แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555"

Transcription

1 แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ จ ดท าข นจากข อเสนอแนะของ คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในมหาว ทยาล ยพาย พ ประจ า 2554 ประกอบด วยข อม ล 2 ส วนด งน 1. เอกสารส วนหน า (ร าง) แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ ข อม ลท ใช ในการจ ดท า : ข อเสนอแนะในภาพรวม 2. เอกสารแนบ แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ ข อม ลท ใช ในการจ ดท า : ข อเสนอแนะรายองค ประกอบ หมายเหต มหาว ทยาล ยพาย พจะพ จารณาปร บงบประมาณกลาง เพ อรองร บแผนพ ฒนา ค ณภาพ เป นส าค ญ

2 1 แผนพ ฒนาค ณภาพ มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา ประเด น (องค ประกอบค ณภาพ/ ต วบ งช ท เก ยวข อง) 1 มหาว ทยาล ยพาย พจะ แสวงหารายได เพ มข น เพ อเป นทร พยากรใน การพ ฒนามหาว ทยาล ย (องค ประกอบท 7,8 ต วบ งช สกอ. 7.1, 8.1 ต วบ งช สมศ. 17) ความเช อมโยงก บ แผนงานต างๆ (ต วบ งช : kpi) แผนกลย ทธ 55-59: (kpi 19, 20, 34, 35, 36, 37) แผนปฏ บ ต การ 55 : (kpi 24, 25, 39, 40, 41, 42) แผนบร หารความ เส ยง 55 ต วบ งช ความส าเร จ ตามประเด น จ านวนรายได ท เพ มข น ค าเป าหมาย ความส าเร จ ตามประเด น มากกว าหร อ เท าก บ 10 ล านบาท แผนงาน/โครงการ หร อแนวทางการด าเน นงาน 1. มหาว ทยาล ยได ม ค าส งแต งต งคณะกรรมการบร หารและ พ ฒนาส นทร พย (มพย.ท 263/) ท าหน าท (1) ก าหนดแนวนโยบายการบร หารและพ ฒนาส นทร พย ท งในระยะส น ระยะปานกลาง และระยะยาว (2) พ จารณาโครงการลงท นในแต ละพ นท ของ มหาว ทยาล ยพาย พ (3) ต ดตามและประเม นผลการใช พ นท ของมหาว ทยาล ย พาย พอย างต อเน อง งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา การรายงาน ข อม ล - ผ ช วย 1. ธ นวาคม อธ การบด ร บผ ดชอบ 2. พฤษภาคม 2556 งานฝ าย การเง นฯ (4) ศ กษาความเป นไปได และพ จารณาโครงการลงท น ระยะยาว 2. โครงการให น กลงท นเช าพ นท ในระยะยาว 3. โครงการรณรงค หาท นเพ อพ ฒนามหาว ทยาล ยจากแหล ง ท นภายนอกและศ ษย เก า เช น โครงการโบว ล ง 55 เด นว ง การก ศล 4. โครงการรณรงค ท นเพ อการศ กษา 5. ก าหนดให ท กคณะว ชา/ว ทยาล ย แสวงหารายได จากการ บร การว ชาการ โดยมหาว ทยาล ยได ม ประกาศ แนวปฏ บ ต

3 2 ประเด น (องค ประกอบค ณภาพ/ ต วบ งช ท เก ยวข อง) ความเช อมโยงก บ แผนงานต างๆ (ต วบ งช : kpi) ต วบ งช ความส าเร จ ตามประเด น ค าเป าหมาย ความส าเร จ ตามประเด น แผนงาน/โครงการ หร อแนวทางการด าเน นงาน ในการให บร การทางว ชาการ แล ว งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา การรายงาน ข อม ล 2 มหาว ทยาล ยพาย พจะ สน บสน นและอ านวย ความสะดวกในการท า ว จ ยของอาจารย มาก ข น (องค ประกอบ 4 ต วบ งช สกอ. 4.1, 4.2, 4.3 ต วบ งช สมศ. 5, 6) แผนกลย ทธ 55-59: (kpi 13, 15, 16, 17, 42) แผนปฏ บ ต การ 55 : (kpi 18, 20, 21, 22, 47) แผนบร หารความ เส ยง 55 ร อยละของ จ านวน อาจารย ประจ า ท ท าว จ ยต อ จ านวน อาจารย ท งหมด ร อยละ 25 1.จ ดเจ าหน าท ส าน กว จ ยไปด แลและอ านวยความสะดวก ในการท าว จ ยเป นรายคณะว ชา 2.ปร บปร งข นตอนการขอร บท นว จ ยให กระบวนการส น และรวดเร วข น 3. เพ มยอดเง นสน บสน นการว จ ยแต ละโครงการให ส งข น 4. เพ มการประชาส มพ นธ หล กและข นตอนการให ท นสน บสน นการว จ ยให แก บ คลากรของมหาว ทยาล ย ร บทราบผ านช องทางต างๆ เช น Website ของส าน กว จ ย มหาว ทยาล ย จ ดสรร 4,000,000 บาทและ แสวงหา แหล งท น ภายนอกอย าง น อย ผ ช วย อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ าย ว ชาการและ ว จ ยฯ 1. ธ นวาคม 2. พฤษภาคม ส วนบ คคลของบ คลากร และผ านทางการประช ม 3,000,000 ต างๆ เช น คณะกรรมการส งเสร มการว จ ย คณะกรรมการ บาท ว ชาการ เป นต น 5. พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานว จ ย/งานสร างสรรค ท ม การ บ รณาการก บการเร ยนการสอนหร อการบร การว ชาการ 3 มหาว ทยาล ยจะ ส งเสร มให คณาจารย เข าส ต าแหน งทาง ว ชาการ และเพ มพ น ค ณว ฒ มากข น (องค ประกอบ 2 แผนกลย ทธ 55-59: (kpi 38, 39, 40) แผนปฏ บ ต การ 55 : (kpi 43, 44, 45) แผนบร หารความ 1.ร อยละของ จ านวน อาจารย ประจ า ท ด ารง ต าแหน งทาง ต าแหน ง รศ. ร อยละ 2 และ ผศ. ร อยละ10 1. ปร บกระบวนการเข าส ต าแหน งทางว ชาการให รวดเร วข น 2. ก าหนดให อาจารย ท กคนผล ตผลงานทางว ชาการท กป 3. ก าหนดนโยบายร บอาจารย ใหม ท ม ว ฒ ปร ญญาเอกเป น ล าด บแรก ส วนอาจารย ว ฒ ปร ญญาโทจะร บอาจารย ท จบ โดยม การท าว ทยาน พนธ จ ดสรรตาม ค าใช จ ายท เก ดข นจร ง ผ ช วย อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ าย ว ชาการและ 1. ธ นวาคม 2. พฤษภาคม 2556

