ค าแนะน าในการเตร ยมต นฉบ บ

Size: px
Start display at page:

Download "ค าแนะน าในการเตร ยมต นฉบ บ"

Transcription

1

2 ค าแนะน าในการเตร ยมต นฉบ บ เร องท ต พ มพ บทความว จ ย บทความปร ท ศน หร อบทความว ชาการ การเตร ยมต นฉบ บ 1. ภาษา เป นภาษาไทยหร อภาษาอ งกฤษ 2. การพ มพ พ มพ หน าเด ยวบนกระดาษขนาด A4 ด วย ไมโครคอมพ วเตอร โปรแกรม ไมโครซอฟเว ร ด ต วอ กษร Cordia new ขนาด 14 ต วอ กษรต อน ว ความยาวไม ควรเก น 10 หน า (รวมบทค ดย อภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ) 3. การเร ยงล าด บเน อหา 3.1 ช อเร อง (Title) ควรส น ช ดเจน และต องส อเป าหมายหล กของการศ กษาว จ ย ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ 3.2 ช อผ เข ยน เป นภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ส าหร บท อย (ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ) ให พ มพ เป นเช งอรรถ (Footnote) ในหน าแรกของบทความ 3.3 บทค ดย อ (Abstract) ควรเป นเน อหาท ส น ช ดเจนและเข าใจง าย โดยรวมเหต ผลในการ ศ กษาว จ ย อ ปกรณ ว ธ การ ตลอดจนผลการศ กษาและสร ปด วย ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ไม ควร เก น 200 ค า และให ระบ ค าส าค ญ (keywords) ไว ท ายบทค ดย อแต ละภาษาด วย (บทความปร ท ศน อาจไม ต องม บทค ดย อ) 3.4 ค าน า (Introduction) แสดงความเป นมาและเหต ผลท น าไปส การศ กษาว จ ย อาจรวมการ ตรวจเอกสาร (Review of Literature) และว ตถ ประสงค ของการศ กษาว จ ยไว ด วย 3.5 อ ปกรณ และว ธ การ (Materials and Methods) ให บอกรายละเอ ยดว สด อ ปกรณ ท ใช ตลอดจนว ธ และแบบจ าลองการศ กษาว จ ยท ช ดเจน และสมบ รณ 3.6 ผลการศ กษาหร อผลการทดลอง (Results) ให บรรยายผลการศ กษาว จ ย พร อมเสนอ ข อม ลในร ปแบบ ตารางหร อภาพประกอบได โดยตารางหร อภาพ ให จ ดท าเป นภาษาอ งกฤษท งหมด 3.7 ว จารณ (Discussion) ควรเช อมโยงก บผลการศ กษาว าสอดคล องก บสมม ต ฐาน หร อ แตกต างไปจากผลงานว จ ยท ม ผ รายงานไว ก อนหร อไม อย างไรและด วยเหต ใด โดยม พ นฐานการอ างอ งท เช อถ อได ว จารณ อาจน าไปรวมก บผลการศ กษาเป นผลการศ กษาและว จารณ (Results and Discussion) 3.8 สร ป (Conclusion) ควรสร ปผลท ได ร บจากการศ กษาว จ ย ว าเป นไปตามว ตถ ประสงค หร อไม พร อมให ข อเสนอแนะ หร อระบ อ ปสรรคและแผนงานว จ ยท จะด าเน นการต อไป 4. ก ตต กรรมประกาศ หร อ ค าขอบค ณ (Acknowledgement) อาจม หร อไม ม ก ได เป นการแสดงความขอบค ณแก ผ ท ช วยเหล อในงานว จ ย แต ไม ได เป น ผ ร วมงานว จ ย 5. เอกสารอ างอ ง (References) 5.1 ในเน อเร อง ไม ควรอ างอ งถ งเร องท ไม เก ยวข องหร อห างไกล ระบบท ใช อ างอ งค อ ระบบช อ และป (Name-and-year System) ในเอกสารภาษาไทย ให ใช ช อต วและป พ.ศ. เช น สมชาย (2545) รายงานว า หร อ (สมชาย, 2545) หากม ผ เข ยน 2 คน ให ใช เป น สมชาย และสมหญ ง (2547) รายงานว า หร อ (สมชาย และสมหญ ง, 2547) และถ าม ผ เข ยนต งแต 3 คนข นไป ให ใช ช อคนแรกแล วตามด วยค าว า และคณะ เช น สมชาย และคณะ (2546) รายงานว า หร อ (สมชาย และคณะ, 2546) ในกรณ เอกสารเป นภาษาอ งกฤษ ให ใช ช อสก ลและป ค.ศ. เช น Johny (2003) หร อ (Johny, 2003) ถ าผ เข ยนม 2 คน ให ใช เป น Johny and Walker (2004) หร อ (Johny and Walker, 2004) หากม มากกว า 3 คน ให ใช เป น Johny et al. (2005) หร อ (Johny et al., 2005) ส าหร บในบ ญช เอกสารอ างอ ง ให ใส ช อผ เข ยนท กคน ห ามใช ค าว า และคณะ หร อ et al. 5.2 ในบ ญช เอกสารอ างอ ง ให เร ยงล าด บเอกสารภาษาไทยก อนภาษาอ งกฤษ โดยเร ยง ตามล าด บอ กษรในแต ละภาษา ตามร ปแบบการเข ยนม ด งน 1) วารสาร (Journals) ช อผ เข ยน. ป ท พ มพ. ช อเร อง. ช อวารสาร (เข ยนเต ม) ป ท (ฉบ บท ): เลขหน าเร มต น-เลข หน าท ส นส ด. ภาณ ธนธ ารงก ล และ ร าไพพรรณ อภ ชาต พงศ ช ย ความร ท ศนคต และการ ปฏ บ ต ของเกษตรกรท ผ านการฝ กอบรม จากศ นย เคร อข าย ปราชญ ชาวบ าน จ งหว ดนครสวรรค. วารสารเกษตร 29(1): Barcenas, N.M., T.R. Unruh and L.G. Neven DNA diagnostics to identify internal feeders (Lepidoptera: Tortricidae) of pome fruits of quarantine importance. Journal of Economic Entomology 98(2): ) หน งส อ และต ารา (Books & Textbooks) ช อผ เข ยน. ป ท พ มพ. ช อหน งส อ. ส าน กพ มพ, เม องท พ มพ. จ านวนหน าท งหมด. ส ญช ย จต รส ทธา เทคโนโลย เน อส ตว. โรงพ มพ ม งเม อง, เช ยงใหม. 367 หน า. Gullan, P.J. and P.S. Cranston The Insects: An Outline of Entomology. 3rd ed. Blackwell Publishing, Malden. 505 p. 3) เร องย อยในต าราหร อหน งส อท ม ผ เข ยนแยกเร องก นเข ยน และม บรรณาธ การ ช อผ เข ยน. ป ท พ มพ. ช อเร องย อย. หน า เลขหน าเร มต น-เลขหน าท ส นส ด. ใน: ช อบรรณาธ การ, (บก.) ช อหน งส อ. ส าน กพ มพ, เม องท พ มพ. ด ารง เวชก จ และ สมบ รณ ทองสก ล เทคน คการใช สารป องก นก าจ ดศ ตร พ ช. หน า ใน: ส ว ฒน รวยอาร ย (บก.). แมลงและส ตว ศ ตร ท ส าค ญของพ ชเศรษฐก จและ การบร หาร. ห างห นส วนจ าก ด ไอเด ยสแควร, กร งเทพฯ. Tilgner, E.H Phasmida (Slick and leaf insects). pp In: V.H. Resh and R.T. Carde (eds). Encyclopedia of Insects. 2nd ed. Academic Press, London. 4) ว ทยาน พนธ ช อผ เข ยน. ป ท พ มพ. ช อเร อง. ระด บว ทยาน พนธ. สถาบ นการศ กษา. เม องท พ มพ. จ านวนหน าท งหมด. ร ชน ภ ทรวาโย ผลของน าตาลในสารละลายย ดอาย ท ม ต อเมแทบอล ซ มของน าตาล และก จกรรมของเอนไซม อ นเวอร เทสในดอกกล วยไม สก ลหวาย. ว ทยาน พนธ ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต. มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร, กร งเทพฯ. 84 หน า. 5) เอกสารว ชาการอ น ๆ ช อผ เข ยน หร อหน วยงาน. ป ท พ มพ. ช อเร องหร อช อหน งส อ. ประเภทของเอกสาร. สถาบ น หร อหน วยงานท จ ดพ มพ, เม องท พ มพ. จ านวนหน าท งหมด. ทว ศ กด ชโยภาส แมลงศ ตร ปาล มน าม นในประเทศไทย. เอกสารว ชาการ. กองก ฏและ ส ตวว ทยา กรมว ชาการเกษตร, กร งเทพฯ. 126 หน า. 6) ส ออ เล คทรอน คส ช อผ เข ยน. ป ท พ มพ. ช อเร อง. (ระบบออนไลน ). แหล งข อม ล: ช อ Website (ว นเด อนป ท ส บค นข อม ล). กรมว ชาการเกษตร เช อโรค (Pathogen). (ระบบออนไลน ). แหล งข อม ล: fielcrops/ipm/th/books/cabi_natural_enemies_1/book_3.html (28 ม นาคม 2555). Wedmann, S., S. Bradler and J. Rust The first fossil leaf insect: 47 million years of specialized cryptic morphology and behavior. (Online). Available:http://www.pnas.org/content/104/2/565.full ( December 16, 2009). ร ปแบบในการใช ภาษาอ งกฤษในเน อเร องภาษาไทย - ช อว ทยาศาสตร ค าข นต นให ใช อ กษรต วใหญ และใช อ กษรต วเอน Meloidogyne incognita - ช อเฉพาะ ให ข นต นด วยอ กษรต วใหญ ท กค า Berdmann, Marschner - ภาษาอ งกฤษท งในวงเล บและนอกวงเล บ ให ใช ต วเล ก completely randomized design, (transition period) - ต วย อ ให ใช อ กษรต วใหญ ท งหมด และควรม ค าเต มบอกไว ในการใช คร งแรก (randomized complete block design, RCBD) - ห วข อเร อง ให ข นด วยอ กษรต วใหญ Abstract, Introduction - ค าแรกท ตามหล ง ค าส าค ญ ให ข นต นด วยอ กษรต วใหญ Keywords: Mango, chlorophyll การส งเร องเพ อต พ มพ ให ส งต นฉบ บ หร อ Online submission การตอบร บบทความ บทความท ต พ มพ ในวารสาร ต องได ร บการประเม นจากผ ทรงค ณว ฒ

