igital Life Future Foresight 2020 : Unveil SMEs in Mega Trends Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "igital Life Future Foresight 2020 : Unveil SMEs in Mega Trends Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends"

Transcription

1

2 igital Life Future Foresight 2020 : Unveil SMEs in Mega Trends โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

3 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม สารบ ญ หน า ภาค 1 : Hello Digital 1 Hello Digital 1 ด จ ต ลไลฟ เทรนด ใช ช ว ตของคนร นใหม 3 ผ บร โภคย คด จ ต ล เปล ยนว ถ ช ว ต 5 สะท อนความเป นต วตนด วย Internet 9 A Day with Social Media 26 จ บตาเทรนด โฆษณาโลกด จ ต ล 29 ส ารวจ 4 เทรนด ด จ ต ลมาร เก ตต งป E-Marketing 39 ส องกระจก E-Commerce 42 อ พเดทสถ ต STAT CONTENT MARKETING 47 ภาค 2 : 4 Screens Phenomenon 49 4 Screens Phenomenon 49 First 2 Zero 57 3G to (B) Business 62 เปล ยนว ถ ช ว ตก บท ว ด จ ต ล 70 Crowdfunding ระดมท นสร างฝ น 75 Mobile Payment 80 จ ายสะดวกด วย Paypal 86 Cloud Computing 88 ตลาดก บ TARAD.COM 91 อาหารสมองก บ : OOKBEE 97

4 รวยด วย Application เสร ม 99 ภาค 3 : บทส มภาษณ 107 บทส มภาษณ ค ณวฤตดา วรอาคม 107 ประธานเจ าหน าท บร หารด านนว ตกรรม (ซ ไอโอ) แมคแคนเว ลด กร ป ประเทศไทย Big Data 114 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

5 ภาค 1 Hello Digital 6.00 เร มต นเช าตร ของว นท างานอ นแสนเร งร บ หลายคนคงล มตาข นมา โดยส งแรกท มองหาก คงเป นนาฬ กา ปล ก หร อ ไม ก เจ า โทรศ พท ม อถ อ ท วางไว ใกล ห วเต ยงของเราน แหละ จากเส ยงกร ง...ในสม ยก อน ก กลายเป น ต ดๆ ต ดๆ เส ยงส งเคราะห หลายร อยร ปแบบตามแต จะชอบใจ แถมย งสามารถต ง สน ซ ก นเราเผลอง บ หล บต อ เจ า โปรแกรมนาฬ กาปล กด จ ต ล น ก จะร องต อไปเร อย หากเราย งไม จ ม แตะ หร อกดเพ อบอกม นว า เรา ต นแล วจร งๆ 7.00 หล งจากท าธ ระส วนต วด วยอ ปกรณ ฝ งต วด วยโปรแกรมด จ ต ล อ กเช นก น น บต งแต ส ขภ ณฑ อ จฉร ยะ เคร องท าน าอ นอ จฉร ยะ ท ช วยให เราปร บโน นเปล ยนน นตามใจชอบ ก ร บแต งต วไปท างานโดยเป ด โทรท ศน ระบบด จ ต ล หร อ ด ออนไลน ผ าน โน ตบ ค ไอแพด หร อ ม อถ ออ จฉร ยะ ไปพร อมก น เพ อตรวจสภาพการจราจร พยากรณ อากาศว าว นน น าจะท วมหร อย ง จะได ไม ไปท างานสาย 8.00 ขณะท หลายคนง วนก บการข บรถตามท ระบบน าทางอ จฉร ยะ คอยน าทาง บางคนก อาจจะก าล งกดม อถ อ อ าน ข าวออนไลน อย บนรถไฟฟ าท ควบค มด วยระบบด จ ต ล หร ออย ในรถเมล แท กซ ท บางค นม ระบบรายงาน ต าแหน งเข าไปท ศ นย ควบค มระบบจราจรอ ตโนม ต 9.00 เม อถ งท ท างาน ก เร มว นอ นยาวนานด วยการเช คเมล ด วย โปรแกรมอ านเมล ขององค กร หร ออ านบน บร การสาธารณะ ซ งหลายคนก าล งกล มว าม เมลว นหน งเยอะมากเก นกว าจะอ านหมดจนต องใช แอปพล เคช นช วย รวบรวมกล องจดหมายไว ท เด ยวก น หร อ ส งต อไปซ กไว ในกล องจดหมายท ใดท หน ง เหม อนท เราแอบกองเอกสาร เข าไว บนโต ะท างาน รอม เวลาก อนก ค อยอ าน หร อไม ก แกล งล มไปบ างก ไม ว าก น โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 1

6 10.00 หล งจากง วนก บการตอบจดหมายท งด วนและไม ด วน ก ค อยมาน งด ต อว าว นน ต องท าอะไรบ าง โดยคล ก คล ก (ศ พท ราชบ ณฑ ตฯ) บน ต วช วยจ า หร อ โปรแกรมจ ดตารางงาน ซ งแอปพล เคช น ผ ช วยท ว าก จะช วยเต อน ให ค ณไม ล มงานท ส าค ญ ท งงานท ท างานและงานส วนต ว ในขณะเด ยวก นก เร มเป ด โปรแกรมส งคมเคร อข าย เช น Facebook Google+ MSN หร อ Skype เพ อต ดต อพ ดค ยท งเร องงานและไม งาน แทนการยกห โทรศ พท บน โต ะซ งป จจ บ นแทบจะใช เฉพาะก บคนท ไม ร จ กก น เท าน น หล งอ านข าวออนไลน อ กรอบ ก เข าป ญหาโลกแตกประจ าว นว า ก นอะไรด? สม ยน ไม ยากแค กดๆ คล กๆ เว บแนะน าร านอาหาร เด ยวก ได ร านอาหารแนะน าแถวบร ษ ทมาพร อมร ป แผนท เบอร โทรจองโต ะ ช าง สะดวกสบายเป นอย างย ง ถ งร านแล วอย าล มถ ายร ปอ พโหลดโชว เพ อนฝ งหน อยแล วก check-in ท ร านเอาไว เป นท ระล กแถม ขากล บก อนแวะซ อของก check-in ว ากล บเข าท ท างานแล วก อนเวลาซ กส บห านาท กล บมาถ งโต ะท างานส วนต ว ซ งสม ยน อ ปกรณ ส าน กงานบนโต ะ ย ายเข าไปอย เคร องเก อบหมด ไม ว าจะ เป น office ส าหร บพ มพ รายงาน โปรแกรมเคร องค ดเลข ปฏ ท น แฟ มเก บไฟล ร ปภาพ โปรแกรมบร หาร โครงการ จ ดตารางรายการท ต องท าต อไปพร งน และก เด นเอกสารด วยอ เมล แทรกด วยการกดๆ คล กๆ ด ว า เพ อนๆ เราท าอะไรก นบ างในเวลางาน ชอบใจก ให Like ก นบ างแก เคร ยดเวลางาน หร อแอบปล กผ ก สร างเม อง เล ยงปลา ใน เกมออนไลน น ดหน อยเจ านายก คงไม ว าก น ถ าไม ล มช วยนายเก บแต มในเกมบ าง เล กงานเข าเว บด หน อยว าว นน ม หน งอะไรด หร อม อะไรลดราคาบ าง แอบพ มพ ค ปอง แล วจ ม whatsapp หร อ Line น ดเพ อนไปด วยก น ถ งบ านห วถ งหมอน อ านข าวออนไลน อ กรอบ ตามด วย e-book ซ ก 6 บรรท ด (เท าก บค าเฉล ยคนไทย) บอกเพ อนบนวอลล เฟซบ ก ซ กน ดว าง วงแล วนะ ตามด วยทว ตข อความราตร สว สด อ กหน อย ก อนต งเวลาฟ งเพลง เบาๆ บนย ท ป ค ณร หร อไม ว าว นน ค ณใช เวลาในโลกด จ ต ลมากกว า 8 ช วโมงต อว นโดยเฉล ยเวลาจะหมดไปก บส งคม ออนไลน 76 นาท ส งข อความแชต 44 นาท อ านอ เมล 32 นาท ด ท ว ฟ งเพลง 30 นาท และท เหล อก เล น เว บไซต ย นด ต อนร บท กท านส ช ว ตด จ ต ลคร บ โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 2

