Enterprise resource Planning ERP

Size: px
Start display at page:

Download "Enterprise resource Planning ERP"

Transcription

1 Enterprise resource Planning ERP พ ฒนาการต อขยายระบบจากการวางแผนทร พยากรองค กร เด มท ผ พ ฒนาการวางแผนทร พยากรองค กรต างพยายามอย างหน กท จะท าระบบอ นๆ ท กประเภทมา ตอบสนองผ ใช โดยไม ต องจ ดหาระบบอ นๆ ของผ พ ฒนารายอ น ส วนหน งอาจเป นเหต ผลทางการค าท จะร กษา ล กค าไว ให มากท ส ด แต อ กเหต ผลหน งค อ ข อจ าก ดทางด านเทคน ค เน องจากขาดหมาตรฐานในการเช อมต อจ งไม ม เทคโนโลย การเช อมต อท ได ร บความยอมร บในวงกว าง จ งท าให ผ พ ฒนา การวางแผนทร พยากรองค กร ต อง สร างมาตรฐานของตนเอง อย างกรณ ของเอสเอพ อาบ ป (SAP ABAP) ม ฉะน นก ต องใช การเช อมต อโดยไฟล ซ ง ต องท างานแบบแบทช เท าน น ซ งกระบวนการเหล าน ใช ต นท นส งท งการพ ฒนาและการบ าร งร กษา ด งน น โปรแกรมการวางแผนทร พยากรองค กรต างๆ จ งม กไม ค อยเต มใจท จะเช อมต อ แต เอางบประมาณส าหร บ พ ฒนาการเช อมต อ ไปใช ในการพ ฒนาระบบอ นๆ ท ล กค าต องการ เพราะมองเห นว าใช งบลงท นพอๆ ก น แต ระบบเหล าน นม กจะเป นระบบท เน นการไหลของงาน (flow centric) ให การท างานระหว างหน วยงานเป นไปได อย างรวดเร วย งข น แต การวางแผนทร พยากรองค กรออกแบบมาเน นการเป นแกนกลางของระบบฐานข อม ล องค กร และจ ดการไหลด วยการก าหนดค าในฐานข อม ลเป นหล ก (data centric) การวางแผนทร พยากรองค กร จ งสามารถท างานได ในระด บหน งเท าน น ด งน น เม อเทคโนโลย ท ใช ในการเช อมต อผ านมาตรฐานต างๆ โดยเฉพาะ เว บ 2.0 ได ร บการยอมร บอย างแพร หลาย ท าให ผ พ ฒนาการวางแผนทร พยากรองค กรต างยอมร บการเช อมต อ มากข น เม อการวางแผนทร พยากรองค กรยอมร บในการเช อมต อมากข น การต อขยายระบบก เป นไปได โดย รวดเร ว ระบบต างๆ สามารถท างานประสานก บการวางแผนทร พยากรองค กรได อย างแนบสน ทมากข น (seemless) ด วยความพร อมของเทคโนโลย จ งช วยให การเช อมต อเป นไปได ท งแบบแบทช และแบบออนไลน ท ง ท เป นการพ ฒนาโปรแกรมเช อมต อเป นพห ภาค และโปรแกรมเช อมต ออย างหลากหลาย เช น การบ รณาการ แอพพล เคช นขององค การ (Enterprise Application Integration - EAI) ด งท ได กล าวไปแล วก อนหน าน 1. การต อขยายด วยระบบบร หารล กค าส มพ นธ ระบบบร หารล กค าส มพ นธ หร อซ อาร เอ ม (Customer Relationship Management CRM) น เป น ระบบงานท เน นการไหลของงานเช นก น (flow centric) ข อม ลของระบบบร หารล กค าส มพ นธ จะถ กผล กให ไหล ผ านไปย งฝ ายต างๆ ท เก ยวข องก บการบร การล กค าและการขายส นค าและบร การต างๆ เช น เม อล กค าซ อส นค า จากฝ ายขาย ระบบจะแจ งไปย งฝ ายบร การให ด าเน นการเข าบร การหล งการขาย หล งจากน นข อม ลจะไหลไปย ง ฝ ายต ดตามและประเม นผล ท าการต ดตามสอบถามล กค า ถ งความพ งพอใจในส นค าและบร การ เป นต น ซ ง กระบวนการต างๆ เหล าน จะไหลไปอย างต อเน อง และม เพ ยงบางข นตอนท ต องเช อมโยงก บการวางแผน ทร พยากรองค กร เช น เม อม การขายส นค าจะส งข อม ลการขายไปย งระบบงานขายเพ อออกใบก าก บภาษ หร อ

