สร าง Web Page ด วยโปรแกรม Composer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร าง Web Page ด วยโปรแกรม Composer"

Transcription

1 สร าง Web Page ด วยโปรแกรม Composer จ ดท าโดย นายศ กด เดช ศร แก วท ม อาจารย 2 ระด บ 7 โรงเร ยนแม เมาะว ทยา อ.แม เมาะ จ.ล าปาง ป การศ กษา 2546

2 ค าน า ป จจ บ น การเผยแพร ข าวสารสาระในระบบอ นเทอร เน ตก าล งเป นท น ยม ท งน เพราะ ต นท นต า กระจายข าวสารได รวดเร วในวงกว าง การเผยแพร ข าวสาร สาระในระบบอ นเทอร เน ตม หลากหลายร ปแบบ แต ร ปแบบท เป นพ นฐานค อการ เผยแพร ในล กษณะไฟล ท ม ส วนขยายเป น html ส าหร บโปรแกรมท ใช สร างไฟล ประเภทน ม หลากหลายโปรแกรม ประส ทธ ภาพข นอย ก บราคา Composer เป นโปรแกรมย อยท ต ดมาก บโปรแกรมบราวเซอร หลาย ๆ โปรแกรม ค ม อเล มน ได จ ดท าจาก Composer ท ต ดมาใน Mozilla ในล น กซ ทะเล 5.5 Mozilla+Composer เป นโปรแกรมท สามารถใช งานได ฟร ม ท งร นท ใช งานใน ระบบปฏ บ ต การว นโดวส จ งน บเป นโปรแกรมสร างเว บเพ จท น าศ กษาอ กโปรแกรม หน ง แม ประส ทธ ภาพของโปรแกรมจะไม ส งน ก แต ก ถ อว าเพ ยงพอส าหร บการสร าง งานในระด บพ นฐาน จ งหว งเป นอย างย งว าจะเก ดประโยชน ต อผ สนใจ ลดค าใช จ าย ในการจ ดซ อโปรแกรมท งของเอกบ คคล และประเทศชาต ศ กด เดช ศร แก วท ม

3 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ กโปรแกรม การเป ดโปรแกรม เคร องม อพ นฐาน บทท 2 ก าหนดค าพ นฐานก อนการสร างช นงาน ก าหนด Site ก าหนดค ณสมบ ต พ นฐาน บทท 3 การจ ดการก บต วอ กษร ร ปแบบต วอ กษร ส ต วอ กษร ขนาดต วอ กษร ส ญล กษณ หร อเลขข อ การจ ดต าแหน งข อความ บทท 4 การจ ดการร ปภาพ น าภาพมาเป นพ น น าภาพมาประกอบเน อหา ก าหนดขนาดภาพ บทท 5 ตาราง การสร างตาราง ปร บเปล ยนค ณสมบ ต ตารางหร อเซลล ส ตารางหร อเซลล การผสานเซลล การแทรกแถว สดมภ

4 สารบ ญ เร อง หน า บทท 6 การเช อมโยง ( Link ) การเช อมโยงด วยข อความ การเช อมโยงด วยร ปภาพ การเช อมโยงระหว างหน าในไฟล เด ยวก น

5 5 Web Page>Composer การสราง Web page ดวยโปรแกรม Composer โปรแกรม Composer เปนโปรแกรมยอยทตดมากบโปรแกรมบราวเซอรหลาย ๆ โปรแกรม ในทน %จะน(าเสนอ Composer ทตดมากบ Mozilla Mozilla เปนโปรแกรมทมใช0 แ ละตดต%งได0ท%งในระบบปฏบตการ Linux และ ระบบปฏบตการ Windows ( โปรแกรมทตดต%งใน Linux และ Windows เปนคนละช=ดกน ) ดงน%น โปรแกรม Composer ง องจากเรยนรA 0โปรแกรมเดยว แตสามารถใช0งานได0 2 ระบบปฏบตการ นบเปนข0อดอกข0อหน? ง ท ท% งน%ความสามารถของโปรแกรม แม0จะไมสAงนก Web Page บทท 1 จดประสงค 1. สามารถเปMดโปรแกรมได0ท%ง ในระบบปฏบตการ Linux และ ระบบปฏบตการ Windows 2. แนวทางในการศกษา 1. การเปMดโปรแกรม แล0วลองปฏบตจรง 2. สวนประกอบโปรแกรม ต0องจ(าให0ได0วาในแตละสวนใช0ท(าอะไร ส(าหรบวธการปฏบตจะมในบทตอไป

6 6 Web Page>Composer การเปดโปรแกรม โปรแกรม Composer เปนโปรแกรมทสามารถตดต%งได0ท%งในระบบปฏบตการ Linux และ ระบบปฏบตการ Windows และเปนโปรแกรมยอยของโปรแกรม เวFบบราวเซอร (ในลน=กซทะเล ) แตถ0าเปนบนระบบปฏบตการ วนโดว จะอยAในเวFบบราวเซอร Mzilla ดงน %น จะเปMดโปรแกรม Composer จ?งต0องเปMด โปรแกรม เวFบบราวเซอร (ในลน=กซทะเล ) Mzilla กอน การเปMดโปรแกรม Composer ในระบบปฏบตการ Linux มวธการเปMดงาย ๆ 2 วธ โดยให0คลกตรงต(าแหนงทลAกศรช% ทใดทหน?งกFได0 ภาพท 1-1