3 วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต (JOURNAL OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND LIFE QUALITY) ผ จ ดพ มพ เคร อข ายบร หารการว จ ย Publisher Research Administrative Network ก าหนดการพ มพ วารสารราย 4 เด อน (3 ฉบ บ/ป ) ฉบ บท 1 มกราคม-เมษายน ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ฉบ บท 3 ก นยายน-ธ นวาคม Publication Tri-annually Issue 1 January-April Issue 2 May-August Issue 3 September-December ว ตถ ประสงค เป นวารสารสาขามน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ท ต พ มพ ผลงานว จ ยของ น กว ชาการและบ คคลท วไปท ม ค ณภาพ และสามารถน าไปใช ประโยชน โดยเฉพาะ เพ อการพ ฒนาช มชนและเพ มค ณภาพช ว ต โ ด ย ก า ร ส น บ ส น น จ า ก ส า น ก ง า น คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) Objective To be Humanities and Social Sciences journal published the results of research scholars and the general quality and can be used, especially for community development and enhance the quality of life. The journal was supported by the Office of the Higher Education Commission (OHEC) ท ปร กษา รศ.นพ. ก าจร ตต ยกว Consultants Kamjorn Tatiyakavee, M.D., Assoc. Prof. เลขาธ การคณะกรรมการการอ ดมศ กษา Secretary-General, OHEC นางสาวอาภรณ แก นวงศ Aporn Kanvong, Ms. รองเลขาธ การคณะกรรมการการอ ดมศ กษา Deputy Secretary-General, OHEC ดร.ส ภ ทร จ าปาทอง Suphat Champatong, Ph.D. รองเลขาธ การคณะกรรมการการอ ดมศ กษา Deputy Secretary-General, OHEC นายอาณ ต พงศ ส วรรณ Arnut Pongsuwan, Mr. ผ อ านวยการส าน กประสานและส งเสร ม ก จการอ ดมศ กษา Director Bureau of Cooperation and Promotion, OHEC บรรณาธ การ ศ.ดร.ส ญช ย จต รส ทธา Editor Sanchai Jaturasitha, Ph.D., Prof. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม Chiang Mai University ผ ช วยบรรณาธ การ ดร.จาร ร นทร ภ ระย า Asst. Editor Jarurin Pooraya, Ph.D. ส าน กประสานและส งเสร มก จการอ ดมศ กษา Bureau of Cooperation and Promotion, OHEC รศ.ดร.ไสว บ รณพาน ชพ นธ Sawai Buranapanichpan, Ph.D., Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม Chiang Mai University กองบรรณาธ การ ศ.นพ.ว ระช ย โควส วรรณ Editorial Board Weerachai Kosuwon, M.D., Prof. (ฝ ายว ชาการ) มหาว ทยาล ยขอนแก น (Academic) Khon Kaen University ผศ.ดร.ภ พงษ พงษ เจร ญ Pupong Pongcharoen, Ph.D., Asst. Prof. มหาว ทยาล ยนเรศวร Naresuan University รศ.ดร.ก าน จ นทร พรหมมา Kan Chantrapromma, Ph.D., Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยหาดใหญ Hat Yai University รศ.ดร.ส ธรรม น ยมวาส Sutham Niyomwas, Ph.D., Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร Prince of Songkla University รศ.ม กดา ส ขสว สด Mookda Suksawat, Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลศร ว ช ย Rajamangala University of Technology Srivijaya

4 กองบรรณาธ การ (ฝ ายการจ ดการ) ส าน กงานและ การต ดต อ วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต (JOURNAL OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND LIFE QUALITY) รศ.ดร.ช ตณรงค ศ ร สถ ตย ก ล Chitnarong Sirisathitkul, Ph.D., Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ Walailak University รศ.ดร.อน นต ทองระอา Anan Tongraar, Ph.D., Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร Suranaree University of Technology ผศ.ดร.จ ตต มา เจร ญพาน ช Jittima Charoenpanich, Ph.D., Asst. Prof. มหาว ทยาล ยบ รพา Burapha University ผศ.ดร.ปฐมท ศน จ ระเดชะ มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ Pathomthat Chiradeja, Ph.D., Asst. Prof. Srinakharinwirot University ผศ.ดร.อร ศร เท ยนประเสร ฐ Alice Thienprasert, Ph.D., Asst. Prof. มหาว ทยาล ยศ ลปากร Silpakorn University ผศ.ดร.ส พ ฒน ก เก ยรต ก ล Supath Kookiattikoon, Ph.D., Asst. Prof. มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน Ubon Ratchathani University รศ.ดร.นาธาน บาเดนอค Nathan Badenoch, Ph.D., Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยเก ยวโต Kyoto University นางสาวผ องพรรณ ป นตาโมงค Editorial Board Phongphan Pintamong (Management) กองบรรณาธ การวารสารการพ ฒนาช มชน Office and Editorial Board, Journal of Community และค ณภาพช ว ต เคร อข ายบร หารการว จ ย Inquiries Development and Life Quality, Upper ภาคเหน อตอนบน คณะเกษตรศาสตร Northern Research Administrative Network, มหาว ทยาล ยเช ยงใหม Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, จ. เช ยงใหม Chiang Mai 50200, Thailand โทรศ พท ต อ 102 Tel: ext 102 โทรสาร ต อ 103 Fax: ext กองบรรณาธ การขอสงวนส ทธ ในการตรวจและแก ไขบทความท เสนอเพ อการต พ มพ ในวารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต The Editorial Board claims a right to review and correct all articles submitted for publishing บทความหร อข อความค ดเห นใด ๆ ท ปรากฏในวารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต เป นวรรณกรรมของผ เข ยน โดยเฉพาะ คณะผ จ ดท าไม จ าเป นต องเห นด วย และไม ใช ความร บผ ดชอบของมหาว ทยาล ยและคณะผ จ ดท า/บรรณาธ การ พ มพ ท โรงพ มพ : สมศ กด การพ มพ 47/3 ถนนแก วนวร ฐ ต.ว ดเกต อ.เม อง จ.เช ยงใหม โทร ,