7 "ด จ ต ล ไลฟ " เทรนด ใช ช ว ตของคนร นใหม กระแสช ว ตด จ ต ล เป นกระแสแห งเทคโนโลย สม ยใหม ท คนจ านวนมากบนโลกม การพ งพาเทคโนโลย อ ปกรณ ในการส อสาร รวมถ งการเต บโตของส อส งคม (Social Media) ส อออนไลน (Online Media) ท เข ามาม อ ทธ พลในช ว ตประจ าว นของเรา เค ยงค ก บส อแบบเก าอย างว ทย น ตยสารและโทรท ศน เป นต น อ กท งเราย งใช ประโยชน จากอ นเทอร เน ตในการท าการตลาด โดยม การค าขายออนไลน (E-Commerce) อ กด วยคร บ ปฏ เสธไม ได ว า "เทคโนโลย ระบบด จ ต ล" เข ามาม อ ทธ พลก บว ถ ช ว ตคนไทยโดยเฉพาะก บคนร นใหม ท ง จากสมาร ทโฟน แท บแล ต และอ ปกรณ อ านวยความสะดวกต างๆ ย งเม อคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการ โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม หร อ กสทช. ออกมาเป ดเผยว าในป 2556 จะเร งข บเคล อนการเปล ยนผ าน โทรท ศน ระบบอนาล อกไปส ระบบด จ ต ล ก ย งตอกย าว า อ กไม นานว ถ ช ว ตของคนไทยจะก าวเข าส "ช ว ตด จ ต ล" หร อ "ด จ ต ลไลฟ " อย างแท จร ง เทคโนโลย ด จ ต ล ราคาถ กลงอย างรวดเร ว และด จ ต ลก ว งเข าถ งผ คนเร วมากกว าส อใดๆท โลกเราเคยม มา ค.ศ ในโลกเราม อ ปกรณ ท ใช เช อมต ออ นเทอร เน ตเพ ยง 1,000 เคร อง ค.ศ ม อ ปกรณ ท ใช เช อมต ออ นเทอร เน ตเพ มส งข นเป น 1 ล านเคร อง ค.ศ ม อ ปกรณ ท ใช เช อมต ออ นเทอร เน ตในโลก จ านวนกว า 1,000 ล านเคร อง และท กว นน ผ คนจ านวนเก อบ 3,000 ล านคนใช อ นเทอร เน ต ความเต บโตแบบรวดเร วของข อม ลทาง อ นเตอร เน ตน นเร วเพ ยงใด ลองด ต วอย างง ายๆ แค ข าวต างๆ ท เผยแพร ทางอ นเตอร เน ตในแต ละส ปดาห ท กว นน ก ม จ านวนมากกว าข าวท ต พ มพ ก นทางหน งส อพ มพ และแมก กาซ นท วโลกตลอดท งป ในย คของส งพ มพ แบบกระดาษ ข อม ล ความร และเทคน คในงานด านต างๆ เพ มข นและ เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว "ปฐม อ นทโรดม" กรรมการบร หารและผ จ ดการท วไป บร ษ ท เออาร ไอพ จ าก ด มหาชน ผ อย เบ องหล งการจ ดงาน คอมมาร ต ของประเทศไทย และคร าหวอดในวงการไอท มานาน เล าว า ท กว นน เทคโนโลย ด จ ต ลเข ามาเป นส วนหน งของว ถ ช ว ตโดยไม ร ต ว หลายคนม อ ปกรณ ด จ ต ลต ดต วมากกว า 2 ช น ข อด ค อ เราจะได ท ก อย างตามท ต องการ รวมท งจ ดสรรเวลาได ม ประส ทธ ภาพกว าในอด ต แต ข อเส ยท จะเก ดข นตามมา เราจะม ขยะอย เต มไปหมดจากข อม ลท เป นเท จและบ ดเบ อนมากข น "ลอง น กภาพว า สม ยก อน เวลาต องท ารายงาน ก อาจจะต องน งรถเมล ไปห องสม ด เส ยท งเง นท งเวลา แต ป จจ บ นอยากได อะไรก เข าก เก ลค นหาข อม ลได ท กอย าง แต ข อเส ยท ตามมาค อ ไม ทราบว าข อม ลท ได เป นจร งหร อ เท จแค ไหนด งน นก ต องม ว จารณญาณมากข น" แม ระบบด จ ต ลจะม อ ทธ พลก บช ว ต แต จะมากหร อน อยน นข นอย ก บ ช วงอาย โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 3

