บทท 7 กระบวนการการจ ดการคล งว สด (Warehouse Management Process)

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 7 กระบวนการการจ ดการคล งว สด (Warehouse Management Process)"

Transcription

1 บทท 7 กระบวนการการจ ดการคล งว สด (Warehouse Management Process) ในกระบวนการทางานท ต องม ผลทาให ม การเคล อนย ายของว สด อย างเช นในกระบวนการ จ ดซ อ กระบวนการขาย หร อแม กระท งกระบวนการผล ต แต ไม ว าจะเป นการเคล อนย ายว สด ใน ล กษณะใด ก จะส งผลกระทบต อการเพ มหร อลดจานวนของว สด ท ได จ ดเก บไว ในคล งว สด ท งส น กระบวนการด งกล าวเร ยกว าเป นกระบวนการทางการจ ดการว สด คงคล ง (Inventory Management: IM) แต ในบทน เน องจากการเคล อนย ายของว สด ส วนใหญ แล วเก ยวข องก บคล งว สด ซ งประเด นท ต องคาน งถ งก ค อเร องของการจ ดการคล งว สด (Warehouse Management: WM) ให ม ประส ทธ ภาพ การบร หารและการจ ดการทางด านทร พยากรในคล งว สด เป นส งสาค ญอย างย ง ทร พยากรในท น ได แก สถานท ท ใช ในการเก บว สด และเวลาท ใช ในการปฏ บ ต งาน ด งจะได กล าวในรายละเอ ยด ต อไป ตามท ได กล าวมาแล วในบทท 4 สาหร บเร องของการเคล อนย ายว สด ซ งเป นไปได ใน 4 แบบด วยก นค อ แบบแรกเป นการร บว สด (Goods Receipt) ซ งโดยท วไปเป นการร บว สด ซ งเป น ว ตถ ด บ หร อส นค าเสร มท ได มาจากระบวนการจ ดซ อ หร อการร บว สด ท เป นส นค าสาเร จร ปท ได จาก กระบวนการผล ต เข ามาเก บไว ในคล งว สด แบบท สองเป นการนาว สด ออก (Goods Issue) เป นการ นาว สด ออกไปจากท เก บว สด ท งน ส วนใหญ เป นการนาเอาว สด ซ งค อว ตถ ด บไปใช ในกระบวนการ ผล ต หร อเป นการนาเอาว สด ซ งค อส นค าสาเร จร ปไปส งให ก บล กค า แบบท สามเป นการเปล ยน สถานะ (Transfer Posting) ซ งเป นการเปล ยนสถานะของว สด เท าน น ท งน ไม ได ม การย ายว สด จร งๆ และแบบส ดท าย ค อการย ายสต อค (Stock Transfer) ซ งเป นการย ายว สด จากท เก บท หน งไปย งท เก บ อ กท หน ง ซ งม 3 กรณ ด วยก น ค อการขนย ายว สด ระหว างท เก บว สด สองแห งในโรงงานเด ยวก น หร อการขนย ายว สด ระหว างโรงงานสองแห งท อย ภายใต บร ษ ทเด ยวก น หร อการขนย ายว สด ระหว างโรงงานสองแห งท อย ต างบร ษ ทก นเป นต น ซ งในการย ายว สด ด งกล าวจะต องม กระบวนการ ทางานอย างเป นระบบ ท งน เพราะการเคล อนย ายของว สด จะส งผลกระทบต อองค การในหลายด าน โดยเฉพาะอย างย งทางด านการเง น และทางบ ญช ด งจะได กล าวในรายละเอ ยดต อไป