5 บทบรรณาธ การ สว สด คร บผ อ านท กท าน ถ าท านได ต ดตามวารสารของเราตลอดมา ท เร ยกก นว าแฟนพ นธ แท คงจะเห นการเปล ยนแปลงของวารสารท เห นได ช ด ค อ วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต ได ร บผล การประเม นค ณภาพจาก Thai Journal Citation Index (TCI) ให เป นวารสาร กล มท 1 น บว าเป นข าวท น าย นด ย ง ท ง ๆ ท วารสารน ม อาย แค 2 ป เร มเข าป ท 3 น นเป นการแสดงให เห นว า กองบรรณาธ การม ความ ต งใจท างานให วารสารน ม ค ณภาพ ส วนใต ช อผ เข ยนบทความ ทางกองบรรณาธ การได เพ ม การแสดงว น ของการร บบทความ (Received) และยอมร บการต พ มพ (Accepted) ท าให เห นกระบวนการต พ มพ ม ระยะเวลาเท าไร (ข นก บการแก ไขของผ เข ยน) เพราะผ ทรงค ณว ฒ ของวารสารม ระยะเวลาในการตรวจ พ จารณาไม เก น 15 ว น และทางวารสารได ขอเลข Digital Object Image (DOI) ซ งส าน กงาน คณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) เป นเจ าภาพ โดยเลข DOI สามารถใช อ างอ งได เพราะในขณะน จ านวน บทความท พร อมจะต พ มพ ม จ านวนมาก แต ต องรอก าหนดการต พ มพ ตามท ระบ ในเล ม ส าหร บบทความในวารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต ป ท 3 ฉบ บท 2 ม ด วยก น 12 เร อง ท ม ความหลากหลายในองค ความร ไม ว าจะเป นงานว จ ยในด านส ขภาพของช มชน ผล ตภ ณฑ ช มชน นอกจากน ย งม บทความท เก ยวก บระบบขนส งท เร ยกก นว า โลจ สต กส ซ งภายในป 2558 ประเทศไทยก จะ อย ภายใต บร บทของประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (Asean Economic Community; AEC) ท เล อน ก าหนดการจากต นป 2558 เป นปลายป น คาดว าประเทศไทยน าจะเป นจ ดศ นย กลาง (Hub) ของเส นทาง คมนาคมท งหลาย ด วยความพร อมในสภาพพ นท และส งอ านวยความสะดวก ด งน นบทความเร องน จ งเป น กลย ทธ การเตร ยมความพร อมของท าเร อเช ยงของว าควรจะเป นอย างไร ต ดตามได ในฉบ บน ส ดท ายน ต อง ขอขอบค ณคณะผ ว จ ยท กท านท ได อน เคราะห แบ งป นผลงานว จ ยท ด ม ค ณภาพให ก บวารสารตลอดมา พบก นใหม ฉบ บหน าคร บ ศาสตราจารย ดร.ส ญช ย จต รส ทธา บรรณาธ การวารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต

6 กระบวนการเร ยนร ในการผล ตข าวปลอดภ ยช มชน บ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชร The Community Learning Process by Ban Nong Ping Kai Safe Rice Farmer Group, Kamphang Phet Province (Received: 20 December 2014; Accepted 16 February 2015) ว ลลภ ทองอ อน 1/ Wallop Thong-on 1/ Abstract: The research aimed to study the community learning process in producing safe rice by the community of Ban Nong Ping Kai in Kamphang Phet Province. It was conducted based on qualitative and participatory research methods. According to the study, it was found that the community rice production process at Ban Nong Ping Kai was produced based on the principles set forth by Bureau of Rice Research and Development (BRRD). Ban Nong Ping Kai farmers used a mixed method of community learning process and indigenous knowledge. These included learning to question, learning to search, learning to construct, learning to communicate and learning to service in the community s learning process. Keywords: Safe rice production process, community learning processes บทค ดย อ: การศ กษากระบวนการเร ยนร ในการผล ตข าวปลอดภ ยช มชนบ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร ม ว ตถ ประสงค ค อศ กษากระบวนเร ยนร ในการผล ตข าวปลอดภ ยของเกษตรกรช มชนบ านหนองป งไก ด วยกระบวนการเร ยนร ช มชน ผลการศ กษาพบว าการผล ตข าวปลอดภ ยช มชนบ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชรได ย ด หล กการของส าน กว จ ยและพ ฒนาการผล ตข าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นหล กในการผล ตข าวปลอดภ ย ส วนใน กระบวนการเร ยนร ช มชน ม การใช หล กการของกระบวนการเร ยนร ท ง 5 ด าน ได แก การเร ยนร การต งค าถาม (learning to question) การเร ยนร การแสวงหาสารสนเทศ (learning to search) การเร ยนร เพ อสร างองค ความร (learning to construct) การเร ยนร เพ อส อสารความร (learning to communicate) และการเร ยนร เพ อตอบแทน (learning to service) ในกระบวนการเร ยนร ของช มชน ค าส าค ญ: กระบวนการผล ตข าวปลอดภ ย กระบวนการเร ยนร ช มชน 1/ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร / Faculty of Humanities and Social Science, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Kamphaeng Phet 62000, Thailand 123