2 2 ภาพท 7.37 จ ดเช อมต อระหว างการวางแผนทร พยากรองค กรและการบร หารล กค าส มพ นธ 2. การต อขยายด วยระบบการจ ดการโซ อ ปทาน ระบบการจ ดการโซ อ ปทานหร อเอสซ เอ ม (Supply Chain Management - SCM) เป น โปรแกรมท ออกแบบมาท เน นการจ ดการการปฏ บ ต การ (operation management) มากกว างานด าน บ ญช (accounting) ซ งได ร บการน ามาใช ในการจ ดการโซ อ ปทานของธ รก จค าปล กอย างแพร หลาย และ สามารถรองร บการจ ดการต งแต อ ตสาหกรรมต นน าจนถ งปลายน า โดยเน นการวางแผนการจ ดหาและ การจ ดส งท ม ประส ทธ ภาพส งส ด ส วนท ส มพ นธ ก บงานบ ญช จะเก ดเม อด งกระบวนการจ ดหา และ ต อเน องไปถ งงานบ ญช เจ าหน งบต นท นการผล ตและงบการเง นต างๆ (ภาพท 7.38)

3 3 ภาพท 7.38 จ ดเช อมต อระหว างการวางแผนทร พยากรองค กรและการจ ดการโซ อ ปทาน การจ ดการโซ อ ปทานจะท างานเช อมก บการวางแผนทร พยากรองค กร และระบบบร หาร คล งส นค า (Warehouse Management System - WMS) เพ อให การขนส งม ประส ทธ ภาพ เม อท าการ ส งซ อส นค าจากซ พพลายเออร แล วซ พพลายเออร จะท าการจ ดส งไปท คล งส นค าเลย แทนท จะส งมาท ส าน กงานก อน กรณ เช นน ระบบจ ดซ อจะสามารถระบ รายละเอ ยดการจ ดส งพร อมท งสถานท ร บของจาก ซ พพลายเออร ให เป นสถานท ต งคล งส นค าได และจะท าการส งใบร บส นค า (goods receive note) ไปย ง คล งส นค า เพ อรอร บส นค าท จะมาส งโดยซ พพลายเออร ได ช วยให สะดวกรวดเร วและประหย ดค าขนส ง และย งคงสามารถควบค มและตรวจสอบได อย างรวดเร ว (ภาพท 7.39) ภาพท 7.39 การไหลของข อม ลระหว างการวางแผนทร พยากรองค กรและการจ ดการโซ อ ปทาน

