แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ ๕

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ. 2553 255๕"

Transcription

1 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ ๕ โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป สาน กงานเขตบางกะป กร งเทพมหานคร

2 ประกาศโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๕... เน องด วยในขณะน การดาเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ฉบ บท ๒ (แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๕๕๒) ได เสร จส นลงตามระยะเวลาท กาหนดแล ว เพ อให การด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป เป นไปอย างต อเน อง ทางโรงเร ยนจ งได จ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๕ ข นเพ อเป นกรอบใน การปฏ บ ต งานของบ คลากรท กคนให บรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนดโดยได ร บการพ จารณาและ เห นชอบจากคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานฯ และกรรมการเคร อข ายผ ปกครองเร ยบร อยแล ว และให ผ เก ยวข องท กฝ ายย ดถ อเป นแนวทางการปฏ บ ต โดยเคร งคร ด ต งแต ว นท ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป นต นไป จ งประกาศมาให ทราบโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (นางล นดา โวหารด ) ผ อานวยการโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป

3 เห นชอบให ใช แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 3 พ.ศ ๕ ลงช อ ประธานกรรมการสถานศ กษาฯ (นายอานวย ส วรรณค ร ) ผ แทนคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ลงช อ ผ อานวยการโรงเร ยน ( นางล นดา โวหารด ) ผ แทนคณะคร และบ คลากรโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป

4 คานา แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท ๓ พ.ศ ๕ ฉบ บน จ ดทาข นเพ อเป นกรอบ ในการดาเน นงานของบ คลากรและผ ม ส วนเก ยวข องในการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป โดยอย ภายใต กรอบของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) สาน กการศ กษา และแผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ฉบ บท 8 ประกอบก บได นาผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ (ฉบ บ ปร บปร ง พ.ศ.2552) รายงานการประเม นตนเอง (SAR) ประจาป การศ กษา 2552 และจากผลการประเม น ตนเองซ งดาเน นการโดยคณะคร กรรมการเคร อข ายผ ปกครอง และ กรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานฯ โดย พยายามรวบรวมข อช แนะท ได ร บมาเป นแนวทางสาค ญในการจ ดทา และเน องจากในป การศ กษา ๒๕๕๒ ท ผ านมา โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ได ร บค ดเล อกให เป นโรงเร ยนน าร องการใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 โดยม โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒประสานม ตร (ฝ ายม ธยม) เป นพ เล ยงใน การดาเน นงานตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลายของกร งเทพมหานคร และ ได ร บความร วมม อจากโรงเร ยนบางกะป ส งก ด สพท.กร งเทพมหานคร เขต ๒ ในการช วยพ ฒนาบ คลากรตาม โครงการโรงเร ยนสหก จ ซ งเป นข อตกลงระหว างกร งเทพมหานครก บสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คณะคร จ งได เห นชอบให ม การปร บเปล ยนร ปแบบของแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนใหม จากเด มท ใช แนวทางตามระบบ Top Star ซ งพบว าไม เหมาะสมก บการดาเน นงานของโรงเร ยน เพ อให สอดคล องก บแนวทาง การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสาน กการศ กษาและแนวทางการตรวจสอบค ณภาพภายนอก โดยย ดแนวทางการ พ ฒนาตามโครงสร างการบร หารงาน 4 กล มงาน ประกอบด วย กล มงานว ชาการ กล มงานงบประมาณ กล มงาน บ คคล และ กล มงานบร หารงานท วไป ม เป าหมายหล กในการพ ฒนา ๓ ด าน ได แก ด านผลผล ต ด านกระบวน การเร ยนการสอน และด านกระบวนการบร หารจ ดการ รวมท งเพ มเต มระบบการประก นค ณภาพภายใน ซ งท ผ าน มาพบว าการดาเน นงานของโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ย งม ข อบกพร องอย หลายประการ ท งย งเป นส วนสาค ญท จะต องเร งดาเน นการให เป นไปตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.๒๕๕๓ ท เพ งประกาศใช เม อ ว นท ๑๑ ม นาคม ๒๕๕๓ ท ผ านมาน ขอขอบค ณคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานฯ คณะกรรมการเคร อข ายผ ปกครอง และ บ คลากรในโรงเร ยนท กคนท ให ความร วมม อและสน บสน นการดาเน นงานและม ส วนร วมในการจ ดทาแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา ฉบ บท ๓ พ.ศ ฉบ บน จนสาเร จล ล วงอ นจะก อให เก ดประโยชน ส งส ดใน การพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ต อไป (นางล นดา โวหารด ) ผ อานวยการโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป 1๖ พฤษภาคม 2553

5 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ข อม ลพ นฐานของโรงเร ยน - ประว ต โรงเร ยน แผนผ งแสดงท ต งและการเด นทาง ทาเน ยบผ บร หารโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป อาคารสถานท สภาพผ ปกครอง โครงสร างการบร หารงาน ข อม ลบ คลากร ระหว างป การศ กษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๒... ๘ - สถ ต น กเร ยน ระหว างป การศ กษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๒ สถ ต งบประมาณ ระหว างป การศ กษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๒ หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ระหว างป การศ กษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๒ เคร อข ายพ ฒนาโรงเร ยน การเข าร วมโครงการนาร องและโครงการทดลองต างๆ ผลงานท ภาคภ ม ใจระหว างป การศ กษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๒ ผลการทดสอบระด บชาต ป การศ กษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๒ ข อม ลการศ กษาต อระหว างป การศ กษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๒ สร ปผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท ๒ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษา โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2552) เปร ยบเท ยบผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ฉบ บท 2 พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2552) ก บผลการประเม นภายนอก (สมศ.) รอบสอง ข อเสนอแนะของ สมศ. จากการประเม นภายนอกรอบสอง... ๒๐ บทท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป - ผลการว เคราะห องค ประกอบโดยรวม (SWOT) ปร ชญานาทาง ค ณล กษณะเด นของน กเร ยน จ ดเด นของโรงเร ยน คาขว ญประจาโรงเร ยน ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย... 25

