แนวทางการปฏ บ ต งาน เก ยวก บท ราชพ สด (สาหร บจ งหว ด/เขต/ศ นย )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการปฏ บ ต งาน เก ยวก บท ราชพ สด (สาหร บจ งหว ด/เขต/ศ นย )"

Transcription

1 แนวทางการปฏ บ ต งาน เก ยวก บท ราชพ สด (สาหร บจ งหว ด/เขต/ศ นย ) กองคล ง กรมส งเสร มการเกษตร ก นยายน 2555

2 คำนำ กรมส งเสร มการเกษตรม ส นทร พย ประเภทท ด นและอาคาร/ส งปล กสร างเป นจ านวนมาก เพ อให การก าก บด แล การใช ประโยชน จากท ด น อาคารและส งปล กสร างท ม อย อย างม ประส ทธ ภาพและได ร บ ประโยชน ส งส ด จ งได จ ดท าแนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บท ราชพ สด (ส าหร บจ งหว ด/เขต/ศ นย ) ส าหร บ ให เจ าหน าท ของหน วยงานภายในส งก ดกรมส งเสร มการเกษตร ใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานเก ยวก บ การขอใช ท ราชพ สด การขอข นทะเบ ยนท ราชพ สด การขอร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง การส งค น ท ราชพ สด การขอใช ประโยชน อาคาร/ส งปล กสร างแบบช วคราว การดาเน นงานเก ยวก บท ราชพ สด ต องปฏ บ ต ตามกฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข อง และรายงานผล การปฏ บ ต งานท ได ก าหนดไว กรมส งเสร มการเกษตรหว งเป นอย างย งว าเจ าหน าท ของหน วยงานผ ถ อปฏ บ ต จะได ใช เป นค ม อในการศ กษา ทาความเข าใจและถ อปฏ บ ต ได ถ กต องต อไป กองคล ง กรมส งเสร มการเกษตร ก นยายน 2555

3 สำรบ ญ หน า ความร เก ยวก บท ราชพ สด 1 การขอใช ท ราชพ สด 5 การขอข นทะเบ ยนท ราชพ สด 8 การขอร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง 11 การส งค นท ราชพ สด 14 การขอใช ประโยชน อาคาร/ส งปล กสร างแบบช วคราว 17 ภำคผนวก แบบฟอร มต ำง ๆ 1. แบบขอใช ท ราชพ สด (แบบ ทบ. 4) 2. แบบสารวจรายการส ง ร บท ราชพ สด ข นทะเบ ยน (แบบ ทร. 03 แบบสารวจรายการท ด น) 3. แบบสารวจรายการอาคาร/ส งปล กสร างข นทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร. 04) 4. แบบสารวจรายการอาคาร/ส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร. 05) 5. แบบรายการส ง ร บท ราชพ สด ข นทะเบ ยน (แบบ ทบ. 9) 6. แบบรายการแจ งขอร อถอนส งปล กสร างท เป นท ราชพ สด (แบบ ทบ. 3) 7. แบบแจ งการร อถอนและจ าหน ายอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร. 11) 8. แบบส งค นท ราชพ สด (แบบ ทบ. 6) 9. แบบส งมอบ ร บมอบท ราชพ สด (แบบ ทบ. 10) 10. แบบรายงานการปกครอง ด แล บาร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน ก บท ราชพ สด ประจาป พ.ศ.... (แบบ ธร. 3801) เอกสำรอ ำงอ ง 1. พระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2537) - ฉบ บท 14 (พ.ศ. 2542) - ฉบ บท 15 (พ.ศ. 2542) 3. ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม 4. หน งส อกรมธนาร กษ ท กค 0407/ว 121 ลงว นท 14 ก มภาพ นธ 2537 เร อง การขอใช ท ราชพ สด

4 สำรบ ญ 5. กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บาร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บาร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บท ราชพ สด พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) 7. ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยการปกครอง ด แล บาร งร กษา และการใช ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บาร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บท ราชพ สด (ฉบ บท 2) และ (ฉบ บท 3) พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การโอนกรรมส ทธ ท ราชพ สด ฯ พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บาร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บท ราชพ สด (ฉบ บท 4) พ.ศ หน งส อกรมส งเสร มการเกษตร ท กษ 1003/ว 1101 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 เร อง แนวทางปฏ บ ต ในการขออน ม ต ร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง 12. หน งส อกรมส งเสร มการเกษตร ท กษ 1003/ว 1318 ลงว นท 23 พฤศจ กายน 2554 เร อง ขอให ดาเน นการถอนสภาพท ด นสาธารณประโยชน และข นทะเบ ยนท ด น เป นท ด นสาหร บทบวงการเม อง 13. ระเบ ยบและหน งส อเว ยนท เก ยวข อง

5 ควำมหมำย ควำมร เก ยวก บท รำชพ สด ท รำชพ สด หมายถ ง อส งหาร มทร พย อ นเป นทร พย ส นของแผ นด นท กชน ด ท ม ล กษณะด งต อไปน 1. เป นทร พย ส นของแผ นด นประเภทธรรมดา กล าวค อ ม ได ใช เพ อประโยชน ของแผ นด นโดยเฉพาะ ได แก 1.1 ท นา สวน ไร 1.2 บ านพ กข าราชการ 1.3 ท ซ งไม ได สงวนไว ใช ในราชการและน าไปให เอกชนเช าปล กบ านอย อาศ ย หร อท าการค า เป นต น แต อย างไรก ตามถ าท ราชพ สด น นเคยใช ปล กสาน กงานราชการ แล วต อมาปล กบ านพ กข าราชการหร อจ ดให เช าท ราชพ สด ก ย งคงเป นท สาธารณสมบ ต ของแผ นด น 2. เป นสาธารณสมบ ต ท ใช เพ อแผ นด นโดยเฉพาะ ซ งอาจกล าวได อ กอย างหน งว าเป นการใช เพ อประโยชน สาธารณะน นเอง ได แก 2.1 ท ด น ท ใช เป นท ต งสถานท ราชการ 2.2 อาคาร ส งปล กสร างท ใช ประโยชน ทางราชการ 2.3 ต นไม ย นต นในท ราชพ สด 2.4 ด น ห น กรวด ทราย แร ธาต ในท ราชพ สด 3. ต องไม ใช ท ด นของร ฐว สาหก จท เป นน ต บ คคลและท ด นขององค กรปกครองส วนท องถ น 4. ต องไม เป นท ด นรกร างว างเปล า ท ด นท ม ผ เวนค น ท ด นทอดท ง ท สาธารณประโยชน ท พลเม องใช ร วมก น หร อสงวนไว ใช ร วมก น 5. ไม รวมถ งท ทร พย ส นส วนพระมหากษ ตร ย ท ด นเอกชน (บ คคลธรรมดาและน ต บ คคล) ท ด นว ดหร อท ว ด ท ธรณ สงฆ และท ก ลปนา (ท ซ งม ผ อ ท ศผลประโยชน แก ว ดหร อพระศาสนา) 6. นอกจากน ไม รวมถ ง ท ด นป าสงวนแห งชาต ท ด นเขตอน ร กษ ท ด นปฏ ร ปการเกษตร ท น คมสร างตนเอง 7. สาหร บท ด นท ม กฎหมายพ เศษยกเว นไม ให เป นท ราชพ สด เช น พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ท ด นน นก ไม ใช ท ราชพ สด ผ ใช ท รำชพ สด หมายถ ง กระทรวง ทบวง กรม องค กรปกครองส วนท องถ น หน วยงานของร ฐ หร อ องค กรอ นของร ฐท เป นผ ปกครอง ด แลหร อใช ประโยชน ในท ราชพ สด และให หมายความรวมถ งร ฐว สาหก จท เป น น ต บ คคลท ม ส ทธ ใช ท ราชพ สด ตามกฎหมาย ทะเบ ยนท รำชพ สด หมายถ ง เอกสารท ทางราชการโดยกรมธนาร กษ กระทรวงการคล งจ ดท าข น ส าหร บใช ข นทะเบ ยนท ราชพ สด เพ อประโยชน ในการปกครอง ด แล บ าร งร กษา โดยได จ าแนกทะเบ ยนท ราชพ สด ตามล กษณะการใช ประโยชน เป น 4 ประเภท ด งน 1. ทะเบ ยนท วไป สาหร บข นทะเบ ยนท ด นและส งปล กสร างของร ฐซ งปล กเสร จอย ในท ด นของร ฐ ประเภทท เป นทร พย ส นธรรมดา หร อประเภทท เป นทร พย ส นท ใช ประโยชน สาหร บแผ นด นโดยเฉพาะ 2. ทะเบ ยนเอกชน สาหร บข นทะเบ ยนส งปล กสร าง ซ งปล กสร างอย บนท ด นท ม ใช เป นท ราชพ สด 3. ทะเบ ยนอ ตสาหกรรม สาหร บข นทะเบ ยนท ด นและส งปล กสร างท ใช ประโยชน เพ อการอ ตสาหกรรม 4. ทะเบ ยนสาธารณะ ส าหร บข นทะเบ ยนท ด นและส งปล กสร างท ใช ประโยชน สาธารณะประเภท พลเม องใช ร วมก น -1-

