รายงาน การจ ดการพล งงาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงาน การจ ดการพล งงาน"

Transcription

1 รายงาน การจ ดการพล งงาน ประจาป 2556 ช อน ต บ คคล : ช ออาคารควบค ม : มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน TSIC - ID : ส งรายงานภายใน ม นาคม 2557

2 ใบคาร บรองการจ ดทารายงานการจ ดการพล งงาน ของอาคารควบค ม มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน 1. ประธานคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน ข าพเจ าในฐานะประธานคณะทางานด านการจ ดการพล งงานของอาคารควบค ม ขอร บรองว าได ดาเน น การจ ดการพล งงานให เป นไปตามท กฎกระทรวงกาหนดท กประการ 2. ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ลงช อ... (รองศาสตราจารย ดร.สมบ ต ช ณะวงศ ) ว นท.../.../... ข าพเจ าในฐานะผ ร บผ ดชอบด านพล งงานของอาคารควบค ม ขอร บรองว าได ดาเน นการจ ดการพล งงาน ให เป นไปตามท กฎกระทรวงกาหนดท กประการ ลงช อ... ลงช อ... (นายไพศาล ถนอมชาต ) (นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ ) ตาแหน งผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ ตาแหน งผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ ทะเบ ยนเลขท ผชอ.950 ทะเบ ยนเลขท ผชอ ว นท.../.../... ว นท.../.../ เจ าของอาคารควบค ม ข าพเจ าในฐานะเจ าของอาคารควบค ม/ผ ร บมอบอานาจ ขอร บรองว าได ดาเน นการจ ดการพล งงานให เป นไปตามท กฎกระทรวงกาหนดท กประการ ลงช อ... (รองศาสตราจารย ดร.สมบ ต ช ณะวงศ ) ว นท.../.../...

3 สารบ ญ หน า ข อม ลเบ องต น 1 ข อม ลด านการจ ดการพล งงาน ข นตอนท 1 คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน 3 ข นตอนท 2 การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น 9 ข นตอนท 3 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 10 ข นตอนท 4 การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน 13 ข นตอนท 5 การกาหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน 22 และแผนการฝ กอบรมและก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ข นตอนท 6 การดาเน นการตามแผนอน ร กษ พล งงาน การตรวจสอบและ 37 ว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน ข นตอนท 7 การตรวจต ดตามและประเม นการจ ดการพล งงาน 45 ข นตอนท 8 การทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน 52 ภาคผนวก ภาคผนวก ก. ข อม ลการใช อาคาร ภาคผนวก ข. ข อม ลระบบไฟฟ า ภาคผนวก ค. ข อม ลการใช เช อเพล งและพล งงานหม นเว ยน ภาคผนวก ง. ข อม ลการใช เช อเพล งในการผล ตไฟฟ า ภาคผนวก จ. ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ า ภาคผนวก ฉ. ส ดส วนการใช พล งงานความร อน ภาคผนวก ช. การประเม นศ กยภาพของเคร องจ กร/อ ปกรณ ท ม น ยสาค ญ เพ อนาไปค นหามาตรการอน ร กษ พล งงาน

4 ข อม ลเบ องต น ข อม ลท วไป 1. ช อน ต บ คคล: มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ช ออาคารควบค ม: มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน TSIC - ID: ระบ กล มอาคารควบค ม ด งน กล มท 1 (ขนาดเล ก) : อาคารควบค มท ใช เคร องว ดไฟฟ าหร อต ดต งหม อแปลงไฟฟ ารวมก นน อยกว าสามพ นก โลว ตต หร อสาม พ นห าร อยสามส บก โลโวลต แอมแปร หร ออาคารควบค มท ใช พล งงานไฟฟ า พล งงานความร อนจากไอน า หร อ พล งงานส นเปล อง อ นๆ โดยม ปร มาณพล งงานเท ยบเท าพล งงานไฟฟ าต ากว าหกส บล านเมกะจ ล/ป กล มท 2 (ขนาดใหญ ) : อาคารควบค มท ใช เคร องว ดไฟฟ าหร อต ดต งหม อแปลงไฟฟ ารวมก นต งแต สามพ นก โลว ตต หร อสามพ น ห าร อยสามส บก โลโวลต แอมแปร ข นไปหร ออาคารควบค มท ใช พล งงานไฟฟ า พล งงานความร อนจากไอน า หร อพล งงาน ส นเปล องอ นๆ โดยม ปร มาณพล งงานเท ยบเท าพล งงานไฟฟ าต งแต หกส บล านเมกะจ ล/ป ข นไป 3. ท อย อาคาร เลขท หม ท 6 ถนน มาล ยแมน ตาบล กาแพงแสน อาเภอ กาแพงแสน จ งหว ด นครปฐม รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร E : mail 4. ประเภทอาคาร สาน กงาน โรงแรม โรงพยาบาล ศ นย การค า สถานศ กษา อ นๆ (ระบ ) อาคารเร มเป ดดาเน นการ เม อป พ.ศ จานวนพน กงาน 2,326 คน จานวน 6 คณะ 3 ศ นย 4 กอง 3 สาน ก 2 สถาบ น และ 1 สถาน 6. จานวนอาคารท งหมด : 831 อาคาร (รายละเอ ยดจานวนอาคาร แสดงในภาคผนวก ก.) 7. สาหร บอาคารประเภทโรงแรม จานวนห องพ กท งหมด - ห อง (รายละเอ ยดจานวนห องพ กท จาหน ายได แสดงในภาคผนวก ก.) 8. สาหร บอาคารประเภทโรงพยาบาล จานวนเต ยงคนไข ในท งหมด - เต ยง (รายละเอ ยดจานวนเต ยงคนไข ใน แสดงในภาคผนวก ก.) 4

5 9. ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ลาด บท ช อ - นามสก ล ค ณสมบ ต *** ทะเบ ยนเลขท ค ณไพศาล ถนอมชาต ค ณส ทธ ช ย อ นน ร กษ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ผชอ.950 ผชอ ***ค ณสมบ ต ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ (ก) (ข) (ค) (ง) เป นผ สาเร จการฝ กอบรมหล กส ตรผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ท อธ บด ให ความเห นชอบ (จ) ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส อน ร กษ พล งงาน (ก) เป นผ สาเร จการฝ กอบรมหล กส ตรผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ท อธ บด ให ความเห นชอบ (ข) เป นผ ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งและม ประสบการณ การทางานในอาคารอย างน อยสามป โดยม ผลงานด านการอน ร กษ พล งงานตามการร บรองของเจ าของโรงงานควบค มหร อเจ าของอาคารควบค ม เป นผ ได ร บปร ญญาทางว ศวกรรมศาสตร หร อทางว ทยาศาสตร โดยม ผลงานด านการอน ร กษ พล งงานตามการร บรองของเจ าของอาคาร ควบค ม เป นผ สาเร จการฝ กอบรมด านการอน ร กษ พล งงานหร อการฝ กอบรมท ม ว ตถ ประสงค คล ายคล งก นท อธ บด ให ความเห นชอบ เป นผ ท สอบได ตามเกณฑ ท กาหนดจากการจ ดสอบผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ซ งจ ดโดยกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและ เป นผ ท สอบได ตามเกณฑ ท กาหนดจากการจ ดสอบผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ซ งจ ดโดยกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน 5

