แนวทางการปฏ บ ต งาน เก ยวก บท ราชพ สด (สาหร บจ งหว ด/เขต/ศ นย )

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการปฏ บ ต งาน เก ยวก บท ราชพ สด (สาหร บจ งหว ด/เขต/ศ นย )"

Transcription

1 แนวทางการปฏ บ ต งาน เก ยวก บท ราชพ สด (สาหร บจ งหว ด/เขต/ศ นย ) กองคล ง กรมส งเสร มการเกษตร ก นยายน 2555

2 คำนำ กรมส งเสร มการเกษตรม ส นทร พย ประเภทท ด นและอาคาร/ส งปล กสร างเป นจ านวนมาก เพ อให การก าก บด แล การใช ประโยชน จากท ด น อาคารและส งปล กสร างท ม อย อย างม ประส ทธ ภาพและได ร บ ประโยชน ส งส ด จ งได จ ดท าแนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บท ราชพ สด (ส าหร บจ งหว ด/เขต/ศ นย ) ส าหร บ ให เจ าหน าท ของหน วยงานภายในส งก ดกรมส งเสร มการเกษตร ใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานเก ยวก บ การขอใช ท ราชพ สด การขอข นทะเบ ยนท ราชพ สด การขอร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง การส งค น ท ราชพ สด การขอใช ประโยชน อาคาร/ส งปล กสร างแบบช วคราว การดาเน นงานเก ยวก บท ราชพ สด ต องปฏ บ ต ตามกฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข อง และรายงานผล การปฏ บ ต งานท ได ก าหนดไว กรมส งเสร มการเกษตรหว งเป นอย างย งว าเจ าหน าท ของหน วยงานผ ถ อปฏ บ ต จะได ใช เป นค ม อในการศ กษา ทาความเข าใจและถ อปฏ บ ต ได ถ กต องต อไป กองคล ง กรมส งเสร มการเกษตร ก นยายน 2555

3 สำรบ ญ หน า ความร เก ยวก บท ราชพ สด 1 การขอใช ท ราชพ สด 5 การขอข นทะเบ ยนท ราชพ สด 8 การขอร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง 11 การส งค นท ราชพ สด 14 การขอใช ประโยชน อาคาร/ส งปล กสร างแบบช วคราว 17 ภำคผนวก แบบฟอร มต ำง ๆ 1. แบบขอใช ท ราชพ สด (แบบ ทบ. 4) 2. แบบสารวจรายการส ง ร บท ราชพ สด ข นทะเบ ยน (แบบ ทร. 03 แบบสารวจรายการท ด น) 3. แบบสารวจรายการอาคาร/ส งปล กสร างข นทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร. 04) 4. แบบสารวจรายการอาคาร/ส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร. 05) 5. แบบรายการส ง ร บท ราชพ สด ข นทะเบ ยน (แบบ ทบ. 9) 6. แบบรายการแจ งขอร อถอนส งปล กสร างท เป นท ราชพ สด (แบบ ทบ. 3) 7. แบบแจ งการร อถอนและจ าหน ายอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร. 11) 8. แบบส งค นท ราชพ สด (แบบ ทบ. 6) 9. แบบส งมอบ ร บมอบท ราชพ สด (แบบ ทบ. 10) 10. แบบรายงานการปกครอง ด แล บาร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน ก บท ราชพ สด ประจาป พ.ศ.... (แบบ ธร. 3801) เอกสำรอ ำงอ ง 1. พระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2537) - ฉบ บท 14 (พ.ศ. 2542) - ฉบ บท 15 (พ.ศ. 2542) 3. ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม 4. หน งส อกรมธนาร กษ ท กค 0407/ว 121 ลงว นท 14 ก มภาพ นธ 2537 เร อง การขอใช ท ราชพ สด

4 สำรบ ญ 5. กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บาร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บาร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บท ราชพ สด พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) 7. ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยการปกครอง ด แล บาร งร กษา และการใช ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บาร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บท ราชพ สด (ฉบ บท 2) และ (ฉบ บท 3) พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การโอนกรรมส ทธ ท ราชพ สด ฯ พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บาร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บท ราชพ สด (ฉบ บท 4) พ.ศ หน งส อกรมส งเสร มการเกษตร ท กษ 1003/ว 1101 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 เร อง แนวทางปฏ บ ต ในการขออน ม ต ร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง 12. หน งส อกรมส งเสร มการเกษตร ท กษ 1003/ว 1318 ลงว นท 23 พฤศจ กายน 2554 เร อง ขอให ดาเน นการถอนสภาพท ด นสาธารณประโยชน และข นทะเบ ยนท ด น เป นท ด นสาหร บทบวงการเม อง 13. ระเบ ยบและหน งส อเว ยนท เก ยวข อง

5 ควำมหมำย ควำมร เก ยวก บท รำชพ สด ท รำชพ สด หมายถ ง อส งหาร มทร พย อ นเป นทร พย ส นของแผ นด นท กชน ด ท ม ล กษณะด งต อไปน 1. เป นทร พย ส นของแผ นด นประเภทธรรมดา กล าวค อ ม ได ใช เพ อประโยชน ของแผ นด นโดยเฉพาะ ได แก 1.1 ท นา สวน ไร 1.2 บ านพ กข าราชการ 1.3 ท ซ งไม ได สงวนไว ใช ในราชการและน าไปให เอกชนเช าปล กบ านอย อาศ ย หร อท าการค า เป นต น แต อย างไรก ตามถ าท ราชพ สด น นเคยใช ปล กสาน กงานราชการ แล วต อมาปล กบ านพ กข าราชการหร อจ ดให เช าท ราชพ สด ก ย งคงเป นท สาธารณสมบ ต ของแผ นด น 2. เป นสาธารณสมบ ต ท ใช เพ อแผ นด นโดยเฉพาะ ซ งอาจกล าวได อ กอย างหน งว าเป นการใช เพ อประโยชน สาธารณะน นเอง ได แก 2.1 ท ด น ท ใช เป นท ต งสถานท ราชการ 2.2 อาคาร ส งปล กสร างท ใช ประโยชน ทางราชการ 2.3 ต นไม ย นต นในท ราชพ สด 2.4 ด น ห น กรวด ทราย แร ธาต ในท ราชพ สด 3. ต องไม ใช ท ด นของร ฐว สาหก จท เป นน ต บ คคลและท ด นขององค กรปกครองส วนท องถ น 4. ต องไม เป นท ด นรกร างว างเปล า ท ด นท ม ผ เวนค น ท ด นทอดท ง ท สาธารณประโยชน ท พลเม องใช ร วมก น หร อสงวนไว ใช ร วมก น 5. ไม รวมถ งท ทร พย ส นส วนพระมหากษ ตร ย ท ด นเอกชน (บ คคลธรรมดาและน ต บ คคล) ท ด นว ดหร อท ว ด ท ธรณ สงฆ และท ก ลปนา (ท ซ งม ผ อ ท ศผลประโยชน แก ว ดหร อพระศาสนา) 6. นอกจากน ไม รวมถ ง ท ด นป าสงวนแห งชาต ท ด นเขตอน ร กษ ท ด นปฏ ร ปการเกษตร ท น คมสร างตนเอง 7. สาหร บท ด นท ม กฎหมายพ เศษยกเว นไม ให เป นท ราชพ สด เช น พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ท ด นน นก ไม ใช ท ราชพ สด ผ ใช ท รำชพ สด หมายถ ง กระทรวง ทบวง กรม องค กรปกครองส วนท องถ น หน วยงานของร ฐ หร อ องค กรอ นของร ฐท เป นผ ปกครอง ด แลหร อใช ประโยชน ในท ราชพ สด และให หมายความรวมถ งร ฐว สาหก จท เป น น ต บ คคลท ม ส ทธ ใช ท ราชพ สด ตามกฎหมาย ทะเบ ยนท รำชพ สด หมายถ ง เอกสารท ทางราชการโดยกรมธนาร กษ กระทรวงการคล งจ ดท าข น ส าหร บใช ข นทะเบ ยนท ราชพ สด เพ อประโยชน ในการปกครอง ด แล บ าร งร กษา โดยได จ าแนกทะเบ ยนท ราชพ สด ตามล กษณะการใช ประโยชน เป น 4 ประเภท ด งน 1. ทะเบ ยนท วไป สาหร บข นทะเบ ยนท ด นและส งปล กสร างของร ฐซ งปล กเสร จอย ในท ด นของร ฐ ประเภทท เป นทร พย ส นธรรมดา หร อประเภทท เป นทร พย ส นท ใช ประโยชน สาหร บแผ นด นโดยเฉพาะ 2. ทะเบ ยนเอกชน สาหร บข นทะเบ ยนส งปล กสร าง ซ งปล กสร างอย บนท ด นท ม ใช เป นท ราชพ สด 3. ทะเบ ยนอ ตสาหกรรม สาหร บข นทะเบ ยนท ด นและส งปล กสร างท ใช ประโยชน เพ อการอ ตสาหกรรม 4. ทะเบ ยนสาธารณะ ส าหร บข นทะเบ ยนท ด นและส งปล กสร างท ใช ประโยชน สาธารณะประเภท พลเม องใช ร วมก น -1-

