รายงาน การจ ดการพล งงาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงาน การจ ดการพล งงาน"

Transcription

1 รายงาน การจ ดการพล งงาน ประจ าป 2553 ช อน ต บ คคล: มหาว ทยาล ยขอนแก น ช ออาคารควบค ม: มหาว ทยาล ยขอนแก น TSIC-ID:

2

3 สารบ ญ หน า ข อม ลเบ องต น 1 ข อม ลด านการจ ดการพล งงาน 6 ข นตอนท 1 คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 6 ข นตอนท 2 การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น 9 ข นตอนท 3 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 10 ข นตอนท 4 การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน 12 ข นตอนท 5 การก าหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน 24 ข นตอนท 6 การด าเน นการตามแผนอน ร กษ พล งงาน การตรวจสอบและ 31 ว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน ข นตอนท 7 การตรวจต ดตามและประเม นการจ ดการพล งงาน 35 ข นตอนท 8 การทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ด การพล งงาน 39

4 ข อม ลเบ องต น ก. ข อม ลท วไป ก.1 ช อน ต บ คคล : มหาว ทยาล ยขอนแก น ช ออาคารควบค ม : มหาว ทยาล ยขอนแก น TSIC-ID : ก.2 ระบ กล มอาคารควบค ม ด งน ก.3 ท อย อาคาร กล มท 1: อาคารควบค มท ใช เคร องว ดไฟฟ าหร อต ดต งหม อแปลงไฟฟ ารวมก นน อยกว าสามพ นก โลว ตต หร อ สามพ นห าร อยสามส บก โลโวลต แอมแปร หร ออาคารควบค มท ใช พล งงานไฟฟ า พล งงานความร อนจากไอน า หร อพล งงานส นเปล องอ นๆ โดยม ปร มาณพล งงานเท ยบเท าพล งงานไฟฟ าต ากว าหกส บล านเมกะจ ล กล มท 2: อาคารควบค มท ใช เคร องว ดไฟฟ าหร อต ดต งหม อแปลงไฟฟ ารวมก นต งแต สามพ นก โลว ตต หร อสาม พ นห าร อยสามส บก โลโวลต แอมแปร ข นไปหร ออาคารควบค มท ใช พล งงานไฟฟ า พล งงานความร อนจากไอน า หร อพล งงานส นเปล องอ นๆ โดยม ปร มาณพล งงานเท ยบเท าพล งงานไฟฟ าต งแต หกส บล านเมกะจ ลข นไป เลขท 123 หม 16 ถนนม ตรภาพ ต าบล ในเม อง อ าเภอ. เม องขอนแก น จ งหว ด ขอนแก น รห สไปรษณ ย โทรศ พท : โทรสาร: อ เมล:..... ก.4 ประเภทอาคาร ส าน กงาน โรงแรม โรงพยาบาล ศ นย การค า สถานศ กษา อ น ๆ (ระบ ). ก.5 อาคารเร มเป ดด าเน นการ เม อป พ.ศ ก.6 จ านวนอาคารท งหมด : อาคาร (รายละเอ ยดจ านวนอาคารแสดงในตารางท ข-1) ก.7 ส าหร บอาคารประเภทโรงแรม จ านวนห องพ กท งหมด... ห อง (รายละเอ ยดจ านวนห องพ กท จ าหน ายได แสดงในตารางท ข-2) ก.8 ส าหร บอาคารประเภทพยาบาล จ านวนเต ยงคนไข ในท งหมด... เต ยง (รายละเอ ยดจ านวนคนไข ในแสดงในตารางท ข-2)