4 3 ประเด น (องค ประกอบค ณภาพ/ ต วบ งช ท เก ยวข อง) ต วบ งช สกอ. 2.2, 2.3, 2.4 ต วบ งช สมศ. 7, 14) ความเช อมโยงก บ ต วบ งช แผนงานต างๆ ความส าเร จ (ต วบ งช : kpi) ตามประเด น เส ยง 55 ว ชาการต อ จ านวน อาจารย ประจ า ค าเป าหมาย ความส าเร จ ตามประเด น แผนงาน/โครงการ หร อแนวทางการด าเน นงาน 4. ก าหนดให อาจารย ใหม ต องม ผลงานทางว ชาการ/งาน สร างสรรค อย างน อย 1 ช นภายใน 2 ป 5. ก าหนดให อาจารย ใหม ท กคนต องเข าส ต าแหน งทาง งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา การรายงาน ข อม ล ว จ ยฯ ท งหมด ว ชาการ ภายใน 5 ป 2. ร อยละของ ร อยละ ส งเสร มให อาจารย ระด บปร ญญาโทศ กษาต อระด บ จ านวน ปร ญญาเอกตามแผนพ ฒนาบ คลากรอย างเร งด วน อาจารย ประจ า ท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ต อจ านวน อาจารย ประจ า ท งหมด 4 มหาว ทยาล ยพาย พจะม การบ รณาการการ บร การว ชาการแก ส งคมก บการเร ยนการ สอนและการว จ ย (องค ประกอบ 5 ต วบ งช สกอ. 5.1, 5.2 ต วบ งช สมศ. 8, 9 ) แผนกลย ทธ 55-59: (kpi 18, 21, 22, 42) แผนปฏ บ ต การ 55 : (kpi 23, 26, 27, 47) แผนบร หารความ เส ยง 55 ร อยละจ านวน โครงการ/ ก จกรรม บร การ ว ชาการท น ามาใช พ ฒนาการ ไม น อยกว า ร อยละ ก าหนดระบบและกลไกการบร การว ชาการแก ส งคม และระบบกลไกในการบ รณาการการบร การว ชาการ แก ส งคมก บการเร ยนการสอนและการว จ ย 2. ม การก าก บด แล ประเม นพร อมท งน าผลการประเม น มาปร บปร งอย างน อยป ละ 2 คร ง 300,000 บาท (ป จจ บ น ได ร บจ ดสรร 60,000บาท ก าล งขอปร บ แต กรรมการบร ผ ช วย อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ าย ว ชาการและ ว จ ยฯ 1. ธ นวาคม 2. พฤษภาคม 2556

