แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉบล มพระ เก ยรต ฉบ บน จ ดทาข นภายใต แผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 5 ป ระยะท 5 (พ.ศ ) และแผน กลย ทธ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 5 ป ระยะท 5 (พ.ศ ) โดยได จ ดให ม การประช มส มมนาคณะกรรมการ ว ชาการประจาคณะฯและบ คลากรท เก ยวข อง เพ อรวบรวมข อม ลจากท กสาขาว ชาของคณะฯน ามาใช ในการจ ดท าแผนพ ฒนา บ คลากร ได แก การว เคราะห ภาระงานเพ อประกอบการว เคราะห อ ตรากาล งของอาจารย การส ารวจความต องการฝ กอบรม ส มมนา/ศ กษาด งาน และการพ ฒนาตาแหน งทางว ชาการของอาจารย การว เคราะห จ ดแข งจ ดอ อนบ คลากร ตลอดจนข อสร ปจาก การประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร คณะกรรมการว ชาการประจาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

3 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. ข อม ลพ นฐานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงสร างการบร หารงาน 1.3 จานวนหล กส ตรท เป ดสอนในป จจ บ น 1.4 รายช อหล กส ตรท ม แผนจะเป ดสอนในป การศ กษา จานวนน กศ กษาป จจ บ นจาแนกตามหล กส ตร 1.6 ประมาณการจานวนน กศ กษาใหม ท จะร บในป การศ กษา ข อม ลบ คลากรป จจ บ น จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา 2.2 จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา ตาแหน งทางว ชาการ และค ณว ฒ การศ กษา 2.3 จานวนอาจารย ท จะเกษ ยณอาย ราชการจาแนกตามว ฒ การศ กษา 2.4 จานวนบ คลากรสายสน บสน นจาแนกตามสาขาว ชา ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หล กการและเหต ผล 2. ว ส ยท ศน พ นธก จ การบร หารงานบ คคลของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3. การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) 4. สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรกล มต างๆ 4.1 สมรรถนะท ต องการสาหร บอาจารย 4.2 สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรสายสน บสน น 4.3 สมรรถนะท ต องการสาหร บผ บร หาร หน า ส วนท 3 แผนกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. การวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย 1.2 โครงการ / ก จกรรมด านอ ตรากาล งและการพ ฒนาระบบการสรรหาบ คลากร 1.3 แผนความต องการอาจารย เพ มเพ อรองร บการเป ดหล กส ตร / สาขาว ชาใหม และทดแทนอ ตราเกษ ยณ ในป การศ กษา แผนความต องการบ คลากรสายสน บสน นเพ มตามกรอบอ ตรากาล ง และทดแทน อ ตราเกษ ยณในป การศ กษา

4 สารบ ญ หน า 2. การพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ และความก าวหน าในสายอาช พของบ คลากร ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย 2.2 โครงการ / ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ ของบ คลากร 2.3 แผนพ ฒนาอาจารย ด านการศ กษาต อในป การศ กษา ประมาณการจานวนอาจารย จาแนกตามว ฒ การศ กษา ในป การศ กษา แผนพ ฒนาอาจารย ด านตาแหน งทางว ชาการในป การศ กษา ประมาณการจานวนอาจารย จาแนกตามตาแหน งทางว ชาการ ในป การศ กษา แผนพ ฒนาอาจารย ด านการฝ กอบรม/ส มมนา/ศ กษาด งานในป การศ กษา แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นด านท กษะในการปฏ บ ต งาน ป การศ กษา การพ ฒนาค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย 3.2 โครงการ / ก จกรรมการพ ฒนาค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร 4. การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณของบ คลากร ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย 4.2 โครงการ / ก จกรรม ด านการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณ ของบ คลากร ส วนท 4 การนาแผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส การปฏ บ ต การนาแผนพ ฒนาบ คลากรส การปฏ บ ต 2. แนวทางการต ดตามประเม นผล ภาคผนวก...21 ตาราง A1 สร ปอ ตรากาล ง ค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการ ประจาป การศ กษา 2554 ตาราง A2 สร ปอ ตรากาล ง ค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการจาแนกตามสาขาว ชา ตาราง A3 สร ปรายช อคณาจารย ท อย ระหว างลาศ กษาต อปร ญญาเอก ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตาราง A4 ข อม ลอาย และว นท เข าทางานของคณาจารย ตาราง A5 ข อม ลอาจารย ท อย ระหว างการขอดารงตาแหน งทางว ชาการ ป การศ กษา 2554 ตาราง A6 ข อม ลอาจารย ท จะเกษ ยณอาย ในป การศ กษา ตาราง A7 อ ตรากาล งอาจารย จากจานวนน กศ กษาเต มเวลา (FTES : Full Time Equivalent Student) ตาราง A8 สร ปรายช อคณาจารย ท วางแผนลาศ กษาต อปร ญญาเอก ป การศ กษา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