2 7.1 ข อม ลองค การ 91 ในระบบของการวางแผนทร พยากรองค การน น โครงสร างขององค การท เก ยวก บแพลนต จะ เก ยวโยงก บสถานท เก บว สด ท งน ในหน งแพลนต อาจจะม สถานท เก บว สด ได หลายท และสถานท เก บว สด ก จะเก ยวโยงก บคล งว สด โดยแต ละท สถานท เก บว สด จะเก ยวโยงก บคล งว สด เพ ยงคล ง เด ยวเท าน น แต สาหร บคล งว สด แต ละคล งจะเก ยวโยงก บสถานท เก บอย างน อยหน งสถานท ท งน อาจเป นสถานท เก บท อย ในแพลนต เด ยวก นหร อต างแพลนต ก นก ได ในแง ของโครงสร างลาด บช นของคล งว สด คล งว สด จะประกอบไปด วยแผนกต างๆ (Storage Type) สาหร บการเก บว สด แต ละประเภท ซ งแต ละแผนกสามารถท จะแบ งออกเป นส วนต างๆ (Storage Section) และในแต ละส วนก ย งแบ งออกได เป นระด บถ งหร อล ง (Bin) แต ท งน ในระด บ ข อม ลขององค การจะกล าวถ งเฉพาะแผนกท เก บว สด และส วนท เก บว สด เท าน น ส วนถ งท เก บว สด จะไปกล าวถ งในข อม ลหล ก นอกจากน ในส วนข อม ลขององค การเร องของพ นท ในการหย บว สด (Picking Area) ก เป นข อม ลขององค การท ม ความสาค ญมากสาหร บการจ ดการคล งว สด แผนกท เก บว สด ว สด ท เก บอย ในคล งว สด อาจม ได หลายชน ด ว สด แต ละชน ดอาจม ข อจาก ดในการเก บท แตกต างก น ด งน นจ งม การแบ งคล งว สด ออกเป นแผนกๆ เพ อท จะบร หาร จ ดการว สด แต ละประเภท ซ งการแบ งด งกล าวอาจแบ งตามประเภทของว สด หร อแบ งตามพ นท หร อตามการปฏ บ ต การก บว สด น น การแบ งแผนกว สด ตามประเภทของส นค าน น เป นเพราะว สด บางประเภทต องเก บในท ท ต อง ควบค มสภาพแวดล อม เช นระด บอ ณหภ ม ระด บความช น หร อระด บแสงสว างเป นต น หร อบาง ว สด ต องใช เคร องม อในการจ ดการเป นพ เศษเป นต น ต วอย างเช นแผนกท เก บว สด ในห องเย น หร อ แผนกท เก บว สด ในห องม ด หร อแผนกท เก บว สด อ นตรายเป นต น สาหร บการแบ งคล งว สด เป น แผนกตามพ นท ส วนใหญ ก จะเป นการแบ งตามล กษณะ หร อตามจานวนของว สด ท เก บ อย างเช น แผนกท พ นท เก บว สด เป นแบบพาลเลท (Pallet) หร อแผนกท พ นท เก บว สด เป นแบบช น (Shelf) หร อแผนกท พ นท เก บว สด แบบราง (Rack) เป นต น ส วนท เก บว สด ในแต ละแผนกท เก บว สด น น บางคร งอาจม การแบ งออกเป นส วนๆ ซ ง โดยท วไปจะแบ งตามล กษณะของว สด น นๆ เช นส วนท เก บว สด ท ม น าหน กมาก ส วนท เก บว สด ท ม ขนาดใหญ เป นต น นอกจากน ก ม การแบ งส วนของการเก บว สด ตามการเคล อนไหวของว สด เพราะ บางว สด ท ม การเคล อนไหวเร ว (Fast-Moving Materials) หร ออ กน ยหน งเป นว สด ท ใช บ อย การ จ ดเก บก อาจนาไปไว ท เก บในส วนท สามารถหย บได ง าย สะดวก ใช เวลาในการหย บไม มากน ก และ สาหร บว สด ท ม การเคล อนไหวช า (Slow-Moving Materials) ก อาจนาไปเก บในส วนท ห างไกล ออกไปก ย งได