7 7 Web Page>Composer 1-2 Composer ภาพท 1-2

8 8 Web Page>Composer การเปดโปรแกรม Composer ในระบบปฏ,บ-ต,การ Windows มวธการเปMดงาย ๆ 2 วธ ตรงต(าแหนงทลAกศรช% ทใดทหน? งกFได0 ภาพท 1-3

9 9 Web Page>Composer แนะน2าส3วนประกอบโปรแกรม Composer ตาราง ๆ เพมขนาดตวอกษร ลดขนาดตวอกษร บรเวณพมข0อความ ๆ ทต0องการ ภาพท 1-4 แนะน2าส3วนประกอบเพ,6มเต,ม ๆ เชน ก(าหนด Site เปMดดAช%นงานในโปรแกรมบราวเซอร แทรกวตถ=ตาง ๆ ในงาน เชน รAปภาพเปนต0น แทรกตาราง ๆ น ๆ

10 10 Web Page>Composer ๆ เชน ก(าหนด Site Body: การพมพตวอกษรปกต Paragraph:การยอหน0า Heading:ก(าหนดข0อความเปนหวข0อใหญ Heading 1 ตวอกษรมขนาดใหญส=ด Heading 6 ตวอกษรมขนาดเลFกส=ด Address:ใช0ในการพมพ พวกทอยAของ Web Site ตาง ๆ เชน เปนต0น ก(าหนดให0ตวอกษรเปน ตวหนา ตวเอยง และขดเส0นใต0 สญญลกษณและเลขล(าดบข0อความ การจดระเบยบข0อความ เชน จดชดซ0าย จดกลางเปนต0น Normal:/ เปนม=มมองปกต HTML Tags:/ เปนม=มมองทมสญญลกษณ บอก Tags HTML <HTML>Source:// ม=มมองในการจดการโดยใช0ภาษา HTML Preview:// ดAลกษณะงานทสมบAรณ ตาราง 1-1

11 11 Web Page>Composer ประเมนตนเองทายบท บทท 1 ตอนทC6 1 องหมาย X ในข0อทสอดคล0องกบระดบการเรยนรA 0ของนกเรยน 1. นกเรยนสามารถเปMดโปรแกรม Composer ในระบบปฏบตการ Windows ได0ในระดบใด ก. ช(านาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 2. นกเรยนสามารถเปMดโปรแกรม Composer ในระบบปฏบตการ Linux ได0ในระดบใด ก. ช(านาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 3. ก. ช(านาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ ตอนทC6 2 ถ?งจะสามารถน(าไปใช0สร0างงานจรงได

12 12 Web Page>Composer กหนดคพนฐนกอนกรสรงชนงน บทท 2 จดประสงค สามารถกาหนดคาและคณสมบตพนฐานของ Web Page ได% 1. กาหนดท) *จดเก-บไฟล/ตาง ๆ ( Site )ได%เหมาะสม 2. กาหนดส)ตวอกษร Normal Text ได% 3. กาหนดส)ตวอกษร Link Text ได% 4. กาหนดส)ตวอกษร Active Link Text ได% 5. กาหนดส)ตวอกษร Visited Link Text ได% 6. กาหนดส)พนได% 7. นารNปภาพมาเปQนพนได% 8. กาหนดข%อความบนแถบ Title ได% แนวทางในการศกษา 1. ให%นกเร)ยนศVกษาจากเอกสาร แล%วลองปฏบตจรงจนเกดความชานาญ 2. การนาภาพมาเปQนพน ให%ศVกษาในบทตอไป

13 13 Web Page>Composer กรกหนด Site Site ในท) *น)หมายถVงเว-บไซต/ หรอท)*เก-บไฟล/ตาง ๆ เชนไฟล/เอกสาร ไฟล/รNปภาพ หรอไฟล/อ *น ๆ ท)*ใช%ประกอบ เม*อเร *มสร%างโครงงานใหมทกครง ควรต%องกาหนด Site กอน ทงน)เพ*อสดวกในการทางาน โดยเฉพาะอยางย*ง การกาหนด Site จะม)ผลตอการเช *อมโยงเอกสาร หรอการ Link เปQนอยางมาก การกาหนด Site ม) 2 รNปแบบ หรอ 2 ประเภท คอ Local Site และ Remote Site ในท)*น)จะนาเสนอเพ)ยง การกาหนดในลกษณะ Local Site ในระดบพนฐานเทานน การกาหนด Site ในลกษณะ Local Site จะเปQนการกาหนดท)*เก-บไฟล/ตาง ๆ ในเคร *องคอมพวเตอร/ของเรา 1. สร%างโฟลเดอร/ ในสวนเก-บข%อมNลสวนใดก-ได% และตงช*อโฟลเดอร/ตามต%องการ 2. คลกท Edit และ Publishing Site Settings ดงภาพท 2-1 ภาพท 2-1

14 14 Web Page>Composer ภาพท พมพ%ช'อ Site ทช)อง Site Name ช'อ Site อาจเป0นช' องานท ก2าลงจะท2าหร'อช'อใด ๆ ก7ได9ทบ)งบอกถ<งช=นงานน=น ๆ 4. ช)อง Publishing address ( e.g.: 'ftp://ftp.myisp.com/myusername'): ให9พมพ% ส)วนเก7บข9อมMล ตามด9วยโฟลด%ทเราสร9าง ( จากข9อ 1 ) เช)น A:School หร'อ A:lampang หร'อ C:school หร'อ D:lampang เป0นต9น 5. คลกทปVWม OK

