กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ม ถ นายน 2558

Size: px
Start display at page:

Download "กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ม ถ นายน 2558"

Transcription

1

2 คำ นำ กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ช ดท 14 (วาระ ส งหาคม 2556 กรกฎาคม 2558) ของคณะอน กรรมการพ ฒนาระบบและเคร อข ายห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน (อพส.) ซ งได เก ดข นจากความร วมม อม อ ของกล มบรรณาร กษ ห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มให เก ดความร วมม อระหว าง ห องสม ด เพ อพ ฒนาและส งเสร มการใช ทร พยากรสารสนเทศร วมก น รวมท งเพ อแลกเปล ยนเร ยนร และส งเสร มให เก ด ความก าวหน าทางว ชาช พบรรณาร กษศาสตร ด งน นกล มงาน พ ฒนาฯ จ งได จ ด โครงการแลกเปล ยนเร ยนร 3 e (e-book e-journal e-newspaper) ข น เอกสารฉบ บน เก ดจากความร วมม อร วมใจของคณะทำ งานกล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ช ดท 14 ซ งได จ ดทำ ข นเพ อเป นการแลกเปล ยนเร ยนร 3 e (e-book e-journal e-newspaper) ของห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา เอกชน ท งน หากม ข อบกพร องประการใดๆ กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ขอน อมร บไว พ จารณาปร บปร ง แก ไขเพ อให เก ดช นงานท ม ค ณภาพในคร งต อๆ ไป พร อมน ใคร ขอขอบพระค ณคณะอน กรรมการพ ฒนาระบบและ เคร อข ายห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษาเอกชน (อพส.) ท ได ให คำ แนะนำ อย างต อเน องเสมอมา และขอขอบค ณผ ท ให ความอน เคราะห ในการจ ดทำ ร ปเล มของโครงการน ได เสร จสมบ รณ เป นอย างด กล มงานพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ม ถ นายน 2558

3 สารบ ญ เร อง หน า คำ นำ สารบ ญ - ebooks 1 - ejournal 19 - enewspaper 31 - ethesis 37 - Database 40

4

5 ช อฐานข อม ล : Britannica Online, Academic Edition เป นสาราน กรมออนไลน ท ได ร บความไว วางใจจากสถาบ นการศ กษาอย างกว าง ขวางในต างประเทศ ช อ Britannica เอง เป นสำ น กพ มพ เก าแก มากกว า 240 ป ได ผล ตสาราน กรมท ได ร บความน ยมโดยสถาบ นการศ กษาจากท วโลก Britannica Online, Academic Edition ได ร บการพ ฒนาเพ อเป นสาราน กรมท ท นสม ย และม ค ณภาพสำ หร บอาจารย และน กศ กษาเพ อการเร ยนร ค นคว า และว จ ย และเป นท ยอมร บในระด บสากลในการนำ ไปใช อ างอ ง ล กษณะข อม ลท ให : เอกสารฉบ บเต มในร ป PDF ในร ปของภาพข าว (Image) ห องสม ดท บอกร บ : ศ นย สนเทศและหอสม ด มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย

6 ช อฐานข อม ล : Business Expert Press (BEP) ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส สาขาบร หารธ รก จ จาก Business Expert Press ล กษณะข อม ลท ให : เอกสารฉบ บเต มในร ป PDF ห องสม ดท บอกร บ : สำ น กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

7 ช อฐานข อม ล : ebooks on EBSCOhost ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส หลากหลายสาขาว ชาจำ นวน 3,844 ช อ เป นการ อ านหน งส อผ านทางอ นเทอร เน ต และสามารถเข าอ านหน งส อเพ มเต มได จาก OCLC ซ งเป นองค กรไม แสวงหากำ ไรของห องสม ดสถาบ นการศ กษาในสหร ฐ อเมร กา อ กประมาณ 3,461 ebooksเช น หน งส ออ างอ ง หน งส อว ชาการท ก สาขาว ชา วรรณคด และนวน ยาย สามารถส บค นและดาวน โหลดได พร อมก นไม จำ ก ด หน งส อแต ละเล มสามารถย มอ านได 3 ว นโดยเป ดอ านออนไลน หร อ ดาวน โหลดออฟไลน แต ถ าเป ดอ านแบบออฟไลน จะต องเป ดในโปรแกรม Adobe Digital Editions สามารถ print หร อ save ได 60 หน า/1 user/1 เล ม/1 ว น ผ ใช สามารถค นหาคำ ท ต องการภายในเล ม เข ยนโน ตช วยจำ ลงบนหน าหน งส อ เป ด พจนาน กรมค นหาความหมายของคำ ระหว างอ าน ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลฉบ บเต มในร ปแบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย, มหาว ทยาล ยร งส ต และ มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

8 ช อฐานข อม ล : ebrary เป นฐาน ข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส (e-books) ท ม เน อหาครอบคล มสาขา ว ชาศ กษาศาสตร ศ ลปกรรมศาสตร ภาษาและวรรณคด การท องเท ยว มน ษย และส งคมศาสตร การเม องการปกครอง กฎหมาย โลจ สต กส อาหาร เกษตรศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แบบ Perpetual สามารถ Print, Copy และม พร อม Function การทำ งาน อาท พจนาน กรม สาราน กรม แปลภาษาต างๆ รวมท งย งม สาราน กรม (Encylopedia) ของ Britanica ซ งให ความร อย างกว างใน ร ปของประมวลบทความท จ ดทำ ข นเพ อเป นค ม อ สำ หร บผ สนใจค นคว าไม ว าจะ เป นเร องน าสนใจด านใดด านหน ง หร อเร องในสาขาว ชาต าง ๆ เน อหาครอบคล ม ท กแขนงว ชา ล กษณะข อม ลท ให : หน งส อและวารสารอ เล กทรอน กส ซ งครอบคล มท กสาขาว ชา และเน อหาเต ม ตามเอกสารต นฉบ บ (Full Text) แสดงผลในร ปแบบไฟล PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต, สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น

