แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉบล มพระ เก ยรต ฉบ บน จ ดทาข นภายใต แผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 5 ป ระยะท 5 (พ.ศ ) และแผน กลย ทธ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 5 ป ระยะท 5 (พ.ศ ) โดยได จ ดให ม การประช มส มมนาคณะกรรมการ ว ชาการประจาคณะฯและบ คลากรท เก ยวข อง เพ อรวบรวมข อม ลจากท กสาขาว ชาของคณะฯน ามาใช ในการจ ดท าแผนพ ฒนา บ คลากร ได แก การว เคราะห ภาระงานเพ อประกอบการว เคราะห อ ตรากาล งของอาจารย การส ารวจความต องการฝ กอบรม ส มมนา/ศ กษาด งาน และการพ ฒนาตาแหน งทางว ชาการของอาจารย การว เคราะห จ ดแข งจ ดอ อนบ คลากร ตลอดจนข อสร ปจาก การประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากร คณะกรรมการว ชาการประจาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

3 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. ข อม ลพ นฐานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงสร างการบร หารงาน 1.3 จานวนหล กส ตรท เป ดสอนในป จจ บ น 1.4 รายช อหล กส ตรท ม แผนจะเป ดสอนในป การศ กษา จานวนน กศ กษาป จจ บ นจาแนกตามหล กส ตร 1.6 ประมาณการจานวนน กศ กษาใหม ท จะร บในป การศ กษา ข อม ลบ คลากรป จจ บ น จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา 2.2 จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา ตาแหน งทางว ชาการ และค ณว ฒ การศ กษา 2.3 จานวนอาจารย ท จะเกษ ยณอาย ราชการจาแนกตามว ฒ การศ กษา 2.4 จานวนบ คลากรสายสน บสน นจาแนกตามสาขาว ชา ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หล กการและเหต ผล 2. ว ส ยท ศน พ นธก จ การบร หารงานบ คคลของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3. การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) 4. สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรกล มต างๆ 4.1 สมรรถนะท ต องการสาหร บอาจารย 4.2 สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรสายสน บสน น 4.3 สมรรถนะท ต องการสาหร บผ บร หาร หน า ส วนท 3 แผนกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. การวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย 1.2 โครงการ / ก จกรรมด านอ ตรากาล งและการพ ฒนาระบบการสรรหาบ คลากร 1.3 แผนความต องการอาจารย เพ มเพ อรองร บการเป ดหล กส ตร / สาขาว ชาใหม และทดแทนอ ตราเกษ ยณ ในป การศ กษา แผนความต องการบ คลากรสายสน บสน นเพ มตามกรอบอ ตรากาล ง และทดแทน อ ตราเกษ ยณในป การศ กษา

4 สารบ ญ หน า 2. การพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ และความก าวหน าในสายอาช พของบ คลากร ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย 2.2 โครงการ / ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ ของบ คลากร 2.3 แผนพ ฒนาอาจารย ด านการศ กษาต อในป การศ กษา ประมาณการจานวนอาจารย จาแนกตามว ฒ การศ กษา ในป การศ กษา แผนพ ฒนาอาจารย ด านตาแหน งทางว ชาการในป การศ กษา ประมาณการจานวนอาจารย จาแนกตามตาแหน งทางว ชาการ ในป การศ กษา แผนพ ฒนาอาจารย ด านการฝ กอบรม/ส มมนา/ศ กษาด งานในป การศ กษา แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นด านท กษะในการปฏ บ ต งาน ป การศ กษา การพ ฒนาค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย 3.2 โครงการ / ก จกรรมการพ ฒนาค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร 4. การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณของบ คลากร ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย 4.2 โครงการ / ก จกรรม ด านการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณ ของบ คลากร ส วนท 4 การนาแผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส การปฏ บ ต การนาแผนพ ฒนาบ คลากรส การปฏ บ ต 2. แนวทางการต ดตามประเม นผล ภาคผนวก...21 ตาราง A1 สร ปอ ตรากาล ง ค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการ ประจาป การศ กษา 2554 ตาราง A2 สร ปอ ตรากาล ง ค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการจาแนกตามสาขาว ชา ตาราง A3 สร ปรายช อคณาจารย ท อย ระหว างลาศ กษาต อปร ญญาเอก ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตาราง A4 ข อม ลอาย และว นท เข าทางานของคณาจารย ตาราง A5 ข อม ลอาจารย ท อย ระหว างการขอดารงตาแหน งทางว ชาการ ป การศ กษา 2554 ตาราง A6 ข อม ลอาจารย ท จะเกษ ยณอาย ในป การศ กษา ตาราง A7 อ ตรากาล งอาจารย จากจานวนน กศ กษาเต มเวลา (FTES : Full Time Equivalent Student) ตาราง A8 สร ปรายช อคณาจารย ท วางแผนลาศ กษาต อปร ญญาเอก ป การศ กษา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

