กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ม ถ นายน 2558

Size: px
Start display at page:

Download "กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ม ถ นายน 2558"

Transcription

1

2 คำ นำ กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ช ดท 14 (วาระ ส งหาคม 2556 กรกฎาคม 2558) ของคณะอน กรรมการพ ฒนาระบบและเคร อข ายห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน (อพส.) ซ งได เก ดข นจากความร วมม อม อ ของกล มบรรณาร กษ ห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มให เก ดความร วมม อระหว าง ห องสม ด เพ อพ ฒนาและส งเสร มการใช ทร พยากรสารสนเทศร วมก น รวมท งเพ อแลกเปล ยนเร ยนร และส งเสร มให เก ด ความก าวหน าทางว ชาช พบรรณาร กษศาสตร ด งน นกล มงาน พ ฒนาฯ จ งได จ ด โครงการแลกเปล ยนเร ยนร 3 e (e-book e-journal e-newspaper) ข น เอกสารฉบ บน เก ดจากความร วมม อร วมใจของคณะทำ งานกล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ช ดท 14 ซ งได จ ดทำ ข นเพ อเป นการแลกเปล ยนเร ยนร 3 e (e-book e-journal e-newspaper) ของห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา เอกชน ท งน หากม ข อบกพร องประการใดๆ กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ขอน อมร บไว พ จารณาปร บปร ง แก ไขเพ อให เก ดช นงานท ม ค ณภาพในคร งต อๆ ไป พร อมน ใคร ขอขอบพระค ณคณะอน กรรมการพ ฒนาระบบและ เคร อข ายห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน (อพส.) ท ได ให คำ แนะนำ อย างต อเน องเสมอมา และขอขอบค ณผ ท ให ความอน เคราะห ในการจ ดทำ ร ปเล มของโครงการน ได เสร จสมบ รณ เป นอย างด กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ม ถ นายน 2558

3 สารบ ญ เร อง หน า คำ นำ สารบ ญ - ebooks 1 - ejournal 19 - enewspaper 31 - ethesis 37 - Database 40

4

5 ช อฐานข อม ล : Britannica Online, Academic Edition เป นสาราน กรมออนไลน ท ได ร บความไว วางใจจากสถาบ นการศ กษาอย างกว าง ขวางในต างประเทศ ช อ Britannica เอง เป นสำ น กพ มพ เก าแก มากกว า 240 ป ได ผล ตสาราน กรมท ได ร บความน ยมโดยสถาบ นการศ กษาจากท วโลก Britannica Online, Academic Edition ได ร บการพ ฒนาเพ อเป นสาราน กรมท ท นสม ย และม ค ณภาพสำ หร บอาจารย และน กศ กษาเพ อการเร ยนร ค นคว า และว จ ย และเป นท ยอมร บในระด บสากลในการนำ ไปใช อ างอ ง ล กษณะข อม ลท ให : เอกสารฉบ บเต มในร ป PDF ในร ปของภาพข าว (Image) ห องสม ดท บอกร บ : ศ นย สนเทศและหอสม ด มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย

6 ช อฐานข อม ล : Business Expert Press (BEP) ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส สาขาบร หารธ รก จ จาก Business Expert Press ล กษณะข อม ลท ให : เอกสารฉบ บเต มในร ป PDF ห องสม ดท บอกร บ : สำ น กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

7 ช อฐานข อม ล : ebooks on EBSCOhost ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส หลากหลายสาขาว ชาจำ นวน 3,844 ช อ เป นการ อ านหน งส อผ านทางอ นเทอร เน ต และสามารถเข าอ านหน งส อเพ มเต มได จาก OCLC ซ งเป นองค กรไม แสวงหากำ ไรของห องสม ดสถาบ นการศ กษาในสหร ฐ อเมร กา อ กประมาณ 3,461 ebooksเช น หน งส ออ างอ ง หน งส อว ชาการท ก สาขาว ชา วรรณคด และนวน ยาย สามารถส บค นและดาวน โหลดได พร อมก นไม จำ ก ด หน งส อแต ละเล มสามารถย มอ านได 3 ว นโดยเป ดอ านออนไลน หร อ ดาวน โหลดออฟไลน แต ถ าเป ดอ านแบบออฟไลน จะต องเป ดในโปรแกรม Adobe Digital Editions สามารถ print หร อ save ได 60 หน า/1 user/1 เล ม/1 ว น ผ ใช สามารถค นหาคำ ท ต องการภายในเล ม เข ยนโน ตช วยจำ ลงบนหน าหน งส อ เป ด พจนาน กรมค นหาความหมายของคำ ระหว างอ าน ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลฉบ บเต มในร ปแบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย, มหาว ทยาล ยร งส ต และ มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

8 ช อฐานข อม ล : ebrary เป นฐาน ข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส (e-books) ท ม เน อหาครอบคล มสาขา ว ชาศ กษาศาสตร ศ ลปกรรมศาสตร ภาษาและวรรณคด การท องเท ยว มน ษย และส งคมศาสตร การเม องการปกครอง กฎหมาย โลจ สต กส อาหาร เกษตรศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แบบ Perpetual สามารถ Print, Copy และม พร อม Function การทำ งาน อาท พจนาน กรม สาราน กรม แปลภาษาต างๆ รวมท งย งม สาราน กรม (Encylopedia) ของ Britanica ซ งให ความร อย างกว างใน ร ปของประมวลบทความท จ ดทำ ข นเพ อเป นค ม อ สำ หร บผ สนใจค นคว าไม ว าจะ เป นเร องน าสนใจด านใดด านหน ง หร อเร องในสาขาว ชาต าง ๆ เน อหาครอบคล ม ท กแขนงว ชา ล กษณะข อม ลท ให : หน งส อและวารสารอ เล กทรอน กส ซ งครอบคล มท กสาขาว ชา และเน อหาเต ม ตามเอกสารต นฉบ บ (Full Text) แสดงผลในร ปแบบไฟล PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต, สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น

9 ช อฐานข อม ล : 2ebook, Thai Academic ebooks ฐานข อม ลท ให บร การหน งส ออ เล กทรอน กส (ebook) ภาษาไทย เป นการอ าน หน งส อภาษาไทยผ านทางอ นเทอร เน ต สามารถเข าใช งานผ านห องสม ด อ เล กทรอน กส ของศ นย สนเทศและหอสม ด ม 7 หมวดหน งส อ ได แก การ ศ กษา ภาษาศาสตร และวรรณคด, ก ฬา ท องเท ยว ส ขภาพและอาหาร, ธ รก จ เศรษฐศาสตร และการจ ดการ, นวน ยายอ านเล นและน ทาน, ประว ต ศาสตร และอ ตช วประว ต, เทคโนโลย ว ศวกรรมอ ตสาหกรรม จำ นวนหน งส อ อ เล กทรอน กส ท งหมดม 24 รายช อ ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป ร ปแบบ HTML เอกสารฉบ บเต มในร ป PDF ร ปภาพ (Image) ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย, มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต

10 ช อฐานข อม ล : European Views of the Americas: ต พ มพ ในย โรปซ งส มพ นธ ก บอเมร กา ในป มากกว า 32,000 เร อง ครอบคล มประว ต ศาสตร การค นพบทว ปย โรป เป นต นฐานข อม ลท สำ น กพ มพ EBSCO Publishing ร วมม อก บห องสม ด John Carter Brown Library แห ง มหาว ทยาล ย บราวน จ ดทำ ข น เป นฐานข อม ลบรรณาน กรมของงานเข ยนท ต พ มพ ในย โรปซ งส มพ นธ ก บอเมร กา ในป มากกว า 32,000 เร อง ครอบคล มประว ต ศาสตร การค นพบทว ปย โรป ล กษณะข อม ลท ให : เป นฐานข อม ลบรรณาน กรมของงานเข ยนท ต พ มพ ในย โรป ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

11 ช อฐานข อม ล : Gale Virtual Reference Library ฐานข อม ลหน งส ออ างอ งอ เล กทรอน กส จากสำ น กพ มพ Gale และ สำ น กพ มพ อ นๆ เช นElsevier, SAGE, McGraw Hill, Wiley, Macmillan Reference USA, Cambridge University Press เป นต น สำ น กหอสม ดกลาง บอกร บทางด าน บร หารธ รก จ การจ ดการและการตลาด ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส และหน งส ออ เล กทรอน กส ตามรายช อท ส งซ อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น

12 ช อฐานข อม ล : Grolier Online ล กษณะข อม ลท ให : หน งส อสาราน กรมออนไลน ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ฐานข อม ลสาราน กรมออนไลน ของประเทศสหร ฐอเมร กาม 6 ฐานข อม ล ด งน - Encyclopedia Americana(EA) -ด านว ชาการสาขาต างๆของสถาบ นการ ศ กษา - Grolier Multimedia Encyclopedia (GME) -ม ฐานข อม ลจาก Academic American Encyclopedia - The News Book of Knowledge (NBK) - เป นสาราน กรมสำ หร บเด ก - The News Book of Popular Science (PS) - ม ข อม ลบทความจากท กอาช พ NewsBytes ข าวว ทยาศาสตร ใหม ๆ แผนการสอนให อาจารย ได ใช ในหล กส ตร - Lands and Peoples (LP) -- ม ข อม ลประเทศต างๆ ด านประชากร เศรษฐก จ ประว ต ศาสตร และการปกครอง - America the Beautiful (ATB) - ม ข อม ลเก ยวก บร ฐต างๆ ในสหร ฐฯ ประว ต ศาสตร ภ ม ศาสตร เศรษฐก จ การเม องการปกครอง ช วประว ต ประธานาธ บด และแผนท ต างๆ

13 ช อฐานข อม ล : Hart Publishing หน งส ออ เล กทรอน กส สาขากฎหมาย 99 ช อเร อง ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส ห องสม ดท บอกร บ : สำ น กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

14 ช อฐานข อม ล : Oxford Scholarship หน งส ออ เล กทรอน กส สาขากฎหมาย 1 ช อเร อง ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

15 ช อฐานข อม ล : Institute of Southeast Asian Studies หน งส ออ เล กทรอน กส เน อหาครอบคล มท กสาขาว ชาเก ยวก บประเทศอาเซ ยน จำ นวน 90 ช อเร อง ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส แบบ Fulltexeไม จำ ก ดผ ใช ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

16 ช อฐานข อม ล : ThailandLaw 9 ฐานข อม ลกฎหมายศ นย รวมข อม ลกฎหมายและคำ พ พากษาศาลฎ กา ประกอบ ด วยฐานข อม ลกฎหมายไม ต ำ กว า 853 ฉบ บ (ม การแก ไข ปร บปร งให เป น ป จจ บ นแล ว และม กฎหมายฉบ บแก ไขต างๆ ด วย) และคำ พ พากษาฎ การวม 56 ป ต งแต ป พ.ศ ถ ง 2555 ป 2554 ถ ง เล ม 12 ป 2555 ถ ง ถ งเล ม 9 ต นฉบ บจากส งเสร มงานต ลาการ ฯ ป จจ บ นค อศาลย ต ธรรม เนต บ ณฑ ตฯ และจากศาลฎ กา รวมท งส นประมาณ 53,561 ฎ กา ม ท งย อส นและย อยาว การ ค นกฎหมาย: เร ยงตามรห ส ป ท ประกาศ ช อกฎหมาย และค นหาคำ ในกฎหมาย การค นฎ กา: ระบ เลขท ฎ กา ระบ กฎหมาย หาคำ ในข อกฎหมาย หาคำ ในฎ กาย อ ส น หาคำ ในฎ กาย อยาว ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลสารสนเทศและข าวในร ปแบบ HTML ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

17 ช อฐานข อม ล : The Official SAT Online Course แบบทดสอบออนไลน ของข อสอบ SAT ผ ใช สามารถฝ กทำ ข อสอบได ล กษณะข อม ลท ให : แบบข อสอบออนไลน ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

18 ช อฐานข อม ล : Woodhead Publishing Online เป นฐานข อม ล e-bookในสาขาในสาขาว ชาต างๆ เช น Food Science, Technology and Nutritionม Textile Technology, Welding เป นต น ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส แบบซ อขาดเป นรายช อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

19 ช อฐานข อม ล : Cengage Learning เป น ebooks ท แสดงผลในร ปแบบ HTML และ PDF ท กเล มส งพ มพ, ส ง หร อจะดาวน โหลดได ไม จำ ก ดจำ นวนคร ง แปลเน อหาเป นภาษาต างประเทศ สามารถออกเส ยงให ฟ งได ตามภาษาท ส งแปล และปร บความเร วช าได รวมท ง การดาวน โหลดไฟล เส ยงท อ านไปเก บไว ในร ปแบบ MP3 ใช งานได ก บ PC, Notebook, ipad, Smart Phone และ Tablet ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส ห องสม ดท บอกร บ : สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น

20 ช อฐานข อม ล : ASIA Books ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส ห องสม ดท บอกร บ : สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น เป น ebooks ท ให บร การหน งส อภาษาไทยและภาษาต างประเทศหลากหลาย สาขาว ชา ไม ว าจะเป นด านว ชาการ ว ทยาศาสตร เทคโนโลย บ นเท ง นวน ยาย ฯลฯ เป ดอ านได ท งบน PC, Notebook, ipad, Smart Phone และ Table

