igital Life Future Foresight 2020 : Unveil SMEs in Mega Trends Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

Size: px
Start display at page:

Download "igital Life Future Foresight 2020 : Unveil SMEs in Mega Trends Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends"

Transcription

1

2 igital Life Future Foresight 2020 : Unveil SMEs in Mega Trends โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

3 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม สารบ ญ หน า ภาค 1 : Hello Digital 1 Hello Digital 1 ด จ ต ลไลฟ เทรนด ใช ช ว ตของคนร นใหม 3 ผ บร โภคย คด จ ต ล เปล ยนว ถ ช ว ต 5 สะท อนความเป นต วตนด วย Internet 9 A Day with Social Media 26 จ บตาเทรนด โฆษณาโลกด จ ต ล 29 ส ารวจ 4 เทรนด ด จ ต ลมาร เก ตต งป E-Marketing 39 ส องกระจก E-Commerce 42 อ พเดทสถ ต STAT CONTENT MARKETING 47 ภาค 2 : 4 Screens Phenomenon 49 4 Screens Phenomenon 49 First 2 Zero 57 3G to (B) Business 62 เปล ยนว ถ ช ว ตก บท ว ด จ ต ล 70 Crowdfunding ระดมท นสร างฝ น 75 Mobile Payment 80 จ ายสะดวกด วย Paypal 86 Cloud Computing 88 ตลาดก บ TARAD.COM 91 อาหารสมองก บ : OOKBEE 97

4 รวยด วย Application เสร ม 99 ภาค 3 : บทส มภาษณ 107 บทส มภาษณ ค ณวฤตดา วรอาคม 107 ประธานเจ าหน าท บร หารด านนว ตกรรม (ซ ไอโอ) แมคแคนเว ลด กร ป ประเทศไทย Big Data 114 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

5 ภาค 1 Hello Digital 6.00 เร มต นเช าตร ของว นท างานอ นแสนเร งร บ หลายคนคงล มตาข นมา โดยส งแรกท มองหาก คงเป นนาฬ กา ปล ก หร อ ไม ก เจ า โทรศ พท ม อถ อ ท วางไว ใกล ห วเต ยงของเราน แหละ จากเส ยงกร ง...ในสม ยก อน ก กลายเป น ต ดๆ ต ดๆ เส ยงส งเคราะห หลายร อยร ปแบบตามแต จะชอบใจ แถมย งสามารถต ง สน ซ ก นเราเผลอง บ หล บต อ เจ า โปรแกรมนาฬ กาปล กด จ ต ล น ก จะร องต อไปเร อย หากเราย งไม จ ม แตะ หร อกดเพ อบอกม นว า เรา ต นแล วจร งๆ 7.00 หล งจากท าธ ระส วนต วด วยอ ปกรณ ฝ งต วด วยโปรแกรมด จ ต ล อ กเช นก น น บต งแต ส ขภ ณฑ อ จฉร ยะ เคร องท าน าอ นอ จฉร ยะ ท ช วยให เราปร บโน นเปล ยนน นตามใจชอบ ก ร บแต งต วไปท างานโดยเป ด โทรท ศน ระบบด จ ต ล หร อ ด ออนไลน ผ าน โน ตบ ค ไอแพด หร อ ม อถ ออ จฉร ยะ ไปพร อมก น เพ อตรวจสภาพการจราจร พยากรณ อากาศว าว นน น าจะท วมหร อย ง จะได ไม ไปท างานสาย 8.00 ขณะท หลายคนง วนก บการข บรถตามท ระบบน าทางอ จฉร ยะ คอยน าทาง บางคนก อาจจะก าล งกดม อถ อ อ าน ข าวออนไลน อย บนรถไฟฟ าท ควบค มด วยระบบด จ ต ล หร ออย ในรถเมล แท กซ ท บางค นม ระบบรายงาน ต าแหน งเข าไปท ศ นย ควบค มระบบจราจรอ ตโนม ต 9.00 เม อถ งท ท างาน ก เร มว นอ นยาวนานด วยการเช คเมล ด วย โปรแกรมอ านเมล ขององค กร หร ออ านบน บร การสาธารณะ ซ งหลายคนก าล งกล มว าม เมลว นหน งเยอะมากเก นกว าจะอ านหมดจนต องใช แอปพล เคช นช วย รวบรวมกล องจดหมายไว ท เด ยวก น หร อ ส งต อไปซ กไว ในกล องจดหมายท ใดท หน ง เหม อนท เราแอบกองเอกสาร เข าไว บนโต ะท างาน รอม เวลาก อนก ค อยอ าน หร อไม ก แกล งล มไปบ างก ไม ว าก น โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 1

6 10.00 หล งจากง วนก บการตอบจดหมายท งด วนและไม ด วน ก ค อยมาน งด ต อว าว นน ต องท าอะไรบ าง โดยคล ก คล ก (ศ พท ราชบ ณฑ ตฯ) บน ต วช วยจ า หร อ โปรแกรมจ ดตารางงาน ซ งแอปพล เคช น ผ ช วยท ว าก จะช วยเต อน ให ค ณไม ล มงานท ส าค ญ ท งงานท ท างานและงานส วนต ว ในขณะเด ยวก นก เร มเป ด โปรแกรมส งคมเคร อข าย เช น Facebook Google+ MSN หร อ Skype เพ อต ดต อพ ดค ยท งเร องงานและไม งาน แทนการยกห โทรศ พท บน โต ะซ งป จจ บ นแทบจะใช เฉพาะก บคนท ไม ร จ กก น เท าน น หล งอ านข าวออนไลน อ กรอบ ก เข าป ญหาโลกแตกประจ าว นว า ก นอะไรด? สม ยน ไม ยากแค กดๆ คล กๆ เว บแนะน าร านอาหาร เด ยวก ได ร านอาหารแนะน าแถวบร ษ ทมาพร อมร ป แผนท เบอร โทรจองโต ะ ช าง สะดวกสบายเป นอย างย ง ถ งร านแล วอย าล มถ ายร ปอ พโหลดโชว เพ อนฝ งหน อยแล วก check-in ท ร านเอาไว เป นท ระล กแถม ขากล บก อนแวะซ อของก check-in ว ากล บเข าท ท างานแล วก อนเวลาซ กส บห านาท กล บมาถ งโต ะท างานส วนต ว ซ งสม ยน อ ปกรณ ส าน กงานบนโต ะ ย ายเข าไปอย เคร องเก อบหมด ไม ว าจะ เป น office ส าหร บพ มพ รายงาน โปรแกรมเคร องค ดเลข ปฏ ท น แฟ มเก บไฟล ร ปภาพ โปรแกรมบร หาร โครงการ จ ดตารางรายการท ต องท าต อไปพร งน และก เด นเอกสารด วยอ เมล แทรกด วยการกดๆ คล กๆ ด ว า เพ อนๆ เราท าอะไรก นบ างในเวลางาน ชอบใจก ให Like ก นบ างแก เคร ยดเวลางาน หร อแอบปล กผ ก สร างเม อง เล ยงปลา ใน เกมออนไลน น ดหน อยเจ านายก คงไม ว าก น ถ าไม ล มช วยนายเก บแต มในเกมบ าง เล กงานเข าเว บด หน อยว าว นน ม หน งอะไรด หร อม อะไรลดราคาบ าง แอบพ มพ ค ปอง แล วจ ม whatsapp หร อ Line น ดเพ อนไปด วยก น ถ งบ านห วถ งหมอน อ านข าวออนไลน อ กรอบ ตามด วย e-book ซ ก 6 บรรท ด (เท าก บค าเฉล ยคนไทย) บอกเพ อนบนวอลล เฟซบ ก ซ กน ดว าง วงแล วนะ ตามด วยทว ตข อความราตร สว สด อ กหน อย ก อนต งเวลาฟ งเพลง เบาๆ บนย ท ป ค ณร หร อไม ว าว นน ค ณใช เวลาในโลกด จ ต ลมากกว า 8 ช วโมงต อว นโดยเฉล ยเวลาจะหมดไปก บส งคม ออนไลน 76 นาท ส งข อความแชต 44 นาท อ านอ เมล 32 นาท ด ท ว ฟ งเพลง 30 นาท และท เหล อก เล น เว บไซต ย นด ต อนร บท กท านส ช ว ตด จ ต ลคร บ โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 2