5 ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ข อม ลพ นฐานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (ข อม ล ณ ว นท 24 พฤศจ กายน 2554) 1.1 สถานภาพป จจ บ น คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ ดต งข นตามปณ ธานของม ลน ธ ป อเต กต ง ท ม งให การศ กษาก บเยาวชนไทยโดยไม หว ง ผลกาไร และคณะฯม หน าท หล กในการผล ตว ทยาศาสตรบ ณฑ ต 2 สาขาว ชา ได แก สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และ สาขาว ชาจ ลช วว ทยาอ ตสาหกรรม และดาเน นการจ ดการเร ยนการสอนด านว ชาว ทยาศาสตร พ นฐานให ก บคณะว ชาต าง ๆ ภายในมหาว ทยาล ย โดยคณะฯ ม การจ ดโครงสร างเป นสาน กงานเลขาน การคณะและสาขาว ชา 4 สาขาว ชา ซ งประกอบด วย 1. สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 2. สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ ประกอบด วย 4 กล มว ชา ได แก กายว ภาคศาสตร จ ลช วว ทยา ช วว ทยา และสร รว ทยา 3. สาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพ ประกอบด วย 4 กล มว ชา ได แก เคม ท วไป เคม อ นทร ย ช วเคม และฟ ส กส 4. สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ประกอบด วย 2 กล มว ชา ได แก คณ ตศาสตร และสถ ต ท งน คณะฯม การบร หารงานในร ปแบบของคณะกรรมการว ชาการประจ าคณะฯ ท ม คณบด เป นประธาน และร ปแบบ สาขาว ชาท ม ห วหน าสาขาว ชาเป นผ ร บผ ดชอบดาเน นงานร วมก บอาจารย ประจาในแต ละสาขาว ชา 1.2 โครงสร างการบร หารงาน โครงสร างการดาเน นงานของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาการ คอมพ วเตอร สาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพ - กล มว ชาฟ ส กส - กล มว ชาเคม - กล มว ชาช วเคม สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ - กล มว ชาช วว ทยา - กล มว ชาจ ลช วว ทยา - กล มว ชาสร รว ทยา - กล มว ชากายว ภาค ศาสตร สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต - กล มว ชา คณ ตศาสตร - กล มว ชาสถ ต โครงสร างการบร หารคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาน กงานเลขาน การ คณะฯ

6 2 คณะกรรมการว ชาการ ประจาคณะฯ คณบด ผ ช วยคณบด สาขาว ชา ว ทยาการคอมพ วเตอร สาขาว ชา ว ทยาศาสตร กายภาพ สาขาว ชา ว ทยาศาสตร ช วภาพ สาขาว ชา คณ ตศาสตร และ สถ ต สาน กงานเลขาน การ คณะฯ หมายถ งสายบ งค บ หมายถ งสายท ปร กษา 1.3 จานวนหล กส ตรท เป ดสอนในป จจ บ น บ ญชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม น กศ กษา 2 หล กส ตร ได แก 1. หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 2. หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาจ ลช วว ทยาอ ตสาหกรรม 1.4 หล กส ตรท ม แผนจะเป ดสอนในป การศ กษา ในแผนกลย ทธ 5 ป ระยะท 5 (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จะเป ดจ ดการเร ยนการสอน หล กส ตรใหม รวมท งส น 2 หล กส ตร จาแนกตามป การศ กษาได ด งน สาขาว ชา ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ทยาศาสตร ช วภาพ ตารางท 1 รายช อหล กส ตรระด บปร ญญาตร ท ม แผนจะเป ดสอนใน ป การศ กษา ป การศ กษา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร การแพทย ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การอาหาร 1.5 จานวนน กศ กษาป จจ บ นจาแนกตามหล กส ตร ตารางท 2 จานวนน กศ กษาจาแนกตามหล กส ตรและช นป ช นป ท จานวนน กศ กษาหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ตสาขาว ชา (คน) (รห ส) ว ทยาการคอมพ วเตอร จ ลช วว ทยาอ ตสาหกรรม 1 (53) (52) (51) (50) ส งกว าป ท รวม

7 3 1.6 ประมาณการจานวนน กศ กษาใหม ท จะร บในป การศ กษา ตารางท 3 ประมาณการจานวนน กศ กษาใหม หล กส ตรระด บปร ญญาตร ท จะร บในป การศ กษา ว ทยาศาสตรบ ณฑ ตสาขาว ชา ป การศ กษา ว ทยาการคอมพ วเตอร หมายเหต 2. จ ลช วว ทยาอ ตสาหกรรม ว ทยาศาสตร การแพทย หล กส ตรใหม เป ดป เทคโนโลย การอาหาร 50 หล กส ตรใหม เป ดป 2559 รวม (คน) ข อม ลบ คลากรป จจ บ น (ข อม ล ณ ว นท 24 พฤศจ กายน 2554) 2.1 จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา ตารางท 4 จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา จานวนอาจารย (คน) สาขาว ชา จานวน จานวนครอง อ ตราว าง ตามภาระงาน ปฏ บ ต งานจร ง ศ กษาต อระด บปร ญญาเอก รวม ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ทยาศาสตร กายภาพ คณ ตศาสตร และสถ ต รวม ตารางท 5 จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชาและช วงอาย สาขาว ชา ช วงอาย (ป ) รวม น อยกว า มากกว า 55 ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ทยาศาสตร กายภาพ คณ ตศาสตร และสถ ต รวม

8 4 ถ าพ จารณาจากช วงอาย จะพบว า อาจารย ส วนใหญ ม อาย อย ในช วง ป ม จ านวน 33 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา ค อช วงอาย ป ม จานวน 15 คน ค ดเป นร อยละ และอาจารย ท ม อาย มากกว า 50 ป ข นไปม จานวน 7 คน ค ดเป นร อยละ จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา ตาแหน งว ชาการและค ณว ฒ การศ กษา ตารางท 6 จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา กล มว ชา และค ณว ฒ การศ กษา สาขาว ชา/กล มว ชา รวม ค ณว ฒ การศ กษา ปร ญญาเอก ปร ญญาโท ปร ญญาตร ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ช วภาพ กล มว ชากายว ภาคศาสตร กล มว ชาช วว ทยา กล มว ชาจ ลช วว ทยา กล มว ชาสร รว ทยา 4-4 ว ทยาศาสตร กายภาพ กล มว ชาช วเคม กล มว ชาเคม ท วไป กล มว ชาเคม อ นทร ย กล มว ชาฟ ส กส คณ ตศาสตร และสถ ต รวม (คน)

