แผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ 2556-2560"

Transcription

1 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ แผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ

2 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ คานา คณะศ กษาศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ (1 ต ลาคม ก นยายน 2560) โดยเป ดโอกาสให บ คลากรท กคนได ม โอกาสเข ามาม ส วนร วม รวมท งได พ จารณา ข อม ลจาก (1) แผน พ ฒนามหาว ทยาล ย สงขลานคร นทร (พ.ศ ) (2) แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (พ.ศ ) (3) แผน ปฏ บ ต การข บเคล อนนโยบาย และย ทธศาสตร การแก ไขป ญหาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ (4) การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ ) ของส าน กร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค กรมหาชน) (5) การประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2553 ของส าน กงานคณะกรรมการ อ ดมศ กษา และ (6) การว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพ อน ามาก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค เพ อเป นแนวทางในการข บเคล อนคณะศ กษาศาสตร ให บรรล เป าหมายต อไปในอนาคต ส าหร บรายละเอ ยดของแผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ สามารถสร ปสาระสาค ญโดยส งเขป ด งน ว ส ยท ศน ค อ คณะศ กษาศาสตร เป นองค กรผล ตคร และบ คลากร ทางการศ กษาช นน าในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนโดยใช ว จ ยเป นฐานในบร บท ส งคมพห ว ฒนธรรม พ นธก จ ประกอบด วย 5 พ นธก จ ค อ (1) ผล ตคร และบ คลากรทาง การศ กษาให ม ค ณล กษณะตามมาตรฐานว ชาช พ (2) สร างองค ความร ทางด าน การศ กษาโดยใช การว จ ยเป นฐาน (3) ส งเสร มการบร การว ชาการท ตอบสนอง ต อความต องการของส งคม (4) ส บสานและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมให คงไว ซ งอ ตล กษณ ของความหลากหลายในส งคมพห ว ฒนธรรม และ (5) บร หารจ ดการ อย างเป นระบบโดยย ดหล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ประกอบด วย 5 ย ทธศาสตร และ 15 เป าประสงค โดยแต ละย ทธศาสตร ม เป าประสงค ด งน ย ทธศาสตร ท 1 ด านการผล ตบ ณฑ ต ประกอบด วย 2 เป าประสงค ค อ (1) ผล ตบ ณฑ ตให ม ความร ม ค ณธรรม และเป นท ต องการ ของส งคม (2) ผล ตบ ณฑ ตให ม ความร และท กษะ ด านภาษา และด าน เทคโนโลย สารสนเทศ

3 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ย ทธศาสตร ท 2 ด านงานว จ ยและงานสร างสรรค ประกอบด วย 2 เป าประสงค ค อ (3) สร างศ กยภาพการเป นคณะท เข มแข งโดยใช ว จ ยเป นฐาน ในบร บทส งคมพห ว ฒนธรรม (4) ส งเสร มและสน บสน นการบ รณาการงานว จ ยก บการ บร การว ชาการ การเร ยนการสอน และศ ลปะและว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 3 ด านการบร การว ชาการแก ส งคม ประกอบด วย 2 เป าประสงค ค อ (5) พ ฒนาระบบการบร การว ชาการท คล องต วและม ประส ทธ ภาพ (6) ส งเสร มการบร การว ชาการท ม ส วนร วมในยกระด บค ณภาพ การศ กษา และการแก ป ญหาความไม สงบใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ย ทธศาสตร ท 4 ด านก จกรรมน กศ กษาและการทาน บาร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม ประกอบด วย 2 เป าประสงค ค อ (7) ส งเสร มและสน บสน นการส บสานและท าน บ าร งศ ลปะ และว ฒนธรรม (8) พ ฒนาระบบเคร อข ายศ ษย เก าส มพ นธ และศ ษย ป จจ บ นท เข มแข ง ย ทธศาสตร ท 5 ด านการบร หารจ ดการท เป นเล ศ ประกอบด วย 7 เป าประสงค ค อ (9) พ ฒนาระบบสน บสน นการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ (10) สร างองค กรส มพ นธ และเคร อข ายท งภายในและภายนอก (11) การจ ดการด านการเง นและทร พย ส นอย างม ประส ทธ ภาพ (12) พ ฒนาบ คลากรให ม ความรอบร ม ค ณธรรม และม ท กษะใน การทางานอย างม ออาช พ (13) พ ฒนาคณะให เป นองค กรแห งธรรมภ บาลและองค กรแห ง การเร ยนร อย างแท จร ง (14) พ ฒนาสภาพแวดล อมในการท างานท เอ อต อการท างาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ (15) พ ฒนาคณะให เป นองค กรช นน าและเป นท ยอมร บใน ระด บภ ม ภาคอาเซ ยนและระด บนานาชาต (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ณ ฐว ทย พจนต นต ) คณบด คณะศ กษาศาสตร 1 ต ลาคม 2555

4 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ คานา สารบ ญ สารบ ญ หน า ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานคณะศ กษาศาสตร 1 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ส วนท 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน 12 และภายนอก (SWOT Analysis) ส วนท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร 18 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ

5 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน

6 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 1.1 ประว ต ความเป นมา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ได เป ดสอนเป นคณะท สองของมหาว ทยาล ยเม อป พ.ศ.2511 ร บน กศ กษาร นแรก จ านวน 60 คน เป นน กศ กษาสาขาว ทยาศาสตร จ านวน 35 คน และสาขา ศ ลปศาสตร จ านวน 25 คน ใช อาคารเร ยนร วมก บคณะว ศวกรรมศาสตร ท กร งเทพมหานคร ต อมาได ย ายมาเร ยนท ต าบลร สะม แล อ าเภอเม อง จ งหว ด ป ตตาน ซ งเป นท ต งของว ทยาเขตป ตตาน ในป จจ บ น เม อว นท 9 พฤศจ กายน 2511 ต อมา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ได ก าหนดว น ด งกล าวเป นว นร สม แล ในระยะแรก คณะศ กษาศาสตร ม ว ตถ ประสงค หล กเพ อผล ตคร ระด บ ปร ญญาตร ท สอนระด บม ธยมศ กษา และเพ อขยายการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ในสาขาว ชาการศ กษาออกไปส ส วนภ ม ภาคให สอดคล องก บนโยบายและ แผนพ ฒนาภาคใต ของร ฐบาลย คน นและร วมม อก บช มชนในการปร บปร ง การศ กษา และยกระด บว ทยฐานะของคร อาจารย ให ส งข นด วย ป การศ กษา 2511 เป นป แรกท คณะศ กษาศาสตร เป ดท าการสอน ในสาขาว ชาเอกคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ท วไป ภาษาอ งกฤษ ภาษาไทย และ ส งคมศ กษา ม อาจารย รวมท งส นจ านวน 11 คน โดยน บเป นคณะแรกของ มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ท เป ดสอนในภาคใต โดยม ศาสตราจารย นพ ปาลกะวงศ ณ อย ธยา เป นคณบด คนแรก ต อมาคณะศ กษาศาสตร ขยายภารก จเพ อตอบสนองความต องการ ของส งคมตามศ กยภาพและความพร อม โดยม พ ฒนาการท สาค ญด งน พ.ศ.2512 คณะศ กษาศาสตร ได จ ดต งโรงเร ยนสาธ ต มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ข น เพ อให เป นแหล ง ทดลอง ศ กษาค นคว าและว จ ยทางการศ กษาของ คณาจารย และน กศ กษาเพ อเป นสถานศ กษาระด บ เตร ยมอ ดมศ กษาในภาคใต เพ อม ให ก ลบ ตรก ลธ ดา ในภาคใต ต องเข าไปศ กษาในส วนกลาง ซ งเป นการ ส นเปล องทางเศรษฐก จมาก ระยะแรกเป ดสอน ในระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย ท งสาย ว ทยาศาสตร และศ ลปศาสตร ต อมาได ขยายช น เร ยนลงมาจนถ งม ธยมศ กษาตอนต น ป จจ บ นใช เป นแหล งศ กษา ค นคว าว จ ย และเป นแหล งฝ ก ประสบการณ ว ชาช พของน กศ กษา พ.ศ.2513 เป ดสอนระด บปร ญญาตร ภาคสมทบ และได ย ต โครงการในป พ.ศ พ.ศ.2518 ภาคว ชาส งคมศ กษา ภาคว ชาภาษาไทย และ ภาคว ชาภาษาตะว นตก แยกไปจ ดต งคณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

7 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ.ศ.2519 เป ดสอนระด บปร ญญ าตร สาขาว ช ากา ร ประถมศ กษา และสาขาว ชาพลศ กษา (หล กส ตร ต อเน อง 2 ป ) พ.ศ.2520 เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาจ ตว ทยาและ การแนะแนว พ.ศ.2526 เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาจ ตว ทยา การศ กษา เป นสาขาแรก พ.ศ.2528 ภาคว ชาว ทยาศาสตร ท วไป และภาคว ชาคหกรรมศาสตร แยกไปจ ดต งคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย พ.ศ.2528 เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา พ.ศ.2529 เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาศ กษาศาสตร เพ อพ ฒนาช มชน พ.ศ.2530 เป ดสอนระด บปร ญญาตร ว ชาเอกการว ดและ ประเม นผลการศ กษา และจ ดต งศ นย พ ฒนาเด ก ซ งเป น หน วยงานภายในข น เป ดสอนช นบร บาล และอน บาล ภายหล งเปล ยนช อเป นโรงเร ยน อน บาลสาธ ต และขยายช นเร ยนถ งระด บ ประถมศ กษา ในป พ.ศ พ.ศ.2531 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคปกต สาขาว ชา การบร หารการศ กษา พ.ศ.2532 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคปกต สาขาว ชาการ ประถมศ กษา พ.ศ.2532 เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาส ขศ กษา (หล กส ตรต อเน อง 2 ป ) พ.ศ.2533 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคสมทบ ในสาขาว ชา การบร หารการศ กษา และสาขาว ชาจ ตว ทยา การศ กษา พ.ศ.2534 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคปกต สาขาว ชาการ ประถมศ กษา พ.ศ.2534 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคสมทบ ในสาขาว ชา การประถมศ กษา พ.ศ.2535 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคสมทบ สาขาว ชา ศ กษาศาสตร เพ อพ ฒนาช มชน พ.ศ.2536 เป ดสอนระด บปร ญญาโท สาขาว ชาการว ดผลและ ว จ ยทางการศ กษา พ.ศ.2537 เป ดสอนระด บปร ญญาโท สาขาว ชาพลศ กษา พ.ศ.2538 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคสมทบท ว ทยาเขต ส ราษฎร ธาน ในสาขาว ชาการบร หารการศ กษา และสาขาว ชาการประถมศ กษา พ.ศ.2539 เป ดสอนระด บปร ญญาโท สาขาว ชาว ทยาศาสตร ศ กษา และสาขาว ชาเทคโนโลย และส อสาร การศ กษา