8 ปฐมแจกแจงว า ถ าเป นคนอาย ต งแต 25 ป ลงมา กล มน เร ยกว า "ด จ ต ล เนท ฟ" เป นกล มท เก ดมาท กอย าง รอบต วเป นด จ ต ลหมดแล ว พวกเขาใช เป นโดยไม ต องเป ดค ม อ สามารถท าอะไรได เองโดยไม ต องสอน เพราะค นเคย มาจากผ ใหญ แล ว ขณะท "ร นกลางเก ากลางใหม " ม อาย ต งแต 30 ป ข นไป ต องศ กษาข อม ลก อน ไม เก บส งท เป น ส วนต วไว ในคอมพ วเตอร นอกจากงาน ขณะท ด จ ต ล เนท ฟ ตรงก นข ามก นเลย "ช ว ต ของเด กย คน ใช ช ว ตอย หน าจอ 3 หน าจอ จอแรกค อ จอโทรท ศน ซ งเป นจอด งเด ม จอท สองค อ จอคอมพ วเตอร และจอท สามค อ จอสมาร ทโฟน หร อแท บแล ต ต างๆ พวกเขาม ก จกรรมท าอย ไม ก อย าง ค อ อ าน โหลด โพสต โหวต แชร เป นก จกรรมมาตรฐานของเด กย คใหม อยากร อะไรหาผ านส อด จ ต ล ไม แปลกท ว นๆ จะ เห นพวกเขาน งก มหน าอย ก บสมาร ทโฟนว ถ ช ว ตเป นอย างน นจร งๆ" ส าหร บอนาคตต อไปข างหน า ปฐมบอกว า ช ว ตด จ ต ล จะไม เป นอะไรท แปลกพ สดารของว ถ ช ว ตคนย คน แต เป นว ถ ช ว ตท เร ยกว า"ท กอย างต องอย ตรงหน าฉ นเด ยวน " "อนาคต ไมโครเวฟจะไม ใช เป นแค อ ปกรณ อ นอาหาร ในต างประเทศไมโครเวฟร นใหม ๆ ท จอคอมพ วเตอร ต ออ นเตอร เน ตได เพ อด เมน อาหาร ส วนผสม แนะน าเวลาอ นก นาท ถ งอร อย หร อหาคล ปบ นเท งท ม ความยาวตาม ระยะเวลาอ นมาให ด ด วย หร อจอโทรท ศน เม อก อนด ได อย างเด ยว แต ร นใหม ๆ สามารถแบ งหน าจอไว ต อ อ นเตอร เน ตค ยก บเพ อนได " ม นก ด อย หรอกนะท ต อไป อะไรๆ จะสะดวกข น แต ผ คร าหวอดวงการไอท เต อนสต ว า "อย าตามกระแส เก นไป" หากต องบาลานซ ก นระหว างด จ ต ลก บอนาล อก คนร นด จ ต ล เนท ฟ ก อย าหลงอย ในโลกเสม อนจร งเก นไป จนล มเล นก ฬา เล นดนตร หร องานอด เรกต างๆ ท เพ มท กษะช ว ต ขณะท คนร นกลางเก ากลางใหม ก อย ากล วก บการ เร ยนร ส งใหม ๆเพ อท จะได ท นสถานการณ อย เสมอ "ขอฝากวล หน งท ผมชอบมาก ค อค ดให เป นด จ ต ล เพราะโลกเป นด จ ต ล แต กระท าให เป นอนาล อก ยกต วอย าง เราอาจร ข าวเพ อนฝ งไม สบายผ านโลกด จ ต ล เฟซบ ก อ นสตาแกรม แต ถ าเราแค เข ยนข อความว าเป น ห วง อยากไปเย ยมผ านโซเช ยลม เด ยเหล าน คงไม ได ใจเพ อนมากกว าไปเย ยมเพ อนถ งข างเต ยงท โรงพยาบาล" "ฉะน นต องบาลานซ ก นให สมด ล"ปฐมย า ชาญช ย เช ดช วงศ ธนากร ผ บร หารร าน "ลอฟท " บอกว า กระแสโลกท กว นน เปล ยนไปเยอะ จากท เคย ใช ม อถ อธรรมดาก ต องเปล ยนเป นสมาร ทโฟน แล วย งต องพกถ งสองเคร อง ส นค าท ขายก เปล ยนแปลงไปด วย ส นค า แอคเซสเซอร ไอท แก ดเจ ตจะขายด ข น เพราะคนหน งคนม มากกว าหน งช น ด วยธ รก จก จะเปล ยนแปลงไป อย าง ห างสรรพส นค า จากท เคยม ป ายสแตนด ต ง ก เปล ยนเป นป ายม ลต ม เด ยท งหมด "ส าหร บผม ค ดว าโลกของเทคโนโลย ด จ ต ล จะพ ฒนาไปเร วข นกว าน เพราะผ ผล ตต างๆ ต องพยายาม แข งข นก นเพ อให ได ผล ตภ ณฑ ใหม ๆ เพ อการอย รอดของธ รก จ จะไม ยอมหย ดน งแค น เด ยวน ก จะเห นโน ตบ กท ถอด มากลายเป นแท บเล ตได เราก คงต องค ดว าหากจะหน ก ท าได ยาก เหม อนก บว าเราอย ในส งคม จะมาใช อะไรท ต าง โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 4

9 จากเพ อนก อาจไม ได ถ อเป นหน าตาในบางคร ง แต จะว าไปท กอย างม สองแง อย ท เราเล อกใช และปร บต วให เข าก บ ต วเรา" ผ บร หารลอฟท บอก ผ บร โภคย คด จ ต ล เปล ยนว ถ ช ว ต ด วยการเปล ยนแปลงด านเศรษฐก จและเทคโนโลย ส งผลกระทบต อพฤต กรรมหร อไลฟ สไตล ของผ บร โภค ในย คน โดยเฉพาะการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย ซ งเจร ญก าวหน าอย างรวดเร ว อ ปกรณ เคร องม อ ขนาดเล ก ท นสม ย ม จ านวนมากข น ท าให ช ว ตสะดวกสบายมากข น นอกจากน อ ปกรณ เคร องม อท ไฮเทคเหล าน ไม ได จ าก ด เฉพาะคนหน มสาว แต เข าถ งท กว ย และแทรกเข าไปท กวงการอาช พ ท าให ผ บร โภคสามารถเช อมต อก บแบรนด ได ง ายข น ก อให เก ดการเปล ยนแปลงว ถ ช ว ตและความต องการของผ บร โภค ผ ส งว ย : ผ บร โภคกล มใหญ บร ษ ท ไอพ จ ม เด ย แบรนด ส จ าก ด ได น าเสนอและว เคราะห ป จจ ยด านเทคโนโลย และส อออนไลน ประเภทต างๆ ท ม ผลต อการเปล ยนแปลงว ถ ช ว ตและความต องการของผ บร โภค ภายใต ห วข อ "Consumer Liberalization" พบว าว ถ ช ว ตในผ บร โภคท ม อาย ระหว าง ป ข นไป ซ งเป นประชากรกล มใหญ ในขณะน โดย ม ส ดส วนร อยละ 40 ของประชากรท งหมด 67 ล านคน แต ในอ ก 10 ป ข างหน า คนกล มน จะเพ มเป นร อยละ 47 หร อ เก อบ ร อยละ 50 จากประชากรซ งคาดการณ ว าจะม ประมาณ 70 ล านคน ด งน นจะมองข ามกล มน ไปไม ได เลย เพราะเป นผ บร โภคท ม ท งเวลาและท งเง น เทคโนโลย จะเข ามาม บทบาท ช วยท าให ชะลออาย ได ในแง ไลฟ สไตล มองหาข าวสารความบ นเท งให ช ว ต เป นกล มท ใช ม อถ อ อ นเตอร เน ตเป นส วนหน งในช ว ตประจ าว นไปแล ว ส วนใหญ ใช โทรศ พท ม อถ อมากส ดร อยละ 37 และเข า Facebook ด ร ปล กๆหลานๆ เป นต น นางสาวกนกกาญจน ประจงแสงศร ผ อ านวยการสมทบฝ ายว จ ยส อโฆษณา บร ษ ท ไอพ จ ม เด ย แบรนด สฯ กล าวว า ผ บร โภคกล มน ให ความสนใจด แลส ขภาพ และร ปร างให ด หน มสาวกว าอาย ด วยการออกก าล ง กาย ด งน นส นค าท ผ บร โภคกล มน ให ความสนใจ ได แก ผล ตภ ณฑ บ าร งผ วพรรณใหม ๆ ต องม การปร บเปล ยน แพ กเกจจ ง เน นส ส นให สะด ดตา ด แอกท ฟ เหมาะสมก บว ย นอกจากน ก ม บร การฟ ตเนส ซ งต องจ ดคอร สฟ ตเนส ส าหร บผ ส งอาย เช น อาย 70 ลดเท าน กระช บกล ามเน อเบาๆ รวมถ งจ ดโปรโมช นลดราคาส าหร บล กค าส งอาย ด วย ในขณะท ประชากรกล มคนท อาย น อยๆ ม ส ดส วนไม มาก เน องจากจ านวนเด กเก ดใหม ในแต ละป ม แนวโน ม ลดลง ซ งเป นแนวโน มท เก ดข นท วโลก เม อจ านวนเด กเก ดน อยลง ท าให พ อแม ก ให ความด แลเอาใจใส อย างเต มท ส นค าท กอย างต องใช อย างด อนาคตค าใช จ ายต อห วของเด ก 1 คนจะส งมากข น ส นค าท จ บกล มเด กย งไปได ด อย ถ งแม ในแง ต วเลขการเต บโตของเด กเก ดใหม ลดลงก ตาม โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 5

