ค าแนะน าในการเตร ยมต นฉบ บ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค าแนะน าในการเตร ยมต นฉบ บ"

Transcription

1

2 ค าแนะน าในการเตร ยมต นฉบ บ เร องท ต พ มพ บทความว จ ย บทความปร ท ศน หร อบทความว ชาการ การเตร ยมต นฉบ บ 1. ภาษา เป นภาษาไทยหร อภาษาอ งกฤษ 2. การพ มพ พ มพ หน าเด ยวบนกระดาษขนาด A4 ด วย ไมโครคอมพ วเตอร โปรแกรม ไมโครซอฟเว ร ด ต วอ กษร Cordia new ขนาด 14 ต วอ กษรต อน ว ความยาวไม ควรเก น 10 หน า (รวมบทค ดย อภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ) 3. การเร ยงล าด บเน อหา 3.1 ช อเร อง (Title) ควรส น ช ดเจน และต องส อเป าหมายหล กของการศ กษาว จ ย ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ 3.2 ช อผ เข ยน เป นภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ส าหร บท อย (ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ) ให พ มพ เป นเช งอรรถ (Footnote) ในหน าแรกของบทความ 3.3 บทค ดย อ (Abstract) ควรเป นเน อหาท ส น ช ดเจนและเข าใจง าย โดยรวมเหต ผลในการ ศ กษาว จ ย อ ปกรณ ว ธ การ ตลอดจนผลการศ กษาและสร ปด วย ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ไม ควร เก น 200 ค า และให ระบ ค าส าค ญ (keywords) ไว ท ายบทค ดย อแต ละภาษาด วย (บทความปร ท ศน อาจไม ต องม บทค ดย อ) 3.4 ค าน า (Introduction) แสดงความเป นมาและเหต ผลท น าไปส การศ กษาว จ ย อาจรวมการ ตรวจเอกสาร (Review of Literature) และว ตถ ประสงค ของการศ กษาว จ ยไว ด วย 3.5 อ ปกรณ และว ธ การ (Materials and Methods) ให บอกรายละเอ ยดว สด อ ปกรณ ท ใช ตลอดจนว ธ และแบบจ าลองการศ กษาว จ ยท ช ดเจน และสมบ รณ 3.6 ผลการศ กษาหร อผลการทดลอง (Results) ให บรรยายผลการศ กษาว จ ย พร อมเสนอ ข อม ลในร ปแบบ ตารางหร อภาพประกอบได โดยตารางหร อภาพ ให จ ดท าเป นภาษาอ งกฤษท งหมด 3.7 ว จารณ (Discussion) ควรเช อมโยงก บผลการศ กษาว าสอดคล องก บสมม ต ฐาน หร อ แตกต างไปจากผลงานว จ ยท ม ผ รายงานไว ก อนหร อไม อย างไรและด วยเหต ใด โดยม พ นฐานการอ างอ งท เช อถ อได ว จารณ อาจน าไปรวมก บผลการศ กษาเป นผลการศ กษาและว จารณ (Results and Discussion) 3.8 สร ป (Conclusion) ควรสร ปผลท ได ร บจากการศ กษาว จ ย ว าเป นไปตามว ตถ ประสงค หร อไม พร อมให ข อเสนอแนะ หร อระบ อ ปสรรคและแผนงานว จ ยท จะด าเน นการต อไป 4. ก ตต กรรมประกาศ หร อ ค าขอบค ณ (Acknowledgement) อาจม หร อไม ม ก ได เป นการแสดงความขอบค ณแก ผ ท ช วยเหล อในงานว จ ย แต ไม ได เป น ผ ร วมงานว จ ย 5. เอกสารอ างอ ง (References) 5.1 ในเน อเร อง ไม ควรอ างอ งถ งเร องท ไม เก ยวข องหร อห างไกล ระบบท ใช อ างอ งค อ ระบบช อ และป (Name-and-year System) ในเอกสารภาษาไทย ให ใช ช อต วและป พ.ศ. เช น สมชาย (2545) รายงานว า หร อ (สมชาย, 2545) หากม ผ เข ยน 2 คน ให ใช เป น สมชาย และสมหญ ง (2547) รายงานว า หร อ (สมชาย และสมหญ ง, 2547) และถ าม ผ เข ยนต งแต 3 คนข นไป ให ใช ช อคนแรกแล วตามด วยค าว า และคณะ เช น สมชาย และคณะ (2546) รายงานว า หร อ (สมชาย และคณะ, 2546) ในกรณ เอกสารเป นภาษาอ งกฤษ ให ใช ช อสก ลและป ค.ศ. เช น Johny (2003) หร อ (Johny, 2003) ถ าผ เข ยนม 2 คน ให ใช เป น Johny and Walker (2004) หร อ (Johny and Walker, 2004) หากม มากกว า 3 คน ให ใช เป น Johny et al. (2005) หร อ (Johny et al., 2005) ส าหร บในบ ญช เอกสารอ างอ ง ให ใส ช อผ เข ยนท กคน ห ามใช ค าว า และคณะ หร อ et al. 5.2 ในบ ญช เอกสารอ างอ ง ให เร ยงล าด บเอกสารภาษาไทยก อนภาษาอ งกฤษ โดยเร ยง ตามล าด บอ กษรในแต ละภาษา ตามร ปแบบการเข ยนม ด งน 1) วารสาร (Journals) ช อผ เข ยน. ป ท พ มพ. ช อเร อง. ช อวารสาร (เข ยนเต ม) ป ท (ฉบ บท ): เลขหน าเร มต น-เลข หน าท ส นส ด. ภาณ ธนธ ารงก ล และ ร าไพพรรณ อภ ชาต พงศ ช ย ความร ท ศนคต และการ ปฏ บ ต ของเกษตรกรท ผ านการฝ กอบรม จากศ นย เคร อข าย ปราชญ ชาวบ าน จ งหว ดนครสวรรค. วารสารเกษตร 29(1): Barcenas, N.M., T.R. Unruh and L.G. Neven DNA diagnostics to identify internal feeders (Lepidoptera: Tortricidae) of pome fruits of quarantine importance. Journal of Economic Entomology 98(2): ) หน งส อ และต ารา (Books & Textbooks) ช อผ เข ยน. ป ท พ มพ. ช อหน งส อ. ส าน กพ มพ, เม องท พ มพ. จ านวนหน าท งหมด. ส ญช ย จต รส ทธา เทคโนโลย เน อส ตว. โรงพ มพ ม งเม อง, เช ยงใหม. 367 หน า. Gullan, P.J. and P.S. Cranston The Insects: An Outline of Entomology. 3rd ed. Blackwell Publishing, Malden. 505 p. 3) เร องย อยในต าราหร อหน งส อท ม ผ เข ยนแยกเร องก นเข ยน และม บรรณาธ การ ช อผ เข ยน. ป ท พ มพ. ช อเร องย อย. หน า เลขหน าเร มต น-เลขหน าท ส นส ด. ใน: ช อบรรณาธ การ, (บก.) ช อหน งส อ. ส าน กพ มพ, เม องท พ มพ. ด ารง เวชก จ และ สมบ รณ ทองสก ล เทคน คการใช สารป องก นก าจ ดศ ตร พ ช. หน า ใน: ส ว ฒน รวยอาร ย (บก.). แมลงและส ตว ศ ตร ท ส าค ญของพ ชเศรษฐก จและ การบร หาร. ห างห นส วนจ าก ด ไอเด ยสแควร, กร งเทพฯ. Tilgner, E.H Phasmida (Slick and leaf insects). pp In: V.H. Resh and R.T. Carde (eds). Encyclopedia of Insects. 2nd ed. Academic Press, London. 4) ว ทยาน พนธ ช อผ เข ยน. ป ท พ มพ. ช อเร อง. ระด บว ทยาน พนธ. สถาบ นการศ กษา. เม องท พ มพ. จ านวนหน าท งหมด. ร ชน ภ ทรวาโย ผลของน าตาลในสารละลายย ดอาย ท ม ต อเมแทบอล ซ มของน าตาล และก จกรรมของเอนไซม อ นเวอร เทสในดอกกล วยไม สก ลหวาย. ว ทยาน พนธ ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต. มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร, กร งเทพฯ. 84 หน า. 5) เอกสารว ชาการอ น ๆ ช อผ เข ยน หร อหน วยงาน. ป ท พ มพ. ช อเร องหร อช อหน งส อ. ประเภทของเอกสาร. สถาบ น หร อหน วยงานท จ ดพ มพ, เม องท พ มพ. จ านวนหน าท งหมด. ทว ศ กด ชโยภาส แมลงศ ตร ปาล มน าม นในประเทศไทย. เอกสารว ชาการ. กองก ฏและ ส ตวว ทยา กรมว ชาการเกษตร, กร งเทพฯ. 126 หน า. 6) ส ออ เล คทรอน คส ช อผ เข ยน. ป ท พ มพ. ช อเร อง. (ระบบออนไลน ). แหล งข อม ล: ช อ Website (ว นเด อนป ท ส บค นข อม ล). กรมว ชาการเกษตร เช อโรค (Pathogen). (ระบบออนไลน ). แหล งข อม ล: fielcrops/ipm/th/books/cabi_natural_enemies_1/book_3.html (28 ม นาคม 2555). Wedmann, S., S. Bradler and J. Rust The first fossil leaf insect: 47 million years of specialized cryptic morphology and behavior. (Online). Available:http://www.pnas.org/content/104/2/565.full ( December 16, 2009). ร ปแบบในการใช ภาษาอ งกฤษในเน อเร องภาษาไทย - ช อว ทยาศาสตร ค าข นต นให ใช อ กษรต วใหญ และใช อ กษรต วเอน Meloidogyne incognita - ช อเฉพาะ ให ข นต นด วยอ กษรต วใหญ ท กค า Berdmann, Marschner - ภาษาอ งกฤษท งในวงเล บและนอกวงเล บ ให ใช ต วเล ก completely randomized design, (transition period) - ต วย อ ให ใช อ กษรต วใหญ ท งหมด และควรม ค าเต มบอกไว ในการใช คร งแรก (randomized complete block design, RCBD) - ห วข อเร อง ให ข นด วยอ กษรต วใหญ Abstract, Introduction - ค าแรกท ตามหล ง ค าส าค ญ ให ข นต นด วยอ กษรต วใหญ Keywords: Mango, chlorophyll การส งเร องเพ อต พ มพ ให ส งต นฉบ บ หร อ Online submission การตอบร บบทความ บทความท ต พ มพ ในวารสาร ต องได ร บการประเม นจากผ ทรงค ณว ฒ

