แผนการจ ดการเร ยนร ท 2

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการเร ยนร ท 2"

Transcription

1 21 แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การเข าและออกจากตารางท างาน เวลา 5 ช วโมง 1. มาตรฐาน 1. เข าใจหล กการและว ธ การของเทคโนโลย สารสนเทศ (มฐ. 4.1 (1)) 2. จ ดเก บและบ าร งร กษาสารสนเทศให ถ กต องและเป นป จจ บ นอย เสมอ (มฐ. 4.1(5)) 3. ใช คอมพ วเตอร ช วยในการประมวลผลข อม ลให เป นสารสนเทศเพ อประกอบการต ดส น (มฐ. 4.1(10)) 4. ใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองานในร ปแบบท เหมาะสมตรงตามว ตถ ประสงค ของงาน (มฐ. 4.1(11)) 2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง น กเร ยนสามารถเป ด - ป ด และอธ บายส วนประกอบของโปรแกรมเอ กเซลได ถ กต อง จ ดประสงค น าทาง 1. น กเร ยนสามารถเร ยกระบบปฏ บ ต การว นโดส ได 2. น กเร ยนสามารถเร ยกกล มโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟ ศจากหน าต างโปรแกรมเมเนเจอร ได ของว นโดส 3. น กเร ยนสามารถเข าโปรแกรมเอ กเซลได 4. น กเร ยนสามารถออกจากโปรแกรมเอ กเซลได โดยใช เมาส ด บเบ ลคล กตรวจตราการบ นท ก ข อม ลได ถ กต องท กคร ง 3. สาระการเร ยนร โปรแกรมเอ กเซล ท างานภายใต ระบบปฏ บ ต การว นโดส ซ งม การใช ค าส งต าง ๆ ในร ปแบบ กราฟฟ กง ายต อการใช งาน โดยต องเป ดโปรแกรมว นโดส ก อนแล วจ งเร ยกกล มโปรแกรมไมโคร ซอฟออฟฟ ศข นมา แล วจ งเร ยกเอ กเซลได การออกจากโปรแกรมเอ กเซล เพ อกล บไปส โปรแกรมว นโดส ก อนเสมอ 4. กระบวนการจ ดการเร ยนร 1. ข นเตร ยมการ 1.1. เตร ยมใบงานตามจ านวนกล มน กเร ยน 1.2. เตร ยมใบความร ตามจ านวนกล มน กเร ยน 2. ข นด าเน นการ

2 น กเร ยนท าแบบทดสอบก อนเร ยนบทท คร ให น กเร ยนทบทวนความร เด มเร องระบบปฏ บ ต การว นโดส โดยช วยบอกว ธ เร ยก ระบบว นโดส ให ได 2.3 ให น กเร ยนศ กษาใบความร ท 2 เร อง การเข าและออกจากตารางท างาน ประกอบการ ปฏ บ ต ใบก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานระบบปฏ บ ต การ WINDOWS XP และการเร ยกใช งาน โปรแกรมเอ กเซล จากหน าจอโปรแกรมเมเนเจอร คร ให น กเร ยนหาไอคอนของกล มโปรแกรมไมโคร ซอฟออฟฟ ศ แล วให น กเร ยนเร ยกข นมาใช เอง น กเร ยนควรจะปฏ บ ต ได เอง เล อนห วช ไปย งไอคอนกล ม โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟ ศ แล วด บเบ ลคล ก 2.4 โดยว ธ เด ยวก น คร ให น กเร ยนด บเบ ลคล กท ไอคอนของโปรแกรมเอ กเซลเพ อเข า โปรแกรมเอ กเซล คร ถามน กเร ยนว า ม ว ธ ท จะเข าโปรแกรมเอ กเซลหร อไม 2.5 คร ให น กเร ยนออกจากโปรแกรมเอ กเซลโดยใช ค าส ง File ในแถบเมน แล วคล กเล อกท Exit 2.6 คร ถามน กเร ยนว า เม อปฏ บ ต ตามน แล ว เก ดอะไรข น น กเร ยนควรตอบได ว าม กรอบ โต ตอบ ถามว าจะบ นท กหร อไม คร ถามต อว าถ าจะบ นท กให ท าอย างไร ถ าไม บ นท กให ท าอย างไร เม อ ออกมาจากหน าจอว นโดส คร ย าว าหากต องการเล กท างานจะป ดเคร องต องท าอย างไร เพ อให น กเร ยนออก จากโปรแกรมว นโดส ได ก อน 2.7 ให ให น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ก จกรรมท 2.2 องค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ ก เซล 2.8 คร และน กเร ยนร วมก นอภ ปรายสร ปองค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ กเซล 2.9 ให ให น กเร ยนฝ กปฏ บ ต ก จกรรมท 2.3 องค ประกอบของตารางท างาน และ 2.4 การ ออกจากโปรแกรมเอ กเซล 2.10 คร และน กเร ยนร วมก นอภ ปรายสร ปองค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ ก เซล 2.11 น กเร ยนท าแบบทดสอบหล งเร ยน บทท ให น กเร ยนท าแบบฝ กห ดบทท 2 5. ส อการสอน 1. ใบความร บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน 2. ใบก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานระบบปฏ บ ต การ WINDOWS XP และการเร ยกใช งาน โปรแกรมเอ กเซล 3. ใบก จกรรมท 2.2 องค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ กเซล 4. ใบก จกรรมท 2.3 องค ประกอบของตารางท างาน

3 23 5. ใบก จกรรมท 2.4 การออกจากโปรแกรมเอ กเซล 6. แบบฝ กห ดบทท 2 6. การว ดและประเม นผล 1. แบบส งเกตพฤต กรรมระหว างท าก จกรรม 2. ว เคราะห ผลการทดสอบ 3. ตรวจแบบฝ กห ด 7. แหล งการเร ยนร และค นคว าเพ มเต ม 1. ห องสม ด 2. อ นเตอร เน ต

