โปรแกรมตรวจส ขภาพพน กงาน

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรมตรวจส ขภาพพน กงาน"

Transcription

1 1. 0 ว ตถ ประสงค ระเบ ยบปฏ บ ต งานฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นเอกสารอ างอ งในการจ ดโปรแกรมตรวจส ขภาพพน กงาน เพ อให ม ความถ กต อง และม ความท นสม ย 2.0 ขอบเขต ระเบ ยบปฏ บ ต งานน ใช ในการจ ดโปรแกรมตรวจส ขภาพพน กงานใหม ตรวจส ขภาพประจ าป และการว เคราะห โปรแกรมส ขภาพ เพ อพ จารณาความสอดคล องในการปฏ บ ต งานแต ละต าแหน ง 3.0 ผ ร บผ ดชอบ 3.1 ผ จ ดการฝ ายความปลอดภ ย ฯ ม หน าท ก าหนดโปรแกรมส ขภาพ และอน ม ต โปรแกรมส ขภาพน น 3.2 ผ จ ดการฝ ายบร หารทร พยากรบ คคล และธ รการ ม หน าท ในการจ ดต าแหน งให พน กงานม ความ สอดคล องก บความสมบ รณ ด านส ขภาพพน กงาน 3.3 จป.ว ชาช พ ม หน าท ในการจ ดให ม การตรวจส ขภาพประจ าป และว เคราะห โปรแกรมส ขภาพ 3.4 เจ าหน าท สรรหาว าจ าง ม หน าท ในการก าก บให พน กงานใหม ตรวจส ขภาพตามโปรแกรมก าหนด และ สอบถามข อม ลด านส ขภาพพน กงานใหม 4.0 เอกสารอ างอ ง 4.1 ใบร บรองแพทย ในการตรวจส ขภาพก อนเร มงาน 4.2 รายงานผลการตรวจส ขภาพประจ าป 4.3 แบบสอบถามด านส ขภาพ 4.4 ใบร บรองการว เคราะห โปรแกรมส ขภาพ 4.5 บ นท กภายใน 5.0 ค าจ าก ดความ 5.1 โปรแกรมตรวจส ขภาพ ค อการก าหนดรายการตรวจส ขภาพให พน กงานท ปฏ บ ต งานได ตรวจตามความเส ยง 5.2 CBC ค อ การตรวจหาความสมบ รณ ของเม ดเล อด 5.3 BUN ค อ การตรวจหาภาวะผ ดปกต ของไต 5.4 FBS ค อ การตรวจหาภาวะโรคเบาหวาน 5.5 SGPT ค อ การตรวจหาภาวะผ ดปกต ของต บ 5.6 Hearing Test ค อ การตรวจหาความผ ดปกต ของการได ย น 5.7 Chest X ray ค อการตรวจหาความบกพร องของปอด 5.8 EKG ค อ ตรวจคล นห วใจ 5.9 Lung Function Test ค อการตรวจสมรรถภาพปอด

2 ต น 5.10 Urinalysis ค อ การตรวจป สสาวะเพ อหาความผ ดปกต ของระบบทางเด นป สสาวะ กรวยไต 5.11 ตรวจส ขภาพท วไปโดยแพทย ค อ การตรวจว ดร างกายพ นฐาน เช น ช พจร ความด น น าหน ก ส วนส ง เป น 5.12 Occ Vision Test ค อ การตรวจความผ ดปกต ของการมองเห น 5.13 CO in Blood ค อการหาปร มาณ คาบอนมอนนอกไซด ในเล อด 5.14 Pb in blood ค อการหาปร มาณตะก วในเล อด 6.0 แผนผ งการด าเน นงาน รายละเอ ยดการด าเน นงาน 7.1 การตรวจส ขภาพก อนเร มงาน ให ผ จ ดการฝ ายความปลอดภ ย ฯ จ ดท าโปรแกรมตรวจส ขภาพแก พน กงานใหม ด งน ต าแหน ง โปรแกรมตรวจ โรคต องห าม พน กงาน เตาหลอม ซ ซ เอ ม พน กงาน CBC BUN FBS SGPT Hearing ต ดเหล กร อน หร อส วนท ท างาน Test Chest X ray Lung Function เก ยวก บความร อน ฝ น หร อแบกของ Test Urinalysis EKG ตรวจ หน ก ส ขภาพท วไป พน กงานข บเครน หร อท างานในท ส ง CBC BUN FBS SGPT Hearing Test Chest X ray Lung Function Test Urinalysis ตรวจส ขภาพท วไป พน กงานอ น ๆ CBC Hearing Test Chest X ray Lung Function Test Urinalysis ตรวจส ขภาพท วไป โรคห วใจ ลมช กบ าหม โรคไต โรค ไทรอยด เบาหวาน ความด นโลห ต โรคปอด โรคห วใจ ลมช กบ าหม โรคไต โรค ไทรอยด เบาหวาน ความด นโลห ต โรคปอด โรคต ดต อร ายแรง เม อเจ าหน าท สรรหาว าจ าง พ จารณาจะร บพน กงานใหม เจ าหน าท สรรหา ฯต องให พน กงานตรวจส ขภาพ ตามโปรแกรมท ก าหนดก อนเข าปฏ บ ต งานจร ง 3 ว น และในว นท าส ญญาเข าท างานให เจ าหน าท สรรหาฯ ส ง แบบสอบถามข อม ลด านส ขภาพ และส งส าเนาใบร บรองแพทย ท ระบ รายการตรวจตามโปรแกรมตรวจส ขภาพ และ แบบสอบถามข อม ลส ขภาพ ส งให จป.ว ชาช พ เพ อพ จารณาด าเน นการต อไป จป.ว ชาช พ ต องด าเน นการว เคราะห โปรแกรมส ขภาพ ข อม ลส ขภาพ และจ ดท าใบร บรองการว เคราะห โปรแกรมส ขภาพ น นเสนอต อ ผ จ ดการฝ ายความปลอดภ ย ฯ พ จารณาอน ม ต ให ปฏ บ ต งานในต าแหน งท เจ าหน าท สรรหา ฯ ก าหนดไว และหากข อม ลไม ผ านให แจ งกล บไปย งผ จ ดการฝ ายบร หารทร พยากรบ คคล เพ อพ จารณาด าเน นการต อไป

3 7.2 การตรวจส ขภาพประจ าป ล าด บ โปรแกรม หน วยงานท เก ยวข อง จ ดประสงค ในการตรวจ 1. CBC ท กหน วยงาน การตรวจหาความสมบ รณ ของเม ดเล อด 2. BUN เตาหลอม ขนส ง คล งว ตถ ด บ ซ ซ เอ ม การตรวจหาภาวะผ ดปกต ของไต เครน ผสมทราย ท าเตา สก ดเตา 3. FBS เตาหลอม ขนส ง คล งว ตถ ด บ ซ ซ เอ ม การตรวจหาภาวะโรคเบาหวาน เครน ผสมทราย ท าเตา สก ดเตา 4. SGPT เตาหลอม ขนส ง คล งว ตถ ด บ ซ ซ เอ ม การตรวจหาภาวะผ ดปกต ของต บ เครน ผสมทราย ท าเตา สก ดเตา 5. Hearing Test ท กหน วยงาน การตรวจหาความผ ดปกต ของการได ย น 6. Chest X ray ท กหน วยงาน การตรวจหาความบกพร องของปอด 7. EKG เตาหลอม ขนส ง คล งว ตถ ด บ ซ ซ เอ ม ตรวจคล นห วใจ เครน ผสมทราย ท าเตา สก ดเตา 8. Lung Function Test ท กหน วยงาน การตรวจสมรรถภาพปอด 9. Urinalysis ท กหน วยงาน การตรวจป สสาวะเพ อหาความผ ดปกต ของ ระบบทางเด นป สสาวะ กรวยไต 10. Occ Vision Test ท กหน วยงาน การตรวจความผ ดปกต ของการมองเห น 11. CO in Blood ท กหน วยงาน การหาปร มาณ คาบอนมอนนอกไซด ใน เล อด 12. Pb in blood ท กหน วยงาน การหาปร มาณตะก วในเล อด ล าด บ โปรแกรม หน วยงานท เก ยวข อง จ ดประสงค ในการตรวจ 13. ค ดกรองโรคว ณโรค เตาหลอม ขนส ง คล งว ตถ ด บ ซ ซ เอ ม ตรวจหาว ณโรค เครน ผสมทราย ท าเตา สก ดเตา 14. สมรรถภาพกล ามเน อ ท กหน วยงาน ความผ ดปกต ของกล ามเน อแขน ขา และหล ง แขน ขา และหล ง 15. ตรวจส ขภาพท วไปโดย ท กหน วยงาน การตรวจว ดร างกายพ นฐาน เช น ช พจร แพทย ความด น น าหน ก ส วนส ง เป นต น