15 15 Web Page>Composer กหนดคณสมบตพนฐน กอนลงมอสร%างหน%าเอกสาร ควรกาหนดหรอต งคาตาง ๆ ท)*จาเปQนเบองต%นกอน การกาหนดคณสมบตพ นฐาน 1. คลกท)* Format บนเมนNบาร/ 2. คลกท)* Page Colors and Background ซV*งจะปรากฎหน%าตางอ)กหน%าตางหนV*ง ดงภาพท) * 2-3 ภาพท)* 2-3

16 ภาพท Web Page>Composer ถ9าต9องการปรบเปล ยนค)าสตวอกษรในลกษณะต)าง ๆ ให9คลกท Use custom colors: จากน=นก7ปรบค)าสตวอกษรตามต9องการ * Normal text:ค'อสตวอกษรปกต * Link text:สตวอกษรทเช'อมโยงไปยงส)วนอ'น ๆ หร'อไฟล%อ'น * Active link text:สตวอกษรทเป0น Link text จะเปล ยนส เม'อเม9าส%อยM)เหน'อข9อความน=น ๆ * Visited link text:สตวอกษรทเป0น Link text จะเปล ยนเป0นสทก2าหนดตามน =เม' อถMกคลดไปคร =ง หน< งแล9ว * Background :ค'อการก2าหนดสพ'=นของหน9า เอกสาร หร'อไฟล%เอกสาร ** Background Image คอการนาภาพมาเปQนพนหลง ซV*งจะกลาวในบทตอไป **

17 17 Web Page>Composer การกาหนด Page Properties 1. คลกท)* Format บนเมนNบาร/ ( ดNภาพท)* 2-3 ประกอบ ) 2. คลกท)* Page Title and Properties ซV*งจะปรากฎหน%าตางอ)กหน%าตางหนV*ง ดงภาพท)* 2-5 ภาพท)* 2-5 Title: เปQนข%อความท)*ปรากฎบนแถบ Title ดงภาพท) * 2-6 Author:สาหรบบอกผN%จดทา Description:ชองน)ม)ไว%สาหรบคาอธบายเพ*มเตม ภาพท)* 2-6

18 18 Web Page>Composer ประเมนตนเองทยบท บทท&' 2 ตอนท&' 1 ให%นกเร)ยนทาเคร *องหมาย X ในข%อท)*สอดคล%องกบระดบการเร)ยนรN %ของนกเร)ยน 1. นกเร)ยนสามารถกาหนด ได%ในระดบใด ก. ชานาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 2. นกเร)ยนสามารถกาหนดส)ตวอกษร Normal Text ได%ในระดบใด ก. ชานาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 3. นกเร)ยนสามารถกาหนดส)ตวอกษร Link Text ได%ในระดบใด ก. ชานาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 4. นกเร)ยนสามารถกาหนดส)ตวอกษร Active Link Text ได%ในระดบใด ก. ชานาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 5. นกเร)ยนกาหนดส)ตวอกษร Visited Link Text ได%ในระดบใด ก. ชานาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 6. นกเร)ยนสามารถกาหนดส)พนได%ในระดบใด ก. ชานาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 7. นกเร)ยนสามารถบอกตาแหนงการนาภาพมาเปQนพนเอกสารได%ในระดบใด ก. ชานาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 8. นกเร)ยนสามารถสร%างข%อความบนแถบ Title ได%ในระดบใด ก. ชานาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ ตอนท&' 2 นกเร)ยนคดวาจะต%องศVกษาเพ*มเตมในเร*องใด ถVงจะสามารถนาไปใช%สร%างงานจรงได%

19 19 Web Page>Composer การจดการกบตวอกษร ตวอกษร เปนสงสคญสหรบกรสรง Web Page ทงน เพระเปนส#วนใหรยละเอ ยด ทงดนเน( อห กรอธบย ชแจง กรกหนดขนด ส และกรจดกรกบตวอกษรในดนต#ง ๆ ใหเหมะสมจะทใหช นงนสวยน#อ#น ด0แลวเขใจง#ย บทท 3 วตถประสงค 1. สมรถกหนดร0ปแบบตวอกษรได ( Font ) 2. สมรถกหนดสใหตวอกษรได 3. สมรถเพม ลด ขนดตวอกษรได 4. สมรถกลกษณะตวหน ตว เอยง และข ดเสนใตขอควม ตลอดจนยกเลกสงทกล#วมได 5. สมรถกหนดเลขลดบ หร(อสญลกษณAหนขอควมได 6. สมรถจดย#อหน หร(อจดตแหน#งขอควมได แนวทางในการศกษา ใหนกเรยนศDกษจกเอกสร แลวลองปฏบตจรงจนเกดควมชนญ

20 การกาหนดรปแบบตวอกษร ( Font ) 1. คลกท Edit และ Preferenecs... ดงภพท Web Page>Composer ภพท 3-1 ภพท คลกท Font 2.3.คลกท หวล0กศรช ลง 2.1.คลกท กรอบส เหลยม หนขอควม Appearance 2.4.คลกท thai 2. เม(อปรกฏหนต#ง Preferenecs ขDนมใหคลกตมลดบ จกขอ

21 21 Web Page>Composer 3. คลกหวล0กศรช ลงทช#อง Seri. ( ภพท 3-3 ) 4. เล(อนเมสAคลกทร0ปแบบตวอกษรตมตองกร ( ส#วนมก Font ไทย จะม UPC ต#อทยช(อ เช#น AngsanaUPC ) 5. คลกทปUVม Ok ภพท 3-3

