แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555"

Transcription

1 แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ จ ดท าข นจากข อเสนอแนะของ คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในมหาว ทยาล ยพาย พ ประจ า 2554 ประกอบด วยข อม ล 2 ส วนด งน 1. เอกสารส วนหน า (ร าง) แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ ข อม ลท ใช ในการจ ดท า : ข อเสนอแนะในภาพรวม 2. เอกสารแนบ แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ ข อม ลท ใช ในการจ ดท า : ข อเสนอแนะรายองค ประกอบ หมายเหต มหาว ทยาล ยพาย พจะพ จารณาปร บงบประมาณกลาง เพ อรองร บแผนพ ฒนา ค ณภาพ เป นส าค ญ

2 1 แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา ประเด น (องค ประกอบค ณภาพ/ ต วบ งช ท เก ยวข อง) 1 มหาว ทยาล ยพาย พจะ แสวงหารายได เพ มข น เพ อเป นทร พยากรใน การพ ฒนามหาว ทยาล ย (องค ประกอบท 7,8 ต วบ งช สกอ. 7.1, 8.1 ต วบ งช สมศ. 17) ความเช อมโยงก บ แผนงานต างๆ (ต วบ งช : kpi) แผนกลย ทธ 55-59: (kpi 19, 20, 34, 35, 36, 37) แผนปฏ บ ต การ 55 : (kpi 24, 25, 39, 40, 41, 42) แผนบร หารความ เส ยง 55 ต วบ งช ความส าเร จ ตามประเด น จ านวนรายได ท เพ มข น ค าเป าหมาย ความส าเร จ ตามประเด น มากกว าหร อ เท าก บ 10 ล านบาท แผนงาน/โครงการ หร อแนวทางการด าเน นงาน 1. มหาว ทยาล ยได ม ค าส งแต งต งคณะกรรมการบร หารและ พ ฒนาส นทร พย (มพย.ท 263/) ท าหน าท (1) ก าหนดแนวนโยบายการบร หารและพ ฒนาส นทร พย ท งในระยะส น ระยะปานกลาง และระยะยาว (2) พ จารณาโครงการลงท นในแต ละพ นท ของ มหาว ทยาล ยพาย พ (3) ต ดตามและประเม นผลการใช พ นท ของมหาว ทยาล ย พาย พอย างต อเน อง งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา การรายงาน ข อม ล - ผ ช วย 1. ธ นวาคม อธ การบด ร บผ ดชอบ 2. พฤษภาคม 2556 งานฝ าย การเง นฯ (4) ศ กษาความเป นไปได และพ จารณาโครงการลงท น ระยะยาว 2. โครงการให น กลงท นเช าพ นท ในระยะยาว 3. โครงการรณรงค หาท นเพ อพ ฒนามหาว ทยาล ยจากแหล ง ท นภายนอกและศ ษย เก า เช น โครงการโบว ล ง 55 เด นว ง การก ศล 4. โครงการรณรงค ท นเพ อการศ กษา 5. ก าหนดให ท กคณะว ชา/ว ทยาล ย แสวงหารายได จากการ บร การว ชาการ โดยมหาว ทยาล ยได ม ประกาศ แนวปฏ บ ต

3 2 ประเด น (องค ประกอบค ณภาพ/ ต วบ งช ท เก ยวข อง) ความเช อมโยงก บ แผนงานต างๆ (ต วบ งช : kpi) ต วบ งช ความส าเร จ ตามประเด น ค าเป าหมาย ความส าเร จ ตามประเด น แผนงาน/โครงการ หร อแนวทางการด าเน นงาน ในการให บร การทางว ชาการ แล ว งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา การรายงาน ข อม ล 2 มหาว ทยาล ยพาย พจะ สน บสน นและอ านวย ความสะดวกในการท า ว จ ยของอาจารย มาก ข น (องค ประกอบ 4 ต วบ งช สกอ. 4.1, 4.2, 4.3 ต วบ งช สมศ. 5, 6) แผนกลย ทธ 55-59: (kpi 13, 15, 16, 17, 42) แผนปฏ บ ต การ 55 : (kpi 18, 20, 21, 22, 47) แผนบร หารความ เส ยง 55 ร อยละของ จ านวน อาจารย ประจ า ท ท าว จ ยต อ จ านวน อาจารย ท งหมด ร อยละ 25 1.จ ดเจ าหน าท ส าน กว จ ยไปด แลและอ านวยความสะดวก ในการท าว จ ยเป นรายคณะว ชา 2.ปร บปร งข นตอนการขอร บท นว จ ยให กระบวนการส น และรวดเร วข น 3. เพ มยอดเง นสน บสน นการว จ ยแต ละโครงการให ส งข น 4. เพ มการประชาส มพ นธ หล กและข นตอนการให ท นสน บสน นการว จ ยให แก บ คลากรของมหาว ทยาล ย ร บทราบผ านช องทางต างๆ เช น Website ของส าน กว จ ย มหาว ทยาล ย จ ดสรร 4,000,000 บาทและ แสวงหา แหล งท น ภายนอกอย าง น อย ผ ช วย อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ าย ว ชาการและ ว จ ยฯ 1. ธ นวาคม 2. พฤษภาคม ส วนบ คคลของบ คลากร และผ านทางการประช ม 3,000,000 ต างๆ เช น คณะกรรมการส งเสร มการว จ ย คณะกรรมการ บาท ว ชาการ เป นต น 5. พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานว จ ย/งานสร างสรรค ท ม การ บ รณาการก บการเร ยนการสอนหร อการบร การว ชาการ 3 มหาว ทยาล ยจะ ส งเสร มให คณาจารย เข าส ต าแหน งทาง ว ชาการ และเพ มพ น ค ณว ฒ มากข น (องค ประกอบ 2 แผนกลย ทธ 55-59: (kpi 38, 39, 40) แผนปฏ บ ต การ 55 : (kpi 43, 44, 45) แผนบร หารความ 1.ร อยละของ จ านวน อาจารย ประจ า ท ด ารง ต าแหน งทาง ต าแหน ง รศ. ร อยละ 2 และ ผศ. ร อยละ10 1. ปร บกระบวนการเข าส ต าแหน งทางว ชาการให รวดเร วข น 2. ก าหนดให อาจารย ท กคนผล ตผลงานทางว ชาการท กป 3. ก าหนดนโยบายร บอาจารย ใหม ท ม ว ฒ ปร ญญาเอกเป น ล าด บแรก ส วนอาจารย ว ฒ ปร ญญาโทจะร บอาจารย ท จบ โดยม การท าว ทยาน พนธ จ ดสรรตาม ค าใช จ ายท เก ดข นจร ง ผ ช วย อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ าย ว ชาการและ 1. ธ นวาคม 2. พฤษภาคม 2556