6 - ย ทธศาสตร ในการพ ฒนา บทท 3 กลย ทธ และแนวทางในการดาเน นงาน - แผนการบร หารงบประมาณของโรงเร ยน แผนการจ ดหล กส ตร ระหว างป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๕ กลย ทธ ในการดาเน นงาน บทบาทและหน าท ของผ เก ยวข อง บทท 4 การกาก บ ต ดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล ภาคผนวก ๑. คาส งแต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผนพ ฒนาการศ กษาฉบ บท ๓ พ.ศ ๕ ๒. คาส งแต งต งคณะกรรมการควบค มค ณภาพการปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาฉบ บท ๓ พ.ศ ๕ ๓. คาส งแต งต งคณะกรรมการต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา ฉบ บท ๓ พ.ศ ๕ ๔. คาส งแต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา ฉบ บท ๓ พ.ศ ๕ ๕. คะแนนสอบทางการศ กษาแห งชาต (O-NET) ป การศ กษา ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ๖. รายละเอ ยดโครงการ ๑๗ โครงการ ๑. โครงการพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนด านคณ ตศาสตร... ๕๒ ๒. โครงการประกวดแข งข นท กษะภาษาอ งกฤษ MBP English Competition. ๕๘ ๓. โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ... ๖๑ ๔. โครงการส งเสร มศ กยภาพด านว ทยาศาสตร... ๖๔ ๕. โครงการค ณธรรมนาความร... ๗๑ ๖. โครงการส งเสร มสหกรณ น กเร ยน... ๗๕ ๗. โครงการส งเสร มศ กยภาพด านเทคโนโลย... ๗๘ ๘. โครงการส งเสร มศ กยภาพด านดนตร และนาฏศ ลป... ๘๕ ๙. โครงการส งเสร มค ณล กษณะย มง าย ไหว สวย รวยน าใจ... ๘๘ ๑๐. โครงการการพ ฒนาคร ส การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ... ๙๑ ๑๑. โครงการการพ ฒนาคร ให ม ท กษะในการทาว จ ยและจ ดทาและเผยแพร ผลงานทางว ชาการท ม ค ณภาพ... ๙๔ ๑๒. โครงการการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาร ปแบบสหก จ... ๙๗ ๑๓. โครงการการบร การว ชาการส ช มชน... ๑๐๐ ๑๔. โครงการปร บปร งโครงสร างและระบบการบร หารงานในโรงเร ยนม ธยม บ านบางกะป... ๑๐๔ ๑๕. โครงการจ ดสร างแหล งเร ยนร ตามแนวพระราชดาร เศรษฐก จพอเพ ยง ในโรงเร ยน... ๑๐๗

7 ๑๖. โครงการระดมท นเพ อพ ฒนาโรงเร ยน... ๑๑๐ ๑๗. โครงการส งเสร มการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ๑๑๔

8 ส ญล กษณ ประจาโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป พระอ นทร ทรงช างเอราว ณ พระเอราว ณเย องย าง ยลอ มพร ทวยเทพเร ยงสลอน แซ ซ อง พาหนแห งอ นทร จอมเทพ กษ ตร ย เฮย พร อมพร างร ศม พร อง เพร ยกให ท ศนา ม ธยมบ านบางกะป ผน กใจ อ ท ศแด พระทรงไอยร อะคร าว นาว ทยะเกร กไกร เป นแก น บ ร นอ ด เก ง เป นส ขน าว แน วต งปณ ธาน (ประพ นธ โดย นายพ ศ ษฐ พยอม อาจารย 2 ระด บ 7 โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ป การศ กษา 2548)

9 บทท 1 ข อม ลพ นฐานของโรงเร ยน ประว ต โรงเร ยน โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ต งอย เลขท 93 ถนนนวม นทร แขวงคลองจ น เขตบางกะป กร งเทพมหานคร หมายเลขโทรศ พท โทรสาร Website ม พ นท 4 ไร 46 ตารางวา เป น 1 ใน 4 โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานครท จ ดการศ กษา เฉพาะระด บช นม ธยมศ กษา เป ดทาการสอนต งแต ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 6 ตามแผนบร หารราชการ ส วนท องถ น ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกร งเทพมหานคร พ.ศ.2528 ซ งม หน าท สาค ญในการจ ด การศ กษาให ตอบสนองต อความต องการของท องถ นโดยตรง เพ อรองร บความต องการของผ เร ยนในพ นท เขต บางกะป และพ นท ใกล เค ยง ได แก เขตบ งก ม เขตลาดพร าว เขตว งทองหลาง เขตม นบ ร และเขตประเวศ ในด าน การจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ม ความแตกต างจากโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา โดยท วไป ค อเป นการดาเน นการเพ อให เป นไปตามว ตถ ประสงค หล กของการจ ดต งโรงเร ยนม ธยมศ กษาของ กร งเทพมหานคร ท ม งส งเสร มให ผ เร ยนม พ นฐานความร ด านว ชาการท ม ค ณภาพ เพ อส งเสร มโอกาสผ เร ยนใน การเข าศ กษาต อในระด บส งต อไป โดยม ประว ต ความเป นมาด งน พ.ศ โรงเร ยนบ านบางกะป ได ร บอน ญาตให เป ดทาการสอนในระด บช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ตาม โครงการโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา จานวน 4 ห องเร ยน พ.ศ ได ร บงบประมาณก อสร างอาคารเร ยน 5 ช น ช นละ 7 ห องเร ยน โดยก อสร างแล วเสร จในป การศ กษา 2542 จ งได ใช เป นอาคารเร ยนของฝ ายม ธยมศ กษา จ ดการเร ยนการสอนช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 น บต งแต เป ดสอนในระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ต งแต พ.ศ เป นต นมา โรงเร ยนบ านบางกะป ได จ ดการเร ยนการสอนให แก น กเร ยนให ม ความเจร ญก าวหน ามาเป นลาด บจนกระท งว นท 13 ก มภาพ นธ 2547 จ ง ได ม ประกาศกร งเทพมหานครจ ดต งโรงเร ยนม ธยมศ กษาจานวน ๒ โรงเร ยน ค อโรงเร ยนม ธยมประชาน เวศน ท แยกต วมาจากโรงเร ยนประชาน เวศน สาน กงานเขตจต จ กร และโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ท แยกต วมาจาก โรงเร ยนบ านบางกะป สาน กงานเขตบางกะป โดยกาหนดให ท งสองโรงเร ยนส งก ดสาน กการศ กษาโดยตรง และ ผ บร หารโรงเร ยนม ฐานะเท ยบเท าผ อานวยการกอง จ ดการเร ยนการสอนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 จานวน 2 ช วงช นค อช วงช นท 3 (ช นม ธยมศ กษาป ท 1-3) และช วงช นท 4 (ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6) ม คร ๒๕ คนน กเร ยน ๕๐๕ คน ต อมาในว นท 14 ก มภาพ นธ 2549 กร งเทพมหานครได ม มต ให โอน โรงเร ยนม ธยมท งสองโรงเร ยนกล บมาส งก ดสาน กงานเขตเด ม และม นโยบายท จะจ ดต งโรงเร ยนม ธยมศ กษาเพ มข น ตามความต องการและความพร อมของแต ละโรงเร ยน จนถ งขณะน เป ดดาเน นการรวมท งส น 4 โรงเร ยนในป การศ กษา 255๒ ท ผ านมาน โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ม น กเร ยน 1,๐๗๔ คน ม ห องเร ยน 3๒ ห องเร ยน ม ข าราชการคร ๕๖ คน คร อ ตราจ างและผ บ คคลภายนอกช วยสอน ๗ คน บ คลากรทางการศ กษาประกอบด วย เจ าหน าท ธ รการ 1 คน และภารโรง 4 คน รวมบ คลากรท งส น ๖๘ คน จากอ ตราการเพ มของน กเร ยนภายใน ๕ ป จาก ๕๐๕ คน ถ งป จจ บ นค ดเป นร อยละ ๑๔๓.๑๗ น บว าเป นการขยายต วท รวดเร วท งจานวนน กเร ยน บ คลากร และงบประมาณ ท งน ส วนหน งเน องจากม การบร หารจ ดการท ด ม ผลสาเร จของน กเร ยนและคณะคร เป นท ประจ กษ รวมท งการช วยก นปล กฝ งให น กเร ยนและบ คลากรท กคนย ดม นในความพอเพ ยงตามแนวพระราชดาร เป นผ ม มารยาทงดงาม ม จ ตใจเอ อเฟ อพร อมจะบร การผ อ น ได ร บคาชมเชยจากผ มาเย อนอย เสมอ จ งได ร บความ เช อถ อและไว วางใจจากผ ปกครองสน บสน นให บ ตรหลานเข าเร ยนเพ มมากข นท กป การศ กษา