6 ข อม ลด านการจ ดการพล งงาน ข นตอนท 1 คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน 1.1 โครงสร างคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน รองอธ การบด ว ทยาเขต กาแพงแสน ประธานกรรมการ ผ อานวยการสาน กงานว ทยา เขตกาแพงแสน กรรมการ นายน สรณ ปานนพภา ผ ช วยรองอธ การบด ฝ ายบร หารและประก นค ณภาพ ว ทยาเขตกาแพงแสง รองประธานกรรมการ นามณฑน อ บลส งห นางอ บลวรรณ เอกท งบ ว นายมณฑล แผนสท าน กรรมการ นายส งวรณ ศร ร ญต กรรมการ นายว เช ยน วงษ วาศ กรรมการ นายหท ยเทพ วงศ ว วรรณ กรรมการ นายไชโย ส งห โตทอง กรรมการ นายพ ลลภ ส วรรณฤกษ กรรมการ นายดน ย ย มหงษ กรรมการ นางส วาร มณ เนตร กรรมการ นายสมเก ยรต ศร อน นตคม กรรมการ ห วหน าบร การสาธารณ ปโภค กรรมการและเลขาน การ นายไพศาล ถนอมชาต กรรมการและผ ช วยเลขาน การ นายสมาน ทองแท กรรมการและผ ช วยเลขาน การ นางนวพร บ ญม กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ร ปท 1-1 ผ งโครงสร างคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน 3

7 1.2 การแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน และอานาจหน าท ความร บผ ดชอบ ร ปท 1-2 คาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน และอานาจหน าท ความร บผ ดชอบ 4

8 ร ปท 1-2 คาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน และอานาจหน าท ความร บผ ดชอบ 5

9 ร ปท 1-2 คาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน และอานาจหน าท ความร บผ ดชอบ 6

10 1.3 ว ธ การเผยแพร คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน เพ อให พน กงานท กคนร บทราบ คาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน โดยอาคารได ดาเน นการเผยแพร และดาเน นการด งต อไปน ต ดประกาศ โปสเตอร จานวนต ดประกาศ.. แห ง จานวนต ดประกาศ.. แห ง เอกสารเผยแพร เส ยงตามสาย แผ นพ บ/วารสาร...ฉบ บ ส ปดาห ละ.. คร ง ช วงเวลา... จดหมายอ เล กทรอน กส การประช มพน กงาน จานวนผ ได ร บ.. คน เด อนละ 1 คร ง ระด บของผ ได ร บ. อ นๆ (ระบ ) เว ปไซต หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน (ก) ประช มคณะกรรมการจ ดการพล งงาน 7

11 (ใส เอกสารการเผยแพร คณะทางานฯ ว ธ การท 2) (ข) เว ปไซต ร ปท 1-3 ภาพการเผยแพร คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน หมายเหต : กรณ ม ว ธ การเผยแพร มากกว า 2 ว ธ การ อาคารสามารถเพ มจานวนการแสดงเอกสาร หล กฐานร ปภาพต างๆเพ มเต ม 8

12 ข นตอนท 2 การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น ผลการประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น ระด บ คะแนน นโยบายการอน ร กษ พล งงาน ตารางท 2.1 การประเม นการจ ดการพล งงานขององค กร การจ ดองค กร การกระต นและสร าง แรงจ งใจ ระบบข อม ลข าวสาร ประชาส มพ นธ การลงท น 4 ม นโยบายการจ ด การพล งงานจากฝ ายบร หาร และถ อเป นส วนหน งของ นโยบายของบร ษ ท ม การจ ดองค กรและเป น โครงสร างส วนหน งของฝ าย บร หารกาหนดหน าท ความ ร บผ ดชอบไว ช ดเจน ม การประสานงานระหว าง ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน และท มงานท ก ระด บอย าง สม าเสมอ กาหนดเป าหมายท ครอบคล ม ต ดตามผล หาข อผ ดพลาด ประเม นผล และควบค มการใช งบประมาณ ประชาส มพ นธ ค ณค าของ การประหย ดพล งงาน และ ผลการดาเน นงานของการ จ ดการพล งงาน จ ดสรรงบประมาณโดยละเอ ยด โดยพ จารณาถ งความสาค ญ ของโครงการ 3 ม นโยบายและม การ สน บสน นเป นคร งคราวจาก ฝ ายบร หาร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน รายงานโดยตรงต อคณะ กรรมการจ ดการพล งงาน ซ ง ประกอบด วยห วหน าฝ าย ต างๆ คณะกรรมการอน ร กษ พล งงานเป นช องทางหล ก ในการดาเน นงาน แจ งผลการใช พล งงานจาก ม เตอร ย อยให แต ละฝ ายทราบ แต ไม ม การแจ งถ งผลการ ประหย ด ให พน กงานร บทราบ โครงการอน ร กษ พล งงาน และให ม การประชา ส มพ นธ อย างสม าเสมอ ใช ระยะเวลา ค มท นเป นหล ก ในการพ จารณาการลงท น 2 ไม ม การกาหนดนโยบายท ช ดเจน โดยผ บร หารหร อ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ม ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน รายงานต อคณะกรรมการ เฉพาะก จ แต สายงานบ งค บ บ ญชาไม ช ดเจน คณะกรรมการเฉพาะก จ เป นผ ดาเน นการ ทารายงานต ดตามประเม น ผล โดยด จากม เตอร ให คณะ กรรมการเฉพาะก จเข ามา เก ยวข องก บการต งงบประ มาณ จ ดฝ กอบรมให พน กงาน ร บทราบเป นคร งคราว ลงท นโดยด มาตรการท ม ระยะเวลาค มท นเร ว 1 ไม ม แนวทางปฏ บ ต ท ทาไว เป นลายล กษณ อ กษร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานม ขอบเขตหน าท ความ ร บผ ดชอบจาก ด ม การต ดต ออย างไม เป น ทางการระหว างว ศวกรก บ ผ ใช พล งงาน (พน กงาน) ม การสร ปรายงานด าน ค าใช จ ายการใช พล งงานเพ อใช ก นภายในฝ ายว ศวกรรม แจ งให พน กงานทราบอย าง ไม เป นทางการเพ อส งเสร ม การใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ พ จารณาเฉพาะมาตรการท ลงท นต า 0 ไม ม นโยบายท ช ดเจน ไม ม ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ไม ม การต ดต อก บผ ใช พล งงาน ไม ม ระบบรวบรวมข อม ลและ บ ญช การใช พล งงาน ไม ม การสน บสน นการ ประหย ดพล งงาน ไม ม การลงท นใดๆในการ ปร บปร งประส ทธ ภาพ การใช พล งงาน หมายเหต : 1. ข อม ลการประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต นประเม นบ คลากรจานวน 15 หน วยงาน จากท งหมด 18 หน วยงาน ค ดเป นร อยละ ในกรณ ท อาคารควบค มพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงานในรอบท สอง ในข นตอนน อาคารควบค มจะดาเน นการหร อไม ดาเน นการก ได หากดาเน น การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานภายในองค กรต อเน องท กๆป จะทาให ทราบสถานภาพการจ ดการพล งงานท ม การเปล ยนแปลงได ด ย งข น 3. การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานในภาพรวมของอาคารควบค ม หากทางอาคารม ว ธ การอ นท เหมาะสมกว า ก สามารถนามาใช แทน ตารางด านบนได 9

13 ข นตอนท 3 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 3.1 นโยบายอน ร กษ พล งงานขององค กร เพ อแสดงเจตจานงและความม งม นในการดาเน นการด านการอน ร กษ พล งงาน อาคารควบค มได กาหนด นโยบายอน ร กษ พล งงานตามว ตถ ประสงค และเป าหมายการอน ร กษ พล งงาน ซ งสอดคล องก บสถานภาพการใช พล งงานและเหมาะสมก บอาคารควบค ม ด งต อไปน หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งประกาศนโยบายอน ร กษ พล งงาน ร ปท 3-1 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 10