21 ช อฐานข อม ล : McGrarw-Hill ebooklibrary ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส ห องสม ดท บอกร บ : สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น เป ดใช เฉพาะเน อหาทางด านภาษา (Language Collection) สามารถเป ดอ าน ดาวน โหลด และส งพ มพ เน อหาฉบ บเต มในร ปแบบ PDF ได ท งเล ม

22

23 ช อฐานข อม ล : Academic Onefine ฐานข อม ลส อวารสารส งพ มพ ต อเน อง รวบรวม Academic Journals, Magazine, References, News, Images, Videos, และ Audio clips กว า 15,000 ช อเร อง หร อ กว า 50,004,103 บทความ ฐานข อม ลน เป นฐานข อม ลสหสาขาว ชา ม การอ พเดท เน อหาภายในท กว น มาพร อมก บเคร องม อต างๆ ด งน จ ดพ มพ, ดาวน โหลด HTML & PDF*, อ เมลล ได ไม จำ ก ด, เคร องม อช วยสร างบรรณาน กรม และส งออกไปย ง Software อ นๆ เช น EndNote, ProCite เป นต น, เคร องม อช วยแปลภาษาต างชาต และการอ านออกเส ยงให ฟ งและม การรองร บเมน การใช งานภาษาไทย ย งไปกว าน น ย งม เคร องม อในการ Share เน อหาท สนใจไปส เว บไซต Social Network ต าง ๆ เช น Facebook หร อ Google และย งสามารถสร างบ ญช การใช งานส วนต วเพ อสร าง Search Alert ได อ กด วย ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF และ HTML (HTML ม บาง รายการ) รวมท งให ข อม ลบรรณาน กรมและบทค ดย อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ, สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น

24 ช อฐานข อม ล : Academic Search Complete (ASC) ฐานข อม ลบทความฉบ บเต มสหสาขาว ชา ครอบคล มเก อบท กสาขาว ชา ท งด านส งคมศาสตร มน ษยศาสตร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว ศวกรรมศาสตร เคม ช วว ทยา ฟ ส กส คณ ตศาสตร กฎหมาย ปร ชญาและศาสนา จ ตว ทยา ดนตร สตร ศ กษา และอ นๆ ประกอบด วยวารสารฉบ บเต ม 9,000 ช อ บทความ ฉบ บเต มจากวารสารท ม การ peer-reviewed มากกว า 7,850 ช อวารสาร ให ข อม ลด ชน และบทค ดย อวารสารมากกว า 13,780 ช อวารสาร ส บค นรายการ อ างอ ง (cited reference) ได มากกว า 1,400 ช อวารสาร สามารถส บค นข อม ล ย อนหล งได ถ งป ค.ศ ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF และ HTML (HTML ม บาง รายการ) รวมท งให ข อม ลบรรณาน กรมและบทค ดย อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต

25 ช อฐานข อม ล : Business Sourch Premier (BSP) ฐานข อม ลออนไลน เพ อการว จ ยทางธ รก จ ครอบคล มเน อหาทางด านธ รก จ การตลาด การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ การบ ญช การเง น และเศรษฐศาสตร ป ท ให บร การต งแต ป ค.ศ.1965-ป จจ บ น โดยม วารสาร ฉบ บเต ม ร ปแบบ (Full Text) จำ นวน 2,120 รายช อ ล กษณะข อม ลท ให : เอกสารฉบ บเต มในร ป PDF รายการบรรณาน กรม สาระส งเขปร ปแบบ HTML ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย

26 ช อฐานข อม ล : Computers & Applied Science Complete ฐานข อม ลบทความฉบ บเต มสาขาคอมพ วเตอร และว ทยาศาสตร ประย กต ครอบคล มการว จ ยและการพ ฒนาด านทฤษฎ และระบบคอมพ วเตอร หล กการ ว ศวกรรมศาสตร เทคโนโลย ใหม ปร บททางส งคมและว ชาช พให ข อม ลบทความ ฉบ บเต มของวารสารมากกว า 1,000 ช อวารสาร รวมท งด ชน และบทค ดย อ ของวารสารว ชาการ ส งพ มพ ว ชาช พ และแหล งอ างอ งอ นๆสามารถส บค นข อม ล ย อนหล งได ถ งป ค.ศ.1965 ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF และ HTML (HTML ม บางรายการ) รวมท งให ข อม ลบรรณาน กรมและบทค ดย อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ

27 ช อฐานข อม ล : CINAHL Plus with Full Text เป นฐานข อม ลช นนำ ระด บโลกท ได ร บการยอมร บและม ความครอบคล มในสาขา ว ชาการพยาบาล สหเวชศาสตร และการสาธารณส ขมากท ส ด CINAHL Plus with Full Text รวบรวมวารสารทางด านการพยาบาล สหเวชศาสตร และ การสาธารณส ขท งหมด โดยผ ใช จะสามารถส บค นข อม ลท เป นวารสารฉบ บเต ม ได มากกว า 770 ช อเร อง ท งน ข อม ลท ส บค นจะสามารถส บค นย อนหล งได ต งแต ป ค.ศ จนถ งป จจ บ น มากไปกว าน นฐานข อม ล CINAHL Plus with Full Text ย งประกอบไปด วย books/monographs จ านวนมากกว า 275เล ม CINAHL Plus with Full Text ถ อเป นฐานข อม ลท น าเช อถ อมากท ส ดและเหมาะอย างย ง ท จะใช ต วช วยทางด านงานว จ ยส าหร บสถาบ นท ม การศ กษาทางด านการ พยาบาล สหเวชศาสตร และการสาธารณส ขโดยเฉพาะ ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรมสาระส งเขปร ปแบบHTMLและเอกสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF File ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต,มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ต,มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

28 ช อฐานข อม ล : JSTOR ให เน อหาครอบคล มวารสารย อนหล งด านสาขาเศษฐศาสตร และการเง น, การตลาด, การจ ดการ,การประเม นความเส ยง,ศาสนาและปร ชญา,การศ กษา, ดนตร,กฎหมายและจ ตว ทยา ล กษณะข อม ลท ให : ให รายละเอ ยดท ส บค นได ในร ปบรรณาน กรมและบทความฉบ บเต มสามารถ เข าไปด รายละเอ ยดได ตามเว บไซต ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

29 ช อฐานข อม ล : OmniFile Full Text Mega (H.W. Wilson) เป นฐานข อม ลบรรณาน กรมและสาระส งเขปจากส งพ มพ 3,500 รายช อ และเอกสารฉบ บเต มจากส งพ มพ กว า 1,750 รายช อ ต งแต ป ค.ศ.1982 เป นต นมา จาก 6 ฐานข อม ล ค อ Education Full Text, General Science Full Text, Humani ties Full Text, Readers Guide Full Text, Social Sciences Full Text และ Wilson Business Full Text (ครอบคล มท กสาขาว ชา ด งน Applied Science &Technolgy, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science,Social Sciences,Law,General Interest,Biological & Agricultural Science ล กษณะข อม ลท ให ; ให รายละเอ ยดดรรชน สาระส งเขปและเอกสารฉบ บเต มบางรายการไม ม เอกสาร ฉบ บเต ม ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