5 ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ข อม ลพ นฐานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (ข อม ล ณ ว นท 24 พฤศจ กายน 2554) 1.1 สถานภาพป จจ บ น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ ดต งข นตามปณ ธานของม ลน ธ ป อเต กต ง ท ม งให การศ กษาก บเยาวชนไทยโดยไม หว ง ผลกาไร และคณะฯม หน าท หล กในการผล ตว ทยาศาสตรบ ณฑ ต 2 สาขาว ชา ได แก สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และ สาขาว ชาจ ลช วว ทยาอ ตสาหกรรม และดาเน นการจ ดการเร ยนการสอนด านว ชาว ทยาศาสตร พ นฐานให ก บคณะว ชาต าง ๆ ภายในมหาว ทยาล ย โดยคณะฯ ม การจ ดโครงสร างเป นสาน กงานเลขาน การคณะและสาขาว ชา 4 สาขาว ชา ซ งประกอบด วย 1. สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 2. สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ ประกอบด วย 4 กล มว ชา ได แก กายว ภาคศาสตร จ ลช วว ทยา ช วว ทยา และสร รว ทยา 3. สาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพ ประกอบด วย 4 กล มว ชา ได แก เคม ท วไป เคม อ นทร ย ช วเคม และฟ ส กส 4. สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ประกอบด วย 2 กล มว ชา ได แก คณ ตศาสตร และสถ ต ท งน คณะฯม การบร หารงานในร ปแบบของคณะกรรมการว ชาการประจ าคณะฯ ท ม คณบด เป นประธาน และร ปแบบ สาขาว ชาท ม ห วหน าสาขาว ชาเป นผ ร บผ ดชอบดาเน นงานร วมก บอาจารย ประจาในแต ละสาขาว ชา 1.2 โครงสร างการบร หารงาน โครงสร างการดาเน นงานของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาการ คอมพ วเตอร สาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพ - กล มว ชาฟ ส กส - กล มว ชาเคม - กล มว ชาช วเคม สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ - กล มว ชาช วว ทยา - กล มว ชาจ ลช วว ทยา - กล มว ชาสร รว ทยา - กล มว ชากายว ภาค ศาสตร สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต - กล มว ชา คณ ตศาสตร - กล มว ชาสถ ต โครงสร างการบร หารคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาน กงานเลขาน การ คณะฯ

6 2 คณะกรรมการว ชาการ ประจาคณะฯ คณบด ผ ช วยคณบด สาขาว ชา ว ทยาการคอมพ วเตอร สาขาว ชา ว ทยาศาสตร กายภาพ สาขาว ชา ว ทยาศาสตร ช วภาพ สาขาว ชา คณ ตศาสตร และ สถ ต สาน กงานเลขาน การ คณะฯ หมายถ งสายบ งค บ หมายถ งสายท ปร กษา 1.3 จานวนหล กส ตรท เป ดสอนในป จจ บ น บ ญชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม น กศ กษา 2 หล กส ตร ได แก 1. หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 2. หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาจ ลช วว ทยาอ ตสาหกรรม 1.4 หล กส ตรท ม แผนจะเป ดสอนในป การศ กษา ในแผนกลย ทธ 5 ป ระยะท 5 (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จะเป ดจ ดการเร ยนการสอน หล กส ตรใหม รวมท งส น 2 หล กส ตร จาแนกตามป การศ กษาได ด งน สาขาว ชา ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ทยาศาสตร ช วภาพ ตารางท 1 รายช อหล กส ตรระด บปร ญญาตร ท ม แผนจะเป ดสอนใน ป การศ กษา ป การศ กษา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร การแพทย ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การอาหาร 1.5 จานวนน กศ กษาป จจ บ นจาแนกตามหล กส ตร ตารางท 2 จานวนน กศ กษาจาแนกตามหล กส ตรและช นป ช นป ท จานวนน กศ กษาหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ตสาขาว ชา (คน) (รห ส) ว ทยาการคอมพ วเตอร จ ลช วว ทยาอ ตสาหกรรม 1 (53) (52) (51) (50) ส งกว าป ท รวม

7 3 1.6 ประมาณการจานวนน กศ กษาใหม ท จะร บในป การศ กษา ตารางท 3 ประมาณการจานวนน กศ กษาใหม หล กส ตรระด บปร ญญาตร ท จะร บในป การศ กษา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ตสาขาว ชา ป การศ กษา ว ทยาการคอมพ วเตอร หมายเหต 2. จ ลช วว ทยาอ ตสาหกรรม ว ทยาศาสตร การแพทย หล กส ตรใหม เป ดป เทคโนโลย การอาหาร 50 หล กส ตรใหม เป ดป 2559 รวม (คน) ข อม ลบ คลากรป จจ บ น (ข อม ล ณ ว นท 24 พฤศจ กายน 2554) 2.1 จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา ตารางท 4 จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา จานวนอาจารย (คน) สาขาว ชา จานวน จานวนครอง อ ตราว าง ตามภาระงาน ปฏ บ ต งานจร ง ศ กษาต อระด บปร ญญาเอก รวม ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ทยาศาสตร กายภาพ คณ ตศาสตร และสถ ต รวม ตารางท 5 จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชาและช วงอาย สาขาว ชา ช วงอาย (ป ) รวม น อยกว า มากกว า 55 ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ทยาศาสตร กายภาพ คณ ตศาสตร และสถ ต รวม

8 4 ถ าพ จารณาจากช วงอาย จะพบว า อาจารย ส วนใหญ ม อาย อย ในช วง ป ม จ านวน 33 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา ค อช วงอาย ป ม จานวน 15 คน ค ดเป นร อยละ และอาจารย ท ม อาย มากกว า 50 ป ข นไปม จานวน 7 คน ค ดเป นร อยละ จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา ตาแหน งว ชาการและค ณว ฒ การศ กษา ตารางท 6 จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา กล มว ชา และค ณว ฒ การศ กษา สาขาว ชา/กล มว ชา รวม ค ณว ฒ การศ กษา ปร ญญาเอก ปร ญญาโท ปร ญญาตร ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ช วภาพ กล มว ชากายว ภาคศาสตร กล มว ชาช วว ทยา กล มว ชาจ ลช วว ทยา กล มว ชาสร รว ทยา 4-4 ว ทยาศาสตร กายภาพ กล มว ชาช วเคม กล มว ชาเคม ท วไป กล มว ชาเคม อ นทร ย กล มว ชาฟ ส กส คณ ตศาสตร และสถ ต รวม (คน)