4 3 ประเด น (องค ประกอบค ณภาพ/ ต วบ งช ท เก ยวข อง) ต วบ งช สกอ. 2.2, 2.3, 2.4 ต วบ งช สมศ. 7, 14) ความเช อมโยงก บ ต วบ งช แผนงานต างๆ ความส าเร จ (ต วบ งช : kpi) ตามประเด น เส ยง 55 ว ชาการต อ จ านวน อาจารย ประจ า ค าเป าหมาย ความส าเร จ ตามประเด น แผนงาน/โครงการ หร อแนวทางการด าเน นงาน 4. ก าหนดให อาจารย ใหม ต องม ผลงานทางว ชาการ/งาน สร างสรรค อย างน อย 1 ช นภายใน 2 ป 5. ก าหนดให อาจารย ใหม ท กคนต องเข าส ต าแหน งทาง งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา การรายงาน ข อม ล ว จ ยฯ ท งหมด ว ชาการ ภายใน 5 ป 2. ร อยละของ ร อยละ ส งเสร มให อาจารย ระด บปร ญญาโทศ กษาต อระด บ จ านวน ปร ญญาเอกตามแผนพ ฒนาบ คลากรอย างเร งด วน อาจารย ประจ า ท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ต อจ านวน อาจารย ประจ า ท งหมด 4 มหาว ทยาล ยพาย พจะม การบ รณาการการ บร การว ชาการแก ส งคมก บการเร ยนการ สอนและการว จ ย (องค ประกอบ 5 ต วบ งช สกอ. 5.1, 5.2 ต วบ งช สมศ. 8, 9 ) แผนกลย ทธ 55-59: (kpi 18, 21, 22, 42) แผนปฏ บ ต การ 55 : (kpi 23, 26, 27, 47) แผนบร หารความ เส ยง 55 ร อยละจ านวน โครงการ/ ก จกรรม บร การ ว ชาการท น ามาใช พ ฒนาการ ไม น อยกว า ร อยละ ก าหนดระบบและกลไกการบร การว ชาการแก ส งคม และระบบกลไกในการบ รณาการการบร การว ชาการ แก ส งคมก บการเร ยนการสอนและการว จ ย 2. ม การก าก บด แล ประเม นพร อมท งน าผลการประเม น มาปร บปร งอย างน อยป ละ 2 คร ง 300,000 บาท (ป จจ บ น ได ร บจ ดสรร 60,000บาท ก าล งขอปร บ แต กรรมการบร ผ ช วย อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ าย ว ชาการและ ว จ ยฯ 1. ธ นวาคม 2. พฤษภาคม 2556

5 4 ประเด น (องค ประกอบค ณภาพ/ ต วบ งช ท เก ยวข อง) ความเช อมโยงก บ แผนงานต างๆ (ต วบ งช : kpi) ต วบ งช ความส าเร จ ตามประเด น เร ยนการสอน ค าเป าหมาย ความส าเร จ ตามประเด น แผนงาน/โครงการ หร อแนวทางการด าเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา การรายงาน ข อม ล หารย งไม ได และการว จ ย อน ม ต ) ต อจ านวน โครงการ/ ก จกรรม บร การ ว ชาการตาม แผนท สภาฯ อน ม ต 5 มหาว ทยาล ยพาย พ เตร ยมความพร อมแก บ คลากร อาจารย และ น กศ กษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยนและ การเป นพลเม องโลก (องค ประกอบ 1, 2 ต วบ งช สกอ. 2.8, 3.2 ต วบ งช สมศ. 16,17 ) แผนกลย ทธ 55-59: kpi 10, 11, 12, 25, 27, 41 แผนปฏ บ ต การ 55 : kpi 10, 11, 14, 15, 16, 17, 30, 32, 35, 46 แผนบร หารความ เส ยง 55 ร อยละของ ก จกรรม/ โครงการ ท บรรล ว ตถ ประสงค ใน การเพ มพ น ความร และ เสร มสร าง เจตคต ท ด ต อ ร อยละ โครงการส มมนาเตร ยมความพร อมบ คลากรและ น กศ กษาเข าส ประชาคมอาเซ ยนและการเป น พลเม องโลก (ASEAN and Global Awareness) 2. ส งเสร ม สน บสน นให คณะว ชาเข าร วมโครงการ แลกเปล ยนน กศ กษาและก จกรรมก บประเทศต างๆ ในอาเซ ยนและภ ม ภาคอ นๆ ตามความเหมาะสม 3. ส งเสร มให คณะว ชา/หน วยงานจ ดก จกรรม เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยนและการเป น 100,000 บาท ผ ช วย อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ ายว เทศ ส มพ นธ ฯ 1. ธ นวาคม 2. พฤษภาคม 2556 ประชาคมอาเซ ยน พลเม องโลก และการเป น