7 วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต 3(2): (2558) ค าน า บ านหนองป งไก เป นหม บ านท ก อต งในป พ.ศ เก ดจากอพยพของชาวบ านท มาจากอ าเภอแม สอด จ งหว ดตาก โดยม นายพรมมา ใจเก ยว ซ งเป นพ อค า เด นทางมาเร ขายผ า เม อได มาพบท หม บ านป จจ บ นท ม ความอ ดมสมบ รณ จ งได ช กชวนเพ อนบ านจากอ าเภอ แม สอดมาส ารวจสถานท ในช วงป พ.ศ ได ม ชาวบ านประมาณ 80 คน เข ามาอาศ ยเป นล กษณะเข ามา ท าการเกษตรย งไม ได ต งถ นฐานถาวร ชาวบ านกล มแรกท อพยพมาต งถ นฐานถาวรเร มในป พ.ศ หล งจากต ง ถ นฐานถาวร ช มชนเร มก อสร างฝายเพ อท จะน าน าจาก คลองสวนหมากเข าส ไร นาเพ อท าการเกษตร (ฤทธ รงค, 2556) การท าเหม องฝายเร มท าเหม องส งน าก อนในป พ.ศ ใช เวลาประมาณ 3 ป จ งเร มร วมม อก นท าต ว ฝายในป พ.ศ เป นไม ไผ และห นท ง ต อมาได พ ฒนา จากต วฝายเป นฝายไม ซ งและได ใช ประโยชน มาตลอด เก อบ 30 ป ในป พ.ศ ช มชนได เร มพ ฒนาต วฝายให เป นฝายคอนกร ตแต เก ดพาย และน าป าได พ ดฝายเส ยหาย โดยท ไม ได ใช งาน ทางช มชนจ งได ท าเร องขอความ ช วยเหล อจากราชการให มาพ ฒนามาจ งกลายเป นเหม อง ฝายในป จจ บ นและพ ฒนาระบบเหม องส งน าส ไร นา ระบบ เหม องฝายท เก ดจากภ ม ป ญญาชาวบ านและการช วยเหล อ จากภาคร ฐท าให ม น าเข าส แปลงนาของช มชนหม บ านหนอง ป งไก และเก ดระบบการจ ดการน าท ม องค กร ม กฎ กต กาใน การใช น าท ม ประส ทธ ภาพ ช มชนสามารถใช น าในการท านา ได อย างต อเน องตลอดป สามารถท านาได ท งนาป และ นาปร ง การท านาของช มชนเก ดป ญหาหล กค อป ญหาท เก ด จากการใช สารเคม ในการเกษตร ท งป ย สารเคม ก าจ ด ศ ตร พ ช สารก าจ ดว ชพ ช ประกอบก บป ญหาการตลาด ท ข าวของช มชนไม สามารถก าหนดราคาได ในระยะแรก ช มชนม การรวมกล มเกษตรกรเพ อท จะเพ มรายได จากการ ท านา โดยว ธ การผล ตพ นธ ข าวจ าหน าย ทางกล มเห นว าการ ผล ตข าวปลอดภ ยเพ อจ าหน ายจะท าให ช มชนสามารถม รายได ส งข น จ งได รวมกล มผล ตข าวปลอดภ ยจ าหน ายและ ประสานความร วมม อก บหน วยงานภาคร ฐ เอกชน สถาบ นการศ กษา ให เข ามาพ ฒนาผล ตภ ณฑ ของช มชนจน เก ดกล มว สาหก จช มชนท ม ประสบผลส าเร จ ม ส นค าของ ช มชนท ต อยอดออกมาจากข าวปลอดภ ยท หลากหลาย (พนอม, 2555; คณะเทคโนโลย และการส อสาร มหาว ทยาล ย ศ ลปากร, 2556) การศ กษากระบวนการเร ยนร ในการผล ต ข าวปลอดภ ยช มชนบ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชร จะท าให สามารถท จะพ ฒนากระบวนการผล ตข าวปลอดภ ย ของช มชนให สามารถได ร ปแบบ ว ธ การ และกระบวนการ ศ กษาโดยช มชน โดยม จ ดหมายการพ ฒนาการผล ตข าว ปลอดภ ยท เป นฐานของผล ตภ ณฑ ช มชนให ด ข น น าไปส การพ ฒนาช มชนได อย างย งย น ว ตถ ประสงค ในการว จ ย ศ กษากระบวนการเร ยนร ในกระบวนการผล ตข าว ปลอดภ ย ช มชนหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร อ ปกรณ และว ธ การ การศ กษากระบวนการผล ตข าวปลอดภ ยของ ช มชนบ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชรด วย กระบวนการเร ยนร ช มชนและหล กเศรษฐก จพอเพ ยงม ระเบ ยบการว จ ยเช งค ณภาพ (quality research) และการ ว จ ยแบบม ส วนร วม (participatory research) ม งศ กษา และพ ฒนากระบวนการผล ตข าวปลอดภ ยช มชนหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชรด วยกระบวนการเร ยนร ช มชนจ าแนก ตามข นตอนการเร ยนร ช มชนตลอดสายของการผล ต (pathway analysis) ม งศ กษาท งการท านาในอด ตและ ป จจ บ นของกล มประชากรค อเกษตรกรบ านหนองป งไก และกล มว สาหก จช มชนบ านหนองป งไก โดยม ข นตอน และว ธ การด าเน นงานท ฝ ายว จ ยเพ อท องถ น ส าน กงาน กองท นสน บสน นการว จ ย ก าหนดไว ค อ 1) ข อม ลสภาพพ นท ท วไปโดยทบทวนจาก เอกสาร ต ารา ตลอดจนการส งเกตและการส ารวจ ภาคสนาม 2) ส มภาษณ เช งล ก (in-depth interview) ชาวนาในหม บ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร ในประเด น 1) กระบวนการท านาใน อด ต 2) ระบบเหม องฝายช มชน 3) ประว ต และพ ฒนาการ ช มชน 124

8 กระบวนการเร ยนร ในการผล ตข าวปลอดภ ยช มชนบ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชร 3) สนทนากล ม (focus group) ชาวนาใน หม บ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง ก าแพงเพชร ในประเด นกระบวนการท านาปลอดภ ยใน ป จจ บ น 4) การถอดความร (capture knowledge) กระบวนการท านาปลอดภ ยของกล มชาวนาในหม บ าน หนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ด ก าแพงเพชร โดยใช ว ธ ด งต อไปน ก. การสนทนากล ม (focus group discussion) ค อ การรวบรวมข อม ลจากการสนทนาก บ กล มผ ให ข อม ลในประเด นป ญหาในกระบวนการท านา โดยม ผ ว จ ยเป นผ ด าเน นการสนทนา (moderator) เป น ผ น าประเด นในการสนทนาเพ อให กล มเก ดแนวค ดและ แสดงความค ดเห น ข. เทคน คการใช บ ตรค า (metaplan) เป น การประช มระดมสมองจากการม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ย (stakeholder) ของกล มท านาปลอดภ ยก บ ประเด นป ญหาในการผล ต เพ อได ความค ดเห นหร อ สะท อนภาพความเป นจร งจากม มมองท แตกต าง หลากหลาย ค. แผนท ความค ด (mind map) เป นว ธ การ ช วยบ นท กความค ดเพ อให เห นภาพความค ดของ กระบวนการในการท านาปลอดภ ย ง. กระบวนการสร างอนาคตร วมก น (future search conference) เป นกระบวนการประช มท เน นถ ง ว ส ยท ศน อนาคตของกล มเกษตรกร ฉ. ก า ร ส ม ภ า ษ ณ (interviewed) ก า ร รวบรวมข อม ลโดยการส มภาษณ เป นว ธ การส อสารสอง ทาง (two-way communication) ม การสนทนาในด าน กระบวนการผล ต กระบวนการจ าหน าย ช. การส งเกต (observation) เพ อการ ค นหากระบวนการเร ยนร ท เก ดข นในแปลงนาของ เกษตรกรในกระบวนการท านาตลอดสายของการผล ต 5) การหาความส มพ นธ ของกระบวนการผล ต ก บส งแวดล อมและป จจ ยอ น ๆ หาความส มพ นธ จาก เทคน คตารางไขว (cross-tabulation) การว เคราะห ความส มพ นธ แบบเวนน (Venn diagram) โดยช มชน ร วมก นแสดงความค ดเห นแลกเปล ยนเร ยนร 6) การศ กษาด งาน (filed study) เป นการศ กษา ด ง า น ใ นก ร ะ บ วน ก า ร ผล ต ข า วป ล อ ด ภ ย ต ล อ ด สายการผล ตโดยม การศ กษาด งานของเกษตรกรช ยพร พรหมพ นธ อ าเภอบางปลาม า จ งหว ดส พรรณบ ร ผลการศ กษา 1. กระบวนการท านาในอด ตของช มชน หนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ด ก าแพงเพชร ช วงแรกในย คบ กเบ กการท านาของช มชนบ าน หนองป งไก เป นกระบวนการท เร ยกว า ห กร างถางพง เน นการปล กข าวไร นาน าฝน ต อมาเม อม การแปลงพ นท ให เป นท นาอย างสมบ รณ การท านาจ งเร มเข าส กระบวนการ ท านาของช มชน โดยม ข นตอนด งน 1) การเตร ยมด นม การไถดะเพ อเป ดหน าด นและ ท าลายว ชพ ช การไถจะเป ดพล กหน าด นให ด นช นล าง ข นมาอย ช นบน ช มชนบ านหนองป งไก ในสม ยก อนจะใช แรงงานควายเป นหล ก โดยม เคร องม อค อ ไถ การไถจะ ไถวนเป นแนวเส นรอบตามแปลงนา เม อไถแล วจะท งด นไว เพ อตากด นและกลบให ว ชพ ชตาย 2) การไถแปร เม อตากด นและกลบด นให ว ชพ ช ตายแล ว ชาวนาจะท าการไถแปร อ นเป นการไถในแนว ขวางต ดก บรอยของการไถดะ ข นตอนน เป นการไถท ม งเน นให ด นแตกเป นก อนละเอ ยด 3) การไถคราด การไถคราดเป นข นตอนส ดท าย ของการเตร ยมด นในแปลงนาและใช เวลามาก การไถคราด ม ว ตถ ประสงค ค อการเตร ยมด นให พร อมก บการท านา พร อมส าหร บการป กด า และการท าเท อกนา ในข นน อาจ ม การ ต ขล บ โดยใช แท งโลหะหม นในนาเพ อกดว ชพ ช ปร บระด บน าในแปลงนาให เร ยบและเสมอก น ข นตอนการ ไถคราดจะม ความส าค ญส งมากต อผลผล ต 4) การเพาะกล า ชาวนาบ านหนองป งไก จะเพาะ กล าช วงเด อนพฤษภาคม (เด อน 6) โดยน าเมล ดพ นธ ข าว ท ค ดเล อกไว มาแช น า โดยการใส เป นกระทอเป นภาชนะไม ไผ สานรองด วยใบไม ใส เมล ดพ นธ น าไปแช น าใน ล าเหม อง ประมาณ 2 ค น แล วน าข นจากน าท งไว อ ก ประมาณ 1-2 ค น เพ อรอให รากข าวงอก เม องอกแล วจ ง 125

