รายงาน การจ ดการพล งงาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงาน การจ ดการพล งงาน"

Transcription

1 รายงาน การจ ดการพล งงาน ประจ าป 2553 ช อน ต บ คคล: จ งหว ดเช ยงใหม ช ออาคารควบค ม: ศาลากลางจ งหว ดเช ยงใหม TSIC-ID: ฉบ บร าง ก นยายน 2553

2 ใบค าร บรองการจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน 1. ประธานคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ข าพเจ า... ในฐานะประธานคณะท างานด านการ จ ดการพล งงานของอาคารควบค ม ศาลากลางจ งหว ดเช ยงใหม ขอร บรองว าได ด าเน นการจ ด การพล งงานให เป นไปตามท กฎกระทรวงก าหนดท กประการ 2. ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ลงช อ. (....) ว นท / /... ข าพเจ า นางสาวปาจร ย จ นดากาญจน ในฐานะผ ร บผ ดชอบด านพล งงานของอาคารควบค ม ศาลากลางจ งหว ดเช ยงใหม ขอร บรองว าได ด าเน นการจ ดการพล งงานให เป นไปตามท กฎกระทรวง ก าหนดท กประการ ลงช อ. ลงช อ. ( นางสาวปาจร ย จ นดากาญจน ) (นายอาคม เพ ญต าย) ต าแหน งผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ต าแหน งผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ทะเบ ยนเลขท.. ทะเบ ยนเลขท.. ว นท / /... ว นท / / เจ าของอาคารควบค ม ข าพเจ า... ในฐานะเจ าของอาคารควบค ม/ผ ร บ มอบอ านาจ ขอร บรองว าได ด าเน นการจ ดการพล งงานให เป นไปตามท กฎกระทรวงก าหนดท ก ประการ ลงช อ. (....) ประท บตราน ต บ คคล ว นท / /...

3 สารบ ญ ข อม ลเบ องต น 1 ก.ข อม ลท วไป 1 ข.ข อม ลการใช อาคาร 3 ข อม ลด านการจ ดการพล งงาน 5 ข นตอนท 1 คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 5 ข นตอนท 2 การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น 11 ข นตอนท 3 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 12 ข นตอนท 4 การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน 14 ข นตอนท 5 การก าหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน 22 ข นตอนท 6 การด าเน นการ การตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตามเป าหมายและ 36 แผนอน ร กษ พล งงาน ข นตอนท 7 การตรวจต ดตามและประเม นการจ ดการพล งงาน 43 ข นตอนท 8 การทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน 47 หน า

4 สารบ ญตาราง ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร 3 ตารางท ข-2 รายละเอ ยดการใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร งในแต ละเด อน ในรอบป ตารางท 2.1 การประเม นการจ ดการพล งงานขององค กร 11 ตารางท 4.1 ข อม ลการใช ไฟฟ าในรอบป ตารางท 4.2 ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าแยกตามระบบ 16 ตารางท 4.3 ปร มาณการใช พล งงานต อหน วยพ นท ใช สอยท ใช งานจร งในรอบป ตารางท 4.4 แบบบ นท กข อม ลการใช พล งงานไฟฟ าท ม น ยส าค ญของเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก 20 ตารางท 5.1 มาตรการและเป าหมายในการด าเน นการอน ร กษ พล งงาน 23 ตารางท 5.2 แผนอน ร กษ พล งงานด านไฟฟ า 24 ตารางท 5.3 แผนการฝ กอบรมและก จกรรมส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจ าป ตารางท 6.1 สร ปผลการต ดตามการด าเน นการของมาตรการอน ร กษ พล งงาน 36 ตารางท 6.2 ผลการตรวจสอบและว เคราะห การปฏ บ ต ตามมาตรการอน ร กษ พล งงาน 37 ส าหร บมาตรการด านไฟฟ า ตารางท 6.3 สร ปสถานภาพการด าเน นงานตามหล กส ตรการฝ กอบรมและก จกรรมส งเสร มการ 41 อน ร กษ พล งงาน ตารางท 7.1 การตรวจต ดตามการด าเน นการจ ดการพล งงาน 44 ตารางท 8.1 การทบทวนการด าเน นงานการจ ดการพล งงาน ประจ าป ตารางท 8.2 สร ปผลการทบทวน ว เคราะห และแก ไขข อบกพร องของการจ ดการพล งงาน ประจ าป หน า

5 สารบ ญร ป ร ปท 1.1 ผ งโครงสร างคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 5 ร ปท 1.2 ค าส งแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 7 ร ปท 1.3 ภาพการเผยแพร คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 10 ร ปท 3.1 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 12 ร ปท 3.2 ภาพการเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน 13 ร ปท 4.1 ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าแยกตามระบบ 16 ร ปท 4.2 ค าการใช พล งงานจ าเพาะในรอบป ร ปท 4.4 ค าการใช พล งงานจ าเพาะในรอบป ร ปท 7.1 ค าส งแต งต งคณะผ ตรวจประเม นการจ ดการพล งงานภายในองค กร 43 ร ปท 8.1 เอกสารวาระการประช มทบทวนด านการจ ดการพล งงาน 48 หน า