30 ช อฐานข อม ล : Ovid Md ครอบคล มวารสารทางด านแพทยศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขภาพ และพยาบาล ศาสตร ท งหมด 11 วารสาร ได แก Current Opinion in Cardiology ( ) Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity ( ) Current Opinion in Gastroenterology ( ) Current Opinion in Hematology ( ) Current Opinion in Infectious Diseases ( ) Current Opinion in Nephrology & Hypertension ( ) Current Opinion in Ob stetrics & Gynecology ( ) Current Opinion in Oncology ( ) Current Opinion in Pediatrics ( ) Current Opinion in Pulmonary Medicine ( ) Current Opinion in Rheumatology ( ) และหน งส อยา 1 เล ม Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity ( ) เป นฐานข อม ลประเภท References Database ซ งให ข อม ลบรรณาน กรมและสาระส งเขปด านการแพทย สามารถส บค นข อม ลจาก เว บไซต ของห องสม ดฯ ล กษณะข อม ลท ให : บรรณาน กรมและเอกสารฉบ บเต ม (Full-text) ในร ปแบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยห วฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

31 ช อฐานข อม ล : PsyArticles เป นฐานข อม ลทางด านจ ตว ทยา จากวารวารสาร ต งแต ป ค.ศ.1985 ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลเอกสารฉบ บเต ม ห องสม ดท บอกร บ : สำ น กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

32 ช อฐานข อม ล : SAGE Journals Online เป นฐานข อม ลวารสารอ เล กทรอน กส จากสำ น กพ มพ SAGE Publications ให บร การวารสารมากกว า 560 รายช อ ครอบคล มเน อหาทางสาขาว ชา มน ษยศาสตร ส งคมศาสตร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และการแพทย ให ข อม ล ย อนหล งต งแต ป 1999 ป จจ บ น ล กษณะข อม ลท ให : ให เน อหาสาระส งเขปและเอกสารฉบ บเต มในร ปแบบ HTML และ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยร งส ต, มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต

33 ช อฐานข อม ล : Springer Link ฐานข อม ลวารสารออนไลน SpringerLink ของสำ น กพ มพ SpringerLink ซ งเป น สำ น กพ มพ ช นนำ ท ให บร การเน อหาในสาขาว ชาหล กๆ ทางด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และทางการแพทย รวมถ งสาขาทางส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป ร ปแบบ HTML และเอกสารฉบ บเต ม ในร ป แบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

34

35 ช อฐานข อม ล : iqnewsclip ฐานข อม ลคล ปป งข าวออนไลน (กฤตภาคข าว) นำ เสนอข าวท ต ดจากหน งส อพ มพ ภายในประเทศท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษกว า 30 ฉบ บ ในร ปแบบของคล ป ข าวท เป นภาพส และขาวดำ จ ดเก บไว เป นหมวดหม โดยม ฟ งก ช นในการส บค นข าว แบบ Full-Text ค อส บค นได ถ งเน อหาข าว ค นหาจากเน อหาข าวท งหมด โดยการ ใช คำ หร อวล รวมถ งการใช เง อนไข และ หร อ และไม สามารถเล อกค นหา ข าวจากแหล งข อม ลและห วเร องเฉพาะท ต องการ ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลกฤตภาคข าวออนไลน ในร ปแบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย

36 ช อฐานข อม ล : Matichon e-library ฐานข อม ลกฤตภาคข าวออนไลน (News Clipping Online) จ ดเก บในร ปแบบ ไฟล อ เล กทรอน กส กว า 17 ป จากแหล งข อม ลหน งส อพ มพ ท ผล ตในประเทศไทย กว า 29 ฉบ บ จ ดเก บแยกเป น 12 หมวดหม แบ งย อยเป นห วเร องกว า 140 ห วเร อง ส บค นข อม ลย อนหล งได ถ งป พ.ศ ห องสม ด บอกร บเป นสมาช กรายป แบบ Package ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลกฤตภาคข าวออนไลน ในร ปแบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย, มหาว ทยาล ยร งส ต

37 ช อฐานข อม ล : ฐานข อม ล NEWSCenter ฐานข อม ลข อม ลข าวสารแบบเร ยลไทม อ พเดท ผ านระบบออนไลน ของบร ษ ท อ นโฟเควสท จำ ก ด โดยม เน อหาท หลากหลายจากแหล งข อม ลต าง ๆ ท งในและ ต างประเทศกว า 200 แหล ง อาท หน งส อพ มพ และน ตยสาร เว บไซต หน งส อพ มพ สำ น กข าวท งในและต างประเทศ หน วยงานราชการและองค กรกำ ก บด แล เช น กระทรวงพาณ ชย กระทรวงการคล ง ธนาคารแห งประเทศไทย ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย คณะกรรมการกำ ก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย เป นต น ศ นย ว จ ยและสำ น กโพลล ต างๆ และบร ษ ทต วแทนโฆษณาประชาส มพ นธ ต างๆ สามารถส บค นข อม ลท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษย อนหล งได กว า 15 ป โดยสามารถส บค นจากเน อหาท งหมดไม ใช เฉพาะจากห วข อข าว สามารถส บค น โดยใช คำ กล มคำ ว นท แหล งข อม ล ห วเร อง ภาษา และสามารถส บค นโดยใช เง อนไข และ หร อ และไม สำ หร บการนำ ข อม ลไปใช สามารถทำ ได โดยการ ส งพ มพ บ นท กลงไฟล ค ดลอก และนำ ข อม ลออกไปส Microsoft Word ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลข าวสารแบบเร ยลไทม ผ านระบบออนไลน ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

38 ช อฐานข อม ล : Regional Business News Regional Business News เป นฐานข อม ลส งพ มพ และหน งส อพ มพ ทางด าน บร หารธ รก จ มากกว า 80 ช อเร อง ในประเทศสหร ฐอเมร กา ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป และเอกสารฉบ บเต ม ในร ปแบบ PDF และ HTML ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

39 ช อฐานข อม ล : The Wall Street Journal เป นหน งส อพ มพ อ เล กทรอน กส ครอบคล มท ก สาขาว ชา อ พเดทข าวสาร ห วข อ ข าวท น าสนใจ ตลอด 24 ช วโมงให ข อม ลในเช งล กในด านงานว จ ยของบร ษ ทช นนำ ท วโลก 90 ว น ม ห วข อทางด าน บร ษ ท อ ตสาหกรรม ท น าสนใจให ได ต ดตาม สามารถส งอ เมล หร อพ มพ บทความท จะแบ งป นก บเพ อนร วมงานและเพ อนได การนำ เสนอห วข อเด นประจำ ว นม การนำ เสนอโดยใช ภาพกราฟ กท น าสนใจ สามารถดาวน โหลดข อม ล PDF ล กษณะข อม ลท ให : หน งส อพ มพ อ เล กทรอน กส ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยร งส ต, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ, สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น