3 วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต (JOURNAL OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND LIFE QUALITY) ผ จ ดพ มพ เคร อข ายบร หารการว จ ย Publisher Research Administrative Network ก าหนดการพ มพ วารสารราย 4 เด อน (3 ฉบ บ/ป ) ฉบ บท 1 มกราคม-เมษายน ฉบ บท 2 พฤษภาคม-ส งหาคม ฉบ บท 3 ก นยายน-ธ นวาคม Publication Tri-annually Issue 1 January-April Issue 2 May-August Issue 3 September-December ว ตถ ประสงค เป นวารสารสาขามน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ท ต พ มพ ผลงานว จ ยของ น กว ชาการและบ คคลท วไปท ม ค ณภาพ และสามารถน าไปใช ประโยชน โดยเฉพาะ เพ อการพ ฒนาช มชนและเพ มค ณภาพช ว ต โ ด ย ก า ร ส น บ ส น น จ า ก ส า น ก ง า น คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) Objective To be Humanities and Social Sciences journal published the results of research scholars and the general quality and can be used, especially for community development and enhance the quality of life. The journal was supported by the Office of the Higher Education Commission (OHEC) ท ปร กษา รศ.นพ. ก าจร ตต ยกว Consultants Kamjorn Tatiyakavee, M.D., Assoc. Prof. เลขาธ การคณะกรรมการการอ ดมศ กษา Secretary-General, OHEC นางสาวอาภรณ แก นวงศ Aporn Kanvong, Ms. รองเลขาธ การคณะกรรมการการอ ดมศ กษา Deputy Secretary-General, OHEC ดร.ส ภ ทร จ าปาทอง Suphat Champatong, Ph.D. รองเลขาธ การคณะกรรมการการอ ดมศ กษา Deputy Secretary-General, OHEC นายอาณ ต พงศ ส วรรณ Arnut Pongsuwan, Mr. ผ อ านวยการส าน กประสานและส งเสร ม ก จการอ ดมศ กษา Director Bureau of Cooperation and Promotion, OHEC บรรณาธ การ ศ.ดร.ส ญช ย จต รส ทธา Editor Sanchai Jaturasitha, Ph.D., Prof. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม Chiang Mai University ผ ช วยบรรณาธ การ ดร.จาร ร นทร ภ ระย า Asst. Editor Jarurin Pooraya, Ph.D. ส าน กประสานและส งเสร มก จการอ ดมศ กษา Bureau of Cooperation and Promotion, OHEC รศ.ดร.ไสว บ รณพาน ชพ นธ Sawai Buranapanichpan, Ph.D., Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม Chiang Mai University กองบรรณาธ การ ศ.นพ.ว ระช ย โควส วรรณ Editorial Board Weerachai Kosuwon, M.D., Prof. (ฝ ายว ชาการ) มหาว ทยาล ยขอนแก น (Academic) Khon Kaen University ผศ.ดร.ภ พงษ พงษ เจร ญ Pupong Pongcharoen, Ph.D., Asst. Prof. มหาว ทยาล ยนเรศวร Naresuan University รศ.ดร.ก าน จ นทร พรหมมา Kan Chantrapromma, Ph.D., Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยหาดใหญ Hat Yai University รศ.ดร.ส ธรรม น ยมวาส Sutham Niyomwas, Ph.D., Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร Prince of Songkla University รศ.ม กดา ส ขสว สด Mookda Suksawat, Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลศร ว ช ย Rajamangala University of Technology Srivijaya

4 กองบรรณาธ การ (ฝ ายการจ ดการ) ส าน กงานและ การต ดต อ วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต (JOURNAL OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND LIFE QUALITY) รศ.ดร.ช ตณรงค ศ ร สถ ตย ก ล Chitnarong Sirisathitkul, Ph.D., Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ Walailak University รศ.ดร.อน นต ทองระอา Anan Tongraar, Ph.D., Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร Suranaree University of Technology ผศ.ดร.จ ตต มา เจร ญพาน ช Jittima Charoenpanich, Ph.D., Asst. Prof. มหาว ทยาล ยบ รพา Burapha University ผศ.ดร.ปฐมท ศน จ ระเดชะ มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ Pathomthat Chiradeja, Ph.D., Asst. Prof. Srinakharinwirot University ผศ.ดร.อร ศร เท ยนประเสร ฐ Alice Thienprasert, Ph.D., Asst. Prof. มหาว ทยาล ยศ ลปากร Silpakorn University ผศ.ดร.ส พ ฒน ก เก ยรต ก ล Supath Kookiattikoon, Ph.D., Asst. Prof. มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน Ubon Ratchathani University รศ.ดร.นาธาน บาเดนอค Nathan Badenoch, Ph.D., Assoc. Prof. มหาว ทยาล ยเก ยวโต Kyoto University นางสาวผ องพรรณ ป นตาโมงค Editorial Board Phongphan Pintamong (Management) กองบรรณาธ การวารสารการพ ฒนาช มชน Office and Editorial Board, Journal of Community และค ณภาพช ว ต เคร อข ายบร หารการว จ ย Inquiries Development and Life Quality, Upper ภาคเหน อตอนบน คณะเกษตรศาสตร Northern Research Administrative Network, มหาว ทยาล ยเช ยงใหม Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, จ. เช ยงใหม Chiang Mai 50200, Thailand โทรศ พท ต อ 102 Tel: ext 102 โทรสาร ต อ 103 Fax: ext กองบรรณาธ การขอสงวนส ทธ ในการตรวจและแก ไขบทความท เสนอเพ อการต พ มพ ในวารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต The Editorial Board claims a right to review and correct all articles submitted for publishing บทความหร อข อความค ดเห นใด ๆ ท ปรากฏในวารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต เป นวรรณกรรมของผ เข ยน โดยเฉพาะ คณะผ จ ดท าไม จ าเป นต องเห นด วย และไม ใช ความร บผ ดชอบของมหาว ทยาล ยและคณะผ จ ดท า/บรรณาธ การ พ มพ ท โรงพ มพ : สมศ กด การพ มพ 47/3 ถนนแก วนวร ฐ ต.ว ดเกต อ.เม อง จ.เช ยงใหม โทร ,

5 บทบรรณาธ การ สว สด คร บผ อ านท กท าน ถ าท านได ต ดตามวารสารของเราตลอดมา ท เร ยกก นว าแฟนพ นธ แท คงจะเห นการเปล ยนแปลงของวารสารท เห นได ช ด ค อ วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต ได ร บผล การประเม นค ณภาพจาก Thai Journal Citation Index (TCI) ให เป นวารสาร กล มท 1 น บว าเป นข าวท น าย นด ย ง ท ง ๆ ท วารสารน ม อาย แค 2 ป เร มเข าป ท 3 น นเป นการแสดงให เห นว า กองบรรณาธ การม ความ ต งใจท างานให วารสารน ม ค ณภาพ ส วนใต ช อผ เข ยนบทความ ทางกองบรรณาธ การได เพ ม การแสดงว น ของการร บบทความ (Received) และยอมร บการต พ มพ (Accepted) ท าให เห นกระบวนการต พ มพ ม ระยะเวลาเท าไร (ข นก บการแก ไขของผ เข ยน) เพราะผ ทรงค ณว ฒ ของวารสารม ระยะเวลาในการตรวจ พ จารณาไม เก น 15 ว น และทางวารสารได ขอเลข Digital Object Image (DOI) ซ งส าน กงาน คณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) เป นเจ าภาพ โดยเลข DOI สามารถใช อ างอ งได เพราะในขณะน จ านวน บทความท พร อมจะต พ มพ ม จ านวนมาก แต ต องรอก าหนดการต พ มพ ตามท ระบ ในเล ม ส าหร บบทความในวารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต ป ท 3 ฉบ บท 2 ม ด วยก น 12 เร อง ท ม ความหลากหลายในองค ความร ไม ว าจะเป นงานว จ ยในด านส ขภาพของช มชน ผล ตภ ณฑ ช มชน นอกจากน ย งม บทความท เก ยวก บระบบขนส งท เร ยกก นว า โลจ สต กส ซ งภายในป 2558 ประเทศไทยก จะ อย ภายใต บร บทของประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (Asean Economic Community; AEC) ท เล อน ก าหนดการจากต นป 2558 เป นปลายป น คาดว าประเทศไทยน าจะเป นจ ดศ นย กลาง (Hub) ของเส นทาง คมนาคมท งหลาย ด วยความพร อมในสภาพพ นท และส งอ านวยความสะดวก ด งน นบทความเร องน จ งเป น กลย ทธ การเตร ยมความพร อมของท าเร อเช ยงของว าควรจะเป นอย างไร ต ดตามได ในฉบ บน ส ดท ายน ต อง ขอขอบค ณคณะผ ว จ ยท กท านท ได อน เคราะห แบ งป นผลงานว จ ยท ด ม ค ณภาพให ก บวารสารตลอดมา พบก นใหม ฉบ บหน าคร บ ศาสตราจารย ดร.ส ญช ย จต รส ทธา บรรณาธ การวารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต

6 กระบวนการเร ยนร ในการผล ตข าวปลอดภ ยช มชน บ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชร The Community Learning Process by Ban Nong Ping Kai Safe Rice Farmer Group, Kamphang Phet Province (Received: 20 December 2014; Accepted 16 February 2015) ว ลลภ ทองอ อน 1/ Wallop Thong-on 1/ Abstract: The research aimed to study the community learning process in producing safe rice by the community of Ban Nong Ping Kai in Kamphang Phet Province. It was conducted based on qualitative and participatory research methods. According to the study, it was found that the community rice production process at Ban Nong Ping Kai was produced based on the principles set forth by Bureau of Rice Research and Development (BRRD). Ban Nong Ping Kai farmers used a mixed method of community learning process and indigenous knowledge. These included learning to question, learning to search, learning to construct, learning to communicate and learning to service in the community s learning process. Keywords: Safe rice production process, community learning processes บทค ดย อ: การศ กษากระบวนการเร ยนร ในการผล ตข าวปลอดภ ยช มชนบ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร ม ว ตถ ประสงค ค อศ กษากระบวนเร ยนร ในการผล ตข าวปลอดภ ยของเกษตรกรช มชนบ านหนองป งไก ด วยกระบวนการเร ยนร ช มชน ผลการศ กษาพบว าการผล ตข าวปลอดภ ยช มชนบ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชรได ย ด หล กการของส าน กว จ ยและพ ฒนาการผล ตข าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นหล กในการผล ตข าวปลอดภ ย ส วนใน กระบวนการเร ยนร ช มชน ม การใช หล กการของกระบวนการเร ยนร ท ง 5 ด าน ได แก การเร ยนร การต งค าถาม (learning to question) การเร ยนร การแสวงหาสารสนเทศ (learning to search) การเร ยนร เพ อสร างองค ความร (learning to construct) การเร ยนร เพ อส อสารความร (learning to communicate) และการเร ยนร เพ อตอบแทน (learning to service) ในกระบวนการเร ยนร ของช มชน ค าส าค ญ: กระบวนการผล ตข าวปลอดภ ย กระบวนการเร ยนร ช มชน 1/ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร / Faculty of Humanities and Social Science, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Kamphaeng Phet 62000, Thailand 123