6 ข อม ลเบ องต น ก. ข อม ลท วไป ก.1 ช อน ต บ คคล : จ งหว ดเช ยงใหม ช ออาคารควบค ม : ศาลากลางจ งหว ดเช ยงใหม TSIC-ID : ก.2 ระบ กล มอาคารควบค ม ด งน ก.3 ท อย อาคาร กล มท 1: อาคารควบค มท ใช เคร องว ดไฟฟ าหร อต ดต งหม อแปลงไฟฟ ารวมก นน อยกว าสามพ นก โลว ตต หร อ สามพ นห าร อยสามส บก โลโวลต แอมแปร หร ออาคารควบค มท ใช พล งงานไฟฟ า พล งงานความร อนจากไอน า หร อพล งงานส นเปล องอ นๆ โดยม ปร มาณพล งงานเท ยบเท าพล งงานไฟฟ าต ากว าหกส บล านเมกะจ ล กล มท 2: อาคารควบค มท ใช เคร องว ดไฟฟ าหร อต ดต งหม อแปลงไฟฟ ารวมก นต งแต สามพ นก โลว ตต หร อสาม พ นห าร อยสามส บก โลโวลต แอมแปร ข นไปหร ออาคารควบค มท ใช พล งงานไฟฟ า พล งงานความร อนจากไอน า หร อพล งงานส นเปล องอ นๆ โดยม ปร มาณพล งงานเท ยบเท าพล งงานไฟฟ าต งแต หกส บล านเมกะจ ลข นไป เลขท - ถนนโชตนา ต าบลดอนแก ว อ าเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม รห สไปรษณ ย โทรศ พท : โทรสาร: - อ เมลล : - ก.4 ประเภทอาคาร ส าน กงาน โรงแรม โรงพยาบาล ศ นย การค า สถานศ กษา อ น ๆ (ระบ ). ก.5 อาคารเร มเป ดด าเน นการ เม อป พ.ศ ก.6 จ านวนอาคารท งหมด : 2 อาคาร (รายละเอ ยดจ านวนอาคารแสดงในตารางท ข-1) ก.7 ส าหร บอาคารประเภทโรงแรม จ านวนห องพ กท งหมด - ห อง (รายละเอ ยดจ านวนห องพ กท จ าหน ายได แสดงในตารางท ข-2) ก.8 ส าหร บอาคารประเภทพยาบาล จ านวนเต ยงคนไข ในท งหมด - เต ยง (รายละเอ ยดจ านวนคนไข ในแสดงในตารางท ข-2) 1

7 ก.9 ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ล าด บท ช อ-นามสก ล ค ณสมบ ต *** ทะเบ ยนเลขท 1 นางสาวปาจร ย จ นดากาญจน ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 2 รออบรม ผชอ. 2 นายอาคม เพ ญต าย ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 1 ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานประเภทท 2 รออบรม ผชอ. ***ค ณสมบ ต ผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ประเภทท 1 : (ก) เป นผ ได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งและม ประสบการณ การท างานในอาคารอย างน อยสามป โดยม ผลงานด านการอน ร กษ พล งงานตามการร บรองของเจ าของอาคารควบค ม (ข) เป นผ ได ร บปร ญญาทางว ศวกรรมศาสตร หร อทางว ทยาศาสตร โดยม ผลงานด านการอน ร กษ พล งงานตามการร บรองของเจ าของ อาคารควบค ม (ค) เป นผ ส าเร จการฝ กอบรมด านการอน ร กษ พล งงานหร อการฝ กอบรมท ม ว ตถ ประสงค คล ายคล งก นท อธ บด ให ความเห นชอบ (ง) เป นผ ส าเร จการฝ กอบรมหล กส ตรผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ท อธ บด ให ความเห นชอบ (จ) เป นผ ท สอบได ตามเกณฑ ท ก าหนดจากการจ ดสอบผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ซ งจ ดโดยกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน ประเภทท 2 : (ก) เป นผ ส าเร จการฝ กอบรมหล กส ตรผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ท อธ บด ให ความเห นชอบ (ข) เป นผ ท สอบได ตามเกณฑ ท ก าหนดจากการจ ดสอบผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน ซ งจ ดโดยกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน 2

8 ข. ข อม ลการใช อาคาร ข.1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร (ส าหร บอาคารท กประเภท) ตารางท ข-1 รายละเอ ยดการใช งานอาคาร ป พ.ศ. พ นท ท งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) ล าด บท ช ออาคาร ท เป ด เวลาท างาน (1) (2) (3) = (2) + (1) ใช งาน พ นท ใช สอย พ นท จอดรถ รวม ช วโมง/ว น ว น/ป ปร บอากาศ ไม ปร บอากาศ รวม ในต วอาคาร 1 อาคารศาลากลางจ งหว ด (หล งเด ม) , , , , อาคารอ านวยการกลาง , รวม 22, , , ,

9 ข.2 การใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร งในแต ละเด อน เด อน ตารางท ข-2 รายละเอ ยดการใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร งในแต ละเด อน ในรอบป 2552 ส าหร บอาคารท กประเภท การใช ประโยชน พ นท ใช สอยท ใช งานจร ง พ นท ปร บอากาศ พ นท ไม ปร บอากาศ รวม (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) ม.ค. 22, , , ก.พ. 22, , , ม.ค. 22, , , เม.ย. 22, , , พ.ค. 22, , , ม.ย. 22, , , ก.ค. 22, , , ส.ค. 22, , , ก.ย. 22, , , ต.ค. 22, , , พ.ย 22, , , ธ.ค. 22, , ,

10 ข อม ลด านการจ ดการพล งงาน ข นตอนท 1 คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 1.1 โครงสร าง และหน าท ความร บผ ดชอบของคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน โครงสร างคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ร ปท 1.1 ผ งโครงสร างคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 5

