ก ก ก ก! 3M5 (TISCO Fixed Income Fund 3M5)

Size: px
Start display at page:

Download "ก ก ก ก! 3M5 (TISCO Fixed Income Fund 3M5)"

Transcription

1 ! 3M5 (TISCO Fixed Income Fund 3M5) : * :!G=:;< H>89I:I!!=;?;8 I<>AG>J99?K89 I;=?==:9 * :E8:;< 9;: N=9 * :?: I:! 3M5 * :E8EF! I9!= ;?? ;?;8!: * :E8! 3M5!GM?FCM!8 E;... I9!G??88!! * I<>A: :=GI=I::9H? 1

2 8 3M5 (TISCO Fixed Income Fund 3M5 : TFUND3M5) ;C :;< 57 ; 8! 10 B (BBC4 ) 18 EFGH ;=? 75C ; 2555?=? :9< J 67 6<9/ L 6<9/ 67 8 M NJ 9O6<9/79O <: <NNE;?NE;? 8 P<;4Q8 ;7J;7 R8<;;7 58=95.<.. N =95.<.. 9O J45T UB ; :E:=< J 79O57 ;<9 79 W5X<7NE;? QW J =8 5< J 79O :9< J 54YR8NZZYW;<74 85N46[ N6<<8; ;54NC9? E8\N 458;:N6<<8; (hedging) N: 4 5<N=>?8 N YR8 :Q5N<74NBX7NZZJ 9O; J 79OT :9< J 85N NB45 7U8C8N48PX84785C< (non-investment grade) ee9=8 N NB:NN NB45 7U8C8N48PXJ N NB85C< (investment grade) W=98 < 7 N N :957< J 857NB:NN NB45 7U8C8N46<98PX (unrated securities) 6<985<NG=9WNZZYW; <74 6L (structured note) 8:9NB:5X<7 74;< 8E85WR :P<B6 W8 < 4 U7 PX< Y 74;< 8 W;N6 J B7 74; 755X<7 74;< E85WR [ B7 74; PXC 74;< :9NB[ : 4 7NB 1 B 7 74; YR88NB:< J 74;< N<74 NB;4 57;HG (benchmark) N4U4NW 67 7e<8;947 1) NP<B6 WEN 3 B44;74 7W HU 8NB:NN NB45 7U8C;X7J 9NB BBB 85458;;BNBEN QBN (spread) ;95= 3 = 4N 8< J 67<9B J N74 ;<9 21 2) NB;9;9N LIBOR 3 B44;74 7W HU 79O8NB:NN NB45 7U8C;X7J 9NB BBB ;;BNBEN QBN (spread) 6<9NB4; \N 458; N6<<8; = 4N 8< J 67<9B J N74 ;<9 79 3M5 8?8 8? 8 WM;:;< 8 :;< = MX= B= 8 :M?F = CCEYF 2

3 $&*$&+!, 1 $&*$&++./!&$ HWPX< 6<95756B7U W 74;< 9:? 1,000,000,000 B ( R8EN < BC4 ) 595NBPX< 8P<B6 :< 9;9N 6<95NBP<B6 8X47 L 8: 5B9;94<< 6<9BYW; 74;< 9;94<95= 3 N N PX< :R< J [ 9;94<7NBB< W 95= 3 J99?:8I;=??[I? PXC 74;< :NBP<9BJ =85P NU9 WPX6<9E85WR WNP<B6 W67 :J PX< ;J < N8I;N89;!??!? 575PX9N < 6<9575 =;?;=[?!? B9;94<BNZUW 4N 8 31 EFGH5Wk!, 2 $&*$&+&"23%# ", PX J:5CN8Y 74;< N8NB<8; 74;< : JM H;J:NWBGN:NW P7 9BB? TW BGN:N (http://www.tiscoasset.com) 78BGN:NPX NB W;NBY 9;94<95= < CR C 8789BW<7 ;BGN:N:96:4N Y 74;< J 67<9BJPX< BP7 4TBY?WBGN:N PXN8Y5CU9 [ UTm? <4N 88N8Y6<9W75eE9N8:7;J 5 n. o UT WBNZU96;4N BNZU:Y 45; B<:. :N 58 BNZU4NBQ 8 N7 - Q :N (5U ) N JZ7 <W8BNZU Q ; :N(5U ) W N<5 <W8BNZU Q ;E=U;? :N(5U ) W NNU;Q <W8BNZU Q E :N(5U ) N JZ7 <W8BNZU Q O;Q; :N(5U ) W NE< : <W8BNZU Q ; :N(5U ) W;7;4 E<X <W8BNZU =H? 5NBY 74;< 6B7[ 2 6BB NBY 74;< 6BBN 5N : BGN:N:9 NBY 74;< N 5NeE9P<B6 J67PXC 74;< 9;94< 95= 3 J N74 57 ;47;<9 90 W5X<7 74;< 8E85WR WPXC 74;< 67<9; ;BGN:N:96:4N NBY 74;< N 5NJPX< BP7 4TBY?WBGN:N?=H : 5X<7 74;< = 4N 8< = B 5X<7 74;< W4N NBY 74;< N 5N = B N N 5X<7 74;< 8E85WR = 0.20 B BGN:N:9NBY N 5NJ N74 57 ;47 90% W 0.20 B NBY 74;< 6BB : PXC 74;< 5CW; 74;< : ;78BGN:NPX NB W; NBY 9;94<95= < CR ;BGN:N:96:4N W; 74;< JPX< BP7 4TBY? WBGN:N N PXC 74;< 7N8W; <74 [ 4< 2 4N 7 4N W; 74;< PXC 74;< 577N8W; 5H;J 4N 6<94<8 BGN:N:9C47PXC 74;< 5459?8:9< 7J B< CN 3

