แผนพ ฒนาฝ ายบร หาร ว ทยาล ยป โตรเล ยมและป โตรเคม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ป พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาฝ ายบร หาร ว ทยาล ยป โตรเล ยมและป โตรเคม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ป พ.ศ. 2557-2561"

Transcription

1 แผนพ ฒนาฝ ายบร หาร ว ทยาล ยป โตรเล ยมและป โตรเคม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ป พ.ศ. 76

2 คานา จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย พ.ศ. 9 เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนามหาว ทยาล ยในช วงป พ.ศ. 9 โดยม งเน นการพ ฒนางานในด าน ต างๆเพ อนาพามหาว ทยาล ยส ความเป นเล ศในฐานะ มหาว ทยาล ยแห งชาต ในระด บโลก : World Class National University ว ทยาล ยป โตรเล ยมและป โตรเคม ซ งเป นส วนงานหน งของมหาว ทยาล ย ได จ ดทา แผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยฯ ป งบประมาณ พ.ศ.9 ข น โดยม ความสอดคล องก บนโยบายของ มหาว ทยาล ย ม การแต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผนพ ฒนาว ทยาล ยข น คณะ และคณะทางานอ ก คณะ และได ม การจ ดส มมนาบ คลากรเพ อให บ คลากรท กคนม ส วนร วมในการจ ดทาแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยฯ นอกจากน ย งได ม การทบทวนแผนด งกล าวอ กคร งในเด อนส งหาคม พ.ศ.6 ตามหล กการจ ดทาแผนท ถ กต องต องม การถ ายทอดแผนกลย ทธระด บส วนงานไปส ท กหน วยงาน ภายในด วย ฝ ายบร หารซ งเป นหน วยงานหน งตามโครงสร างการแบ งส วนงานของว ทยาล ยฯ จ งได เร มจ ดท า แผนพ ฒนาฝ ายบร หารข นต งแต ป พ.ศ.6 แต ไม สมบ รณ อย างไรก ตามบ คลากรของฝ ายบร หารท กคนได ร วมค ดร วมทาก น จนกระท งบรรล เป าหมาย เป น แผนพ ฒนาฝ ายบร หาร ว ทยาล ยป โตรเล ยมและป โตรเคม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ป พ.ศ. 76 คณะผ จ ดทา ต ลาคม 6

3 สารบ ญ 3 เร อง หน า ตอนท ข อม ลท วไป 4 ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของว ทยาล ยฯ 4 โครงสร างองค กร โครงสร างฝ ายบร หาร ตอนท แนวค ดการพ ฒนาองค กร 68 ว ตถ ประสงค หล กของการพ ฒนาองค กร 6 ความส มพ นธ ระหว างบรรยากาศองค การก บป จจ ยอ นๆ 7 จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และภาวะค กคาม 7 ตอนท 3 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาฝ ายบร หาร 9 ว ส ยท ศน พ นธก จ ฝ ายบร หารว ทยาล ยฯ 9 การเช อมโยงย ทธศาสตร 0 แผนท ย ทธศาสตร แผนพ ฒนาฝ ายบร หาร โครงการข บเคล อนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ 76) โครงการ ต วช ว ด และค าเป าหมาย 3