6 5 ประเด น (องค ประกอบค ณภาพ/ ต วบ งช ท เก ยวข อง) ความเช อมโยงก บ แผนงานต างๆ (ต วบ งช : kpi) ต วบ งช ความส าเร จ ตามประเด น พลเม องโลก ค าเป าหมาย ความส าเร จ ตามประเด น แผนงาน/โครงการ หร อแนวทางการด าเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา การรายงาน ข อม ล 6 มหาว ทยาล ยพาย พจะ ด าเน นความร วมม อก บ หน วยงานภายนอกท มหาว ทยาล ยม การ ลงนามข อตกลงความ ร วมม อท งในประเทศ และต างประเทศให เก ด ประโยชน อย างเต ม ประส ทธ ภาพ (องค ประกอบ 1,7 ต วบ งช สกอ. 7.1 ต วบ งช สมศ. 17) แผนกลย ทธ 55-59: kpi 14, 41 แผนปฏ บ ต การ 55 : kpi 19, 46 แผนบร หารความ เส ยง 55 ร อยละจ านวน ข อตกลงความ ร วมม อ ท ม การ ต อจ านวน ข อตกลงความ ร วมม อ ท งหมด ร อยละ ทบทวนข อตกลงความร วมม อก บท กสถาบ นให ท นสม ยและสามารถปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม 2. สน บสน นให ม การตามข อตกลง ความร วมม ออย างม ประส ทธ ภาพ 3. ประเม นผลการด าเน นงานตามข อตกลง ความร วมม อก บท กสถาบ น จ ดสรรตาม ค าใช จ ายท เก ดข นจร ง 1. ผ ช วย อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ ายว เทศ ส มพ นธ ฯ 2. ผ ช วย อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ าย ว ชาการฯ 3. ผ ช วย 1. ธ นวาคม 2. พฤษภาคม 2556 อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ าย นโยบายและ แผน

7 6 หมายเหต : ค าอธ บายอ กษรย อ 1. สกอ. ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 2. สมศ. ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) 3. kpi Key Performance Indicator (ต วบ งช ความส าเร จ) 4. แผนกลย ทธ แผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยพาย พ แผนปฏ บ ต การ 55 แผนปฏ บ ต การมหาว ทยาล ยพาย พ ประจ า 6. แผนบร หารความเส ยง 55 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยพาย พ

8 1 แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ (เอกสารประกอบ แผนพ ฒนาค ณภาพ ป การศ กษา : จากข อเสนอแนะของคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน ระด บสถาบ น ว นท ส งหาคม ) องค ประกอบ/ต วบ งช / องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผน พ ฒนาระบบ OPP ให ม ศ กยภาพมาก ย งข นในการจ ดเก บข อม ลและการ ประเม นผลโดยการม ส วนร วมจาก พ ฒนาระบบ OPP (Office of Policy and Planning System) โดยน าข อม ลการประเม นผลจากผ ม ส วนร วมใน การใช งานมาพ ฒนา ก.ย. พ.ค ผ ช วยอธ การบด ฝ ายนโยบายและแผน ผ ใช งาน ท งน เพ อให ระบบสามารถ ตอบสนองผ ใช งานได สะดวก รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพมากข น องค ประกอบท 2 การ ผล ตบ ณฑ ต 1. ส งเสร มให ม การจ ดการเร ยนการ สอนระด บบ ณฑ ตศ กษาในแผน ก มากข น ก าหนดเป นนโยบายของฝ ายว ชาการให น กศ กษาระด บ ปร ญญาโทเล อกเร ยนแผน ก มากกว าแผน ข ก.ย. ผ ช วยอธ การบด 2. ควรก าหนดย ทธศาสตร และ วางแผนกลย ทธ การพ ฒนา คณาจารย ท งในด านค ณว ฒ และ ต าแหน งทางว ชาการ 1. ก าหนดให การร บอาจารย ใหม จะพ จารณาร บอาจารย ว ฒ ปร ญญาเอกเป นล าด บแรก ส วนอาจารย ว ฒ ปร ญญาโทจะร บอาจารย ท จบโดยม การท า ว ทยาน พนธ 2. ก าหนดให อาจารย ใหม ต องม ผลงานทางว ชาการ/ งานสร างสรรค อย างน อย 1 ช นภายใน 2 ป ผ ช วยอธ การบด แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