9 ร อยละของจานวนอาจารย ร อยละของจ านวนอาจารย 5 ร อยละของจ านวนอาจารย จ าแนกตามค ณว ฒ การศ กษา ป.เอก ป.โท ป.ตร ค ณว ฒ การศ กษา 1.96 ด านค ณว ฒ การศ กษา อาจารย ส วนใหญ ม ค ณว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 40 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาค อระด บปร ญญาเอก 10 คน ค ดเป นร อยละ และ ระด บปร ญญาตร 1 คน ค ดเป นร อยละ 1.96 จานวนอาจารย จาแนกตามสาขาว ชาและค ณว ฒ การศ กษา ป. ตร ป. โท ป. เอก ถ าพ จารณาค ณว ฒ การศ กษาของอาจารย จาแนกตามสาขาว ชา จะพบว า สาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพม อาจารย ท ม การศ กษาระด บปร ญญาเอกจ านวนมากท ส ด รองลงมาได แก สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และ สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ตามลาด บ

10 ร อยละจานวนอาจารย 6 ตารางท 7 จานวนอาจารย จาแนกตาม สาขาว ชา และตาแหน งทางว ชาการ ป การศ กษา 2554 สาขาว ชา / กล มว ชา อาจารย ตาแหน งทางว ชาการ รวม (คน) ผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ว ทยาการคอมพ วเตอร 8 8 ว ทยาศาสตร ช วภาพ กล มว ชากายว ภาคศาสตร กล มว ชาช วว ทยา กล มว ชาจ ลช วว ทยา กล มว ชาสร รว ทยา 4 4 ว ทยาศาสตร กายภาพ กล มว ชาช วเคม กล มว ชาเคม ท วไป กล มว ชาเคม อ นทร ย กล มว ชาฟ ส กส 5 5 คณ ตศาสตร และสถ ต 9 9 รวม ร อยละของจานวนอาจารย ท ม ตาแหน งว ชาการ ม ไม ม า า ชา า ในด านต าแหน งทางว ชาการ อาจารย ท ย งไม ม ต าแหน งทางว ชาการ ม จ านวน 49 คน ค ดเป นร อยละ ส วน อาจารย ท ม ตาแหน งทางว ชาการ ม จานวน 2 คน ค ดเป นร อยละ 3.92 แต ในป การศ กษา 2554 สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพม อาจารย ท เสนอขอตาแหน งทางว ชาการซ งอย ในช วงดาเน นการ จานวน 2 ราย ซ งคาดว าจะได ดารงตาแหน งทางว ชาการภายในป การศ กษา 2555

11 7 2.3 จานวนอาจารย ท จะเกษ ยณอาย ในป การศ กษา ตารางท 8 จานวนอาจารย ท จะเกษ ยณอาย ในป การศ กษา สาขาว ชา ค ณว ฒ การศ กษา ตาแหน งว ชาการ ป การศ กษาท จะเกษ ยณอาย สาขาว ชาว ทยาศาสตร กายภาพ ปร ญญาเอก อาจารย 2555 สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ปร ญญาโท อาจารย จานวนบ คลากรสายสน บสน นจาแนกตามสาขาว ชา สาขาว ชา ตารางท 9 จานวนบ คลากรสายสน บสน นจาแนกตามสาขาว ชา จานวนอาจารย ( คน) จานวนตามภาระงาน จานวนครอง อ ตราว าง ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ทยาศาสตร กายภาพ คณ ตศาสตร และสถ ต รวม

12 8 1. หล กการและเหต ผล ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เน องจากทร พยากรบ คคลถ อเป นห วใจสาค ญของการพ ฒนาองค กร หร อกล าวได ว าอ ตรากาล งเป นป จจ ยหน งท ส าค ญใน การช ขาดความสาเร จในการทางานท กองค กร ด งน นการพ ฒนาบ คลากร จ งเป นกลไกส าค ญท จะข บเคล อนการด าเน นงานตาม ภารก จหล กของคณะฯให เป นไปตามย ทธศาสตร การพ ฒนา เพ อก าวไปส คล งแห งการเร ยนร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ ดท าข นโดยค าน งถ งแผนกลย ทธ 5 ป ระยะท 5 (พ.ศ ) แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ผลการส ารวจความต องการของบ คลากรในคณะฯด านการ อบรม ส มนาต าง ๆ ข อม ลการว เคราะห จ ดแข งจ ดอ อนด านบ คลากร ข อม ลความสามารถของบ คลากรท จ าเป นต อการ ปฏ บ ต งาน และความคาดหว งของมหาว ทยาล ย โดยแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะฯจะถ กน ามาใช เป นกรอบท ศทางท จะท าให การดาเน นงานของคณะฯบรรล ผลได ตามพ นธก จ 2. ว ส ยท ศน และพ นธก จ การบร หารงานบ คคลของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ว ส ยท ศน บ คลากรเก ง ด ม ส ข ภายใต การบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล พ นธก จ 1. สรรหาบ คลากรท ม ค ณภาพให เพ ยงพอก บภาระงาน 2. พ ฒนาความสามารถของบ คลากร 3. ส งเสร มให บ คลากรม ความส ขในองค กร 4. ร กษาบ คลากรให คงอย ในองค กร เพ อให การพ ฒนาบ คลากรของคณะฯ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพสอดร บก บว ส ยท ศน และพ นธก จ ด งน นคณะฯจ งได กาหนดกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากร ไว ด งน 1. วางแผนอ ตรากาล งบ คลากรให เหมาะสมก บภารก จ 2. กาหนดกระบวนการสรรหาบ คลากรอย างม ค ณภาพ โปร งใส และตรวจสอบได 3. วางแผน ส งเสร ม และพ ฒนาอาจารย ให ม ส ดส วนค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการ อย ในระด บท ได มาตรฐาน ตามท สกอ.กาหนด 4. วางแผน ส งเสร ม และพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถท เหมาะสม 5. ส งเสร ม และสน บสน นการจ ดอบรม/เข าร วมอบรม ส มมนา เพ อเพ มพ นความร ในสายงาน 6. ส งเสร ม และพ ฒนาค ณภาพช ว ตของบ คลากรให ม ค ณภาพช ว ต และสว สด การท ด อ นจะน าไปส ความส ขในการ ปฏ บ ต งานและความร ก ซ อส ตย ต อองค กร