14 หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งประกาศนโยบายอน ร กษ พล งงาน ร ปท 3-1 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 11

15 3.2 การเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน เพ อให พน กงานท กคนร บทราบและปฏ บ ต ตามนโยบายอน ร กษ พล งงานของอาคารควบค ม จ งได ดาเน นการ เผยแพร และดาเน นการด งต อไปน ว ธ การเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน ต ดประกาศ โปสเตอร จานวนต ดประกาศ.. แห ง จานวนต ดประกาศ.. แห ง เอกสารเผยแพร เส ยงตามสาย แผ นพ บ/วารสาร...ฉบ บ ส ปดาห ละ.. คร ง ช วงเวลา... จดหมายอ เล กทรอน กส การประช มพน กงาน จานวนผ ได ร บ.. คน เด อนละ 1 คร ง ระด บของผ ได ร บ. อ นๆ (ระบ ) เว ปไซต หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน (ก) การประช มคณะกรรมการจ ดการพล งงาน (ข) เว ปไซต ร ปท 3-2 ภาพการเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน หมายเหต : กรณ ม ว ธ การเผยแพร มากกว า 2 ว ธ การ อาคารสามารถเพ มจานวนการแสดงเอกสาร หล กฐานร ปภาพต างๆเพ มเต ม 12

16 ข นตอนท 4 การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงานขององค กรแบ งออกได เป น 3 ระด บ ค อ (ก) การประเม นระด บองค กร (ข) การประเม นระด บการบร การ (ค) การประเม นระด บเคร องจ กร/อ ปกรณ โดยม แนวทางดาเน นการด งต อไปน 4.1 การประเม นระด บองค กร ก. เปร ยบเท ยบข อม ลการใช พล งงาน การใช พล งงานไฟฟ า kwh ข อม ลเปร ยบเท ยบการใช พล งงานไฟฟ ารายเด อน ป 2555 และป ,000, ,800, ,600, ,400, ,200, ,000, , ป 2555 ป , , , ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เด อน ร ปท 4-1 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบการใช พล งงานไฟฟ ารายเด อน ป 2555 และป 2556 หมายเหต : รายละเอ ยดอ างอ งอย ในภาคผนวก ข. 13

17 1 MJ การใช พล งงานความร อน การใช พล งงานความร อน ไม ม การใช เช อเพล ง ป 2555 ป ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เด อน ร ปท 4-2 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบการใช พล งงานความร อนจากเช อเพล งรายเด อน ป 2555 และป 2556 หมายเหต : รายละเอ ยดอ างอ งอย ในภาคผนวก ค. การใช พล งงานเช อเพล งผล ตไฟฟ า MJ การใช พล งงานเช อเพล งผล ตไฟฟ า ไม ม การใช เช อเพล ง ป 2555 ป ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เด อน ร ปท 4-3 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบการใช พล งงานเช อเพล งผล ตไฟฟ ารายเด อน ป 2555 และป 2556 หมายเหต : รายละเอ ยดอ างอ งอย ในภาคผนวก ง. 14

18 ปร มาณการใช พล งงานไฟฟ าแยกรายระบบ kwh 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 ป 2555 ป 2556 ระบบ ร ปท 4-4 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบปร มาณการใช พล งงานไฟฟ าแยกรายระบบ ป 2555 และป 2556 หมายเหต : รายละเอ ยดอ างอ งอย ในภาคผนวก จ. ปร มาณการใช พล งงานความร อนแยกรายระบบ 1.20 MJ ไม ม การใช เช อเพล ง ป 2555 ป ระบบ ร ปท 4-5 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบปร มาณการใช พล งงานความร อนแยกรายระบบ ป 2555 และป 2556 หมายเหต : รายละเอ ยดอ างอ งอย ในภาคผนวก ฉ. 15

19 ป 2555 ป 2556 ให ใส กราฟวงกลม 0% (Pie Chart) แสดงส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าและความร อน 100% ไฟฟ า ความร อน ให ใส กราฟวงกลม 0% (Pie Chart) แสดงส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าและความร อน 100% ไฟฟ า ความร อน ส ดส วนการใช พล งงาน ป 2555 ส ดส วนการใช พล งงาน ป 2556 ร ปท 4-6 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบส ดส วนการใช พล งงาน ท งสองป หมายเหต : รายละเอ ยดอ างอ งอย ในภาคผนวก จ และ ฉ ข. เปร ยบเท ยบข อม ลการใช พล งงานหร อด ชน การใช พล งงานเท ยบก บค าเป าหมายภายในอาคาร หร อเปร ยบเท ยบข อม ลการใช พล งงานก บอาคารอ น (ถ าม ) ไม ม ข อม ลเปร ยบเท ยบข อม ลการใช พล งงานหร อด ชน การใช พล งงานเท ยบก บค าเป าหมายภายในอาคาร ร ปท 4-7 กราฟแสดงข อม ลเปร ยบเท ยบข อม ลการใช พล งงานหร อด ชน การใช พล งงาน เท ยบก บค าเป าหมายภายในอาคารหร อเปร ยบเท ยบข อม ล (ถ าม ) 16

20 4.2 การประเม นระด บการบร การ ค าการใช พล งงานจาเพาะของพ นท ใช สอย (ท กกรณ ) ตารางท 4.1 ปร มาณการใช พล งงานต อหน วยพ นท ใช สอยท ใช งานจร งในรอบป 2555 และป 2556 เด อน พ นท ใช สอยท ใช งานจร ง (ตารางเมตร) ไฟฟ า (ก โลว ตต -ช วโมง) ปร มาณพล งงานท ใช ค าการใช พล งงานจาเพาะ (SEC) ความร อน (เมกะจ ล) (เมกะจ ล/ตารางเมตร) ม.ค , ,499, ม.ค , ,599, ก.พ , ,689, ก.พ , ,596, ม.ค , ,701, ม.ค , ,629, เม.ย , ,503, เม.ย , ,470, พ.ค , ,629, พ.ค , ,637, ม.ย , ,755, ม.ย , ,717, ก.ค , ,831, ก.ค , ,844, ส.ค , ,713, ส.ค , ,903, ก.ย , ,761, ก.ย , ,852, ต.ค , ,529, ต.ค , ,556, พ.ย , ,712, พ.ย , ,690, ธ.ค , ,721, ธ.ค , ,339, รวม 7,344, ,048, รวม 7,344, ,837, เฉล ย 612, ,670, เฉล ย 612, ,653, เด อน พ นท ใช สอยท ใช งานจร ง (ตารางเมตร) ปร มาณพล งงานท ใช ไฟฟ า (ก โลว ตต -ช วโมง) ความร อน (เมกะจ ล) ค าการใช พล งงานจาเพาะ (SEC) (เมกะจ ล/ตารางเมตร) 7.88 หมายเหต : ค าการใช พล งงานจาเพาะ (SEC) =ปร มาณพล งงานไฟฟ า (ก โลว ตต -ช วโมง) x 3.6 (เมกะจ ล/ก โลว ตต -ช วโมง)+ปร มาณพล งงานความร อน (เมกะจ ล) พ นท ใช สอยท ใช งานจร ง (ตารางเมตร) 17

21 MJ/ตารางเมตร ด ชน การใช พล งงานในรอบป 2555 และป ป 2555 ป ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เด อน ร ปท 4-7 ค าการใช พล งงานจาเพาะของพ นท ใช สอยในรอบป 2555 และป

