รายงาน การจ ดการพล งงาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงาน การจ ดการพล งงาน"

Transcription

1 รายงาน การจ ดการพล งงาน ประจาป 2556 ช อน ต บ คคล : ช ออาคารควบค ม : มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน TSIC - ID : ส งรายงานภายใน ม นาคม 2557

2 ใบคาร บรองการจ ดทารายงานการจ ดการพล งงาน ของอาคารควบค ม มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน 1. ประธานคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน ข าพเจ าในฐานะประธานคณะทางานด านการจ ดการพล งงานของอาคารควบค ม ขอร บรองว าได ดาเน น การจ ดการพล งงานให เป นไปตามท กฎกระทรวงกาหนดท กประการ 2. ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ลงช อ... (รองศาสตราจารย ดร.สมบ ต ช ณะวงศ ) ว นท.../.../... ข าพเจ าในฐานะผ ร บผ ดชอบด านพล งงานของอาคารควบค ม ขอร บรองว าได ดาเน นการจ ดการพล งงาน ให เป นไปตามท กฎกระทรวงกาหนดท กประการ ลงช อ... ลงช อ... (นายไพศาล ถนอมชาต ) (นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ ) ตาแหน งผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ ตาแหน งผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ ทะเบ ยนเลขท ผชอ.950 ทะเบ ยนเลขท ผชอ ว นท.../.../... ว นท.../.../ เจ าของอาคารควบค ม ข าพเจ าในฐานะเจ าของอาคารควบค ม/ผ ร บมอบอานาจ ขอร บรองว าได ดาเน นการจ ดการพล งงานให เป นไปตามท กฎกระทรวงกาหนดท กประการ ลงช อ... (รองศาสตราจารย ดร.สมบ ต ช ณะวงศ ) ว นท.../.../...

3 สารบ ญ หน า ข อม ลเบ องต น 1 ข อม ลด านการจ ดการพล งงาน ข นตอนท 1 คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน 3 ข นตอนท 2 การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น 9 ข นตอนท 3 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 10 ข นตอนท 4 การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน 13 ข นตอนท 5 การกาหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน 22 และแผนการฝ กอบรมและก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ข นตอนท 6 การดาเน นการตามแผนอน ร กษ พล งงาน การตรวจสอบและ 37 ว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน ข นตอนท 7 การตรวจต ดตามและประเม นการจ ดการพล งงาน 45 ข นตอนท 8 การทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน 52 ภาคผนวก ภาคผนวก ก. ข อม ลการใช อาคาร ภาคผนวก ข. ข อม ลระบบไฟฟ า ภาคผนวก ค. ข อม ลการใช เช อเพล งและพล งงานหม นเว ยน ภาคผนวก ง. ข อม ลการใช เช อเพล งในการผล ตไฟฟ า ภาคผนวก จ. ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ า ภาคผนวก ฉ. ส ดส วนการใช พล งงานความร อน ภาคผนวก ช. การประเม นศ กยภาพของเคร องจ กร/อ ปกรณ ท ม น ยสาค ญ เพ อนาไปค นหามาตรการอน ร กษ พล งงาน

4 ข อม ลเบ องต น ข อม ลท วไป 1. ช อน ต บ คคล: มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ช ออาคารควบค ม: มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน TSIC - ID: ระบ กล มอาคารควบค ม ด งน กล มท 1 (ขนาดเล ก) : อาคารควบค มท ใช เคร องว ดไฟฟ าหร อต ดต งหม อแปลงไฟฟ ารวมก นน อยกว าสามพ นก โลว ตต หร อสาม พ นห าร อยสามส บก โลโวลต แอมแปร หร ออาคารควบค มท ใช พล งงานไฟฟ า พล งงานความร อนจากไอน า หร อ พล งงานส นเปล อง อ นๆ โดยม ปร มาณพล งงานเท ยบเท าพล งงานไฟฟ าต ากว าหกส บล านเมกะจ ล/ป กล มท 2 (ขนาดใหญ ) : อาคารควบค มท ใช เคร องว ดไฟฟ าหร อต ดต งหม อแปลงไฟฟ ารวมก นต งแต สามพ นก โลว ตต หร อสามพ น ห าร อยสามส บก โลโวลต แอมแปร ข นไปหร ออาคารควบค มท ใช พล งงานไฟฟ า พล งงานความร อนจากไอน า หร อพล งงาน ส นเปล องอ นๆ โดยม ปร มาณพล งงานเท ยบเท าพล งงานไฟฟ าต งแต หกส บล านเมกะจ ล/ป ข นไป 3. ท อย อาคาร เลขท หม ท 6 ถนน มาล ยแมน ตาบล กาแพงแสน อาเภอ กาแพงแสน จ งหว ด นครปฐม รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร E : mail 4. ประเภทอาคาร สาน กงาน โรงแรม โรงพยาบาล ศ นย การค า สถานศ กษา อ นๆ (ระบ ) อาคารเร มเป ดดาเน นการ เม อป พ.ศ จานวนพน กงาน 2,326 คน จานวน 6 คณะ 3 ศ นย 4 กอง 3 สาน ก 2 สถาบ น และ 1 สถาน 6. จานวนอาคารท งหมด : 831 อาคาร (รายละเอ ยดจานวนอาคาร แสดงในภาคผนวก ก.) 7. สาหร บอาคารประเภทโรงแรม จานวนห องพ กท งหมด - ห อง (รายละเอ ยดจานวนห องพ กท จาหน ายได แสดงในภาคผนวก ก.) 8. สาหร บอาคารประเภทโรงพยาบาล จานวนเต ยงคนไข ในท งหมด - เต ยง (รายละเอ ยดจานวนเต ยงคนไข ใน แสดงในภาคผนวก ก.) 4

5 9. ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ลาด บท ช อ - นามสก ล ค ณสมบ ต *** ทะเบ ยนเลขท ค ณไพศาล ถนอมชาต ค ณส ทธ ช ย อ นน ร กษ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ผชอ.950 ผชอ ***ค ณสมบ ต ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ (ก) (ข) (ค) (ง) เป นผ สาเร จการฝ กอบรมหล กส ตรผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ท อธ บด ให ความเห นชอบ (จ) ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส อน ร กษ พล งงาน (ก) เป นผ สาเร จการฝ กอบรมหล กส ตรผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ท อธ บด ให ความเห นชอบ (ข) เป นผ ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งและม ประสบการณ การทางานในอาคารอย างน อยสามป โดยม ผลงานด านการอน ร กษ พล งงานตามการร บรองของเจ าของโรงงานควบค มหร อเจ าของอาคารควบค ม เป นผ ได ร บปร ญญาทางว ศวกรรมศาสตร หร อทางว ทยาศาสตร โดยม ผลงานด านการอน ร กษ พล งงานตามการร บรองของเจ าของอาคาร ควบค ม เป นผ สาเร จการฝ กอบรมด านการอน ร กษ พล งงานหร อการฝ กอบรมท ม ว ตถ ประสงค คล ายคล งก นท อธ บด ให ความเห นชอบ เป นผ ท สอบได ตามเกณฑ ท กาหนดจากการจ ดสอบผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ซ งจ ดโดยกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและ เป นผ ท สอบได ตามเกณฑ ท กาหนดจากการจ ดสอบผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ซ งจ ดโดยกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน 5