13 9 3. การว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) สถานการณ จ ดแข ง (Strength) จ ดอ อน (Weakness) ด านบ คลากร - ได ร บการจ ดสรรงบประมาณเพ อการพ ฒนาบ คลากร จากมหาว ทยาล ย - ม กลไกการดาเน นการและปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ อาจารย ท เด นช ด - จานวนอาจารย ประจาในแต ละกล มว ชาย งไม เพ ยงพอ ก บภาระงานสอน - ส ดส วนของอาจารย ประจาท ม ว ฒ ปร ญญาเอก ย งไม เป นไปตามเกณฑ - ส ดส วนของอาจารย ประจาท ดารงตาแหน งอาจารย ผศ. รศ.และ ศ. ย งไม เป นไปตามเกณฑ ด าน การจ ด การศ กษา ด าน การบร หาร งบประมาณ ด าน การบร หาร จ ดการ - ม ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร ระด บปร ญญาตร ท ครบถ วนและม ต วอย างแนว ปฏ บ ต ท ด - บ ณฑ ตม ท กษะว ชาช พในเช งปฏ บ ต ส ง - งบประมาณส วนใหญ ได ร บจ ดสรรจากมหาว ทยาล ย - ม การใช ทร พยากรระหว างหน วยงานร วมก น - ม การต ดตามประเม นผลการใช จ ายงบประมาณตาม โครงการต าง ๆ อย างต อเน อง - ม กระบวนการในการจ ดทาแผนท เป ดโอกาสให บ คลากรท กระด บม ส วนร วมและบ คลากร ม ความ พ งพอใจ - น กศ กษาย งม ความสามารถด านภาษาต างประเทศ ไม มากน ก - ความร วมม อก บภาคเอกชนและท องถ นย งทาได ไม เต มท เช น ในเร องของการพ ฒนาหล กส ตร - การพ ฒนาส อการเร ยนการสอนย งทาได ไม เต ม ประส ทธ ภาพ - การจ ดหางบประมาณจากแหล งภายนอกย ง ดาเน นการได ในปร มาณน อย - รายได จากการให บร การว ชาการและว จ ย ม จานวนน อย - ท นสน บสน นงานว จ ยจากภายนอกย งม จานวนน อย - การนาระบบสารสนเทศมาใช ในการเร ยนการสอน การว จ ยย งไม เด นช ด 4. สมรรถนะท ต องการสาหร บบ คลากรกล มต างๆ การพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มศ กยภาพและค ณภาพการปฏ บ ต งานน น คณะฯก าหนดสมรรถนะหล ก (Core Competencies) ของบ คลากรแต ละกล ม ไว ด งน 1) สมรรถนะหล กท ต องการสาหร บบ คลากรสายสน บสน น - ความร ความสามารถในงาน - ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร เพ อการปฏ บ ต งาน - การใช ภาษาต างประเทศในการส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ - ความสามารถในการวางแผนและการว เคราะห งานท ได ร บมอบหมาย - การม จรรยาบรรณว ชาช พ - การเห นแก ประโยชน ส วนรวมมากกว าส วนตน

14 10 2) สมรรถนะหล กท ต องการสาหร บอาจารย - ความร ความสามารถในว ชาท สอน - การใช ส อสารสนเทศเพ อการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ - ความสามารถในการสอนแบบเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง - ท กษะในการเข ยนตารา เอกสารคาสอนและการทาว จ ย - การใช ภาษาต างประเทศในการส อสารได อย างม ประส ทธ ภาพ - การประย กต ใช ต วเลข - ท กษะการแก ป ญหา - การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง - การทางานก บคนท หลากหลาย/การม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บบ คคลอ น - การม จรรยาบรรณว ชาช พ 3) สมรรถนะท ต องการสาหร บผ บร หาร - ความสามารถในการว เคราะห สภาพแวดล อมและกาหนดแนวทางในการดาเน นงาน อย างเหมาะสม - ภาวะผ นาและความสามารถในการจ งใจผ ใต บ งค บบ ญชาให ปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ - ความสามารถในการสร างความส มพ นธ ท งภายในและภายนอกหน วยงาน - ความสามารถในการต ดส นใจ บนพ นฐานของข อม ลท ถ กต อง - การม จรรยาบรรณว ชาช พ

15 ส วนท 3 แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อให การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป (พ.ศ ) บรรล ว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล คณะฯได กาหนดแผนกลย ทธ ในการพ ฒนาบ คลากรไว 4 ด านค อ 1. การวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร 2. การพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ และความก าวหน าในสายอาช พของบ คลากร 3. การพ ฒนาสว สด การ ค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร 4. การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมและจรรยาบรรณของบ คลากร 1. การวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร จากการว เคราะห สถานการณ ด านบ คลากรพบว า ย งม จ านวนบ คลากรไม เพ ยงพอต อภาระงานสอนของแต ละกล มว ชา ซ งขณะน อย ในระหว างการขอจ ดสรรอ ตรากาล งเพ ม ด งน น คณะฯจ งได ก าหนดเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และกล ย ทธ สาหร บการวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร ด งน 1.1 ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย ย ทธศาสตร : เป าประสงค การวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร 1. ม แผนความต องการกาล งคนครอบคล มท กสาขาว ชา 2. ม ระบบการสรรหาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพส ง กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ ต วช ว ด 1. ม การวางแผนกาล งคนท เหมาะสม สอดคล องก บแผนกลย ทธ คณะฯใน ระยะ 5 ป ข างหน า และเหมาะสมก บ ภาระงานท ม อย 1. ม การว เคราะห อ ตรากาล ง บ คลากร 2. ม แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป ถ ดไป (พ.ศ ) เป าหมาย ม การกาหนดเกณฑ ค ณสมบ ต เพ อให ได มาซ งบ คลากรท ม ความร ความสามารถท จาเป นต อการ ปฏ บ ต งาน 3. กาหนดเกณฑ ค ณสมบ ต ของ บ คลากรในแต ละสาขาว ชา/ ตาแหน ง 4. ม ภาระงานของบ คลากร 5. ม ระบบฐานข อม ลงานบร หาร บ คลากร

