รายงาน การจ ดการพล งงาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงาน การจ ดการพล งงาน"

Transcription

1 รายงาน การจ ดการพล งงาน ประจ าป 2553 ช อน ต บ คคล: จ งหว ดเช ยงใหม ช ออาคารควบค ม: ศาลากลางจ งหว ดเช ยงใหม TSIC-ID: ฉบ บร าง ก นยายน 2553

2 ใบค าร บรองการจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน 1. ประธานคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ข าพเจ า... ในฐานะประธานคณะท างานด านการ จ ดการพล งงานของอาคารควบค ม ศาลากลางจ งหว ดเช ยงใหม ขอร บรองว าได ด าเน นการจ ด การพล งงานให เป นไปตามท กฎกระทรวงก าหนดท กประการ 2. ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ลงช อ. (....) ว นท / /... ข าพเจ า นางสาวปาจร ย จ นดากาญจน ในฐานะผ ร บผ ดชอบด านพล งงานของอาคารควบค ม ศาลากลางจ งหว ดเช ยงใหม ขอร บรองว าได ด าเน นการจ ดการพล งงานให เป นไปตามท กฎกระทรวง ก าหนดท กประการ ลงช อ. ลงช อ. ( นางสาวปาจร ย จ นดากาญจน ) (นายอาคม เพ ญต าย) ต าแหน งผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ต าแหน งผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ทะเบ ยนเลขท.. ทะเบ ยนเลขท.. ว นท / /... ว นท / / เจ าของอาคารควบค ม ข าพเจ า... ในฐานะเจ าของอาคารควบค ม/ผ ร บ มอบอ านาจ ขอร บรองว าได ด าเน นการจ ดการพล งงานให เป นไปตามท กฎกระทรวงก าหนดท ก ประการ ลงช อ. (....) ประท บตราน ต บ คคล ว นท / /...

3 สารบ ญ ข อม ลเบ องต น 1 ก.ข อม ลท วไป 1 ข.ข อม ลการใช อาคาร 3 ข อม ลด านการจ ดการพล งงาน 5 ข นตอนท 1 คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 5 ข นตอนท 2 การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น 11 ข นตอนท 3 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 12 ข นตอนท 4 การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน 14 ข นตอนท 5 การก าหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน 22 ข นตอนท 6 การด าเน นการ การตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและ 36 แผนอน ร กษ พล งงาน ข นตอนท 7 การตรวจต ดตามและประเม นการจ ดการพล งงาน 43 ข นตอนท 8 การทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน 47 หน า

4 สารบ ญตาราง ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร 3 ตารางท ข-2 รายละเอ ยดการใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร งในแต ละเด อน ในรอบป ตารางท 2.1 การประเม นการจ ดการพล งงานขององค กร 11 ตารางท 4.1 ข อม ลการใช ไฟฟ าในรอบป ตารางท 4.2 ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าแยกตามระบบ 16 ตารางท 4.3 ปร มาณการใช พล งงานต อหน วยพ นท ใช สอยท ใช งานจร งในรอบป ตารางท 4.4 แบบบ นท กข อม ลการใช พล งงานไฟฟ าท ม น ยส าค ญของเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก 20 ตารางท 5.1 มาตรการและเป าหมายในการด าเน นการอน ร กษ พล งงาน 23 ตารางท 5.2 แผนอน ร กษ พล งงานด านไฟฟ า 24 ตารางท 5.3 แผนการฝ กอบรมและก จกรรมส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจ าป ตารางท 6.1 สร ปผลการต ดตามการด าเน นการของมาตรการอน ร กษ พล งงาน 36 ตารางท 6.2 ผลการตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตามมาตรการอน ร กษ พล งงาน 37 ส าหร บมาตรการด านไฟฟ า ตารางท 6.3 สร ปสถานภาพการด าเน นงานตามหล กส ตรการฝ กอบรมและก จกรรมส งเสร มการ 41 อน ร กษ พล งงาน ตารางท 7.1 การตรวจต ดตามการด าเน นการจ ดการพล งงาน 44 ตารางท 8.1 การทบทวนการด าเน นงานการจ ดการพล งงาน ประจ าป ตารางท 8.2 สร ปผลการทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน ประจ าป หน า

5 สารบ ญร ป ร ปท 1.1 ผ งโครงสร างคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 5 ร ปท 1.2 ค าส งแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 7 ร ปท 1.3 ภาพการเผยแพร คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 10 ร ปท 3.1 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 12 ร ปท 3.2 ภาพการเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน 13 ร ปท 4.1 ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าแยกตามระบบ 16 ร ปท 4.2 ค าการใช พล งงานจ าเพาะในรอบป ร ปท 4.4 ค าการใช พล งงานจ าเพาะในรอบป ร ปท 7.1 ค าส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร 43 ร ปท 8.1 เอกสารวาระการประช มทบทวนด านการจ ดการพล งงาน 48 หน า