40

41 ช อฐานข อม ล : ProQuest Dissertation and Theses (PQDT) (เด มใช ช อ Proquest / Dissertation Abstracts Online (DAO)) ฐานข อม ลปร ญญาน พนธ และว ทยาน พนธ จากท วโลก ให ข อม ลบรรณาน กรม บทค ดย อ ต วอย าง 24 หน าแรก และเอกสารฉบ บเต มของปร ญญาน พนธ และ ว ทยาน พนธ หลากหลายสาขาว ชา ได แก ธ รก จ ประว ต ศาสตร ภาษาและ วรรณกรรม ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ศ ลปะ ส งคมศาสตร ส ขภาพและ การแพทย เอกสารฉบ บเต มส วนใหญ ม ต งแต ป ค.ศ.1997 สามารถส บค นข อม ล ย อนหล งได ถ งป ค.ศ สำ หร บรายการบรรณาน กรมในร ปแบบง ายๆ สำ หร บ อ างอ งปร ญญาน พนธ ม ให บร การย อนหล งไปถ งป ค.ศ ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลให ข อม ลบรรณาน กรม สาระส งเขป และ 24 หน าแรกของว ทยาน พนธ (24 Page Preview) ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยร งส ต, มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต และ มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

42 ช อฐานข อม ล : ThaiLIS Digital Collection ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลฉบ บเต ม (Full Text) ห องสม ดท บอกร บ : ท กมหาว ทยาล ย ฐานข อม ลเอกสารฉบ บเต มในร ปอ เล กทรอน กส ท รวบรวมผลงานของว ทยาน พนธ รายงานการว จ ย บทความว ชาการ และอ นๆ จากความร วมม อของสถาบ น อ ดมศ กษาในประเทศ ไทย โดยรวบรวมจากมหาว ทยาล ยต าง ๆ ท วประเทศ

43

44 ช อฐานข อม ล : ABI/INFORM COMPLETE ฐานข อม ล ABI/INFORM ประกอบด วย ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade and Industry, ABI/INFORM Dateline and ABI/INFORM Archive ซ งม วารสารท ม เอกสารฉบ บเต มกว า 3,000 ฉบ บ ปร ญญาน พนธ 25,000 เล ม เอกสารรายงาน 14,000 ฉบ บ หน งส อพ มพ ท ม ช อเส ยง เช น The Wall Street Journal และ The Financial Times และรายงานและข อม ลท เน นเฉพาะประเทศและเฉพาะอ ตสาหกรรม ฐานข อม ลจากต างประเทศท ครอบคล มช วยให น กค นคว ามองเห นภาพรวมองค กร และแนวโน มธ รก จท วโลกท ครบถ วนสมบ รณ ล กษณะข อม ลท ให : เอกสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF พร อมบรรณาน กรมในร ปของภาพข าว (Image) ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

45 ช อฐานข อม ล : AccessPharmacy เป นหล กส ตรออนไลน การศ กษาทางด านเภส ชศาสตร สามารถเล อกห วข อ หล กส ตรและทบทวนตำ ราเร ยน กรณ ศ กษาแบบบ รณาการ แผนด แลเคร องม อ ในการประเม นตนเองและการตรวจสอบ NAPLEX ช วยในการพ ฒนาและต ดตาม ท กษะท สำ ค ญฐานข อม ลม การปร บปร งรายเด อนโดยบรรณาธ การของเภส ช บำ บ ดและก ดแมนและก ลแมนเน อหามากว า500 ห วข อหล กส ตรและหล กส ตร แกนกลาง กว า 6,000รวมท งม คำ ถามในห องปฏ บ ต การ,ข าวร านขายยา, ยาสม นไพรและอาหารเสร มฐานข อม ลประเภทของความค มครอง ล กษณะข อม ลท ให : หล กส ตรออนไลน และหน งส อเต มร ปแบบม ลต ม เด ยภาพประกอบข าวข อม ลยา ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยร งส ต

46 ช อฐานข อม ล : ACM Digital Library รวบรวมบรรณาน กรม สาระส งเขป และเอกสารฉบ บเต มจากส งพ มพ ประเภท ต างๆ ของ Association for Computing Machinery ท งวารสาร น ตยสาร รายงานการประช มว ชาการในสาขาว ศวกรรมศาสตร ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และสาขาอ นๆ ท เก ยวข อง ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป ร ปแบบ HTML และเอกสารฉบ บเต ม ในร ปแบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

47 ช อฐานข อม ล : AIS elibrary ฐานข อม ลสาขาเทคโนโลย คอมพ วเตอร หร อระบบสารสนเทศท รวบรวมงานว จ ย รายงานการประช มด านระบบสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศ ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป ร ปแบบ HTML และเอกสารฉบ บเต มในร ป แบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

48 ช อฐานข อม ล : Business Source Complete (BSC) ฐานข อม ลบทความฉบ บเต มท ครอบคล มเน อหาทางด านธ รก จ การเง น และ การจ ดการ ประกอบด วยวารสารท ม การ peer-reviewed เก อบ 2,000 ช อวารสาร หน งส อและส งพ มพ เก อบ 920 รายการ กรณ ศ กษามากกว า 10,270 กรณ ศ กษา ข อม ลบร ษ ทมากกว า 1,150,000 profile รายงานทางเศรษฐก จของประเทศต างๆ มากกว า 1,440 ฉบ บ รายงานอ ตสาหกรรม 7,648 รายการ บทส มภาษณ มากกว า 8,840 รายการ รายงานว จ ยทางการตลาดเก อบ 2,550 รายการ บทว เคราะห SWOT มากกว า 3,625 รายการ วารสารทางการค าและน ตยสารทางด านธ รก จมากกว า 1,840 ช อวารสาร สามารถส บค นข อม ลย อนหล งได ถ งป ค.ศ ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF และ HTML (HTML ม บางรายการ) รวมท งให ข อม ลบรรณาน กรมและบทค ดย อ มหาว ทยาล ยท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยร งส ต