5 4 ประเด น (องค ประกอบค ณภาพ/ ต วบ งช ท เก ยวข อง) ความเช อมโยงก บ แผนงานต างๆ (ต วบ งช : kpi) ต วบ งช ความส าเร จ ตามประเด น เร ยนการสอน ค าเป าหมาย ความส าเร จ ตามประเด น แผนงาน/โครงการ หร อแนวทางการด าเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา การรายงาน ข อม ล หารย งไม ได และการว จ ย อน ม ต ) ต อจ านวน โครงการ/ ก จกรรม บร การ ว ชาการตาม แผนท สภาฯ อน ม ต 5 มหาว ทยาล ยพาย พ เตร ยมความพร อมแก บ คลากร อาจารย และ น กศ กษาเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยนและ การเป นพลเม องโลก (องค ประกอบ 1, 2 ต วบ งช สกอ. 2.8, 3.2 ต วบ งช สมศ. 16,17 ) แผนกลย ทธ 55-59: kpi 10, 11, 12, 25, 27, 41 แผนปฏ บ ต การ 55 : kpi 10, 11, 14, 15, 16, 17, 30, 32, 35, 46 แผนบร หารความ เส ยง 55 ร อยละของ ก จกรรม/ โครงการ ท บรรล ว ตถ ประสงค ใน การเพ มพ น ความร และ เสร มสร าง เจตคต ท ด ต อ ร อยละ โครงการส มมนาเตร ยมความพร อมบ คลากรและ น กศ กษาเข าส ประชาคมอาเซ ยนและการเป น พลเม องโลก (ASEAN and Global Awareness) 2. ส งเสร ม สน บสน นให คณะว ชาเข าร วมโครงการ แลกเปล ยนน กศ กษาและก จกรรมก บประเทศต างๆ ในอาเซ ยนและภ ม ภาคอ นๆ ตามความเหมาะสม 3. ส งเสร มให คณะว ชา/หน วยงานจ ดก จกรรม เพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยนและการเป น 100,000 บาท ผ ช วย อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ ายว เทศ ส มพ นธ ฯ 1. ธ นวาคม 2. พฤษภาคม 2556 ประชาคมอาเซ ยน พลเม องโลก และการเป น

6 5 ประเด น (องค ประกอบค ณภาพ/ ต วบ งช ท เก ยวข อง) ความเช อมโยงก บ แผนงานต างๆ (ต วบ งช : kpi) ต วบ งช ความส าเร จ ตามประเด น พลเม องโลก ค าเป าหมาย ความส าเร จ ตามประเด น แผนงาน/โครงการ หร อแนวทางการด าเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา การรายงาน ข อม ล 6 มหาว ทยาล ยพาย พจะ ด าเน นความร วมม อก บ หน วยงานภายนอกท มหาว ทยาล ยม การ ลงนามข อตกลงความ ร วมม อท งในประเทศ และต างประเทศให เก ด ประโยชน อย างเต ม ประส ทธ ภาพ (องค ประกอบ 1,7 ต วบ งช สกอ. 7.1 ต วบ งช สมศ. 17) แผนกลย ทธ 55-59: kpi 14, 41 แผนปฏ บ ต การ 55 : kpi 19, 46 แผนบร หารความ เส ยง 55 ร อยละจ านวน ข อตกลงความ ร วมม อ ท ม การ ต อจ านวน ข อตกลงความ ร วมม อ ท งหมด ร อยละ ทบทวนข อตกลงความร วมม อก บท กสถาบ นให ท นสม ยและสามารถปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม 2. สน บสน นให ม การตามข อตกลง ความร วมม ออย างม ประส ทธ ภาพ 3. ประเม นผลการด าเน นงานตามข อตกลง ความร วมม อก บท กสถาบ น จ ดสรรตาม ค าใช จ ายท เก ดข นจร ง 1. ผ ช วย อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ ายว เทศ ส มพ นธ ฯ 2. ผ ช วย อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ าย ว ชาการฯ 3. ผ ช วย 1. ธ นวาคม 2. พฤษภาคม 2556 อธ การบด ร บผ ดชอบ งานฝ าย นโยบายและ แผน

7 6 หมายเหต : ค าอธ บายอ กษรย อ 1. สกอ. ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 2. สมศ. ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) 3. kpi Key Performance Indicator (ต วบ งช ความส าเร จ) 4. แผนกลย ทธ แผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยพาย พ แผนปฏ บ ต การ 55 แผนปฏ บ ต การมหาว ทยาล ยพาย พ ประจ า 6. แผนบร หารความเส ยง 55 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยพาย พ

8 1 แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ (เอกสารประกอบ แผนพ ฒนาค ณภาพ ป การศ กษา : จากข อเสนอแนะของคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน ระด บสถาบ น ว นท ส งหาคม ) องค ประกอบ/ต วบ งช / องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผน พ ฒนาระบบ OPP ให ม ศ กยภาพมาก ย งข นในการจ ดเก บข อม ลและการ ประเม นผลโดยการม ส วนร วมจาก พ ฒนาระบบ OPP (Office of Policy and Planning System) โดยน าข อม ลการประเม นผลจากผ ม ส วนร วมใน การใช งานมาพ ฒนา ก.ย. พ.ค ผ ช วยอธ การบด ฝ ายนโยบายและแผน ผ ใช งาน ท งน เพ อให ระบบสามารถ ตอบสนองผ ใช งานได สะดวก รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพมากข น องค ประกอบท 2 การ ผล ตบ ณฑ ต 1. ส งเสร มให ม การจ ดการเร ยนการ สอนระด บบ ณฑ ตศ กษาในแผน ก มากข น ก าหนดเป นนโยบายของฝ ายว ชาการให น กศ กษาระด บ ปร ญญาโทเล อกเร ยนแผน ก มากกว าแผน ข ก.ย. ผ ช วยอธ การบด 2. ควรก าหนดย ทธศาสตร และ วางแผนกลย ทธ การพ ฒนา คณาจารย ท งในด านค ณว ฒ และ ต าแหน งทางว ชาการ 1. ก าหนดให การร บอาจารย ใหม จะพ จารณาร บอาจารย ว ฒ ปร ญญาเอกเป นล าด บแรก ส วนอาจารย ว ฒ ปร ญญาโทจะร บอาจารย ท จบโดยม การท า ว ทยาน พนธ 2. ก าหนดให อาจารย ใหม ต องม ผลงานทางว ชาการ/ งานสร างสรรค อย างน อย 1 ช นภายใน 2 ป ผ ช วยอธ การบด แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