7 "ด จ ต ล ไลฟ " เทรนด ใช ช ว ตของคนร นใหม กระแสช ว ตด จ ต ล เป นกระแสแห งเทคโนโลย สม ยใหม ท คนจ านวนมากบนโลกม การพ งพาเทคโนโลย อ ปกรณ ในการส อสาร รวมถ งการเต บโตของส อส งคม (Social Media) ส อออนไลน (Online Media) ท เข ามาม อ ทธ พลในช ว ตประจ าว นของเรา เค ยงค ก บส อแบบเก าอย างว ทย น ตยสารและโทรท ศน เป นต น อ กท งเราย งใช ประโยชน จากอ นเทอร เน ตในการท าการตลาด โดยม การค าขายออนไลน (E-Commerce) อ กด วยคร บ ปฏ เสธไม ได ว า "เทคโนโลย ระบบด จ ต ล" เข ามาม อ ทธ พลก บว ถ ช ว ตคนไทยโดยเฉพาะก บคนร นใหม ท ง จากสมาร ทโฟน แท บแล ต และอ ปกรณ อ านวยความสะดวกต างๆ ย งเม อคณะกรรมการก จการกระจายเส ยง ก จการ โทรท ศน และก จการโทรคมนาคม หร อ กสทช. ออกมาเป ดเผยว าในป 2556 จะเร งข บเคล อนการเปล ยนผ าน โทรท ศน ระบบอนาล อกไปส ระบบด จ ต ล ก ย งตอกย าว า อ กไม นานว ถ ช ว ตของคนไทยจะก าวเข าส "ช ว ตด จ ต ล" หร อ "ด จ ต ลไลฟ " อย างแท จร ง เทคโนโลย ด จ ต ล ราคาถ กลงอย างรวดเร ว และด จ ต ลก ว งเข าถ งผ คนเร วมากกว าส อใดๆท โลกเราเคยม มา ค.ศ ในโลกเราม อ ปกรณ ท ใช เช อมต ออ นเทอร เน ตเพ ยง 1,000 เคร อง ค.ศ ม อ ปกรณ ท ใช เช อมต ออ นเทอร เน ตเพ มส งข นเป น 1 ล านเคร อง ค.ศ ม อ ปกรณ ท ใช เช อมต ออ นเทอร เน ตในโลก จ านวนกว า 1,000 ล านเคร อง และท กว นน ผ คนจ านวนเก อบ 3,000 ล านคนใช อ นเทอร เน ต ความเต บโตแบบรวดเร วของข อม ลทาง อ นเตอร เน ตน นเร วเพ ยงใด ลองด ต วอย างง ายๆ แค ข าวต างๆ ท เผยแพร ทางอ นเตอร เน ตในแต ละส ปดาห ท กว นน ก ม จ านวนมากกว าข าวท ต พ มพ ก นทางหน งส อพ มพ และแมก กาซ นท วโลกตลอดท งป ในย คของส งพ มพ แบบกระดาษ ข อม ล ความร และเทคน คในงานด านต างๆ เพ มข นและ เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว "ปฐม อ นทโรดม" กรรมการบร หารและผ จ ดการท วไป บร ษ ท เออาร ไอพ จ าก ด มหาชน ผ อย เบ องหล งการจ ดงาน คอมมาร ต ของประเทศไทย และคร าหวอดในวงการไอท มานาน เล าว า ท กว นน เทคโนโลย ด จ ต ลเข ามาเป นส วนหน งของว ถ ช ว ตโดยไม ร ต ว หลายคนม อ ปกรณ ด จ ต ลต ดต วมากกว า 2 ช น ข อด ค อ เราจะได ท ก อย างตามท ต องการ รวมท งจ ดสรรเวลาได ม ประส ทธ ภาพกว าในอด ต แต ข อเส ยท จะเก ดข นตามมา เราจะม ขยะอย เต มไปหมดจากข อม ลท เป นเท จและบ ดเบ อนมากข น "ลอง น กภาพว า สม ยก อน เวลาต องท ารายงาน ก อาจจะต องน งรถเมล ไปห องสม ด เส ยท งเง นท งเวลา แต ป จจ บ นอยากได อะไรก เข าก เก ลค นหาข อม ลได ท กอย าง แต ข อเส ยท ตามมาค อ ไม ทราบว าข อม ลท ได เป นจร งหร อ เท จแค ไหนด งน นก ต องม ว จารณญาณมากข น" แม ระบบด จ ต ลจะม อ ทธ พลก บช ว ต แต จะมากหร อน อยน นข นอย ก บ ช วงอาย โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 3

8 ปฐมแจกแจงว า ถ าเป นคนอาย ต งแต 25 ป ลงมา กล มน เร ยกว า "ด จ ต ล เนท ฟ" เป นกล มท เก ดมาท กอย าง รอบต วเป นด จ ต ลหมดแล ว พวกเขาใช เป นโดยไม ต องเป ดค ม อ สามารถท าอะไรได เองโดยไม ต องสอน เพราะค นเคย มาจากผ ใหญ แล ว ขณะท "ร นกลางเก ากลางใหม " ม อาย ต งแต 30 ป ข นไป ต องศ กษาข อม ลก อน ไม เก บส งท เป น ส วนต วไว ในคอมพ วเตอร นอกจากงาน ขณะท ด จ ต ล เนท ฟ ตรงก นข ามก นเลย "ช ว ต ของเด กย คน ใช ช ว ตอย หน าจอ 3 หน าจอ จอแรกค อ จอโทรท ศน ซ งเป นจอด งเด ม จอท สองค อ จอคอมพ วเตอร และจอท สามค อ จอสมาร ทโฟน หร อแท บแล ต ต างๆ พวกเขาม ก จกรรมท าอย ไม ก อย าง ค อ อ าน โหลด โพสต โหวต แชร เป นก จกรรมมาตรฐานของเด กย คใหม อยากร อะไรหาผ านส อด จ ต ล ไม แปลกท ว นๆ จะ เห นพวกเขาน งก มหน าอย ก บสมาร ทโฟนว ถ ช ว ตเป นอย างน นจร งๆ" ส าหร บอนาคตต อไปข างหน า ปฐมบอกว า ช ว ตด จ ต ล จะไม เป นอะไรท แปลกพ สดารของว ถ ช ว ตคนย คน แต เป นว ถ ช ว ตท เร ยกว า"ท กอย างต องอย ตรงหน าฉ นเด ยวน " "อนาคต ไมโครเวฟจะไม ใช เป นแค อ ปกรณ อ นอาหาร ในต างประเทศไมโครเวฟร นใหม ๆ ท จอคอมพ วเตอร ต ออ นเตอร เน ตได เพ อด เมน อาหาร ส วนผสม แนะน าเวลาอ นก นาท ถ งอร อย หร อหาคล ปบ นเท งท ม ความยาวตาม ระยะเวลาอ นมาให ด ด วย หร อจอโทรท ศน เม อก อนด ได อย างเด ยว แต ร นใหม ๆ สามารถแบ งหน าจอไว ต อ อ นเตอร เน ตค ยก บเพ อนได " ม นก ด อย หรอกนะท ต อไป อะไรๆ จะสะดวกข น แต ผ คร าหวอดวงการไอท เต อนสต ว า "อย าตามกระแส เก นไป" หากต องบาลานซ ก นระหว างด จ ต ลก บอนาล อก คนร นด จ ต ล เนท ฟ ก อย าหลงอย ในโลกเสม อนจร งเก นไป จนล มเล นก ฬา เล นดนตร หร องานอด เรกต างๆ ท เพ มท กษะช ว ต ขณะท คนร นกลางเก ากลางใหม ก อย ากล วก บการ เร ยนร ส งใหม ๆเพ อท จะได ท นสถานการณ อย เสมอ "ขอฝากวล หน งท ผมชอบมาก ค อค ดให เป นด จ ต ล เพราะโลกเป นด จ ต ล แต กระท าให เป นอนาล อก ยกต วอย าง เราอาจร ข าวเพ อนฝ งไม สบายผ านโลกด จ ต ล เฟซบ ก อ นสตาแกรม แต ถ าเราแค เข ยนข อความว าเป น ห วง อยากไปเย ยมผ านโซเช ยลม เด ยเหล าน คงไม ได ใจเพ อนมากกว าไปเย ยมเพ อนถ งข างเต ยงท โรงพยาบาล" "ฉะน นต องบาลานซ ก นให สมด ล"ปฐมย า ชาญช ย เช ดช วงศ ธนากร ผ บร หารร าน "ลอฟท " บอกว า กระแสโลกท กว นน เปล ยนไปเยอะ จากท เคย ใช ม อถ อธรรมดาก ต องเปล ยนเป นสมาร ทโฟน แล วย งต องพกถ งสองเคร อง ส นค าท ขายก เปล ยนแปลงไปด วย ส นค า แอคเซสเซอร ไอท แก ดเจ ตจะขายด ข น เพราะคนหน งคนม มากกว าหน งช น ด วยธ รก จก จะเปล ยนแปลงไป อย าง ห างสรรพส นค า จากท เคยม ป ายสแตนด ต ง ก เปล ยนเป นป ายม ลต ม เด ยท งหมด "ส าหร บผม ค ดว าโลกของเทคโนโลย ด จ ต ล จะพ ฒนาไปเร วข นกว าน เพราะผ ผล ตต างๆ ต องพยายาม แข งข นก นเพ อให ได ผล ตภ ณฑ ใหม ๆ เพ อการอย รอดของธ รก จ จะไม ยอมหย ดน งแค น เด ยวน ก จะเห นโน ตบ กท ถอด มากลายเป นแท บเล ตได เราก คงต องค ดว าหากจะหน ก ท าได ยาก เหม อนก บว าเราอย ในส งคม จะมาใช อะไรท ต าง โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 4