4 24 ใบก จกรรมท 2.1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การเข าและออกจากตารางท างาน เร อง ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรม EXCEL 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3. จงบอกถ งว ธ การใช เมาส มาให ด ส ก 3 ว ธ และบอกด วยว าในแต ละว ธ ม การใช เพ อจ ดประสงค ใด 4. ถ าต องการเป ดหน าต าง My computer จะต องท าอย างไร 5. ให ปฏ บ ต การเป ดหน าต าง My computer 5.1 เม อหน าต าง My computer ถ กเป ดท Task bar จะม ข อความใดเก ดข น 5.2 ในหน าต าง My computer ให คล กท ป ม Maximize ผลท ได จะเป นอย างไร 5.3 ในหน าต าง My computer ให ด บเบ ลคล กท Icon ช อ C: ผลท ได จะเป นอย างไร 5.4 ในหน าต าง My computer ให คล กท ป ม Minimize ผลท ได จะเป นอย างไร

5 จงบอกว ธ การขยายหน าต างช อ C: ให ใหญ ข นมาให ด ส ก 2 ว ธ 5.6 ให ปฏ บ ต การป ดหน าต าง C: และหน าต าง My computer และจงบอกถ งว ธ การป ดหน าต าง C: และ หน าต าง My computer มาให ด ด วย 6. จงอธ บายถ งว ธ การสร าง Folder ช อ COMPUTER ในหน าต างช อ C: มาอย างละเอ ยด พร อมท ง ปฏ บ ต การสร าง Folder ช อ COMPUTER ลงบนหน าต างช อ C: ด วย 7. ให บอกว ธ การค ดลอกแฟ มช อ Netlog จาก C:\ ไปเก บไว ย ง Folder ช อ COMPUTER และปฏ บ ต การ ค ดลอกแฟ มด วย 8. ปฏ บ ต การลบแฟ ม Netlog ท อย ใน Folder ช อ COMPUTER และให อธ บายว ธ การท างานมาให ด ด วย 9. จงบอกว ธ การเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล และปฏ บ ต ตามไปด วย

6 26 ใบก จกรรมท 2.2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การเข าและออกจากตารางท างาน เร อง องค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ กเซล 1. ให เร ยกใช โปรแกรมเอ กเซลและเล อนต วช ไปย งส วนต าง ๆ บนหน าต างของโปรแกรมเอ กเซลจะเห น ว าต วช ม ร ปร างแตกต างก นออกไปจงบอกถ งร ปร างของต วช ณ บร เวณท ปรากฏพร อมท งอธ บาย ความหมายด วย 2. จากร ปหน าต างของโปรแกรมเอ กเซลในส วนบนและส วนล างของหน าต างจะประกอบด วยแถบต าง ๆ ซ งเป นท ต งของเคร องม อ แต ละแถบจะม หมายเลขก าก บ หมายเลขแต ละหมายเลขแทนแถบท ม ช อว า อะไร

7 27 3. ให ศ กษาว ธ การใช ค าส งหล กบนแถบค าส ง (Menu bar) 3.1 เล อนต วช ไปท ค าส ง แฟ ม และคล กเมาส จะปรากฏค าส งย อยของค าส งหล กแฟ มอะไรบ าง 3.2 เล อนต วช ไปท ค าส ง แก ไข และคล กเมาส จะปรากฏส งใด 3.3 เล อนต วช ไปท ค าส ง ม มมอง และคล กเมาส เล อนต วช ต อไปย งค าส งย อยช อแถบเคร องม อจะพบ ค าส งย อยของแถบเคร องม อให ด ว าช อแถบเคร องใดม เคร องหมายถ ก ( ) น าหน าช อ และแถบเคร องม อท เคร องหมายถ กน าหน าช อม ความหมายว าอย างไร 4. ค าส งหล กท ง 9 ค าส งบนแถบค าส ง Menu bar) แต ละค าส งม ไว ใช งานเพ อจ ดประสงค ใด 5. แถบเคร องม อต อไปน ม ไว ท างานในเร องใดบ างจงอธ บาย

8 28 ใบก จกรรมท 2.3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การเข าและออกจากตารางท างาน เร อง องค ประกอบของตารางท างาน 1. จากร ปหน าต างโปรแกรมเอ กเซล ให บอกช อส วนประกอบของหน าต างเอ กเซลตามหมายเลขท ก าหนด พร อมก บอธ บายความหมายของช อส วนประกอบน นด วย จ านวนแถวแต ละแผ นงาน (ช ท) ในโปรแกรมเอ กเซลม ท งหมดก แถวและม ว ธ การตรวจหาจ านวนแถว ท งหมดได อย างไร

9 29 3. จ านวนสดมภ แต ละแผ นงาน (ช ท) ในโปรแกรมเอ กเซลม ท งหมดก สดมภ และม ว ธ การตรวจหาจ านวน สดมภ ท งหมดได อย างไร 4. จากร ปหน าต างโปรแกรมเอ กเซลจงบอกช อของเซลตามหมายเลขท ก าหนดในร ป หมายเลข 1 ค อ เซล 4.2 หมายเลข 2 ค อเซล. 4.3 หมายเลข 3 ค อ เซล 4.4 หมายเลข 4 ค อ เซล 4.5 หมายเลข 5 ค อ เซล 4.6 หมายเลข 6 ค อ เซล 5. เม อเข าส โปรแกรมเอ กเซล จะเปร ยบเสม อนว าได สม ดงานมา 1 เล มซ งในสม ดงาน 1 เล มน จะ ประกอบด วย แผ นงาน (ช ท) ท งหมดก แผ นงาน 6. พ นท ท างานของโปรแกรมเอ กเซลจะแบ งเป นเซล (Cell) ซ งแต ละเซลจะเก ดจากการต ดก นระหว างแถว และสดมภ ในแต ละเซลผ ใช งานม ว ธ การใส ข อม ลได อย างไรจงอธ บาย 7. การเล อกเซลให พร อมท จะร บการใส ข อม ล เซลใดพร อมท จะร บการใส ข อม ลเราจะเร ยกเซลน นว า เซล ท างาน 7.1 ถ าต องการท าให เซล E1 เป นเซลท างานผ ใช งานจะม ว ธ การท าอย างไร