9 ช อฐานข อม ล : 2ebook, Thai Academic ebooks ฐานข อม ลท ให บร การหน งส ออ เล กทรอน กส (ebook) ภาษาไทย เป นการอ าน หน งส อภาษาไทยผ านทางอ นเทอร เน ต สามารถเข าใช งานผ านห องสม ด อ เล กทรอน กส ของศ นย สนเทศและหอสม ด ม 7 หมวดหน งส อ ได แก การ ศ กษา ภาษาศาสตร และวรรณคด, ก ฬา ท องเท ยว ส ขภาพและอาหาร, ธ รก จ เศรษฐศาสตร และการจ ดการ, นวน ยายอ านเล นและน ทาน, ประว ต ศาสตร และอ ตช วประว ต, เทคโนโลย ว ศวกรรมอ ตสาหกรรม จำ นวนหน งส อ อ เล กทรอน กส ท งหมดม 24 รายช อ ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป ร ปแบบ HTML เอกสารฉบ บเต มในร ป PDF ร ปภาพ (Image) ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย, มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต

10 ช อฐานข อม ล : European Views of the Americas: ต พ มพ ในย โรปซ งส มพ นธ ก บอเมร กา ในป มากกว า 32,000 เร อง ครอบคล มประว ต ศาสตร การค นพบทว ปย โรป เป นต นฐานข อม ลท สำ น กพ มพ EBSCO Publishing ร วมม อก บห องสม ด John Carter Brown Library แห ง มหาว ทยาล ย บราวน จ ดทำ ข น เป นฐานข อม ลบรรณาน กรมของงานเข ยนท ต พ มพ ในย โรปซ งส มพ นธ ก บอเมร กา ในป มากกว า 32,000 เร อง ครอบคล มประว ต ศาสตร การค นพบทว ปย โรป ล กษณะข อม ลท ให : เป นฐานข อม ลบรรณาน กรมของงานเข ยนท ต พ มพ ในย โรป ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

11 ช อฐานข อม ล : Gale Virtual Reference Library ฐานข อม ลหน งส ออ างอ งอ เล กทรอน กส จากสำ น กพ มพ Gale และ สำ น กพ มพ อ นๆ เช นElsevier, SAGE, McGraw Hill, Wiley, Macmillan Reference USA, Cambridge University Press เป นต น สำ น กหอสม ดกลาง บอกร บทางด าน บร หารธ รก จ การจ ดการและการตลาด ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส และหน งส ออ เล กทรอน กส ตามรายช อท ส งซ อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น

12 ช อฐานข อม ล : Grolier Online ล กษณะข อม ลท ให : หน งส อสาราน กรมออนไลน ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ฐานข อม ลสาราน กรมออนไลน ของประเทศสหร ฐอเมร กาม 6 ฐานข อม ล ด งน - Encyclopedia Americana(EA) -ด านว ชาการสาขาต างๆของสถาบ นการ ศ กษา - Grolier Multimedia Encyclopedia (GME) -ม ฐานข อม ลจาก Academic American Encyclopedia - The News Book of Knowledge (NBK) - เป นสาราน กรมสำ หร บเด ก - The News Book of Popular Science (PS) - ม ข อม ลบทความจากท กอาช พ NewsBytes ข าวว ทยาศาสตร ใหม ๆ แผนการสอนให อาจารย ได ใช ในหล กส ตร - Lands and Peoples (LP) -- ม ข อม ลประเทศต างๆ ด านประชากร เศรษฐก จ ประว ต ศาสตร และการปกครอง - America the Beautiful (ATB) - ม ข อม ลเก ยวก บร ฐต างๆ ในสหร ฐฯ ประว ต ศาสตร ภ ม ศาสตร เศรษฐก จ การเม องการปกครอง ช วประว ต ประธานาธ บด และแผนท ต างๆ

13 ช อฐานข อม ล : Hart Publishing หน งส ออ เล กทรอน กส สาขากฎหมาย 99 ช อเร อง ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส ห องสม ดท บอกร บ : สำ น กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

14 ช อฐานข อม ล : Oxford Scholarship หน งส ออ เล กทรอน กส สาขากฎหมาย 1 ช อเร อง ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

15 ช อฐานข อม ล : Institute of Southeast Asian Studies หน งส ออ เล กทรอน กส เน อหาครอบคล มท กสาขาว ชาเก ยวก บประเทศอาเซ ยน จำ นวน 90 ช อเร อง ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส แบบ Fulltexeไม จำ ก ดผ ใช ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

16 ช อฐานข อม ล : ThailandLaw 9 ฐานข อม ลกฎหมายศ นย รวมข อม ลกฎหมายและคำ พ พากษาศาลฎ กา ประกอบ ด วยฐานข อม ลกฎหมายไม ต ำ กว า 853 ฉบ บ (ม การแก ไข ปร บปร งให เป น ป จจ บ นแล ว และม กฎหมายฉบ บแก ไขต างๆ ด วย) และคำ พ พากษาฎ การวม 56 ป ต งแต ป พ.ศ ถ ง 2555 ป 2554 ถ ง เล ม 12 ป 2555 ถ ง ถ งเล ม 9 ต นฉบ บจากส งเสร มงานต ลาการ ฯ ป จจ บ นค อศาลย ต ธรรม เนต บ ณฑ ตฯ และจากศาลฎ กา รวมท งส นประมาณ 53,561 ฎ กา ม ท งย อส นและย อยาว การ ค นกฎหมาย: เร ยงตามรห ส ป ท ประกาศ ช อกฎหมาย และค นหาคำ ในกฎหมาย การค นฎ กา: ระบ เลขท ฎ กา ระบ กฎหมาย หาคำ ในข อกฎหมาย หาคำ ในฎ กาย อ ส น หาคำ ในฎ กาย อยาว ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลสารสนเทศและข าวในร ปแบบ HTML ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