4 4 3. การต อขยายด วยระบบการจ ดซ อจ ดจ างอ เล กทรอน กส /การประม ลอ เล กทรอน กส ระบบการจ ดซ อจ ดจ างอ เล กทรอน กส (e-procurement) ถ อเป นระบบท ต อขยายจากระบบ จ ดซ อมาตรฐานของการวางแผนทร พยากรองค กร ระบบการจ ดซ อจ ดจ างอ เล กทรอน กส ม กจะวางไว บน เคร อข ายอ นเทอร เน ตเพ อให ผ จ าหน ายท เป นสมาช กสามารถเข ามาร บข อม ลความต องการส นค าหร อ ใบส งซ อ โดยอาจจะเป นการส งไฟล อ ด ไอหร อไฟล ส าหร บการแลกเปล ยนข อม ลอ เล กทรอน กส (EDI file) ไปทางอ เมลของซ พพลายเออร จากน นซ พพลายเออร ก ด าเน นการเตร ยมการส งส นค าและส งใบแจ ง รายละเอ ยดการจ ดส งล วงหน า (Advance Shipping Note - ASN) มาให ผ ซ อเพ อการย นย นและ ตรวจสอบและด าเน นการภายใน และด าเน นกระบวนการการจ ดซ อและร บส นค าตามปกต (ภาพท 7.40) ระบบการจ ดซ อจ ดจ างอ เล กทรอน กส ม กจะวางบนเคร อข ายอ นเทอร เน ต ส วนการวางแผนทร พยากร องค กรม กจะต ดต งท ในส าน กงานท ด าเน นการ (local) ด งน น จ งต องม ข นตอนการเช อมข อม ลของท ง 2 ระบบเข าด วยก น กรณ ท ม ข นตอนการประม ล อาจจะเพ มระบบการประม ลอ เล กทรอน กส (e-auction) ในข นตอนการ ส อสารไปย งซ พพลายเออร ให เข ามาประม ลก อน ในข นตอนท 2 เม อซ พพลายเออร ใดชนะประม ล จ งจะ ด าเน นการในข นตอนท 3 ภายหล ง ภาพท 7.40 การไหลของงานในระบบการจ ดซ อจ ดจ างอ เล กทรอน กส ระบบการจ ดซ อจ ดจ างอ เล กทรอน กส ท ใช ในธ รก จค าปล กย คใหม จะประกอบด วยร ปแบบของ ต วแทนขายจ ดการคล งส นค า (Vendor Managed Inventory - VMI) โดยจะให ย งซ พพลายเออร ท ม การท าข อตกลง สามารถล อกออนเข ามาย งเซ ร ฟเวอร เพ อตรวจสอบปร มาณส นค าคงคล ง และเม อระด บ ปร มาณส นค าคงคล งถ งจ ดท ย งซ พพลายเออร ค ดว าควรจะด าเน นการส งส นค าเพ อเต มเต มตามข อตกลง

5 5 ภาพท 7.41 การไหลของงานในระบบการจ ดซ อจ ดจ างอ เล กทรอน กส ท ม ระบบการประม ลอ เล กทรอน กส ด วย 4. การต อขยายด วยระบบบร หารคล งส นค า ระบบบร หารคล งส นค า (Warehouse Management System - WMS) จะช วยให ผ บร หาร ทราบถ งปร มาณส นค าคงคล งรวม และลงล กไปถ งแต ละคล งย อย การวางแผนทร พยากรองค กรจะเก บ ข อม ลการซ อขายและปร มาณส นค าคงคล งย อนหล งเพ อการวางแผนการจ ดซ ออย างม ประส ทธ ภาพได ใน อนาคต ซ งจะช วยลดต นท นการถ อครองส นค าและลดความเส ยงของธ รก จได อย างมาก โดยเฉพาะในย ค ท ค าใช จ ายด านพล งงาน การขนส ง และค าครองช พอ นๆ ส งข นอย างต อเน อง ผ บร หารจะสามารถ ก าหนดย ทธศาสตร การจ ดซ อและการผล ตได อย างด จากข อม ลในการวางแผนทร พยากรองค กร ระบบ บร หารคล งส นค าท ท าข นมาเฉพาะ สามารถรองร บระบบงานของศ นย กระจายส นค า (Distribution Center) เน องจากคล งส นค าขนาดใหญ ม กจะม ท ต งนอกเม อง ขณะท ฝ ายส าน กงานม กจะอย ในสถานท สะดวกในการต ดต อธ รกรรมก บค ค ามากกว า ระบบบร หารคล งส นค าจะรองร บท างานแบบออนไลน และ สามารถเช อมต อก บการวางแผนทร พยากรองค กรแบบออนไลน ด วย กระบวนการท างานในท กข นตอน จะสามารถประสานก บระบบการวางแผนทร พยากรองค กรได ตลอดเวลา ช วยให การจ ดการคล งส นค าใน ต างพ นท ท าได โดยง าย เช น เม อย งซ พพลายเออร จ ดส งส นค าไปย งคล งส นค าแล ว ระบบบร หารคล งส นค า ก จะส งข อม ลการร บส นค า (goods receive note) มาย งส าน กงานใหญ เพ อเปร ยบเท ยบก บใบส งซ อ ก อนหน าน และสามารถร บใบแจ งหน จากย งซ พพลายเออร อย างร ดก ม ป องก นความผ ดพลาดจากการร บ