5 ก.9 ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ล าด บท ช อ-นามสก ล ค ณสมบ ต *** ทะเบ ยนเลขท 1 นายประธาน ส นทรไชยา ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 2 2 นายว น จ ม บ บผา ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 2 3 นายส นต บ วหอม ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 2 ผชอ (รอหมายเลขจาก พพ.) (รอหมายเลขจาก พพ.) (รอหมายเลขจาก พพ.) ***ค ณสมบ ต ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ประเภทท 1 : (ก) เป นผ ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งและม ประสบการณ การท างานในอาคารอย างน อยสามป โดยม ผลงานด านการอน ร กษ พล งงานตามการร บรองของเจ าของอาคารควบค ม (ข) เป นผ ได ร บปร ญญาทางว ศวกรรมศาสตร หร อทางว ทยาศาสตร โดยม ผลงานด านการอน ร กษ พล งงานตามการร บรองของเจ าของ อาคารควบค ม (ค) เป นผ ส าเร จการฝ กอบรมด านการอน ร กษ พล งงานหร อการฝ กอบรมท ม ว ตถ ประสงค คล ายคล งก นท อธ บด ให ความเห นชอบ (ง) เป นผ ส าเร จการฝ กอบรมหล กส ตรผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ท อธ บด ให ความเห นชอบ (จ) เป นผ ท สอบได ตามเกณฑ ท ก าหนดจากการจ ดสอบผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ซ งจ ดโดยกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน ประเภทท 2 : (ก) เป นผ ส าเร จการฝ กอบรมหล กส ตรผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ท อธ บด ให ความเห นชอบ (ข) เป นผ ท สอบได ตามเกณฑ ท ก าหนดจากการจ ดสอบผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ซ งจ ดโดยกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

6 ข. ข อม ลการใช อาคาร ข.1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 1 อาคาร AG , , , , อาคาร AG , , , , อาคาร AG อาคาร AG , , , , อาคาร อาคาร 7012 และ อาคาร อาคาร AG , , , , อาคารหอประช ม อาคารห องสม ด อาคารหมวดประมง(ใหม ) อาคารปฏ บ ต การ อาคารเก บอ ปกรณ ทางการประมง ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

7 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 14 อาคารโรงท าอาหารส ตว อาคารโรงเก บว ตถ ด บ อาคารโครงการว จ ยและพ ฒนาธ รก จเกษตร(เก า) ศาลาอ ทยานเกษตร อาคารโครงการว จ ยและพ ฒนาธ รก จเกษตร(ใหม ) อาคารบรรจ เมล ดพ นธ อาคารโรงเก บรถ อาคารโรงกะเทาะเมล ดพ นธ อาคารเก บเมล ดพ นธ อาคารอบเมล ดพ นธ อาคารส าน กงานหมวดพ ชไร อาคารศ นย ว จ ยควบค มศ ตร พ ชโดยช ว นทร ย (เก า) อาคารเก บอ ปกรณ การเกษตร อาคารส าน กงานหมวดพ ชผ ก 2 ตารางท 2529ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

8 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 28 อาคารผสมเท ยมหมวดโคเน อ อาคารส าน กงานหมวดส ตว ป ก อาคารโรงเล ยงไก อาคารโรงเล ยงไก อาคารโรงฟ กไข อาคารโรงงานช างเกษตร อาคารโรงจอดรถ อาคารเร ยน อาคารพ กอาจารย (หมวดไม ดอกไม ประด บ) อาคารส าน กงานหมวดไหม อาคารเล ยงไหม อาคารส าน กงานหมวดพ ชผ ก อาคารเก บเคร องม อ อาคารส าน กงานหมวดด นและป ย ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

9 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 42 อาคารโรงท าป ย(ใหม ) อาคารหมวดไม ผล อาคารส าน กงานหมวดส กร อาคารส าน กงานหมวดกระต าย อาคารโรงเล ยงกระต าย อาคารเล ยงโคนม อาคารส าน กงานหมวดโคนม อาคารศ นย ว จ ยควบค มศ ตร พ ชโดยช ว นทร ย (ใหม ) อาคารทดลองพ ชไร อาคารทดลองพ ชไร อาคารหอพ กท นตกรรม , , , อาคารปฏ บ ต การคล น คท นตกรรม , , อาคารมห ตลาน สรณ , , , , อาคาร MC-1, ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