17 ช อฐานข อม ล : The Official SAT Online Course แบบทดสอบออนไลน ของข อสอบ SAT ผ ใช สามารถฝ กทำ ข อสอบได ล กษณะข อม ลท ให : แบบข อสอบออนไลน ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

18 ช อฐานข อม ล : Woodhead Publishing Online เป นฐานข อม ล e-bookในสาขาในสาขาว ชาต างๆ เช น Food Science, Technology and Nutritionม Textile Technology, Welding เป นต น ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส แบบซ อขาดเป นรายช อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

19 ช อฐานข อม ล : Cengage Learning เป น ebooks ท แสดงผลในร ปแบบ HTML และ PDF ท กเล มส งพ มพ, ส ง หร อจะดาวน โหลดได ไม จำ ก ดจำ นวนคร ง แปลเน อหาเป นภาษาต างประเทศ สามารถออกเส ยงให ฟ งได ตามภาษาท ส งแปล และปร บความเร วช าได รวมท ง การดาวน โหลดไฟล เส ยงท อ านไปเก บไว ในร ปแบบ MP3 ใช งานได ก บ PC, Notebook, ipad, Smart Phone และ Tablet ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส ห องสม ดท บอกร บ : สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น

20 ช อฐานข อม ล : ASIA Books ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส ห องสม ดท บอกร บ : สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น เป น ebooks ท ให บร การหน งส อภาษาไทยและภาษาต างประเทศหลากหลาย สาขาว ชา ไม ว าจะเป นด านว ชาการ ว ทยาศาสตร เทคโนโลย บ นเท ง นวน ยาย ฯลฯ เป ดอ านได ท งบน PC, Notebook, ipad, Smart Phone และ Table

21 ช อฐานข อม ล : McGrarw-Hill ebooklibrary ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส ห องสม ดท บอกร บ : สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น เป ดใช เฉพาะเน อหาทางด านภาษา (Language Collection) สามารถเป ดอ าน ดาวน โหลด และส งพ มพ เน อหาฉบ บเต มในร ปแบบ PDF ได ท งเล ม

22

23 ช อฐานข อม ล : Academic Onefine ฐานข อม ลส อวารสารส งพ มพ ต อเน อง รวบรวม Academic Journals, Magazine, References, News, Images, Videos, และ Audio clips กว า 15,000 ช อเร อง หร อ กว า 50,004,103 บทความ ฐานข อม ลน เป นฐานข อม ลสหสาขาว ชา ม การอ พเดท เน อหาภายในท กว น มาพร อมก บเคร องม อต างๆ ด งน จ ดพ มพ, ดาวน โหลด HTML & PDF*, อ เมลล ได ไม จำ ก ด, เคร องม อช วยสร างบรรณาน กรม และส งออกไปย ง Software อ นๆ เช น EndNote, ProCite เป นต น, เคร องม อช วยแปลภาษาต างชาต และการอ านออกเส ยงให ฟ งและม การรองร บเมน การใช งานภาษาไทย ย งไปกว าน น ย งม เคร องม อในการ Share เน อหาท สนใจไปส เว บไซต Social Network ต าง ๆ เช น Facebook หร อ Google และย งสามารถสร างบ ญช การใช งานส วนต วเพ อสร าง Search Alert ได อ กด วย ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF และ HTML (HTML ม บาง รายการ) รวมท งให ข อม ลบรรณาน กรมและบทค ดย อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ, สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น

24 ช อฐานข อม ล : Academic Search Complete (ASC) ฐานข อม ลบทความฉบ บเต มสหสาขาว ชา ครอบคล มเก อบท กสาขาว ชา ท งด านส งคมศาสตร มน ษยศาสตร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว ศวกรรมศาสตร เคม ช วว ทยา ฟ ส กส คณ ตศาสตร กฎหมาย ปร ชญาและศาสนา จ ตว ทยา ดนตร สตร ศ กษา และอ นๆ ประกอบด วยวารสารฉบ บเต ม 9,000 ช อ บทความ ฉบ บเต มจากวารสารท ม การ peer-reviewed มากกว า 7,850 ช อวารสาร ให ข อม ลด ชน และบทค ดย อวารสารมากกว า 13,780 ช อวารสาร ส บค นรายการ อ างอ ง (cited reference) ได มากกว า 1,400 ช อวารสาร สามารถส บค นข อม ล ย อนหล งได ถ งป ค.ศ ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF และ HTML (HTML ม บาง รายการ) รวมท งให ข อม ลบรรณาน กรมและบทค ดย อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต

25 ช อฐานข อม ล : Business Sourch Premier (BSP) ฐานข อม ลออนไลน เพ อการว จ ยทางธ รก จ ครอบคล มเน อหาทางด านธ รก จ การตลาด การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ การบ ญช การเง น และเศรษฐศาสตร ป ท ให บร การต งแต ป ค.ศ.1965-ป จจ บ น โดยม วารสาร ฉบ บเต ม ร ปแบบ (Full Text) จำ นวน 2,120 รายช อ ล กษณะข อม ลท ให : เอกสารฉบ บเต มในร ป PDF รายการบรรณาน กรม สาระส งเขปร ปแบบ HTML ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย

26 ช อฐานข อม ล : Computers & Applied Science Complete ฐานข อม ลบทความฉบ บเต มสาขาคอมพ วเตอร และว ทยาศาสตร ประย กต ครอบคล มการว จ ยและการพ ฒนาด านทฤษฎ และระบบคอมพ วเตอร หล กการ ว ศวกรรมศาสตร เทคโนโลย ใหม ปร บททางส งคมและว ชาช พให ข อม ลบทความ ฉบ บเต มของวารสารมากกว า 1,000 ช อวารสาร รวมท งด ชน และบทค ดย อ ของวารสารว ชาการ ส งพ มพ ว ชาช พ และแหล งอ างอ งอ นๆสามารถส บค นข อม ล ย อนหล งได ถ งป ค.ศ.1965 ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF และ HTML (HTML ม บางรายการ) รวมท งให ข อม ลบรรณาน กรมและบทค ดย อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ

27 ช อฐานข อม ล : CINAHL Plus with Full Text เป นฐานข อม ลช นนำ ระด บโลกท ได ร บการยอมร บและม ความครอบคล มในสาขา ว ชาการพยาบาล สหเวชศาสตร และการสาธารณส ขมากท ส ด CINAHL Plus with Full Text รวบรวมวารสารทางด านการพยาบาล สหเวชศาสตร และ การสาธารณส ขท งหมด โดยผ ใช จะสามารถส บค นข อม ลท เป นวารสารฉบ บเต ม ได มากกว า 770 ช อเร อง ท งน ข อม ลท ส บค นจะสามารถส บค นย อนหล งได ต งแต ป ค.ศ จนถ งป จจ บ น มากไปกว าน นฐานข อม ล CINAHL Plus with Full Text ย งประกอบไปด วย books/monographs จ านวนมากกว า 275เล ม CINAHL Plus with Full Text ถ อเป นฐานข อม ลท น าเช อถ อมากท ส ดและเหมาะอย างย ง ท จะใช ต วช วยทางด านงานว จ ยส าหร บสถาบ นท ม การศ กษาทางด านการ พยาบาล สหเวชศาสตร และการสาธารณส ขโดยเฉพาะ ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรมสาระส งเขปร ปแบบHTMLและเอกสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF File ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต,มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ต,มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

28 ช อฐานข อม ล : JSTOR ให เน อหาครอบคล มวารสารย อนหล งด านสาขาเศษฐศาสตร และการเง น, การตลาด, การจ ดการ,การประเม นความเส ยง,ศาสนาและปร ชญา,การศ กษา, ดนตร,กฎหมายและจ ตว ทยา ล กษณะข อม ลท ให : ให รายละเอ ยดท ส บค นได ในร ปบรรณาน กรมและบทความฉบ บเต มสามารถ เข าไปด รายละเอ ยดได ตามเว บไซต ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

29 ช อฐานข อม ล : OmniFile Full Text Mega (H.W. Wilson) เป นฐานข อม ลบรรณาน กรมและสาระส งเขปจากส งพ มพ 3,500 รายช อ และเอกสารฉบ บเต มจากส งพ มพ กว า 1,750 รายช อ ต งแต ป ค.ศ.1982 เป นต นมา จาก 6 ฐานข อม ล ค อ Education Full Text, General Science Full Text, Humani ties Full Text, Readers Guide Full Text, Social Sciences Full Text และ Wilson Business Full Text (ครอบคล มท กสาขาว ชา ด งน Applied Science &Technolgy, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science,Social Sciences,Law,General Interest,Biological & Agricultural Science ล กษณะข อม ลท ให ; ให รายละเอ ยดดรรชน สาระส งเขปและเอกสารฉบ บเต มบางรายการไม ม เอกสาร ฉบ บเต ม ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

30 ช อฐานข อม ล : Ovid Md ครอบคล มวารสารทางด านแพทยศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขภาพ และพยาบาล ศาสตร ท งหมด 11 วารสาร ได แก Current Opinion in Cardiology ( ) Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity ( ) Current Opinion in Gastroenterology ( ) Current Opinion in Hematology ( ) Current Opinion in Infectious Diseases ( ) Current Opinion in Nephrology & Hypertension ( ) Current Opinion in Ob stetrics & Gynecology ( ) Current Opinion in Oncology ( ) Current Opinion in Pediatrics ( ) Current Opinion in Pulmonary Medicine ( ) Current Opinion in Rheumatology ( ) และหน งส อยา 1 เล ม Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity ( ) เป นฐานข อม ลประเภท References Database ซ งให ข อม ลบรรณาน กรมและสาระส งเขปด านการแพทย สามารถส บค นข อม ลจาก เว บไซต ของห องสม ดฯ ล กษณะข อม ลท ให : บรรณาน กรมและเอกสารฉบ บเต ม (Full-text) ในร ปแบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยห วฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

31 ช อฐานข อม ล : PsyArticles เป นฐานข อม ลทางด านจ ตว ทยา จากวารวารสาร ต งแต ป ค.ศ.1985 ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลเอกสารฉบ บเต ม ห องสม ดท บอกร บ : สำ น กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

32 ช อฐานข อม ล : SAGE Journals Online เป นฐานข อม ลวารสารอ เล กทรอน กส จากสำ น กพ มพ SAGE Publications ให บร การวารสารมากกว า 560 รายช อ ครอบคล มเน อหาทางสาขาว ชา มน ษยศาสตร ส งคมศาสตร ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และการแพทย ให ข อม ล ย อนหล งต งแต ป 1999 ป จจ บ น ล กษณะข อม ลท ให : ให เน อหาสาระส งเขปและเอกสารฉบ บเต มในร ปแบบ HTML และ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยร งส ต, มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต

33 ช อฐานข อม ล : Springer Link ฐานข อม ลวารสารออนไลน SpringerLink ของสำ น กพ มพ SpringerLink ซ งเป น สำ น กพ มพ ช นนำ ท ให บร การเน อหาในสาขาว ชาหล กๆ ทางด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และทางการแพทย รวมถ งสาขาทางส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป ร ปแบบ HTML และเอกสารฉบ บเต ม ในร ป แบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

34

35 ช อฐานข อม ล : iqnewsclip ฐานข อม ลคล ปป งข าวออนไลน (กฤตภาคข าว) นำ เสนอข าวท ต ดจากหน งส อพ มพ ภายในประเทศท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษกว า 30 ฉบ บ ในร ปแบบของคล ป ข าวท เป นภาพส และขาวดำ จ ดเก บไว เป นหมวดหม โดยม ฟ งก ช นในการส บค นข าว แบบ Full-Text ค อส บค นได ถ งเน อหาข าว ค นหาจากเน อหาข าวท งหมด โดยการ ใช คำ หร อวล รวมถ งการใช เง อนไข และ หร อ และไม สามารถเล อกค นหา ข าวจากแหล งข อม ลและห วเร องเฉพาะท ต องการ ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลกฤตภาคข าวออนไลน ในร ปแบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย

36 ช อฐานข อม ล : Matichon e-library ฐานข อม ลกฤตภาคข าวออนไลน (News Clipping Online) จ ดเก บในร ปแบบ ไฟล อ เล กทรอน กส กว า 17 ป จากแหล งข อม ลหน งส อพ มพ ท ผล ตในประเทศไทย กว า 29 ฉบ บ จ ดเก บแยกเป น 12 หมวดหม แบ งย อยเป นห วเร องกว า 140 ห วเร อง ส บค นข อม ลย อนหล งได ถ งป พ.ศ ห องสม ด บอกร บเป นสมาช กรายป แบบ Package ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลกฤตภาคข าวออนไลน ในร ปแบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย, มหาว ทยาล ยร งส ต

37 ช อฐานข อม ล : ฐานข อม ล NEWSCenter ฐานข อม ลข อม ลข าวสารแบบเร ยลไทม อ พเดท ผ านระบบออนไลน ของบร ษ ท อ นโฟเควสท จำ ก ด โดยม เน อหาท หลากหลายจากแหล งข อม ลต าง ๆ ท งในและ ต างประเทศกว า 200 แหล ง อาท หน งส อพ มพ และน ตยสาร เว บไซต หน งส อพ มพ สำ น กข าวท งในและต างประเทศ หน วยงานราชการและองค กรกำ ก บด แล เช น กระทรวงพาณ ชย กระทรวงการคล ง ธนาคารแห งประเทศไทย ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย คณะกรรมการกำ ก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย เป นต น ศ นย ว จ ยและสำ น กโพลล ต างๆ และบร ษ ทต วแทนโฆษณาประชาส มพ นธ ต างๆ สามารถส บค นข อม ลท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษย อนหล งได กว า 15 ป โดยสามารถส บค นจากเน อหาท งหมดไม ใช เฉพาะจากห วข อข าว สามารถส บค น โดยใช คำ กล มคำ ว นท แหล งข อม ล ห วเร อง ภาษา และสามารถส บค นโดยใช เง อนไข และ หร อ และไม สำ หร บการนำ ข อม ลไปใช สามารถทำ ได โดยการ ส งพ มพ บ นท กลงไฟล ค ดลอก และนำ ข อม ลออกไปส Microsoft Word ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลข าวสารแบบเร ยลไทม ผ านระบบออนไลน ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

38 ช อฐานข อม ล : Regional Business News Regional Business News เป นฐานข อม ลส งพ มพ และหน งส อพ มพ ทางด าน บร หารธ รก จ มากกว า 80 ช อเร อง ในประเทศสหร ฐอเมร กา ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป และเอกสารฉบ บเต ม ในร ปแบบ PDF และ HTML ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

39 ช อฐานข อม ล : The Wall Street Journal เป นหน งส อพ มพ อ เล กทรอน กส ครอบคล มท ก สาขาว ชา อ พเดทข าวสาร ห วข อ ข าวท น าสนใจ ตลอด 24 ช วโมงให ข อม ลในเช งล กในด านงานว จ ยของบร ษ ทช นนำ ท วโลก 90 ว น ม ห วข อทางด าน บร ษ ท อ ตสาหกรรม ท น าสนใจให ได ต ดตาม สามารถส งอ เมล หร อพ มพ บทความท จะแบ งป นก บเพ อนร วมงานและเพ อนได การนำ เสนอห วข อเด นประจำ ว นม การนำ เสนอโดยใช ภาพกราฟ กท น าสนใจ สามารถดาวน โหลดข อม ล PDF ล กษณะข อม ลท ให : หน งส อพ มพ อ เล กทรอน กส ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยร งส ต, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ, สถาบ นเทคโนโลย ไทย-ญ ป น

40

41 ช อฐานข อม ล : ProQuest Dissertation and Theses (PQDT) (เด มใช ช อ Proquest / Dissertation Abstracts Online (DAO)) ฐานข อม ลปร ญญาน พนธ และว ทยาน พนธ จากท วโลก ให ข อม ลบรรณาน กรม บทค ดย อ ต วอย าง 24 หน าแรก และเอกสารฉบ บเต มของปร ญญาน พนธ และ ว ทยาน พนธ หลากหลายสาขาว ชา ได แก ธ รก จ ประว ต ศาสตร ภาษาและ วรรณกรรม ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ศ ลปะ ส งคมศาสตร ส ขภาพและ การแพทย เอกสารฉบ บเต มส วนใหญ ม ต งแต ป ค.ศ.1997 สามารถส บค นข อม ล ย อนหล งได ถ งป ค.ศ สำ หร บรายการบรรณาน กรมในร ปแบบง ายๆ สำ หร บ อ างอ งปร ญญาน พนธ ม ให บร การย อนหล งไปถ งป ค.ศ ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลให ข อม ลบรรณาน กรม สาระส งเขป และ 24 หน าแรกของว ทยาน พนธ (24 Page Preview) ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยร งส ต, มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต และ มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

42 ช อฐานข อม ล : ThaiLIS Digital Collection ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลฉบ บเต ม (Full Text) ห องสม ดท บอกร บ : ท กมหาว ทยาล ย ฐานข อม ลเอกสารฉบ บเต มในร ปอ เล กทรอน กส ท รวบรวมผลงานของว ทยาน พนธ รายงานการว จ ย บทความว ชาการ และอ นๆ จากความร วมม อของสถาบ น อ ดมศ กษาในประเทศ ไทย โดยรวบรวมจากมหาว ทยาล ยต าง ๆ ท วประเทศ

