โปรแกรมตรวจส ขภาพพน กงาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรมตรวจส ขภาพพน กงาน"

Transcription

1 1. 0 ว ตถ ประสงค ระเบ ยบปฏ บ ต งานฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นเอกสารอ างอ งในการจ ดโปรแกรมตรวจส ขภาพพน กงาน เพ อให ม ความถ กต อง และม ความท นสม ย 2.0 ขอบเขต ระเบ ยบปฏ บ ต งานน ใช ในการจ ดโปรแกรมตรวจส ขภาพพน กงานใหม ตรวจส ขภาพประจ าป และการว เคราะห โปรแกรมส ขภาพ เพ อพ จารณาความสอดคล องในการปฏ บ ต งานแต ละต าแหน ง 3.0 ผ ร บผ ดชอบ 3.1 ผ จ ดการฝ ายความปลอดภ ย ฯ ม หน าท ก าหนดโปรแกรมส ขภาพ และอน ม ต โปรแกรมส ขภาพน น 3.2 ผ จ ดการฝ ายบร หารทร พยากรบ คคล และธ รการ ม หน าท ในการจ ดต าแหน งให พน กงานม ความ สอดคล องก บความสมบ รณ ด านส ขภาพพน กงาน 3.3 จป.ว ชาช พ ม หน าท ในการจ ดให ม การตรวจส ขภาพประจ าป และว เคราะห โปรแกรมส ขภาพ 3.4 เจ าหน าท สรรหาว าจ าง ม หน าท ในการก าก บให พน กงานใหม ตรวจส ขภาพตามโปรแกรมก าหนด และ สอบถามข อม ลด านส ขภาพพน กงานใหม 4.0 เอกสารอ างอ ง 4.1 ใบร บรองแพทย ในการตรวจส ขภาพก อนเร มงาน 4.2 รายงานผลการตรวจส ขภาพประจ าป 4.3 แบบสอบถามด านส ขภาพ 4.4 ใบร บรองการว เคราะห โปรแกรมส ขภาพ 4.5 บ นท กภายใน 5.0 ค าจ าก ดความ 5.1 โปรแกรมตรวจส ขภาพ ค อการก าหนดรายการตรวจส ขภาพให พน กงานท ปฏ บ ต งานได ตรวจตามความเส ยง 5.2 CBC ค อ การตรวจหาความสมบ รณ ของเม ดเล อด 5.3 BUN ค อ การตรวจหาภาวะผ ดปกต ของไต 5.4 FBS ค อ การตรวจหาภาวะโรคเบาหวาน 5.5 SGPT ค อ การตรวจหาภาวะผ ดปกต ของต บ 5.6 Hearing Test ค อ การตรวจหาความผ ดปกต ของการได ย น 5.7 Chest X ray ค อการตรวจหาความบกพร องของปอด 5.8 EKG ค อ ตรวจคล นห วใจ 5.9 Lung Function Test ค อการตรวจสมรรถภาพปอด

2 ต น 5.10 Urinalysis ค อ การตรวจป สสาวะเพ อหาความผ ดปกต ของระบบทางเด นป สสาวะ กรวยไต 5.11 ตรวจส ขภาพท วไปโดยแพทย ค อ การตรวจว ดร างกายพ นฐาน เช น ช พจร ความด น น าหน ก ส วนส ง เป น 5.12 Occ Vision Test ค อ การตรวจความผ ดปกต ของการมองเห น 5.13 CO in Blood ค อการหาปร มาณ คาบอนมอนนอกไซด ในเล อด 5.14 Pb in blood ค อการหาปร มาณตะก วในเล อด 6.0 แผนผ งการด าเน นงาน รายละเอ ยดการด าเน นงาน 7.1 การตรวจส ขภาพก อนเร มงาน ให ผ จ ดการฝ ายความปลอดภ ย ฯ จ ดท าโปรแกรมตรวจส ขภาพแก พน กงานใหม ด งน ต าแหน ง โปรแกรมตรวจ โรคต องห าม พน กงาน เตาหลอม ซ ซ เอ ม พน กงาน CBC BUN FBS SGPT Hearing ต ดเหล กร อน หร อส วนท ท างาน Test Chest X ray Lung Function เก ยวก บความร อน ฝ น หร อแบกของ Test Urinalysis EKG ตรวจ หน ก ส ขภาพท วไป พน กงานข บเครน หร อท างานในท ส ง CBC BUN FBS SGPT Hearing Test Chest X ray Lung Function Test Urinalysis ตรวจส ขภาพท วไป พน กงานอ น ๆ CBC Hearing Test Chest X ray Lung Function Test Urinalysis ตรวจส ขภาพท วไป โรคห วใจ ลมช กบ าหม โรคไต โรค ไทรอยด เบาหวาน ความด นโลห ต โรคปอด โรคห วใจ ลมช กบ าหม โรคไต โรค ไทรอยด เบาหวาน ความด นโลห ต โรคปอด โรคต ดต อร ายแรง เม อเจ าหน าท สรรหาว าจ าง พ จารณาจะร บพน กงานใหม เจ าหน าท สรรหา ฯต องให พน กงานตรวจส ขภาพ ตามโปรแกรมท ก าหนดก อนเข าปฏ บ ต งานจร ง 3 ว น และในว นท าส ญญาเข าท างานให เจ าหน าท สรรหาฯ ส ง แบบสอบถามข อม ลด านส ขภาพ และส งส าเนาใบร บรองแพทย ท ระบ รายการตรวจตามโปรแกรมตรวจส ขภาพ และ แบบสอบถามข อม ลส ขภาพ ส งให จป.ว ชาช พ เพ อพ จารณาด าเน นการต อไป จป.ว ชาช พ ต องด าเน นการว เคราะห โปรแกรมส ขภาพ ข อม ลส ขภาพ และจ ดท าใบร บรองการว เคราะห โปรแกรมส ขภาพ น นเสนอต อ ผ จ ดการฝ ายความปลอดภ ย ฯ พ จารณาอน ม ต ให ปฏ บ ต งานในต าแหน งท เจ าหน าท สรรหา ฯ ก าหนดไว และหากข อม ลไม ผ านให แจ งกล บไปย งผ จ ดการฝ ายบร หารทร พยากรบ คคล เพ อพ จารณาด าเน นการต อไป