8 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ.ศ.2540 พ.ศ.2541 พ.ศ.2543 พ.ศ.2544 พ.ศ.2544 พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 พ.ศ.2547 เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขา ว ชาช พคร เป ดสอนระด บปร ญญาโท สาขาว ชาการปฐมว ย ศ กษา เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาคหกรรม ศาสตร เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคสมทบ สาขาว ชา เทคโนโลย และส อสารการศ กษา เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคสมทบว ทยาเขต ส ราษฎร ธาน สาขาว ชาศ กษาศาสตร เพ อพ ฒนา ช มชน เป ดสอนระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาการบร หาร การศ กษา เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาเทคโนโลย การว ดและประเม นผลการศ กษา เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคปกต สาขาว ชา สร างเสร มส ขภาพ เป ดสอนระด บปร ญญาตร หล กส ตร 5 ป สาขาว ชา คณ ตศาสตร เคม ฟ ส กส ช วว ทยา ว ทยาศาสตร ท วไป ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ การประถมศ กษา ศ ลปศ กษา คหกรรมศาสตร พ.ศ.2548 พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 เป ดสอนระด บปร ญญาตร หล กส ตร 4 ป สาขาว ชา เทคโนโลย การศ กษา จ ตว ทยาการปร กษาและการแนะแนว เทคโนโลย สารสนเทศและการประเม นผลการศ กษา เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคปกต สาขาว ชา ออกแบบระบบการเร ยนการสอน เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาพลศ กษา (หล กส ตร 5 ป ) ได ร บอน ม ต ให เป ดสอนระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาภาวะผ นาและนว ตกรรมทางการศ กษา ปร บปร งหล กส ตรว ชาช พคร ให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานค ร สภา เป ดสอนระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาการบร หาร การศ กษา ว ทยาเขตหาดใหญ ป จจ บ น คณะศ กษาศาสตร ประกอบด วย 7 ภาคว ชา ประกอบด วย (1) ภาคว ชาการศ กษา (2) ภาคว ชาการบร หารการศ กษา (3) ภาคว ชาจ ตว ทยาและ การแนะแนว (4) ภาคว ชาประเม นผลและว จ ยทางการศ กษา (5) ภาคว ชาพลศ กษา (6) ภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา (7) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร และม โรงเร ยนอน บาลสาธ ตฯ เป นหน วยงานภายใน

9 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ รายช อผ บร หาร กรรมการประจาคณะศ กษาศาสตร ช ดป จจ บ น รายช อผ บร หาร 1. ผศ.ดร.ณ ฐว ทย พจนต นต คณบด คณะศ กษาศาสตร 2. ดร.ศ กร นทร ชนประชา รองคณบด ฝ ายบร หารและ พ ฒนาทร พยากรบ คคล 3. ดร.อล สรา ชมช น รองคณบด ฝ ายว ชาการและ ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 4. ดร.ชวล ต เก ดท พย รองคณบด ฝ ายว จ ยและ บ ณฑ ตศ กษา 5. นายธ ระย ทธ ร ชชะ รองคณบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา 6. นายณรงค ศ กด รอบคอบ ผ ช วยคณบด ฝ ายประก น ค ณภาพการศ กษา 7. นายวรภาคย ไมตร พ นธ ผ ช วยคณบด ฝ ายองค กรส มพ นธ และเคร อข าย 8. นางพ งใจ ปราโมทย อน นต เลขาน การคณะศ กษาศาสตร รายช อคณะกรรมการประจาคณะศ กษาศาสตร 1. ผศ.ดร.ณ ฐว ทย พจนต นต คณบด คณะศ กษาศาสตร 2. ดร.ศ กร นทร ชนประชา รองคณบด ฝ ายบร หารและ พ ฒนาทร พยากรบ คคล 3. ดร. อล สรา ชมช น รองคณบด ฝ ายว ชาการและ ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 4. ดร. ชวล ต เก ดท พย รองคณบด ฝ ายว จ ยและ บ ณฑ ตศ กษา 5. นายธ ระย ทธ ร ชชะ รองคณบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา 6. นายณรงค ศ กด รอบคอบ ผ ช วยคณบด ฝ ายประก น ค ณภาพการศ กษา 7. นายวรภาคย ไมตร พ นธ ผ ช วยคณบด ฝ ายองค กรส มพ นธ และเคร อข าย 8. รศ.ดร.ช ดชนก เช งเชาว ห วหน าภาคว ชาประเม นผลและ ว จ ยทางการศ กษา 9. ผศ.ดร.เอกร นทร ส งข ทอง ห วหน าภาคว ชาการบร หาร การศ กษา 10. ผศ.ดร.ว ร นธร อ กษรน ตย ห วหน าภาคว ชาการศ กษา 11. ผศ.กนก จ นทร ทอง ผ อานวยการโรงเร ยนสาธ ตฯ 12. ดร.ถาวร นทร ร กษ บาร ง ห วหน าภาคว ชาพลศ กษา 13. นายว ฒนะ พรหมเพชร ห วหน าภาคว ชาจ ตว ทยาและ การแนะแนว

10 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ นายว ทธ ศ กด โภชน ก ล ห วหน าภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา 15. ผศ.พรเพ ญ ภ ทรน ธาพร กรรมการคณะประเภทแต งต ง 16. ดร.อ สมาน สาร กรรมการคณะประเภทแต งต ง 17. ดร.บ ญญ สา แซ หล อ กรรมการคณะประเภทแต งต ง 18. นายจ ฑา ธรรมชาต กรรมการคณะประเภทแต งต ง 19. นางสร นฎา ป ต กรรมการคณะประเภทแต งต ง 20. นายมนตร ดวงจ โน กรรมการคณะประเภทแต งต ง 21. นายว ลาพ อ ท ยร ตน ผ อานวยการโรงเร ยนอน บาลสาธ ต 22. นางพ งใจ ปราโมทย อน นต เลขาน การคณะศ กษาศาสตร 23. นายส รเชษฐ แก วก บทอง ผ ช วยเลขาน การคณะศ กษาศาสตร 1.3 หล กส ตรและสาขาว ชาท เป ดสอน คณะศ กษาศาสตร เป ดสอนต งแต ระด บปร ญญาตร โท และเอก ประกอบด วย (1) ระด บปร ญญาตร จ านวน 4 หล กส ตร แบ งออกเป น หล กส ตร ระด บปร ญญาตร 4 ป จ านวน 1 หล กส ตร 2 สาขาว ชา และหล กส ตรระด บ ปร ญญาตร 5 ป จานวน 3 หล กส ตร 12 สาขา (2) ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นส ง จานวน 1 หล กส ตร 1 สาขาว ชา (3) ระด บปร ญญาโท จ านวน 1 หล กส ตร 5 สาขาว ชา และ (4) ระด บปร ญญาเอก จานวน 1 หล กส ตร 2 สาขาว ชา โดยม รายละเอ ยด ระด บปร ญญาตร หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต 4 ป ม 2 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาเทคโนโลย และการส อสารการศ กษา 2) สาขาว ชาจ ตว ทยา หล กส ตรศ กษาศาสตรบ ณฑ ต 5 ป ม 5 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาการประถมศ กษา 2) สาขาว ชาศ ลปศ กษา 3) สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการประเม นผล การศ กษา 4) สาขาว ชาพลศ กษา 5) สาขาว ชาส ขศ กษา หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต (ศ กษาศาสตร ) 5 ป ม 2 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาภาษาไทย 2) สาขาว ชาภาษาอ งกฤษ