3 พ นท การหย บว สด ในส วนของพ นท การเก บว สด นอกเหน อจากการแบ งพ นท ออกเป น ส วนๆ แล ว ย งอาจแบ งพ นท ออกตามล กษณะของก จกรรมหร อการปฏ บ ต การก บว สด ต วอย างเช น แบ งพ นท เป นส วนของการนาว สด ท ได มาไปจ ดเก บ (Putting away) หร อแบ งพ นท เป นส วนของการ ไปหย บว สด (Picking) ซ งจากการจ ดแบ งพ นท แบบน ก จะนาไปส การจ ดการท จะนาว สด ไปจ ดเก บ และการหย บว สด ให ม ประส ทธ ภาพ กล าวค อเป นไปด วยความรวดเร ว และม ต นท นในการบร หาร จ ดการท ต า 7.2 ข อม ลหล ก ข อม ลหล กท ในเก ยวก บการจ ดการคล งว สด น น ท สาค ญม 2 อย าง อย างแรกก ค อว สด หล ก และ อย างท สองก ค อถ งท เก บว สด ซ งม รายละเอ ยดด งน ข อม ลว สด หล ก ข อม ลของว สด หล กได นามาใช ในหลายกระบวนการของระบบการ วางแผนทร พยากรองค การ ไม ว าจะเป นกระบวนการจ ดซ อ กระบวนการขาย หร อกระบวนการผล ต อย างไรก ตามข อม ลว สด หล กท นาไปใช ในแต ละกระบวนการก ไม ได นาไปใช เหม อนๆ ก นท งหมด ข อม ลพ นฐานของว สด หล กอาจใช เหม อนก น แต ก ม ข อม ลอ กหลายส วนท ใช แตกต างก นออกไป ท งน ข นอย ก บกระบวนการน นๆ ในส วนของการจ ดการคล งว สด ก เช นก น ข อม ลว สด หล กท ต อง นามาใช นอกเหน อไปจากข อม ลพ นฐานแล ว เร องของข อม ลท เก ยวก บข อจาก ดของการจ ดเก บ หร อ การจ ดการก บว สด เป นเร องท สาค ญ เช นทางด านอ ณหภ ม ความช น หร อเป นว สด ท ไม สามารถ จ ดเก บรวม หร อใกล ๆ ก บว สด บางประเภท นอกจากทางด านข อจาก ดด งกล าวแล วข อม ลเก ยวก บว น หมดอาย ของว สด หร อว นท ผล ต หร อข อม ลท ม ผลต อการท จะต องนาว สด ใดนาออกไปใช ก อน ก เป นส งสาค ญอ กเช นก น นอกจากน ข อม ลทางด านหน วยน บของว สด ท ใช ในการจ ดการในคล งว สด ก เป นอ กส วนหน ง หน วยน บในท น อาจแตกต างจากหน วยน บของว สด หล กก เป นได อย างเช นว สด บางประเภทหน วยน บอาจเป นช น แต ในการจ ดเก บ หร อการนาเอาออกมาใช น น หน วยน บอาจเป น กล อง ซ งหน งกล องอาจม 10 ช น เป นต น ถ งเก บว สด เป นหน วยของท เก บท ม พ นท น อยท ส ดในคล งว สด ถ งเก บด งกล าวอาจเป นได ต งแต ขนาดเล กๆ จนถ งขนาดใหญ ๆ หร ออาจไม ได อย ในล กษณะของถ งแต เป นพ นท ว างๆ ในคล ง ว สด ท กาหนดให เป นท เก บว สด ก ได แต ไม ว าถ งเก บว สด จะม ล กษณะใด หร อม ขนาดเป นอย างไร ท สาค ญก ค อการม ตาแหน งท อย ในคล งว สด ช ดเจน ในแต ละถ งเก บว สด สามารถท จะเก บว สด ได หลากหลายรายการ ว สด ท เป นชน ดเด ยวก นจะจ ด ให อย รวมก นเป นกล ม (Quant) เด ยวก น ถ าว สด คนละชน ดก จะจ ดว าเป นคนละกล มก น อย างในร ปท 7.1 น น ในถ ง 1 น นม 2 กล มของว สด ค อกล มว สด 1 และว สด 2 สาหร บในถ ง 2 ม ว สด 3 เพ ยงชน ด