6 ข อม ลเบ องต น ก. ข อม ลท วไป ก.1 ช อน ต บ คคล : จ งหว ดเช ยงใหม ช ออาคารควบค ม : ศาลากลางจ งหว ดเช ยงใหม TSIC-ID : ก.2 ระบ กล มอาคารควบค ม ด งน ก.3 ท อย อาคาร กล มท 1: อาคารควบค มท ใช เคร องว ดไฟฟ าหร อต ดต งหม อแปลงไฟฟ ารวมก นน อยกว าสามพ นก โลว ตต หร อ สามพ นห าร อยสามส บก โลโวลต แอมแปร หร ออาคารควบค มท ใช พล งงานไฟฟ า พล งงานความร อนจากไอน า หร อพล งงานส นเปล องอ นๆ โดยม ปร มาณพล งงานเท ยบเท าพล งงานไฟฟ าต ากว าหกส บล านเมกะจ ล กล มท 2: อาคารควบค มท ใช เคร องว ดไฟฟ าหร อต ดต งหม อแปลงไฟฟ ารวมก นต งแต สามพ นก โลว ตต หร อสาม พ นห าร อยสามส บก โลโวลต แอมแปร ข นไปหร ออาคารควบค มท ใช พล งงานไฟฟ า พล งงานความร อนจากไอน า หร อพล งงานส นเปล องอ นๆ โดยม ปร มาณพล งงานเท ยบเท าพล งงานไฟฟ าต งแต หกส บล านเมกะจ ลข นไป เลขท - ถนนโชตนา ต าบลดอนแก ว อ าเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม รห สไปรษณ ย โทรศ พท : โทรสาร: - อ เมลล : - ก.4 ประเภทอาคาร ส าน กงาน โรงแรม โรงพยาบาล ศ นย การค า สถานศ กษา อ น ๆ (ระบ ). ก.5 อาคารเร มเป ดด าเน นการ เม อป พ.ศ ก.6 จ านวนอาคารท งหมด : 2 อาคาร (รายละเอ ยดจ านวนอาคารแสดงในตารางท ข-1) ก.7 ส าหร บอาคารประเภทโรงแรม จ านวนห องพ กท งหมด - ห อง (รายละเอ ยดจ านวนห องพ กท จ าหน ายได แสดงในตารางท ข-2) ก.8 ส าหร บอาคารประเภทพยาบาล จ านวนเต ยงคนไข ในท งหมด - เต ยง (รายละเอ ยดจ านวนคนไข ในแสดงในตารางท ข-2) 1

7 ก.9 ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ล าด บท ช อ-นามสก ล ค ณสมบ ต *** ทะเบ ยนเลขท 1 นางสาวปาจร ย จ นดากาญจน ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 2 รออบรม ผชอ. 2 นายอาคม เพ ญต าย ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 2 รออบรม ผชอ. ***ค ณสมบ ต ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ประเภทท 1 : (ก) เป นผ ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งและม ประสบการณ การท างานในอาคารอย างน อยสามป โดยม ผลงานด านการอน ร กษ พล งงานตามการร บรองของเจ าของอาคารควบค ม (ข) เป นผ ได ร บปร ญญาทางว ศวกรรมศาสตร หร อทางว ทยาศาสตร โดยม ผลงานด านการอน ร กษ พล งงานตามการร บรองของเจ าของ อาคารควบค ม (ค) เป นผ ส าเร จการฝ กอบรมด านการอน ร กษ พล งงานหร อการฝ กอบรมท ม ว ตถ ประสงค คล ายคล งก นท อธ บด ให ความเห นชอบ (ง) เป นผ ส าเร จการฝ กอบรมหล กส ตรผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ท อธ บด ให ความเห นชอบ (จ) เป นผ ท สอบได ตามเกณฑ ท ก าหนดจากการจ ดสอบผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ซ งจ ดโดยกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน ประเภทท 2 : (ก) เป นผ ส าเร จการฝ กอบรมหล กส ตรผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ท อธ บด ให ความเห นชอบ (ข) เป นผ ท สอบได ตามเกณฑ ท ก าหนดจากการจ ดสอบผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ซ งจ ดโดยกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน 2

8 ข. ข อม ลการใช อาคาร ข.1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร (ส าหร บอาคารท กประเภท) ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (1) (2) (3) = (2) + (1) ใช งาน พ นท ใช สอย พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 1 อาคารศาลากลางจ งหว ด (หล งเด ม) , , , , อาคารอ านวยการกลาง , รวม 22, , , ,

9 ข.2 การใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร งในแต ละเด อน เด อน ตารางท ข-2 รายละเอ ยดการใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร งในแต ละเด อน ในรอบป 2552 ส าหร บอาคารท กประเภท การใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร ง พ นท ปร บอากาศ พ นท ไม ปร บอากาศ รวม (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) ม.ค. 22, , , ก.พ. 22, , , ม.ค. 22, , , เม.ย. 22, , , พ.ค. 22, , , ม.ย. 22, , , ก.ค. 22, , , ส.ค. 22, , , ก.ย. 22, , , ต.ค. 22, , , พ.ย 22, , , ธ.ค. 22, , ,

10 ข อม ลด านการจ ดการพล งงาน ข นตอนท 1 คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 1.1 โครงสร าง และหน าท ความร บผ ดชอบของคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน โครงสร างคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ร ปท 1.1 ผ งโครงสร างคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 5