11 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (ศ กษาศาสตร ) 5 ป ม 5 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาคณ ตศาสตร 2) สาขาว ชาเคม 3) สาขาว ชาช วว ทยา 4) สาขาว ชาฟ ส กส 5) สาขาว ชาว ทยาศาสตร ท วไป ระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต ม 1 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาช พคร ระด บปร ญญาโท หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต ม 5 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน 2) สาขาว ชาการศ กษานอกระบบเพ อการพ ฒนาท ย งย น 3) สาขาว ชาการบร หารการศ กษา 4) สาขาว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา 5) สาขาว ชาจ ตว ทยา ระด บปร ญญาเอก หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต ม 2 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาภาวะผ นาและนว ตกรรมทางการศ กษา 2) สาขาว ชาการบร หารการศ กษา 1.4 จานวนน กศ กษา คณะศ กษาศาสตร ม น กศ กษาประจ าป การศ กษา 2555 ท งส น 3,429 คน โดยแยกเป น น กศ กษาระด บปร ญญาตร หล กส ตร 4-5 ป จ านวน 2,886 คน น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง จ านวน 150 คน น กศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 351 คน และน กศ กษาระด บปร ญญาเอก จานวน 42 คน รายละเอ ยดด งตาราง ระด บการศ กษา เพศชาย เพศหญ ง รวม 1. ระด บปร ญญาตร หล กส ตร 4-5 ป 507 2,379 2, ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง 088 0,062 0, ระด บปร ญญาโท ภาคปกต 032 0,052 0, ภาคสมทบ 090 0,177 0, ระด บปร ญญาเอก 020 0,022 0,042 รวมท งส น 737 2,692 3,429 ท มา : ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศ กษาศาสตร

12 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ จานวนบ คลากร จานวนบ คลากร : จาแนกตามต นส งก ดและสายปฏ บ ต งาน คณะศ กษาศาสตร ม บ คลากร : จ าแนกตามต นส งก ดและสาย ปฏ บ ต งาน รวมท งส น 117 คน แบ งออกเป นอาจารย จ านวน 73 คน และ บ คลากรสายสน บสน น จานวน 44 คน เม อพ จารณาตามต นส งก ด พบว า ส งก ดส าน กงานเลขาน การ คณะ จ านวน 31 คน ส งก ดภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว จ านวน 12 คน ส งก ดภาคว ชาการบร หารการศ กษา 10 คน ส งก ดภาคว ชาการศ กษา จ านวน 26 คน ส งก ดภาคว ชาการประเม นและว จ ยทางการศ กษา จ านวน 11 คน ส งก ดภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา จ านวน 15 คน และส งก ด ภาคว ชาพลศ กษา จานวน 12 คน รายละเอ ยดด งตาราง ภาคว ชา/หน วยงาน อาจารย สายสน บสน น รวม สาน กงานเลขาน การคณะ ภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว ภาคว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการศ กษา ภาคว ชาการประเม นและว จ ยทางการศ กษา ภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา ภาคว ชาพลศ กษา รวมท งส น ท มา : ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศ กษาศาสตร จานวนอาจารย ประจา : จาแนกตามว ฒ การศ กษา คณะศ กษาศาสตร ม อาจารย ประจ า : จ าแนกตามว ฒ การศ กษา รวมท งส น 73 คนโดย แยกเป นว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 46 คน และว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาเอก จานวน 27 คน รายละเอ ยดด งตาราง ส งก ดภาคว ชา ป.โท ป.เอก รวม ภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว ภาคว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการศ กษา ภาคว ชาการประเม นและว จ ยทางการศ กษา ภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา ภาคว ชาพลศ กษา รวมท งส น ท มา : ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศ กษาศาสตร

13 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ จานวนอาจารย ประจา : จาแนกตามตาแหน งว ชาการ คณะศ กษาศาสตร ม อาจารย ประจ า : จ าแนกตามต าแหน ง ว ชาการ รวมท งส น 73 คน โดยแยกเป นต าแหน งอาจารย (อ.) จ านวน 48 คน ต าแหน งผ ช วยศาสตราจารย (ผศ.) จ านวน 18 คน ต าแหน งรองศาสตราจารย (รศ.) จ านวน 7 คน และต าแหน งศาสตราจารย (ศ.) ย งไม ม อาจารย ด ารง ตาแหน งน รายละเอ ยดด งตาราง ส งก ดภาคว ชา อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว ภาคว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการศ กษา ภาคว ชาการประเม นและว จ ยทางการศ กษา ภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา ภาคว ชาพลศ กษา รวมท งส น ท มา : ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศ กษาศาสตร จานวนอาจารย ประจา : จาแนกตามการเกษ ยณอาย ราชการ คณะศ กษาศาสตร ม อาจารย ประจ า รวมท งส น 73 คน โดยแยก เป นเกษ ยณอาย ราชการ ป งบประมาณ 2556 จ านวน 2 คน ป งบประมาณ 2557 จ านวน 1 คน ป งบประมาณ 2558 จ านวน 4 คน ป งบประมาณ 2559 จานวน 3 คน และป งบประมาณ 2560 จานวน 1 คน รายละเอ ยดด งตาราง ส งก ดภาคว ชา ป งบประมาณ สาน กงานเลขาน การคณะ ภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว ภาคว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการศ กษา ภาคว ชาการประเม นและว จ ยทางการศ กษา ภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา ภาคว ชาพลศ กษา รวมท งส น ท มา : ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศ กษาศาสตร 1.6 งบประมาณ และอาคารสถานท คณะศ กษาศาสตร ม แหล งเง นงบประมาณในการด าเน นการประจาป งบประมาณ จาก 2 แหล ง ค อ (1) แหล งเง นงบประมาณแผ นด น ได ร บเง นประมาณการป ละ 65,000,000 บาท และ (2) แหล งเง นงบประมาณ เง นรายได ประมาณการ ได ร บเง นประมาณการป ละ 35,000,000 บาท