3 7.2 การตรวจส ขภาพประจ าป ล าด บ โปรแกรม หน วยงานท เก ยวข อง จ ดประสงค ในการตรวจ 1. CBC ท กหน วยงาน การตรวจหาความสมบ รณ ของเม ดเล อด 2. BUN เตาหลอม ขนส ง คล งว ตถ ด บ ซ ซ เอ ม การตรวจหาภาวะผ ดปกต ของไต เครน ผสมทราย ท าเตา สก ดเตา 3. FBS เตาหลอม ขนส ง คล งว ตถ ด บ ซ ซ เอ ม การตรวจหาภาวะโรคเบาหวาน เครน ผสมทราย ท าเตา สก ดเตา 4. SGPT เตาหลอม ขนส ง คล งว ตถ ด บ ซ ซ เอ ม การตรวจหาภาวะผ ดปกต ของต บ เครน ผสมทราย ท าเตา สก ดเตา 5. Hearing Test ท กหน วยงาน การตรวจหาความผ ดปกต ของการได ย น 6. Chest X ray ท กหน วยงาน การตรวจหาความบกพร องของปอด 7. EKG เตาหลอม ขนส ง คล งว ตถ ด บ ซ ซ เอ ม ตรวจคล นห วใจ เครน ผสมทราย ท าเตา สก ดเตา 8. Lung Function Test ท กหน วยงาน การตรวจสมรรถภาพปอด 9. Urinalysis ท กหน วยงาน การตรวจป สสาวะเพ อหาความผ ดปกต ของ ระบบทางเด นป สสาวะ กรวยไต 10. Occ Vision Test ท กหน วยงาน การตรวจความผ ดปกต ของการมองเห น 11. CO in Blood ท กหน วยงาน การหาปร มาณ คาบอนมอนนอกไซด ใน เล อด 12. Pb in blood ท กหน วยงาน การหาปร มาณตะก วในเล อด ล าด บ โปรแกรม หน วยงานท เก ยวข อง จ ดประสงค ในการตรวจ 13. ค ดกรองโรคว ณโรค เตาหลอม ขนส ง คล งว ตถ ด บ ซ ซ เอ ม ตรวจหาว ณโรค เครน ผสมทราย ท าเตา สก ดเตา 14. สมรรถภาพกล ามเน อ ท กหน วยงาน ความผ ดปกต ของกล ามเน อแขน ขา และหล ง แขน ขา และหล ง 15. ตรวจส ขภาพท วไปโดย ท กหน วยงาน การตรวจว ดร างกายพ นฐาน เช น ช พจร แพทย ความด น น าหน ก ส วนส ง เป นต น

4 7.3 การว เคราะห โปรแกรมส ขภาพ ผลการตรวจร างกายท วไป ประกอบด วย น าหน กและส วนส ง หร อภาวะอ วนผอม ช พจร การหายใจ ความด นโลห ต น าหน กและส วนส งของคนไทย ท ม ร างกายได ส ดส วนพอเหมาะตามเพศและส วนส ง ส วนส ง(เซนต เมตร) เพศชาย เพศหญ ง ต าส ด(ก โลกร ม) ส งส ด(ก โลกร ม) ต าส ด(ก โลกร ม) ส งส ด(ก โลกร ม) , ส วนส ง(เซนต เมตร) เพศชาย เพศหญ ง ต าส ด(ก โลกร ม) ส งส ด(ก โลกร ม) ต าส ด(ก โลกร ม) ส งส ด(ก โลกร ม)

5 ความอ วนและความผอม ไม เป นผลด ต อส ขภาพ เพราะเป นสาเหต ของอ บ ต เหต และโรคได ด งน นหากเท ยบก บขนาด ร างกายท เหมาะสมแล วพบว าอ วนหร อผอม หร อผอมเก นไป ควรแก ไข หากปล อยท งไว นานจะแก ไขย งยาก ความอ วนก อให เก ดผลเส ย ด งน ท าให ความด นเล อดส งข น เน องจากม โคเลสเตอรอลเกาะผน งของหลอดเล อด ท าให หลอดเล อด แข ง ความด นส ง ห วใจของคนอ วนท างานหน กกว าคนปกต ท าให ห วใจวายและตายได เป นโรคเบาหวาน เพราะอาหารท เหล อใช ร างกายจะเปล ยนเป นคาร โบไฮเดรต ท าให ต บท างาน หน ก เซลล ต บอ อนแอ ท าให เป นโรคเบาหวาน เป นโรคข อ เพราะต องร บน าหน กมากกว าคนปกต ช พจร ช พจรม อย ในเส นเล อดท กเส น แต สามารถคล าได ช ดเจนท ส ด ค อ เส นเล อดท อย ใกล ข อม อด านหน า ซ งเป นบร เวณท ม กระด กรองร บ การตรวจว ดช พจร สามารถใช ปลายน วส มผ ส จะร ส กม แรงกระทบเบาๆ ซ งเป นจ านวนท บ งช จ านวน คร งท ห วใจบ บต ว ค าปกต ของช พจร ขณะต นนอนตอนเช า การเต นของช พจรในผ ใหญ เพศชายท ส ขภาพสมบ รณ ประมาณ คร ง/นาท การเต นของช พ จรส าหร บผ หญ งเร วกว าผ ชายเล กน อยประมาณ 7-8 คร ง/นาท ช พจรเปล ยนแปลงตามอาย จะลดลงท ละเล กละ น อย ต งแต เก ดจนถ งว ยหน มสาวและจะเพ มในอาย ค อนข างส งมาก คนผอมส งช พจรเต นช ากว าคนอ วนเต ย ด งน น จ ง ควรบ นท กขนาดและร ปร างของร างกายแต ละคน เพราะอาจม ผลต อการเต นของช พจร สมาคมห วใจของอเมร การ ยอมร บว าผ ใหญ ปกต ม การเต นของช พจรระหว าง คร ง/นาท

6 การเต นของช พจรท ผ ดปกต 1) ช พจรเต นช ากว า 50 คร ง/นาท เร ยกว า ห วใจเต นช า คนท ออกก าล งกายสม าเสมอ เช น น กก ฬา ห วใจจะ เต นช า อาจจะช าลงถ ง 40 คร ง/นาท การท ห วใจเต นช าจ งไม ใช ส งผ ดปกต เสมอไป นอกจากจะม อาการหน าม ดเป น ลม เว ยนศ รษะ อ อนเพล ย หร อหมดสต ด วย จ งถ อว าผ ดปกต จ าเป นต องร กษา 2) ช พจรเต นเร วกว า 110 คร ง/นาท เร ยกว า ห วใจเต นเร ว คนท ม ร ปร างเล ก เช นเด กทารก ห วใจย งเต น เร ว อาจเต นถ ง คร ง/นาท ในภาวะปกต นอกจากน น คนท ออกก าล งกายใหม ๆ หร อ ต นเต น โกรธ กล ว ตกใจ หร อม อารมณ ร นแรงอ นๆ ก จะม ห วใจเต นเร วได ซ งถ อว าเป นปกต แต ถ าห วใจเต นเร ว กว า 100 คร ง/นาท ตลอดเวลาแม แต ขณะหล บจะถ อว าผ ดปกต ว งในกรณ เช นน จะต องท าการร กษา การเต นช พจรเร ว กว า 100 คร ง/นาท สามารถแบ งตามสาเหต การเก ดได ด งน ก. ช พจรเต นระหว าง คร ง/นาท อ ตราของห วใจจะเปล ยนแปลงได ง าย เช น นาท น จ บช พจรได 140 คร ง/นาท อ ก 2-3 นาท จ บช พจรใหม ได 120 คร ง/นาท หร อช พจรในท าน ง ท านอน และท าย นจะต างก น เป น ต น ล กษณะการเต นของห วใจแบบน เร ยกว า ห วใจเต นเร วแบบธรรมดา ซ งส วนใหญ เก ดจากความเคร งเคร ยด ก งวล การออกก าล งกาย และะอารมณ ร นแรงต างๆ ส วนน อยเก ดจากการม ไข ส ง ภาวะคอพอกเป นพ ษ และอ นๆ ข. ช พจรเต นมากกว า 160 คร ง/นาท และไม เปล ยนแปลงได ง ายๆ เช น นาท น จ บช พจรได 180 คร ง/ นาท อ ก 2-3 นาท ก จ บช พจรได เท าเด ม ไม ว าจะนอน น ง ก จ บช พจรได เท าก น ล กษณะการเต นของห วใจแบบ น เร ยกว า ห วใจห องบนเต นเร ว เก ดข นเฉพาะบางคนท ม การด าเน นช ว ตท ไม เหมาะสม เช น ท างานหน กเก นไป อด หล บอดนอน เคร งเคร ยด ส บบ หร ด มส รา ชา กาแฟ เป นต น การหายใจ อ ตราการหายใจปกต ของผ ใหญ ท ส ขภาพสมบ รณ ประมาณ คร ง / นาท หร อ การหายใจจะเป นอ ตราส วนก บ ช พจร 1:4 หายใจช าและล ก พบได ในผ ท อย ในภาวะขาดน า และหมดสต จากโรคเบาหวาน หายใจเร ว ค อ อ ตราการหายใจส งกว าปกต ถ าเป นเด กถ อว าปกต ผ ใหญ ม กพบได ในรายท ก าล งต นเต น ตกใจ ออกก าล ง กายใหม ๆ เป นไข ส ง และม ความผ ดปกต ของปอด หร อทางเด นหายใจ หายใจเร วและล ก อาจเก ดจากความเคร ยด ความโกรธ ความกล ว ต นเต นมากเก นไป หร อจากเล อดเป นกรดมาก หายใจม เส ยงหว ด เก ดจากทางเด นหายใจม การอ ดต นหร อต บเป นบางส วน ท าให หายใจม เส ยงว ด ๆ อย ตลอดเวลา