4 7.3 การว เคราะห โปรแกรมส ขภาพ ผลการตรวจร างกายท วไป ประกอบด วย น าหน กและส วนส ง หร อภาวะอ วนผอม ช พจร การหายใจ ความด นโลห ต น าหน กและส วนส งของคนไทย ท ม ร างกายได ส ดส วนพอเหมาะตามเพศและส วนส ง ส วนส ง(เซนต เมตร) เพศชาย เพศหญ ง ต าส ด(ก โลกร ม) ส งส ด(ก โลกร ม) ต าส ด(ก โลกร ม) ส งส ด(ก โลกร ม) , ส วนส ง(เซนต เมตร) เพศชาย เพศหญ ง ต าส ด(ก โลกร ม) ส งส ด(ก โลกร ม) ต าส ด(ก โลกร ม) ส งส ด(ก โลกร ม)

5 ความอ วนและความผอม ไม เป นผลด ต อส ขภาพ เพราะเป นสาเหต ของอ บ ต เหต และโรคได ด งน นหากเท ยบก บขนาด ร างกายท เหมาะสมแล วพบว าอ วนหร อผอม หร อผอมเก นไป ควรแก ไข หากปล อยท งไว นานจะแก ไขย งยาก ความอ วนก อให เก ดผลเส ย ด งน ท าให ความด นเล อดส งข น เน องจากม โคเลสเตอรอลเกาะผน งของหลอดเล อด ท าให หลอดเล อด แข ง ความด นส ง ห วใจของคนอ วนท างานหน กกว าคนปกต ท าให ห วใจวายและตายได เป นโรคเบาหวาน เพราะอาหารท เหล อใช ร างกายจะเปล ยนเป นคาร โบไฮเดรต ท าให ต บท างาน หน ก เซลล ต บอ อนแอ ท าให เป นโรคเบาหวาน เป นโรคข อ เพราะต องร บน าหน กมากกว าคนปกต ช พจร ช พจรม อย ในเส นเล อดท กเส น แต สามารถคล าได ช ดเจนท ส ด ค อ เส นเล อดท อย ใกล ข อม อด านหน า ซ งเป นบร เวณท ม กระด กรองร บ การตรวจว ดช พจร สามารถใช ปลายน วส มผ ส จะร ส กม แรงกระทบเบาๆ ซ งเป นจ านวนท บ งช จ านวน คร งท ห วใจบ บต ว ค าปกต ของช พจร ขณะต นนอนตอนเช า การเต นของช พจรในผ ใหญ เพศชายท ส ขภาพสมบ รณ ประมาณ คร ง/นาท การเต นของช พ จรส าหร บผ หญ งเร วกว าผ ชายเล กน อยประมาณ 7-8 คร ง/นาท ช พจรเปล ยนแปลงตามอาย จะลดลงท ละเล กละ น อย ต งแต เก ดจนถ งว ยหน มสาวและจะเพ มในอาย ค อนข างส งมาก คนผอมส งช พจรเต นช ากว าคนอ วนเต ย ด งน น จ ง ควรบ นท กขนาดและร ปร างของร างกายแต ละคน เพราะอาจม ผลต อการเต นของช พจร สมาคมห วใจของอเมร การ ยอมร บว าผ ใหญ ปกต ม การเต นของช พจรระหว าง คร ง/นาท

6 การเต นของช พจรท ผ ดปกต 1) ช พจรเต นช ากว า 50 คร ง/นาท เร ยกว า ห วใจเต นช า คนท ออกก าล งกายสม าเสมอ เช น น กก ฬา ห วใจจะ เต นช า อาจจะช าลงถ ง 40 คร ง/นาท การท ห วใจเต นช าจ งไม ใช ส งผ ดปกต เสมอไป นอกจากจะม อาการหน าม ดเป น ลม เว ยนศ รษะ อ อนเพล ย หร อหมดสต ด วย จ งถ อว าผ ดปกต จ าเป นต องร กษา 2) ช พจรเต นเร วกว า 110 คร ง/นาท เร ยกว า ห วใจเต นเร ว คนท ม ร ปร างเล ก เช นเด กทารก ห วใจย งเต น เร ว อาจเต นถ ง คร ง/นาท ในภาวะปกต นอกจากน น คนท ออกก าล งกายใหม ๆ หร อ ต นเต น โกรธ กล ว ตกใจ หร อม อารมณ ร นแรงอ นๆ ก จะม ห วใจเต นเร วได ซ งถ อว าเป นปกต แต ถ าห วใจเต นเร ว กว า 100 คร ง/นาท ตลอดเวลาแม แต ขณะหล บจะถ อว าผ ดปกต ว งในกรณ เช นน จะต องท าการร กษา การเต นช พจรเร ว กว า 100 คร ง/นาท สามารถแบ งตามสาเหต การเก ดได ด งน ก. ช พจรเต นระหว าง คร ง/นาท อ ตราของห วใจจะเปล ยนแปลงได ง าย เช น นาท น จ บช พจรได 140 คร ง/นาท อ ก 2-3 นาท จ บช พจรใหม ได 120 คร ง/นาท หร อช พจรในท าน ง ท านอน และท าย นจะต างก น เป น ต น ล กษณะการเต นของห วใจแบบน เร ยกว า ห วใจเต นเร วแบบธรรมดา ซ งส วนใหญ เก ดจากความเคร งเคร ยด ก งวล การออกก าล งกาย และะอารมณ ร นแรงต างๆ ส วนน อยเก ดจากการม ไข ส ง ภาวะคอพอกเป นพ ษ และอ นๆ ข. ช พจรเต นมากกว า 160 คร ง/นาท และไม เปล ยนแปลงได ง ายๆ เช น นาท น จ บช พจรได 180 คร ง/ นาท อ ก 2-3 นาท ก จ บช พจรได เท าเด ม ไม ว าจะนอน น ง ก จ บช พจรได เท าก น ล กษณะการเต นของห วใจแบบ น เร ยกว า ห วใจห องบนเต นเร ว เก ดข นเฉพาะบางคนท ม การด าเน นช ว ตท ไม เหมาะสม เช น ท างานหน กเก นไป อด หล บอดนอน เคร งเคร ยด ส บบ หร ด มส รา ชา กาแฟ เป นต น การหายใจ อ ตราการหายใจปกต ของผ ใหญ ท ส ขภาพสมบ รณ ประมาณ คร ง / นาท หร อ การหายใจจะเป นอ ตราส วนก บ ช พจร 1:4 หายใจช าและล ก พบได ในผ ท อย ในภาวะขาดน า และหมดสต จากโรคเบาหวาน หายใจเร ว ค อ อ ตราการหายใจส งกว าปกต ถ าเป นเด กถ อว าปกต ผ ใหญ ม กพบได ในรายท ก าล งต นเต น ตกใจ ออกก าล ง กายใหม ๆ เป นไข ส ง และม ความผ ดปกต ของปอด หร อทางเด นหายใจ หายใจเร วและล ก อาจเก ดจากความเคร ยด ความโกรธ ความกล ว ต นเต นมากเก นไป หร อจากเล อดเป นกรดมาก หายใจม เส ยงหว ด เก ดจากทางเด นหายใจม การอ ดต นหร อต บเป นบางส วน ท าให หายใจม เส ยงว ด ๆ อย ตลอดเวลา