9 วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต 3(2): (2558) ท าการหว าน ในแปลงเพาะกล า โดยปกต แล วชาวนาจะ เพาะกล าในเวลาไล เล ยก บการไถดะ เพ อให ได กล าท ม ขนาดโตพอส าหร บการปล กในเวลาท ท าการไถคราดเสร จ 5) การตกกล า ชาวนาจะท ากล าในแปลงนาท แยกออกจากนาข าว เช นในพ นท ท ดอนท ส ดของแปลงท า การเพาะกล า หร อเร ยกว า การตกกล า โดยจะน าพ นธ ข าว หว านในพ นท ท ท าไว โดยใช เวลาประมาณ 1 เด อน 6) การถอนกล า เด อน 7 ถ งเด อน 8 ชาวนาจะ ถอนกล าแล วใช ตอกม ดกล าไว เป นก า และจะม การต ด ปลายใบข าวออกเพ อให ง ายต อการป กด า การม ดกล าเป น ก า เพ อสะดวกในการขนส งและการใช เป นจ านวนน บของ ปร มาณกล าต อแปลงนา 7) การป กด า การด านาเร มในช วงเด อน 7 การ ด านาโดยท วไปจะม การก าหนดโดยฤกษ ฤกษ ท ชาวนา บ านหนองป งไก ใช วางแผนในการด านา ม อย หลายระบบ เช น ว นจม ว นฟ ว นด ว นเส ย เป นต น ม การเอาม อ เอาว น หร อการลงแขก เป นการสะสมแรงงานก อนท กล า ในแปลงนาของตนเองจะโต 8) การด แลบ าร งร กษา ชาวนาบ านหนองป งไก ม ข นตอนในการด แลร กษาข าวในแปลงนาด งน ก. การให น า ชาวนาจะต องล าเล ยงน าจาก เหม องฝายเข าหล อเล ยงข าวในแปลงนาโดยไม ให ขาด โดย จะให ระด บน าในแปลงนาส งไม เก นยอดของกล า ข. การก าจ ดว ชพ ช ว ชพ ชท เก ดข นในช วงน ม มากหร อน อยจะข นอย ก บค ณภาพของการเตร ยมด น และ การเล ยงน า ถ าเตร ยมด นด ละเอ ยด ม น าหล อเล ยงอย าง สม าเสมอว ชพ ชจะน อย ค. การก าจ ดโรคและแมลงศ ตร พ ช โรคและ แมลงศ ตร พ ชของช มชนบ านหนองป งไก ในสม ยก อน ได แก เพล ย หน ป นา นก ส วนใหญ จะใช ว ธ กลและว ธ ช วภาพ ร วมก น 9) พ นธ ข าว ชาวนาในหม บ านหนองป งไก ต าบล นาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร ม พ นธ ข าวใน ท องถ นอย 2 ชน ดค อ ข าวพ นธ เบา เช น พ นธ สร อย พ นธ นางมน และข าวพ นธ หน ก เช น พ นธ ระแหง พ นธ ขาวตะตา 10) การเก บเก ยว ชาวนาบ านหนองป งไก ต าบล นาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร ม กจะเก บเก ยว ข าวในเด อน 12 เช นเด ยวก บการด านา การเก บเก ยวเป น การใช แรงงานท มาก ชาวนาจ งไม สามารถท าได เพ ยง แรงงานในคร วเร อน ในข นการเก บเก ยวก จะม การ เอาม อ เอาว น 11) การเตร ยมลานนวด ชาวนาจะเล อกแปลงนา ท ใกล การขนส ง ถากซ งข าวออก ถางและปร บพ นท ให เร ยบ ใช ม ลควายผสมน าน าไปฉาบพ นด นท ปร บเพ อไม ให ข าว ร วงลงไปในด น 12) การนวดข าว การนวดข าวของช มชนบ าน หนองป งไก ท าได หลายว ธ ท งการฟาดก บแคร ไม ไผ การ ฟาดในคร และการใช ควายเหย ยบ 13) การเก บร กษาข าว ข าวท ได จากลานนวดจะถ ก ล าเล ยงเข าไปในบ านด วยเกว ยน ท ลากด วยว ว แรงงานชาย จะต กข าวจากลานยกข นเกว ยนท ถ กรองด วยเส อไม ไผ เม อ เต มเกว ยนก จะล าเล ยงเข าหม บ านและถ กเก บไว ใน ย งฉาง 2. กระบวนการเร ยนร ในการท านาปลอดภ ย ของกล มเกษตรกรข าวปลอดภ ยบ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร กล มเกษตรกรข าวปลอดภ ยบ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร ได เร มต น จากการรวมกล มเกษตรกรชาวนา โดยการน าของนายทศ ภาคตาลาน เกษตรกรท ท านาในหม บ านท เห นป ญหาและ ล ทางในการแก ป ญหาจากการท านา ค อ การท ศ กยภาพ ของช มชนในด านส งแวดล อมทางกายภาพ สภาพส งคม ท เอ อต อการท านาข าวปลอดภ ย และป ญหาในด าน ผลตอบแทนท ต า ช วงแรกทางกล มม จ ดประสงค ท จะผล ต เมล ดพ นธ ข าวหร อ ข าวปล ก จ าหน าย ต อมาทางกล มได เร ยนร จากกล มพ อค าข าวและการส อสารในหลาย ๆ ด าน พบว าข าวพ นธ หอมน ลเป นข าวท ม ประโยชน ม ค ณค าทาง อาหารส งและสามารถท าตลาดในการจ าหน ายได จ งน ามา เสนอทางกล มให ปล กข าวหอมน ล และท าการตลาดใน ร ปแบบของ ส นค าช มชน ได เป ดโอกาสให คนในช มชน เข าร วมการผล ตโดยอย ในร ปของสมาช กในกล ม ในช วง แรกของการพ ฒนาการผล ต ระหว างป พ.ศ ม องค กรท งภาคร ฐและภาคเอกชนได เข ามาม บทบาทใน ก า ร พ ฒ น า ส น ค า ช ม ช น ใ น ด า น ก า ร ผ ล ต เ ช น มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยแม โจ ส าน กงาน พาณ ชย จ งหว ดก าแพงเพชร บร ษ ทค โบต า จ าก ด เป นต น 126