6 ว ตถ ประสงค ท ราชพ สด ม ไว เพ อใช ประโยชน ในทางราชการ แต ถ าท ราชพ สด แปลงใดไม ได ใช ประโยชน ในทางราชการ หร อไม ได สงวนไว เพ อประโยชน ในราชการ กรมธนาร กษ จะน ามาจ ดหาประโยชน โดยการจ ดให เช าหร อโดยว ธ การ จ ดท าส ญญาต างตอบแทนอ นนอกเหน อจากการจ ดให เช าก ได ส าหร บการจ ดหาประโยชน ในล กษณะใดข นอย ก บ สภาพทาเลของท ราชพ สด โดยคาน งถ งประโยชน ส งส ดทางด านเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อมเป นสาค ญ กำรได มำซ งท รำชพ สด ท ด นท ไม ใช ท รำชพ สด ผ ถ อกรรมส ทธ ท รำชพ สด - ร ฐประกาศสงวนไว ใช ในราชการ - ตกเป นของร ฐบาลเน องจากค างชาระภาษ อากร - ร ฐบาลจ ดซ อด วยเง นงบประมาณ - โบราณสถาน กาแพงเม อง ค เม อง - ท ด นเหล อเศษจากการเวนค นซ งร ฐบาลต องจ ายเง นชดเชย - โดยคาส งนายกร ฐมนตร ตามธรรมน ญการปกครอง - เอกชนบร จาคให ทางราชการ - โดยเข าครอบครองใช ประโยชน ในท ด นรกร างว างเปล า - โดยเหต อ นๆ - ท สาธารณประโยชน - ท บร จาค - ท ว ด, ท ธรณ สงฆ - ท ป าสงวนแห งชาต - ท โรงเร ยน - ท ด นเขตอน ร กษ - ท ซ อเอง - ท อบจ./อบต. - ท สปก. (ท ด นท ร ฐให ประชาชนครอบครอง - ท น คมสหกรณ เพ อปฏ ร ปท ด นเป นพ นท ทาก น) - ท น คมสร างตนเอง - ท อ นๆ ท ทร พย ส นส วนพระมหากษ ตร ย กระทรวงกำรคล งเป นผ ถ อกรรมส ทธ ท รำชพ สด บรรดาท ราชพ สด ท กระทรวง ทบวง กรมใด ได มา โดยการเวนค น หร อการแลกเปล ยน หร อโดยประการอ น ให กระทรวงการคล งเข าถ อกรรมส ทธ ในท ราชพ สด น น ท งน ยกเว นท ด นท ได มาโดยการเวนค นตามกฎหมายว าด วยการปฏ ร ปท ด นเพ อเกษตรกรรม กำรขอใช ท รำชพ สด ในทำงรำชกำร การใช ท ราชพ สด ในทางราชการ ค อ ให กระทรวง ทบวง กรม องค การปกครองส วนท องถ นหร อหน วยงาน ของร ฐ หร อองค กรอ นของร ฐต าง ๆ ใช ประโยชน เป นอาคารสถานท ราชการ เช น เป นท ต งศ นย ราชการ ท ท าการ ศาลากลางจ งหว ด โรงเร ยน โรงพยาบาล ท ว าการอ าเภอ สถาน ต ารวจ และใช ราชการทหาร เป นต น ซ งเม อ ส วนราชการใดต องการใช ท ราชพ สด ก สามารถด าเน นการขอใช ท ราชพ สด จากกรมธนาร กษ ได ท งน เพ อเป นการ ประหย ดเง นงบประมาณแผ นด นในการจ ดซ อท ด น -2-

