กพ นร วมก บผ อ น ต องถ อส วนของผ อ นเป นหน ส นท อาจเก ดข นของก จการ และ ร บร เป นประมาณการหน ส นในงบด ล เม อม ความเป นไปได ค อนข างแน นอนท จะจ ายช าระภาระผ กพ นน น - ก จการต องประเม นสถานการณ อย างต อเน อง เพราะ หน ส นท อาจเก ดข นอาจเปล ยนแปลงไปจากท คาดไว ในตอนแรก 58

59 การร บร รายการส นทร พย ท อาจเก ดข น - ก จการต องไม ร บร ส นทร พย ท อาจเก ดข นในงบ แสดงฐานะการเง น และเป ดเผยข อม ล หากม ความเป นไปได ค อนข างแน ท จะได ร บประโยชน เช งเศรษฐก จ - ส นทร พย ท อาจเก ดข น ม กเก ดจากเหต การณ ท วางแผนไว หร อคาดการณ ไว ไม ได แต ม ความเป นไปได ท จะ ได ร บประโยชน เช งเศรษฐก จในอนาคต เช น การเร ยกร อง ค าเส ยหายท ก จการก าล งด าเน นการตามกฎหมาย ซ งผลการ ต ดส นย งไม เป นท แน นอน - ก จการต องประเม นสถานการณ เก ยวก บส นทร พย ท อาจเก ดข นอย างต อเน อง 59

60 การว ดม ลค า - ก จการต องร บร ประมาณการหน ส นด วยจ านวนประมาณ การท ด ท ส ดของรายจ ายท ต องน าไปจ ายช าระภาระผ กพ นในป จจ บ น ณ ว นท ในงบแสดงฐานะการเง น - ในการว ดม ลค าประมาณการหน ส น ก จการต องพ จารณาถ ง ความเส ยงและความไม แน นอนท อาจหล กเล ยงได อ นเก ดจากเหต การณ และ สถานการณ แวดล อมต างๆ เพ อให ได มาซ งจานวนประมาณการท ด ท ส ด - ก จการต องกาหนดจ านวนประมาณการหน ส น โดยใช ม ลค าป จจ บ นของรายจ ายท คาดว าจะต องน ามาจ ายช าระภาระผ กพ น หาก ม ลค าของเง นตามเวลาม ผลกระทบต อจ านวนประมาณการหน ส นน นอย าง ม น ยส าค ญ 60

61 การว ดม ลค า (ต อ) - อ ตราค ดลดต องเป นอ ตราก อนห กภาษ และต อง สะท อนถ งการประเม นสถานการณ ตลาดในป จจ บ นของม ลค า ของเง นตามเวลาและความเส ยง - ประมาณการหน ส น ต องสะท อนถ งเหต การณ ในอนาคต ซ งอาจม ผลกระทบต อจานวนท ก จการต องน ามา จ ายช าระภาระผ กพ น - ก จการต องไม น าผลกาไรจากการจาหน าย ส นทร พย ท คาดว าจะเก ดข นมารวมพ จารณาในการว ดม ลค า ประมาณการหน ส น 61

62 รายจ ายท จะได ร บค น - หากก จการคาดว าจะได ร บรายจ ายท งหมดหร อ บางส วนค นจากบ คคลท 3 จะร บร เป นส นทร พย ได ก ต อเม อ ก จการคาดว าจะได ร บค นอย างแน นอน โดยร บร แยกต างหาก แต ต องไม เก นจานวนประมาณการหน ส นท เก ยวข อง - ก จการอาจแสดงค าใช จ ายท เก ยวข องก บประมาณ การหน ส นในงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จ จานวนรายจ ายท จะได ร บค นท ร บร ไว โดยแสดงส ทธ จาก 62

63 การเปล ยนแปลงประมาณการหน ส น ก จการต องทบทวนประมาณการหน ส น ณ ว นท ในงบแสดง ฐานะการเง น และปร บปร งให เป นประมาณการท ด ท ส ด ส าหร บว นน น ก จการต องกล บบ ญช ประมาณการหน ส น หากม ความน าจะเป นค อนข างแน ท จะไม ต องจ ายช าระภาระผ กพ นน น ในการนาประมาณการหน ส นมาใช ก จการจะนาประมาณ การหน ส นมาใช ได เฉพาะก บรายจ ายท ก จการร บร เป นประมาณ การหน ส นไว แต เด ม 63