10 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 56 อาคาร MC-3, , , , อาคารปฏ บ ต การกายภาพบ าบ ด อาคารเทคน คการแพทย , , , , อาคารเร ยนและปฏ บ ต การ , , , , อาคาร NU , , , , อาคาร NU , , , , อาคาร NU อาคาร NU , , อาคาร NU อาคาร NU , , , , อาคารหอพ กพยาบาล , , , อาคารว ทยาศาสตร คล น ก , , , , อาคารว ทยาศาสตร คล น ก , , , , อาคาร MRI ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

11 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 70 อาคาร 89 พรรษาสมเด จย า(สงฆ อาพาธ) , , , อาคาร 89 พรรษาสมเด จย า(อาย รกรรม) , , อาคาร 89 พรรษาสมเด จย า(ว ส ญญ ) , , , อาคาร 89 พรรษาสมเด จย า(ผ าต ด) , , , อาคารผ ป วยใน , , , อาคารผ ป วยใน , , , อาคารผ ป วยใน , , , , อาคารเตร ยมว ทยาศาสตร คล น ก , , , อาคารเตร ยมว ทยาศาสตร คล น ก , , , , อาคารเตร ยมว ทยาศาสตร คล น ก , , , อาคารหอพ กน กศ กษาแพทย 3A , , , อาคารหอพ กน กศ กษาแพทย 3B , , , อาคารหอพ กน กศ กษาแพทย 3C , , , อาคารหอพ กน กศ กษาแพทย หญ ง , , , อาคารหอพ กน กศ กษาแพทย ชาย , , , ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

12 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 85 อาคารช ณส ตร-เก บศพ อาคารทดลองผ าซากส ตว อาคารคล งพ สด , , , อาคารซ กฟอก-ต ดเย บ , , , อาคารโภชนาการ , , , อาคารหน วยส ขาภ บาล อาคาร GENERATE , , , อาคารส บน า อาคารยานพาหนะ อาคารงานซ อมบ าร ง อาคารเร ยนรวมใหม , , , อาคารส ตว ทดลอง อาคารหอประช มว ทยาศาสตร ส ขภาพ , , , อาคารคล งเล อดกลาง , , ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

13 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 99 อาคารโรงงานซ อมบ าร ง อาคาร Diagnostic and Treatment , , , , คณะเภส ชศาสตร อาคาร , , , , คณะเภส ชศาสตร อาคาร , , , , อาคารสถานปฏ บ ต การเภส ชกรรมช มชน อาคาร HS 01-A , , อาคาร HS 01-B , , อาคาร HS 01-C อาคาร HS , , , , อาคาร HS , , , , อาคาร HS , , อาคาร HS , , , , อาคารว ทยาการจ ดการ , , , , อาคารส นทร - อารยา , , , , ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

14 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 113 อาคาร SC , , , , อาคาร SC , , , , อาคาร SC , , , , อาคาร SC , , , อาคาร SC , , , , อาคาร SC , , , , อาคารต กกลม อาคาร EN , , , , อาคาร EN , , , อาคาร EN อาคารภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร , , , , อาคารภาคว ชาว ศวกรรมไฟฟ า(ใหม ) , , , , อาคาร EN , , , อาคาร EN , , , ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

15 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 127 อาคาร EN 08 - ส วนท , , , , อาคาร EN 08 - ส วนท อาคาร EN 08 - ส วนท อาคาร EN 09 - A อาคาร EN 09 - B อาคาร EN , , อาคาร EN , , อาคาร EN , , , อาคาร EN , , , , อาคาร EN , , อาคาร EN , , , , อาคารภาคว ชาว ศวกรรมเคร องกล(ใหม ) , , , อาคารสหกรณ ออมทร พย มข อาคารศ ลปกรรมศาสตร , , , , ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