22 การกาหนดส$ให%ตวอกษร กรกหนดสใหตวอกษร สมรถทไดทงก#อน และหลงกรพมพAขอควม กรกหนดสใหตวอกษรก#อนพมพA 1. คลกท Shoose color for text 2. ในหนต#ง Text Color ใหเล(อกสตมตองกร จกนนคลกทปUVม OK 3. พมพAขอม0ลตมตองกร เท#น เรก]จะไดตวอกษรทมสตมท เรกหนด 22 Web Page>Composer Shoose color for text ภพ 3-1 กรกหนดสใหตวอกษรหลงพมพAขอควมแลว 1. คลกเมสAคลUมขอควมท ตองกรเปลยนส 2. คลกท Shoose color for text 3. ในหนต#ง Text Color ใหเล(อกสตมตองกร จกนนคลกทปUVม OK

23 23 Web Page>Composer การกาหนดขนาดตวอกษร อจกหนดก#อนพมพA หร(อหลงพมพAก]ได แต#ในท น จะนเสนอวธกรกหนดขนดหลงกรพมพAขอควม ทงน เพระจะเห]นขนดเปลยนแปลงไดชดเจนกว# 1. คลกคลUมขอควมท ตองกรเปลยนขนด 2. คลกทตวอกษร A ทมร0ปล0กศรช ขD น ซD งจะเปนกรเพมขนดตวอกษร 3. หกจะลดขนดก]ใหคลกท A ทมร0ปล0กศรช ลง ( ทงน ขอควมทปรบเปลยนขนดจะตองถ0กเล(อกอย0# ตมวธกรขอ 1 ) ปรบเปลยนขน าด ต วหนา ต วเอยง ขดเสนใต ภพท 3-2

24 24 Web Page>Composer ตวหนา ตวเอ$ยง หร)อข$ดเส%นใต%ข%อความ มวธกรคลยกน 1. คลกคลUมขอควมท ตองกร 2. หกตองกรใหเปนตวหน ก]คลกทตว B 3. หกตองกรใหเปนตวเอ ยง ก]คลกทตว I 4. หกตองกรใหขอควมข ดเสนใต ใหคลกทตว U สญญลกษณA หร(อเลขหนขอควม เพ(อใหขอม0ลม ระบบ หร(อจดเรยงตมลดบ สมรถทไดทงก#อน และหลงพมพAขอควม กรกหนดก#อนพมพAขอควม 1. คลกเมสAท Apply or remove bulleted list ถตองกรสญญลกษณA หร(อคลกท Apply or remove numdered list ถตองกรเลขลดบขอควม 2. พมพAขอม0ลตมตองกร กาหนดสญญลกษ ณ หรอเลขลาด บขอ ความ ภพท 3-3

25 25 Web Page>Composer การกาหนดหลงพ-มพข%อความ 1. คลกเมสAในบรรทดท ตองกร ถมหลยบรรทดก]ใหคลกคลUมทงหมด 2. คลกท Apply or remove bulleted list ถตองกรสญญลกษณA หร(อคลกท Apply or remove numdered list ถตองกรเลขลดบขอควม การจดย.อหน%า หร)อจดตาแหน.งข%อความ กรจดตแหน#งขอควมท เหมะสม ทใหหนเอกสรเปนระเบ ยบ น#ด0น#ชม และง#ยต#อกรทควมเขใจ ไม#ควรใชกรเคะคนวรรคในกรจดตแหน#งขอควม ทงนเพระไม#สะดวก และจดใหสวยงมไดยก การจดย#อหนา หรอการจดตาแหน#งขอความ ภพท 3-4 กรจดย#อหน หร(อจดตแหน#งขอควม อจจดก#อนพมพAขอควมหร(อหลงพมพAขอควมก]ได กรจดก#อนพมพA 1. ใหคลกท แถบเคร(องม(อตมตองกร [ ถเปน Indent text ( move right ) หร(อ Outdent text ( move

26 left ) ทงน จะตองคลกท Indent text ( move right ) ก#อน Outdent text ( move left ) จDงจะใชงนได เอ..เปนเพระอะไรนะ ตองลอง ไม#ลองไม#ร0 ] 2. พมพAขอม0ลตมตองกร กรจดหลงพมพA กรจดหลงพมพA จะจดทละบรรทดหร(อ หลยบรรทดก]ได 1. คลกทบรรทดหร(อ คลกคลUมกลU #มขอควม 2. คลกทแถบเคร(องม(อ อนใดอนหนDงตมตองกร 26 Web Page>Composer คาถามทายบท บทท 3 ตอนท 1 ใหนกเรยนทเคร( องหมย X ในขอทสอดคลองกบระดบกรเรยนร0 ของนกเรยน 1. นกเรยนสมรถกหนดสตวอกษร Normal Text ไดในระดบใด ก. ชนญ ข.ปนกลง ค.ไม#แน#ใจ 2. นกเรยนสมรถกหนดสตวอกษร Link Text ไดในระดบใด ก. ชนญ ข.ปนกลง ค.ไม#แน#ใจ 3. นกเรยนสมรถเพม ลด ขนดตวอกษรไดในระดบใด ก. ชนญ ข.ปนกลง ค.ไม#แน#ใจ 4. นกเรยนสมรถกหนดลกษณะตวหน ตว เอยง และข ดเสนใตขอควม ตลอดจนยกเลกสงทกล#วมได ในระดบใด ก. ชนญ ข.ปนกลง ค.ไม#แน#ใจ 5. นกเรยนสมรถกหนดเลขลดบ หร(อสญลกษณAหนขอควมไดในระดบใด

