ก ก ก ก! 3M5 (TISCO Fixed Income Fund 3M5)

Size: px
Start display at page:

Download "ก ก ก ก! 3M5 (TISCO Fixed Income Fund 3M5)"

Transcription

1 ! 3M5 (TISCO Fixed Income Fund 3M5) : * :!G=:;< H>89I:I!!=;?;8 I<>AG>J99?K89 I;=?==:9 * :E8:;< 9;: N=9 * :?: I:! 3M5 * :E8EF! I9!= ;?? ;?;8!: * :E8! 3M5!GM?FCM!8 E;... I9!G??88!! * I<>A: :=GI=I::9H? 1

2 8 3M5 (TISCO Fixed Income Fund 3M5 : TFUND3M5) ;C :;< 57 ; 8! 10 B (BBC4 ) 18 EFGH ;=? 75C ; 2555?=? :9< J 67 6<9/ L 6<9/ 67 8 M NJ 9O6<9/79O <: <NNE;?NE;? 8 P<;4Q8 ;7J;7 R8<;;7 58=95.<.. N =95.<.. 9O J45T UB ; :E:=< J 79O57 ;<9 79 W5X<7NE;? QW J =8 5< J 79O :9< J 54YR8NZZYW;<74 85N46[ N6<<8; ;54NC9? E8\N 458;:N6<<8; (hedging) N: 4 5<N=>?8 N YR8 :Q5N<74NBX7NZZJ 9O; J 79OT :9< J 85N NB45 7U8C8N48PX84785C< (non-investment grade) ee9=8 N NB:NN NB45 7U8C8N48PXJ N NB85C< (investment grade) W=98 < 7 N N :957< J 857NB:NN NB45 7U8C8N46<98PX (unrated securities) 6<985<NG=9WNZZYW; <74 6L (structured note) 8:9NB:5X<7 74;< 8E85WR :P<B6 W8 < 4 U7 PX< Y 74;< 8 W;N6 J B7 74; 755X<7 74;< E85WR [ B7 74; PXC 74;< :9NB[ : 4 7NB 1 B 7 74; YR88NB:< J 74;< N<74 NB;4 57;HG (benchmark) N4U4NW 67 7e<8;947 1) NP<B6 WEN 3 B44;74 7W HU 8NB:NN NB45 7U8C;X7J 9NB BBB 85458;;BNBEN QBN (spread) ;95= 3 = 4N 8< J 67<9B J N74 ;<9 21 2) NB;9;9N LIBOR 3 B44;74 7W HU 79O8NB:NN NB45 7U8C;X7J 9NB BBB ;;BNBEN QBN (spread) 6<9NB4; \N 458; N6<<8; = 4N 8< J 67<9B J N74 ;<9 79 3M5 8?8 8? 8 WM;:;< 8 :;< = MX= B= 8 :M?F = CCEYF 2

3 $&*$&+!, 1 $&*$&++./!&$ HWPX< 6<95756B7U W 74;< 9:? 1,000,000,000 B ( R8EN < BC4 ) 595NBPX< 8P<B6 :< 9;9N 6<95NBP<B6 8X47 L 8: 5B9;94<< 6<9BYW; 74;< 9;94<95= 3 N N PX< :R< J [ 9;94<7NBB< W 95= 3 J99?:8I;=??[I? PXC 74;< :NBP<9BJ =85P NU9 WPX6<9E85WR WNP<B6 W67 :J PX< ;J < N8I;N89;!??!? 575PX9N < 6<9575 =;?;=[?!? B9;94<BNZUW 4N 8 31 EFGH5Wk!, 2 $&*$&+&"23%# ", PX J:5CN8Y 74;< N8NB<8; 74;< : JM H;J:NWBGN:NW P7 9BB? TW BGN:N (http://www.tiscoasset.com) 78BGN:NPX NB W;NBY 9;94<95= < CR C 8789BW<7 ;BGN:N:96:4N Y 74;< J 67<9BJPX< BP7 4TBY?WBGN:N PXN8Y5CU9 [ UTm? <4N 88N8Y6<9W75eE9N8:7;J 5 n. o UT WBNZU96;4N BNZU:Y 45; B<:. :N 58 BNZU4NBQ 8 N7 - Q :N (5U ) N JZ7 <W8BNZU Q ; :N(5U ) W N<5 <W8BNZU Q ;E=U;? :N(5U ) W NNU;Q <W8BNZU Q E :N(5U ) N JZ7 <W8BNZU Q O;Q; :N(5U ) W NE< : <W8BNZU Q ; :N(5U ) W;7;4 E<X <W8BNZU =H? 5NBY 74;< 6B7[ 2 6BB NBY 74;< 6BBN 5N : BGN:N:9 NBY 74;< N 5NeE9P<B6 J67PXC 74;< 9;94< 95= 3 J N74 57 ;47;<9 90 W5X<7 74;< 8E85WR WPXC 74;< 67<9; ;BGN:N:96:4N NBY 74;< N 5NJPX< BP7 4TBY?WBGN:N?=H : 5X<7 74;< = 4N 8< = B 5X<7 74;< W4N NBY 74;< N 5N = B N N 5X<7 74;< 8E85WR = 0.20 B BGN:N:9NBY N 5NJ N74 57 ;47 90% W 0.20 B NBY 74;< 6BB : PXC 74;< 5CW; 74;< : ;78BGN:NPX NB W; NBY 9;94<95= < CR ;BGN:N:96:4N W; 74;< JPX< BP7 4TBY? WBGN:N N PXC 74;< 7N8W; <74 [ 4< 2 4N 7 4N W; 74;< PXC 74;< 577N8W; 5H;J 4N 6<94<8 BGN:N:9C47PXC 74;< 5459?8:9< 7J B< CN 3

4 E:8=A9X!??? BGN:N:957 W; 75B 74;< W @ ;X7J B<YR8;5C8 8;X7J 45CRNE;? WB<N<746<9BGN 74 YR8:NJ5WR 6<9 :5J BGN:N:RW4 Q8:9tQ9NBN8Y :N 6<9/ 74;< NBPX< 8[ B<5N (US Person) N N PX< PXNB 74;< (6<467=) :96 J 4<8:Y N8Y 74; < J 4<8<9B; NB 74;< (6<467=) 47 5JU7 US Person 6<95BNZUYW; 74;< E8J 5W US Person N BGN:N:E8559O8 J E<5W9O8 J 8::9 WR J ;C47NB 45T UB:PXC 74;< 6<4 N :96:9O8E855JBJ NUU4 74 W5X<NZ 8?=8 8 ;?? BGN:N:<8 U9 7W; 74;< 67PXC 74;< 85N8W; 74;< W J =N7 (1) BGN:NE:=6<4 545U8;:6<955P<47[ =8WN7 ;NB45T UBWPXX6<P<9;U?6<4 () 5:[ J575C: 7; :7; <NNE;?NE;? W ;755P< (W) 58J 4557NBU9 :<NNE;?NE;? 8< 45 4< YR8N<74;X7 4B5W BGN:N (2) 5N8W; 74;< 46<4 67J U749;94<8BGN:N;N57U9 7W; 74;< J67 PXC 74;< BGN:N EB47NBY 74;< N<7457CX 6<9PXX6<P<9;U?;N57NBW5X<J ; 6W; <N6<9; UU; ;NBY 74;< 857CX N 7:NBY 74;< 8CXN67 1?WR 6<9[ NN67;<9 0.5 WNBY 74;< 8CX (3) 5N8W; 74;< J U749;94<8BGN:NEB47NBY 74;< 57CX 6<9PXX6<P<9;U?;N57NBW5X< J ; 6W; <N6<9; UU; ;NBY 74;< 857CX N 7:NBY 74;< 8CXN67 1?WR 6<9[ NN67;<9 0.5 WNBY 74;< BGN:N:57W; 57NBY 57NBNB<8; 74;< 5N8Y N8W; N8NB<8; 74;< 8NB46<4 :; NBN8Y N8W; N8NB<8; 74;< J =8tN7 (1) <<NNE;?575CYW;5 (2) BGN:NE:=6<4 545U8;:6<955P<47[ =N7 ;NB45T UBWPXX6<P<9;U?6<4 () 5:[ J575C: 7; :7; <NNE;?NE;? W ;755P< (W) 575C 4=5X<7NE;? W ;7[ Q56<9595 () 5:[ 8 JE859;U?WPXC 74;< N BGN:N:957W; 57NBY 57NBNB<8; 74;< 5N8Y N8W; N8NB<8; 74;< 8NB46<4 :9 ;NBN8Y N8W; N8NB<8; 74;< 5 ()(W) () N 4 67NBP7 PN : N =95.<.. (3) =8 45< J <NNE;?NE;? J 79O 6<95=?N7 WR YR87JP<9B7 45;75 N;NZ () <YW;<NNE;?8 45< 575CYW;5 N ee9=8 45< J <NNE;?8YW;J <Y W;<NNE;?67 N 47;<9 10 W5X<7NE;? QW 45 (W) 5=?8J575C6<<8; 79O;7 6<9J575C :9ONB :79O 5 () 58J 4557NBU9 :<NNE;?NE;? 8< 45 4< YR8N<74;X7 4B5WBGN :N 6<9PXX6<P<9;U?T UB4;6<4 (4) [ 57W; 74;< 5N8Y 74;< 8NB46<4 [ ;NBN8Y 74;< 67PX< ee9; 8:tWT:: N7 () BGN:N5N 4N;47PX< ; N M 574 8;4WNB9N [ m 5v5;8;4NB\N 6<9B5m 5747:9[ v5;;v5; 79O 2. J NB 677; 3. 98[ tbn5n88;4nb;r;nne;? ;B<PX5 :5v5; (W) BGN:N575C X:N<X 6<94:BE8BWT::8;4NB<XJ 9NZ 4