11 1.1.2 อ านาจ หน าท และความร บผ ดชอบของคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 1. ก าหนดนโยบายการส งเสร มประหย ดพล งงานและการอน ร กษ พล งงานในอาคารศ นย ราชการ จ งหว ดเช ยงใหม 2. ด าเน นการบร หารจ ดการพล งงานให สอดคล องก บนโยบายของอาคารควบค ม 3. จ ดท าแผนอน ร กษ พล งงาน อาคารอ านวยการ ศ นย ราชการจ งหว ดเช ยงใหม พร อมท งก าหนด มาตรการ เป าหมาย และด าเน นการให เป นไปตามแผนท ก าหนด 4. ประสานขอความร วมม อส วนราชการต างๆ ท ม ส าน กงานต งอย ภายในอาคารอ านวยการ ศ นย ราชการจ งหว ดเช ยงใหม ร วมปฏ บ ต ตามนโยบาย มาตรการการอน ร กษ พล งงานและว ธ การจ ด การพล งงาน 5. ด าเน นการจ ดอบรมหร อก จกรรมด านการส งเสร มให เก ดจ ตส าน กด านการอน ร กษ พล งงาน ให ก บราชการ เจ าหน าท ในส งก ดส วนราชการท ปฏ บ ตหน าท ในอาคารอ านวยการ ศ นย ราชการจ งหว ดเช ยงใหม อย างต อเน อง 6. ควบค ม ก าก บ ด แล ตรวจสอบ การบร หารจ ดการการใช พล งงานของส วนราชการท ม ท ต งอย ภายในอาคารอ านวยการ ศ นย ราชการจ งหว ดเช ยงใหม ให ม การด าเน นการบร หารจ ด การพล งงานของหน วยงานอย างม ประส ทธ ภาพ 7. ทบทวน ว เคราะห ผลการด าเน นงาน เสนอแนะแนวทางปร บปร งแก ไข พร อมท งรายงานผล ให ผ ว าราชการจ งหว ดเช ยงใหม ทราบ 8. ด าเน นการตามกฎหมาย ระเบ ยบท เก ยวข องโดยเคร งคร ด 9. ด าเน นการเร องอ นๆ ตามท ผ ว าราชการจ งหว ดเช ยงใหม มอบหมาย 1.2 ว ธ การเผยแพร คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ต ดประกาศ จดหมายอ เล กทรอน กส เอกสารเผยแพร อ นๆ (ระบ ).. 6

12 1.3 เอกสารประกอบการด าเน นการเก ยวก บคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน เอกสารแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 7

13 1.3.1 เอกสารแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน (ต อ) 8

14 1.3.1 เอกสารแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน (ต อ) ร ปท 1.2 ค าส งแต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 9

15 1.3.2 เอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน ค าส งแต งต งคณะท างาน ร ปท 1.3 ภาพการเผยแพร คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน 10