7 กำรปกครองด แลและบำร งร กษำโดยท วไป 1. ต องด แลบาร งร กษาเช นว ญญ ชนพ งสงวนทร พย ส นของตนเอง กระทรวง ทบวง กรม หร อองค กรปกครองท องถ น ซ งได ร บอน ญาตให ใช หร อครอบครองท ราชพ สด จะต องด แลและบ าร งร กษาท ราชพ สด เสมอด วย ว ญญ ชนพ งสงวนทร พย ส นของตนเอง ซ งหมายความว า กรณ ถ าเป นทร พย ส นของตนเองม การด แลบ าร งร กษาเช นใด การบ าร งด แลร กษาท ราชพ สด ก ต องปฏ บ ต ในท านอง เด ยวก นน นด วย เช น ป องก นม ให ม การบ กร ก หากม ผ บ กร กท ราชพ สด ก ต องด าเน นการให ผ บ กร กออกไปในท นท อาคารราชพ สด ช าร ดจ าเป นต องซ อมแซม ก ต องขอต งงบประมาณมาด าเน นการให อย ในสภาพเร ยบร อย เป นต น และจะต องอน ญาตให ผ แทนของกรมธนาร กษ เข าตรวจทร พย ส นท ได ร บอน ญาตให ใช หร อครอบครองเป นคร งคราว ในเวลาและระยะอ นสมควร จะต องท ารายงานการใช เป นรายป เช นเด ยวก บรายการใช เง นงบประมาณตามแบบ รายงานท กรมธนาร กษ กาหนด ในกรณ ท ปรากฏว ากระทรวง ทบวง กรม หร อองค กรปกครองท องถ นใดม ได ด แลและบ าร งร กษา ท ราชพ สด จนเป นเหต ให เห นได ว าจะเก ดความเส ยหายต อท ราชพ สด น น กรมธนาร กษ สามารถแจ งให ส วนราชการน น ๆ จ ดการอย างใดอย างหน งเพ อป องก นหร อขจ ดความเส ยหายน น และถ าหากไม จ ดการโดยไม ม เหต ผลอ นสมควร กรมธนาร กษ จะเร ยกท ราชพ สด น นค นก ได 2. เม อม การปล กสร างต องนาส งข นทะเบ ยนส งปล กสร าง เม อได ดาเน นการปล กสร างอาคารหร อส งปล กสร างอ นซ งเป นท ราชพ สด ลงในท ราชพ สด ท ได ร บอน ญาต ให ใช ประโยชน จะต องสารวจและส งรายงานส งปล กสร างน นตามแบบท กรมธนาร กษ ก าหนด (แบบ ทบ.9) แล วน าส ง กรมธนาร กษ ภายใน 30 ว น น บแต ว นท ปล กสร างเสร จเพ อดาเน นการข นทะเบ ยนท ราชพ สด โดยในกร งเทพมหานคร ให น าส งต อกรมธนาร กษ ส วนจ งหว ดอ นให น าส งต อจ งหว ดน น ๆ เม อกรมธนาร กษ ร บรายการส งปล กสร างด งกล าว ข นทะเบ ยนท ราชพ สด แล ว จะแจ งให ผ ใช ท ราชพ สด ทราบพร อมท งส งสาเนาทะเบ ยนมาไว เป นหล กฐาน อน ง หากปรากฏว าย งม ส งปล กสร างท เป นท ราชพ สด ท ย งม ได ข นทะเบ ยนท ราชพ สด ต องส ารวจรายการ ส งปล กสร างน นนาส งข นทะเบ ยนท ราชพ สด ด วย ยกเว น ส งปล กสร างในความครอบครองใช ประโยชน ของกระทรวง กลาโหมซ งย งใช ราชการของกระทรวงกลาโหมอย 3. การทาลายหร อเปล ยนแปลงสภาพท ราชพ สด การด าเน นการใด ๆ ในล กษณะท เป นการท าลายหร อเปล ยนแปลงสภาพท ราชพ สด เช น การต ดฟ นต นไม การข ดด น การระเบ ดห น จะต องขออน ญาตจากกรมธนาร กษ ก อน เว นแต การด าเน นการด งกล าวจะม ล กษณะเป นการ กระท าเพ อบ าร งร กษาท ราชพ สด เสม อนเช นว ญญ ชนจะพ งด าเน นการในทร พย ส นของตนเอง เช น ต นไม ท ราชพ สด แผ ขยายก งก านก ดขวางอาคารหร อพาดสายไฟฟ าอาจเป นอ นตรายจ าเป นต องต ดแต งเพ อความสวยงามหร อ เพ อป องก นอ นตราย เป นต น กรณ เช นน ส วนราชการก สามารถดาเน นการได เอง 4. การระว งช แนวเขตและการร บรองแนวเขตท ด น ในกรณ ท ม การร งว ดตามประมวลกฏหมายท ด นในกร งเทพมหานคร กระทรวง ทบวง กรม หร อองค กร ปกครองส วนท องถ น ซ งเป นผ ปกครองด แลหร อใช ประโยชน ในท ราชพ สด น นจะต องร วมก บกรมธนาร กษ เป นผ น า ท าการส ารวจร งว ด ให ถ อยค าต อพน กงานเจ าหน าท ระว งช แนวเขตท ด นและลงนามร บรองแนวเขตท ด น ส วนในจ งหว ดอ นให ห วหน าส วนราชการหร อห วหน าหน วยงานของกระทรวง ทบวง กรม หร อองค กรปกครอง ส วนท องถ นเป นผ ปฏ บ ต การด งกล าวร วมก บราชพ สด จ งหว ด -3-

8 กฎหมำยและระเบ ยบท เก ยวข องก บกำรปฏ บ ต งำนท รำชพ สด 1. พระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2537) - ฉบ บท 14 (พ.ศ. 2542) - ฉบ บท 15 (พ.ศ. 2542) 3. ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม 4. หน งส อกรมธนาร กษ ท กค 0407/ว 121 ลงว นท 14 ก มภาพ นธ 2537 เร อง การขอใช ท ราชพ สด 5. กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) 7. ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยการปกครอง ด แล บาร งร กษา และการใช ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด (ฉบ บท 2) และ (ฉบ บท 3) พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การโอนกรรมส ทธ ท ราชพ สด ฯ พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด (ฉบ บท 4) พ.ศ หน งส อกรมส งเสร มการเกษตร ท กษ 1003/ว 1101 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 เร อง แนวทาง ปฏ บ ต ในการขออน ม ต ร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง 12. หน งส อกรมส งเสร มการเกษตร ท กษ 1003/ว 1318 ลงว นท 23 พฤศจ กายน 2554 เร อง ขอให ดาเน นการถอนสภาพท ด นสาธารณประโยชน และข นทะเบ ยนท ด น เป นท ด นสาหร บทบวงการเม อง 13. ระเบ ยบและหน งส อเว ยนท เก ยวข อง -4-

9 กฎหมำยและระเบ ยบท เก ยวข อง กำรขอใช ท รำชพ สด 1. พระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) หมวด 2 การใช ท ราชพ สด ข อ การขอใช ท ราชพ สด หน งส อกรมธนาร กษ ท กค 0407/ว 121 ลงว นท 14 ก มภาพ นธ ระเบ ยบและหน งส อเว ยนท เก ยวข อง เม อหน วยงานม ความต องการขอใช ท ราชพ สด เพ อใช ประโยชน ในภารก จของกรมส งเสร มการเกษตร ม ข นตอนดาเน นการ ด งน ข นตอนกำรขอใช ท รำชพ สด ข นตอนท 1 กำรขอใช ท รำชพ สด จ งหว ด/เขต/ศ นย - ทาหน งส อขอใช ท ราชพ สด ถ งอธ บด กรมส งเสร มการเกษตร พร อมเอกสาร ด งน 1) รายละเอ ยดการขอใช ท ราชพ สด ตามแบบขอใช ท ราชพ สด (แบบ ทบ. 4) 2) รายละเอ ยดเก ยวก บโครงการใช ประโยชน ในท ราชพ สด ท ขอใช 3) คาขอต งงบประมาณ หร อเอกสารแสดงการได ร บอน ม ต งบประมาณ 4) แผนผ งแสดงการใช ประโยชน ท ราชพ สด แปลงท ม การขอใช ท งแปลงและแสดงการใช ประโยชน บร เวณใกล เค ยง โดยจ งหว ด/เขต/ศ นย ต องพ จารณาแผนผ งด งกล าวให เหมาะก บสภาพท าเลและสอดคล องก บ แผนพ ฒนาของจ งหว ดและผ งเม อง 5) แผนผ งแสดงการใช ประโยชน ในท ด นเฉพาะบร เวณท ขอใช ตามความเหมาะสมและจ าเป น โดยขอให ม มาตราส วนถ กต องตามหล กว ชาการและม ผ ทรงค ณว ฒ ร บรองแผนผ ง 6) แผนท ส งเขปแสดงท ต งท ราชพ สด และระยะห างจากสถานท ส าค ญของจ งหว ด เช น ศาลากลาง จ งหว ด ท ว าการอาเภอ สถาน ตารวจ เป นต น กองคล ง 1. ตรวจสอบเอกสารของจ งหว ด/เขต/ศ นย 2. เสนออธ บด กรมส งเสร มการเกษตรเพ อพ จารณา 2.1 อน ญาตให ดาเน นการเร องน น ๆ 2.2 มอบอ านาจให จ งหว ด/เขต/ศ นย ดาเน นการ ย นเร องขอใช ท ราชพ สด ก บสาน กงานธนาร กษ พ นท รายงานผลการขอใช ท ราชพ สด ให กรมส งเสร มการเกษตรทราบภายใน 15 ว น น บจากว นท สาน กงานธนาร กษ พ นท อน ญาตให ใช ท ราชพ สด 2.3 ลงนามหน งส อถ งจ งหว ด/เขต/ศ นย น น ๆ เพ อทราบและดาเน นการ -5-