22 4.3 การประเม นระด บเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก การค นหาการใช พล งงานท ม น ยสาค ญในเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก อาคารควบค มได ดาเน นการโดยการตรวจว ดหา ข อม ลปร มาณการใช พล งงาน ช วโมงการทางาน และว เคราะห หาค าประส ทธ ภาพและการส ญเส ยพล งงานในแต ละเคร องจ กร/ อ ปกรณ หล กท ม การใช ในอาคารควบค ม ซ งม ผลสร ปได ด งน 19

23 ระบบท ใช พล งงาน ระบบปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแยกส วน 9000 Btu/hr 8 มากกว า 8 ป 2,000 8, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 157 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 165 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 127 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 261 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 332 มากกว า 8 ป 2,000 1,004, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 251 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 177 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 364 มากกว า 8 ป 2,000 1,541, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 132 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 240 มากกว า 8 ป 2,000 1,161, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 134 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 215 มากกว า 8 ป 2,000 1,248, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 39 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 131 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 162 มากกว า 8 ป 2,000 1,176, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 2 มากกว า 8 ป 2,000 21, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 4 มากกว า 8 ป 2,000 46, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 1 มากกว า 8 ป 2,000 18, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 1 มากกว า 8 ป 2,000 24, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 2 มากกว า 8 ป 2,000 72, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 2 มากกว า 8 ป 2,000 84, kw/tr 1.65 kw/tr เคร องปร บอากาศแยกส วน Btu/hr 3 มากกว า 8 ป 2, , kw/tr 1.65 kw/tr ระบบแสงสว าง หลอดฟล ออเรสเซนต 36 W 196,700 มากกว า 8 ป 2,000 2,352, W/m W/m 2 หลอดฟล ออเรสเซนต 18 W 63,552 มากกว า 8 ป 2, , W/m W/m 2 หมายเหต : ให ดาเน นการบ นท กเฉพาะเคร องจ กร/อ ปกรณ หล กท ม น ยสาค ญ ตารางท 4.4 แบบบ นท กข อม ลการใช พล งงานไฟฟ าท ม น ยสาค ญของเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก พ ก ด ช อเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก ขนาด หน วย จานวน อาย การใช งาน (ป ) ช วโมง ใช งาน เฉล ย/ป 20 ปร มาณการใช พล งงานไฟฟ า (ก โลว ตต -ช วโมง/ป ) ส ดส วนการ ใช พล งงาน ในระบบ ค าพ ก ด ค าประส ทธ ภาพหร อสมรรถนะ หน วย ใช งานจร ง หน วย หมายเหต

24 ตารางท 4.5 แบบบ นท กข อม ลการใช พล งงานความร อนม น ยสาค ญของเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก ระบบท ใช พล งงาน ช อเคร องจ กร/ อ ปกรณ หล ก พ ก ด การใช เช อเพล ง ปร มาณการ ค าประส ทธ ภาพหร อสมรรถนะ ช วโมง ส ดส วนการ อาย การใช ใช พล งงานความ จานวน ใช งาน ใช พล งงาน ขนาด หน วย งาน (ป ) ชน ด หน วย ร อน ค าพ ก ด หน วย ใช งานจร ง หน วย เฉล ย/ป ในระบบ (เมกะจ ล/ป ) หมายเหต ไม ม การใช เช อเพล ง หมายเหต : ให ดาเน นการบ นท กเฉพาะเคร องจ กร/อ ปกรณ หล กท ม น ยสาค ญ 21

25 ข นตอนท 5 การกาหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน และแผนการฝ กอบรมและก จกรรมเพ อ ส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน อาคารควบค มได กาหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน โดยม รายละเอ ยดการดาเน นการด งต อไปน 5.1 การกาหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน เป าหมายการอน ร กษ พล งงาน การกาหนดเป าหมาย ค าเป าหมาย ร อยละท ลดลงของปร มาณพล งงานท ใช เด ม 7.03 ระด บของค าการใช พล งงานต อหน วยบร การ ระด บของค าการใช พล งงานต อหน วยบร การ ระด บของค าการใช พล งงานต อหน วยบร การ หมายเหต : กรณ เล อกเป าหมายการอน ร กษ พล งงานเป นค าการใช พล งงานต อหน วยบร การ และม หลายบร การให ระบ ให ครบตามบร การท อาคารดาเน นการ 22

26 ลาด บ ท ด านไฟฟ า ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ชน ด ปร มาณ (หน วย/ป ) หน วยเช อเพล ง บาท/ป 1 บาร งร กษาเคร องปร บอากาศแบบแยกส วน , ,830, ,455, ป ดหลอดไฟในเวลาพ กเท ยง และเวลาท ไม ใช งาน , ,658, กาหนดช วงเวลาการใช งานเคร องปร บอากาศ - 492, ,870, ด านความร อน มาตรการ รวมด านไฟฟ า ,410, ,359, ,455,000 รวมด านความร อน หมายเหต : 1. ร อยละผลประหย ด ค ดเท ยบจากข อม ลการใช พล งงานรวมในป ท ผ านมา 2. อ ตราค าไฟฟ าเฉล ย 3.80 บาท/ก โลว ตต -ช วโมง (ป 2554) 3. อ ตราค าเช อเพล ง บาท/(ระบ หน วย) (ป 2554) ตารางท 5.1 มาตรการและเป าหมายในการดาเน นการอน ร กษ พล งงาน ในรอบป 2556 เป าหมายการประหย ด ไฟฟ า เช อเพล ง 23 ร อยละ ผลประหย ด เง นลงท น (บาท) ระยะ เวลา ค นท น (ป )

27 ลาด บ ท มาตรการ ตารางท 5.2 แผนอน ร กษ พล งงานด านไฟฟ า ประจาป 2556 ว ตถ ประสงค เร มต น ส นส ด 1 บาร งร กษาเคร องปร บอากาศแบบแยกส วน เพ อลดการใช พล งงาน ม.ค.-56 ธ.ค.-56 1,455,000 นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ 2 ป ดหลอดไฟในเวลาพ กเท ยง และเวลาท ไม ใช งาน เพ อลดการใช พล งงาน ม.ค.-56 ธ.ค นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ 3 กาหนดช วงเวลาการใช งานเคร องปร บอากาศ เพ อลดการใช พล งงาน ม.ค.-56 ธ.ค นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ (เด อน/ป ) ระยะเวลา (เด อน/ป ) เง นลงท น (บาท) ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต : ผ ร บผ ดชอบ หมายถ ง บ คคลท ร บผ ดชอบมาตรการ 24

28 ตารางท 5.3 แผนอน ร กษ พล งงานด านความร อน ประจาป 2556 ลาด บ ท มาตรการ ว ตถ ประสงค ระยะเวลา เร มต น ส นส ด (เด อน/ป ) (เด อน/ป ) เง นลงท น (บาท) ผ ร บผ ดชอบ ไม ม มาตรการด านความร อน หมายเหต : ผ ร บผ ดชอบ หมายถ ง บ คคลท ร บผ ดชอบมาตรการ 25