16 ข นตอนท 2 การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น ว ธ การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต น การประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต นของอาคารควบค ม ได ใช ร ปแบบของตารางการประเม น การจ ดการพล งงาน (Energy Management Matrix : EMM) ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งสถานภาพการจ ด การพล งงานภายในองค กร ในเร องของแนวนโยบายด านการจ ดการพล งงาน ร ปแบบการจ ดองค กร การกระต นและ สร างแรงจ งใจ รวมท งระบบข อม ลข าวสาร การประชาส มพ นธ และการลงท น และใช เป นแนวทางในการปร บปร ง และพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงานต อไป โดยได ด าเน นการประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานเบ องต นท งใน หน วยงานย อยตามโครงสร างและภาพรวมของอาคารควบค มแล ว ผลการประเม นสถานภาพการจ ดการพล งงานในภาพรวมของอาคารควบค มม ล กษณะด งน ตารางท 2.1 การประเม นการจ ดการพล งงานขององค กร ระด บ คะแนน 1 นโยบายการจ ด การพล งงาน 2 การจ ดองค กร 3 การกระต นและ สร างแรงจ งใจ 4 ระบบข อม ล ข าวสาร 5 ประชาส มพ นธ 6 การลงท น ม นโยบายการจ ดการพล งงาน เป นเอกสารและลงนามโดย ผ บร หารระด บส งโดยก าหนดให เป นส วนหน งของการด าเน นงาน ขององค กรม การเผยแพร ให ก บ พน กงานทราบอย างท วถ งและ ปฏ บ ต ตามนโยบายฯ โดยได ร บ การสน บสน นจากผ บร หาร ระด บส ง 1.2ม นโยบายฯท ช ดเจนโดยจ ดท า เป นเอกสาร แต ไม ได ลงนามและ ไม ได ร บการสน บสน นจาก ผ บร หาร ม การเผยแพร นโยบายฯ แต พน กงานร บทราบไม ท วถ ง ม การจ ดท านโยบายฯเป น 1.3 เอกสาร แต ย งไม ช ดเจนในบางข อ เป นส วนหน ง ไม ก าหนดนโยบายฯ ของการด าเน นงานขององค กร ไม ได ม การลงท นจากผ บร หาร และไม ม การเผยแพร นโยบายฯ ให พน กงานทราบ ม นโยบายฯ แต ไม ได จ ดท าเป น 1.4 เอกสาร เป นเพ ยงการมอบหมาย บ ต โดยหร อช แจงแนวทางการปฏ วาจา ม ค าส งแต งต งคณะท างานด าน 2.1 การอน ร กษ พล งงานซ งลงนามโดย ผ บร หารระด บส ง เพ อด าเน นการ ลการด าเน นการและตรวจสอบผ จ กการพล งงานภายในองค กร ม การก าหนดผ ร บผ ดชอบในการ ด าเน นการแต ละมาตการท ช ดเจน และม การเผยแพร ให พน กงาน ทราบอย างท วถ ง ม ค าส งแต งต งคณะท างานด าน 2.2 การอน ร กษ พล งงานโดยผ บร หาร ระด บส งแต การก าหนดอ านาจ หน าท ม ขอบเขตจ าก ดและไม ช ดเจนม การเผยแพร ค าส งแต งต งฯ แต พน กงานร บทราบไม ท วถ ง 2.3ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานท า หน าท ในการด าเน นการอน ร กษ พล งงานและรายงานผลต อ คณะกรรมการ คณะท างานด าน/ การอน ร กษ พล งงาน เพ อพ จารณา น นงานต อและสร ปผลการด าเ ผ บร หาร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานเป น 2.4 ผ ด าเน นการและรายงานต อ ผ บร หารโดยตรง ม แผนการอบ 3.1รมเช งปฏ บ ต การหร อ ก จกรรมท ช ดเจนจ ดท าข นโดย คณะท างานฯ โดยความเห นชอบของ ผ บร หารเพ อกระต นและสร างแรงจ งใจ ให พน กงานท กระด บ ม จ ตส าน กและม ส วนร วมในการอน ร กษ พล งงาน ไม ม การก าหนดแผนการอบรมฯหร อ 3.2 ให คณะท างานก จกรรมอย างช ดเจน โดย ฯเป นช องทางหล กการด าเน นการกระต น และสร างแรงจ งใจให แก พน กงงาน คณะท างานด านการ/คณะกรรมการ 3.3 อน ร กษ พล งงานเป นผ ด าเน นการเป นคร ง คราว 3.4ม การต ดต ออย างไม เป นทางการโดย ว ศวกรเป นผ ให ข อม ลการใช และ ประหย ดพล งงานก บผ ใช พล งงาน โดยตรงเพ อสร างแรงจ งใจให ประหย ด พล งงาน ม การจ ดท าระบบการจ ดเก บ 4.1 และส อสารข อม ลเก ยวก บการใช พล งงานและการประหย ดพล งงาน ระหว างผ บร หารก บพน กงานม การ ก าหนดว ธ การส อสารท ช ดเจน รวมท งม การต ดตามและ ประเม นผลของการส อสาร เพ อหา ข อบกพร องและแนวทางแก ไข 4.2ไม ม ระบบการจ ดเก บข อม ล และการส อสารข อม ลท ช ดเจน โดย ให คณะท างานฯและผ ร บผ ดชอบ ด านพล งงานเป นช องทางหล กใน การส อสารข อม ลต างๆ คณะกรรมการเฉพา 4.3ะก จท า หน าท ในการส อสารข อม ลเก ยวก บ การใช พล งงานและประเม นผลการ ส อสารด งกล าวเป นคร งคราว ม การจ ดท าสร ปรายงานการใช 4.4 งงานและการประหย ดพล งงานพล อย างไม เป นทางการเพ อใช เป น ข อม ลในการปร บปร ง ประส ทธ ภาพการใช พล งงาน ภายในฝ ายของตนเอง 5.1 ก าหนดให ม การเผยแพร โครงการอน ร กษ พล งงานเป นส วน หน งของแผนการประชาส มพ นธ ขององค กรเพ อให พน กงานท ก ระด บได ร บทราบค ณค าของการ ประหย ดพล งงานและผลการ ด าเน นการจ ดการพล งงานอย าง สม าเสมอ ม การเผยแพร ข อม ลการด าเน น 5.2 ร กษ พล งงานและการโครงการอน จ ดการพล งงานให แก พน กงานบาง ระด บอย างสม าเสมอเฉพาะในกล ม ท เก ยวข องก บการใช พล งงาน โดยตรง ม การเผยแพร ข อม ลเก ยวก บ 5.3 การประหย ดการใช พล งงานและ พล งงานให ก บพน กงานเป นคร ง คราวซ งอาจท าโดยเป น หน งส อเว ยนแจ งให ทราบการ ประช มช แจง เป นต น ม การแจ งให พน กงานทราบ 5.4 ข อม ลอย างไม เป นทางการ เช น การแจ งให ทราบข อม ลเก ยวก บ ว ธ การใช พล งงานภายในฝ ายของ ต น ตนอย างม ประส ทธ ภาพ เป น ม การจ ดสรรงบประมาณ 6.1 จ าป เพ อเป นค าใช จ ายในการประ ลงท นเพ อการอน ร กษ พล งงานและ การจ ดการพล งงาน โดยพ จารณา ถ งความส าค ญของโครงการเป น หล กท งในระยะส นและระยะยาว พ จารณาการลงท นในมาตรการ 6.2 อน ร กษ พล งงานท ให ผลตอบแทนการลงท นส ง พ 6.3จารณาการลงท นในมาตรการ อน ร กษ พล งงานท ม ระยะเวลาค น ท นเร ว 6.4พ จารณาการลงท นในมาตรการ อน ร กษ พล งงานท ม การลงท นต า 0 ไม ม การก าหนดนโยบายฯและ 1.5 แนวทางการปฏ บ ต ท ช ดเจน ไม ม การแต งต งผ ร บผ ดชอบ 2.5 ด านพล งงาน ไม ม การต ดต อหร อการให ข อม ล 3.5 เก ยวก บการใช และการประหย ดพล งงาน ให ก บผ ใช พล งงาน 4.5ไม ม การรวบรวมและจ ดเก บ ข อม ลเก ยวก บปร มาณการใช พล งงานและค าใช จ ายทางด าน พล งงาน ไม ม การเผยแพร และการ 5.5 ประชาส มพ นธ ใดๆ เก ยวก บการ ด าเน นการอน ร กษ พล งงานและ การจ ดการพล งงาน ไม ม การลงท นใดๆ ในการ 6.5 ปร บปร งประส ทธ ภาพการใช ร กพล งงาน หร อการอน ษ พล งงาน ด านอ นๆ : ก อนด าเน นโครงการ : เป าหมายโครงการท ก าหนดโดยคณะท างานอน ร กษ พล งงาน 11