27 ก. ชนญ ข.ปนกลง ค.ไม#แน#ใจ 6. นกเรยนสมรถจดย#อหน หร(อจดตแหน#งขอควมไดในระดบใด ก. ชนญ ข.ปนกลง ค.ไม#แน#ใจ 27 Web Page>Composer ตอนท 2 นกเรยนคดว#จะตองศDกษเพมเตมในเร(องใด ถDงจะสมรถนไปใชสรงงนจรงได

28 28 Web Page>Composer การจ ดการร ปภาพ การน าภาพเข ามาประกอบในหน าเอกสารม หลายร ปแบบ เช น เป นภาพพ นหล ง เป นภาพประกอบเน อหา เป นต น บทท 4 ว ตถ ประสงค 1.น กเร ยนสามารถน าภาพมาเป นพ นเอกสารได 2.น กเร ยนสามารถน าภาพท เป นพนเอกสารออกได 3.น กเร ยนสามารถน าร ปภาพมาประกอบเน อหาได 4.น กเร ยนสามารถลบร ปภาพท ประกอบเน อหาออกได 5.น กเร ยนสามารถปร บเปล ยนค ณสมบ ต ร ปภาพท น ามาประกอบเน อหาได แนวทางในการศ กษา ให น กเร ยนศ กษาจากเอกสาร แล วลองปฏ บ ต จร งจนเก ดความช านาญ

29 29 Web Page>Composer การน าภาพมาเป นพ นหล ง 1.คล กท Format 2.คล กท Page Colors and Background จะปรากฏหน าต าง Page Colors and Background ด งภาพท 4-2 ภาพท 4-1 ให คล กท ป ม Choose File จากน นจะปรากฏหน าต าง Select Image File ด งภาพท 4-3 ภาพท 4-2

30 30 Web Page>Composer หาท เก บภาพตามท ได จ ดเตร ยมไว ซ ง โครงสร างการเก บข อม ลในล น กซ ส าหร บผ เร มต นใหม อาจเป นป ญหา บ าง ขอให ศ กษาเพ มเต มในส วนของ การใช ระบบปฏ บ ต การ ส วนการ เล อกภาพให คล กเล อกตามต องการ เม อเล อกภาพได แล วให กดป ม Open ภาพท 4-3 จากน นจะปรากฏหน าต าง Page Colors and Background ให คล กท ป ม OK ภาพท 4-4

31 31 Web Page>Composer จะสวยหร อไม ก ข นอย ก บการจ ดเตร ยม การน าภาพท เป นพ นหล งออก ม ว ธ การด งน ภาพท 4-5 เม อใส แล วปรากฏว าไม สวย อยากเอาออก ก สามารถท าได ไม ยาก 1.คล กท Format 2.คล กท Page Colors and Background จะปรากฏ หน าต าง Page Colors and Background 3.ลบขอความใน Background Image ออก 4.คล กท ป ม OK ภาพท 4-6

32 32 Web Page>Composer การน าร ปภาพมาประกอบเน อหา 1.คล กบร เวณท จะน าภาพมาใส ในท น จะน าภพมาไว ในตาราง ( หมายเลข 1 ) 2.คล กท Image จะปรากฏหน าต าง Image Properties ( ภาพท 4-8 ) ภาพท พ มพ ข อความท เก ยวก บภาพท จะน าเข าในช อง Alternate text: ในท น ค อข อความ" ภาพโลก" เพราะภาพท จะน าเข ามาค อภาพโลก 4.คล กท ป ม Choose File จะปรากฏหน าต าง Select Image File ( ภาพท 4-9 ) ภาพท 4-8

33 5.คล กเพ อเล อกภาพท จ ดเตร ยมไว แล วคล กป ม Open จะปรากฏหน าต าง Image Properties (ด งภาพท 4-10) 33 Web Page>Composer ภาพท คล กท Dimensions 7.ก าหนดขนาดความกว างของภาพได ท ช อง Width และก าหนดความส งของภาพได ท ช อง Height แต ถ าก าหนดขนาดไว ตามท ต องการในข นตอนการแต งภาพด วยโปรแกรมแต งภาพแล ว ก ไม จ าเป นต องก าหนดอ กก ได 8.คล กท ป ม OK จะได ร ปภาพมาประกอบช นงาน หร อเน อหา ท าให น าสนใจย งข น ภาพท 4-10

34 34 Web Page>Composer การลบภาพออก 1.คล กท ร ปภาพท ต องการลบ 2.กดป ม Delete ท แป นพ มพ ภาพท 4-11 การปร บเปล ยนค ณสมบ ต ภาพ 1.คล กขวาท ร ปภาพ 2.คล กท Image Properties 3.เม อหน าต าง Image Properties ถ กเป ดข นมา ก สามารถก าหนดค าต าง ๆได ตาม ต องการ