10 ถ าต องการท าให เซล A1,A2,A3,A4 เป นเซลท างานผ ใช งานจะม ว ธ การท าอย างไร 7.3 ถ าต องการท าให เซล A1,B2,A3,D5 เป นเซลท างานผ ใช งานจะม ว ธ การท าอย างไร 8. การเล อนต าแหน งของเซลท างานท าได ด งน 8.1 เล อนต วช ไปท เซล A1 แล วคล กจะได เซล A1 เป นเซลท างาน 8.2 กดแป นล กศรช ขวา ผลท ได จะเป นอย างไร 8.3 กดแป นล กศรช ซ าย ผลท ได จะเป นอย างไร 8.4 กดแป นล กศรช ล าง ผลท ได จะเป นอย างไร 8.5 กดแป นล กศรช บน ผลท ได จะเป นอย างไร 8.6 กดแป น Page Down ผลท ได จะเป นอย างไร 8.7 กดแป น Page Up ผลท ได จะเป นอย างไร 8.8 กดแป น Ctrl ค างไว และกดแป นล กศรขวา ผลท ได จะเป นอย างไร 8.9 กดแป น End และแป นล กศรขวา ผลท ได จะเป นอย างไร 8.10 กดแป น End และแป นล กศรลง ผลท ได จะเป นอย างไร

11 31 ใบก จกรรมท 2.4 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การเข าและออกจากตารางท างาน เร อง การออกจากโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งข นตอนของว ธ การออกจากโปรแกรมเอ กเซลมาพอให เข าใจ

12 32 แบบฝ กห ดบทท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน ว ว ฒนาการของตารางท างาน 1. จงบอกว ธ การใช เมาส และอธ บายถ งจ ดม งหมายของการใช งานในแต ละว ธ ด วย 2. จงอธ บายว ธ การเข าส โปรแกรมเอ กเซล 3. จงอธ บายว ธ การเล อกแถบเคร องม อร ปวาดให ปรากฏบนหน าต างโปรแกรมเอ กเซล 4. จงอธ บายว ธ การต งค าหน ากระดาษของโปรแกรมเอ กเซล 5. จงอธ บายการเก บข อม ลเป นแฟ มของโปรแกรมเอ กเซล 6. จงอธ บายว ธ การออกจากโปรแกรมเอ กเซล

13 33 ใบความร ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ รายว ชา ตารางท างาน ง 4152 ช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยน การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า ด งน 1. เคร องคอมพ วเตอร ท ม CPU ร น จอภาพส ชน ด VGA 3. แป นพ มพ 4. เมาส 5. ความจ ของหน วยความจ าหล ก (แรม) 4 เมกะไบต ในทางปฏ บ ต ควรม ความจ อย างน อย 16 เมกะไบต 6. ฮาร ดด สขนาด 100 เมกะไบต ในทางปฏ บ ต ควรม ความจ 2.1 จ กะไบต และม พ นท ว างใน ฮาร ดด สเหล ออย ประมาณ 100 เมกะไบต เพ อใช เป นท พ กข อม ลช วคราว โปรแกรมตารางท างาน Excel 7 จะต องท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ในท น จะใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การช อ WINDOWS XP ซ งผ เร ยนเคยเร ยนร มาก อนแล ว แต จะขอทบทวนการใช งานโปรแกรม WINDOWS XP เท าท จ าเป นในการใช งานบางอย างเท าน น เป ดสว ตช ต วเคร องคอมพ วเตอร และสว ตช จอภาพแล วรอส กคร จนเก ดภาพด งร ปท 2.1 แสดงว าได เข าส โปรแกรม WINDOWS XP เร ยบร อยแล ว ร ปท 2.1

14 34 ส งจ าเป นส าหร บการใช งานโปรแกรม WINDOWS XP และโปรแกรมต าง ๆ ท ท างานบน โปรแกรม WINDOWS ค อ เมาส ซ งการใช เมาส ม พ นฐานของการใช งานด งน 1. การช ค อการเล อนเมาส เพ อให ต วช ช ไปย งต าแหน งท ต องการ 2. การคล ก ค อการกดป มซ ายของเมาส หน งคร ง 3. การคล กขวา ค อการกดป มขวาของเมาส หน งคร ง 4. การด บเบ ลคล ก ค อการกดป มซ ายของเมาส อย างรวดเร วสองคร งต ดต อก น 5. การลาก ค อการกดป มซ ายของเมาส ค างไว แล วเล อนเมาส เพ อลาก (drag) ต วช ไปย ง ต าแหน งท ต องการแล วปล อย โปรแกรมท ส าค ญส าหร บการใช งานบนโปรแกรม WINDOWS ค อ โปรแกรม Explorer ซ ง สามารถท างานได หลายอย างด วยก นแต จะขอทบทวนการใช งานบางอย างเท าน นได แก การสร าง Folder การค ดลอกไฟล และการลบไฟล การเป ดโปรแกรมหร อเป ดหน าต าง Explorer จากร ปท 2.1 ให ช เมาส ไปท เร ม พร อมก บคล กเมาส ต อจากน นให เล อนเมาส ไปท Program และช เมาส ไปท Windows Explorer พร อมก บคล กเมาส เพ อ เป ดหน าต างโปรแกรม Explorer การท างานท งหมด ให ด ท ร ปท 2.2 ประกอบ เม อท างานตามข นตอนน แล วจอภาพจะเปล ยนเป นแบบเด ยวก บร ปท 2.3 แสดงว าได เป ดหน าต างโปรแกรม Explorer แล ว ร ปท 2.2 การสร าง Folder เพ อใช เก บแฟ ม จากร ปท 2.3 ช เมาส ไปท File และคล กเมาส เล อนเมาส ต อไปท New และเล อนต อไปท Folder พร อมก บคล กเมาส ผลการท างานต าง ๆ จะเหม อนก บร ปท 2.4 หล งจากน นบน จอภาพจะปรากฏ Folder ใหม ข นมาช อ New Folder ด งร ปท 2.5

15 35 ร ปท 2.3 ร ปท 2.4 ร ปท 2.5 จากร ปท 2.5 เล อนเมาส ไปช ท ข อความ New Folder และคล กเมาส รอส กคร เคอร เซอร จะ ปรากฏตรงข อความ New Folder ให แก ไข เป น MyFolder ด งร ปท 2.6 ร ปท 2.6