10 แผนผ งแสดงท ต งและการเด นทาง ท ต งโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป (13 46' 16.94", ' 48.49) โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป 93 ถนนนวม นทร คลองจ น บางกะป กร งเทพฯ โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป 93 ถนนนวม นทร คลองจ น บางกะป กร งเทพฯ 10240

11 ทาเน ยบผ บร หารโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป นางศ ร พรรณ เจร ญส ข ร กษาการในตาแหน ง 1 ม นาคม เมษายน 2547 นางสาวชน ศา หร งบ ร ดารงตาแหน ง 21 เมษายน พฤษภาคม 2552 นางล นดา โวหารด ดารงตาแหน ง 13 พฤษภาคม 2552 ป จจ บ น สภาพท วไป ล กษณะ / สภาพช มชน สภาพท องถ นโดยรอบโรงเร ยนเป นพ นท เขตเม อง ประกอบด วยสถานศ กษาท สาค ญ เช น สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง มหาว ทยาล ยอ สส มช ญบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต โรงเร ยนบางกะป โรงเร ยนเทพล ลา และ โรงเร ยนม ธยมว ดบ งทองหลาง หน วยงานราชการ เช น สาน กงานเขตบางกะป สถาน ตารวจนครบาลลาดพร าว การเคหะแห งชาต และ ศ นย การค าขนาดใหญ เช น ศ นย การค าเดอะมอลล บางกะป ห างน อมจ ตต ห างเทสโก โลต ส รวมท งเป น ย านท พ กอาศ ยในร ปแบบต างๆ โดยม แฟลตช มชนคลองจ นของการเคหะแห งชาต เป นช มชนท ม ความ ใกล ช ดและม ความส มพ นธ ช วยเหล อก จการของโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป มากท ส ด น กเร ยนส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ร อยละ รองลงมาค อศาสนาอ สลามร อยละ 2.15 และศาสนาคร สต และ ศาสนาอ น ร อยละ 0.65 แหล งเร ยนร ในช มชน พ พ ธภ ณฑ ปราสาท พ พ ธภ ณฑ ก ฬาแห งชาต และ สวนสาธารณะ 8 แห ง

12 อาคารสถานท แผนผ งภายในโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป อาคารเร ยน อาคารประกอบ และอาคารช วคราว อาคารเร ยนป จจ บ นม ๓ อาคาร อาคาร ๑ (อาคารนวม นทร ) ม ๕ ช น ใช เป นห องฝ กค ดคณ ตศาสตร, ห องทะเบ ยน/ว ดผล, ห องพ กคร ช นล างส ดเป นสาน กงานธ รการ,ห องผ บร หาร อาคาร ๒ (อาคารเท ดธรรม) ม 5 ช น ใช เป นห องเร ยนช น ม. 3 6, ห องทดลองว ทยาศาสตร (เคม ช วว ทยา ฟ ส กส ), ห องคอมพ วเตอร, ห องปฏ บ ต การทางภาษา, ห องยาบาล, ห องแนะแนว, ห องจร ยศ กษา และห องประช ม ๑ (ไทรงาม) อาคาร ๓ (อาคารดารงไทย) ม 4 ช น ใช เป นห องเร ยนช น ม. 1 และ ม. 2, ห องล กเส อ, ห องดนตร ไทย/สากล, ห องพ กคร ช นล างส ดเป น ห องสม ด,ห องประช ม ๒ (เฟ องฟ า) อาคารอเนกประสงค (โรงฝ กงาน) ม 2 ช น เป นห องเร ยนอ เลคทรอน กส, ห องการงานอาช พฯ ห องพลศ กษา และห องพ กคร