11 1.1.2 อ านาจ หน าท และความร บผ ดชอบของคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 1. ก าหนดนโยบายการส งเสร มประหย ดพล งงานและการอน ร กษ พล งงานในอาคารศ นย ราชการ จ งหว ดเช ยงใหม 2. ด าเน นการบร หารจ ดการพล งงานให สอดคล องก บนโยบายของอาคารควบค ม 3. จ ดท าแผนอน ร กษ พล งงาน อาคารอ านวยการ ศ นย ราชการจ งหว ดเช ยงใหม พร อมท งก าหนด มาตรการ เป าหมาย และด าเน นการให เป นไปตามแผนท ก าหนด 4. ประสานขอความร วมม อส วนราชการต างๆ ท ม ส าน กงานต งอย ภายในอาคารอ านวยการ ศ นย ราชการจ งหว ดเช ยงใหม ร วมปฏ บ ต ตามนโยบาย มาตรการการอน ร กษ พล งงานและว ธ การจ ด การพล งงาน 5. ด าเน นการจ ดอบรมหร อก จกรรมด านการส งเสร มให เก ดจ ตส าน กด านการอน ร กษ พล งงาน ให ก บราชการ เจ าหน าท ในส งก ดส วนราชการท ปฏ บ ตหน าท ในอาคารอ านวยการ ศ นย ราชการจ งหว ดเช ยงใหม อย างต อเน อง 6. ควบค ม ก าก บ ด แล ตรวจสอบ การบร หารจ ดการการใช พล งงานของส วนราชการท ม ท ต งอย ภายในอาคารอ านวยการ ศ นย ราชการจ งหว ดเช ยงใหม ให ม การด าเน นการบร หารจ ด การพล งงานของหน วยงานอย างม ประส ทธ ภาพ 7. ทบทวน ว เคราะห ผลการด าเน นงาน เสนอแนะแนวทางปร บปร งแก ไข พร อมท งรายงานผล ให ผ ว าราชการจ งหว ดเช ยงใหม ทราบ 8. ด าเน นการตามกฎหมาย ระเบ ยบท เก ยวข องโดยเคร งคร ด 9. ด าเน นการเร องอ นๆ ตามท ผ ว าราชการจ งหว ดเช ยงใหม มอบหมาย 1.2 ว ธ การเผยแพร คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ต ดประกาศ จดหมายอ เล กทรอน กส เอกสารเผยแพร อ นๆ (ระบ ).. 6

12 1.3 เอกสารประกอบการด าเน นการเก ยวก บคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน เอกสารแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 7

13 1.3.1 เอกสารแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน (ต อ) 8

14 1.3.1 เอกสารแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน (ต อ) ร ปท 1.2 ค าส งแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 9

15 1.3.2 เอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ค าส งแต งต งคณะท างาน ร ปท 1.3 ภาพการเผยแพร คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 10

