แผนการจ ดการเร ยนร ท 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการเร ยนร ท 2"

Transcription

1 21 แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การเข าและออกจากตารางท างาน เวลา 5 ช วโมง 1. มาตรฐาน 1. เข าใจหล กการและว ธ การของเทคโนโลย สารสนเทศ (มฐ. 4.1 (1)) 2. จ ดเก บและบ าร งร กษาสารสนเทศให ถ กต องและเป นป จจ บ นอย เสมอ (มฐ. 4.1(5)) 3. ใช คอมพ วเตอร ช วยในการประมวลผลข อม ลให เป นสารสนเทศเพ อประกอบการต ดส น (มฐ. 4.1(10)) 4. ใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองานในร ปแบบท เหมาะสมตรงตามว ตถ ประสงค ของงาน (มฐ. 4.1(11)) 2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง น กเร ยนสามารถเป ด - ป ด และอธ บายส วนประกอบของโปรแกรมเอ กเซลได ถ กต อง จ ดประสงค น าทาง 1. น กเร ยนสามารถเร ยกระบบปฏ บ ต การว นโดส ได 2. น กเร ยนสามารถเร ยกกล มโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟ ศจากหน าต างโปรแกรมเมเนเจอร ได ของว นโดส 3. น กเร ยนสามารถเข าโปรแกรมเอ กเซลได 4. น กเร ยนสามารถออกจากโปรแกรมเอ กเซลได โดยใช เมาส ด บเบ ลคล กตรวจตราการบ นท ก ข อม ลได ถ กต องท กคร ง 3. สาระการเร ยนร โปรแกรมเอ กเซล ท างานภายใต ระบบปฏ บ ต การว นโดส ซ งม การใช ค าส งต าง ๆ ในร ปแบบ กราฟฟ กง ายต อการใช งาน โดยต องเป ดโปรแกรมว นโดส ก อนแล วจ งเร ยกกล มโปรแกรมไมโคร ซอฟออฟฟ ศข นมา แล วจ งเร ยกเอ กเซลได การออกจากโปรแกรมเอ กเซล เพ อกล บไปส โปรแกรมว นโดส ก อนเสมอ 4. กระบวนการจ ดการเร ยนร 1. ข นเตร ยมการ 1.1. เตร ยมใบงานตามจ านวนกล มน กเร ยน 1.2. เตร ยมใบความร ตามจ านวนกล มน กเร ยน 2. ข นด าเน นการ

2 น กเร ยนท าแบบทดสอบก อนเร ยนบทท คร ให น กเร ยนทบทวนความร เด มเร องระบบปฏ บ ต การว นโดส โดยช วยบอกว ธ เร ยก ระบบว นโดส ให ได 2.3 ให น กเร ยนศ กษาใบความร ท 2 เร อง การเข าและออกจากตารางท างาน ประกอบการ ปฏ บ ต ใบก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานระบบปฏ บ ต การ WINDOWS XP และการเร ยกใช งาน โปรแกรมเอ กเซล จากหน าจอโปรแกรมเมเนเจอร คร ให น กเร ยนหาไอคอนของกล มโปรแกรมไมโคร ซอฟออฟฟ ศ แล วให น กเร ยนเร ยกข นมาใช เอง น กเร ยนควรจะปฏ บ ต ได เอง เล อนห วช ไปย งไอคอนกล ม โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟ ศ แล วด บเบ ลคล ก 2.4 โดยว ธ เด ยวก น คร ให น กเร ยนด บเบ ลคล กท ไอคอนของโปรแกรมเอ กเซลเพ อเข า โปรแกรมเอ กเซล คร ถามน กเร ยนว า ม ว ธ ท จะเข าโปรแกรมเอ กเซลหร อไม 2.5 คร ให น กเร ยนออกจากโปรแกรมเอ กเซลโดยใช ค าส ง File ในแถบเมน แล วคล กเล อกท Exit 2.6 คร ถามน กเร ยนว า เม อปฏ บ ต ตามน แล ว เก ดอะไรข น น กเร ยนควรตอบได ว าม กรอบ โต ตอบ ถามว าจะบ นท กหร อไม คร ถามต อว าถ าจะบ นท กให ท าอย างไร ถ าไม บ นท กให ท าอย างไร เม อ ออกมาจากหน าจอว นโดส คร ย าว าหากต องการเล กท างานจะป ดเคร องต องท าอย างไร เพ อให น กเร ยนออก จากโปรแกรมว นโดส ได ก อน 2.7 ให ให น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ก จกรรมท 2.2 องค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ ก เซล 2.8 คร และน กเร ยนร วมก นอภ ปรายสร ปองค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ กเซล 2.9 ให ให น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ก จกรรมท 2.3 องค ประกอบของตารางท างาน และ 2.4 การ ออกจากโปรแกรมเอ กเซล 2.10 คร และน กเร ยนร วมก นอภ ปรายสร ปองค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ ก เซล 2.11 น กเร ยนท าแบบทดสอบหล งเร ยน บทท ให น กเร ยนท าแบบฝ กห ดบทท 2 5. ส อการสอน 1. ใบความร บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน 2. ใบก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานระบบปฏ บ ต การ WINDOWS XP และการเร ยกใช งาน โปรแกรมเอ กเซล 3. ใบก จกรรมท 2.2 องค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ กเซล 4. ใบก จกรรมท 2.3 องค ประกอบของตารางท างาน

3 23 5. ใบก จกรรมท 2.4 การออกจากโปรแกรมเอ กเซล 6. แบบฝ กห ดบทท 2 6. การว ดและประเม นผล 1. แบบส งเกตพฤต กรรมระหว างท าก จกรรม 2. ว เคราะห ผลการทดสอบ 3. ตรวจแบบฝ กห ด 7. แหล งการเร ยนร และค นคว าเพ มเต ม 1. ห องสม ด 2. อ นเตอร เน ต