13 ห อง/ม มสน บสน นการสอน 1) ห องทดลองว ทยาศาสตร 3 ห อง (เคม ช วว ทยา ฟ ส กส ) 2) ห องคอมพ วเตอร 2 ห อง 3) ห องดนตร โยธวาท ต 1 ห อง 4) ห องดนตร ไทย/สากล 1 ห อง 5) ห องปฏ บ ต การทางภาษา 1 ห อง 6) ห องนาฎศ ลป 1 ห อง 7) ห องจร ยศ กษา 1 ห อง 8) ห องประช ม 1 ห อง (ขนาด 4 ห องเร ยน) 9) ห องฝ กค ดคณ ตศาสตร 1 ห อง 10) ห องแนะแนว 1 ห อง 11) ห องทะเบ ยน/ ว ดผล 2 ห อง 12) ห องอ เลคทรอน กส 1 ห อง 13) ศ นย การเร ยนร 4 ห อง 14) ห องการงานอาช พฯ 2 ห อง ๑๕) ห องสม ด ๑ ห อง ๑๖) ศ นย ช วภาพเพ อส งแวดล อม ๑ ศ นย สภาพผ ปกครอง (ข อม ล ณ ว นท 31 ม นาคม 2553) ผ ปกครองโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ส วนใหญ ม ความสนใจเอาใจใส บ ตรหลานและให ความ ร วมม อในการด าเน นงานของโรงเร ยนเป นอย างด โดยเฉพาะผ ปกครองท เป นคนพ นท ด งเด มและหลาย คนเป นศ ษย เก าท ย งคงม ความผ กพ นก บโรงเร ยนเป นอย างด อาช พผ ปกครอง ๓๒.๙๕ ร อยละของอาช พของผ ปกครองโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๐.๘๓ ๔.๖๔ ๑.๒๔ ๑๘.๙๖ ๖.๐๔ ๑.๙๙ ๔.๓๙ ๒๘.๘๑ ร บราชการ พน กงานร ฐว สาหก จ น กธ รก จ ค าขาย พน กงานบร ษ ท ร บจ างท วไป เกษตรกร ข าราชการบานาญ อ นๆ ไม ประกอบอาช พ

14 รายได ของผ ปกครอง ร อยละของรายได ของผ ปกครองโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ป การศ กษา ๒๕๕๓ ต ากว า 10,000 10,001-20,000 20,001-30, มากกว า 30,000 สถานภาพของผ ปกครอง ร อยละของสถานภาพของผ ปกครองโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ป การศ กษา ๒๕๕๓ อย ด วยก น แยกก นอย หย าร าง บ ดาเส ยช ว ต มารดาเส ยช ว ต เส ยช ว ตท งสองคน

15 โครงสร างการบร หารงาน ผ อานวยการโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน และ คณะกรรมเคร อข ายผ ปกครอง คณะกรรมการบร หารหล กส ตร คณะกรรมการนโยบาย แผนงานและประก นค ณภาพการศ กษา รองผ อานวยการโรงเร ยน รองผ อานวยการโรงเร ยน กล มงานว ชาการ กล มงานงบประมาณและพ สด กล มงานบร หารงานท วไป กล มงานบ คลากร งานแผนการปฏ บ ต งาน/ระเบ ยบ/แนวปฏ บ ต งานพ ฒนาหล กส ตร/แบบฝ ก/แบบเร ยน งานพ ฒนากระบวนการเร ยนร ๘ กล มสาระ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน : แนะแนว/ ช มน ม ล กเส อ/ก จกรรมสร างสรรค เพ อส งคม งานว ดผล/ประเม นผล/เท ยบโอน งานทะเบ ยน/สารสนเทศ งานว จ ยเพ อพ ฒนาการศ กษา งานพ ฒนาการใช ส อและเทคโนโลย งานน เทศการศ กษา งานร วมม อ/ส งเสร มว ชาการภายนอก งานห องสม ด งานพ ฒนา/ส งเสร มแหล งเร ยนร งานแผนปฏ บ ต งานงบประมาณ งานจ ดสรร/เบ กจ ายงบประมาณ งานต ดตามการใช งบประมาณ งานระดมท นเพ อการศ กษา งานบร หารการเง น/การบ ญช งานบร หารพ สด งานการร บ/จ าย/เก บร กษาเง น งานจ ดทารายงานและงบการเง น งานแผนปฏ บ ต งานบ คคล งานวางแผนอ ตรากาล ง งานโอน/ย าย/เล อนตาแหน งให ส งข น งานพ จารณาเล อนข นเง นเด อน งานการลาท กประเภท งานประเม นผลการปฏ บ ต งาน งานดาเน นการทางว น ยและการลงโทษ งานทะเบ ยนประว ต งานเคร องราชอ สร ยาภรณ /เช ดช เก ยรต งานประเม น/ส งเสร มการเล อนว ทยฐานะ งานงานส งเสร มค ณธรรม/จร ยธรรม/ และจรรยาบรรณว ชาช พ งานกองท นสว สด การคร / น กเร ยน งานแผนปฏ บ ต งานบร หารงานท วไป งานพ ฒนาเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ งานเทคโนโลย เพ อการศ กษา งานธ รการ/สารบรรณ งานอาคารสถานท /สภาพแวดล อม งานร บน กเร ยน งานก จการน กเร ยน งานประชาส มพ นธ งานจ ดระบบควบค ม/บร หารความ เส ยง งานอ นๆ

16 ข อม ลบ คลากร ระหว างป การศ กษา ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ตาแหน ง ผ อานวยการ รองผ อานวยการ คร คศ คร คศ คร คศ คร ผ ช วย คร จ างภาษาต างประเทศ บ คคลภายนอกช วยสอน 2 3 ๓ เจ าหน าท ธ รการ ภารโรง/คนงาน ประจา ช วคราว รวม ข อม ล ณ ว นท 31 ม นาคม 2553 จาแนกคร ตามกล มสาระการเร ยนร ป การศ กษา ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย ส งคมศ กษา การงานอาช พฯ ศ ลปศ กษา ส ขศ กษาและพลศ กษา ภาษาต างประเทศ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน(แนะแนว/ห องสม ด) รวม ๓ ข อม ล ณ ว นท 31 ม นาคม 2553

17 สถ ต น กเร ยน ระหว างป การศ กษา ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ป การศ กษา ระด บช นช น ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ นร. ห องเร ยน นร. ห องเร ยน นร. ห องเร ยน ม ธยมศ กษาป ท 1 ๒๑๙ ๕ ๓๐๗ ๖ ๒๗๖ ๖ ม ธยมศ กษาป ท 2 ๒๒๗ ๕ ๒๑๗ ๕ ๒๙๖ ๖ ม ธยมศ กษาป ท 3 ๑๖๕ ๔ ๒๑๑ ๕ ๑๙๗ ๕ ม ธยมศ กษาป ท 4 ๙๓ ๕ ๑๒๓ ๕ ๑๑๓ ๕ ม ธยมศ กษาป ท 5 ๗๘ ๔ ๘๒ ๕ ๑๑๗ ๕ ม ธยมศ กษาป ท 6 ๕๕ ๒ ๗๕ ๕ ๗๕ ๕ รวม ๘๓๗ ๒๕ ๑,๐๑๕ ๓๑ ๑,๐๗๔ ๓๒ ข อม ล ณ ว นท ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๓ สถ ต งบประมาณ ระหว างป การศ กษา ๑) เง นงบประมาณประจาป จากกร งเทพมหานครและเง นอ ดหน นร ฐบาล ประเภทงบประมาณ งบกร งเทพมหานคร เง นอ ดหน นร ฐบาล รวม ๒๕๕๐ 1,๒๕๕,๕00.- ๒,๙๒๙,๕00.- ๔,๑๘๕,๐๐๐.- ๒๕๕๑ 1,522,500.- ๓,๕๕๒,๕๐๐.- ๕,๐๗๕,๐๐๐.- ๒๕๕๒ ๑,๖๑๑,๐๐๐.- ๓,๗๕๙,๐๐๐.- ๕,๓๗๐,๐๐๐.- ป การศ กษา ๒) เง นนอกงบประมาณ (เง นบาร งการศ กษา ) ประเภทเง นบาร งการศ กษา เง นบร จาคท วไป เง นบร จาคโดยม ว ตถ ประสงค รวม ๒๕๕๐ 282, ,913 ๒๕๕๑ 249,989 30, ,989 ๒๕๕๒ 224,820 ๓๐๐,000 ๕๒๔,820 ป การศ กษา ข อม ล ณ ว นท 31 ม นาคม 255๓