17 ข นตอนท 3 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 3.1 นโยบายอน ร กษ พล งงานขององค กร เพ อแสดงเจตจ านงและความม งม นในการด าเน นการด านการอน ร กษ พล งงาน อาคารควบค มได ก าหนด นโยบายอน ร กษ พล งงานตามว ตถ ประสงค และเป าหมายการอน ร กษ พล งงานขององค กร ซ งสอดคล องก บ สถานภาพการใช พล งงานและเหมาะสมก บอาคารควบค ม ด งต อไปน ร ปท 3.1 นโยบายอน ร กษ พล งงาน 12

18 3.2 การเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน เพ อให พน กงานท กคนร บทราบและปฏ บ ต ตามนโยบายอน ร กษ พล งงานของอาคารควบค ม จ งได ด าเน นการเผยแพร และด าเน นการด งต อไปน ว ธ การเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน ต ดประกาศ โปสเตอร เอกสารแจก เส ยงตามสาย จดหมายอ เล กทรอน กส อ นๆ (ระบ ) หล กฐานหร อเอกสารต างๆ ท แสดงถ งการเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงานให ก บพน กงานในอาคาร ควบค ม ร ปท 3.2 การเผยแพร นโยบายอน ร กษ พล งงาน 13

19 ข นตอนท 4 การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงาน การประเม นศ กยภาพการอน ร กษ พล งงานของอาคารควบค มแบ งออกได เป น 3 ระด บ ค อ (ก) การประเม นระด บองค กร (ข) การประเม นระด บการบร การ (ค) การประเม นระด บเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก โดยม แนวทางด าเน นการด งต อไปน 4.1 การประเม นระด บองค กร ล าด บท ข อม ลของระบบไฟฟ า หมายเลข หมายเลข ประเภท อ ตรา ผ ใช ไฟฟ า เคร องว ดไฟฟ า ผ ใช ไฟฟ า การใช ไฟฟ า การต ดต งหม อแปลงไฟฟ า ขนาด (kva) จ านวน (ช ด) อาคารท ใช งาน ปกต อาคารศาลากลางจ งหว ด TOD เช ยงใหม TOU ,250 1 รวม 2,815 kva 14

20 ตารางท 4.1 ข อม ลการใช ไฟฟ าในรอบป 2552 หมายเลขผ ใช ไฟฟ า หมายเลขเคร องว ดไฟฟ า พล งไฟฟ าส งส ด (1) พล งงานไฟฟ า (2) ค าไฟฟ ารวม ต วประกอบภาระ ค าไฟฟ าเฉล ย เด อน P OP1 OP2 ค าใช จ าย ปร มาณ ค าใช จ าย (บาท) (เปอร เซ นต ) (บาท/ก โลว ตต -ช วโมง) 52 (ก โลว ตต ) (ก โลว ตต ) (ก โลว ตต ) (บาท) (ก โลว ตต -ช วโมง) (บาท) (3) (4) (5) ม.ค , , , ก.พ , , , ม.ค , , , เม.ย , , , พ.ค. 52 1, , , , ม.ย , , , ก.ค , , , ส.ค , , , ก.ย , , , ต.ค , , , พ.ย , , , ธ.ค , , , รวม ,447, ,098, ,751, เฉล ย , , , หมายเหต : กรณ อ ตรา ปกต ให กรอกค าพล งไฟฟ าส งส ด (On Peak) ในช อง P กรณ อ ตรา TOD: P หมายถ ง On Peak / PP หมายถ ง Partial Peak / OP หมายถ ง Off Peak กรณ อ ตรา TOU: P หมายถ ง Peak / OP1 หมายถ ง Off Peak1 / OP2 หมายถ ง Off Peak2 กรณ อาคารม เคร องว ดไฟฟ ามากกว า 1 เคร องให เพ มจ านวนตารางแสดงข อม ลการใช ไฟฟ าตามจ านวนของเคร องว ดไฟฟ า 15

21 4.1.2 ส ดส วนการใช พล งงานแยกตามระบบ (ก) ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ า ตารางท 4.2 ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าแยกตามระบบ ระบบ การใช พล งงานไฟฟ า ก โลว ตต -ช วโมง/ป ร อยละ ระบบปร บอากาศ 853, ระบบแสงสว าง 384, ระบบอ นๆ 209, รวม 1,447, หมายเหต ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าแยกตามระบบ ระบบแสงสว าง, 26.57% ระบบปร บอากาศ, 58.98% ระบบอ นๆ, 14.45% ร ปท 4.1 ส ดส วนการใช พล งงานไฟฟ าแยกตามระบบ 16