14 ส าหร บอาคารสถานท คณะศ กษาศาสตร ม อาคารปฏ บ ต การ จานวน 4 หล ง ประกอบด วย อาคาร 10 คณะศ กษาศาสตร อาคาร 15 อาคารเอนกประสงค ภาคว ชาพลศ กษา อาคาร 17 อาคารศ ลปศ กษา อาคาร 5 ภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา นอกจากน ย งม อาคารของโรงเร ยนสาธ ต มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน และโรงเร ยนอน บาลสาธ ต มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ท อย ภายใต การด แลของคณะศ กษาศาสตร 1.7 โครงสร างองค กรและการบร หารงาน ส าหร บโครงสร างองค กรและการบร หารงานของคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ด งแผนภาพแสดงโครงสร าง องค กรและการบร หารงาน ด งน แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ

15 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ แผนภาพแสดงโครงสร างองค กรและการบร หารงาน คณะกรรมการประจาคณะ สถานว จ ย (Research Center) คณบด คณะศ กษาศาสตร ผ ช วยคณบด ฝ ายองค กรส มพ นธ และเคร อข าย รองคณบด ฝ ายบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล รองคณบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา รองคณบด ฝ ายว จ ยและบ ณฑ ตศ กษา รองคณบด ฝ ายว ชาการและฝ กประสบการณ ว ชาช พ รองคณบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษาและว ฒนธรรม ผ ช วยคณบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา ห วหน าภาคว ชาการศ กษา เลขาน การคณะ ห วหน าภาคว ชาการบร หารการศ กษา ห วหน าภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว ห วหน างานบร หารและงานธ รการ ห วหน างานคล งและพ สด ห วหน างานนโยบายและแผน ห วหน างานบร การการศ กษา ห วหน าภาคว ชาประเม นผลและว จ ยการศ กษา ห วหน าภาคว ชาพลศ กษา ห วหน าภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา ผ อานวยการโรงเร ยนสาธ ต ผ อานวยการโรงเร ยนอน บาลสาธ ต* 1. หน วยสารบรรณ 2. หน วยการเจ าหน าท 3. หน วยประชาส มพ นธ 4. หน วยอาคารสถานท และยานหนะ 5. หน วยเลขาน การภาคว ชา 1. หน วยการเง นและบ ญช 2. หน วยพ สด และคร ภ ณฑ 1. หน วยว เคราะห งบประมาณ 2. หน วยว เคราะห นโยบายและแผน 3. หน วยสถ ต และรายงาน 4. หน วยประก นค ณภาพการศ กษา 5. หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ 6. หน วยบร การว ชาการแก ส งคม 1. หน วยพ ฒนาหล กส ตร 2. หน วยพ ฒนาการเร ยนการสอน 3. หน วยทะเบ ยนและประเม นผล การศ กษา 4. หน วยฝ กประสบการณ ว ชาช พ 5. หน วยก จกรรมน กศ กษา 6. หน วยประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต 7. หน วยบ ณฑ ตศ กษา 8. หน วยสน บสน นการว จ ย 9. หน วยว เทศส มพ นธ 10. หน วยว ทยบร การ หมายเหต * หน วยงานภายใน

16 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ส วนท 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

17 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ส วนท 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) สาหร บการว เคราะห สภาพสภาพแวดล อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน วยงานต างๆ ของคณะศ กษาศาสตร สามารถแบ ง ออกได ด งต อไปน 2.1 ภาคว ชาการศ กษา จ ดอ อน (W) โอกาส(O) - น กศ กษาไม ม ต วเล อก จากสถานการณ - อ ปกรณ - งบประมาณมาก(งบว จ ย) - ห องฝ กปฏ บ ต การสอนไม ม - บร การว ชาการ - สถานการณ ใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต - ความหลากหลายทางว ฒนธรรม/ศ ลปะ - ไม ม ห องเร ยนเป นของต วเอง - ความสะอาดของต ก(ห องน า,ห องพ ก, บ นได,ภ ม ท ศน ) - อ ตรากาล งไม ม - งบประมาณไม เพ ยงพอ(กรณ อ นๆ) พ จารณารายกรณ - การน เทศม ความย งยาก หลายข นตอน - บรรยากาศทางว ชาการ(วารสาร, ม มยกย อง คนด ) อ ปสรรค (T) - สถานการณ 3 จ งหว ด เป นอ ปสรรคใน ด าน 1) ว ทยากร 2) น กศ กษาท ม ค ณภาพ 3) อาจารย /บ คลากรไม มา 4) ป ญหาท พ กท งน กศ กษาและบ คลากร จ ดแข ง (S) - เง นด - บ คลากรด ม ค ณภาพ - ผ บร หารให การสน บสน นด - การจ ดการภาพรวมด (พอใจ) - บ คลากรม ความสาม คค เสนอแนวทาง 1. ม มพ กผ อน(ม มกาแฟ) 2. ม มส งสรรค (เจ าหน าท /บ คลากร) 3. Canteen 4. บอร ดว ชาการ (Paper แลกเปล ยน,บอร ดความร ) 5. เช ญว ทยากรระด บประเทศบรรยายให บ คลากร(ในประเทศ/ต างประเทศ) 1-2 คร ง/เทอม 6. ประชาส มพ นธ I am OK. Are you? 7. ปร บปร งค าตอบแทนว ทยากรภายนอก พ จารณาเป นกรณ ๆ 8. ก จกรรม KM-Sharing 1-2 คร ง/เทอม(โลกร อน)