29 รายละเอ ยดมาตรการอน ร กษ พล งงาน (สาหร บมาตรการด านไฟฟ า) 1) มาตรการลาด บท : 1 2) ช อมาตรการ: บาร งร กษาเคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 3) ผ ร บผ ดชอบมาตรการ: นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ ตาแหน ง ผชอ. 4) อ ปกรณ ท ปร บปร ง: เคร องปร บอากาศ 5) จานวนอ ปกรณ ท ปร บปร ง: 2910 เคร อง 6) สถานท ปร บปร ง: มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน 7) สาเหต การปร บปร ง: ให เคร องปร บอากาศทางานอย างม ประส ทธ ภาพ ลดการใช พล งงาน และเพ อย ดอาย อาย การใช งาน ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป 8) เป าหมายเช งปร มาณ 0 481, ,830, ) ระด บการใช พล งงานอ างอ งก อนการปร บปร ง 6,020 9,632, ,601, ) ระด บการใช พล งงานเป าหมายหล งการปร บปร ง 6,020 9,150, ,771, ) เง นลงท นท งหมด 1,455, บาท 12) ระยะเวลาค นท น 0.80 ป 13) รายละเอ ยดการดาเน นการปร บปร ง: ตรวจเช คทาความสะอาดและบาร งร กษาเคร องปร บอากาศชน ดแยกส วนตามระยะเวลา 14) ว ธ การตรวจสอบผลการประหย ดหล งปร บปร ง 1.หาจานวนเคร องปร บอากาศเพ อหาค ากาล งไฟฟ า และช วโมงการใช งานต อว น,ว นต อป เพ อคานวณหา kwh/ป ก อนปร บปร ง 2.คานวณหา kwh/ป ท ประหย ดได โดยใช การประมาณบาร งร กษาเคร องปร บอากาศสามารถประหย ดพล งงานได 5% 3.นาค า (kwh (ก อนปร บปร ง)x5%) จะได kwh (ท ประหย ดได ) 15) แสดงว ธ การคานวณประกอบ แสดงการคานวณไว ในตารางหน าถ ดไป 26

30 รายละเอ ยดการคานวณ ลาด บ รายการ ส ญล กษณ การคานวณ ปร มาณ หน วย ก อนการปร บปร ง 1 จานวนเคร องปร บอากาศ ขนาด BTU/Hr BTU/Hr N Audit Data 2,910 เคร อง 2 กาล งไฟฟ ารวม kw 1 Audit Data 6, kw 3 ช วโมงทางานต อว น H d1 Audit Data 8 ชม./ว น 4 ว นทางานต อป D y Audit Data 250 ว น/ป 5 Factor การใช งาน D F Audit Data 80 % 6 พล งงานไฟฟ าก อนปร บปร ง E 1 (kw 1 )(H d1 )(D y )(D F ) 9,632, kwh/ป หล งการปร บปร ง 7 การบาร งร กษาประเม นว าสามารถประหย ดพล งงานได 5% Save 5 % 8 พล งงานไฟฟ าท ประหย ดได รวม E s E 1 x5% 481, kwh/ป 9 ค าไฟฟ าเฉล ย E c ข อม ลค าไฟฟ า 3.80 บาท/kWh 10 ค ดเป นเง นท ประหย ดได B save E c xe s 1,830, บาท/ป การว เคราะห การลงท น 11 ราคาบาร งร กษาเคร องปร บอากาศ U C ราคาตลาด 500 บาท 12 ค ดเป นเง นลงท นท งส น Inv (U C xn ) 1,455, บาท 13 ม ระยะเวลาค นท น PB Inv/B save 0.80 ป 27

31 รายละเอ ยดมาตรการอน ร กษ พล งงาน (สาหร บมาตรการด านไฟฟ า) 1) มาตรการลาด บท : 2 2) ช อมาตรการ: ป ดหลอดไฟในเวลาพ กเท ยง และเวลาท ไม ใช งาน 3) ผ ร บผ ดชอบมาตรการ: นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ ตาแหน ง ผชอ. 4) อ ปกรณ ท ปร บปร ง: หลอดไฟฟ า ฟล ออเรสเซนต 5) จานวนอ ปกรณ ท ปร บปร ง: หลอด 6) สถานท ปร บปร ง: มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน 7) สาเหต การปร บปร ง: เพ อลดการใช พล งงานไฟฟ าและให สอดคล องต อนโยบายการอน ร กษ พล งงาน ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป 8) เป าหมายเช งปร มาณ , ,658, ) ระด บการใช พล งงานอ างอ งก อนการปร บปร ง ,928, ,928, ) ระด บการใช พล งงานเป าหมายหล งการปร บปร ง 1, ,492, ,269, ) เง นลงท นท งหมด - บาท 12) ระยะเวลาค นท น - ป 13) รายละเอ ยดการดาเน นการปร บปร ง: ให ดาเน นการป ดหลอดไฟในห องทางานตอนพ กเท ยง เพ อการประหย ดพล งงาน 14) ว ธ การตรวจสอบผลการประหย ดหล งปร บปร ง ทาการตรวจสอบว าห องทางานใดท สามารถป ดหลอดไฟได ในช วงพ กเท ยง 15) แสดงว ธ การคานวณประกอบ แสดงการคานวณไว ในตารางหน าถ ดไป 28

32 15) แสดงว ธ การคานวณประกอบ การสารวจก อนปร บปร ง อาคาร หลอดไฟฟ า บ ลลาสต จานวน กาล งไฟฟ า ช วโมงการใช งาน พล งงาน ค าใช จ าย ชน ด (ว ตต ) ชน ด (ว ตต ) (หลอด) (kw) (ช วโมง/ว น) (ว น/ป ) (%ใช งาน) (kwh/ป ) (บาท/ป ) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ฟล ออเรสเซนต 36 แกนเหล ก 10 30,000 1, ,794, ,619, มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ฟล ออเรสเซนต 18 แกนเหล ก 10 20, ,134, ,309, รวม 54 50,000 1, ,928, ,928, การสารวจหล งปร บปร ง มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ฟล ออเรสเซนต 36 แกนเหล ก 10 30,000 1, ,484, ,439, มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ฟล ออเรสเซนต 18 แกนเหล ก 10 20, ,008, ,830, รวม 54 50,000 1, ,492, ,269, ผลต าง , ,658, หมายเหต : ค าไฟฟ าต อหน วย 3.80 บาทต อหน วย 29

33 รายละเอ ยดมาตรการอน ร กษ พล งงาน (สาหร บมาตรการด านไฟฟ า) 1) มาตรการลาด บท : 3 2) ช อมาตรการ: กาหนดช วงเวลาการใช งานเคร องปร บอากาศ 3) ผ ร บผ ดชอบมาตรการ: นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ ตาแหน ง ผชอ 4) อ ปกรณ ท ปร บปร ง: เคร องปร บอากาศ 5) จานวนอ ปกรณ ท ปร บปร ง: 1,000 เคร อง 6) สถานท ปร บปร ง: มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน 7) สาเหต การปร บปร ง: ลดการใช พล งงานไฟฟ า ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป 8) เป าหมายเช งปร มาณ - 492, ,870, ) ระด บการใช พล งงานอ างอ งก อนการปร บปร ง 2, ,937, ,962, ) ระด บการใช พล งงานเป าหมายหล งการปร บปร ง 2, ,445, ,092, ) เง นลงท นท งหมด 0.00 บาท 12) ระยะเวลาค นท น 0.00 ป 13) รายละเอ ยดการดาเน นการปร บปร ง: ประช มช แจงทาความเข าใจก บกล มผ ใช เคร องปร บอากาศในส วนสาน กงาน และกาหนดเป นประกาศขอความร วมม อ 14) ว ธ การตรวจสอบผลการประหย ดหล งปร บปร ง กาหนดให ผ ร บผ ดชอบแต ละอาคารเป นผ ส มตรวจสอบและทาการบ นท กการตรวจสอบ จากน นจะนาส งท ผ ร บผ ดชอบโครงการ และนาข อม ลท ได มาประมวลผลประหย ดโดยการว เคราะห เป นร อยละท ให ความร วมม อ จากน นนาร อยละท ได มาเปร ยบเท ยบ ก บเป าหมายท ต งไว 15) แสดงว ธ การคานวณประกอบ แสดงว ธ การว เคราะห ในตารางหน าถ ดไป 30