4 24 ใบก จกรรมท 2.1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การเข าและออกจากตารางท างาน เร อง ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรม EXCEL 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3. จงบอกถ งว ธ การใช เมาส มาให ด ส ก 3 ว ธ และบอกด วยว าในแต ละว ธ ม การใช เพ อจ ดประสงค ใด 4. ถ าต องการเป ดหน าต าง My computer จะต องท าอย างไร 5. ให ปฏ บ ต การเป ดหน าต าง My computer 5.1 เม อหน าต าง My computer ถ กเป ดท Task bar จะม ข อความใดเก ดข น 5.2 ในหน าต าง My computer ให คล กท ป ม Maximize ผลท ได จะเป นอย างไร 5.3 ในหน าต าง My computer ให ด บเบ ลคล กท Icon ช อ C: ผลท ได จะเป นอย างไร 5.4 ในหน าต าง My computer ให คล กท ป ม Minimize ผลท ได จะเป นอย างไร

5 จงบอกว ธ การขยายหน าต างช อ C: ให ใหญ ข นมาให ด ส ก 2 ว ธ 5.6 ให ปฏ บ ต การป ดหน าต าง C: และหน าต าง My computer และจงบอกถ งว ธ การป ดหน าต าง C: และ หน าต าง My computer มาให ด ด วย 6. จงอธ บายถ งว ธ การสร าง Folder ช อ COMPUTER ในหน าต างช อ C: มาอย างละเอ ยด พร อมท ง ปฏ บ ต การสร าง Folder ช อ COMPUTER ลงบนหน าต างช อ C: ด วย 7. ให บอกว ธ การค ดลอกแฟ มช อ Netlog จาก C:\ ไปเก บไว ย ง Folder ช อ COMPUTER และปฏ บ ต การ ค ดลอกแฟ มด วย 8. ปฏ บ ต การลบแฟ ม Netlog ท อย ใน Folder ช อ COMPUTER และให อธ บายว ธ การท างานมาให ด ด วย 9. จงบอกว ธ การเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล และปฏ บ ต ตามไปด วย

6 26 ใบก จกรรมท 2.2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การเข าและออกจากตารางท างาน เร อง องค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ กเซล 1. ให เร ยกใช โปรแกรมเอ กเซลและเล อนต วช ไปย งส วนต าง ๆ บนหน าต างของโปรแกรมเอ กเซลจะเห น ว าต วช ม ร ปร างแตกต างก นออกไปจงบอกถ งร ปร างของต วช ณ บร เวณท ปรากฏพร อมท งอธ บาย ความหมายด วย 2. จากร ปหน าต างของโปรแกรมเอ กเซลในส วนบนและส วนล างของหน าต างจะประกอบด วยแถบต าง ๆ ซ งเป นท ต งของเคร องม อ แต ละแถบจะม หมายเลขก าก บ หมายเลขแต ละหมายเลขแทนแถบท ม ช อว า อะไร

7 27 3. ให ศ กษาว ธ การใช ค าส งหล กบนแถบค าส ง (Menu bar) 3.1 เล อนต วช ไปท ค าส ง แฟ ม และคล กเมาส จะปรากฏค าส งย อยของค าส งหล กแฟ มอะไรบ าง 3.2 เล อนต วช ไปท ค าส ง แก ไข และคล กเมาส จะปรากฏส งใด 3.3 เล อนต วช ไปท ค าส ง ม มมอง และคล กเมาส เล อนต วช ต อไปย งค าส งย อยช อแถบเคร องม อจะพบ ค าส งย อยของแถบเคร องม อให ด ว าช อแถบเคร องใดม เคร องหมายถ ก ( ) น าหน าช อ และแถบเคร องม อท เคร องหมายถ กน าหน าช อม ความหมายว าอย างไร 4. ค าส งหล กท ง 9 ค าส งบนแถบค าส ง Menu bar) แต ละค าส งม ไว ใช งานเพ อจ ดประสงค ใด 5. แถบเคร องม อต อไปน ม ไว ท างานในเร องใดบ างจงอธ บาย

8 28 ใบก จกรรมท 2.3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การเข าและออกจากตารางท างาน เร อง องค ประกอบของตารางท างาน 1. จากร ปหน าต างโปรแกรมเอ กเซล ให บอกช อส วนประกอบของหน าต างเอ กเซลตามหมายเลขท ก าหนด พร อมก บอธ บายความหมายของช อส วนประกอบน นด วย จ านวนแถวแต ละแผ นงาน (ช ท) ในโปรแกรมเอ กเซลม ท งหมดก แถวและม ว ธ การตรวจหาจ านวนแถว ท งหมดได อย างไร

9 29 3. จ านวนสดมภ แต ละแผ นงาน (ช ท) ในโปรแกรมเอ กเซลม ท งหมดก สดมภ และม ว ธ การตรวจหาจ านวน สดมภ ท งหมดได อย างไร 4. จากร ปหน าต างโปรแกรมเอ กเซลจงบอกช อของเซลตามหมายเลขท ก าหนดในร ป หมายเลข 1 ค อ เซล 4.2 หมายเลข 2 ค อเซล. 4.3 หมายเลข 3 ค อ เซล 4.4 หมายเลข 4 ค อ เซล 4.5 หมายเลข 5 ค อ เซล 4.6 หมายเลข 6 ค อ เซล 5. เม อเข าส โปรแกรมเอ กเซล จะเปร ยบเสม อนว าได สม ดงานมา 1 เล มซ งในสม ดงาน 1 เล มน จะ ประกอบด วย แผ นงาน (ช ท) ท งหมดก แผ นงาน 6. พ นท ท างานของโปรแกรมเอ กเซลจะแบ งเป นเซล (Cell) ซ งแต ละเซลจะเก ดจากการต ดก นระหว างแถว และสดมภ ในแต ละเซลผ ใช งานม ว ธ การใส ข อม ลได อย างไรจงอธ บาย 7. การเล อกเซลให พร อมท จะร บการใส ข อม ล เซลใดพร อมท จะร บการใส ข อม ลเราจะเร ยกเซลน นว า เซล ท างาน 7.1 ถ าต องการท าให เซล E1 เป นเซลท างานผ ใช งานจะม ว ธ การท าอย างไร