7 วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต 3(2): (2558) ค าน า บ านหนองป งไก เป นหม บ านท ก อต งในป พ.ศ เก ดจากอพยพของชาวบ านท มาจากอ าเภอแม สอด จ งหว ดตาก โดยม นายพรมมา ใจเก ยว ซ งเป นพ อค า เด นทางมาเร ขายผ า เม อได มาพบท หม บ านป จจ บ นท ม ความอ ดมสมบ รณ จ งได ช กชวนเพ อนบ านจากอ าเภอ แม สอดมาส ารวจสถานท ในช วงป พ.ศ ได ม ชาวบ านประมาณ 80 คน เข ามาอาศ ยเป นล กษณะเข ามา ท าการเกษตรย งไม ได ต งถ นฐานถาวร ชาวบ านกล มแรกท อพยพมาต งถ นฐานถาวรเร มในป พ.ศ หล งจากต ง ถ นฐานถาวร ช มชนเร มก อสร างฝายเพ อท จะน าน าจาก คลองสวนหมากเข าส ไร นาเพ อท าการเกษตร (ฤทธ รงค, 2556) การท าเหม องฝายเร มท าเหม องส งน าก อนในป พ.ศ ใช เวลาประมาณ 3 ป จ งเร มร วมม อก นท าต ว ฝายในป พ.ศ เป นไม ไผ และห นท ง ต อมาได พ ฒนา จากต วฝายเป นฝายไม ซ งและได ใช ประโยชน มาตลอด เก อบ 30 ป ในป พ.ศ ช มชนได เร มพ ฒนาต วฝายให เป นฝายคอนกร ตแต เก ดพาย และน าป าได พ ดฝายเส ยหาย โดยท ไม ได ใช งาน ทางช มชนจ งได ท าเร องขอความ ช วยเหล อจากราชการให มาพ ฒนามาจ งกลายเป นเหม อง ฝายในป จจ บ นและพ ฒนาระบบเหม องส งน าส ไร นา ระบบ เหม องฝายท เก ดจากภ ม ป ญญาชาวบ านและการช วยเหล อ จากภาคร ฐท าให ม น าเข าส แปลงนาของช มชนหม บ านหนอง ป งไก และเก ดระบบการจ ดการน าท ม องค กร ม กฎ กต กาใน การใช น าท ม ประส ทธ ภาพ ช มชนสามารถใช น าในการท านา ได อย างต อเน องตลอดป สามารถท านาได ท งนาป และ นาปร ง การท านาของช มชนเก ดป ญหาหล กค อป ญหาท เก ด จากการใช สารเคม ในการเกษตร ท งป ย สารเคม ก าจ ด ศ ตร พ ช สารก าจ ดว ชพ ช ประกอบก บป ญหาการตลาด ท ข าวของช มชนไม สามารถก าหนดราคาได ในระยะแรก ช มชนม การรวมกล มเกษตรกรเพ อท จะเพ มรายได จากการ ท านา โดยว ธ การผล ตพ นธ ข าวจ าหน าย ทางกล มเห นว าการ ผล ตข าวปลอดภ ยเพ อจ าหน ายจะท าให ช มชนสามารถม รายได ส งข น จ งได รวมกล มผล ตข าวปลอดภ ยจ าหน ายและ ประสานความร วมม อก บหน วยงานภาคร ฐ เอกชน สถาบ นการศ กษา ให เข ามาพ ฒนาผล ตภ ณฑ ของช มชนจน เก ดกล มว สาหก จช มชนท ม ประสบผลส าเร จ ม ส นค าของ ช มชนท ต อยอดออกมาจากข าวปลอดภ ยท หลากหลาย (พนอม, 2555; คณะเทคโนโลย และการส อสาร มหาว ทยาล ย ศ ลปากร, 2556) การศ กษากระบวนการเร ยนร ในการผล ต ข าวปลอดภ ยช มชนบ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชร จะท าให สามารถท จะพ ฒนากระบวนการผล ตข าวปลอดภ ย ของช มชนให สามารถได ร ปแบบ ว ธ การ และกระบวนการ ศ กษาโดยช มชน โดยม จ ดหมายการพ ฒนาการผล ตข าว ปลอดภ ยท เป นฐานของผล ตภ ณฑ ช มชนให ด ข น น าไปส การพ ฒนาช มชนได อย างย งย น ว ตถ ประสงค ในการว จ ย ศ กษากระบวนการเร ยนร ในกระบวนการผล ตข าว ปลอดภ ย ช มชนหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร อ ปกรณ และว ธ การ การศ กษากระบวนการผล ตข าวปลอดภ ยของ ช มชนบ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชรด วย กระบวนการเร ยนร ช มชนและหล กเศรษฐก จพอเพ ยงม ระเบ ยบการว จ ยเช งค ณภาพ (quality research) และการ ว จ ยแบบม ส วนร วม (participatory research) ม งศ กษา และพ ฒนากระบวนการผล ตข าวปลอดภ ยช มชนหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชรด วยกระบวนการเร ยนร ช มชนจ าแนก ตามข นตอนการเร ยนร ช มชนตลอดสายของการผล ต (pathway analysis) ม งศ กษาท งการท านาในอด ตและ ป จจ บ นของกล มประชากรค อเกษตรกรบ านหนองป งไก และกล มว สาหก จช มชนบ านหนองป งไก โดยม ข นตอน และว ธ การด าเน นงานท ฝ ายว จ ยเพ อท องถ น ส าน กงาน กองท นสน บสน นการว จ ย ก าหนดไว ค อ 1) ข อม ลสภาพพ นท ท วไปโดยทบทวนจาก เอกสาร ต ารา ตลอดจนการส งเกตและการส ารวจ ภาคสนาม 2) ส มภาษณ เช งล ก (in-depth interview) ชาวนาในหม บ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร ในประเด น 1) กระบวนการท านาใน อด ต 2) ระบบเหม องฝายช มชน 3) ประว ต และพ ฒนาการ ช มชน 124

8 กระบวนการเร ยนร ในการผล ตข าวปลอดภ ยช มชนบ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชร 3) สนทนากล ม (focus group) ชาวนาใน หม บ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง ก าแพงเพชร ในประเด นกระบวนการท านาปลอดภ ยใน ป จจ บ น 4) การถอดความร (capture knowledge) กระบวนการท านาปลอดภ ยของกล มชาวนาในหม บ าน หนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ด ก าแพงเพชร โดยใช ว ธ ด งต อไปน ก. การสนทนากล ม (focus group discussion) ค อ การรวบรวมข อม ลจากการสนทนาก บ กล มผ ให ข อม ลในประเด นป ญหาในกระบวนการท านา โดยม ผ ว จ ยเป นผ ด าเน นการสนทนา (moderator) เป น ผ น าประเด นในการสนทนาเพ อให กล มเก ดแนวค ดและ แสดงความค ดเห น ข. เทคน คการใช บ ตรค า (metaplan) เป น การประช มระดมสมองจากการม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ย (stakeholder) ของกล มท านาปลอดภ ยก บ ประเด นป ญหาในการผล ต เพ อได ความค ดเห นหร อ สะท อนภาพความเป นจร งจากม มมองท แตกต าง หลากหลาย ค. แผนท ความค ด (mind map) เป นว ธ การ ช วยบ นท กความค ดเพ อให เห นภาพความค ดของ กระบวนการในการท านาปลอดภ ย ง. กระบวนการสร างอนาคตร วมก น (future search conference) เป นกระบวนการประช มท เน นถ ง ว ส ยท ศน อนาคตของกล มเกษตรกร ฉ. ก า ร ส ม ภ า ษ ณ (interviewed) ก า ร รวบรวมข อม ลโดยการส มภาษณ เป นว ธ การส อสารสอง ทาง (two-way communication) ม การสนทนาในด าน กระบวนการผล ต กระบวนการจ าหน าย ช. การส งเกต (observation) เพ อการ ค นหากระบวนการเร ยนร ท เก ดข นในแปลงนาของ เกษตรกรในกระบวนการท านาตลอดสายของการผล ต 5) การหาความส มพ นธ ของกระบวนการผล ต ก บส งแวดล อมและป จจ ยอ น ๆ หาความส มพ นธ จาก เทคน คตารางไขว (cross-tabulation) การว เคราะห ความส มพ นธ แบบเวนน (Venn diagram) โดยช มชน ร วมก นแสดงความค ดเห นแลกเปล ยนเร ยนร 6) การศ กษาด งาน (filed study) เป นการศ กษา ด ง า น ใ นก ร ะ บ วน ก า ร ผล ต ข า วป ล อ ด ภ ย ต ล อ ด สายการผล ตโดยม การศ กษาด งานของเกษตรกรช ยพร พรหมพ นธ อ าเภอบางปลาม า จ งหว ดส พรรณบ ร ผลการศ กษา 1. กระบวนการท านาในอด ตของช มชน หนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ด ก าแพงเพชร ช วงแรกในย คบ กเบ กการท านาของช มชนบ าน หนองป งไก เป นกระบวนการท เร ยกว า ห กร างถางพง เน นการปล กข าวไร นาน าฝน ต อมาเม อม การแปลงพ นท ให เป นท นาอย างสมบ รณ การท านาจ งเร มเข าส กระบวนการ ท านาของช มชน โดยม ข นตอนด งน 1) การเตร ยมด นม การไถดะเพ อเป ดหน าด นและ ท าลายว ชพ ช การไถจะเป ดพล กหน าด นให ด นช นล าง ข นมาอย ช นบน ช มชนบ านหนองป งไก ในสม ยก อนจะใช แรงงานควายเป นหล ก โดยม เคร องม อค อ ไถ การไถจะ ไถวนเป นแนวเส นรอบตามแปลงนา เม อไถแล วจะท งด นไว เพ อตากด นและกลบให ว ชพ ชตาย 2) การไถแปร เม อตากด นและกลบด นให ว ชพ ช ตายแล ว ชาวนาจะท าการไถแปร อ นเป นการไถในแนว ขวางต ดก บรอยของการไถดะ ข นตอนน เป นการไถท ม งเน นให ด นแตกเป นก อนละเอ ยด 3) การไถคราด การไถคราดเป นข นตอนส ดท าย ของการเตร ยมด นในแปลงนาและใช เวลามาก การไถคราด ม ว ตถ ประสงค ค อการเตร ยมด นให พร อมก บการท านา พร อมส าหร บการป กด า และการท าเท อกนา ในข นน อาจ ม การ ต ขล บ โดยใช แท งโลหะหม นในนาเพ อกดว ชพ ช ปร บระด บน าในแปลงนาให เร ยบและเสมอก น ข นตอนการ ไถคราดจะม ความส าค ญส งมากต อผลผล ต 4) การเพาะกล า ชาวนาบ านหนองป งไก จะเพาะ กล าช วงเด อนพฤษภาคม (เด อน 6) โดยน าเมล ดพ นธ ข าว ท ค ดเล อกไว มาแช น า โดยการใส เป นกระทอเป นภาชนะไม ไผ สานรองด วยใบไม ใส เมล ดพ นธ น าไปแช น าใน ล าเหม อง ประมาณ 2 ค น แล วน าข นจากน าท งไว อ ก ประมาณ 1-2 ค น เพ อรอให รากข าวงอก เม องอกแล วจ ง 125