9 องค ประกอบ/ต วบ งช / 3. ก าหนดให อาจารย ใหม ท กคนต องเข าส ต าแหน งทาง ว ชาการภายใน 5 ป หมายเหต ผลงานว ชาการ เช น เอกสารประกอบการ สอน บทความว ชาการ 4. ควรจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรใน 1. ก าหนดให อาจารย ท กคนท าแผนพ ฒนาตนเอง ภาพรวม พร อมก บก าหนดต วบ งช ภายใน 5 ป โดยระบ ว าจะพ ฒนาตนเองด าน และค าเป าหมาย ท เน นผลส มฤทธ การศ กษาต อในระด บท ส งข น ด านการท าว จ ยหร อ ตามแผนฯ แล วก าหนดก จกรรม ผลงานทางว ชาการอ น ด านการเข าส ต าแหน งทาง หร อโครงการต างๆ รองร บ ว ชาการ หร อด านการเข าฝ กอบรมด านว ชาช พ จากน น ม การประเม นความส าเร จ 2. ฝ ายว ชาการร วมก บส าน กทร พยากรบ คคลจ ดท า ตามต วบ งช ท ก าหนดไว เพ มเต ม แผนพ ฒนาศ กยภาพของอาจารย ในด านต างๆ ตลอด จากการประเม นความพ งพอใจ แล วน าผลการประเม นน นไปจ ดท า 3. หน วยงานสน บสน นร วมก บส าน กทร พยากรบ คคล แผนฯ ในรอบป ถ ดไป จ ดท าแผนพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรสาย สน บสน นในด านต างๆ ตลอด 5. ควรพ ฒนาระบบและกลไกการ จ ดการเร ยนการสอนให เข มข น ย งข น (ต วอย างเช น ท กคร งท สอน จะต องม เอกสารประกอบการสอน 1. ก าหนดให อาจารย ท กคนท าเอกสารประกอบการ สอนในรายว ชาท สอนและพ ฒนาเป นต าราภายใน 6 ป 2. จ ดให ม ระบบอาจารย พ เล ยงให ค าปร กษาอาจารย ผ อ านวยการส าน ก ทร พยากรบ คคล ผ ช วยอธ การบด แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

10 เม อสอนครบ 3 ป ควรม เอกสาร ค าสอน เม อสอนครบ 5 ป ก ควร พ ฒนาเป นระด บต ารา พร อมก บ เผยแพร บนระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร เป นต น) 6. การถ ายทอดแผนหร อเผยแพร พฤต กรรมด านค ณธรรมจร ยธรรม อาจจะท าการเพ มเต มช องทาง เช น การใช ว ชาท ม งเน นทางด าน จร ยธรรม หร อก จกรรมต างๆ ด วย นอกเหน อจากการประช มช แจง ประเด นต วบ งช 2.5 ห องสม ด อ ปกรณ การศ กษาและ สภาพแวดล อม ม ผลการประเม น ค ณภาพการให บร การบางข อ ต ากว า 3.51 ใหม 3. ก าหนดนโยบายให แต ละสาขาว ชาม การแลกเปล ยน เร ยนร ด านเทคน คการสอนระหว างอาจารย เป น ประจ าอย างน อยภาคการศ กษาละ 1 คร ง 1. จ ดท าค ม อเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรมช มชน พาย พตามหล กการพ นฐานส าหร บพ นธก จของ มหาว ทยาล ย 2. ก าหนดเป นนโยบายให น าค ม อฯ ไปส การเผยแพร และถ ายทอดในกระบวนการเร ยนการสอน การจ ด ก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา และบ คลากร ปร บปร งค ณภาพการให บร การของท กหน วยงานท เก ยวข องตามผลการประเม นและข อเสนอแนะของการ ประเม นความพ งพอใจค ณภาพการให บร การ ด านห องสม ด ม.ค ก.ย. พ.ค ผ ช วยอธ การบด ฝ ายศาสนก จฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา ฝ าย นโยบายและแผน 2. หน วยงานสน บสน น ท กหน วยงาน แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