4 E:8=A9X!??? BGN:N:957 W; 75B 74;< W @ ;X7J B<YR8;5C8 8;X7J 45CRNE;? WB<N<746<9BGN 74 YR8:NJ5WR 6<9 :5J BGN:N:RW4 Q8:9tQ9NBN8Y :N 6<9/ 74;< NBPX< 8[ B<5N (US Person) N N PX< PXNB 74;< (6<467=) :96 J 4<8:Y N8Y 74; < J 4<8<9B; NB 74;< (6<467=) 47 5JU7 US Person 6<95BNZUYW; 74;< E8J 5W US Person N BGN:N:E8559O8 J E<5W9O8 J 8::9 WR J ;C47NB 45T UB:PXC 74;< 6<4 N :96:9O8E855JBJ NUU4 74 W5X<NZ 8?=8 8 ;?? BGN:N:<8 U9 7W; 74;< 67PXC 74;< 85N8W; 74;< W J =N7 (1) BGN:NE:=6<4 545U8;:6<955P<47[ =8WN7 ;NB45T UBWPXX6<P<9;U?6<4 () 5:[ J575C: 7; :7; <NNE;?NE;? W ;755P< (W) 58J 4557NBU9 :<NNE;?NE;? 8< 45 4< YR8N<74;X7 4B5W BGN:N (2) 5N8W; 74;< 46<4 67J U749;94<8BGN:N;N57U9 7W; 74;< J67 PXC 74;< BGN:N EB47NBY 74;< N<7457CX 6<9PXX6<P<9;U?;N57NBW5X<J ; 6W; <N6<9; UU; ;NBY 74;< 857CX N 7:NBY 74;< 8CXN67 1?WR 6<9[ NN67;<9 0.5 WNBY 74;< 8CX (3) 5N8W; 74;< J U749;94<8BGN:NEB47NBY 74;< 57CX 6<9PXX6<P<9;U?;N57NBW5X< J ; 6W; <N6<9; UU; ;NBY 74;< 857CX N 7:NBY 74;< 8CXN67 1?WR 6<9[ NN67;<9 0.5 WNBY 74;< BGN:N:57W; 57NBY 57NBNB<8; 74;< 5N8Y N8W; N8NB<8; 74;< 8NB46<4 :; NBN8Y N8W; N8NB<8; 74;< J =8tN7 (1) <<NNE;?575CYW;5 (2) BGN:NE:=6<4 545U8;:6<955P<47[ =N7 ;NB45T UBWPXX6<P<9;U?6<4 () 5:[ J575C: 7; :7; <NNE;?NE;? W ;755P< (W) 575C 4=5X<7NE;? W ;7[ Q56<9595 () 5:[ 8 JE859;U?WPXC 74;< N BGN:N:957W; 57NBY 57NBNB<8; 74;< 5N8Y N8W; N8NB<8; 74;< 8NB46<4 :9 ;NBN8Y N8W; N8NB<8; 74;< 5 ()(W) () N 4 67NBP7 PN : N =95.<.. (3) =8 45< J <NNE;?NE;? J 79O 6<95=?N7 WR YR87JP<9B7 45;75 N;NZ () <YW;<NNE;?8 45< 575CYW;5 N ee9=8 45< J <NNE;?8YW;J <Y W;<NNE;?67 N 47;<9 10 W5X<7NE;? QW 45 (W) 5=?8J575C6<<8; 79O;7 6<9J575C :9ONB :79O 5 () 58J 4557NBU9 :<NNE;?NE;? 8< 45 4< YR8N<74;X7 4B5WBGN :N 6<9PXX6<P<9;U?T UB4;6<4 (4) [ 57W; 74;< 5N8Y 74;< 8NB46<4 [ ;NBN8Y 74;< 67PX< ee9; 8:tWT:: N7 () BGN:N5N 4N;47PX< ; N M 574 8;4WNB9N [ m 5v5;8;4NB\N 6<9B5m 5747:9[ v5;;v5; 79O 2. J NB 677; 3. 98[ tbn5n88;4nb;r;nne;? ;B<PX5 :5v5; (W) BGN:N575C X:N<X 6<94:BE8BWT::8;4NB<XJ 9NZ 4