9 วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต 3(2): (2558) ท าการหว าน ในแปลงเพาะกล า โดยปกต แล วชาวนาจะ เพาะกล าในเวลาไล เล ยก บการไถดะ เพ อให ได กล าท ม ขนาดโตพอส าหร บการปล กในเวลาท ท าการไถคราดเสร จ 5) การตกกล า ชาวนาจะท ากล าในแปลงนาท แยกออกจากนาข าว เช นในพ นท ท ดอนท ส ดของแปลงท า การเพาะกล า หร อเร ยกว า การตกกล า โดยจะน าพ นธ ข าว หว านในพ นท ท ท าไว โดยใช เวลาประมาณ 1 เด อน 6) การถอนกล า เด อน 7 ถ งเด อน 8 ชาวนาจะ ถอนกล าแล วใช ตอกม ดกล าไว เป นก า และจะม การต ด ปลายใบข าวออกเพ อให ง ายต อการป กด า การม ดกล าเป น ก า เพ อสะดวกในการขนส งและการใช เป นจ านวนน บของ ปร มาณกล าต อแปลงนา 7) การป กด า การด านาเร มในช วงเด อน 7 การ ด านาโดยท วไปจะม การก าหนดโดยฤกษ ฤกษ ท ชาวนา บ านหนองป งไก ใช วางแผนในการด านา ม อย หลายระบบ เช น ว นจม ว นฟ ว นด ว นเส ย เป นต น ม การเอาม อ เอาว น หร อการลงแขก เป นการสะสมแรงงานก อนท กล า ในแปลงนาของตนเองจะโต 8) การด แลบ าร งร กษา ชาวนาบ านหนองป งไก ม ข นตอนในการด แลร กษาข าวในแปลงนาด งน ก. การให น า ชาวนาจะต องล าเล ยงน าจาก เหม องฝายเข าหล อเล ยงข าวในแปลงนาโดยไม ให ขาด โดย จะให ระด บน าในแปลงนาส งไม เก นยอดของกล า ข. การก าจ ดว ชพ ช ว ชพ ชท เก ดข นในช วงน ม มากหร อน อยจะข นอย ก บค ณภาพของการเตร ยมด น และ การเล ยงน า ถ าเตร ยมด นด ละเอ ยด ม น าหล อเล ยงอย าง สม าเสมอว ชพ ชจะน อย ค. การก าจ ดโรคและแมลงศ ตร พ ช โรคและ แมลงศ ตร พ ชของช มชนบ านหนองป งไก ในสม ยก อน ได แก เพล ย หน ป นา นก ส วนใหญ จะใช ว ธ กลและว ธ ช วภาพ ร วมก น 9) พ นธ ข าว ชาวนาในหม บ านหนองป งไก ต าบล นาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร ม พ นธ ข าวใน ท องถ นอย 2 ชน ดค อ ข าวพ นธ เบา เช น พ นธ สร อย พ นธ นางมน และข าวพ นธ หน ก เช น พ นธ ระแหง พ นธ ขาวตะตา 10) การเก บเก ยว ชาวนาบ านหนองป งไก ต าบล นาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร ม กจะเก บเก ยว ข าวในเด อน 12 เช นเด ยวก บการด านา การเก บเก ยวเป น การใช แรงงานท มาก ชาวนาจ งไม สามารถท าได เพ ยง แรงงานในคร วเร อน ในข นการเก บเก ยวก จะม การ เอาม อ เอาว น 11) การเตร ยมลานนวด ชาวนาจะเล อกแปลงนา ท ใกล การขนส ง ถากซ งข าวออก ถางและปร บพ นท ให เร ยบ ใช ม ลควายผสมน าน าไปฉาบพ นด นท ปร บเพ อไม ให ข าว ร วงลงไปในด น 12) การนวดข าว การนวดข าวของช มชนบ าน หนองป งไก ท าได หลายว ธ ท งการฟาดก บแคร ไม ไผ การ ฟาดในคร และการใช ควายเหย ยบ 13) การเก บร กษาข าว ข าวท ได จากลานนวดจะถ ก ล าเล ยงเข าไปในบ านด วยเกว ยน ท ลากด วยว ว แรงงานชาย จะต กข าวจากลานยกข นเกว ยนท ถ กรองด วยเส อไม ไผ เม อ เต มเกว ยนก จะล าเล ยงเข าหม บ านและถ กเก บไว ใน ย งฉาง 2. กระบวนการเร ยนร ในการท านาปลอดภ ย ของกล มเกษตรกรข าวปลอดภ ยบ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร กล มเกษตรกรข าวปลอดภ ยบ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร ได เร มต น จากการรวมกล มเกษตรกรชาวนา โดยการน าของนายทศ ภาคตาลาน เกษตรกรท ท านาในหม บ านท เห นป ญหาและ ล ทางในการแก ป ญหาจากการท านา ค อ การท ศ กยภาพ ของช มชนในด านส งแวดล อมทางกายภาพ สภาพส งคม ท เอ อต อการท านาข าวปลอดภ ย และป ญหาในด าน ผลตอบแทนท ต า ช วงแรกทางกล มม จ ดประสงค ท จะผล ต เมล ดพ นธ ข าวหร อ ข าวปล ก จ าหน าย ต อมาทางกล มได เร ยนร จากกล มพ อค าข าวและการส อสารในหลาย ๆ ด าน พบว าข าวพ นธ หอมน ลเป นข าวท ม ประโยชน ม ค ณค าทาง อาหารส งและสามารถท าตลาดในการจ าหน ายได จ งน ามา เสนอทางกล มให ปล กข าวหอมน ล และท าการตลาดใน ร ปแบบของ ส นค าช มชน ได เป ดโอกาสให คนในช มชน เข าร วมการผล ตโดยอย ในร ปของสมาช กในกล ม ในช วง แรกของการพ ฒนาการผล ต ระหว างป พ.ศ ม องค กรท งภาคร ฐและภาคเอกชนได เข ามาม บทบาทใน ก า ร พ ฒ น า ส น ค า ช ม ช น ใ น ด า น ก า ร ผ ล ต เ ช น มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยแม โจ ส าน กงาน พาณ ชย จ งหว ดก าแพงเพชร บร ษ ทค โบต า จ าก ด เป นต น 126

10 กระบวนการเร ยนร ในการผล ตข าวปลอดภ ยช มชนบ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชร ส นค าช มชนในร นแรกทางกล มได ขายในร ปของข าวสาร หอมน ล ในช วงป พ.ศ 2556 และได ขยายการผล ต โดย การสร างเป นผล ตภ ณฑ ช มชนข น โดยการเข าร วมก บ ส าน กงานพาณ ชย จ งหว ดก าแพงเพชรและมหาว ทยาล ย ราชภ ฎก าแพงเพชร ท ได เข ามาช วยเหล อในด านบรรจ ภ ณฑ ความหลากหลายของผล ตภ ณฑ และช องทางการตลาด เ ป น ค ร ง แ ร ก ใ น ป พ. ศ ม ห า ว ท ย า ล ย ราชภ ฏก าแพงเพชรได พ ฒนาผล ตภ ณฑ ข าวปลอดภ ยกล ม เกษตรกรข าวปลอดภ ยบ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชรในร ปของการศ กษาเร ยนร ร วมก บช มชน ได พ ฒนากระบวนการผล ตข าวปลอดภ ย บ านหนองป งไก อย างเป นระบบ ครบวงจร อ นได แก ด าน การผล ต การตลาด การพ ฒนากล มว สาหก จช มชน กระบวนการท านากล มข าวปลอดภ ยของกล ม เกษตรกรข าวปลอดภ ยบ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ดก าแพงเพชร ได ม การเร ยนร การ พ ฒนากระบวน การผล ตข าวป ลอดภ ยข นโดย ม กระบวนการผล ต ค อ 1. การเล อกพ นธ ข าว ข าวท ปล กในบ านหนองป ง ไก ม อย 2 พ นธ ค อ พ นธ น ลกาฬ และพ นธ กข6 ป จจ บ น ช มชนบ านหนองป งไก สามารถท จะค ดเล อกสายพ นธ ได เอง และสามารถผล ตข าวพ นธ จ าหน ายนอกช มชน โดยท ม กระบวนการค ดเล อกพ นธ ข าว ท ง 1) ว ธ เล อกเฉพาะแปลง เกษตรกรจะเล อกข าวในแปลงท สามารถส งเกตถ งล กษณะ พ เศษของแปลงนา เช น การเต บโตท สม าเสมอท งแปลง ข าว แตกกอ ล าต นแข งแรง เมล ดสมบ รณ ม น าหน ก เม อพบแปลง นาท ม ข าวล กษณะด งกล าว ชาวนาจะด แลร กษาแปลงนา เป นพ เศษท งการให น า ใส ป ย แล วจ งเก บเก ยวท าพ นธ และ ว ธ เล อกท งแปลงนา 2) ว ธ เล อกข าวบางส วนในแปลงนาเพ อ ท าพ นธ ม ว ธ การ ค อ การด แลข าวท งแปลงนา แต ในข นของ การเก บเก ยวชาวนาจะเล อกข าวท ออกมาจากรถเก ยวข าวใน รอบส ดท าย หร อเร ยกว า อ มส ดท าย ไว ท าพ นธ เน องจาก ลดการปนเป อนของข าวจากน นจ งน ามาค ดแยกเมล ดเพ อ การค ดส งแปลกปลอมและเก บร กษาพ นธ ข าวบรรจ ใน กระสอบพลาสต ก ม การบ นท กรายละเอ ยดเก ยวก บพ นธ ส าหร บการรอจ าหน ายหร อรอการน าไปปล กต อ การค ดเล อกพ นธ ข าว กล มเกษตรกรข าวปลอดภ ย บ านหนองป งไก ได เร ยนร เองในช มชนจากการเด นทางไป เร ยนร ก บกล มเกษตรกรท เพาะเมล ดข าวจ าหน ายใน จ งหว ดพ จ ตรหล งจากท ม ความต องการผล ตเมล ดพ นธ ข าวจ าหน ายแทนการจ าหน ายข าวเปล อกเพ อท จะท า ให ผลก าไรจากการท านาส งข น อ นเป นการเร ยนร การต ง ค าถาม (learning to question) ในผลของการท านาและ การเร ยนร การแสวงหาสารสนเทศ (learning to search) เพ อท จะม ช องทางในการแก ไข ต อมาได ร บการสน บสน น จากหน วยงานราชการ เช น เกษตรจ งหว ด พาณ ชย จ งหว ด และได ทดลองปล กในแปลงขนาดเล กเพ อท าการทดลอง ตลาด เม อสามารถจ าหน ายได จ งได ขยายพ นท ปล กอ น เป นการร บความร จากหน วยงานภายนอกท เข ามา แลกเปล ยนเร ยนร 2. การไถและการเตร ยมด น กล มเกษตรกรข าว ปลอดภ ยบ านหนองป งไก ม การไถกลบฟางโดยใช รถไถ ขนาดใหญ เพ อไถปาดหน าด นและกลบฟาง ท าให ง ายต อ การเน าสลาย ม การใช สารย อยสลายฟางผสมก บน าราด ในนาเพ อเร งให การย อยสลาย ม การป นด นให ละเอ ยดข น โดยการไถป นด น โดยใช รถไถท ม เคร องป นด นหม นเพ อท า ให ด นแตกร วนไม เป นก อนใหญ และการหม กด นโดยการ เป ดน าเข าในแปลงนา หม กน าท งไว เพ อให น าท าให ด น แตกต วเป นโคลนพร อมส าหร บการท านา ม การท าเท อก หร อการล บ ค อ การปร บหน าด นให ได ระด บเด ยวก นท ง แปลง เพ อให แปลงนาม ด นท อย ในระด บเด ยวก นท งแปลง ง ายต อการให น า นาจ งม แปลงขนาดใหญ กว าง ง ายต อ การใช เคร องจ กร และได พ นท ในการท านาเพ มข น การไถและการเตร ยมด น กล มเกษตรกรข าว ปลอดภ ยบ านหนองป งไก ได เร ยนร จากการศ กษาด งาน จากนายช ยพร พรหมพ นธ เกษตรกรต วอย าง อ าเภอบาง ปลาม า จ งหว ดส พรรณบ ร ท าให ได แนวค ดถ งการท านา ประณ ตร วมก บการส งเสร มจากหน วยงานภาคเอกชน เช น ฝ ายโครงการเร ยนร พล งเกษตรของบร ษ ทสยามค โบต าท ให ความร เร องการปร บท ด น มาประย กต ก บว ธ การเด มของ ช มชนโดยการเร ยนร ในกล ม ในข นน ม กระบวนการเร ยนร ค อม การเร ยนร การต ง ค าถาม การเร ยนร การแสวงหาสารสนเทศโดยช มชนและ ร บความร จากหน วยงานภายนอกท เข ามาแลกเปล ยน เร ยนร จากหน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน จากการศ กษา ด งาน น าไปส การสร างและแสวงหาความร จากการทดลอง 127