6 ว ตถ ประสงค ท ราชพ สด ม ไว เพ อใช ประโยชน ในทางราชการ แต ถ าท ราชพ สด แปลงใดไม ได ใช ประโยชน ในทางราชการ หร อไม ได สงวนไว เพ อประโยชน ในราชการ กรมธนาร กษ จะน ามาจ ดหาประโยชน โดยการจ ดให เช าหร อโดยว ธ การ จ ดท าส ญญาต างตอบแทนอ นนอกเหน อจากการจ ดให เช าก ได ส าหร บการจ ดหาประโยชน ในล กษณะใดข นอย ก บ สภาพทาเลของท ราชพ สด โดยคาน งถ งประโยชน ส งส ดทางด านเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อมเป นสาค ญ กำรได มำซ งท รำชพ สด ท ด นท ไม ใช ท รำชพ สด ผ ถ อกรรมส ทธ ท รำชพ สด - ร ฐประกาศสงวนไว ใช ในราชการ - ตกเป นของร ฐบาลเน องจากค างชาระภาษ อากร - ร ฐบาลจ ดซ อด วยเง นงบประมาณ - โบราณสถาน กาแพงเม อง ค เม อง - ท ด นเหล อเศษจากการเวนค นซ งร ฐบาลต องจ ายเง นชดเชย - โดยคาส งนายกร ฐมนตร ตามธรรมน ญการปกครอง - เอกชนบร จาคให ทางราชการ - โดยเข าครอบครองใช ประโยชน ในท ด นรกร างว างเปล า - โดยเหต อ นๆ - ท สาธารณประโยชน - ท บร จาค - ท ว ด, ท ธรณ สงฆ - ท ป าสงวนแห งชาต - ท โรงเร ยน - ท ด นเขตอน ร กษ - ท ซ อเอง - ท อบจ./อบต. - ท สปก. (ท ด นท ร ฐให ประชาชนครอบครอง - ท น คมสหกรณ เพ อปฏ ร ปท ด นเป นพ นท ทาก น) - ท น คมสร างตนเอง - ท อ นๆ ท ทร พย ส นส วนพระมหากษ ตร ย กระทรวงกำรคล งเป นผ ถ อกรรมส ทธ ท รำชพ สด บรรดาท ราชพ สด ท กระทรวง ทบวง กรมใด ได มา โดยการเวนค น หร อการแลกเปล ยน หร อโดยประการอ น ให กระทรวงการคล งเข าถ อกรรมส ทธ ในท ราชพ สด น น ท งน ยกเว นท ด นท ได มาโดยการเวนค นตามกฎหมายว าด วยการปฏ ร ปท ด นเพ อเกษตรกรรม กำรขอใช ท รำชพ สด ในทำงรำชกำร การใช ท ราชพ สด ในทางราชการ ค อ ให กระทรวง ทบวง กรม องค การปกครองส วนท องถ นหร อหน วยงาน ของร ฐ หร อองค กรอ นของร ฐต าง ๆ ใช ประโยชน เป นอาคารสถานท ราชการ เช น เป นท ต งศ นย ราชการ ท ท าการ ศาลากลางจ งหว ด โรงเร ยน โรงพยาบาล ท ว าการอ าเภอ สถาน ต ารวจ และใช ราชการทหาร เป นต น ซ งเม อ ส วนราชการใดต องการใช ท ราชพ สด ก สามารถด าเน นการขอใช ท ราชพ สด จากกรมธนาร กษ ได ท งน เพ อเป นการ ประหย ดเง นงบประมาณแผ นด นในการจ ดซ อท ด น -2-

7 กำรปกครองด แลและบำร งร กษำโดยท วไป 1. ต องด แลบาร งร กษาเช นว ญญ ชนพ งสงวนทร พย ส นของตนเอง กระทรวง ทบวง กรม หร อองค กรปกครองท องถ น ซ งได ร บอน ญาตให ใช หร อครอบครองท ราชพ สด จะต องด แลและบ าร งร กษาท ราชพ สด เสมอด วย ว ญญ ชนพ งสงวนทร พย ส นของตนเอง ซ งหมายความว า กรณ ถ าเป นทร พย ส นของตนเองม การด แลบ าร งร กษาเช นใด การบ าร งด แลร กษาท ราชพ สด ก ต องปฏ บ ต ในท านอง เด ยวก นน นด วย เช น ป องก นม ให ม การบ กร ก หากม ผ บ กร กท ราชพ สด ก ต องด าเน นการให ผ บ กร กออกไปในท นท อาคารราชพ สด ช าร ดจ าเป นต องซ อมแซม ก ต องขอต งงบประมาณมาด าเน นการให อย ในสภาพเร ยบร อย เป นต น และจะต องอน ญาตให ผ แทนของกรมธนาร กษ เข าตรวจทร พย ส นท ได ร บอน ญาตให ใช หร อครอบครองเป นคร งคราว ในเวลาและระยะอ นสมควร จะต องท ารายงานการใช เป นรายป เช นเด ยวก บรายการใช เง นงบประมาณตามแบบ รายงานท กรมธนาร กษ กาหนด ในกรณ ท ปรากฏว ากระทรวง ทบวง กรม หร อองค กรปกครองท องถ นใดม ได ด แลและบ าร งร กษา ท ราชพ สด จนเป นเหต ให เห นได ว าจะเก ดความเส ยหายต อท ราชพ สด น น กรมธนาร กษ สามารถแจ งให ส วนราชการน น ๆ จ ดการอย างใดอย างหน งเพ อป องก นหร อขจ ดความเส ยหายน น และถ าหากไม จ ดการโดยไม ม เหต ผลอ นสมควร กรมธนาร กษ จะเร ยกท ราชพ สด น นค นก ได 2. เม อม การปล กสร างต องนาส งข นทะเบ ยนส งปล กสร าง เม อได ดาเน นการปล กสร างอาคารหร อส งปล กสร างอ นซ งเป นท ราชพ สด ลงในท ราชพ สด ท ได ร บอน ญาต ให ใช ประโยชน จะต องสารวจและส งรายงานส งปล กสร างน นตามแบบท กรมธนาร กษ ก าหนด (แบบ ทบ.9) แล วน าส ง กรมธนาร กษ ภายใน 30 ว น น บแต ว นท ปล กสร างเสร จเพ อดาเน นการข นทะเบ ยนท ราชพ สด โดยในกร งเทพมหานคร ให น าส งต อกรมธนาร กษ ส วนจ งหว ดอ นให น าส งต อจ งหว ดน น ๆ เม อกรมธนาร กษ ร บรายการส งปล กสร างด งกล าว ข นทะเบ ยนท ราชพ สด แล ว จะแจ งให ผ ใช ท ราชพ สด ทราบพร อมท งส งสาเนาทะเบ ยนมาไว เป นหล กฐาน อน ง หากปรากฏว าย งม ส งปล กสร างท เป นท ราชพ สด ท ย งม ได ข นทะเบ ยนท ราชพ สด ต องส ารวจรายการ ส งปล กสร างน นนาส งข นทะเบ ยนท ราชพ สด ด วย ยกเว น ส งปล กสร างในความครอบครองใช ประโยชน ของกระทรวง กลาโหมซ งย งใช ราชการของกระทรวงกลาโหมอย 3. การทาลายหร อเปล ยนแปลงสภาพท ราชพ สด การด าเน นการใด ๆ ในล กษณะท เป นการท าลายหร อเปล ยนแปลงสภาพท ราชพ สด เช น การต ดฟ นต นไม การข ดด น การระเบ ดห น จะต องขออน ญาตจากกรมธนาร กษ ก อน เว นแต การด าเน นการด งกล าวจะม ล กษณะเป นการ กระท าเพ อบ าร งร กษาท ราชพ สด เสม อนเช นว ญญ ชนจะพ งด าเน นการในทร พย ส นของตนเอง เช น ต นไม ท ราชพ สด แผ ขยายก งก านก ดขวางอาคารหร อพาดสายไฟฟ าอาจเป นอ นตรายจ าเป นต องต ดแต งเพ อความสวยงามหร อ เพ อป องก นอ นตราย เป นต น กรณ เช นน ส วนราชการก สามารถดาเน นการได เอง 4. การระว งช แนวเขตและการร บรองแนวเขตท ด น ในกรณ ท ม การร งว ดตามประมวลกฏหมายท ด นในกร งเทพมหานคร กระทรวง ทบวง กรม หร อองค กร ปกครองส วนท องถ น ซ งเป นผ ปกครองด แลหร อใช ประโยชน ในท ราชพ สด น นจะต องร วมก บกรมธนาร กษ เป นผ น า ท าการส ารวจร งว ด ให ถ อยค าต อพน กงานเจ าหน าท ระว งช แนวเขตท ด นและลงนามร บรองแนวเขตท ด น ส วนในจ งหว ดอ นให ห วหน าส วนราชการหร อห วหน าหน วยงานของกระทรวง ทบวง กรม หร อองค กรปกครอง ส วนท องถ นเป นผ ปฏ บ ต การด งกล าวร วมก บราชพ สด จ งหว ด -3-