5 ?=8H?? E859;U?WPXC 74;< J =8545:[ W9O E8NGC;HE J 9BB< N =95.<..:9OJBGN:N;NBN8Y N8W; N8NB<8; 74;< W [ UN84459;94<8T < N 7N 4 67:9NB45T UB:=95.<.. JW;; 9;94<;NBN8Y N8W; N8NB<8; 74;< X=8??N?!? PXC 74;< 5CNB<8; 74;< 947 H;J <75 8;X7H;JBWBGN:N7 N NB<8; 74;< 5;CR W; 74;< W R8 (n o) E8Y 74;< W R8 (n <;o) 58 W89B4 J :N ;BGN:N:9 7W; YR8N7Q5 ;5NB<8; 74;< 6<9/7B;NBC 74;< 9;9N (C5) Y 74;< J <;JNBPXC 74;< PXC 74;< 5CNB<8; 74;< : W JM H;J:NWBGN:N ;78BGN:N PX NB W;NBY 9;94<95= < CR ;BGN:N:96:4N NB<8; 74;< JPX< BP7 4TBY?WBGN:N N PXC 74;< 7N8NB<8; 74;< <74 [ 4< 2 4N 7 4N NB<8; 74;< PXC 74;< 577 N8NB<8; 74;< 5H;J 4N 6<94<8 BGN:N:9C47PXC 74;< 5459?8:9< 7J B< CN X:? 1) PXC 74;< 5C 74;< ee9=n7 () =8PXC 74;< 74;< JB 5 B 6<9X75WPXC 74;< (W) 74;< 5N8O<;P<Wv5; () 5E N;5JNB; PXNBP<9;U?5E N;5 N BGN:N ;9B; W4 QJ;X7J <;E :WBGN:N8:9E:= 74;< J <NG=98 : 74;< 5 () (W) 6<9 () W 2) 4Q 74;< () PX 6<9PXNB :9;8 W 74;< 8 N W ;9B; 74;< J =8PXNB ;N57;5BNZU 45NBBGN :N57 PXNB :9;<9;J JBWBNZU 6<9;8 7 ;9B; 74;< E5NBW 74;< E5 6J (W) PX :9;7Q5 ;5 74;< J67 ;9B; 74;< J N 30 B7 74;< 10,000 74;OGW 10,000 74; J 4N 8;8 W 74;< WR ;X7NB<;E :WBGN:N () ;9B; 74;< :975B W 74;< J67PX 4[ () 74;< YR8[ 5W 1) 6<9 2) 58<74W ;9B; 74;< :9BN RW5X< 74;< 6<9BGN:N:9 6QJ 74;< J67PX 74;< 6<9PXNB 74;< H;J 10 4N NBN674N CN:4N 8 ;9B; 74;< NBW 74;< 8BC4 5X6BB6<94Q8BGN:N (:) 74;< :9C47T:5BX=?T758 ;9B; 74;< :6: <J 59B; PXC 74;< 6<47 N 9? 575 IG?9;=8?=M?FX? 7 5C55X<7NE;? Q 5X<7 74;< 6<9W;6<9NBY 74;< W P7 4TBY?WBGN:N (http://www.tiscoasset.com)!, 3 $&*$&+!4*%", BGN:N:9 NNBQJ 74;< [ 86 74;< W 45 45NJC47 NNBQJ 74;< J X6BB<T?8BGN:N:N;5JPXC 74;< B 9BB TISCOASSET E-Trade N [ 86 74;< W 45 4;U7 N ;:9J67PXC 74;< H;J 5 4N NBN674N CN:4N 4=5X<7NE;? QW4N YW; 74;< W 5

6 IG?9G9X:8:? C?:8!?!? 8?=G9X?:E8IG? G?8;<N?!? 45 55JB<J<75B<;4N JC 74;< W 47 1 J 3 W: 4 74;< 8: 7;6<4N5W 4 67WW;4 58 N =95.<.. 9O ;7T5 J =85B<J<75B<;4N JC 74;< 47 1 J 3 W: 4 74;< 8: 7;6<4N5 BGN:NBGN<NNE;?8[ :WBNZU6BB57P;U8PXC 74;< (omnibus account) 57 NB96 ;WB<<75B<;4N N J J 3 W: 4 74;< 8: 7;6<4N5 X?=A9? PXC 74;< 5C4:B6 4J JUQ;6<9 JUQ;8 N WBGN:N4TBY? 9X;=!??!? PX< ; 5C78 74; NBWBGN<NNE;?:N :N ONE? CR 6457 N =95.<.. (Help Center) ONE? N 5 ;B;9NBWEE;9B4 Z< YR8[ 5<N=>?8 N =95.<..!, 4 $&*$&+$$+& 8?==A9? 8E;=A ;C;? 5= 2. ;U :N 5 3. <;N? 4P< 4. 4; Q95 5. ;Q C :5QH 6. 4N? 4;<?? 8I==A ; Q ; 2. ;Q C :5QH 6 7 5PX:N 3. 4N 4;< 6 7 5PX:N PXB; :N< (W5X< = 4N C ; 2556) 1. : 4 45N5H;JB:NWBGN : X<7NE;? QW 45 : 23, < B N???? 8E; ; Q ; 2. ;Q C :5QH 6 7 5PX:N PXB; :N< N44UHN=>? 6 7 PXU74;N4 OX ;?49?<;Q?< 5. 4= N? 6 7 N4 tbn 49?6<94B5458; 6. 4N:e 5< PX 4;L};:N< - 7. ; U <7 6 7 PX:N 4 8. ;O O<NG 6 7 PX:N 4 9. ;: NO = ;Q; 6 7 PX:N ;UN; EUN;E;?N 6 7 PX:N ;;ON? U =? 6 7 PX:N U H H 6 7 PX:N 13. ; Q :<4 U 6 7 PX:N < BZ:Z4N~ 6 7 PX:N 15. <ONO 4 U 6 7 PX:N 16. ; E: <O 6 7 PX:N 6

7 17. ;5<;O W54= 6 7 PX:N 18. 4Q 4NU X 6 7 PX:N 19. =Q4N<;? O = ;Q; 6 7 PX:N? 8I9 88?==9 8=I = I9? 1. ;O O<NG ;=EF 8=A == / 8 :9 CFA 9NB 3 :<=? 54;<N; Master of Science in Finance (International Program) / ::BN PX:N BGN<NNE;?:N :N PX:N BGN<NNE;?:N m N Y7 :N PX:N 45 PX:N 45 9B=? 11 k : 4 k8;x7j Q::N < 7 k :<=? 54;<N; BQ:BN=> / Manager Distribution & CRM BGN<NNE;?:N Y5 :N 8RG BGN<NNE;? :N BU7 : 7; 6<9<X N5EN Q? 8RG : 4 k8[ PX:N 6 k Sales Representative BGN 4?? (9O;) :N 7<X < 6<9W; 7