16 โครงการ / ก จกรรมการวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร ตารางท 10 โครงการ / ก จกรรม การวางแผนอ ตรากาล งและระบบการสรรหาบ คลากร ระยะเวลาดาเน นการ โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ กาหนดกรอบอ ตรากาล งบ คลากร คกก.ว ชาการคณะฯ 2. จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป ( ) คกก.ว ชาการคณะฯ 3. รายงานผลการดาเน นงานตามต วบ งช ใน คกก.ว ชาการคณะฯ แผนพ ฒนาบ คลากร 5 ป 4. กาหนด เกณฑ ค ณสมบ ต กระบวนการสรร คกก.ว ชาการคณะฯ หาบ คลากรเพ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต ด วย ความถ กต อง ย ต ธรรม และโปร งใส 5. พ ฒนาระบบฐานข อม ลของงานบ คลากร คกก.ว ชาการคณะฯ 6. การปฐมน เทศบ คลากรใหม คกก.ว ชาการคณะฯ 7. กาหนดอาจารย พ เล ยงสาหร บบ คลากรใหม คกก.ว ชาการคณะฯ 1.3 แผนความต องการอาจารย เพ มเพ อรองร บการเป ดหล กส ตร/สาขาว ชาใหม และทดแทนอ ตราเกษ ยณ ในป จาแนกตามค ณว ฒ ตารางท 11 จานวนอาจารย เพ อรองร บการเป ดหล กส ตร/สาขาว ชาใหม และทดแทนอ ตราเกษ ยณในป สาขาว ชา โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ทยาศาสตร กายภาพ คณ ตศาสตร และสถ ต รวม

17 13 2. การพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ และความก าวหน าของบ คลากร ตามแผนกลย ทธ 5 ป ระยะท 5 (พ.ศ ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ท 5 เก ยวก บการพ ฒนาบ คลากรให เป นคนด คนเก งและม ความส ข โดยต องการให อาจารย ม ค ณภาพด านการเร ยนการสอนม ค ณว ฒ ทางการศ กษาเพ มข น ม ตาแหน งทางว ชาการส งข น และอาจารย ร อยละ 85 ได ร บการพ ฒนาโดยการฝ กอบรม ส มมนาด งาน อย างน อย 3 คร ง/คน/ป ส าหร บบ คลากรสายสน บสน นร อยละ 80 ต องได ร บการพ ฒนาโดยการเข าร วมประช ม/อบรม อย าง น อย 1 คร งต อป ซ งการพ ฒนาท กร ปแบบน นควรครอบคล มถ งเร องของท กษะและสมรรถนะในการปฏ บ ต งานตามภารก จต างๆ ของคณะฯ โดยม การก าหนดเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และมาตรการพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะและ ความก าวหน าในสายอาช พของบ คลากรไว ด งน 2.1 ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย ย ทธศาสตร : การพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ ของบ คลากร เป าประสงค 1. เพ มส ดส วนค ณว ฒ อาจารย ประจาให ส งข น 2. ส ดส วนตาแหน งทางว ชาการของอาจารย ประจาเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานสาน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา 3. บ คลากรม ความร ความสามารถและสมรรถนะในการทางานเพ มข น กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ ต วช ว ด 1. วางแนวทางปฏ บ ต ในการเร มต นงาน ของบ คลากร เพ อสร างความพร อมใน การเป นสมาช กใหม ของคณะฯและ สามารถวางแผนพ ฒนาการปฏ บ ต งาน ได ด วยตนเอง 2. ส งเสร มให บ คลากรพ ฒนาค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการ โดยม การ ก าหนดแผนการพ ฒนาและเป าหมาย ท ช ดเจน 3.ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรเข า ร บการฝ กอบรมส มมนาเพ อพ ฒนา ท กษะและสมรรถนะท จาเป นสาหร บ การปฏ บ ต งาน 1.ม ภาระงานของบ คลากร ครอบคล มภารก จต าง ๆ ของ คณะฯ 2.ร อยละของอาจารย ท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก 3.ร อยละของอาจารย ท ม ตาแหน งว ชาการ 4.ร อยละของอาจารย ท เข าร วม ประช ม/อบรม/ส มนาอย างน อย 3 คร งต อคนต อป 5. ร อยละของบ คลากรสาย สน บสน นท เข าร วมประช ม/ อบรม อย างน อย 1 คร งต อป เป าหมาย โดยม แผนปฏ บ ต การ (Action Plan) แผนพ ฒนาบ คลากรด านการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก แผนพ ฒนาต าแหน ง ทางว ชาการของอาจารย และแผนการฝ กอบรม/ส มมนา/ศ กษาด งานเพ อพ ฒนาค ณภาพ และสมรรถนะของบ คลากร ด งน