8 กฎหมำยและระเบ ยบท เก ยวข องก บกำรปฏ บ ต งำนท รำชพ สด 1. พระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2537) - ฉบ บท 14 (พ.ศ. 2542) - ฉบ บท 15 (พ.ศ. 2542) 3. ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม 4. หน งส อกรมธนาร กษ ท กค 0407/ว 121 ลงว นท 14 ก มภาพ นธ 2537 เร อง การขอใช ท ราชพ สด 5. กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) 7. ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยการปกครอง ด แล บาร งร กษา และการใช ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด (ฉบ บท 2) และ (ฉบ บท 3) พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การโอนกรรมส ทธ ท ราชพ สด ฯ พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด (ฉบ บท 4) พ.ศ หน งส อกรมส งเสร มการเกษตร ท กษ 1003/ว 1101 ลงว นท 9 ก นยายน 2554 เร อง แนวทาง ปฏ บ ต ในการขออน ม ต ร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง 12. หน งส อกรมส งเสร มการเกษตร ท กษ 1003/ว 1318 ลงว นท 23 พฤศจ กายน 2554 เร อง ขอให ดาเน นการถอนสภาพท ด นสาธารณประโยชน และข นทะเบ ยนท ด น เป นท ด นสาหร บทบวงการเม อง 13. ระเบ ยบและหน งส อเว ยนท เก ยวข อง -4-

9 กฎหมำยและระเบ ยบท เก ยวข อง กำรขอใช ท รำชพ สด 1. พระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) หมวด 2 การใช ท ราชพ สด ข อ การขอใช ท ราชพ สด หน งส อกรมธนาร กษ ท กค 0407/ว 121 ลงว นท 14 ก มภาพ นธ ระเบ ยบและหน งส อเว ยนท เก ยวข อง เม อหน วยงานม ความต องการขอใช ท ราชพ สด เพ อใช ประโยชน ในภารก จของกรมส งเสร มการเกษตร ม ข นตอนดาเน นการ ด งน ข นตอนกำรขอใช ท รำชพ สด ข นตอนท 1 กำรขอใช ท รำชพ สด จ งหว ด/เขต/ศ นย - ทาหน งส อขอใช ท ราชพ สด ถ งอธ บด กรมส งเสร มการเกษตร พร อมเอกสาร ด งน 1) รายละเอ ยดการขอใช ท ราชพ สด ตามแบบขอใช ท ราชพ สด (แบบ ทบ. 4) 2) รายละเอ ยดเก ยวก บโครงการใช ประโยชน ในท ราชพ สด ท ขอใช 3) คาขอต งงบประมาณ หร อเอกสารแสดงการได ร บอน ม ต งบประมาณ 4) แผนผ งแสดงการใช ประโยชน ท ราชพ สด แปลงท ม การขอใช ท งแปลงและแสดงการใช ประโยชน บร เวณใกล เค ยง โดยจ งหว ด/เขต/ศ นย ต องพ จารณาแผนผ งด งกล าวให เหมาะก บสภาพท าเลและสอดคล องก บ แผนพ ฒนาของจ งหว ดและผ งเม อง 5) แผนผ งแสดงการใช ประโยชน ในท ด นเฉพาะบร เวณท ขอใช ตามความเหมาะสมและจ าเป น โดยขอให ม มาตราส วนถ กต องตามหล กว ชาการและม ผ ทรงค ณว ฒ ร บรองแผนผ ง 6) แผนท ส งเขปแสดงท ต งท ราชพ สด และระยะห างจากสถานท ส าค ญของจ งหว ด เช น ศาลากลาง จ งหว ด ท ว าการอาเภอ สถาน ตารวจ เป นต น กองคล ง 1. ตรวจสอบเอกสารของจ งหว ด/เขต/ศ นย 2. เสนออธ บด กรมส งเสร มการเกษตรเพ อพ จารณา 2.1 อน ญาตให ดาเน นการเร องน น ๆ 2.2 มอบอ านาจให จ งหว ด/เขต/ศ นย ดาเน นการ ย นเร องขอใช ท ราชพ สด ก บสาน กงานธนาร กษ พ นท รายงานผลการขอใช ท ราชพ สด ให กรมส งเสร มการเกษตรทราบภายใน 15 ว น น บจากว นท สาน กงานธนาร กษ พ นท อน ญาตให ใช ท ราชพ สด 2.3 ลงนามหน งส อถ งจ งหว ด/เขต/ศ นย น น ๆ เพ อทราบและดาเน นการ -5-

10 ข นตอนท 2 กำรขอใช ท รำชพ สด ต อสำน กงำนธนำร กษ พ นท จ งหว ด/เขต/ศ นย 1. เตร ยมเอกสารตามข นตอนท 1 ข อ 1) ข อ 6) ให ถ กต อง/ครบถ วน 2. ย นเร องการขออน ญาตใช ท ราชพ สด ก บสาน กงานธนาร กษ พ นท 3. รายงานผลการได ร บอน ญาตให ใช ท ราชพ สด ให กรมส งเสร มการเกษตรทราบภายใน 15 ว น น บจากว นท สาน กงานธนาร กษ พ นท อน ญาตให ใช ท ราชพ สด พร อมเอกสาร ด งน 3.1 สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร. 01) 3.2 สาเนาการใช ประโยชน /รายการเปล ยนแปลงสถานะของท ด น (แบบ ทร. 01/1) 3.3 เอกสารท เก ยวข อง 4. บ นท ก/ตรวจสอบข อม ลท ราชพ สด ในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด และระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) กองคล ง 1. ตรวจสอบเอกสาร 2. บ นท กข อม ลท ราชพ สด ในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด 3. ตรวจสอบการบ นท กข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) 4. หากเอกสารและการบ นท กข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย ไม ถ กต อง/ครบถ วนแจ งจ งหว ด/เขต/ศ นย ส งเอกสารเพ มเต ม/แก ไขข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย 5. เสนออธ บด กรมส งเสร มการเกษตรเพ อทราบ -6-