7 ความด นโลห ต ความด นโลห ต หมายถ งความด นในเส นเล อดแดง ความด นเล อดของคนไทยปกต จะอย ระหว าง 80/50-140/90 ม ลล เมตรของปรอท ความด นเล อดจะม 2 ค า ค อ ค าต วบน เป นค าความด นเล อดขณะห วใจเต นหร อห วใจห องล างหดต ว และค าต วล าง เป น ค าความด นเล อดขณะห วใจหย ดเต น หร อห วใจห องล างคลายต ว ความแตกต างของความด นเล อดค าต วบนและต ว ล าง เร ยกว าช พจร ในคนปกต จะอย ระหว าง ม ลล เมตรปรอท ความด นเล อดท ผ ดปกต พบมาก ค อ ความด นเล อดต วบนส ง ส วนต วล างม กปกต เช น 190/80 ม ลล เมตรปรอท เป นต น ภาวะความด นเล อดต วบนส ง เก ดจากหลอดเล อดแดงใหญ ในช องอกและช องท องม ผน งหนาแข ง ย ดหย นได น อย เม อห วใจหดต ว ผล กด นเล อดออกมาส หลอดเล อดแดงใหญ ๆ จะขยายต วออกร บเล อดได ไม ด หร อถ าส งข นก ส งข น เพ ยงเล กน อย เพราะหลอดเล อดแดงเล ก บางส วนอาจต บแข งด วย เก ดจากหลอดเล อดใหญ ในคนส งอาย โดยเฉพาะคนท ม อาย มากกว า 50 ป จนบางคนถ อว าเป นภาวะ ปกต ส าหร บคนส งอาย ส วนน อยเก ดจากสาเหต อ นๆ เช นโรคคอพอกเป นพ ษ โรคล นห วใจร ว โรคกล ามเน อห วใจบาง ชน ด เป นต น หร อแม แต ในขณะออกก าล งกาย หร อหล งออกก าล งกายใหม ๆ ในขณะ โกรธ ต นเต น เป นต น การร กษาภาวะความด นเล อดต วบนส งจะร กษาได ด โดยการแก ท สาเหต ส วนท เก ดจากหลอดเล อดแดงส วนใหญ ในช อง อกและช องท องม ผน งแข งต ว ซ งม กพบในคนส งอาย ย งไม ม ว ธ ร กษาและไม ม ยาร กษาท ให ผลได ด และแน นอน จ งให ระว งร กษาตนเองโดยการงดอาหารรสเค ม และหล กเล ยงจากความเคร ยดทางกายและใจ ผลตรวจความสมบ รณ ของเม ดเล อด ค อ การตรวจส วนประกอบของเล อดท ม ความส าค ญมากในการช วยว น จฉ ยความผ ดปกต เบ องต น การตรวจความ สมบ รณ ของเม ดเล อด สามารถช วยว น จฉ ยโรคและภาวะต าง ๆ ค อ ภาวะซ ดหร อโลห ตจาง การอ กเสบหร อการต ดเช อ โรคเล อดบางชน ด เช น มะเร งเม ดเล อดขาว โรคมาลาเร ย เป นต น แต ในบางคร งผ ท ม ส ขภาพแข งแรงเข าร บการตรวจ ส ขภาพ ก สามารถพบว าม ภาวะโลห ตจางเก ดข นได ซ งต องหาสาเหต ว ามาจากความผ ดปกต ทางพ นธ กรรม ขาดธาต เหล ก จากการส ญเส ยเล อด โรคพยาธ ปากขอ หร อการม แผลในกระเพาะอาหาร เป นต น เม อร บการตรวจแล วพบว าม ความ ผ ดปกต เก ดข น ควรปร กษาแพทย เพ อขอร บการร กษาท ถ กต องต อไป

8 การว ดความเข มข นของเล อด (Hb) ค าปกต ชาย กร มเปอร เซ นต หญ ง กร มเปอร เซ นต ฮ โมโกลบ น (Hb) เป นโปรต นชน ดหน งท เป นส วนส าค ญภายในเม ดเล อดม หน าท ส าค ญ ค อการน าก าซออกซ เจนจากปอด ไปย งเซลล และเน อเย อทางหลอดเล อดแดงและน าก าซคาร บอนไดออกไซด จากเซลล และเน อเย อ ไปย งปอดทางหลอด โลห ตด า ถ าเก ดการผ ดปกต ของฮ โมโกลบ นจะท าให เก ดโรคโลห ตจาง ค าต ากว าปกต พบในภาวะต อไปน - โรคทางเล อด - โรคพยาธ ปากขอ - โรคมาลาเร ย ฯลฯ ค าปกต ชาย ร อยละ 40 50หญ ง ร อยละ การว ดปร มาณเม ดเล อดแดงอ ดแน น (Hct) ปร มาณเม ดเล อดแดงอ ดแน นหร อฮ มาโตคร ท ค อ ปร มาตรเม ดเล อดแดงอ ดแน นท ส ด เม อป นด วยอ ตราเร วและเวลาท ก าหนดให ค ดเป นร อยละของปร มาตรเล อดท งหมด (%) ค าต ากว าปกต พบในภาวะเป นโรคโลห ตจาง ซ งจะตรวจพบอาการซ ดและอ อนเพล ย การเก ดภาวะโลห ตจาง อาจม สาเหต จาก ไขกระด ก ไม สามารถสร างเม ดเล อดแดงได ปกต ซ งเก ดจากเซลล ไขกระด กผ ดปกต เช น ไขกระด กฝ อ ไขกระด กถ ก เบ ยดบ งด วยเซลล มะเร ง หร อขาดสารอาหารจ าเป นในการเจร ญเต บโตของเซลล เช น ธาต เหล ก โฟเลท ว ตาม นบ 12 และ โปรต น เป นต น ม การท าลายเม ดเล อดแดงมากกว าปกต ค อ ไขกระด กสามารถสร างเม ดเล อดแดงได ปกต แต เม อสร างแล วเม ดเล อดแดง ถ กท าลายหร อแตกง ายกว าปกต ( ม อาย ส นกว า 120 ว น ) ม สาเหต จากพ นธ กรรม เช น โรคธาล สซ เม ย ภาวะพร องเอนไซม G6PD เป นต น หร อม ามท า หน าท จ บก นและท าลายเม ดเล อดแดงมากกว าปกต หร อ ยาและสารเคม บางชน ดท าลายเม ดเล อดแดง

9 การส ญเส ยเล อด เป นภาวะท ไขกระด กสร างเม ดเล อดได ปกต แต ร างกายม การส ญเส ยเล อด และไม สามารถสร าง ทดแทนได ท นและพอเพ ยง ซ งอาจเป นแบบส ญเส ยเล อดจ านวนมากชน ดเฉ ยบพล น หร อส ญเส ยไปท ละน อยแต เป น เวลานาน จะท าให เก ดภาวะโลห ตจางได จ านวนเม ดเล อดขาว (WBC Count) ค าปกต ชาย 4,500 10,000 เซลล / เล อด 1 ม ลล ล ตรหญ ง 4,500 10,000 เซลล / เล อด 1 ม ลล ล ตร ค าส งกว าปกต แสดงถ งภาวะการต ดเช อและภาวะการอ กเสบต าง ๆ การต ดเช อแบคท เร ย ม การอ กเสบเร อร ง ไส ต งอ กเสบ เฉ ยบพล น หร อโรคเล อดอ น ๆ เช น มะเร งเม ดเล อดขาว เป นต น หากค าต ากว าปกต อาจบอกถ งการต ดเช อไวร ส เช น ม ไข ต า ๆ มานาน เป นต น ค าปกต น วโตรฟ ล (N) % ล มโฟโซต (L) % โมโนโซต (M) 4 8 % อ โอซ โนฟ ล (E) 1 3 % เบโชฟ ล (B) 0 1 % ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน น วไตรฟ ลส งกว าปกต อาจม การต ดเช อแบบเฉ ยบพล น การน บแยกชน ดเม ดโลห ตขาว (Differential WBC) ล มโฟไซต ส งกว าปกต เก ยวข องก บการต ดเช อไวร ส มะเร งเม ดเล อดขาว โมโนไซต ส งกว าปกต อาจเป นโรคมะเร งต อมน าเหล อง มะเร งล าไส อ โอซ โนฟ ลมาก บอกถ งการเป นโรคภ ม แพ หร อโรคพยาธ เบโชฟ ลม มากเก ยวข องก บการแพ

10 การตรวจร ปร างและการต ดส ของเม ดเล อดแดง (RBC Morphology) ความผ ดปกต ของเม ดเล อดแดงม ท งความผ ดปกต ของขนาด ร ปร าง และการต ดส ของเม ดเล อดแดง ซ งอาจเก ดได จาก สาเหต ต าง ๆ ท งท เป นความผ ดปกต หร อไม เป นความผ ดปกต ของร างกาย เช น โรคโลห ตจางกรรมพ นธ การม ประจ าเด อน การเส ยเล อดจากสาเหต ต าง ๆ ขาดธาต เหล กหร อว ตาม นบ 12 ไข เล อดออกโรคเล อดชน ดต าง ๆ เป นต น ซ งผลท ได จะเป น ข อม ลเบ องต นประกอบการว น จฉ ยของแพทย ร วมก บการด ผลการตรวจด านอ น ๆ นอกจากน อาจม การตรวจว ด ขนาดเซลล เม ดเล อดแดง MCV (Mean Corpuscular Volume) หากม ขนาดใหญ หร อเล กกว าปกต แสดงว าอาจม ภาวะ โลห ตจาง(ค าอ างอ ง =80-97) ปร มาณของ ฮ โมโกลบ นในเม ดเล อดแดง MCH (Mean Corpuscular Haemoglobin) หากค าต าแสดงว าอาจม ภาวะโลห ต จาง(ค าอ างอ ง = ) ปร มาณความเข มข นของฮ โมโกลบ นในเม ดเล อดแดง MCHC (Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration)หากค า ต าแสดงว าอาจม ภาวะโลห ตจาง (ค าอ างอ ง = ) ผลการตรวจระด บไขม นในเล อด ค าปกต ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร โคเลสเตอรอล (Cholesterol) โคเลสเตอรอล เป นไขม นท ม ความส าค ญต อร างกายชน ดหน ง ได ร บจากการร บประทานอาหาร 15 % นอกน นต บจะสร าง ข นเอง โคเลสเตอรอล เป นไขม นท ร างกายน าไปสร างฮอร โมน ว ตาม นด รวมท งเป นส วนประกอบของน าด ท ช วยในการย อย ไขม นในล าไส แต ถ าร างกาย ม โคเลสเตอรอลในปร มาณท ส งมากเก นไป อาจท าให เก ดโรคทางหลอดเล อดต าง ๆ เช น โรคห วใจ หลอดเล อดอ ดต น โรคความด น โรคไต เป นต น ในคนท ชอบร บประทานอาหารท ประกอบจากไขม นส ตว มาก ๆ เช น ขาหม หม สามช น หน งส ตว ต าง ๆ ปลาหม ก ฯลฯ จ งควรตรวจปร มาณไขม น โดยเฉพาะโคเลสเตอรอล เพ อ ควบค มอาหารและป องก นการเก ดโรคต าง ๆ ท ม สาเหต มาจากการม โคเลสเตอรอลในร างกายมากเก นไป ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคหลอดเล อด โรคความด นเล อดส ง