10 ส วนกล มคนหน มสาว ไลฟ สไตล ก บท ศนคต กล ม ระด บกลาง ในกร งเทพฯและห วเม องใหญ ม แนวโน มแต งงานช า 1 ใน 3 เป นโสด เพราะคนกล มน ให ความสนใจเร องการท างาน มองว าการใช ช ว ตค เป นภาระ ท าให การก าวหน าในอาช พการงานจะช า การจ บจ ายใช สอยจะเก ยวก บต วเอง ไม ว าจะเป นความบ นเท ง เส อ ผ า หน าผม เอ ออ านวยให ก บหน าท การงาน ภาพล กษณ ท งผ หญ งและผ ชาย ด งน นความต องการของผ บร โภคว ยหน มสาว ป ก ค อ ความสวยงาม และส ขภาพ เป นแนวโน มของ คนร นใหม จะเห นได ว าส นค ากล มฟ งก ช นน ลดร งก ประเภทบ าร งสายตา บ าร งประสาท ก นแล วสวย ผ วด ม อ ตรา การเต บโตค อนข างมากในป น และท าให ค าน ยามของค าว า เฮลธ ต บ วต เปล ยนไป บ าร ง หร อสวยจากข างใน มากกว าสวยด วยเคร องส าอาง ในอ ก 4-5 ป ตลาดส นค าในกล มน จะม ม ลค าเพ มข นๆ ขณะท นายต ลย ศ ภสว สด นายกสมาคมการตลาดแห งประเทศไทย ม ม มมองในท ศทางเด ยวก น ว า ป จจ บ นประชากรในแง ผ บร โภคศาสตร เก อบร อยละ 10 ของคนท อาย เก น 60 ป อ ก 5 ป ข างหน าจะเป น เปอร เซ นต ท ส ง อ กประมาณร อยละ 10 ถ าอ ก ป ข างหน า 1 ใน 5 ของประชากรเม องไทยท จะอาย เก น 60 ป เน องจากฐานประชากรในป จจ บ น กล มท ม อาย 40 ป น นเป นฐานประชากรกล มใหญ ท ส ดของประเทศ ถ งแม คนในย คน ม ความต องการท จะด หน มด สาวกว าอาย จร ง อย อย างม ส ขภาพท ด แต ก หน ไม พ นเร อง Aging ด งน นส นค าท เก ยวเน องก ม เคร องส าอาง และส นค าและบร การท จะมาฉกฉวยโอกาสน และแนวโน มท กล าวมา นอกจากน ย งม ความต องการเป นเอกล กษณ เฉพาะต ว (Being Authenthic) ด แลใส ใจ (Being Care) และ ห วงใย ส งแวดล อม (Being Environment) ท ง 3 ส งน เป นแนวโน มท ก าล งมาแรง ชาว "ด จ ตอลเนท ฟ กล มท เก ดและโตมาในย คด จ ตอล เร ยกว า ด จ ตอลเนท ฟ กล มน ใช ด จ ตอลเป นส วนหน งของช ว ตประจ าว น เพ อหาข อม ลเก ยวก บการศ กษา ใช โทรศ พท ม อถ อในการต ดต อ ส าหร บกล มด จ ตอลเนท ฟ การแสดงออกความเป น ต วของต วเองเป นส งส าค ญ ออนไลน ร อยละ 92 เพ อการอ พร ปภาพ ขณะเด ยวก น ใช แสดงออกความค ดสร างสรรค และความเป นต วของต วเอง ท าให ต วเองได เป ดกว าง และยอมร บซ งก นและก นมากข น บ คคลประเภทเหล าน เป นท ยอมร บเป นไอดอล นางสาวกนกกาญจน เสร มว า โลกออนไลน เป นโลกไร พรมแดน เทคโนโลย ท าให การต ดต อ การหาข าวสาร ความบ นเท ง สะดวกและรวดเร ว ผ บร โภคค นช นก บการท ได อะไรอย างรวดเร ว ท กอย างต องพร อมให ฉ นเสมออะไร ท รอนานๆก เปล ยน ไม ง อ ท าให ความอดทนลดลง "พฤต กรรมของผ บร โภคในว นน เน นช ว ตสะดวก ยอมจ ายแพง เพ อซ อเวลา เวลาม น อย อยากก นอะไรก อ นก นได เลย ไม ต องเด นทางไกล ด งน น ตลาดอาหารแช แข งขยายต ว ผล ตภ ณฑ ทร อ นว น และบร การส งถ งบ านเป นท น ยม" โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 6