49 ช อฐานข อม ล : CEIC Data Manager เป นฐานข อม ลของบร ษ ท CEIC Data จำ ก ด ท ม ความเช ยวชาญส งในด าน เศรษฐศาสตร มหภาค และม ช อเส ยงในสถาบ นการเง น, หน วยงานภาคร ฐ มหาว ทยาล ยและบร ษ ทต างๆ ในด านความถ กต อง การบร การและความ สมบ รณ ของข อม ล ตอบสนองต อการศ กษาการตลาดอย างกว างขวาง โดยผ เช ยวชาญด านข อม ลและน กว จ ย ล กษณะของข อม ลท เก ยวข องก บ สถานการณ เศรษฐก จ การลงท น ท ม การรวบรวม จ ดเก บและทำ การ ว เคราะห อย างเป นระบบ จากหน วยงานท เป นท ยอมร บและเช อถ อได รวมท ง ม การแสดงข อม ลประกอบด วยต วเลขและแผนภ ม ทำ ให สะดวกในการนำ มา ใช งาน ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลบร ษ ทต างๆ และการว เคราะห ทางด านเศรษฐก จ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

50 ช อฐานข อม ล : Communication and Mass Media Complete (CMMC) ฐานข อม ลบทความฉบ บเต มด านส อสารมวลชนและการส อสาร เป นฐานข อม ล รวมของฐาน CommSearch ของ National Communication Association และฐาน Mass Media Articles Index ของPenn State ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต ม มากกว า 500 ช อวารสาร ให ข อม ลด ชน และบทค ดย อมากกว า 620 ช อวารสาร สร ปประว ต ย อและผลงานของผ เข ยนบทความจำ นวนกว า 5,400 ท าน สามารถ ส บค นข อม ลย อนหล งได ถ งป ค.ศ ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF และ HTML (HTML ม บาง รายการ) รวมท งให ข อม ลบรรณาน กรมและบทค ดย อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

51 ช อฐานข อม ล : Corpus ฐานข อม ลน ต บ คคลออนไลน ประกอบด วย 1) BINGO ข อม ลน ต บ คคลมากกว า 840,000 บร ษ ทท วประเทศ ให ข อม ลงบการเง น 10 ป ข อม ลว เคราะห ผลการ ดำ เน นงาน ตรวจสอบเครด ตทางการค า เช คสภาพคล องทางการเง น 2) NEWS ข อม ลข าวสร ปธ รก จ จ ดเก บและจำ แนกตามหมวดธ รก จ 24 ประเภท สามารถ คล กด ข อม ลน ต บ คคลในข าวได ท นท พร อมร บอ เมล แจ งเต อนท นท เม อม ข าวใหม เก ดข น 3) BANKRUPTCY ข อม ลน ต บ คคลล มละลาย ข อม ลจากกรมบ งค บคด เพ อตรวจสอบความม นคงทางการเง น และประว ต การถ กฟ องร องในคด แพ ง หร อคด ล มละลาย 4) MARKETLINE ข อม ลเพ อทำ การตลาดเช งร ก 5) INDUS TRYLINE ข อม ลว เคราะห อ ตสาหกรรม เพ อศ กษาแนวโน มของตลาดและ อ ตสาหกรรม 6) ANALYZER ข อม ลว เคราะห ข นส ง แสดงจ ดแข งจ ดอ อนของธ รก จ ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลของบร ษ ทต างๆ และผลการว เคราะห ข อม ลด านต างๆ ของบร ษ ทในร ปแบบ excel ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยร งส ต

52 ช อฐานข อม ล : Dance in Video ฐานข อม ลการเต นรำ ท นำ เสนอการผล ตและสารคด การเต นรำ โดยน กแสดงและ บร ษ ทท ม ช อเส ยงในช วงศตวรรษท 20 ครอบคล ม ballet, tap, jazz, contemporary, experimental, improvisational dance, modern concert dance ในร ปแบบ Online Streaming Video สามารถส บค นแบบ Advanced Search โดยใช title, people, role, genre, instrument, ensemble, publisher, time period, venue, date of recording, catalog number, sort results by หร อส บค นโดยการ Browse จาก all people, clips, ensembles, genres, roles, venues, works ล กษณะข อม ลท ให : การผล ตและสารคด การเต นรำ ในร ปแบบว ด ท ศน ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ

53 ช อฐานข อม ล : EconLit with Fulltext ฐานข อม ลวารสารทางด านเศรษฐศาสตร และสาขาอ น ๆ ท เก ยวข อง โดยให รายละเอ ยดข อม ลวารสารฉบ บเต มย อนหล งต งแต ป 1969 ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป ร ปแบบ HTML และเอกสารฉบ บเต ม ในร ป แบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

54 ช อฐานข อม ล : Education Research Complete เป นแหล งทร พยากรออนไลน ท น าเช อถ อสำ หร บงานว จ ยด านการศ กษา โดย ครอบคล มห วข อเก ยวก บการศ กษาในท กระด บต งแต ปฐมว ยไปจนถ งการศ กษา ระด บท ส งข น และความชำ นาญพ เศษทางการศ กษาท งหมด เช น การศ กษาแบบ พห ภาษา ส ขศ กษา และการทดสอบ Education Research Completeให บร การ ด ชน และสาระส งเขปของวารสารกว า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบ บ เต มกว า 1,200 รายการ และรวมไปถ งหน งส อและบทความเฉพาะเร องอ กเก อบ 500 รายการ ล กษณะข อม ลท ให : แสดงผลเอกสารฉบ บเต มในร ป PDF file ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยร งส ต

55 ช อฐานข อม ล : Emerald ฐานข อม ลบทความฉบ บเต มสหสาขาว ชา ครอบคล มเก อบท กสาขาว ชา ได แก การบ ญช การเง น เศรษฐศาสตร การจ ดการ ธ รก จ การบร หารงานบ คคล สารสนเทศและการจ ดการความร การตลาด โลจ สต กส การจ ดการส งแวดล อม การท องเท ยวและการโรงแรม การศ กษา ว ศวกรรมไฟฟ า ว ศวกรรมอ เล กทรอน กส ว ศวกรรมเคร องกล ว ศวกรรมว สด บรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร และ อ นๆ ให ข อม ลบทความวารสารมากกว า 180,000 บทความ จากวารสารมากกว า 290 ช อวารสาร นอกจากน ย งสามารถส บค นด ชน และบทค ดย อหน งส อและ กรณ ศ กษาท เน นการต ดส นใจและการพ ฒนาการจ ดการทางธ รก จ ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF และ HTML รวมท งให ข อม ล บรรณาน กรมและบทค ดย อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค า, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

56 ช อฐานข อม ล : ERIC Education Resource Information Center เป นฐานข อม ลวารสารอ เล กทรอน กส ด านการศ กษาและการสอนมากกว า ม ระเบ ยนมากกว า 1,300,000 ระเบ ยน และล งก ไปย งข อม ลฉบ บเต มกว า 317,000 ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลด ชน บรรณาน กรมและบทค ดย อ ผ ใช สามารถส บค นข อม ลย อนหล ง ได ต งแต ป ค.ศ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยร งส ต