6 ข อม ลด านการจ ดการพล งงาน ข นตอนท 1 คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน 1.1 โครงสร างคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน รองอธ การบด ว ทยาเขต กาแพงแสน ประธานกรรมการ ผ อานวยการสาน กงานว ทยา เขตกาแพงแสน กรรมการ นายน สรณ ปานนพภา ผ ช วยรองอธ การบด ฝ ายบร หารและประก นค ณภาพ ว ทยาเขตกาแพงแสง รองประธานกรรมการ นามณฑน อ บลส งห นางอ บลวรรณ เอกท งบ ว นายมณฑล แผนสท าน กรรมการ นายส งวรณ ศร ร ญต กรรมการ นายว เช ยน วงษ วาศ กรรมการ นายหท ยเทพ วงศ ว วรรณ กรรมการ นายไชโย ส งห โตทอง กรรมการ นายพ ลลภ ส วรรณฤกษ กรรมการ นายดน ย ย มหงษ กรรมการ นางส วาร มณ เนตร กรรมการ นายสมเก ยรต ศร อน นตคม กรรมการ ห วหน าบร การสาธารณ ปโภค กรรมการและเลขาน การ นายไพศาล ถนอมชาต กรรมการและผ ช วยเลขาน การ นายสมาน ทองแท กรรมการและผ ช วยเลขาน การ นางนวพร บ ญม กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ร ปท 1-1 ผ งโครงสร างคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน 3

7 1.2 การแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน และอานาจหน าท ความร บผ ดชอบ ร ปท 1-2 คาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน และอานาจหน าท ความร บผ ดชอบ 4

8 ร ปท 1-2 คาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน และอานาจหน าท ความร บผ ดชอบ 5

9 ร ปท 1-2 คาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน และอานาจหน าท ความร บผ ดชอบ 6

10 1.3 ว ธ การเผยแพร คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน เพ อให พน กงานท กคนร บทราบ คาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน โดยอาคารได ดาเน นการเผยแพร และดาเน นการด งต อไปน ต ดประกาศ โปสเตอร จานวนต ดประกาศ.. แห ง จานวนต ดประกาศ.. แห ง เอกสารเผยแพร เส ยงตามสาย แผ นพ บ/วารสาร...ฉบ บ ส ปดาห ละ.. คร ง ช วงเวลา... จดหมายอ เล กทรอน กส การประช มพน กงาน จานวนผ ได ร บ.. คน เด อนละ 1 คร ง ระด บของผ ได ร บ. อ นๆ (ระบ ) เว ปไซต หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน (ก) ประช มคณะกรรมการจ ดการพล งงาน 7

11 (ใส เอกสารการเผยแพร คณะทางานฯ ว ธ การท 2) (ข) เว ปไซต ร ปท 1-3 ภาพการเผยแพร คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน หมายเหต : กรณ ม ว ธ การเผยแพร มากกว า 2 ว ธ การ อาคารสามารถเพ มจานวนการแสดงเอกสาร หล กฐานร ปภาพต างๆเพ มเต ม 8

12 ข นตอนท 2 การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น ผลการประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น ระด บ คะแนน นโยบายการอน ร กษ พล งงาน ตารางท 2.1 การประเม นการจ ดการพล งงานขององค กร การจ ดองค กร การกระต นและสร าง แรงจ งใจ ระบบข อม ลข าวสาร ประชาส มพ นธ การลงท น 4 ม นโยบายการจ ด การพล งงานจากฝ ายบร หาร และถ อเป นส วนหน งของ นโยบายของบร ษ ท ม การจ ดองค กรและเป น โครงสร างส วนหน งของฝ าย บร หารกาหนดหน าท ความ ร บผ ดชอบไว ช ดเจน ม การประสานงานระหว าง ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน และท มงานท ก ระด บอย าง สม าเสมอ กาหนดเป าหมายท ครอบคล ม ต ดตามผล หาข อผ ดพลาด ประเม นผล และควบค มการใช งบประมาณ ประชาส มพ นธ ค ณค าของ การประหย ดพล งงาน และ ผลการดาเน นงานของการ จ ดการพล งงาน จ ดสรรงบประมาณโดยละเอ ยด โดยพ จารณาถ งความสาค ญ ของโครงการ 3 ม นโยบายและม การ สน บสน นเป นคร งคราวจาก ฝ ายบร หาร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน รายงานโดยตรงต อคณะ กรรมการจ ดการพล งงาน ซ ง ประกอบด วยห วหน าฝ าย ต างๆ คณะกรรมการอน ร กษ พล งงานเป นช องทางหล ก ในการดาเน นงาน แจ งผลการใช พล งงานจาก ม เตอร ย อยให แต ละฝ ายทราบ แต ไม ม การแจ งถ งผลการ ประหย ด ให พน กงานร บทราบ โครงการอน ร กษ พล งงาน และให ม การประชา ส มพ นธ อย างสม าเสมอ ใช ระยะเวลา ค มท นเป นหล ก ในการพ จารณาการลงท น 2 ไม ม การกาหนดนโยบายท ช ดเจน โดยผ บร หารหร อ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ม ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน รายงานต อคณะกรรมการ เฉพาะก จ แต สายงานบ งค บ บ ญชาไม ช ดเจน คณะกรรมการเฉพาะก จ เป นผ ดาเน นการ ทารายงานต ดตามประเม น ผล โดยด จากม เตอร ให คณะ กรรมการเฉพาะก จเข ามา เก ยวข องก บการต งงบประ มาณ จ ดฝ กอบรมให พน กงาน ร บทราบเป นคร งคราว ลงท นโดยด มาตรการท ม ระยะเวลาค มท นเร ว 1 ไม ม แนวทางปฏ บ ต ท ทาไว เป นลายล กษณ อ กษร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานม ขอบเขตหน าท ความ ร บผ ดชอบจาก ด ม การต ดต ออย างไม เป น ทางการระหว างว ศวกรก บ ผ ใช พล งงาน (พน กงาน) ม การสร ปรายงานด าน ค าใช จ ายการใช พล งงานเพ อใช ก นภายในฝ ายว ศวกรรม แจ งให พน กงานทราบอย าง ไม เป นทางการเพ อส งเสร ม การใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ พ จารณาเฉพาะมาตรการท ลงท นต า 0 ไม ม นโยบายท ช ดเจน ไม ม ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ไม ม การต ดต อก บผ ใช พล งงาน ไม ม ระบบรวบรวมข อม ลและ บ ญช การใช พล งงาน ไม ม การสน บสน นการ ประหย ดพล งงาน ไม ม การลงท นใดๆในการ ปร บปร งประส ทธ ภาพ การใช พล งงาน หมายเหต : 1. ข อม ลการประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต นประเม นบ คลากรจานวน 15 หน วยงาน จากท งหมด 18 หน วยงาน ค ดเป นร อยละ ในกรณ ท อาคารควบค มพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงานในรอบท สอง ในข นตอนน อาคารควบค มจะดาเน นการหร อไม ดาเน นการก ได หากดาเน น การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานภายในองค กรต อเน องท กๆป จะทาให ทราบสถานภาพการจ ดการพล งงานท ม การเปล ยนแปลงได ด ย งข น 3. การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานในภาพรวมของอาคารควบค ม หากทางอาคารม ว ธ การอ นท เหมาะสมกว า ก สามารถนามาใช แทน ตารางด านบนได 9

13 ข นตอนท 3 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 3.1 นโยบายอน ร กษ พล งงานขององค กร เพ อแสดงเจตจานงและความม งม นในการดาเน นการด านการอน ร กษ พล งงาน อาคารควบค มได กาหนด นโยบายอน ร กษ พล งงานตามว ตถ ประสงค และเป าหมายการอน ร กษ พล งงาน ซ งสอดคล องก บสถานภาพการใช พล งงานและเหมาะสมก บอาคารควบค ม ด งต อไปน หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งประกาศนโยบายอน ร กษ พล งงาน ร ปท 3-1 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 10

14 หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งประกาศนโยบายอน ร กษ พล งงาน ร ปท 3-1 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 11