8 2. ;UN; EUN;E;?N? 8=A CISA 9NB ƒ ::BN 54;<N; ; MBA (Finance) ;<N; <;U5< BBA (Accounting) ƒ PX:N 4 BGN<NNE;?:N :N PX:N 4 BGN<NNE;?:N 454= :N PX:NL};BN8YW; BGN<NNE;?:N 454= :N PX:NL};BNZU BGN<NNE;?:N 454= :N ;=EF == / 8 PX:N B 74 B< PX:N B B< 6<9 <;UE BN8YW; X6<9BB YW; 4= NAV W B< :9 NB45T UB: N.<.. [ PX:N J k B=? 18 k : 4 k8;x7j Q::N 17 k : 4 k8;x7j <75 1 k : 4 k8[ PX:N 11 k PXU74;PX:NL};<NNE;? BGN<NNE;?Ym :N J6 9 < J <NNE;?67<X ;;7;? 8I=?=H? BGN<NNE;?:N :N ONE? Q :N (5U ) ONE? BGN<NNE;? :N ONE? , ? F 67 Q 6?U?? (;) :N (5U ) <W8 90 C 6W4<5 WBN E ONE? N : 858 4J NZZ67NPXX6<P<9;U? PXX6<P<9;U?;N5 85v5;J NG9;U?WPXC 74;< 4;? 8?;=?? 67 BGN<NNE;?:N :N <W8 48/ ?UN 9 C. WBN E ONE?

9 ? 8I==[ 67 ;EUN; NU=H5;? ;E:? NO4N UN; 4:N 47O5E ;Q 94~ EBX<;?4N 44N 5BN4 4<< 47 BGN BBNZUQ5 :N <W8 267/1 C.9UGv? ; 1 6W4BY8 WBY8 E ONE? !, 5 $&*$&+6,!*7+# IG=M88?=!8 := PX< 5CBC5W5X<E8558;4NB 8 1) BGN<NNE;?:N :N <W8 48/ ? UN 9 C. WBN E ONE? Website : 2) PX NB W;NBY 74;< W 9

10 8+$! 9HW458;J < 6<96 4B458;5CN ;:45 7U8CWPX (Credit Risk) 1. PX:N :9E:=< J EN W 8PX 575CU9 B;5 Q E=U;?WBGNU N8485=HE 594N 4< 8 6<95455N8 : PX:N :956<949?::N;85P<9B7W ; HE<7W8 < (Liquidity Risk) YR8:8 575C: 7; N MJ 8595H;J 9;94< ;W< (Market Risk) 8P<B6 W NBN4E85WR << 8:::N;7M U7 H495 5 H49< 6<9< NBN4W 8[ ::N;J P< 45CR458;:45PN P4 W NB; (Interest Rate Risk) N :<8; 6<WN B;J < YR8:95P<JW8 C;X7 45PN P ;:WNZZYW;<74 (leverage risk) 458;:< J NZZYW;<74 E8\N 458; ;9;94<6<9N74 J < E8\N 458; N :9WR NB =?6 4 5J WPX:N YR8:575C \N 458;N5 6<9=?P:J; J NBP<B6 85WR ;:N6<<8; (Foreign Exchange Rate Risk) 458; 8:E85WR <<WN6<<8; < R858;B NB < R8 J =8 < J 67 8 W;J 79O 6<9/ L79O J 5458;: 6<<8; 79O5[ <B ;:< J 79O (country and political risk) 67 C;HE 5 < < W9O7M 8 < ;:W:N < <NB9O (repatriation risk) 458;8 575C < 6<9P<B6 <NB9OBC :9E:=< J 85HE<7595NB 9;94<< J 67<9BW :RJ 545 8; ;X7J 9NB8 3. :949?CR::N;7M 8:7P<9BCR NBN4WP<B6 W6<9NB;;7 5856<97 8 : :9E:=< J 85;J<;NB;< J 67<9B :RJ 5458; ;X7J 9NB8 4. PX:N :9E:=< E8\N 458;5 <N=>?8 ;=95E:=458;< / =95< WBGN:N U7 :NN74 < J NZZYW;<74 [ ;<97W W 5. J =8 5< J 79O :9JU85 \N 9 79O[ <B T5: 4 6. BGN:N:9 5C =?6<949?::N;8:95 N5 6<95W9O8 < ;75856<97 8 E88:95CNB<8; < N 7C =?85<8; 6< 7. BGN:N:9ORGW:N 8 W 6<995 ::N;8;7M ;795N94N 7 8:9< J <NNE;?J 67<99O N E85J[ 7< 6<9 <NBW9OW 10

11 !+!, ;B;BNB N74 = 45N84 :IM?F [[?:?>8 (company limit) - < J LWQ E=U;?J 9O85N NB < 57 ;< U8C;X7J N NB85C< - < J LWCBN 79O85N NB < 57 ;< U8C;X7J N NB85C< - < J NE;? 8CBN 85N NB45 7U8C < 57 ;< ;X7J N NB85C< [ PX/X7NZZ - < J NE;? WPX/X7NZZ85N NB45 < 57 ;< U8C;X7J N NB85C< - < J NE;? WPX/X7NZZJ 79O85 < 57 ;< N NB45 7U8C;X7J N NB85C< 8E9 (group limit) - < J NE;? W<75:J<75: R8 < 57 ;< E;CM?F (product limit) - < J L BN L NŒ46< NŒ4NZZJU < 57 ;< < J 74;< < 57 ;< Q5J;5<NNE;?W < 57 ;<

12 $,4 $,26,+#"9*%", 9?8?P=9 N5* ;TB: (;<9)** 1. 9?8;E! % W NAV CN4e<8;WB9;94< BNZUW 7Q5 ;5:N % W NAV Q5 ;5PXX6<P<9;U? % W NAV Q5 ;5 ;9B; 74;< % W NAV Q5 ;58RG< JU:7;N 8;4 8NB< J 79O W5X<7 NE;? Q = 4N 7 4N 8 NB JB6: ) 7JU:7;8 ŽG= 9UN5EN Q? 6<975 W; - J U74 W; 74;< N6 - <N W; 74;< N6 2. 9?8;E!! B<:. NBH9 B<:. NBH Q5 ;5PX4:BBNZU 58:7;: JU:7;8 *** 58:7;: ?8?P= * 7Q5 ;5N<74 ;N5745HG5X<7E85 HGQ:eE9HG8 J 6<9HGN<74:9C[ H9W 45 ** 7Q5 ;5N<74 45HG5X<7E85 HGQ:eE9HG8 J 6<9HGN<74:9C[ H9W 45 *** 7JU:7;8 M 8 ;477NB;< W5X<7NE;? Q **** NAV 5;CR 5X<7NE;? N5N4;5X<7 N5 N 5X<7 N557457Q5 ;5:N 7Q5 ;5 PXX6<P<9;U? 6<97Q5 ;5 ;9B; 74;< = 4N 8 4= 12

13 X?8?P=9I8HIG? N5 ;TB: 7Q5 ;5W; 74; Q5 ;5NBY 74; Q5 ;5NB<8; 74; Q5 ;5 74; 30 B7 10,000 74; OGW 10,000 74; 30 B7 10,000 74; OGW 10,000 74; 5;: BGN:NW4 Q8:9<8; 6<7Q5 ;57JU:7;589B4J ;57C47[ 6WE855 (1) =8BGN:N:9;TB7Q5 ;57JU:7;E85WR 57 ;<9 5 W7Q5 ;57JU:7;H;J B9;94< 1 k BGN:N6::9JPX< B<74 57 ; N (2) =E85N7Q5 ;57JU:7; 47;<9 5 WN7Q5 ;57JU:7;589B4J H;J 9;94< 1 k BGN:N:9958NB5;;W5WPXC 74;< YR85: 4 74;< 45N R8 R8W: 4 74;< 8: 7;6<4N5 (3) =8BGN:N:95<7Q5 ;57JU:7; BGN:N:99O<7Q5 ;57JU:7; N WBGN:N N JZ76<9 N WWPX NB W;NBY 8JU[ C 8J YW; 74;< 13