6 6 ภาพท 7.42 การไหลของเอกสารระหว างการวางแผนทร พยากรองค กรก บบร หารคล งส นค า 5. การท าระบบประสานการท างานออนไลน ระหว างอ ปสงค และอ ปทาน การวางแผนทร พยากรองค กรสามารถต อขยายระบบเช อมต อก บระบบงานส วนหน า เช น ระบบ พ โอเอส (POS) ระบบงานขายหน าร าน เป นต น ซ งให ข อม ลฝ งอ ปทานส งต อไปย งระบบวางแผนการ ปฏ บ ต งานเพ อการจ ดจ าหน าย (S&OP) เพ อการวางแผนการผล ตหร อจ ดซ อแบบอ ตโนม ต ไปย งซ พพลาย เออร ได การต อเช อมระบบงานส วนหน าแบบออนไลน จะช วยให การท างานของระบบวางแผนการ ปฏ บ ต งานเพ อการจ ดจ าหน าย (S&OP) เก ดประโยชน ส งส ด ในทางกล บก น ระบบวางแผนการ ปฏ บ ต งานเพ อการจ ดจ าหน าย (S&OP) ก ท าให ข อม ลการขายเป นประโยชน ในการวางแผนมากย งข น ช วยให บร ษ ทสามารถลดระด บส นค าคงคล งได โดยไม เส ยโอกาสทางการขายและให บร การล กค าได อย าง ต อเน องด วยต นท นท ต ากว า เร ยกว า การท าระบบประสานการท างานออนไลน ระหว างอ ปสงค และ อ ปทาน (Online Demand-Supply Reconciliation) ซ งผ ใช งานระบบการวางแผนทร พยากรองค กร จะสะดวกสบายและสามารถเพ มประส ทธ ภาพการท างานได เน องจากการไหลของข อม ลเป นไปอย าง อ ตโนม ต ซ งระบบงานน ถ กน ามาใช ในก จการแฟรนไชส (franchise) ขนาดใหญ หลายแห ง (ภาพท 7.43)

7 7 ภาพท 7.43 การไหลของเอกสารจากระบบหน าร านจนถ งซ พพลายเออร 6. ยกระด บไปส ช ดธ รก จอ เล กทรอน กส ก บการวางแผนทร พยากรองค กร โปรแกรมการวางแผนทร พยากรองค กรอาจจะท างานแบบเว บแอพพล เคช นท งระบบ หร อน า บางระบบข นส เคร อข ายอ นเทอร เน ต เช น ระบบร บค าส งซ อ ระบบซ อส นค าอ เล กทรอน กส (e- Shopping) เป นต น กรณ ท น าบางระบบข นส เคร อข ายอ นเทอร เน ตน น ผ ใช จะไม ต องเร ยนร การวางแผน ทร พยากรองค กรใหม เน องจากม เพ ยงบางระบบท ใหม แต ระบบอ นๆ จะใช แบบเด ม ต วอย างการน าระบบร บค าส งซ อข นส เคร อข ายอ นเทอร เน ต และท าการเช อมต อก บโปรแกรม การวางแผนทร พยากรองค กร เม อล กค าเข าส เคร อข ายอ นเทอร เน ตและท ารายการซ อ ระบบจะเก บ ข อม ลบนเซ ร ฟเวอร ท อย บนเคร อข ายอ นเทอร เน ต และเม อระบบท าการเช อมต อก บการวางแผน ทร พยากรองค กรจะท าการส งข อม ลเข าส ระบบร บค าส งซ อพ นฐานของการวางแผนทร พยากรองค กรท ผ ใช เคยใช มาอย ก อนแล ว แนวทางการต ดต งระบบเช นน ช วยให องค กรท ลงท นการวางแผนทร พยากร องค กรมาแล ว สามารถด าเน นธ รก จอ เล กทรอน กส ได ท นท โดยไม ต องปร บเปล ยนระบบท งระบบ และ ผ ใช จะได ร บผลกระทบน อย เน องจากไม ต องเร ยนร ระบบใหม แต การเช อมต อระบบจะต องได ร บการ ทดสอบการท างานแบบประสานเวลา (synchronize) เป นอย างด ก อนเร มใช ระบบ (ภาพท 7.44)