18 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน เน องจากท ผ านมาโรงเร ยนได เร มใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ในป การศ กษา ๒๕๕๒ ในระด บช นม.๑ และม.๔ การจ ดการเร ยนการสอนจ งคาบเก ยวระหว างหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 และหล กส ตรแกนกลางการศ กษาพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 โดยจ ดแบ งได ด งน ประเภทหล กส ตร ป การศ กษา ๒๕๕๐ ป การศ กษา ๒๕๕๑ ป การศ กษา ๒๕๕๒ หล กส ตรสถานศ กษา ตามหล กส ตร การศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 สองช วงช น 1.ช วงช นท 3 ( ม.๑-3 ) ตาม กล มสาระการเร ยนร 8 กล ม สาระ 2.ช วงช นท 4 ( ม.๔-6 ) เล อก แผนการเร ยน 5 แผนด งน - ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร - ศ ลป คานวณ - ศ ลป ภาษา - ท วไป (คอมพ วเตอร ) - ท วไป (อ เล กทรอน กส ) สองช วงช น 1.ช วงช นท 3 ( ม.๑-3 ) ตาม กล มสาระการเร ยนร 8 กล ม สาระ 2.ช วงช นท 4 ( ม.๔-6 ) เล อก แผนการเร ยน 5 แผนด งน - ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร - ศ ลป คานวณ - ศ ลป ภาษา - ท วไป (คอมพ วเตอร ) - ท วไป (อ เล กทรอน กส ) สองช วงช น 1.ช วงช นท 3 ( ม.๒-3 ) ตามกล ม สาระการเร ยนร 8 กล มสาระ 2.ช วงช นท 4 ( ม.๕-6 ) เล อก แผนการเร ยน 5 แผนด งน - ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร - ศ ลป คานวณ - ศ ลป ภาษา - ท วไป (คอมพ วเตอร ) - ท วไป (อ เล กทรอน กส หล กส ตรสถานศ กษา ตามหล กส ตร แกนกลาง การศ กษาพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สองระด บช น 1. ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1) เร ยนตามสาระการเร ยนร ๘ กล มสาระ 2.ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4) เร ยนตามกล มการเร ยน ด งน ๑) กล มว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร ๒) กล มคณ ตศาสตร -ภาษาอ งกฤษ ๓) กล มภาษาต างประเทศ สาขาว ชาเอกภาษาอ งกฤษ-สเปน 4) กล มอาช วศ กษา ๔.๑) สาขาว ชาเอกคอมพ วเตอร ๔.๒) สาขาว ชาเอกอ เล กทรอน กส ๔.๓) สาขาว ชาเอกอาหาร และการจ ดการ (รวม ๗ สาขาว ชาเอก) หล กส ตรท องถ น ๑..หล กส ตรปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ๒.The World Start With Me - - คร ผ สอนบ รณาการในแต ละกล ม สาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยนตามความเหมาะสม

19 เคร อข ายพ ฒนาโรงเร ยน (ข อม ล ณ ว นท 31 ม นาคม 2553) 1. คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป 2. คณะกรรมการเคร อข ายผ ปกครองน กเร ยน 3. คณะท ปร กษากรรมการเคร อข ายผ ปกครองน กเร ยน ๔. โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒประสานม ตร (ม ธยม) ตามโครงการความร วมม อใน การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย ระหว างกร งเทพมหานคร ก บ มศว.ประสานม ตร 5. โรงเร ยนบางกะป ส งก ด สพท.กร งเทพมหานคร เขต 2 ตามโครงการโรงเร ยนสหก จ ระหว าง กร งเทพมหานคร ก บ โรงเร ยนส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษา กร งเทพมหานคร 6. โรงเร ยนเทคโนโลย บางกะป ตามข อตกลงความร วมม อทางว ชาการ (MOU) 7. ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช ท ศ ตามข อตกลงความร วมม อทางว ชาการ (MOU) ๘. ผ ทรงค ณว ฒ ช วยสอน ๑) นายมนตร ศ ร ว ฒนาวรากร ม ความเช ยวชาญการสอนภาษาอ งกฤษ และฝร งเศส ๒) นางสมพร พงษ สมโภช ม ความเช ยวชาญด านนาฏศ ลป ๓) นายส น แสงไทย ม ความเช ยวชาญด านมวยไทยไชยา ๔) นางก รณา สรรเพชร ม ความเช ยวชาญด านคหกรรมศาสตร ๕) นางฐ ต ร ต เอ ยมเพ ง ม ความเช ยวชาญด านช วภาพเพ อส งแวดล อม ๖) นางสาวส น นท พย ชวก ล ม ความเช ยวชาญด านอาหารและการจ ดการ การเข าร วมโครงการนาร องหร อโครงการทดลองต างฯ 1) โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลายในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ก บโรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร (ฝ ายม ธยม) 2) โครงการ e Learning online กล มสาระฯคณ ตศาสตร ช น ม.1 ระหว าง โรงเร ยนส งก ด กร งเทพมหานคร ก บ สสวท. 3) เข าร วมโครงการในการประเม นผลการศ กษาของน กเร ยนเปร ยบเท ยบก บนานาชาต (PISA : Programme for International Student Assessment) เพ อสารวจความร และท กษะของประชากรอาย 15 ป ด านคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และการอ าน ซ งม ต วแทนโรงเร ยนประเทศไทย 212 โรงเร ยน และท วโลก มากกว าประเทศ โรงเร ยนท งหมด 7,500 โรงเร ยน ผลการประเม นของโรงเร ยน ส งกว าเกณฑ การประเม น ระด บประเทศท กว ชา 4) โครงการทดลองภาวะโภชนาการ การร บประทานอาหารในว ยร น ของคณะ พยาบาลศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมห ดล และมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 5) โครงการความร วมม อระหว าง โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ก บ บร ษ ท แซทเอ ด ซ สเต มไทยแลนด และ บร ษ ท International Data casting ประเทศแคนาดา มอบอ ปกรณ พร อม ระบบพ ฒนาเทคโนโลย การ เร ยนการสอน (Video on demand in classroom) และ เร มทดลองสอน เม อว นท 8 12 ต ลาคม 2550 ว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และภาษาอ งกฤษช น ม ) โรงเร ยนต นแบบการใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2551 กร งเทพมหานคร 7) โรงเร ยนต นแบบจ ดก จกรรมศ นย เพ อนใจว ยร น ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเร ยนใน ส งก ดกร งเทพมหานคร