14 *!!"#$%& 3M5 / ;.$ 2556 M?FX : = 196,142, ;C/M?F M?F;< O;9 (Fixed Deposit) CHINA LIMITED, MACAU BRANCH ( ) O;9 (Fixed Deposit) (Debenture) BANCO BRADESCO USA FIXED RATE NOTE DUE JULY15,2013 (XS ) ITAU UNIBANCO S.A.FIXED RATE NOTE DUE JULY15,2013 (XS ) (Debenture) M?F:;< O;9 (Fixed Deposit) Q :N (5U ) (V ) O;9 (Fixed Deposit) MX= (Bond) EN QBNQ 679O;48 1/182/56 (CB13711A) EN QBNQ 679O;48 4/363/55 (CB13801A) MX= (Bond) (Debenture) XBGN 74 E :N (5U ) N8 1/2552 B C7C k E.O (BECL139A) XBGN T5 B :N (5U ) N8 1/2553 B C7C k E.O.2556 (MBK137A) (Debenture) =? =? 15/7/ /7/ /7/ /7/ /7/2013 1/8/ /9/ /7/2013 9= 8G / G= BBB/ S&P LATIN BBB+ / FITCH A/TRIS A/TRIS 9? / (/=) 40,391, ,311 1,581 46,840, ,000 5,500 3,000?X (=) 40,391, ,391, ,636, ,847, ,484, ,840, ,840, , ,936, ,435, ,521, ,000, ,521,980.79?; M?F X ( 195,795, = ) 198,672,

15 &!!"#$%& 3M5 I! 3M5 * E 8 31 MDAC /02/56-31/05/ /06/55 p 31/05/56! 3M5 2.93% 2.89% 2.99% M?F** (SET Index) 3.22% 3.27% 3.51% * 4NP< W 45eBNB :NWR 4NP< W 45W55BGN:N< ** 7e<8;947 1) NP<B6 WEN 3 B44;74 7W HU 8NB:NN NB45 7U8C;X7J 9NB BBB 85458;;BNBEN QBN (spread) ;95= 3 = 4N 8< J 67<9B J N74 ;<9 21 2) NB;9;9N LIBOR 3 B44;74 7W HU 79O8NB:NN NB45 7U8C;X7J 9NB BBB 85458;;BNBEN QBN (spread) 6<9NB4; \N 458; N6<<8; = 4N 8< J 67<9B J N74 ;<

16 $&%+2", E:=7 NUU4 J W; 74;< W 45 5[ 647 N =95.<.. NBCR45CX WW5X<J NUU4 W 45 9N P<B6 W 74;< 8 W; N 3M559:;< ; N84 8:5< J <NNE;?NE;? 8 [ N74 547N74 < 58 N =95.<.. 9O PX< 4ORG ;B;< W 45 JWJ:7 Y 74;< BGN:N:< J <NNE;?NE;? 8 E8BGN:NU7 ;4N NB8BGN:N< J <NNE;?NE;? 8 E8 45 ;BGN:N:9:NJ59BB 8\N 45WN6;P<9;U? E8J45[ Q57PXC 74;< N PX< 5CWXW5X< < N<748BGN:N PX NB W;NBY 6<9 N =95.<.. 45[ B<6;7:BGN<NNE;?:N :N PX< 5C4:XW5X<8:5P<7N J:< U7 Q5NBB<88;4W 8 N =95.<.. ;P7 W7;? TW N =95.<.. (http://www.sec.or.th) BGN:N ZJE N < J <NNE;?E8 ;:9tBN5:;B=6<99O7M 855BGN:N< 6<9:9P;< N<74JBGN:NB E88BGN:N:95CNB6<9X6<YW;<NNE;?WE N PX< 5C4:X6 4J JUQ;6<9 JUQ;8 N WBGN:N4TBY?WBGN:N (http://www.tiscoasset.com) : =>88 3 r

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Sticky News. sticky rice cooking school newsletter

Sticky News. sticky rice cooking school newsletter S R C S V A T 3 HS SA 2009 S Nw w #05 m 2010 j v T L & S O I M T Ow C F... S C Nw C C A Smb 2010 M C S R C S BEST FOOD EXPERIENCE 2009 N F C w S R C S w w b Aw T 6 B F Ex A. A N F A Tv Tm Aw, w b M Ex

More information

Web Content Management System: Page Type Reference Guide

Web Content Management System: Page Type Reference Guide Wb Cnn Mnn : P T Rnc Gu Auu 2012 CM P T Rnc Gu CM P T Rnc Gu...3 W D I Cnc F H?...3 Gnc P...3 Nw H P...7 T Nw R H C P...7 Nw R P...8 Evn H P...10 Invu Evn P...11 H...13 I D P...14 D P...18 Qun n Anw H

More information

Using a Balanced Scorecard to Tie the Results Act to Your Day-to-Day Operational Priorities

Using a Balanced Scorecard to Tie the Results Act to Your Day-to-Day Operational Priorities Using a Balanced Scorecard to Tie the Results Act to Your Day-to-Day Operational Priorities September 2004 Institute for the Study of Public Policy Implementation Overview Background Behind the Results

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

E. OZCEYLAN /International Journal of Lean Thinking Volume 1, Issue 1 (June 2010)

E. OZCEYLAN /International Journal of Lean Thinking Volume 1, Issue 1 (June 2010) I J L T k gv m1 I 1( J 2 0 1 0 ) LT k g. jmg: www. k g.m/ j AD S S m C m T M L g E Öz S ç ku D m I E g g C m 4 2 0 3 1 K T k z @ k.. ABSTRACT KEYWORDS L g m g m T m m m M m k g m m g g. F m T A m m x m

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES.

2015 NEW EQUIPMENT PRICE LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES. www.jmstorage.co.uk 2015 NEW EQUIPMENT LIST PALLET RACKING, LONGSPAN, SHELVING, RACK PROTECTION & ACCESSORIES ISSUE 02/15 CLIP TOGETHER SHELVING HEAVY DUTY LONGSPAN PALLET RACKING OFFICIALLY THE UK S LARGEST

More information

Samknows Broadband Report

Samknows Broadband Report Samknows Broadband Report London Borough of Enfield This report describes the current broadband landscape for the London Borough of Enfield both in terms of general availability and choice, and in terms

More information

RIGHT-OF-WAY ACQUISITION AND BRIDGE CONSTRUCTION BONDS 7/01/12 341150MD9 341150ND8 341150QR4

RIGHT-OF-WAY ACQUISITION AND BRIDGE CONSTRUCTION BONDS 7/01/12 341150MD9 341150ND8 341150QR4 RIGHT-OF-WAY ACQUISITION AND BRIDGE CONSTRUCTION BONDS CUSIP Numbers Maturity Date Series 2002 Dated 1/15/2002 Series 2002A New & Refunding Dated 9/01/2002 Series 2003A Dated 9/15/2003 7/01/12 341150MD9

More information

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA

Transient Voltage Suppressor SMBJ5.0 - SMBJ440CA Features: Glass passivated junction Low incremental surge resistance, excellent clamping capability 600W peak pulse power capability with a 10/1,000μs waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01% Very

More information

TRADING HOURS EURONEXT CASH MARKETS: 24 DECEMBER 2013 TO 1 JANUARY 2014

TRADING HOURS EURONEXT CASH MARKETS: 24 DECEMBER 2013 TO 1 JANUARY 2014 DATE: 21 NOVEMBER 2013 TRADING HOURS EURONEXT CASH MARKETS: 24 DECEMBER 2013 TO 1 JANUARY 2014 Executive Summary Trading arrangements for the period 24 December 2013 to 1 January 2014, inclusive, for the

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

With content marketing, you can move beyond measuring success in terms of impressions, awareness, or perception.