9 ร อยละของจานวนอาจารย ร อยละของจ านวนอาจารย 5 ร อยละของจ านวนอาจารย จ าแนกตามค ณว ฒ การศ กษา ป.เอก ป.โท ป.ตร ค ณว ฒ การศ กษา 1.96 ด านค ณว ฒ การศ กษา อาจารย ส วนใหญ ม ค ณว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 40 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาค อระด บปร ญญาเอก 10 คน ค ดเป นร อยละ และ ระด บปร ญญาตร 1 คน ค ดเป นร อยละ 1.96 จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชาและค ณว ฒ การศ กษา ป. ตร ป. โท ป. เอก ถ าพ จารณาค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา จะพบว า สาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพม อาจารย ท ม การศ กษาระด บปร ญญาเอกจ านวนมากท ส ด รองลงมาได แก สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และ สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ตามลาด บ

10 ร อยละจานวนอาจารย 6 ตารางท 7 จานวนอาจารย จาแนกตาม สาขาว ชา และตาแหน งทางว ชาการ ป การศ กษา 2554 สาขาว ชา / กล มว ชา อาจารย ตาแหน งทางว ชาการ รวม (คน) ผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ว ทยาการคอมพ วเตอร 8 8 ว ทยาศาสตร ช วภาพ กล มว ชากายว ภาคศาสตร กล มว ชาช วว ทยา กล มว ชาจ ลช วว ทยา กล มว ชาสร รว ทยา 4 4 ว ทยาศาสตร กายภาพ กล มว ชาช วเคม กล มว ชาเคม ท วไป กล มว ชาเคม อ นทร ย กล มว ชาฟ ส กส 5 5 คณ ตศาสตร และสถ ต 9 9 รวม ร อยละของจานวนอาจารย ท ม ตาแหน งว ชาการ ม ไม ม า า ชา า ในด านต าแหน งทางว ชาการ อาจารย ท ย งไม ม ต าแหน งทางว ชาการ ม จ านวน 49 คน ค ดเป นร อยละ ส วน อาจารย ท ม ตาแหน งทางว ชาการ ม จานวน 2 คน ค ดเป นร อยละ 3.92 แต ในป การศ กษา 2554 สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพม อาจารย ท เสนอขอตาแหน งทางว ชาการซ งอย ในช วงดาเน นการ จานวน 2 ราย ซ งคาดว าจะได ดารงตาแหน งทางว ชาการภายในป การศ กษา 2555

11 7 2.3 จานวนอาจารย ท จะเกษ ยณอาย ในป การศ กษา ตารางท 8 จานวนอาจารย ท จะเกษ ยณอาย ในป การศ กษา สาขาว ชา ค ณว ฒ การศ กษา ตาแหน งว ชาการ ป การศ กษาท จะเกษ ยณอาย สาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพ ปร ญญาเอก อาจารย 2555 สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ปร ญญาโท อาจารย จานวนบ คลากรสายสน บสน นจาแนกตามสาขาว ชา สาขาว ชา ตารางท 9 จานวนบ คลากรสายสน บสน นจาแนกตามสาขาว ชา จานวนอาจารย ( คน) จานวนตามภาระงาน จานวนครอง อ ตราว าง ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ทยาศาสตร กายภาพ คณ ตศาสตร และสถ ต รวม

12 8 1. หล กการและเหต ผล ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เน องจากทร พยากรบ คคลถ อเป นห วใจสาค ญของการพ ฒนาองค กร หร อกล าวได ว าอ ตรากาล งเป นป จจ ยหน งท ส าค ญใน การช ขาดความสาเร จในการทางานท กองค กร ด งน นการพ ฒนาบ คลากร จ งเป นกลไกส าค ญท จะข บเคล อนการด าเน นงานตาม ภารก จหล กของคณะฯให เป นไปตามย ทธศาสตร การพ ฒนา เพ อก าวไปส คล งแห งการเร ยนร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ ดท าข นโดยค าน งถ งแผนกลย ทธ 5 ป ระยะท 5 (พ.ศ ) แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ผลการส ารวจความต องการของบ คลากรในคณะฯด านการ อบรม ส มนาต าง ๆ ข อม ลการว เคราะห จ ดแข งจ ดอ อนด านบ คลากร ข อม ลความสามารถของบ คลากรท จ าเป นต อการ ปฏ บ ต งาน และความคาดหว งของมหาว ทยาล ย โดยแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะฯจะถ กน ามาใช เป นกรอบท ศทางท จะท าให การดาเน นงานของคณะฯบรรล ผลได ตามพ นธก จ 2. ว ส ยท ศน และพ นธก จ การบร หารงานบ คคลของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ว ส ยท ศน บ คลากรเก ง ด ม ส ข ภายใต การบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล พ นธก จ 1. สรรหาบ คลากรท ม ค ณภาพให เพ ยงพอก บภาระงาน 2. พ ฒนาความสามารถของบ คลากร 3. ส งเสร มให บ คลากรม ความส ขในองค กร 4. ร กษาบ คลากรให คงอย ในองค กร เพ อให การพ ฒนาบ คลากรของคณะฯ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพสอดร บก บว ส ยท ศน และพ นธก จ ด งน นคณะฯจ งได กาหนดกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากร ไว ด งน 1. วางแผนอ ตรากาล งบ คลากรให เหมาะสมก บภารก จ 2. กาหนดกระบวนการสรรหาบ คลากรอย างม ค ณภาพ โปร งใส และตรวจสอบได 3. วางแผน ส งเสร ม และพ ฒนาอาจารย ให ม ส ดส วนค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการ อย ในระด บท ได มาตรฐาน ตามท สกอ.กาหนด 4. วางแผน ส งเสร ม และพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถท เหมาะสม 5. ส งเสร ม และสน บสน นการจ ดอบรม/เข าร วมอบรม ส มมนา เพ อเพ มพ นความร ในสายงาน 6. ส งเสร ม และพ ฒนาค ณภาพช ว ตของบ คลากรให ม ค ณภาพช ว ต และสว สด การท ด อ นจะน าไปส ความส ขในการ ปฏ บ ต งานและความร ก ซ อส ตย ต อองค กร