4 4 ตอนท ข อม ลท วไป แผนพ ฒนาฝ ายบร หารว ทยาล ยป โตรเล ยมและป โตรเคม พ.ศ. 76 ว ส ยท ศน ว ทยาล ยฯ สถาบ นบ ณฑ ตศ กษาและว จ ยช นนาระด บนานาชาต และผ น าในอาเช ยน ด านป โตรเล ยม ป โตรเคม และพอล เมอร (Worldclass and ASEAN leader graduate institute in petroleum, petrochemical and polymers) พ นธก จว ทยาล ยฯ. สร างบ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถและ ค ณล กษณะเท ยบเท าบ ณฑ ตจากมหาว ทยาล ยช นนา ระด บโลก. เสร มสร างน ส ตให เป นบ ณฑ ตท เป นคนด ม ค ณธรรม ม จ ตอาสา และเป นผ นา 3. บ กเบ กบ รณาการ และถ ายโอนองค ความร จากการว จ ย เพ อสร างความเข มแข งของประเทศส การพ ฒนาท ย งย น 4. เสร มสร างว ฒนธรรมองค กรท ม ค ณค าหล กท เหมาะสม. ทาน บาร งและส บสานศ ลปว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ว ทยาล ยฯ ย ทธศาสตร ส ความเป นสถาบ นการศ กษาสากลช นนา (Towards the worldclass and ASEAN leader graduate institute) ย ทธศาสตร เป นองค กรบร หารจ ดการ คล องต ว รวดเร ว และโปร งใส (To be the organization with efficiency, speed, and transparency) ย ทธศาสตร 3 เป นองค กรท ม ความม นคง ปลอดภ ย น าอย ร กษ ส งแวดล อม (To be organization with stability, safety and suitable environment) ย ทธศาสตร 4 เป นองค กรว จ ยส การพ ฒนาท ย งย น (To be excellent research institution towards sustainable development) ย ทธศาสตร ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ม ค ณล กษณ ท พ งประสงค (To produce quality graduates with appropriate knowledge, integrity and suitable characteristics)

5 โครงสร างองค กร คณบด คณะกรรมการบร หารว ทยาล ยฯ ฝ ายบร หาร ศ นย บร หารทร พยากร ฝ ายว ชาการ ศ นย ประสานงาน อ ตสาหกรรมและ องค กรส มพ นธ งานจ ดการกลาง และทร พยากร บ คคล งานกายภาพและ งานบร การ งานส งเสร มและ พ ฒนาว ชาการ งานบร การว ชาการ เฉพาะด าน งานคล งและพ สด งานพ ฒนาเคร องม อ และบร การงานช าง งานส งเสร มและ พ ฒนาว จ ย งานประชาส มพ นธ งานนโยบายและแผน งานนว ตกรรม เทคโนโลย สารสนเทศ งานศ นย ข อม ลอ จฉร ยะ และเทคโนโลย เพ อ การศ กษา งานว ร ชก จ โครงสร างฝ ายบร หาร คณบด รองคณบด ผ อานวยการฝ ายบร หาร ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หาร กล มงานจ ดการกลางและ ทร พยากรบ คคล กล มงานคล งและพ สด กล มงานนโยบาย และแผน

6 6 ตอนท แนวค ดการพ ฒนาองค กร การพ ฒนาองค กรเป นการเปล ยนแปลงอย างม แผนล วงหน า โดยอาศ ยระบบต างๆ ในองค กร ประสานพ ฒนาก นเพ อเพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลขององค กรว ตถ ประสงค หล กค อ การพ ฒนา ไปส ความท นสม ย การม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ส งเสร มความร วมม อก นในการทางาน ในขณะท ต องม คต ฐานท สาค ญค อ ท กคนในหน วยงานต องการความเจร ญก าวหน าและรวมต วก นเพ อหน วยงาน ว ตถ ประสงค หล กของการพ ฒนาองค กร จ ดม งหมายหล กของการพ ฒนาองค กร เป นการเสร มสร างเพ มพ นความสามารถขององค กร ในทางปฏ บ ต แล วผ เช ยวชาญทางด านบร หารส วนใหญ จะเห นพ องต องก นในเร องต างๆ ด งต อไปน ) เพ อพ ฒนาการปร บปร งเปล ยนแปลงองค กรให ท นสม ย และให ม ระบบท สามารถ เปล ยนแปลงและปร บต วได อย างคล องแคล วก บสภาพงานในท กๆ ล กษณะอย เสมอ ) เพ อเพ มการทางานให ม ประส ทธ ผลและประส ทธ ภาพส งส ด โดยส งเสร มให ม การค ดค นหา เทคน คว ธ การในการปร บปร งให ด ย งข นตลอดเวลา 3) เพ อส งเสร มให ม เจตคต แบบร วมม อร วมใจก นอย างเต มท ต อการแก ไขป ญหาข อข ดแย งต างๆ ร วมก น ในขณะเด ยวก นก ลดเจตคต แบบค ดเอาแพ เอาชนะในระหว างพวกเด ยวก นให เหล อน อยท ส ด 4) เพ อเพ มพ นส มพ นธภาพให ด ย งข นระหว างส วนงานต างๆ ในองค การ รวมตลอดถ งระหว าง ผ บ งค บบ ญชาในท กระด บช นขององค การด วย ) เพ อส งเสร มให บ คคลในท กระด บช นขององค การ ได วางแผนและปฏ บ ต งาน โดยม งย ดถ อเอา เป าหมายหล ก หร อว ตถ ประสงค รวมขององค การเป นแนวทาง 6) เพ อเพ มการม ส วนร วม เป ดเผย และแสวงหาแนวทางในการท จะจ งใจให ผ ปฏ บ ต งาน บรรล ผลงานท ด และได ร บส มฤทธ ผลมากย งข น 7) เพ อจะลดข อข องเก ยวก บการต ดต อส อสารระหว างบ คคลและระหว างกล มคนในองค การ