64 การน าข อกาหนดเก ยวก บการร บร และว ดม ลค ามาปฏ บ ต - ก จการต องไม ร บร ประมาณการหน ส นส าหร บ ขาดท นจากการดาเน นงานท จะเก ดข นในอนาคต - ก จการต องร บร ภาระผ กพ นในป จจ บ น ซ งเก ดจาก ส ญญาท สร างภาระเป นประมาณการหน ส น และว ดม ลค าภาระ ผ กพ นในล กษณะเด ยวก บการว ดม ลค าประมาณการหน ส น 64

65 การน าข อกาหนดเก ยวก บการร บร และว ดม ลค ามาปฏ บ ต (ต อ) - การปร บโครงสร างจะก อให เก ดภาระผ กพ นจากการอน มาน ได ก ต อเม อก จการได ปฏ บ ต ตามข อกาหนดท กข อ ด งน ละเอ ยด (1) ก จการม แผนการปร บโครงสร างท เป นทางการอย าง (2) ก จการทาให ผ ถ กกระทบจากแผนการปร บโครงสร างเก ด ความคาดหมายอย างม ม ลความจร งว า ก จการจะดาเน นการปร บ โครงสร าง โดยเร มปฏ บ ต ตามแผนการปร บโครงสร างหร อโดย การประกาศล กษณะหล กของแผนน นให ผ ถ กกระทบทราบ 65

66 การน าข อกาหนดเก ยวก บการร บร และว ดม ลค ามาปฏ บ ต (ต อ) - เม อก จการขายการด าเน นงานบางส วน ภาระ ผ กพ นจะ ไม ถ อว าเก ดข น จนกระท งก จการได ผ กม ดท จะขาย การดาเน นงานน น เช น ทาส ญญาขาย ท ม ผลบ งค บตามกฎหมาย - ก จการจะน ารายจ ายไปรวมเป นประมาณการ หน ส น จากการปร บโครงสร างได ก ต อเม อรายจ ายน น เป น รายจ ายโดยตรงท เก ดข นจากการปร บโครงสร างน น เก ยวข องก บก จกรรมท ม อย อย างต อเน องของก จการ และไม 66

67 การเป ดเผยข อม ล - ก จการต องเป ดเผยข อม ลส าหร บประมาณการ หน ส นแต ละประเภท เช น ว นส นงวด (1) จานวนประมาณการหน ส น ณ ว นต นงวด และ (2) จานวนประมาณการหน ส นท ร บร ในระหว าง งวด ซ งรวมถ งจานวนท เพ มข นของประมาณการหน ส นท ม อย (3) จานวนรายจ ายท คาดว าจะได ร บค น โดยระบ จานวนส นทร พย ท ก จการร บร ส าหร บรายจ ายท คาดว าจะได ร บ ค นน น 67

68 การเป ดเผยข อม ล (ต อ) - เม อก จการน าจะได ร บประโยชน เช งเศรษฐก จ มากกว าจะไม ได ร บ ต องให คาอธ บายโดยส งเขปเก ยวก บล กษณะ ของส นทร พย ท อาจเก ดข น ณ ว นท ในงบแสดงฐานะการเง น ก จการต องเป ดเผยประมาณการผลกระทบทางการเง น 68

69 3.5 รายการนอกงบแสดงฐานะการเง น การทาธ รกรรม/รายการนอกงบแสดงฐานะการเง น หมายถ ง รายการท ทา ให หน ส นโดยรวมของก จการเพ มข น โดยท ผลจากการทาธ รกรรม ด งกล าวน น ไม ปรากฏให เห นในงบแสดงฐานะการเง นของก จการ ซ งธ รกรรมท กระท าข นน นม เจตนาท จะปกป ดภาระหน ส น และข อผ กพ นท ม อย ในป จจ บ นของก จการ ภาระ หน ส นอ นอาจจะเก ดข นในอนาคต รวมไปถ งการจ ดหาเง นก จากบ คคลภายนอก โดยหล กเล ยงม ให รายการเหล าน นปรากฏรวม ก บยอดหน ส น ในงบแสดงฐานะ การเง นของก จการได กล าวค อ ก จการจะซ อนหน ส นของตนออกจากรายงานทางการเง น โดย การปกป ดรายการน นไว หร อ ท าการหลบซ อนบ ญช ท งหน ส นท เก ดข นจร ง และ หน ส นท อาจจะเก ดข นในภายหน า 69