10 ถ าต องการท าให เซล A1,A2,A3,A4 เป นเซลท างานผ ใช งานจะม ว ธ การท าอย างไร 7.3 ถ าต องการท าให เซล A1,B2,A3,D5 เป นเซลท างานผ ใช งานจะม ว ธ การท าอย างไร 8. การเล อนต าแหน งของเซลท างานท าได ด งน 8.1 เล อนต วช ไปท เซล A1 แล วคล กจะได เซล A1 เป นเซลท างาน 8.2 กดแป นล กศรช ขวา ผลท ได จะเป นอย างไร 8.3 กดแป นล กศรช ซ าย ผลท ได จะเป นอย างไร 8.4 กดแป นล กศรช ล าง ผลท ได จะเป นอย างไร 8.5 กดแป นล กศรช บน ผลท ได จะเป นอย างไร 8.6 กดแป น Page Down ผลท ได จะเป นอย างไร 8.7 กดแป น Page Up ผลท ได จะเป นอย างไร 8.8 กดแป น Ctrl ค างไว และกดแป นล กศรขวา ผลท ได จะเป นอย างไร 8.9 กดแป น End และแป นล กศรขวา ผลท ได จะเป นอย างไร 8.10 กดแป น End และแป นล กศรลง ผลท ได จะเป นอย างไร

11 31 ใบก จกรรมท 2.4 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การเข าและออกจากตารางท างาน เร อง การออกจากโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งข นตอนของว ธ การออกจากโปรแกรมเอ กเซลมาพอให เข าใจ

12 32 แบบฝ กห ดบทท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน ว ว ฒนาการของตารางท างาน 1. จงบอกว ธ การใช เมาส และอธ บายถ งจ ดม งหมายของการใช งานในแต ละว ธ ด วย 2. จงอธ บายว ธ การเข าส โปรแกรมเอ กเซล 3. จงอธ บายว ธ การเล อกแถบเคร องม อร ปวาดให ปรากฏบนหน าต างโปรแกรมเอ กเซล 4. จงอธ บายว ธ การต งค าหน ากระดาษของโปรแกรมเอ กเซล 5. จงอธ บายการเก บข อม ลเป นแฟ มของโปรแกรมเอ กเซล 6. จงอธ บายว ธ การออกจากโปรแกรมเอ กเซล

13 33 ใบความร ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า ด งน 1. เคร องคอมพ วเตอร ท ม CPU ร น จอภาพส ชน ด VGA 3. แป นพ มพ 4. เมาส 5. ความจ ของหน วยความจ าหล ก (แรม) 4 เมกะไบต ในทางปฏ บ ต ควรม ความจ อย างน อย 16 เมกะไบต 6. ฮาร ดด สขนาด 100 เมกะไบต ในทางปฏ บ ต ควรม ความจ 2.1 จ กะไบต และม พ นท ว างใน ฮาร ดด สเหล ออย ประมาณ 100 เมกะไบต เพ อใช เป นท พ กข อม ลช วคราว โปรแกรมตารางท างาน Excel 7 จะต องท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ในท น จะใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การช อ WINDOWS XP ซ งผ เร ยนเคยเร ยนร มาก อนแล ว แต จะขอทบทวนการใช งานโปรแกรม WINDOWS XP เท าท จ าเป นในการใช งานบางอย างเท าน น เป ดสว ตช ต วเคร องคอมพ วเตอร และสว ตช จอภาพแล วรอส กคร จนเก ดภาพด งร ปท 2.1 แสดงว าได เข าส โปรแกรม WINDOWS XP เร ยบร อยแล ว ร ปท 2.1

14 34 ส งจ าเป นส าหร บการใช งานโปรแกรม WINDOWS XP และโปรแกรมต าง ๆ ท ท างานบน โปรแกรม WINDOWS ค อ เมาส ซ งการใช เมาส ม พ นฐานของการใช งานด งน 1. การช ค อการเล อนเมาส เพ อให ต วช ช ไปย งต าแหน งท ต องการ 2. การคล ก ค อการกดป มซ ายของเมาส หน งคร ง 3. การคล กขวา ค อการกดป มขวาของเมาส หน งคร ง 4. การด บเบ ลคล ก ค อการกดป มซ ายของเมาส อย างรวดเร วสองคร งต ดต อก น 5. การลาก ค อการกดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วเล อนเมาส เพ อลาก (drag) ต วช ไปย ง ต าแหน งท ต องการแล วปล อย โปรแกรมท ส าค ญส าหร บการใช งานบนโปรแกรม WINDOWS ค อ โปรแกรม Explorer ซ ง สามารถท างานได หลายอย างด วยก นแต จะขอทบทวนการใช งานบางอย างเท าน นได แก การสร าง Folder การค ดลอกไฟล และการลบไฟล การเป ดโปรแกรมหร อเป ดหน าต าง Explorer จากร ปท 2.1 ให ช เมาส ไปท เร ม พร อมก บคล กเมาส ต อจากน นให เล อนเมาส ไปท Program และช เมาส ไปท Windows Explorer พร อมก บคล กเมาส เพ อ เป ดหน าต างโปรแกรม Explorer การท างานท งหมด ให ด ท ร ปท 2.2 ประกอบ เม อท างานตามข นตอนน แล วจอภาพจะเปล ยนเป นแบบเด ยวก บร ปท 2.3 แสดงว าได เป ดหน าต างโปรแกรม Explorer แล ว ร ปท 2.2 การสร าง Folder เพ อใช เก บแฟ ม จากร ปท 2.3 ช เมาส ไปท File และคล กเมาส เล อนเมาส ต อไปท New และเล อนต อไปท Folder พร อมก บคล กเมาส ผลการท างานต าง ๆ จะเหม อนก บร ปท 2.4 หล งจากน นบน จอภาพจะปรากฏ Folder ใหม ข นมาช อ New Folder ด งร ปท 2.5