7 ความด นโลห ต ความด นโลห ต หมายถ งความด นในเส นเล อดแดง ความด นเล อดของคนไทยปกต จะอย ระหว าง 80/50-140/90 ม ลล เมตรของปรอท ความด นเล อดจะม 2 ค า ค อ ค าต วบน เป นค าความด นเล อดขณะห วใจเต นหร อห วใจห องล างหดต ว และค าต วล าง เป น ค าความด นเล อดขณะห วใจหย ดเต น หร อห วใจห องล างคลายต ว ความแตกต างของความด นเล อดค าต วบนและต ว ล าง เร ยกว าช พจร ในคนปกต จะอย ระหว าง ม ลล เมตรปรอท ความด นเล อดท ผ ดปกต พบมาก ค อ ความด นเล อดต วบนส ง ส วนต วล างม กปกต เช น 190/80 ม ลล เมตรปรอท เป นต น ภาวะความด นเล อดต วบนส ง เก ดจากหลอดเล อดแดงใหญ ในช องอกและช องท องม ผน งหนาแข ง ย ดหย นได น อย เม อห วใจหดต ว ผล กด นเล อดออกมาส หลอดเล อดแดงใหญ ๆ จะขยายต วออกร บเล อดได ไม ด หร อถ าส งข นก ส งข น เพ ยงเล กน อย เพราะหลอดเล อดแดงเล ก บางส วนอาจต บแข งด วย เก ดจากหลอดเล อดใหญ ในคนส งอาย โดยเฉพาะคนท ม อาย มากกว า 50 ป จนบางคนถ อว าเป นภาวะ ปกต ส าหร บคนส งอาย ส วนน อยเก ดจากสาเหต อ นๆ เช นโรคคอพอกเป นพ ษ โรคล นห วใจร ว โรคกล ามเน อห วใจบาง ชน ด เป นต น หร อแม แต ในขณะออกก าล งกาย หร อหล งออกก าล งกายใหม ๆ ในขณะ โกรธ ต นเต น เป นต น การร กษาภาวะความด นเล อดต วบนส งจะร กษาได ด โดยการแก ท สาเหต ส วนท เก ดจากหลอดเล อดแดงส วนใหญ ในช อง อกและช องท องม ผน งแข งต ว ซ งม กพบในคนส งอาย ย งไม ม ว ธ ร กษาและไม ม ยาร กษาท ให ผลได ด และแน นอน จ งให ระว งร กษาตนเองโดยการงดอาหารรสเค ม และหล กเล ยงจากความเคร ยดทางกายและใจ ผลตรวจความสมบ รณ ของเม ดเล อด ค อ การตรวจส วนประกอบของเล อดท ม ความส าค ญมากในการช วยว น จฉ ยความผ ดปกต เบ องต น การตรวจความ สมบ รณ ของเม ดเล อด สามารถช วยว น จฉ ยโรคและภาวะต าง ๆ ค อ ภาวะซ ดหร อโลห ตจาง การอ กเสบหร อการต ดเช อ โรคเล อดบางชน ด เช น มะเร งเม ดเล อดขาว โรคมาลาเร ย เป นต น แต ในบางคร งผ ท ม ส ขภาพแข งแรงเข าร บการตรวจ ส ขภาพ ก สามารถพบว าม ภาวะโลห ตจางเก ดข นได ซ งต องหาสาเหต ว ามาจากความผ ดปกต ทางพ นธ กรรม ขาดธาต เหล ก จากการส ญเส ยเล อด โรคพยาธ ปากขอ หร อการม แผลในกระเพาะอาหาร เป นต น เม อร บการตรวจแล วพบว าม ความ ผ ดปกต เก ดข น ควรปร กษาแพทย เพ อขอร บการร กษาท ถ กต องต อไป

8 การว ดความเข มข นของเล อด (Hb) ค าปกต ชาย กร มเปอร เซ นต หญ ง กร มเปอร เซ นต ฮ โมโกลบ น (Hb) เป นโปรต นชน ดหน งท เป นส วนส าค ญภายในเม ดเล อดม หน าท ส าค ญ ค อการน าก าซออกซ เจนจากปอด ไปย งเซลล และเน อเย อทางหลอดเล อดแดงและน าก าซคาร บอนไดออกไซด จากเซลล และเน อเย อ ไปย งปอดทางหลอด โลห ตด า ถ าเก ดการผ ดปกต ของฮ โมโกลบ นจะท าให เก ดโรคโลห ตจาง ค าต ากว าปกต พบในภาวะต อไปน - โรคทางเล อด - โรคพยาธ ปากขอ - โรคมาลาเร ย ฯลฯ ค าปกต ชาย ร อยละ 40 50หญ ง ร อยละ การว ดปร มาณเม ดเล อดแดงอ ดแน น (Hct) ปร มาณเม ดเล อดแดงอ ดแน นหร อฮ มาโตคร ท ค อ ปร มาตรเม ดเล อดแดงอ ดแน นท ส ด เม อป นด วยอ ตราเร วและเวลาท ก าหนดให ค ดเป นร อยละของปร มาตรเล อดท งหมด (%) ค าต ากว าปกต พบในภาวะเป นโรคโลห ตจาง ซ งจะตรวจพบอาการซ ดและอ อนเพล ย การเก ดภาวะโลห ตจาง อาจม สาเหต จาก ไขกระด ก ไม สามารถสร างเม ดเล อดแดงได ปกต ซ งเก ดจากเซลล ไขกระด กผ ดปกต เช น ไขกระด กฝ อ ไขกระด กถ ก เบ ยดบ งด วยเซลล มะเร ง หร อขาดสารอาหารจ าเป นในการเจร ญเต บโตของเซลล เช น ธาต เหล ก โฟเลท ว ตาม นบ 12 และ โปรต น เป นต น ม การท าลายเม ดเล อดแดงมากกว าปกต ค อ ไขกระด กสามารถสร างเม ดเล อดแดงได ปกต แต เม อสร างแล วเม ดเล อดแดง ถ กท าลายหร อแตกง ายกว าปกต ( ม อาย ส นกว า 120 ว น ) ม สาเหต จากพ นธ กรรม เช น โรคธาล สซ เม ย ภาวะพร องเอนไซม G6PD เป นต น หร อม ามท า หน าท จ บก นและท าลายเม ดเล อดแดงมากกว าปกต หร อ ยาและสารเคม บางชน ดท าลายเม ดเล อดแดง