9 องค ประกอบ/ต วบ งช / 3. ก าหนดให อาจารย ใหม ท กคนต องเข าส ต าแหน งทาง ว ชาการภายใน 5 ป หมายเหต ผลงานว ชาการ เช น เอกสารประกอบการ สอน บทความว ชาการ 4. ควรจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรใน 1. ก าหนดให อาจารย ท กคนท าแผนพ ฒนาตนเอง ภาพรวม พร อมก บก าหนดต วบ งช ภายใน 5 ป โดยระบ ว าจะพ ฒนาตนเองด าน และค าเป าหมาย ท เน นผลส มฤทธ การศ กษาต อในระด บท ส งข น ด านการท าว จ ยหร อ ตามแผนฯ แล วก าหนดก จกรรม ผลงานทางว ชาการอ น ด านการเข าส ต าแหน งทาง หร อโครงการต างๆ รองร บ ว ชาการ หร อด านการเข าฝ กอบรมด านว ชาช พ จากน น ม การประเม นความส าเร จ 2. ฝ ายว ชาการร วมก บส าน กทร พยากรบ คคลจ ดท า ตามต วบ งช ท ก าหนดไว เพ มเต ม แผนพ ฒนาศ กยภาพของอาจารย ในด านต างๆ ตลอด จากการประเม นความพ งพอใจ แล วน าผลการประเม นน นไปจ ดท า 3. หน วยงานสน บสน นร วมก บส าน กทร พยากรบ คคล แผนฯ ในรอบป ถ ดไป จ ดท าแผนพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรสาย สน บสน นในด านต างๆ ตลอด 5. ควรพ ฒนาระบบและกลไกการ จ ดการเร ยนการสอนให เข มข น ย งข น (ต วอย างเช น ท กคร งท สอน จะต องม เอกสารประกอบการสอน 1. ก าหนดให อาจารย ท กคนท าเอกสารประกอบการ สอนในรายว ชาท สอนและพ ฒนาเป นต าราภายใน 6 ป 2. จ ดให ม ระบบอาจารย พ เล ยงให ค าปร กษาอาจารย ผ อ านวยการส าน ก ทร พยากรบ คคล ผ ช วยอธ การบด แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

10 เม อสอนครบ 3 ป ควรม เอกสาร ค าสอน เม อสอนครบ 5 ป ก ควร พ ฒนาเป นระด บต ารา พร อมก บ เผยแพร บนระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร เป นต น) 6. การถ ายทอดแผนหร อเผยแพร พฤต กรรมด านค ณธรรมจร ยธรรม อาจจะท าการเพ มเต มช องทาง เช น การใช ว ชาท ม งเน นทางด าน จร ยธรรม หร อก จกรรมต างๆ ด วย นอกเหน อจากการประช มช แจง ประเด นต วบ งช 2.5 ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษาและ สภาพแวดล อม ม ผลการประเม น ค ณภาพการให บร การบางข อ ต ากว า 3.51 ใหม 3. ก าหนดนโยบายให แต ละสาขาว ชาม การแลกเปล ยน เร ยนร ด านเทคน คการสอนระหว างอาจารย เป น ประจ าอย างน อยภาคการศ กษาละ 1 คร ง 1. จ ดท าค ม อเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรมช มชน พาย พตามหล กการพ นฐานส าหร บพ นธก จของ มหาว ทยาล ย 2. ก าหนดเป นนโยบายให น าค ม อฯ ไปส การเผยแพร และถ ายทอดในกระบวนการเร ยนการสอน การจ ด ก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา และบ คลากร ปร บปร งค ณภาพการให บร การของท กหน วยงานท เก ยวข องตามผลการประเม นและข อเสนอแนะของการ ประเม นความพ งพอใจค ณภาพการให บร การ ด านห องสม ด ม.ค ก.ย. พ.ค ผ ช วยอธ การบด ฝ ายศาสนก จฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา ฝ าย นโยบายและแผน 2. หน วยงานสน บสน น ท กหน วยงาน แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

11 องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนา น กศ กษา - ด านอ ปกรณ การศ กษา - ด านสภาพแวดล อม และแผนการพ ฒนาค ณภาพฯ โดยม เป าหมายให ผลการประเม นฯ ใน มากกว าเท าก บ 3.51 ในท กประเด น 1. อาจจะม การพ ฒนา 1. ฝ ายว ชาการส งเสร มให คณะว ชาจ ดก จกรรมท ก จกรรมท เก ยวข องก บอาเซ ยนและ เก ยวข องก บว ฒนธรรมของประเทศอาเซ ยนและ ภ ม ภาคอ นๆ มากข น เช น การ ประเทศอ นในภ ม ภาคอาเซ ยนมากข น แลกเปล ยนความร เพ อให น กศ กษา ไทยได เร ยนร ว ฒนธรรมต างๆ ของ น กศ กษาต างชาต 2. แผนพ ฒนาน กศ กษาควรน า ค ณล กษณะส าค ญท บ ณฑ ตท พ ง ประสงค มาส งเคราะห และ ว เคราะห แนวทางในการพ ฒนา 2. ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา ก าหนดจ ดโครงการมหกรรม ดนตร และนาฏศ ลป เอเซ ย 2012 โครงการเป ดพ นท แลกเปล ยนเร ยนร ว ฒนธรรม ส สากล และโครงการสานส มพ นธ ม ตรภาพ ไทย-ลาว ใน เพ อส งเสร มให น กศ กษาไทย และนานาชาต ได แลกเปล ยนเร ยนร ศ ลปว ฒนธรรมร วมก น ม การบ รณาการแนวทางร วมก นระหว างฝ ายว ชาการ ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา และฝ ายศาสนก จ ฯ โดยน าค ม อ เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ของช มชนพาย พ มาเป น แนวทางในการด าเน นก จกรรมต างๆ ต.ค. พ.ค ต.ค. พ.ค ผ ช วยอธ การบด ฝ ายศาสนก จฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา 2. ผ ช วยอธ การบด แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