16 ข นตอนท 2 การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น ว ธ การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต นของอาคารควบค ม ได ใช ร ปแบบของตารางการประเม น การจ ดการพล งงาน (Energy Management Matrix : EMM) ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งสถานภาพการจ ด การพล งงานภายในองค กร ในเร องของแนวนโยบายด านการจ ดการพล งงาน ร ปแบบการจ ดองค กร การกระต นและ สร างแรงจ งใจ รวมท งระบบข อม ลข าวสาร การประชาส มพ นธ และการลงท น และใช เป นแนวทางในการปร บปร ง และพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงานต อไป โดยได ด าเน นการประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต นท งใน หน วยงานย อยตามโครงสร างและภาพรวมของอาคารควบค มแล ว ผลการประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานในภาพรวมของอาคารควบค มม ล กษณะด งน ตารางท 2.1 การประเม นการจ ดการพล งงานขององค กร ระด บ คะแนน 1 นโยบายการจ ด การพล งงาน 2 การจ ดองค กร 3 การกระต นและ สร างแรงจ งใจ 4 ระบบข อม ล ข าวสาร 5 ประชาส มพ นธ 6 การลงท น ม นโยบายการจ ดการพล งงาน เป นเอกสารและลงนามโดย ผ บร หารระด บส งโดยก าหนดให เป นส วนหน งของการด าเน นงาน ขององค กรม การเผยแพร ให ก บ พน กงานทราบอย างท วถ งและ ปฏ บ ต ตามนโยบายฯ โดยได ร บ การสน บสน นจากผ บร หาร ระด บส ง 1.2ม นโยบายฯท ช ดเจนโดยจ ดท า เป นเอกสาร แต ไม ได ลงนามและ ไม ได ร บการสน บสน นจาก ผ บร หาร ม การเผยแพร นโยบายฯ แต พน กงานร บทราบไม ท วถ ง ม การจ ดท านโยบายฯเป น 1.3 เอกสาร แต ย งไม ช ดเจนในบางข อ เป นส วนหน ง ไม ก าหนดนโยบายฯ ของการด าเน นงานขององค กร ไม ได ม การลงท นจากผ บร หาร และไม ม การเผยแพร นโยบายฯ ให พน กงานทราบ ม นโยบายฯ แต ไม ได จ ดท าเป น 1.4 เอกสาร เป นเพ ยงการมอบหมาย บ ต โดยหร อช แจงแนวทางการปฏ วาจา ม ค าส งแต งต งคณะท างานด าน 2.1 การอน ร กษ พล งงานซ งลงนามโดย ผ บร หารระด บส ง เพ อด าเน นการ ลการด าเน นการและตรวจสอบผ จ กการพล งงานภายในองค กร ม การก าหนดผ ร บผ ดชอบในการ ด าเน นการแต ละมาตการท ช ดเจน และม การเผยแพร ให พน กงาน ทราบอย างท วถ ง ม ค าส งแต งต งคณะท างานด าน 2.2 การอน ร กษ พล งงานโดยผ บร หาร ระด บส งแต การก าหนดอ านาจ หน าท ม ขอบเขตจ าก ดและไม ช ดเจนม การเผยแพร ค าส งแต งต งฯ แต พน กงานร บทราบไม ท วถ ง 2.3ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานท า หน าท ในการด าเน นการอน ร กษ พล งงานและรายงานผลต อ คณะกรรมการ คณะท างานด าน/ การอน ร กษ พล งงาน เพ อพ จารณา น นงานต อและสร ปผลการด าเ ผ บร หาร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานเป น 2.4 ผ ด าเน นการและรายงานต อ ผ บร หารโดยตรง ม แผนการอบ 3.1รมเช งปฏ บ ต การหร อ ก จกรรมท ช ดเจนจ ดท าข นโดย คณะท างานฯ โดยความเห นชอบของ ผ บร หารเพ อกระต นและสร างแรงจ งใจ ให พน กงานท กระด บ ม จ ตส าน กและม ส วนร วมในการอน ร กษ พล งงาน ไม ม การก าหนดแผนการอบรมฯหร อ 3.2 ให คณะท างานก จกรรมอย างช ดเจน โดย ฯเป นช องทางหล กการด าเน นการกระต น และสร างแรงจ งใจให แก พน กงงาน คณะท างานด านการ/คณะกรรมการ 3.3 อน ร กษ พล งงานเป นผ ด าเน นการเป นคร ง คราว 3.4ม การต ดต ออย างไม เป นทางการโดย ว ศวกรเป นผ ให ข อม ลการใช และ ประหย ดพล งงานก บผ ใช พล งงาน โดยตรงเพ อสร างแรงจ งใจให ประหย ด พล งงาน ม การจ ดท าระบบการจ ดเก บ 4.1 และส อสารข อม ลเก ยวก บการใช พล งงานและการประหย ดพล งงาน ระหว างผ บร หารก บพน กงานม การ ก าหนดว ธ การส อสารท ช ดเจน รวมท งม การต ดตามและ ประเม นผลของการส อสาร เพ อหา ข อบกพร องและแนวทางแก ไข 4.2ไม ม ระบบการจ ดเก บข อม ล และการส อสารข อม ลท ช ดเจน โดย ให คณะท างานฯและผ ร บผ ดชอบ ด านพล งงานเป นช องทางหล กใน การส อสารข อม ลต างๆ คณะกรรมการเฉพา 4.3ะก จท า หน าท ในการส อสารข อม ลเก ยวก บ การใช พล งงานและประเม นผลการ ส อสารด งกล าวเป นคร งคราว ม การจ ดท าสร ปรายงานการใช 4.4 งงานและการประหย ดพล งงานพล อย างไม เป นทางการเพ อใช เป น ข อม ลในการปร บปร ง ประส ทธ ภาพการใช พล งงาน ภายในฝ ายของตนเอง 5.1 ก าหนดให ม การเผยแพร โครงการอน ร กษ พล งงานเป นส วน หน งของแผนการประชาส มพ นธ ขององค กรเพ อให พน กงานท ก ระด บได ร บทราบค ณค าของการ ประหย ดพล งงานและผลการ ด าเน นการจ ดการพล งงานอย าง สม าเสมอ ม การเผยแพร ข อม ลการด าเน น 5.2 ร กษ พล งงานและการโครงการอน จ ดการพล งงานให แก พน กงานบาง ระด บอย างสม าเสมอเฉพาะในกล ม ท เก ยวข องก บการใช พล งงาน โดยตรง ม การเผยแพร ข อม ลเก ยวก บ 5.3 การประหย ดการใช พล งงานและ พล งงานให ก บพน กงานเป นคร ง คราวซ งอาจท าโดยเป น หน งส อเว ยนแจ งให ทราบการ ประช มช แจง เป นต น ม การแจ งให พน กงานทราบ 5.4 ข อม ลอย างไม เป นทางการ เช น การแจ งให ทราบข อม ลเก ยวก บ ว ธ การใช พล งงานภายในฝ ายของ ต น ตนอย างม ประส ทธ ภาพ เป น ม การจ ดสรรงบประมาณ 6.1 จ าป เพ อเป นค าใช จ ายในการประ ลงท นเพ อการอน ร กษ พล งงานและ การจ ดการพล งงาน โดยพ จารณา ถ งความส าค ญของโครงการเป น หล กท งในระยะส นและระยะยาว พ จารณาการลงท นในมาตรการ 6.2 อน ร กษ พล งงานท ให ผลตอบแทนการลงท นส ง พ 6.3จารณาการลงท นในมาตรการ อน ร กษ พล งงานท ม ระยะเวลาค น ท นเร ว 6.4พ จารณาการลงท นในมาตรการ อน ร กษ พล งงานท ม การลงท นต า 0 ไม ม การก าหนดนโยบายฯและ 1.5 แนวทางการปฏ บ ต ท ช ดเจน ไม ม การแต งต งผ ร บผ ดชอบ 2.5 ด านพล งงาน ไม ม การต ดต อหร อการให ข อม ล 3.5 เก ยวก บการใช และการประหย ดพล งงาน ให ก บผ ใช พล งงาน 4.5ไม ม การรวบรวมและจ ดเก บ ข อม ลเก ยวก บปร มาณการใช พล งงานและค าใช จ ายทางด าน พล งงาน ไม ม การเผยแพร และการ 5.5 ประชาส มพ นธ ใดๆ เก ยวก บการ ด าเน นการอน ร กษ พล งงานและ การจ ดการพล งงาน ไม ม การลงท นใดๆ ในการ 6.5 ปร บปร งประส ทธ ภาพการใช ร กพล งงาน หร อการอน ษ พล งงาน ด านอ นๆ : ก อนด าเน นโครงการ : เป าหมายโครงการท ก าหนดโดยคณะท างานอน ร กษ พล งงาน 11

17 ข นตอนท 3 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 3.1 นโยบายอน ร กษ พล งงานขององค กร เพ อแสดงเจตจ านงและความม งม นในการด าเน นการด านการอน ร กษ พล งงาน อาคารควบค มได ก าหนด นโยบายอน ร กษ พล งงานตามว ตถ ประสงค และเป าหมายการอน ร กษ พล งงานขององค กร ซ งสอดคล องก บ สถานภาพการใช พล งงานและเหมาะสมก บอาคารควบค ม ด งต อไปน ร ปท 3.1 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 12

18 3.2 การเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน เพ อให พน กงานท กคนร บทราบและปฏ บ ต ตามนโยบายอน ร กษ พล งงานของอาคารควบค ม จ งได ด าเน นการเผยแพร และด าเน นการด งต อไปน ว ธ การเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน ต ดประกาศ โปสเตอร เอกสารแจก เส ยงตามสาย จดหมายอ เล กทรอน กส อ นๆ (ระบ ) หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงานให ก บพน กงานในอาคาร ควบค ม ร ปท 3.2 การเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน 13