7 7 ความส มพ นธ ระหว างบรรยากาศองค การก บป จจ ยอ นๆ บรรยากาศขององค การต องค าน ง ว ทยาการ ส งแวดล อมภายนอก และนโยบายในการบร หาร ตลอดจนการปฏ บ ต ท ม อ ทธ พลสาค ญต อบรรยากาศ นโยบายด านการ บร หารและการปฏ บ ต โครงสร างขององค กร ล กษณะบ คคล ความต องการ เป าหมาย ความสามารถ บทบาทหน าท ฯลฯ ผลท ได ร บแต ละบ คคล ปร มาณงาน ความพ งพอใจ การม ส วนร วม ฯลฯ ว ทยาการ/ เทคโนโลย ส งแวดล อมภายนอก บรรยากาศขององค กร ความสาเร จในงาน ม งท คนทางาน จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และภาวะค กคาม จ ดแข ง. ม การจ ดโครงสร างการปฏ บ ต งานท ถ กต อง. ม แผนการทางานท ค อนข างช ดเจน 3. ม การแบ งการทางานอย างช ดเจน 4. ม ข อม ลให ผ บร หารใช ว เคราะห เพ อต ดส นใจในการลงท น. ม ความคล องต วในการทางาน 6. ย ดถ อและปฏ บ ต ตามระเบ ยบ 7. ให คาปร กษา/ช แนะเก ยวก บระเบ ยบแก ผ มาต ดต อได อย างถ กต อง 8. บ คลากรม ความสาม คค ช วยเหล อเก อก ล 9. ม การประสานงานก บหน วยงานอ นได ด 0. บ คลากรม มน ษยส มพ นธ ด. ม การส อสารท าความเข าใจ.ท าความตกลง และช แจงเหต ผล. ทางานเป นท ม 3. ให ความร วมม อในก จกรรมส วนรวมขององค กร 4. บ คลากรม ความร และความร บผ ดชอบในหน าท. บ คลากรม ท กษะในการทางาน 6. บ คลากรม จ ตบร การ(service mind) 7. บ คลากรม ความร กในองค กร 8. บ คลากรม ความซ อส ตย