12 เพ อให บ ณฑ ตมหาว ทยาล ยพาย พ ได ส าเร จการศ กษาตามแนวทางน น แล วจ งด าเน นโครงการรองร บตาม แนวทางท ต งไว ท งน แผนต างๆ ควรม ลายเซ นผ บร หารเพ อน าไป ปฏ บ ต ด วย 3. ในการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา ควรม การกระจายโครงการต างๆ ในท กษะท ง 5 ด าน ในปร มาณท ใกล เค ยงก นพบว าม บางคณะว ชาท อาจจะขาดการจ ดก จกรรมบางด าน อย 4. การว ดความส าเร จของโครงการ ควรว ดในเช งค ณภาพมากข นโดย น าว ตถ ประสงค ของโครงการมา ประเม น เพ มก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาท เก ยวข องก บการพ ฒนา ท กษะทางป ญญาด านการค ดว เคราะห และแก ป ญหา และ ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ก าหนดต วบ งช ของโครงการต างๆ ใหม โดยให เป น ต วบ งช เช งค ณภาพมากข น 5 ฝ ายศาสนก จฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา 2. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายศาสนก จฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา 2. ผ ช วยอธ การบด แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

13 6 องค ประกอบ/ต วบ งช / 5. อาจก าหนดค ณล กษณะเด นของ บ ณฑ ตแห งมหาว ทยาล ยพาย พ เพ อ รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน และประชาคมโลกต อไปในอนาคต ค ณล กษณะเด นของบ ณฑ ตมหาว ทยาล ยพาย พค อ การม ส จจะ-บร การ ซ งเป นล กษณะสากลท สามารถน าไปใช ได ท งในส งคมระด บชาต ระด บภ ม ภาค และระด บโลก ฝ ายศาสนก จฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา - 2. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายศาสนก จฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา 4. ผ ช วยอธ การบด ฝ าย ว เทศส มพ นธ และ พ นธก จความเป น สากล แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

14 องค ประกอบท 4 การ ว จ ย 1. ควรม การประชาส มพ นธ การให ท น ว จ ยแก คณาจารย และบ คลากรอย าง ท วถ ง หร อ ม การปร บปร งแนวทาง ข นตอนและหล กในการขอ เสนอร บท นว จ ยเพ อให บรรล ตาม เป าหมายของแผนการว จ ยของ มหาว ทยาล ย เน องจากม งบประมาณงานว จ ยเหล อร อยละ 52 ของงบประมาณท มหาว ทยาล ย จ ดสรรมาให 2. ควรปร บปร งและพ ฒนาระบบและ กลไกการบร หารงานว จ ยให เก ด ประส ทธ ภาพมากย งข น เช น ข นตอนและหล กการบร หาร งานว จ ย 3. ควรก าหนดแผนงานโครงการใน 1. จ ดเจ าหน าท ส าน กว จ ยไปด แลและอ านวยความ สะดวกในการท าว จ ยเป นรายคณะ 2. ปร บปร งข นตอนการขอร บท นว จ ยให กระบวนการส นและรวดเร วข น 3. เพ มยอดเง นสน บสน นการว จ ยแต ละโครงการให ส งข น 4. เพ มการประชาส มพ นธ หล กและข นตอน การให ท นสน บสน นการว จ ยให แก บ คลากรของ มหาว ทยาล ยร บทราบผ านช องทางต างๆ เช น Website ของส าน กว จ ย ส วนบ คคลของ บ คลากร และผ านทางการประช มต างๆ เช น คณะกรรมการส งเสร มการว จ ย คณะกรรมการ ว ชาการ เป นต น 1. ปร บปร งและพ ฒนาระบบและกลไกการบร หาร งานว จ ยให เก ดประส ทธ ภาพมากย งข น 2. จ ดท าแผนการว จ ยโดยส งเคราะห กลย ทธ ด าน การว จ ยในระด บมหาว ทยาล ยโดยประย กต ใช BCG Matrix และ PLC เพ อก าหนดท ศทางการ ว จ ยในระด บมหาว ทยาล ยพาย พ ใน 7 2. ผ อ านวยการ ส าน กว จ ย 2. ผ อ านวยการ ส าน กว จ ย แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

15 การข บเคล อนกลย ทธ ด านการว จ ย และประชาส มพ นธ ให อาจารย และ ส การปฏ บ ต ให เป นร ปธรรม บ คลากรร บทราบ 4. ควรส งเคราะห ภาพรวมของกลย ทธ ด านการว จ ยในระด บมหาว ทยาล ย 5. ควรก าหนดให ท กคณะม การบ รณา การงานว จ ยหร องานสร างสรรค ก บ การเร ยนการสอน 6. มหาว ทยาล ยควรก าหนดให งานว จ ยเป นภาระงานท ส าค ญใน การประเม นผลการปฏ บ ต งานของ อาจารย เพ อเล อนข นเง นเด อนของ อาจารย และบ คลากร 7. จ ดให ม ระบบประเม นผลส าเร จของ การสน บสน นท กด าน โดยการม ส วนร วมของอาจารย และน กว จ ย เช น การประเม นผลความส าเร จ ของการให ท นว จ ย 1. ก าหนดให ท กคณะว ชาม การบ รณาการงานว จ ย หร องานสร างสรรค ก บการเร ยนการสอน 2. พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานว จ ย/ งานสร างสรรค ท ม การบ รณาการก บการเร ยน การสอนหร อการบร การว ชาการ วางแผนและก าหนดให งานว จ ยเป นภาระงานท ส าค ญใน การประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของอาจารย จ ดให ม ระบบประเม นผลส าเร จของการให ท นว จ ย โดยพ จารณาจากการได ร บการต พ มพ เผยแพร และการ น าไปใช ประโยชน ผ อ านวยการ ส าน กว จ ย 2. ผ อ านวยการ ส าน กว จ ย 2. ผ อ านวยการ ส าน กว จ ย แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