11 วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต 3(2): (2558) ปฏ บ ต เพ อการท าการปฏ บ ต ในแปลงนาในร ปของการ ทดลองอ นเป นการเร ยนร เพ อสร างองค ความร (learning to construct) ท าเม อประสบผลส าเร จแล วจ งม การ กระจายความร ส คนอ นอ นเป นการเร ยนร เพ อส อสาร (learning to communicate) 3. ข นหว านกล า เกษตรกรกล มข าวปลอดภ ย บ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ด ก าแพงเพชร จะน าพ นธ ข าวท ค ดเล อกส งให กล มชาวนาท ม อาช พร บจ างหว านกล า เม อถ งเวลาด านา ก จะไปร บกล า อ นเป นการลดพ นท ในการเตร ยมแปลงนาเพ อไม ต องเส ย พ นท ในการเตร ยมกล าและเป นการลดข นตอนการผล ต 4. ข นปล ก เกษตรกรกล มข าวปลอดภ ยช มชน บ านหนองป งไก ต าบลนาบ อค า อ าเภอเม อง จ งหว ด ก าแพงเพชรด านาโดยการจ างรถปล กข าว เน องจาก แรงงานขาดแคลน และลดเวลาในแปลงนา สามารถการ บร หารจ ดการโดยการปล กข าวพร อมก นเป นร นในแปลง ขนาดใหญ เช น คร งละ ไร เพ อให ข าวออกส ตลาดพร อมก น ท าให ง ายต อการบรรจ ขนส ง และเพ ม อ านาจในการต อรอง ในข นหว านกล าและข นปล ก เกษตรกรกล มข าว ปลอดภ ยได เร ยนร โดยการใช ความร ภ ม ป ญญาเด มมา ประย กต ก บว ธ ค ดสม ยใหม เช น การค ดแบบก าไร-ขาดท น การแบ งงานออกเป นส วนแล วให เกษตรกรกล มท ช านาญ ท าการหว านกล าแทน (outsource) อ นเป นการเร ยนร เพ อ สร างองค ความร (learning to construct) ของช มชน 5. ข นด แลร กษาข าว ข นตอนท ส าค ญท ส ดของ การท านาค อข นการด แลร กษาแปลงนา เกษตรกรกล มข าว ปลอดภ ยม การด แลร กษาแปลงนาโดยม เป าหมายหล ก ค อการลดต นท นการผล ตและเพ มผลผล ต ข นการด แล ร กษากล มเกษตรกรม ว ธ การด งน ก. การเ ล ยงกล าให ต งต น หล งจากท เกษตรกรด านาแล วเกษตรกรจะเล ยงกล าให สามารถ ต งต น โดยการปล อยน าเข าข งในแปลงนา เพ อให กล าต ง ต นในแปลงนาได โดยจะใช เวลาในการปล อยน าในแปลง นาและแช ข งไว ประมาณ 3 อาท ตย หร อ ประมาณ 20 ว น ในข นน จะม การใช น ามากท ส ดและขาดน าไม ได ข. การล อล กหญ าให งอก เกษตรกรกล ม เกษตรกรข าวปลอดภ ย ควบค มว ชพ ชโดยว ธ ธรรมชาต ใช การลดระด บน าและหย ดน าในช วงท ข าวผ านการต งต น และการหย ดน าเพ อให นาแห งหมาดล อหญ าให งอก เกษตรกรจะเร ยกว ธ น ว า ล อล กหญ า ให เจร ญเต บโต เพ อท จะก าจ ด ค. การก าจ ดว ชพ ช เกษตรกรกล มเกษตรกร ข าวปลอดภ ยก าจ ดว ชพ ชท ล อให งอกด วยการปล อยน า เข าแปลงนาให ท วมยอดหญ าในระยะต งต นเพ อให หญ า อ อนตาย หญ าท การก าจ ดแบบน ได ผลค อหญ าท ไม ทนต อ การท วมข งของน า เช น หญ าอ ด ด ส วนพ นท ดอน น าท วม ไม ถ งเกษตรกรจะใช ว ธ ถอนหร อเหย ยบให หญ าจมลงใต ด นร วมก บว ธ ควบค มน าเกษตรกรกล มเกษตรกรข าว ปลอดภ ยจะปล อยน าเข าในแปลงนาอ กคร งหน งพร อมก บ ข งน าไว ในแปลงนาเพ อเป นการบ าร งข าวให เจร ญเต บโต ในข นน ข าวจะเร มแตกกอ ขยายล าต น เป นระยะท ส าค ญ ส ดต อผลผล ต ชาวนาอาจเร งให ข าวแตกกอโดยการให ป ย ง. การให ป ย เกษตรกรกล มเกษตรกรข าว ปลอดภ ยจะลดน าในแปลงนาให หมดและท งแปลงนาไว ให แห งจนถ งระยะด นแตกระแหง หร อท ชาวบ านเร ยกว า แตกขาบ แล วหว านป ย เช อว าป ยจะลงไปในด นเข าไปส รากของข าวโดยตรง ท าให ข าวได ป ยง ายข น เม อหว านป ย ได 1 ว น เกษตรกรจะปล อยน าเข าในแปลงนา เร ยกว ธ การ น ว า การท านาแบบเป ยกสล บแห ง จ. การก าจ ดแมลง กล มเกษตรกรข าว ปลอดภ ยม ว ธ การก าจ ดแมลงในแปลงนา 3 ว ธ ค อ การ ก าจ ดแมลงโดยการควบค มปร มาณน า เกษตรกรกล ม เกษตรกรข าวปลอดภ ยจะควบค มแมลงโดยการปล อยน า ออกจากแปลงนาให แห งในช วงท ม การระบาดของแมลง บางชน ด เช น เพล ยกระโดด เพ อไล แมลง การก าจ ดแมลง โดยการวางแผนการเพาะปล ก เกษตรกรกล มเกษตรกร ข าวปลอดภ ยใช ว ธ ในการลดระยะเวลาของข าวในแปลง นาให น อยท ส ดเพ อสามารถจ ดการก บข าวในแปลงนา เกษตรกรจะท าการปล กข าวต นเด ยวแบบอ นทร ย หร อการ ท านาด า ท เพาะกล าเม อกล าเต บโตได ท จ งน ามาด าในท นาผ นใหญ ว ธ การน จะท าให ข าวแตกกอได ด ผลผล ตส ง กล าจะฟ นต วและเจร ญเต บโตท นท ท าให ลดระยะเวลาใน แปลงนาและด แลร กษาง ายกว าการท านาหว าน การ เจร ญเต บโตท ไวกว าการหว านจะท าให กล าทนทานต อ แมลงได ด กว าการก าจ ดแมลงโดยใช สารช วภาพ 128