15 3.2 การเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน เพ อให พน กงานท กคนร บทราบและปฏ บ ต ตามนโยบายอน ร กษ พล งงานของอาคารควบค ม จ งได ดาเน นการ เผยแพร และดาเน นการด งต อไปน ว ธ การเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน ต ดประกาศ โปสเตอร จานวนต ดประกาศ.. แห ง จานวนต ดประกาศ.. แห ง เอกสารเผยแพร เส ยงตามสาย แผ นพ บ/วารสาร...ฉบ บ ส ปดาห ละ.. คร ง ช วงเวลา... จดหมายอ เล กทรอน กส การประช มพน กงาน จานวนผ ได ร บ.. คน เด อนละ 1 คร ง ระด บของผ ได ร บ. อ นๆ (ระบ ) เว ปไซต หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน (ก) การประช มคณะกรรมการจ ดการพล งงาน (ข) เว ปไซต ร ปท 3-2 ภาพการเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน หมายเหต : กรณ ม ว ธ การเผยแพร มากกว า 2 ว ธ การ อาคารสามารถเพ มจานวนการแสดงเอกสาร หล กฐานร ปภาพต างๆเพ มเต ม 12

16 ข นตอนท 4 การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงานขององค กรแบ งออกได เป น 3 ระด บ ค อ (ก) การประเม นระด บองค กร (ข) การประเม นระด บการบร การ (ค) การประเม นระด บเคร องจ กร/อ ปกรณ โดยม แนวทางดาเน นการด งต อไปน 4.1 การประเม นระด บองค กร ก. เปร ยบเท ยบข อม ลการใช พล งงาน การใช พล งงานไฟฟ า kwh ข อม ลเปร ยบเท ยบการใช พล งงานไฟฟ ารายเด อน ป 2555 และป ,000, ,800, ,600, ,400, ,200, ,000, , ป 2555 ป , , , ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เด อน ร ปท 4-1 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบการใช พล งงานไฟฟ ารายเด อน ป 2555 และป 2556 หมายเหต : รายละเอ ยดอ างอ งอย ในภาคผนวก ข. 13

17 1 MJ การใช พล งงานความร อน การใช พล งงานความร อน ไม ม การใช เช อเพล ง ป 2555 ป ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เด อน ร ปท 4-2 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบการใช พล งงานความร อนจากเช อเพล งรายเด อน ป 2555 และป 2556 หมายเหต : รายละเอ ยดอ างอ งอย ในภาคผนวก ค. การใช พล งงานเช อเพล งผล ตไฟฟ า MJ การใช พล งงานเช อเพล งผล ตไฟฟ า ไม ม การใช เช อเพล ง ป 2555 ป ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เด อน ร ปท 4-3 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบการใช พล งงานเช อเพล งผล ตไฟฟ ารายเด อน ป 2555 และป 2556 หมายเหต : รายละเอ ยดอ างอ งอย ในภาคผนวก ง. 14

18 ปร มาณการใช พล งงานไฟฟ าแยกรายระบบ kwh 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 ป 2555 ป 2556 ระบบ ร ปท 4-4 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบปร มาณการใช พล งงานไฟฟ าแยกรายระบบ ป 2555 และป 2556 หมายเหต : รายละเอ ยดอ างอ งอย ในภาคผนวก จ. ปร มาณการใช พล งงานความร อนแยกรายระบบ 1.20 MJ ไม ม การใช เช อเพล ง ป 2555 ป ระบบ ร ปท 4-5 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบปร มาณการใช พล งงานความร อนแยกรายระบบ ป 2555 และป 2556 หมายเหต : รายละเอ ยดอ างอ งอย ในภาคผนวก ฉ. 15

19 ป 2555 ป 2556 ให ใส กราฟวงกลม 0% (Pie Chart) แสดงส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าและความร อน 100% ไฟฟ า ความร อน ให ใส กราฟวงกลม 0% (Pie Chart) แสดงส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าและความร อน 100% ไฟฟ า ความร อน ส ดส วนการใช พล งงาน ป 2555 ส ดส วนการใช พล งงาน ป 2556 ร ปท 4-6 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบส ดส วนการใช พล งงาน ท งสองป หมายเหต : รายละเอ ยดอ างอ งอย ในภาคผนวก จ และ ฉ ข. เปร ยบเท ยบข อม ลการใช พล งงานหร อด ชน การใช พล งงานเท ยบก บค าเป าหมายภายในอาคาร หร อเปร ยบเท ยบข อม ลการใช พล งงานก บอาคารอ น (ถ าม ) ไม ม ข อม ลเปร ยบเท ยบข อม ลการใช พล งงานหร อด ชน การใช พล งงานเท ยบก บค าเป าหมายภายในอาคาร ร ปท 4-7 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบข อม ลการใช พล งงานหร อด ชน การใช พล งงาน เท ยบก บค าเป าหมายภายในอาคารหร อเปร ยบเท ยบข อม ล (ถ าม ) 16

20 4.2 การประเม นระด บการบร การ ค าการใช พล งงานจาเพาะของพ นท ใช สอย (ท กกรณ ) ตารางท 4.1 ปร มาณการใช พล งงานต อหน วยพ นท ใช สอยท ใช งานจร งในรอบป 2555 และป 2556 เด อน พ นท ใช สอยท ใช งานจร ง (ตารางเมตร) ไฟฟ า (ก โลว ตต -ช วโมง) ปร มาณพล งงานท ใช ค าการใช พล งงานจาเพาะ (SEC) ความร อน (เมกะจ ล) (เมกะจ ล/ตารางเมตร) ม.ค , ,499, ม.ค , ,599, ก.พ , ,689, ก.พ , ,596, ม.ค , ,701, ม.ค , ,629, เม.ย , ,503, เม.ย , ,470, พ.ค , ,629, พ.ค , ,637, ม.ย , ,755, ม.ย , ,717, ก.ค , ,831, ก.ค , ,844, ส.ค , ,713, ส.ค , ,903, ก.ย , ,761, ก.ย , ,852, ต.ค , ,529, ต.ค , ,556, พ.ย , ,712, พ.ย , ,690, ธ.ค , ,721, ธ.ค , ,339, รวม 7,344, ,048, รวม 7,344, ,837, เฉล ย 612, ,670, เฉล ย 612, ,653, เด อน พ นท ใช สอยท ใช งานจร ง (ตารางเมตร) ปร มาณพล งงานท ใช ไฟฟ า (ก โลว ตต -ช วโมง) ความร อน (เมกะจ ล) ค าการใช พล งงานจาเพาะ (SEC) (เมกะจ ล/ตารางเมตร) 7.88 หมายเหต : ค าการใช พล งงานจาเพาะ (SEC) =ปร มาณพล งงานไฟฟ า (ก โลว ตต -ช วโมง) x 3.6 (เมกะจ ล/ก โลว ตต -ช วโมง)+ปร มาณพล งงานความร อน (เมกะจ ล) พ นท ใช สอยท ใช งานจร ง (ตารางเมตร) 17

21 MJ/ตารางเมตร ด ชน การใช พล งงานในรอบป 2555 และป ป 2555 ป ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เด อน ร ปท 4-7 ค าการใช พล งงานจาเพาะของพ นท ใช สอยในรอบป 2555 และป

22 4.3 การประเม นระด บเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก การค นหาการใช พล งงานท ม น ยสาค ญในเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก อาคารควบค มได ดาเน นการโดยการตรวจว ดหา ข อม ลปร มาณการใช พล งงาน ช วโมงการทางาน และว เคราะห หาค าประส ทธ ภาพและการส ญเส ยพล งงานในแต ละเคร องจ กร/ อ ปกรณ หล กท ม การใช ในอาคารควบค ม ซ งม ผลสร ปได ด งน 19