16 องค ประกอบ/ต วบ งช / องค ประกอบท 5 การ บร การว ชาการแก ส งคม 1. ควรม การอย างต อเน อง และส งเสร มสน บสน นให ท กคณะ ม การก าหนดประเด นหร อแผนใน การบ รณาการงานบร การว ชาการ แก ส งคมก บการเร ยนการสอน 2. การประเม นความส าเร จของการ บ รณาการงานบร การว ชาการแก ส งคมก บการเร ยนการสอนและ การว จ ย โดยให ม ส วนร วมของผ ให บร การ ผ ร บบร การและ น กศ กษาซ งเป นท งผ ให บร การและ ผ ร บบร การ 3. การน าผลการประเม นมาใช ในการ พ ฒนาแผนและพ ฒนากระบวนการ ให บร การทางว ชาการแก ส งคมและ ผลส มฤทธ ท ได อย างสม าเสมอและ เป นร ปธรรม 4. ควรม การเป ดโอกาสให ผ ม ส วน ร วมจากช มชนอ นๆ ภาคร ฐ ก าหนดให ท กคณะว ชาม การก าหนดประเด นหร อแผนใน การบ รณาการงานบร การว ชาการแก ส งคมก บการเร ยน การสอนอย างต อเน อง ก าหนดระบบและกลไกของการบ รณาการโดยให ผ ให บร การ ผ ร บบร การและน กศ กษาม ส วนร วมในการ ประเม นความส าเร จของการบ รณาการงานบร การว ชาการ แก ส งคมก บการเร ยนการสอนและการว จ ย ก าหนดให ท กคณะว ชาน าผลการประเม นมาใช ในการ พ ฒนาแผนและพ ฒนากระบวนการให บร การทางว ชาการ แก ส งคมอย างเป นร ปธรรม 1. จ ดก จกรรมต างๆ ร วมก บสถาบ นเคร อข ายท ม อย แล วอย างต อเน อง สม าเสมอ 9 2. ห วหน าส าน กงาน บร การว ชาการ 2. ห วหน าส าน กงาน บร การว ชาการ 2. ห วหน าส าน กงาน บร การว ชาการ แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

17 ภาคเอกชน หร อหน วยงานท เก ยวข องก บว ชาช พท จะให บร การ มาร วมม อรวมพล ง (Collaboration) ในล กษณะการสร างเคร อข าย (Networking) โดยจ ดท าฐานข อม ล ของเคร อข ายท งท เป นทางการและ ไม เป นทางการตลอดจนม การ ก าหนดแผนงาน / โครงการ เคร อข ายตามว ตถ ประสงค หร อ เป าหมายท ก าหนดไว และจ ดให ม ช องทางในการส อสาร เช น การประช ม การจ ดท าเว บบอร ด เพ อการส อสารระหว างเคร อข าย 5. ควรม การเพ มเต มในรายละเอ ยด ประเด นการประเม นผลเก ยวก บ การน าความร ความเช ยวชาญไปใช ประโยชน ท ส งผลต อน กศ กษา อาจารย และบ คลากร ผ ให บร การ ตลอดจนม ความสอดคล องก บ 2. สร างเคร อข ายความร วมม อก บสถาบ นต างๆ เพ ม มากข น ปร บปร งประเด นการประเม นผลเก ยวก บการน าความร ความเช ยวชาญไปใช ประโยชน ท ส งผลต อน กศ กษา อาจารย และบ คลากร ผ ให บร การ ให ม รายละเอ ยดและ สอดคล องก บความต องการของผ ร บบร การท งทางตรง และทางอ อม ห วหน าส าน กงาน บร การว ชาการ 2. ห วหน าส าน กงาน บร การว ชาการ แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

18 องค ประกอบท 6 การ ท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม ความต องการของผ ร บบร การ ท งทางตรงและทางอ อม 1. ควรให ม การถ ายทอด องค ความร ด านศ ลปว ฒนธรรมจาก บ คลากรท ได ร บรางว ล 2. ควรม การส งเสร มการจ ดก จกรรม นานาชาต ของน กศ กษาต างชาต ให เพ มมากข นเพ อให เก ด ภาพอ ตล กษณ ท ช ดเจน จ ดเวท ส าหร บการแลกเปล ยนเร ยนร การบ รณาการ ศ ลปว ฒนธรรมเข าก บการเร ยนการสอน เพ อให ม การ สร างความเข าใจร วมก นท ม ต อการด าเน นงานด าน ศ ลปว ฒนธรรมร วมก บคณะว ชา ซ งจะม การถ ายทอด องค ความร ด านศ ลปว ฒนธรรมจากเจ าหน าท งานส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรมท ได ร บรางว ลด วย 1. ก จกรรม ASEAN DAY เม อว นท 8 ส งหาคม 2. จ ดก จกรรม International Day โดยเพ มการ ประชาส มพ นธ เพ อกระต นให น กศ กษาไทยให ม ส วนร วมมากข น 3. จ ดก จกรรมนานาชาต เป นประจ าใน International College ได แก Cultural Activity Day เช น Pancake Day (Canada), Chinese New Year Day, Hanuka (Israel) Payap s Got Talent ภาคการศ กษา ท 2 11 ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา 2. ผ ช วยอธ การบด ฝ าย ว เทศส มพ นธ และ พ นธก จความเป น สากล แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