9 จากเพ อนก อาจไม ได ถ อเป นหน าตาในบางคร ง แต จะว าไปท กอย างม สองแง อย ท เราเล อกใช และปร บต วให เข าก บ ต วเรา" ผ บร หารลอฟท บอก ผ บร โภคย คด จ ต ล เปล ยนว ถ ช ว ต ด วยการเปล ยนแปลงด านเศรษฐก จและเทคโนโลย ส งผลกระทบต อพฤต กรรมหร อไลฟ สไตล ของผ บร โภค ในย คน โดยเฉพาะการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย ซ งเจร ญก าวหน าอย างรวดเร ว อ ปกรณ เคร องม อ ขนาดเล ก ท นสม ย ม จ านวนมากข น ท าให ช ว ตสะดวกสบายมากข น นอกจากน อ ปกรณ เคร องม อท ไฮเทคเหล าน ไม ได จ าก ด เฉพาะคนหน มสาว แต เข าถ งท กว ย และแทรกเข าไปท กวงการอาช พ ท าให ผ บร โภคสามารถเช อมต อก บแบรนด ได ง ายข น ก อให เก ดการเปล ยนแปลงว ถ ช ว ตและความต องการของผ บร โภค ผ ส งว ย : ผ บร โภคกล มใหญ บร ษ ท ไอพ จ ม เด ย แบรนด ส จ าก ด ได น าเสนอและว เคราะห ป จจ ยด านเทคโนโลย และส อออนไลน ประเภทต างๆ ท ม ผลต อการเปล ยนแปลงว ถ ช ว ตและความต องการของผ บร โภค ภายใต ห วข อ "Consumer Liberalization" พบว าว ถ ช ว ตในผ บร โภคท ม อาย ระหว าง ป ข นไป ซ งเป นประชากรกล มใหญ ในขณะน โดย ม ส ดส วนร อยละ 40 ของประชากรท งหมด 67 ล านคน แต ในอ ก 10 ป ข างหน า คนกล มน จะเพ มเป นร อยละ 47 หร อ เก อบ ร อยละ 50 จากประชากรซ งคาดการณ ว าจะม ประมาณ 70 ล านคน ด งน นจะมองข ามกล มน ไปไม ได เลย เพราะเป นผ บร โภคท ม ท งเวลาและท งเง น เทคโนโลย จะเข ามาม บทบาท ช วยท าให ชะลออาย ได ในแง ไลฟ สไตล มองหาข าวสารความบ นเท งให ช ว ต เป นกล มท ใช ม อถ อ อ นเตอร เน ตเป นส วนหน งในช ว ตประจ าว นไปแล ว ส วนใหญ ใช โทรศ พท ม อถ อมากส ดร อยละ 37 และเข า Facebook ด ร ปล กๆหลานๆ เป นต น นางสาวกนกกาญจน ประจงแสงศร ผ อ านวยการสมทบฝ ายว จ ยส อโฆษณา บร ษ ท ไอพ จ ม เด ย แบรนด สฯ กล าวว า ผ บร โภคกล มน ให ความสนใจด แลส ขภาพ และร ปร างให ด หน มสาวกว าอาย ด วยการออกก าล ง กาย ด งน นส นค าท ผ บร โภคกล มน ให ความสนใจ ได แก ผล ตภ ณฑ บ าร งผ วพรรณใหม ๆ ต องม การปร บเปล ยน แพ กเกจจ ง เน นส ส นให สะด ดตา ด แอกท ฟ เหมาะสมก บว ย นอกจากน ก ม บร การฟ ตเนส ซ งต องจ ดคอร สฟ ตเนส ส าหร บผ ส งอาย เช น อาย 70 ลดเท าน กระช บกล ามเน อเบาๆ รวมถ งจ ดโปรโมช นลดราคาส าหร บล กค าส งอาย ด วย ในขณะท ประชากรกล มคนท อาย น อยๆ ม ส ดส วนไม มาก เน องจากจ านวนเด กเก ดใหม ในแต ละป ม แนวโน ม ลดลง ซ งเป นแนวโน มท เก ดข นท วโลก เม อจ านวนเด กเก ดน อยลง ท าให พ อแม ก ให ความด แลเอาใจใส อย างเต มท ส นค าท กอย างต องใช อย างด อนาคตค าใช จ ายต อห วของเด ก 1 คนจะส งมากข น ส นค าท จ บกล มเด กย งไปได ด อย ถ งแม ในแง ต วเลขการเต บโตของเด กเก ดใหม ลดลงก ตาม โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 5