16 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 141 อาคารปฏ บ ต การศ ลปกรรมศาสตร อาคารซ อมบ าร ง อาคารคณะศ กษาศาสตร , , , , อาคาร AR 01 (คณบด ) , , , อาคาร AR 02 (ส มมนา) , , , อาคารสต ด โอ (เก า) , , , อาคารสต ด โอ (ใหม ) , , , อาคารปฏ บ ต การ อาคารอเนกประสงค อาคารหน วยซ อมบ าร ง อาคารส ตวแพทยศาสตร , , , , อาคารโรงพยาบาลส ตว , , , อาคารโรงอาหาร อาคารส ตวแพทยศาสตร , , , , อาคาร PH , , , , ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

17 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 156 อาคารว ทยาศาสตร ส ขาภ บาล อาคาร PH , , , , อาคารก จกรรมสโมสร อาคารกองก จการน กศ กษา , , อาคารแนะแนวและบร การส ขภาพ อาคารแก นก ลปพฤกษ , , , อาคารงานก ฬา , , , อาคารหอศ ลปว ฒนธรรม , , , ลานเวท ศ ลปว ฒนธรรม อาคารเส ยงตามสาย อาคารแบดม นต น อาคารสระว ายน าชนเห นชอบ อาคารศาลาพระราชทานปร ญญาบ ตร , , , อาคารโรงส บน า ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

18 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 170 อาคารพ สด (โรงส บน า) อาคารงานประปาและส ขาภ บาล อาคารคล งพ สด อาคารอธ การบด , , , อาคารอธ การบด , , , , อาคาร รปภ อาคารร านค ารปภ อาคารโรงงานซ อมบ าร งเคร องจ กร อาคาร JICA , , อาคารย งป น (ใหม ) อาคารงานบร การยานพาหนะ อาคารโรงอาหารพ นเม อง อาคารป งปอง อาคารเวท มวย ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

19 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 184 อาคาร สน.ต ารวจ มข อาคารกองแผนงาน อาคารส าน กงานโทรศ พท อาคารปฏ บ ต การพ สด อาคารสถาน ไฟฟ าแรงส งย อย มข อาคารสโมสรอาจารย , , อาคารโรงอาหารชาย , , , อาคารโรงอาหารกลาง , , , อาคารสโมสรน กศ กษา อาคารเวท สโมสรน กศ กษา อาคารชมรมน กศ กษา อาคารชมรมน กศ กษา อาคารชมรมน กศ กษา อาคารตรวจสอบภายใน ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

20 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 198 อาคารหน วยเล อกต ง อาคาร 25 ป อาคารศ นย ข าว (เด ม) อาคารส าน กว ทยบร การ(เก า) , , , อาคารส าน กว ทยบร การ(ใหม ) , , , , อาคารส าน กทะเบ ยน , , , , อาคารขว ญมอ , , , , สถาบ นความร วมม อเพ อพ ฒนาเศรษฐก จล มน าโขง , , , , อาคารสถาบ นว จ ยและพ ฒนา , , , อาคารศ นย คอมพ วเตอร , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

21 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 212 อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

22 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 227 อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท 21 และ , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท 24 และ , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารหอพ กท , , , อาคารอ านวยการสาธ ตประถม อาคาร UNIT A อาคาร UNIT A อาคาร UNIT B อาคาร UNIT B อาคาร UNIT C อาคาร UNIT C อาคาร UNIT E อาคารโรงอาหาร(ประถม) , , ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

23 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 242 อาคารศ ลปะ อาคารใหม สาธ ตประถม , , อาคาร , , , อาคารสาธ ตอน บาล 1/1-1/ , , , อาคารสาธ ตอน บาล 2/1-2/ อาคารสาธ ตอน บาล 2/3-2/ อาคารสาธ ตอน บาล 2/5-2/ อาคารโภชนาการ อาคาร , , , อาคารว ทยาศาสตร , , อาคารพละ อาคารศ ลปะ อาคารเร ยนช วคราว อาคารเร ยนช วคราว อาคารธ รการ ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