9 การส ญเส ยเล อด เป นภาวะท ไขกระด กสร างเม ดเล อดได ปกต แต ร างกายม การส ญเส ยเล อด และไม สามารถสร าง ทดแทนได ท นและพอเพ ยง ซ งอาจเป นแบบส ญเส ยเล อดจ านวนมากชน ดเฉ ยบพล น หร อส ญเส ยไปท ละน อยแต เป น เวลานาน จะท าให เก ดภาวะโลห ตจางได จ านวนเม ดเล อดขาว (WBC Count) ค าปกต ชาย 4,500 10,000 เซลล / เล อด 1 ม ลล ล ตรหญ ง 4,500 10,000 เซลล / เล อด 1 ม ลล ล ตร ค าส งกว าปกต แสดงถ งภาวะการต ดเช อและภาวะการอ กเสบต าง ๆ การต ดเช อแบคท เร ย ม การอ กเสบเร อร ง ไส ต งอ กเสบ เฉ ยบพล น หร อโรคเล อดอ น ๆ เช น มะเร งเม ดเล อดขาว เป นต น หากค าต ากว าปกต อาจบอกถ งการต ดเช อไวร ส เช น ม ไข ต า ๆ มานาน เป นต น ค าปกต น วโตรฟ ล (N) % ล มโฟโซต (L) % โมโนโซต (M) 4 8 % อ โอซ โนฟ ล (E) 1 3 % เบโชฟ ล (B) 0 1 % ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน น วไตรฟ ลส งกว าปกต อาจม การต ดเช อแบบเฉ ยบพล น การน บแยกชน ดเม ดโลห ตขาว (Differential WBC) ล มโฟไซต ส งกว าปกต เก ยวข องก บการต ดเช อไวร ส มะเร งเม ดเล อดขาว โมโนไซต ส งกว าปกต อาจเป นโรคมะเร งต อมน าเหล อง มะเร งล าไส อ โอซ โนฟ ลมาก บอกถ งการเป นโรคภ ม แพ หร อโรคพยาธ เบโชฟ ลม มากเก ยวข องก บการแพ

10 การตรวจร ปร างและการต ดส ของเม ดเล อดแดง (RBC Morphology) ความผ ดปกต ของเม ดเล อดแดงม ท งความผ ดปกต ของขนาด ร ปร าง และการต ดส ของเม ดเล อดแดง ซ งอาจเก ดได จาก สาเหต ต าง ๆ ท งท เป นความผ ดปกต หร อไม เป นความผ ดปกต ของร างกาย เช น โรคโลห ตจางกรรมพ นธ การม ประจ าเด อน การเส ยเล อดจากสาเหต ต าง ๆ ขาดธาต เหล กหร อว ตาม นบ 12 ไข เล อดออกโรคเล อดชน ดต าง ๆ เป นต น ซ งผลท ได จะเป น ข อม ลเบ องต นประกอบการว น จฉ ยของแพทย ร วมก บการด ผลการตรวจด านอ น ๆ นอกจากน อาจม การตรวจว ด ขนาดเซลล เม ดเล อดแดง MCV (Mean Corpuscular Volume) หากม ขนาดใหญ หร อเล กกว าปกต แสดงว าอาจม ภาวะ โลห ตจาง(ค าอ างอ ง =80-97) ปร มาณของ ฮ โมโกลบ นในเม ดเล อดแดง MCH (Mean Corpuscular Haemoglobin) หากค าต าแสดงว าอาจม ภาวะโลห ต จาง(ค าอ างอ ง = ) ปร มาณความเข มข นของฮ โมโกลบ นในเม ดเล อดแดง MCHC (Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration)หากค า ต าแสดงว าอาจม ภาวะโลห ตจาง (ค าอ างอ ง = ) ผลการตรวจระด บไขม นในเล อด ค าปกต ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร โคเลสเตอรอล (Cholesterol) โคเลสเตอรอล เป นไขม นท ม ความส าค ญต อร างกายชน ดหน ง ได ร บจากการร บประทานอาหาร 15 % นอกน นต บจะสร าง ข นเอง โคเลสเตอรอล เป นไขม นท ร างกายน าไปสร างฮอร โมน ว ตาม นด รวมท งเป นส วนประกอบของน าด ท ช วยในการย อย ไขม นในล าไส แต ถ าร างกาย ม โคเลสเตอรอลในปร มาณท ส งมากเก นไป อาจท าให เก ดโรคทางหลอดเล อดต าง ๆ เช น โรคห วใจ หลอดเล อดอ ดต น โรคความด น โรคไต เป นต น ในคนท ชอบร บประทานอาหารท ประกอบจากไขม นส ตว มาก ๆ เช น ขาหม หม สามช น หน งส ตว ต าง ๆ ปลาหม ก ฯลฯ จ งควรตรวจปร มาณไขม น โดยเฉพาะโคเลสเตอรอล เพ อ ควบค มอาหารและป องก นการเก ดโรคต าง ๆ ท ม สาเหต มาจากการม โคเลสเตอรอลในร างกายมากเก นไป ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคหลอดเล อด โรคความด นเล อดส ง

11 โรคต บชน ดท อน าด อ ดต น โรคกรรมพ นธ ไทรอยด ฮอร โมนต ากว าปกต ต งครรภ โรคของต บอ อน เช น ต บอ อนอ กเสบเร อร ง เบาหวาน ค าต ากว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคต บร นแรง ขาดสารอาหาร ไทรอยด ฮอร โมนส งกว าปกต โลห ตจางเร อร ง ภาวะต ดเช อ ค าแนะน าส าหร บผ ท ม โคเลสเตอรอลส ง ควบค มหร อจ าก ดอาหารท ม โคเลสเตอรอลส ง เช น ไขแดง นม เนย ปลาหม ก เคร องในส ตว หอยนางรม เป นต น โดย บร โภคไม เก น 300 ม ลล กร มต อว น หล กเล ยงการใช น าม นปร งอาหาร หร อใช น าม นพ ชปร งอาหารแทนน าม นส ตว ออกก าล งกายอย างสม าเสมออย างน อยอาท ตย ละ 3 4 คร ง ๆ ละไม ต ากว า นาท ต ดต อก น ร บประทานอาหารท ม กากใยส ง ๆ เช น คะน า ผ กกาด ฝร ง ส ม เม ดแมงล ก เป นต น ซ งอาหารท ม กากใยส งจะช วยลดการ ด ดซ มไขม นเข าส ร างกาย ค าปกต ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร ไตรกล เซอไรด (Triglyceride) ไตรกล เซอไรด เป นไขม นท ร างกายได ร บจากอาหารประเภทไขม น และสามารถส งเคราะห ได เองจากต บและเน อเย อ ไขม น ร างกายสะสมไตรกล เซอไรด ไว เป นพล งงานส ารองในกล ามเน อลาย กล ามเน อห วใจ และเน อเย อไขม น