23 ระบบท ใช พล งงาน ระบบปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแยกส วน 9000 Btu/hr 8 มากกว า 8 ป 2,000 8, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 157 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 165 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 127 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 261 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 332 มากกว า 8 ป 2,000 1,004, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 251 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 177 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 364 มากกว า 8 ป 2,000 1,541, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 132 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 240 มากกว า 8 ป 2,000 1,161, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 134 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 215 มากกว า 8 ป 2,000 1,248, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 39 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 131 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 162 มากกว า 8 ป 2,000 1,176, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 2 มากกว า 8 ป 2,000 21, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 4 มากกว า 8 ป 2,000 46, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 1 มากกว า 8 ป 2,000 18, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 1 มากกว า 8 ป 2,000 24, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 2 มากกว า 8 ป 2,000 72, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 2 มากกว า 8 ป 2,000 84, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 3 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr ระบบแสงสว าง หลอดฟล ออเรสเซนต 36 W 196,700 มากกว า 8 ป 2,000 2,352, W/m W/m 2 หลอดฟล ออเรสเซนต 18 W 63,552 มากกว า 8 ป 2, , W/m W/m 2 หมายเหต : ให ดาเน นการบ นท กเฉพาะเคร องจ กร/อ ปกรณ หล กท ม น ยสาค ญ ตารางท 4.4 แบบบ นท กข อม ลการใช พล งงานไฟฟ าท ม น ยสาค ญของเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก พ ก ด ช อเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก ขนาด หน วย จานวน อาย การใช งาน (ป ) ช วโมง ใช งาน เฉล ย/ป 20 ปร มาณการใช พล งงานไฟฟ า (ก โลว ตต -ช วโมง/ป ) ส ดส วนการ ใช พล งงาน ในระบบ ค าพ ก ด ค าประส ทธ ภาพหร อสมรรถนะ หน วย ใช งานจร ง หน วย หมายเหต

24 ตารางท 4.5 แบบบ นท กข อม ลการใช พล งงานความร อนม น ยสาค ญของเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก ระบบท ใช พล งงาน ช อเคร องจ กร/ อ ปกรณ หล ก พ ก ด การใช เช อเพล ง ปร มาณการ ค าประส ทธ ภาพหร อสมรรถนะ ช วโมง ส ดส วนการ อาย การใช ใช พล งงานความ จานวน ใช งาน ใช พล งงาน ขนาด หน วย งาน (ป ) ชน ด หน วย ร อน ค าพ ก ด หน วย ใช งานจร ง หน วย เฉล ย/ป ในระบบ (เมกะจ ล/ป ) หมายเหต ไม ม การใช เช อเพล ง หมายเหต : ให ดาเน นการบ นท กเฉพาะเคร องจ กร/อ ปกรณ หล กท ม น ยสาค ญ 21

25 ข นตอนท 5 การกาหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน และแผนการฝ กอบรมและก จกรรมเพ อ ส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน อาคารควบค มได กาหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน โดยม รายละเอ ยดการดาเน นการด งต อไปน 5.1 การกาหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน เป าหมายการอน ร กษ พล งงาน การกาหนดเป าหมาย ค าเป าหมาย ร อยละท ลดลงของปร มาณพล งงานท ใช เด ม 7.03 ระด บของค าการใช พล งงานต อหน วยบร การ ระด บของค าการใช พล งงานต อหน วยบร การ ระด บของค าการใช พล งงานต อหน วยบร การ หมายเหต : กรณ เล อกเป าหมายการอน ร กษ พล งงานเป นค าการใช พล งงานต อหน วยบร การ และม หลายบร การให ระบ ให ครบตามบร การท อาคารดาเน นการ 22

26 ลาด บ ท ด านไฟฟ า ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ชน ด ปร มาณ (หน วย/ป ) หน วยเช อเพล ง บาท/ป 1 บาร งร กษาเคร องปร บอากาศแบบแยกส วน , ,830, ,455, ป ดหลอดไฟในเวลาพ กเท ยง และเวลาท ไม ใช งาน , ,658, กาหนดช วงเวลาการใช งานเคร องปร บอากาศ - 492, ,870, ด านความร อน มาตรการ รวมด านไฟฟ า ,410, ,359, ,455,000 รวมด านความร อน หมายเหต : 1. ร อยละผลประหย ด ค ดเท ยบจากข อม ลการใช พล งงานรวมในป ท ผ านมา 2. อ ตราค าไฟฟ าเฉล ย 3.80 บาท/ก โลว ตต -ช วโมง (ป 2554) 3. อ ตราค าเช อเพล ง บาท/(ระบ หน วย) (ป 2554) ตารางท 5.1 มาตรการและเป าหมายในการดาเน นการอน ร กษ พล งงาน ในรอบป 2556 เป าหมายการประหย ด ไฟฟ า เช อเพล ง 23 ร อยละ ผลประหย ด เง นลงท น (บาท) ระยะ เวลา ค นท น (ป )

27 ลาด บ ท มาตรการ ตารางท 5.2 แผนอน ร กษ พล งงานด านไฟฟ า ประจาป 2556 ว ตถ ประสงค เร มต น ส นส ด 1 บาร งร กษาเคร องปร บอากาศแบบแยกส วน เพ อลดการใช พล งงาน ม.ค.-56 ธ.ค.-56 1,455,000 นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ 2 ป ดหลอดไฟในเวลาพ กเท ยง และเวลาท ไม ใช งาน เพ อลดการใช พล งงาน ม.ค.-56 ธ.ค นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ 3 กาหนดช วงเวลาการใช งานเคร องปร บอากาศ เพ อลดการใช พล งงาน ม.ค.-56 ธ.ค นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ (เด อน/ป ) ระยะเวลา (เด อน/ป ) เง นลงท น (บาท) ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต : ผ ร บผ ดชอบ หมายถ ง บ คคลท ร บผ ดชอบมาตรการ 24

28 ตารางท 5.3 แผนอน ร กษ พล งงานด านความร อน ประจาป 2556 ลาด บ ท มาตรการ ว ตถ ประสงค ระยะเวลา เร มต น ส นส ด (เด อน/ป ) (เด อน/ป ) เง นลงท น (บาท) ผ ร บผ ดชอบ ไม ม มาตรการด านความร อน หมายเหต : ผ ร บผ ดชอบ หมายถ ง บ คคลท ร บผ ดชอบมาตรการ 25

29 รายละเอ ยดมาตรการอน ร กษ พล งงาน (สาหร บมาตรการด านไฟฟ า) 1) มาตรการลาด บท : 1 2) ช อมาตรการ: บาร งร กษาเคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 3) ผ ร บผ ดชอบมาตรการ: นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ ตาแหน ง ผชอ. 4) อ ปกรณ ท ปร บปร ง: เคร องปร บอากาศ 5) จานวนอ ปกรณ ท ปร บปร ง: 2910 เคร อง 6) สถานท ปร บปร ง: มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน 7) สาเหต การปร บปร ง: ให เคร องปร บอากาศทางานอย างม ประส ทธ ภาพ ลดการใช พล งงาน และเพ อย ดอาย อาย การใช งาน ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป 8) เป าหมายเช งปร มาณ 0 481, ,830, ) ระด บการใช พล งงานอ างอ งก อนการปร บปร ง 6,020 9,632, ,601, ) ระด บการใช พล งงานเป าหมายหล งการปร บปร ง 6,020 9,150, ,771, ) เง นลงท นท งหมด 1,455, บาท 12) ระยะเวลาค นท น 0.80 ป 13) รายละเอ ยดการดาเน นการปร บปร ง: ตรวจเช คทาความสะอาดและบาร งร กษาเคร องปร บอากาศชน ดแยกส วนตามระยะเวลา 14) ว ธ การตรวจสอบผลการประหย ดหล งปร บปร ง 1.หาจานวนเคร องปร บอากาศเพ อหาค ากาล งไฟฟ า และช วโมงการใช งานต อว น,ว นต อป เพ อคานวณหา kwh/ป ก อนปร บปร ง 2.คานวณหา kwh/ป ท ประหย ดได โดยใช การประมาณบาร งร กษาเคร องปร บอากาศสามารถประหย ดพล งงานได 5% 3.นาค า (kwh (ก อนปร บปร ง)x5%) จะได kwh (ท ประหย ดได ) 15) แสดงว ธ การคานวณประกอบ แสดงการคานวณไว ในตารางหน าถ ดไป 26