35 35 Web Page>Composer ค าถามท ายบท บทท 4 ตอนท 1 ให น กเร ยนท าเคร องหมายในข อท สอดคล องก บระด บการเร ยนร ของน กเร ยน 1.น กเร ยนสามารถน าภาพมาเป นพ นเอกสารได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม แน ใจ 2.น กเร ยนสามารถนาภาพท เป นพ นเอกสารออกได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม แน ใจ 3.น กเร ยนสามารถน าร ปภาพมาประกอบเนอหาได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม แน ใจ 4.น กเร ยนสามารถลบร ปภาพท ประกอบเนอหาออกได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม แน ใจ 5.น กเร ยนสามารถปรบเปล ยนค ณสมบ ต ร ปภาพท น ามาประกอบเน อหาได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม แน ใจ ตอนท 2 น กเร ยนค ดว าจะต องศ กษาเพ มเต มในเร องใดจ งจะสามารถน าไปใช สร างงานจร งได

36 36 Web Page>Composer ตาราง ตาราง ม ความส าค ญก บการสร าง web Page ท งการท าตารางเพ อจ ดเก บขอม ลให เป นระเบ ยบ และการจ ด วางแบบ หร อการออกแบบหน า Web Page ท งหมด Web Site ท เราเห นแทบท กแห งม การน าตารางมาช วยในการ จ ดร ปแบบท งน น ด งน นการศ กษาเร องตารางจ งม ความจ าเป น บทท 5 จ ดประสงค 1.สามารถสร างตารางตามตองการได 2.สามารถก าหนด หร อปร บเปล ยนค ณสมบ ต ของตารางและเซลล ได 3.สามารถก าหนดส ให เซลล หร อตารางได 4.สามารถผสานเซลล ได 5.สามารถแทรกแถว และลบแถวในตารางได 6.สามารถแทรกสดมภ และลบสดมภ ได 7.สามารถแทรกเซลล และลบเซลล ได แนวทางในการศ กษา ให น กเร ยนศ กษาจากเอกสาร แล วลองปฏ บ ต จร งจนเก ดความช านาญ

37 37 Web Page>Composer การสร างตาราง 1.คล กท แถบเคร องม อ Table จะม หน าต าง ถ กเป ดข น ( ภาพท -2 ) ภาพท ก าหนดจ านวนแถวในช อง Rows ก าหนดจ านวนสดมภ ในชอง Columns ก าหนดความกวางของหนาเอกสารในชอง Width การก าหนดความกว างของหน าเอกสาร อาจก าหนดเป น เปอร เซ นต หร อเป น Pixels ก ได โดยการคล กท ล กศรช ลง ก าหนดขนาดของเส นในช อง Border ถ าไม ต องการให เส นตารางปรากฏ ให ก าหนดเป นเลข ศ นย ในต วอย างก าหนด Border เป น 1 หมายเหต * แถวค อแนวนอน * สดมภ ค อแนวต ง ภาพท คล กท ป ม OK ก จะได ตาราง 2 แถว 2 สดมภ ด งร ปท 5-3 ภาพท 5-3

38 38 Web Page>Composer การปร บเปล ยนค ณสมบ ต ของตารางและเซลล คล กขวาในบร เวณตาราง จากน นเล อนเม าส ไปคล กท Table Cell Properties ภาพท 5-4 การปร บเปล ยนค ณสมบ ต ตาราง ม รายการท นาสนใจในระด บเบ องต น 4 ข อ ก อนอ นให คล กเล อกท Table คล กท น ภาพท 5-5

39 39 Web Page>Composer 1.Spading เป นการก าหนดระยะห างระหว างเซลล ท อย ในตารางจะต องม ค าต งแต 1 ข นไปถ งจะใส ส เส นได 2.Padding ก าหนดระยะ ระหว างข อความก บเส นตาราง 3.Teble Alignment เป นการก าหนดว าจะให ตารางอย ด านซ าย -กลางหร อขวาของหน าเอกสาร 4.Background Color เป นการก าหนดส เส น เม อก าหนดจนพอใจแล วให คล กท Apply และ OK การปร บเปล ยนค ณสมบ ต Cell จากภาพท 5-6 ให คล กเล อกท Cell ซ งอย ด านบนของหน าต าง ** ป ม Previous และ Next สามารถคล กเพ อเล อนไปย งเซลล ท ต องการได (ขณะคล กให ด ตารางประกอบด วย ) ภาพท 5-6 ส าหร บเร องการปร บเปล ยนค ณสมบ ต Cell ในระด บเบ องต นม ส งท น าสนใจอย ด งต อไปน 1.Size ม สองช อง ค อ Height เป นการก าหนดความสง Width เป นการก าหนดความกว าง จะให หน วยเป น เปอรเซ นต หร อพ กเซลล ก ได 2.Content Alignment ม สองช อง ค อ Vertical เป นการก าหนดให ว ตถ หร อข อความอย ตรงไหนในเซลล ( ดานบน - ตรงกลาง - และดานลาง ในแนวด ง ) Horizontal เป นการก าหนดให ว ตถ หร อข อความอย ตรงไหนในเซลล ( เช น ช ดซ าย - จดกลาง ช ดขวา ในแนวนอน ) ช อง Background Color ก าหนดส ให เซลล เม อก าหนดจนพอใจแล วให คล กท Apply และ OK

40 40 Web Page>Composer การก าหนดส ให เซลล หร อตาราง การก าหนดส ให ตาราง 1.ใช เม าส คล กคล มท กเซลล ในตาราง 2.คล กขวาในบร เวณตาราง เล อนเม าส ไปคล กท Table or Cell Background Color 3.เล อกส ท หน าตาง Table or Cell Color คล ก OK การก าหนดส ให เซลล 1.คล กขวาในเซลล ท ต องการเต ม หร อเปล ยนส เล อนเม าส ไปคล กท Table or Cell Background Color 2.เล อกส ท หน าต าง Table or Cell Color คล ก OK