11 ค ดก อนซ อ ป จจ บ นกล มผ บร โภคท ม รายได ปานกลาง ในกร งเทพฯ และคนต างจ งหว ด ท ม รายได ปานกลางถ งส ง กลายเป นตลาดท กว างในการขยายตลาด โดยเฉพาะต างจ งหว ดเป นตลาดท ส นค าและบร การให ความสนใจ มาก เน องจากรายได ของประชากรม แนวโน มเพ มข น ป ท ผ านมา ผล ตภ ณฑ แบรนด ช นน าของตลาดห นมาโฆษณา ในช องทางส อฟร ท ว เช น ผล ตภ ณฑ บ าร งผ ว SKII ท าให แบรนด เป นท ร จ กมากข น ขณะเด ยวก นผ บร โภคเก ด ความร ส กว าอะไรท แพง ก ไม ได แพงอ กต อไป หร อการเด นทางโดยสายการบ นโลว คอสต ก สามารถไปถ งท หมาย เหม อนก น ท าไมต องจ ายแพง หร อกระท งผ าอ อมส าเร จร ป สม ยก อนมองเป นส นค าม ราคาส ง แต ป จจ บ นคน ต างจ งหว ดก สามารถจ ายได ตอนน ส นค าหลายรายปร บมาท าตลาดมหาชนมากข น สามารถจ บกล มเป าหมาย ได มากข น ในแง การจ บจ าย ของคนกทม.จะน ยมช อปป งในร านค าปล กสม ยใหม เช น ร านสะดวกซ อ ท าให ร านเซเว น อ เลฟเว น ม การขยายสาขาเพ มข นมาก หร อไฮเปอร มาร เก ต อย างเช น แม คโครก เป นพ นธม ตรก บค ายรถบรรท ก ขนาดเล ก จ ดแต งเป นร านค าปล กเคล อนท ว งไปตามตรอกซอกซอย สะท อนให เห นว าค าปล กขนาดเล กมาแรง นอกจากน ป จจ บ นไม ใช ผ หญ งเท าน นท ซ อส นค า ผ ชายก ม อ ตราเพ มข น ส วนช องทางการจ าหน าย ออนไลน ช อป ป ง ม แนวโน มท ด โตข น ร อยละ 30 จากการใช อ -คอมเม ร ซ จากการว จ ยพบว าในอนาคต 6 เด อนข างหน า เก อบร อยละ 30 ม แผนท จะซ อผ านออนไลน เช น เว บไซต weloveshopping ส าหร บจ านวนเง นการซ อส นค าผ านออนไลน ในประเทศไทยอย ท ร อยละ 6-10 ใกล เค ยงก บ ไต หว น ส งคโปร ส วนประเทศท ใช ค อนข างส งค อ จ น เว ยดนาม เกาหล ใต ท งน กล มอาย ท เข าไปใช บร การจะอย ท ประมาณ ป เช น เข าไปประม ลม อถ อ ท กว นน กล มส นค าท มาแรงในโลกออนไลน เช น กล มเส อผ า เคร องส าอาง ตลาดออนไลน ช อปป งช วง 2-3 ป ม การเต บโตอย างมาก น กการตลาดต องร ท นผ บร โภค นายพอล ก บบ นส กรรมการผ จ ดการ มายด แชร กล าวว า ป จจ บ นผ บร โภคไม ได เพ ยงเป นผ ฟ งเหม อน ย คก อนๆ การท าการตลาดโดยการวางกล มเป าหมาย เข าไปหา และท าการตลาดก บกล มเป าหมายน นกลายเป น การท าตลาดแบบเด มๆ ผ บร โภคป จจ บ นต องการค ยก บผล ตภ ณฑ ท จะร ส กได ถ งการเช อมโยง เก ยวข องก บพวก เขา โดยแทนท จะเป นการป าวประกาศข อความโฆษณาให ก บผ บร โภค แต เป นการสร างแรงด งด ดให ผ บร โภคอยาก มา อยากเห น อยากด และอยากท จะเข าร วมงาน "การส อสารการตลาดต อไปจะเป นการท ผ บร โภคเป นฝ าย ประชาส มพ นธ และส อสารถ งกล มผ บร โภคก นอง ซ งท งหมดมาจากการท อ นเตอร เน ตได เปล ยนพฤต กรรมต างๆและได เปล ยนจากการท ส อ ถ กควบค มโดยผ เผยแพร หร อน กโฆษณา ไปเป นผ บร โภคท กลายเป นผ ควบค มส อในป จจ บ น ด งน นการตลาดต อไปจะเป นเร องของ โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 7

12 ส งท ผ บร โภคพ ดถ งเก ยวก บ ผล ตภ ณฑ ของค ณ ไม ใช ส งท ค ณบอกก บผ บร โภค น กการตลาดจ งต องปร บแนวทางใน การส อสารการตลาดและการจ ดก จกรรมทางการตลาด โดยต องร ว าเราไม ใช ผ ท ควบค มสารอ กต อไปแต เป นกล ม ผ บร โภคของเรา ท จะม อ านาจในการควบค มสารเหล าน นผ านการบอกเล าปากต อปาก และการแนะน าให ก บ ผ บร โภคอ นๆ เราจ งจ าเป นท จะต องม ว ธ การส อสารการตลาดท จะสามารถจ ดการและปร บเข า หาการเปล ยนแปลง เหล าน ได ด วย ใช ด จ ตอล มาร เก ตต งเจาะเข าถ งล กค า ป จจ บ นเด กพอคลอดออกมาก เป นผ บร โภคแล วด งน นในอนาคตการท าตลาดต องปร บย ทธศาสตร เป น ด จ ตอล มาร เก ตต ง ถ าองค กรใดปร บต วไม ท นก บการเปล ยนแปลงของตลาดและผ บร โภคบร ษ ทน นคง จะม ป ญหา และห วใจของการท าด จ ตอล มาร เก ตต ง ก ค อ โซเช ยล ม เด ย มาร เก ตต ง ป จจ บ นคนจะเป นสมาช กในช มชน เคร อข ายมากข น ไม ว า เฟซบ ก ทว ตเตอร ย ท บ ด งน นการใช ส อก จะต องม การบ รณาการส อเหล าน การเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการส อสารในย คด จ ตอลและออนไลน จากเด มการใช ส อของแบรนด ต างๆจะ เป นร ปแบบท ต องจ ายเง นซ อพ นท เพ อส อสารก บผ บร โภค (Paid Media) และเน อหาเป นเน อหาท แบรนด สร างผ าน ส อ แต ในต อไปจะเปล ยนเป น Earned Media การบอกต อของผ บร โภคท ม ความพ งพอใจต อแบรนด ในล กษณะของ word of mouth การเข ยนประสบการณ ผ านเว บบล อก ซ งแนวโน มน กการตลาดจะห นมาให ความสนใจร ปแบบ Earned Media มากข น เพราะเป นส งท ผ บร โภคช นชอบก บแบรนด และบอกเล าแบบปากต อปาก และเป นส งท ผ บร โภคให ความเช อถ อ นอกจากน จะม ส นค าหร อบร การราคาประหย ด (โลว คอสต ) เก ดข น เช น น าด า อาเจ บ กโคล า ซ งเร มท า ตลาดจากต างจ งหว ดก อน ถ งจะมาบ กตลาดกร งเทพฯ ด งน นต อไปกร งเทพฯไม ใช ประเทศไทยอ กต อไป ขณะน ม หลายแบรนด เร มท าตลาดล กษณะเด ยวก บอาเจ บ กโคล า นอกจากน ส นค าและบร การโลว คอสต ม กล มพฤกษา ผ บ กเบ กตลาดอส งหาร มทร พย ราคาประหย ด ค อ ทาวน เฮาส ราคาไม เก น 7 แสนบาท ป จจ บ นข นมาร กตลาด ระด บบน จนกลายเป นเศรษฐ ห นของไทย หร อรถยนต อ โคคาร น สส น มาร ช เป นต น จากน ไปแบรนด จะเร มเส อมถอย คนไม ม แบรนด ลอย ลต และการท แบรนด ม อาย มากไม ได การ นต ว าจะ ประสบความส าเร จในตลาดอ กต อไป การส อสารจะเปล ยน ต องร จ กผสมส ออย างม กลย ทธ และน บจากน ไปผ บร โภค จะล าหน าผ ผล ต ผ ผล ตจะตามไม ท นผ บร โภค การเปล ยนแปลงเก ดข นอย างแน นอน และเก ดข นอย างรวดเร ว น กการตลาดต องม ความสามารถในการเร ยนร เก ยวก บล กค าให เร วกว าค แข ง แล วน ามาลงส ภาคปฏ บ ต ให เร วกว าค แข งข น บร ษ ทต องม ความต องการท จะเปล ยนแปลงด วย โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 8