16 36 การค ดลอกแฟ ม จากร ปท 2.6 ให เล อนเมาส ไปท Scroll bar เพ อเล อนหน าต างให มองเห นแฟ มช อ Config.dos เพ อค ดลอกแฟ มน ไปเก บไว ย ง Folder ช อ MyFolder เม อพบแฟ ม Config.dos แล วให คล กเมาส ตรง Icon ของ Config.dos จะเก ดแถบส ข นท Icon ของ แฟ ม Config.dos ด งร ปท 2.7 ต อจากน นให เล อนเมาส ไปคล กท Edit และไปคล กท Copy ตามล าด บ ร ปท 2.7 จากร ปท 2.7 เล อนเมาส ไปท Scroll bar และเล อน Scroll bar ให มองเห น Folder ช อ MyFolder เพ อท จะเป ดหน าต าง My Folder และน าแฟ ม Config.dos ท ค ดลอกมาแล วไปเก บไว ย ง Folder น ร ปท 2.8 ว ธ การเป ดหน าต าง MyFolder ให ด บเบ ลคล กท Icon ช อ MyFolder ตามร ปท 2.8 และหน าต างของ MyFolder จะถ กเป ด ด งร ปท 2.9

17 37 ร ปท 2.9 จากร ปท 2.9 ให คล กท Edit และ Paste ตามล าด บ (บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.10) เพ อท จะน าแฟ ม Config.dos มาเก บย ง Folder ช อ My Folder เม อท าตามข นตอนเสร จ แฟ ม Config.dos จะถ กจ ดเก บลงใน Folder ช อ MyFolder โดยอ ตโนม ต ด งร ปท 2.11 ร ปท 2.10 ร ปท 2.11 แสดงการค ดลอกแฟ ม Config.dos จาก Drive C: มาเก บไว ใน Folder ช อ MyFolder ร ปท 2.11 การลบแฟ ม จากร ปท 2.11 ถ าจะลบแฟ ม Config.dos ออก จาก Folder ช อ MyFolder ให คล กท Icon ช อ Config.dos เพ อสร างแถบส และต อจากน นให ท าด งร ปท 2.12 โดยคล กท File และเล อนเมาส

18 38 ไปคล กท Delete ตามล าด บ เม อท าเสร จ จะปรากฏหน าต างด งร ปท 2.13 เพ อย นย นการลบแฟ ม ร ปท 2.12 ถ าคล กท Yes Icon ของ Config.dos จะหายไป แสดงว าแฟ ม Config.dos ได ถ กลบออกจาก Folder ช อ MyFolder เร ยบร อยแล ว (ด ร ปท 2.14 ประกอบ) ร ปท 2.13 ร ปท 2.14 แสดงภาพการลบแฟ ม Config.dos ซ ง Icon ช อ Config.dos จะหายไปจาก Folder MyFolder ร ปท 2.14

19 39 ข นตอนการออกจากโปรแกรม Windows XP จากร ปท 2.14 ให คล กท ป ม Close ป มกากบาท เพ อป ด หน าต างโปรแกรม Explorer และจอภาพจะปรากฏภาพ ด งร ปท 2.15 เม อจะออกจากโปรแกรม Windows 95 ให คล กท ป ม เร ม และเล อนเมาส ไปท Shut Down พร อม ก บคล กเมาส ด ร ปท 2.16 ประกอบ ร ปท 2.15 หล งจากคล กเมาส ท ป ม เร ม จอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.16 ร ปท 2.16 ร ปท 2.17 จากร ปท 2.17 ให คล กท ป ม tern off แล วรอ ส กคร จนกระท งปรากฏข อความ จ งจะป ดเคร องได 2.1 การเร ยกใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซลต อไปน จะเร ยกว า โปรแกรมเอ กเซล ซ งเป นโปรแกรมท ท างานในร ปของตาราง และท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows ด งน นก อนการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซลต องเร ยกใช งานโปรแกรม Windows ก อนจ งจะเร ยกใช โปรแกรมเอ กเซลได การต ดต งโปรแกรมเอ กเซลลงบนเคร องคอมพ วเตอร จะต องต ดต งโปรแกรม ระบบปฏ บ ต การ Windows ก อนและหล งจากน นให ต ดต งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ (Microsoft office) ซ งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศจะรวมเอาโปรแกรมประย กต ส าหร บใช งานในส าน กงานไว

20 40 หลายโปรแกรมด วยก น โปรแกรมเอ กเซลเป นโปรแกรมหน งในหลาย ๆ โปรแกรมของโปรแกรม ไมโครซอฟต ออฟฟ ศ ว ธ การเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซลม ข นตอนด งน 1. เป ดสว ตช ต วเคร องและรอส กคร เพ อเข าส โปรแกรม Windows 95 ด งร ปท จากร ปท 2.18 คล กเมาส ท ป ม เร ม เล อนเมาส ไปท Program และเล อนเมาส ต อไปท Microsoft Excel พร อมก บคล กเมาส (ด ร ปท 2.19 ประกอบ) แล วรอส กคร บนจอภาพจะปราฏหน าต าง ของโปรแกรมเอ กเซล ด งร ปท 2.20 ร ปท 2.18 ร ปท 2.19 แถบค าส ง แถบช อเร อง แถบเคร องม อ มาตรฐาน แถบเคร องม อ การจ ดร ปแบบ แถบส ตร แถบแสดงสถานะ ร ปท 2.20 แถบเล อน ป มเล อน 2.2 องค ประกอบและเคร องม อของโปรแกรมเอ กเซล จากร ปท 2.20 หน าต างของโปรแกรมเอ กเซลจะม องค ประกอบด งน 1. แถบช อเร อง (title bar) ค อแถบท แสดงช อของโปรแกรม 2. แถบค าส ง (menu bar) ค อแถบท แสดงค าส งหล กของโปรแกรม 3. แถบเคร องม อ (tool bar) ค อแถบท แสดง Icon (ส ญร ป) ท ใช แทนค าส งของโปรแกรมแบ ง