19 Community Outreach Day Amazing Race Freshly Quest Camp Senior Quest Camp International Baccalaureate Ceremony IC Assembly Professional Development Seminar International Day 4. คณะว ชาต างๆ จ ดก จกรรมนานาชาต เช น Japanese Day, Chinese Day, English Day, 3. การจ ดท าแผนท าน บ าร ง ก าหนดต วบ งช ของโครงการต างๆ ในแผนใหม โดยให ศ ลปว ฒนธรรม เป าหมายและ เป นต วบ งช เช งค ณภาพมากข นและค าน งถ งว ตถ ประสงค ต วช ว ดควรเป นเช งค ณภาพมากข น ของการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมน ามาส งเคราะห เพ อมา และควรน าว ตถ ประสงค ของการ เป นต วช ว ดของความส าเร จของแผน ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมน ามา ส งเคราะห เพ อมาเป นต วช ว ดของ ความส าเร จของแผน 4. การจ ดท าแผนควรม ลายเซ นของ ผ บร หารก าก บ ก าหนดให ผ บ งค บบ ญชาในสายงานม การอน ม ต แผนเป น ลายล กษณ อ กษรก อนการเผยแพร 12 ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา ผ ช วยอธ การบด ฝ าย แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

20 องค ประกอบท 7 การ บร หารและการจ ดการ 5. มหาว ทยาล ยควรม การก าหนดผล ความส าเร จของการบ รณาการงาน ด านศ ลปะและว ฒนธรรมก บการ จ ดการเร ยนการสอนและก จกรรม น กศ กษาในระด บมหาว ทยาล ยโดย การมองให ครอบคล มถ งว ฒนธรรม นานาชาต 6. บ าร งร กษาและท าการปล กต นไม ทดแทนและต ดป ายน ยาม ความหมายต นไม ประจ าสถาบ น เพ อเป นเคร องเต อนใจน กศ กษา 1. ควรม การน าผลการประเม นตนเอง ของสภามหาว ทยาล ยไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาอย างเต ม ศ กยภาพ ก าหนดประเด นการประเม นผลความส าเร จของการ บ รณาการงานด านศ ลปะและว ฒนธรรมก บการจ ดการ เร ยนการสอนและก จกรรมน กศ กษาในระด บ มหาว ทยาล ยโดยให ครอบคล มถ งว ฒนธรรมนานาชาต ต ดป ายช อต นไม ประจ ามหาว ทยาล ย (ต นบ นนาค) โดยม ช อสาม ญและช อทางว ทยาศาสตร เสนอเป นวาระเข าท ประช มสภามหาว ทยาล ยพาย พ เพ อหาแนวทางในการน าผลการประเม นตนเองของ สภามหาว ทยาล ยพาย พไปใช ประโยชน ในการพ ฒนา ต อไป ก.ย. ก.ย. 13 พ ฒนาน กศ กษา ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา 2. ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ าย ว ชาการฯ ร บผ ดชอบฝ าย การเง นฯ 2. ผ อ านวยการส าน ก จ ดการอาคาร สถานท ผ อ านวยการส าน กงาน สภามหาว ทยาล ย แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

21 2. พ ฒนา ELEC และ IPP ให เก ด ประโยชน ส งส ดต อมหาว ทยาล ย และส งคมอย างต อเน องและย งย น 3. การจ ดการความร ควรท าให ครบ กระบวนการในแต ละประเด น ความร 4. การก าหนดประเด นความเส ยงท ม ผลกระทบส งและกว าง ควร ก าหนดโดยผ บร หาร เพ อให เก ด จ ดท าแผนการด าเน นงานของศ นย ELEC (English Language Enhancement Center) และ IPP (International Peace Park) ร วมก นระหว าง ฝ ายว ชาการ ฝ ายว เทศส มพ นธ และฝ ายพ ฒนาน กศ กษาให เก ด ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งส ด ก าหนดประเด นความร ม และควบค มให เก ด องค ความร และน าองค ความร น นส การปฏ บ ต อย าง ต อเน อง ในป การศ กษา คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย พาย พเป นผ ก าหนดประเด นความเส ยงในด านต างๆ ของ มหาว ทยาล ย และเป ดโอกาสให ผ บร หารระด บคณะว ชา ก.ย. 14 ฝ าย ว เทศส มพ นธ และ พ นธก จความเป น สากล 2. ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ าย ว ชาการฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ าย พ ฒนาน กศ กษา ร บผ ดชอบฝ าย นโยบายและแผน 2. ผ อ านวยการ ทร พยากรบ คคล ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ ายนโยบาย และแผน แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