13 สะท อนความเป นต วตนด วย Internet เจาะล กด านโซเซ ยลม เด ย จากการส ารวจพฤต กรรมผ ใช อ นเทอร เน ตในประเทศไทย ป 2556 น ม ว ตถ ประสงค เพ อเก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บล กษณะและพฤต กรรมการใช อ นเทอร เน ตของคนไทย ความค ดเห นเก ยวก บป ญหาจากการใช อ นเทอร เน ต รวมถ งการใช บร การ Free WiFi ตามนโยบายร ฐบาล และพฤต กรรมการใช โซเช ยลม เด ยในป จจ บ น โดยการส ารวจแบ งเป น 2 ส วน ส วนแรก เป นเร องข อม ลพ นฐานและพฤต กรรมการใช อ นเทอร เน ต ซ งม แผน จะจ ดเก บข อม ลอย างต อเน องเป นประจ าท กป ส วนท 2 เป นเร องพฤต กรรมการซ อส นค าและบร การผ านโซเช ยลม เด ย ซ งเป นกระแสน ยมในป จจ บ น ข อม ลจากการส ารวจน จะเป นประโยชน ก บหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะกล ม ผ ประกอบการพาณ ชย อ เล กทรอน กส และผ ท สนใจในการน าไปใช ก าหนดนโยบายการส งเสร มการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส รวมท งการต ดส นใจในการประกอบก จการพาณ ชย อ เล กทรอน กส การส ารวจคร งน เป นการส ารวจ ทางอ นเทอร เน ต ด าเน นการส ารวจต งแต กลางเด อนเมษายนถ งส นเด อนพฤษภาคม 2556 จากผ เข ามาตอบแบบ ส ารวจฯจ านวน 23,907 คน ผลการส ารวจท ส าค ญ ข อม ลล กษณะท วไปและพฤต กรรมการใช อ นเทอร เน ต จ านวนผ ตอบแบบส ารวจฯ ประกอบด วยผ ท อาศ ยใน กทม. และต างจ งหว ดในส ดส วนท ใกล เค ยงก น และม การกระจายต วของเพศ อาย การศ กษา อาช พและรายได ของคร วเร อน สอดคล องก บโครงสร างประชากรสามารถ น าไปว เคราะห พฤต กรรมการใช อ นเทอร เน ตเปร ยบเท ยบระหว างกล มได ส าหร บพฤต กรรมการใช งานของผ ใช อ นเทอร เน ตน น พบว า ภายในระยะเวลา 12 ป น บต งแต ป 2544 ผ ใช อ นเทอร เน ตม จ านวนช วโมงการใช งานอ นเทอร เน ตต อส ปดาห เพ มมากข นอย างต อเน อง โดยเพ มข นถ งร อยละ 76.3 และในการส ารวจคร งน ม ถ งร อยละ 9.0 ของผ ใช อ นเทอร เน ตท ม ช วโมงการใช งานต อส ปดาห ส งถ ง 105 ช วโมง ส วน สถานท ท ใช อ นเทอร เน ตน น ผ ท อาศ ยอย นอกเขตเทศบาลในต างจ งหว ด ม ส ดส วนการใช จากศ นย ไอซ ท ช มชนหร อ สถานท ท ภาคร ฐจ ดให มากกว าผ ท อาศ ยในเขตเทศบาล และใน กทม. ในด านอ ปกรณ การเข าถ งอ นเทอร เน ตน น ผ ใช ม แนวโน มห นมาใช อ ปกรณ ท สามารถพกพาไปได ท กสถานท มากข น ท งสมาร ทโฟนและแท บเล ตพ ซ นอกจากน ย งพบว ากล มน กเร ยนหร อผ ม อาย น อยกว า 15 ป และกล ม ผ ส งอาย ใช แท บเล ตพ ซ ในการเข าถ งอ นเทอร เน ตในส ดส วนท ส งกว ากล มอาย อ น ส าหร บผ ท เคยใช บร การ Free WiFi ตามนโยบายร ฐบาลน น ผ ท อาศ ยอย นอกเขตเทศบาลในต างจ งหว ด ม ความพ งพอใจในบร การด งกล าวถ งร อย โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 9