34 การสารวจก อนปร บปร ง อ ปกรณ เคร องปร บอากาศ การสารวจหล งปร บปร ง อ ปกรณ เคร องปร บอากาศ ห อง/อาคาร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน 12, , , , , ,064, , , ,197, , , ,660, , , ,325, , , ,724, , , ,194, ,000 1,000 2, ,937, ,962, ขนาด (Btu/h) 12, , , , , , , , ,047, , , ,327, , , ,909, , , ,258, , , ,920, รวม 152,000 1,000 2, ,445, ,092, ผลต าง ห อง/อาคาร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตกาแพงแสน รวม ขนาด (Btu/h) หมายเหต : ค าไฟฟ าต อหน วย 3.80 บาทต อหน วย จานวน (เคร อง) จานวน (เคร อง) กาล งไฟฟ า (kw) กาล งไฟฟ า (kw) ช วโมงการใช งาน พล งงาน (ช วโมง/ว น) (ว น/ป ) (%ใช งาน) (kwh/ป ) ช วโมงการใช งาน พล งงาน (ช วโมง/ว น) (ว น/ป ) (%ใช งาน) (kwh/ป ) ค าใช จ าย (บาท/ป ) ค าใช จ าย (บาท/ป ) , ,870,

35 รายละเอ ยดมาตรการอน ร กษ พล งงาน (สาหร บมาตรการด านความร อน) 1) มาตรการลาด บท : 2) ช อมาตรการ: 3) ผ ร บผ ดชอบมาตรการ: ตาแหน ง 4) อ ปกรณ ท ปร บปร ง: 5) จานวนอ ปกรณ ท ปร บปร ง: 6) สถานท ปร บปร ง: 7) สาเหต การปร บปร ง: ล ตร/ป เมกะจ ล/ป บาท/ป 8) เป าหมายเช งปร มาณ 9) ระด บการใช พล งงานอ างอ งก อนการปร บปร ง 10) ระด บการใช พล งงานเป าหมายหล งการปร บปร ง 11) เง นลงท นท งหมด บาท 12) ระยะเวลาค นท น ป 13) รายละเอ ยดการดาเน นการปร บปร ง: 14) ว ธ การตรวจสอบผลการประหย ดหล งปร บปร ง 15) แสดงว ธ การคานวณประกอบ 32

36 5.2 แผนการฝ กอบรม และก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ตารางท 5.4 แผนการฝ กอบรมการอน ร กษ พล งงาน ประจาป 2556 ลาด บท หล กส ตร 1 โครงการอบรมส มมนาด านการ อน ร กษ พล งงาน กล ม ผ เข าอบรม จานวน ผ เข าอบรม ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ผ ร บผ ดชอบ บ คลากร มก. 140 นายส ทธ ช ย อ นน ร กษ เด อน หมายเหต : ผ ร บผ ดชอบ หมายถ ง บ คคลท ร บผ ดชอบหล กส ตรฝ กอบรม ตารางท 5.5 แผนก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป 2556 ลาด บท ก จกรรม 1 เด นรณรงค "พล งงานม ค ณค า ร ร กษาให ย งย น" กล ม จานวนเข า เด อน ผ ร บผ ดชอบ ผ เข าร วม ร วมก จกรรม ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. บ คลากร ก จกรรม มก. 100 นายวส นต ช ย กร งทว หมายเหต : ผ ร บผ ดชอบ หมายถ ง บ คคลท ร บผ ดชอบก จกรรม 33

37 5.3 การเผยแพร แผนฝ กอบรมและก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน เพ อให พน กงานท กคนร บทราบและเข าร วมดาเน นการตามแผนฝ กอบรมและก จกรรมเพ อส งเสร ม การอน ร กษ พล งงานขององค กร โดยอาคารได ดาเน นการเผยแพร และดาเน นการด งต อไปน ว ธ การเผยแพร แผนฝ กอบรมและก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ต ดประกาศ โปสเตอร จานวนต ดประกาศ.. แห ง จานวนต ดประกาศ.. แห ง เอกสารเผยแพร เส ยงตามสาย แผ นพ บ/วารสาร...ฉบ บ ส ปดาห ละ.. คร ง ช วงเวลา... จดหมายอ เล กทรอน กส การประช มพน กงาน จานวนผ ได ร บ.. คน ส ปดาห ละ.. คร ง ระด บของผ ได ร บ. อ นๆ (ระบ ) เว ปไซต หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร แผนฝ กอบรม (ก) เวปไซต 34

38 (ข) การประช มพน กงาน ร ปท 5-1 ภาพการเผยแพร แผนฝ กอบรม หมายเหต : กรณ ม ว ธ การเผยแพร มากกว า 2 ว ธ การ อาคารสามารถเพ มจานวนการแสดงเอกสาร หล กฐานร ปภาพต างๆเพ มเต ม 34

39 หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร แผนก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน (ก) เวปไซต (ข) การประช มพน กงาน ร ปท 5-2 ภาพการเผยแพร แผนก จกรรมส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน หมายเหต : กรณ ม ว ธ การเผยแพร มากกว า 2 ว ธ การ อาคารสามารถเพ มจานวนการแสดงเอกสาร หล กฐานร ปภาพต างๆเพ มเต ม 36

40 ข นตอนท 6 การดาเน นการตามแผนอน ร กษ พล งงาน การตรวจสอบและว เคราะห การ การปฏ บ ต ตามเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน และแผนการฝ กอบรม และก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 6.1 สร ปผลการต ดตามการดาเน นการของมาตรการอน ร กษ พล งงาน คณะทางานด านการจ ดการพล งงานได ดาเน นการต ดตามความก าวหน าของการปฏ บ ต ตามมาตรการและแผน อน ร กษ พล งงนท กาหนดไว โดยผลการดาเน นการสร ปได ด งต อไปน ลาด บท มาตรการ สถานภาพการดาเน นการ หมายเหต 1 ตารางท 6.1 สร ปผลการต ดตามการดาเน นการตามแผนอน ร กษ พล งงาน บาร งร กษาเคร องปร บอากาศแบบแยกส วน ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก 2 ป ดหลอดไฟในเวลาพ กเท ยง และเวลาท ไม ใช งาน ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก 3 กาหนดช วงเวลาการใช งานเคร องปร บอากาศ ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก 47

41 การตรวจสอบการปฏ บ ต ตามเป าหมายการอน ร กษ พล งงาน การต ดตามการดาเน นการ ร อยละท ลดลงของปร มาณพล งงาน ท ใช เด ม ระด บของค าการใช พล งงานต อ หน วยบร การท 1 ระด บของค าการใช พล งงานต อ หน วยบร การท 2 ระด บของค าการใช พล งงานต อ หน วยบร การท 3 ตารางท 6.2 สร ปผลการตรวจสอบการปฏ บ ต ตามเป าหมายการอน ร กษ พล งงาน แผนการอน ร กษ พล งงาน ตามเป าหมาย ผลการอน ร กษ พล งงาน ท เก ดข นจร ง