10 ส วนกล มคนหน มสาว ไลฟ สไตล ก บท ศนคต กล ม ระด บกลาง ในกร งเทพฯและห วเม องใหญ ม แนวโน มแต งงานช า 1 ใน 3 เป นโสด เพราะคนกล มน ให ความสนใจเร องการท างาน มองว าการใช ช ว ตค เป นภาระ ท าให การก าวหน าในอาช พการงานจะช า การจ บจ ายใช สอยจะเก ยวก บต วเอง ไม ว าจะเป นความบ นเท ง เส อ ผ า หน าผม เอ ออ านวยให ก บหน าท การงาน ภาพล กษณ ท งผ หญ งและผ ชาย ด งน นความต องการของผ บร โภคว ยหน มสาว ป ก ค อ ความสวยงาม และส ขภาพ เป นแนวโน มของ คนร นใหม จะเห นได ว าส นค ากล มฟ งก ช นน ลดร งก ประเภทบ าร งสายตา บ าร งประสาท ก นแล วสวย ผ วด ม อ ตรา การเต บโตค อนข างมากในป น และท าให ค าน ยามของค าว า เฮลธ ต บ วต เปล ยนไป บ าร ง หร อสวยจากข างใน มากกว าสวยด วยเคร องส าอาง ในอ ก 4-5 ป ตลาดส นค าในกล มน จะม ม ลค าเพ มข นๆ ขณะท นายต ลย ศ ภสว สด นายกสมาคมการตลาดแห งประเทศไทย ม ม มมองในท ศทางเด ยวก น ว า ป จจ บ นประชากรในแง ผ บร โภคศาสตร เก อบร อยละ 10 ของคนท อาย เก น 60 ป อ ก 5 ป ข างหน าจะเป น เปอร เซ นต ท ส ง อ กประมาณร อยละ 10 ถ าอ ก ป ข างหน า 1 ใน 5 ของประชากรเม องไทยท จะอาย เก น 60 ป เน องจากฐานประชากรในป จจ บ น กล มท ม อาย 40 ป น นเป นฐานประชากรกล มใหญ ท ส ดของประเทศ ถ งแม คนในย คน ม ความต องการท จะด หน มด สาวกว าอาย จร ง อย อย างม ส ขภาพท ด แต ก หน ไม พ นเร อง Aging ด งน นส นค าท เก ยวเน องก ม เคร องส าอาง และส นค าและบร การท จะมาฉกฉวยโอกาสน และแนวโน มท กล าวมา นอกจากน ย งม ความต องการเป นเอกล กษณ เฉพาะต ว (Being Authenthic) ด แลใส ใจ (Being Care) และ ห วงใย ส งแวดล อม (Being Environment) ท ง 3 ส งน เป นแนวโน มท ก าล งมาแรง ชาว "ด จ ตอลเนท ฟ กล มท เก ดและโตมาในย คด จ ตอล เร ยกว า ด จ ตอลเนท ฟ กล มน ใช ด จ ตอลเป นส วนหน งของช ว ตประจ าว น เพ อหาข อม ลเก ยวก บการศ กษา ใช โทรศ พท ม อถ อในการต ดต อ ส าหร บกล มด จ ตอลเนท ฟ การแสดงออกความเป น ต วของต วเองเป นส งส าค ญ ออนไลน ร อยละ 92 เพ อการอ พร ปภาพ ขณะเด ยวก น ใช แสดงออกความค ดสร างสรรค และความเป นต วของต วเอง ท าให ต วเองได เป ดกว าง และยอมร บซ งก นและก นมากข น บ คคลประเภทเหล าน เป นท ยอมร บเป นไอดอล นางสาวกนกกาญจน เสร มว า โลกออนไลน เป นโลกไร พรมแดน เทคโนโลย ท าให การต ดต อ การหาข าวสาร ความบ นเท ง สะดวกและรวดเร ว ผ บร โภคค นช นก บการท ได อะไรอย างรวดเร ว ท กอย างต องพร อมให ฉ นเสมออะไร ท รอนานๆก เปล ยน ไม ง อ ท าให ความอดทนลดลง "พฤต กรรมของผ บร โภคในว นน เน นช ว ตสะดวก ยอมจ ายแพง เพ อซ อเวลา เวลาม น อย อยากก นอะไรก อ นก นได เลย ไม ต องเด นทางไกล ด งน น ตลาดอาหารแช แข งขยายต ว ผล ตภ ณฑ ทร อ นว น และบร การส งถ งบ านเป นท น ยม" โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 6

11 ค ดก อนซ อ ป จจ บ นกล มผ บร โภคท ม รายได ปานกลาง ในกร งเทพฯ และคนต างจ งหว ด ท ม รายได ปานกลางถ งส ง กลายเป นตลาดท กว างในการขยายตลาด โดยเฉพาะต างจ งหว ดเป นตลาดท ส นค าและบร การให ความสนใจ มาก เน องจากรายได ของประชากรม แนวโน มเพ มข น ป ท ผ านมา ผล ตภ ณฑ แบรนด ช นน าของตลาดห นมาโฆษณา ในช องทางส อฟร ท ว เช น ผล ตภ ณฑ บ าร งผ ว SKII ท าให แบรนด เป นท ร จ กมากข น ขณะเด ยวก นผ บร โภคเก ด ความร ส กว าอะไรท แพง ก ไม ได แพงอ กต อไป หร อการเด นทางโดยสายการบ นโลว คอสต ก สามารถไปถ งท หมาย เหม อนก น ท าไมต องจ ายแพง หร อกระท งผ าอ อมส าเร จร ป สม ยก อนมองเป นส นค าม ราคาส ง แต ป จจ บ นคน ต างจ งหว ดก สามารถจ ายได ตอนน ส นค าหลายรายปร บมาท าตลาดมหาชนมากข น สามารถจ บกล มเป าหมาย ได มากข น ในแง การจ บจ าย ของคนกทม.จะน ยมช อปป งในร านค าปล กสม ยใหม เช น ร านสะดวกซ อ ท าให ร านเซเว น อ เลฟเว น ม การขยายสาขาเพ มข นมาก หร อไฮเปอร มาร เก ต อย างเช น แม คโครก เป นพ นธม ตรก บค ายรถบรรท ก ขนาดเล ก จ ดแต งเป นร านค าปล กเคล อนท ว งไปตามตรอกซอกซอย สะท อนให เห นว าค าปล กขนาดเล กมาแรง นอกจากน ป จจ บ นไม ใช ผ หญ งเท าน นท ซ อส นค า ผ ชายก ม อ ตราเพ มข น ส วนช องทางการจ าหน าย ออนไลน ช อป ป ง ม แนวโน มท ด โตข น ร อยละ 30 จากการใช อ -คอมเม ร ซ จากการว จ ยพบว าในอนาคต 6 เด อนข างหน า เก อบร อยละ 30 ม แผนท จะซ อผ านออนไลน เช น เว บไซต weloveshopping ส าหร บจ านวนเง นการซ อส นค าผ านออนไลน ในประเทศไทยอย ท ร อยละ 6-10 ใกล เค ยงก บ ไต หว น ส งคโปร ส วนประเทศท ใช ค อนข างส งค อ จ น เว ยดนาม เกาหล ใต ท งน กล มอาย ท เข าไปใช บร การจะอย ท ประมาณ ป เช น เข าไปประม ลม อถ อ ท กว นน กล มส นค าท มาแรงในโลกออนไลน เช น กล มเส อผ า เคร องส าอาง ตลาดออนไลน ช อปป งช วง 2-3 ป ม การเต บโตอย างมาก น กการตลาดต องร ท นผ บร โภค นายพอล ก บบ นส กรรมการผ จ ดการ มายด แชร กล าวว า ป จจ บ นผ บร โภคไม ได เพ ยงเป นผ ฟ งเหม อน ย คก อนๆ การท าการตลาดโดยการวางกล มเป าหมาย เข าไปหา และท าการตลาดก บกล มเป าหมายน นกลายเป น การท าตลาดแบบเด มๆ ผ บร โภคป จจ บ นต องการค ยก บผล ตภ ณฑ ท จะร ส กได ถ งการเช อมโยง เก ยวข องก บพวก เขา โดยแทนท จะเป นการป าวประกาศข อความโฆษณาให ก บผ บร โภค แต เป นการสร างแรงด งด ดให ผ บร โภคอยาก มา อยากเห น อยากด และอยากท จะเข าร วมงาน "การส อสารการตลาดต อไปจะเป นการท ผ บร โภคเป นฝ าย ประชาส มพ นธ และส อสารถ งกล มผ บร โภคก นอง ซ งท งหมดมาจากการท อ นเตอร เน ตได เปล ยนพฤต กรรมต างๆและได เปล ยนจากการท ส อ ถ กควบค มโดยผ เผยแพร หร อน กโฆษณา ไปเป นผ บร โภคท กลายเป นผ ควบค มส อในป จจ บ น ด งน นการตลาดต อไปจะเป นเร องของ โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 7