11 โรคต บชน ดท อน าด อ ดต น โรคกรรมพ นธ ไทรอยด ฮอร โมนต ากว าปกต ต งครรภ โรคของต บอ อน เช น ต บอ อนอ กเสบเร อร ง เบาหวาน ค าต ากว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคต บร นแรง ขาดสารอาหาร ไทรอยด ฮอร โมนส งกว าปกต โลห ตจางเร อร ง ภาวะต ดเช อ ค าแนะน าส าหร บผ ท ม โคเลสเตอรอลส ง ควบค มหร อจ าก ดอาหารท ม โคเลสเตอรอลส ง เช น ไขแดง นม เนย ปลาหม ก เคร องในส ตว หอยนางรม เป นต น โดย บร โภคไม เก น 300 ม ลล กร มต อว น หล กเล ยงการใช น าม นปร งอาหาร หร อใช น าม นพ ชปร งอาหารแทนน าม นส ตว ออกก าล งกายอย างสม าเสมออย างน อยอาท ตย ละ 3 4 คร ง ๆ ละไม ต ากว า นาท ต ดต อก น ร บประทานอาหารท ม กากใยส ง ๆ เช น คะน า ผ กกาด ฝร ง ส ม เม ดแมงล ก เป นต น ซ งอาหารท ม กากใยส งจะช วยลดการ ด ดซ มไขม นเข าส ร างกาย ค าปกต ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร ไตรกล เซอไรด (Triglyceride) ไตรกล เซอไรด เป นไขม นท ร างกายได ร บจากอาหารประเภทไขม น และสามารถส งเคราะห ได เองจากต บและเน อเย อ ไขม น ร างกายสะสมไตรกล เซอไรด ไว เป นพล งงานส ารองในกล ามเน อลาย กล ามเน อห วใจ และเน อเย อไขม น

12 ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคหลอดเล อดห วใจอ ดต น เบาหวาน ต บอ อนอ กเสบ โรคไต การใช ยาร บประทานค มก าเน ดนาน ๆ เก ดภายหล งกล ามเน อห วใจตาย ค าต ากว าปกต พบในภาวะต อไปน ขาดสารอาหาร โรคทางพ นธ กรรม ค าแนะน าส าหร บผ ท ม ไตรกล เซอไรด ส ง ลดการร บประทานอาหารประเภทไขม น โดยเฉพาะไขม นจากส ตว ควบค มน าหน กต วให อย ในเกณฑ ท เหมาะสม ร วมก บการออกก าล งกายอย าง สม าเสมอ ค าปกต ผ ชาย ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร ผ หญ ง ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร เอ ชด แอลในเล อด (HDL) เอ ชด แอลในเล อด ค อ ไลโปโปรต นชน ดความหนาแน นส ง ถ กสร างข นท ต บและล าไส โดยม โคเลสเตอรอลเป น ส วนประกอบส าค ญ ผ ม ระด บ เอ ช ด แอล ในเล อดส งจะลดความเส ยงต อการเก ดโรคหลอดเล อดห วใจ เน องจาก เอ ช ด แอล จะท าหน าท จ บโคเลสเตอรอลตามผน งหลอดเล อดไปท าลายท ต บ ค าส งกว าปกต ป องก นการเก ดโรคหลอดเล อดห วใจอ ดต น ค าต ากว าปกต เส ยงต อการเก ดโรคหลอดเล อดห วใจอ ดต น

13 ผลการตรวจระด บน าตาลในเล อด (Glucose) ค าปกต ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร บ คคลท ม โอกาสส งท จะเป นโรคเบาหวาน ได แก คนอ วน ผ ท ด มส ราเป นประจ า คนท ม ประว ต ว าบ คคลในครอบคร วป วย เป นโรคเบาหวาน สตร ท คลอดบ ตรน าหน กเก น 4,000 กร ม คนท ไม ค อยได ออกก าล งกายหร อเคร ยดเป นประจ า ซ งจะ ส งผลต อระด บน าตาลในเล อด จ งควรเข าร บการตรวจเป นประจ าท กป เพ อป องก นการเป นโรคเบาหวาน ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคเบาหวาน ระด บอะดร นาล นในเล อดส งข นจากภาวะช อค ไทรอยด เป นพ ษ เป นต น ความผ ดปกต ของต อมหมวกไตและต อมใต สมอง ค าต ากว าปกต พบในภาวะต อไปน ม อ นส ล นมากเก นไปจากความผ ดปกต ของต บอ อน หร อมาจากการฉ ดอ นส ล นมากเก นขนาด ขาดสารต านอ นส ล น เป นผลให น าตาลในเล อดต า ม อาการหน าม ดว งเว ยนศ รษะ ใจส น ม อส น ขาดฮอร โมนกล คากอนจากโรคต บชน ดเฉ ยบพล น สารพ ษต าง ๆ ต บแข งระยะส ดท าย ค าแนะน าส าหร บผ ท เป นโรคเบาหวาน ควบค มน าหน กต วให อย ในเกณฑ มาตรฐาน ถ าอ วนควรลดน าหน ก เน องจากผ ป วยโรคเบาหวานท อ วน หากลดน าหน ก แล ว อาการก จะด ข น ควบค มอาหารโดยงดอาหารท หวานจ ด ขนมหวาน น าตาลท กชน ด ผลไม ท ม รสหวานจ ด เคร องด มแอลกอฮอล ร บประทานอาหารท ท าจากแป งและข าว ผลไม ต าง ๆ ถ ว ม น ได ในปร มาณท จ าก ด ร บประทานอาหารเป นม อว นละ 3 คร ง ไม ร บประทานของจ บจ บไม เป นเวลา ออกก าล งกายอย างสม าเสมอ ด แลร กษาความสะอาดของร างกาย โดยเฉพาะเท าและซอกน วเท า เม อม บาดแผลให ร บร กษา ถ าม เหง อมากให เช ดท า ความสะอาด ระว งอย าให เก ดอาการเล บขบ หากเท าชาอาจเก ดจากการเส อมของเส นประสาท ไม ควรประคบด วยความ ร อน จะท าให เก ดแผลไหม พองได

14 สวมเส อผ าท สะอาดและเปล ยนท กว น โปรแกรมตรวจส ขภาพพน กงาน ด แลความสะอาดของช องปากและฟ นให สะอาด เช อฟ งค าแนะน าจากแพทย อย างเคร งคร ดและเข าร บการตรวจร กษา อย างสม าเสมอ ค าปกต 8 40 หน วยต อล ตร ผลการตรวจการท างานของต บ เอส จ โอ ท (SGOT หร อ AST) เอส จ โอ ท เป นเอนไซม ซ งอย ในเน อเย อของห วใจ ต บ กล ามเน อ ไต สมอง ต บอ อน ม าม และปอด เอนไซม น จะถ ก ข บถ ายเข าส ระบบการหม นเว ยนภายในร างกาย ซ งเอส จ โอ ท น จะม ค าเพ มข นท นท ท เน อเย อส วนน ได ร บอ นตราย ภายใน 12 ช วโมง และจะอย ประมาณ 5 ว น จ งค อย ๆ ต าเน องจากถ กเผาผลาญไปซ งม กจะพบในคนท เป นเก ยวก บโรคต บ เช น ต บแข ง ต บอ อนอ กเสบ ต บอ กเสบเฉ ยบพล น ค าปกต 5 35 หน วยต อล ตร เอส จ พ ท (SGPT หร อ ALT) เอส จ พ ท เป นเอนไซม ท พบมากในต บ ไต กล ามเน อ และห วใจ แต จะพบในต บ มากท ส ด SGPT น จะให เป นต วบ งช ในการตรวจหาต บอ กเสบ และยาบางต วท ม พ ษต อต บ รวมท งโรคด ซ าน เอส จ โอ ท และ เอส จ พ ท ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน ด ซ านจากภาวะต บอ กเสบ เม ดเล อดแดงม การแตกท าลายมากกว าปกต หร อ ทางเด นน าด อ ดต น ม การตายของเซลล ต บจากสาเหต ต าง ๆ เช น ต บอ กเสบ ต บแข ง สารเคม หร อมะเร งต บ เป นต น โรคห วใจ เช น กล ามเน อห วใจวายเฉ ยบพล น โรคห วใจขาดเล อด โรคต บอ อนอ กเสบเฉ ยบพล น โรคกล ามเน อฝ อ