24 ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (2) -2 (3)=(2)+(1) (1) พ นท ใช สอย ใช งาน พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 257 อาคารโรงอาหาร อาคารพละ อาคารประช ม อาคาร 7 ป สาธ ตมอด นแดง , , , , อาคาร , , , อาคารเร ยนช วคราว 3 (พ กอาจารย พละ) อาคารเร ยนช วคราว 4 (ดนตร ) อาคารเร ยนช วคราว 5 (คหกรรม) อาคารเร ยนช วคราว 6 (ศ ลปะ 1) อาคารเร ยนช วคราว 7 (ศ ลปะ 2) อาคารเร ยนช วคราว 8 (นาฏศ ลป ) อาคารโรงซ อมบ าร ง อาคารห องพ กพน กงาน หอประช มเอนกประสงค กาญจนาภ เษก , , , , ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

25 (2) (2) ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร

26 ข.2 การใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร งในแต ละเด อน เด อน พ นท ปร บอากาศ (ตารางเมตร) ตารางท ข-2 รายละเอ ยดการใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร งในแต ละเด อน ในรอบป 2553 ส าหร บอาคารท กประเภท การใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร ง พ นท ไม ปร บอากาศ (ตารางเมตร) รวม (ตารางเมตร) ส าหร บอาคารประเภท โรงแรม จ านวนห องพ กท จ าหน ายได (ห อง-ว น) จ านวนคนไข นอก (คน) ส าหร บอาคารประเภท โรงพยาบาล จ านวนคนไข ใน (เต ยง-ว น) ม.ค. 188, , , ก าล งปร บปร งข อม ล ก าล งปร บปร งข อม ล ก.พ. 188, , , ก าล งปร บปร งข อม ล ก าล งปร บปร งข อม ล ม.ค. 188, , , ก าล งปร บปร งข อม ล ก าล งปร บปร งข อม ล เม.ย. 188, , , ก าล งปร บปร งข อม ล ก าล งปร บปร งข อม ล พ.ค. 188, , , ก าล งปร บปร งข อม ล ก าล งปร บปร งข อม ล ม.ย. 188, , , ก าล งปร บปร งข อม ล ก าล งปร บปร งข อม ล ก.ค. 188, , , ก าล งปร บปร งข อม ล ก าล งปร บปร งข อม ล ส.ค. 188, , , ก าล งปร บปร งข อม ล ก าล งปร บปร งข อม ล ก.ย. 252, , , ก าล งปร บปร งข อม ล ก าล งปร บปร งข อม ล ต.ค. 252, , , ก าล งปร บปร งข อม ล ก าล งปร บปร งข อม ล พ.ย 252, , , ก าล งปร บปร งข อม ล ก าล งปร บปร งข อม ล ธ.ค. 252, , , ก าล งปร บปร งข อม ล ก าล งปร บปร งข อม ล รวม