19 ข นตอนท 4 การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงานของอาคารควบค มแบ งออกได เป น 3 ระด บ ค อ (ก) การประเม นระด บองค กร (ข) การประเม นระด บการบร การ (ค) การประเม นระด บเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก โดยม แนวทางด าเน นการด งต อไปน 4.1 การประเม นระด บองค กร ล าด บท ข อม ลของระบบไฟฟ า หมายเลข หมายเลข ประเภท อ ตรา ผ ใช ไฟฟ า เคร องว ดไฟฟ า ผ ใช ไฟฟ า การใช ไฟฟ า การต ดต งหม อแปลงไฟฟ า ขนาด (kva) จ านวน (ช ด) อาคารท ใช งาน ปกต อาคารศาลากลางจ งหว ด TOD เช ยงใหม TOU ,250 1 รวม 2,815 kva 14

20 ตารางท 4.1 ข อม ลการใช ไฟฟ าในรอบป 2552 หมายเลขผ ใช ไฟฟ า หมายเลขเคร องว ดไฟฟ า พล งไฟฟ าส งส ด (1) พล งงานไฟฟ า (2) ค าไฟฟ ารวม ต วประกอบภาระ ค าไฟฟ าเฉล ย เด อน P OP1 OP2 ค าใช จ าย ปร มาณ ค าใช จ าย (บาท) (เปอร เซ นต ) (บาท/ก โลว ตต -ช วโมง) 52 (ก โลว ตต ) (ก โลว ตต ) (ก โลว ตต ) (บาท) (ก โลว ตต -ช วโมง) (บาท) (3) (4) (5) ม.ค , , , ก.พ , , , ม.ค , , , เม.ย , , , พ.ค. 52 1, , , , ม.ย , , , ก.ค , , , ส.ค , , , ก.ย , , , ต.ค , , , พ.ย , , , ธ.ค , , , รวม ,447, ,098, ,751, เฉล ย , , , หมายเหต : กรณ อ ตรา ปกต ให กรอกค าพล งไฟฟ าส งส ด (On Peak) ในช อง P กรณ อ ตรา TOD: P หมายถ ง On Peak / PP หมายถ ง Partial Peak / OP หมายถ ง Off Peak กรณ อ ตรา TOU: P หมายถ ง Peak / OP1 หมายถ ง Off Peak1 / OP2 หมายถ ง Off Peak2 กรณ อาคารม เคร องว ดไฟฟ ามากกว า 1 เคร องให เพ มจ านวนตารางแสดงข อม ลการใช ไฟฟ าตามจ านวนของเคร องว ดไฟฟ า 15

21 4.1.2 ส ดส วนการใช พล งงานแยกตามระบบ (ก) ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ า ตารางท 4.2 ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าแยกตามระบบ ระบบ การใช พล งงานไฟฟ า ก โลว ตต -ช วโมง/ป ร อยละ ระบบปร บอากาศ 853, ระบบแสงสว าง 384, ระบบอ นๆ 209, รวม 1,447, หมายเหต ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าแยกตามระบบ ระบบแสงสว าง, 26.57% ระบบปร บอากาศ, 58.98% ระบบอ นๆ, 14.45% ร ปท 4.1 ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าแยกตามระบบ 16

22 4.2 การประเม นระด บการบร การ ค าการใช พล งงานจ าเพาะของพ นท ใช สอย (ท กกรณ ) เด อน ตารางท 4.3 ปร มาณการใช พล งงานต อหน วยพ นท ใช สอยท ใช งานจร งในรอบป 2552 ปร มาณพล งงานไฟฟ าท ใช พล งงานความร อนเท ยบเท า ค าการใช พล งงานจ าเพาะ (SEC) พ นท ใช สอย ท ใช งานจร ง ไฟฟ า ความร อน พล งงานไฟฟ า (ตารางเมตร) (ก โลว ตต -ช วโมง) (เมกะจ ล) (เมกะจ ล) (เมกะจ ล/ตารางเมตร) ม.ค. 33, , , , ก.พ. 33, , , , ม.ค. 33, , , , เม.ย. 33, , , , พ.ค. 33, , , , ม.ย. 33, , , , ก.ค. 33, , , , ส.ค. 33, , , , ก.ย. 33, , , , ต.ค. 33, , , , พ.ย 33, , , , ธ.ค. 33, , , , รวม 399, ,447, ,209, ,209, เฉล ย 33, , , , หมายเหต : ค าการใช พล งงานจ าเพาะ (SEC) = ปร มาณพล งงานไฟฟ า (ก โลว ตต -ช วโมง) x 3.6 (เมกะจ ล/ก โลว ตต -ช วโมง) + ปร มาณพล งงานความร อน (เมกะจ ล) พ นท ใช สอยท ใช งานจร ง (ตารางเมตร) 17

23 SEC (MJ/sq.m) ปร มาณการใช พล งงานต อหน วยพ นท ใช สอยท ใช งานจร งในรอบป ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. เด อน ร ปท 4.2 ค าการใช พล งงานจ าเพาะในรอบป

24 4.3 การประเม นระด บเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก การค นหาการใช พล งงานท ม น ยส าค ญในเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก อาคารควบค มได ด าเน นการโดยการ ตรวจว ดหาข อม ลปร มาณการใช พล งงาน ช วโมงการท างาน และว เคราะห หาค าประส ทธ ภาพและการส ญเส ย พล งงานในแต ละเคร องจ กร/อ ปกรณ หล กท ม การใช ในอาคารควบค ม ซ งม ผลสร ปได ด งน 19