10 กระบวนการเร ยนร ในการผล ตข าวปลอดภ ยช มชนบ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชร ส นค าช มชนในร นแรกทางกล มได ขายในร ปของข าวสาร หอมน ล ในช วงป พ.ศ 2556 และได ขยายการผล ต โดย การสร างเป นผล ตภ ณฑ ช มชนข น โดยการเข าร วมก บ ส าน กงานพาณ ชย จ งหว ดก าแพงเพชรและมหาว ทยาล ย ราชภ ฎก าแพงเพชร ท ได เข ามาช วยเหล อในด านบรรจ ภ ณฑ ความหลากหลายของผล ตภ ณฑ และช องทางการตลาด เ ป น ค ร ง แ ร ก ใ น ป พ. ศ ม ห า ว ท ย า ล ย ราชภ ฏก าแพงเพชรได พ ฒนาผล ตภ ณฑ ข าวปลอดภ ยกล ม เกษตรกรข าวปลอดภ ยบ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชรในร ปของการศ กษาเร ยนร ร วมก บช มชน ได พ ฒนากระบวนการผล ตข าวปลอดภ ย บ านหนองป งไก อย างเป นระบบ ครบวงจร อ นได แก ด าน การผล ต การตลาด การพ ฒนากล มว สาหก จช มชน กระบวนการท านากล มข าวปลอดภ ยของกล ม เกษตรกรข าวปลอดภ ยบ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร ได ม การเร ยนร การ พ ฒนากระบวน การผล ตข าวป ลอดภ ยข นโดย ม กระบวนการผล ต ค อ 1. การเล อกพ นธ ข าว ข าวท ปล กในบ านหนองป ง ไก ม อย 2 พ นธ ค อ พ นธ น ลกาฬ และพ นธ กข6 ป จจ บ น ช มชนบ านหนองป งไก สามารถท จะค ดเล อกสายพ นธ ได เอง และสามารถผล ตข าวพ นธ จ าหน ายนอกช มชน โดยท ม กระบวนการค ดเล อกพ นธ ข าว ท ง 1) ว ธ เล อกเฉพาะแปลง เกษตรกรจะเล อกข าวในแปลงท สามารถส งเกตถ งล กษณะ พ เศษของแปลงนา เช น การเต บโตท สม าเสมอท งแปลง ข าว แตกกอ ล าต นแข งแรง เมล ดสมบ รณ ม น าหน ก เม อพบแปลง นาท ม ข าวล กษณะด งกล าว ชาวนาจะด แลร กษาแปลงนา เป นพ เศษท งการให น า ใส ป ย แล วจ งเก บเก ยวท าพ นธ และ ว ธ เล อกท งแปลงนา 2) ว ธ เล อกข าวบางส วนในแปลงนาเพ อ ท าพ นธ ม ว ธ การ ค อ การด แลข าวท งแปลงนา แต ในข นของ การเก บเก ยวชาวนาจะเล อกข าวท ออกมาจากรถเก ยวข าวใน รอบส ดท าย หร อเร ยกว า อ มส ดท าย ไว ท าพ นธ เน องจาก ลดการปนเป อนของข าวจากน นจ งน ามาค ดแยกเมล ดเพ อ การค ดส งแปลกปลอมและเก บร กษาพ นธ ข าวบรรจ ใน กระสอบพลาสต ก ม การบ นท กรายละเอ ยดเก ยวก บพ นธ ส าหร บการรอจ าหน ายหร อรอการน าไปปล กต อ การค ดเล อกพ นธ ข าว กล มเกษตรกรข าวปลอดภ ย บ านหนองป งไก ได เร ยนร เองในช มชนจากการเด นทางไป เร ยนร ก บกล มเกษตรกรท เพาะเมล ดข าวจ าหน ายใน จ งหว ดพ จ ตรหล งจากท ม ความต องการผล ตเมล ดพ นธ ข าวจ าหน ายแทนการจ าหน ายข าวเปล อกเพ อท จะท า ให ผลก าไรจากการท านาส งข น อ นเป นการเร ยนร การต ง ค าถาม (learning to question) ในผลของการท านาและ การเร ยนร การแสวงหาสารสนเทศ (learning to search) เพ อท จะม ช องทางในการแก ไข ต อมาได ร บการสน บสน น จากหน วยงานราชการ เช น เกษตรจ งหว ด พาณ ชย จ งหว ด และได ทดลองปล กในแปลงขนาดเล กเพ อท าการทดลอง ตลาด เม อสามารถจ าหน ายได จ งได ขยายพ นท ปล กอ น เป นการร บความร จากหน วยงานภายนอกท เข ามา แลกเปล ยนเร ยนร 2. การไถและการเตร ยมด น กล มเกษตรกรข าว ปลอดภ ยบ านหนองป งไก ม การไถกลบฟางโดยใช รถไถ ขนาดใหญ เพ อไถปาดหน าด นและกลบฟาง ท าให ง ายต อ การเน าสลาย ม การใช สารย อยสลายฟางผสมก บน าราด ในนาเพ อเร งให การย อยสลาย ม การป นด นให ละเอ ยดข น โดยการไถป นด น โดยใช รถไถท ม เคร องป นด นหม นเพ อท า ให ด นแตกร วนไม เป นก อนใหญ และการหม กด นโดยการ เป ดน าเข าในแปลงนา หม กน าท งไว เพ อให น าท าให ด น แตกต วเป นโคลนพร อมส าหร บการท านา ม การท าเท อก หร อการล บ ค อ การปร บหน าด นให ได ระด บเด ยวก นท ง แปลง เพ อให แปลงนาม ด นท อย ในระด บเด ยวก นท งแปลง ง ายต อการให น า นาจ งม แปลงขนาดใหญ กว าง ง ายต อ การใช เคร องจ กร และได พ นท ในการท านาเพ มข น การไถและการเตร ยมด น กล มเกษตรกรข าว ปลอดภ ยบ านหนองป งไก ได เร ยนร จากการศ กษาด งาน จากนายช ยพร พรหมพ นธ เกษตรกรต วอย าง อ าเภอบาง ปลาม า จ งหว ดส พรรณบ ร ท าให ได แนวค ดถ งการท านา ประณ ตร วมก บการส งเสร มจากหน วยงานภาคเอกชน เช น ฝ ายโครงการเร ยนร พล งเกษตรของบร ษ ทสยามค โบต าท ให ความร เร องการปร บท ด น มาประย กต ก บว ธ การเด มของ ช มชนโดยการเร ยนร ในกล ม ในข นน ม กระบวนการเร ยนร ค อม การเร ยนร การต ง ค าถาม การเร ยนร การแสวงหาสารสนเทศโดยช มชนและ ร บความร จากหน วยงานภายนอกท เข ามาแลกเปล ยน เร ยนร จากหน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน จากการศ กษา ด งาน น าไปส การสร างและแสวงหาความร จากการทดลอง 127