30 รายละเอ ยดการคานวณ ลาด บ รายการ ส ญล กษณ การคานวณ ปร มาณ หน วย ก อนการปร บปร ง 1 จานวนเคร องปร บอากาศ ขนาด BTU/Hr BTU/Hr N Audit Data 2,910 เคร อง 2 กาล งไฟฟ ารวม kw 1 Audit Data 6, kw 3 ช วโมงทางานต อว น H d1 Audit Data 8 ชม./ว น 4 ว นทางานต อป D y Audit Data 250 ว น/ป 5 Factor การใช งาน D F Audit Data 80 % 6 พล งงานไฟฟ าก อนปร บปร ง E 1 (kw 1 )(H d1 )(D y )(D F ) 9,632, kwh/ป หล งการปร บปร ง 7 การบาร งร กษาประเม นว าสามารถประหย ดพล งงานได 5% Save 5 % 8 พล งงานไฟฟ าท ประหย ดได รวม E s E 1 x5% 481, kwh/ป 9 ค าไฟฟ าเฉล ย E c ข อม ลค าไฟฟ า 3.80 บาท/kWh 10 ค ดเป นเง นท ประหย ดได B save E c xe s 1,830, บาท/ป การว เคราะห การลงท น 11 ราคาบาร งร กษาเคร องปร บอากาศ U C ราคาตลาด 500 บาท 12 ค ดเป นเง นลงท นท งส น Inv (U C xn ) 1,455, บาท 13 ม ระยะเวลาค นท น PB Inv/B save 0.80 ป 27

31 รายละเอ ยดมาตรการอน ร กษ พล งงาน (สาหร บมาตรการด านไฟฟ า) 1) มาตรการลาด บท : 2 2) ช อมาตรการ: ป ดหลอดไฟในเวลาพ กเท ยง และเวลาท ไม ใช งาน 3) ผ ร บผ ดชอบมาตรการ: นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ ตาแหน ง ผชอ. 4) อ ปกรณ ท ปร บปร ง: หลอดไฟฟ า ฟล ออเรสเซนต 5) จานวนอ ปกรณ ท ปร บปร ง: หลอด 6) สถานท ปร บปร ง: มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน 7) สาเหต การปร บปร ง: เพ อลดการใช พล งงานไฟฟ าและให สอดคล องต อนโยบายการอน ร กษ พล งงาน ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป 8) เป าหมายเช งปร มาณ , ,658, ) ระด บการใช พล งงานอ างอ งก อนการปร บปร ง ,928, ,928, ) ระด บการใช พล งงานเป าหมายหล งการปร บปร ง 1, ,492, ,269, ) เง นลงท นท งหมด - บาท 12) ระยะเวลาค นท น - ป 13) รายละเอ ยดการดาเน นการปร บปร ง: ให ดาเน นการป ดหลอดไฟในห องทางานตอนพ กเท ยง เพ อการประหย ดพล งงาน 14) ว ธ การตรวจสอบผลการประหย ดหล งปร บปร ง ทาการตรวจสอบว าห องทางานใดท สามารถป ดหลอดไฟได ในช วงพ กเท ยง 15) แสดงว ธ การคานวณประกอบ แสดงการคานวณไว ในตารางหน าถ ดไป 28

32 15) แสดงว ธ การคานวณประกอบ การสารวจก อนปร บปร ง อาคาร หลอดไฟฟ า บ ลลาสต จานวน กาล งไฟฟ า ช วโมงการใช งาน พล งงาน ค าใช จ าย ชน ด (ว ตต ) ชน ด (ว ตต ) (หลอด) (kw) (ช วโมง/ว น) (ว น/ป ) (%ใช งาน) (kwh/ป ) (บาท/ป ) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ฟล ออเรสเซนต 36 แกนเหล ก 10 30,000 1, ,794, ,619, มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ฟล ออเรสเซนต 18 แกนเหล ก 10 20, ,134, ,309, รวม 54 50,000 1, ,928, ,928, การสารวจหล งปร บปร ง มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ฟล ออเรสเซนต 36 แกนเหล ก 10 30,000 1, ,484, ,439, มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ฟล ออเรสเซนต 18 แกนเหล ก 10 20, ,008, ,830, รวม 54 50,000 1, ,492, ,269, ผลต าง , ,658, หมายเหต : ค าไฟฟ าต อหน วย 3.80 บาทต อหน วย 29

33 รายละเอ ยดมาตรการอน ร กษ พล งงาน (สาหร บมาตรการด านไฟฟ า) 1) มาตรการลาด บท : 3 2) ช อมาตรการ: กาหนดช วงเวลาการใช งานเคร องปร บอากาศ 3) ผ ร บผ ดชอบมาตรการ: นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ ตาแหน ง ผชอ 4) อ ปกรณ ท ปร บปร ง: เคร องปร บอากาศ 5) จานวนอ ปกรณ ท ปร บปร ง: 1,000 เคร อง 6) สถานท ปร บปร ง: มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน 7) สาเหต การปร บปร ง: ลดการใช พล งงานไฟฟ า ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป 8) เป าหมายเช งปร มาณ - 492, ,870, ) ระด บการใช พล งงานอ างอ งก อนการปร บปร ง 2, ,937, ,962, ) ระด บการใช พล งงานเป าหมายหล งการปร บปร ง 2, ,445, ,092, ) เง นลงท นท งหมด 0.00 บาท 12) ระยะเวลาค นท น 0.00 ป 13) รายละเอ ยดการดาเน นการปร บปร ง: ประช มช แจงทาความเข าใจก บกล มผ ใช เคร องปร บอากาศในส วนสาน กงาน และกาหนดเป นประกาศขอความร วมม อ 14) ว ธ การตรวจสอบผลการประหย ดหล งปร บปร ง กาหนดให ผ ร บผ ดชอบแต ละอาคารเป นผ ส มตรวจสอบและทาการบ นท กการตรวจสอบ จากน นจะนาส งท ผ ร บผ ดชอบโครงการ และนาข อม ลท ได มาประมวลผลประหย ดโดยการว เคราะห เป นร อยละท ให ความร วมม อ จากน นนาร อยละท ได มาเปร ยบเท ยบ ก บเป าหมายท ต งไว 15) แสดงว ธ การคานวณประกอบ แสดงว ธ การว เคราะห ในตารางหน าถ ดไป 30

34 การสารวจก อนปร บปร ง อ ปกรณ เคร องปร บอากาศ การสารวจหล งปร บปร ง อ ปกรณ เคร องปร บอากาศ ห อง/อาคาร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน 12, , , , , ,064, , , ,197, , , ,660, , , ,325, , , ,724, , , ,194, ,000 1,000 2, ,937, ,962, ขนาด (Btu/h) 12, , , , , , , , ,047, , , ,327, , , ,909, , , ,258, , , ,920, รวม 152,000 1,000 2, ,445, ,092, ผลต าง ห อง/อาคาร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน รวม ขนาด (Btu/h) หมายเหต : ค าไฟฟ าต อหน วย 3.80 บาทต อหน วย จานวน (เคร อง) จานวน (เคร อง) กาล งไฟฟ า (kw) กาล งไฟฟ า (kw) ช วโมงการใช งาน พล งงาน (ช วโมง/ว น) (ว น/ป ) (%ใช งาน) (kwh/ป ) ช วโมงการใช งาน พล งงาน (ช วโมง/ว น) (ว น/ป ) (%ใช งาน) (kwh/ป ) ค าใช จ าย (บาท/ป ) ค าใช จ าย (บาท/ป ) , ,870,