12 ส งท ผ บร โภคพ ดถ งเก ยวก บ ผล ตภ ณฑ ของค ณ ไม ใช ส งท ค ณบอกก บผ บร โภค น กการตลาดจ งต องปร บแนวทางใน การส อสารการตลาดและการจ ดก จกรรมทางการตลาด โดยต องร ว าเราไม ใช ผ ท ควบค มสารอ กต อไปแต เป นกล ม ผ บร โภคของเรา ท จะม อ านาจในการควบค มสารเหล าน นผ านการบอกเล าปากต อปาก และการแนะน าให ก บ ผ บร โภคอ นๆ เราจ งจ าเป นท จะต องม ว ธ การส อสารการตลาดท จะสามารถจ ดการและปร บเข า หาการเปล ยนแปลง เหล าน ได ด วย ใช ด จ ตอล มาร เก ตต งเจาะเข าถ งล กค า ป จจ บ นเด กพอคลอดออกมาก เป นผ บร โภคแล วด งน นในอนาคตการท าตลาดต องปร บย ทธศาสตร เป น ด จ ตอล มาร เก ตต ง ถ าองค กรใดปร บต วไม ท นก บการเปล ยนแปลงของตลาดและผ บร โภคบร ษ ทน นคง จะม ป ญหา และห วใจของการท าด จ ตอล มาร เก ตต ง ก ค อ โซเช ยล ม เด ย มาร เก ตต ง ป จจ บ นคนจะเป นสมาช กในช มชน เคร อข ายมากข น ไม ว า เฟซบ ก ทว ตเตอร ย ท บ ด งน นการใช ส อก จะต องม การบ รณาการส อเหล าน การเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการส อสารในย คด จ ตอลและออนไลน จากเด มการใช ส อของแบรนด ต างๆจะ เป นร ปแบบท ต องจ ายเง นซ อพ นท เพ อส อสารก บผ บร โภค (Paid Media) และเน อหาเป นเน อหาท แบรนด สร างผ าน ส อ แต ในต อไปจะเปล ยนเป น Earned Media การบอกต อของผ บร โภคท ม ความพ งพอใจต อแบรนด ในล กษณะของ word of mouth การเข ยนประสบการณ ผ านเว บบล อก ซ งแนวโน มน กการตลาดจะห นมาให ความสนใจร ปแบบ Earned Media มากข น เพราะเป นส งท ผ บร โภคช นชอบก บแบรนด และบอกเล าแบบปากต อปาก และเป นส งท ผ บร โภคให ความเช อถ อ นอกจากน จะม ส นค าหร อบร การราคาประหย ด (โลว คอสต ) เก ดข น เช น น าด า อาเจ บ กโคล า ซ งเร มท า ตลาดจากต างจ งหว ดก อน ถ งจะมาบ กตลาดกร งเทพฯ ด งน นต อไปกร งเทพฯไม ใช ประเทศไทยอ กต อไป ขณะน ม หลายแบรนด เร มท าตลาดล กษณะเด ยวก บอาเจ บ กโคล า นอกจากน ส นค าและบร การโลว คอสต ม กล มพฤกษา ผ บ กเบ กตลาดอส งหาร มทร พย ราคาประหย ด ค อ ทาวน เฮาส ราคาไม เก น 7 แสนบาท ป จจ บ นข นมาร กตลาด ระด บบน จนกลายเป นเศรษฐ ห นของไทย หร อรถยนต อ โคคาร น สส น มาร ช เป นต น จากน ไปแบรนด จะเร มเส อมถอย คนไม ม แบรนด ลอย ลต และการท แบรนด ม อาย มากไม ได การ นต ว าจะ ประสบความส าเร จในตลาดอ กต อไป การส อสารจะเปล ยน ต องร จ กผสมส ออย างม กลย ทธ และน บจากน ไปผ บร โภค จะล าหน าผ ผล ต ผ ผล ตจะตามไม ท นผ บร โภค การเปล ยนแปลงเก ดข นอย างแน นอน และเก ดข นอย างรวดเร ว น กการตลาดต องม ความสามารถในการเร ยนร เก ยวก บล กค าให เร วกว าค แข ง แล วน ามาลงส ภาคปฏ บ ต ให เร วกว าค แข งข น บร ษ ทต องม ความต องการท จะเปล ยนแปลงด วย โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 8

13 สะท อนความเป นต วตนด วย Internet เจาะล กด านโซเซ ยลม เด ย จากการส ารวจพฤต กรรมผ ใช อ นเทอร เน ตในประเทศไทย ป 2556 น ม ว ตถ ประสงค เพ อเก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บล กษณะและพฤต กรรมการใช อ นเทอร เน ตของคนไทย ความค ดเห นเก ยวก บป ญหาจากการใช อ นเทอร เน ต รวมถ งการใช บร การ Free WiFi ตามนโยบายร ฐบาล และพฤต กรรมการใช โซเช ยลม เด ยในป จจ บ น โดยการส ารวจแบ งเป น 2 ส วน ส วนแรก เป นเร องข อม ลพ นฐานและพฤต กรรมการใช อ นเทอร เน ต ซ งม แผน จะจ ดเก บข อม ลอย างต อเน องเป นประจ าท กป ส วนท 2 เป นเร องพฤต กรรมการซ อส นค าและบร การผ านโซเช ยลม เด ย ซ งเป นกระแสน ยมในป จจ บ น ข อม ลจากการส ารวจน จะเป นประโยชน ก บหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะกล ม ผ ประกอบการพาณ ชย อ เล กทรอน กส และผ ท สนใจในการน าไปใช ก าหนดนโยบายการส งเสร มการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส รวมท งการต ดส นใจในการประกอบก จการพาณ ชย อ เล กทรอน กส การส ารวจคร งน เป นการส ารวจ ทางอ นเทอร เน ต ด าเน นการส ารวจต งแต กลางเด อนเมษายนถ งส นเด อนพฤษภาคม 2556 จากผ เข ามาตอบแบบ ส ารวจฯจ านวน 23,907 คน ผลการส ารวจท ส าค ญ ข อม ลล กษณะท วไปและพฤต กรรมการใช อ นเทอร เน ต จ านวนผ ตอบแบบส ารวจฯ ประกอบด วยผ ท อาศ ยใน กทม. และต างจ งหว ดในส ดส วนท ใกล เค ยงก น และม การกระจายต วของเพศ อาย การศ กษา อาช พและรายได ของคร วเร อน สอดคล องก บโครงสร างประชากรสามารถ น าไปว เคราะห พฤต กรรมการใช อ นเทอร เน ตเปร ยบเท ยบระหว างกล มได ส าหร บพฤต กรรมการใช งานของผ ใช อ นเทอร เน ตน น พบว า ภายในระยะเวลา 12 ป น บต งแต ป 2544 ผ ใช อ นเทอร เน ตม จ านวนช วโมงการใช งานอ นเทอร เน ตต อส ปดาห เพ มมากข นอย างต อเน อง โดยเพ มข นถ งร อยละ 76.3 และในการส ารวจคร งน ม ถ งร อยละ 9.0 ของผ ใช อ นเทอร เน ตท ม ช วโมงการใช งานต อส ปดาห ส งถ ง 105 ช วโมง ส วน สถานท ท ใช อ นเทอร เน ตน น ผ ท อาศ ยอย นอกเขตเทศบาลในต างจ งหว ด ม ส ดส วนการใช จากศ นย ไอซ ท ช มชนหร อ สถานท ท ภาคร ฐจ ดให มากกว าผ ท อาศ ยในเขตเทศบาล และใน กทม. ในด านอ ปกรณ การเข าถ งอ นเทอร เน ตน น ผ ใช ม แนวโน มห นมาใช อ ปกรณ ท สามารถพกพาไปได ท กสถานท มากข น ท งสมาร ทโฟนและแท บเล ตพ ซ นอกจากน ย งพบว ากล มน กเร ยนหร อผ ม อาย น อยกว า 15 ป และกล ม ผ ส งอาย ใช แท บเล ตพ ซ ในการเข าถ งอ นเทอร เน ตในส ดส วนท ส งกว ากล มอาย อ น ส าหร บผ ท เคยใช บร การ Free WiFi ตามนโยบายร ฐบาลน น ผ ท อาศ ยอย นอกเขตเทศบาลในต างจ งหว ด ม ความพ งพอใจในบร การด งกล าวถ งร อย โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 9