12 กระบวนการเร ยนร ในการผล ตข าวปลอดภ ยช มชนบ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชร สารช วภาพท ม การท าในกล มเกษตรกรม การท าน าหม ก ช วภาพท ได จากการหม กส วนผสมของพ ช ผ ก กากน าตาล น ามะพร าว ยาเส น สะเดา ไหลแดง และหญ าหนอนตาย หยาก การแกล งข าว ก อนท ข าวจะต งรวงในช วงระยะ ว น เกษตรกรข าวปลอดภ ยจะท า การแกล งข าว ค อ การปล อยน าออกจากแปลงนาจนหมดท งให ด นแห งอ ก คร งเพ อท าให ข าวขาดน า ล าต นข าวจะต งตรง เร งการ เต บโตและแข งแรง ไม ล มง าย เร งการออกเมล ดข าวท เมล ดใหญ รวงใหญ และจะปล อยน าเข าในนาอ กคร งเพ อ บ าร งข าวท แตกรวง 6. ข นเก บเก ยว หล งจากท ข าวแตกรวงเกษตรกร กล มข าวปลอดภ ย จะหย ดน าและปล อยให น าแห งไปเอง โดยไม ม การเต มน าในแปลงนาอ ก และเก บเก ยวผลผล ตใน แปลงนาด วยว ธ การการจ างรถเก ยวข าว เน องจาก สะดวก ลดแรงงาน และลดการส ญเส ย ข นการด แลร กษาข าวเป น ข นตอนส าค ญท ส ดในการท านาของเกษตรกรกล มข าว ปลอดภ ยฯ เน องจากม ผลต อปร มาณผลผล ตข าว ข นน ม การเร ยนร ท หลากหลายท งการน าความร จากการศ กษาด งานมาทดลองปฏ บ ต การร วมก นค ดว เคราะห และทดลอง ท าซ าหลายคร ง เม อได ผลจ งถ ายทอดให สมาช ก เทคน คท ส าค ญของการด แลร กษาท เกษตรกรได จากการศ กษาด งานอ นได แก เทคน คการล อล กหญ า เทคน คการท านาแบบ เป ยกสล บแห ง เทคน คการก าจ ดแมลงโดยการค มปร มาณ น า การวางแผนการเพาะปล ก การท าสารก าจ ดแมลงแบบ ช วภาพ เทคน คการก าจ ดว ชพ ชแบบควบค มน า และเทคน ค การก าจ ดศ ตร พ ช เกษตรกรได จากการพ ฒนาความร และ ภ ม ป ญญาเด มในช มชน ด านกระบวนการเร ยนร ในด านการ ด แลร กษาข าวจ งม ครบท ง 5 ข นตอนของกระบวนการเร ยนร ค อ การเร ยนร การต งค าถาม (learning to question) การเร ยนร การแสวงหาสารสนเทศ (learning to search) การเร ยนร เพ อสร างองค ความร (learning to construct) เพ อสร างความร จากการทดลองปฏ บ ต ท าเม อประสบ ผลส าเร จแล วจ งม การกระจายความร ส คนอ นอ นเป นการ เร ยนร เพ อส อสารความร (learning to communicate) และ การเร ยนร เพ อตอบแทน (learning to service) ชาวนาใน กล มท แลกเปล ยนความร ต อก น ด งตารางท 1 Table 1 Community learning process in safe rice farmer group Safe Rice Line Product Process Learning Activity Community Learning Process 1. Selection rice varieties stage - Introduction and mass selection rice from public learning center and firm - Field trip study with the farmer s best practice groups 2. Tillage stage - Field trip studies with farmer s best practice groups -Indigenous knowledge application 3. Rice planting seedlings and transplant Rice seedlings stage - Learning to question - Learning to search - Learning to question -Learning to search -Learning to construct - Indigenous knowledge application - Learning to question -Learning to search 4. Field maintenance stage -Field trip studies with farmer s best practice groups -Indigenous knowledge application -Field experiment -Knowledge sharing - Learning to question -Learning to search -Learning to construct -Learning to communicate -Learning to service 5. Harvest and marketing stage -Indigenous knowledge application - Learning to question -Learning to search -Learning to construct 129

13 วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต 3(2): (2558) สร ปและอภ ปรายผล กระบวนการผล ตข าวปลอดภ ยช มชนหนองป งไก ก าแพงเพชรเม อว เคราะห ตามเกณฑ ของส าน กว จ ยและ พ ฒนาการผล ตข าว ส าน กว จ ยและพ ฒนาข าว (2556) ท ม แนวค ดด านการผล ตข าวอ นทร ย ว า การผล ตข าวอ นทร ย เป นระบบการผล ตข าวท ไม ใช สารเคม ทางการเกษตรท ก ชน ดเป นต นว า ป ยเคม สารควบค มการเจร ญเต บโต สาร ควบค มและก าจ ดว ชพ ช สารป องก นก าจ ดโรค แมลงและ ส ตว ศ ตร ข าว ตลอดจนสารเคม ท ใช รมเพ อป องก นก าจ ด แมลงศ ตร ข าวในโรงเก บ การผล ตข าวอ นทร ย นอกจากจะ ท าให ได ผลผล ตข าวท ม ค ณภาพส งและปลอดภ ยจาก สารพ ษแล ว ย งเป นการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ เป นการพ ฒนาการเกษตรแบบย งย น จะพบได ว ากล ม เกษตรกรข าวปลอดภ ยบ านหนองป งไก ได ย ดแนวทางการ ผล ตข าวอ นทร ย มาใช ในระบบการผล ตข าวปลอดภ ยของ ช มชนในระบบการผล ตตลอดสายการผล ต โดยหล กเล ยง การใช สารเคม ท กข นตอน ได แก การเล อกพ นท ปล ก การ เล อกใช พ นธ ข าว การเตร ยมเมล ดพ นธ ข าว การเตร ยมด น ว ธ ปล ก การจ ดการความอ ดมสมบ รณ ของด นระบบการ ปล กพ ช การควบค มว ชพ ชการป องก นก าจ ดโรค แมลง และส ตว ศ ตร พ ชการจ ดการน า การเก บเก ยว การนวดและ การลดความช น การเก บร กษาข าวเปล อก การส และใน ส วนของการพ ฒนาระบบการผล ตกล มเกษตรกรสามารถ พ ฒนาได ส งกว ามาตรฐานของ ส าน กว จ ยและพ ฒนาการ ผล ตข าว กรมการข าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ค อ ช มชนบ านหนองป งไก สามารถพ ฒนาข นการส และการ บรรจ ห บห อ รวมท งการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ของช มชน ใน ด านการศ กษากระบวนการเร ยนร ช มชนสามารถว เคราะห ผลการศ กษา พบว ากล มเกษตรกรข าวปลอดภ ยบ าน หนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชร ได ใช กระบวนการเร ยนร ท กข นตอนในกระบวนการเร ยนร การท านาปลอดภ ยใน ข นตอนของการท านา โดยแบ งเป นข นตอนตาม กระบวนการผล ต ค อ 1) การเล อกพ นธ ข าวข นน ม กระบวนการเร ยนร ค อการเร ยนร การต งค าถามในผลล พธ ของการท านาและการเร ยนร การแสวงหาสารสนเทศ 2) การไถและการเตร ยมด น ม กระบวนการเร ยนร ค อม การ เร ยนร เพ อสร างองค ความร ท าเม อประสบผลส าเร จแล วจ ง ม การกระจายความร ส คนอ นอ นเป นการเร ยนร เพ อ ส อสาร 3) ข นหว านกล าและข นปล ก ข นน จะม การเร ยนร ค อการเร ยนร เพ อสร างองค ความร ของช มชน 4) ข นด แล ร กษา เป นข นตอนท ส าค ญท ส ดของการท านาปลอดภ ย เกษตรกรม การเร ยนร ครบท กด านอ นได แก การเร ยนร การต งค าถามการเร ยนร การแสวงหาสารสนเทศการ เร ยนร เพ อสร างองค ความร การเร ยนร เพ อส อสารและ การเร ยนร เพ อตอบแทน 5) ด านเก บเก ยวและการ จ าหน าย ม การเร ยนร ในด านการต งค าถาม การเร ยนร การแสวงหาองค ความร และการเร ยนร เพ อสร างองค ความร ท งน กล มเกษตรกรข าวปลอดภ ยบ านหนองป งไก ได น าองค ความร ของการท านาแบบด งเด มของช มชนมา ปร บเปล ยนส ความร ใหม ค อการท านาข าวปลอดภ ย ท ง ความร จากการปฏ บ ต (tacit knowledge) อ นเป น ความสามารถหร อศ กยภาพ (competency) ท ม อย ใน กล ม ในด านท กษะการท านา (skill) ท ศนคต (vision) ความร (knowledge) บ คล กล กษณะ (personality) และแรงข บภายใน (motive) โดยม กระบวนการในการ เร ย น ร ท กข น ต อ น อ น เ ป น ห ล ก ก า ร ท ส า ค ญ ข อ ง ความส าเร จในการเร ยนร ของกล ม อ กท งการน าความร และภ ม ป ญญาท องถ นมาใช พ ฒนาและยกระด บ ค ณภาพช ว ตในระด บฐานรากเพ อให เก ดการพ ฒนา อย างม นคงและย งย น (ทศพร, 2556) ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาคร งน ได ร บความร วมม อเป นอย างด จาก ช มชนบ านหนองป งไก และกล มเกษตรกรข าวปลอดภ ย บ านหนองป งไก ก าแพงเพชร ท งด านการแลกเปล ยน เร ยนร การให ข อม ลและการม ส วนร วม เอกสารอ างอ ง คณะเทคโนโลย และการส อสาร มหาว ทยาล ยศ ลปากร การจ ดการองค ความร. (ระบบออนไลน ). แหล งข อม ล: knowledgemanagement/knowledge-management.html. (1 เมษายน 2556). 130

14 กระบวนการเร ยนร ในการผล ตข าวปลอดภ ยช มชนบ านหนองป งไก จ งหว ดก าแพงเพชร ทศพร ศ ร ส มพ นธ ช มชนเข มแข ง ส งคมน าอย เศรษฐก จย งย น ด วยงานว จ ย. วารสารการพ ฒนา ช มชนและค ณภาพช ว ต 1(2): 1-5. ฤทธ รงค เกาฏ ระ การจ ดการน าเพ อการ เกษตรกรรมและการประมง ล มน าคลองสวน หมาก. ศ นย ภ ม สารสนเทศคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร, ก าแพงเพชร. พนอม ศร ว ฒนสมบ ต การถ ายทอดเทคโนโลย การ ผล ตข าวปลอดภ ย. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราช มงคลล านนา พ ษณ โลก, พ ษณ โลก. ส าน กว จ ยและพ ฒนาข าว กรมการข าว กระทรวงเกษตร และสหกรณ การท านาอ นทร ย. (ระบบ ออนไลน ). แหล งข อม ล rkb/organic%20rice/index.php- file=content. php&id=4.htm (1 เมษายน 2556). 131

15 การพ ฒนากระบวนการผล ตเห ดอบแห งด วยเคร องอบแห ง พล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจก โดยการม ส วนร วม ของว สาหก จช มชน กล มอาช พเพาะเห ดบ านท งบ อแป น ต าบลปงยางคก อ าเภอห างฉ ตร จ งหว ดล าปาง The Development on Mushroom Drying Process by Solar Green House Dryer by the Participation of Ban Thung Bo Paen Mushroom Cultivation Community Enterprise, Pong Yang Khok Sub-district, Hang Chat District, Lampang Province (Received: 2 April 2015; Accepted: 8 May 2015) รว ภา ยงประย ร 1/ Rawipha Yongprayun 1/ Abstract: The purpose of this research was to improve mushroom drying process in community enterprise for mushroom working group participation in Thung Bo Paen Village at Mrs. Patcharin Homsuwan home. The solar green house dryer was 1.50 meter width, 2 meter length and 0.50 meter height and cover with polycarbonate sheet. The result showed that by changing the plastic cover to be a polycarbonate sheet it could increase the efficiency value to percent. While installing two DC FAN SLEEVE BEARING at the bottom point of solar green house dryer could increase efficiency value to percent. A breaking point of using solar green house dryer for mushroom drying process was 1,905 units and a payback period was 1 year when setting price was 35 bath per 25 gram. The dryer development met the demand of some activities of community enterprise and generated satisfaction both with knowhow and knowledge. A knowledge approach value was more than 91 percentage of both community enterprises. The characteristics of this research was an integrated work between community and academic organization so that the economic calculation or testing method was showed in simple value. It is suggested a food technology measurement and packaging as an interesting future research. Keywords: Solar green house dryer, mushroom drying process 1/ สาขาว ชาเทคโนโลย พล งงาน คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ.ล าปาง / Energy Technology Program, Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand 133