With content marketing, you can move beyond measuring success in terms of impressions, awareness, or perception. L k m k?j SHSMD y! A m k b mm y SHSMD b y k w y y m. Byj 4 000 mm y SHSMDm mb y w x b y y j bm y : F w b m y x A w m m w b b T w m Am H A R b w S b B b m k A m m m! V www. m. /b. Sy H Sy Mk Dm P Mk P V

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

Ridendo Castigat Mores

Ridendo Castigat Mores Ridendo Castigat Mores 1 ! " # $$# %$% # &$ ' " "$ $ &$ #$( )* + #,-./0123324 5 6 66 # 78 2 A COMÉDIA DOS ERROS William Shakespeare 3 ÍNDICE!9: :;< ::;-=!9:: :;-. ::;2>!9::: :;=0 ::;/< ::;

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings

Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings by Paul Kovacs Executive Director, Institute for Catastrophic Loss Reduction Adjunct Research Professor, Economics, Univ. of Western

More information

Carrier Locator: Interstate Service Providers

Carrier Locator: Interstate Service Providers : Nmb 1997 Jm K R mm B F mm mm W, 20554 b f f mm B' b Rf Rm, 2000 M, N.W. W, Rm 575. m b b,. (202) 857-3800. b [f m -97.Z] fm F- k ://.f./b/ W W Wb. b fm F- k m b b m (202) 418-0241. : 1 b 1: Nmb f F 1997

More information

Draft Lambeth Local Plan 2013. Location of Betting Shops, Pawnbrokers and Money Lenders in Lambeth

Draft Lambeth Local Plan 2013. Location of Betting Shops, Pawnbrokers and Money Lenders in Lambeth Draft Lambeth Local Plan 2013 Location of Betting Shops, Pawnbrokers and Money Lenders in Lambeth April 2013 Contents Page No. Map 1 Table 1 1. Introduction 1 Selected A2 Uses in Lambeth 2 Betting Shops,

More information

DECLARATION OF PERFORMANCE NO. HU-DOP_TN-212-25_001

DECLARATION OF PERFORMANCE NO. HU-DOP_TN-212-25_001 NO. HU-DOP_TN-212-25_001 Product type 212 (TN) 3,5x25 mm EN 14566:2008+A1:2009 NO. HU-DOP_TN-212-35_001 Product type 212 (TN) 3,5x35 mm EN 14566:2008+A1:2009 NO. HU-DOP_TN-212-45_001 Product type 212 (TN)

More information

A Simple Tale Joseph Conrad

A Simple Tale Joseph Conrad E R L y fm p, M V w q bf b pbk w x- w. I b,b fk. H y b y b m f w mybk w f f y y w x Ipwm.. I w vywy p p ; k w q w p p k p b, y f b m f p, m, f m f f ; p w w w. I y m pm p b w pp f T, ; m, b w vp, p wt

More information

DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS

DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS DHL EXPRESS CANADA E-BILL STANDARD SPECIFICATIONS 1 E-Bill Standard Layout A B C D E F G Field/ DHL Account Number Billing Customer Name Billing Customer Address Billing Customer City Billing Customer

More information

ADVANCED VIDEO EDITING WITH MPEG VIDEO WIZARD.

ADVANCED VIDEO EDITING WITH MPEG VIDEO WIZARD. S pm ADVANCED VIDEO EDITING WITH MPEG VIDEO WIZARD TO EDIT OUT COMMERCIALS: C F b Op Bw yu w F pup u I w b pm m m D TV Jy C A umb w pp pj ww T, Ipu ww U yb wy S p b yu p w yu w m p Yu u w y mv wy m T up

More information

USI Master Policy Information

USI Master Policy Information Policy I.D. Gender A.B. (#327) M 86 United of Omaha $ 1,000,000.00 A.B. (#430) - (#436) M 86 Metlife $ 2,000,000.00 A.G. #1 (#371), (#610), (#624) M Conseco Life $ 3,125,000.00 10/Apr/10 A.G. #2 (#380),

More information

OUR PORTFOLIO. Telecoms. the power in communications. Our Portfolio. Metro Nodes. and Colocation. Data Centres. Central England. South West.

OUR PORTFOLIO. Telecoms. the power in communications. Our Portfolio. Metro Nodes. and Colocation. Data Centres. Central England. South West. OUR PORTFOLIO As an innovative facilities based provider of network infrastructure and data services, we offer bespoke network solutions for all your business requirements. Our Portfolio Physical Services

More information

Manual for Vegetable Production in Botswana

Manual for Vegetable Production in Botswana OF RESEARCH M V P Bw H R Pm V: W w w W Dm A R mm v x v vm v mv w M: W w x O m v vv w m mz v : Ev z Cv G mm W w v m mw v mv w vm V: W w v Cm Cm W w m mvm v v S O v q v w mm v m w w mv j m m Sv W x v m v

More information

CBOE Research Circular #RS DATE: November 2, 2005 TO: Members RE: New Listings

CBOE Research Circular #RS DATE: November 2, 2005 TO: Members RE: New Listings CBOE Research Circular #RS05-775 DATE: November 2, 2005 TO: Members RE: New Listings Arena Pharmaceuticals, Inc. (ARNA) Cabot Oil & Gas Corp. (COG) Centene Corp. (CNC) Active Date - 11/3/2005 Active Date

More information

BBA LIBOR Interest Rates

BBA LIBOR Interest Rates BBA LIBOR Interest Rates January 2014 02.01.2014 0.52500 0.26286 0.02300 03.01.2014 0.52531 0.25571 0.02200 06.01.2014 0.52250 0.25714 0.02300 07.01.2014 0.52063 0.25643 0.02300 08.01.2014 0.52063 0.25643

More information

Adjustable-Rate Mortgages; Single-Family; indexed to the one-year Treasury Constant Maturity; 2 percent

Adjustable-Rate Mortgages; Single-Family; indexed to the one-year Treasury Constant Maturity; 2 percent Pool Prefix Glossary Last Revised: July 6, 2015 *Shaded items are adjustable-rate products. 2I Conventional Intermediate-Term, Level-Payment Subordinate Mortgages; Single-Family; maturing or due in 15

More information

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis przedmiotu zamówienia - zakres czynności Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e C eo n t r u m S p o r t us I S t a d i o n p i ł k a r s k i

More information

Freshwater Fish Communities of Southeastern New Hampshire

Freshwater Fish Communities of Southeastern New Hampshire F F mmu f u mp O WA c J IG G c g A I V m WI I AU Y u g v A WI I AU Up c W W u Wu F g g u F p p m F D f v g m u p Wc F m g g v f p I v u c b A IV A WI I U A c c W WO G A A A W u v A I W I A U m u c c Gu

More information

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS

M I L I TARY SPEC I F I CAT I ON A I RPLANE STRENGTH ANO R I G I D I TY OATA AND REPORTS mm L - A - 88688 ( AS ) ANENOMENT 24 MAY 99 M L TARY SPEC F CAT ON A RPLANE STRENGTH ANO R G D TY OATA AND REPORTS Th s amendmen t f o r ms a pa r t o f M L - A - 8868, da t ed 20 Ma y 987, and s app r

More information

LONDON BOROUGH POST CODES

LONDON BOROUGH POST CODES RM10 Barking & Dagenham KG - Barking & Dagenham Borough RM11 Barking & Dagenham KG - Barking & Dagenham Borough RM12 Barking & Dagenham KG - Barking & Dagenham Borough RM13 Barking & Dagenham KG - Barking

More information

Working Paper Series Department of Economics Alfred Lerner College of Business & Economics University of Delaware

Working Paper Series Department of Economics Alfred Lerner College of Business & Economics University of Delaware Wk p Dp f Af L C f B & Uv f Dw Wk p N. 2005-21 Rf H : Mv B T Jff M 1 I. I vv, Ab - G, R Bv, H, f Cbv H ;. I f b v K Kf M. T. K w f f w-fv Uv f Dw. W wk v pj, pp p wk pj B. K w f f pp f b. H f Uv Fb fwp

More information

Bonaventure. Team Perfected

Bonaventure. Team Perfected T Pc S E 2014 Bv INSIDE C S G O Bv C S wc w w R, A Lv M C C b w G O Cb M 3 4. T v w b v 1,000 w b Bv S c H Oc j cb. Excv Dc J T c cb b c bb w b w c, K Mx ( bw). H w c v w v, j Bv C S. T V.I.P. v c c. A

More information

Oxfordshire Fire and Rescue Service

Oxfordshire Fire and Rescue Service Oxfh F Ru Sv F f v bk K Sg Tw Lk KS2 PHSE Czhp 1C, 3A, 3E & 5D NAME: Ffgh U h f u wh h mg! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 b f g h j k m 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 p q u v w z z 26-19 18-13 4x5

More information

A weighted inequality involving the sides of a triangle

A weighted inequality involving the sides of a triangle CREATIVE MATH. & INF. 19 (2010), No. 2, 160-168 Online version available at http://creative-mathematics.ubm.ro/ Print Edition: ISSN 1584-286X Online Edition: ISSN 1843-441X A weighted inequality involving

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

UvA-DARE (Digital Academic Repository) An update on 'might' van der Does, J.M.; Groeneveld, W.; Veltman, F.J.M.M.