21 41 ออกเป น 2 ชน ดค อ 3.1 แถบเคร องม อมาตรฐาน (standard tool bar) 3.2 แถบเคร องม อการจ ดร ปแบบ (formatting tool bar) 4. แถบส ตร (formular bar) ค อแถบท ใช แสดงต าแหน งและข อม ลท บรรจ ในเซลท างาน 5. แถบเล อน (scroll bar) และป มเล อน ใช ส าหร บเล อนพ นท ของตารางท างาน 6. แถบแสดงสถานะ (status bar) ใช แสดงสถานะของตารางท างานในขณะใดขณะหน ง เคร องม อของโปรแกรมเอ กเซล การท างานก บโปรแกรมเอ กเซลม การต ดต อส งงานได 2 ว ธ ค อการต ดต อส งงานโดยใช แถบ ค าส ง หร อใช การต ดต อส งงานโดยใช แถบเคร องม อ การส งงานจะส งโดยใช การคล กเมาส เป นหล ก แถบค าส งจะประกอบด วยค าส งหล กท งหมด 9 กล มค าส งค อ 1. แฟ ม เป นกล มของค าส งท ใช จ ดการก บแฟ มข อม ล 2. แก ไข เป นกล มของค าส งท ใช ในการแก ไขปร บปร งข อม ล 3. ม มมอง เป นกล มของค าส งท ใช ในการแสดงส วนต าง ๆ ของโปรแกรมเอ กเซลให ปรากฏ หร อไม ปรากฏบนจอภาพ 4. แทรก เป นกล มของค าส งท ใช ในการขอแทรก 5. ร ปแบบ เป นกล มของค าส งท ใช ในการจ ดร ปแบบ 6. เคร องม อ เป นกล มของค าส งท เป นเคร องม อช วยในการท างาน 7. ข อม ล เป นกล มของค าส งท ใช จ ดการก บข อม ล 8. ว นโดส เป นกล มของค าส งท จะต ดต อก บโปรแกรมต าง ๆ 9. ว ธ ใช เป นกล มของค าส งท ใช ขอความช วยเหล อ การเร ยกใช ค าส งบนแถบค าส ง (menu bar) ให เล อนเมาส ไปย งค าส งท ต องการท างาน พร อมก บคล กเมาส ต วอย างเช นต องการท างาน เก ยวก บแฟ มข อม ลให ใช เมาส ไปช ท แฟ มและคล ก เมาส บนจอภาพจะปรากฏค าส งย อยของกล มค าส ง แฟ ม ด งร ปท 2.21 ถ าต องการท างานในค าส งย อยใด ก ให เล อนเมาส ไปช ท ค าส งย อยน นพร อมก บคล ก เมาส

22 42 ร ปท 2.21 ลองเล อนเมาส ไปช ท ค าส งม มมองและคล กเมาส และ เล อนเมาส ต อไปย งแถบ เคร องม อจะเห นว าค าส งย อยต าง ๆ จะม ล กษณะท แตกต างก น สามารถสร ปความแตกต างได ด งน 1. ค าส งท เป นต วเข ม หมายถ งค าส งท สามารถส งงาน ได ในขณะน น 2. ค าส งท เป นต วจาง หมายถ งค าส งท ไม สามารถ ส งงานได ในขณะน น ร ปท ค าส งท ม เคร องหมายถ ก ( ) อย หน าค าส งหมายถ งค าส งน นก าล งถ กใช งานอย 4. ค าส งท ม Icon เป นร ปบ มลงไป หมายถ งค าส งน นก าล งถ กใช งานอย 5. ค าส งท ม เคร องหมายห วล กศร ( ) อย ด านหล งหมายถ งค าส งเหล าน นจะม ค าส งย อยต อไปอ ก 6. ค าส งท ม จ ด 3 จ ด ( ) ต อท าย หมายถ งค าส งน ต องม ข อม ลเพ มเต มเพ อให ค าส งช ดเจน การใช แถบค าส ง เพ อต งค าหน ากระดาษ ก อนการท างานในโปรแกรมเอ กเซลควรม การต งค า หน ากระดาษ การต งค าหน ากระดาษม ข นตอนด งน 1. บนแถบค าส งให ใช เมาส คล กท แฟ ม จะปรากฏค าส งย อยด งร ปท 2.21 ให เล อนเมาส ต อไปท ต ง ค าหน ากระดาษและคล กเมาส บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.23

23 43 ร ปท ในส วนของการวางแนวให เล อกแนวต งหร อแนวนอนโดยการคล กให เก ดป มด าในช องท เรา ต องการ 3. ในส วน ปร บอ ตราส วนในรายการ ปร บเป น ปกต ต งไว 100% ใส ต วเลขส ดส วนเป นเปอร เซ นต ส าหร บพ มพ ย อ ขยาย 4. ในส วนของขนาดกระดาษให คล กท ป มเล อน () เพ อเล อกขนาดของกระดาษ ปกต เล อกขนาด A4(210x297) mm 5. ในส วนค ณภาพการพ มพ ปกต ให เล อก 300 dpi 6. การต งขอบกระดาษจากร ปท 2.23 ให คล กเมาส ท ระยะขอบ บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.24 ให ต งระยะขอบ บน ล าง ซ าย ขวา ห วกระดาษ ท ายกระดาษ ตามต องการในส วนของการจ ดกลางให เล อกตามแนวนอน 7. จากร ปท 2.24 ให คล กเมาส ท ห วกระดาษ/ท ายกระดาษ บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.25 ในส วนของห วกระดาษใช เมาส คล กป มเล อนแล วคล กเล อกค าว าไม ม ในส วนของท ายกระดาษใช เมาส คล กป มเล อนแล วคล กเล อกค าว าไม ม 8. จากร ปท 2.25 คล กเมาส ท แผ น บนจอภาพจะปรากฏภาพด งร ปท 2.26 ในส วนพ มพ ถ าต องการ พ มพ ลงบนกระดาษโดยไม ให เห นเส นแบ งเซลให คล กท ช องแบ งเซลไม ให ม ป มด า

24 44 9. ตอบตกลงโดยคล กท ตกลง ร ปท 2.24 ร ปท 2.25

25 45 ร ปท 2.26 การใช แถบค าส งเพ อเล อกม มมองของโปรแกรมเอ กเซล แถบเคร องม อต าง ๆ ของโปรแกรมเอ กเซล ผ ใช งานต องการให แถบ เคร องม อใดปรากฏบนจอภาพ หร อไม ปรากฏบนจอภาพก สามารถท าได โดยม ว ธ การด งน 1. คล กเมาส ท ม มมอง และเล อนเมาส ไปท ค าส งย อยช อ แถบเคร องม อบนจอภาพจะ ปรากฏค าส งย อยช อแถบ เคร องม อต าง ๆ อ กหลายช อแถบ เคร องม อด งร ปท 2.27 ผ ใช งาน ต องการให เคร องม อใดปรากฏ บนจอภาพให คล กท ช อแถบ เคร องม อน นให ม เคร องหมายถ ก ( ) อย หน าช อแถบเคร องม อ ร ปท 2.27