15 การจะว น จฉ ยว าเป นโรคใดน น ต องแปลผลการตรวจระด บเอนไซม ร วมก บการตรวจอย างอ นด วย เช น ตรวจไวร สต บ อ กเสบบ เป นต น เอส จ โอ ท และ เอส จ พ ท ค าต ากว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคต บระยะส ดท าย เพ งผ านการล างไตมา ค าปกต หน วยต อล ตร แอลคาไลน ฟอสฟาเทส (ALP) แอลคาไลน ฟอสฟาเทส ค อ กล มของเอนไซม ท พบได ในกระแสเล อด มาจากเน อเย อหลายชน ด กระด ก ต บ ไต ล าไส ม าม รก และจากเซลล บ ท อทางเด นน าด แอลคาไลน ฟอสฟาเทส ม บทบาทเก ยวข องก บการขนส งสารต าง ๆ ผ านผน งเซลล เช น กระบวนการขนส งน าตาลและฟอสเฟต กระบวนการขนส งไขม น การสร างกระด ก ระด บแอลคาไลน ฟอสฟาเทสท ส งข น ม กส มพ นธ ก บอาการต วเหล อง ตาเหล อง ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคของต บ เช น ต บแข ง มะเร งต บ ภาวะต ดเช อท ม การท าลายเซลล ต บ เซลล ต บเส ยหาย น วในถ งน าด ทางเด นน าด อ ดต นท งในและนอกต บ การต งครรภ โรคกระด กและการเส ยหายของกระด ก ค าต ากว าปกต พบในภาวะต อไปน ไทรอยฮอร โมนต า โรคล กป ดล กเป ด โลห ตจาง

16 ค าปกต 8 18 ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร โปรแกรมตรวจส ขภาพพน กงาน ผลการตรวจการท างานของไต บ ย เอ น (BUN) บ ย เอ น ค อ ค าไนโตรเจนของย เร ยในเล อด สารย เร ยเป นผล ตผลส ดท ายของการเผาผลาญโปรต นในร างกาย และย เร ยน จะถ กข บออกจากร างกายทางไต การท บ ย เอ น จะส งข นหร อลดลงข นอย ก บภาวะของร างกาย ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน ร างกายส งเคราะห ย เร ยมากเก นไป จากการร บประทานอาหารท ม โปรต นส งหร อเป นไข ต ดเช อ ม เล อดออกในทางเด น อาหาร ความล มเหลวของระบบก อนถ งไต เช น ห วใจวาย ขาดน า เส ยเล อดมาก ช อค ค าปกต ม ลล กร ม / เล อด 100 ม ลล ล ตร คร เอต น น (Creatinine) คร เอต น น เป นสารท ได มาจากการเผาผลาญพล งงาน ซ งเก ดในปร มาณท แน นอนสม าเสมอและจะข นอย ก บสภาพ กล ามเน อท อาจจะแตกต างก นออกไปในแต ละบ คคลซ งจะถ กข บออกจากร างกายโดย การกรองผ านกล มก อนของเส นเล อดท จ บรวมต วก น และส วนหน งโดยการข บของหลอดฝอยของไตปนออกมาก บ ป สสาวะ ด งน นในกรณ ท ว ๆ ไป การเพ มข นหร อลดลงของคร เอต น นในเล อดจ งเป นผลมาจากความผ ดปกต ในการท า หน าท ของไต ค าส งกว าปกต พบในภาวะต อไปน โรคไตท กชน ดท เซลล ไตถ กท าลายเก น 50% รวมท งไตวาย การอ ดต นของทางเด นป สสาวะ โรคเบาหวาน ม พยาธ สภาพของกล ามเน อ ค าต ากว าปกต พบในภาวะท ร างกายอ อนล า หร อกล ามเน ออ อนแรง

17 ผลการตรวจป สสาวะ การตรวจป สสาวะ เป นการทดสอบท ส าค ญอย างหน งซ งใช เวลาน อยแต ให ข อม ลมาก ม ประโยชน ในการช วยว น จฉ ยโรค เบ องต น บอกความผ ดปกต ของระบบทางเด นป สสาวะ ไต การตรวจป สสาวะโดยท วไปประกอบด วย การตรวจทางฟ ส กส เคม และการด กล องจ ลทรรศน ส (Color) ค าปกต ส เหล องอ าพ น การตรวจทางกายภาพ ปกต ป สสาวะควรม ส เหล องอ าพ น แต จะม ความอ อน แก ของส แตกต างก นได ตามความเข มข นของป สสาวะ หาก ป สสาวะท ถ ายออกมาม ส อ น เช น แดง น าตาล ฯลฯ อาจเก ดจากป จจ ยหลายอย าง ได แก อาหาร ยา สารส ต าง ๆ หร อ ผล ตผลจากระบบเผาผลาญของร างกาย การด ส ป สสาวะจ งเป นเคร องบ งช ข อแรกส าหร บโรคไต และภาวะผ ดปกต ของ ระบบเผาผลาญอาหาร ความข น (Turbidity) ค าปกต ใส ป สสาวะท ถ ายใหม ๆ ปกต แล วม กจะใส อาจข นได เม อต งท งไว หร อเก บในต เย น การรายงานความข นน ยมรายงานเป นใส ข นเล กน อย หร อข น ต งแต น อย (1+) ไปถ งข นมาก (4+) ความข นของป สสาวะท เก ดจากความผ ดปกต อาจเก ดจากเม ด เล อดขาว แบคท เร ย ไขม น เป นจ านวนมากได ความถ วงจ าเพาะ (Specific Gravity) ค าปกต เป นการว ดความสามารถของไตในการควบค มความเข มข นและส วนประกอบของของเหลวในร างกายให คงท อาจ เปล ยนแปลงได ข นอย ก บปร มาณน าท ด มเข าไป อ ณหภ ม และการออกก าล งกาย

18 การตรวจทางเคม โดยปกต ม รายการตรวจหลายอย างแต ท ม กม การตรวจโดยท วไปค อ ความเป นกรด - ด าง (ph) ค าปกต บอกความสามารถของไตในการควบค มสมด ลกรด ด างของร างกาย เปล ยนแปลง ไปตามกระบวนการเผาผลาญอาหาร ชน ดของอาหาร โรคและการใช ยา โปรต นในป สสาวะ ค าปกต ไม ม หร อม เล กน อย พบโปรต นมากในบ คคลท ม ไข ส ง โรคห วใจวาย โรคท ม พยาธ สภาพภายในไต ไตอ กเสบเร อร งและเฉ ยบพล น กระเพาะ ป สสาวะอ กเสบ ท อป สสาวะอ กเสบ ในบ คคลท ท างานในสถานประกอบก จการท ส มผ สสารโลหะหน กบางชน ด เช น ปรอท แคดเม ยม ม ฤทธ ในการท าลายเน อไต ม ผลท าให โปรต นออกมาในป สสาวะจ านวนมาก ในคนปกต อาจพบว าม โปรต นออกมาในป สสาวะได จากการน งหร อย นนาน ๆ การออกก าล งกายห กโหม การต งครรภ ระยะท าย ๆ เคร ยด หร อม ไข เป นต น การรายงานผลจะรายงานเป น Trace, 1+, 2+, 3+ และ 4+ หมายถ ง พบโปรต นในปร มาณน อย ๆ ไปจนถ ง ปร มาณมากตามล าด บ น าตาลในป สสาวะ ค าปกต ถ าใช การทดสอบด วยว ธ น ายาเบนเนด วพ หยดใส ป สสาวะหร อว ธ ใช กระดาษทดสอบเปร ยบเท ยบการเปล ยนแปลงของส จะพบเป นผลลบ ( ส น าเง นหร อเข ยว ) การตรวจพบว าม น าตาลกล โคสออกมาในป สสาวะอาจม สาเหต มาจากโรคไต การต งครรภ ได ร บสารพ ษหร อม ระด บ น าตาลในเล อดส ง การรายงานผล รายงานเช นเด ยวก บการรายงานโปรต นในป สสาวะ ค อ Trace, 1+, 2+, 3+ และ 4+ ตามล าด บ การตรวจตะกอนป สสาวะทางกล องจ ลทรรศน เพ อช วยบ งช ให แน ช ดถ งภาวะท ผ ดปกต หร อโรคท สงส ย ในบางคร งการตรวจทางกายภาพและเคม อาจไม พบส งผ ดปกต แต เม อตรวจตะกอนก อาจจะพบส งผ ดปกต ได ซ งสามารถช วยแพทย ในการว น จฉ ยโรคได เป นอย างด ส งท สามารถพบได ในตะกอนป สสาวะ เช น เซลล ต าง ๆ เม ดเล อดขาว เม ดเล อดแดง แบคท เร ย เช อรา พยาธ ผล กต าง ๆ แท งโปรต น เป นต น