22 4.2 การประเม นระด บการบร การ ค าการใช พล งงานจ าเพาะของพ นท ใช สอย (ท กกรณ ) เด อน ตารางท 4.3 ปร มาณการใช พล งงานต อหน วยพ นท ใช สอยท ใช งานจร งในรอบป 2552 ปร มาณพล งงานไฟฟ าท ใช พล งงานความร อนเท ยบเท า ค าการใช พล งงานจ าเพาะ (SEC) พ นท ใช สอย ท ใช งานจร ง ไฟฟ า ความร อน พล งงานไฟฟ า (ตารางเมตร) (ก โลว ตต -ช วโมง) (เมกะจ ล) (เมกะจ ล) (เมกะจ ล/ตารางเมตร) ม.ค. 33, , , , ก.พ. 33, , , , ม.ค. 33, , , , เม.ย. 33, , , , พ.ค. 33, , , , ม.ย. 33, , , , ก.ค. 33, , , , ส.ค. 33, , , , ก.ย. 33, , , , ต.ค. 33, , , , พ.ย 33, , , , ธ.ค. 33, , , , รวม 399, ,447, ,209, ,209, เฉล ย 33, , , , หมายเหต : ค าการใช พล งงานจ าเพาะ (SEC) = ปร มาณพล งงานไฟฟ า (ก โลว ตต -ช วโมง) x 3.6 (เมกะจ ล/ก โลว ตต -ช วโมง) + ปร มาณพล งงานความร อน (เมกะจ ล) พ นท ใช สอยท ใช งานจร ง (ตารางเมตร) 17

23 SEC (MJ/sq.m) ปร มาณการใช พล งงานต อหน วยพ นท ใช สอยท ใช งานจร งในรอบป ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. เด อน ร ปท 4.2 ค าการใช พล งงานจ าเพาะในรอบป

24 4.3 การประเม นระด บเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก การค นหาการใช พล งงานท ม น ยส าค ญในเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก อาคารควบค มได ด าเน นการโดยการ ตรวจว ดหาข อม ลปร มาณการใช พล งงาน ช วโมงการท างาน และว เคราะห หาค าประส ทธ ภาพและการส ญเส ย พล งงานในแต ละเคร องจ กร/อ ปกรณ หล กท ม การใช ในอาคารควบค ม ซ งม ผลสร ปได ด งน 19

25 ตารางท 4.4 แบบบ นท กข อม ลการใช พล งงานไฟฟ าท ม น ยส าค ญของเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก ช อเคร องจ กร ช วโมง ปร มาณการใช ค าประส ทธ ภาพหร อ ปร มาณการส ญเส ย พ ก ด ระบบท ใช พล งงาน / อ ปกรณ หล ก จ านวน ใช งาน พล งงานไฟฟ า สมรรถนะ พล งงาน ขนาด หน วย เฉล ยต อป (ก โลว ตต -ช วโมง/ป ) ระบ ค า หน วย (เมกะจ ล/ป ) แสงสว าง FL 36 W 46 ว ตต 7,363 1, , ว ตต /ตร.ม - แสงสว าง FL 32 W 42 ว ตต 281 1,125 13, ว ตต /ตร.ม - แสงสว าง Incan 60 W 60 ว ตต , ว ตต /ตร.ม - แสงสว าง Spot light 80 ว ตต 8 1, ว ตต /ตร.ม - แสงสว าง CFL 15 W 15 ว ตต 103 1,250 1, ว ตต /ตร.ม - แสงสว าง CFL 18 W 18 ว ตต 150 1,250 3, ว ตต /ตร.ม - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 9,000 BTU/hr kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 12,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 17,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 18,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 20,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 22,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 22,800 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 24,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 25,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 26,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 28,000 BTU/hr , kw/ต น - 20

26 ตารางท 4.4 แบบบ นท กข อม ลการใช พล งงานไฟฟ าท ม น ยส าค ญของเคร องจ กร/อ ปกรณ หล ก (ต อ) ช อเคร องจ กร ช วโมง ปร มาณการใช ค าประส ทธ ภาพหร อ ปร มาณการส ญเส ย พ ก ด ระบบท ใช พล งงาน / อ ปกรณ หล ก จ านวน ใช งาน พล งงานไฟฟ า สมรรถนะ พล งงาน ขนาด หน วย เฉล ยต อป (ก โลว ตต -ช วโมง/ป ) ระบ ค า หน วย (เมกะจ ล/ป ) ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 32,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 32,500 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 33,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 34,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 36,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 38,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 48,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 52,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 60,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 68,000 BTU/hr , kw/ต น - ปร บอากาศ เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 100,000 BTU/hr , kw/ต น - 21

27 ข นตอนท 5 การก าหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน อาคารควบค มได ก าหนดเป าหมายและแผนอน ร กษ พล งงาน โดยม รายละเอ ยดการด าเน นการด งต อไปน 22

28 ตารางท 5.1 มาตรการและเป าหมายในการด าเน นการอน ร กษ พล งงาน ล าด บท รห สของ รห สของ รห ส มาตรการ ระบบหล ก ระบบย อย มาตรการ เป าหมายการประหย ด ร อยละ เง นลงท น ระยะเวลา ไฟฟ า เช อเพล ง ผล (บาท) ค นท น ประหย ด ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป ชน ด หน วย/ป ปร มาณ บาท/ป (ป ) ด านไฟฟ า 1 มาตรการเปล ยนหลอดเป นชน ดประหย ดพล งงาน T , , , บ าร งร กษาเคร องปร บอากาศ , , , ลดเวลาการใช กระต กน าร อน - 12, , ต ดต งสว ตช กระต ก - 16, , , รวม 203, , ,287, หมายเหต : 1. ร อยละผลประหย ด ค ดเท ยบจากข อม ลการใช พล งงานรวมในป ท ผ านมา 2. อ ตราค าไฟฟ าเฉล ย 3.28 บาท/ก โลว ตต -ช วโมง 23