8 8 ภาพท 7.44 การไหลของเอกสารจากระบบหน าร านผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต ไปย งการวางแผนทร พยากรองค กรในส าน กงานใหญ บร ษ ทอาจจะน าระบบบร หารงานท งหมดข นไปไว บนเคร อข ายอ นเทอร เน ตได โดยประกอบด วย ส าน กงานไซเบอร (cyber office) ซ งจะเก บระบบข อม ล การจ ดเก บเอกสาร หน งส อส งการท งหมดของ พน กงานท กคนตามโครงสร างการบร หาร ม ร านค าไซเบอร (cyber shop) เป นหน าร านบนเคร อข าย อ นเทอร เน ต สามารถท าเป นเว บท าขนาดใหญ เพ อเป นศ นย กลางของหน าร านท กสาขา ม ระบบจ ดการ ความร (Knowledge Management KM) ช มชนน กปฏ บ ต หร อซ โอพ (Community of Practice CoP) บล อก (blog) กระดานสนทนาหร อเว บบอร ด (webboard) เป นศ นย รวมฐานความร ขององค กร ท งหมด รวบรวมระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการหร อเอ มไอเอส (Management Information System MIS) ท งหมด และระบบการวางแผนทร พยากรองค กรเพ อส อสารก นผ าน เคร อข ายอ นเทอร เน ตได อย างรอบด าน สามารถเช อมโยงระบบก บผ ม ส วนได ส วนเส ยท ง 4 ด านค อ - ล กค า (customer) - ซ พพลายเออร (supplier) - ค ค า (partner) - พน กงาน (employee) ช ดธ รก จอ เล กทรอน กส (e-business Suit) ม ศ นย การควบค ม (control center) ส วนกลาง สามารถเฝ าระว งต ดตาม (monitor) และส งการ (command) ได ตลอดเวลา ไม จ าก ดสถานท ผ าน ระบบเคร อข ายท วโลกได ม ระบบประช มทางไกลผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ตราคาประหย ดได ท วโลก พร อมก น กล าวโดยสร ปค อ น าท กส งท กอย างข นไปไว บนเคร อข ายอ นเทอร เน ตท งหมด (ภาพท 7.45) กรณ ท น าระบบงานท งหมดข นส เคร อข ายอ นเทอร เน ตม ข อควรค าน งซ งจะได กล าวในตอนต อไป

9 9 ภาพท 7.45 การไหลของเอกสารจากระบบหน าร านและระบบงานส วนหล งไปย งเซ ร ฟเวอร บนเคร อข ายอ นเทอร เน ตท รองร บการท างานแบบอ เล กทรอน กส เต มร ป บรรณาน กรม สมควร วาน ชส มพ นธ, ช ดว ชา ธ รก จอ เล กทรอน กส และการประย กต หน วยท 7 การวางแผนทร พยากร องค กร: มหาว ทยาล ยส โขท ย ธรรมาธ ราช

Enterprise resource Planning ERP

Enterprise resource Planning ERP Enterprise resource Planning ERP แนวค ดของการน าการวางแผนทร พยากรองค กรมาใช แนวค ดการน าระบบคอมพ วเตอร มาใช เพ อการด าเน นธ รก จน นเก ดข นมานานแล ว ย คแรกของ การน าซอฟต แวร มาใช ในการด าเน นธ รก จน น เร