8 8 จ ดอ อน. ไม ม หน วยงานประก นค ณภาพท ม บ คลากรร บผ ดชอบโดยตรง. พ นท ใช สอยของฝ ายบร หารไม เอ ออานวยต อผ ร บบร การและการปฏ บ ต งาน 3. ขาดการทบทวนแผนดาเน นการอย างต อเน อง 4. ขาดแผนปฏ บ ต งานเช งร ก. ระบบ CUERP, EDMS ม ล กษณะเฉพาะงาน ซ งทาให ไม สามารถท างานแทนก นได เม อผ ร บผ ดชอบ งานไม อย 6. การทางานไม เป นไปตามแผนท วางไว ทาให งานมาก ในช วงปลายป 7. งานท ได ร บมอบหมายไม ตรงก บมาตรฐานตาแหน ง 8. ม ข นตอนการทางานมากท าให เก ดความล าช า 9. ม บ คลากรจาก ด ไม เพ ยงพอก บปร มาณงาน 0. บ คลากรไม ได ร บการพ ฒนาให ม ความร เฉพาะทางอย างต อเน อง. บ คลากรไม แม นยาในกฎระเบ ยบ. บ คลากรขาดความละเอ ยดรอบคอบ ขาดการตรวจสอบ และการส งเกต โอกาส. ม เคร อข ายว ชาช พ. ทางานภายใต ระบบ CUERP เป นไปในแนวทางเด ยวก นท งมหาว ทยาล ย 3. ม กฎ ระเบ ยบ ประกาศ ข อบ งค บ สาหร บอ างอ งในการปฏ บ ต งานอย างช ดเจน 4. ม แหล งเง นสน บสน นการปฏ บ ต งาน. ผ บร หารสน บสน นและเป ดโอกาสให บ คลากรเข าร วมประช มและฝ กอบรมอย างต อเน อง 6. ผ บร หารให โอกาสและสน บสน นการจ ดก จกรรมต างๆ 7. ม เทคโนโลย ท ท นสม ย 8. ม ระบบการจ ดการทร พยากรด านงบประมาณ การเง น พ สด บ คคล(CUERP) ในการปฏ บ ต งานท เป นแนวทางเด ยวก น 9. ม ระบบการจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส (EDMS)ในการปฏ บ ต งานท เป นแนวทางเด ยวก น ภาวะค กคาม. สภาพแวดล อมอากาศในท ทางานไม ด ม กล นเหม น. สว สด การท ให บ คลากรไม เป นมาตรฐานเด ยวก น 3. การให ข อม ลในการปฏ บ ต งานไม แน นอนม การเปล ยนแปลงบ อยคร ง 4. ม กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ท เก ยวข องจากหน วยงานภายนอกกาก บการปฏ บ ต งานจานวนมาก. ข อกาหนดในระเบ ยบปฎ บ ต งานไม ม ความย ดหย น 6. การเปล ยนแปลงของระบบเศรษฐก จ 7. การบร หารงานระด บมหาว ทยาล ยย งไม คล องต ว 8. ระบบ IT ข ดข อง

9 9 ตอนท 3 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาฝ ายบร หาร ว ส ยท ศน ฝ ายบร หารว ทยาล ยฯ บร หารย คใหม ใส ใจพ ฒนา /ฉ บไว ประท บใจผ ร บบร การ พ นธก จฝ ายบร หาร กล มงานจ ดการกลางและทร พยากรบ คคล. วางแผน สารวจ ต งงบประมาณ ด แลการใช งบประมาณท ใช สน บสน นการบร หารจ ดการกลาง และทร พยากรบ คคลของว ทยาล ยฯ. บร หารจ ดการเอกสารท งภายในและภายนอก ตามระเบ ยบสาน กนายกฯ ว าด วยงานสารบรรณ ดาเน นการระบบสารบรรณอ เล คทรอน คส (DTS) และการจ ดทาฐานข อม ลสารบรรณ 3. ด แลประสานงานและดาเน นการด านการประช ม และพ ธ การ 4. บร หารจ ดการงานบ คคลและอ ตรากาล ง รวมท งการประเม นผลปฏ บ ต งานของบ คลากร งาน สว สด การบ คลากร การขอต าแหน งทางว ชาการของบ คลากร การพ ฒนาบ คลากร การจ ดทาฐานข อม ล บ คคลการดาเน นการระบบ CUHR และระบบ ESS กล มงานคล งและพ สด. วางแผน สารวจ ต งงบประมาณ ด แลการใช งบประมาณท ใช สน บสน นการบร หารจ ดการด าน การเง น การบ ญช และการพ สด. บร หารจ ดการและดาเน นการด านการเง น การบ ญช และการพ สด ในระบบ CUERP และตาม ระเบ ยบท เก ยวข องด วยความรวดเร วถ กต อง 3. ว เคราะห สถานภาพทางการเง นพ สด จ ดเตร ยมและให ข อม ลก บหน วยงานท เก ยวข อง การ จ ดทารายงานทะเบ ยนควบค ม และการตรวจสอบประจาป กล มงานนโยบายและแผน. จ ดเตร ยมการทาแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต งาน และแผนงบประมาณ ด แลและ ประสานงาน. ดาเน นการด านการงบประมาณในระบบ CUERP จ ดทาการว เคราะห งบประมาณ 3. ประสานงาน รวบรวม และด แลข อม ล ด านประก นค ณภาพ รวมท งการตรวจต ดตามประเม น ค ณภาพ