UvA-DARE (Digital Academic Repository) An update on 'might' van der Does, J.M.; Groeneveld, W.; Veltman, F.J.M.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) An update on 'might' van der Does, J.M.; Groeneveld, W.; Veltman, F.J.M.M. Published in: Journal of Logic, Language and Information Link to publication Citation for

More information

DESIGN AND DEVELOPMENT OF DATABASE SHIPPING PRODUCTIVITY MANAGEMENT SYSTEM

DESIGN AND DEVELOPMENT OF DATABASE SHIPPING PRODUCTIVITY MANAGEMENT SYSTEM J N 21, V 6, N3, 55-75 GN N VLON O HNG ROUCV NGN R Rb K j b, K b zz U Ox-824, J 21589, b b_2@ b w w b w - w V 2 q, w qk, b x x w w bj b Gİ NKLİ VRİLİLİK ÖNİ İİ VRİN R V GLİŞİR Özç çış, 2 ğ ö kk ıı G Nk

More information

Catalogue 4. Arctic Arctique. Nautical Charts and Publications Cartes et publications nautiques

Catalogue 4. Arctic Arctique. Nautical Charts and Publications Cartes et publications nautiques Hphc vc vc hph c h Pbc pbc cc c www.ch.c.c www.c.c.c 3 H ÉP Wh p 3-3- H / -Q m m p & h --3 P m -9-9 c.. f m -3- hch H P mp --3 W W / V W c Hb h Ww -- pp Hb -9-9 c vc w wc -3- Wm -- Hm Hw -- P / mch Whb

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

!"#$$# % #&#$'# "()#* +,#'$-.$* / 0"$'1 «-» - 1, #$ !# '-( 5#&$ $6 $%$-!#7$'%#86 8$,# #$9'' :!. 1 *'-#", # *.

!#$$# % #&#$'# ()#* +,#'$-.$* / 0$'1 «-» - 1, #$ !# '-( 5#&$ $6 $%$-!#7$'%#86 8$,# #$9'' :!. 1 *'-#, # *. , - 1, 16 17 #$ 2009.!"#$$# % #&#$'# "()#* +,#'$-.$* / 0"$'1 «-», ) *.+., -#.$ *.+.,!# '-( 5#&$ $6 $%$-!#7$'%#86 8$,# #$9'' :!. 1 *'-#", 16 17 + #-1 2009 *. /# # 23.04.2009. 2 6084/16., $. 5 ). / $. 6.#..

More information

Book of Plans. Application for Development Consent. Thames Tideway Tunnel Thames Water Utilities Limited. Application Reference Number: WWO10001

Book of Plans. Application for Development Consent. Thames Tideway Tunnel Thames Water Utilities Limited. Application Reference Number: WWO10001 h w u h U Appc f vp Appc fc ub: B f c f:. Bc Swg AF gu : gu ()(), () H cp vb Bx F Ju h pg f b Appc f vp : B f f Vu Bx Vu Sc c wg p c jc-w wg p c jc-w wg cqu p jc-w wg p 4 jc-w wg w pc cg p S wg Ac S S

More information

Why the PRS System is right for you.

Why the PRS System is right for you. Wy PRS Sym y. 2. Hw ym. Fm b w m w b w ym. A w jb b bm w m m y w m. W b mk w w my w w by w b mb. S jb - m w w b w mm. Sm m bm w- q b m. O y y mb m m w w y w. D qky bm b k w y b b k I. L b b 2005 Pm R Sym

More information

Just-In-Time Scheduling for Loop-based Speculative Parallelization

Just-In-Time Scheduling for Loop-based Speculative Parallelization In cn o oob cv zon Do no Dno Inoác nv o o n onov Dv On Dno ác nv cá cá Hn n von én o Dno Inoác nv o o n bonov bc cn o cv zon ob n nov onc o c z nkn n v n bo n ccb cnk z on O on cn o w on n o oo w no nnc

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

CROSS REFERENCE. Cross Reference Index 110-122. Cast ID Number 110-111 Connector ID Number 111 Engine ID Number 112-122. 2015 Ford Motor Company 109

CROSS REFERENCE. Cross Reference Index 110-122. Cast ID Number 110-111 Connector ID Number 111 Engine ID Number 112-122. 2015 Ford Motor Company 109 CROSS REFERENCE Cross Reference Index 110-122 Cast ID Number 110-111 Connector ID Number 111 112-122 2015 Ford Motor Company 109 CROSS REFERENCE Cast ID Number Cast ID Ford Service # MC Part # Part Type

More information

3 3RG78 45 program overview

3 3RG78 45 program overview Overview RG78 45 light curtains and arrays with integrated processing unit for type 4 in accordance with IEC/EN 61496 With "Standard" function package Resolutions: 14, 0, 50, and 90 Protective zone height:

More information

The Spread of the Credit Crisis: View from a Stock Correlation Network

The Spread of the Credit Crisis: View from a Stock Correlation Network P unich Personal epec rchive he pread of the redit risis: View from a tock orrelation Network eginald mith Bouchet-ranklin Institute 11. November 2008 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15610/ P

More information

GIFS Open Access RMTN User Guide (8/1/2012)

GIFS Open Access RMTN User Guide (8/1/2012) GIFS Open Access RMTN User Guide (8/1/2012) File Service. The Global Telecommunication System (GTS) Internet File Service (GIFS) is a service for World Meteorological Organization (WMO) Regional Association

More information

Ciascuncorsoincludeunacombinazionedigitescolastiche;duegiorni. interieduemezzegiornateselezionatetraleseguentidestinazioni:

Ciascuncorsoincludeunacombinazionedigitescolastiche;duegiorni. interieduemezzegiornateselezionatetraleseguentidestinazioni: Ognann 4 000g v an udn p v n n da70pa v ngna a B S c hp ud a I ng Ec c 8bun ag np c g B L c annab amacc 70d v naz na ànn c,chdannunapp un àd a nuvam c z da u mnddu an c vabb am magg num d a unz dgnnaz

More information

e Videobewaking ov er I P Marty K n o p e rt 1 A l l m z u l l b t g r u m a k h w k h w k z a l z r E p r m a r k t t c m a r k t Video vision: e vor en va n video en in de na ij e oek om st eb ik en

More information

Attachment "A" - List of HP Inkjet Printers

Attachment A - List of HP Inkjet Printers HP Deskjet 350c Printer HP Deskjet 350cbi Printer HP Deskjet 350cbi Printer w/roller-case HP Deskjet 420 Printer HP Deskjet 420c Printer HP Deskjet 610c Printer HP Deskjet 610cl Printer HP Deskjet 612c

More information

Rain Sensor "AWS" TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION

Rain Sensor AWS TYPE CHART and INSTALLATION INSTRUCTION Typ:.N. 9.N. 9 / /g / / / / / up P X 0/0/0, 9/9 0/9 y pug, 09/90/0 / / / / ( L/U 0 ) /g / / P X /09/0, fm P p, 09/9 0/00 / / / / ( D ) /p / /y P X 9/09/0, fm B / E p, p //0, 09/90/0 / / / / (C / B ) /p