20 ผลงานท ภาคภ ม ใจ ระหว างป การศ กษา ผลงานน กเร ยน ๑. ด านว ชาการ น กเร ยนได ร บค ดเล อกเป นต วแทนเข าร วมก จกรรมก บหน วยงานภายนอกท สาค ญๆ เช น โครงการ SCG Science Camp มหาว ทยาล ยมห ดล, โครงการห นยนต ปลา สวทช., ค ายส งแวดล อมบ านป มหาว ทยาล ยมห ดล, โครงการแลกเปล ยนเยาวชนระหว างกร งเทพมหานครก บเม องฟ ก โอกะประเทศญ ป น, เม อง ค นหม ง ประเทศจ น, เม องโซเลฟท โอ ประเทศสว เดน,เม องเชอร ดาล ประเทศนอรเวย และได ร บค ดเล อกเป น เยาวชนด เด นระด บประเทศ (น.ส.จาร วรรณ ลาดกาแพง) ๒. ด านก จกรรม รางว ลชนะเล ศและรองชนะเล ศ การแข งข นหมากล อมระด บประเทศ, เหร ยญทอง ก ฬาว ายน า และก ฬาท มน าหน ก ระด บกร งเทพมหานคร, และ ถ วยรวมชนะเล ศการแข งข นล ลาศ จากสมาคม ล ลาศแห งประเทศไทย ฯลฯ ผลงานคร ๑. ผลงานทางว ชาการ รางว ลชนะเล ศการประกวดส อการสอน กล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ และ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ระด บสาน กงานเขตบางกะป ฯลฯ ๒. ด านก จกรรม รางว ลเหร ยญทองแดง การแข งข นหมากล อม ซ พ ออล ผลงานระด บโรงเร ยน ๑. รางว ลชมเชยผลการทดลองงานตามโครงการโภชนาการการร บประทานอาหารในว ยร น ๒. โรงเร ยนต นแบบการใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2551 ๓. โรงเร ยนต นแบบจ ดก จกรรมศ นย เพ อนใจว ยร น ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ผลการทดสอบระด บชาต ป การศ กษา ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ๑. ตารางเปร ยบเท ยบแสดงผลคะแนนสอบ O-NET ระด บโรงเร ยน ระด บส งก ด และ ระด บประเทศ ค าร อยละเฉล ยของช วงช นท 3(ม.3) และช วงช นท 4 (ม.6)ประจาป การศ กษา 2551 ๕552 ลาด บ กล มสาระการเร ยนร ค าร อยละเฉล ย ผลการ เปร ยบเท ยบ 1 ภาษาไทย ลดลง 2 คณ ตศาสตร ลดลง 3 ว ทยาศาสตร ลดลง 4 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ส งข น 5 ส ขศ กษาและพลศ กษา ส งข น 6 ศ ลปะ ลดลง 7 การงานอาช พและเทคโนโลย ลดลง 8 ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ลดลง หมายเหต

21 ๒. ตารางเปร ยบเท ยบแสดงค าร อยละของจานวนน กเร ยนท ได คะแนนสอบ O-NET มากกว าข ดจาก ดล าง ตารางท 1 ค าร อยละของช วงช นท 3 (ม.3) ลาด บ กล มสาระการเร ยนร ค าร อยละ ผลการ เปร ยบเท ยบ หมายเหต 1 ภาษาไทย ลดลง ป การศ กษา 2 คณ ตศาสตร ลดลง ๒๕๕๑ ไม ม 3 ว ทยาศาสตร ลดลง การสอบ 4 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ลดลง 5 ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ลดลง ตารางท 2 ค าร อยละของช วงช นท 4 (ม.6) ลาด บ กล มสาระการเร ยนร ค าร อยละ ผลการ เปร ยบเท ยบ 1 ภาษาไทย ลดลง 2 คณ ตศาสตร ลดลง 3 ว ทยาศาสตร ส งข น 4 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ส งข น 5 ส ขศ กษาและพลศ กษา ส งข น 6 ศ ลปะ ลดลง 7 การงานอาช พและเทคโนโลย ลดลง 8 ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ลดลง หมายเหต ตารางท 3 ค าร อยละเฉล ยของช วงช นท 3(ม.3) และช วงช นท 4 (ม.6) ประจาป การศ กษา ลาด บ กล มสาระการเร ยนร ค าร อยละเฉล ย ผลการ เปร ยบเท ยบ หมายเหต 1 ภาษาไทย ลดลง 2 คณ ตศาสตร ลดลง 3 ว ทยาศาสตร ลดลง 4 ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ส งข น 5 ส ขศ กษาและพลศ กษา ส งข น 6 ศ ลปะ ลดลง 7 การงานอาช พและเทคโนโลย ลดลง 8 ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ลดลง

22 ข อม ลการศ กษาต อระหว างป การศ กษา ๒๕๕๐-๒๕๕๒ สถ ต การศ กษาต อของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท ๓ จบช นม ธยมศ กษาป ท ๓ ป การศ กษา /ร อยละ น กเร ยนศ กษาต อในระด บ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ สายสาม ญ สายอาช พการศ กษา (ปวช.) การศ กษานอกระบบฝ กอาช พและ สารพ ดช าง ประกอบอาช พ ไม ศ กษาต อและไม ประกอบอาช พ ต ดตามไม ได รวมจานวนผ สาเร จการศ กษา/คน ๑๖๓ ๑๘๙ ๑๙๗ สถ ต การศ กษาต อของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท ๖ จบช นม ธยมศ กษาป ท ๖ ป การศ กษา /ร อยละ น กเร ยนศ กษาต อในระด บ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ มหาว ทยาล ยของร ฐ มหาว ทยาล ยเอกชน ศ กษาต อต างประเทศ สถาบ นฝ กอาช พระยะส น ประกอบอาช พ ไม ศ กษาต อและไม ประกอบอาช พ ต ดตามไม ได รวมจานวนผ สาเร จการศ กษา/คน ๕๒ ๗๔ ๗๔ หมายเหต มหาว ทยาล ยของร ฐ ท น กเร ยนสามารถสอบเข าศ กษาต อได ได แก มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒประสานม ตร สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหาร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ฯลฯ