5 ?=8H?? E859;U?WPXC 74;< J =8545:[ W9O E8NGC;HE J 9BB< N =95.<..:9OJBGN:N;NBN8Y N8W; N8NB<8; 74;< W [ UN84459;94<8T < N 7N 4 67:9NB45T UB:=95.<.. JW;; 9;94<;NBN8Y N8W; N8NB<8; 74;< X=8??N?!? PXC 74;< 5CNB<8; 74;< 947 H;J <75 8;X7H;JBWBGN:N7 N NB<8; 74;< 5;CR W; 74;< W R8 (n o) E8Y 74;< W R8 (n <;o) 58 W89B4 J :N ;BGN:N:9 7W; YR8N7Q5 ;5NB<8; 74;< 6<9/7B;NBC 74;< 9;9N (C5) Y 74;< J <;JNBPXC 74;< PXC 74;< 5CNB<8; 74;< : W JM H;J:NWBGN:N ;78BGN:N PX NB W;NBY 9;94<95= < CR ;BGN:N:96:4N NB<8; 74;< JPX< BP7 4TBY?WBGN:N N PXC 74;< 7N8NB<8; 74;< <74 [ 4< 2 4N 7 4N NB<8; 74;< PXC 74;< 577 N8NB<8; 74;< 5H;J 4N 6<94<8 BGN:N:9C47PXC 74;< 5459?8:9< 7J B< CN X:? 1) PXC 74;< 5C 74;< ee9=n7 () =8PXC 74;< 74;< JB 5 B 6<9X75WPXC 74;< (W) 74;< 5N8O<;P<Wv5; () 5E N;5JNB; PXNBP<9;U?5E N;5 N BGN:N ;9B; W4 QJ;X7J <;E :WBGN:N8:9E:= 74;< J <NG=98 : 74;< 5 () (W) 6<9 () W 2) 4Q 74;< () PX 6<9PXNB :9;8 W 74;< 8 N W ;9B; 74;< J =8PXNB ;N57;5BNZU 45NBBGN :N57 PXNB :9;<9;J JBWBNZU 6<9;8 7 ;9B; 74;< E5NBW 74;< E5 6J (W) PX :9;7Q5 ;5 74;< J67 ;9B; 74;< J N 30 B7 74;< 10,000 74;OGW 10,000 74; J 4N 8;8 W 74;< WR ;X7NB<;E :WBGN:N () ;9B; 74;< :975B W 74;< J67PX 4[ () 74;< YR8[ 5W 1) 6<9 2) 58<74W ;9B; 74;< :9BN RW5X< 74;< 6<9BGN:N:9 6QJ 74;< J67PX 74;< 6<9PXNB 74;< H;J 10 4N NBN674N CN:4N 8 ;9B; 74;< NBW 74;< 8BC4 5X6BB6<94Q8BGN:N (:) 74;< :9C47T:5BX=?T758 ;9B; 74;< :6: <J 59B; PXC 74;< 6<47 N 9? 575 IG?9;=8?=M?FX? 7 5C55X<7NE;? Q 5X<7 74;< 6<9W;6<9NBY 74;< W P7 4TBY?WBGN:N (http://www.tiscoasset.com)!, 3 $&*$&+!4*%", BGN:N:9 NNBQJ 74;< [ 86 74;< W 45 45NJC47 NNBQJ 74;< J X6BB<T?8BGN:N:N;5JPXC 74;< B 9BB TISCOASSET E-Trade N [ 86 74;< W 45 4;U7 N ;:9J67PXC 74;< H;J 5 4N NBN674N CN:4N 4=5X<7NE;? QW4N YW; 74;< W 5

6 IG?9G9X:8:? C?:8!?!? 8?=G9X?:E8IG? G?8;<N?!? 45 55JB<J<75B<;4N JC 74;< W 47 1 J 3 W: 4 74;< 8: 7;6<4N5W 4 67WW;4 58 N =95.<.. 9O ;7T5 J =85B<J<75B<;4N JC 74;< 47 1 J 3 W: 4 74;< 8: 7;6<4N5 BGN:NBGN<NNE;?8[ :WBNZU6BB57P;U8PXC 74;< (omnibus account) 57 NB96 ;WB<<75B<;4N N J J 3 W: 4 74;< 8: 7;6<4N5 X?=A9? PXC 74;< 5C4:B6 4J JUQ;6<9 JUQ;8 N WBGN:N4TBY? 9X;=!??!? PX< ; 5C78 74; NBWBGN<NNE;?:N :N ONE? CR 6457 N =95.<.. (Help Center) ONE? N 5 ;B;9NBWEE;9B4 Z< YR8[ 5<N=>?8 N =95.<..!, 4 $&*$&+$$+& 8?==A9? 8E;=A ;C;? 5= 2. ;U :N 5 3. <;N? 4P< 4. 4; Q95 5. ;Q C :5QH 6. 4N? 4;<?? 8I==A ; Q ; 2. ;Q C :5QH 6 7 5PX:N 3. 4N 4;< 6 7 5PX:N PXB; :N< (W5X< = 4N C ; 2556) 1. : 4 45N5H;JB:NWBGN : X<7NE;? QW 45 : 23, < B N???? 8E; ; Q ; 2. ;Q C :5QH 6 7 5PX:N PXB; :N< N44UHN=>? 6 7 PXU74;N4 OX ;?49?<;Q?< 5. 4= N? 6 7 N4 tbn 49?6<94B5458; 6. 4N:e 5< PX 4;L};:N< - 7. ; U <7 6 7 PX:N 4 8. ;O O<NG 6 7 PX:N 4 9. ;: NO = ;Q; 6 7 PX:N ;UN; EUN;E;?N 6 7 PX:N ;;ON? U =? 6 7 PX:N U H H 6 7 PX:N 13. ; Q :<4 U 6 7 PX:N < BZ:Z4N~ 6 7 PX:N 15. <ONO 4 U 6 7 PX:N 16. ; E: <O 6 7 PX:N 6