11 วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต 3(2): (2558) ปฏ บ ต เพ อการท าการปฏ บ ต ในแปลงนาในร ปของการ ทดลองอ นเป นการเร ยนร เพ อสร างองค ความร (learning to construct) ท าเม อประสบผลส าเร จแล วจ งม การ กระจายความร ส คนอ นอ นเป นการเร ยนร เพ อส อสาร (learning to communicate) 3. ข นหว านกล า เกษตรกรกล มข าวปลอดภ ย บ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ด ก าแพงเพชร จะน าพ นธ ข าวท ค ดเล อกส งให กล มชาวนาท ม อาช พร บจ างหว านกล า เม อถ งเวลาด านา ก จะไปร บกล า อ นเป นการลดพ นท ในการเตร ยมแปลงนาเพ อไม ต องเส ย พ นท ในการเตร ยมกล าและเป นการลดข นตอนการผล ต 4. ข นปล ก เกษตรกรกล มข าวปลอดภ ยช มชน บ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ด ก าแพงเพชรด านาโดยการจ างรถปล กข าว เน องจาก แรงงานขาดแคลน และลดเวลาในแปลงนา สามารถการ บร หารจ ดการโดยการปล กข าวพร อมก นเป นร นในแปลง ขนาดใหญ เช น คร งละ ไร เพ อให ข าวออกส ตลาดพร อมก น ท าให ง ายต อการบรรจ ขนส ง และเพ ม อ านาจในการต อรอง ในข นหว านกล าและข นปล ก เกษตรกรกล มข าว ปลอดภ ยได เร ยนร โดยการใช ความร ภ ม ป ญญาเด มมา ประย กต ก บว ธ ค ดสม ยใหม เช น การค ดแบบก าไร-ขาดท น การแบ งงานออกเป นส วนแล วให เกษตรกรกล มท ช านาญ ท าการหว านกล าแทน (outsource) อ นเป นการเร ยนร เพ อ สร างองค ความร (learning to construct) ของช มชน 5. ข นด แลร กษาข าว ข นตอนท ส าค ญท ส ดของ การท านาค อข นการด แลร กษาแปลงนา เกษตรกรกล มข าว ปลอดภ ยม การด แลร กษาแปลงนาโดยม เป าหมายหล ก ค อการลดต นท นการผล ตและเพ มผลผล ต ข นการด แล ร กษากล มเกษตรกรม ว ธ การด งน ก. การเ ล ยงกล าให ต งต น หล งจากท เกษตรกรด านาแล วเกษตรกรจะเล ยงกล าให สามารถ ต งต น โดยการปล อยน าเข าข งในแปลงนา เพ อให กล าต ง ต นในแปลงนาได โดยจะใช เวลาในการปล อยน าในแปลง นาและแช ข งไว ประมาณ 3 อาท ตย หร อ ประมาณ 20 ว น ในข นน จะม การใช น ามากท ส ดและขาดน าไม ได ข. การล อล กหญ าให งอก เกษตรกรกล ม เกษตรกรข าวปลอดภ ย ควบค มว ชพ ชโดยว ธ ธรรมชาต ใช การลดระด บน าและหย ดน าในช วงท ข าวผ านการต งต น และการหย ดน าเพ อให นาแห งหมาดล อหญ าให งอก เกษตรกรจะเร ยกว ธ น ว า ล อล กหญ า ให เจร ญเต บโต เพ อท จะก าจ ด ค. การก าจ ดว ชพ ช เกษตรกรกล มเกษตรกร ข าวปลอดภ ยก าจ ดว ชพ ชท ล อให งอกด วยการปล อยน า เข าแปลงนาให ท วมยอดหญ าในระยะต งต นเพ อให หญ า อ อนตาย หญ าท การก าจ ดแบบน ได ผลค อหญ าท ไม ทนต อ การท วมข งของน า เช น หญ าอ ด ด ส วนพ นท ดอน น าท วม ไม ถ งเกษตรกรจะใช ว ธ ถอนหร อเหย ยบให หญ าจมลงใต ด นร วมก บว ธ ควบค มน าเกษตรกรกล มเกษตรกรข าว ปลอดภ ยจะปล อยน าเข าในแปลงนาอ กคร งหน งพร อมก บ ข งน าไว ในแปลงนาเพ อเป นการบ าร งข าวให เจร ญเต บโต ในข นน ข าวจะเร มแตกกอ ขยายล าต น เป นระยะท ส าค ญ ส ดต อผลผล ต ชาวนาอาจเร งให ข าวแตกกอโดยการให ป ย ง. การให ป ย เกษตรกรกล มเกษตรกรข าว ปลอดภ ยจะลดน าในแปลงนาให หมดและท งแปลงนาไว ให แห งจนถ งระยะด นแตกระแหง หร อท ชาวบ านเร ยกว า แตกขาบ แล วหว านป ย เช อว าป ยจะลงไปในด นเข าไปส รากของข าวโดยตรง ท าให ข าวได ป ยง ายข น เม อหว านป ย ได 1 ว น เกษตรกรจะปล อยน าเข าในแปลงนา เร ยกว ธ การ น ว า การท านาแบบเป ยกสล บแห ง จ. การก าจ ดแมลง กล มเกษตรกรข าว ปลอดภ ยม ว ธ การก าจ ดแมลงในแปลงนา 3 ว ธ ค อ การ ก าจ ดแมลงโดยการควบค มปร มาณน า เกษตรกรกล ม เกษตรกรข าวปลอดภ ยจะควบค มแมลงโดยการปล อยน า ออกจากแปลงนาให แห งในช วงท ม การระบาดของแมลง บางชน ด เช น เพล ยกระโดด เพ อไล แมลง การก าจ ดแมลง โดยการวางแผนการเพาะปล ก เกษตรกรกล มเกษตรกร ข าวปลอดภ ยใช ว ธ ในการลดระยะเวลาของข าวในแปลง นาให น อยท ส ดเพ อสามารถจ ดการก บข าวในแปลงนา เกษตรกรจะท าการปล กข าวต นเด ยวแบบอ นทร ย หร อการ ท านาด า ท เพาะกล าเม อกล าเต บโตได ท จ งน ามาด าในท นาผ นใหญ ว ธ การน จะท าให ข าวแตกกอได ด ผลผล ตส ง กล าจะฟ นต วและเจร ญเต บโตท นท ท าให ลดระยะเวลาใน แปลงนาและด แลร กษาง ายกว าการท านาหว าน การ เจร ญเต บโตท ไวกว าการหว านจะท าให กล าทนทานต อ แมลงได ด กว าการก าจ ดแมลงโดยใช สารช วภาพ 128

ค าแนะน าในการเตร ยมต นฉบ บ

ค าแนะน าในการเตร ยมต นฉบ บ ค าแนะน าในการเตร ยมต นฉบ บ เร องท ต พ มพ บทความว จ ย บทความปร ท ศน หร อบทความว ชาการ การเตร ยมต นฉบ บ 1. ภาษา เป นภาษาไทยหร อภาษาอ งกฤษ 2. การพ มพ พ มพ หน าเด ยวบนกระดาษขนาด A4 ด วย ไมโครคอมพ วเตอร โปรแกรม

More information

การบร การว ชาการแก ส งคมด านว ศวกรรมและสถาป ตยกรรม เพ อสร างช มชน ต นแบบ ด านเศรษฐก จพอเพ ยง บ านร องปลายนา จ งหว ดเช ยงราย