35 รายละเอ ยดมาตรการอน ร กษ พล งงาน (สาหร บมาตรการด านความร อน) 1) มาตรการลาด บท : 2) ช อมาตรการ: 3) ผ ร บผ ดชอบมาตรการ: ตาแหน ง 4) อ ปกรณ ท ปร บปร ง: 5) จานวนอ ปกรณ ท ปร บปร ง: 6) สถานท ปร บปร ง: 7) สาเหต การปร บปร ง: ล ตร/ป เมกะจ ล/ป บาท/ป 8) เป าหมายเช งปร มาณ 9) ระด บการใช พล งงานอ างอ งก อนการปร บปร ง 10) ระด บการใช พล งงานเป าหมายหล งการปร บปร ง 11) เง นลงท นท งหมด บาท 12) ระยะเวลาค นท น ป 13) รายละเอ ยดการดาเน นการปร บปร ง: 14) ว ธ การตรวจสอบผลการประหย ดหล งปร บปร ง 15) แสดงว ธ การคานวณประกอบ 32

36 5.2 แผนการฝ กอบรม และก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ตารางท 5.4 แผนการฝ กอบรมการอน ร กษ พล งงาน ประจาป 2556 ลาด บท หล กส ตร 1 โครงการอบรมส มมนาด านการ อน ร กษ พล งงาน กล ม ผ เข าอบรม จานวน ผ เข าอบรม ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผ ร บผ ดชอบ บ คลากร มก. 140 นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ เด อน หมายเหต : ผ ร บผ ดชอบ หมายถ ง บ คคลท ร บผ ดชอบหล กส ตรฝ กอบรม ตารางท 5.5 แผนก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป 2556 ลาด บท ก จกรรม 1 เด นรณรงค "พล งงานม ค ณค า ร ร กษาให ย งย น" กล ม จานวนเข า เด อน ผ ร บผ ดชอบ ผ เข าร วม ร วมก จกรรม ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. บ คลากร ก จกรรม มก. 100 นายวส นต ช ย กร งทว หมายเหต : ผ ร บผ ดชอบ หมายถ ง บ คคลท ร บผ ดชอบก จกรรม 33

37 5.3 การเผยแพร แผนฝ กอบรมและก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน เพ อให พน กงานท กคนร บทราบและเข าร วมดาเน นการตามแผนฝ กอบรมและก จกรรมเพ อส งเสร ม การอน ร กษ พล งงานขององค กร โดยอาคารได ดาเน นการเผยแพร และดาเน นการด งต อไปน ว ธ การเผยแพร แผนฝ กอบรมและก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ต ดประกาศ โปสเตอร จานวนต ดประกาศ.. แห ง จานวนต ดประกาศ.. แห ง เอกสารเผยแพร เส ยงตามสาย แผ นพ บ/วารสาร...ฉบ บ ส ปดาห ละ.. คร ง ช วงเวลา... จดหมายอ เล กทรอน กส การประช มพน กงาน จานวนผ ได ร บ.. คน ส ปดาห ละ.. คร ง ระด บของผ ได ร บ. อ นๆ (ระบ ) เว ปไซต หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร แผนฝ กอบรม (ก) เวปไซต 34

38 (ข) การประช มพน กงาน ร ปท 5-1 ภาพการเผยแพร แผนฝ กอบรม หมายเหต : กรณ ม ว ธ การเผยแพร มากกว า 2 ว ธ การ อาคารสามารถเพ มจานวนการแสดงเอกสาร หล กฐานร ปภาพต างๆเพ มเต ม 34

39 หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร แผนก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน (ก) เวปไซต (ข) การประช มพน กงาน ร ปท 5-2 ภาพการเผยแพร แผนก จกรรมส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน หมายเหต : กรณ ม ว ธ การเผยแพร มากกว า 2 ว ธ การ อาคารสามารถเพ มจานวนการแสดงเอกสาร หล กฐานร ปภาพต างๆเพ มเต ม 36

40 ข นตอนท 6 การดาเน นการตามแผนอน ร กษ พล งงาน การตรวจสอบและว เคราะห การ การปฏ บ ต ตามเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน และแผนการฝ กอบรม และก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 6.1 สร ปผลการต ดตามการดาเน นการของมาตรการอน ร กษ พล งงาน คณะทางานด านการจ ดการพล งงานได ดาเน นการต ดตามความก าวหน าของการปฏ บ ต ตามมาตรการและแผน อน ร กษ พล งงนท กาหนดไว โดยผลการดาเน นการสร ปได ด งต อไปน ลาด บท มาตรการ สถานภาพการดาเน นการ หมายเหต 1 ตารางท 6.1 สร ปผลการต ดตามการดาเน นการตามแผนอน ร กษ พล งงาน บาร งร กษาเคร องปร บอากาศแบบแยกส วน ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก 2 ป ดหลอดไฟในเวลาพ กเท ยง และเวลาท ไม ใช งาน ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก 3 กาหนดช วงเวลาการใช งานเคร องปร บอากาศ ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก 47

41 การตรวจสอบการปฏ บ ต ตามเป าหมายการอน ร กษ พล งงาน การต ดตามการดาเน นการ ร อยละท ลดลงของปร มาณพล งงาน ท ใช เด ม ระด บของค าการใช พล งงานต อ หน วยบร การท 1 ระด บของค าการใช พล งงานต อ หน วยบร การท 2 ระด บของค าการใช พล งงานต อ หน วยบร การท 3 ตารางท 6.2 สร ปผลการตรวจสอบการปฏ บ ต ตามเป าหมายการอน ร กษ พล งงาน แผนการอน ร กษ พล งงาน ตามเป าหมาย ผลการอน ร กษ พล งงาน ท เก ดข นจร ง

42 ตารางท 6.3 ผลการตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน สาหร บมาตรการด านไฟฟ า ช อมาตรการ: บาร งร กษาเคร องปร บอากาศแบบแยกส วน มาตรการลาด บท : 1 จากจานวนท งหมด: 3 มาตรการ ผลการอน ร กษ พล งงาน ระยะเวลาดาเน นการ เง นลงท น สถานภาพ ตามเป าหมาย ท เก ดข นจร ง ตามแผน ท เก ดข นจร ง การดาเน นการ ตามแผน ลงท นจร ง ไฟฟ า ไฟฟ า ดาเน นการ (บาท) (บาท) ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ม.ค.56- ธ.ค.56 ม.ค.56- ธ.ค.56 แล วเสร จ 1,455, ,455, , ,830, , ,157, หมายเหต : ระบ มาตรการเร ยงตามลาด บ โดยกรอก 1 แผ น ต อ 1 มาตรการ ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข นระหว างดาเน นการ : ความค ดเห นและข อเสนอแนะ : 39

43 ช อมาตรการ: ป ดหลอดไฟในเวลาพ กเท ยง และเวลาท ไม ใช งาน มาตรการลาด บท : 2 จากจานวนท งหมด: 3 มาตรการ ผลการอน ร กษ พล งงาน ระยะเวลาดาเน นการ เง นลงท น สถานภาพ ตามเป าหมาย ท เก ดข นจร ง ตามแผน ท เก ดข นจร ง การดาเน นการ ตามแผน ลงท นจร ง ไฟฟ า ไฟฟ า ดาเน นการ (บาท) (บาท) ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ม.ค.56- ธ.ค.56 ม.ค.56- ธ.ค.56 แล วเสร จ , ,658, , ,955, หมายเหต : ระบ มาตรการเร ยงตามลาด บ โดยกรอก 1 แผ น ต อ 1 มาตรการ ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข นระหว างดาเน นการ : ความค ดเห นและข อเสนอแนะ : 40