14 ละ 66.1 ซ งส งกว าผ ท อาศ ยอย ในเขตเทศบาลและใน กทม. ซ งก จกรรมการใช อ นเทอร เน ตท กาล งเป นท น ยมเพ มข น ได แก การใช งานโซเช ยลม เด ย ในขณะท ก จกรรมหล กย งคงเป นการร บส งอ เมล และการค นหาข อม ลเช นเด ม การซ อส นค าและบร การผ านโซเช ยลม เด ย จากผลการส ารวจพฤต กรรมการซ อส นค าและบร การผ านโซเช ยลม เด ยพบว า ผ ตอบแบบส ารวจฯ ร อยละ 93.8 เคยใช บร การต างๆ ผ านโซเช ยลม เด ย และเม อน าคนกล มน มาว เคราะห พฤต กรรมการใช บร การต างๆ ผ าน โซเช ยลม เด ยจะเห นได ว า อ ปกรณ ท ใช ในการเข าถ งโซเช ยลม เด ยบ อยท ส ด 3 อ นด บแรก ได แก สมาร ทโฟน คอมพ วเตอร ต งโต ะและคอมพ วเตอร พกพา เม อจ าแนกตามกล มอาย พบว า ในแต ละช วงอาย จะม ความน ยมในการ ใช อ ปกรณ คอมพ วเตอร ท แตกต างก นในการเข าถ งโซเช ยลม เด ย โดยผ ม อาย ป และผ ม อาย 40 ป ข นไป น ยมเข าถ งด วยคอมพ วเตอร ต งโต ะ ส วนผ ม อาย ป น ยมเข าถ งด วย คอมพ วเตอร พกพา ผ ม อาย ป น ยมเข าถ งด วยสมาร ทโฟน ในขณะท เว บไซต โซเช ยลม เด ยท ม ผ เล อกตอบมากท ส ด 3 อ นด บแรก ได แก Facebook, Google+ และ Line ท งน ก จกรรม 3 อ นด บแรกท ผ เคยใช บร การผ านโซเช ยลม เด ยน ยม ค อ ใช เพ อพ ดค ย/แบ งป นประสบการณ / ความร ความค ดเห นต างๆรองลงมา ค อ ใช ต ดตามข อม ลข าวสารความเคล อนไหวให ท นก บสถานการณ ท กาล งเป น กระแสน ยม และใช เพ ออ พโหลด/แชร ร ปภาพหร อว ด โอ ตามล าด บ นอกจากน จากผลการส ารวจฯ พบว า ประมาณคร งหน งของผ ท เคยใช บร การต างๆ ผ านโซเช ยลม เด ย เคย ซ อส นค าและบร การผ านโซเช ยลม เด ย ส วนประเภทของส นค าท เป นท น ยมส งซ อผ านโซเช ยลม เด ยส าหร บเพศหญ ง ค อส นค าแฟช นและเคร องส าอาง ส วนเพศชาย น ยมส งซ ออ ปกรณ ไอท ผ านช องทางด งกล าว ในขณะท ม ลค าการ ส งซ อส นค าและบร การผ านโซเช ยลม เด ยเฉล ยต อคร ง จะแตกต างก นไปตามช วงอาย โดยผ ท ม อาย น อยกว า 15 ป จะม ม ลค าการซ อส นค าเฉล ยอย ท น อยกว า 500 บาท ผ ม อาย ป จะม ม ลค าการซ อส นค าเฉล ยอย ท 501-1,000 บาท ส วนผ ม อาย ต งแต 40 ป ข นไป จะม ม ลค าการซ อส นค าเฉล ยอย ท 1,001-5,000 บาท โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 10

15 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 11

16 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 12 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

17 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 13 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

18 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 14 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

19 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 15 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

20 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 16 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

21 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 17 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

22 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 18 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

23 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 19 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

24 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 20 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

25 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 21 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

26 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 22 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

27 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 23 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

28 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 24 Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

29 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 25

30 A Day with Social Media ส ารวจช วงเวลาท ด ท ส ดในการโพสต บน 6 โซเช ยลม เด ย ตรวจแถวช วงเวลาท ด ท ส ดในการโพสต บน 6 โซเช ยลม เด ยหล กของโลกในนาท น ท ง Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn รวมถ ง Blog ข อม ลในบทความน ไม เพ ยงระบ ถ งช วงเวลาท ด ท ส ด แต ย งม ข อม ลช วงเวลา หงอยเหงาท ส ด ท ไม ควรโพสต ด วย ถ อเป นอ กค มภ ร ท น กการตลาดไม ควรมองข าม ส งส าค ญในการท าการตลาดบนโซเช ยลม เด ยให ประสบความส าเร จได น น นอกจากจะข นก บป จจ ย ส าค ญ อย างเช น เน อหาข อความท น าเสนอ และการใช ส อมาช วยด งด ดความสนใจแล ว ส งส าค ญท มองข าม ไม ได เลยก ค อ ช วงเวลาในการโพสต บทความจากเว บไซต Fannit.com จะบอกเล าถ งช วงเวลาท เหมาะสม ในการโพสต บน 6 โซเช ยลม เด ย รวมถ งพฤต กรรมผ ใช งานโซเช ยลม เด ยแต ร ปแบบท น กโฆษณาสามารถ น าไปปร บใช ให เหมาะสม - Facebook : ช วงเวลาท เหมาะสมมากท ส ดในการโพสต ค อ ว นจ นทร -ว นศ กร ช วงเวลาประมาณ น. และ น. ควรหล กเล ยงการโพสต ในว นหย ดรวมถ งช วงเวลาประมาณ น. สาเหต ท ควรโพสต ในช วงเช าเน องจากผ ใช งาน Facebook กว า 751 ล านคนเป นกล มผ ใช งานผ านโทรศ พท ม อถ อ โดยส วนใหญ ม พฤต กรรมในการเช คข อความหล งจากต นนอนในช วงเช ามากกว าช วง เวลาอ นๆ - Twitter : ช วงเวลาท เหมาะสมมากท ส ดในการโพสต ค อ ช วงว นหย ดและช วงเวลาประมาณ น. ควรหล กเล ยงการโพสต ราว น. พฤต กรรมการใช งาน Twitter พบว า ส วนใหญ น ยมใช งาน ในช วงว นหย ด ซ งตรงก นข ามก บ Facebook ท ม กใช งานในช วงว นท างาน การโพสต บน Twitter ให ได ผลด น น นอกจากเร องเวลาแล ว ส งส าค ญท ต องค าน งถ งอย เสมอ ได แก ความยาวของข อความท โพสต ซ ง หากโพสต เฉล ยไม เก น 100 ต วอ กษร (ภาษาอ งกฤษ) จะช วยเพ มการเข าถ งและความส มพ นธ ของผ อ านได มากกว าข อความท ม 100 ต วอ กษรข นไปถ ง 30% อ กท งการใส แฮชแท ก (#) จ านวน 2 ค าข นไปต อ 1 ข อความ ก จะช วยให ได ร บความสนใจมากย งข น - Google+ : ช วงเวลาท เหมาะสมมากท ส ดในการโพสต ค อ ช วงเช า เวลาประมาณ น. ควรหล กเล ยงการโพสต ในช วงค าถ งกลางค น ระหว างเวลา น. ผลการส ารวจพบว า หาก ต องการโพสต บน Google+ ให ได ผลด น นต อง ห ามโพสต ในช วงเวลากลางค น - Linkedin : ช วงเวลาท เหมาะสมมากท ส ดในการโพสต ได แก ช วงเวลาประมาณ น.และ น. ควรหล กเล ยงช วงเวลาในการท างานว นจ นทร -ว นศ กร ระหว าง น. ผลการส ารวจ พบว า Linkedin ม การใช งานมากเป นพ เศษในช วงก อนและหล งเล กงาน รวมถ งการโพสต ในว นอ งคารและว น พฤห สก จะย งม จ านวน Traffic จากกล มผ ใช งานท เป นน กธ รก จเพ มข นมากกว าปกต โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 26