23 สร ปผลการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ฉบ บท 2 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษา โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2552) จากการพ ฒนาโรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป ในรอบ 3 ป ท ผ านมา เป นการดาเน นงานโดยม งเน นการ พ ฒนาในท กด านไปด วยก นเพ อให เก ดความสมด ลต อผ เร ยนท งทางร างกาย สต ป ญญา อารมณ และจ ตใจ รวมท ง การพ ฒนาบ คลากร อาคารสถานท ตลอดจนความส มพ นธ ช มชน ซ งผลการดาเน นงานม ท งส วนท ประสบ ความสาเร จและส วนท จะต องแก ไขปร บปร ง โดยสามารถสร ปผลการพ ฒนาได ด งน ๑. กล มงานว ชาการ โรงเร ยนม ธยมบ านบางกะป สามารถพ ฒนาและปร บเปล ยนการบร หารงาน ว ชาการจากเด มเป นเพ ยงการเพ มโอกาสทางการศ กษาท ม งส งเสร มให ผ เร ยนม ประสบการณ และความพร อมทาง สายอาช พตามแนวทางโรงเร ยนขยายโอกาสท วไป เป นการดาเน นงานเพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค หล กของ การจ ดต งโรงเร ยนม ธยมศ กษาของกร งเทพมหานคร ท ม งส งเสร มให ผ เร ยนม พ นฐานความร ด านว ชาการท ม ค ณภาพและม ความพร อมในการศ กษาต อในระด บส งข นท งสายสาม ญและสายว ชาช พ โดยเฉพาะในระด บช น ม ธยมศ กษาตอนปลายท น กเร ยนสามารถเข าศ กษาต อในมหาว ทยาล ยท ม ช อเส ยงในหลายสถาบ น โดยม สถ ต การศ กษาต อในสถาบ นการศ กษาของร ฐเฉล ยส งถ งร อยละ ๘๔.๗๖ ผลงานด านก จกรรมปรากฏว าน กเร ยนได ร บ ค ดเล อกเข าร วมโครงการแลกเปล ยนเยาวชนในต างประเทศ (สว เดน นอร เวย ญ ป น เกาหล ) ม จานวนส งกว า โรงเร ยนอ นๆ ในส งก ดเด ยวก น และม ค าเฉล ยผลการทดสอบระด บชาต (ONET) ส งกว าระด บประเทศในหลาย ว ชา ม การแก ไขและพ ฒนาหล กส ตรท ง 8 กล มสาระฯและสามารถขยายสาขาว ชาเอกสาหร บช นม ธยมศ กษา ตอนปลาย จาก 3 เป น 8 สาขาว ชาเอก พ ฒนากองล กเส อว สาม ญ และส งเสร มก จกรรมสร างสรรค ส งคมแก น กศ กษาว ชาทหารจนเป นท ยอมร บโดยได ร บเช ญเป นต วแทนกร งเทพมหานครเข าร วมก จกรรมและพ ธ การ สาค ญๆ ท งในระด บท องถ นและระด บชาต สาหร บผลงานท ปรากฏช ดเจนและเป นท ภาคภ ม ใจ ๓ ด าน ได แก ผลงานด านเทคโนโลย ดนตร และ นาฏศ ลป ผลงานด านเทคโนโลย ประกอบด วยก จกรรมส งเสร มศ กยภาพและท กษะผ เร ยนท หลากหลาย เช น ช มน มว ทย โทรท ศน ท ส งเสร มศ กยภาพน กเร ยนจนสามารถใช และให บร การด านการส อสารใช ส อและ เทคโนโลย ท งภายในและนอกโรงเร ยน ก จกรรมช มน มว ทย ส อสาร ท ม งเน นให น กเร ยนสามารถใช และให บร การ การส อสารท งภายในและนอกโรงเร ยนโดยม การจ ดก จกรรมท น กเร ยนท กคนได ม ส วนร วมอย างต อเน อง จนเป นท ร จ กและยอมร บของผ ปกครองและประชาชนโดยท วไป ผลงานด านดนตร ม การส งเสร มท งดนตร ไทยและดนตร สากล โดยเฉพาะก จกรรม ชมรมวงโยธวาท ต ท ม สมาช กเป นจานวนมากในท กระด บช น ม การฝ กซ อมต อเน องตลอดป โดยม น กดนตร ท ม ความสามารถและเป นต วจร งมากกว า ๙๐ คน ต วสารองอ กมากกว า ๓๐ คน สามารถให บร การท งก จกรรมของ โรงเร ยนและม ความพร อมในการบร การส งคมและได ร บเช ญให นาเสนอผลงานเฉล ยภาคเร ยนละ ๑๐ คร ง ผลงานด านนาฏศ ลป ม ก จกรรมส งเสร มให น กเร ยนท กคนได เข าร วมก จกรรมและม ผลงาน ปรากฏเป นจานวนมากโดยม ผ ทรงค ณว ฒ ท เป นภ ม ป ญญาท องถ นมาช วยฝ กสอนโดยไม ค ดค าตอบแทน นอกจาก ม งให น กเร ยนม ความสามารถแล วย งส งเสร มให น กเร ยนได แสดงศ กยภาพโดยการเข าร วมก จกรรมนอกโรงเร ยน อย างแพร หลาย โดยม ท งค ดค าตอบแทนและเพ อบร การส งคมอย างต อเน อง อย างไรก ตามปรากฏว าย งม ข อบกพร องท ต องเร งแก ไขและพ ฒนาอย หลายประการ เช น ผล การเร ยนการสอนในกล มสาระคณ ตศาสตร และ ภาษาอ งกฤษ ซ งม ค าเฉล ยผลการทดสอบระด บชาต (ONET) ต า กว าระด บประเทศมากกว าร อยละ 3 ผลงานว จ ยเพ อพ ฒนาการศ กษาของคร ย งไม ได มาตรฐาน ระบบการน เทศ ภายในย งไม สมบ รณ และต องเร งส งเสร มและพ ฒนาห องสม ดและจ ดหาหน งส ออ ปกรณ และคร ภ ณฑ ให เพ ยงพอ และเหมาะสมก บน กเร ยนม ธยมศ กษาท งตอนต นและตอนปลาย และเพ มแหล งเร ยนร ตามแนวพระราชดาร