70 ประเภทของรายการค านอกงบแสดงฐานะการเง น หร อ ธ รกรรมนอกงบแสดงฐานะการเง น ว ธ การหลบซ อนหน ส นออกจากรายงานทางการเง นท ม กจะเก ดข น ม ด งต อไปน 1.การรายงานรายได ให ส งกว าความเป นจร ง 2.การไม บ นท กหน ส นท คาดว าจะเก ดข น หร อ หน ส นท อาจจะเก ดข น 3.การไม เป ดเผยภาระผ กพ นท ม อย ในป จจ บ น หร อ ภาระหน ส นท อาจเก ดข นในอนาคต 4.การสร างรายการเพ อล างหน ส นออกจากบ ญช 70

71 การรายงานรายได ให ส งกว าความเป นจร ง ก จการบ นท กเง นม ดจา หร อเง นชาระค าส นค า หร อบร การ ล วงหน าเป นรายได ของบร ษ ท แทนท จะบ นท กเป นรายได ร บ ล วงหน าซ งเป นหน ส นไว ก อน ก จการบ นท กรายได ท งจานวน ท งๆท ได ร บชาระเง นจาก ล กค าเพ ยงบางส วน หร อล กค าสามารถขอยกเล กการชาระ เง นได 71

72 การไม บ นท กหน ส นท คาดว าจะเก ดข น หร อ หน ส นท อาจจะเก ดข น ภาระผ กพ นท ก จการม กจะไม บ นท กและเป ดเผย เช น ค าตอบแทนพ เศษแก คณะกรรมการและฝ ายบร หาร หนน ส นท อาจเก ดข นหากก จการแพ คด ความซ งอย ระหว างการพ จารณา 72

73 การไม เป ดเผยภาระผ กพ นท ม อย ในป จจ บ น หร อ ภาระหน ส นท อาจเก ดข นในอนาคต - ก จการหล กเล ยงท จะบ นท กภาระหน ส นจากการทาส ญญาเช าระยะยาวท ม ล กษณะเป นส ญญาเช าทางการเง น(Financial Lease) โดยอาศ ย ร ปแบบทางกฎหมายในการทาส ญญาให เป นส ญญาเช าจากการดาเน นงาน (Operating Lease) - ก จการไม เป ดเผยภาระหน ส นจากการทาส ญญาซ อส นค าในระยะยาว - ก จการไม แสดงภาระหน ส นจากกองท นสารองเล ยงช พ(Provident Funds) และกองท นอ นๆเพ อสว สด การของพน กงาน เช น กองท น บาเหน จ(Pension Funds) 73

74 การสร างรายการเพ อล างหน ส นออกจากบ ญช การจ ดต งน ต บ คคลเฉพาะก จเพ อถ ายโอนหน ส น และผลเส ย หายออกไปจากบร ษ ท และไม จ ดทางบการเง นรวม การใช บร ษ ทย อย หร อบร ษ ทท เก ยวข องก นเป นช องทางใน การก ย มเง น และถ ายโอนเง นก ไปย งบร ษ ทในเคร อ การแปลงส นทร พย ให เป นหล กทร พย (Securitization) 74

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 17 เร อง ส ญญาเช า ซ งเป นฉบ บปร บปร งของคณะกรรมการมาตรฐานการบ

More information

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงาน และ ระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงานการสอบทานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได สอบทานงบด ลรวม ณ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น Financial Analysis การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งข นตอนของการบ ญช เร มต งแต การว เคราะห รายการค า จนถ งการป ดบ ญช เน อหา บ ญช : แบบฟอร มท ใช บ นท ก กล มของบ ญช ระบบบ ญช

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การจ ดท างบการเง นรวม

การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารเผยแพร เลขท อช. 6/2547 การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารฉบ บน จ ดท าโดย และ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาต และตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เผยแพร เม อว นท 15 พฤศจ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดย ได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information