43

44 ช อฐานข อม ล : ABI/INFORM COMPLETE ฐานข อม ล ABI/INFORM ประกอบด วย ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade and Industry, ABI/INFORM Dateline and ABI/INFORM Archive ซ งม วารสารท ม เอกสารฉบ บเต มกว า 3,000 ฉบ บ ปร ญญาน พนธ 25,000 เล ม เอกสารรายงาน 14,000 ฉบ บ หน งส อพ มพ ท ม ช อเส ยง เช น The Wall Street Journal และ The Financial Times และรายงานและข อม ลท เน นเฉพาะประเทศและเฉพาะอ ตสาหกรรม ฐานข อม ลจากต างประเทศท ครอบคล มช วยให น กค นคว ามองเห นภาพรวมองค กร และแนวโน มธ รก จท วโลกท ครบถ วนสมบ รณ ล กษณะข อม ลท ให : เอกสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF พร อมบรรณาน กรมในร ปของภาพข าว (Image) ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

45 ช อฐานข อม ล : AccessPharmacy เป นหล กส ตรออนไลน การศ กษาทางด านเภส ชศาสตร สามารถเล อกห วข อ หล กส ตรและทบทวนตำ ราเร ยน กรณ ศ กษาแบบบ รณาการ แผนด แลเคร องม อ ในการประเม นตนเองและการตรวจสอบ NAPLEX ช วยในการพ ฒนาและต ดตาม ท กษะท สำ ค ญฐานข อม ลม การปร บปร งรายเด อนโดยบรรณาธ การของเภส ช บำ บ ดและก ดแมนและก ลแมนเน อหามากว า500 ห วข อหล กส ตรและหล กส ตร แกนกลาง กว า 6,000รวมท งม คำ ถามในห องปฏ บ ต การ,ข าวร านขายยา, ยาสม นไพรและอาหารเสร มฐานข อม ลประเภทของความค มครอง ล กษณะข อม ลท ให : หล กส ตรออนไลน และหน งส อเต มร ปแบบม ลต ม เด ยภาพประกอบข าวข อม ลยา ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยร งส ต

46 ช อฐานข อม ล : ACM Digital Library รวบรวมบรรณาน กรม สาระส งเขป และเอกสารฉบ บเต มจากส งพ มพ ประเภท ต างๆ ของ Association for Computing Machinery ท งวารสาร น ตยสาร รายงานการประช มว ชาการในสาขาว ศวกรรมศาสตร ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ และสาขาอ นๆ ท เก ยวข อง ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป ร ปแบบ HTML และเอกสารฉบ บเต ม ในร ปแบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

47 ช อฐานข อม ล : AIS elibrary ฐานข อม ลสาขาเทคโนโลย คอมพ วเตอร หร อระบบสารสนเทศท รวบรวมงานว จ ย รายงานการประช มด านระบบสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศ ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป ร ปแบบ HTML และเอกสารฉบ บเต มในร ป แบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

48 ช อฐานข อม ล : Business Source Complete (BSC) ฐานข อม ลบทความฉบ บเต มท ครอบคล มเน อหาทางด านธ รก จ การเง น และ การจ ดการ ประกอบด วยวารสารท ม การ peer-reviewed เก อบ 2,000 ช อวารสาร หน งส อและส งพ มพ เก อบ 920 รายการ กรณ ศ กษามากกว า 10,270 กรณ ศ กษา ข อม ลบร ษ ทมากกว า 1,150,000 profile รายงานทางเศรษฐก จของประเทศต างๆ มากกว า 1,440 ฉบ บ รายงานอ ตสาหกรรม 7,648 รายการ บทส มภาษณ มากกว า 8,840 รายการ รายงานว จ ยทางการตลาดเก อบ 2,550 รายการ บทว เคราะห SWOT มากกว า 3,625 รายการ วารสารทางการค าและน ตยสารทางด านธ รก จมากกว า 1,840 ช อวารสาร สามารถส บค นข อม ลย อนหล งได ถ งป ค.ศ ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF และ HTML (HTML ม บางรายการ) รวมท งให ข อม ลบรรณาน กรมและบทค ดย อ มหาว ทยาล ยท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยร งส ต

49 ช อฐานข อม ล : CEIC Data Manager เป นฐานข อม ลของบร ษ ท CEIC Data จำ ก ด ท ม ความเช ยวชาญส งในด าน เศรษฐศาสตร มหภาค และม ช อเส ยงในสถาบ นการเง น, หน วยงานภาคร ฐ มหาว ทยาล ยและบร ษ ทต างๆ ในด านความถ กต อง การบร การและความ สมบ รณ ของข อม ล ตอบสนองต อการศ กษาการตลาดอย างกว างขวาง โดยผ เช ยวชาญด านข อม ลและน กว จ ย ล กษณะของข อม ลท เก ยวข องก บ สถานการณ เศรษฐก จ การลงท น ท ม การรวบรวม จ ดเก บและทำ การ ว เคราะห อย างเป นระบบ จากหน วยงานท เป นท ยอมร บและเช อถ อได รวมท ง ม การแสดงข อม ลประกอบด วยต วเลขและแผนภ ม ทำ ให สะดวกในการนำ มา ใช งาน ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลบร ษ ทต างๆ และการว เคราะห ทางด านเศรษฐก จ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

50 ช อฐานข อม ล : Communication and Mass Media Complete (CMMC) ฐานข อม ลบทความฉบ บเต มด านส อสารมวลชนและการส อสาร เป นฐานข อม ล รวมของฐาน CommSearch ของ National Communication Association และฐาน Mass Media Articles Index ของPenn State ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต ม มากกว า 500 ช อวารสาร ให ข อม ลด ชน และบทค ดย อมากกว า 620 ช อวารสาร สร ปประว ต ย อและผลงานของผ เข ยนบทความจำ นวนกว า 5,400 ท าน สามารถ ส บค นข อม ลย อนหล งได ถ งป ค.ศ ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF และ HTML (HTML ม บาง รายการ) รวมท งให ข อม ลบรรณาน กรมและบทค ดย อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