7 17. ;5<;O W54= 6 7 PX:N 18. 4Q 4NU X 6 7 PX:N 19. =Q4N<;? O = ;Q; 6 7 PX:N? 8I9 88?==9 8=I = I9? 1. ;O O<NG ;=EF 8=A == / 8 :9 CFA 9NB 3 :<=? 54;<N; Master of Science in Finance (International Program) / ::BN PX:N BGN<NNE;?:N :N PX:N BGN<NNE;?:N m N Y7 :N PX:N 45 PX:N 45 9B=? 11 k : 4 k8;x7j Q::N < 7 k :<=? 54;<N; BQ:BN=> / Manager Distribution & CRM BGN<NNE;?:N Y5 :N 8RG BGN<NNE;? :N BU7 : 7; 6<9<X N5EN Q? 8RG : 4 k8[ PX:N 6 k Sales Representative BGN 4?? (9O;) :N 7<X < 6<9W; 7

8 2. ;UN; EUN;E;?N? 8=A CISA 9NB ƒ ::BN 54;<N; ; MBA (Finance) ;<N; <;U5< BBA (Accounting) ƒ PX:N 4 BGN<NNE;?:N :N PX:N 4 BGN<NNE;?:N 454= :N PX:NL};BN8YW; BGN<NNE;?:N 454= :N PX:NL};BNZU BGN<NNE;?:N 454= :N ;=EF == / 8 PX:N B 74 B< PX:N B B< 6<9 <;UE BN8YW; X6<9BB YW; 4= NAV W B< :9 NB45T UB: N.<.. [ PX:N J k B=? 18 k : 4 k8;x7j Q::N 17 k : 4 k8;x7j <75 1 k : 4 k8[ PX:N 11 k PXU74;PX:NL};<NNE;? BGN<NNE;?Ym :N J6 9 < J <NNE;?67<X ;;7;? 8I=?=H? BGN<NNE;?:N :N ONE? Q :N (5U ) ONE? BGN<NNE;? :N ONE? , ? F 67 Q 6?U?? (;) :N (5U ) <W8 90 C 6W4<5 WBN E ONE? N : 858 4J NZZ67NPXX6<P<9;U? PXX6<P<9;U?;N5 85v5;J NG9;U?WPXC 74;< 4;? 8?;=?? 67 BGN<NNE;?:N :N <W8 48/ ?UN 9 C. WBN E ONE?

9 ? 8I==[ 67 ;EUN; NU=H5;? ;E:? NO4N UN; 4:N 47O5E ;Q 94~ EBX<;?4N 44N 5BN4 4<< 47 BGN BBNZUQ5 :N <W8 267/1 C.9UGv? ; 1 6W4BY8 WBY8 E ONE? !, 5 $&*$&+6,!*7+# IG=M88?=!8 := PX< 5CBC5W5X<E8558;4NB 8 1) BGN<NNE;?:N :N <W8 48/ ? UN 9 C. WBN E ONE? Website : 2) PX NB W;NBY 74;< W 9