11 องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนา น กศ กษา - ด านอ ปกรณ การศ กษา - ด านสภาพแวดล อม และแผนการพ ฒนาค ณภาพฯ โดยม เป าหมายให ผลการประเม นฯ ใน มากกว าเท าก บ 3.51 ในท กประเด น 1. อาจจะม การพ ฒนา 1. ฝ ายว ชาการส งเสร มให คณะว ชาจ ดก จกรรมท ก จกรรมท เก ยวข องก บอาเซ ยนและ เก ยวข องก บว ฒนธรรมของประเทศอาเซ ยนและ ภ ม ภาคอ นๆ มากข น เช น การ ประเทศอ นในภ ม ภาคอาเซ ยนมากข น แลกเปล ยนความร เพ อให น กศ กษา ไทยได เร ยนร ว ฒนธรรมต างๆ ของ น กศ กษาต างชาต 2. แผนพ ฒนาน กศ กษาควรน า ค ณล กษณะส าค ญท บ ณฑ ตท พ ง ประสงค มาส งเคราะห และ ว เคราะห แนวทางในการพ ฒนา 2. ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา ก าหนดจ ดโครงการมหกรรม ดนตร และนาฏศ ลป เอเซ ย 2012 โครงการเป ดพ นท แลกเปล ยนเร ยนร ว ฒนธรรม ส สากล และโครงการสานส มพ นธ ม ตรภาพ ไทย-ลาว ใน เพ อส งเสร มให น กศ กษาไทย และนานาชาต ได แลกเปล ยนเร ยนร ศ ลปว ฒนธรรมร วมก น ม การบ รณาการแนวทางร วมก นระหว างฝ ายว ชาการ ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา และฝ ายศาสนก จ ฯ โดยน าค ม อ เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ของช มชนพาย พ มาเป น แนวทางในการด าเน นก จกรรมต างๆ ต.ค. พ.ค ต.ค. พ.ค ผ ช วยอธ การบด ฝ ายศาสนก จฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา 2. ผ ช วยอธ การบด แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

12 เพ อให บ ณฑ ตมหาว ทยาล ยพาย พ ได ส าเร จการศ กษาตามแนวทางน น แล วจ งด าเน นโครงการรองร บตาม แนวทางท ต งไว ท งน แผนต างๆ ควรม ลายเซ นผ บร หารเพ อน าไป ปฏ บ ต ด วย 3. ในการส งเสร มก จกรรมน กศ กษา ควรม การกระจายโครงการต างๆ ในท กษะท ง 5 ด าน ในปร มาณท ใกล เค ยงก นพบว าม บางคณะว ชาท อาจจะขาดการจ ดก จกรรมบางด าน อย 4. การว ดความส าเร จของโครงการ ควรว ดในเช งค ณภาพมากข นโดย น าว ตถ ประสงค ของโครงการมา ประเม น เพ มก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาท เก ยวข องก บการพ ฒนา ท กษะทางป ญญาด านการค ดว เคราะห และแก ป ญหา และ ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ก าหนดต วบ งช ของโครงการต างๆ ใหม โดยให เป น ต วบ งช เช งค ณภาพมากข น 5 ฝ ายศาสนก จฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา 2. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายศาสนก จฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา 2. ผ ช วยอธ การบด แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

13 6 องค ประกอบ/ต วบ งช / 5. อาจก าหนดค ณล กษณะเด นของ บ ณฑ ตแห งมหาว ทยาล ยพาย พ เพ อ รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน และประชาคมโลกต อไปในอนาคต ค ณล กษณะเด นของบ ณฑ ตมหาว ทยาล ยพาย พค อ การม ส จจะ-บร การ ซ งเป นล กษณะสากลท สามารถน าไปใช ได ท งในส งคมระด บชาต ระด บภ ม ภาค และระด บโลก ฝ ายศาสนก จฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา - 2. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายศาสนก จฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา 4. ผ ช วยอธ การบด ฝ าย ว เทศส มพ นธ และ พ นธก จความเป น สากล แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

14 องค ประกอบท 4 การ ว จ ย 1. ควรม การประชาส มพ นธ การให ท น ว จ ยแก คณาจารย และบ คลากรอย าง ท วถ ง หร อ ม การปร บปร งแนวทาง ข นตอนและหล กในการขอ เสนอร บท นว จ ยเพ อให บรรล ตาม เป าหมายของแผนการว จ ยของ มหาว ทยาล ย เน องจากม งบประมาณงานว จ ยเหล อร อยละ 52 ของงบประมาณท มหาว ทยาล ย จ ดสรรมาให 2. ควรปร บปร งและพ ฒนาระบบและ กลไกการบร หารงานว จ ยให เก ด ประส ทธ ภาพมากย งข น เช น ข นตอนและหล กการบร หาร งานว จ ย 3. ควรก าหนดแผนงานโครงการใน 1. จ ดเจ าหน าท ส าน กว จ ยไปด แลและอ านวยความ สะดวกในการท าว จ ยเป นรายคณะ 2. ปร บปร งข นตอนการขอร บท นว จ ยให กระบวนการส นและรวดเร วข น 3. เพ มยอดเง นสน บสน นการว จ ยแต ละโครงการให ส งข น 4. เพ มการประชาส มพ นธ หล กและข นตอน การให ท นสน บสน นการว จ ยให แก บ คลากรของ มหาว ทยาล ยร บทราบผ านช องทางต างๆ เช น Website ของส าน กว จ ย ส วนบ คคลของ บ คลากร และผ านทางการประช มต างๆ เช น คณะกรรมการส งเสร มการว จ ย คณะกรรมการ ว ชาการ เป นต น 1. ปร บปร งและพ ฒนาระบบและกลไกการบร หาร งานว จ ยให เก ดประส ทธ ภาพมากย งข น 2. จ ดท าแผนการว จ ยโดยส งเคราะห กลย ทธ ด าน การว จ ยในระด บมหาว ทยาล ยโดยประย กต ใช BCG Matrix และ PLC เพ อก าหนดท ศทางการ ว จ ยในระด บมหาว ทยาล ยพาย พ ใน 7 2. ผ อ านวยการ ส าน กว จ ย 2. ผ อ านวยการ ส าน กว จ ย แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