42 ตารางท 6.3 ผลการตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน สาหร บมาตรการด านไฟฟ า ช อมาตรการ: บาร งร กษาเคร องปร บอากาศแบบแยกส วน มาตรการลาด บท : 1 จากจานวนท งหมด: 3 มาตรการ ผลการอน ร กษ พล งงาน ระยะเวลาดาเน นการ เง นลงท น สถานภาพ ตามเป าหมาย ท เก ดข นจร ง ตามแผน ท เก ดข นจร ง การดาเน นการ ตามแผน ลงท นจร ง ไฟฟ า ไฟฟ า ดาเน นการ (บาท) (บาท) ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ม.ค.56- ธ.ค.56 ม.ค.56- ธ.ค.56 แล วเสร จ 1,455, ,455, , ,830, , ,157, หมายเหต : ระบ มาตรการเร ยงตามลาด บ โดยกรอก 1 แผ น ต อ 1 มาตรการ ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข นระหว างดาเน นการ : ความค ดเห นและข อเสนอแนะ : 39

43 ช อมาตรการ: ป ดหลอดไฟในเวลาพ กเท ยง และเวลาท ไม ใช งาน มาตรการลาด บท : 2 จากจานวนท งหมด: 3 มาตรการ ผลการอน ร กษ พล งงาน ระยะเวลาดาเน นการ เง นลงท น สถานภาพ ตามเป าหมาย ท เก ดข นจร ง ตามแผน ท เก ดข นจร ง การดาเน นการ ตามแผน ลงท นจร ง ไฟฟ า ไฟฟ า ดาเน นการ (บาท) (บาท) ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ม.ค.56- ธ.ค.56 ม.ค.56- ธ.ค.56 แล วเสร จ , ,658, , ,955, หมายเหต : ระบ มาตรการเร ยงตามลาด บ โดยกรอก 1 แผ น ต อ 1 มาตรการ ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข นระหว างดาเน นการ : ความค ดเห นและข อเสนอแนะ : 40

44 ช อมาตรการ: กาหนดช วงเวลาการใช งานเคร องปร บอากาศ มาตรการลาด บท : 3 จากจานวนท งหมด: 3 มาตรการ ผลการอน ร กษ พล งงาน ระยะเวลาดาเน นการ เง นลงท น สถานภาพ ตามเป าหมาย ท เก ดข นจร ง ตามแผน ท เก ดข นจร ง การดาเน นการ ตามแผน ลงท นจร ง ไฟฟ า ไฟฟ า ดาเน นการ (บาท) (บาท) ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ม.ค.56- ธ.ค.56 ม.ค.56- ธ.ค.56 แล วเสร จ , ,870, , ,205, หมายเหต : ระบ มาตรการเร ยงตามลาด บ โดยกรอก 1 แผ น ต อ 1 มาตรการ ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข นระหว างดาเน นการ : ความค ดเห นและข อเสนอแนะ : 41

45 ช อมาตรการ: มาตรการลาด บท : จากจานวนท งหมด: มาตรการ ระยะเวลาดาเน นการ เง นลงท น สถานภาพ ตามแผน ท เก ดข นจร ง การดาเน นการ ตามแผน ลงท นจร ง ตารางท 6.4 ผลการตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน สาหร บมาตรการด านความร อน ผลการอน ร กษ พล งงาน ตามเป าหมาย ท เก ดข นจร ง เช อเพล ง เช อเพล ง ดาเน นการ (บาท) (บาท) ชน ด ปร มาณ หน วย(ระบ ) บาท/ป ชน ด ปร มาณ หน วย(ระบ ) บาท/ป ไม ม มาตรการด านความร อน หมายเหต : ระบ มาตรการเร ยงตามลาด บ โดยกรอก 1 แผ น ต อ 1 มาตรการ ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข นระหว างดาเน นการ : ความค ดเห นและข อเสนอแนะ : 42

46 6.2 ผลการต ดตามการดาเน นงานของแผนการฝ กอบรมและก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ตารางท 6.4 สร ปสถานภาพการดาเน นงานตามหล กส ตรการฝ กอบรม ลาด บ ท ช อหล กส ตรการฝ กอบรม สถานภาพการดาเน นการ 1 โครงการอบรมส มมนา ดาเน นการตามแผน 140 ด านการอน ร กษ พล งงาน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก จานวน ผ เข า อบรม หมายเหต ล าช า เน องจาก ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก 43

47 ตารางท 6.5 สร ปสถานภาพการดาเน นงานตามก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ลาด บ ท ช อก จกรรม เพ อส งเสร ม การอน ร กษ พล งงาน สถานภาพการดาเน นการ จานวน ผ เข า ก จกรรม หมายเหต 1 เด นรณรงค "พล งงานม ค ณค า ร ร กษาให ย งย น" ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก 100 ล าช า เน องจาก ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก ดาเน นการตามแผน ไม ได ดาเน นการ เน องจาก ล าช า เน องจาก 44

48 ข นตอนท 7 การตรวจต ดตามและประเม นการจ ดการพล งงาน 7.1 คณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร การแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร 45

49 ร ปท 7-1 คาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร ร ปท 7-2 คาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร 46

50 ร ปท 7-3 คาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร หมายเหต : โปรดแนบสาเนาคาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร 47

51 7.2 การเผยแพร คณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร เพ อให พน กงานท กคนร บทราบ คาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร โดยอาคารได ดาเน นการเผยแพร และดาเน นการด งต อไปน ว ธ การเผยแพร คณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร ต ดประกาศ โปสเตอร จานวนต ดประกาศ.. แห ง จานวนต ดประกาศ.. แห ง เอกสารเผยแพร เส ยงตามสาย แผ นพ บ/วารสาร...ฉบ บ ส ปดาห ละ.. คร ง ช วงเวลา... จดหมายอ เล กทรอน กส การประช มพน กงาน จานวนผ ได ร บ.. คน ส ปดาห ละ 1 คร ง ระด บของผ ได ร บ. อ นๆ (ระบ ) เว ปไซต หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร คณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร (ก) การประช มคณะกรรมการจ ดการพล งงาน (ข) เว ปไซต ร ปท 7-2 เผยแพร คาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร หมายเหต : กรณ ม ว ธ การเผยแพร มากกว า 2 ว ธ การ อาคารสามารถเพ มจานวนการแสดงเอกสาร หล กฐานร ปภาพต างๆเพ มเต ม 48

52 7.3 ผลการตรวจประเม นภายในองค กร ตารางท 7.1 การตรวจต ดตามการดาเน นการจ ดการพล งงาน ความถ กต องครบถ วน ผลการตรวจสอบ รายการตรวจประเม น ส งท ต องม เอกสาร/หล กฐาน ตามข อกาหนด ม ไม ม ครบ ไม ครบ 1. คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน 1. คาส งแต งต งคณะทางานด านการจ ดการพล งงาน ท ระบ P P โครงสร าง อานาจหน าท และความร บผ ดชอบของคณะทางาน 2. เอกสารท แสดงถ งการเผยแพร คาส งแต งต งคณะทางานด าน P P การจ ดการพล งงานให บ คลากรร บทราบด วยว ธ การต างๆ 3. อ นๆ (ระบ ) การประเม นสถานภาพ 1. ผลการประเม นการดาเน นงานด านพล งงานท ผ าน โดยใช P P การจ ดการพล งงานเบ องต น ตารางการประเม นการจ ดการพล งงาน (Energy Management Matrix) 2. อ นๆ (ระบ ) นโยบายอน ร กษ พล งงาน 1. นโยบายอน ร กษ พล งงาน P P 2. เอกสารท แสดงถ งการเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงานให P P บ คลากรร บทราบด วยว ธ การต างๆ 3. อ นๆ (ระบ )... ข อควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ 49