31 - Pinterest : ช วงเวลาท เหมาะสมมากท ส ดในการโพสต ค อ ว นเสาร ช วงเช า รวมถ งช วงเวลา ประมาณ น.และ น. ควรหล กเล ยงช วงเวลาประมาณ น. และ น. จากผลส ารวจพบว า กล มผ ใช งาน Pinterest ส วนใหญ เป นกล มท ให ความสนใจก บการตกแต งบ าน, การจ ดงานปาร ต, แฟช นทรงผม และงาน DIY ต างๆ โดยม ระยะเวลาในการใช งานเฉล ยคร งละ 16 นาท ข น ไปและน บว าเป นโซเช ยลม เด ยท ถ กใช งานยาวนานมากท ส ด - Blog : ช วงเวลาท เหมาะสมมากท ส ดในการโพสต ได แก ว นจ นทร,ว นศ กร และว นเสาร เวลา น. และควรหล กเล ยงช วงเวลาระหว าง น. เคล ดล บท ใครหลายคนอาจไม เคยร ในการโพสต ลง บล อก ค อ ควรโพสต หร ออ พเดทเป นเวลาแน นอนและช ดเจนในแต ละคร ง ผลการส ารวจพบว า การโพสต ข อความในเวลาเด ยวก นเป นประจ าท กส ปดาห จะช วยให ได ร บฟ ด แบ ก กล บมามากท ส ด อย างไรก ตาม บร ษ ทควรม การส ารวจพฤต กรรมของกล มตลาดต วเองว าช วงเวลาไหน เป นเวลาท เหมาะสมและด ท ส ดในการโพสต เพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพในการโพสต ให ด และเฉพาะกล ม ย งข น เม องไทยหล ะ? ส าหร บของไทยแล ว ช วงเวลาน นก คงหน ไม พ นช วงการเด นทางไปท างาน, ช วงเล กงานและช วงก อน นอนคร บ และบางโซเช ยลม เด ยน นม เคร องม อให เราสามารถว เคราะห ได เพ มเต ม อย างเช น Facebook จะม Facebook Insights ด งน นแล วเราควรจะต องด พฤต กรรมการใช งานของคนท มาต ดตามเราไปในต วเสร ม ด วย โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 27

32 โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 28

33 จ บตาเทรนด โฆษณาโลกด จ ต ล ส าหร บในประเทศไทยเอง จากป 2555 ท ม เม ดเง นโฆษณาผ านส อด จ ต ล รวม 2,783 ล านบาท โต ข น 38.84% จากป ก อนหน า มาถ งในป 2556 น สมาคมโฆษณาด จ ต ล (ประเทศไทย) คาดการณ ว า จะม งบประมาณโฆษณาผ านส อด จ ต ลอย ท 3,733 ล านบาท หร อเพ มข นจากป 2555 เท าก บ ร อยละ แม จะ ด ต วเลขแล วเห นการเต บโตอย างต อเน อง แต กระน นถ าเท ยบก บเม ดเง นโฆษณาท งหมด ก ย งน บว าม ส ดส วน น อยน ดอย ด หากลงล กในรายอ ตสาหกรรม ประเภทอ ตสาหกรรมท ม การเจร ญเต บโตส งส ดในโฆษณาด จ ต ล ในป 2556 ได แก อ ตสาหกรรมยานยนต อ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ บ าร งผ ว และอ ตสาหกรรมเคร องด มท ไม ม แฮลกอ ฮอล ก บม ลค าการเต บโตท 78 ล านบาท 65 ล านบาทและ 54 ล านบาทตามล าด บ ท งน การคาดการณ การ เต บโตด งกล าวเป นไปตามการขยายต วของธ รก จอ ตสาหกรรม และการแข งข นท ส งข นไปแต ละอ ตสาหกรรม ประกอบก บกล มเป าเหมายของส นค าด งกล าว ม ความสวดคล องก บกล มผ ใช งานอ นเตอร เน ต จ งน าจะท าให เม ดเง นโฆษณาในหมวดด งกล าวเพ มข นส งเป นพ เศษ และหากด ช องทางการใช ส อโฆษณาด จ ต ล ในช วงป โฆษณาด จ ต ลประเภทเส ร ช (Search) ย งคงฮอตฮ ตเช นเด ม โดยคาดว าจะม ส ดส วนประเภทโฆษณาเท าก บ ร อยละ16.22 ในป 2556 แสดงให เห นว า ส นค าบร การ แบรนด ต างๆ เล อกใช เง นไปก บการลงโฆษณาผ านช องทางน มากท ส ด ซ งใน ท น ผ ครองตลาดในไทยค อ Google น นเอง เช นเด ยวก บการโฆษณาผ านส อส งคม (Social Media) ท คาดว าจะเต บโตเป น ร อยละ ในป 2556 น ในขณะท โฆษณาด จ ต ลประเภทด เพลย (Display) ได แก แบนเนอร น น ม ส ดส วนลดลงจาก ร อยละ ในป 2554 เป น ร อยละ ในป 2556 ซ งด ไปแล วยอดใช จ ายผ านส อ Display น จะลดลงอย าง ต อเน องท กป ในการน ศ ว ตร เชาวร ยวงษ ในฐานะนายกสมาคมโฆษณาด จ ต ล (ประเทศไทย) ได ให ความเห น เพ มเต มว า สาเหต ท อ ตสาหกรรมด งกล าวม ยอดเง นโฆษณาในส ดส วนท ส ง เน องจากผ บร โภคต องหาข อม ล ประกอบการต ดส นใจซ อส นค าด งกล าวผ านทางอ นเตอร เน ตมาก ไม ว าจะเป นการอ านข อม ลผ านเว บไซด ของ ส นค าเอง การส บค นหาข อม ล หร อการอ านความเห นของผ บร โภคอ นๆ ท เคยใช ส นค าผ านทางบล อค ร ว ว หร อเว บไซด กระดานข าวต างๆ รวมถ งการเข าร วมก จกรรมทางการตลาดต างๆ ท จ ดข นบนอ นเตอร เน ต โดยศ ว ตรย งม ความหว งว า กล มธ รก จท ย งไม เคยใช จ ายเง นก บโฆษณาด จ ต ล จะเพ มมากข นและห นมาใช ส อ โฆษณาด จ ต ลในป น เช นหน วยงานราชการ อย างไรก ตาม แม คนไทยม อ ตราการใช งานอ นเตอร เน ทผ านทาง Fixed Line น อย ท าให การเข าถ ง อ นเตอร เน ตในระด บแมสย งไม มากเท าไหร แล ว แต เช อว าการเป ดให บร การ 3G จะม ส วนช วยให การใช ส อ โฆษณาออนไลน เพ มมากข น ท ส าค ญต วอย างการใช ส อโฆษณาด จ ต ลท ผ านมาของหลายแบรนด ได ร บ โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 29

ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม

ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม 1 คำนำ ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม เด กและเยาวชน ช เวลาอย ก บส อว นละไม ต ากว า 8 ช วโมง รวมๆ แล วมากกว าเวลาเร ยน มากกว า เวลาท อย ก บครอบคร ว แนวโน มในอนาคต ส อไอซ ท ส อออนไลน

More information

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ www.econnews.org ๙๐ บาท ISSN 0858-0731 ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

More information

รายงานผลการศ กษาน าร องฉบ บสมบ รณ

รายงานผลการศ กษาน าร องฉบ บสมบ รณ รายงานผลการด าเน นงาน งวดท 4 รายงานผลการศ กษาน าร องฉบ บสมบ รณ น าเสนอ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ว นท 31 พฤษภาคม 2555 ส ญญาจ างท ปร กษา เลขท ส ญญา 2554 / 72 ระหว

More information

ว ชาการขายตรง : Direct sale

ว ชาการขายตรง : Direct sale 1 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน

More information

๑. อธ บายป ญหา และสภาพการปฏ บ ต งานเด มก อนท จะร เร มการปร บปร ง

๑. อธ บายป ญหา และสภาพการปฏ บ ต งานเด มก อนท จะร เร มการปร บปร ง ๑. อธ บายป ญหา และสภาพการปฏ บ ต งานเด มก อนท จะร เร มการปร บปร ง (อธ บาย ความเป นมา ป ญหา และความสาค ญท นามาส การร เร มก จกรรม/โครงการ เพ อการแก ป ญหา โดยเข ยน ประเด นท เป นห วใจสาค ญแนวโน ม และเง อนไขของสถานการณ

More information

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

สารน พนธ ของ พรรณท พา สาว นด

สารน พนธ ของ พรรณท พา สาว นด การศ กษาความตระหน กร ต อการใช อ นเทอร เน ตอย างสร างสรรค และปลอดภ ย ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 โรงเร ยนบ านหนองน าข น ท เร ยนด วย บทเร ยนคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย เร อง ท กษะการใช อ นเทอร เน ต สารน พนธ

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การของธนาคารออมส น สาขาแกลง จ งหว ดระยอง วรวรรณ ศ ลม ฐ

การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การของธนาคารออมส น สาขาแกลง จ งหว ดระยอง วรวรรณ ศ ลม ฐ การเพ มประส ทธ ภาพการให บร การของธนาคารออมส น สาขาแกลง จ งหว ดระยอง วรวรรณ ศ ลม ฐ การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการภาษ อากร บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว

More information

ก ตต กรรมประกาศ คณะผ จ ดทา ก มภาพ นธ 2554

ก ตต กรรมประกาศ คณะผ จ ดทา ก มภาพ นธ 2554 i ก ตต กรรมประกาศ แผนธ รก จจ ดส งอาหาร Bangkok food delivery ฉบ บน ส าเร จได อย างสมบ รณ ด วย ความกร ณาของ รองศาสตราจารย จ ร ตน ส งข แก ว และผ ช วยศาสตราจารย โอภาศ โสตถ ล กษณ ในฐานะอาจารย ท ปร กษา ท ได

More information

แผนธ รก จ โดน ส เบเกอร โดย นางสาวส ทธ ล กษณ ช พส ตยากร

แผนธ รก จ โดน ส เบเกอร โดย นางสาวส ทธ ล กษณ ช พส ตยากร แผนธ รก จ โดน ส เบเกอร โดย นางสาวส ทธ ล กษณ ช พส ตยากร การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2553

More information

บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556

บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายภาพรวมการประกอบธ

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

ข อปฏ บ ต และจรรยาบรรณ ในการด ำเน นธ รก จ

ข อปฏ บ ต และจรรยาบรรณ ในการด ำเน นธ รก จ ข อปฏ บ ต และจรรยาบรรณ ในการด ำเน นธ รก จ สารบ ญ การใช ทร พย ส นและข อม ลอย างเหมาะสม ค ำม นส ญญาของเรา 3 ว ตถ ประสงค และค าน ยมของเรา 4 ผ ท ต องปฏ บ ต ตามข อปฏ บ ต 5 ส งท พน กงานต องท ำ 6 ส งท ผ น ำต

More information

คานา กองประชาส มพ นธ กรมการพ ฒนาช มชน ม ถ นายน 2555

คานา กองประชาส มพ นธ กรมการพ ฒนาช มชน ม ถ นายน 2555 คานา การ เสร ม สร างภาพล กษณ และการเผยแพร ข อม ลข าวสารขององค กร เป น กลย ทธ สาค ญ ในการ ประชาส มพ นธ การดาเน นงานของกรมการพ ฒนาช มชนไปส ประชาชน ให ม ความร ความเข าใจท ถ กต องเก ยวก บ การดาเน นงานของกรมการพ

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

ร อยคน ร อยเร องราว คำ นำ โดย กานต ตระก ลฮ น เอสซ จ เร มต นจากพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท 6 เม อ พ.ศ. 2456 เพ อผล ตป นซ เมนต ว สด ก อสร างท สำาค ญในการพ ฒนา ประเทศในขณะน

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

ว ชาเทคน คการศ กษาระด บอ ดมศ กษา อ.พรส นธ จ ตน ยมส น

ว ชาเทคน คการศ กษาระด บอ ดมศ กษา อ.พรส นธ จ ตน ยมส น ว ชาเทคน คการศ กษาระด บอ ดมศ กษา อ.พรส นธ จ ตน ยมส น บทท ๑ เทคน คและว ธ การศ กษาใน ระด บอ ดมศ กษา ว ตถ ประสงค ประจาบท อธ บายการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาได บอกความหมายและความม งหมายของอ ดมศ กษาได แบ งประเภทของสถาบ

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ส งหาคม 2549

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ส งหาคม 2549 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน (Final Report) ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ ส วรรณค า รายงานผลการด าเน นงาน ถ ง ว นท 19 ระยะเวลาของโครงการ: ว นท เร มต น 21 เมษายน 2549 ว นท จบโครงการ 20 ว สาหก จช มชนกล ม ค ณมานะ

More information

นว ตกรรม (Innovation)

นว ตกรรม (Innovation) 1 นว ตกรรม (Innovation) ความหมายและองค ความร เก ยวก บนว ตกรรม นว ตกรรม (Innovation) ม รากศ พท มาจาก innovare ในภาษาลาต น แปลว า ท าส งใหม ข นมา ความสามารถในการใช ความร ความค ดสร างสรรค ท กษะ และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1 1 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 1 รห สว ชา 2201-2206 ช อว ชา การจ ดแสดงส นค า ช อหน วย ความร ท วไปเก ยวก บการจ ดแสดงส นค า (8 ช วโมง) สาระสาค ญ การสร างความส าเร จให ก บธ รก จค าปล กเป นส งท ยาก ความส าเร

More information

การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข

การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข รายงานว จ ยเล มท 3 โครงการต ดตามประเม นผลการจ ดหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ป ท หน ง (2544-45) รายงานฉบ บสมบ รณ เล มท 3 รายงานว จ

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน)

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) นายแพทย ส ร ยเดว ทร ปาต และคณะ แผนงานส ขภาวะเด กและเยาวชน สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) 1 คานา เราท กคนเก ดมาม ต

More information