41 41 Web Page>Composer การผสานเซลล ค อการรวมเซลล ต งแต 2 เซลล ท ม พ นท ต ดก น เข าด วยก น เม อผสานแล วจะเหล อเพ ยงเซลล เด ยว แต ม พ นท เพ มข นเท าก บจ านวนเซลล ท ประสาน ม ข นตอนด งน 1.เล อกเซลล ท จะประสาน ม ว ธ เล อกหลายว ธ เช น คล กเม าส ค างไว ท เซลล แรกแล วลากเม าส ไปย งเซลล อ นท ต องการ คล กเม าส ท เซลล แรก จากน นกดป ม Shift ท แป นพ มพ ค างไว แล วคล กเม าส ในเซลล ต อ ๆ ไป 2.คล กขวาในบร เวณเซลล ท เล อก 3.เล อนเม าส ไปคล กท Join Selected Cells เท าน เซลล ท เล อกไว ก จะประสานเป นเซลล เด ยวก น ภาพท 5-7

42 42 Web Page>Composer การแทรกแถว 1.คล กเม าส ในตารางบร เวณท จะแทรกแถว 2.คล กขวา แล วเล อกคล กระหว าง Row Above (แทรกแถวบนต าแหน งท คล กเม าส ) Row Below (แทรกแถวล างต าแหน งท คล กเม าส ) ภาพท 5-8 การลบแถว 1.คล กเม าส ในแถวท ต องการลบ 2.คล กขวา แล วเล อนเม าส ไปท Table Delete และ เล อนต อไปคล กท Row(s) ภาพท 5-9

43 การแทรกสดมภ 1.คล กขวาในตารางบร เวณท จะแทรกสดมภ 43 Web Page>Composer 2. เล อนเม าส ไปท Table Insert และเล อนต อไปคล กท Column Before (กรณ ท จะให สดมภ ท แทรกอย - หน าต าแหน งการพ มพ ) หร อคล กท Column After (กรณ ท จะให สดมภ ท แทรกอย หล งต าแหน งการพ มพ ) ภาพท 5-10 การลบสดมภ 1.คล กขวาในสดมภ ท ต องการลบ 2.เล อนเม าส ไปท Table Delete และ เล อนต อไปคล กท Column(s) ภาพท 5-11

44 44 Web Page>Composer การแทรกเซลล 1.คล กขวาในตารางบร เวณท จะแทรกเซลล 2.เล อนเม าส ไปท Table Insert และเล อนต อไปคล กท Cell Before (กรณ ท จะให เซลล ท แทรกอย - หน าต าแหน งการพ มพ ) หร อคล กท Cell After (กรณ ท จะให เซลล ท แทรกอย หล งต าแหน ง- การพ มพ ) ภาพท 5-12 การลบเซลล 1.คล กขวาในเซลล ท ต องการลบ 2.เล อนเม าส ไปท Table Delete และ เล อนต อไปคล กท Cell(s) แต ถ าจะลบความส งของเซลล ให พอด ก บว ตถ หร อข อความท อย ในเซลล ให คล กท Cell Contents ภาพท 5-13

45 45 Web Page>Composer ค าถามท ายบท บทท 5 ตอนท 1 ให น กเร ยนท าเคร องหมาย X ในข อท สอดคล องก บระด บการเร ยนร ของน กเร ยน 1.น กเร ยนสามารถสร างตารางตามต องการได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม แน ใจ 2.น กเร ยนสามารถก าหนด หร อปร บเปล ยนค ณสมบ ต ของตารางและเซลล ได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม แน ใจ 3.น กเร ยนสามารถก าหนดส ให เซลล หร อตารางได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม แน ใจ 4.น กเร ยนสามารถผสานเซลล ได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม แน ใจ 5.น กเร ยนสามารถแทรกแถว และลบแถวในตารางได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม แน ใจ 6.น กเร ยนสามารถแทรกสดมภ และลบสดมภ ได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม แน ใจ 7.น กเร ยนสามารถแทรกเซลล และลบเซลล ได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม แน ใจ ตอนท 2 น กเร ยนค ดว าจะต องศ กษาเพ มเต มในเร องใดจ งจะสามารถน าไปใช สร างงานจร งได

46 การเช อมโยง( Link ) Web Page เป นเอกสารด จ ตอล ใช ก บเคร องคอมพ วเตอร การท าไฟล เอกสารให ม เพ ยงหน าเด ยว ยาวไปเร อย ๆ จะม ผลเส ยหลายประการ เช น ไม สะดวกในการอ าน ไม เป นหมวดหม ท าให ไฟล ม ขนาดใหญ เป ดได ช า โดยเฉพาะการเป ดอ านผ านระบบเคร อข ายอ นเทอร เนต ด งน นจ งต องม การจ ดแบ งเอกสารออกเป นหน าย อย ๆ เหม อนเอกสารโดยท วไป ในการเป ดหน าเอกสารจากหน าหน งไปย งอ กหน าหน งจ งต องม จ ดท จะใช เม าส คล ก ซ งจ ด จ ดน เร ยกว า จ ดเช อมโยง หร อจ ด Link บทท 6 จ ดประสงค 1.สามารถเช อมโยงเอกสารด วยข อความได 2.สามารถเช อมโยงเอกสารด วยร ปภาพได 3.สามารถเช อมโยงเอกสารในหน าเด ยวก นได แนวทางในการศ กษา ให น กเร ยนศ กษาจากเอกสาร แล วลองปฏ บ ต จร งจนเก ดความช านาญ