4 93 เด ยว แต ต องแบ งเป น 2 กล มว สด เพราะกล มหน งซ อในเด อนม นาคม แต อ กกล มหน งซ อในเด อน เมษายน และสาหร บถ ง 3 ถ งแม ว าจะเป นว สด 4 แบบเด ยวก น แต สถานะของว สด ไม เหม อนก น ด งน นจ งแบ งออกได เป น 2 กล มว สด ค อกล มหน งเป นว สด ชน ดท อย ในสถานะ ใช ได ไม จาก ด ส วนอ กกล มหน งอย ในสถานะ ห ามใช ถ ง 1 ถ ง 2 ถ ง 3 ถ ถ ถ ว สด 1 ว สด 3 ว สด 4 ซ อเด อนม นาคม สถานะ ใช ได ไม จาก ด ว สด 2 ว สด 3 ว สด 4 ง ง สถง ซ อเด อนเมษายน สถานะ ห ามใช ใช ร ปท 7.1 ว สด ท จ ดเก บในถ งแต ม การแบ งเป นกล ม จานวนของว สด ในแต ละพวกในถ งเก บว สด น ม นาคมอ สามารถท จะเพ มหร อลดได จากการเคล อนย าย ของว สด และเม อว สด พวกใดพวกหน 1 น งหมด ถ ระบบก จะลบพวกของว สด น 2 นออกไปโดยอ ตโนม ต าน กระบวนการต างๆ มา ในกระบวนการทางานท เก ยวก บคล งว สด น ม น น โดยท วไปม กเป นผลส บเน องมาจากกระบวนการ ทางานอ นๆท ต องม การเคล อนย ายของว สด ต วอย างเช นกระบวนการจ ดซ อ กระบวนการขาย หร อ ง กระบวนการผล ตเป นต น กรณ ท การเคล อนย ายว สด น นเป นการนาเอาว สด เข ามาเก บในคล งว สด ก จะม ข นตอนการปฏ บ ต การต างๆ ในการนาเอาว สด ไปเก บ เด อ ะ ในกรณ ท จะเอาว สด ออกไปจากคล งว สด ก เช นก น ก จะม ข นตอนการปฏ บ ต การในการหย บว สด จากท เก บ ท งน ข นตอนการทางานโดยท วไป ในส วนการจ ดการว สด คงคล งจะสร างเอกสารความต องการเคล อนย ายว สด าค 1 และจากน นจะม การ สร างคาส งการย ายว สด เพ อทาการเคล อนย ายว สด และเม อเสร จเร ยบร อยจะม การบ นท กข อม ลเพ อ ย นย นการเคล อนย ายด งกล าว น ห า การวางแผนการเคล อนย ายว สด ในคล ง (Plan Warehouse Movement) ในกระบวนการ ทางานใดๆ ท เก ยวก บการจ ดการว สด คงคล ง ม ท จาเป นต องม การเคล อนย ายว สด ไม ว าเป นการนาเอา ว สด เข าไปเก บไว ในคล งว สด หร อเป นการนาเอาว สด ออกจากคล งว สด ระบบการวางแผน ม ทร พยากรองค การ จะสร างเอกสารความต องการขนย ายว สด (Transfer Requirement) ข นมาโดย เมษ อ ตโนม ต เอกสารด งกล าวน บเป นแผนงานในการขนย ายว สด ท งน ข อม ลต างๆ ในเอกสารการขน าเด