51 ช อฐานข อม ล : Corpus ฐานข อม ลน ต บ คคลออนไลน ประกอบด วย 1) BINGO ข อม ลน ต บ คคลมากกว า 840,000 บร ษ ทท วประเทศ ให ข อม ลงบการเง น 10 ป ข อม ลว เคราะห ผลการ ดำ เน นงาน ตรวจสอบเครด ตทางการค า เช คสภาพคล องทางการเง น 2) NEWS ข อม ลข าวสร ปธ รก จ จ ดเก บและจำ แนกตามหมวดธ รก จ 24 ประเภท สามารถ คล กด ข อม ลน ต บ คคลในข าวได ท นท พร อมร บอ เมล แจ งเต อนท นท เม อม ข าวใหม เก ดข น 3) BANKRUPTCY ข อม ลน ต บ คคลล มละลาย ข อม ลจากกรมบ งค บคด เพ อตรวจสอบความม นคงทางการเง น และประว ต การถ กฟ องร องในคด แพ ง หร อคด ล มละลาย 4) MARKETLINE ข อม ลเพ อทำ การตลาดเช งร ก 5) INDUS TRYLINE ข อม ลว เคราะห อ ตสาหกรรม เพ อศ กษาแนวโน มของตลาดและ อ ตสาหกรรม 6) ANALYZER ข อม ลว เคราะห ข นส ง แสดงจ ดแข งจ ดอ อนของธ รก จ ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลของบร ษ ทต างๆ และผลการว เคราะห ข อม ลด านต างๆ ของบร ษ ทในร ปแบบ excel ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยร งส ต

52 ช อฐานข อม ล : Dance in Video ฐานข อม ลการเต นรำ ท นำ เสนอการผล ตและสารคด การเต นรำ โดยน กแสดงและ บร ษ ทท ม ช อเส ยงในช วงศตวรรษท 20 ครอบคล ม ballet, tap, jazz, contemporary, experimental, improvisational dance, modern concert dance ในร ปแบบ Online Streaming Video สามารถส บค นแบบ Advanced Search โดยใช title, people, role, genre, instrument, ensemble, publisher, time period, venue, date of recording, catalog number, sort results by หร อส บค นโดยการ Browse จาก all people, clips, ensembles, genres, roles, venues, works ล กษณะข อม ลท ให : การผล ตและสารคด การเต นรำ ในร ปแบบว ด ท ศน ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ

53 ช อฐานข อม ล : EconLit with Fulltext ฐานข อม ลวารสารทางด านเศรษฐศาสตร และสาขาอ น ๆ ท เก ยวข อง โดยให รายละเอ ยดข อม ลวารสารฉบ บเต มย อนหล งต งแต ป 1969 ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป ร ปแบบ HTML และเอกสารฉบ บเต ม ในร ป แบบ PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

54 ช อฐานข อม ล : Education Research Complete เป นแหล งทร พยากรออนไลน ท น าเช อถ อสำ หร บงานว จ ยด านการศ กษา โดย ครอบคล มห วข อเก ยวก บการศ กษาในท กระด บต งแต ปฐมว ยไปจนถ งการศ กษา ระด บท ส งข น และความชำ นาญพ เศษทางการศ กษาท งหมด เช น การศ กษาแบบ พห ภาษา ส ขศ กษา และการทดสอบ Education Research Completeให บร การ ด ชน และสาระส งเขปของวารสารกว า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบ บ เต มกว า 1,200 รายการ และรวมไปถ งหน งส อและบทความเฉพาะเร องอ กเก อบ 500 รายการ ล กษณะข อม ลท ให : แสดงผลเอกสารฉบ บเต มในร ป PDF file ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยร งส ต

55 ช อฐานข อม ล : Emerald ฐานข อม ลบทความฉบ บเต มสหสาขาว ชา ครอบคล มเก อบท กสาขาว ชา ได แก การบ ญช การเง น เศรษฐศาสตร การจ ดการ ธ รก จ การบร หารงานบ คคล สารสนเทศและการจ ดการความร การตลาด โลจ สต กส การจ ดการส งแวดล อม การท องเท ยวและการโรงแรม การศ กษา ว ศวกรรมไฟฟ า ว ศวกรรมอ เล กทรอน กส ว ศวกรรมเคร องกล ว ศวกรรมว สด บรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร และ อ นๆ ให ข อม ลบทความวารสารมากกว า 180,000 บทความ จากวารสารมากกว า 290 ช อวารสาร นอกจากน ย งสามารถส บค นด ชน และบทค ดย อหน งส อและ กรณ ศ กษาท เน นการต ดส นใจและการพ ฒนาการจ ดการทางธ รก จ ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลบทความวารสารฉบ บเต มในร ปแบบ PDF และ HTML รวมท งให ข อม ล บรรณาน กรมและบทค ดย อ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยกร งเทพ, มหาว ทยาล ยหอการค า, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

56 ช อฐานข อม ล : ERIC Education Resource Information Center เป นฐานข อม ลวารสารอ เล กทรอน กส ด านการศ กษาและการสอนมากกว า ม ระเบ ยนมากกว า 1,300,000 ระเบ ยน และล งก ไปย งข อม ลฉบ บเต มกว า 317,000 ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลด ชน บรรณาน กรมและบทค ดย อ ผ ใช สามารถส บค นข อม ลย อนหล ง ได ต งแต ป ค.ศ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยร งส ต

57 ช อฐานข อม ล : European Views of the Americas: ต พ มพ ในย โรปซ งส มพ นธ ก บอเมร กา ในป มากกว า 32,000 เร องครอบคล มประว ต ศาสตร การค นพบทว ปย โรป เป นต นฐานข อม ลท สำ น กพ มพ EBSCO Publishing ร วมม อก บห องสม ด John Carter Brown Library แห งมหาว ทยาล ย บราวน จ ดทำ ข น เป นฐานข อม ลบรรณาน กรมของงานเข ยนท ต พ มพ ในย โรปซ ง ส มพ นธ ก บอเมร กา ในป มากกว า 32,000 เร อง ครอบคล ม ประว ต ศาสตร การค นพบทว ปย โรป เป นต น ล กษณะข อม ลท ให : เป นฐานข อม ลบรรณาน กรมของงานเข ยนท ต พ มพ ในย โรป ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