More information

Appendix B Intervention Codes

Appendix B Intervention Codes Appendix B Intervention Codes Intervention/Exception Codes The Intervention and Exception Codes field (in the ZCD segment of PharmaNet) provides additional information that may be used by PharmaNet to

More information

Table 1. Quick reference data Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit V F forward voltage I F = 100 ma

Table 1. Quick reference data Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit V F forward voltage I F = 100 ma Rev. 01 19 September 2008 Product data sheet 1. Product profile 1.1 General description General-purpose Zener diodes in a SOD323 (SC-76) very small Surface-Mounted Device (SMD) plastic package. 1.2 Features

More information

Practice Writing the Letter A

Practice Writing the Letter A Aa Practice Writing the Letter A A a A a Write a in the blank to finish each word. c t re h d Write A in the blank to finish each word. nn US ndy Bb Practice Writing the Letter B B b B l P b Write b in

More information

TRUCK MODEL BY SERIAL NUMBER PREFIX - 24 June 2010 INTERNAL COMBUSTION POWERED TRUCKS

TRUCK MODEL BY SERIAL NUMBER PREFIX - 24 June 2010 INTERNAL COMBUSTION POWERED TRUCKS INTERNAL COMBUSTION POWERED TRUCKS SERIAL NO. PREFIX MODEL ENGINE HYDRAULIC ELECTRICAL OPERATION AND FUEL / TRANS. BRAKE TYPE SERVICE MANUAL MODEL - DISPLACEMENT CERTIFICATION SCHEMATIC SCHEMATIC MAINTENANCE

More information

Standard Wire & Cable Co.

Standard Wire & Cable Co. MIL-DTL-27500 (NEMA WC27500) Cable Designation All MIL-DTL-27500 cables are designated by a combination of digits and letters (not to exceed 6) which indicates the exact construction of each cable. Please

More information

!"#$%!&'! ("%''$)$!$'' )* -+, -./!./! ) 1*5 6*7 (, :*;<,,- =*% >*& 4*(+,!' 8/ 2*7+ - A$$(!$) A!B $ 5"DEF, G!

!#$%!&'! (%''$)$!$'' )* -+, -./!./! ) 1*5 6*7 (, :*;<,,- =*% >*& 4*(+,!' 8/ 2*7+ - A$$(!$) A!B $ 5DEF, G! !"#$%!&'! ("%''$)$!$'' )* -+, -./! )*'./!01234-1966) )*%./! 1*5 6*7 (, 0 8 9 :*;*& 4*(+,!'

More information

Answers to Selected Even-Numbered Problems

Answers to Selected Even-Numbered Problems Answers to Selected Even-Numbered Problems NOTE TO INSTRUCTORS CONSIDERING ADOPTION: Additional content (e.g., FBDs, shear and moment diagrams, etc.) is in the process of being added to this document.

More information

Belgian Onion Soup 6.50 German Potato Pancakes Charcuterie Plate

Belgian Onion Soup 6.50 German Potato Pancakes Charcuterie Plate OUP & APPTIZR Okbf Pz u Of Th Day Wh Hu Ba 4.95 mk amn mu an a vgab am h h gman mua a an bgan nv 95 Bgan Onn u 6.50 Gman Pa Panak Chau Pa v wh u am 7.95 n f u ma an auag gman aam mk fam auag wfaan ham

More information

How Rocket Learned to Read by Tad Hills

How Rocket Learned to Read by Tad Hills wnd dg Iuan 2010 by ad w and ad by ad ad wnd dg ad Indung and h am: wndu, mghy, ggu aphab! an mgn ad wh nw wha b a bu ann dph hm by hm ---- b ad, a yung n--b ad d! nd, h yw bd, a by adng aud hm and hwnm

More information

Sticky Rice Cooking School Voted A Top 3 HotSpot in SA 2009. Sticky News. sticky rice cooking school newsletter

Sticky Rice Cooking School Voted A Top 3 HotSpot in SA 2009. Sticky News. sticky rice cooking school newsletter R C V T 3 H 29 N #4 29 j v M C R C P Y z K R Gvv H K L K D Cb 1 v M C Dv T F T b b Dv T I b b T x R C C v 8 b Dv T v Nvb 29 x 1 v q b b b 3 M C L C R P P W G T W bzz C v T C v b v b q v x x b C x C M L

More information

To Advise the Market of the Annual Reporting to Calculate Syndicates' Deductibles

To Advise the Market of the Annual Reporting to Calculate Syndicates' Deductibles market bulletin Ref: Y4967 Title US Terrorism Risk Insurance Act of 2002, as amended ("TRIPRA 2015"). TRIA reporting Purpose Type From To Advise the Market of the Annual Reporting to Calculate Syndicates'

More information

Acceptance Page 2. Revision History 3. Introduction 14. Control Categories 15. Scope 15. General Requirements 15

Acceptance Page 2. Revision History 3. Introduction 14. Control Categories 15. Scope 15. General Requirements 15 Acceptance Page 2 Revision History 3 Introduction 14 Control Categories 15 Scope 15 General Requirements 15 Control Category: 0.0 Information Security Management Program 17 Objective Name: 0.01 Information

More information

6 Commutators and the derived series. [x,y] = xyx 1 y 1.

6 Commutators and the derived series. [x,y] = xyx 1 y 1. 6 Commutators and the derived series Definition. Let G be a group, and let x,y G. The commutator of x and y is [x,y] = xyx 1 y 1. Note that [x,y] = e if and only if xy = yx (since x 1 y 1 = (yx) 1 ). Proposition

More information

Special Advertising Section

Special Advertising Section S Ad S Nw Yk H F S B R, f d -kd f kwd wkf, h G Rh, Nw Yk R d k d b. By S H. B Th d f h -y G Rh, Nw Yk R f: 18 d d, xy j k, f h w hh- d 7% f h wd y f fh w. By y, h wh h d f b. Y h f y f, y d b k d h I Dy

More information

CR 16-1 (ALL LANDS) CSU 12-20 (ALL LANDS) LN 14-2 (ALL LANDS) TES 16-2 (ALL LANDS) NGP TL 15-05 (ALL LANDS) NGP CSU 16-06 (ALL LANDS)

CR 16-1 (ALL LANDS) CSU 12-20 (ALL LANDS) LN 14-2 (ALL LANDS) TES 16-2 (ALL LANDS) NGP TL 15-05 (ALL LANDS) NGP CSU 16-06 (ALL LANDS) PARCEL NUMBER PARCEL DESCRIPTION PARCEL STIPULATIONS 07-13-44 SDM 105589 SDM 97300-H9 SEC. 13 NWNE; (ALL LANDS) 07-13-45 SDM 105590 SDM 97300-H8 07-13-46 SDM 105591 SDM 97300-JX 07-13-47 SDM 105592 SDM

More information

Genealogic Study in Down Syndrome Mervat. M. Hashishe From the Department of Human Genetics, Medical Research Institute, Alexandria University, Egypt

Genealogic Study in Down Syndrome Mervat. M. Hashishe From the Department of Human Genetics, Medical Research Institute, Alexandria University, Egypt Gg Suy Dw Sy Mv M H F D f Hu G, M R Iu, Ax Uvy, Egy Ab: Gg f 66 w y (Dw Sy) g by y w u T gu u 98 ( f ) w g gy g x w Gg f w u, fquy f guu g vg bg ff g f w P guy bg ff w gf Sgf fquy f guy bg ff w fu y g

More information

5 to 220 Volt DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS

5 to 220 Volt DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR POWER 600 Watt STAND-OFF VOLTAGE 5 to 220 Volt Recongnized File # E210467 FEATURES For surface mounted applications in order to optimize board space. Glass passivated

More information

Engineering. Installation Manager. Installations Manager (Gas Qualified) Whole House Assessors. Whole House Assessors (Gas Qualified)

Engineering. Installation Manager. Installations Manager (Gas Qualified) Whole House Assessors. Whole House Assessors (Gas Qualified) Apply via Engineering Role title BG12451 Installation Manager BG13779 Installations Manager (Gas Qualified) BG12450 Whole House Assessors BG13931 Whole House Assessors (Gas Qualified) BG12544 BMS Commissioning

More information

Business Electricity Suppliers Electricity suppliers can supply all of Great Britain unless stated otherwise.