12 ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคหลอดเล อดห วใจอ ดต น เบาหวาน ต บอ อนอ กเสบ โรคไต การใช ยาร บประทานค มก าเน ดนาน ๆ เก ดภายหล งกล ามเน อห วใจตาย ค าต ากว าปกต พบในภาวะต อไปน ขาดสารอาหาร โรคทางพ นธ กรรม ค าแนะน าส าหร บผ ท ม ไตรกล เซอไรด ส ง ลดการร บประทานอาหารประเภทไขม น โดยเฉพาะไขม นจากส ตว ควบค มน าหน กต วให อย ในเกณฑ ท เหมาะสม ร วมก บการออกก าล งกายอย าง สม าเสมอ ค าปกต ผ ชาย ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร ผ หญ ง ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร เอ ชด แอลในเล อด (HDL) เอ ชด แอลในเล อด ค อ ไลโปโปรต นชน ดความหนาแน นส ง ถ กสร างข นท ต บและล าไส โดยม โคเลสเตอรอลเป น ส วนประกอบส าค ญ ผ ม ระด บ เอ ช ด แอล ในเล อดส งจะลดความเส ยงต อการเก ดโรคหลอดเล อดห วใจ เน องจาก เอ ช ด แอล จะท าหน าท จ บโคเลสเตอรอลตามผน งหลอดเล อดไปท าลายท ต บ ค าส งกว าปกต ป องก นการเก ดโรคหลอดเล อดห วใจอ ดต น ค าต ากว าปกต เส ยงต อการเก ดโรคหลอดเล อดห วใจอ ดต น

13 ผลการตรวจระด บน าตาลในเล อด (Glucose) ค าปกต ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร บ คคลท ม โอกาสส งท จะเป นโรคเบาหวาน ได แก คนอ วน ผ ท ด มส ราเป นประจ า คนท ม ประว ต ว าบ คคลในครอบคร วป วย เป นโรคเบาหวาน สตร ท คลอดบ ตรน าหน กเก น 4,000 กร ม คนท ไม ค อยได ออกก าล งกายหร อเคร ยดเป นประจ า ซ งจะ ส งผลต อระด บน าตาลในเล อด จ งควรเข าร บการตรวจเป นประจ าท กป เพ อป องก นการเป นโรคเบาหวาน ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคเบาหวาน ระด บอะดร นาล นในเล อดส งข นจากภาวะช อค ไทรอยด เป นพ ษ เป นต น ความผ ดปกต ของต อมหมวกไตและต อมใต สมอง ค าต ากว าปกต พบในภาวะต อไปน ม อ นส ล นมากเก นไปจากความผ ดปกต ของต บอ อน หร อมาจากการฉ ดอ นส ล นมากเก นขนาด ขาดสารต านอ นส ล น เป นผลให น าตาลในเล อดต า ม อาการหน าม ดว งเว ยนศ รษะ ใจส น ม อส น ขาดฮอร โมนกล คากอนจากโรคต บชน ดเฉ ยบพล น สารพ ษต าง ๆ ต บแข งระยะส ดท าย ค าแนะน าส าหร บผ ท เป นโรคเบาหวาน ควบค มน าหน กต วให อย ในเกณฑ มาตรฐาน ถ าอ วนควรลดน าหน ก เน องจากผ ป วยโรคเบาหวานท อ วน หากลดน าหน ก แล ว อาการก จะด ข น ควบค มอาหารโดยงดอาหารท หวานจ ด ขนมหวาน น าตาลท กชน ด ผลไม ท ม รสหวานจ ด เคร องด มแอลกอฮอล ร บประทานอาหารท ท าจากแป งและข าว ผลไม ต าง ๆ ถ ว ม น ได ในปร มาณท จ าก ด ร บประทานอาหารเป นม อว นละ 3 คร ง ไม ร บประทานของจ บจ บไม เป นเวลา ออกก าล งกายอย างสม าเสมอ ด แลร กษาความสะอาดของร างกาย โดยเฉพาะเท าและซอกน วเท า เม อม บาดแผลให ร บร กษา ถ าม เหง อมากให เช ดท า ความสะอาด ระว งอย าให เก ดอาการเล บขบ หากเท าชาอาจเก ดจากการเส อมของเส นประสาท ไม ควรประคบด วยความ ร อน จะท าให เก ดแผลไหม พองได

14 สวมเส อผ าท สะอาดและเปล ยนท กว น โปรแกรมตรวจส ขภาพพน กงาน ด แลความสะอาดของช องปากและฟ นให สะอาด เช อฟ งค าแนะน าจากแพทย อย างเคร งคร ดและเข าร บการตรวจร กษา อย างสม าเสมอ ค าปกต 8 40 หน วยต อล ตร ผลการตรวจการท างานของต บ เอส จ โอ ท (SGOT หร อ AST) เอส จ โอ ท เป นเอนไซม ซ งอย ในเน อเย อของห วใจ ต บ กล ามเน อ ไต สมอง ต บอ อน ม าม และปอด เอนไซม น จะถ ก ข บถ ายเข าส ระบบการหม นเว ยนภายในร างกาย ซ งเอส จ โอ ท น จะม ค าเพ มข นท นท ท เน อเย อส วนน ได ร บอ นตราย ภายใน 12 ช วโมง และจะอย ประมาณ 5 ว น จ งค อย ๆ ต าเน องจากถ กเผาผลาญไปซ งม กจะพบในคนท เป นเก ยวก บโรคต บ เช น ต บแข ง ต บอ อนอ กเสบ ต บอ กเสบเฉ ยบพล น ค าปกต 5 35 หน วยต อล ตร เอส จ พ ท (SGPT หร อ ALT) เอส จ พ ท เป นเอนไซม ท พบมากในต บ ไต กล ามเน อ และห วใจ แต จะพบในต บ มากท ส ด SGPT น จะให เป นต วบ งช ในการตรวจหาต บอ กเสบ และยาบางต วท ม พ ษต อต บ รวมท งโรคด ซ าน เอส จ โอ ท และ เอส จ พ ท ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน ด ซ านจากภาวะต บอ กเสบ เม ดเล อดแดงม การแตกท าลายมากกว าปกต หร อ ทางเด นน าด อ ดต น ม การตายของเซลล ต บจากสาเหต ต าง ๆ เช น ต บอ กเสบ ต บแข ง สารเคม หร อมะเร งต บ เป นต น โรคห วใจ เช น กล ามเน อห วใจวายเฉ ยบพล น โรคห วใจขาดเล อด โรคต บอ อนอ กเสบเฉ ยบพล น โรคกล ามเน อฝ อ