5 94 ย ายว สด จะถ กค นค นมาจากกระบวนการทางการจ ดการว สด คงคล ง แต ในกรณ ท ฝ ายคล งว สด ม ความต องการขนย ายว สด ในคล งว สด อย างเช นต องการซ อมแซมท เก บว สด บางส วนในคล งว สด หร อต องการขนย ายว สด ไปเก บในท สะดวกต อการขนย าย ก สามารถท จะสร างเอกสารความต องการ ขนย ายว สด ได โดยตรง ท งน กระบวนการน สามารถแสดงได ในร ปท 7.2 ข อม ลองค การ ข อม ลหล ก ข อม ลผ ใช ข อม ลเข า การวางแผนการเคล อนย าย ว สด ในคล ง สร างเอกสารความ ต องการขนย ายว สด สร างเอกสารคาร อง เปล ยนสถานะว สด ข อม ลออก เอกสารความต องการขน ย ายว สด เอกสารคาร องเปล ยน สถานะว สด ร ปท 7.2 กระบวนการวางแผนการเคล อนย ายว สด ในคล ง ในส วนของข อม ลหล กท สาค ญได แก ข อม ลรายละเอ ยดของว สด ท จะต องม การขนย าย รวมถ งสถานท เก บของว สด น น ส วนข อม ลขององค การนอกจากข อม ลท วไปแล ว ย งม ข อม ลของ สถานท เก บว สด หร อคล งว สด ต างๆ ส วนข อม ลของผ ใช ได แก ข อม ลของว สด และจานวนว สด ท ต องการขนย าย ว นท จะทาการขนย าย ชน ดของการขนย าย และแหล งท มาของความต องการให ม การขนย ายน มาจากไหน หร อจากกระบวนการใด สาหร บกระบวนการทางการจ ดการว สด คงคล ง ท เก ยวโยงก บการเคล อนย ายว สด น นได แก 1. กระบวนการจ ดซ อ ท งน เอกสารความต องการขนย ายว สด จะถ กสร างข นในข นตอนท ม การ ร บว สด ท ได ร บจากการส งซ อ 2. กระบวนการผล ต เอกสารความต องการขนย ายว สด จะถ กสร างข นในสองข นตอนด วยก น ค อในข นตอนท ม การออกคาส งให ผล ตส นค า โดนท ฝ ายผล ตต องการว ตถ ด บเพ อนาไปใช ในการผล ตส นค า ส วนอ กข นตอนหน งเป นข นตอนท ม การร บว สด ซ งค อส นค าท ได ร บจาก การผล ตเพ อนาไปเก บ 3. กระบวนการขาย ในข นตอนท ต องม การส งส นค าไปให ก บล กค า และม การสร างใบส งของ ซ งใบส งของน เปร ยบเท ยบได ก บเอกสารความต องการขนย ายว สด น นเอง 4. กระบวนการขนย ายสต อค ท เป นการจ ดการทางด านว สด คงคล ง จาเป นต องม การสร าง เอกสารความต องการเช นก น หมายเหต ในกระบวนการท เป นการเคล อนย ายว สด แบบท ไม ได ม การเคล อนย ายว สด จร งๆ เป นแต เพ ยงแค เปล ยนสถานะของว สด น น อย างเช น เปล ยนจากว สด ท อย ในสถานะ ตรวจสอบค ณภาพ