27 หมายเหต (1) พ นท ใช สอยส าหร บโรงแรม ได แก ส วนบร การห องพ ก พ นท ส วนสาธารณะ ส วนบร การด านหน า และส วนบร การ ด านหล ง (2) พ นท ใช สอยส าหร บโรงพยาบาล ได แก พ นท ปร บอากาศและพ นท ไม ปร บอากาศในบร เวณพ นท ทางการแพทย และ การบร การท เก ยวข องก บการแพทย ท งหมด โดยไม รวมถ งหอพ กแพทย หอพ กพยาบาล ห องเร ยนน กศ กษาแพทย (3) จ านวนห องพ กท จ าหน ายได ในแต ละเด อน หมายถ ง ผลรวมของห องพ กท ให บร การค ณจ านวนว นท ให บร การ เช น ห องพ กหมายเลข 1 ม ผ ใช บร การในรอบ 1 เด อน รวมก นท งส น 20 ว น หร อเท าก บ 20 ห อง-ว น/เด อน ห องพ ก หมายเลข 2 ม ผ ใช บร การในรอบ 1 เด อน รวมก นท งส น 15 ว น หร อเท าก บ 15 ห อง-ว น/เด อน รวมจ านวนห องพ กท จ าหน ายได ในรอบ 1 เด อน รวมก นท งส น 35 ห อง-ว น/เด อน เป นต น (4) จ านวนคนไข ในแต ละเด อน หมายถ ง ผลรวมของเต ยงคนไข ในท ให บร การค ณจ านวนว นท ให บร การ เช น เต ยง หมายเลข 1 ม คนไข ในใช บร การในรอบ 1 เด อน รวมก นท งส น 20 ว น หร อเท าก บ 20 เต ยง-ว น/เด อน เต ยงหมายเลข 2 ม คนไข ในใช บร การในรอบ 1 เด อน รวมก นท งส น 15 ว น หร อเท าก บ 15 เต ยง-ว น/เด อน รวมจ านวนคนไข ในใช บร การในรอบ 1 เด อน รวมก นท งส น 35 เต ยง-ว น/เด อน เป นต น

28 ข นตอนท 1 คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ข อม ลด านการจ ดการพล งงาน 1.1 โครงสร าง และหน าท ความร บผ ดชอบของคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน โครงสร างคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน รองอธ การบด ฝ ายพ ฒนาระบบกายภาพ ประธานคณะท างาน ผ ช วยศาสตราจารย ฉ ตรช ยเบญจป ยะพร เลขาน การคณะท างาน ผ อ านวยการกองอาคารและสถานท ผ อ านวยการกองกลาง ผ อ านวยการกองกลาง คณะท างาน นายประธาน ส นทรไชยา นายเสร เท ดเก ยรต ก ล นายช มพล จ นทรสม นายยงย ทธ นาสมสร อย นายเสน ย ทร พย บ ญเล ศมา นายส บ นฉ ตรดอน ผ แทนบ ณฑ ตว ทยาล ย นายสมบ ต ต นก นยาผ แทนคณะว ศวกรรมศาสตร นายตระการณ แก นเช ยงแสนผ แทนคณะเภส ชศาสตร นายส นต บ วหอมผ แทนคณะว ทยาศาสตร นายว น จ ม บ บผา ผ แทนคณะแพทยศาสตร นายว บ ลย ม มะโนผ แทนคณะเกษตรศาสตร นายศ ภช ยดรเสนาผ แทนคณะเทคโนโลย นายเจร ญมางจ นด อ ดม ผ แทนคณะม ษยศาสตร และส งคมศาสตร นายทรงเวทย เบ าช ยผ แทนคณะศ กษาศาสตร นายนเรศ เดชหามาตย ผ แทนคณะสถาป ตยกรรมศาสตร นายยงย ทธ ม งหมาย ผ แทนคณะศ ลปกรรมศาสตร นายยงย ทธม งหมาย คณะท างาน ผ แทนคณะศ ลปกรรมศาสตร นายชาญว ทย อ นสนธ ผ แทนคณะท นตแพทยศาสตร นายสาย ณต ศร เพชร ผ แทนคณะเทคน คการแพทย นายมานะ ค าม ลผ แทนคณะพยาบาลศาสตร นายนครนพ จ าปางาม ผ แทนคณะสาธารณส ขศาสตร นายพงศ พ นธ พงษ สะพ งผ แทนคณะส ตวแพทยศาสตร นายวชร น นท คงทว ผ แทนว ทยาเขตหนองคาย นายป โยรส ธ ระพงศ ภ กด ผ แทนศ นย ห วใจส ร ก ต นายคมส นต ค าศ ลา ผ แทนศ นย คอมพ วเตอร นายคมส นต ค าศ ลา คณะท างาน ผ แทนศ นย คอมพ วเตอร นางสาวผ องศร เป งสะท าน ผ แทนศ นย บร การว ชาการ นายอน ชา ไพศาลธรรม ผ แทนส าน กว ทยบร การ นายว ร ชดวงทาแสงผ แทนส าน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ นายน ยม ขาวก ญชร ผ แทนโรงเร ยนสาธ ตศ กษาศาสตร นายสถ ตทองอ ไร ผ แทนโรงเร ยนสาธ ตมอด นแดง คณะท างาน คณะท างาน คณะท างาน คณะท างาน ร ปท 1.1 ผ งโครงสร างคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน

29 1.1.2 อ านาจ หน าท และความร บผ ดชอบของคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 1. ด าเน นการจ ดการพล งงานให สอดคล องก บนโยบายอน ร กษ พล งงานของมหาว ทยาล ยขอนแก น ท ก าหนดข น 2. ประสานงานก บ คณะ/ ศ นย / สถาบ น/ หน วยงาน เพ อขอความร วมม อในการปฏ บ ต ตามนโยบายอน ร กษ พล งงาน และว ธ การจ ดการพล งงาน รวมท งจ ดการอบรมหร อก จกรรมด านการอน ร กษ พล งงานให เหมาะสมก บเจ าหน าท ใน แต ละหน วยงาน 3. ควบค มด แลให ว ธ การจ ดการพล งงานของมหาว ทยาล ยขอนแก น ด าเน นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โดยก าหนดให คณะ/ศ นย /สถาบ น/หน วยงาน ม การด าเน นการด งน รวบรวมข อม ลการใช พล งงานท ผ านมาจากหน วยงานท เก ยวข อง ตรวจสอบสถานภาพการใช พล งงานในป จจ บ นของหน วยงานท เก ยวข อง ตรวจสอบผลการด าเน นงานและการจ ดการพล งงานของหน วยงานต างๆ จากรายงานผลการด าเน นงานท หน วยงานแต ละหน วยได จ ดท าข น 4. รวบรวมข อม ลและสร ปรายงานผลการด าเน นงานให ก บ อธ การบด ร บทราบ 5. ทบทวนนโยบายอน ร กษ พล งงานและการจ ดการพล งงานอย างสม าเสมอ พร อมท งรวบรวมข อเสนอแนะเก ยวก บ นโยบายและว ธ การจ ดการพล งงานให อธ การบด ร บทราบ 6. ด าเน นการด านอ นตามท ได ร บมอบหมาย 1.2 ว ธ การเผยแพร คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ต ดประกาศ จดหมายอ เล คทรอน ค เอกสารเผยแพร อ นๆ (ระบ )...

30 1.3 เอกสารประกอบการด าเน นการเก ยวก บคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน เอกสารแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน

31 ร ปท 1.2 ค าส งแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน

32 ร ปท 1.2 ค าส งแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน (ต อ)

33 ร ปท 1.2 ค าส งแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน (ต อ) เอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน (ก) ประกาศประชาส มพ นธ คณะท างาน (ข) แจกเอกสารเผยแพร คณะท างาน

(โรงงำนควบค ม โรงงำนควบค ม) สำน กกำก บและอน ร กษ พล งงำน กรมพ ฒนำพล งงำนทดแทนและอน ร กษ พล งงำน กระทรวงพล งงำน

(โรงงำนควบค ม โรงงำนควบค ม) สำน กกำก บและอน ร กษ พล งงำน กรมพ ฒนำพล งงำนทดแทนและอน ร กษ พล งงำน กระทรวงพล งงำน ค ม อกำรจ ดทำ รำยงำนกำรจ ดกำรพล งงำน (โรงงำนควบค ม โรงงำนควบค ม) สำน กกำก บและอน ร กษ พล งงำน กรมพ ฒนำพล งงำนทดแทนและอน ร กษ พล งงำน กระทรวงพล งงำน การจ ดท าค ม อน เพ อเป นแนวทางในการจ ดท ารายงานตามแบบฟอร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