15 การข บเคล อนกลย ทธ ด านการว จ ย และประชาส มพ นธ ให อาจารย และ ส การปฏ บ ต ให เป นร ปธรรม บ คลากรร บทราบ 4. ควรส งเคราะห ภาพรวมของกลย ทธ ด านการว จ ยในระด บมหาว ทยาล ย 5. ควรก าหนดให ท กคณะม การบ รณา การงานว จ ยหร องานสร างสรรค ก บ การเร ยนการสอน 6. มหาว ทยาล ยควรก าหนดให งานว จ ยเป นภาระงานท ส าค ญใน การประเม นผลการปฏ บ ต งานของ อาจารย เพ อเล อนข นเง นเด อนของ อาจารย และบ คลากร 7. จ ดให ม ระบบประเม นผลส าเร จของ การสน บสน นท กด าน โดยการม ส วนร วมของอาจารย และน กว จ ย เช น การประเม นผลความส าเร จ ของการให ท นว จ ย 1. ก าหนดให ท กคณะว ชาม การบ รณาการงานว จ ย หร องานสร างสรรค ก บการเร ยนการสอน 2. พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานว จ ย/ งานสร างสรรค ท ม การบ รณาการก บการเร ยน การสอนหร อการบร การว ชาการ วางแผนและก าหนดให งานว จ ยเป นภาระงานท ส าค ญใน การประเม นผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของอาจารย จ ดให ม ระบบประเม นผลส าเร จของการให ท นว จ ย โดยพ จารณาจากการได ร บการต พ มพ เผยแพร และการ น าไปใช ประโยชน ผ อ านวยการ ส าน กว จ ย 2. ผ อ านวยการ ส าน กว จ ย 2. ผ อ านวยการ ส าน กว จ ย แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

16 องค ประกอบ/ต วบ งช / องค ประกอบท 5 การ บร การว ชาการแก ส งคม 1. ควรม การอย างต อเน อง และส งเสร มสน บสน นให ท กคณะ ม การก าหนดประเด นหร อแผนใน การบ รณาการงานบร การว ชาการ แก ส งคมก บการเร ยนการสอน 2. การประเม นความส าเร จของการ บ รณาการงานบร การว ชาการแก ส งคมก บการเร ยนการสอนและ การว จ ย โดยให ม ส วนร วมของผ ให บร การ ผ ร บบร การและ น กศ กษาซ งเป นท งผ ให บร การและ ผ ร บบร การ 3. การน าผลการประเม นมาใช ในการ พ ฒนาแผนและพ ฒนากระบวนการ ให บร การทางว ชาการแก ส งคมและ ผลส มฤทธ ท ได อย างสม าเสมอและ เป นร ปธรรม 4. ควรม การเป ดโอกาสให ผ ม ส วน ร วมจากช มชนอ นๆ ภาคร ฐ ก าหนดให ท กคณะว ชาม การก าหนดประเด นหร อแผนใน การบ รณาการงานบร การว ชาการแก ส งคมก บการเร ยน การสอนอย างต อเน อง ก าหนดระบบและกลไกของการบ รณาการโดยให ผ ให บร การ ผ ร บบร การและน กศ กษาม ส วนร วมในการ ประเม นความส าเร จของการบ รณาการงานบร การว ชาการ แก ส งคมก บการเร ยนการสอนและการว จ ย ก าหนดให ท กคณะว ชาน าผลการประเม นมาใช ในการ พ ฒนาแผนและพ ฒนากระบวนการให บร การทางว ชาการ แก ส งคมอย างเป นร ปธรรม 1. จ ดก จกรรมต างๆ ร วมก บสถาบ นเคร อข ายท ม อย แล วอย างต อเน อง สม าเสมอ 9 2. ห วหน าส าน กงาน บร การว ชาการ 2. ห วหน าส าน กงาน บร การว ชาการ 2. ห วหน าส าน กงาน บร การว ชาการ แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

17 ภาคเอกชน หร อหน วยงานท เก ยวข องก บว ชาช พท จะให บร การ มาร วมม อรวมพล ง (Collaboration) ในล กษณะการสร างเคร อข าย (Networking) โดยจ ดท าฐานข อม ล ของเคร อข ายท งท เป นทางการและ ไม เป นทางการตลอดจนม การ ก าหนดแผนงาน / โครงการ เคร อข ายตามว ตถ ประสงค หร อ เป าหมายท ก าหนดไว และจ ดให ม ช องทางในการส อสาร เช น การประช ม การจ ดท าเว บบอร ด เพ อการส อสารระหว างเคร อข าย 5. ควรม การเพ มเต มในรายละเอ ยด ประเด นการประเม นผลเก ยวก บ การน าความร ความเช ยวชาญไปใช ประโยชน ท ส งผลต อน กศ กษา อาจารย และบ คลากร ผ ให บร การ ตลอดจนม ความสอดคล องก บ 2. สร างเคร อข ายความร วมม อก บสถาบ นต างๆ เพ ม มากข น ปร บปร งประเด นการประเม นผลเก ยวก บการน าความร ความเช ยวชาญไปใช ประโยชน ท ส งผลต อน กศ กษา อาจารย และบ คลากร ผ ให บร การ ให ม รายละเอ ยดและ สอดคล องก บความต องการของผ ร บบร การท งทางตรง และทางอ อม ห วหน าส าน กงาน บร การว ชาการ 2. ห วหน าส าน กงาน บร การว ชาการ แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