15 35 ร ปท 2.3 ร ปท 2.4 ร ปท 2.5 จากร ปท 2.5 เล อนเมาส ไปช ท ข อความ New Folder และคล กเมาส รอส กคร เคอร เซอร จะ ปรากฏตรงข อความ New Folder ให แก ไข เป น MyFolder ด งร ปท 2.6 ร ปท 2.6

16 36 การค ดลอกแฟ ม จากร ปท 2.6 ให เล อนเมาส ไปท Scroll bar เพ อเล อนหน าต างให มองเห นแฟ มช อ Config.dos เพ อค ดลอกแฟ มน ไปเก บไว ย ง Folder ช อ MyFolder เม อพบแฟ ม Config.dos แล วให คล กเมาส ตรง Icon ของ Config.dos จะเก ดแถบส ข นท Icon ของ แฟ ม Config.dos ด งร ปท 2.7 ต อจากน นให เล อนเมาส ไปคล กท Edit และไปคล กท Copy ตามล าด บ ร ปท 2.7 จากร ปท 2.7 เล อนเมาส ไปท Scroll bar และเล อน Scroll bar ให มองเห น Folder ช อ MyFolder เพ อท จะเป ดหน าต าง My Folder และน าแฟ ม Config.dos ท ค ดลอกมาแล วไปเก บไว ย ง Folder น ร ปท 2.8 ว ธ การเป ดหน าต าง MyFolder ให ด บเบ ลคล กท Icon ช อ MyFolder ตามร ปท 2.8 และหน าต างของ MyFolder จะถ กเป ด ด งร ปท 2.9

17 37 ร ปท 2.9 จากร ปท 2.9 ให คล กท Edit และ Paste ตามล าด บ (บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.10) เพ อท จะน าแฟ ม Config.dos มาเก บย ง Folder ช อ My Folder เม อท าตามข นตอนเสร จ แฟ ม Config.dos จะถ กจ ดเก บลงใน Folder ช อ MyFolder โดยอ ตโนม ต ด งร ปท 2.11 ร ปท 2.10 ร ปท 2.11 แสดงการค ดลอกแฟ ม Config.dos จาก Drive C: มาเก บไว ใน Folder ช อ MyFolder ร ปท 2.11 การลบแฟ ม จากร ปท 2.11 ถ าจะลบแฟ ม Config.dos ออก จาก Folder ช อ MyFolder ให คล กท Icon ช อ Config.dos เพ อสร างแถบส และต อจากน นให ท าด งร ปท 2.12 โดยคล กท File และเล อนเมาส

18 38 ไปคล กท Delete ตามล าด บ เม อท าเสร จ จะปรากฏหน าต างด งร ปท 2.13 เพ อย นย นการลบแฟ ม ร ปท 2.12 ถ าคล กท Yes Icon ของ Config.dos จะหายไป แสดงว าแฟ ม Config.dos ได ถ กลบออกจาก Folder ช อ MyFolder เร ยบร อยแล ว (ด ร ปท 2.14 ประกอบ) ร ปท 2.13 ร ปท 2.14 แสดงภาพการลบแฟ ม Config.dos ซ ง Icon ช อ Config.dos จะหายไปจาก Folder MyFolder ร ปท 2.14

19 39 ข นตอนการออกจากโปรแกรม Windows XP จากร ปท 2.14 ให คล กท ป ม Close ป มกากบาท เพ อป ด หน าต างโปรแกรม Explorer และจอภาพจะปรากฏภาพ ด งร ปท 2.15 เม อจะออกจากโปรแกรม Windows 95 ให คล กท ป ม เร ม และเล อนเมาส ไปท Shut Down พร อม ก บคล กเมาส ด ร ปท 2.16 ประกอบ ร ปท 2.15 หล งจากคล กเมาส ท ป ม เร ม จอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.16 ร ปท 2.16 ร ปท 2.17 จากร ปท 2.17 ให คล กท ป ม tern off แล วรอ ส กคร จนกระท งปรากฏข อความ จ งจะป ดเคร องได 2.1 การเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซลต อไปน จะเร ยกว า โปรแกรมเอ กเซล ซ งเป นโปรแกรมท ท างานในร ปของตาราง และท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows ด งน นก อนการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซลต องเร ยกใช งานโปรแกรม Windows ก อนจ งจะเร ยกใช โปรแกรมเอ กเซลได การต ดต งโปรแกรมเอ กเซลลงบนเคร องคอมพ วเตอร จะต องต ดต งโปรแกรม ระบบปฏ บ ต การ Windows ก อนและหล งจากน นให ต ดต งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ (Microsoft office) ซ งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศจะรวมเอาโปรแกรมประย กต ส าหร บใช งานในส าน กงานไว

20 40 หลายโปรแกรมด วยก น โปรแกรมเอ กเซลเป นโปรแกรมหน งในหลาย ๆ โปรแกรมของโปรแกรม ไมโครซอฟต ออฟฟ ศ ว ธ การเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซลม ข นตอนด งน 1. เป ดสว ตช ต วเคร องและรอส กคร เพ อเข าส โปรแกรม Windows 95 ด งร ปท จากร ปท 2.18 คล กเมาส ท ป ม เร ม เล อนเมาส ไปท Program และเล อนเมาส ต อไปท Microsoft Excel พร อมก บคล กเมาส (ด ร ปท 2.19 ประกอบ) แล วรอส กคร บนจอภาพจะปราฏหน าต าง ของโปรแกรมเอ กเซล ด งร ปท 2.20 ร ปท 2.18 ร ปท 2.19 แถบค าส ง แถบช อเร อง แถบเคร องม อ มาตรฐาน แถบเคร องม อ การจ ดร ปแบบ แถบส ตร แถบแสดงสถานะ ร ปท 2.20 แถบเล อน ป มเล อน 2.2 องค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ กเซล จากร ปท 2.20 หน าต างของโปรแกรมเอ กเซลจะม องค ประกอบด งน 1. แถบช อเร อง (title bar) ค อแถบท แสดงช อของโปรแกรม 2. แถบค าส ง (menu bar) ค อแถบท แสดงค าส งหล กของโปรแกรม 3. แถบเคร องม อ (tool bar) ค อแถบท แสดง Icon (ส ญร ป) ท ใช แทนค าส งของโปรแกรมแบ ง