25 ตารางท 4.4 แบบบ นท กข อม ลการใช พล งงานไฟฟ าท ม น ยส าค ญของเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก ช อเคร องจ กร ช วโมง ปร มาณการใช ค าประส ทธ ภาพหร อ ปร มาณการส ญเส ย พ ก ด ระบบท ใช พล งงาน / อ ปกรณ หล ก จ านวน ใช งาน พล งงานไฟฟ า สมรรถนะ พล งงาน ขนาด หน วย เฉล ยต อป (ก โลว ตต -ช วโมง/ป ) ระบ ค า หน วย (เมกะจ ล/ป ) แสงสว าง FL 36 W 46 ว ตต 7,363 1, , ว ตต /ตร.ม - แสงสว าง FL 32 W 42 ว ตต 281 1,125 13, ว ตต /ตร.ม - แสงสว าง Incan 60 W 60 ว ตต , ว ตต /ตร.ม - แสงสว าง Spot light 80 ว ตต 8 1, ว ตต /ตร.ม - แสงสว าง CFL 15 W 15 ว ตต 103 1,250 1, ว ตต /ตร.ม - แสงสว าง CFL 18 W 18 ว ตต 150 1,250 3, ว ตต /ตร.ม - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 9,000 BTU/hr kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 12,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 17,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 18,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 20,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 22,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 22,800 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 24,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 25,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 26,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 28,000 BTU/hr , kw/ต น - 20

26 ตารางท 4.4 แบบบ นท กข อม ลการใช พล งงานไฟฟ าท ม น ยส าค ญของเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก (ต อ) ช อเคร องจ กร ช วโมง ปร มาณการใช ค าประส ทธ ภาพหร อ ปร มาณการส ญเส ย พ ก ด ระบบท ใช พล งงาน / อ ปกรณ หล ก จ านวน ใช งาน พล งงานไฟฟ า สมรรถนะ พล งงาน ขนาด หน วย เฉล ยต อป (ก โลว ตต -ช วโมง/ป ) ระบ ค า หน วย (เมกะจ ล/ป ) ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 32,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 32,500 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 33,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 34,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 36,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 38,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 48,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 52,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 60,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 68,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 100,000 BTU/hr , kw/ต น - 21

27 ข นตอนท 5 การก าหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน อาคารควบค มได ก าหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน โดยม รายละเอ ยดการด าเน นการด งต อไปน 22

28 ตารางท 5.1 มาตรการและเป าหมายในการด าเน นการอน ร กษ พล งงาน ล าด บท รห สของ รห สของ รห ส มาตรการ ระบบหล ก ระบบย อย มาตรการ เป าหมายการประหย ด ร อยละ เง นลงท น ระยะเวลา ไฟฟ า เช อเพล ง ผล (บาท) ค นท น ประหย ด ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ชน ด หน วย/ป ปร มาณ บาท/ป (ป ) ด านไฟฟ า 1 มาตรการเปล ยนหลอดเป นชน ดประหย ดพล งงาน T , , , บ าร งร กษาเคร องปร บอากาศ , , , ลดเวลาการใช กระต กน าร อน - 12, , ต ดต งสว ตช กระต ก - 16, , , รวม 203, , ,287, หมายเหต : 1. ร อยละผลประหย ด ค ดเท ยบจากข อม ลการใช พล งงานรวมในป ท ผ านมา 2. อ ตราค าไฟฟ าเฉล ย 3.28 บาท/ก โลว ตต -ช วโมง 23

29 ตารางท 5.2 แผนอน ร กษ พล งงานด านไฟฟ า รห สของ รห สของ รห ส ล าด บท ระบบ มาตรการ ว ตถ ประสงค ระบบย อย มาตรการ หล ก ระยะเวลา เง นลงท น เร มต น ส นส ด (บาท) (เด อน/ป ) (เด อน/ป ) ผ ร บผ ดชอบ 1 มาตรการเปล ยนหลอดเป นชน ดประหย ด เพ อลดการใช พล งงานไฟฟ า พ.ค.-53 ธ.ค , ค ณปาจร ย จ นดากาญจน พล งงาน T บ าร งร กษาเคร องปร บอากาศ เพ อลดการใช พล งงานไฟฟ า ม.ค.-53 ธ.ค , ค ณปาจร ย จ นดากาญจน ลดเวลาการใช กระต กน าร อน เพ อลดการใช พล งงานไฟฟ า ม.ค.-53 ธ.ค ค ณปาจร ย จ นดากาญจน ต ดต งสว ตช กระต ก เพ อลดการใช พล งงานไฟฟ า ม.ค.-53 เม.ย , ค ณปาจร ย จ นดากาญจน 24

