แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล สายสน บสน น บ ณฑ ตว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล สายสน บสน น บ ณฑ ตว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2555-2559"

Transcription

1 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล สายสน บสน น บ ณฑ ตว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ

2 บทนา บ ณฑ ตว ทยาล ย ได จ ดทาแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลสายสน บสน น ประจาป งบประมาณ เพ อใช เป นแผนกาก บท ศทางการพ ฒนาบ คลากรของบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ในกรอบ ระยะเวลา 5 ป เร มแรกจากการประช มคณะท างานของบ ณฑ ตว ทยาล ยในเด อน กรกฎาคม 2555 ท ได ม การสารวจ ความต องการในการพ ฒนาตนเองของบ คลากรสายสน บสน น ต อมาได ม การประช มปฏ บ ต การร วมก นเม อว นท เมษายน 2556 ณ อ าวนางออลซ ซ นร สอร ท จ.กระบ ส งผลให แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลสายสน บสน นของ บ ณฑ ตว ทยาล ย ได ร บการทบทวนและม ความช ดเจนย งข น พร อมก บขว ญและกาล งใจของบ คลากรในการพ ฒนา ตนเอง บ ณฑ ตว ทยาล ยม ความคาดหว งให แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลฉบ บน เป นเคร องม อพ ฒนาศ กยภาพ บ คคลากรของบ ณฑ ตว ทยาล ย ไปส ผลส มฤทธ ตามเป าหมายท วางไว และพร อมท จะข บเคล อนบ ณฑ ตว ทยาล ยไปส ว ส ยท ศน ท ต งไว ต อไป บ ณฑ ตว ทยาล ย กรกฎาคม 2555

3 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลสายสน บสน น บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจาป งบประมาณ การพ ฒนาทร พยากรบ คคลของบ ณฑ ตว ทยาล ย ถ อเป นก ญแจสาค ญท จะนาองค กรไปส ความสาเร จ แม ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา โดยกองบร หารบ คคล เป นผ ดาเน นการและร บผ ดชอบหล กเก ยวก บการบร หาร ทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ย ส วนบ ณฑ ตว ทยาล ยเป นผ ควบค มด แลบ คลากรสายสน บสน นท ส งก ดใน หน วยงาน และผล กด นส งเสร มให เก ดการพ ฒนาตนเอง เพ มพ นความร เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต างๆ ของบ ณฑ ตว ทยาล ย สาเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค ด งน น บ ณฑ ตว ทยาล ยจ งจาเป นต องม การพ ฒนา บ คลากรอย างต อเน อง เพ อให บ คลากรม ศ กยภาพส งข น สามารถปฏ บ ต งาน และผล ตผลงานท เป นประโยชน ต อ หน วยงาน มหาว ทยาล ย ส งคม และประเทศชาต และย งเป นการเตร ยมความพร อมของบ คลากร ให สามารถรองร บ และเป นผ นาการเปล ยนแปลงต าง ๆ ท จะเก ดข นท งในป จจ บ นและอนาคตอ กด วย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา จ งได จ ดทาแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลสายสน บสน น ประจาป งบประมาณ ให สอดร บก บว ส ยท ศน พ นธก จและนโยบายของมหาว ทยาล ยและบ ณฑ ต ว ทยาล ย โดยกาหนดเป นย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรในภาพรวม ประกอบด วย 5 ม ต ด งน ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic HR Alignment) หมายถ ง การท มหาว ทยาล ยหร อหน วยงาน ม แนวทางหร อว ธ การบร หารบ คคล ด งน - ม นโยบาย แผนงาน และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล สอดคล องก บ เป าหมาย พ นธก จของ มหาว ทยาล ยและบ ณฑ ตว ทยาล ย - ม การวางแผนและบร หารกาล งคน - ม การบร หารกาล งคนกล มท ม ท กษะและสมรรถนะส ง - ม การสร าง พ ฒนา และส บทอดของตาแหน ง