21 41 ออกเป น 2 ชน ดค อ 3.1 แถบเคร องม อมาตรฐาน (standard tool bar) 3.2 แถบเคร องม อการจ ดร ปแบบ (formatting tool bar) 4. แถบส ตร (formular bar) ค อแถบท ใช แสดงต าแหน งและข อม ลท บรรจ ในเซลท างาน 5. แถบเล อน (scroll bar) และป มเล อน ใช ส าหร บเล อนพ นท ของตารางท างาน 6. แถบแสดงสถานะ (status bar) ใช แสดงสถานะของตารางท างานในขณะใดขณะหน ง เคร องม อของโปรแกรมเอ กเซล การท างานก บโปรแกรมเอ กเซลม การต ดต อส งงานได 2 ว ธ ค อการต ดต อส งงานโดยใช แถบ ค าส ง หร อใช การต ดต อส งงานโดยใช แถบเคร องม อ การส งงานจะส งโดยใช การคล กเมาส เป นหล ก แถบค าส งจะประกอบด วยค าส งหล กท งหมด 9 กล มค าส งค อ 1. แฟ ม เป นกล มของค าส งท ใช จ ดการก บแฟ มข อม ล 2. แก ไข เป นกล มของค าส งท ใช ในการแก ไขปร บปร งข อม ล 3. ม มมอง เป นกล มของค าส งท ใช ในการแสดงส วนต าง ๆ ของโปรแกรมเอ กเซลให ปรากฏ หร อไม ปรากฏบนจอภาพ 4. แทรก เป นกล มของค าส งท ใช ในการขอแทรก 5. ร ปแบบ เป นกล มของค าส งท ใช ในการจ ดร ปแบบ 6. เคร องม อ เป นกล มของค าส งท เป นเคร องม อช วยในการท างาน 7. ข อม ล เป นกล มของค าส งท ใช จ ดการก บข อม ล 8. ว นโดส เป นกล มของค าส งท จะต ดต อก บโปรแกรมต าง ๆ 9. ว ธ ใช เป นกล มของค าส งท ใช ขอความช วยเหล อ การเร ยกใช ค าส งบนแถบค าส ง (menu bar) ให เล อนเมาส ไปย งค าส งท ต องการท างาน พร อมก บคล กเมาส ต วอย างเช นต องการท างาน เก ยวก บแฟ มข อม ลให ใช เมาส ไปช ท แฟ มและคล ก เมาส บนจอภาพจะปรากฏค าส งย อยของกล มค าส ง แฟ ม ด งร ปท 2.21 ถ าต องการท างานในค าส งย อยใด ก ให เล อนเมาส ไปช ท ค าส งย อยน นพร อมก บคล ก เมาส

22 42 ร ปท 2.21 ลองเล อนเมาส ไปช ท ค าส งม มมองและคล กเมาส และ เล อนเมาส ต อไปย งแถบ เคร องม อจะเห นว าค าส งย อยต าง ๆ จะม ล กษณะท แตกต างก น สามารถสร ปความแตกต างได ด งน 1. ค าส งท เป นต วเข ม หมายถ งค าส งท สามารถส งงาน ได ในขณะน น 2. ค าส งท เป นต วจาง หมายถ งค าส งท ไม สามารถ ส งงานได ในขณะน น ร ปท ค าส งท ม เคร องหมายถ ก ( ) อย หน าค าส งหมายถ งค าส งน นก าล งถ กใช งานอย 4. ค าส งท ม Icon เป นร ปบ มลงไป หมายถ งค าส งน นก าล งถ กใช งานอย 5. ค าส งท ม เคร องหมายห วล กศร ( ) อย ด านหล งหมายถ งค าส งเหล าน นจะม ค าส งย อยต อไปอ ก 6. ค าส งท ม จ ด 3 จ ด ( ) ต อท าย หมายถ งค าส งน ต องม ข อม ลเพ มเต มเพ อให ค าส งช ดเจน การใช แถบค าส ง เพ อต งค าหน ากระดาษ ก อนการท างานในโปรแกรมเอ กเซลควรม การต งค า หน ากระดาษ การต งค าหน ากระดาษม ข นตอนด งน 1. บนแถบค าส งให ใช เมาส คล กท แฟ ม จะปรากฏค าส งย อยด งร ปท 2.21 ให เล อนเมาส ต อไปท ต ง ค าหน ากระดาษและคล กเมาส บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.23

23 43 ร ปท ในส วนของการวางแนวให เล อกแนวต งหร อแนวนอนโดยการคล กให เก ดป มด าในช องท เรา ต องการ 3. ในส วน ปร บอ ตราส วนในรายการ ปร บเป น ปกต ต งไว 100% ใส ต วเลขส ดส วนเป นเปอร เซ นต ส าหร บพ มพ ย อ ขยาย 4. ในส วนของขนาดกระดาษให คล กท ป มเล อน () เพ อเล อกขนาดของกระดาษ ปกต เล อกขนาด A4(210x297) mm 5. ในส วนค ณภาพการพ มพ ปกต ให เล อก 300 dpi 6. การต งขอบกระดาษจากร ปท 2.23 ให คล กเมาส ท ระยะขอบ บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.24 ให ต งระยะขอบ บน ล าง ซ าย ขวา ห วกระดาษ ท ายกระดาษ ตามต องการในส วนของการจ ดกลางให เล อกตามแนวนอน 7. จากร ปท 2.24 ให คล กเมาส ท ห วกระดาษ/ท ายกระดาษ บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.25 ในส วนของห วกระดาษใช เมาส คล กป มเล อนแล วคล กเล อกค าว าไม ม ในส วนของท ายกระดาษใช เมาส คล กป มเล อนแล วคล กเล อกค าว าไม ม 8. จากร ปท 2.25 คล กเมาส ท แผ น บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.26 ในส วนพ มพ ถ าต องการ พ มพ ลงบนกระดาษโดยไม ให เห นเส นแบ งเซลให คล กท ช องแบ งเซลไม ให ม ป มด า