6 95 ให เป นสถานะ ใช ได ไม จาก ด ในท น ระบบจะไม สร างเอกสารความต องการขนย ายว สด แต จะ สร างเอกสารคาร องเปล ยนสถานะว สด (Posting Change Notice) การเคล อนย ายว สด ในคล ง (Execute Warehouse Movement) เม อฝ ายคล งว สด ได ร บ เอกสารความต องการขนย ายว สด หร อเอกสารคาร องเปล ยนสถานะว สด หร อใบส งของ ข นตอน ต อไปจะเป นการออกคาส งขนย ายว สด (Transfer Order) ซ งข อม ลในคาส งด งกล าว ส วนใหญ จะถ ก ค นค นข นมาจากเอกสารความต องการขนย ายว สด หร อเอกสารท ถ กอ างอ งถ ง อย างไรก ตามคาส งให ขนย ายว สด น สามารถออกได โดยไม จาเป นต องม เอกสารอ างอ งก ได อย างในกรณ ท ฝ ายคล งว สด เห นว าม ความจาเป นท จะต องขนย ายว สด ในคล งว สด ซ งในกรณ แบบน ข อม ลท กอย างผ ใช จาเป นต องให เองท งหมด ส วนข อม ลท ใช ในกระบวนการน นอกเหน อจากข อม ลขององค การ ข อม ลของว สด ซ งสามารถ ด งมาได จากข อม ลในเอกสารท กล าวข างต นแล ว ย งม ข อม ลของการทารายการเช น แหล งท มาของ เอกสารและเร องของส วนท เก บส นค า เม อได ม การออกคาส งให ม การขนย ายว สด เอกสารท ได ม การ อ างอ งถ งน นจะ และปร บปร งข อม ลของท เก บต างๆ ในคล งว สด ให ท นสม ยเช นเด ยวก น ท งน กระบวนการเคล อนย ายว สด ในคล ง แสดงได ด งร ปท 7.3 ข อม ลองค การ ข อม ลหล ก ข อม ลผ ใช ข อม ลเข า การเคล อนย ายว สด ในคล ง ข อม ลออก สร างคาส งขนย ายว สด คาส งขนย ายว สด ปร บปร งสถานะของ เอกสารความต องการขน ย ายว สด ให ท นสม ย ร ปท 7.3 กระบวนการเคล อนย ายว สด ในคล ง ข อม ลหล กในร ปท 7.3 จะเป นส วนของว สด ท ต องการขนย าย และท จ ดเก บของว สด ส วนข อม ล ขององค การนอกเหน อจากข อม ลท วไปแล ว ก เป นข อม ลของสถานท เก บว สด และคล งว สด และ สาหร บข อม ลผ ใช จะเป นข อม ลท ได จากข อม ลในเอกสารความต องการขนย ายว สด เป นหล ก การย นย นการเคล อนย ายว สด ในคล ง (Confirm Warehouse Movement) เม อได ม การ ออกคาส งให ม การขนย ายว สด และได ม การขนย ายว สด ตามคาส งด งกล าวเป นท เร ยบร อยแล วน น ข นตอนถ ดไปจะเป นการย นย นการเคล อนย ายว สด น น ซ งท งน ระบบจะทาการค นค นข อม ลของ คาส งการขนย ายว สด และบ นท กย นย นการแล วเสร จของการขนย ายด งกล าว ข อม ลท ใช ใน กระบวนการน โดยท วไปได มาจากข อม ลของคาส งขนย ายว สด ส วนงานท ทาเป นเพ ยงแค บ นท ก