16 วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต 3(2): (2558) บทค ดย อ: การว จ ย เร อง การพ ฒนากระบวนการผล ตเห ดอบแห งด วยเคร องอบแห งพล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจก โดยการม ส วนร วมของกล มว สาหก จช มชน กล มอาช พเพาะเห ดบ านท งบ อแป น ต าบลปงยางคก อ าเภอห างฉ ตร จ งหว ด ล าปาง ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนากระบวนการผล ตเห ดอบแห งด วยพล งงานแสงอาท ตย พร อมท งประเม นประส ทธ ผลของ เคร องอบแห งฯ และความพ งพอใจในการพ ฒนากระบวนการผล ตเห ดอบแห งด วยพล งงานแสงอาท ตย ด วยการปร บปร ง เคร องอบแห งเด มท กล มว สาหก จใช ในการอบแห งเห ด ณ บ านของค ณพ ชร นทร หอมส วรรณ เฉพาะการปร บเปล ยนว สด ห อห มเคร องอบแห งฯสามารถเพ มค าประส ทธ ภาพ เปอร เซ นต ซ งมากกว าเคร องอบแห งเด มท ม ค าประส ทธ ภาพเพ ยง 2 เปอร เซ นต ในขณะท การต ดต งอ ปกรณ เพ มความเร วอากาศท ไหลผ านว ตถ ช น สามารถเพ มประส ทธ ภาพให เท าก บ เปอร เซ นต นอกจากน การใช เคร องอบแห งพล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจกสามารถสร างจ ดค มท นท รวดเร วท ส ดโดยการ ขายปล กแบบ 35 บาทต อ 25 กร ม ด วยปร มาณการจ าหน ายเห ดแปรร ปจ านวน 1,905 กระป ก และระยะค นท นภายใน 1 ป ท งย งสามารถตอบสนองความต องการและสร างความพ งพอใจให ก บกล มอาช พในช มชนท ใช งานเคร องอบแห งด งกล าว ท งใน ส วนความร ความเข าใจ และการน าความร ไปใช ประโยชน ได จร งในช มชนของตนเอง มากกว าร อยละ 91 จากสองกล ม ว สาหก จ ได แก กล มว สาหก จช มชนอาช พเพาะเห ดบ านท งบ อแป น และ กล มห วใจผ กกาดตากแห งร องเคาะ ค าส าค ญ: เคร องอบแห งพล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจก กระบวนการผล ตเห ดอบแห ง ค าน า การก อเก ดของอาช พการเพาะเห ดในช มชนบ าน ท งบ อแป นน น เก ดข นต งแต ป พ ทธศ กราช 2531 จาก ผ ใหญ บ านถาวร มณ ยศ ซ งผ านการอบรมเพ อสร างอาช พ เสร มด วยการเพาะเห ด จากมหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ด เช ยงใหม โดยน าความร ท ได มาสร างโรงเพาะเห ดท บ าน ของตน ในช วงป แรกน นอาศ ยแรงงานจากสมาช กใน ครอบคร ว ซ งต อมาเม อเก ดผลก าไรจากการเพาะเห ดจ งม ล กบ านสนใจท จะเร ยนร การเพาะเห ดจากผ ใหญ บ านถาวร มากข น จนกลายเป นกล มอาช พเพาะเห ดบ านท งบ อแป น และพ ฒนาเป นว สาหก จช มชน รห สทะเบ ยน / เม อว นท 13 ก มภาพ นธ 2556 โดยในป จจ บ นม ห วหน ากล ม ค อ นายอร ณ ป นใจ และสมาช กจ านวน 12 คน ระยะเวลาและประสบการณ ท ช มชนม ต อการเพาะเห ด เท าก บ 25 ป ด วยการเพาะเห ด 5 ชน ด ได แก เห ดขอนขาว เห ดขอนด า เห ดนางฟ าขาว เห ดนางฟ าด า และเห ด เป าฮ อ (รว ภา และคณะ, 2555) จากการส ารวจข อม ลปร มาณการขายเห ดจาก สมาช ก ณ บ านของประธานว สาหก จซ งเป นจ ดรวบรวม เห ดก อนส งต อให พ อค าคนกลาง โดยราคาขายน นจะ ข นอย ก บพ อค าคนกลางท มาร บซ อ ท าให เก ดความ แตกต างของก าไรท เก ดจากการขายเห ดให พ อค าคนกลาง 134 โดยราคาร บซ อเห ดนางฟ าด าม ค าต าท ส ดจ งส งผลให ก าไร จากการขายเห ดชน ดน ม ค าต าส ด เม อเปร ยบเท ยบก บอ ก 4 ชน ดท เหล อ โดยเห ดตระก ลนางฟ าจ านวน 1,000 ก อน จะผล ตเห ดนางฟ าสดมวล 300 ก โลกร ม ด งน นจ งเก ด แนวค ดในการแปรร ปเห ดนางฟ าด า ด วยเป าหมายในการ เพ มม ลค าและเพ มความหลากหลายให ก บเห ดซ งเป น ผล ตผลหล กของกล มว สาหก จ ด วยกระบวนการ เปล ยนแปลงร ปร างและค ณล กษณะของส นค า ลดป ญหา ส นค าเกษตรก นเน อท มากและเน าเส ยง าย อ นเป นการ เปล ยนแปลงสถานะในการแข งข น และถ กน าเสนอเป น แนวทางการเพ มม ลค าเห ดโดยใช เทคโนโลย มาใช ในส วน ของการอบแห งเห ดนางฟ าท ถ กฉ กเป นฝอย แทนการตาก แดดแบบธรรมชาต ซ งเส ยงต อการปนเป อน ของฝ นละออง การรบกวนของแมลงและส ตว อ นส งผลต อส ขภาวะของ ผ บร โภคในอนาคต ซ งพ นฐานและหล กการในการพ ฒนา เคร องอบด งกล าวมาจากงานว จ ยท ท าการศ กษาเพ อหาค า ความเหมาะสมของการระบายอากาศด วยพ ดลมขนาด 50 ว ตต ในการอบกล วย 50 ก โลกร ม ของเทคโนโลย เคร อง อบแห งพล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจกท ม ขนาด กว าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร การท าแห ง 160 ตารางเมตร ก าล งการผล ตคร งละประมาณ 1,400 หว (Janjai et al., 2005) ซ งม ขนาดใหญ และการลงท นส งเม อเปร ยบเท ยบ ก บปร มาณการแปรร ปเห ดนางฟ าให เป น เห ดสม นไพร

17 การพ ฒนากระบวนการผล ตเห ดอบแห งด วยเคร องอบแห งพล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจก โดยการม ส วนร วม ของว สาหก จช มชน กล มอาช พเพาะเห ดบ านท งบ อแป น ต าบลปงยางคก อ าเภอห างฉ ตร จ งหว ดล าปาง และ เห ดสวรรค ตามแบบฉบ บของค ณพ ชร นทร หอมส วรรณน น พบว าการตากแห งเห ดนางฟ าโดย ธรรมชาต จะต องใช เวลาประมาณ 1 ว นคร ง ในการท าให เห ดนางฟ ามวล 1 ก โลกร มลดลงให เหล อเพ ยง 100 กร ม ปร มาณส งส ดของเห ดนางฟ าท เคยตากแห งตามธรรมชาต ต อคร งเท าก บ 5 ก โลกร ม นอกจากน การอบแห งเห ดจะท า ให เห ดไม อมน าม นและใช เวลาในการทอดน อยกว าการใช เห ดนางฟ าสดเพ อการแปรร ปผล ตภ ณฑ ด งกล าวข างต น ซ งเป นการหาทางออกร วมก นระหว างช มชนและ น กว ชาการด วยการท างานร วมก นจนท าให เก ดการแปรร ป เห ดนางฟ า 2 ร ปแบบได แก เห ดสม นไพร และ เห ด สวรรค พร อมท งม ความพยายามท จะสร างจ ดเด นของ กระบวนการผล ตด วยเทคโนโลย พล งงานสะอาด (clean technology) ได แก การใช เคร องอบแห งพล งงาน แสงอาท ตย ไปเสร มในกระบวนการผล ตในว สาหก จหร อ กล มอาช พต าง ๆ ด งเช นการประย กต ใช เทคโนโลย การ อบแห งด วยพล งงานแสงอาท ตย ควบค ก บการควบค ม อ ตราการไหลของอากาศภายในเคร อง ด งเช นต อบแห ง และรมคว นก ามะถ นผ กตบชวา ส าหร บช มชนบ านสาง ต าบลบ านสาง อ าเภอเม อง จ งหว ดพะเยา ท าให ลดเวลา ตากแห งและรมคว นก ามะถ นเหล อเพ ยง 5 ช วโมงเท าน น เม อเท ยบก บว ธ การของชาวบ านช มชนบ านสางซ งอย ท ประมาณ 5 ว น (จร ญ และอ ญชณา, 2556) และการน า โครงงานการผล ตส นค า OTOP จากสาหร ายน าจ ด (ไก) ด วยพล งงานแสงอาท ตย ของโรงเร ยนท าว งผาพ ทยาคม จ งหว ดน าน ท ได ร บรางว ลชนะเล ศระด บม ธยมศ กษา ตอนต น ในโครงการ Solar Challenge มาขยายผลใน ข นตอนการผล ต ผล ตภ ณฑ สาหร ายน าจ ด (ไก) ตากแห ง ก อให เก ดผลด ต อกล มผ ผล ต ท งด านความประหย ด ค าใช จ าย ประหย ดเวลา ประหย ดพล งงาน ไม สร างมลพ ษ ให ก บส งแวดล อม ส นค าปลอดภ ยต อผ บร โภค ท งย ง สอดคล องก บนโยบายร ฐบาล และภาวะป จจ บ นของโลก อ กด วย (กระทรวงพล งงาน, 2549) ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อพ ฒนากระบวนการผล ตเห ดอบแห งด วย พล งงานแสงอาท ตย 2. เพ อศ กษาประส ทธ ผลของเคร องอบแห งพล งงาน แสงอาท ตย 3. เพ อศ กษาความพ งพอใจการพ ฒนากระบวนการ ผล ตเห ดอบแห งพล งงานแสงอาท ตย อ ปกรณ และว ธ การ แนวทางในการท างานว จ ยของคณะว จ ยของ โครงการน แบ งออกเป น 3 ช วง ค อ ช วงท 1 การค นหาป ญหาของการใช งานเคร องอบ แห งพล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจกเก ดจากอะไร โดยพ จารณาจากข อม ลงานว จ ยท ม อย เด ม สามารถ จ าแนกออกเป น ความคงทนของว สด ห อห มและล กษณะ ของเคร องท ไม เอ อต อการใช งาน ว ธ การท ใช ค อ การ จ ดเวท ระดมความค ดเห นร วมก บช มชน ช วงท 2 การแก ไขป ญหาร วมก บช มชน โดยต องเร ม จากการทบทวนร ปแบบและว ธ การใช เคร องของว สาหก จ เพ อให มองเห นแนวทางจ ดการป ญหาร วมก น ตลอดจนการ น าเสนอการปร บเปล ยนว สด ห อห มเคร องจากพลาสต กเป น แผ นโพล คาร บอเนตซ งม ความคงทนและย ดหย นกว า แต ก ม ราคาท แพงกว า จ งต องม การแลกเปล ยนความค ดเห นของ กล มว สาหก จ เพ อน าไปส แนวทางการบร หารจ ดการเคร อง อบแห งโดยค าน งถ งสมรรถนะการใช งานและความค มค า ทางเศรษฐศาสตร ร วมก น ตลอดจนการร วมก นประเม นผล การปร บปร งและพ ฒนาสมรรถนะของเคร องอบแห งร วมก น ระหว างน กว ชาการและสมาช กของกล มว สาหก จ ว ธ การท ใช ค อ การจ ดเวท ระดมความค ดและทดลองเช งปฏ บ ต การ ร วมก บช มชน โดยข อม ลท น ามาค านวณสมรรถนะของ เคร องอบ ได แก มวลของเห ดสดก อนและหล งจากอบแห ง ค าความช นและอ ณหภ ม ภายในเคร องอบฯ และ ส งแวดล อม ตลอดจนค าพล งงานแสงอาท ตย ท ตกกระทบ บนเคร องอบและส งแวดล อม ช วงท 3 ผลล พธ ของการแก ไขป ญหาจากการใช งานเคร องอบแห งพล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจก ร วมก นก บกล มว สาหก จ ค อ การพ ฒนาต วเคร องอบให ตอบโจทย การใช งานและกระบวนการแปรร ปเห ดของกล ม ว สาหก จ ด วยร ปแบบการบร หารจ ดการท ท าให เก ดความ 135