13 9 3. การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) สถานการณ จ ดแข ง (Strength) จ ดอ อน (Weakness) ด านบ คลากร - ได ร บการจ ดสรรงบประมาณเพ อการพ ฒนาบ คลากร จากมหาว ทยาล ย - ม กลไกการดาเน นการและปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ อาจารย ท เด นช ด - จานวนอาจารย ประจาในแต ละกล มว ชาย งไม เพ ยงพอ ก บภาระงานสอน - ส ดส วนของอาจารย ประจาท ม ว ฒ ปร ญญาเอก ย งไม เป นไปตามเกณฑ - ส ดส วนของอาจารย ประจาท ดารงตาแหน งอาจารย ผศ. รศ.และ ศ. ย งไม เป นไปตามเกณฑ ด าน การจ ด การศ กษา ด าน การบร หาร งบประมาณ ด าน การบร หาร จ ดการ - ม ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร ระด บปร ญญาตร ท ครบถ วนและม ต วอย างแนว ปฏ บ ต ท ด - บ ณฑ ตม ท กษะว ชาช พในเช งปฏ บ ต ส ง - งบประมาณส วนใหญ ได ร บจ ดสรรจากมหาว ทยาล ย - ม การใช ทร พยากรระหว างหน วยงานร วมก น - ม การต ดตามประเม นผลการใช จ ายงบประมาณตาม โครงการต าง ๆ อย างต อเน อง - ม กระบวนการในการจ ดทาแผนท เป ดโอกาสให บ คลากรท กระด บม ส วนร วมและบ คลากร ม ความ พ งพอใจ - น กศ กษาย งม ความสามารถด านภาษาต างประเทศ ไม มากน ก - ความร วมม อก บภาคเอกชนและท องถ นย งทาได ไม เต มท เช น ในเร องของการพ ฒนาหล กส ตร - การพ ฒนาส อการเร ยนการสอนย งทาได ไม เต ม ประส ทธ ภาพ - การจ ดหางบประมาณจากแหล งภายนอกย ง ดาเน นการได ในปร มาณน อย - รายได จากการให บร การว ชาการและว จ ย ม จานวนน อย - ท นสน บสน นงานว จ ยจากภายนอกย งม จานวนน อย - การนาระบบสารสนเทศมาใช ในการเร ยนการสอน การว จ ยย งไม เด นช ด 4. สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรกล มต างๆ การพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มศ กยภาพและค ณภาพการปฏ บ ต งานน น คณะฯก าหนดสมรรถนะหล ก (Core Competencies) ของบ คลากรแต ละกล ม ไว ด งน 1) สมรรถนะหล กท ต องการสาหร บบ คลากรสายสน บสน น - ความร ความสามารถในงาน - ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร เพ อการปฏ บ ต งาน - การใช ภาษาต างประเทศในการส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ - ความสามารถในการวางแผนและการว เคราะห งานท ได ร บมอบหมาย - การม จรรยาบรรณว ชาช พ - การเห นแก ประโยชน ส วนรวมมากกว าส วนตน

14 10 2) สมรรถนะหล กท ต องการสาหร บอาจารย - ความร ความสามารถในว ชาท สอน - การใช ส อสารสนเทศเพ อการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ - ความสามารถในการสอนแบบเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง - ท กษะในการเข ยนตารา เอกสารคาสอนและการทาว จ ย - การใช ภาษาต างประเทศในการส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ - การประย กต ใช ต วเลข - ท กษะการแก ป ญหา - การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง - การทางานก บคนท หลากหลาย/การม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บบ คคลอ น - การม จรรยาบรรณว ชาช พ 3) สมรรถนะท ต องการสาหร บผ บร หาร - ความสามารถในการว เคราะห สภาพแวดล อมและกาหนดแนวทางในการดาเน นงาน อย างเหมาะสม - ภาวะผ นาและความสามารถในการจ งใจผ ใต บ งค บบ ญชาให ปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ - ความสามารถในการสร างความส มพ นธ ท งภายในและภายนอกหน วยงาน - ความสามารถในการต ดส นใจ บนพ นฐานของข อม ลท ถ กต อง - การม จรรยาบรรณว ชาช พ