24 เศรษฐก จพอเพ ยงภายในโรงเร ยน รวมท งจ ดหาเคร องดนตร วงโยธวาท ต เคร องดนตร ไทย และช ดการแสดง นาฏศ ลป เพ มเต มให เพ ยงพอก บความต องการของน กเร ยน นอกจากน ย งม กล มสาระการเร ยนร ท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนอย ในระด บด ได แก กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ซ งทางโรงเร ยนเห นว าควรม การส งเสร มศ กยภาพของผ เร ยนต อเน องต อไป เพ อให สอดร บก บความ ต องการของน กเร ยนและผ ปกครอง ส วนในกล มสาระการเร ยนร อ นๆนอกจากท กล าวมา ทางโรงเร ยน ได จ ดให ม การดาเน นงานตามโครงการ/ก จกรรมสน บสน นการเร ยนการสอนอย างต อเน องท งตามนโยบาย และท กาหนดไว ในหล กส ตร โดยจะบรรจ ไว ในปฏ ท นปฏ บ ต งาน ในแผนปฏ บ ต งานประจาป การศ กษา ๒. กล มงานงบประมาณ ม ผลการดาเน นงานอย ในระด บปานกลาง โดยสามารถบร หารจ ดการ เบ กจ ายงบประมาณประจาป ได ท นภายในกาหนด แต ย งม ความล าช าในข นตอนการดาเน นงานหลายรายการ งบประมาณท ได ร บจ ดสรรจากกร งเทพมหานครเพ ยงพอต อความต องการของโรงเร ยน และย งได ร บการสน บสน น จากช มชนและผ ปกครองช วยระดมเง นท นเพ อพ ฒนาโรงเร ยนอย างต อเน อง สามารถลดการร วไหลในการเบ ก จ ายเง นโครงการอาหารกลางว น และจ ดระบบการใช เง นบ าร งการศ กษาให บ คลากรท กคนม ความร ความเข าใจ และใช จ ายเง นได ถ กต องตามระเบ ยบข อบ งค บ ป ญหาท ต องเร งแก ไขได แก การขาดแคลนบ คลากรท ม ความร ความเข าใจในการดาเน นงานด านพ สด และ งานจ ดซ อจ ดจ าง งานส วนใหญ จะกระจ กต วอย ท บ คคลเพ ยง 1-2 คน ส งผลให เก ดความล าช าและม ความ ผ ดพลาดในข นตอนการดาเน นงานปรากฏอย เน องๆ ๓. กล มงานบ คลากร โรงเร ยนสามารถพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในว ชาช พโดยส งเสร มให เข าร บการอบรมตามความต องการเป นรายบ คคล และจ ดอบรมให ความร เพ มเต มในภาพรวมเพ อให สอดคล องก บ นโยบายการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนและกร งเทพมหานคร คร ท กคนม ความร และเข าใจในระเบ ยบปฏ บ ต ไม ม บ คคลใดกระท าผ ดว น ยหร อฝ าฝ นระเบ ยบข อบ งค บของทางราชการ และไม ม ผ ใดถ กกล าวหา/ร องเร ยน ม จ ดเด น ในด านการท างานเป นท ม โดยสามารถร วมก นปฏ บ ต งานส าค ญๆได สาเร จสมบ รณ ม ค าเฉล ยของคะแนนค ณภาพ การปฏ บ ต งานประจ าป 2552 ในภาพรวม ร อยละ ม คร ได ร บการเล อนว ทยฐานะ คศ.3 จานวน 3 ราย และเพ มขว ญก าล งใจโดยจ ดต งกองท นสว สด การคร และบ คลากรเพ อส งเสร มการออม และช วยเหล อผ เด อดร อน ซ งส วนใหญ จะเป นคร บรรจ ใหม และล กจ างของโรงเร ยน แต จากการตรวจสอบพบว าย งม การส งผลงานทางว ชาการเข าร วมประกวดแข งข นนอกโรงเร ยนถ งข น ได ร บรางว ลในระด บต างๆ ของคร ม จานวนน อยมาก ส วนหน งมาจากการไม สนใจเข าร วมก จกรรมของคร เอง เน องจากม ภาระงานประจาว นล นม อ อย างไรก ตามรางว ลท ได ร บจากการผล ตผลงานท ด ม ค ณภาพเป นต วช ว ดท แสดงให เห นถ งค ณภาพของคร ผ สอน ทางโรงเร ยนจะต องหาแนวทางสน บสน น ส งเสร มให ม การเผยแพร ผลงาน ของคร โดยการเข าร วมประกวดแข งข นในระด บต างๆ ให มากข นกว าท ผ านมา ๔. กล มงานบร หารงานท วไป โรงเร ยนสามารถพ ฒนางานหล กท สาค ญๆ ประสบความส าเร จหลาย ประการโดยเฉพาะกล มงานหล กสาค ญๆ ได แก ๔.๑ งานด านอาคารสถานท จ ดระเบ ยบสถานท และอ ปกรณ ปร บปร งห องน าคร -น กเร ยน กาจ ดแหล งเส อมโทรมภายในโรงเร ยน สามารถระดมเง นผ าป าการศ กษาเพ อน าเง นท ได มาใช ในการทาส ร วและ อาคารเร ยนท งหมด จ ดซ ออ ปกรณ ช ดการแสดงนาฏศ ลป สร างห องฝ กซ อมดนตร สากล ยกพ นและป กระเบ องโรง อาหาร จ ดสร างห องพยาบาล และห องพ กคร เวรฯกลางค น ปร บปร งห องผ บร หารและสาน กงาน ปร บเปล ยน ปล กไฟและสายไฟฟ าในจ ดท อาจก อให เก ดอ นตราย กาจ ดแหล งเส อมโทรม ฟ นฟ สภาพแวดล อมและแก ไขป ญหา น าเน าเส ยโดยจ ดต งศ นย ผล ตภ ณฑ ช วภาพทดแทนการใช สารเคม ฯลฯ สาหร บเร องท ย งเป นป ญหาและต องเร งแก ไขได แก การปร บปร งภ ม ท ศน ปร บปร งโรงอาหาร

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information