18 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ภาคว ชาการบร หารการศ กษา 2.3 ภาคว ชาพลศ กษา จ ดอ อน (W) - ว สด อ ปกรณ ในการจ ดการเร ยนการสอน ม จานวนน อย ท ม ก ย งไม ได ใช ประโยชน อย างเต มท สถานท ห องเร ยนม ป ญหาค บ แคบ ไม สวย บรรยากาศไม เอ อต อการ เป นเล ศทางการจ ดการเร ยนการสอน - ป ายบอกช อห องต างๆ - ความร วมม อของบ คลากรระหว าง ภาคว ชา การประสานงานภายในคณะ - งานการบร หารย งคง Over load ม ภาระ งานมากต องแบ งและให ม ผ ช วยเพ มข น - แผนการพ ฒนาบ คลากรไม ช ด คณะต อง เป นต วเช อมวางแผน แต ความต องการ มาจากภาคเป นต วหล ก - ระเบ ยบข นตอนการทางาน ว ฒนธรรม การทางานของแต ละกล มคนเป น อ ปสรรคต อการกระจายอานาจ อ ปสรรค (T) - ว ฒนธรรมการทางานบางอย าง - ความเป นอาเซ ยนก าวไม ท น - ด วยสถานการณ ในพ นท ทาให ไม ม อาจารย มาสม คร/ต างชาต โอกาส(O) - ม เคร อข ายด านว ชาการ/เคร อข ายทาง ส งคม - ได ร บท นสน บสน น มหาว ทยาล ยว จ ยจาก ต างประเทศ - ขยายเคร อข ายล กค าการผล ตบ ณฑ ตใน สภาพส งคม 3 จ งหว ด - ม ความต องการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - ด านการศ กษาม ความต องการคร /การว ด การศ กษาของคนในท องถ น - ม หน วยงาน ศอบต. - ม แหล งท นว จ ย - ม ศ นย พ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ จ ดแข ง (S) - ม ช อเส ยงทางด านว ชาการเป นท ยอมร บ ของส งคม - อาจารย ม ความร ความสามารถ/ม ค ณว ฒ และ ประสบการณ ตรงตามมาตรฐาน - ระบบการบร หารท ช ดเจน จ ดอ อน (W) - ขาดแผน กลย ทธ ระยะยาวในด านต างๆ - ความร วมม อ การสร างแหล งเร ยนร ระหว างคณะ โรงเร ยนสาธ ต อน บาลสาธ ต ขาดความเช อมโยง - ระบบ IT ในระด บภาคว ชา - ข อจาก ด facility ต างๆในการเร ยนการสอน - การจ ดสรร Lab สาหร บเร ยนร ต องแยกออกมา - Update เว บไซต คณะให ม หล กส ตรส ขศ กษา - การประชาส มพ นธ คณะ-สาน กงานเลขา เร องต างๆ ในคณะไม ท วถ งในบร บทของภาคว ชาท แยกออกมา - การให ข อม ล เกณฑ ระเบ ยบ เร องการทาหล กส ตร - ขาดการว เคราะห เร องอ ตรากาล ง ภาระงานของแต ละ ภาคว ชากล บไปส การวางกลย ทธ กรณ ภาคว ชา ย ง ต องใช อ ตรากาล งจากโรงเร ยนสาธ ตหร อศ นย ก ฬา - ความร วมม อระหว างคณะในการด แลหล กส ตร คณะ อ นไม อยากด แลเรา/ย อนกล บไปด อ ตรากาล งเราไม ม บ คลากรในสายงานของเรา อ ปสรรค (T) - ขาดความหลากหลาย(ต กน กศ กษา) input ส วน ใหญ อย ใน 3 จ งหว ด - สถานท ไม เพ ยงพอ ห องเร ยน สนาม/อ ปกรณ การ เร ยนการสอน - เจ าหน าท ด าน IT การเร ยนการสอนล าช า โอกาส(O) - การยอมร บในว ชาช พคร ใน จ งหว ดชายแดนภาคใต ในเร อง การพ ฒนาบ คลากรทาง การศ กษา - การได ร บงบสน บสน นจาก หน วยงานต างๆจาก สถานการณ ความร นแรง จ ดแข ง (S) - งบประมาณด านการว จ ย - สน บสน นความก าวหน าของ บ คลากร - ความเป นคณะเก าแก ว ฒนธรรม องค กรของศ กษาศาสตร