10 0 การเช อมโยงย ทธศาสตร ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยป โตรเล ยมและป โตรเคม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. บ คลากรม ออาช พ. เป ดประต ส ความร ย ทธศาสตร ส ความเป นสถาบ นการศ กษาสากลช นนา (Towards the worldclass and ASEAN leader graduate institute) ย ทธศาสตร เป นองค กรบร หารจ ดการ คล องต ว รวดเร ว และโปร งใส (To be the organization with efficiency, speed, and transparency) 3.บ านน าอย ย ทธศาสตร 3 เป นองค กรท ม ความม นคง ปลอดภ ย น า อย ร กษ ส งแวดล อม (To be organization with stability, safety and suitable environment) ย ทธศาสตร 4 เป นองค กรว จ ยส การพ ฒนาท ย งย น (To be excellent research institution towards sustainable development) ย ทธศาสตร ผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ม ค ณล กษณ ท พ ง ประสงค (To produce quality graduates with appropriate knowledge, integrity and suitable characteristics) ก าวไกล ยกย อง คล องต ว ม นคง เป นส ข เก อก ล ก าวไกล ยกย อง

11 ป จจ ยพ นฐาน โครงการ เป าประสงค ย ทธศาสตร ฝ าย บร หาร ว ส ยท ศน ฝ าย บร หาร ว ส ยท ศน ว ทยาล ยฯ แผนท ย ทธศาสตร แผนพ ฒนาฝ ายบร หาร ว ทยาล ยป โตรเล ยมและป โตรเคม ป งบประมาณ 76 สถาบ นบ ณฑ ตศ กษาและว จ ยช นนาระด บนานาชาต และผ นาในอาเช ยน ด านป โตรเล ยม ป โตรเคม และพอล เมอร (Worldclass and ASEAN leader graduate institute in petroleum, petrochemical and polymers บร หารย คใหม ใส ใจพ ฒนา /ฉ บไว ประท บใจผ ร บบร การ บ คลากรม ออาช พ เป ดประต ส ความร บ านน าอย. เพ อความเป นเล ศในการปฏ บ ต งานของ ฝ ายบร หาร. เพ อส งเสร มบ คลากรให ปฏ บ ต งานอย าง ม ออาช พ. พ ฒนาบ คลากรส การเร ยนร. บ คลากรม ความพร อมส AEC. สร างบรรยายท ด ในการปฏ บ ต งาน. ส งเสร มให บ คลากรม ส ขภาพกายและ ส ขภาพจ ตท ด. โครงการความร ค บร การ. โครงการจ ตบร การ 3. โครงการพ ฒนาท มงาน 4. โครงการพ ฒนากระบวนงาน. โครงการจ ดการความร. โครงการศ กษาด งาน 3. โครงการพ ฒนาบ คลากรในม ต ต างๆ 4.โครงการอบรมภาษา. โครงการสาน กงานย คใหม. โครงการส งเสร มส ขภาพ ระบบสารสนเทศท นสม ยรวดเร ว บ คลากรม ความร และศ กยภาพส ง ระบบกายภาพเอ ออานวยในการ ปฏ บ ต งาน

12 โครงการข บเคล อนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ 76) ย ทธศาสตร (Strategic Themes) เป าประสงค โครงการ (Project) ผ ร บผ ดชอบโครงการ. บ คลากรม ออาช พ. เพ อความเป นเล ศในการ ปฏ บ ต งาน. โครงการความร ค บร การ. โครงการจ ตบร การ บ คลากรฝ ายบร หาร. เพ อให บ คลากรปฏ บ ต งาน อย างม ออาช พ 3. โครงการพ ฒนาท มงาน 4. โครงการพ ฒนา กระบวนงาน. เป ดประต ส ความร. พ ฒนาบ คลากรส การเร ยนร. โครงการ ก จกรรมการ จ ดการความร (KM). โครงการศ กษาด งาน 3.โครงการพ ฒนาบ คลากร ในม ต ต างๆ. บ คลากรม ความพร อมส AEC 4. โครงการอบรมภาษา (เพ อการทดสอบ) บ คลากรฝ ายบร หาร 3. บ านน าอย. สร างบรรยากาศท ด ในการ ปฏ บ ต งาน. โครงการสาน กงานย ค ใหม บ คลากรฝ ายบร หาร. ส งเสร มให บ คลากรม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด. โครงการส งเสร มส ขภาพ