19 ผลการตรวจหาปร มาณสารเคม ในร างกาย ปร มาณสารเคม ท ตรวจพบได จากต วอย าง ( เล อดป สสาวะหร อลมหายใจออก)จะบอกถ งการได ร บสารเคม สะสม ในร างกายเป นเวลานาน อาจสะสมในอด ตหร อป จจ บ นก ได ส วนมากม กจะเป นสารเคม ประเภทโลหะ แต ส าหร บสารเคม ประเภทสารระเหย ม กจะบอกถ งการสะสม ท ได ร บ จากการท างาน ในช วงส ปดาห การท างานท ผ านมา หร อขณะท างาน ในว นป จจ บ นซ งการจะน าผลการตรวจหาปร มาณสารเคม ในร างกายของล กจ าง ไปด าเน นการป องก นโรคเน องจากการ ท างาน ท เก ดจากสารเคม ต องน าผลท ได ไปเปร ยบเท ยบก บเกณฑ มาตรฐานท หน วยงานต าง ๆ ได ท าการศ กษาว จ ย และ น ามาก าหนดไว และ ACGIH ในป 2005 ก าหนดค ามาตรฐานของสารเคม ในร างกาย ด งต อไปน รายช อสารเคม อ นตรายท ส มผ ส และรายการตรวจหาปร มาณสารเคม ในร างกาย คาร บอนมอนอกไซด ค ามาตรฐาน ช วงเวลาในการเก บข อม ล ตรวจหาคาร บอนซ เฮโมโกลบ นในเล อด 3-5 % ของฮ โมโกลบ น เล กงาน ตะก ว ตรวจหาตะก วในเล อด 30 ไมโครกร ม / ม ลล ล ตร ไม เจาะจง ปรอท ตรวจหาปรอทในเล อด ตรวจหาปรอทในป สสาวะ 15 ไมโครกร ม / ล ตร 35 ไมโครกร ม / กร มคร เอท น น เม อเล กงานปลายส ปดาห ก อนเข ากะ ผลการตรวจสมรรถภาพปอด ( ว ธ สไปโรเมตร ย ) การตรวจสมรรถภาพปอดในป จจ บ นท าได หลายว ธ แต ว ธ ท น ยมส าหร บการตรวจค ดกรองส ขภาพของล กจ างในสถาน ประกอบก จการน น ได แก ว ธ สไปโรเมตร ย โดยใช เคร องสไปโรม เตอร เพราะเป นว ธ ท สะดวก ไม ย งยาก และม ราคาถ ก ค าท แสดงถ งสมรรถภาพปอดท ส าค ญ ได แก VC (Vital Capacity) ค อ ปร มาตรของอากาศท เป าออกมาได มากท ส ด หล งจากหายใจเข า อย างเต มท FVC (Forced Vital Capacity) ค อปร มาตรของอากาศท เป าออกอย างเร วแรงจนหมด หล งจากหายใจเข าเต มท

20 FEV 1 (Forced Expiratory Volume Time) ค อ ปร มาตรของอากาศท เป าออกอย างเร วแรงในว นาท ท 1 FEV 1 / FVC% ค อ ร อยละของปร มาตรของอากาศท สามารถเป าออกมาได ในว นาท ท 1 ต อปร มาตรของอากาศท เป า ออกมาได มากท ส ดอย างเร วแรง FEF 25 75% (Forced Expiratory Flow) ค อ ค าเฉล ยของอ ตราการเป าในช วงความจ ร อยละ ของ FVC ค าต าง ๆ ท ว ดได จะน าไป ประเม นสมรรถภาพปอด โดยเปร ยบเท ยบก บค าคาดคะเนของคนปกต ท ม ความส ง อาย เพศ และเช อชาต เช นเด ยวก บล กจ างท เข าร บการทดสอบ ซ งผลของการประเม นจะม ด งน VC, FVC แสดงถ งปร มาตรอากาศท จ อย ในปอดเก อบท งหมด ค าน จะลดต าลง เม อเน อเย อปอดม การเปล ยนแปลงเก ดเป น พ งผ ด หร อปอดขยายต วได ไม เต มท ภาวะเช นน เร ยกว า ม การจ าก ดการขยายต วของปอด FEV 1 / FVC%, FEF 25 75% แสดงถ งความสามารถในการท จะเป าอากาศออกจากปอด ซ งข นก บการออกแรงเป า ของผ เข าร บการทดสอบและล กษณะของทางเด นหายใจ ถ าทางเด นหายใจถ กอ ดก นหร อความย ดหย นต วลดลง อากาศจะ ผ านออกล าบาก ค าด งกล าวข างต นจะลดน อยลง ภาวะเช นน เร ยกว า ม การอ ดก นหร อต บของหลอดลม ค าปกต ของการตรวจสมรรถภาพปอด ค าท ว ดได ค าปกต VC มากกว า 80% FVC มากกว า 80% FCV 1 มากกว า 80% FEV 1 /FVC% มากกว า 75% ( อาย มากกว า 50 ป ใช ค าปกต ค อมากกว า 70%) FEF 25 75% มากกว า 65% ด ดแปลงจาก Murry JF. Pulmonary Testing Text book of Respiratory Medicine 1994.

21 ข อควรพ จารณาเพ มเต ม การว เคราะห ผลการตรวจสมรรถภาพปอด ควรพ จารณาร วมก บประว ต การเจ บป วยของล กจ างและการเป าอากาศได น อย กว าปกต บางคร งอาจเก ดจากความไม ช านาญของล กจ าง หร อผ ควบค มการตรวจไม สามารถกระต นให ล กจ างได ใช ความสามารถในการเป าเต มท การตรวจสมรรถภาพการได ย น ผลการตรวจสมรรถภาพการได ย น เป นการว ดความสามารถในการได ย นของล กจ าง ซ งการตรวจว ดแบ งออกเป น 2 แบบ ค อ การตรวจการได ย นเส ยงทางกระด กและการตรวจการได ย นเส ยงทางอากาศ ส าหร บการตรวจค ดกรองส ขภาพของล กจ างในสถานประกอบก จการ น ยมใช ว ธ การตรวจการได ย นเส ยงทางอากาศ โดย จะท าการทดสอบท ความถ 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 และ 8000 เฮ รตซ การประเม นผลว า ห ต ง จะใช เฉพาะค าความด งของเส ยงท ได ย นท ความถ 500, 1000,และ 2000 เฮ รตซ มารวมก นแล ว หารด วย 3 ว าม ค าเก น 25 เดซ เบลหร อไม ระด บความร นแรงของความผ ดปกต สมรรถภาพการได ย น ค าเฉล ยค าความด งของเส ยงท ได ย นท ความถ 500, 1000, 2000, เฮ รตซ ระด บความร นแรง ความสามารถในการเข าใจค าพ ด ไม เก น 25 เดซ เบล ปกต ไม ล าบากในการร บฟ งค าพ ดเลย เดซ เบล ห ต งเล กน อย ไม ได ย นเส ยงพ ดเบา ๆ เดซ เบล ห ต งปานกลาง พ ดด วยความด งปกต แล วไม ได ย น เดซ เบล ห ต งอย างมาก พ ดด วยด ง ๆ แล วก ย งไม ได ย น เดซ เบล ห ต งอย างร นแรง ตะโกนหร อใช เคร องขยายเส ยงแล วย งไม ได ย น มากกว า 90 เดซ เบล ห หนวก ตะโกนหร อใช เคร องขยายเส ยงแล วย งไม ได ย น ด ดแปลงจาก American National Standards Institute ส าหร บการเฝ าระว งส ขภาพของล กจ างท ส มผ สเส ยงด ง จะต องน าค าความด งของเส ยงท ได ย นท ความถ 3000, 4000, 6000 และ 8000 เฮ รตซ มาพ จารณาด วย เพราะการส ญเส ยการได ย นจากเส ยงด ง จะเก ดท การได ย นท ความถ ส งก อน โดย เฉพาะท ความถ 4,000 หร อ 6,000 เฮ รตซ แล วค อย ล กลามไปท ความถ ต า การประเม นผลการได ย นท ความถ ส ง จะใช ค า การได ย นท ความถ ใดก ตามต องไม เก น 30 เดซ เบล