14 ละ 66.1 ซ งส งกว าผ ท อาศ ยอย ในเขตเทศบาลและใน กทม. ซ งก จกรรมการใช อ นเทอร เน ตท กาล งเป นท น ยมเพ มข น ได แก การใช งานโซเช ยลม เด ย ในขณะท ก จกรรมหล กย งคงเป นการร บส งอ เมล และการค นหาข อม ลเช นเด ม การซ อส นค าและบร การผ านโซเช ยลม เด ย จากผลการส ารวจพฤต กรรมการซ อส นค าและบร การผ านโซเช ยลม เด ยพบว า ผ ตอบแบบส ารวจฯ ร อยละ 93.8 เคยใช บร การต างๆ ผ านโซเช ยลม เด ย และเม อน าคนกล มน มาว เคราะห พฤต กรรมการใช บร การต างๆ ผ าน โซเช ยลม เด ยจะเห นได ว า อ ปกรณ ท ใช ในการเข าถ งโซเช ยลม เด ยบ อยท ส ด 3 อ นด บแรก ได แก สมาร ทโฟน คอมพ วเตอร ต งโต ะและคอมพ วเตอร พกพา เม อจ าแนกตามกล มอาย พบว า ในแต ละช วงอาย จะม ความน ยมในการ ใช อ ปกรณ คอมพ วเตอร ท แตกต างก นในการเข าถ งโซเช ยลม เด ย โดยผ ม อาย ป และผ ม อาย 40 ป ข นไป น ยมเข าถ งด วยคอมพ วเตอร ต งโต ะ ส วนผ ม อาย ป น ยมเข าถ งด วย คอมพ วเตอร พกพา ผ ม อาย ป น ยมเข าถ งด วยสมาร ทโฟน ในขณะท เว บไซต โซเช ยลม เด ยท ม ผ เล อกตอบมากท ส ด 3 อ นด บแรก ได แก Facebook, Google+ และ Line ท งน ก จกรรม 3 อ นด บแรกท ผ เคยใช บร การผ านโซเช ยลม เด ยน ยม ค อ ใช เพ อพ ดค ย/แบ งป นประสบการณ / ความร ความค ดเห นต างๆรองลงมา ค อ ใช ต ดตามข อม ลข าวสารความเคล อนไหวให ท นก บสถานการณ ท กาล งเป น กระแสน ยม และใช เพ ออ พโหลด/แชร ร ปภาพหร อว ด โอ ตามล าด บ นอกจากน จากผลการส ารวจฯ พบว า ประมาณคร งหน งของผ ท เคยใช บร การต างๆ ผ านโซเช ยลม เด ย เคย ซ อส นค าและบร การผ านโซเช ยลม เด ย ส วนประเภทของส นค าท เป นท น ยมส งซ อผ านโซเช ยลม เด ยส าหร บเพศหญ ง ค อส นค าแฟช นและเคร องส าอาง ส วนเพศชาย น ยมส งซ ออ ปกรณ ไอท ผ านช องทางด งกล าว ในขณะท ม ลค าการ ส งซ อส นค าและบร การผ านโซเช ยลม เด ยเฉล ยต อคร ง จะแตกต างก นไปตามช วงอาย โดยผ ท ม อาย น อยกว า 15 ป จะม ม ลค าการซ อส นค าเฉล ยอย ท น อยกว า 500 บาท ผ ม อาย ป จะม ม ลค าการซ อส นค าเฉล ยอย ท 501-1,000 บาท ส วนผ ม อาย ต งแต 40 ป ข นไป จะม ม ลค าการซ อส นค าเฉล ยอย ท 1,001-5,000 บาท โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 10

15 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 11

16 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 12 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

17 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 13 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

18 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 14 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

19 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 15 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

20 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 16 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

21 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 17 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

22 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 18 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

23 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 19 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

24 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 20 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

25 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 21 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

26 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 22 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

27 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 23 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

28 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 24 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

29 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 25

30 A Day with Social Media ส ารวจช วงเวลาท ด ท ส ดในการโพสต บน 6 โซเช ยลม เด ย ตรวจแถวช วงเวลาท ด ท ส ดในการโพสต บน 6 โซเช ยลม เด ยหล กของโลกในนาท น ท ง Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn รวมถ ง Blog ข อม ลในบทความน ไม เพ ยงระบ ถ งช วงเวลาท ด ท ส ด แต ย งม ข อม ลช วงเวลา หงอยเหงาท ส ด ท ไม ควรโพสต ด วย ถ อเป นอ กค มภ ร ท น กการตลาดไม ควรมองข าม ส งส าค ญในการท าการตลาดบนโซเช ยลม เด ยให ประสบความส าเร จได น น นอกจากจะข นก บป จจ ย ส าค ญ อย างเช น เน อหาข อความท น าเสนอ และการใช ส อมาช วยด งด ดความสนใจแล ว ส งส าค ญท มองข าม ไม ได เลยก ค อ ช วงเวลาในการโพสต บทความจากเว บไซต Fannit.com จะบอกเล าถ งช วงเวลาท เหมาะสม ในการโพสต บน 6 โซเช ยลม เด ย รวมถ งพฤต กรรมผ ใช งานโซเช ยลม เด ยแต ร ปแบบท น กโฆษณาสามารถ น าไปปร บใช ให เหมาะสม - Facebook : ช วงเวลาท เหมาะสมมากท ส ดในการโพสต ค อ ว นจ นทร -ว นศ กร ช วงเวลาประมาณ น. และ น. ควรหล กเล ยงการโพสต ในว นหย ดรวมถ งช วงเวลาประมาณ น. สาเหต ท ควรโพสต ในช วงเช าเน องจากผ ใช งาน Facebook กว า 751 ล านคนเป นกล มผ ใช งานผ านโทรศ พท ม อถ อ โดยส วนใหญ ม พฤต กรรมในการเช คข อความหล งจากต นนอนในช วงเช ามากกว าช วง เวลาอ นๆ - Twitter : ช วงเวลาท เหมาะสมมากท ส ดในการโพสต ค อ ช วงว นหย ดและช วงเวลาประมาณ น. ควรหล กเล ยงการโพสต ราว น. พฤต กรรมการใช งาน Twitter พบว า ส วนใหญ น ยมใช งาน ในช วงว นหย ด ซ งตรงก นข ามก บ Facebook ท ม กใช งานในช วงว นท างาน การโพสต บน Twitter ให ได ผลด น น นอกจากเร องเวลาแล ว ส งส าค ญท ต องค าน งถ งอย เสมอ ได แก ความยาวของข อความท โพสต ซ ง หากโพสต เฉล ยไม เก น 100 ต วอ กษร (ภาษาอ งกฤษ) จะช วยเพ มการเข าถ งและความส มพ นธ ของผ อ านได มากกว าข อความท ม 100 ต วอ กษรข นไปถ ง 30% อ กท งการใส แฮชแท ก (#) จ านวน 2 ค าข นไปต อ 1 ข อความ ก จะช วยให ได ร บความสนใจมากย งข น - Google+ : ช วงเวลาท เหมาะสมมากท ส ดในการโพสต ค อ ช วงเช า เวลาประมาณ น. ควรหล กเล ยงการโพสต ในช วงค าถ งกลางค น ระหว างเวลา น. ผลการส ารวจพบว า หาก ต องการโพสต บน Google+ ให ได ผลด น นต อง ห ามโพสต ในช วงเวลากลางค น - Linkedin : ช วงเวลาท เหมาะสมมากท ส ดในการโพสต ได แก ช วงเวลาประมาณ น.และ น. ควรหล กเล ยงช วงเวลาในการท างานว นจ นทร -ว นศ กร ระหว าง น. ผลการส ารวจ พบว า Linkedin ม การใช งานมากเป นพ เศษในช วงก อนและหล งเล กงาน รวมถ งการโพสต ในว นอ งคารและว น พฤห สก จะย งม จ านวน Traffic จากกล มผ ใช งานท เป นน กธ รก จเพ มข นมากกว าปกต โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 26