15 การจะว น จฉ ยว าเป นโรคใดน น ต องแปลผลการตรวจระด บเอนไซม ร วมก บการตรวจอย างอ นด วย เช น ตรวจไวร สต บ อ กเสบบ เป นต น เอส จ โอ ท และ เอส จ พ ท ค าต ากว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคต บระยะส ดท าย เพ งผ านการล างไตมา ค าปกต หน วยต อล ตร แอลคาไลน ฟอสฟาเทส (ALP) แอลคาไลน ฟอสฟาเทส ค อ กล มของเอนไซม ท พบได ในกระแสเล อด มาจากเน อเย อหลายชน ด กระด ก ต บ ไต ล าไส ม าม รก และจากเซลล บ ท อทางเด นน าด แอลคาไลน ฟอสฟาเทส ม บทบาทเก ยวข องก บการขนส งสารต าง ๆ ผ านผน งเซลล เช น กระบวนการขนส งน าตาลและฟอสเฟต กระบวนการขนส งไขม น การสร างกระด ก ระด บแอลคาไลน ฟอสฟาเทสท ส งข น ม กส มพ นธ ก บอาการต วเหล อง ตาเหล อง ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคของต บ เช น ต บแข ง มะเร งต บ ภาวะต ดเช อท ม การท าลายเซลล ต บ เซลล ต บเส ยหาย น วในถ งน าด ทางเด นน าด อ ดต นท งในและนอกต บ การต งครรภ โรคกระด กและการเส ยหายของกระด ก ค าต ากว าปกต พบในภาวะต อไปน ไทรอยฮอร โมนต า โรคล กป ดล กเป ด โลห ตจาง

16 ค าปกต 8 18 ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร โปรแกรมตรวจส ขภาพพน กงาน ผลการตรวจการท างานของไต บ ย เอ น (BUN) บ ย เอ น ค อ ค าไนโตรเจนของย เร ยในเล อด สารย เร ยเป นผล ตผลส ดท ายของการเผาผลาญโปรต นในร างกาย และย เร ยน จะถ กข บออกจากร างกายทางไต การท บ ย เอ น จะส งข นหร อลดลงข นอย ก บภาวะของร างกาย ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน ร างกายส งเคราะห ย เร ยมากเก นไป จากการร บประทานอาหารท ม โปรต นส งหร อเป นไข ต ดเช อ ม เล อดออกในทางเด น อาหาร ความล มเหลวของระบบก อนถ งไต เช น ห วใจวาย ขาดน า เส ยเล อดมาก ช อค ค าปกต ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร คร เอต น น (Creatinine) คร เอต น น เป นสารท ได มาจากการเผาผลาญพล งงาน ซ งเก ดในปร มาณท แน นอนสม าเสมอและจะข นอย ก บสภาพ กล ามเน อท อาจจะแตกต างก นออกไปในแต ละบ คคลซ งจะถ กข บออกจากร างกายโดย การกรองผ านกล มก อนของเส นเล อดท จ บรวมต วก น และส วนหน งโดยการข บของหลอดฝอยของไตปนออกมาก บ ป สสาวะ ด งน นในกรณ ท ว ๆ ไป การเพ มข นหร อลดลงของคร เอต น นในเล อดจ งเป นผลมาจากความผ ดปกต ในการท า หน าท ของไต ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคไตท กชน ดท เซลล ไตถ กท าลายเก น 50% รวมท งไตวาย การอ ดต นของทางเด นป สสาวะ โรคเบาหวาน ม พยาธ สภาพของกล ามเน อ ค าต ากว าปกต พบในภาวะท ร างกายอ อนล า หร อกล ามเน ออ อนแรง

17 ผลการตรวจป สสาวะ การตรวจป สสาวะ เป นการทดสอบท ส าค ญอย างหน งซ งใช เวลาน อยแต ให ข อม ลมาก ม ประโยชน ในการช วยว น จฉ ยโรค เบ องต น บอกความผ ดปกต ของระบบทางเด นป สสาวะ ไต การตรวจป สสาวะโดยท วไปประกอบด วย การตรวจทางฟ ส กส เคม และการด กล องจ ลทรรศน ส (Color) ค าปกต ส เหล องอ าพ น การตรวจทางกายภาพ ปกต ป สสาวะควรม ส เหล องอ าพ น แต จะม ความอ อน แก ของส แตกต างก นได ตามความเข มข นของป สสาวะ หาก ป สสาวะท ถ ายออกมาม ส อ น เช น แดง น าตาล ฯลฯ อาจเก ดจากป จจ ยหลายอย าง ได แก อาหาร ยา สารส ต าง ๆ หร อ ผล ตผลจากระบบเผาผลาญของร างกาย การด ส ป สสาวะจ งเป นเคร องบ งช ข อแรกส าหร บโรคไต และภาวะผ ดปกต ของ ระบบเผาผลาญอาหาร ความข น (Turbidity) ค าปกต ใส ป สสาวะท ถ ายใหม ๆ ปกต แล วม กจะใส อาจข นได เม อต งท งไว หร อเก บในต เย น การรายงานความข นน ยมรายงานเป นใส ข นเล กน อย หร อข น ต งแต น อย (1+) ไปถ งข นมาก (4+) ความข นของป สสาวะท เก ดจากความผ ดปกต อาจเก ดจากเม ด เล อดขาว แบคท เร ย ไขม น เป นจ านวนมากได ความถ วงจ าเพาะ (Specific Gravity) ค าปกต เป นการว ดความสามารถของไตในการควบค มความเข มข นและส วนประกอบของของเหลวในร างกายให คงท อาจ เปล ยนแปลงได ข นอย ก บปร มาณน าท ด มเข าไป อ ณหภ ม และการออกก าล งกาย

18 การตรวจทางเคม โดยปกต ม รายการตรวจหลายอย างแต ท ม กม การตรวจโดยท วไปค อ ความเป นกรด - ด าง (ph) ค าปกต บอกความสามารถของไตในการควบค มสมด ลกรด ด างของร างกาย เปล ยนแปลง ไปตามกระบวนการเผาผลาญอาหาร ชน ดของอาหาร โรคและการใช ยา โปรต นในป สสาวะ ค าปกต ไม ม หร อม เล กน อย พบโปรต นมากในบ คคลท ม ไข ส ง โรคห วใจวาย โรคท ม พยาธ สภาพภายในไต ไตอ กเสบเร อร งและเฉ ยบพล น กระเพาะ ป สสาวะอ กเสบ ท อป สสาวะอ กเสบ ในบ คคลท ท างานในสถานประกอบก จการท ส มผ สสารโลหะหน กบางชน ด เช น ปรอท แคดเม ยม ม ฤทธ ในการท าลายเน อไต ม ผลท าให โปรต นออกมาในป สสาวะจ านวนมาก ในคนปกต อาจพบว าม โปรต นออกมาในป สสาวะได จากการน งหร อย นนาน ๆ การออกก าล งกายห กโหม การต งครรภ ระยะท าย ๆ เคร ยด หร อม ไข เป นต น การรายงานผลจะรายงานเป น Trace, 1+, 2+, 3+ และ 4+ หมายถ ง พบโปรต นในปร มาณน อย ๆ ไปจนถ ง ปร มาณมากตามล าด บ น าตาลในป สสาวะ ค าปกต ถ าใช การทดสอบด วยว ธ น ายาเบนเนด วพ หยดใส ป สสาวะหร อว ธ ใช กระดาษทดสอบเปร ยบเท ยบการเปล ยนแปลงของส จะพบเป นผลลบ ( ส น าเง นหร อเข ยว ) การตรวจพบว าม น าตาลกล โคสออกมาในป สสาวะอาจม สาเหต มาจากโรคไต การต งครรภ ได ร บสารพ ษหร อม ระด บ น าตาลในเล อดส ง การรายงานผล รายงานเช นเด ยวก บการรายงานโปรต นในป สสาวะ ค อ Trace, 1+, 2+, 3+ และ 4+ ตามล าด บ การตรวจตะกอนป สสาวะทางกล องจ ลทรรศน เพ อช วยบ งช ให แน ช ดถ งภาวะท ผ ดปกต หร อโรคท สงส ย ในบางคร งการตรวจทางกายภาพและเคม อาจไม พบส งผ ดปกต แต เม อตรวจตะกอนก อาจจะพบส งผ ดปกต ได ซ งสามารถช วยแพทย ในการว น จฉ ยโรคได เป นอย างด ส งท สามารถพบได ในตะกอนป สสาวะ เช น เซลล ต าง ๆ เม ดเล อดขาว เม ดเล อดแดง แบคท เร ย เช อรา พยาธ ผล กต าง ๆ แท งโปรต น เป นต น