7 96 ย นย นการขนย ายว สด ส วนผลท ได ก จะเป นการปร บข อม ลของคาส งขนย ายว สด และเอกสารท อ างอ งต างๆ ให ท นสม ย ท งน แสดงกระบวนการทางานด งกล าวได ด งร ปท 7.4 ข อม ลองค การ ข อม ลหล ก ข อม ลผ ใช ข อม ลเข า การย นย นการเคล อนย ายว สด ในคล ง บ นท กย นย นการ เคล อนย ายว สด ในคล ง ข อม ลออก ปร บปร งคาส งขนย ายว สด และเอกสารท เก ยวข องให ท นสม ย ร ปท 7.4 กระบวนการย นย นการเคล อนย ายว สด ในคล ง 7.4 การรายงาน รายงานท เก ยวก บกระบวนการจ ดการคล งว สด ม อย สองแบบ ค อรายการออนไลน และรายการ ของงาน ต วอย างของรายการออนไลน อย างเช น รายการของเอกสารความต องการขนย ายว สด หร อ คาส งขนย ายว สด ในช วงหน งส ปดาห เด อนท ผ านมา เป นต น ส วนรายการของงานก อย างเช นรายการ คาส งขนย ายว สด ว าคาส งใดบ างท ย งไม ได ม การย นย นเป นต น 7.5 บทสร ป กระบวนการจ ดการทางด านคล งว สด น บเป นอ กหน งกระบวนการท ม ความสาค ญสาหร บ องค การ เป นกระบวนการท เก ยวโยงก บกระบวนหล กท ง 3 กระบวนการ ท งน เก ยวโยงก บ กระบวนการจ ดซ อตรงท เม อองค การจ ดซ อว สด แล วก ต องม การนามาจ ดเก บในคล งว สด ก อนท หน วยงานท ต องการใช ว สด เหล าน นจะมาเบ กจ ายไปใช กระบวนการน เก ยวโยงก บกระบวนการ ผล ตตรงท ต องม การนาเอาว สด ท เป นว ตถ ด บออกจากคล งว สด ไปใช ในการผล ต และร บส นค าท ได ร บการผล ตเสร จเร ยบร อยแล วนาไปเก บไว ในคล งว สด และเก ยวโยงก บกระบวนการขายตรงท จะต องนาเอาส นค าท ล กค าได ส งซ อไปส งให ก บล กค า ในกระบวนการจ ดการคล งว สด จะประกอบไปด วยกระบวนการย อยๆ 3 กระบวนการด วยก น ค อการวางแผนการเคล อนย ายว สด ในคล ง ซ งจะต องม การสร างเอกสารความต องการขนย ายว สด ข นมา จากน นก เป นการเคล อนย ายว สด ในคล ง โดยเป นการออกคาส งขนย ายว สด และเม อใดท ได ทา การขนย ายว สด เสร จเร ยบร อยแล ว กระบวนการส ดท ายก จะทาการย นย นการเคล อนย ายว สด ซ งน น หมายถ งว าการเคล อนย ายว สด ได เสร จส นสมบ รณ ตามคาส งแล ว

8 97 แบบฝ กห ด 1. โครงสร างโดยท วไปของคล งว สด เป นอย างไร อธ บาย 2. ข อม ลของว สด หล ก นอกเหน อจากข อม ลท วไปแล ว ข อม ลท เก ยวข องก บกระบวนการจ ดการ ทางด านคล งว สด ม อะไรบ าง อธ บาย 3. เอกสารความต องการขนย ายว สด น น อาจเป นผลส บเน องมาจากกระบวนการอ นๆ กระบวนการ ด งกล าวน นม กระบวนใดบ าง และม ความต องการอย างไร 4. ผลท ได จากกระบวนการวางแผนการเคล อนย ายว สด ม อะไรบ าง 5. คาส งให ม การเคล อนย ายว สด น น ได มาจากกระบวนการใด 6. คาส งให ม การเคล อนย ายว สด น น ต องม เอกสารการอ างอ งเพ อแสดงเหต ผลการให ม การออก คาส งน นหร อไม อธ บาย 7. กระบวนการส ดท ายของการเคล อนย ายว สด ค อกระบวนการใด และผลท ได จากกระบวนการน ม อะไรบ าง

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0 ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS v.2.0 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 หน าเข าส ระบบ, เข าส ระบบ และ หน าเมน หล ก 1 หน าเข าส ระบบ 1 หน าป อนรห สผ ใช 2 หน าเมน หล ก 2 บทท 2 ระบบบร หารรายการส งส นค า 3 เหต ผลการยกเล

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ และหล กการท เก ยวข อง 2.1.1 หล กการของ LEAN CONSTRUCTION หล กการของ Lean Construction เป นการนาหล กการแนวความค ดมาจาก Lean Production ในอ ตสาหกรรมการผล ตซ งหล

More information

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม Training Service ICT Center สารบ ญ ความสามารถของ Project... 1 หล กการออกแบบโครงการ... 2 องค ประกอบของโครงการ... 2 ข นตอนการออกแบบโครงการ... 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ

More information

๑. กระบวนการบร หารโครงการ

๑. กระบวนการบร หารโครงการ การบร หารโครงการ หน งส อเล มน อย ในช ด Harvard Business Essentials ซ งเป นผลงานของ Robert D. Austin และแปลและเร ยบเร ยงโดยคมส น ขจรช พพ นธ งาน ซ งสาระส าค ญของหน งส อเล มน ม ด งน ๑. กระบวนการบร หารโครงการ