22 ข อควรพ จารณาเพ มเต ม การประเม นผลสมรรถภาพการได ย น เพ อการป องก นโรคห ต งจากเส ยงด ง ควรพ จารณาร วมก บป จจ ยอ น ๆ ท อาจท าให เก ดการส ญเส ยการได ย นได ซ งได แก อาย ผ ท ส ญเส ยการได ย นเน องจากอาย จะพบเม ออาย 40 ป ข นไป ส าหร บคนไทยม กพบ เม ออาย 50 ป ข นไป ความไวต อการเส อมการได ย น เป นล กษณะเฉพาะต วของแต ละคน บางคนเส อมง ายบางคน เส อมยาก เช อก นว าผ ท ม ประว ต เย อห มสมองอ กเสบ เคยร กษาด วยยาแก ห อ กเสบ เป นโรคเบาหวาน โรคความด นเล อดส ง และม ญาต ห ต งต งแต อาย ย งน อย ม กจะเก ดห ต งจากเส ยงด งได ง าย พ ษจากยาหร อสารเคม ยาท ม ผลข างเค ยงท ท าให เก ดการส ญเส ยการได ย นน นม หลายประเภท ท ส าค ญได แก ยาแอสไพร นท ใช เป นยาแก ปวดลดไข ยาร กษาโรคมาลาเร ยและยาร กษาโรคต ดเช อต าง ๆ เช น สะเตร บโต ม ยซ น คานาม ยซ น น โอม ยซ น เจนต าม ยซ น เป นต น นอกจากน ล กจ างท ท างานส มผ สสารอะเซน ค ( สารหน ) ปรอท และ ตะก ว ก ท าให เก ดส ญเส ยการได ย นได การอ กเสบในช องห การอ กเสบอาจเก ดจากเช อแบคท เร ย เช อรา และไวร ส เช น โรคห น า หนวก โรคคางท ม โรคง สว ด เป นต น ท าให เก ดการอ กเสบของประสาทการได ย น และเก ดการส ญเส ยการได ย นตามมา การอ ดต นของช องห จะท าให ห อ อร บฟ งเส ยงไม ได ตามปกต เช น ข ห อ ดต น กระด ก หร อเน องอกในช องห เป นต น การถ กกระแทกบร เวณห เช น ถ กตบ ถ กต ชกมวย เก ดอ บ ต เหต ทางรถยนต เป นต น อาจท าให แก วห หร อห ช นในแตกออก เก ดการส ญเส ยการได ย นตามมา การประเม นการส ญเส ยสมรรถภาพการได ย นของกองท นเง นทดแทน จะประเม นความส ญเส ยสมรรถภาพการได ย นท เก ดจากการท างาน ท ความถ 500 1,000 2,000 และ 3,000 เฮ รตซ ตามล าด บ

23 ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห น การตรวจสมรรถภาพการมองเห น ในป จจ บ นม การตรวจท ใช เคร องม อและร ปแบบการประเม นผลท แตกต างก นได หลาย แบบแต เคร องม อท เป นท น ยมใช ในหน วยงานท ให บร การตรวจส ขภาพของล กจ างในสถานประกอบก จการ ค อ เคร องตรวจสมรรถภาพการมองเห น TITMUS เคร องตรวจสมรรถภาพการมองเห น TITMUS และแบบประเม นผลน ค ดค นโดยศ นย การ ว จ ยด านอาช วอนาม ยแห งมหาว ทยาล ยเพอร ด สหร ฐอเมร กา ม การตรวจการมองเห นท ระยะใกล (14 น ว ) ระยะไกล (20 ฟ ต ) และระยะกลาง (50, 57, 67, 80, 100 เซนต เมตร ) ท งน การท จะเล อกตรวจท ระยะใด ต องด ว าการปฏ บ ต งานประจ า ของล กจ างใช ระยะความห างของตาและช นงานท มองในระยะใด รายการตรวจสมรรถภาพการมองเห น จะประกอบด วย ตรวจการประสานสายตา ตรวจความช ดเจนในการมองเห น ตรวจความสามารถในการมองเห นภาพสามม ต ตรวจการร บร ส ตรวจตาเข ตรวจลานสายตา การประเม นผลท าได โดยน าแบบตรวจท บ นท กผลแล วน าไปวางเปร ยบเท ยบหร อทาบท บก บแผ น ตารางเกณฑ มาตรฐาน ท ม ท งหมด 6 ตารางหร อกล มอาช พ กล มอาช พท 1 งานส าน กงาน จะใช ก บล กจ างท ท าหน าท ท าบ ญช งานธ รการ ท ปฏ บ ต งานอย ในส าน กงาน กล มอาช พท 2 งานตรวจสอบค ณภาพและช นส วนท ม ขนาดเล ก จะใช ก บล กจ างท ม หน าท ตรวจสอบเพ อด ช นงานท ม ต าหน หร อด ช นส วนท ม ขนาดเล ก หร อการใช เคร องจ กรกลขนาดเล ก รวมท งงานประกอบช นส วนต าง ๆ ท ต องใช ตามอง อย างใกล ช ด กล มอาช พท 3 งานควบค มเคร องจ กรท ม การเคล อนไหว จะใช ก บล กจ างท ม หน าท เก ยวก บการข บรถบรรท ก รถยกของ รถเครน รถข ดด น รวมท งควบค มอ ปกรณ ยกของข นส ท ส ง เป นต น

ค ม อการด แลส ขภาพของสตร ว ยทำงาน

ค ม อการด แลส ขภาพของสตร ว ยทำงาน ค ม อการด แลส ขภาพของสตร ว ยทำงาน สำหร บเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการทำงาน พยาบาลประจำสถานประกอบการ ท ปร กษาแรงงานสตร และสตร ว ยทำงานท กท าน ท ปร กษาด านบร หารจ ดการและว ชาการ นายณ ฐว ตร มนต เทว ญ ผ อำนวยการสถาบ

More information

ผลงานประกอบการพ จารณาประเม นบ คคล เพ อแต งต งให ด ารงต าแหน งส าหร บผ ปฏ บ ต งานท ม ประสบการณ ต าแหน งประเภทท วไป

ผลงานประกอบการพ จารณาประเม นบ คคล เพ อแต งต งให ด ารงต าแหน งส าหร บผ ปฏ บ ต งานท ม ประสบการณ ต าแหน งประเภทท วไป ผลงานประกอบการพ จารณาประเม นบ คคล เพ อแต งต งให ด ารงต าแหน งส าหร บผ ปฏ บ ต งานท ม ประสบการณ ต าแหน งประเภทท วไป ต าแหน ง พยาบาลว ชาช พ 6ว (ด านการพยาบาล) เร องท เสนอให ประเม น 1. ผลงานท เป นผลการด าเน

More information

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา จ ดทำโดย กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อ สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา ISBN 978-616-11-0336-1

More information

หมวดท 5 ความปลอดภ ยสภาพแวดล อม ในการท างาน 5-1

หมวดท 5 ความปลอดภ ยสภาพแวดล อม ในการท างาน 5-1 หมวดท 5 ความปลอดภ ยสภาพแวดล อม ในการท างาน 5-1 บทท 1 สภาพแวดล อมทางกายภาพ ส งแวดล อมทางกายภาพ ส งแวดล อมทางกายภาพ ท อย รอบต วคนงานในขณะท างานน น ม หลายชน ด เช น ความร อน ความเย น เส ยงด ง การส นสะเท อน

More information

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559 1 12/4/56 BE 5:37 PM www.rdic.cdd.go.th COVER_ (Manual Database).pdf ค ม อ การจ ดเก บข อม ลพ นฐาน ป 2557-2559 แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น C M Y CM MY CY CMY K ป

More information

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง การป องก นและระง บอ คค ภ ยในสถานประกอบการ เพ อความปลอดภ ยในการท างานส าหร บล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ.

More information

สภาวะ office Syndrome ในผ พ พากษา อน ส ทธ ไตรรงค ทอง

สภาวะ office Syndrome ในผ พ พากษา อน ส ทธ ไตรรงค ทอง 1 สภาวะ office Syndrome ในผ พ พากษา อน ส ทธ ไตรรงค ทอง ผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 13 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ. 2557 2 สภาวะ

More information

ค ม อ แกนนำด แลผ ป วยเบำหวำน จ ดท าโดย. โครงการถ ายทอดองค ความร ต าร บอาหารผ กพ นบ านต านเบาหวาน Page 1 ต.แม พ ล อ.ล บแล จ.