29 ตารางท 5.2 แผนอน ร กษ พล งงานด านไฟฟ า รห สของ รห สของ รห ส ล าด บท ระบบ มาตรการ ว ตถ ประสงค ระบบย อย มาตรการ หล ก ระยะเวลา เง นลงท น เร มต น ส นส ด (บาท) (เด อน/ป ) (เด อน/ป ) ผ ร บผ ดชอบ 1 มาตรการเปล ยนหลอดเป นชน ดประหย ด เพ อลดการใช พล งงานไฟฟ า พ.ค.-53 ธ.ค , ค ณปาจร ย จ นดากาญจน พล งงาน T บ าร งร กษาเคร องปร บอากาศ เพ อลดการใช พล งงานไฟฟ า ม.ค.-53 ธ.ค , ค ณปาจร ย จ นดากาญจน ลดเวลาการใช กระต กน าร อน เพ อลดการใช พล งงานไฟฟ า ม.ค.-53 ธ.ค ค ณปาจร ย จ นดากาญจน ต ดต งสว ตช กระต ก เพ อลดการใช พล งงานไฟฟ า ม.ค.-53 เม.ย , ค ณปาจร ย จ นดากาญจน 24

30 รายละเอ ยดมาตรการอน ร กษ พล งงาน (ส าหร บมาตรการด านไฟฟ า) 1) มาตรการล าด บท : 1 (รห สมาตรการ :.) 2) ช อมาตรการ : มาตรการเปล ยนหลอดเป นชน ดประหย ดพล งงาน T5 3) ผ ร บผ ดชอบมาตรการ : น.ส.ปาจร ย จ นดากาญจน ต าแหน ง ว ศวกรปฏ บ ต การ 4) อ ปกรณ ท ปร บปร ง : หลอดฟล ออเรสเซนต 36 ว ตต 5) จ านวนอ ปกรณ ท ปร บปร ง : 3,000 หลอด 6) สถานท ปร บปร ง : หน วยงานต างๆ ในอาคาร 7) สาเหต การปร บปร ง : เข าร วมโครงการส งเสร มการใช หลอดประหย ดพล งงานของ กฟผ. เพ อลดค าพล งงานไฟฟ า จากการส ารวจระบบไฟฟ าแสงสว างพบว า ม การใช หลอดฟล ออเรสเซนต ร น T8 ซ งหลอดฟล ออเรสเซนต ม ขนาด 36 ว ตต /หลอด ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป 8) เป าหมายเช งปร มาณ , , ) ระด บการใช พล งงานอ างอ งก อนการปร บปร ง , , ) ระด บการใช พล งงานเป าหมายหล งการปร บปร ง , , ) เง นลงท นท งหมด 810, บาท 12) ระยะเวลาค นท น 2.74 ป 13) รายละเอ ยดการด าเน นการปร บปร ง เปล ยนหลอดฟล ออเรสเซนต ขนาด 36 ว ตต ด วยหลอดประหย ดพล งงานชน ด T5 พร อมการปร บปร งบ ลลาสต จาก เด มท ใช ชน ดแกนเหล กธรรมดาเป นชน ดบ ลลาสต อ เล กทรอน กส 14) ว ธ การตรวจสอบผลการประหย ดหล งปร บปร ง ประเม นผลการประหย ด จากการค านวณ 25

31 15) แสดงว ธ ค านวณประกอบ ก อนปร บปร ง ก าล งไฟฟ าของหลอดไฟฟ าฟล ออเรสเซนต T8 = 36 ว ตต /หลอด ก าล งไฟฟ าส ญเส ยของบ ลลาสต แบบแกนเหล ก = 10 ว ตต /ช ด = 46 ว ตต /ช ด จ านวนหลอด = 3,000 หลอด ก าล งไฟฟ าของหลอดฟล ออเรสเซนต = (46x3,000)/1,000 รวมก าล งไฟฟ า = 138 ก โลว ตต ช วโมงท างาน = 8 ช วโมง/ว น ว นท างาน = 250 ว น/ป พล งไฟฟ าท ใช ก อนปร บปร ง = 138 x 8 x 250 = 276, ก โลว ตต -ช วโมง/ป หล งปร บปร ง ก าล งไฟฟ าของหลอดฟล ออเรสเซนต T5 = 28 ว ตต /หลอด ก าล งไฟฟ าส ญเส ยของบ ลลาสต อ เล กทรอน กส = 3 ว ตต /ช ด รวมก าล งไฟฟ า = 31 ว ตต /ช ด จ านวนหลอดไฟฟ า = 3,000 หลอด ก าล งไฟฟ าของหลอดฟล ออเรสเซนต = (31x3000)/1,000 รวมก าล งไฟฟ า = 93 ก โลว ตต พล งไฟฟ าท ใช หล งปร บปร ง = 93 x 8 x 250 = 186, ก โลว ตต -ช วโมง/ป ผลประหย ด พล งงานไฟฟ าท ประหย ดได = 90, ก โลว ตต -ช วโมง/ป ค าไฟฟ าโดยเฉล ย = 3.28 บาท/หน วย ผลประหย ดท เก ดข น = 295, บาท/ป ราคาหลอด T5 บ ลลาสต อ เล กทรอน กส รวมค าแรงต ดต ง = 270 บาท/ช ด ค ดเป นเง นลงท น = 3, x 270 = 810,000 บาท ค ดเป นระยะเวลาค นท น = 2.74 ป 26