Business Electricity Suppliers Electricity suppliers can supply all of Great Britain unless stated otherwise. Business Electricity Suppliers Electricity suppliers can supply all of Great Britain unless stated otherwise. AEP ENERGY SERVICES 6 th Floor, Berkeley Square W1J 8 AP Tel: 020 7659 4000 Fax: 020 7659 4001

More information

Part Number Product Currency MSRP Lexmark Monochrome Laser Printers

Part Number Product Currency MSRP Lexmark Monochrome Laser Printers Lexmark Monochrome Laser Printers Lexmark E120 Extended Warranty 2348365 Advanced Exchange Per Call - E120 USD $288.00 2348367 OnSite Repair Per Call - E120 USD $579.00 2348366 On Site Exchange Per Call

More information

2. SALESMATERIALSStudentswithorwithoutsmartphonesareabletofacilitatethesalewiththesales materialsprovidedintheirstarterkit,aswelasonourwebsite.

2. SALESMATERIALSStudentswithorwithoutsmartphonesareabletofacilitatethesalewiththesales materialsprovidedintheirstarterkit,aswelasonourwebsite. T GA Tym wamcm mk y!wm,wy Wyykb, mw: 1 PREENTATIONAPPwmqwyymk wwmtmmmbb FBLAby,yw,y m 2 ALEMATERIALwwmbw mk,wwb 3 GOALETTINGHEETEb Tm,mkyyw 4 REVENUECALCULATORM ybywm w mbwb 5 INTRUCTIONALWEBINARP AMCM

More information

Vehicle Identification Numbering System 00.03

Vehicle Identification Numbering System 00.03 Vehicle Identification Numbering System 00.03 IMPORTANT: See Subject 050 for the vehicle identification numbering system for vehicles built before May 1, 2000. Federal Motor Vehicle Safety Standard 115

More information

Colour Function Sheet

Colour Function Sheet WIRE FUNCTIONS Colour Code B Black G Green K Pink LG Light Green N Brown O Orange P Purple R Red S Slate U Blue W White Y Yellow Colour Function Sheet B Ground BG Fuse A3 to Compressor Clutch 5 BK Bulb

More information

SSN: This field shows the Social Security number(s) (SSNs) that were used as one of the Business Objects search data; the default is 000000000.

SSN: This field shows the Social Security number(s) (SSNs) that were used as one of the Business Objects search data; the default is 000000000. Refreshed 06/11/2007 9:02:48 AM Department of Human Services QN-112 SVES Title II SSA Retirement, Survivors, Disability and Health Insurance Benefits Information SSN: 123-45-6789 Birth Month: ALL Birth

More information

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a Windows XP with Service Pack 2 Installation Guide T h i s set u p g u i d e w i l l g u i d e y o u t h r o u g h t h e st ep s r eq u i r ed t o i n st a l l W i n d o w s X P ser v i c e p a c k 2 o

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

1.!"#$"%& '()*+($")",-- ".$/0"!/1-2

1.!#$%& '()*+($),-- .$/0!/1-2 1.!"#$"%& '()*+($")",-- ".$/0"!/1-2 1.1.!"#$%"&'#'()* + &,-,.)) /0102 &0/+)%)* '3&0/'+0.)* 2 1.2. 40/+)%), 5"#$%"&'#'()2,65'(' 7'18'10 + 7,10('()5,..11 1.3.!"#$%"&.9, 7&05%)5) &,3,.50 + '3&0/'+0.)) ('3'6.'+0.),

More information

Exercise Set 3. Similar triangles. Parallel lines

Exercise Set 3. Similar triangles. Parallel lines Exercise Set 3. Similar triangles Parallel lines Note: The exercises marked with are more difficult and go beyond the course/examination requirements. (1) Let ABC be a triangle with AB = AC. Let D be an

More information

Chapter. CPT only copyright 2008 American Medical Association. All rights reserved. 9Ambulance

Chapter. CPT only copyright 2008 American Medical Association. All rights reserved. 9Ambulance Chapter 9Ambulance 9 9.1 Enrollment........................................................ 9-2 9.2 Emergency Ground Ambulance Transportation.............................. 9-2 9.2.1 Benefits, Limitations,

More information

www.ktmschnellversand.de

www.ktmschnellversand.de w.ktmschnellversand.de INDEX SPARE CONNECTORS AA-AR SPARE CONNECTORS AS-BK SPARE CONNECTORS BL-BZ SPARE CONNECTORS CA-CP 1x 2x 3x 4x SPARE CONNECTORS CQ-DM SPARE CONNECTORS DN-EL 5x 6x x x All information

More information

Postal Premium Rates for the Federal Employees Health Benefits Program

Postal Premium Rates for the Federal Employees Health Benefits Program Alabama Aetna HealthFund Alaska Aetna HealthFund Arizona Aetna HealthFund Arizona Aetna Open Access High Self WQ1 197.12 224.29 190.89 33.40 6.79 High Family WQ2 492.84 542.32 428.27 114.05 27.63 Arizona

More information

AP1910 Anwell Semiconductor Corp.

AP1910 Anwell Semiconductor Corp. Universal High Brightness LED Driver Controller Features Buck system efficiency:>90% Open loop peak current controller Internal 8~450V linear regulator Constant Current LED Driver LED string from one to

More information

Exercises with solutions (1)

Exercises with solutions (1) Exercises with solutions (). Investigate the relationship between independence and correlation. (a) Two random variables X and Y are said to be correlated if and only if their covariance C XY is not equal

More information

The Spread of the Credit Crisis: View from a Stock Correlation Network

The Spread of the Credit Crisis: View from a Stock Correlation Network P unich Personal epec rchive he pread of the redit risis: View from a tock orrelation Network eginald mith Bouchet-ranklin Institute 11. November 2008 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15453/ P

More information

ECN# TRIGGER +15V R5 R16 82K C47 B+++ C B+++ R40 R39 220K 220K C31 V2 12AX7 V1 12AX7 22N 400V 470K

ECN# TRIGGER +15V R5 R16 82K C47 B+++ C B+++ R40 R39 220K 220K C31 V2 12AX7 V1 12AX7 22N 400V 470K A C REV Eng ate: Revision escription ECN# RIGGER +V A R R0 AC PRIMARY REAKAAY R C0 C R N F K F P P P R C E CRUNC C 0 N POER F CRUNC 00P J C O XFMR PRIMARY R0 K IC 00N RYV R9 E 00N R K 0K MAC9- C 0K V P

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

Phonics Focus Word Family TEKS Daily Exemplar Texas Treasures

Phonics Focus Word Family TEKS Daily Exemplar Texas Treasures Waxahachie ISD Kindergarten Phonics Continuum Phonics Focus Word Family TEKS Daily Exemplar Texas Treasures Lessons Unit 1: Sharing Ideas and Messages Exemplar Lesson 01: Sharing Ideas Names are made of

More information

An Active Approach to the Teaching of Spelling

An Active Approach to the Teaching of Spelling An Active Approach to the Teaching of Spelling 2012 SPELLING GUIDELINES Spelling is an integral part of the teaching of literacy, and as such, is given priority through a whole school approach. Our aim

More information

Manpower Codes Lookup

Manpower Codes Lookup 00 NO PREFERENCE RECORDED 01 NO RELIGIOUS PREFERENCE 02 SEVENTH-DAY ADVENTIST 04 ASSEMBLIES OF GOD 05 GRACE GOSPEL FELLOWSHIP 06 AMERICAN BAPTIST CHURCHES 07 INDEPENDENT BAPTIST BIBLE MISSION 08 SOUTHERN

More information

1.4. Removing Brackets. Introduction. Prerequisites. Learning Outcomes. Learning Style

1.4. Removing Brackets. Introduction. Prerequisites. Learning Outcomes. Learning Style Removing Brackets 1. Introduction In order to simplify an expression which contains brackets it is often necessary to rewrite the expression in an equivalent form but without any brackets. This process

More information