11 กองคล ง กรมส งเสร มกำรเกษตร แผนผ งกำรขอใช ท รำชพ สด หน วยงำนส วนภ ม ภำค จ งหว ด/เขต/ศ นย สำน กงำนธนำร กษ พ นท ตรวจสอบเอกสำรกำรขอใช ท รำชพ สด - อน ญาตให ดาเน นการขอใช ท ราชพ สด - มอบอานาจให เกษตรจ งหว ด/ผอ.เขต/ ผอ.ศ นย - ลงนามในหน งส อถ งจ งหว ด/เขต/ศ นย แจ งขอใช ท ราชพ สด ไม ถ กต อง ถ กต อง ดาเน นการขออน ญาตใช ท ราชพ สด ต อสาน กงาน ธนาร กษ พ นท ย นคำร อง อน ญำต พ จารณาการขอใช ท ราชพ สด บ นท กข อม ลในทะเบ ยนควบค ม ท ราชพ สด และระบบทะเบ ยน ส นทร พย - บ นท กข อม ลในทะเบ ยนควบค มท ราช พ สด - ตรวจสอบข อม ลในระบบทะเบ ยน ส นทร พย - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร รายงานกรมส งเสร ม การเกษตร ภายใน 15 ว น -7-

12 กฎหมำย/ระเบ ยบท เก ยวข อง กำรขอข นทะเบ ยนท รำชพ สด 1. พระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) หมวด 1 การปกครองด แลและบาร งร กษาท ราชพ สด ข อ 5 และข อ 6 3. การขอให ด าเน นการถอนสภาพท ด นสาธารณประโยชน และข นทะเบ ยนท ด นเป นท ด นทบวงการเม อง (หน งส อกรมส งเสร มการเกษตร ท กษ 1003/ว 1318 ลงว นท 23 พฤศจ กายน 2554) 4. ระเบ ยบและหน งส อเว ยนท เก ยวข อง ข นตอนกำรขอข นทะเบ ยนท รำชพ สด จ งหว ด/เขต/ศ นย 1. ตรวจสอบท ด นก อนกำรข นทะเบ ยนท รำชพ สด ซ งจะต องเป นท ด น ด งน ก. ท ด นสำธำรณประโยชน ต องถอนสภาพและข นทะเบ ยนเป นท ด นทบวงการเม องให เสร จส นก อน การขอข นทะเบ ยนท ราชพ สด ข. ท ด นท รำษฎรบร จำค ต องทาน ต กรรมร บโอนกรรมส ทธ ให เสร จส นก อน จ งดาเน นการขอข นทะเบ ยน ท ราชพ สด ได 2. กำรขอข นทะเบ ยนท รำชพ สด ให ดำเน นกำร ด งน ท ด น 1) แจ งรายการท ด นท ต องข นทะเบ ยนท ราชพ สด ให กรมส งเสร มการเกษตรทราบเพ อมอบอานาจ การข นทะเบ ยนท ราชพ สด 2) ย นแบบสารวจรายการส ง ร บท ราชพ สด ข นทะเบ ยน (แบบ ทร.03 แบบสารวจรายการท ด น) ขอข นทะเบ ยนท ราชพ สด ก บสาน กงานธนาร กษ พ นท 3) รายงานผลการขอข นทะเบ ยนท ราชพ สด พร อมเอกสารการข นทะเบ ยนท ราชพ สด ให กรมส งเสร ม การเกษตรทราบภายใน 15 ว น น บจากว นท สาน กงานธนาร กษ พ นท ได ออกทะเบ ยนท ราชพ สด 4) บ นท กข อม ลท ราชพ สด ลงในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด และระบบทะเบ ยนส นทร พย ส งปล กสร าง 1. แจ งรายการส งปล กสร างท ต องข นทะเบ ยนท ราชพ สด ให กรมส งเสร มการเกษตรทราบเพ อมอบ อานาจการข นทะเบ ยนท ราชพ สด 2. ย นแบบส ารวจรายการส ง-ร บท ราชพ สด ข นทะเบ ยนพร อมแนบเอกสารก บส าน กงานธนาร กษ พ นท 2.1) อาคาร/ส งปล กสร าง ปล กอย บนท ด นราชพ สด ใช แบบส ารวจรายการอาคาร/ ส งปล กสร าง ข นทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร.04) หร อ 2.2) อาคาร/ส งปล กสร าง ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด ใช แบบส ารวจรายการอาคาร/ ส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร.05) 2.3) แผนผ งแสดงส งปล กสร าง 2.4) แผนท แสดงท ต ง -8-

13 3. รายงานผลการขอข นทะเบ ยนท ราชพ สด ให กรมส งเสร มการเกษตรทราบภายใน 15 ว น น บจากว นท สาน กงานธนาร กษ พ นท ออกทะเบ ยนท ราชพ สด พร อมเอกสารด งน 3.1) อาคาร/ส งปล กสร าง ปล กอย บนท ด นท ราชพ สด - สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร. 01) - สาเนาทะเบ ยนอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร.01/2) - สาเนาการใช ประโยชน /รายการเปล ยนแปลงสถานะของอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร.01/3) 3.2) อาคาร/ส งปล กสร าง ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด - สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด ประเภทส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร. 02) - สาเนารายละเอ ยดส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร.02/1) - สาเนาการใช ประโยชน /รายการเปล ยนแปลงสถานะของอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร.02/2) 4. บ นท ก/ตรวจสอบข อม ลท ราชพ สด ในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด และระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) กองคล ง ท ด น ส งปล กสร าง 1. ตรวจสอบเอกสารทะเบ ยนท ราชพ สด แล วแต กรณ ด งน 1) สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร. 01) 2) สาเนาการใช ประโยชน /รายการเปล ยนแปลงสถานะของท ด น (แบบ ทร.01/1) - อำคำร/ส งปล กสร ำง ปล กอย บนท ด นรำชพ สด 1) สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร. 01) 2) สาเนาทะเบ ยนอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร. 01/2) 3) สาเนาการใช ประโยชน /รายการเปล ยนแปลงสถานะของอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร.01/3) - อำคำร/ส งปล กสร ำง ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท รำชพ สด 1) ส าเนาทะเบ ยนท ราชพ สด ประเภทส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร. 02) 2) ส าเนารายละเอ ยดส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร.02/1) 3) สาเนาการใช ประโยชน /รายการเปล ยนแปลงสถานะของอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร.02/2) 2. บ นท กข อม ลท ราชพ สด ลงในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด เพ อให ถ กต องตรงก บหน วยงาน 3. ตรวจสอบข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) 4. หากเอกสารและการบ นท กข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย ไม ถ กต อง/ครบถ วนแจ งจ งหว ด/เขต/ศ นย ส งเอกสารเพ มเต ม/แก ไขข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย 5. เสนออธ บด กรมส งเสร มการเกษตรเพ อทราบ -9-