18 วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต 3(2): (2558) เหมาะสมค มค าทางเศรษฐศาสตร โดยพ จารณา จ ดค มท น และระยะค นท นเป นหล ก ผลการว จ ย 1. ผลการว จ ยเช งความร จากการจ ดเวท และพ ดค ยก บสมาช กกล ม ว สาหก จช มชนท ง 25 คน ในการสร ปองค ความร ท เป น ต นท นของกล มว สาหก จช มชนกล มอาช พเพาะเห ดบ าน ท งบ อแป น ป ญหาจากการใช งานเคร องอบแห งพล งงาน แสงอาท ตย แบบเร อนกระจก ได แก ความไม สะดวกในการ ใช งานเคร องอบแห ง เน องจากต องคอยเป ดและป ด พลาสต กท ห มต วเคร อง เพ อไม ให เก ดการหยดของน าท เก ดจากการควบแน นของความช นท ระเหยจากเห ดขณะ ท าการอบแห ง ความไม ม นใจในประส ทธ ภาพของ เคร องอบเน องจากไม สามารถก นน าฝนหร อฝ นละอองได ในขณะใช งาน และความจ ผล ตภ ณฑ ต อคร งของการ อบแห งน อยกว าความต องการใช งานจร ง น ามาส การ ปร บปร งเคร องอบแห งพล งงานแสงอาท ตย แบบเร อน กระจก ได แก การปร บเปล ยนพ นท ต ดต งเคร องอบแห ง การปร บเปล ยนว สด คล มเคร องอบแห ง และการต ดต ง อ ปกรณ เพ มความเร วอากาศท ไหลผ านว ตถ ช น เพ อสร าง ความสะดวกในการใช งานพร อมสร างความม นใจให ก บ กล มว สาหก จ การประเม นสมรรถนะเคร องอบแห งพล งงาน แสงอาท ตย แบบเร อนกระจก โดยเคร องอบแห งท พ ฒนาข นน ได ออกแบบให ม โครงสร างท ง ายและไม ส นเปล องว สด ก อสร าง ม ความแข งแรงทนต อสภาพภ ม อากาศ ด วยการ ออกแบบให ม ร ปร างเป นร ปพาราโบลา (ภาพท 1) โดยพ น ของเคร องอบเป นคอนกร ตเพ อป องก นไม ให ม ความช น ระเหยจากพ นด น เคร องอบแห งด งกล าวคล มด วยแผ นโพล คาร บอเนตซ งม ความย ดหย นและทนทานกว าแผ น พลาสต ก และต ดต งอ ปกรณ เพ มความเร วอากาศท ไหล ผ านว ตถ ช นจ านวน 2 ต ว โดยใช ก าล งไฟฟ าจากแผงโซลา เซลล ด วยการค านวณประส ทธ ภาพของเคร องอบแห ง พล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจก จากส ตร ค อ ประส ทธ ภาพของเคร องอบแห งพล งงาน แสงอาท ตย (%) ค อ มวลของน าท ระเหยออกจากผล ตภ ณฑ (kg) ค อ ค าพล งงานแสงอาท ตย ท ตกกระทบบนเคร องอบ (wh/m 2 ) L ค อ ความร อนท ต องใช ในการระเหยน า (wh/g) 2 A ค อ พ นท ร บร งส ดวงอาท ตย ( m ) ค อ จ านวนว นท ต องการใช การอบแห งแต ละคร ง (day) พบว า เคร องอบแห งพล งงานแสงอาท ตย แบบ เร อนกระจกท ปร บปร งใหม น ม ประส ทธ ภาพ % ซ ง มากกว าเคร องอบแห งเด มท ม ค าประส ทธ ภาพเพ ยง 2 % ด งตารางท 1 และ 2 Figure 1 A solar green house dryer improvements in community enterprise for mushroom working group participation in Thung Bo Paen village 136

19 Table 1 The mushroom drying experiment for solar green house dryer Date The solar radiation average value (W/m 2 ) The moisture average value (%) The temperature average value ( O C) Cabinet Environment The drying period (Hour) 20 December December December February Table 2 The calculated value of solar green house dryer efficiency Date การพ ฒนากระบวนการผล ตเห ดอบแห งด วยเคร องอบแห งพล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจก โดยการม ส วนร วม ของว สาหก จช มชน กล มอาช พเพาะเห ดบ านท งบ อแป น ต าบลปงยางคก อ าเภอห างฉ ตร จ งหว ดล าปาง The solar radiation average value (W/m 2 ) A mass of water evaporation Energy Output m W L Energy Input AH T N D The dryer efficiency (%) (kg) (wh) (wh) 20 December , , December , , December , , February , , The average value การค านวณความค มค าในการลงท นจ ดสร างและ ต ดต งเคร องอบแห งพล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจก ส าหร บกระบวนการผล ตเห ดอบแห ง การว เคราะห หา จ ดค มท นเป นการวางแผนการท าก าไรจากการด าเน นงาน ของธ รก จท พ จารณาเฉพาะราคาขาย ต นท นคงท และ ต นท นผ นแปร หากต องการให ม จ ดค มท นท ต าลง เพ อเพ ม ความสามารถในการท าก าไรก สามารถท าได โดย การเพ ม ราคาขายหร อลดต นท นผ นแปรและต นท นคงท ลง ซ งการใช 137 การว เคราะห จ ดค มท นจะใช ในการวางแผนระยะส น ๆ เช น ต อ เด อนหร อต อป เป นต น (กส นา และคณะ, 2556) ด วยสมการ Q FC P VC เม อ Q ค อ ปร มาณส นค าท ผล ตและขาย (หน วย) FC ค อ ต นท นคงท (บาท/ช วงเวลาท ว เคราะห ) P ค อ ราคาขายต อหน วย (บาทต อหน วย) VC ค อ ต นท นผ นแปรต อหน วย (บาทต อหน วย)

20 วารสารการพ ฒนาช มชนและค ณภาพช ว ต 3(2): (2558) โดยต นท นคงท ค อม ลค าการลงท นสร างเคร องอบแห ง พล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจก จ ดค มท นจากการ ขายส งแบบ 300 บาทต อก โลกร มม ค าต ดลบ หมายถ ง การ ขายส งในล กษณะน จะท าให กล มว สาหก จขาดท นแน นอน เน องมาจากรายได น อยกว าต นท นคงท และน อยกว าต นท น ผ นแปร จ งไม ม ทางท จะจ าหน ายเห ดแปรร ปถ งจ ดค มท น ในขณะท การขายส งแบบ 25 บาทต อกระป ก (25 กร ม) สร างจ ดค มท นท 5,217 กระป ก โดยการขายปล กแบบ 35 บาทต อกระป ก สามารถสร างจ ดค มท นท รวดเร วท ส ด ด วย ปร มาณการจ าหน ายเห ดแปรร ปจ านวน 1,905 กระป ก 2. ผลการว จ ยเช งการพ ฒนา การขยายผลส กล มงานอ นเพ อให เก ดความ ค มค าของการใช งานเคร องอบแห งพล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจก ไปถ ายทอดต อให ก บช มชนหร อกล มงาน อ นท ประสบป ญหา ซ งเป นผลมาจากการจ ดเวท แลกเปล ยนความร พร อมถ ายทอดความร ระหว างสองกล มงาน ค อ กล มห วใจผ กกาดฯ และ กล มว สาหก จช มชนกล มอาช พ เพาะเห ดบ านท งบ อแป นฯ ในว นท 19 มกราคม 2557 ท าให กล มห วใจผ กกาดฯ ม ความสนใจท จะลงท นน าเคร องอบแห ง พล งงานแสงอาท ตย แบบเร อนกระจกไปใช ในการพ ฒนา ผล ตภ ณฑ ใหม ๆ ของกล มในส ดส วน 50 ต อ 50 โดยทาง ค ณนร ศ หอมส วรรณ ได เป นผ จ ดสร างและต ดต งเคร อง อบแห งพล งงานแสงอาท ตย ระหว างว นท ส งหาคม 2557 ในขณะท คณะท างานท งคณาจารย น กว ชาการ น กศ กษาโครงการแลกเปล ยนฯ และน กศ กษาสาขาว ชา เทคโนโลย พล งงาน ได ท าการเก บข อม ลเคร องอบแห งฯ ภายหล งการต ดต ง ณ ท ท าการกล มห วใจผ กกาดตากแห ง ร องเคาะ อ าเภอว งเหน อ จ งหว ดล าปาง การค านวณความ ค มค าในการลงท นจ ดสร างและต ดต งเคร องอบแห งพล งงาน แสงอาท ตย แบบเร อนกระจก พบว า จ ดค มท นของกล มจาก การผล ตกล วยอบแห งฯ เท าก บ 1,724 ถ ง ในขณะท ระยะค น ท นของกล มจากการจ าหน ายผล ตภ ณฑ ด งกล าวเท าก บ 1.4 ป หร อประมาณ 16 เด อน (ภาพท 2 และ 3) Figure 2 The solar green house dryer knowledge expanding for vegetable processing working group participation in Rongkho village 138

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน ส ราษฎร ธาน สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information