More information

การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2

การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2 การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2 1 บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาการจ ดการโลจ สต กส, คณะบร หารธ รก จ, มหาว ทยาล ยหอการค

More information

การบร หารจ ดการภาคร ฐ : ร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e Government)

การบร หารจ ดการภาคร ฐ : ร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e Government) Academic Focus เมษายน 2558 สารบ ญ บทน า 1 ความเป นมาของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 2 น ยามของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 2 หล กการของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 3 ประเภทของการให บร การของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 4 ระด บการให บร การของร

More information

บทค ดย อ 1. ท มาและความสาค ญของป ญหา

บทค ดย อ 1. ท มาและความสาค ญของป ญหา ศ กษาเสนอแนวทางการแก ป ญหาคล งส นค า ด วยระบบ WMS (Warehouse Management System) เข ามาบร หารจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท บร ษ ท เบ นไมเยอร เคม คอลส (ท ) จาก ด นายสายชล พ งจ น บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย

More information

บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ

บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ จากสภาพเศรษฐก จในป จจ บ นน จะพบว าธ รก จม การแข งข นการส งมาก ต องอาศ ยว ธ การและกล ย ทธ ต าง ๆ มากมายเพ อให ธ รก จอย รอด ต องม การวางแผนการด าเน นงานอย างด ร จ กความต องการของ

More information

การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย

การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร(ICT) เทคโนโลย เหล าน เป นทร พยากรท ส

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หาร ๑. HR Scorecard ก บการบร หารในภาคร ฐของไทย HR Scorecard เป นเคร องม อสาหร บใช ประเม นความสาเร จด านการบร หารของ องค กรเพ อนาไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดร

More information

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน)

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) 1* ว ช ต บ ญฤทธ 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

Chapter 1. ส าน กงาน (Office) แนวค ด ว ตถ ประสงค

Chapter 1. ส าน กงาน (Office) แนวค ด ว ตถ ประสงค ส าน กงาน (Office) Chapter 1 แนวค ด ส าน กงานเปร ยบเสม อนสถานท ท ใช เพ อท างานในด านต าง ๆ เช น งานด านบร หาร งานด านทร พยากร มน ษย งานด านข อม ลข าวสาร เป นต น ในบทเร ยนน จ งได น าเสนอถ ง ความส าค ญของส

More information

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation)

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) 1 1. บทน า ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) เป นการน าเอาเทคโนโลย ใหม มาใช ช วยให การปฏ บ ต งานใน ส าน กงานม ประส ทธ ภาพม ความคล องต วสะดวกรวดเร วมากข น โดยการน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากผลการประเม นและว เคราะห ผลต างของระด บความเส ยง เปร ยบเท ยบก บระด บการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศ พบว ากระบวนการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศท ควรได ร บการปร บปร งให เพ ยงพอต อ

More information

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร เอกสารนา การส มมนาเช งปฏ บ ต การ การปร บปร งกระบวนงานสายงานสารบรรณ ประจาป ๒๕๕๘ ห วข อส มมนาท ๑ เร อง การพ ฒนาระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร ------------------------------------ ๑. หล

More information

การน าระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-book) มาใช ในบร หารจ ดการ งานสารบรรณภายในว ทยาล ยเทคน คเลย

การน าระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-book) มาใช ในบร หารจ ดการ งานสารบรรณภายในว ทยาล ยเทคน คเลย การน าระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-book) มาใช ในบร หารจ ดการ งานสารบรรณภายในว ทยาล ยเทคน คเลย ดร.ส รศ กด ราษ งานว จ ย พ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คเลย ป จจ บ นโลกได ก าวส ย คของการส อสารแบบไร

More information

การบร หารจ ดการการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศโดยการประย กต ใช ว ฒน ย ทธ ขว ญจ นทร