14 กรณ ส งปล กสร ำงใหม จ งหว ด/เขต/ศ นย เม อจ งหว ด/เขต/ศ นย จ ดจ างปล กสร างอาคารหร อส งปล กสร างอ นเสร จเร ยบร อยแล ว ส งส าเนาเอกสาร ให กรมส งเสร มการเกษตร เพ อสร างรห สส นทร พย และห กล างบ ญช พ กส นทร พย ด งน 1. ใบส งซ อ/ส งจ าง (Purchasing Order : PO) 2. เอกสาร SAP R/3 ของใบส งซ อ/ส งจ าง 3. ใบขอเบ ก (ขบ.01 หร อ ขบ.02) 4. เอกสาร SAP R/3 เอกสารการบ ญช 5. ใบตรวจร บท คณะกรรมการลงนามตรวจร บและว นท ตรวจร บท ถ กต อง 6. ใบส งมอบงาน 7. เร องขออน ม ต จ ดซ อ/จ ดจ าง รายละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะของส งปล กสร าง ปร มาณงานและว สด เช น แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 เป นต น หมำยเหต ให ถ อปฏ บ ต ตามท กรมส งเสร มการเกษตรได มอบอานาจให จ งหว ด/เขต/ศ นย ดาเน นการขอข นทะเบ ยน ท ราชพ สด ต อสาน กงานธนาร กษ พ นท แผนผ งกำรขอข นทะเบ ยนท รำชพ สด กองคล ง กรมส งเสร มกำรเกษตร หน วยงำนส วนภ ม ภำค จ งหว ด/เขต/ศ นย สำน กงำนธนำร กษ พ นท - ตรวจสอบเอกสารการขอ ข นทะเบ ยนท ราชพ สด - มอบอานาจให เกษตร จ งหว ด/ผ อานวยการเขต/ ผ อานวยการศ นย รายการท ด น/ส งปล กสร าง ท ต องแจ งข นทะเบ ยนท ราชพ สด ดาเน นการข นทะเบ ยนท ราช พ สด ต อสาน กงานธนาร กษ พ นท ย นคำร อง ออกทะเบ ยน ข นทะเบ ยนท ราชพ สด - บ นท กข อม ลในทะเบ ยน ควบค มท ราชพ สด - ตรวจสอบข อม ลในระบบ ทะเบ ยนส นทร พย - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร - บ นท กข อม ลในทะเบ ยนควบค ม ท ราชพ สด และระบบทะเบ ยน ส นทร พย - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร ภายใน 15 ว น -10-

15 กฎหมำย/ระเบ ยบท เก ยวข อง กำรขอร อถอนอำคำรหร อส งปล กสร ำง 1. พระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) หมวด 2 การใช ท ราชพ สด ข อ 19 ข อ 20 และข อ ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยการปกครอง ด แล บ าร งร กษา และการใช ท ราชพ สด พ.ศ หมวด 5 การจาหน ายอาคารหร อส งปล กสร างท จะทาการร อถอน ว สด ท ร อถอนแล วหร อการจ าหน ายต นไม ด น หร อ ว สด อ น ๆ ท ได มาจากท ราชพ สด ข อ 21 และข อ แนวทางปฏ บ ต ในการขออน ม ต ร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง หน งส อกรมส งเสร มการเกษตร ท กษ 1003/ว 1101 ลงว นท 9 ก นยายน ระเบ ยบและหน งส อเว ยนท เก ยวข อง ข นตอนกำรขอร อถอนอำคำรหร อส งปล กสร ำง ข นตอนท 1 กำรขอร อถอนอำคำรหร อส งปล กสร ำง จ งหว ด/เขต/ศ นย ให จ งหว ด/เชต/ศ นย พ จารณาเหต ผลความจาเป นและเพ อประโยชน ของทางราชการเป นสาค ญ - ทาหน งส อขออน ม ต ร อถอนอาคารหร อส งปล กสร างถ งอธ บด กรมส งเสร มการเกษตร พร อม เอกสารประกอบการพ จารณา ด งน 1. ส าเนาค าส งแต งต งคณะกรรมการสอบหาข อเท จจร งตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วย การพ สด พ.ศ ข อ 156 แต งต งโดยห วหน าส วนราชการ (ผ ว าราชการจ งหว ด) หากเป นคาส งอ าเภอให ส งส าเนา คาส งมอบอานาจของผ ว าราชการจ งหว ดด วยและรายงานผลการสอบหาข อเท จจร งโดยละเอ ยด 2. ข อพ จารณาของจ งหว ดพร อมเหต ผลประกอบการร อถอนรวมท งประว ต อาคารหร อส งปล กสร าง เช น ป ท ก อสร าง งบประมาณการก อสร าง สภาพอาคาร ค าซ อมแซม การข นทะเบ ยนท ราชพ สด 3. สาเนาหล กฐานท ด นและส งปล กสร าง เช น - สาเนาแบบรายการส ง ร บ ท ราชพ สด ข นทะเบ ยน (แบบ ทบ. 9) หร อ - สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด กรณ อาคาร/ส งปล กสร าง ปล กอย บนท ด นราชพ สด 1) สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด (แบบ ทร. 01) 2) สาเนาทะเบ ยนอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร. 01/2) กรณ อาคาร/ส งปล กสร าง ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด 1) ส าเนาทะเบ ยนท ราชพ สด ประเภทส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร. 02) 2) สาเนารายละเอ ยดส งปล กสร างของร ฐท ปล กอย บนท ด นท ม ใช ท ราชพ สด (แบบ ทร. 02/1) หร อ - สานาหน งส อสาค ญสาหร บท หลวง หร อ - สาเนาหน งส อย นย นกรณ ท ด นซ งเป นท ต งของส งปล กสร างเป นท ด นสาธารณประโยชน หร อ - สาเนาหล กฐานการย นยอมให ใช ประโยชน ท ด นกรณ เป นท บร จาค หร อ - กรณ อาคารหร อส งปล กสร างย งม ได น าส งข นทะเบ ยนท ราชพ สด ให แจ งว า ย งม ได นาส งข นทะเบ ยนท ราชพ สด -11-

16 อย างละ 1 ภาพ กองคล ง 4. ภาพถ ายอาคารหร อส งปล กสร างท ขอร อถอน (ภาพส ) ท กด านท งภายในและภายนอก 5. ราคาประเม นการขอจาหน าย (โดยให ผ ม ความร ความชานาญเป นผ ประเม นราคาข นต า) 6. แนวทางการใช ประโยชน จากท ด นอ นเป นท ต งหล งการร อถอน 7. กรณ บ านพ กอาศ ยของทางราชการให ระบ สาเหต ของการไม เข าพ กอาศ ยของเจ าหน าท 1. ตรวจสอบเอกสารของจ งหว ด/เขต/ศ นย 2. เสนออธ บด กรมส งเสร มการเกษตรเพ อพ จารณา 2.1) อน ม ต ให ร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง 2.2) มอบอานาจให จ งหว ด/เขต/ศ นย ด าเน นการ 2.2.1) ย นเร องขออน ญาตร อถอนอาคารหร อส งปล กสร างก บสาน กงานธนาร กษ พ นท 2.2.2) จ าหน ายส งปล กสร างโดยว ธ ประม ลขายแล วน าเง นส งคล งเป นรายได กรมธนาร กษ ประเภทค าขายท ด นและอาคารราชพ สด รห สรายได 602 รห สหน วยงาน ) ให รายงานผลการร อถอนอาคารหร อส งปล กสร างให กรมส งเสร มการเกษตรทราบ ภายใน 15 ว น น บจากว นท ส าน กงานธนาร กษ พ นท แจ งรายการจ าหน ายอาคารหร อส งปล กสร างออกจากทะเบ ยน ท ราชพ สด 2.3) ลงนามหน งส อถ งจ งหว ด/เขต/ศ นย น น ๆ เพ อทราบและดาเน นการ ข นตอนท 2 กำรดำเน นกำรร อถอนอำคำรหร อส งปล กสร ำง จ งหว ด/เขต/ศ นย 1. แจ งสาน กงานธนาร กษ พ นท เพ อขออน ญาตร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง โดยย นแบบรายการ แจ งขอร อถอนอาคารหร อส งปล กสร างท เป นท ราชพ สด (แบบ ทบ. 3) 2. จ าหน ายส งปล กสร างโดยว ธ ประม ลขาย แล วน าเง นส งคล งเป นรายได กรมธนาร กษ ประเภท ค าขายท ด นและอาคารราชพ สด รห สรายได 602 รห สหน วยงาน ย นแบบแจ งการร อถอนและจาหน ายอาคาร/ส งปล กสร าง (แบบ ทร. 11) ต อสาน กงานธนาร กษ พ นท 4. รายงานผลการด าเน นการร อถอนอาคารหร อส งปล กสร างให กรมส งเสร มการเกษตรทราบ ภายใน 15 ว น หล งจากดาเน นการเร ยบร อยแล วพร อมสาเนาเอกสารและหล กฐาน ด งน 1) เอกสารการดาเน นการร อถอนและจาหน ายอาคารหร อส งปล กสร าง 2) หล กฐานการจาหน ายอาคารหร อส งปล กสร างออกจากทะเบ ยนท ราชพ สด 3) ใบเสร จร บเง นจากกรมธนาร กษ หร อหล กฐานการน าส งเง นเป นรายได กรมธนาร กษ จาก ระบบ GFMIS 4) เอกสาร/หล กฐานท เก ยวข อง 5. เจ าหน าท พ สด ลงจ ายรายการอาคารหร อส งปล กสร างออกจากทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด และ ระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) กองคล ง 1. ตรวจสอบเอกสาร 2. ลงจ ายรายการอาคารหร อส งปล กสร างออกจากทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด 3. ตรวจสอบข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) 4. หากเอกสารและการลงจ ายรายการอาคารหร อส งปล กสร างในระบบทะเบ ยนส นทร พย ไม ถ กต อง/ ครบถ วน แจ งจ งหว ด/เขต/ศ นย ส งเอกสารเพ มเต ม/แก ไขข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย 5. เสนออธ บด กรมส งเสร มการเกษตรเพ อทราบ -12-