18 องค ประกอบท 6 การ ท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม ความต องการของผ ร บบร การ ท งทางตรงและทางอ อม 1. ควรให ม การถ ายทอด องค ความร ด านศ ลปว ฒนธรรมจาก บ คลากรท ได ร บรางว ล 2. ควรม การส งเสร มการจ ดก จกรรม นานาชาต ของน กศ กษาต างชาต ให เพ มมากข นเพ อให เก ด ภาพอ ตล กษณ ท ช ดเจน จ ดเวท ส าหร บการแลกเปล ยนเร ยนร การบ รณาการ ศ ลปว ฒนธรรมเข าก บการเร ยนการสอน เพ อให ม การ สร างความเข าใจร วมก นท ม ต อการด าเน นงานด าน ศ ลปว ฒนธรรมร วมก บคณะว ชา ซ งจะม การถ ายทอด องค ความร ด านศ ลปว ฒนธรรมจากเจ าหน าท งานส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรมท ได ร บรางว ลด วย 1. ก จกรรม ASEAN DAY เม อว นท 8 ส งหาคม 2. จ ดก จกรรม International Day โดยเพ มการ ประชาส มพ นธ เพ อกระต นให น กศ กษาไทยให ม ส วนร วมมากข น 3. จ ดก จกรรมนานาชาต เป นประจ าใน International College ได แก Cultural Activity Day เช น Pancake Day (Canada), Chinese New Year Day, Hanuka (Israel) Payap s Got Talent ภาคการศ กษา ท 2 11 ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา 2. ผ ช วยอธ การบด ฝ าย ว เทศส มพ นธ และ พ นธก จความเป น สากล แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

19 Community Outreach Day Amazing Race Freshly Quest Camp Senior Quest Camp International Baccalaureate Ceremony IC Assembly Professional Development Seminar International Day 4. คณะว ชาต างๆ จ ดก จกรรมนานาชาต เช น Japanese Day, Chinese Day, English Day, 3. การจ ดท าแผนท าน บ าร ง ก าหนดต วบ งช ของโครงการต างๆ ในแผนใหม โดยให ศ ลปว ฒนธรรม เป าหมายและ เป นต วบ งช เช งค ณภาพมากข นและค าน งถ งว ตถ ประสงค ต วช ว ดควรเป นเช งค ณภาพมากข น ของการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมน ามาส งเคราะห เพ อมา และควรน าว ตถ ประสงค ของการ เป นต วช ว ดของความส าเร จของแผน ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมน ามา ส งเคราะห เพ อมาเป นต วช ว ดของ ความส าเร จของแผน 4. การจ ดท าแผนควรม ลายเซ นของ ผ บร หารก าก บ ก าหนดให ผ บ งค บบ ญชาในสายงานม การอน ม ต แผนเป น ลายล กษณ อ กษรก อนการเผยแพร 12 ผ ช วยอธ การบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา ผ ช วยอธ การบด ฝ าย แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

20 องค ประกอบท 7 การ บร หารและการจ ดการ 5. มหาว ทยาล ยควรม การก าหนดผล ความส าเร จของการบ รณาการงาน ด านศ ลปะและว ฒนธรรมก บการ จ ดการเร ยนการสอนและก จกรรม น กศ กษาในระด บมหาว ทยาล ยโดย การมองให ครอบคล มถ งว ฒนธรรม นานาชาต 6. บ าร งร กษาและท าการปล กต นไม ทดแทนและต ดป ายน ยาม ความหมายต นไม ประจ าสถาบ น เพ อเป นเคร องเต อนใจน กศ กษา 1. ควรม การน าผลการประเม นตนเอง ของสภามหาว ทยาล ยไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาอย างเต ม ศ กยภาพ ก าหนดประเด นการประเม นผลความส าเร จของการ บ รณาการงานด านศ ลปะและว ฒนธรรมก บการจ ดการ เร ยนการสอนและก จกรรมน กศ กษาในระด บ มหาว ทยาล ยโดยให ครอบคล มถ งว ฒนธรรมนานาชาต ต ดป ายช อต นไม ประจ ามหาว ทยาล ย (ต นบ นนาค) โดยม ช อสาม ญและช อทางว ทยาศาสตร เสนอเป นวาระเข าท ประช มสภามหาว ทยาล ยพาย พ เพ อหาแนวทางในการน าผลการประเม นตนเองของ สภามหาว ทยาล ยพาย พไปใช ประโยชน ในการพ ฒนา ต อไป ก.ย. ก.ย. 13 พ ฒนาน กศ กษา ฝ ายพ ฒนาน กศ กษา 2. ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ าย ว ชาการฯ ร บผ ดชอบฝ าย การเง นฯ 2. ผ อ านวยการส าน ก จ ดการอาคาร สถานท ผ อ านวยการส าน กงาน สภามหาว ทยาล ย แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