4 ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรมน ษย (HR Operational Efficiency) หมายถ ง ก จกรรมและ กระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ยและหน วยงาน (HR Transactional Activities) ม ล กษณะ ด งต อไปน - ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลม ความถ กต องและท นสม ย - ม ระบบฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ย - ค าใช จ ายในก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล สะท อนผล ตภาพก าล งและความค มค า - ม การใช เทคโนโลย เพ อการบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรมน ษย (HRM Program Effectiveness) หมายถ ง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ย และหน วยงานก อให เก ดผล ด งต อไปน - การร กษาไว ซ งบ คลากรท จาเป นต อการบรรล เป าหมายพ นธก จของส วนราชการ - ความพ งพอใจของบ คลากร ต อนโยบายแผนงานโครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล - ว ฒนธรรมและบรรยากาศการทางานท ก อให เก ดการเร ยนร อย างต อเน อง - ม ระบบการบร หารผลงาน และม ว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการท ม ประส ทธ ผลซ งเช อมโยงก บผลตอบแทน ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดชอบด านการบร หารทร พยากรมน ษย (HR Accountability) หมายถ ง การท มหาว ทยาล ยและหน วยงานจะต อง - ร บผ ดชอบต อการต ดส นใจ และผลของการต ดส นใจด านการบร หารทร พยากรบ คคล และการดาเน นการทางว น ย บนหล กการของความสามารถ หล กค ณธรรม หล กน ต ธรรม หล กมน ษยธรรม - ม ความโปร งใสของการบร หารทร พยากรบ คคล และพร อมให ม การตรวจสอบ ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ต : ความสมด ลระหว างช ว ตและการท างาน หมายถ ง การท มหาว ทยาล ยหร อหน วยงานม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ งจะนาไปส การพ ฒนาค ณภาพช ว ตของบ คลากร ด งน - บ คลากรม ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการทางาน และระบบงาน - ม การจ ดสว สด การและส งอานวยความสะดวกเพ มเต มจากสว สด การตามกฎหมาย - ม การส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารก บเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน และระหว างเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ด วยก นเอง

5 ปร ชญาบ ณฑ ตว ทยาล ย "ค ณภาพค ค ณธรรม ผ นาทางป ญญา เพ อพ ฒนาท องถ น" ว ส ยท ศน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา จ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาหลากหลายสาขา ส งเสร ม โอกาสทางการศ กษาระด บส งของท องถ น ผล ตบ ณฑ ตท เป นผ นาทางว ชาการและว ชาช พท ได มาตรฐานเป นท ยอมร บในระด บสากล ควบค ก บความม ค ณธรรม โดยนาเทคโนโลย มาใช เน นกระบวนการเร ยนร เพ อสร างสรรค ความร อ นส งผลให เก ดการพ ฒนาท องถ น และประเทศชาต พ นธก จ 1. บ ณฑ ตว ทยาล ย ต องประสานร วมม อก บสาขาและคณะเพ อจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาให ม ค ณภาพเน น ค ณธรรมของบ ณฑ ตว ทยาล ยให เป นท ยอมร บของช มชน ว ชาการ และท องถ น 2. บ ณฑ ตว ทยาล ย ต องกระต นส งเสร มให ม การจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา หลากหลายสาขาเพ มข นโดย คาน งถ งความต องการและเพ อการพ ฒนาท องถ น 3. บ ณฑ ตว ทยาล ย ต องกาก บ ด แล ให การจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาเป นไปตามนโยบายของมหาว ทยาล ย ม ความถ กต องตามระเบ ยบ ข อบ งค บ และแนวปฏ บ ต ต าง ๆ ท กาหนดไว โดยคาน งถ งค ณภาพ และมาตรฐาน 4. บ ณฑ ตว ทยาล ย จะต องเสร มสร างให ผ สาเร จการศ กษาจากมหาว ทยาล ยม ความ ภาคภ ม ใจ และม ความม งม นท จะนาความร ไปใช ประโยชน ต อส งคม

6 กระบวนการพ ฒนา แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลสายสน บสน น บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจาป งบประมาณ จ ดประช มคณะทางานบ ณฑ ตว ทยาล ย เพ อแจ งว ตถ ประสงค ของการพ ฒนาแผนฯ สารวจความต องการของบ คลากรในการพ ฒนาตนเองเพ อพ ฒนาความร ในด านต างๆ เช น การศ กษาต อ และฝ กอบรม นาเข าท ประช มเพ อพ จารณาความเหมาะสม จ ดทาแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล บ ณฑ ตว ทยาล ย ช แจงแผนฯให บ คลากรทราบ และสร างความเข าใจ เง อนไขและการดาเน นงานตามแผนฯ ว ธ การพ ฒนาทร พยากรบ คคลสายสน บสน น บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. การปฐมน เทศพน กงานใหม ท จ ดโดยมหาว ทยาล ย 2. การศ กษาด งานท งในและต างประเทศ 3. การประช มปฏ บ ต การร วมก นในบ ณฑ ตว ทยาล ย 4. การส งบ คลากรเข าร วมการอบรม/การประช มส มมนา 5. การส งเสร มให บ คลากรศ กษาต อในระด บท ส งข น 6. On the job training (OJT) 7. KM ด วยระบบพ เล ยง/เพ อนสอนเพ อน 8. การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน

7 การศ กษาด งาน/เสร มประสบการณ การจ ดการความร การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน การเง นและพ สด การจ ดการสาน กงาน ภาษาอ งกฤษ/ภาษาอาเซ ยน Joomla / การทาเว บไซต ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ การจ ดการฐานข อม ล การประก นค ณภาพ งานสารบรรณ การควบค มค ณภาพว ทยาน พนธ และงานต พ มพ นอกเหน อจากว ธ การพ ฒนาทร พยากรบ คคลสายสน บสน นข างต น บ ณฑ ตว ทยาล ยได ดาเน นการส ารวจความ ต องการในการพ ฒนาตนเองของบ คลากรสายสน บสน น ด งแสดงตามตารางท 1 ซ งเก ยวก บการศ กษาด งานและส ง ท สนใจในด านต างๆ เพ อเข าร วมการอบรม ส วนตารางท 2 แสดงสาขาท ต องการศ กษาต อ และป การศ กษาท ต องการศ กษาต อ ม ด งน ตารางท 1 แสดงผลการสารวจความต องการในการพ ฒนาตนเองของบ คลากรสายสน บสน น บ ณฑ ตว ทยาล ย ผลการสารวจความต องการศ กษาด งานและอบรมเพ อพ ฒนาความร นางธนภร จ นตพละ นายสรพงษ เปรมว ร ยานนท นางสาวรชยา วราจ ตเกษม นางศร นวล ส งห มะเร ง นางสาวศ ราณ กรมโพธ นางสาวน ตรา น อยภ ธร นางสาวชลดา พ นภ ย นายศ ร พงษ บร ส ทธ นางสาวเกศ น ทองมาก

8 ตารางท 2 แสดงสาขาท ต องการศ กษาต อ และป การศ กษาท ต องการศ กษาต อ บ คลากร สาขาท ต องการศ กษาต อ ป การศ กษาท ต องการศ กษาต อ นางธนภร จ นตพละ - f นายสรพงษ เปรมว ร ยานนท ว จ ยและประเม นผลการศ กษา b นางสาวรชยา วราจ ตเกษม เทคโนโลย d g นางศร นวล ส งห มะเร ง MBA c f นางสาวศ ราณ กรมโพธ MBA c นางสาวน ตรา น อยภ ธร จ ตว ทยาและการแนะแนวการศ กษา a e นางสาวชลดา พ นภ ย สารสนเทศศ กษา d นายศ ร พงษ บร ส ทธ เทคโนโลย และส อสารการศ กษา b g นางสาวเกศ น ทองมาก การจ ดการส อสารแบบบ รณาการ a e * * ** ** หมายเหต * ป การศ กษาท ม จานวนของบ คลากร 3 คน อย ในช วงของการศ กษาต อ ** ป การศ กษาท ม จานวนของบ คลากรต งแต 4 คนข นไป อย ในช วงของการศ กษาต อ อ กษร a-g ม ไว เพ อการจ บค สาหร บ Job Rotation เพ อเตร ยมการให สามารถทางานทดแทนก น ในเวลาท บ คลากร อย ในช วงของการศ กษาต อ การเตร ยมการรองร บสถานการณ ในกรณ ท บ คลากรศ กษาต อจานวนหลายคน จากการพ จารณาตารางท 2 ซ งแสดงสาขาท ต องการศ กษาต อ และป การศ กษาท ต องการศ กษาต อ พบว าส วนใหญ หล กส ตรท บ คลากรเล อกเป นหล กส ตรปร ญญาโท ภาคนอกเวลา ซ งม ระยะเวลาของหล กส ตรอย างน อย 2 ป แต เน องจากบ คลากรม จานวนจาก ด แม จะเป นการศ กษานอกเวลาปฏ บ ต งาน แต อาจส งผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน ตามภารก จของบ ณฑ ตว ทยาล ยได ด งน น บ ณฑ ตว ทยาล ยควรเตร ยมการเพ อรองร บภารก จต างๆ โดยกาหนดให ม การหม นเว ยนเปล ยนงานก น (Job Rotation) เพ อให เพ อนร วมงานเร ยนร งานของผ ท จะศ กษาต อ และสามารถ ทางานแทนก นได โดยใช ว ธ จ บค ตามต วอ กษร a-g เพ อให บ คลากรเร ยนร งานของอ กฝ าย เช น บ คลากรท ได a เหม อนก น จะต องสอนงานและเร ยนร งานของอ กฝ าย ตลอดจนม การเปล ยนหน าท ปฏ บ ต งานก น