10 ข นตอนท 2 กำรขอใช ท รำชพ สด ต อสำน กงำนธนำร กษ พ นท จ งหว ด/เขต/ศ นย 1. เตร ยมเอกสารตามข นตอนท 1 ข อ 1) ข อ 6) ให ถ กต อง/ครบถ วน 2. ย นเร องการขออน ญาตใช ท ราชพ สด ก บสาน กงานธนาร กษ พ นท 3. รายงานผลการได ร บอน ญาตให ใช ท ราชพ สด ให กรมส งเสร มการเกษตรทราบภายใน 15 ว น น บจากว นท สาน กงานธนาร กษ พ นท อน ญาตให ใช ท ราชพ สด พร อมเอกสาร ด งน 3.1 สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร. 01) 3.2 สาเนาการใช ประโยชน /รายการเปล ยนแปลงสถานะของท ด น (แบบ ทร. 01/1) 3.3 เอกสารท เก ยวข อง 4. บ นท ก/ตรวจสอบข อม ลท ราชพ สด ในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด และระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) กองคล ง 1. ตรวจสอบเอกสาร 2. บ นท กข อม ลท ราชพ สด ในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด 3. ตรวจสอบการบ นท กข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) 4. หากเอกสารและการบ นท กข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย ไม ถ กต อง/ครบถ วนแจ งจ งหว ด/เขต/ศ นย ส งเอกสารเพ มเต ม/แก ไขข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย 5. เสนออธ บด กรมส งเสร มการเกษตรเพ อทราบ -6-

11 กองคล ง กรมส งเสร มกำรเกษตร แผนผ งกำรขอใช ท รำชพ สด หน วยงำนส วนภ ม ภำค จ งหว ด/เขต/ศ นย สำน กงำนธนำร กษ พ นท ตรวจสอบเอกสำรกำรขอใช ท รำชพ สด - อน ญาตให ดาเน นการขอใช ท ราชพ สด - มอบอานาจให เกษตรจ งหว ด/ผอ.เขต/ ผอ.ศ นย - ลงนามในหน งส อถ งจ งหว ด/เขต/ศ นย แจ งขอใช ท ราชพ สด ไม ถ กต อง ถ กต อง ดาเน นการขออน ญาตใช ท ราชพ สด ต อสาน กงาน ธนาร กษ พ นท ย นคำร อง อน ญำต พ จารณาการขอใช ท ราชพ สด บ นท กข อม ลในทะเบ ยนควบค ม ท ราชพ สด และระบบทะเบ ยน ส นทร พย - บ นท กข อม ลในทะเบ ยนควบค มท ราช พ สด - ตรวจสอบข อม ลในระบบทะเบ ยน ส นทร พย - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร รายงานกรมส งเสร ม การเกษตร ภายใน 15 ว น -7-

12 กฎหมำย/ระเบ ยบท เก ยวข อง กำรขอข นทะเบ ยนท รำชพ สด 1. พระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) หมวด 1 การปกครองด แลและบาร งร กษาท ราชพ สด ข อ 5 และข อ 6 3. การขอให ด าเน นการถอนสภาพท ด นสาธารณประโยชน และข นทะเบ ยนท ด นเป นท ด นทบวงการเม อง (หน งส อกรมส งเสร มการเกษตร ท กษ 1003/ว 1318 ลงว นท 23 พฤศจ กายน 2554) 4. ระเบ ยบและหน งส อเว ยนท เก ยวข อง ข นตอนกำรขอข นทะเบ ยนท รำชพ สด จ งหว ด/เขต/ศ นย 1. ตรวจสอบท ด นก อนกำรข นทะเบ ยนท รำชพ สด ซ งจะต องเป นท ด น ด งน ก. ท ด นสำธำรณประโยชน ต องถอนสภาพและข นทะเบ ยนเป นท ด นทบวงการเม องให เสร จส นก อน การขอข นทะเบ ยนท ราชพ สด ข. ท ด นท รำษฎรบร จำค ต องทาน ต กรรมร บโอนกรรมส ทธ ให เสร จส นก อน จ งดาเน นการขอข นทะเบ ยน ท ราชพ สด ได 2. กำรขอข นทะเบ ยนท รำชพ สด ให ดำเน นกำร ด งน ท ด น 1) แจ งรายการท ด นท ต องข นทะเบ ยนท ราชพ สด ให กรมส งเสร มการเกษตรทราบเพ อมอบอานาจ การข นทะเบ ยนท ราชพ สด 2) ย นแบบสารวจรายการส ง ร บท ราชพ สด ข นทะเบ ยน (แบบ ทร.03 แบบสารวจรายการท ด น) ขอข นทะเบ ยนท ราชพ สด ก บสาน กงานธนาร กษ พ นท 3) รายงานผลการขอข นทะเบ ยนท ราชพ สด พร อมเอกสารการข นทะเบ ยนท ราชพ สด ให กรมส งเสร ม การเกษตรทราบภายใน 15 ว น น บจากว นท สาน กงานธนาร กษ พ นท ได ออกทะเบ ยนท ราชพ สด 4) บ นท กข อม ลท ราชพ สด ลงในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด และระบบทะเบ ยนส นทร พย ส งปล กสร าง 1. แจ งรายการส งปล กสร างท ต องข นทะเบ ยนท ราชพ สด ให กรมส งเสร มการเกษตรทราบเพ อมอบ อานาจการข นทะเบ ยนท ราชพ สด 2. ย นแบบส ารวจรายการส ง-ร บท ราชพ สด ข นทะเบ ยนพร อมแนบเอกสารก บส าน กงานธนาร กษ พ นท 2.1) อาคาร/ส งปล กสร าง ปล กอย บนท ด นราชพ สด ใช แบบส ารวจรายการอาคาร/ ส งปล กสร าง ข นทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร.04) หร อ 2.2) อาคาร/ส งปล กสร าง ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด ใช แบบส ารวจรายการอาคาร/ ส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร.05) 2.3) แผนผ งแสดงส งปล กสร าง 2.4) แผนท แสดงท ต ง -8-