44 ช อมาตรการ: กาหนดช วงเวลาการใช งานเคร องปร บอากาศ มาตรการลาด บท : 3 จากจานวนท งหมด: 3 มาตรการ ผลการอน ร กษ พล งงาน ระยะเวลาดาเน นการ เง นลงท น สถานภาพ ตามเป าหมาย ท เก ดข นจร ง ตามแผน ท เก ดข นจร ง การดาเน นการ ตามแผน ลงท นจร ง ไฟฟ า ไฟฟ า ดาเน นการ (บาท) (บาท) ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ม.ค.56- ธ.ค.56 ม.ค.56- ธ.ค.56 แล วเสร จ , ,870, , ,205, หมายเหต : ระบ มาตรการเร ยงตามลาด บ โดยกรอก 1 แผ น ต อ 1 มาตรการ ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข นระหว างดาเน นการ : ความค ดเห นและข อเสนอแนะ : 41

45 ช อมาตรการ: มาตรการลาด บท : จากจานวนท งหมด: มาตรการ ระยะเวลาดาเน นการ เง นลงท น สถานภาพ ตามแผน ท เก ดข นจร ง การดาเน นการ ตามแผน ลงท นจร ง ตารางท 6.4 ผลการตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน สาหร บมาตรการด านความร อน ผลการอน ร กษ พล งงาน ตามเป าหมาย ท เก ดข นจร ง เช อเพล ง เช อเพล ง ดาเน นการ (บาท) (บาท) ชน ด ปร มาณ หน วย(ระบ ) บาท/ป ชน ด ปร มาณ หน วย(ระบ ) บาท/ป ไม ม มาตรการด านความร อน หมายเหต : ระบ มาตรการเร ยงตามลาด บ โดยกรอก 1 แผ น ต อ 1 มาตรการ ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข นระหว างดาเน นการ : ความค ดเห นและข อเสนอแนะ : 42

46 6.2 ผลการต ดตามการดาเน นงานของแผนการฝ กอบรมและก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ตารางท 6.4 สร ปสถานภาพการดาเน นงานตามหล กส ตรการฝ กอบรม ลาด บ ท ช อหล กส ตรการฝ กอบรม สถานภาพการดาเน นการ 1 โครงการอบรมส มมนา ดาเน นการตามแผน 140 ด านการอน ร กษ พล งงาน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก จานวน ผ เข า อบรม หมายเหต ล าช า เน องจาก ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก 43

47 ตารางท 6.5 สร ปสถานภาพการดาเน นงานตามก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ลาด บ ท ช อก จกรรม เพ อส งเสร ม การอน ร กษ พล งงาน สถานภาพการดาเน นการ จานวน ผ เข า ก จกรรม หมายเหต 1 เด นรณรงค "พล งงานม ค ณค า ร ร กษาให ย งย น" ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก 100 ล าช า เน องจาก ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก 44

48 ข นตอนท 7 การตรวจต ดตามและประเม นการจ ดการพล งงาน 7.1 คณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร การแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร 45

49 ร ปท 7-1 คาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร ร ปท 7-2 คาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร 46

50 ร ปท 7-3 คาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร 47

51 7.2 การเผยแพร คณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร เพ อให พน กงานท กคนร บทราบ คาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร โดยอาคารได ดาเน นการเผยแพร และดาเน นการด งต อไปน ว ธ การเผยแพร คณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร ต ดประกาศ โปสเตอร จานวนต ดประกาศ.. แห ง จานวนต ดประกาศ.. แห ง เอกสารเผยแพร เส ยงตามสาย แผ นพ บ/วารสาร...ฉบ บ ส ปดาห ละ.. คร ง ช วงเวลา... จดหมายอ เล กทรอน กส การประช มพน กงาน จานวนผ ได ร บ.. คน ส ปดาห ละ 1 คร ง ระด บของผ ได ร บ. อ นๆ (ระบ ) เว ปไซต หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร คณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร (ก) การประช มคณะกรรมการจ ดการพล งงาน (ข) เว ปไซต ร ปท 7-2 เผยแพร คาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร หมายเหต : กรณ ม ว ธ การเผยแพร มากกว า 2 ว ธ การ อาคารสามารถเพ มจานวนการแสดงเอกสาร หล กฐานร ปภาพต างๆเพ มเต ม 48

52 7.3 ผลการตรวจประเม นภายในองค กร ตารางท 7.1 การตรวจต ดตามการดาเน นการจ ดการพล งงาน ความถ กต องครบถ วน ผลการตรวจสอบ รายการตรวจประเม น ส งท ต องม เอกสาร/หล กฐาน ตามข อกาหนด ม ไม ม ครบ ไม ครบ 1. คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน 1. คาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน ท ระบ P P โครงสร าง อานาจหน าท และความร บผ ดชอบของคณะทางาน 2. เอกสารท แสดงถ งการเผยแพร คาส งแต งต งคณะทางานด าน P P การจ ดการพล งงานให บ คลากรร บทราบด วยว ธ การต างๆ 3. อ นๆ (ระบ ) การประเม นสถานภาพ 1. ผลการประเม นการดาเน นงานด านพล งงานท ผ าน โดยใช P P การจ ดการพล งงานเบ องต น ตารางการประเม นการจ ดการพล งงาน (Energy Management Matrix) 2. อ นๆ (ระบ ) นโยบายอน ร กษ พล งงาน 1. นโยบายอน ร กษ พล งงาน P P 2. เอกสารท แสดงถ งการเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงานให P P บ คลากรร บทราบด วยว ธ การต างๆ 3. อ นๆ (ระบ )... ข อควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ 49

53 ตารางท 7.1 การตรวจต ดตามการดาเน นการจ ดการพล งงาน (ต อ) ความถ กต องครบถ วน ผลการตรวจสอบ รายการตรวจประเม น ส งท ต องม เอกสาร/หล กฐาน ตามข อกาหนด ข อควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ ม ไม ม ครบ ไม ครบ 4. การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน 1. การประเม นการใช พล งงานระด บองค กร P P 2. การประเม นการใช พล งงานระด บการบร การ P P 3. การประเม นการใช พล งงานระด บเคร องจ กร/อ ปกรณ P P 4. อ นๆ (ระบ ) การกาหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ 1. มาตรการและเป าหมายในการดาเน นการอน ร กษ พล งงาน P P พล งงาน 2. แผนการอน ร กษ พล งงานด านไฟฟ า P P 3. แผนการอน ร กษ พล งงานด านความร อน 4. แผนการฝ กอบรม P P ควรม การจ ดอบรมให มากข น 5. แผนก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน P P 6. อ นๆ (ระบ ) การดาเน นการตามแผนอน ร กษ พล งงาน 1. ผลการดาเน นการตามมาตรการอน ร กษ พล งงาน P P การตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตาม 2. ผลการตรวจสอบการปฏ บ ต ตามเป าหมายการอน ร กษ พล งงาน P P เป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน 3. ผลการตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและ P P แผนอน ร กษ พล งงานสาหร บมาตรการด านไฟฟ า 4. ผลการตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและ แผนอน ร กษ พล งงานสาหร บมาตรการด านความร อน 5. ผลการต ดตามการดาเน นการตามแผนฝ กอบรม P P 6. ผลการต ดตามการดาเน นการตามแผนก จกรรมเพ อ P P ส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 7. อ นๆ (ระบ )... 50

54 ตารางท 7.1 การตรวจต ดตามการดาเน นการจ ดการพล งงาน (ต อ) ความถ กต องครบถ วน ผลการตรวจสอบ รายการตรวจประเม น ส งท ต องม เอกสาร/หล กฐาน ตามข อกาหนด ม ไม ม ครบ ไม ครบ 7. การตรวจต ดตามและประเม นการจ ดการ 1. คาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายใน P P พล งงาน องค กร 2. รายงานผลการตรวจประเม น P P 3. อ นๆ (ระบ ) การทบทวน ว เคราะห และแก ไข 1. แผนการทบทวนการดาเน นงานการจ ดการพล งงาน P P ข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน 2. รายงานสร ปผลการทบทวน ว เคราะห และแนวทางการแก ไข P P ข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน 3. อ นๆ (ระบ )... ข อควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ ลงช อ (นางสาวเบญญา กสานต ก ล) ประธานคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร ว นท /...ต.ค.../