Dormitory Administration Affair Office

Dormitory Administration Affair Office 2554 Dormitory Administration Affair Office สาน กงานบร หารก จการหอพ ก มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ คานา ส าน กงานบร หารก จการหอพ ก มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เป นส วนงานท จ ดต งตามประกาศ สภามหาว ทยาล ยโดยม

More information

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ปร ชญา ความร ค ค ณธรรม น าบร การว ชาการส ส งคม ว ส ยท ศน ให บร การว ชาการ ประสานความร วมม อ เป นแหล งเร ยนร โดยเน นการบร การว ชาการท ตอบสนองความต

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

บทสร ปส ำหร บผ บร หำร

บทสร ปส ำหร บผ บร หำร บทสร ปสำหร บผ บร หำร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 มหาว ทยาล ยขอนแก น ก าหนดท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นมหาว ทยาล ยช นน าท ม อ ตล กษณ ม ค ณภาพ มาตรฐานความเป นเล ศ ม บทบาทในการ ช น า ตอบสนองความต

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

ป การศ กษา 2549 (ม ถ นายน 2549 พฤษภาคม 2550) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยรามค าแหง

ป การศ กษา 2549 (ม ถ นายน 2549 พฤษภาคม 2550) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยรามค าแหง รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 2549 (ม ถ นายน 2549 พฤษภาคม 2550) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยรามค าแหง เมษายน 2550 ค าน า เอกสารรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment

More information

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 2560 คณะกรรมการพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน มหาว ทยาล ยเกษตรสาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ

More information

คณะกรรมการบร หารกล มบร หารงานท วไป ขอบข ายหน าท ๑. สนองงานนโยบายของโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขตท ๑๖ และ นโยบายส าน

คณะกรรมการบร หารกล มบร หารงานท วไป ขอบข ายหน าท ๑. สนองงานนโยบายของโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขตท ๑๖ และ นโยบายส าน คณะกรรมการบร หารกล มบร หารงานท วไป ขอบข ายหน าท ๑. สนองงานนโยบายของโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขตท ๑๖ และ นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ๒.วางแผน ก าหนดมาตรการและท

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ ค ม อการบร หารงานบร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม และก จการพ เศษ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ บร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม ก จการพ เศษ 12 02 ~ ๑ ~ คานา การดาเน นงานด านบร การว ชาการ เป

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม

ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม ฝ ายว ชาการและว จ ย สาน กว ชาการ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๖ คานา ค ม อการให บร การทางว

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

ส วนท 1 สภาพท วไปของโรงเร ยน

ส วนท 1 สภาพท วไปของโรงเร ยน ส วนท สภาพท วไปของโรงเร ยน ข อม ลท วไปของสถานศ กษา โรงเร ยนสาธ ตจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฝ ายประถมต งอย ท บร เวณ คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ถนนพญาไท แขวงว งใหม เขตปท มว น กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย

More information

คานา สาน กงานอธ การบด

คานา สาน กงานอธ การบด คานา ส าน กงานอธ การบด ในฐานะท เป นหน วยงานท ท าหน าท จ ดการศ กษาและม หน าท ในการสน บสน น การศ กษา ท จะท าหน าท ช วยข บเคล อนให ภารก จชองหน วยงานต างๆ ได จ ดต งข นตามประกาศ กระทรวงศ กษาธ การ ซ งเป นการเปล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ

องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ องค ความร ท 3 การบร หารแผนงาน/โครงการ การบร หารแผนงาน/โครงการ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการจะประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายได ต องอาศ ย ความร วมม อและความร บผ ดชอบของผ เก ยวข องท กคน ซ งจ าเป

More information