17 แผนผ งกำรขอร อถอนอำคำรหร อส งปล กสร ำง กองคล ง กรมส งเสร มกำรเกษตร หน วยงำนส วนภ ม ภำค จ งหว ด/เขต/ศ นย สำน กงำนธนำร กษ พ นท ตรวจสอบเอกสำรกำรขออน ม ต ร อถอนอำคำรหร อส งปล กสร ำง - อน ม ต ให ร อถอนอาคารหร อส งปล กสร าง - มอบอานาจให เกษตรจ งหว ด/ ผอ.เขต/ผอ.ศ นย - ลงนามในหน งส อถ งจ งหว ด/เขต/ศ นย แจ งขออน ม ต ร อถอนอาคาร หร อส งปล กสร าง ไม ถ กต อง ถ กต อง ขออน ญาตร อถอนอาคาร หร อส งปล กสร างต อ สาน กงานธนาร กษ พ นท ย นคำร อง อน ญาต พ จารณาการขอร อถอน อาคารหร อส งปล กสร าง - จาหน ายอาคารหร อส งปล กสร าง - นาเง นส งคล งเป นรายได กรมธนาร กษ อน ญำต - ลงจ ายรายการอาคารหร อส ง ปล กสร างออกจากทะเบ ยน ควบค มท ราชพ สด - ตรวจสอบข อม ลในระบบ ทะเบ ยนส นทร พย - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร - ลงจ ายรายการอาคารหร อ ส งปล กสร างออกจากทะเบ ยน ควบค มท ราชพ สด และระบบ ทะเบ ยนส นทร พย - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร ภายใน 15 ว น -13-

18 กฎหมำยและระเบ ยบท เก ยวข อง กำรส งค นท รำชพ สด 1. พระราชบ ญญ ต ท ราชพ สด พ.ศ กฎกระทรวงว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การปกครอง ด แล บ าร งร กษา ใช และจ ดหาประโยชน เก ยวก บ ท ราชพ สด พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) หมวด 4 การส งค นท ราชพ สด ข อ 34 ข อ 35 และข อ การขอใช ท ราชพ สด หน งส อกรมธนาร กษ ท กค 0407/ว 121 ลงว นท 14 ก มภาพ นธ 2537 ข อ 3 4. ระเบ ยบและหน งส อเว ยนท เก ยวข อง ข นตอนกำรขอส งค นท รำชพ สด ข นตอนท 1 กำรขอส งค นท รำชพ สด จ งหว ด/เขต/ศ นย 1. หน วยงำนอ นขอใช ประโยชน แบบถำวร กรณ ม หน วยงานอ นขอใช ประโยชน ท ราชพ สด ซ งอย ในความด แลครอบครองใช ประโยชน ของ กรมส งเสร มการเกษตรแบบถาวรและหน วยงานผ ด แลไม ข ดข องในการให ใช ท ราชพ สด ให แจ งความประสงค มาย ง กรมส งเสร มการเกษตร พร อมเอกสาร ด งน ท ด น 1) หน งส อขอใช ท ราชพ สด จากหน วยงานท ขอใช พร อมเหต ผลความจาเป น 2) สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด 3) จานวนเน อท ท ขอใช 4) แผนท แสดงท ต งของท ด นโดยส งเขป 5) แผนผ งแสดงส งปล กสร างท งหมดในท ด น 6) ภาพถ ายส บร เวณท ขอใช 7) ความเห นของหน วยงาน ส งปล กสร าง 1) หน งส อขอใช ท ราชพ สด จากหน วยงานท ขอใช พร อมเหต ผลความจาเป น 2) สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด 3) สาเนาทะเบ ยนส งปล กสร างหร อรายละเอ ยดส งปล กสร าง 4) แผนผ งแสดงส งปล กสร างท งหมดในท ด น 5) แผนท แสดงท ต งของท ด นโดยส งเขป 6) ภาพถ ายส ส งปล กสร างท ขอใช 7) ความเห นของหน วยงาน 2. จ งหว ด/เขต/ศ นย เล กใช ประโยชน กรณ จ งหว ด/เขต/ศ นย ได ร บแจ งจากกรมธนาร กษ ขอให ส งค นท ราชพ สด เน องจากหน วยงานไม ได ใช ประโยชน ท ราชพ สด ให แจ งกรมส งเสร มการเกษตรพร อมเอกสาร ด งน 1) สาเนาหน งส อสาน กงานธนาร กษ พ นท /กรมธนาร กษ 2) สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด 3) ภาพถ ายส ท ราชพ สด 4) แผนท แสดงท ต งของท ด นโดยส งเขป 5) ระบ เหต ผลในการส งค น -14-

19 6) หากหน วยงานม ความจ าเป นต องใช ท ราชพ สด ต อไปให ช แจงเหต ผลและความจ าเป นท ต องใช ท ราชพ สด เพ อประโยชน ในงานภารก จกรมส งเสร มการเกษตร กองคล ง 1. ตรวจสอบเอกสาร 2. การส งค นท ราชพ สด อธ บด กรมส งเสร มกำรเกษตร กำรส งค นท รำชพ สด 1. ให ความย นยอมการใช ท ราชพ สด - หน วยงานอ นขอใช ท ราชพ สด แบบถาวร 2. อน ม ต ให ส งค นท ราชพ สด - จ งหว ด/เขต/ศ นย เล กใช ประโยชน ท ราชพ สด 3. มอบอานาจให เกษตรจ งหว ด/ผ อานวนการเขต/ ผ อานวยการศ นย ส งค นท ราชพ สด แทนอธ บด กรมส งเสร มการเกษตร 4. ลงนามหน งส อแจ งจ งหว ด/เขต/ศ นย ข นตอนท 2 กำรส งค นท รำชพ สด จ งหว ด/เขต/ศ นย 1. แจ งสาน กงานธนาร กษ พ นท เพ อส งค นท ราชพ สด ตามระเบ ยบของกรมธนาร กษ พร อมเอกสาร ด งน 1) แบบส งค นท ราชพ สด (แบบ ทบ. 6) โดยกรอกรายละเอ ยดต าง ๆ ให ครบถ วนสมบ รณ 2) แผนท ส งเขปแสดงท ต งท ราชพ สด 2. รายงานผลการด าเน นการส งค นท ราชพ สด ให กรมส งเสร มการเกษตรทราบภายใน 15 ว น หล งจาก ด าเน นการเสร จเร ยบร อยแล ว พร อมเอกสาร ด งน 1) สาเนาแบบส งมอบ ร บมอบท ราชพ สด (แบบ ทบ. 10) 2) แผนท ส งเขปประกอบแบบ ทบ. 10 3) เอกสาร/หล กฐานท เก ยวข อง (ถ าม ) 3. เจ าหน าท พ สด ลงจ ายรายการท ราชพ สด ในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด และระบบทะเบ ยนส นทร พย ของ หน วยงาน (รายการท ด นและส งปล กสร าง) กองคล ง 1. ตรวจสอบเอกสาร 2. เจ าหน าท พ สด ลงจ ายรายการท ราชพ สด ในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด 3. ตรวจสอบการลงจ ายรายการท ราชพ สด ในระบบทะเบ ยนส นทร พย (รายการท ด นและส งปล กสร าง) 4. หากเอกสารและการลงจ ายรายการในระบบทะเบ ยนส นทร พย ไม ถ กต อง/ครบถ วน แจ งหน วยงาน ส งเอกสารเพ มเต ม/แก ไขข อม ลในระบบทะเบ ยนส นทร พย 5. เสนอกรมส งเสร มการเกษตรเพ อทราบ -15-