26 46 2. โดยท วไปแถบเคร องม อท ปรากฏบนจอภาพจะม อย 2 แถบเคร องม อค อ แถบเคร องม อ มาตรฐานและแถบเคร องม อการจ ดร ปแบบด งน นช อค าส งย อยของแถบเคร องม อช อ มาตรฐาน และ จ ดร ปแบบจะต องม เคร องหมายถ ก ( ) อย หน าช อ ด งร ปท จากร ปท 2.27 ให คล กเมาส ท แถบเคร องม อช อ ร ปวาด หน าตาของโปรแกรมเอ กเซลจะ เปล ยนไปเหม อนก บร ปท 2.28 ร ปท 2.28 การเร ยกใช แถบเคร องม อ แถบเคร องท ม ไว ใช งานม อย ด วยก นหลายชน ด แต ท ใช งานอย เป นประจ าม อย ด วยก น 2 ชน ดค อ แถบเคร องม อมาตรฐานและแถบเคร องม อการจ ดร ปแบบ แถบเค องม อท ง 2 ชน ดจะเป นท ต งของ Icon ท ใช แทนค าส ง ผ ใช งานสามารถใช งานได โดยการคล กท Icon น น

27 47 ต วอย างของแถบเคร องม อและการใช งาน ต วอย างแถบเคร องม อมาตรฐานและการใช งาน Icon (ส ญร ป) ประโยชน ของการใช งาน ใช ในการสร างแฟ มเอกสารใหม ใช ในการเป ดแฟ มเอกสารข นมาใช งาน ใช ในการเก บแฟ มเอกสารท ใช งานอย ในขณะน นลงบนฮาร ดด สก หร อแผ นบ นท ก พ มพ เอกสารท ใช งานอย ในขณะน นออกมาทางเคร องพ มพ ต ดข อความหร อต ดภาพออกจากแฟ ม ใช ในการค ดลอกข อความหร อภาพ วางข อความหร อภาพลงในต าแน งท ต องการจากการใช ค าส งการค ดลอกมาแล ว ยกเล กค าส งท เราได ส งงานมาแล ว ต วอย างแถบเคร องม อการจ ดร ปแบบและการใช งาน Icon (ส ญร ป) ประโยชน ของการใช งาน ก าหนดร ปแบบ (Font) ของต วอ กษร ก าหนดขนาดของต วอ กษร ก าหนดข อความให เป นต วหนาหร อต วปกต ก าหนดข อความให เป นต วเอ ยงหร อต วปกต ก าหนดข อความให เป นต วข ดเส นใต หร อไม ข ดเส นใต ก าหนดข อความให เป นแบบช ดซ ายส ดของบรรท ด ก าหนดข อความให เป นแบบอย ก งกลางบรรท ด ก าหนดข อความให เป นแบบช ดขวาส ดของบรรท ด ก าหนดข อความให ช ดขอบซ ายและขอบขวา

28 48 การก าหนดเร ยกเคร องม อเอง ในการเร ยกใช เคร องม อบางเคร องม อข นมาใช งานม ว ธ การและข นตอนด งน 1. ให คล กท ม มมองและเล อนเมาส ไปท แถบเคร องม อ และเล อนเมาส ต อไปย ง ก าหนดเอง พร อมก บคล กเมาส จะพบหน าต างให ผ ใช งานสามารถเล อกเคร องม อเพ อน ามาใช งานได ตามความต องการ (ด ร ปท 2.29 ประกอบ) ถ าร ปภาพท ปรากฏไม เหม อนก บร ปท 2.29 ให คล กท ค าส ง ร ปท ในส วนของประเภทเป นรายการให เล อกเมน เคร องม อ เช นถ าคล กท แฟ มทางด านขวาจะ ปรากฏIcon ของเคร องม อด งร ปท 2.29 แต ถ าคล กท แก ไขในส วนของประเภททางด านขวาจะปรากฏ Icon ของเคร องม อด งร ปท 2.30 ร ปท ต องการเคร องม อใดให ใช เมาส คล กลากเคร องม อน นไปวางบนแถบเคร องม อ 4. คล กท ป มป ด

29 ล กษณะของต วช การต ดต อส อสารระหว างผ ใช งานก บโปรแกรมเอ กเซลม ว ธ การ ต ดต อส อสารท สะดวกและรวดเร วไม ว าจะเป นการใส ข อม ล การลบข อม ล การท างานต าง ๆ ท งหมดท เรา ต องการสามารถท าได อย างง ายดายโดยการใช เมาส เล อนไปช ย งต าแหน งท ต องการและใช การคล กเมาส หร อการลากเมาส แต เม อผ ใช งานเล อนเมาส ไปย งต าแหน งต าง ๆ บนหน าต างโปรแกรมเอ กเซล ล กษณะ ของต วช จะเปล ยนไปตามต าแหน งท อย ด งน ร ปร างของต วช ความหมาย บร เวณท ปรากฏ ให เล อนต วช ไปช ย งต าแน งของ ค าส งท ต องการ แถบช อโปรแกรม แถบค าส ง แถบเคร องม อมาตรฐาน แถบการ จ ดร ปแบบ แถบเล อน พร อมท จะพ มพ ข อความ ช ต าแหน งของสดมภ และแถวท ต องการจะเปล ยนความกว าง ช ต าแหน งเซลท ต องการเพ มเต ม ข อม ลโดยอ ตโม ต ช ต าแหน งในเซลตารางท างาน ในกรอบส าหร บเต มข อความ ขอบของห วสดมภ หร อขอบของ ห วแถว ม มล างขวาของพ นท ท างานหร อ เซลท างาน เซลในตารางท างาน 2.3 องค ประกอบของตารางท างาน หน าต างของโปรแกรมเอ กเซลจะประกอบด วยส วนต าง ๆ หลายส วน ในส วนท กล าวมาแล วค อ ส วนของเคร องม อท ต งอย บนแถบเคร องม อ นอกจากส วนของเคร องม อแล วส วนท ส าค ญต อมาค อส วน ของตารางท างานซ งจะถ กออกแบบให อย ในร ปของหน าต างท สามารถขยายหร อลดขนาดของหน าต างลง ได ตารางท างานของโปรแกรมเอ กเซลเปร ยบเหม อนกระดาษแผ นใหญ ท ถ กก าหนดให พ นท ท งหมด ท างานในร ปของตาราง โดยแบ งพ นท ส าหร บใส ข อม ลออกเป นส วน ๆ ซ งเร ยกว าเซล (Cell) แต ละเซลจะ เก ดจากการต ดก นของสดมภ และแถว จ านวนสดมภ จะม ท งหมด 256 สดมภ ต งช อเป น A,B,C,Z,AA,BB,CC,IV จ านวนแถวจะม ท งหมด แถวต งช อแถวเป น 1,2, ช อของ เซลแต ละเซลจะถ กเร ยกช อตามช อของสดมภ และช อของแถว ต วอย างเช น ช อเซล A1 ค อเซลท อย ใน สดมภ ท A แถวท 1 ช อเซล E7 ค อเซลท อย ในสดมภ ท E แถวท 7 เป นต น