15 ส วนท 3 แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อให การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ ) บรรล ว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล คณะฯได กาหนดแผนกลย ทธ ในการพ ฒนาบ คลากรไว 4 ด านค อ 1. การวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร 2. การพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ และความก าวหน าในสายอาช พของบ คลากร 3. การพ ฒนาสว สด การ ค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร 4. การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณของบ คลากร 1. การวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร จากการว เคราะห สถานการณ ด านบ คลากรพบว า ย งม จ านวนบ คลากรไม เพ ยงพอต อภาระงานสอนของแต ละกล มว ชา ซ งขณะน อย ในระหว างการขอจ ดสรรอ ตรากาล งเพ ม ด งน น คณะฯจ งได ก าหนดเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และกล ย ทธ สาหร บการวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร ด งน 1.1 ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย ย ทธศาสตร : เป าประสงค การวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร 1. ม แผนความต องการกาล งคนครอบคล มท กสาขาว ชา 2. ม ระบบการสรรหาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพส ง กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ ต วช ว ด 1. ม การวางแผนกาล งคนท เหมาะสม สอดคล องก บแผนกลย ทธ คณะฯใน ระยะ 5 ป ข างหน า และเหมาะสมก บ ภาระงานท ม อย 1. ม การว เคราะห อ ตรากาล ง บ คลากร 2. ม แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป ถ ดไป (พ.ศ ) เป าหมาย ม การกาหนดเกณฑ ค ณสมบ ต เพ อให ได มาซ งบ คลากรท ม ความร ความสามารถท จาเป นต อการ ปฏ บ ต งาน 3. กาหนดเกณฑ ค ณสมบ ต ของ บ คลากรในแต ละสาขาว ชา/ ตาแหน ง 4. ม ภาระงานของบ คลากร 5. ม ระบบฐานข อม ลงานบร หาร บ คลากร

16 โครงการ / ก จกรรมการวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร ตารางท 10 โครงการ / ก จกรรม การวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร ระยะเวลาดาเน นการ โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ กาหนดกรอบอ ตรากาล งบ คลากร คกก.ว ชาการคณะฯ 2. จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป ( ) คกก.ว ชาการคณะฯ 3. รายงานผลการดาเน นงานตามต วบ งช ใน คกก.ว ชาการคณะฯ แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป 4. กาหนด เกณฑ ค ณสมบ ต กระบวนการสรร คกก.ว ชาการคณะฯ หาบ คลากรเพ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต ด วย ความถ กต อง ย ต ธรรม และโปร งใส 5. พ ฒนาระบบฐานข อม ลของงานบ คลากร คกก.ว ชาการคณะฯ 6. การปฐมน เทศบ คลากรใหม คกก.ว ชาการคณะฯ 7. กาหนดอาจารย พ เล ยงสาหร บบ คลากรใหม คกก.ว ชาการคณะฯ 1.3 แผนความต องการอาจารย เพ มเพ อรองร บการเป ดหล กส ตร/สาขาว ชาใหม และทดแทนอ ตราเกษ ยณ ในป จาแนกตามค ณว ฒ ตารางท 11 จานวนอาจารย เพ อรองร บการเป ดหล กส ตร/สาขาว ชาใหม และทดแทนอ ตราเกษ ยณในป สาขาว ชา โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ทยาศาสตร กายภาพ คณ ตศาสตร และสถ ต รวม

17 13 2. การพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ และความก าวหน าของบ คลากร ตามแผนกลย ทธ 5 ป ระยะท 5 (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ท 5 เก ยวก บการพ ฒนาบ คลากรให เป นคนด คนเก งและม ความส ข โดยต องการให อาจารย ม ค ณภาพด านการเร ยนการสอนม ค ณว ฒ ทางการศ กษาเพ มข น ม ตาแหน งทางว ชาการส งข น และอาจารย ร อยละ 85 ได ร บการพ ฒนาโดยการฝ กอบรม ส มมนาด งาน อย างน อย 3 คร ง/คน/ป ส าหร บบ คลากรสายสน บสน นร อยละ 80 ต องได ร บการพ ฒนาโดยการเข าร วมประช ม/อบรม อย าง น อย 1 คร งต อป ซ งการพ ฒนาท กร ปแบบน นควรครอบคล มถ งเร องของท กษะและสมรรถนะในการปฏ บ ต งานตามภารก จต างๆ ของคณะฯ โดยม การก าหนดเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และมาตรการพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะและ ความก าวหน าในสายอาช พของบ คลากรไว ด งน 2.1 ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย ย ทธศาสตร : การพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ ของบ คลากร เป าประสงค 1. เพ มส ดส วนค ณว ฒ อาจารย ประจาให ส งข น 2. ส ดส วนตาแหน งทางว ชาการของอาจารย ประจาเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานสาน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา 3. บ คลากรม ความร ความสามารถและสมรรถนะในการทางานเพ มข น กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ ต วช ว ด 1. วางแนวทางปฏ บ ต ในการเร มต นงาน ของบ คลากร เพ อสร างความพร อมใน การเป นสมาช กใหม ของคณะฯและ สามารถวางแผนพ ฒนาการปฏ บ ต งาน ได ด วยตนเอง 2. ส งเสร มให บ คลากรพ ฒนาค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการ โดยม การ ก าหนดแผนการพ ฒนาและเป าหมาย ท ช ดเจน 3.ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรเข า ร บการฝ กอบรมส มมนาเพ อพ ฒนา ท กษะและสมรรถนะท จาเป นสาหร บ การปฏ บ ต งาน 1.ม ภาระงานของบ คลากร ครอบคล มภารก จต าง ๆ ของ คณะฯ 2.ร อยละของอาจารย ท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก 3.ร อยละของอาจารย ท ม ตาแหน งว ชาการ 4.ร อยละของอาจารย ท เข าร วม ประช ม/อบรม/ส มนาอย างน อย 3 คร งต อคนต อป 5. ร อยละของบ คลากรสาย สน บสน นท เข าร วมประช ม/ อบรม อย างน อย 1 คร งต อป เป าหมาย โดยม แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) แผนพ ฒนาบ คลากรด านการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก แผนพ ฒนาต าแหน ง ทางว ชาการของอาจารย และแผนการฝ กอบรม/ส มมนา/ศ กษาด งานเพ อพ ฒนาค ณภาพ และสมรรถนะของบ คลากร ด งน