30 รายละเอ ยดมาตรการอน ร กษ พล งงาน (ส าหร บมาตรการด านไฟฟ า) 1) มาตรการล าด บท : 1 (รห สมาตรการ :.) 2) ช อมาตรการ : มาตรการเปล ยนหลอดเป นชน ดประหย ดพล งงาน T5 3) ผ ร บผ ดชอบมาตรการ : น.ส.ปาจร ย จ นดากาญจน ต าแหน ง ว ศวกรปฏ บ ต การ 4) อ ปกรณ ท ปร บปร ง : หลอดฟล ออเรสเซนต 36 ว ตต 5) จ านวนอ ปกรณ ท ปร บปร ง : 3,000 หลอด 6) สถานท ปร บปร ง : หน วยงานต างๆ ในอาคาร 7) สาเหต การปร บปร ง : เข าร วมโครงการส งเสร มการใช หลอดประหย ดพล งงานของ กฟผ. เพ อลดค าพล งงานไฟฟ า จากการส ารวจระบบไฟฟ าแสงสว างพบว า ม การใช หลอดฟล ออเรสเซนต ร น T8 ซ งหลอดฟล ออเรสเซนต ม ขนาด 36 ว ตต /หลอด ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป 8) เป าหมายเช งปร มาณ , , ) ระด บการใช พล งงานอ างอ งก อนการปร บปร ง , , ) ระด บการใช พล งงานเป าหมายหล งการปร บปร ง , , ) เง นลงท นท งหมด 810, บาท 12) ระยะเวลาค นท น 2.74 ป 13) รายละเอ ยดการด าเน นการปร บปร ง เปล ยนหลอดฟล ออเรสเซนต ขนาด 36 ว ตต ด วยหลอดประหย ดพล งงานชน ด T5 พร อมการปร บปร งบ ลลาสต จาก เด มท ใช ชน ดแกนเหล กธรรมดาเป นชน ดบ ลลาสต อ เล กทรอน กส 14) ว ธ การตรวจสอบผลการประหย ดหล งปร บปร ง ประเม นผลการประหย ด จากการค านวณ 25

31 15) แสดงว ธ ค านวณประกอบ ก อนปร บปร ง ก าล งไฟฟ าของหลอดไฟฟ าฟล ออเรสเซนต T8 = 36 ว ตต /หลอด ก าล งไฟฟ าส ญเส ยของบ ลลาสต แบบแกนเหล ก = 10 ว ตต /ช ด = 46 ว ตต /ช ด จ านวนหลอด = 3,000 หลอด ก าล งไฟฟ าของหลอดฟล ออเรสเซนต = (46x3,000)/1,000 รวมก าล งไฟฟ า = 138 ก โลว ตต ช วโมงท างาน = 8 ช วโมง/ว น ว นท างาน = 250 ว น/ป พล งไฟฟ าท ใช ก อนปร บปร ง = 138 x 8 x 250 = 276, ก โลว ตต -ช วโมง/ป หล งปร บปร ง ก าล งไฟฟ าของหลอดฟล ออเรสเซนต T5 = 28 ว ตต /หลอด ก าล งไฟฟ าส ญเส ยของบ ลลาสต อ เล กทรอน กส = 3 ว ตต /ช ด รวมก าล งไฟฟ า = 31 ว ตต /ช ด จ านวนหลอดไฟฟ า = 3,000 หลอด ก าล งไฟฟ าของหลอดฟล ออเรสเซนต = (31x3000)/1,000 รวมก าล งไฟฟ า = 93 ก โลว ตต พล งไฟฟ าท ใช หล งปร บปร ง = 93 x 8 x 250 = 186, ก โลว ตต -ช วโมง/ป ผลประหย ด พล งงานไฟฟ าท ประหย ดได = 90, ก โลว ตต -ช วโมง/ป ค าไฟฟ าโดยเฉล ย = 3.28 บาท/หน วย ผลประหย ดท เก ดข น = 295, บาท/ป ราคาหลอด T5 บ ลลาสต อ เล กทรอน กส รวมค าแรงต ดต ง = 270 บาท/ช ด ค ดเป นเง นลงท น = 3, x 270 = 810,000 บาท ค ดเป นระยะเวลาค นท น = 2.74 ป 26

32 รายละเอ ยดมาตรการอน ร กษ พล งงาน (ส าหร บมาตรการด านไฟฟ า) 1) มาตรการล าด บท : 2 (รห สมาตรการ : ) 2) ช อมาตรการ : บ าร งร กษาเคร องปร บอากาศ 3) ผ ร บผ ดชอบมาตรการ : น.ส.ปาจร ย จ นดากาญจน ต าแหน ง ว ศวกรปฏ บ ต การ 4) อ ปกรณ ท ปร บปร ง : เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน (Split Type) 5) จ านวนอ ปกรณ ท ปร บปร ง : 751 เคร อง 6) สถานท ปร บปร ง : หน วยงานต างๆ ในอาคาร 7) สาเหต การปร บปร ง : เพ อลดการใช พล งงานไฟฟ าและให สอดคล องต อนโยบายการอน ร กษ พล งงาน ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป 8) เป าหมายเช งปร มาณ , , ) ระด บการใช พล งงานอ างอ งก อนการปร บปร ง 2, , ,799, ) ระด บการใช พล งงานเป าหมายหล งการปร บปร ง 1, , ,522, ) เง นลงท นท งหมด 450, บาท 12) ระยะเวลาค นท น 1.62 ป 13) รายละเอ ยดการด าเน นการปร บปร ง โดยคณะท างานม มต ร วมก นว า แต ละหน วยงานควรจะจ ดงบประมาณในการล างท าความสะอาด เคร องปร บอากาศท ใช งานท งหมดของหน วยงานต างๆ 14) ว ธ การตรวจสอบผลการประหย ดหล งปร บปร ง ตรวจว ดประส ทธ ภาพเคร องปร บอากาศและว เคราะห การใช พล งงานไฟฟ าก อนและหล งการปร บปร ง 27