58 ช อฐานข อม ล : FirstSearch รายละเอ ยดเก ยวก บภาคอ ตสาหกรรมของท วโลกและอ ตสาหกรรมของ ภาคธ รก จต างๆ ข อม ลป จจ บ นด านการแข งข นทางการตลาดอ ตสาหกรรม สถ ต ประเด นและข าวท สำ ค ญของภาคธ รก จ ข อม ลการเปร ยบเท ยบเช งสถ ต ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลบร ษ ทต างๆ และการว เคราะห ทางด านเศรษฐก จ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

59 ช อฐานข อม ล : GreenFILE เป นฐานข อม ลเพ อการว จ ยในสาขามน ษยศาสตร ท เป ดให เข าถ งได โดยเสร บนแพลตฟอร มของ EBSCOhost รวบรวมงานว จ ยท ศ กษาความส มพ นธ ระหว างการดารงช ว ตของมน ษย และส งแวดล อม ซ งเช อมโยงก บสาขาท หลากหลาย อาท การเกษตร ศ กษาศาสตร กฎหมาย ส ขภาพ และเทคโนโลย ม ห วเร องท ครอบคล มต งแต ภาวะโลกร อน, อาคารส เข ยว, มลพ ษ, การเกษตร แบบย งย น, พล งงานหม นเว ยน และอ นๆ ล กษณะข อม ลท ให : ฐานข อม ลให สารบ ญและบทค ดย อ 538,000 รายการ และให เน อหาฉบ บเต ม มากกว า 5,800 รายการ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยร งส ต

60 ช อฐานข อม ล : Grove Music Online เป นฐานข อม ลทางดานดนตร ให ข อม ลเพลงออนไลน ช นนำ มาอย างต อเน อง น บต งแต ก อต งในป คร สต ศ กราช 2001 พร อมข อม ลเพลงท เป นประโยชน ด านการศ กษามากมายจาก New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2/e, The New Grove Dictionary of Opera และ The New Grove Dictionary of Jazz, 2/e ล กษณะข อม ลท ให : ให ข อม ลทางด านบรรณาน กรม รวมท งบทความพ เศษมากมายหน งส อ และ น ตยสารออนไลน ท เก ยวก บดนตร ต างๆท เร ยกค นได ผ านระบบออนไลน เท าน น หน งส อ และ น ตยสารออนไลน ท เก ยวก บดนตร ต างๆ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

61 ช อฐานข อม ล : Hoovers ม รายละเอ ยดเก ยวก บบร ษ ทจดทะเบ ยนต างประเทศ 32 ล านบร ษ ท ข อม ลบร ษ ท เช งล ก และประเภทอ ตสาหกรรมม ขอบเขตข อม ลการว จ ยของบร ษ ท ซ งประกอบ ไปด วย ข อม ลท วไป ประว ต การก อต ง ผล ตภ ณฑ ข อม ลธ รกรรมทางการเง น ของบร ษ ท ผ บร หาร และประว ต ของผ บร หารท สำ ค ญ ล กษณะข อม ลท ให : ข อม ลบร ษ ทต างๆ และการว เคราะห ทางด านเศรษฐก จ ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

62 ช อฐานข อม ล : Hospitality & Tourism Complete ฐานข อม ลออนไลน ท รวบรวมวารสารต างประเทศทางด านอ ตสาหกรรมบร การ การท องเท ยวและโรงแรม ม ข อม ลย อนหล งต งแต ป ค.ศ.1965-ป จจ บ น ม เอกสาร ฉบ บเต มร ปแบบ (Full Text) มากกว า 540 รายช อประกอบด วยวารสารรายงาน บร ษ ทและประกาศและหน งส อวารสารอ เล กทรอน กส เช น Asia Pacific Journal of Tourism Research, Current Issues in Tourism, International Journal of Tourism Research etc. ล กษณะข อม ลท ให : รายการบรรณาน กรม สาระส งเขป ร ปแบบ HTML เอกสารฉบ บเต มในร ป PDF ร ปภาพ (Image) ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยหอการค าไทย, มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย, มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ

63 ช อฐานข อม ล : IEEE/IEL เป นฐานข อม ลเอกสารฉบ บเต มทางด านสาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า อ เล กทรอน กส และสาขาว ชาอ นๆ ท เก ยวข อง เช น Acoustics, Aerospace, Biomedical engineering, Computing Education, Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation ม ส งพ มพ รวมก นมากกว า 12,000 ช อ โดยเน อหาส วนใหญ ให บร การครอบคล มต งแต ป 1988 ป จจ บ น ล กษณะข อม ลท ให : เป นฐานข อม ลเอกสารฉบ บเต มไฟล PDF ห องสม ดท บอกร บ : มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการส บค นฐานข อม ล LIB.EDU

ค ม อการส บค นฐานข อม ล LIB.EDU ค ม อการส บค นฐานข อม ล LIB.EDU โดย นางสาวส พ นญา ส วรรณร ตน เทพบรรณร ตน ศ นย บรรณสารสนเทศทางการศ กษา คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ฐานข อม ล LIB.EDU ฐานข อม ล LIB.EDU เป นฐานข อม ลทางการศ กษา จ ดท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ฐานข อม ลสารสนเทศการศ กษาทางไกล ส าน กบรรณสารสนเทศ

ฐานข อม ลสารสนเทศการศ กษาทางไกล ส าน กบรรณสารสนเทศ ฐานข อม ลสารสนเทศการศ กษาทางไกล ส าน กบรรณสารสนเทศ จ ฑาร ตน นกแก ว * หลายท านทราบและหลายท านม ประสบการณ ในการใช ฐานข อม ลด านการศ กษาทางไกลและฐานข อม ลงานว จ ย ของมหาว ทยาล ยของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มสธ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 1 การจ ดท า SAR ผ านระบบ CHE QA ONLINE ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 2 ว ตถ ประสงค เพ ออ านวยความสะดวกให ก บสถาบ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน ส ราษฎร ธาน สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information