32 รายละเอ ยดมาตรการอน ร กษ พล งงาน (ส าหร บมาตรการด านไฟฟ า) 1) มาตรการล าด บท : 2 (รห สมาตรการ : ) 2) ช อมาตรการ : บ าร งร กษาเคร องปร บอากาศ 3) ผ ร บผ ดชอบมาตรการ : น.ส.ปาจร ย จ นดากาญจน ต าแหน ง ว ศวกรปฏ บ ต การ 4) อ ปกรณ ท ปร บปร ง : เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน (Split Type) 5) จ านวนอ ปกรณ ท ปร บปร ง : 751 เคร อง 6) สถานท ปร บปร ง : หน วยงานต างๆ ในอาคาร 7) สาเหต การปร บปร ง : เพ อลดการใช พล งงานไฟฟ าและให สอดคล องต อนโยบายการอน ร กษ พล งงาน ก โลว ตต ก โลว ตต -ช วโมง/ป บาท/ป 8) เป าหมายเช งปร มาณ , , ) ระด บการใช พล งงานอ างอ งก อนการปร บปร ง 2, , ,799, ) ระด บการใช พล งงานเป าหมายหล งการปร บปร ง 1, , ,522, ) เง นลงท นท งหมด 450, บาท 12) ระยะเวลาค นท น 1.62 ป 13) รายละเอ ยดการด าเน นการปร บปร ง โดยคณะท างานม มต ร วมก นว า แต ละหน วยงานควรจะจ ดงบประมาณในการล างท าความสะอาด เคร องปร บอากาศท ใช งานท งหมดของหน วยงานต างๆ 14) ว ธ การตรวจสอบผลการประหย ดหล งปร บปร ง ตรวจว ดประส ทธ ภาพเคร องปร บอากาศและว เคราะห การใช พล งงานไฟฟ าก อนและหล งการปร บปร ง 27

33 15) แสดงว ธ ค านวณประกอบ ต วอย างการค านวณ จากตารางท 1 และ 2 กรณ เคร องปร บอากาศขนาด 9,000 บ ท ย ต อช วโมง ก อนปร บปร ง จ านวน = 1 เคร อง ก าล งไฟฟ าเฉล ยต อเคร อง = 0.93 ก โลว ตต /เคร อง ก าล งไฟฟ าก อนการปร บปร ง = 0.93 ก โลว ตต ว นท างานต อป = 250 ว น/ป ท างานว นละ = 5 ช วโมง/ว น % การท างานก อนการปร บปร ง = 65 เปอร เซ นต พล งงานไฟฟ าก อนปร บปร ง = 0.93 x 1 x 5 x 250 x 0.65 = ก โลว ตต -ช วโมง/ป หล งการปร บปร ง หล งจากบ าร งร กษาเคร องปร บอากาศก าล งไฟฟ าลดลง 4 เปอร เซ นต โดยเฉล ย ก าล งไฟฟ าเฉล ยต อเคร อง = 0.89 ก โลว ตต /เคร อง ก าล งไฟฟ าหล งการปร บปร ง = 0.89 ก โลว ตต % การท างานหล งการปร บปร ง = 61 เปอร เซ นต พล งงานไฟฟ าก อนปร บปร ง = 0.89 x 1 x 5 x 250 x 0.61 = ก โลว ตต -ช วโมง/ป ผลประหย ด ก าล งไฟฟ าท ประหย ดได = 0.04 ก โลว ตต พล งงานไฟฟ าท ประหย ดได = = ก โลว ตต -ช วโมง/ป ผลประหย ดรวม (จากตารางท 1 และ 2) ก าล งไฟฟ าท ประหย ดได = ก โลว ตต พล งงานไฟฟ าท ประหย ดได = 853, , = 84, ก โลว ตต -ช วโมง/ป ค าไฟฟ าโดยเฉล ย = 3.28 บาท/ก โลว ตต -ช วโมง ค ดเป นเง นท ประหย ดได = 277, บาท/ป ค าบ าร งร กษา 2 คร งต อป ค ดเป นเง น = 600 บาท/เคร อง ค ดเป นเง นลงท น = 450, บาท ค ดเป นระยะเวลาค นท น = 1.62 ป 28

34 ตารางท 1 ค าพล งงานไฟฟ าก อนปร บปร ง ก าล งไฟฟ า ช วโมง % ปร มาณการใช พ ก ด ล าด บ รายการ จ านวน ต อช ด ใช งาน การท างาน พล งงานไฟฟ า ขนาด หน วย (kw) เฉล ยต อป (%) ป ) 1 เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 9,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 12,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 17,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 18,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 20,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 22,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 22,800 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 24,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 25,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 26,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 28,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 32,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 32,500 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 33,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 34,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 36,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 38,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 48,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 52,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 60,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 68,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 100,000 BTU/hr , , รวม ,

35 ตารางท 2 ค าพล งงานไฟฟ าหล งปร บปร ง พ ก ด ก าล งไฟฟ า ช วโมง เปอร เซ นต ปร มาณการใช ล าด บ รายการ จ านวน ต อช ด ใช งาน การท างาน พล งงานไฟฟ า (ก โลว ตต -ช วโมง/ (ก โลว ตต ) ขนาด หน วย เฉล ยต อป (%) ป ) 1 เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 9,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 12,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 17,000 BTU/hr เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 18,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 20,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 22,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 22,800 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 24,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 25,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 26,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 28,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 32,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 32,500 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 33,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 34,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 36,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 38,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 48,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 52,000 BTU/hr , , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 60,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 68,000 BTU/hr , เคร องปร บอากาศแบบแยกส วน 100,000 BTU/hr , , รวม ,

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘

ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘ ก าหนดการจ ดสอบ หล กส ตร ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานสาม ญ และ ผ ร บผ ดชอบด านพล งงานอาว โส ด านทฤษฎ คร งท ๒/๒๕๕๘ ว นท ก จกรรม ว ธ การ ร บสม คร ๑. สม ครด วยต วเองท สพบ. ๒. ทางไปรษณ ย ว นพ ธท ๑ กรกฎาคม ถ ง ว

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information