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน)

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) 1* ว ช ต บ ญฤทธ 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

การวางแผน และควบค มการผล ต

การวางแผน และควบค มการผล ต การวางแผน และควบค มการผล ต 1 ความส าค ญของการวางแผนและควบค มการผล ต การวางแผนและควบค มการผล ต ว ตถ ประสงค เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดจากทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด และให เป นท พอใจแก ความต องการของล กค า

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development)

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) ปร บปร งจากเอกสารของ ดร.ธนาว ชญ จ นดาประด ษฐ โดย สรรญ จ นตภว ต เน อหาการเร ยนร หล กการและเหต ผลในการจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน แนวค ด / เทคน คท เก ยวข องก

More information

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ 1 รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ การด าเน นการก อสร างท ม แผน จะม ว ธ การต ดตามผลการก าวหน าของงานค อ บ นท ก ผลงานท าได ไว เป นรายว น อาท ตย หร อรายเด อน ซ งจะน ามาเท

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR)

ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR) ระบบงบประมาณ พ สด การเง น และบ ญช กองท น โดยเกณฑ พ งร บ-พ งจ าย ล กษณะ 3 ม ต มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ฉบ บ ปร บปร ง ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR) เอกสารประกอบการใช งานระบบจ ดซ อ/จ ดจ าง ส าหร บ ผ ปฏ บ

More information

การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร

การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร องค ประกอบในการจ ดเก บเอกสาร ประการแรก ได บ คคลท ม ความร ในการจ ดเก บ เอกสารและม ความชานาญในการจ ดเก บ ประการท สอง ได แก ม ระบบในการจ ดเก บท สอดคล องก บล กษณะและจานวนของเอกสาร

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

โครงงานคอมพ วเตอร เร อง ร ปร างด ใครๆก ม ได จ ดทำโดย นำงสำวชนำพร พลร กษ เขตต เลขท 13 เด กหญ งวน ชพร ส วรรณจ นดำ เลขท 19

โครงงานคอมพ วเตอร เร อง ร ปร างด ใครๆก ม ได จ ดทำโดย นำงสำวชนำพร พลร กษ เขตต เลขท 13 เด กหญ งวน ชพร ส วรรณจ นดำ เลขท 19 โครงงานคอมพ วเตอร โปรแกรมน าเสนอประย กต เร อง ร ปร างด ใครๆก ม ได จ ดทำโดย นำงสำวชนำพร พลร กษ เขตต เลขท 13 เด กหญ งวน ชพร ส วรรณจ นดำ เลขท 19 เด กหญ งว นว สำข สำรพงษ เลขท 21 ช นม ธยมศ กษำป ท 301 อำจำรย

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ช อผ เสนอ : หน วยงานต นส งก ด

ช อผ เสนอ : หน วยงานต นส งก ด ช อผลงาน : การพ ฒนาระบบการจ ดเก บเอกสารและการเช อมโยงข อม ลส าหร บงานประก นค ณภาพของ ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา ช อผ เสนอ : ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา หน วยงานต นส งก ด : คณะว ศวกรรมศาสตร กาแพงแสน (ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา)

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ระบบการจ ดการเอกสารท ใช ในองค การและส าน กงาน ม ความส าค ญอย างย งสามารถ

More information

การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2

การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2 การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2 1 บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาการจ ดการโลจ สต กส, คณะบร หารธ รก จ, มหาว ทยาล ยหอการค

More information

หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง

หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง 1 หน าท และการจ ดการองค กรบร หารงานก อสร าง การจ ดต งองค การบร หารงานก อสร าง ผ จ ดต งองค การต องก าหนดจ ดม งหมายหร อว ตถ ประสงค ให แน ช ดว า จ ดต งข นมาเพ อด าเน นก จการใดๆ ซ งเม อวางจ ดม งหมายหร อว ตถ

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต

More information