13 3. รายงานผลการขอข นทะเบ ยนท ราชพ สด ให กรมส งเสร มการเกษตรทราบภายใน 15 ว น น บจากว นท สาน กงานธนาร กษ พ นท ออกทะเบ ยนท ราชพ สด พร อมเอกสารด งน 3.1) อาคาร/ส งปล กสร าง ปล กอย บนท ด นท ราชพ สด - สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร. 01) - สาเนาทะเบ ยนอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร.01/2) - สาเนาการใช ประโยชน /รายการเปล ยนแปลงสถานะของอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร.01/3) 3.2) อาคาร/ส งปล กสร าง ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด - สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด ประเภทส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร. 02) - สาเนารายละเอ ยดส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร.02/1) - สาเนาการใช ประโยชน /รายการเปล ยนแปลงสถานะของอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร.02/2) 4. บ นท ก/ตรวจสอบข อม ลท ราชพ สด ในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด และระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) กองคล ง ท ด น ส งปล กสร าง 1. ตรวจสอบเอกสารทะเบ ยนท ราชพ สด แล วแต กรณ ด งน 1) สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร. 01) 2) สาเนาการใช ประโยชน /รายการเปล ยนแปลงสถานะของท ด น (แบบ ทร.01/1) - อำคำร/ส งปล กสร ำง ปล กอย บนท ด นรำชพ สด 1) สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร. 01) 2) สาเนาทะเบ ยนอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร. 01/2) 3) สาเนาการใช ประโยชน /รายการเปล ยนแปลงสถานะของอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร.01/3) - อำคำร/ส งปล กสร ำง ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท รำชพ สด 1) ส าเนาทะเบ ยนท ราชพ สด ประเภทส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร. 02) 2) ส าเนารายละเอ ยดส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร.02/1) 3) สาเนาการใช ประโยชน /รายการเปล ยนแปลงสถานะของอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร.02/2) 2. บ นท กข อม ลท ราชพ สด ลงในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด เพ อให ถ กต องตรงก บหน วยงาน 3. ตรวจสอบข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) 4. หากเอกสารและการบ นท กข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย ไม ถ กต อง/ครบถ วนแจ งจ งหว ด/เขต/ศ นย ส งเอกสารเพ มเต ม/แก ไขข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย 5. เสนออธ บด กรมส งเสร มการเกษตรเพ อทราบ -9-

14 กรณ ส งปล กสร ำงใหม จ งหว ด/เขต/ศ นย เม อจ งหว ด/เขต/ศ นย จ ดจ างปล กสร างอาคารหร อส งปล กสร างอ นเสร จเร ยบร อยแล ว ส งส าเนาเอกสาร ให กรมส งเสร มการเกษตร เพ อสร างรห สส นทร พย และห กล างบ ญช พ กส นทร พย ด งน 1. ใบส งซ อ/ส งจ าง (Purchasing Order : PO) 2. เอกสาร SAP R/3 ของใบส งซ อ/ส งจ าง 3. ใบขอเบ ก (ขบ.01 หร อ ขบ.02) 4. เอกสาร SAP R/3 เอกสารการบ ญช 5. ใบตรวจร บท คณะกรรมการลงนามตรวจร บและว นท ตรวจร บท ถ กต อง 6. ใบส งมอบงาน 7. เร องขออน ม ต จ ดซ อ/จ ดจ าง รายละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะของส งปล กสร าง ปร มาณงานและว สด เช น แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 เป นต น หมำยเหต ให ถ อปฏ บ ต ตามท กรมส งเสร มการเกษตรได มอบอานาจให จ งหว ด/เขต/ศ นย ดาเน นการขอข นทะเบ ยน ท ราชพ สด ต อสาน กงานธนาร กษ พ นท แผนผ งกำรขอข นทะเบ ยนท รำชพ สด กองคล ง กรมส งเสร มกำรเกษตร หน วยงำนส วนภ ม ภำค จ งหว ด/เขต/ศ นย สำน กงำนธนำร กษ พ นท - ตรวจสอบเอกสารการขอ ข นทะเบ ยนท ราชพ สด - มอบอานาจให เกษตร จ งหว ด/ผ อานวยการเขต/ ผ อานวยการศ นย รายการท ด น/ส งปล กสร าง ท ต องแจ งข นทะเบ ยนท ราชพ สด ดาเน นการข นทะเบ ยนท ราช พ สด ต อสาน กงานธนาร กษ พ นท ย นคำร อง ออกทะเบ ยน ข นทะเบ ยนท ราชพ สด - บ นท กข อม ลในทะเบ ยน ควบค มท ราชพ สด - ตรวจสอบข อม ลในระบบ ทะเบ ยนส นทร พย - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร - บ นท กข อม ลในทะเบ ยนควบค ม ท ราชพ สด และระบบทะเบ ยน ส นทร พย - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร ภายใน 15 ว น -10-

15 กฎหมำย/ระเบ ยบท เก ยวข อง กำรขอร อถอนอำคำรหร อส งปล กสร ำง 1. พระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) หมวด 2 การใช ท ราชพ สด ข อ 19 ข อ 20 และข อ ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยการปกครอง ด แล บ าร งร กษา และการใช ท ราชพ สด พ.ศ หมวด 5 การจาหน ายอาคารหร อส งปล กสร างท จะทาการร อถอน ว สด ท ร อถอนแล วหร อการจ าหน ายต นไม ด น หร อ ว สด อ น ๆ ท ได มาจากท ราชพ สด ข อ 21 และข อ แนวทางปฏ บ ต ในการขออน ม ต ร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง หน งส อกรมส งเสร มการเกษตร ท กษ 1003/ว 1101 ลงว นท 9 ก นยายน ระเบ ยบและหน งส อเว ยนท เก ยวข อง ข นตอนกำรขอร อถอนอำคำรหร อส งปล กสร ำง ข นตอนท 1 กำรขอร อถอนอำคำรหร อส งปล กสร ำง จ งหว ด/เขต/ศ นย ให จ งหว ด/เชต/ศ นย พ จารณาเหต ผลความจาเป นและเพ อประโยชน ของทางราชการเป นสาค ญ - ทาหน งส อขออน ม ต ร อถอนอาคารหร อส งปล กสร างถ งอธ บด กรมส งเสร มการเกษตร พร อม เอกสารประกอบการพ จารณา ด งน 1. ส าเนาค าส งแต งต งคณะกรรมการสอบหาข อเท จจร งตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วย การพ สด พ.ศ ข อ 156 แต งต งโดยห วหน าส วนราชการ (ผ ว าราชการจ งหว ด) หากเป นคาส งอ าเภอให ส งส าเนา คาส งมอบอานาจของผ ว าราชการจ งหว ดด วยและรายงานผลการสอบหาข อเท จจร งโดยละเอ ยด 2. ข อพ จารณาของจ งหว ดพร อมเหต ผลประกอบการร อถอนรวมท งประว ต อาคารหร อส งปล กสร าง เช น ป ท ก อสร าง งบประมาณการก อสร าง สภาพอาคาร ค าซ อมแซม การข นทะเบ ยนท ราชพ สด 3. สาเนาหล กฐานท ด นและส งปล กสร าง เช น - สาเนาแบบรายการส ง ร บ ท ราชพ สด ข นทะเบ ยน (แบบ ทบ. 9) หร อ - สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด กรณ อาคาร/ส งปล กสร าง ปล กอย บนท ด นราชพ สด 1) สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร. 01) 2) สาเนาทะเบ ยนอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร. 01/2) กรณ อาคาร/ส งปล กสร าง ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด 1) ส าเนาทะเบ ยนท ราชพ สด ประเภทส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร. 02) 2) สาเนารายละเอ ยดส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร. 02/1) หร อ - สานาหน งส อสาค ญสาหร บท หลวง หร อ - สาเนาหน งส อย นย นกรณ ท ด นซ งเป นท ต งของส งปล กสร างเป นท ด นสาธารณประโยชน หร อ - สาเนาหล กฐานการย นยอมให ใช ประโยชน ท ด นกรณ เป นท บร จาค หร อ - กรณ อาคารหร อส งปล กสร างย งม ได น าส งข นทะเบ ยนท ราชพ สด ให แจ งว า ย งม ได นาส งข นทะเบ ยนท ราชพ สด -11-