20 กองคล ง กรมส งเสร มกำรเกษตร แผนผ งกำรส งค นท รำชพ สด หน วยงำนส วนภ ม ภำค จ งหว ด/เขต/ศ นย สำน กงำนธนำร กษ พ นท ตรวจสอบเอกสำรกำรขอส งค นท รำชพ สด - ให ความย นยอมในการใช ท ราชพ สด กรณ หน วยงานอ นขอใช หร ออน ญาต ให ส งค นท ราชพ สด กรณ เล กใช ประโยชน - มอบอานาจให เกษตรจ งหว ด/ผอ.เขต/ ผอ.ศ นย ดาเน นการส งค นท ราชพ สด - ลงนามในหน งส อถ งจ งหว ด/เขต/ศ นย แจ งขอส งค นท ราชพ สด - กรณ หน วยงานอ นขอใช ประโยชน - กรณ เล กใช ประโยชน ไม ถ กต อง ถ กต อง ดาเน นการส งค นท ราชพ สด ต อสาน กงานธนาร กษ พ นท ย นแบบฯ แจ งร บค น ร บค นท ราชพ สด - ลงจ ายรายการในทะเบ ยน ควบค มท ราชพ สด และ ระบบทะเบ ยนส นทร พย - ลงจ ายรายการท ราชพ สด ในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด - ตรวจสอบข อม ลในระบบ ทะเบ ยนส นทร พย - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร - รายงานกรมส งเสร มการเกษตร ภายใน 15 ว น -16-

21 กำรขอใช ประโยชน อำคำร/ส งปล กสร ำงแบบช วครำว กรณ ส วนราชการอ นขอใช ประโยชน อาคาร/ส งปล กสร างแบบช วคราว ซ งอาคาร/ส งปล กสร างน นย งอย ในความด แล ครอบครองใช ประโยชน ของกรมส งเสร มการเกษตร และจ งหว ด/เขต/ศ นย ผ ด แลไม ข ดข องในการให ใช ท ราชพ สด น น ให ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ ท กรมส งเสร มการเกษตรกาหนด ด งน ข นตอนท 1 กำรขอใช อำคำร/ส งปล กสร ำงแบบช วครำว จ งหว ด/เขต/ศ นย - แจ งกรมส งเสร มการเกษตร พร อมเอกสาร ด งน 1. หน งส อขอใช อาคาร/ส งปล กสร างจากหน วยงานท ขอใช พร อมเหต ผลความจาเป น 2. สาเนาทะเบ ยนท ราชพ สด 3. สาเนาทะเบ ยนอาคาร/ส งปล กสร างหร อรายละเอ ยดส งปล กสร าง 4. แผนผ งแสดงส งปล กสร างท งหมดในท ด น 5. แผนท แสดงท ต งของท ด นโดยส งเขป 6. ภาพถ ายส อาคาร/ส งปล กสร างท ขอใช 7. เน อท รวมบร เวณโดยรอบอาคาร/ส งปล กสร างท ขอใช 8. ระยะเวลาท ขอใช คราวละไม เก น 3 ป 9. ความเห นของจ งหว ด/เขต/ศ นย กองคล ง 1. ตรวจสอบเอกสารของหน วยงาน 2. เสนออธ บด กรมส งเสร มการเกษตรเพ อพ จารณา 2.1 อน ญาตให ใช อาคาร/ส งปล กสร าง 2.2 มอบอานาจให ห วหน าหน วยงานดาเน นการ จ ดทาบ นท กข อตกลงการใช อาคาร/ส งปล กสร าง แจ งสาน กงานธนาร กษ พ นท เพ อทราบถ งการใช ประโยชน อาคาร/ส งปล กสร างเป นการ ช วคราวของหน วยงานอ น 2.3 ลงนามหน งส อถ งหน วยงานน น ๆ เพ อทราบและดาเน นการ ข นตอนท 2 กำรอน ญำตให ใช อำคำร/ส งปล กสร ำงแบบช วครำว จ งหว ด/เขต/ศ นย 1. จ ดทาบ นท กข อตกลงการใช อาคาร/ส งปล กสร างก บหน วยงานอ นท ขอใช 2. แจ งส าน กงานธนาร กษ พ นท เพ อทราบถ งการใช ประโยชน อาคาร/ส งปล กสร างเป นการช วคราว ของหน วยงานอ น 3. รายงานผลการด าเน นการให กรมส งเสร มการเกษตรทราบ ภายใน 15 ว น น บจากว นท แจ ง สาน กงานธนาร กษ พ นท พร อมสาเนาหล กฐาน ด งน 1) บ นท กข อตกลงการใช อาคาร/ส งปล กสร างก บหน วยงานอ นท ขอใช 2) สาเนาหน งส อแจ งส าน กงานธนาร กษ พ นท เพ อทราบถ งการใช ประโยชน อาคาร/ส งปล กสร าง เป นการช วคราวของหน วยงานอ น 3) เอกสาร/หล กฐานท เก ยวข อง 4. บ นท กสภาพป จจ บ นของอาคาร/ส งปล กสร างในทะเบ ยนควบค มท ราชพ สด และระบบทะเบ ยน ส นทร พย (รายการท ด น/ส งปล กสร าง) -17-

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ส าน กมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบ ยบ กระทรวงการคล งว าด วยการซ อ การจ าง และการจ างท ปร

More information

ค ม อ การจ ดท ด น เพ อประชาชน กรมท ด น ส วนจ ดท ด นเพ อประชาชน ส าน กจ ดการท ด นของร ฐ

ค ม อ การจ ดท ด น เพ อประชาชน กรมท ด น ส วนจ ดท ด นเพ อประชาชน ส าน กจ ดการท ด นของร ฐ ค ม อ การจ ดท ด น เพ อประชาชน กรมท ด น ส วนจ ดท ด นเพ อประชาชน ส าน กจ ดการท ด นของร ฐ คานา กรมท ด นม ภารก จร บผ ดชอบการจ ดท ด นตามประมวลกฎหมายท ด นและตามนโยบาย ของร ฐบาลในการแก ไขป ญหาความยากจน การปฏ

More information

กรมป าไม ก นยายน 2551 ค ม อแนวทางการปฏ บ ต ในการตรวจสอบและรายงาน การขออน ญาตเข าทำประโยชน ในเขตพ นท ป าไม

กรมป าไม ก นยายน 2551 ค ม อแนวทางการปฏ บ ต ในการตรวจสอบและรายงาน การขออน ญาตเข าทำประโยชน ในเขตพ นท ป าไม คำนำ การใช ประโยชน ท ด นในเขตพ นท ป าไม เป นภารก จหล กท ม สำค ญในการควบค มด แล และ อย ในความร บผ ดชอบของกรมป าไม เน องจากทร พยากรป าไม น บว าม ความสำค ญท งในด าน เศรษฐก จและส งคมการใช ประโยชน ท ด นโดยม

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร เร ยบเร ยงโดย งานพ สด กล มบร หารการเง นการคล งและพ สด สาน กงาน กปร. ต ลาคม 2556 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด

More information

การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ

การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ ประเภทเอกสารส ทธ การได มา ความเส ยง การตรวจสอบ ผลกระทบต อม ลค า ม ท ด นเป นโฉนดต องไปด ท ก 10 ป น.ส.3ก. น.ส.3 ต องไปด ท กป ไม ง นอาจเส ยไป เพราะถ กครอบครองปรป กษ การตรวจสอบท