ค ม อ แกนนำด แลผ ป วยเบำหวำน จ ดท าโดย. โครงการถ ายทอดองค ความร ต าร บอาหารผ กพ นบ านต านเบาหวาน Page 1 ต.แม พ ล อ.ล บแล จ. ค ม อ แกนนำด แลผ ป วยเบำหวำน จ ดท าโดย โครงการถ ายทอดองค ความร ต าร บอาหารผ กพ นบ านต านเบาหวาน Page 1 ต.แม พ ล อ.ล บแล จ.อ ตรด ตถ 5 โรคร าย มห นตภ ยเง ยบท ค กคามช ว ตคนไทย เบาหวาน ความด นโลห ตส ง มะเร

More information

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 11 ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว 1.1 เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส

More information

ความปลอดภ ยของผล ตภ ณฑ อาหารเป นหน าท ของท กคน

ความปลอดภ ยของผล ตภ ณฑ อาหารเป นหน าท ของท กคน ความปลอดภ ยของผล ตภ ณฑ อาหารเป นหน าท ของท กคน ค ม อเพ อป องก นการเจ บป วยเน องจากผล ตภ ณฑ อาหาร ค ม อส าหร บผ ปฏ บ ต งานด านอาหารและเคร องด มโดยมลร ฐวอช งต น (Thai) สารบ ญ ตอนท 1: ย นด ต อนร บส บทเร ยนเร

More information

สภาว ศวกรขอสงวนส ทธ ห ามจำหน าย

สภาว ศวกรขอสงวนส ทธ ห ามจำหน าย สาขา: อ ตสาหการ ว ชา: IE06 Safety Engineering ข อท : 1 ความเข มของคล นเส ยง (Sound Intensity) ม ความหมายตรงก บข อใด ปร มาณพล งงานเส ยงท ถ กส งผ านต วกลาง ต อหน งหน วยพ นท ปร มาณพล งงานเส ยงท ถ กส งผ านต

More information

โครงงานคอมพ วเตอร เร อง ร ปร างด ใครๆก ม ได จ ดทำโดย นำงสำวชนำพร พลร กษ เขตต เลขท 13 เด กหญ งวน ชพร ส วรรณจ นดำ เลขท 19

โครงงานคอมพ วเตอร เร อง ร ปร างด ใครๆก ม ได จ ดทำโดย นำงสำวชนำพร พลร กษ เขตต เลขท 13 เด กหญ งวน ชพร ส วรรณจ นดำ เลขท 19 โครงงานคอมพ วเตอร โปรแกรมน าเสนอประย กต เร อง ร ปร างด ใครๆก ม ได จ ดทำโดย นำงสำวชนำพร พลร กษ เขตต เลขท 13 เด กหญ งวน ชพร ส วรรณจ นดำ เลขท 19 เด กหญ งว นว สำข สำรพงษ เลขท 21 ช นม ธยมศ กษำป ท 301 อำจำรย

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

แบบทดสอบว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 ช ดท 1 93 แบบทดสอบว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 ช ดท 2 99

แบบทดสอบว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 ช ดท 1 93 แบบทดสอบว ทยาศาสตร ช นประถมศ กษาป ท 2 ช ดท 2 99 1 สารบ ญ เร อง หน า คานา สารบ ญ หน วยการเร ยนร ท 1 เร องต วเรา 1 แบบฝ กห ด 5 แบบทดสอบหน วยท 1 7 หน วยการเร ยนร ท 2 เร องช ว ตส ตว 11 แบบฝ กห ด 15 แบบทดสอบหน วยท 2 17 หน วยการเร ยนร ท 3 เร องช ว ตพ ช 21

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน สำน กอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อการปฏ บ ต งาน ควบค มก จการท เป นอ นตรายต อส ขภาพ สำหร

More information

เฉลยส ขศ กษา ๒ หน วยการเร ยนร ท ๑ เต บโตตามว ย

เฉลยส ขศ กษา ๒ หน วยการเร ยนร ท ๑ เต บโตตามว ย 174 เฉลยส ขศ กษา ๒ หน วยการเร ยนร ท ๑ เต บโตตามว ย ตอนท ๑ คำช แจง : จงตอบคำถามต อไปน ๑. การเจร ญเต บโตหมายถ งอะไร กระบวนการพ ฒนาอย างต อเน องเป นแบบแผนตามลำด บความก าวหน าของพ ฒนาการ จำเป นต องม การปร

More information

ผลงานว ชาการ/งานว จ ย

ผลงานว ชาการ/งานว จ ย ผลงานว ชาการ/งานว จ ย ป งบประมาณ 2553 1. ประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ก บ การจ ดการน าหน กและรอบเอว ของผ ประก นตนและประชาชนกล มเส ยง ในเขตอ าเภอโพธาราม อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร (บทค

More information

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม

ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ความปลอดภ ยในงานว ศวกรรม ประธานคณะท างาน นายพ พ ฒน นพท ปก งวาล คณะท างาน นายอ ครพงษ นวลอ อน นายด ารงค เปรมสว สด นายพ ทธพงษ อ างทอง 1-1 หมวดท 1 การบร หารความปลอดภ ย ในงานว ศวกรรม 1-2 บทท 1 ว ศวกรรมความปลอดภ

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

ร เล ยม มห ศจรรย พ ชคล มด น (ตอนท 1) ประภาส ทรงหงษา พ ชคล มด นท เร ยกก นต ดปากว า

ร เล ยม มห ศจรรย พ ชคล มด น (ตอนท 1) ประภาส ทรงหงษา พ ชคล มด นท เร ยกก นต ดปากว า ใ ต ร ม ย า ง พ า ร า ซ ร เล ยม มห ศจรรย พ ชคล มด น (ตอนท 1) ประภาส ทรงหงษา ซ ร เล ยม ม ช อว ทยาศาสตร ว า Calopogonium caeruleum ม การนำาเข ามา ทดลอง พ ชคล มด นท เร ยกก นต ดปากว า ปล กในประเทศไทย ในป พ.ศ.

More information

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) เป นการรวมต วก นของประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในป 2558 ประกอบด วย ประเทศไทย ส งคโปร มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย บร ไน ฟ

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

สารบ ญ หน า 1. 1 10. 11.

สารบ ญ หน า 1. 1 10. 11. คำ นำ ธ รก จร านค าปล กถ อว าเป นธ รก จท อย ใกล บ าน ให บร การความสะดวกสบาย ในการซ อหาส นค าท ต องการ โดยไม ต องเด นทางไปหาซ อส นค าย งท ห างไกลออกไป เม อการเปล ยนแปลงเก ดข นอย างรวดเร วในย คป จจ บ น การส

More information

2. กล มเป าหมาย 3. รายละเอ ยดการดาเน นการ 4. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

2. กล มเป าหมาย 3. รายละเอ ยดการดาเน นการ 4. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ การประช มส มมนา คร งท 2 และการร บฟ งความค ดเห นเพ อทบทวนร างรายงานการว เคราะห โครงการศ กษาและสารวจออกแบบบร เวณอ าวไร เลย ตะว นออก ตาบลอ าวนาง อาเภอเม อง จ งหว ดกระบ ภายใต โครงการศ กษาและสารวจออกแบบปร บปร

More information

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร

จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร จ ดท าโดย นางสาวส ดธ ดา กร งไกรวงศ นางร ตนาภรณ อมรร ตนไพจ ตร การยศาสตร ในสถานท ท างาน สารบ ญ หน า 1. บทน า 1 2. การบาดเจ บ / การเจ บป วยท พบโดยท วไป 4 3. หล กการพ นฐานทางด วนการยศาสตร 8 ก. หน วยท ท างาน

More information

วางแผนช ว ตพ ช ตว ยเกษ ยณอาย

วางแผนช ว ตพ ช ตว ยเกษ ยณอาย วางแผนช ว ตพ ช ตว ยเกษ ยณอาย โดยนางส ร ยา วรว ฒน น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการพ เศษ ด ฉ นเป นคนหน งท ม อาย 55 ป ได สม ครและได ร บการค ดเล อกให เข าส มมนาเตร ยมต วก อนเกษ ยณอาย บ คลากร ภาคร ฐ แต เด มผ จ

More information

ความสาค ญและล กษณะการจ ดซ อท ด ของร านอาหาร

ความสาค ญและล กษณะการจ ดซ อท ด ของร านอาหาร 1 ความสาค ญและล กษณะการจ ดซ อท ด ของร านอาหาร ความสาค ญของการจ ดซ อ การจ ดซ อ (Purchasing) เป นระบบการด าเน นการจ ดหาส นค าและว สด อ ปกรณ ต างๆ เพ อตอบสนอง ความต องการของธ รก จ โดยม ว ตถ ประสงค ท จะจ ดซ

More information

หล กส ตรการเร ยนการสอนก จกรรมล กเส อ

หล กส ตรการเร ยนการสอนก จกรรมล กเส อ แผนการสอนล กเส อสาม ญ ล กเส อเอก หน าท 1 หล กส ตรการเร ยนการสอนก จกรรมล กเส อ ในฐานะท คณะล กเส อแห งชาต (The National Scout Organization of Thailand: NSOT) เป นสมาช ก ขององค การล กเส อโลก (World Organization

More information

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ๑. ด านการเบ กจ ายเง น สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ข อตรวจพบ การเบ กจ ายเง น ย งม ความเส ยงส าค ญต อการจ ายเง นเก

More information