10 8+$! 9HW458;J < 6<96 4B458;5CN ;:45 7U8CWPX (Credit Risk) 1. PX:N :9E:=< J EN W 8PX 575CU9 B;5 Q E=U;?WBGNU N8485=HE 594N 4< 8 6<95455N8 : PX:N :956<949?::N;85P<9B7W ; HE<7W8 < (Liquidity Risk) YR8:8 575C: 7; N MJ 8595H;J 9;94< ;W< (Market Risk) 8P<B6 W NBN4E85WR << 8:::N;7M U7 H495 5 H49< 6<9< NBN4W 8[ ::N;J P< 45CR458;:45PN P4 W NB; (Interest Rate Risk) N :<8; 6<WN B;J < YR8:95P<JW8 C;X7 45PN P ;:WNZZYW;<74 (leverage risk) 458;:< J NZZYW;<74 E8\N 458; ;9;94<6<9N74 J < E8\N 458; N :9WR NB =?6 4 5J WPX:N YR8:575C \N 458;N5 6<9=?P:J; J NBP<B6 85WR ;:N6<<8; (Foreign Exchange Rate Risk) 458; 8:E85WR <<WN6<<8; < R858;B NB < R8 J =8 < J 67 8 W;J 79O 6<9/ L79O J 5458;: 6<<8; 79O5[ <B ;:< J 79O (country and political risk) 67 C;HE 5 < < W9O7M 8 < ;:W:N < <NB9O (repatriation risk) 458;8 575C < 6<9P<B6 <NB9OBC :9E:=< J 85HE<7595NB 9;94<< J 67<9BW :RJ 545 8; ;X7J 9NB8 3. :949?CR::N;7M 8:7P<9BCR NBN4WP<B6 W6<9NB;;7 5856<97 8 : :9E:=< J 85;J<;NB;< J 67<9B :RJ 5458; ;X7J 9NB8 4. PX:N :9E:=< E8\N 458;5 <N=>?8 ;=95E:=458;< / =95< WBGN:N U7 :NN74 < J NZZYW;<74 [ ;<97W W 5. J =8 5< J 79O :9JU85 \N 9 79O[ <B T5: 4 6. BGN:N:9 5C =?6<949?::N;8:95 N5 6<95W9O8 < ;75856<97 8 E88:95CNB<8; < N 7C =?85<8; 6< 7. BGN:N:9ORGW:N 8 W 6<995 ::N;8;7M ;795N94N 7 8:9< J <NNE;?J 67<99O N E85J[ 7< 6<9 <NBW9OW 10

11 !+!, ;B;BNB N74 = 45N84 :IM?F [[?:?>8 (company limit) - < J LWQ E=U;?J 9O85N NB < 57 ;< U8C;X7J N NB85C< - < J LWCBN 79O85N NB < 57 ;< U8C;X7J N NB85C< - < J NE;? 8CBN 85N NB45 7U8C < 57 ;< ;X7J N NB85C< [ PX/X7NZZ - < J NE;? WPX/X7NZZ85N NB45 < 57 ;< U8C;X7J N NB85C< - < J NE;? WPX/X7NZZJ 79O85 < 57 ;< N NB45 7U8C;X7J N NB85C< 8E9 (group limit) - < J NE;? W<75:J<75: R8 < 57 ;< E;CM?F (product limit) - < J L BN L NŒ46< NŒ4NZZJU < 57 ;< < J 74;< < 57 ;< Q5J;5<NNE;?W < 57 ;<

12 $,4 $,26,+#"9*%", 9?8?P=9 N5* ;TB: (;<9)** 1. 9?8;E! % W NAV CN4e<8;WB9;94< BNZUW 7Q5 ;5:N % W NAV Q5 ;5PXX6<P<9;U? % W NAV Q5 ;5 ;9B; 74;< % W NAV Q5 ;58RG< JU:7;N 8;4 8NB< J 79O W5X<7 NE;? Q = 4N 7 4N 8 NB JB6: ) 7JU:7;8 ŽG= 9UN5EN Q? 6<975 W; - J U74 W; 74;< N6 - <N W; 74;< N6 2. 9?8;E!! B<:. NBH9 B<:. NBH Q5 ;5PX4:BBNZU 58:7;: JU:7;8 *** 58:7;: ?8?P= * 7Q5 ;5N<74 ;N5745HG5X<7E85 HGQ:eE9HG8 J 6<9HGN<74:9C[ H9W 45 ** 7Q5 ;5N<74 45HG5X<7E85 HGQ:eE9HG8 J 6<9HGN<74:9C[ H9W 45 *** 7JU:7;8 M 8 ;477NB;< W5X<7NE;? Q **** NAV 5;CR 5X<7NE;? N5N4;5X<7 N5 N 5X<7 N557457Q5 ;5:N 7Q5 ;5 PXX6<P<9;U? 6<97Q5 ;5 ;9B; 74;< = 4N 8 4= 12

13 X?8?P=9I8HIG? N5 ;TB: 7Q5 ;5W; 74; Q5 ;5NBY 74; Q5 ;5NB<8; 74; Q5 ;5 74; 30 B7 10,000 74; OGW 10,000 74; 30 B7 10,000 74; OGW 10,000 74; 5;: BGN:NW4 Q8:9<8; 6<7Q5 ;57JU:7;589B4J ;57C47[ 6WE855 (1) =8BGN:N:9;TB7Q5 ;57JU:7;E85WR 57 ;<9 5 W7Q5 ;57JU:7;H;J B9;94< 1 k BGN:N6::9JPX< B<74 57 ; N (2) =E85N7Q5 ;57JU:7; 47;<9 5 WN7Q5 ;57JU:7;589B4J H;J 9;94< 1 k BGN:N:9958NB5;;W5WPXC 74;< YR85: 4 74;< 45N R8 R8W: 4 74;< 8: 7;6<4N5 (3) =8BGN:N:95<7Q5 ;57JU:7; BGN:N:99O<7Q5 ;57JU:7; N WBGN:N N JZ76<9 N WWPX NB W;NBY 8JU[ C 8J YW; 74;< 13