18 โครงการ / ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ ของบ คลากร ตารางท 12 โครงการ / ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ ของบ คลากร โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 1. จ ดทาภาระงานสาหร บบ คลากรให ครอบคล ม คกก.ว ชาการคณะฯ ท กภารก จของคณะฯ 2. การจ ดสรรงบประมาณสน บสน นการศ กษาต อ คกก.ว ชาการคณะฯ แก อาจารย 3. จ ดโครงการให ความร เทคน คและหล กเกณฑ ในการขอตาแหน งทางว ชาการ คกก.ว ชาการคณะฯ คกก.ว จ ย 4. จ ดโครงการการอบรม ส มมนา เพ อพ ฒนา ท กษะด านการเร ยนการสอน/ว จ ย/บทความ ว ชาการ/ตารา คกก.ว ชาการคณะฯ คกก.ว จ ยฯ 2.3 แผนพ ฒนาอาจารย ด านการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก ป การศ กษา ตารางท 13 จานวนอาจารย วางแผนลาศ กษาต อระด บปร ญญาเอก ป การศ กษา สาขาว ชา/กล มว ชา จานวนอาจารย ท วางแผนลาศ กษาต อ ระด บปร ญญาเอกในป การศ กษา จานวนอาจารย ท คาดว าจะสาเร จ การศ กษา ในป การศ กษา ว ทยาการคอมพ วเตอร 1 1 ว ทยาศาสตร ช วภาพ - กล มว ชาจ ลช วว ทยา กล มว ชาสร รว ทยา 1 1 ว ทยาศาสตร กายภาพ - กล มว ชาฟ ส กส 1 1 รวม

19 ร อยละ ประมาณการร อยละของจานวนอาจารย จาแนกตามค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก ป การศ กษา ตารางท 14 ประมาณการร อยละของจานวนอาจารย จาแนกตามค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก ป การศ กษา ประมาณการ ป การศ กษา จานวนอาจารย ท งหมด จานวนอาจารย ท ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก ร อยละของอาจารย ท ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก ร อยละจานวนอาจารย ท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ป การศ กษา สร ป จะพบว าการเพ มว ฒ ปร ญญาเอกของอาจารย ในช วงป การศ กษา ม แนวโน มท จะเพ มข น โดยในป การศ กษา คณะฯจะม จ านวนอาจารย ท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกมากกว าร อยละ 30 เม อเท ยบก บจ านวนอาจารย ท งหมด ซ งเป นไปตามจ ดเน นของสถาบ นท อย ในกล ม ข ท ต องม ร อยละของอาจารย ท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกเท าก บ 30 จากการก าหนดให อาจารย ท กท านในคณะฯม ส วนร วมในการวางแผนเพ อความก าวหน าของแต ละคนในการด ารง ตาแหน งทางว ชาการในช วงป การศ กษา สามารถสร ปการประมาณการการเพ มตาแหน งทางว ชาการของอาจารย ได ด งน 2.5 แผนพ ฒนาอาจารย ด านตาแหน งว ชาการในป การศ กษา ในป การศ กษา 2554 คณะฯม จานวนอาจารย ท ม ต าแหน งทางว ชาการจ านวน 2 คน จากอาจารย ท งหมด 47 คน ค ด เป นร อยละ 4.26 ซ งย งไม เป นไปตามจ ดเน นของมหาว ทยาล ยท จ ดอย ในกล ม ข ท ต องม จานวนอาจารย ท ม ต าแหน งทางว ชาการ ค ดเป นร อยละ 60 เม อเท ยบก บจานวนอาจารย ท งหมด ด งน นคณะฯ ต องวางแผนเพ อเพ มต าแหน งทางว ชาการของอาจารย ใน คณะฯ ในช วงป การศ กษา ตารางท 15 ประมาณการจานวนอาจารย ท ม ตาแหน งว ชาการ ป การศ กษา ข อม ล ประมาณการอ ตรากาล งอาจารย (คน) จานวนอาจารย ท ม ตาแหน งว ชาการ ร อยละ

20 16 สร ป จะพบว า ในระยะ 5 ป (พ.ศ ) คณะฯ จะต องม อาจารย ท ด ารงต าแหน งทางว ชาการอย างน อย จ านวน 42 คน ซ งในป จจ บ น จ านวนอาจารย ท ม ต าแหน งม จ านวน 2 คน ด งน น คณะฯควรจะต องสน บสน นและส งเสร มให อาจารย ดารงตาแหน งทางว ชาการเพ มข นอ กประมาณ 40 คน เป นอย างน อย จากการก าหนดให อาจารย ท กท านในคณะฯม ส วนร วมในการวางแผนเพ อความก าวหน าของแต ละคนในการด ารง ตาแหน งทางว ชาการในช วงป การศ กษา สามารถสร ปการประมาณการการเพ มตาแหน งทางว ชาการของอาจารย ได ด งต อไปน 2.6 ประมาณการจานวนอาจารย ท ดารงตาแหน งทางว ชาการ ป การศ กษา ตารางท 16 ประมาณการจานวนอาจารย ท ดารงตาแหน งทางว ชาการ ป การศ กษา จานวนอาจารย (คน) ท ดารงตาแหน งว ชาการในป การศ กษา สาขาว ชา อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. ศ. ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ทยาศาสตร กายภาพ คณ ตศาสตร และสถ ต รวม (คน) รวม ตารางท 17 สร ปประมาณการร อยละของจานวนอาจารย ท ดารงตาแหน งทางว ชาการ ป การศ กษา ป การศ กษา ข อม ลประมาณการ จานวนอาจารย ท งหมด (คน) จานวนอาจารย ท ดารงตาแหน งทางว ชาการ (คน) ร อยละของอาจารย ท ม ตาแหน งทางว ชาการ เม อเท ยบก บจานวนอาจารย ท งหมด สร ป แนวโน มการเพ มตาแหน งทางว ชาการของอาจารย พบว า จะม แนวโน มท เพ มข น โดยในป การศ กษา ร อยละของจ านวนอาจารย ท ด ารงต าแหน งทางว ชาการ ย งคงน อยกว า ร อยละ 60 แต ในป การศ กษา 2559 ประมาณการว า ร อยละของอาจารย ท ด ารงต าแหน งทางว ชาการจะมากกว า ร อยละ 60 ซ งเป นไปตามข อก าหนดของสถาบ นการศ กษา ระด บอ ดมศ กษาประเภทกล ม ข ท ต องม ร อยละของอาจารย ท ม ตาแหน งทางว ชาการ ร อยละ 60