18 โครงการ / ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ ของบ คลากร ตารางท 12 โครงการ / ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพ สมรรถนะ ของบ คลากร โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 1. จ ดทาภาระงานสาหร บบ คลากรให ครอบคล ม คกก.ว ชาการคณะฯ ท กภารก จของคณะฯ 2. การจ ดสรรงบประมาณสน บสน นการศ กษาต อ คกก.ว ชาการคณะฯ แก อาจารย 3. จ ดโครงการให ความร เทคน คและหล กเกณฑ ในการขอตาแหน งทางว ชาการ คกก.ว ชาการคณะฯ คกก.ว จ ย 4. จ ดโครงการการอบรม ส มมนา เพ อพ ฒนา ท กษะด านการเร ยนการสอน/ว จ ย/บทความ ว ชาการ/ตารา คกก.ว ชาการคณะฯ คกก.ว จ ยฯ 2.3 แผนพ ฒนาอาจารย ด านการศ กษาต อระด บปร ญญาเอก ป การศ กษา ตารางท 13 จานวนอาจารย วางแผนลาศ กษาต อระด บปร ญญาเอก ป การศ กษา สาขาว ชา/กล มว ชา จานวนอาจารย ท วางแผนลาศ กษาต อ ระด บปร ญญาเอกในป การศ กษา จานวนอาจารย ท คาดว าจะสาเร จ การศ กษา ในป การศ กษา ว ทยาการคอมพ วเตอร 1 1 ว ทยาศาสตร ช วภาพ - กล มว ชาจ ลช วว ทยา กล มว ชาสร รว ทยา 1 1 ว ทยาศาสตร กายภาพ - กล มว ชาฟ ส กส 1 1 รวม

19 ร อยละ ประมาณการร อยละของจานวนอาจารย จาแนกตามค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก ป การศ กษา ตารางท 14 ประมาณการร อยละของจานวนอาจารย จาแนกตามค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก ป การศ กษา ประมาณการ ป การศ กษา จานวนอาจารย ท งหมด จานวนอาจารย ท ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก ร อยละของอาจารย ท ม ค ณว ฒ ระด บปร ญญาเอก ร อยละจานวนอาจารย ท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ป การศ กษา สร ป จะพบว าการเพ มว ฒ ปร ญญาเอกของอาจารย ในช วงป การศ กษา ม แนวโน มท จะเพ มข น โดยในป การศ กษา คณะฯจะม จ านวนอาจารย ท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกมากกว าร อยละ 30 เม อเท ยบก บจ านวนอาจารย ท งหมด ซ งเป นไปตามจ ดเน นของสถาบ นท อย ในกล ม ข ท ต องม ร อยละของอาจารย ท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอกเท าก บ 30 จากการก าหนดให อาจารย ท กท านในคณะฯม ส วนร วมในการวางแผนเพ อความก าวหน าของแต ละคนในการด ารง ตาแหน งทางว ชาการในช วงป การศ กษา สามารถสร ปการประมาณการการเพ มตาแหน งทางว ชาการของอาจารย ได ด งน 2.5 แผนพ ฒนาอาจารย ด านตาแหน งว ชาการในป การศ กษา ในป การศ กษา 2554 คณะฯม จานวนอาจารย ท ม ต าแหน งทางว ชาการจ านวน 2 คน จากอาจารย ท งหมด 47 คน ค ด เป นร อยละ 4.26 ซ งย งไม เป นไปตามจ ดเน นของมหาว ทยาล ยท จ ดอย ในกล ม ข ท ต องม จานวนอาจารย ท ม ต าแหน งทางว ชาการ ค ดเป นร อยละ 60 เม อเท ยบก บจานวนอาจารย ท งหมด ด งน นคณะฯ ต องวางแผนเพ อเพ มต าแหน งทางว ชาการของอาจารย ใน คณะฯ ในช วงป การศ กษา ตารางท 15 ประมาณการจานวนอาจารย ท ม ตาแหน งว ชาการ ป การศ กษา ข อม ล ประมาณการอ ตรากาล งอาจารย (คน) จานวนอาจารย ท ม ตาแหน งว ชาการ ร อยละ

20 16 สร ป จะพบว า ในระยะ 5 ป (พ.ศ ) คณะฯ จะต องม อาจารย ท ด ารงต าแหน งทางว ชาการอย างน อย จ านวน 42 คน ซ งในป จจ บ น จ านวนอาจารย ท ม ต าแหน งม จ านวน 2 คน ด งน น คณะฯควรจะต องสน บสน นและส งเสร มให อาจารย ดารงตาแหน งทางว ชาการเพ มข นอ กประมาณ 40 คน เป นอย างน อย จากการก าหนดให อาจารย ท กท านในคณะฯม ส วนร วมในการวางแผนเพ อความก าวหน าของแต ละคนในการด ารง ตาแหน งทางว ชาการในช วงป การศ กษา สามารถสร ปการประมาณการการเพ มตาแหน งทางว ชาการของอาจารย ได ด งต อไปน 2.6 ประมาณการจานวนอาจารย ท ดารงตาแหน งทางว ชาการ ป การศ กษา ตารางท 16 ประมาณการจานวนอาจารย ท ดารงตาแหน งทางว ชาการ ป การศ กษา จานวนอาจารย (คน) ท ดารงตาแหน งว ชาการในป การศ กษา สาขาว ชา อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. ศ. ว ทยาการคอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร ช วภาพ ว ทยาศาสตร กายภาพ คณ ตศาสตร และสถ ต รวม (คน) รวม ตารางท 17 สร ปประมาณการร อยละของจานวนอาจารย ท ดารงตาแหน งทางว ชาการ ป การศ กษา ป การศ กษา ข อม ลประมาณการ จานวนอาจารย ท งหมด (คน) จานวนอาจารย ท ดารงตาแหน งทางว ชาการ (คน) ร อยละของอาจารย ท ม ตาแหน งทางว ชาการ เม อเท ยบก บจานวนอาจารย ท งหมด สร ป แนวโน มการเพ มตาแหน งทางว ชาการของอาจารย พบว า จะม แนวโน มท เพ มข น โดยในป การศ กษา ร อยละของจ านวนอาจารย ท ด ารงต าแหน งทางว ชาการ ย งคงน อยกว า ร อยละ 60 แต ในป การศ กษา 2559 ประมาณการว า ร อยละของอาจารย ท ด ารงต าแหน งทางว ชาการจะมากกว า ร อยละ 60 ซ งเป นไปตามข อก าหนดของสถาบ นการศ กษา ระด บอ ดมศ กษาประเภทกล ม ข ท ต องม ร อยละของอาจารย ท ม ตาแหน งทางว ชาการ ร อยละ 60