14 *!!"#$%& 3M5 / ;.$ 2556 M?FX : = 196,142, ;C/M?F M?F;< O;9 (Fixed Deposit) CHINA LIMITED, MACAU BRANCH ( ) O;9 (Fixed Deposit) (Debenture) BANCO BRADESCO USA FIXED RATE NOTE DUE JULY15,2013 (XS ) ITAU UNIBANCO S.A.FIXED RATE NOTE DUE JULY15,2013 (XS ) (Debenture) M?F:;< O;9 (Fixed Deposit) Q :N (5U ) (V ) O;9 (Fixed Deposit) MX= (Bond) EN QBNQ 679O;48 1/182/56 (CB13711A) EN QBNQ 679O;48 4/363/55 (CB13801A) MX= (Bond) (Debenture) XBGN 74 E :N (5U ) N8 1/2552 B C7C k E.O (BECL139A) XBGN T5 B :N (5U ) N8 1/2553 B C7C k E.O.2556 (MBK137A) (Debenture) =? =? 15/7/ /7/ /7/ /7/ /7/2013 1/8/ /9/ /7/2013 9= 8G / G= BBB/ S&P LATIN BBB+ / FITCH A/TRIS A/TRIS 9? / (/=) 40,391, ,311 1,581 46,840, ,000 5,500 3,000?X (=) 40,391, ,391, ,636, ,847, ,484, ,840, ,840, , ,936, ,435, ,521, ,000, ,521,980.79?; M?F X ( 195,795, = ) 198,672,

15 &!!"#$%& 3M5 I! 3M5 * E 8 31 MDAC /02/56-31/05/ /06/55 p 31/05/56! 3M5 2.93% 2.89% 2.99% M?F** (SET Index) 3.22% 3.27% 3.51% * 4NP< W 45eBNB :NWR 4NP< W 45W55BGN:N< ** 7e<8;947 1) NP<B6 WEN 3 B44;74 7W HU 8NB:NN NB45 7U8C;X7J 9NB BBB 85458;;BNBEN QBN (spread) ;95= 3 = 4N 8< J 67<9B J N74 ;<9 21 2) NB;9;9N LIBOR 3 B44;74 7W HU 79O8NB:NN NB45 7U8C;X7J 9NB BBB 85458;;BNBEN QBN (spread) 6<9NB4; \N 458; N6<<8; = 4N 8< J 67<9B J N74 ;<

16 $&%+2", E:=7 NUU4 J W; 74;< W 45 5[ 647 N =95.<.. NBCR45CX WW5X<J NUU4 W 45 9N P<B6 W 74;< 8 W; N 3M559:;< ; N84 8:5< J <NNE;?NE;? 8 [ N74 547N74 < 58 N =95.<.. 9O PX< 4ORG ;B;< W 45 JWJ:7 Y 74;< BGN:N:< J <NNE;?NE;? 8 E8BGN:NU7 ;4N NB8BGN:N< J <NNE;?NE;? 8 E8 45 ;BGN:N:9:NJ59BB 8\N 45WN6;P<9;U? E8J45[ Q57PXC 74;< N PX< 5CWXW5X< < N<748BGN:N PX NB W;NBY 6<9 N =95.<.. 45[ B<6;7:BGN<NNE;?:N :N PX< 5C4:XW5X<8:5P<7N J:< U7 Q5NBB<88;4W 8 N =95.<.. ;P7 W7;? TW N =95.<.. (http://www.sec.or.th) BGN:N ZJE N < J <NNE;?E8 ;:9tBN5:;B=6<99O7M 855BGN:N< 6<9:9P;< N<74JBGN:NB E88BGN:N:95CNB6<9X6<YW;<NNE;?WE N PX< 5C4:X6 4J JUQ;6<9 JUQ;8 N WBGN:N4TBY?WBGN:N (http://www.tiscoasset.com) : =>88 3 r

The Dozenal Society of America

The Dozenal Society of America The Dozenal Society of America Multiplication Tables of Various Bases by Michael Thomas De Vlieger Ever wonder what multiplication tables might look like in alternative bases? The dsa Updated 6 February

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Carrier Locator: Interstate Service Providers

Carrier Locator: Interstate Service Providers : Nmb 1997 Jm K R mm B F mm mm W, 20554 b f f mm B' b Rf Rm, 2000 M, N.W. W, Rm 575. m b b,. (202) 857-3800. b [f m -97.Z] fm F- k ://.f./b/ W W Wb. b fm F- k m b b m (202) 418-0241. : 1 b 1: Nmb f F 1997

More information

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service

ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service ÍNDICE DOCUMENTO (anexo impresso ou sítio da internet) A HPSM_SolutionBrief.pdf B http://www.bomgar.com/products/integrations/hp C Service Catalogs.pdf D Request Management overview.pdf E Incident Management

More information

( )! " # $# # % & ' ( 2550

( )!  # $# # % & ' ( 2550 ( ) ก ก ก ก ก 2550 #!$%!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&' '&' ()*)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'+'

More information

Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two.

Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two. Time Out magazine can be picked up for free outside tube and rail stations on Tuesday mornings in London zones one and two. You can also subscribe to the magazine, here. And throughout the week, Time Out

More information

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal

Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Vom prozessorientierten Wissensmanagement zum intelligenten Engineering-Portal Praxisbericht aus der Entwicklung von Hochauftriebsystemen für Verkehrsflugzeuge KnowTech Stuttgart, 24.-25.10.2012 Thomas

More information

4010A1 5010 Min. Max.

4010A1 5010 Min. Max. IA INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 IA Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 INTERCHANGE CONTROL HEADER 1 R 1 Authorization Information Qualifier ID 2-2 R 00, 03 IA01 IA02 Authorization

More information

G Redes I P de N u ev a en er a c i o n ( I P N G N ) Habilitando la tr ans ic ion h ac ia los N u e v os s e r v ic ios p e r s onaliz ados y de V alor anadido Junio 2 0 0 7 Walter Sanchez C i sco Sy

More information

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i

* D cdicatcd to B ervinu nnd IVoinollnir 1! I ^ D / V Y, S 1 2 P T E M I 1 U U a^t lo G S. ^ ^ U ^ C e i W eahe P a l y e o u d y lealy Suga; gaves Ug gays P k n A na Cnnccn h n lu s w e e k s fc..n nolucon f M u c V n llc y s h S f. T u esd ay nr h b y E n e s,. c o AnlRnM cd S U R C o., B.Bccllalon pl""

More information

cell b l ^ In ruins. W auuwriues said today. r 'f llg lit, aluhg wlui UtfW pnbbb------- -------- b eo sto u u d d d u b s. rs sms

cell b l ^ In ruins. W auuwriues said today. r 'f llg lit, aluhg wlui UtfW pnbbb------- -------- b eo sto u u d d d u b s. rs sms P r r o TfT S5T 0S S 3 Ten-c ro gn brefly BOSE, dho (UP) Proner roed he be dho e Pron Frdy n en cy e o houe e he n BUTTE, Mon. (UP! (UP) Tweny-four proner broke. followng rpge 9 Wc Wednedy ngh lu lef he

More information

K Country Names and Two-Letter Codes K

K Country Names and Two-Letter Codes K PCT Applicant s Guide International Phase Annex K Page 1 K K Annex K includes a list of short names and two-letter codes accepted for use in indicating States, other entities and intergovernmental organizations

More information

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA DILATION THEORY FOR C*-DYNAMICAL SYSTEMS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA DILATION THEORY FOR C*-DYNAMICAL SYSTEMS UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI DILATION THEORY FOR C*-DYNAMICAL SYSTEMS CARLO PANDISCIA DOTTORATO DI RICERCA IN MATEMATICA XVIII CICLO Relatore

More information

The Matrix Cookbook. [ http://matrixcookbook.com ] Kaare Brandt Petersen Michael Syskind Pedersen. Version: November 15, 2012

The Matrix Cookbook. [ http://matrixcookbook.com ] Kaare Brandt Petersen Michael Syskind Pedersen. Version: November 15, 2012 The Matrix Cookbook http://matrixcookbook.com ] Kaare Brandt Petersen Michael Syskind Pedersen Version: November 15, 01 1 Introduction What is this? These pages are a collection of facts (identities, approximations,

More information

i. ' v v v rviog and PromoHng the Growth ol Nlni D A H O, M O N D A Y. A U G U S T 2 2, 1968 2 2, 1966

i. ' v v v rviog and PromoHng the Growth ol Nlni D A H O, M O N D A Y. A U G U S T 2 2, 1968 2 2, 1966 W eahe Fa, Paly Cloudy Tuesday V O L. 4 8, N O. 129 R T O Q U K E R E F U G E E S ll e o h e ew buldlngs le s ohnson Sa s L o WSHNGTON ( P) P e s s a e al l o w w e beca he eans o unl ed des have he owe

More information

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES

SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES SUPPORTING THE WAR ECONOMY IN THE DRC: EUROPEAN COMPANIES AND THE COLTAN TRADE FIVE CASE STUDIES AN IPIS REPORT January 2002 1 Research: Jeroen Cuvelier and Tim Raeymaekers, IPIS Editors: Marc-Olivier

More information

New technologies for your growing b usiness from L ink sys p c o. c o m ) L C h a c o u M a g Andrej Petreski (a etresk@ isc inksy s nnel Ac nt na er - Adria tic s 21.- 23.0 5. 20 0 7. I n t r a L o g

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

VALU PROBL FOR NONLI SECOND ORDER

VALU PROBL FOR NONLI SECOND ORDER Journal ofapplied Mathematics and Stochastic Analysis 4, Number 1, Spring 1991, 47-69 NOGATIVE SOLUTIONS OF TO-POT BOUNDARY VALU PROBL FOR NONLI SECOND ORDER INTEGRODIFFEKENTIAL EQUATIONS IN BANACH SPACES

More information

INTERMEDIÁRIO MÉTODO RUBANK CLARINETE. Inicie os seus estudos sempre com o acompanhamento de um professor de Clarinete.