22 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ การจ ดการความเส ยงได อย างม เข าร วมพ จารณาเพ อก าหนดแนวทางแก ไขในความเส ยงท ประส ทธ ภาพ เก ยวข อง และจ ดแผนบร หารความเส ยงต อไป 5. ควรม การศ กษาปร บปร งระเบ ยบ ของสภามหาว ทยาล ยก บม ลน ธ สภา คร สตจ กรให สอดคล องก น 6. ควรม การประสานงานก นมากข น ระหว างสภามหาว ทยาล ยก บ ผ บร หาร 1. แผนการเง นควรเป นระยะยาวเพ อ บร หารจ ดการความเส ยงทางด าน การเง นและเพ อผล กด นแผนกล ย ทธ ของมหาว ทยาล ย 2. ควรจ ดสรรงบประมาณเพ อผล กด น ว ส ยท ศน และแผนกลย ทธ ของ ต งคณะกรรมการหร อคณะท างานของมหาว ทยาล ยเพ อ ปร บปร ง ระเบ ยบ ข อบ งค บ และข อก าหนด ของมหาว ทยาล ยท ไม สอดคล องก บภาวะป จจ บ น ซ งอาจ ผ ดพลาด บกพร อง หร อม ช องว างโดยควรค าน งถ ง ข อบ งค บของสภาคร สตจ กรฯ และปร บปร งท งระบบให ช ดเจน ร ดก ม สอดคล องเพ อให เป นไปในท ศทางเด ยวก น และเป นป จจ บ นเพ อประโยชน ในการด าเน นงานต อไป เสนอเป นวาระเข าท ประช มสภามหาว ทยาล ยพาย พเพ อ ปร กษาหาร อแนวทางเพ อปร บปร งการประสานงาน ระหว างสภามหาว ทยาล ยพาย พก บผ บร หารมหาว ทยาล ย จ ดท าแผนการเง นระยะยาวให รองร บแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยพาย พ 2559 จ ดสรรงบประมาณในการด าเน นงานให เหมาะสมและ และพ จารณาจ ดสรรงบประมาณส าหร บย ทธศาสตร ท ก.ย. 15 ผ อ านวยการส าน กงาน สภามหาว ทยาล ย 1. ผ อ านวยการ ส าน กงานอธ การบด 2. ผ อ านวยการ ส าน กงานสภาฯ ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ ายการเง นฯ ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ ายการเง นฯ แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

23 องค ประกอบท 9 ระบบ และกลไกการประก น ค ณภาพ มหาว ทยาล ยอย างแท จร ง จ าเป นเร งด วน ตลอดจนต ดทอนลดงบประมาณท ไม จ าเป นเร งด วนลง ควรมอบหมายให ผ ร บผ ดชอบต วบ งช ของแผนกลย ทธ น าผลจากการประเม น ค ณภาพไปว เคราะห และพ จารณาแนว ทางแก ไข ปร บปร งในส วนท ร บผ ดชอบ ให ม ผลการด าเน นงานท พ ฒนาข น โดยม การก าก บต ดตามและประเม นผลเป น ระยะอย างต อเน อง ว เคราะห ผลการด าเน นงานตามต วบ งช และค าเป าหมาย ของแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยพาย พ โดยเปร ยบเท ยบ 2554 และ ในต วบ งช ท เหม อนก น และน าเสนอผ ก าก บด แลและมอบหมายให ผล กด นผลผล ตให ม ผลการด าเน นงานท พ ฒนาข นใน โดยก าหนดกรอบการต ดตามการ ประเม นผล 2 รอบ ค อ ภายในเด อน ต ลาคม และ ม นาคม 2556 ก.ย. พ.ค ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ ายนโยบาย และแผน แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1.1 ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 เร มต งแต การ ทบทวนคณะกรรมการด

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานผลการตรวจประเม นค ณภาพภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร วงรอบป การศ กษา 2551 (1 ม ถ นายน 2551 ถ ง 31 พฤษภาคม 2552) ว นท 4 5 ม ถ นายน พ.ศ.

รายงานผลการตรวจประเม นค ณภาพภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร วงรอบป การศ กษา 2551 (1 ม ถ นายน 2551 ถ ง 31 พฤษภาคม 2552) ว นท 4 5 ม ถ นายน พ.ศ. รายงานผลการตรวจค ณภาพภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร วงรอบป การศ กษา 2551 (1 ม ถ นายน 2551 ถ ง 31 พฤษภาคม 2552) ว นท 4 5 ม ถ นายน พ.ศ. 2552 เสนอต อ คณะว ศวกรรมศาสตร ค าน า คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ม ถ นายน ๒๕๕๕ คานา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ศวกรรมศาสตร

More information

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ก นยายน 2555 ค าน า แผนบร หารความถ อเป นเคร องม อท

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ค ม อการจ ดเก บเอกสารหล กฐานประกอบ ต วบ งช ค ณภาพการศ กษา คณะสหเวชศาสตร

ค ม อการจ ดเก บเอกสารหล กฐานประกอบ ต วบ งช ค ณภาพการศ กษา คณะสหเวชศาสตร ค ม อการจ ดเก บเอกสารหล กฐานประกอบ ต วบ งช ค ณภาพการศ กษา คณะสหเวชศาสตร 1 2 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ ต วบ งช ท สกอ. 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ประชาพ จารณ คร งท สถานท ว น/เด อน/ป 1 เคร อข ายภาคกลางตอนบน 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 2 เคร อข ายภาคกลางตอนล าง 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555)

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) 22 ม ถ นายน 2555 ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตระหน กและให ความส าค ญก

More information