การบร การว ชาการแก ส งคมด านว ศวกรรมและสถาป ตยกรรม เพ อสร างช มชน ต นแบบ ด านเศรษฐก จพอเพ ยง บ านร องปลายนา จ งหว ดเช ยงราย การบร การว ชาการแก ส งคมด านว ศวกรรมและสถาป ตยกรรม เพ อสร างช มชน ต นแบบ ด านเศรษฐก จพอเพ ยง บ านร องปลายนา จ งหว ดเช ยงราย ว ลาส น ศร ส วรรณ นคร ไชยวงค ศ กดา เกร ก ก ตต ค ณ กฤษฎา ว ลาศร ณ ฏฐเขต มณ กร

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

ค าส าค ญ : กล มท เป นทางการ, การบร หารจ ดการกล ม, กล มอาช พ

ค าส าค ญ : กล มท เป นทางการ, การบร หารจ ดการกล ม, กล มอาช พ การศ กษาร ปแบบการบร หารจ ดการกล มอาช พเกษตรผ กปลอดสารพ ษบ านจ าหม ท 6 ต าบลปงยางคก อ าเภอห างฉ ตร จ งหว ดล าปาง Model of Occupation Agriculturist Group Banjam Moo 6 Pongyangkok region Hang chat district

More information

ผลงานแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ประจาป 2555 มหาว ทยาล ยขอนแก น

ผลงานแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ประจาป 2555 มหาว ทยาล ยขอนแก น ผลงานแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ประจาป 2555 มหาว ทยาล ยขอนแก น 0 คาน า สถาบ นอ ดมศ กษาได ด าเน นการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษามาอย างต อเน องตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

แนวการศ กษา ว ชาการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หล กส ตรการเสร มสร างสมรรถนะน กส งเสร มการเกษตร

แนวการศ กษา ว ชาการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หล กส ตรการเสร มสร างสมรรถนะน กส งเสร มการเกษตร แนวการศ กษา ว ชาการถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตร หล กส ตรการเสร มสร างสมรรถนะน กส งเสร มการเกษตร โดย คณะกรรมการหล กส ตรและคณะท างานผล ตว ชา กรมส งเสร มการเกษตรและ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 2 คณะกรรมการผล

More information

คล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นการเพาะปล กม นสาปะหล ง ด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต

คล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นการเพาะปล กม นสาปะหล ง ด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต คล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นการเพาะปล กม นสาปะหล ง ด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต โดย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เกร ยงศ กด บ ญเท ยง และคณะ โครงการคล น กเทคโนโลย น ได ร บการสน บสน นจาก กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานในระด บบ ณฑ ตศ กษา โครงการว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาจ ตว ทยาช มชน ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เสนอ ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ สร ปผลการดาเน นงาน โครงการจ ดการความร ส การสร างม ลค าเพ ม ทางเศรษฐก จและส งคม โดยใช ท นทางว ฒนธรรม (หล กส ตร การผล ตกะป อนาม ยบ านกระซ าขาว) ป 2554-2555 ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช

More information

กรณ ศ กษา : การจ ดการน าแบบร ฐและแบบชาวบ าน ในพ นท ต าบลกาเยาะมาต อ าเภอบาเจาะ จ งหว ดนราธ วาส

กรณ ศ กษา : การจ ดการน าแบบร ฐและแบบชาวบ าน ในพ นท ต าบลกาเยาะมาต อ าเภอบาเจาะ จ งหว ดนราธ วาส ส ญญาเลขท RDG5110033 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ยการพ ฒนาการม ส วนร วมของประชาชนในการจ ดการล มน าสายบ ร กรณ ศ กษา : การจ ดการน าแบบร ฐและแบบชาวบ าน ในพ นท ต าบลกาเยาะมาต อ าเภอบาเจาะ จ งหว ดนราธ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน การถ ายทอดเทคโนโลย การย อมส ไหมด วยว สด ธรรมชาต จ งหว ดนครราชส มาและจ งหว ดช ยภ ม โดย ผ ช วยศาสตราจารย ศ ร พร หงส พ นธ สน บสน นงบประมาณ โดย กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก บทสร ปผ

More information

ได ร บท นสน บสน นโดย สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ สสส

ได ร บท นสน บสน นโดย สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ สสส รายงานฉบ บสมบ รณ การจ ดการไฟป า กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตาบลบ านโป ง อาเภอเว ยงป าเป า จ งหว ดเช ยงราย Forest Fire Management,Case Study Tambon Administration Organization in Banpong Wiangpapao District,Chiang

More information

สภาพป ญหาการจ ดการขยะม ลฝอย องค การบร หารส วนตาบลหนองขาม อาเภอจ กราช จ งหว ดนครราชส มา

สภาพป ญหาการจ ดการขยะม ลฝอย องค การบร หารส วนตาบลหนองขาม อาเภอจ กราช จ งหว ดนครราชส มา สภาพป ญหาการจ ดการขยะม ลฝอย องค การบร หารส วนตาบลหนองขาม อาเภอจ กราช จ งหว ดนครราชส มา นายธงช ย ทองทว โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ ปโภค

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

รายว ชา ท กษะการขยายอาช พ

รายว ชา ท กษะการขยายอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการขยายอาช พ (อช31002) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

ค ม อเร ยนรายว ชา ระด บม ธยมศ กษาตอนต น การทำนา (อช0201) สาระการประกอบอาช พ ว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

ค ม อเร ยนรายว ชา ระด บม ธยมศ กษาตอนต น การทำนา (อช0201) สาระการประกอบอาช พ ว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ค ม อเร ยนรายว ชา การทำนา (อช0201) สาระการประกอบอาช พ ว ชาเล อก ระด บม ธยมศ กษาตอนต น หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ

More information

แฟ มข อม ล ความม นคงของมน ษย ในม มมองของชาวบ าน รวบรวมและเร ยบเร ยงข อม ลโดย

แฟ มข อม ล ความม นคงของมน ษย ในม มมองของชาวบ าน รวบรวมและเร ยบเร ยงข อม ลโดย แฟ มข อม ล ความม นคงของมน ษย ในม มมองของชาวบ าน รวบรวมและเร ยบเร ยงข อม ลโดย ท มน กว ชาการคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ( มอ.ป ตตาน ) และ คณะท างานวาระทางส งคม สถาบ นว

More information

รายงานการว จ ย การศ กษาแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยม

รายงานการว จ ย การศ กษาแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยม รายงานการว จ ย เร อง การศ กษาแนวทางการบร หารจ ดการส นค ากระเท ยม โดย นางอรสา ด สถาพร นางสาวจ ราภา จอมไธสง ส าน กส งเสร มและจ ดการส นค าเกษตร กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2551 (2) สารบ ญ หน า สารบ ญตาราง สารบ

More information

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 รายงานการประเม นผล การด าเน นงานการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 กองแผนงาน กรมราชท ณฑ รายงานการประเม นผล การด าเน นงาน การปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจาปงบประมาณ

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

การศ กษาความเป นไปได ของโครงการลานอเนกประสงค องค การบร หารส วนต าบลคลองก ว อ าเภอบ านบ ง จ งหว ดชลบ ร

การศ กษาความเป นไปได ของโครงการลานอเนกประสงค องค การบร หารส วนต าบลคลองก ว อ าเภอบ านบ ง จ งหว ดชลบ ร การศ กษาความเป นไปได ของโครงการลานอเนกประสงค องค การบร หารส วนต าบลคลองก ว อ าเภอบ านบ ง จ งหว ดชลบ ร วาสนา รอดอารมย ค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว

More information

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ก ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ โดย ครรช ต พ ทธโกษา ท ปร กษาด านการว จ ยทางว ทยาศาสตร สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ธ นวาคม 2554 ข คาน า ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ท ท านถ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ A Study of the Community Enterprise at Khaopho Highway Service Center in Prachaubkhirikhan Province

More information