21 2.7 แผนพ ฒนาอาจารย ด านการอบรม/ส มนา/ศ กษาด งาน ป การศ กษา ตารางท 18 จานวนโครงการ/ก จกรรมพ ฒนาอาจารย ป การศ กษา จานวนโครงการ/ก จกรรม พ ฒนาอาจารย ป การศ กษา พ ฒนาการเร ยนการสอน พ ฒนางานว จ ย/ตารา/บทความว ชาการ พ ฒนาตาแหน งว ชาการ ป การศ กษา แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป การศ กษา ตารางท 19 โครงการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นด านว ชาการป การศ กษา โครงการพ ฒนา โครงการพ ฒนา ท กษะการปฏ บ ต งานในห องปฏ บ ต การ ป การศ กษา ท กษะการปฏ บ ต งานในห องปฏ บ ต การ การพ ฒนาค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร การบร หารจ ดการงานบ คลากรม ว ตถ ประสงค หล กเพ อสรรหา พ ฒนา และร กษาบ คลากร ท ม ค ณภาพให คงอย ก บ องค กรตลอดไป จ งจ าเป นต องอาศ ยมาตรการในการจ งใจ เพ อร กษาไว ซ งบ คลากรท ม ความร ความสามารถโดยผ าน กระบวนการพ ฒนาสว สด การท สามารถแข งข นก บองค กรภายนอกได นอกจากน น ย งต องม ระบบการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานจากผลสาเร จของงานอย างโปร งใส และเป นระบบเพ อสร างขว ญและก าล งใจ ตลอดจนการสร างบรรยากาศในการ ท างานท ช วยส งเสร มสน บสน นให บ คลากรท ม ความร ความสามารถ ได ร บการยกย อง ให เก ยรต เป นท ยอมร บในค ณค าและ ความสามารถ ท งในด านการม ส วนร วม ความก าวหน า และความม นคงในการท างาน ซ งจะช วยเพ มค ณภาพช ว ตท ด ให แก บ คลากรได อย างเป นร ปธรรม โดยคณะฯได ก าหนดเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และมาตรการการพ ฒนา สว สด การ ค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากรไว ด งน

22 ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย ย ทธศาสตร : การพ ฒนาค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร เป าประสงค 1. บ คลากรม ความส ขในการทางาน ม ค ณภาพช ว ตท ด 2. บ คลากรได ร บสว สด การท จ ดโดยมหาว ทยาล ยอย างครบถ วน 3. ม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานท โปร งใสและเป นธรรม กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ ต วช ว ด 1. สร างบรรยากาศในการ ทางานให ม ความส ข 1.ร อยละของจานวนบ คลากรท ม ระด บความ พ งพอใจต อบรรยากาศในการทางานอย างม ความส ขอย างน อยระด บมาก เป าหมาย ส งเสร มให บ คลากรได ร บ สว สด การด านส ขภาพ/อ น ๆ ท จ ดให โดยมหาว ทยาล ย 3. กาหนดเกณฑ ในการ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน พร อมเป ดเผยแก บ คลากร 2. ร อยละการลาออกของบ คลากร ร อยละของบ คลากรท ได ร บการตรวจ ส ขภาพประจาป 4. บ คลากรพ งพอใจต อระบบการ ประเม นผลในการปฏ บ ต งานอย างน อย ระด บมาก โครงการ / ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร ตารางท 20 โครงการ / ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 1.จ ดก จกรรม big cleaning day คกก. 7 ส เพ อปร บปร งสภาพแวดล อม ให สะอาดสวยงาม ก อให เก ดความส ขในการทางาน 2.จ ดโครงการ/ก จกรรมน นทนาการเพ อสร าง ความร ก สาม คค ของบ คลากร คทง.สน กส ขข สาม คค ชาวว ทย 3.ประชาส มพ นธ ให บ คลากรได ร บทราบข าวสาร คกก.ว ชาการคณะฯ ข อม ลสว สด การต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย 4. กาหนดแนวทางและเกณฑ การประเม น คกก.ว ชาการคณะฯ บ คลากรพร อมเป ดเผยให บ คลากรร บทราบ 5. จ ดก จกรรมผ บร หารพบบ คลากร คกก.ว ชาการคณะฯ