24 44 9. ตอบตกลงโดยคล กท ตกลง ร ปท 2.24 ร ปท 2.25

25 45 ร ปท 2.26 การใช แถบค าส งเพ อเล อกม มมองของโปรแกรมเอ กเซล แถบเคร องม อต าง ๆ ของโปรแกรมเอ กเซล ผ ใช งานต องการให แถบ เคร องม อใดปรากฏบนจอภาพ หร อไม ปรากฏบนจอภาพก สามารถท าได โดยม ว ธ การด งน 1. คล กเมาส ท ม มมอง และเล อนเมาส ไปท ค าส งย อยช อ แถบเคร องม อบนจอภาพจะ ปรากฏค าส งย อยช อแถบ เคร องม อต าง ๆ อ กหลายช อแถบ เคร องม อด งร ปท 2.27 ผ ใช งาน ต องการให เคร องม อใดปรากฏ บนจอภาพให คล กท ช อแถบ เคร องม อน นให ม เคร องหมายถ ก ( ) อย หน าช อแถบเคร องม อ ร ปท 2.27

26 46 2. โดยท วไปแถบเคร องม อท ปรากฏบนจอภาพจะม อย 2 แถบเคร องม อค อ แถบเคร องม อ มาตรฐานและแถบเคร องม อการจ ดร ปแบบด งน นช อค าส งย อยของแถบเคร องม อช อ มาตรฐาน และ จ ดร ปแบบจะต องม เคร องหมายถ ก ( ) อย หน าช อ ด งร ปท จากร ปท 2.27 ให คล กเมาส ท แถบเคร องม อช อ ร ปวาด หน าตาของโปรแกรมเอ กเซลจะ เปล ยนไปเหม อนก บร ปท 2.28 ร ปท 2.28 การเร ยกใช แถบเคร องม อ แถบเคร องท ม ไว ใช งานม อย ด วยก นหลายชน ด แต ท ใช งานอย เป นประจ าม อย ด วยก น 2 ชน ดค อ แถบเคร องม อมาตรฐานและแถบเคร องม อการจ ดร ปแบบ แถบเค องม อท ง 2 ชน ดจะเป นท ต งของ Icon ท ใช แทนค าส ง ผ ใช งานสามารถใช งานได โดยการคล กท Icon น น

27 47 ต วอย างของแถบเคร องม อและการใช งาน ต วอย างแถบเคร องม อมาตรฐานและการใช งาน Icon (ส ญร ป) ประโยชน ของการใช งาน ใช ในการสร างแฟ มเอกสารใหม ใช ในการเป ดแฟ มเอกสารข นมาใช งาน ใช ในการเก บแฟ มเอกสารท ใช งานอย ในขณะน นลงบนฮาร ดด สก หร อแผ นบ นท ก พ มพ เอกสารท ใช งานอย ในขณะน นออกมาทางเคร องพ มพ ต ดข อความหร อต ดภาพออกจากแฟ ม ใช ในการค ดลอกข อความหร อภาพ วางข อความหร อภาพลงในต าแน งท ต องการจากการใช ค าส งการค ดลอกมาแล ว ยกเล กค าส งท เราได ส งงานมาแล ว ต วอย างแถบเคร องม อการจ ดร ปแบบและการใช งาน Icon (ส ญร ป) ประโยชน ของการใช งาน ก าหนดร ปแบบ (Font) ของต วอ กษร ก าหนดขนาดของต วอ กษร ก าหนดข อความให เป นต วหนาหร อต วปกต ก าหนดข อความให เป นต วเอ ยงหร อต วปกต ก าหนดข อความให เป นต วข ดเส นใต หร อไม ข ดเส นใต ก าหนดข อความให เป นแบบช ดซ ายส ดของบรรท ด ก าหนดข อความให เป นแบบอย ก งกลางบรรท ด ก าหนดข อความให เป นแบบช ดขวาส ดของบรรท ด ก าหนดข อความให ช ดขอบซ ายและขอบขวา

28 48 การก าหนดเร ยกเคร องม อเอง ในการเร ยกใช เคร องม อบางเคร องม อข นมาใช งานม ว ธ การและข นตอนด งน 1. ให คล กท ม มมองและเล อนเมาส ไปท แถบเคร องม อ และเล อนเมาส ต อไปย ง ก าหนดเอง พร อมก บคล กเมาส จะพบหน าต างให ผ ใช งานสามารถเล อกเคร องม อเพ อน ามาใช งานได ตามความต องการ (ด ร ปท 2.29 ประกอบ) ถ าร ปภาพท ปรากฏไม เหม อนก บร ปท 2.29 ให คล กท ค าส ง ร ปท ในส วนของประเภทเป นรายการให เล อกเมน เคร องม อ เช นถ าคล กท แฟ มทางด านขวาจะ ปรากฏIcon ของเคร องม อด งร ปท 2.29 แต ถ าคล กท แก ไขในส วนของประเภททางด านขวาจะปรากฏ Icon ของเคร องม อด งร ปท 2.30 ร ปท ต องการเคร องม อใดให ใช เมาส คล กลากเคร องม อน นไปวางบนแถบเคร องม อ 4. คล กท ป มป ด