21 2.7 แผนพ ฒนาอาจารย ด านการอบรม/ส มนา/ศ กษาด งาน ป การศ กษา ตารางท 18 จานวนโครงการ/ก จกรรมพ ฒนาอาจารย ป การศ กษา จานวนโครงการ/ก จกรรม พ ฒนาอาจารย ป การศ กษา พ ฒนาการเร ยนการสอน พ ฒนางานว จ ย/ตารา/บทความว ชาการ พ ฒนาตาแหน งว ชาการ ป การศ กษา แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป การศ กษา ตารางท 19 โครงการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นด านว ชาการป การศ กษา โครงการพ ฒนา โครงการพ ฒนา ท กษะการปฏ บ ต งานในห องปฏ บ ต การ ป การศ กษา ท กษะการปฏ บ ต งานในห องปฏ บ ต การ การพ ฒนาค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร การบร หารจ ดการงานบ คลากรม ว ตถ ประสงค หล กเพ อสรรหา พ ฒนา และร กษาบ คลากร ท ม ค ณภาพให คงอย ก บ องค กรตลอดไป จ งจ าเป นต องอาศ ยมาตรการในการจ งใจ เพ อร กษาไว ซ งบ คลากรท ม ความร ความสามารถโดยผ าน กระบวนการพ ฒนาสว สด การท สามารถแข งข นก บองค กรภายนอกได นอกจากน น ย งต องม ระบบการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานจากผลสาเร จของงานอย างโปร งใส และเป นระบบเพ อสร างขว ญและก าล งใจ ตลอดจนการสร างบรรยากาศในการ ท างานท ช วยส งเสร มสน บสน นให บ คลากรท ม ความร ความสามารถ ได ร บการยกย อง ให เก ยรต เป นท ยอมร บในค ณค าและ ความสามารถ ท งในด านการม ส วนร วม ความก าวหน า และความม นคงในการท างาน ซ งจะช วยเพ มค ณภาพช ว ตท ด ให แก บ คลากรได อย างเป นร ปธรรม โดยคณะฯได ก าหนดเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และมาตรการการพ ฒนา สว สด การ ค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากรไว ด งน

22 ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย ย ทธศาสตร : การพ ฒนาค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร เป าประสงค 1. บ คลากรม ความส ขในการทางาน ม ค ณภาพช ว ตท ด 2. บ คลากรได ร บสว สด การท จ ดโดยมหาว ทยาล ยอย างครบถ วน 3. ม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานท โปร งใสและเป นธรรม กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ ต วช ว ด 1. สร างบรรยากาศในการ ทางานให ม ความส ข 1.ร อยละของจานวนบ คลากรท ม ระด บความ พ งพอใจต อบรรยากาศในการทางานอย างม ความส ขอย างน อยระด บมาก เป าหมาย ส งเสร มให บ คลากรได ร บ สว สด การด านส ขภาพ/อ น ๆ ท จ ดให โดยมหาว ทยาล ย 3. กาหนดเกณฑ ในการ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน พร อมเป ดเผยแก บ คลากร 2. ร อยละการลาออกของบ คลากร ร อยละของบ คลากรท ได ร บการตรวจ ส ขภาพประจาป 4. บ คลากรพ งพอใจต อระบบการ ประเม นผลในการปฏ บ ต งานอย างน อย ระด บมาก โครงการ / ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร ตารางท 20 โครงการ / ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพและความม นคงในช ว ตของบ คลากร โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 1.จ ดก จกรรม big cleaning day คกก. 7 ส เพ อปร บปร งสภาพแวดล อม ให สะอาดสวยงาม ก อให เก ดความส ขในการทางาน 2.จ ดโครงการ/ก จกรรมน นทนาการเพ อสร าง ความร ก สาม คค ของบ คลากร คทง.สน กส ขข สาม คค ชาวว ทย 3.ประชาส มพ นธ ให บ คลากรได ร บทราบข าวสาร คกก.ว ชาการคณะฯ ข อม ลสว สด การต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย 4. กาหนดแนวทางและเกณฑ การประเม น คกก.ว ชาการคณะฯ บ คลากรพร อมเป ดเผยให บ คลากรร บทราบ 5. จ ดก จกรรมผ บร หารพบบ คลากร คกก.ว ชาการคณะฯ