16 อย างละ 1 ภาพ กองคล ง 4. ภาพถ ายอาคารหร อส งปล กสร างท ขอร อถอน (ภาพส ) ท กด านท งภายในและภายนอก 5. ราคาประเม นการขอจาหน าย (โดยให ผ ม ความร ความชานาญเป นผ ประเม นราคาข นต า) 6. แนวทางการใช ประโยชน จากท ด นอ นเป นท ต งหล งการร อถอน 7. กรณ บ านพ กอาศ ยของทางราชการให ระบ สาเหต ของการไม เข าพ กอาศ ยของเจ าหน าท 1. ตรวจสอบเอกสารของจ งหว ด/เขต/ศ นย 2. เสนออธ บด กรมส งเสร มการเกษตรเพ อพ จารณา 2.1) อน ม ต ให ร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง 2.2) มอบอานาจให จ งหว ด/เขต/ศ นย ด าเน นการ 2.2.1) ย นเร องขออน ญาตร อถอนอาคารหร อส งปล กสร างก บสาน กงานธนาร กษ พ นท 2.2.2) จ าหน ายส งปล กสร างโดยว ธ ประม ลขายแล วน าเง นส งคล งเป นรายได กรมธนาร กษ ประเภทค าขายท ด นและอาคารราชพ สด รห สรายได 602 รห สหน วยงาน ) ให รายงานผลการร อถอนอาคารหร อส งปล กสร างให กรมส งเสร มการเกษตรทราบ ภายใน 15 ว น น บจากว นท ส าน กงานธนาร กษ พ นท แจ งรายการจ าหน ายอาคารหร อส งปล กสร างออกจากทะเบ ยน ท ราชพ สด 2.3) ลงนามหน งส อถ งจ งหว ด/เขต/ศ นย น น ๆ เพ อทราบและดาเน นการ ข นตอนท 2 กำรดำเน นกำรร อถอนอำคำรหร อส งปล กสร ำง จ งหว ด/เขต/ศ นย 1. แจ งสาน กงานธนาร กษ พ นท เพ อขออน ญาตร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง โดยย นแบบรายการ แจ งขอร อถอนอาคารหร อส งปล กสร างท เป นท ราชพ สด (แบบ ทบ. 3) 2. จ าหน ายส งปล กสร างโดยว ธ ประม ลขาย แล วน าเง นส งคล งเป นรายได กรมธนาร กษ ประเภท ค าขายท ด นและอาคารราชพ สด รห สรายได 602 รห สหน วยงาน ย นแบบแจ งการร อถอนและจาหน ายอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร. 11) ต อสาน กงานธนาร กษ พ นท 4. รายงานผลการด าเน นการร อถอนอาคารหร อส งปล กสร างให กรมส งเสร มการเกษตรทราบ ภายใน 15 ว น หล งจากดาเน นการเร ยบร อยแล วพร อมสาเนาเอกสารและหล กฐาน ด งน 1) เอกสารการดาเน นการร อถอนและจาหน ายอาคารหร อส งปล กสร าง 2) หล กฐานการจาหน ายอาคารหร อส งปล กสร างออกจากทะเบ ยนท ราชพ สด 3) ใบเสร จร บเง นจากกรมธนาร กษ หร อหล กฐานการน าส งเง นเป นรายได กรมธนาร กษ จาก ระบบ GFMIS 4) เอกสาร/หล กฐานท เก ยวข อง 5. เจ าหน าท พ สด ลงจ ายรายการอาคารหร อส งปล กสร างออกจากทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด และ ระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) กองคล ง 1. ตรวจสอบเอกสาร 2. ลงจ ายรายการอาคารหร อส งปล กสร างออกจากทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด 3. ตรวจสอบข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) 4. หากเอกสารและการลงจ ายรายการอาคารหร อส งปล กสร างในระบบทะเบ ยนส นทร พย ไม ถ กต อง/ ครบถ วน แจ งจ งหว ด/เขต/ศ นย ส งเอกสารเพ มเต ม/แก ไขข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย 5. เสนออธ บด กรมส งเสร มการเกษตรเพ อทราบ -12-

17 แผนผ งกำรขอร อถอนอำคำรหร อส งปล กสร ำง กองคล ง กรมส งเสร มกำรเกษตร หน วยงำนส วนภ ม ภำค จ งหว ด/เขต/ศ นย สำน กงำนธนำร กษ พ นท ตรวจสอบเอกสำรกำรขออน ม ต ร อถอนอำคำรหร อส งปล กสร ำง - อน ม ต ให ร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง - มอบอานาจให เกษตรจ งหว ด/ ผอ.เขต/ผอ.ศ นย - ลงนามในหน งส อถ งจ งหว ด/เขต/ศ นย แจ งขออน ม ต ร อถอนอาคาร หร อส งปล กสร าง ไม ถ กต อง ถ กต อง ขออน ญาตร อถอนอาคาร หร อส งปล กสร างต อ สาน กงานธนาร กษ พ นท ย นคำร อง อน ญาต พ จารณาการขอร อถอน อาคารหร อส งปล กสร าง - จาหน ายอาคารหร อส งปล กสร าง - นาเง นส งคล งเป นรายได กรมธนาร กษ อน ญำต - ลงจ ายรายการอาคารหร อส ง ปล กสร างออกจากทะเบ ยน ควบค มท ราชพ สด - ตรวจสอบข อม ลในระบบ ทะเบ ยนส นทร พย - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร - ลงจ ายรายการอาคารหร อ ส งปล กสร างออกจากทะเบ ยน ควบค มท ราชพ สด และระบบ ทะเบ ยนส นทร พย - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร ภายใน 15 ว น -13-