9 การศ กษาด งาน/เสร ม ประสบการณ การจ ดการความร การบร หารความเส ยงและ การควบค มภายใน การเง นและพ สด การจ ดการสาน กงาน ภาษาอ งกฤษ/ภาษาอาเซ ยน Joomla / การทาเว บไซต ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ การจ ดการฐานข อม ล การประก นค ณภาพ งานสารบรรณ การควบค มค ณภาพ ว ทยาน พนธ และงานต พ มพ การประเม นผลสาเร จของแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลสายสน บสน น บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจาป งบประมาณ 2555 สร ปผลการพ ฒนาตนเองของบ คลากรสายสน บสน น บ ณฑ ตว ทยาล ย ณ ว นท 19 ม ถ นายน 2556 ป การศ กษา 2555 บ คลากรของบ ณฑ ตว ทยาล ยได ม ผ ศ กษาต อและสาเร จการศ กษาระด บปร ญญาโท จาก มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร จานวน 1 คน ได แก นางสาวรชยา วราจ ตเกษม ป การศ กษา 2556 ได ม บ คลากรท สามารถสอบผ านการค ดเล อกเข าศ กษาต อตามท ระบ ไว ในแผนฯ จานวน 1 คน ได แก นางสาวน ตรา น อยภ ธร ในสาขาว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนวการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏ นครราชส มา ตารางท 3 แสดงบ คลากรท ได เข าร วมการอบรมเพ อพ ฒนาความร ให แก ตนเองในหล กส ตรต างๆ ในป การศ กษา 2555 ผลการพ ฒนาบ คลากรด านต างๆ นางธนภร จ นตพละ นายสรพงษ เปรมว ร ยานนท นางสาวรชยา วราจ ตเกษม 16 พ.ค56 ว ทยาการจ ดการ 8 ป 55 นางศร นวล ส งห มะเร ง นางสาวศ ราณ กรมโพธ 10-14ม.ค.56 ส งคโปร มาเลเซ ย นางสาวน ตรา น อยภ ธร พค 56 ทรายแก ว ว ลล า 9ม.ค56 27thโสต-เทคโนฯ มอ. หาดใหญ นางสาวชลดา พ นภ ย ม.ค56 ห อง นายศ ร พงษ บร ส ทธ นางสาวเกศ น ทองมาก หมายเหต ในป การศ กษา 2555 ได เข าร วมการอบรมแล ว

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560 แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. การพ ฒนาทร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ

สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ สร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลตามแนวทาง HR Scorecard คร งท 1 ระหว างว นท 18 19 เมษายน 2550 ณ ห องประช มกรมส งเสร มการเกษตร ช น 5 -----------------------------------------

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หาร ๑. HR Scorecard ก บการบร หารในภาคร ฐของไทย HR Scorecard เป นเคร องม อสาหร บใช ประเม นความสาเร จด านการบร หารของ องค กรเพ อนาไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดร

More information

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 1 แผนการบร หาร พ ฒนาและบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 ป จจ บ นคณะเกษตรศาสตร ได ด าเน นจ ดการศ กษา ณ.บ านหมอนไม หม 3 ต าบลป าเซ า อ าเภอ เม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ ม พ นท รวม 92

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น

รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น โครงการพ ฒนาการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การวางแผนทางเด นสายอาช พ และการจ ดการความร ของสาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1 หล กสาค ญในการเล

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan) 1 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง 2 คำนำ แผนพ ฒนาบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม รายงานควบค มภายใน กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๑ กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม http://www.plan.cmru.ac.th/ ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information