INTERMEDIÁRIO MÉTODO RUBANK CLARINETE. Inicie os seus estudos sempre com o acompanhamento de um professor de Clarinete. RUBANK EDUCATONAL LBRARY No 52 MÉTODO RUBANK NTERMEDÁRO CLARNETE nicie os seus estudos sempre com o acompanhamento de um professor de Clarinete A música exalta o espírito humano, é criativa, autoexpressiva

More information

Algebraic Number Theory

Algebraic Number Theory Algebraic Number Theory 1. Algebraic prerequisites 1.1. General 1.1.1. Definition. For a field F define the ring homomorphism Z F by n n 1 F. Its kernel I is an ideal of Z such that Z/I is isomorphic to

More information

VALU PROBL FOR NONLI SECOND ORDER

VALU PROBL FOR NONLI SECOND ORDER Journal ofapplied Mathematics and Stochastic Analysis 4, Number 1, Spring 1991, 47-69 NOGATIVE SOLUTIONS OF TO-POT BOUNDARY VALU PROBL FOR NONLI SECOND ORDER INTEGRODIFFEKENTIAL EQUATIONS IN BANACH SPACES

More information

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ ELSEVIER Ophthal. Physil. Opt. Vl. 19, N. 4, pp. 279-285, 1999 0 1999 The Cllege f Optmetrists. Published by Elsevier Science Ltd All rights reserved. Printed in Great Britain 0275-5408/99 $20.00 + 0.00

More information

ZERO-SUM TWO-PERSON GAMES

ZERO-SUM TWO-PERSON GAMES Chapter 20 ZERO-SUM TWO-PERSON GAMES T.E.S. RAGHAVAN* University of Illinois at Chicago Contents References Appendix, by T. Radzik and T.E.S. Raghavan. Duels 757 761 *The author would like to thank Ms

More information

I- V. ; :... . PageA6 s i s. I. e. W henw egobackin,w cd< /c don t ^ >imi ihdenvbrldin S ^ H. 5 L ife ; p re s s. S rill,.

I- V. ; :... . PageA6 s i s. I. e. W henw egobackin,w cd< /c don t ^ >imi ihdenvbrldin S ^ H. 5 L ife ; p re s s. S rill,. - V. ; :... ṃ j lt C" tl7 : 1 C 7 S c t tl C. Eho/92hd year. No. 1292 9 -.. Frday, K 50 ccncs n c s G o o d m o r q x RNNG [Je rome re ejects $ >13 mll lonsch( lool boe d ssue W e a t h e r... y. " ~ -

More information

6 Commutators and the derived series. [x,y] = xyx 1 y 1.

6 Commutators and the derived series. [x,y] = xyx 1 y 1. 6 Commutators and the derived series Definition. Let G be a group, and let x,y G. The commutator of x and y is [x,y] = xyx 1 y 1. Note that [x,y] = e if and only if xy = yx (since x 1 y 1 = (yx) 1 ). Proposition

More information

Attachment "A" - List of HP Inkjet Printers

Attachment A - List of HP Inkjet Printers HP Deskjet 350c Printer HP Deskjet 350cbi Printer HP Deskjet 350cbi Printer w/roller-case HP Deskjet 420 Printer HP Deskjet 420c Printer HP Deskjet 610c Printer HP Deskjet 610cl Printer HP Deskjet 612c

More information

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only

An ti-glia din IgA kit. An ti-gliad in Ig G k it D I A G N O S T I C S. Enzyme-linked immunosorbent ass ay ki t For in vitro diagnostic use only Labmaster ELISA tests: Anti-Gliadin Ig A kit 1 00 4 Anti-Gliadin Ig G kit 1 00 3 Tro po nin I ELISA kit 1006 Labmaster TR-FIA test s: Enter ola cton e kit 2001 Equol kit 2 00 2 Genistein kit 2 00 3 Daidzein

More information

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday

QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1 Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday GEORGE LUSZTIG QUANTUM GROUPS AT ROOTS OF 1" Dedicated to Jacques Tits on his sixtieth birthday ABSTRACT. We extend to the not necessarily simply laced case the study [8] of quantum groups whose parameter

More information

Company Name Address City Prov. Postal Phone Website. Pet Valu 505 Main Street South, Unit 308 Airdrie AB T4B 3K3 403-948-4666 www.petvalu.

Company Name Address City Prov. Postal Phone Website. Pet Valu 505 Main Street South, Unit 308 Airdrie AB T4B 3K3 403-948-4666 www.petvalu. 505 Main Street South, Unit 308 Airdrie AB T4B 3K3 403-948-4666 www.petvalu.com www.globalpetfoods.com Unit #110 400 Main St. NE Airdrie AB T4B 2N1 403-945-3663 115-1800 Market Street, SE Airdrie AB T4A

More information