19 ผลการตรวจหาปร มาณสารเคม ในร างกาย ปร มาณสารเคม ท ตรวจพบได จากต วอย าง ( เล อดป สสาวะหร อลมหายใจออก)จะบอกถ งการได ร บสารเคม สะสม ในร างกายเป นเวลานาน อาจสะสมในอด ตหร อป จจ บ นก ได ส วนมากม กจะเป นสารเคม ประเภทโลหะ แต ส าหร บสารเคม ประเภทสารระเหย ม กจะบอกถ งการสะสม ท ได ร บ จากการท างาน ในช วงส ปดาห การท างานท ผ านมา หร อขณะท างาน ในว นป จจ บ นซ งการจะน าผลการตรวจหาปร มาณสารเคม ในร างกายของล กจ าง ไปด าเน นการป องก นโรคเน องจากการ ท างาน ท เก ดจากสารเคม ต องน าผลท ได ไปเปร ยบเท ยบก บเกณฑ มาตรฐานท หน วยงานต าง ๆ ได ท าการศ กษาว จ ย และ น ามาก าหนดไว และ ACGIH ในป 2005 ก าหนดค ามาตรฐานของสารเคม ในร างกาย ด งต อไปน รายช อสารเคม อ นตรายท ส มผ ส และรายการตรวจหาปร มาณสารเคม ในร างกาย คาร บอนมอนอกไซด ค ามาตรฐาน ช วงเวลาในการเก บข อม ล ตรวจหาคาร บอนซ เฮโมโกลบ นในเล อด 3-5 % ของฮ โมโกลบ น เล กงาน ตะก ว ตรวจหาตะก วในเล อด 30 ไมโครกร ม / ม ลล ล ตร ไม เจาะจง ปรอท ตรวจหาปรอทในเล อด ตรวจหาปรอทในป สสาวะ 15 ไมโครกร ม / ล ตร 35 ไมโครกร ม / กร มคร เอท น น เม อเล กงานปลายส ปดาห ก อนเข ากะ ผลการตรวจสมรรถภาพปอด ( ว ธ สไปโรเมตร ย ) การตรวจสมรรถภาพปอดในป จจ บ นท าได หลายว ธ แต ว ธ ท น ยมส าหร บการตรวจค ดกรองส ขภาพของล กจ างในสถาน ประกอบก จการน น ได แก ว ธ สไปโรเมตร ย โดยใช เคร องสไปโรม เตอร เพราะเป นว ธ ท สะดวก ไม ย งยาก และม ราคาถ ก ค าท แสดงถ งสมรรถภาพปอดท ส าค ญ ได แก VC (Vital Capacity) ค อ ปร มาตรของอากาศท เป าออกมาได มากท ส ด หล งจากหายใจเข า อย างเต มท FVC (Forced Vital Capacity) ค อปร มาตรของอากาศท เป าออกอย างเร วแรงจนหมด หล งจากหายใจเข าเต มท

20 FEV 1 (Forced Expiratory Volume Time) ค อ ปร มาตรของอากาศท เป าออกอย างเร วแรงในว นาท ท 1 FEV 1 / FVC% ค อ ร อยละของปร มาตรของอากาศท สามารถเป าออกมาได ในว นาท ท 1 ต อปร มาตรของอากาศท เป า ออกมาได มากท ส ดอย างเร วแรง FEF 25 75% (Forced Expiratory Flow) ค อ ค าเฉล ยของอ ตราการเป าในช วงความจ ร อยละ ของ FVC ค าต าง ๆ ท ว ดได จะน าไป ประเม นสมรรถภาพปอด โดยเปร ยบเท ยบก บค าคาดคะเนของคนปกต ท ม ความส ง อาย เพศ และเช อชาต เช นเด ยวก บล กจ างท เข าร บการทดสอบ ซ งผลของการประเม นจะม ด งน VC, FVC แสดงถ งปร มาตรอากาศท จ อย ในปอดเก อบท งหมด ค าน จะลดต าลง เม อเน อเย อปอดม การเปล ยนแปลงเก ดเป น พ งผ ด หร อปอดขยายต วได ไม เต มท ภาวะเช นน เร ยกว า ม การจ าก ดการขยายต วของปอด FEV 1 / FVC%, FEF 25 75% แสดงถ งความสามารถในการท จะเป าอากาศออกจากปอด ซ งข นก บการออกแรงเป า ของผ เข าร บการทดสอบและล กษณะของทางเด นหายใจ ถ าทางเด นหายใจถ กอ ดก นหร อความย ดหย นต วลดลง อากาศจะ ผ านออกล าบาก ค าด งกล าวข างต นจะลดน อยลง ภาวะเช นน เร ยกว า ม การอ ดก นหร อต บของหลอดลม ค าปกต ของการตรวจสมรรถภาพปอด ค าท ว ดได ค าปกต VC มากกว า 80% FVC มากกว า 80% FCV 1 มากกว า 80% FEV 1 /FVC% มากกว า 75% ( อาย มากกว า 50 ป ใช ค าปกต ค อมากกว า 70%) FEF 25 75% มากกว า 65% ด ดแปลงจาก Murry JF. Pulmonary Testing Text book of Respiratory Medicine 1994.