57 ช อฐานข อม ล : European Views of the Americas: ต พ มพ ในย โรปซ งส มพ นธ ก บอเมร กา ในป มากกว า 32,000 เร องครอบคล มประว ต ศาสตร การค นพบทว ปย โรป เป นต นฐานข อม ลท สำ น กพ มพ EBSCO Publishing ร วมม อก บห องสม ด John Carter Brown Library แห งมหาว ทยาล ย บราวน จ ดทำ ข น เป นฐานข อม ลบรรณาน กรมของงานเข ยนท ต พ มพ ในย โรปซ ง ส มพ นธ ก บอเมร กา ในป มากกว า 32,000 เร อง ครอบคล ม ประว ต ศาสตร การค นพบทว ปย โรป เป นต น ล กษณะข อม ลท ให : เป นฐานข อม ลบรรณาน กรมของงานเข ยนท ต พ มพ ในย โรป ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

58 ช อฐานข อม ล : FirstSearch รายละเอ ยดเก ยวก บภาคอ ตสาหกรรมของท วโลกและอ ตสาหกรรมของ ภาคธ รก จต างๆ ข อม ลป จจ บ นด านการแข งข นทางการตลาดอ ตสาหกรรม สถ ต ประเด นและข าวท สำ ค ญของภาคธ รก จ ข อม ลการเปร ยบเท ยบเช งสถ ต ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลบร ษ ทต างๆ และการว เคราะห ทางด านเศรษฐก จ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

59 ช อฐานข อม ล : GreenFILE เป นฐานข อม ลเพ อการว จ ยในสาขามน ษยศาสตร ท เป ดให เข าถ งได โดยเสร บนแพลตฟอร มของ EBSCOhost รวบรวมงานว จ ยท ศ กษาความส มพ นธ ระหว างการดารงช ว ตของมน ษย และส งแวดล อม ซ งเช อมโยงก บสาขาท หลากหลาย อาท การเกษตร ศ กษาศาสตร กฎหมาย ส ขภาพ และเทคโนโลย ม ห วเร องท ครอบคล มต งแต ภาวะโลกร อน, อาคารส เข ยว, มลพ ษ, การเกษตร แบบย งย น, พล งงานหม นเว ยน และอ นๆ ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลให สารบ ญและบทค ดย อ 538,000 รายการ และให เน อหาฉบ บเต ม มากกว า 5,800 รายการ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยร งส ต

60 ช อฐานข อม ล : Grove Music Online เป นฐานข อม ลทางดานดนตร ให ข อม ลเพลงออนไลน ช นนำ มาอย างต อเน อง น บต งแต ก อต งในป คร สต ศ กราช 2001 พร อมข อม ลเพลงท เป นประโยชน ด านการศ กษามากมายจาก New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2/e, The New Grove Dictionary of Opera และ The New Grove Dictionary of Jazz, 2/e ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลทางด านบรรณาน กรม รวมท งบทความพ เศษมากมายหน งส อ และ น ตยสารออนไลน ท เก ยวก บดนตร ต างๆท เร ยกค นได ผ านระบบออนไลน เท าน น หน งส อ และ น ตยสารออนไลน ท เก ยวก บดนตร ต างๆ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

61 ช อฐานข อม ล : Hoovers ม รายละเอ ยดเก ยวก บบร ษ ทจดทะเบ ยนต างประเทศ 32 ล านบร ษ ท ข อม ลบร ษ ท เช งล ก และประเภทอ ตสาหกรรมม ขอบเขตข อม ลการว จ ยของบร ษ ท ซ งประกอบ ไปด วย ข อม ลท วไป ประว ต การก อต ง ผล ตภ ณฑ ข อม ลธ รกรรมทางการเง น ของบร ษ ท ผ บร หาร และประว ต ของผ บร หารท สำ ค ญ ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลบร ษ ทต างๆ และการว เคราะห ทางด านเศรษฐก จ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

62 ช อฐานข อม ล : Hospitality & Tourism Complete ฐานข อม ลออนไลน ท รวบรวมวารสารต างประเทศทางด านอ ตสาหกรรมบร การ การท องเท ยวและโรงแรม ม ข อม ลย อนหล งต งแต ป ค.ศ.1965-ป จจ บ น ม เอกสาร ฉบ บเต มร ปแบบ (Full Text) มากกว า 540 รายช อประกอบด วยวารสารรายงาน บร ษ ทและประกาศและหน งส อวารสารอ เล กทรอน กส เช น Asia Pacific Journal of Tourism Research, Current Issues in Tourism, International Journal of Tourism Research etc. ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป ร ปแบบ HTML เอกสารฉบ บเต มในร ป PDF ร ปภาพ (Image) ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

63 ช อฐานข อม ล : IEEE/IEL เป นฐานข อม ลเอกสารฉบ บเต มทางด านสาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า อ เล กทรอน กส และสาขาว ชาอ นๆ ท เก ยวข อง เช น Acoustics, Aerospace, Biomedical engineering, Computing Education, Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation ม ส งพ มพ รวมก นมากกว า 12,000 ช อ โดยเน อหาส วนใหญ ให บร การครอบคล มต งแต ป 1988 ป จจ บ น ล กษณะข อม ลท ให : เป นฐานข อม ลเอกสารฉบ บเต มไฟล PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยร งส ต

Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ

Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ 1 Annual ว ส ยท ศน : Report 2013 ว ส ยท ศน : สาน กหอสม ดกลาง เป นแหล งการเร ยนร ช นนา เพ อสน บสน น มหาว ทยาล

More information

ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ในป งบประมาณ ๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ม การดาเน นงาน ต างๆ ตามภารก จของส าน กว ทยบร การฯ เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ตามท กาหนดไว สาน กว ทย- บร การฯ จ งได รวบรวมข อม ลเพ อจ ดทารายงานประจ

More information

U T Q - 55125 ก า ร ส บ ค น ส า ร ส น เ ท ศ เ พ อ พ ฒ น า ง า น ว ช า ก า ร

U T Q - 55125 ก า ร ส บ ค น ส า ร ส น เ ท ศ เ พ อ พ ฒ น า ง า น ว ช า ก า ร คำนำ เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training การส บค นสารสนเทศเพ อพ ฒนางานว ชาการ เป น หล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อนและ บ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร แผนบร หารความ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด ค าน า การจ ดท าแผนบร หารความสถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร เป นการเฝ าระว ง อ ปสรรคและข อจ าก ดท เก ยวข องก บการปฏ

More information

ปร ยวรรณ ส วรรณส นย ม ถ นายน ๒๕๕๖

ปร ยวรรณ ส วรรณส นย ม ถ นายน ๒๕๕๖ รายงานการศ กษา การสน บสน นงานด านว จ ยและด านว ชาการ ต อสมาช กร ฐสภา กรณ ศ กษาเปร ยบเท ยบ ร ฐสภาไทยก บร ฐสภาสาธารณร ฐเกาหล โดย ปร ยวรรณ ส วรรณส นย ว ทยากรช านาญการ พ.ศ. ๒๕๕๖ กล มงานว จย และพ ฒนา ส าน กว