47 การเช อมโยงม หลายร ปแบบ ในท น จะน าเสนอการเช อมโยงเพ ยง 3 ร ปแบบ ได แก 1.การเช อมโยงด วยข อความ การเช อมโยงด วยข อความ น บเป นการเช อมโยงท พบมากท ส ด 2.การเช อมโยงด วยร ปภาพ น บเป นการเช อมโยงท น ยมก นอ กร ปแบบหน ง 3.การเช อมโยงภายในไฟล เอกสารเด ยวก น การเช อมโยงในล กษณะน ใช ในกรณ ท หน าเอกสารน น ๆ ม ความยาวมาก ๆ การเช อมโยงด วยข อความ กรณ ต อไปน จะเป นการเช อมโยงเอกสารระหว างไฟล ซ งไฟล ท เช อมโยงก นจะต องเก บอย โฟลเดอร เด ยวก น และระด บเด ยวก น 1.ใช เม าส คล กคล มข อความท จะท าเป นจ ดเช อมโยง ภาพท คล กท ป ม Link บนแถบเคร องม อ จะปรากฏหน าต าง Link Properties ภาพท 6-2

48 3.คล กท ป ม Choose File จะปรากฏหน าต าง Open HTML File ภาพท ท หน าต าง Open HTML File ให คล กไฟล ท ต องการเช อมโยงไปหา ในต วอย างเป นการเช อมโยงจากไฟล 001.html ไปหาไฟล index.html ด งน นจ งคล กท ไฟล index.html 5.เม อคล กเล อกไฟล ท ต องการแล ว ให คล กท ป ม Open หล งจากน นจะปรากฏหน าต าง Link Properties ภาพท คล กท ป ม OK ก เป นอ นเสร จการสรางจ ดเช อมโยงด วยข อความแล ว ลองทดสอบก บโปรแกรม บราวเซอร ด นะคร บว าได ผลเป นไปตามทต องการหร อไม

49 การเช อมโยงด วยร ปภาพ น บเป นอ กล กษณะในการเช อมโยงท ได ร บการน ยม ท งน เพราะนอกจากจะสวยงามแล วย งส อความเข าใจได ง ายด วย การเช อมโยงด วยภาพว ธ การเหม อนก บการเช อมโยงด วยข อความ เพ ยงแต ใช ร ปภาพแทนข อความเท าน น ว ธ การเช อมโยงด วยร ปภาพ 1.น าภาพเข ามาในโปรแกรม Composer เหม อนก บการน าภาพเข ามาประกอบช นงานตามปกต ภาพท โดยการคล กบร เวณท จะน าภาพเข ามา แล วคล กท ป ม Image บนเมน บาร จะปรากฏหน าต าง Image Properties ดงภาพท 6-5

50 คล กท Link ( หมายเลข 1 ) แล วคล กท ป ม Choose File (เลข 2 ) จะปรากฏหน าต าง Open HTML File ภาพท คล กเล อกไฟล ท จะเช อมโยงตามต องการ ( เลข 3 ) จากน นคล กท หมายเลข 4 ( Open ) จะปรากฏหน าต าง Alert ให คล กป ม OK จากน นจะกล บมาท หน าต าง Image Properties อ กคร งหน ง ด งภาพท 6-7 ภาพท 6-7

51 4.ให พ มพ ข อความในชอง Alternate text ด วยข อความท เก ยวข องก บเร อง หร อห วข อการเช อมโยง 5.คล กท ป ม OK ก เป นอ นเสร จการเช อมโยงด วยร ปภาพแล ว ลองเป ดโปรแกรมบราวเซอร ทดสอบผลด นะคร บ การเช อมโยงในเอกสารเด ยวก น ใช ในกรณ ท เอกสารน นม ความยาวมาก ๆ 1.คล กคล มข อความท ต องการให ม การเช อมโยงไปหา 2.คล กท Insert แล วเล อนลงไปคล กท Named Anchor จากน นคล กป ม OK 3.คล กคล มข อความท ต องการให เป นจ ดเช อมโยง จากน นคล กท ป ม Link บนเมน บาร 4.คล กท ล กศรช ลง (วงกลมส เทาเข ม ในภาพท 6-8 ) แล วเล อกข อความท ต องการให ม การเช อมโยงไปหา ( ข อความตามข นตอนท 1 ) จากน นคล กท ป ม OK เท าน ก จะได การเช อมโยงในเอกสารไฟล เด ยวก นแล วคร บ ภาพท 6-8

52 ค าถามท ายบท บทท 6 ตอนท 1 ให น กเร ยนท าเคร องหมาย ในข อท สอดคล องก บระด บการเร ยนร ของน กเร ยน 1.น กเร ยนสามารถเช อมโยงเอกสารด วยข อความได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง 2.น กเร ยนสามารถเช อมโยงเอกสารด วยร ปภาพได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง 3.น กเร ยนสามารถเช อมโยงเอกสารในไฟล เด ยวก นได ในระด บใด ก. ช านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม แน ใจ ค.ไม แน ใจ ค.ไม แน ใจ ตอนท 2 น กเร ยนค ดว าจะต องศ กษาเพ มเต มในเร องใดถ งจะสามารถน าไปใช สร างงานจร งได

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information