30 50 ในการเป ดใช งานตารางท างานของโปรแกรมเอ กเซลแต ละคร งจะเปร ยบเหม อนก บท างานอย บนสม ดงาน 1 เล ม ซ งในสม ดงาน 1 เล มจะประกอบด วย แผ นงาน (Sheet) จ านวน 255 แผ นงาน ซ งแผ น งาน 1 แผ นงานก ค อกระดาษแผ นใหญ ท แบ งพ นท ท งหมดเป นตารางท างานโดยแบ งเป น 256 สดมภ แถว ด งน นการจ ดเก บแฟ มข อม ลของโปรแกรมเอ กเซลแต ละแฟ มข อม ลหมายถ งการจ ดเก บแฟ ม สม ดงาน 1 เล มน นเอง แถบช อแฟ มข อม ล แถบช อสดมภ แถบช อแถว แถบช อ ตารางท างาน เซล E2 พ นท ใส ข อม ล (เซล) 1. แถบช อแฟ มข อม ล เป นท ต งของช อแฟ มข อม ล หร อช อสม ดท างาน ท ก าล งใช งานอย ในกรณ ท สร างแฟ มข อม ลใหม โปรแกรมเอ กเซลจะต งช อให เองโดยอ ตโนม ต จะใช ช อแฟ มข อม ลว า Book1 2. แถบสดมภ เป นแถบตามแนวนอนม ช อเร มต งแต A,B,C,Z,AA,BB,CC,IV รวมท งหมด 256 สดมภ โดยท วไปสดมภ จะปรากฏให เห นในหน าต างประมาณ 9 สดมภ แต สามารถเร ยกใช งานสดมภ อ น ๆ ให มาปรากฏในหน าต างได โดยการใช เมาส คล กท ป มเล อนขวาซ ายท อย ด านล างของหน าต าง 3. แถบช อแถว เป นแถบตามแนวต งม ช อเร มต งแต 1,2,3,65536 รวมท งหมด แถว ส าหร บแถวท มองไม เห นในหน าต างสามารถเร ยกใช งานแถวอ น ๆ ให มาปรากฏในหน าต างได โดยการใช เมาส คล กท ป มเล อนข นลงท อย ด านขวาส ดของหน าต าง 4. พ นท ใส ข อม ล (เซล) พ นท ใส ข อม ลซ งเราเร ยกว าเซล ถ าจะก าหนดให เซลใดสามารถใส ข อม ลได ผ ใช งานต องใช เมาส คล กท เซลน น เซลแต ละเซลสามารถท จะขยายให ใหญ ได ตามความต องการ หร อจะลดขนาดลงก ได ข อม ลท ใส ลงในเซลจะเป นข อม ลท เป นข อความ ข อม ลจ านวน หร อส ตรก ได

31 51 5. แถบช อตารางท างาน เป นแถบท อย ด านล างส ดของหน าต างท ม ข อความ Sheet1,Sheet2,Sheet3 ซ งเป นช อของตารางท างานในแต ละแผ นงานจากท งหมดจ านวน 255 แผ นงาน ถ า ต องการไปท างานท แผ นงานใดให ใช เมาส คล กไปท แผ นงานน น เช นต องการท างานท แผ นงานท 2 ให ใช เมาส คล กท ข อความ Sheet 2 การป อนข อม ลจะท าได ก ต อเม อผ ใช งานต องท าให เซลท ต องการป อนข อม ลเป นเซลท างาน (Active cell) โดยการคล กเมาส ท เซลท ต องการป อนข อม ล เม อเซลใดเป นเซลท างาน ช อและต าแหน งของ เซลจะปรากฏในแถบส ตรพร อมข อม ลท ป อนลงในเซล การเล อกเซลให เป นเซลท างานนอกจากจะเล อก คร งละ 1 เซลแล วย งม ว ธ การเล อกเซลให เป นเซลท างานคร งละหลาย ๆ เซลได อ ก ในกรณ ท ต องการเล อก เซลหลาย ๆ เซลต ดก นให เป นเซลท างานพร อมก นท าได โดยคล กเมาส ท เซลแรกท อย ขอบซ ายบนส ดให เป นเซลท างาน แล วเล อนต วช ไปท เซลส ดท ายท ต องการให เป นเซลท างานจะอย ท ขอบขวาล างส ดกดแป น Shift ค างไว พร อมก บคล กเมาส หร อจะท าโดยการคล กเมาส ท เซลแรกท อย ท ขอบซ ายบนส ดและลากเมาส ไปย งเซลล างขวาส ดก จะได เซลท างานหลาย ๆ เซลต ดก น แต ถ าต องการเล อกเซลท างานพร อมก นหลาย ๆ เซลและเซลเหล าน นไม ต ดก นท าได โดยคล กเมาส ท เซลแรกท ต องการให เป นเซลท างานแล วกดแป น Ctrl ค างไว และเล อนต วช ไปย งเซลท ต องการให เป นเซลท างานพร อมก บคล กเมาส ท าเช นน เร อยไปถ าต องให เซลอ น ๆ เป นเซลท างานอ ก ร ปท 2.31 แสดงการเล อกเซล B2 ให เป นเซลท างาน เพ ยงเซลเด ยวท าได โดยเล อนต วช ไปคล กท เซล B2 ร ปท 2.31 ร ปท 2.32 ร ปท 2.32 แสดงการเล อกเซลหลาย ๆ เซลท อย ต ดก นให เป นเซลท างานได แก เซลA2,A3,A4,B2,B3,B4 กระท าได โดยคล กเมาส ท เซล A2 ให เป นเซลท างาน แล ว เล อนต วช ไปท เซล B4 กดแป น Shift ค างไว พร อมก บคล ก เมาส หร อจะท าโดยการคล กเมาส ท เซล A2 และลากเมาส ไปย งเซล B 4 ก ได