18 กฎหมำยและระเบ ยบท เก ยวข อง กำรส งค นท รำชพ สด 1. พระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) หมวด 4 การส งค นท ราชพ สด ข อ 34 ข อ 35 และข อ การขอใช ท ราชพ สด หน งส อกรมธนาร กษ ท กค 0407/ว 121 ลงว นท 14 ก มภาพ นธ 2537 ข อ 3 4. ระเบ ยบและหน งส อเว ยนท เก ยวข อง ข นตอนกำรขอส งค นท รำชพ สด ข นตอนท 1 กำรขอส งค นท รำชพ สด จ งหว ด/เขต/ศ นย 1. หน วยงำนอ นขอใช ประโยชน แบบถำวร กรณ ม หน วยงานอ นขอใช ประโยชน ท ราชพ สด ซ งอย ในความด แลครอบครองใช ประโยชน ของ กรมส งเสร มการเกษตรแบบถาวรและหน วยงานผ ด แลไม ข ดข องในการให ใช ท ราชพ สด ให แจ งความประสงค มาย ง กรมส งเสร มการเกษตร พร อมเอกสาร ด งน ท ด น 1) หน งส อขอใช ท ราชพ สด จากหน วยงานท ขอใช พร อมเหต ผลความจาเป น 2) สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด 3) จานวนเน อท ท ขอใช 4) แผนท แสดงท ต งของท ด นโดยส งเขป 5) แผนผ งแสดงส งปล กสร างท งหมดในท ด น 6) ภาพถ ายส บร เวณท ขอใช 7) ความเห นของหน วยงาน ส งปล กสร าง 1) หน งส อขอใช ท ราชพ สด จากหน วยงานท ขอใช พร อมเหต ผลความจาเป น 2) สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด 3) สาเนาทะเบ ยนส งปล กสร างหร อรายละเอ ยดส งปล กสร าง 4) แผนผ งแสดงส งปล กสร างท งหมดในท ด น 5) แผนท แสดงท ต งของท ด นโดยส งเขป 6) ภาพถ ายส ส งปล กสร างท ขอใช 7) ความเห นของหน วยงาน 2. จ งหว ด/เขต/ศ นย เล กใช ประโยชน กรณ จ งหว ด/เขต/ศ นย ได ร บแจ งจากกรมธนาร กษ ขอให ส งค นท ราชพ สด เน องจากหน วยงานไม ได ใช ประโยชน ท ราชพ สด ให แจ งกรมส งเสร มการเกษตรพร อมเอกสาร ด งน 1) สาเนาหน งส อสาน กงานธนาร กษ พ นท /กรมธนาร กษ 2) สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด 3) ภาพถ ายส ท ราชพ สด 4) แผนท แสดงท ต งของท ด นโดยส งเขป 5) ระบ เหต ผลในการส งค น -14-

19 6) หากหน วยงานม ความจ าเป นต องใช ท ราชพ สด ต อไปให ช แจงเหต ผลและความจ าเป นท ต องใช ท ราชพ สด เพ อประโยชน ในงานภารก จกรมส งเสร มการเกษตร กองคล ง 1. ตรวจสอบเอกสาร 2. การส งค นท ราชพ สด อธ บด กรมส งเสร มกำรเกษตร กำรส งค นท รำชพ สด 1. ให ความย นยอมการใช ท ราชพ สด - หน วยงานอ นขอใช ท ราชพ สด แบบถาวร 2. อน ม ต ให ส งค นท ราชพ สด - จ งหว ด/เขต/ศ นย เล กใช ประโยชน ท ราชพ สด 3. มอบอานาจให เกษตรจ งหว ด/ผ อานวนการเขต/ ผ อานวยการศ นย ส งค นท ราชพ สด แทนอธ บด กรมส งเสร มการเกษตร 4. ลงนามหน งส อแจ งจ งหว ด/เขต/ศ นย ข นตอนท 2 กำรส งค นท รำชพ สด จ งหว ด/เขต/ศ นย 1. แจ งสาน กงานธนาร กษ พ นท เพ อส งค นท ราชพ สด ตามระเบ ยบของกรมธนาร กษ พร อมเอกสาร ด งน 1) แบบส งค นท ราชพ สด (แบบ ทบ. 6) โดยกรอกรายละเอ ยดต าง ๆ ให ครบถ วนสมบ รณ 2) แผนท ส งเขปแสดงท ต งท ราชพ สด 2. รายงานผลการด าเน นการส งค นท ราชพ สด ให กรมส งเสร มการเกษตรทราบภายใน 15 ว น หล งจาก ด าเน นการเสร จเร ยบร อยแล ว พร อมเอกสาร ด งน 1) สาเนาแบบส งมอบ ร บมอบท ราชพ สด (แบบ ทบ. 10) 2) แผนท ส งเขปประกอบแบบ ทบ. 10 3) เอกสาร/หล กฐานท เก ยวข อง (ถ าม ) 3. เจ าหน าท พ สด ลงจ ายรายการท ราชพ สด ในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด และระบบทะเบ ยนส นทร พย ของ หน วยงาน (รายการท ด นและส งปล กสร าง) กองคล ง 1. ตรวจสอบเอกสาร 2. เจ าหน าท พ สด ลงจ ายรายการท ราชพ สด ในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด 3. ตรวจสอบการลงจ ายรายการท ราชพ สด ในระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด นและส งปล กสร าง) 4. หากเอกสารและการลงจ ายรายการในระบบทะเบ ยนส นทร พย ไม ถ กต อง/ครบถ วน แจ งหน วยงาน ส งเอกสารเพ มเต ม/แก ไขข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย 5. เสนอกรมส งเสร มการเกษตรเพ อทราบ -15-

20 กองคล ง กรมส งเสร มกำรเกษตร แผนผ งกำรส งค นท รำชพ สด หน วยงำนส วนภ ม ภำค จ งหว ด/เขต/ศ นย สำน กงำนธนำร กษ พ นท ตรวจสอบเอกสำรกำรขอส งค นท รำชพ สด - ให ความย นยอมในการใช ท ราชพ สด กรณ หน วยงานอ นขอใช หร ออน ญาต ให ส งค นท ราชพ สด กรณ เล กใช ประโยชน - มอบอานาจให เกษตรจ งหว ด/ผอ.เขต/ ผอ.ศ นย ดาเน นการส งค นท ราชพ สด - ลงนามในหน งส อถ งจ งหว ด/เขต/ศ นย แจ งขอส งค นท ราชพ สด - กรณ หน วยงานอ นขอใช ประโยชน - กรณ เล กใช ประโยชน ไม ถ กต อง ถ กต อง ดาเน นการส งค นท ราชพ สด ต อสาน กงานธนาร กษ พ นท ย นแบบฯ แจ งร บค น ร บค นท ราชพ สด - ลงจ ายรายการในทะเบ ยน ควบค มท ราชพ สด และ ระบบทะเบ ยนส นทร พย - ลงจ ายรายการท ราชพ สด ในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด - ตรวจสอบข อม ลในระบบ ทะเบ ยนส นทร พย - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร ภายใน 15 ว น -16-