31 - Pinterest : ช วงเวลาท เหมาะสมมากท ส ดในการโพสต ค อ ว นเสาร ช วงเช า รวมถ งช วงเวลา ประมาณ น.และ น. ควรหล กเล ยงช วงเวลาประมาณ น. และ น. จากผลส ารวจพบว า กล มผ ใช งาน Pinterest ส วนใหญ เป นกล มท ให ความสนใจก บการตกแต งบ าน, การจ ดงานปาร ต, แฟช นทรงผม และงาน DIY ต างๆ โดยม ระยะเวลาในการใช งานเฉล ยคร งละ 16 นาท ข น ไปและน บว าเป นโซเช ยลม เด ยท ถ กใช งานยาวนานมากท ส ด - Blog : ช วงเวลาท เหมาะสมมากท ส ดในการโพสต ได แก ว นจ นทร,ว นศ กร และว นเสาร เวลา น. และควรหล กเล ยงช วงเวลาระหว าง น. เคล ดล บท ใครหลายคนอาจไม เคยร ในการโพสต ลง บล อก ค อ ควรโพสต หร ออ พเดทเป นเวลาแน นอนและช ดเจนในแต ละคร ง ผลการส ารวจพบว า การโพสต ข อความในเวลาเด ยวก นเป นประจ าท กส ปดาห จะช วยให ได ร บฟ ด แบ ก กล บมามากท ส ด อย างไรก ตาม บร ษ ทควรม การส ารวจพฤต กรรมของกล มตลาดต วเองว าช วงเวลาไหน เป นเวลาท เหมาะสมและด ท ส ดในการโพสต เพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพในการโพสต ให ด และเฉพาะกล ม ย งข น เม องไทยหล ะ? ส าหร บของไทยแล ว ช วงเวลาน นก คงหน ไม พ นช วงการเด นทางไปท างาน, ช วงเล กงานและช วงก อน นอนคร บ และบางโซเช ยลม เด ยน นม เคร องม อให เราสามารถว เคราะห ได เพ มเต ม อย างเช น Facebook จะม Facebook Insights ด งน นแล วเราควรจะต องด พฤต กรรมการใช งานของคนท มาต ดตามเราไปในต วเสร ม ด วย โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 27

32 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 28

33 จ บตาเทรนด โฆษณาโลกด จ ต ล ส าหร บในประเทศไทยเอง จากป 2555 ท ม เม ดเง นโฆษณาผ านส อด จ ต ล รวม 2,783 ล านบาท โต ข น 38.84% จากป ก อนหน า มาถ งในป 2556 น สมาคมโฆษณาด จ ต ล (ประเทศไทย) คาดการณ ว า จะม งบประมาณโฆษณาผ านส อด จ ต ลอย ท 3,733 ล านบาท หร อเพ มข นจากป 2555 เท าก บ ร อยละ แม จะ ด ต วเลขแล วเห นการเต บโตอย างต อเน อง แต กระน นถ าเท ยบก บเม ดเง นโฆษณาท งหมด ก ย งน บว าม ส ดส วน น อยน ดอย ด หากลงล กในรายอ ตสาหกรรม ประเภทอ ตสาหกรรมท ม การเจร ญเต บโตส งส ดในโฆษณาด จ ต ล ในป 2556 ได แก อ ตสาหกรรมยานยนต อ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ บ าร งผ ว และอ ตสาหกรรมเคร องด มท ไม ม แฮลกอ ฮอล ก บม ลค าการเต บโตท 78 ล านบาท 65 ล านบาทและ 54 ล านบาทตามล าด บ ท งน การคาดการณ การ เต บโตด งกล าวเป นไปตามการขยายต วของธ รก จอ ตสาหกรรม และการแข งข นท ส งข นไปแต ละอ ตสาหกรรม ประกอบก บกล มเป าเหมายของส นค าด งกล าว ม ความสวดคล องก บกล มผ ใช งานอ นเตอร เน ต จ งน าจะท าให เม ดเง นโฆษณาในหมวดด งกล าวเพ มข นส งเป นพ เศษ และหากด ช องทางการใช ส อโฆษณาด จ ต ล ในช วงป โฆษณาด จ ต ลประเภทเส ร ช (Search) ย งคงฮอตฮ ตเช นเด ม โดยคาดว าจะม ส ดส วนประเภทโฆษณาเท าก บ ร อยละ16.22 ในป 2556 แสดงให เห นว า ส นค าบร การ แบรนด ต างๆ เล อกใช เง นไปก บการลงโฆษณาผ านช องทางน มากท ส ด ซ งใน ท น ผ ครองตลาดในไทยค อ Google น นเอง เช นเด ยวก บการโฆษณาผ านส อส งคม (Social Media) ท คาดว าจะเต บโตเป น ร อยละ ในป 2556 น ในขณะท โฆษณาด จ ต ลประเภทด เพลย (Display) ได แก แบนเนอร น น ม ส ดส วนลดลงจาก ร อยละ ในป 2554 เป น ร อยละ ในป 2556 ซ งด ไปแล วยอดใช จ ายผ านส อ Display น จะลดลงอย าง ต อเน องท กป ในการน ศ ว ตร เชาวร ยวงษ ในฐานะนายกสมาคมโฆษณาด จ ต ล (ประเทศไทย) ได ให ความเห น เพ มเต มว า สาเหต ท อ ตสาหกรรมด งกล าวม ยอดเง นโฆษณาในส ดส วนท ส ง เน องจากผ บร โภคต องหาข อม ล ประกอบการต ดส นใจซ อส นค าด งกล าวผ านทางอ นเตอร เน ตมาก ไม ว าจะเป นการอ านข อม ลผ านเว บไซด ของ ส นค าเอง การส บค นหาข อม ล หร อการอ านความเห นของผ บร โภคอ นๆ ท เคยใช ส นค าผ านทางบล อค ร ว ว หร อเว บไซด กระดานข าวต างๆ รวมถ งการเข าร วมก จกรรมทางการตลาดต างๆ ท จ ดข นบนอ นเตอร เน ต โดยศ ว ตรย งม ความหว งว า กล มธ รก จท ย งไม เคยใช จ ายเง นก บโฆษณาด จ ต ล จะเพ มมากข นและห นมาใช ส อ โฆษณาด จ ต ลในป น เช นหน วยงานราชการ อย างไรก ตาม แม คนไทยม อ ตราการใช งานอ นเตอร เน ทผ านทาง Fixed Line น อย ท าให การเข าถ ง อ นเตอร เน ตในระด บแมสย งไม มากเท าไหร แล ว แต เช อว าการเป ดให บร การ 3G จะม ส วนช วยให การใช ส อ โฆษณาออนไลน เพ มมากข น ท ส าค ญต วอย างการใช ส อโฆษณาด จ ต ลท ผ านมาของหลายแบรนด ได ร บ โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 29

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information