More information

รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น

รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น การเง นของ องค กรปกครองส วนท องถ น 1. เง นงบประมาณ ค อ เง นท สภาท องถ นให ความเห นชอบและได ร บการอน ม ต จากผ ม อานาจตามกฎหมาย

More information

หล กการจ ดหาพ สด และข นตอนการจ ดหา

หล กการจ ดหาพ สด และข นตอนการจ ดหา 169 ค ม อการปฏ บ ต ราชการสายงานจเร หล กการจ ดหาพ สด และข นตอนการจ ดหา ส วนราชการจะต องด ำเน นการจ ดหาพ สด ให สอดคล องก บพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา

More information

ค ำ น ำ ส ำน กความปลอดภ ยธ รก จน ำม น กรมธ รก จพล งงาน ค ม อการปฏ บ ต งานตามพระราชบ ญญ ต ควบค มน ำม นเช อเพล ง พ.ศ. ๒๕๔๒

ค ำ น ำ ส ำน กความปลอดภ ยธ รก จน ำม น กรมธ รก จพล งงาน ค ม อการปฏ บ ต งานตามพระราชบ ญญ ต ควบค มน ำม นเช อเพล ง พ.ศ. ๒๕๔๒ ค ำ น ำ ด วยพระราชบ ญญ ต ก ำหนด แผนและข นตอนการกระจายอ ำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก ำหนดให หน วยราชการกระจายอ ำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ในการน กรมธ รก จพล งงาน ได ถ ายโอนงานด านควบค

More information

ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด

ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด 25 26 ข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด งานว สด 1.ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ าง และการตรวจร บพ สด ร บแผนจ ดซ อ/จ ดจ างจากหน วยเบ ก ส บราคา บร ษ ท/ห าง/ร าน ท าบ นท กขออน ม ต จ ดซ อ/จ ดจ าง ด

More information

ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ...

ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ... เอกสารประกอบการประช มส มมนา ว นท ๑๓ ส งหาคม ๒๕๕๘ ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ.......... โดยท เป นการสมควรม กฎหมายว าด วยการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต. มาตรา ๑ พระราชบ ญญ

More information

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด พ.ศ.2535 รวบรวม โดย พ นเอก พลภ ทร เร องสอน รองผ อานวยการสาน กบร หารส งอ ปกรณ กรมส งกาล งบาร งทหาร กองบ ญชาการกองท พไทย กจก.สบส.กบ.ทหาร สารบ ญ หน า คานา ระเบ ยบสาน กนายกร

More information

พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๓ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นป ท ๖๓ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๓ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นป ท ๖๓ ในร ชกาลป จจ บ น ให ประกาศว า มาตรา ๔ พระราชบ ญญ ต น ไม ใช บ งค บก บการปฏ บ ต หน าท ในราชอาณาจ กรของคน พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๓ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นป ท ๖๓ ในร

More information

สถำบ นพ ฒนำองค กรช มชน (องค กำรมหำชน) กรกฎำคม ๒๕๕๖

สถำบ นพ ฒนำองค กรช มชน (องค กำรมหำชน) กรกฎำคม ๒๕๕๖ คำนำ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชนเป นโครงการท เคร อข ายองค กรช มชนได ร เร มด าเน นการ และเสนอให ร ฐบาลสน บสน นงบประมาณสมทบต อเน องสามป โดยจ ดสรรงบประมาณผ านสถาบ นพ ฒนา องค กรช มชนต งแต ป ๒๕๕๓ ซ

More information

เร อง การจ างเหมาบร การ สาน กงานอ ยการส งส ด

เร อง การจ างเหมาบร การ สาน กงานอ ยการส งส ด ค ม อปร บปร งมาตรฐานการปฏ บ ต งานการพ สด เร อง การจ างเหมาบร การ สาน กงานอ ยการส งส ด โครงการสร างมาตรฐานการปฏ บ ต งานของสาน กงานอ ยการส งส ดส ระด บสากล คณะท างานพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต งานและปร บปร งกระบวนงาน

More information

กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย คานา จากกระแสพระราชด าร สของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วท ตร สว า ผ ท ปฏ บ ต งานส งคม สงเคราะห ผ อ น เม อท าแล วและม ผลด ท าให ผ ท ได ร บการสงเคราะห

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

พระราชบ ญญ ต ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

พระราชบ ญญ ต ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๒๔ พระราชบ ญญ ต การท างานของคนต างด าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๓ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป นป ท ๖๓ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

ค ม อการจ ดทาเอกสารหล กฐาน การใช จ ายเง นอ ดหน น

ค ม อการจ ดทาเอกสารหล กฐาน การใช จ ายเง นอ ดหน น ค ม อการจ ดทาเอกสารหล กฐาน การใช จ ายเง นอ ดหน น กล มตรวจสอบภายใน สาน กงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๕๖ คานา ค ม อการจ ดทาเอกสารหล กฐานการใช จ ายเง นอ ดหน นฉบ บน จ ดท าข นจากการรวบรวม และประมวลป ญหาท ได พบจากการตรวจสอบหล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต พ มพ คร งแรก ธ นวาคม 2554 จ านวนการพ มพ 70 เล ม จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต คณะท างาน ฯ 1. น.ส.ส ร กานต

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง)

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ศ นย กาก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สาน กงาน ป.ป.ช. เด อนธ นวาคม 2556 ๒ สารบ ญ บทท หน

More information

โดย พ นต ารวจเอก โรจนช ย ส ขสมย ง เลขท 90 หล กส ตร การบร หารงานต ารวจช นส ง ร นท 38 กองบ ญชาการศ กษา พ.ศ.2557

โดย พ นต ารวจเอก โรจนช ย ส ขสมย ง เลขท 90 หล กส ตร การบร หารงานต ารวจช นส ง ร นท 38 กองบ ญชาการศ กษา พ.ศ.2557 ค ม อการบร หารงาน การด าเน นการร อถอนอาคารท ท าการพ ส จน หล กฐานในส งก ดศ นย พ ส จน หล กฐาน 2 ซ งได ร บความช วยเหล อจากสหร ฐอเมร กาตามโครงการ เอ ไอ ด หร อย ซ อม โดย พ นต ารวจเอก โรจนช ย ส ขสมย ง เลขท 90

More information

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ๑. ด านการเบ กจ ายเง น สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ข อตรวจพบ การเบ กจ ายเง น ย งม ความเส ยงส าค ญต อการจ ายเง นเก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ของกล มบร หารงานคล งและส นทร พย ส าน กอ านวยการ ส าน กงานปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ เร อง กระบวนการบร หารงานคล งและส นทร พย รห ส WM สารบ ญ เร อง หน า หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ

More information

แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น

แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น เอกสารแนบ 1 แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น กล มงานระบบบ ญช ภาคร ฐ ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ ธ นวาคม 2556 กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า ความเป นมา 1 ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค าน า จากการปร บปร งกระบวนการจ ดการความร ในป จจ บ น ท าให หน วยงานต องจ ดการ ความร ให เป นระบบ ม มาตรฐานเพ

More information

ค ม อปฏ บ ต งานด านการควบค มการเง น การบ ญช ระบบการควบค มการเง นหน วยงานย อย พ.ศ.2544

ค ม อปฏ บ ต งานด านการควบค มการเง น การบ ญช ระบบการควบค มการเง นหน วยงานย อย พ.ศ.2544 ค ม อปฏ บ ต งานด านการควบค มการเง น การบ ญช ระบบการควบค มการเง นหน วยงานย อย พ.ศ.2544 โดยหน วยตรวจสอบภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 เอกสารลาด บท 7/2554 คาน า ด วยหน วยตรวจสอบภายใน

More information

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง 1 ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง ระเบ ยบ ส าน กงานนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 และแก ไขเพ มเต ม ข อ 18 (1-6) ข อ 19 ข อ 20 ข อ 21 ข อ 22 ข อ 23ข อ 24 ข อ 26 ข อ 26 ว ธ การซ อ และการจ างคร งหน

More information