21 กำรขอใช ประโยชน อำคำร/ส งปล กสร ำงแบบช วครำว กรณ ส วนราชการอ นขอใช ประโยชน อาคาร/ส งปล กสร างแบบช วคราว ซ งอาคาร/ส งปล กสร างน นย งอย ในความด แล ครอบครองใช ประโยชน ของกรมส งเสร มการเกษตร และจ งหว ด/เขต/ศ นย ผ ด แลไม ข ดข องในการให ใช ท ราชพ สด น น ให ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ ท กรมส งเสร มการเกษตรกาหนด ด งน ข นตอนท 1 กำรขอใช อำคำร/ส งปล กสร ำงแบบช วครำว จ งหว ด/เขต/ศ นย - แจ งกรมส งเสร มการเกษตร พร อมเอกสาร ด งน 1. หน งส อขอใช อาคาร/ส งปล กสร างจากหน วยงานท ขอใช พร อมเหต ผลความจาเป น 2. สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด 3. สาเนาทะเบ ยนอาคาร/ส งปล กสร างหร อรายละเอ ยดส งปล กสร าง 4. แผนผ งแสดงส งปล กสร างท งหมดในท ด น 5. แผนท แสดงท ต งของท ด นโดยส งเขป 6. ภาพถ ายส อาคาร/ส งปล กสร างท ขอใช 7. เน อท รวมบร เวณโดยรอบอาคาร/ส งปล กสร างท ขอใช 8. ระยะเวลาท ขอใช คราวละไม เก น 3 ป 9. ความเห นของจ งหว ด/เขต/ศ นย กองคล ง 1. ตรวจสอบเอกสารของหน วยงาน 2. เสนออธ บด กรมส งเสร มการเกษตรเพ อพ จารณา 2.1 อน ญาตให ใช อาคาร/ส งปล กสร าง 2.2 มอบอานาจให ห วหน าหน วยงานดาเน นการ จ ดทาบ นท กข อตกลงการใช อาคาร/ส งปล กสร าง แจ งสาน กงานธนาร กษ พ นท เพ อทราบถ งการใช ประโยชน อาคาร/ส งปล กสร างเป นการ ช วคราวของหน วยงานอ น 2.3 ลงนามหน งส อถ งหน วยงานน น ๆ เพ อทราบและดาเน นการ ข นตอนท 2 กำรอน ญำตให ใช อำคำร/ส งปล กสร ำงแบบช วครำว จ งหว ด/เขต/ศ นย 1. จ ดทาบ นท กข อตกลงการใช อาคาร/ส งปล กสร างก บหน วยงานอ นท ขอใช 2. แจ งส าน กงานธนาร กษ พ นท เพ อทราบถ งการใช ประโยชน อาคาร/ส งปล กสร างเป นการช วคราว ของหน วยงานอ น 3. รายงานผลการด าเน นการให กรมส งเสร มการเกษตรทราบ ภายใน 15 ว น น บจากว นท แจ ง สาน กงานธนาร กษ พ นท พร อมสาเนาหล กฐาน ด งน 1) บ นท กข อตกลงการใช อาคาร/ส งปล กสร างก บหน วยงานอ นท ขอใช 2) สาเนาหน งส อแจ งส าน กงานธนาร กษ พ นท เพ อทราบถ งการใช ประโยชน อาคาร/ส งปล กสร าง เป นการช วคราวของหน วยงานอ น 3) เอกสาร/หล กฐานท เก ยวข อง 4. บ นท กสภาพป จจ บ นของอาคาร/ส งปล กสร างในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด และระบบทะเบ ยน ส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) -17-

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ

แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ แนวทางการตรวจสอบ เร อง การบร หารจ ดการทร พย ส น ด านการควบค มการใช และการจาหน ายรถราชการ รวมท งกรณ เล อกร บเง น ค าตอบแทนเหมาจ ายแทนการจ ดหารถประจาตาแหน ง ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการเง นก เพ อการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรน า และระบบขนส งทางถนน ระยะเร งด วน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท คณะร ฐมนตร ได อน ม ต ให กระทรวงการคล งก เง นเพ อพ ฒนาเศรษฐก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556

บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ค ม อบร หาร บร หารโครงการว จ ยและบร การว ชาการ จากแหล งท นภายนอก มหาว ทยาล ยพะเยา ประจาป งบประมาณ 2556 ------------------------------------------------------------------------------- กองบร หารงานว จ ยและประก

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน)

กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) กระบวนงานบร การตามภารก จขององค การบร หารส วนต าบลห วยด วน ลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน (จ านวน ๑๔ กระบวนงาน) ล าด บท กระบวนงานบร การ ระยะเวลาการให บร การ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ร บเร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด

ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนการลงบ ญช ค มพ สด ข นตอนท 1 งานด านการควบค มพ สด เป นข นตอนท ร บช วงต อจากหน วยงานด านการจ ดหา หร อหน วยท ได ร บการบร จาคช วยเหล อมา เม อหน วยงานด งกล าวน ได ด าเน นการตามข นตอนต าง ๆ ตาม กระบวนการของแต

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

11. ช องทางการให บร การ

11. ช องทางการให บร การ 1/7 ค ม อส าหร บประชาชน: การขออน ญาตเคล อนย ายอาคาร หน วยงานท ร บผ ดชอบ: องค การบร หารด น อ าเภอบางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 1. ช อกระบวนงาน: การขออน ญาตเคล อนย ายอาคาร 2. หน วยงานเจ

More information

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต

ตารางก าหนดอาย การเก บเอกสารการเง น และเอกสารท เก ยวข อง ล าด บท ช อเร อง ก าหนดอาย การเก บ หมายเหต 1 ส าเนาหน งส อเว ยนเก ยวก บการเง น 1.1 ส าเนาหน งส อเว ยนเพ อทราบ เช น 1.1.1 ส าเนา พ.ร.บ.ให อ านาจกระทรวง- การคล งก เง นจากต างประเทศ 1.1.2 ส าเนาพระราชก าหนด เร องให อ านาจ กระทรวงการคล งปร บโครงสร

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

บ นท กข อความ เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา

บ นท กข อความ เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา บ นท กข อความ ส วนราชการ รพ.รร.จปร. (โทร.๖๒๗๘๕) ท กห ๐๔๖๐.๖.๑.๖/ ว นท เร อง รายงานผลการเป ดซองสอบราคาจ างส งตรวจว เคราะห ทางพยาธ ว ทยา เร ยน อ างถ ง ๑. ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.๒๕๓๕ และท

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน

เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน 03/10/57 เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน 1 ข อบกพร อง เอกสารประกอบฎ กาเบ กจ ายเง น 1. ส งใช เง นย มไม ม ฎ กาเบ กจ ายให ตรวจสอบ 2. ไม ม ใบเสร จร บเง นประกอบฎ กาให ตรวจสอบ 3. ไม ม หล กฐานประกอบการเบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

แนวทางการตรวจสอบ การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา

แนวทางการตรวจสอบ การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา แนวทางการตรวจสอบ การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร บตรวจดาเน นการจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา ปฏ บ ต เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ หน งส

More information

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท )

ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ) ข นตอนการร บ-ส งหน งส อ ของรองอธ การบด (นางจ ราภรณ ส พทานนท ).. การลงร บหน งส อราชการม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเป นหล กฐานทางราชการในการย นย นการร บหน งส อเข า ๒. ป องก นหน งส อราชการส ญหาย ๓. ง ายต อการส

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ 1. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพจ ดท าเอกสารค ณภาพ ตามร ปแบบค ม อการจ ดท าเอกสารค ณภาพโรงพยาบาล ชลประทาน(SD-EDU-001-00) 2. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเข ยนใบแจ งขอด าเน นการ

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 1 แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง "การจ ดการเอกสาร" คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อคาตอบท ถ กต องท ส ด 1. รายงานความก

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

*************************************************************

************************************************************* ข นตอนการขอเบ กเง นค าร กษาพยาบาล (กรณ ผ ม ส ทธ สารองจ ายเง นค าร กษาพยาบาลไปก อน) 1. กรอกข อม ลลงในใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บการร กษาพยาบาลของพน กงานส วนท องถ น (แบบ ร.บ.3) ให ถ กต องครบถ วน ตามข นตอนการปฏ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information