32 52 ร ปท 2.33 แสดงการเล อกเซลหลาย ๆ เซลท ไม ต ดก นให เป นเซลท างานได แก เซล B1,A3,C3 ท าได โดยคล ก เมาส ท เซล B1 แล วกดแป น Ctrl ค างไว และเล อนต วช ไปย ง เซล A3พร อมก บคล กเมาส เล อนต วช ไปย งเซล C3 และกด แป น Ctrl ค างไว พร อมก บคล กเมาส ก จะได เซล B1,A3,C3 เป นเซลท างานพร อม ๆ ก นตามท ต องการ ร ปท การออกจากโปรแกรมเอ กเซล ถ าต องการออกจากโปรแกรมเอ กเซลหร อต องการเล กท างานเพ อกล บไปย งโปรแกรม Windows ม ว ธ การท าอย 2 ว ธ ค อ 1. คล กท ป มป ด ( ) บนแถบช อท ม ข อความ Microsoft Excell หร อ 2. คล กท แถบค าส งตรงค าส งหล กค าส ง แฟ ม แล วเล อนต วช ไปท ค าส งย อยช อ จบการท างาน พร อมก บคล กเมาส (ด ร ปท 2.34 ประกอบ) การเล กท างานหร อออกจากโปรแกรมเอ กเซลถ าผ ใช งานย งไม ได บ นท กแฟ มข อม ลท ก าล ง ท างานอย ในขณะน นโปรแกรมเอ กเซลจะย งไม เล กท างานแต จะเป ดหน าต างกรอบโต ตอบเพ อสอบถาม ผ ใช งานว าต องการบ นท กแฟ มข อม ลน หร อไม ด งร ปท 2.35 ถ าตอบใช โดยการคล กท ใช โปรแกรมเอ ก เซลจะท าการบ นท ก แฟ มข อม ล แต ถ าตอบไม ค อ คล กท ไม โปรแกรมเอ กเซลจะ ไม บ นท กแฟ มข อม ลและจะ ออกจากโปรแกรมเอ กเซล ท นท แต ถ าตอบยกเล กค อคล ก ท ยกเล กโปรแกรมเอ กเซลจะ กล บมาย งตารางท างาน เช นเด มจะไม สามารถออกจาก โปรแกรมเอ กเซลได

33 53 ร ปท 2.35 ร ปท 2.35 กรอบโต ตอบก อนเล กใช งานโปรแกรมเอ กเซลในกรณ ท ย งไม ได บ นท กแฟ มข อม ล

34 54 แบบส งเกตพฤต กรรมการท างานของผ เร ยนเป นกล ม ค าช แจง ผ สอนส งเกตการท างานของผ เร ยน โดยการท าเคร องหมายถ ก ลงในช องท ตรงก บความเป นจร ง พฤต กรรม การวางแผน ในการท างาน การแบ งงานก น ร บผ ดชอบ การร บฟ งความ ค ดเห นของ สมาช ก การน าเสนอ ผลงาน ความค ด ร เร ม สร างสรรค รวมคะแนน กล มท เกณฑ การประเม น ให คะแนน 3 ถ าการท างานน นอย ในระด บด ให คะแนน 2 ถ าการท างานน นอย ในระด บพอใช ให คะแนน 1 ถ าการท างานน นอย ในระด บต องปร บปร ง

35 55 บ นท กผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ท ลงช อ คร ผ สอน.../.../...

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน

ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน 1. จ ดประสงค ให ผ เร ยนสามารถ 1.1 ป อนและแก ไขข อม ลในตารางท างาน 1.2 จ ดร ปแบบข อม ลในตารางท างาน 1.3 ใช ส ตรและฟ งก ช นในการค านวณค าของข อม ลในตารางท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล สารบ ญ หน า ก าหนดการสอน หน วยท 1 เร อง มาร จ กก บโปรแกรมตารางงานก นเถอะ จ านวน 7 ช วโมง

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา

เอกสารประกอบการสอน ว ชา เอกสารประกอบการสอน ว ชา การใช โปรแกรมส าเร จร ปในช ว ตประจ าว น รห สว ชา ศท 072006 หน วยการเร ยนท 3 การใช โปรแกรมพ มพ เอกสารไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) จ านวน 9 ช วโมง จ ดประสงค การเร ยนร เพ อให

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร แผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขางานเทคโนโลย ส าน กงาน รห สว ชา 3204-2306 ว ชา การใช โปรแกรมเพ องานค านวณ โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS)

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) หน วยท 2 เร องการใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) ส ปดาห ท 3-4 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. Windows XP ก บการใช งานเบ องต น 2. การจ ดการไฟล (File) โฟลเดอร (Folder) และด สก ด วย Windows

More information

หน าจอและการพ มพ ข อความ

หน าจอและการพ มพ ข อความ 1 หน าจอและการพ มพ ข อความ บทนา โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การค านวณเก ยวก บต วเลข และการท

More information

ป. ๑-๓ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย

ป. ๑-๓ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel 1 ใบความร ท 1 ประกอบโปรแกรมบทเร ยน เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel (คร งท 1) ว ชา คอมพ วเตอร รห สว ชา ง 22206 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2... 1. มาร จ กก บ Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft

More information

หน วยการเร ยนท 7 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมโปรแกรมตารางค านวณ

หน วยการเร ยนท 7 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมโปรแกรมตารางค านวณ -159- หน วยการเร ยนท 7 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมโปรแกรมตารางค านวณ สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เป นโปรแกรมตารางค านวณท น ยมใช ก นมากในส าน กงาน ม ส วนประกอบท เป นเซลล เป นตารางในแผ นงานช

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

ค ม อแผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม ว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน ค าเต อน

ค ม อแผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม ว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน ค าเต อน 1 ค ม อแผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม รห สว ชา 2201-2404 ว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน ค าเต อน สงวนล ขส ทธ ตามกฏหมาย หากผ สอนม ความจ

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ร จ กก บ Microsoft Excel 2. การเข าส โปรแกรม 3. ส วนประกอบต าง ๆ ของ Microsoft Excel 4. การจ ดการเว

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา 2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลคา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information