21 ข อควรพ จารณาเพ มเต ม การว เคราะห ผลการตรวจสมรรถภาพปอด ควรพ จารณาร วมก บประว ต การเจ บป วยของล กจ างและการเป าอากาศได น อย กว าปกต บางคร งอาจเก ดจากความไม ช านาญของล กจ าง หร อผ ควบค มการตรวจไม สามารถกระต นให ล กจ างได ใช ความสามารถในการเป าเต มท การตรวจสมรรถภาพการได ย น ผลการตรวจสมรรถภาพการได ย น เป นการว ดความสามารถในการได ย นของล กจ าง ซ งการตรวจว ดแบ งออกเป น 2 แบบ ค อ การตรวจการได ย นเส ยงทางกระด กและการตรวจการได ย นเส ยงทางอากาศ ส าหร บการตรวจค ดกรองส ขภาพของล กจ างในสถานประกอบก จการ น ยมใช ว ธ การตรวจการได ย นเส ยงทางอากาศ โดย จะท าการทดสอบท ความถ 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 และ 8000 เฮ รตซ การประเม นผลว า ห ต ง จะใช เฉพาะค าความด งของเส ยงท ได ย นท ความถ 500, 1000,และ 2000 เฮ รตซ มารวมก นแล ว หารด วย 3 ว าม ค าเก น 25 เดซ เบลหร อไม ระด บความร นแรงของความผ ดปกต สมรรถภาพการได ย น ค าเฉล ยค าความด งของเส ยงท ได ย นท ความถ 500, 1000, 2000, เฮ รตซ ระด บความร นแรง ความสามารถในการเข าใจค าพ ด ไม เก น 25 เดซ เบล ปกต ไม ล าบากในการร บฟ งค าพ ดเลย เดซ เบล ห ต งเล กน อย ไม ได ย นเส ยงพ ดเบา ๆ เดซ เบล ห ต งปานกลาง พ ดด วยความด งปกต แล วไม ได ย น เดซ เบล ห ต งอย างมาก พ ดด วยด ง ๆ แล วก ย งไม ได ย น เดซ เบล ห ต งอย างร นแรง ตะโกนหร อใช เคร องขยายเส ยงแล วย งไม ได ย น มากกว า 90 เดซ เบล ห หนวก ตะโกนหร อใช เคร องขยายเส ยงแล วย งไม ได ย น ด ดแปลงจาก American National Standards Institute ส าหร บการเฝ าระว งส ขภาพของล กจ างท ส มผ สเส ยงด ง จะต องน าค าความด งของเส ยงท ได ย นท ความถ 3000, 4000, 6000 และ 8000 เฮ รตซ มาพ จารณาด วย เพราะการส ญเส ยการได ย นจากเส ยงด ง จะเก ดท การได ย นท ความถ ส งก อน โดย เฉพาะท ความถ 4,000 หร อ 6,000 เฮ รตซ แล วค อย ล กลามไปท ความถ ต า การประเม นผลการได ย นท ความถ ส ง จะใช ค า การได ย นท ความถ ใดก ตามต องไม เก น 30 เดซ เบล

22 ข อควรพ จารณาเพ มเต ม การประเม นผลสมรรถภาพการได ย น เพ อการป องก นโรคห ต งจากเส ยงด ง ควรพ จารณาร วมก บป จจ ยอ น ๆ ท อาจท าให เก ดการส ญเส ยการได ย นได ซ งได แก อาย ผ ท ส ญเส ยการได ย นเน องจากอาย จะพบเม ออาย 40 ป ข นไป ส าหร บคนไทยม กพบ เม ออาย 50 ป ข นไป ความไวต อการเส อมการได ย น เป นล กษณะเฉพาะต วของแต ละคน บางคนเส อมง ายบางคน เส อมยาก เช อก นว าผ ท ม ประว ต เย อห มสมองอ กเสบ เคยร กษาด วยยาแก ห อ กเสบ เป นโรคเบาหวาน โรคความด นเล อดส ง และม ญาต ห ต งต งแต อาย ย งน อย ม กจะเก ดห ต งจากเส ยงด งได ง าย พ ษจากยาหร อสารเคม ยาท ม ผลข างเค ยงท ท าให เก ดการส ญเส ยการได ย นน นม หลายประเภท ท ส าค ญได แก ยาแอสไพร นท ใช เป นยาแก ปวดลดไข ยาร กษาโรคมาลาเร ยและยาร กษาโรคต ดเช อต าง ๆ เช น สะเตร บโต ม ยซ น คานาม ยซ น น โอม ยซ น เจนต าม ยซ น เป นต น นอกจากน ล กจ างท ท างานส มผ สสารอะเซน ค ( สารหน ) ปรอท และ ตะก ว ก ท าให เก ดส ญเส ยการได ย นได การอ กเสบในช องห การอ กเสบอาจเก ดจากเช อแบคท เร ย เช อรา และไวร ส เช น โรคห น า หนวก โรคคางท ม โรคง สว ด เป นต น ท าให เก ดการอ กเสบของประสาทการได ย น และเก ดการส ญเส ยการได ย นตามมา การอ ดต นของช องห จะท าให ห อ อร บฟ งเส ยงไม ได ตามปกต เช น ข ห อ ดต น กระด ก หร อเน องอกในช องห เป นต น การถ กกระแทกบร เวณห เช น ถ กตบ ถ กต ชกมวย เก ดอ บ ต เหต ทางรถยนต เป นต น อาจท าให แก วห หร อห ช นในแตกออก เก ดการส ญเส ยการได ย นตามมา การประเม นการส ญเส ยสมรรถภาพการได ย นของกองท นเง นทดแทน จะประเม นความส ญเส ยสมรรถภาพการได ย นท เก ดจากการท างาน ท ความถ 500 1,000 2,000 และ 3,000 เฮ รตซ ตามล าด บ

23 ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห น การตรวจสมรรถภาพการมองเห น ในป จจ บ นม การตรวจท ใช เคร องม อและร ปแบบการประเม นผลท แตกต างก นได หลาย แบบแต เคร องม อท เป นท น ยมใช ในหน วยงานท ให บร การตรวจส ขภาพของล กจ างในสถานประกอบก จการ ค อ เคร องตรวจสมรรถภาพการมองเห น TITMUS เคร องตรวจสมรรถภาพการมองเห น TITMUS และแบบประเม นผลน ค ดค นโดยศ นย การ ว จ ยด านอาช วอนาม ยแห งมหาว ทยาล ยเพอร ด สหร ฐอเมร กา ม การตรวจการมองเห นท ระยะใกล (14 น ว ) ระยะไกล (20 ฟ ต ) และระยะกลาง (50, 57, 67, 80, 100 เซนต เมตร ) ท งน การท จะเล อกตรวจท ระยะใด ต องด ว าการปฏ บ ต งานประจ า ของล กจ างใช ระยะความห างของตาและช นงานท มองในระยะใด รายการตรวจสมรรถภาพการมองเห น จะประกอบด วย ตรวจการประสานสายตา ตรวจความช ดเจนในการมองเห น ตรวจความสามารถในการมองเห นภาพสามม ต ตรวจการร บร ส ตรวจตาเข ตรวจลานสายตา การประเม นผลท าได โดยน าแบบตรวจท บ นท กผลแล วน าไปวางเปร ยบเท ยบหร อทาบท บก บแผ น ตารางเกณฑ มาตรฐาน ท ม ท งหมด 6 ตารางหร อกล มอาช พ กล มอาช พท 1 งานส าน กงาน จะใช ก บล กจ างท ท าหน าท ท าบ ญช งานธ รการ ท ปฏ บ ต งานอย ในส าน กงาน กล มอาช พท 2 งานตรวจสอบค ณภาพและช นส วนท ม ขนาดเล ก จะใช ก บล กจ างท ม หน าท ตรวจสอบเพ อด ช นงานท ม ต าหน หร อด ช นส วนท ม ขนาดเล ก หร อการใช เคร องจ กรกลขนาดเล ก รวมท งงานประกอบช นส วนต าง ๆ ท ต องใช ตามอง อย างใกล ช ด กล มอาช พท 3 งานควบค มเคร องจ กรท ม การเคล อนไหว จะใช ก บล กจ างท ม หน าท เก ยวก บการข บรถบรรท ก รถยกของ รถเครน รถข ดด น รวมท งควบค มอ ปกรณ ยกของข นส ท ส ง เป นต น

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด 1 สารบ ญ โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด... 2 ความพ งพอใจของคนไข... 2 1. การค นหาคนไข :...

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information