การบร หารจ ดการการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศโดยการประย กต ใช ว ฒน ย ทธ ขว ญจ นทร การบร หารจ ดการการให บร การเทคโนโลย สารสนเทศโดยการประย กต ใช ITIL (IT Service Management with ITIL) ว ฒน ย ทธ ขว ญจ นทร สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

Motorola Solutions บ กธ รก จขนส ง-โลจ สต กส COVER STORY. ศ ว จน โรจนเต มศ กด ผ จ ดการประจ ำประเทศไทยและภาคพ นอ นโดจ น Motolora Solutions

Motorola Solutions บ กธ รก จขนส ง-โลจ สต กส COVER STORY. ศ ว จน โรจนเต มศ กด ผ จ ดการประจ ำประเทศไทยและภาคพ นอ นโดจ น Motolora Solutions โดย...พ นท พา จ ลเพชร COVER STORY Motorola Solutions บ กธ รก จขนส ง-โลจ สต กส ศ ว จน โรจนเต มศ กด ผ จ ดการประจ ำประเทศไทยและภาคพ นอ นโดจ น Motolora Solutions 11 w การท ำธ รก จในย คท เต มไปด วยข อม ลข าวสาร

More information

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library)

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) 1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส

More information

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) 1 แนวค ดและความเป นมาของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ การบร หารจ ดการบ านเม องท ด เป นหล กการบร หารท ได ร บการตราข นเป นกฎหมาย ด งท ปรากฏใน พระราชบ ญญ ต

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

8. กลย ทธ การบร หารโครงการ

8. กลย ทธ การบร หารโครงการ 8. กลย ทธ การบร หารโครงการ ในบทน จะกล าวถ งแผนการบร หารจ ดการเพ อให โครงการและก จกรรมต างๆ ในแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ของกรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ตาม เป าหมาย

More information

การบร หารงานขาย (2) Quotation Sale Order Invoice Credite Note. Shipment

การบร หารงานขาย (2) Quotation Sale Order Invoice Credite Note. Shipment 5 การบร หารงานขาย (2) Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipment การบร หารการขายในบทน จะเก ยวข องก บเอกสารต างๆ ท จ าเป นต องใช ในการขาย ต งแต ใบ เสนอราคา (Quotation) ใบส งขาย (Sale Order) ใบก

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

ระบบสารสนเทศในการบร หารทร พยากรมน ษย

ระบบสารสนเทศในการบร หารทร พยากรมน ษย ระบบสารสนเทศในการบร หารทร พยากรมน ษย ความส าค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ เน องจากป จจ บ นโลกเราได กล าวส ย คแห งสารสนเทศ ผ บร หารองค กรเร มตระหน กและให ความส าค ญ ก บการ น าเทคโนโลย สารสนเทศมาปร บใช ในองค กรมากข

More information

บทท 1 บทท วไป 1. ความเป นมา

บทท 1 บทท วไป 1. ความเป นมา บทท 1 บทท วไป 1. เป นมา การบร หารเป นภารก จหน งท ท กหน วยงาน ม จ าเป นจะต องม การด าเน นการในแต ละป เพ อให เก ดม นใจว า ผลงาน หร อผลผล ตท หน วยงานน น ได ปฏ บ ต ให เก ดผลท พ งประสงค มากท ส ด สถาบ นว จ ยระบบสาธารณส

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

การวางแผน และควบค มการผล ต

การวางแผน และควบค มการผล ต การวางแผน และควบค มการผล ต 1 ความส าค ญของการวางแผนและควบค มการผล ต การวางแผนและควบค มการผล ต ว ตถ ประสงค เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดจากทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด และให เป นท พอใจแก ความต องการของล กค า

More information

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา *ส วนหน งจาก หล กส ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการศ กษาส าหร บคร โดย ส ว ฒน ธรรมส นทร สถานศ กษาส วนใหญ ในป จจ บ นแม ว าจะเร มให ความสนใจต อป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ก นอย างจร งจ

More information