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เมษายน 2556 คำนำ ศ

More information

G11-UfrViV6'I~~, ~Vl1iVltJ1~cJ'Vn~YI1vl~~vll''j1tJ-:J1'U\J~~''iJ1U2556

G11-UfrViV6'I~~, ~Vl1iVltJ1~cJ'Vn~YI1vl~~vll''j1tJ-:J1'U\J~~''iJ1U2556 G11-UfrViV6'I~~, ~Vl1iVltJ1~cJ'Vn~YI1vl~~vll''j1tJ-:J1'U\J~~''iJ1U2556 ;ft''ub~b~1cn1'u(:.j~ f11~~1bi1wn'u"ljb-:jg11-uflvlb6'i~~, ~-:Jbb~1'U~1 ijt1'u1tj'u2556, - 31 Yln~.f11f\~ 1 2557 ~1tJ-:J1'U\J~~"iJ1U1vl

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

บทท 3 เร อง การเร ยนร ท เหมาะสมในย คสารสนเทศ

บทท 3 เร อง การเร ยนร ท เหมาะสมในย คสารสนเทศ บทท 3 เร อง การเร ยนร ท เหมาะสมในย คสารสนเทศ เร ยบเร ยงโดย อาจารย ร ชน ย พลพ บ ลย ศ นย ให ค าปร กษา มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต สาระสาค ญการเร ยนร บทน าและกรอบการเร ยนร ของศตวรรษท 21 ท กษะการร สารสนเทศ ความส

More information

ค าน า (รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด ) คณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค าน า (รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด ) คณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า ตามท คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ซ งม อ านาจ หน าท ในการก าหนดหล กเกณฑ และแนวทางปฏ บ ต ต าง ๆ เพ อส งเสร มสน บสน น พ ฒนาการด าเน นงานเก ยวก บ การประก นค ณภาพการศ

More information

ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน

ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน 52 รายว ชาคล งป ญญาช มชน (ทร 03007) ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน เน อหาการเร ยนร 1. ความหมาย ความส าค ญ และประโยชน ของแหล งเร ยนร 2. ประเภทของแหล งเร ยนร ในช มชนและแหล งเร ยนร ใกล ต ว การให บร การ ( 1 )

More information

ท กษะการร สารสนเทศของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ช นป ท 1 ห อง 5

ท กษะการร สารสนเทศของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ช นป ท 1 ห อง 5 ท กษะการร สารสนเทศของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ช นป ท 1 ห อง 5 นางสาวชลท พย เดชะ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

๑. อธ บายป ญหา และสภาพการปฏ บ ต งานเด มก อนท จะร เร มการปร บปร ง

๑. อธ บายป ญหา และสภาพการปฏ บ ต งานเด มก อนท จะร เร มการปร บปร ง ๑. อธ บายป ญหา และสภาพการปฏ บ ต งานเด มก อนท จะร เร มการปร บปร ง (อธ บาย ความเป นมา ป ญหา และความสาค ญท นามาส การร เร มก จกรรม/โครงการ เพ อการแก ป ญหา โดยเข ยน ประเด นท เป นห วใจสาค ญแนวโน ม และเง อนไขของสถานการณ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔ (ฉบ บปร บปร งจากการประเม นโดยคณะกรรมการประเม นค ณภาพ เม อว นอ งคารท 24 และพ ธท 25 กรกฎาคม 2555) คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (ก นยายน ๒๕๕๕) รายงานการประเม นตนเอง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

นโยบายการบร หารงานส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 21 ก นยายน 2556 20 ก นยายน 2560

นโยบายการบร หารงานส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 21 ก นยายน 2556 20 ก นยายน 2560 นโยบายการบร หารงานส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 21 ก นยายน 2556 20 ก นยายน 2560 โดย นายปร ชา พ งส บรรณ ปร ชญา สน บสน นการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น ว ส ยท ศน แหล

More information

เอกสารเผยแพร เร องท 1 โครงการส ารวจพฤต กรรมและความพ งพอใจโปรแกรมระบบจ ดเก บเอกสาร ของกรมปศ ส ตว พ.ศ. 2551 โดย เพ ญแข สายเช อ

เอกสารเผยแพร เร องท 1 โครงการส ารวจพฤต กรรมและความพ งพอใจโปรแกรมระบบจ ดเก บเอกสาร ของกรมปศ ส ตว พ.ศ. 2551 โดย เพ ญแข สายเช อ เอกสารว ชาการ เร องท 1 โครงการส ารวจพฤต กรรมและความพ งพอใจโปรแกรมระบบจ ดเก บเอกสาร ของกรมปศ ส ตว พ.ศ. 2551 โดย เพ ญแข สายเช อ เอกสารว ชาการเลขท 53(2)-0518-108 สถานท ด าเน นการ ศ นย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว

More information

หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป

หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป หล กส ตรใหม พ.ศ. 2550. ช อหล กส ตร ช อภาษาไทย : หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป ช อภาษาอ งกฤษ : Bachelor of Business Administration Program

More information

ค ด..มอง..คาดการณ..เก ยวก บ.. การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นในบร บทไทย

ค ด..มอง..คาดการณ..เก ยวก บ.. การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นในบร บทไทย ศ นย แห งความเป นเล ศด านการศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นในภ ม ภาคเอเช ยและแปซ ฟ ก สถาบ นส งแวดล อมไทย ความร เพ อประชาชน ช ด การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย น ล าด บท 1 ค ด..มอง..คาดการณ..เก ยวก บ.. การศ กษาเพ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ฉบ บท 5 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม ถ นายน

More information

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ธ นวาคม 2556 บทท 1 ข อม ลท วไป ช อ และท ต งหน วยงาน ว ทยาล ยการจ ดการ ต งอย ช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN ระบบการจ ดการเอกสารค ณภาพภายในโรงพยาบาลเกษมราษฎร ประชาช น Electronic Document Management System Kasemrad Prachachuen Hospital นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา

More information

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร พ.ศ. 2555-2559 (ฉบ บทบทวน)

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร พ.ศ. 2555-2559 (ฉบ บทบทวน) แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร พ.ศ. 2555-2559 (ฉบ บทบทวน) สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-3 บทท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาและบทบาทของ ICT 4-11 บทท 3 สถานภาพการพ ฒนาระบบเทคโนโลย

More information

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔ เอกสารแนบ ๓.๑ ปร บแก จากการประช มว นพฤห สบด ท ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห องประช มส นถวม ตร สมศ. ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม

More information