55 ข นตอนท 8 การทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน อาคารควบค มม การทบทวนผลการดาเน นการด านการจ ดการพล งงานโดยได ม การประช มไปแล ว...(ระบ จานวนคร ง)... รวมท งได นาข อม ลท ได จากคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กรมาใช ในการปร บปร งและแก ไขข อบกพร อง ท เก ดข นจากการดาเน นการ โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน 8.1 การทบทวนการดาเน นงานการจ ดการพล งงาน ตารางท 8.1 การทบทวนการดาเน นงานการจ ดการพล งงาน ประจาป 2556 ป 2556 คร งท 1 เด อน ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหต : กรณ อาคารดาเน นการทบทวนภายหล งเด อน ธ นวาคม ให ระบ เพ มเต ม คร งท เด อน พ.ศ. คร งท เด อน พ.ศ. คร งท เด อน พ.ศ. 52

56 ใส เอกสารวาระการประช มทบทวนการจ ดการพล งงาน 53

57 ใส เอกสารวาระการประช มทบทวนการจ ดการพล งงาน 54

58 ใส เอกสารวาระการประช มทบทวนการจ ดการพล งงาน 55

59 ใส เอกสารวาระการประช มทบทวนการจ ดการพล งงาน 56

60 57

61 ร ปท 8-1 เอกสารวาระการประช มทบทวนด านการจ ดการพล งงาน 58

62 ตารางท 8.2 สร ปผลการทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน ประจาป 2556 ผลการทบทวน ข นตอน ข อบกพร องท ตรวจพบ แนวทางการปร บปร ง เหมาะสม ควรปร บปร ง 1. คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน P 2. การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น P 3. นโยบายอน ร กษ พล งงาน P 4. การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน P 5. การกาหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน P 6. การดาเน นการตามแผนอน ร กษ พล งงาน การตรวจสอบและ ว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน 7. การตรวจต ดตามและประเม นการจ ดการพล งงาน P P หมายเหต 59

63 8.2 การเผยแพร ผลการทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน เพ อให พน กงานท กคนร บทราบและต ดตามผลการทบทวนว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน ขององค กร โดยอาคารได ดาเน นการเผยแพร และดาเน นการด งต อไปน ว ธ การเผยแพร ผลการทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน ต ดประกาศ โปสเตอร จานวนต ดประกาศ.. แห ง จานวนต ดประกาศ.. แห ง เอกสารเผยแพร เส ยงตามสาย แผ นพ บ/วารสาร...ฉบ บ ส ปดาห ละ.. คร ง ช วงเวลา... จดหมายอ เล กทรอน กส การประช มพน กงาน จานวนผ ได ร บ.. คน ป ละ 1 คร ง ระด บของผ ได ร บ. อ นๆ (ระบ ) เว ปไซต หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร ผลการทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน (ก) เวปไซต (ข) การประช มพน กงาน ร ปท 8-2 ภาพการเผยแพร ผลการทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน หมายเหต : กรณ ม ว ธ การเผยแพร มากกว า 2 ว ธ การ อาคารสามารถเพ มจานวนการแสดงเอกสาร หล กฐานร ปภาพต างๆเพ มเต ม 60

(โรงงำนควบค ม โรงงำนควบค ม) สำน กกำก บและอน ร กษ พล งงำน กรมพ ฒนำพล งงำนทดแทนและอน ร กษ พล งงำน กระทรวงพล งงำน

(โรงงำนควบค ม โรงงำนควบค ม) สำน กกำก บและอน ร กษ พล งงำน กรมพ ฒนำพล งงำนทดแทนและอน ร กษ พล งงำน กระทรวงพล งงำน ค ม อกำรจ ดทำ รำยงำนกำรจ ดกำรพล งงำน (โรงงำนควบค ม โรงงำนควบค ม) สำน กกำก บและอน ร กษ พล งงำน กรมพ ฒนำพล งงำนทดแทนและอน ร กษ พล งงำน กระทรวงพล งงำน การจ ดท าค ม อน เพ อเป นแนวทางในการจ ดท ารายงานตามแบบฟอร

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ป การศ กษา 2549 (ม ถ นายน 2549 พฤษภาคม 2550) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยรามค าแหง

ป การศ กษา 2549 (ม ถ นายน 2549 พฤษภาคม 2550) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยรามค าแหง รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 2549 (ม ถ นายน 2549 พฤษภาคม 2550) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยรามค าแหง เมษายน 2550 ค าน า เอกสารรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment

More information

Dormitory Administration Affair Office

Dormitory Administration Affair Office 2554 Dormitory Administration Affair Office สาน กงานบร หารก จการหอพ ก มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ คานา ส าน กงานบร หารก จการหอพ ก มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เป นส วนงานท จ ดต งตามประกาศ สภามหาว ทยาล ยโดยม

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารและธ รการ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร สาน กงานเลขาน การ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก.

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารและธ รการ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร สาน กงานเลขาน การ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารและธ รการ สาน กงานเลขาน การ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. สถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ก คานา การปฏ บ ต งานจะประสบความส าเร จ และเก ดประส ทธ ภาพส งส ดได น น การม

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ปร ชญา ความร ค ค ณธรรม น าบร การว ชาการส ส งคม ว ส ยท ศน ให บร การว ชาการ ประสานความร วมม อ เป นแหล งเร ยนร โดยเน นการบร การว ชาการท ตอบสนองความต

More information

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : -

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ผ จ ดทา ผ ทบทวน ผ อน ม ต นางสาวพลาพร ร ตนปร คณน ห วหน า นางเพ ยงจ นทร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ

ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยา 2 การบร หารงานธ รการว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยา กล มบร หารงานธ รการ ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยาม การกาหนดกระบวนการและ

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ค ม อการจ ดทาเอกสารหล กฐาน การใช จ ายเง นอ ดหน น

ค ม อการจ ดทาเอกสารหล กฐาน การใช จ ายเง นอ ดหน น ค ม อการจ ดทาเอกสารหล กฐาน การใช จ ายเง นอ ดหน น กล มตรวจสอบภายใน สาน กงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๕๖ คานา ค ม อการจ ดทาเอกสารหล กฐานการใช จ ายเง นอ ดหน นฉบ บน จ ดท าข นจากการรวบรวม และประมวลป ญหาท ได พบจากการตรวจสอบหล

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ ค ม อการบร หารงานบร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม และก จการพ เศษ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ บร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม ก จการพ เศษ 12 02 ~ ๑ ~ คานา การดาเน นงานด านบร การว ชาการ เป

More information

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ

More information

โครงการสาน กงานส เข ยว โดย ดร. พรพ มล วราทร ผ อานวยการกล มส งเสร มการผล ตและการบร โภค ท เป นม ตรก บส งแวดล อม

โครงการสาน กงานส เข ยว โดย ดร. พรพ มล วราทร ผ อานวยการกล มส งเสร มการผล ตและการบร โภค ท เป นม ตรก บส งแวดล อม โครงการสาน กงานส เข ยว โดย ดร. พรพ มล วราทร ผ อานวยการกล มส งเสร มการผล ตและการบร โภค ท เป นม ตรก บส งแวดล อม Green แสดงถ งว ถ ช ว ตหร อการดาเน นช ว ตท ม ความร บผ ดชอบต อระบบน เวศและเป นม ตรก บ ส งแวดล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

ส าน กกรรมการผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการจ านวน 11 ท าน ด งน

ส าน กกรรมการผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการจ านวน 11 ท าน ด งน 9. การจ ดการ 9.1 โครงสร างการจ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 โครงสร างการบร หารของบร ษ ท ประกอบด วยคณะกรรมการท งหมด 5 ช ด ได แก คณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการบร หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค

More information