23 4. การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของบ คลากร 19 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ความม งม นท จะพ ฒนาบ คลากรในส งก ดให สามารถปฏ บ ต หน าท ได เต มศ กยภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กและซ อส ตย ต อองค กร และสามารถปร บต วให เหมาะสมก บสภาวการณ ท งในป จจ บ นและอนาคตบน พ นฐานของจ ตส าน กแห งจรรยาบรรณ ตามท คณะฯก าหนดไว เป นกรอบแนวทางการปฏ บ ต ด งน น คณะฯจ งได ก าหนด เป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และกลย ทธ การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของบ คลากร ด งน 4.1 ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย ย ทธศาสตร : การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของบ คลากร เป าประสงค 1. ส งเสร มให บ คลากรม ความร กและซ อส ตย ส จร ตต อคณะฯ และมหาว ทยาล ย 2. เสร มสร างช อเส ยง เก ยรต ค ณ และเก ยรต ภ ม ของตนเองและมหาว ทยาล ย กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ ต วช ว ด 1.เสร มสร างค ณธรรม 6 ประการและความพอเพ ยง ให ก บบ คลากร 2.ยกย องชมเชยบ คลากรท ทาค ณประโยชน /สร าง ช อเส ยงต อองค กรหร อส งคม 1.จานวนโครงการ/ก จกรรมท เสร มสร าง ค ณธรรม 6 ประการและความพอเพ ยง เป าหมาย ร อยละของจานวนบ คลากรท ได ร บการยก ย องชมเชย 3.จานวนผ ทาผ ดจรรยาบรรณ โครงการ/ก จกรรม การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของบ คลากร ตารางท 21 โครงการ/ก จกรรม การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของบ คลากร โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ จานวนโครงการ/ก จกรรมท เสร มสร าง ค ณธรรม 6 ประการและความพอเพ ยง คกก.ทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม ยกย องชมเชยบ คลากรท ทาค ณประโยชน / คกก.ว ชาการคณะฯ สร างช อเส ยงต อองค กรหร อส งคม ทบทวนจรรยาบรรณของบ คลากรให เหมาะสม และทาความเข าใจก บบ คลากร เก ยวก บแนวปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ คกก.ว ชาการคณะฯ

24 20 ส วนท 4 การนาแผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส การปฏ บ ต 1. การนาแผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส การปฏ บ ต การนาแผนพ ฒนาบ คลากรไปดาเน นการให บรรล เป าหมายท กาหนดถ อเป นข นตอนสาค ญ ซ งต องเก ดจากความร วมม อ จากท กหน วยงานและบ คลากรท กคนในคณะฯ ด งน น เพ อให แผนพ ฒนาบ คลากรม ความสอดคล องก นในระด บนโยบายจนถ ง ระด บปฏ บ ต การ ตลอดจนม แนวทางการดาเน นงานท สน บสน นซ งก นและก น ควรดาเน นการด งน 1. การบร หาร 1.1 ระด บนโยบาย ก าหนดให คณะกรรมการว ชาการประจ าคณะฯ ท าหน าท ร บนโยบายด านการพ ฒนา บ คลากรจากมหาว ทยาล ยเพ อน ามาก าหนดแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะฯ รวมท งก าก บด แลการด าเน นงานให เป นไปตาม พ ฒนาบ คลากร เพ อให เก ดผลในทางปฏ บ ต 1.2 ระด บข บเคล อนแผน ม คณะกรรมการ/คณะทางานช ดต างๆของคณะฯ ทาหน าท ในการนานโยบายท เก ยวข องก บการส งเสร มและพ ฒนาบ คลากร รวมท งต ดตามความก าวหน า และนาเสนอข อแนะนา รวมท งป ญหาอ ปสรรคใน การนานโยบายไปส การปฏ บ ต เสนอต อคณะกรรมการว ชาการประจาคณะฯ ของมหาว ทยาล ย 1.3 ระด บปฏ บ ต การ ประกอบด วย บ คลากรของคณะฯท กคน จะต องร บทราบนโยบายการส งเสร มและ พ ฒนาบ คลากร และนาไปปฏ บ ต ในส วนท ตนม ความเก ยวข อง 2. การข บเคล อนแผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (พ.ศ ) ในระด บต างๆ ด งน ระด บคณะ เพ อให ม การข บเคล อนแผนไปส การปฏ บ ต โดยผล กด นให นโยบายการส งเสร มและพ ฒนาบ คลากร เป นส วนหน งของแผนกลย ทธ คณะฯ รวมท งเป าหมาย กลย ทธ และแนวทางไปด าเน นการจ ดท าโครงการ/ก จกรรมเพ อให เก ดผลเป นร ปธรรม 2. แนวทางการต ดตามประเม นผล 1. มอบหมายให คณะกรรมการว ชาการประจ าคณะฯ ท าหน าท ก าก บต ดตามการด าเน นงานตามแผนพ ฒนา บ คลากร ประจาป 2. ม การประเม นผลตามเป าหมายแต ละย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาบ คลากร 3. กาหนดให คณะกรรมการว ชาการประจ าคณะฯ น าแผนพ ฒนาบ คลากรไปบ รณาการร วมก บการจ ดท าแผนงาน บร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร ซ งเป นแผนงานในแผนปฏ บ ต ประจาป ของคณะฯ 4. ทบทวนแผนพ ฒนาบ คลากรคณะฯ เพ อต ดตามความก าวหน าในการดาเน นงานและปร บปร งแผนฯ

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ประชาพ จารณ คร งท สถานท ว น/เด อน/ป 1 เคร อข ายภาคกลางตอนบน 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 2 เคร อข ายภาคกลางตอนล าง 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ คำนำ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ในหมวด 6 ว าด วยการประก นค ณภาพ การศ กษา แห ง พระราชบ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information