13 3 โครงการ ต วช ว ด และค าเป าหมาย ย ทธศาสตร : บ คลากรม ออาช พ โครงการ ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย โครงการความร ค บร การ รวบรวมกฎระเบ ยบ เก ยวก บงานท ร บผ ดชอบ นาข อม ลสารสนเทศ เผยแพร website. จานวนกฎระเบ ยบท รวบรวมและเผยแพร ให ผ ร บบร การทราบ. จานวนเร องท นาเสนอ บนฐานข อม ล website เร อง/งาน เร อง/งาน จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน 3. แผนปฏ บ ต งาน แผน/งาน จ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน 4. ค ม อ/WI ปฏ บ ต งาน เร อง/งาน 3 4. โครงการจ ตบร การ จ ดอบรมการให บร การ. จานวนผ ผ านการอบรม. ความพ งพอใจของ ผ ร บบร การ คน ระด บ (จาก คะแนนเต ม ) โครงการพ ฒนาท มงาน จ ดอบรมการทางานเป น ท ม /การพ ฒนาท มงาน. จานวนผ ผ านการอบรม คน โครงการพ ฒนา กระบวนงาน จ ดทาโครงการพ ฒนา ค ณภาพงาน. จานวนโครงการ.จานวนรางว ลท ได ร บ โครงการ รางว ล

14 4 โครงการ ต วช ว ด และค าเป าหมาย ย ทธศาสตร : เป ดประต ส ความร โครงการ ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย โครงการการจ ดการ ความร การให ความร KM อบรมเช งปฏ บ ต การเร อง การจ ดการความร. จานวนการนาเสนอ ความร ของงานต างๆ แบบ KM. จานวนบ คลากรของฝ าย บร หารท เข าร บการอบรม เร อง คน โครงการศ กษาด งาน. จานวนงานท ได ร บการ พ ฒนาหล งจากศ กษาด งาน. จานวนบ คลากรท ได ศ กษาด งาน เร อง คน โครงการพ ฒนา บ คลากรในม ต ต างๆ. จานวนหล กส ตรท อบรม. จานวนบ คลากรท การ อบรมหล กส ตรต างๆ หล กส ตร คน (น บ ซ า) โครงการอบรมภาษา จ ดอบรมเอง ส งบ คลากรเข าร บการ อบรม/สอบ. จานวนผ เข าร บการอบรม. จานวนผ ขอ/ผ ถ กส งไป อบรมและผ านการอบรม/ สอบ คน คน

15 โครงการ ต วช ว ด และค าเป าหมาย ย ทธศาสตร 3 : บ านน าอย โครงการ ต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย โครงการสาน กงานย ค ใหม ปร บปร งสถานท ก จกรรม ส. สาน กงานท ได ร บการ ปร บปร ง. จานวนรางว ลบ านน าอย งาน รางว ล. โครงการส งเสร ม ส ขภาพ. ความพ งพอใจของ บ คลากร ระด บ (จากคะแนน เต ม )

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ

การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ 1 การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ ศ กด ชาย พ ท กษ วงศ คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา งานว จ ยน ได ร บการสน บสน นงบประมาณจากการก ฬาแห งประเทศไทย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม รายงานควบค มภายใน กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๑ กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม http://www.plan.cmru.ac.th/ ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค

More information

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค คานา แผนบร หารความเส ยงเป นเคร องม อส าค ญ ท จะช วยให ด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร

More information

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ของกรมพ ฒนาท ด น พ.ศ. 2551-2554 ตามแนวทาง HR Scorecard

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ของกรมพ ฒนาท ด น พ.ศ. 2551-2554 ตามแนวทาง HR Scorecard กรมพ ฒนาท ด น แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ของกรมพ ฒนาท ด น พ.ศ. 2551-2554 ตามแนวทาง HR Scorecard จ ดท าโดย กรมพ ฒนาท ด น ส งหาคม 2550 www.ldd.go.th http://psd101.ldd.go.th/webpsd6/ สารบ ญ หน า ส วนท

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556 ย ดม นในหล กธรรมาภ บาล ม งเน นบร การให คาปร กษา พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 27 260) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 26 คานา กรมส งเสร

More information