33 15) แสดงว ธ ค านวณประกอบ ต วอย างการค านวณ จากตารางท 1 และ 2 กรณ เคร องปร บอากาศขนาด 9,000 บ ท ย ต อช วโมง ก อนปร บปร ง จ านวน = 1 เคร อง ก าล งไฟฟ าเฉล ยต อเคร อง = 0.93 ก โลว ตต /เคร อง ก าล งไฟฟ าก อนการปร บปร ง = 0.93 ก โลว ตต ว นท างานต อป = 250 ว น/ป ท างานว นละ = 5 ช วโมง/ว น % การท างานก อนการปร บปร ง = 65 เปอร เซ นต พล งงานไฟฟ าก อนปร บปร ง = 0.93 x 1 x 5 x 250 x 0.65 = ก โลว ตต -ช วโมง/ป หล งการปร บปร ง หล งจากบ าร งร กษาเคร องปร บอากาศก าล งไฟฟ าลดลง 4 เปอร เซ นต โดยเฉล ย ก าล งไฟฟ าเฉล ยต อเคร อง = 0.89 ก โลว ตต /เคร อง ก าล งไฟฟ าหล งการปร บปร ง = 0.89 ก โลว ตต % การท างานหล งการปร บปร ง = 61 เปอร เซ นต พล งงานไฟฟ าก อนปร บปร ง = 0.89 x 1 x 5 x 250 x 0.61 = ก โลว ตต -ช วโมง/ป ผลประหย ด ก าล งไฟฟ าท ประหย ดได = 0.04 ก โลว ตต พล งงานไฟฟ าท ประหย ดได = = ก โลว ตต -ช วโมง/ป ผลประหย ดรวม (จากตารางท 1 และ 2) ก าล งไฟฟ าท ประหย ดได = ก โลว ตต พล งงานไฟฟ าท ประหย ดได = 853, , = 84, ก โลว ตต -ช วโมง/ป ค าไฟฟ าโดยเฉล ย = 3.28 บาท/ก โลว ตต -ช วโมง ค ดเป นเง นท ประหย ดได = 277, บาท/ป ค าบ าร งร กษา 2 คร งต อป ค ดเป นเง น = 600 บาท/เคร อง ค ดเป นเง นลงท น = 450, บาท ค ดเป นระยะเวลาค นท น = 1.62 ป 28

34 ตารางท 1 ค าพล งงานไฟฟ าก อนปร บปร ง ก าล งไฟฟ า ช วโมง % ปร มาณการใช พ ก ด ล าด บ รายการ จ านวน ต อช ด ใช งาน การท างาน พล งงานไฟฟ า ขนาด หน วย (kw) เฉล ยต อป (%) ป ) 1 เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 9,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 12,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 17,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 18,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 20,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 22,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 22,800 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 24,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 25,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 26,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 28,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 32,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 32,500 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 33,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 34,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 36,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 38,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 48,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 52,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 60,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 68,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 100,000 BTU/hr , , รวม ,

35 ตารางท 2 ค าพล งงานไฟฟ าหล งปร บปร ง พ ก ด ก าล งไฟฟ า ช วโมง เปอร เซ นต ปร มาณการใช ล าด บ รายการ จ านวน ต อช ด ใช งาน การท างาน พล งงานไฟฟ า (ก โลว ตต -ช วโมง/ (ก โลว ตต ) ขนาด หน วย เฉล ยต อป (%) ป ) 1 เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 9,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 12,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 17,000 BTU/hr เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 18,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 20,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 22,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 22,800 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 24,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 25,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 26,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 28,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 32,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 32,500 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 33,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 34,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 36,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 38,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 48,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 52,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 60,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 68,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 100,000 BTU/hr , , รวม ,

(โรงงำนควบค ม โรงงำนควบค ม) สำน กกำก บและอน ร กษ พล งงำน กรมพ ฒนำพล งงำนทดแทนและอน ร กษ พล งงำน กระทรวงพล งงำน

(โรงงำนควบค ม โรงงำนควบค ม) สำน กกำก บและอน ร กษ พล งงำน กรมพ ฒนำพล งงำนทดแทนและอน ร กษ พล งงำน กระทรวงพล งงำน ค ม อกำรจ ดทำ รำยงำนกำรจ ดกำรพล งงำน (โรงงำนควบค ม โรงงำนควบค ม) สำน กกำก บและอน ร กษ พล งงำน กรมพ ฒนำพล งงำนทดแทนและอน ร กษ พล งงำน กระทรวงพล งงำน การจ ดท าค ม อน เพ อเป นแนวทางในการจ ดท ารายงานตามแบบฟอร

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

ป การศ กษา 2549 (ม ถ นายน 2549 พฤษภาคม 2550) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยรามค าแหง

ป การศ กษา 2549 (ม ถ นายน 2549 พฤษภาคม 2550) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยรามค าแหง รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 2549 (ม ถ นายน 2549 พฤษภาคม 2550) กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยรามค าแหง เมษายน 2550 ค าน า เอกสารรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ หน า 1.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555

รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 รายงานการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พพ.ศ. 2555 งานแผนและงบประมาณ ส าน กปล ด เทศบาลต าบลเขาน อย ค าน า เทศบาลต าบลเขาน อย ได จ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ระหว

More information

ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. ความเป นมา

ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. ความเป นมา ร างคร งท 1 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ างเหมาบร การด แลร กษาระบบต าง ๆ ภายในอาคารท ท าการ ส าน กงาน ก.พ. หล งใหม จ งหว ดนนทบ ร ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส -----------------------------------

More information

แผนย ทธศาสตร ของกรมชลประทาน

แผนย ทธศาสตร ของกรมชลประทาน - 1 - เอกสารค าอธ บายรายละเอ ยดต วช ว ด เป าหมาย และเกณฑ การให คะแนนตามกรอบค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของ แผนย ทธศาสตร ของ ว ส ยท ศน น าสมบ รณ สน บสน นการผล ต เสร มสร างค ณภาพช ว ต เศรษฐก จม นคง พ นธก จ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม รายงานควบค มภายใน กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๑ กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม http://www.plan.cmru.ac.th/ ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนอน ร กษ พล งงาน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๔

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนอน ร กษ พล งงาน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๔ แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนอน ร กษ พล งงาน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย ก นยายน พ.ศ. 2554 - ก - ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งาน

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า มหาว ทยาล ยมหาสารคามได ด าเน นนโยบายด านการบร

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล

More information