29 ล กษณะของต วช การต ดต อส อสารระหว างผ ใช งานก บโปรแกรมเอ กเซลม ว ธ การ ต ดต อส อสารท สะดวกและรวดเร วไม ว าจะเป นการใส ข อม ล การลบข อม ล การท างานต าง ๆ ท งหมดท เรา ต องการสามารถท าได อย างง ายดายโดยการใช เมาส เล อนไปช ย งต าแหน งท ต องการและใช การคล กเมาส หร อการลากเมาส แต เม อผ ใช งานเล อนเมาส ไปย งต าแหน งต าง ๆ บนหน าต างโปรแกรมเอ กเซล ล กษณะ ของต วช จะเปล ยนไปตามต าแหน งท อย ด งน ร ปร างของต วช ความหมาย บร เวณท ปรากฏ ให เล อนต วช ไปช ย งต าแน งของ ค าส งท ต องการ แถบช อโปรแกรม แถบค าส ง แถบเคร องม อมาตรฐาน แถบการ จ ดร ปแบบ แถบเล อน พร อมท จะพ มพ ข อความ ช ต าแหน งของสดมภ และแถวท ต องการจะเปล ยนความกว าง ช ต าแหน งเซลท ต องการเพ มเต ม ข อม ลโดยอ ตโม ต ช ต าแหน งในเซลตารางท างาน ในกรอบส าหร บเต มข อความ ขอบของห วสดมภ หร อขอบของ ห วแถว ม มล างขวาของพ นท ท างานหร อ เซลท างาน เซลในตารางท างาน 2.3 องค ประกอบของตารางท างาน หน าต างของโปรแกรมเอ กเซลจะประกอบด วยส วนต าง ๆ หลายส วน ในส วนท กล าวมาแล วค อ ส วนของเคร องม อท ต งอย บนแถบเคร องม อ นอกจากส วนของเคร องม อแล วส วนท ส าค ญต อมาค อส วน ของตารางท างานซ งจะถ กออกแบบให อย ในร ปของหน าต างท สามารถขยายหร อลดขนาดของหน าต างลง ได ตารางท างานของโปรแกรมเอ กเซลเปร ยบเหม อนกระดาษแผ นใหญ ท ถ กก าหนดให พ นท ท งหมด ท างานในร ปของตาราง โดยแบ งพ นท ส าหร บใส ข อม ลออกเป นส วน ๆ ซ งเร ยกว าเซล (Cell) แต ละเซลจะ เก ดจากการต ดก นของสดมภ และแถว จ านวนสดมภ จะม ท งหมด 256 สดมภ ต งช อเป น A,B,C,Z,AA,BB,CC,IV จ านวนแถวจะม ท งหมด แถวต งช อแถวเป น 1,2, ช อของ เซลแต ละเซลจะถ กเร ยกช อตามช อของสดมภ และช อของแถว ต วอย างเช น ช อเซล A1 ค อเซลท อย ใน สดมภ ท A แถวท 1 ช อเซล E7 ค อเซลท อย ในสดมภ ท E แถวท 7 เป นต น

30 50 ในการเป ดใช งานตารางท างานของโปรแกรมเอ กเซลแต ละคร งจะเปร ยบเหม อนก บท างานอย บนสม ดงาน 1 เล ม ซ งในสม ดงาน 1 เล มจะประกอบด วย แผ นงาน (Sheet) จ านวน 255 แผ นงาน ซ งแผ น งาน 1 แผ นงานก ค อกระดาษแผ นใหญ ท แบ งพ นท ท งหมดเป นตารางท างานโดยแบ งเป น 256 สดมภ แถว ด งน นการจ ดเก บแฟ มข อม ลของโปรแกรมเอ กเซลแต ละแฟ มข อม ลหมายถ งการจ ดเก บแฟ ม สม ดงาน 1 เล มน นเอง แถบช อแฟ มข อม ล แถบช อสดมภ แถบช อแถว แถบช อ ตารางท างาน เซล E2 พ นท ใส ข อม ล (เซล) 1. แถบช อแฟ มข อม ล เป นท ต งของช อแฟ มข อม ล หร อช อสม ดท างาน ท ก าล งใช งานอย ในกรณ ท สร างแฟ มข อม ลใหม โปรแกรมเอ กเซลจะต งช อให เองโดยอ ตโนม ต จะใช ช อแฟ มข อม ลว า Book1 2. แถบสดมภ เป นแถบตามแนวนอนม ช อเร มต งแต A,B,C,Z,AA,BB,CC,IV รวมท งหมด 256 สดมภ โดยท วไปสดมภ จะปรากฏให เห นในหน าต างประมาณ 9 สดมภ แต สามารถเร ยกใช งานสดมภ อ น ๆ ให มาปรากฏในหน าต างได โดยการใช เมาส คล กท ป มเล อนขวาซ ายท อย ด านล างของหน าต าง 3. แถบช อแถว เป นแถบตามแนวต งม ช อเร มต งแต 1,2,3,65536 รวมท งหมด แถว ส าหร บแถวท มองไม เห นในหน าต างสามารถเร ยกใช งานแถวอ น ๆ ให มาปรากฏในหน าต างได โดยการใช เมาส คล กท ป มเล อนข นลงท อย ด านขวาส ดของหน าต าง 4. พ นท ใส ข อม ล (เซล) พ นท ใส ข อม ลซ งเราเร ยกว าเซล ถ าจะก าหนดให เซลใดสามารถใส ข อม ลได ผ ใช งานต องใช เมาส คล กท เซลน น เซลแต ละเซลสามารถท จะขยายให ใหญ ได ตามความต องการ หร อจะลดขนาดลงก ได ข อม ลท ใส ลงในเซลจะเป นข อม ลท เป นข อความ ข อม ลจ านวน หร อส ตรก ได