21 2. พ ฒนา ELEC และ IPP ให เก ด ประโยชน ส งส ดต อมหาว ทยาล ย และส งคมอย างต อเน องและย งย น 3. การจ ดการความร ควรท าให ครบ กระบวนการในแต ละประเด น ความร 4. การก าหนดประเด นความเส ยงท ม ผลกระทบส งและกว าง ควร ก าหนดโดยผ บร หาร เพ อให เก ด จ ดท าแผนการด าเน นงานของศ นย ELEC (English Language Enhancement Center) และ IPP (International Peace Park) ร วมก นระหว าง ฝ ายว ชาการ ฝ ายว เทศส มพ นธ และฝ ายพ ฒนาน กศ กษาให เก ด ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งส ด ก าหนดประเด นความร ม และควบค มให เก ด องค ความร และน าองค ความร น นส การปฏ บ ต อย าง ต อเน อง ในป การศ กษา คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย พาย พเป นผ ก าหนดประเด นความเส ยงในด านต างๆ ของ มหาว ทยาล ย และเป ดโอกาสให ผ บร หารระด บคณะว ชา ก.ย. 14 ฝ าย ว เทศส มพ นธ และ พ นธก จความเป น สากล 2. ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ าย ว ชาการฯ 3. ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ าย พ ฒนาน กศ กษา ร บผ ดชอบฝ าย นโยบายและแผน 2. ผ อ านวยการ ทร พยากรบ คคล ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ ายนโยบาย และแผน แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

22 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ การจ ดการความเส ยงได อย างม เข าร วมพ จารณาเพ อก าหนดแนวทางแก ไขในความเส ยงท ประส ทธ ภาพ เก ยวข อง และจ ดแผนบร หารความเส ยงต อไป 5. ควรม การศ กษาปร บปร งระเบ ยบ ของสภามหาว ทยาล ยก บม ลน ธ สภา คร สตจ กรให สอดคล องก น 6. ควรม การประสานงานก นมากข น ระหว างสภามหาว ทยาล ยก บ ผ บร หาร 1. แผนการเง นควรเป นระยะยาวเพ อ บร หารจ ดการความเส ยงทางด าน การเง นและเพ อผล กด นแผนกล ย ทธ ของมหาว ทยาล ย 2. ควรจ ดสรรงบประมาณเพ อผล กด น ว ส ยท ศน และแผนกลย ทธ ของ ต งคณะกรรมการหร อคณะท างานของมหาว ทยาล ยเพ อ ปร บปร ง ระเบ ยบ ข อบ งค บ และข อก าหนด ของมหาว ทยาล ยท ไม สอดคล องก บภาวะป จจ บ น ซ งอาจ ผ ดพลาด บกพร อง หร อม ช องว างโดยควรค าน งถ ง ข อบ งค บของสภาคร สตจ กรฯ และปร บปร งท งระบบให ช ดเจน ร ดก ม สอดคล องเพ อให เป นไปในท ศทางเด ยวก น และเป นป จจ บ นเพ อประโยชน ในการด าเน นงานต อไป เสนอเป นวาระเข าท ประช มสภามหาว ทยาล ยพาย พเพ อ ปร กษาหาร อแนวทางเพ อปร บปร งการประสานงาน ระหว างสภามหาว ทยาล ยพาย พก บผ บร หารมหาว ทยาล ย จ ดท าแผนการเง นระยะยาวให รองร บแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยพาย พ 2559 จ ดสรรงบประมาณในการด าเน นงานให เหมาะสมและ และพ จารณาจ ดสรรงบประมาณส าหร บย ทธศาสตร ท ก.ย. 15 ผ อ านวยการส าน กงาน สภามหาว ทยาล ย 1. ผ อ านวยการ ส าน กงานอธ การบด 2. ผ อ านวยการ ส าน กงานสภาฯ ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ ายการเง นฯ ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ ายการเง นฯ แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

23 องค ประกอบท 9 ระบบ และกลไกการประก น ค ณภาพ มหาว ทยาล ยอย างแท จร ง จ าเป นเร งด วน ตลอดจนต ดทอนลดงบประมาณท ไม จ าเป นเร งด วนลง ควรมอบหมายให ผ ร บผ ดชอบต วบ งช ของแผนกลย ทธ น าผลจากการประเม น ค ณภาพไปว เคราะห และพ จารณาแนว ทางแก ไข ปร บปร งในส วนท ร บผ ดชอบ ให ม ผลการด าเน นงานท พ ฒนาข น โดยม การก าก บต ดตามและประเม นผลเป น ระยะอย างต อเน อง ว เคราะห ผลการด าเน นงานตามต วบ งช และค าเป าหมาย ของแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยพาย พ โดยเปร ยบเท ยบ 2554 และ ในต วบ งช ท เหม อนก น และน าเสนอผ ก าก บด แลและมอบหมายให ผล กด นผลผล ตให ม ผลการด าเน นงานท พ ฒนาข นใน โดยก าหนดกรอบการต ดตามการ ประเม นผล 2 รอบ ค อ ภายในเด อน ต ลาคม และ ม นาคม 2556 ก.ย. พ.ค ผ ช วยอธ การบด ร บผ ดชอบฝ ายนโยบาย และแผน แนวทางปร บปร งแก ไขเพ อพ ฒนาค ณภาพ เอกสารประกอบแผนพ ฒนาค ณภาพ ข อม ล ณ ว นท 4 ก นยายน

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information