53 ตารางท 7.1 การตรวจต ดตามการดาเน นการจ ดการพล งงาน (ต อ) ความถ กต องครบถ วน ผลการตรวจสอบ รายการตรวจประเม น ส งท ต องม เอกสาร/หล กฐาน ตามข อกาหนด ข อควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ ม ไม ม ครบ ไม ครบ 4. การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน 1. การประเม นการใช พล งงานระด บองค กร P P 2. การประเม นการใช พล งงานระด บการบร การ P P 3. การประเม นการใช พล งงานระด บเคร องจ กร/อ ปกรณ P P 4. อ นๆ (ระบ ) การกาหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ 1. มาตรการและเป าหมายในการดาเน นการอน ร กษ พล งงาน P P พล งงาน 2. แผนการอน ร กษ พล งงานด านไฟฟ า P P 3. แผนการอน ร กษ พล งงานด านความร อน 4. แผนการฝ กอบรม P P ควรม การจ ดอบรมให มากข น 5. แผนก จกรรมเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน P P 6. อ นๆ (ระบ ) การดาเน นการตามแผนอน ร กษ พล งงาน 1. ผลการดาเน นการตามมาตรการอน ร กษ พล งงาน P P การตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตาม 2. ผลการตรวจสอบการปฏ บ ต ตามเป าหมายการอน ร กษ พล งงาน P P เป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน 3. ผลการตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและ P P แผนอน ร กษ พล งงานสาหร บมาตรการด านไฟฟ า 4. ผลการตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและ แผนอน ร กษ พล งงานสาหร บมาตรการด านความร อน 5. ผลการต ดตามการดาเน นการตามแผนฝ กอบรม P P 6. ผลการต ดตามการดาเน นการตามแผนก จกรรมเพ อ P P ส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 7. อ นๆ (ระบ )... 50

54 ตารางท 7.1 การตรวจต ดตามการดาเน นการจ ดการพล งงาน (ต อ) ความถ กต องครบถ วน ผลการตรวจสอบ รายการตรวจประเม น ส งท ต องม เอกสาร/หล กฐาน ตามข อกาหนด ม ไม ม ครบ ไม ครบ 7. การตรวจต ดตามและประเม นการจ ดการ 1. คาส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายใน P P พล งงาน องค กร 2. รายงานผลการตรวจประเม น P P 3. อ นๆ (ระบ ) การทบทวน ว เคราะห และแก ไข 1. แผนการทบทวนการดาเน นงานการจ ดการพล งงาน P P ข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน 2. รายงานสร ปผลการทบทวน ว เคราะห และแนวทางการแก ไข P P ข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน 3. อ นๆ (ระบ )... ข อควรปร บปร ง/ข อเสนอแนะ ลงช อ (นางสาวเบญญา กสานต ก ล) ประธานคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร ว นท /...ต.ค.../

55 ข นตอนท 8 การทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน อาคารควบค มม การทบทวนผลการดาเน นการด านการจ ดการพล งงานโดยได ม การประช มไปแล ว...(ระบ จานวนคร ง)... รวมท งได นาข อม ลท ได จากคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กรมาใช ในการปร บปร งและแก ไขข อบกพร อง ท เก ดข นจากการดาเน นการ โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน 8.1 การทบทวนการดาเน นงานการจ ดการพล งงาน ตารางท 8.1 การทบทวนการดาเน นงานการจ ดการพล งงาน ประจาป 2556 ป 2556 คร งท 1 เด อน ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหต : กรณ อาคารดาเน นการทบทวนภายหล งเด อน ธ นวาคม ให ระบ เพ มเต ม คร งท เด อน พ.ศ. คร งท เด อน พ.ศ. คร งท เด อน พ.ศ. 52

56 ใส เอกสารวาระการประช มทบทวนการจ ดการพล งงาน 53

57 ใส เอกสารวาระการประช มทบทวนการจ ดการพล งงาน 54

58 ใส เอกสารวาระการประช มทบทวนการจ ดการพล งงาน 55

59 ใส เอกสารวาระการประช มทบทวนการจ ดการพล งงาน 56

60 57

61 ร ปท 8-1 เอกสารวาระการประช มทบทวนด านการจ ดการพล งงาน 58

62 ตารางท 8.2 สร ปผลการทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน ประจาป 2556 ผลการทบทวน ข นตอน ข อบกพร องท ตรวจพบ แนวทางการปร บปร ง เหมาะสม ควรปร บปร ง 1. คณะทางานด านการจ ดการพล งงาน P 2. การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น P 3. นโยบายอน ร กษ พล งงาน P 4. การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน P 5. การกาหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน P 6. การดาเน นการตามแผนอน ร กษ พล งงาน การตรวจสอบและ ว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน 7. การตรวจต ดตามและประเม นการจ ดการพล งงาน P P หมายเหต 59

63 8.2 การเผยแพร ผลการทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน เพ อให พน กงานท กคนร บทราบและต ดตามผลการทบทวนว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน ขององค กร โดยอาคารได ดาเน นการเผยแพร และดาเน นการด งต อไปน ว ธ การเผยแพร ผลการทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน ต ดประกาศ โปสเตอร จานวนต ดประกาศ.. แห ง จานวนต ดประกาศ.. แห ง เอกสารเผยแพร เส ยงตามสาย แผ นพ บ/วารสาร...ฉบ บ ส ปดาห ละ.. คร ง ช วงเวลา... จดหมายอ เล กทรอน กส การประช มพน กงาน จานวนผ ได ร บ.. คน ป ละ 1 คร ง ระด บของผ ได ร บ. อ นๆ (ระบ ) เว ปไซต หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร ผลการทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน (ก) เวปไซต (ข) การประช มพน กงาน ร ปท 8-2 ภาพการเผยแพร ผลการทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน หมายเหต : กรณ ม ว ธ การเผยแพร มากกว า 2 ว ธ การ อาคารสามารถเพ มจานวนการแสดงเอกสาร หล กฐานร ปภาพต างๆเพ มเต ม 60

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘

ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘ ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘ ว นท ก จกรรม ว ธ การ ร บสม คร ๑. สม ครด วยต วเองท สพบ. ๒. ทางไปรษณ ย ว นพ ธท ๑ กรกฎาคม ถ ง ว

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายงาน การจ ดการพล งงาน

รายงาน การจ ดการพล งงาน รายงาน การจ ดการพล งงาน ประจ าป 2553 ช อน ต บ คคล: จ งหว ดเช ยงใหม ช ออาคารควบค ม: ศาลากลางจ งหว ดเช ยงใหม TSIC-ID: 91021-0005 ฉบ บร าง ก นยายน 2553 ใบค าร บรองการจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน 1. ประธานคณะท

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง

เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง เอกสารประช ม ทางโทรศ พท ระหว าง ธพ. พนจ. และ สบพน. เร อง การจ ดทาแบบน าส งเง นเข ากองท นน าม นเช อเพล ง เพ อจ ดส งให ผ ค าน าม น ว นศ กร ท 12 ก.ย. 57 ณ ห องประช ม 1 ช น 15 ความเป นมา ตามคาส ง คสช. ท 120/2557

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

Thailand Voluntary Emission Reduction T-VER-METH-EE-02 Version 01

Thailand Voluntary Emission Reduction T-VER-METH-EE-02 Version 01 หน า 1 ภาคผนวก ข. ประกาศคณะกรรมการองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก ว าด วยระเบ ยบว ธ การลดก าซเร อนกระจกภาคสม ครใจ พ.ศ. 2556 ท 1/2556 T-VER-METH-EE-02 ระเบ ยบว ธ การลดก าซเร อนกระจกภาคสม ครใจ สาหร บ การต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information