31 51 5. แถบช อตารางท างาน เป นแถบท อย ด านล างส ดของหน าต างท ม ข อความ Sheet1,Sheet2,Sheet3 ซ งเป นช อของตารางท างานในแต ละแผ นงานจากท งหมดจ านวน 255 แผ นงาน ถ า ต องการไปท างานท แผ นงานใดให ใช เมาส คล กไปท แผ นงานน น เช นต องการท างานท แผ นงานท 2 ให ใช เมาส คล กท ข อความ Sheet 2 การป อนข อม ลจะท าได ก ต อเม อผ ใช งานต องท าให เซลท ต องการป อนข อม ลเป นเซลท างาน (Active cell) โดยการคล กเมาส ท เซลท ต องการป อนข อม ล เม อเซลใดเป นเซลท างาน ช อและต าแหน งของ เซลจะปรากฏในแถบส ตรพร อมข อม ลท ป อนลงในเซล การเล อกเซลให เป นเซลท างานนอกจากจะเล อก คร งละ 1 เซลแล วย งม ว ธ การเล อกเซลให เป นเซลท างานคร งละหลาย ๆ เซลได อ ก ในกรณ ท ต องการเล อก เซลหลาย ๆ เซลต ดก นให เป นเซลท างานพร อมก นท าได โดยคล กเมาส ท เซลแรกท อย ขอบซ ายบนส ดให เป นเซลท างาน แล วเล อนต วช ไปท เซลส ดท ายท ต องการให เป นเซลท างานจะอย ท ขอบขวาล างส ดกดแป น Shift ค างไว พร อมก บคล กเมาส หร อจะท าโดยการคล กเมาส ท เซลแรกท อย ท ขอบซ ายบนส ดและลากเมาส ไปย งเซลล างขวาส ดก จะได เซลท างานหลาย ๆ เซลต ดก น แต ถ าต องการเล อกเซลท างานพร อมก นหลาย ๆ เซลและเซลเหล าน นไม ต ดก นท าได โดยคล กเมาส ท เซลแรกท ต องการให เป นเซลท างานแล วกดแป น Ctrl ค างไว และเล อนต วช ไปย งเซลท ต องการให เป นเซลท างานพร อมก บคล กเมาส ท าเช นน เร อยไปถ าต องให เซลอ น ๆ เป นเซลท างานอ ก ร ปท 2.31 แสดงการเล อกเซล B2 ให เป นเซลท างาน เพ ยงเซลเด ยวท าได โดยเล อนต วช ไปคล กท เซล B2 ร ปท 2.31 ร ปท 2.32 ร ปท 2.32 แสดงการเล อกเซลหลาย ๆ เซลท อย ต ดก นให เป นเซลท างานได แก เซลA2,A3,A4,B2,B3,B4 กระท าได โดยคล กเมาส ท เซล A2 ให เป นเซลท างาน แล ว เล อนต วช ไปท เซล B4 กดแป น Shift ค างไว พร อมก บคล ก เมาส หร อจะท าโดยการคล กเมาส ท เซล A2 และลากเมาส ไปย งเซล B 4 ก ได

32 52 ร ปท 2.33 แสดงการเล อกเซลหลาย ๆ เซลท ไม ต ดก นให เป นเซลท างานได แก เซล B1,A3,C3 ท าได โดยคล ก เมาส ท เซล B1 แล วกดแป น Ctrl ค างไว และเล อนต วช ไปย ง เซล A3พร อมก บคล กเมาส เล อนต วช ไปย งเซล C3 และกด แป น Ctrl ค างไว พร อมก บคล กเมาส ก จะได เซล B1,A3,C3 เป นเซลท างานพร อม ๆ ก นตามท ต องการ ร ปท การออกจากโปรแกรมเอ กเซล ถ าต องการออกจากโปรแกรมเอ กเซลหร อต องการเล กท างานเพ อกล บไปย งโปรแกรม Windows ม ว ธ การท าอย 2 ว ธ ค อ 1. คล กท ป มป ด ( ) บนแถบช อท ม ข อความ Microsoft Excell หร อ 2. คล กท แถบค าส งตรงค าส งหล กค าส ง แฟ ม แล วเล อนต วช ไปท ค าส งย อยช อ จบการท างาน พร อมก บคล กเมาส (ด ร ปท 2.34 ประกอบ) การเล กท างานหร อออกจากโปรแกรมเอ กเซลถ าผ ใช งานย งไม ได บ นท กแฟ มข อม ลท ก าล ง ท างานอย ในขณะน นโปรแกรมเอ กเซลจะย งไม เล กท างานแต จะเป ดหน าต างกรอบโต ตอบเพ อสอบถาม ผ ใช งานว าต องการบ นท กแฟ มข อม ลน หร อไม ด งร ปท 2.35 ถ าตอบใช โดยการคล กท ใช โปรแกรมเอ ก เซลจะท าการบ นท ก แฟ มข อม ล แต ถ าตอบไม ค อ คล กท ไม โปรแกรมเอ กเซลจะ ไม บ นท กแฟ มข อม ลและจะ ออกจากโปรแกรมเอ กเซล ท นท แต ถ าตอบยกเล กค อคล ก ท ยกเล กโปรแกรมเอ กเซลจะ กล บมาย งตารางท างาน เช นเด มจะไม สามารถออกจาก โปรแกรมเอ กเซลได

33 53 ร ปท 2.35 ร ปท 2.35 กรอบโต ตอบก อนเล กใช งานโปรแกรมเอ กเซลในกรณ ท ย งไม ได บ นท กแฟ มข อม ล

34 54 แบบส งเกตพฤต กรรมการท างานของผ เร ยนเป นกล ม ค าช แจง ผ สอนส งเกตการท างานของผ เร ยน โดยการท าเคร องหมายถ ก ลงในช องท ตรงก บความเป นจร ง พฤต กรรม การวางแผน ในการท างาน การแบ งงานก น ร บผ ดชอบ การร บฟ งความ ค ดเห นของ สมาช ก การน าเสนอ ผลงาน ความค ด ร เร ม สร างสรรค รวมคะแนน กล มท เกณฑ การประเม น ให คะแนน 3 ถ าการท างานน นอย ในระด บด ให คะแนน 2 ถ าการท างานน นอย ในระด บพอใช ให คะแนน 1 ถ าการท างานน นอย ในระด บต องปร บปร ง

35 55 บ นท กผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ท ลงช อ คร ผ สอน.../.../...

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 10

แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 แผนการจ ดการเร ยนร ท 10 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การประย กต ตารางท างานในงานด านต าง ๆ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย หน วยท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel -การบ นท กสม ดงาน (มาร จ กก บ Microsoft

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป.

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป. สาระเทคโนโลย โครงสร างเน อหาการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง21101 2 น าหน กว ชา 80 คาบ / ป ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM)

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information