23 4. การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของบ คลากร 19 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ความม งม นท จะพ ฒนาบ คลากรในส งก ดให สามารถปฏ บ ต หน าท ได เต มศ กยภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กและซ อส ตย ต อองค กร และสามารถปร บต วให เหมาะสมก บสภาวการณ ท งในป จจ บ นและอนาคตบน พ นฐานของจ ตส าน กแห งจรรยาบรรณ ตามท คณะฯก าหนดไว เป นกรอบแนวทางการปฏ บ ต ด งน น คณะฯจ งได ก าหนด เป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย และกลย ทธ การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของบ คลากร ด งน 4.1 ย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย ย ทธศาสตร : การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของบ คลากร เป าประสงค 1. ส งเสร มให บ คลากรม ความร กและซ อส ตย ส จร ตต อคณะฯ และมหาว ทยาล ย 2. เสร มสร างช อเส ยง เก ยรต ค ณ และเก ยรต ภ ม ของตนเองและมหาว ทยาล ย กลย ทธ ต วช ว ดและค าเป าหมาย กลย ทธ ต วช ว ด 1.เสร มสร างค ณธรรม 6 ประการและความพอเพ ยง ให ก บบ คลากร 2.ยกย องชมเชยบ คลากรท ทาค ณประโยชน /สร าง ช อเส ยงต อองค กรหร อส งคม 1.จานวนโครงการ/ก จกรรมท เสร มสร าง ค ณธรรม 6 ประการและความพอเพ ยง เป าหมาย ร อยละของจานวนบ คลากรท ได ร บการยก ย องชมเชย 3.จานวนผ ทาผ ดจรรยาบรรณ โครงการ/ก จกรรม การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของบ คลากร ตารางท 21 โครงการ/ก จกรรม การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของบ คลากร โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นการ ผ ร บผ ดชอบ จานวนโครงการ/ก จกรรมท เสร มสร าง ค ณธรรม 6 ประการและความพอเพ ยง คกก.ทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม ยกย องชมเชยบ คลากรท ทาค ณประโยชน / คกก.ว ชาการคณะฯ สร างช อเส ยงต อองค กรหร อส งคม ทบทวนจรรยาบรรณของบ คลากรให เหมาะสม และทาความเข าใจก บบ คลากร เก ยวก บแนวปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ คกก.ว ชาการคณะฯ

24 20 ส วนท 4 การนาแผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส การปฏ บ ต 1. การนาแผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ส การปฏ บ ต การนาแผนพ ฒนาบ คลากรไปดาเน นการให บรรล เป าหมายท กาหนดถ อเป นข นตอนสาค ญ ซ งต องเก ดจากความร วมม อ จากท กหน วยงานและบ คลากรท กคนในคณะฯ ด งน น เพ อให แผนพ ฒนาบ คลากรม ความสอดคล องก นในระด บนโยบายจนถ ง ระด บปฏ บ ต การ ตลอดจนม แนวทางการดาเน นงานท สน บสน นซ งก นและก น ควรดาเน นการด งน 1. การบร หาร 1.1 ระด บนโยบาย ก าหนดให คณะกรรมการว ชาการประจ าคณะฯ ท าหน าท ร บนโยบายด านการพ ฒนา บ คลากรจากมหาว ทยาล ยเพ อน ามาก าหนดแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะฯ รวมท งก าก บด แลการด าเน นงานให เป นไปตาม พ ฒนาบ คลากร เพ อให เก ดผลในทางปฏ บ ต 1.2 ระด บข บเคล อนแผน ม คณะกรรมการ/คณะทางานช ดต างๆของคณะฯ ทาหน าท ในการนานโยบายท เก ยวข องก บการส งเสร มและพ ฒนาบ คลากร รวมท งต ดตามความก าวหน า และนาเสนอข อแนะนา รวมท งป ญหาอ ปสรรคใน การนานโยบายไปส การปฏ บ ต เสนอต อคณะกรรมการว ชาการประจาคณะฯ ของมหาว ทยาล ย 1.3 ระด บปฏ บ ต การ ประกอบด วย บ คลากรของคณะฯท กคน จะต องร บทราบนโยบายการส งเสร มและ พ ฒนาบ คลากร และนาไปปฏ บ ต ในส วนท ตนม ความเก ยวข อง 2. การข บเคล อนแผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (พ.ศ ) ในระด บต างๆ ด งน ระด บคณะ เพ อให ม การข บเคล อนแผนไปส การปฏ บ ต โดยผล กด นให นโยบายการส งเสร มและพ ฒนาบ คลากร เป นส วนหน งของแผนกลย ทธ คณะฯ รวมท งเป าหมาย กลย ทธ และแนวทางไปด าเน นการจ ดท าโครงการ/ก จกรรมเพ อให เก ดผลเป นร ปธรรม 2. แนวทางการต ดตามประเม นผล 1. มอบหมายให คณะกรรมการว ชาการประจ าคณะฯ ท าหน าท ก าก บต ดตามการด าเน นงานตามแผนพ ฒนา บ คลากร ประจาป 2. ม การประเม นผลตามเป าหมายแต ละย ทธศาสตร ของแผนพ ฒนาบ คลากร 3. กาหนดให คณะกรรมการว ชาการประจ าคณะฯ น าแผนพ ฒนาบ คลากรไปบ รณาการร วมก บการจ ดท าแผนงาน บร หารจ ดการและพ ฒนาบ คลากร ซ งเป นแผนงานในแผนปฏ บ ต ประจาป ของคณะฯ 4. ทบทวนแผนพ ฒนาบ คลากรคณะฯ เพ อต ดตามความก าวหน าในการดาเน นงานและปร บปร งแผนฯ

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตามต วช ว ดความส าเร จ 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560 แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. การพ ฒนาทร

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

เอกสารสร ปผลโครงการอบรมเพ อเพ มพ นความร และ ท กษะการปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร ศ นย พ ฒนาทร พยากรมน ษย

เอกสารสร ปผลโครงการอบรมเพ อเพ มพ นความร และ ท กษะการปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร ศ นย พ ฒนาทร พยากรมน ษย เอกสารสร ปผลอบรมเพ อเพ มพ นความร และ ท กษะการปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร ศ นย พ ฒนาทร พยากรมน ษย มรส.ศพท.อ2.2.4.4.001 รายงานผลส มมนา /ฝ กอบรม เพ อพ ฒนาบ คลากร ศ นย พ ฒนาทร พยากรมน ษย ป การศ กษา 2557 ปฐมน เทศบ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information