19 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา 2.5 ภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว จ ดอ อน (W) - ขาดเอกสารประกอบการสอนท พ ฒนาโดย อาจารย ในคณะ - ขาดการประย กต ศาสตร ด านการสอน(C&I) - ขาดการประชาส มพ นธ เช งร ก - อ ตรากาล งของอาจารย /ว ฒ การศ กษา ของอาจารย - ป ญหาเร องค ณภาพของน กศ กษาท ร บเข ามา - งานว จ ยไม สามารถประย กต การสอนในช น เร ยน - ภาคว ชามากเก นไปและการทางาน ระหว างภาคย งม น อย - ขาดผ บร หารม ออาช พ - ขาดการสานต องานจากผ บร หารแต ละย ค - ไม ม ศ นย กลางในการรวมอาจารย อ ปสรรค (T) - ป ญหาความไม สงบ - ถ กแทรกแซงจากภายนอก - นโยบายท ไม ช ดเจนจากมหาว ทยาล ย โอกาส(O) - ได ร บโอกาสและการยอมร บจาก ภายนอก - ความเป นนานาชาต เน องจากอย ใกล มาเลเซ ย/ส งคโปร - ได ร บเง นสน บสน นมากข นจากป ญหา ความไม สงบ จ ดแข ง (S) - ความเข มแข งด านว ชาการ - บ คลากรม ความต งใจในการทางาน/ เส ยสละ - ความเช ยวชาญของอาจารย - ความม เอกล กษณ ของคณะด าน IT - ม ความภ ม ใจในสถาบ น - ม โรงเร ยนสาธ ต จ ดอ อน (W) - ความสะอาดของห องพ กอาจารย ห องน า พ นคณะ - ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ท ศน ยภาพภายใน อาคารโดยเฉพาะช น 2-4 ให ความสาค ญเฉพาะช น 1 - ไม ม การส อสารจากคณบด ถ งคณาจารย (เร อง เล าจากคณบด รายส ปดาห /รายเด อน) - ไม ม การส อสารการทางาน การบร การว ชาการจากคณะ ถ งบ คลากร(E-electronic) เพ อให ร ความเคล อนไหวของ บ คลากรของคณะ ข าวสารของน กศ กษา - ก จกรรมท สร างส มพ นธภาพระหว างภาคม น อย ก จกรรมของบ ณฑ ตว ทยาล ยม น อย เช น ส มพ นธภาพระหว างสาขา งานว ชาการ ม ระบบ สารสนเทศท ท นสม ย - Non-Smoking - ไม ได ใช บร การศ นย ให การปร กษา ศ นย ว จ ยได อย าง เต มร ปแบบและครบวงจร(เป ภาระหน าท ของคณะ - ว ส ยท ศน และแผนของการผล กด นเข าส ประคม อาเซ ยนย งไม ช ดเจน - ไม ม การอ บเดตเว บไซต สารสนเทศ ฐานข อม ล ของอาจารย ท เป นป จจ บ น - ท กษะภาษาอ งกฤษท งคณาจารย และน กศ กษา ไม เข มแข ง - ม มกาแฟ/canteen โอกาส(O) - ช อเส ยงท ม มานาน ส งคมยอมร บ - ช อเส ยงของคณาจารย ในด าน ความร ความสามารถ - ม ศ นย ให การปร กษา ศ นย ว จ ยท ให บร การแก น กศ กษาและ หน วยงานภายนอก

20 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ปสรรค (T) - ความไม สงบของพ นท ทาให ว ทยากรท ม ช อเส ยง - จากส วนกลางไม กล าลงพ นท จ ดแข ง (S) - ท กคนปฏ บ ต หน าท ท ร บผ ดชอบเต มท - ม ระบบสารสนเทศท ท นสม ย - บ คลากรม ความร ความสามารถในการใช ส ออ เล คโทรน คสน บสน น ส งเสร ม บรรยากาศท เอ อต อการทางานของ คณาจารย - ท มบร หารเป ดใจร บฟ งข อเสนอแนะ ม ความเป น ก นเอง - ปร บภ ม ท ศน รอบอาคารได รวดเร ว 2.6 ภาคว ชาประเม นผลและว จ ยทางการศ กษา จ ดอ อน (W) - ขาดการสารวจความต องการกล มเป าหมายในการ จ ดบร การว ชาการ ส วนใหญ เราจ ดตามโครงการ - ขาดการสน บสน นระด บคณะจากโครงการในแต ละภาคว ชา - ห องเร ยนและว สด อ ปกรณ ควรปร บปร ง ไมโครโฟน โปรเจคเตอร แอร - ห องคอมพ วเตอร คณะ บางเคร องใช งานไม ได - ห องน า ห องพ กอาจารย ห องเร ยนไม เพ ยงพอ - ห องพ กอาจารย ไม เพ ยงพอ อาจารย ภาคว ชา เด ยวก นแยกห องก นอย - ผลงานว จ ยม น อย, แหล งต พ มพ การประเม นการ ปฏ บ ต งานไม สอดคล อง - คณะขาดการกระต นให คณาจารย ทาว จ ย อ ปสรรค (T) - ท จอดรถของคณาจารย คณะศ กษาศาสตร - ห องน า ความสะอาดของห องน า สภาพห องพ ก - เจ าหน าท ขาดความร บผ ดชอบด านความสะอาด - จากสถานการณ ทาให น กศ กษาปร ญญาโท/ ปร ญญาเอกไม ค อยมาเร ยน และว ทยากร ภายนอกไม ค อยมา - ตารางสอนศ กษาศาสตร ม กจะอย ช วงค า - ท พ ก/แฟลตอาจารย โอกาส(O) - คณะศ กษาศาสตร ได ร บความน ยม มากข น - ด วยสถานการณ ทาให เก ดโครงการ บร การ - ว ชาการใน 3 จ งหว ดเพ มมากข น - งบประมาณภายนอก - ม แหล งท นว จ ยจากภายนอกมาก ข น จ ดแข ง (S) - Input ด ข น (ป จจ ยนาเข าเร มม ท ศทางท ด ข น) - น กศ กษาเป นท ยอมร บจากหน วยงาน ภายนอก - คณะศ กษาศาสตร ม บ คลากรร น ใหม ท สาเร จมาจากหลากหลาย สาขา

21 ข อเสนอแนะ 1. ระบบความปลอดภ ย 2. ระบบร กษาความสะอาด 3. ควรเพ มโซนห องพ กรวมอาจารย 4. คณะควรม การจ ดอบรมของคณะโดยไม ได จ ดตามโครงการท ร บมา จ ดค าย ต างๆ เช น ค ายเส นทางว ชาช พคร แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ

22 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ส วนท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ

23 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ส วนท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ การก าหนดย ทธศาสตร การ พ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ เป ดโอกาสให บ คลากรเข ามาม ส วนร วม และย ดกรอบการพ จารณาจากแหล งข อม ลต างๆ จานวน 6 แหล งข อม ล ประกอบด วย (1) แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร (พ.ศ ) (2) แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (พ.ศ ) (3) แผนปฏ บ ต การข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร การแก ไข ป ญหาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ (4) การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ ) ของ สาน กร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค กรมหาชน) (5) การประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2553 ของสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา และ (6) การว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) โดยการน าข อม ลท งหมดมาส งเคราะห เพ อท าการก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค เพ อเป นแนวทางในการ ข บเคล อนเพ อให บรรล เป าหมายร วมก นในอนาคต 3.1 ว ส ยท ศน คณะศ กษาศาสตร เป นองค กรผล ตคร และบ คลากรทางการศ กษาช น นาในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนโดยใช ว จ ยเป นฐานในบร บทส งคมพห ว ฒนธรรม 3.2 พ นธก จ 1) ผล ตคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณล กษณะตาม มาตรฐานว ชาช พ 2) สร างองค ความร ทางด านการศ กษาโดยใช การว จ ยเป นฐาน 3) ส งเสร มการบร การว ชาการท ตอบสนองต อความต องการของส งคม 4) ส บสานและทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมให คงไว ซ งอ ตล กษณ ของ ความหลากหลายในส งคมพห ว ฒนธรรม 5) บร หารจ ดการอย างเป นระบบโดยย ดหล กธรรมาภ บาล 3.3 ประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 ด านการผล ตบ ณฑ ต ย ทธศาสตร ท 2 ด านงานว จ ยและงานสร างสรรค ย ทธศาสตร ท 3 ด านการบร การว ชาการแก ส งคม ย ทธศาสตร ท 4 ด านก จกรรมน กศ กษาและการทาน บาร งศ ลปะ และว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 5 ด านการบร หารจ ดการท เป นเล ศ

24 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ เป าประสงค 1) ผล ตบ ณฑ ตให ม ความร ม ค ณธรรม และเป นท ต องการของส งคม 2) ผล ตบ ณฑ ตให ม ความร และท กษะ ด านภาษา และด าน เทคโนโลย สารสนเทศ 3) สร างศ กยภาพการเป นคณะท เข มแข งโดยใช ว จ ยเป นฐานใน บร บทส งคมพห ว ฒนธรรม 4) ส งเสร มและสน บสน นการบ รณาการงานว จ ยก บการบร การ ว ชาการ การเร ยนการสอน และศ ลปะและว ฒนธรรม 5) พ ฒนาระบบการบร การว ชาการท คล องต วและม ประส ทธ ภาพ 6) ส งเสร มการบร การว ชาการท ม ส วนร วมในการยกระด บค ณภาพ การศ กษา และการแก ป ญหาความไม สงบใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 7) ส งเสร มการส บสานและทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 8) พ ฒนาระบบเคร อข ายศ ษย เก าส มพ นธ และศ ษย ป จจ บ นท เข มแข ง 9) พ ฒนาระบบสน บสน นการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ 10) สร างองค กรส มพ นธ และเคร อข ายท งภายในและภายนอก 11) การจ ดการด านการเง นและทร พย ส นอย างม ประส ทธ ภาพ 12) พ ฒนาบ คลากรให ม ความรอบร ม ค ณธรรม และม ท กษะในการ ทางานอย างม ออาช พ 13) พ ฒนาคณะให เป นองค กรแห งธรรมภ บาลและองค กรแห งการ เร ยนร อย างแท จร ง 14) พ ฒนาสภาพแวดล อมในการท างานท เอ อต อการท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ 15) พ ฒนาคณะให เป นองค กรช นน าและเป นท ยอมร บในระด บ ภ ม ภาคอาซ ยนและระด บนานาชาต 3.5 ปณ ธาน และว ฒนธรรมองค กร คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ม งพ ฒนาบ ณฑ ตท งระด บปร ญญาตร โท และเอก ให ม ความร ความสามารถ และเป นผ น าทางว ชาการ ม จ ตส าน กในการเป นพลเม องด ร บใช ส งคม และ สร างความเจร ญก าวหน าให ส งคมและประเทศชาต โดยย ดม นในพระราช ด าร สของสมเด จพระหม ตลาธ เบศรอด ลยเดชว กรม พระบรมราชนก ด งพระ ราชดาร สของพระองค ท านท ว า ขอให ถ อประโยชน ส วนต ว เป นท สอง ประโยชน ของเพ อนมน ษย เป นก จท หน ง ลาภ ทร พย และเก ยรต ยศ จะตกแก ท านเอง ถ าท านทรงธรรมะแห งอาช พ ไว ให บร ส ทธ โดยม ว ฒนธรรมองค กร ค อ ถ อประโยชน เพ อนมน ษย เป นก จท หน ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) จากท กล าวมาข างต นสามารถก าหนดเป นต วช ว ดหล ก กลย ทธ และ ค าเป าหมายว ดความสาเร จ โดยแยกตามประเด นย ทธศาสตร ได ด งน

25 3.6 รายละเอ ยดประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดหล ก และกลย ทธ แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ด านการผล ตบ ณฑ ต เป าประสงค ต วช ว ดหล ก (KPIs) กลย ทธ 1. ผล ตบ ณฑ ตให ม ความร ม ค ณธรรม และเป น ท ต องการของส งคม - ม ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร - ม ระบบและกลไกการเป ดหล กส ตรใหม และปร บปร งหล กส ตร ตามแนวทางปฏ บ ต ท กาหนดโดยคณะกรรมการอ ดมศ กษา และ ดาเน นการตามระบบท กาหนด - ม ระบบและกลไกการป ดหล กส ตรตามแนวทางปฏ บ ต ท กาหนด โดยคณะกรรมการอ ดมศ กษา และดาเน นการตามระบบท กาหนด รวมท งพ จารณาป ดหล กส ตรท ไม สอดคล องก บความ ต องการของส งคมโดยพ จารณาจากจานวนผ เร ยนตามเกณฑ การ เป ดหล กส ตร หร อรายว ชาของคณะ - ท กหล กส ตรม การดาเน นงานให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตรระด บอ ดมศ กษา และตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต - ม การประเม นหล กส ตรท กหล กส ตรอย างน อยตามกรอบเวลาท กาหนดในเกณฑ มาตรฐานของหล กส ตร และนาผลการประเม น หล กส ตรมาพ ฒนาหล กส ตรท กหล กส ตร - ส งเสร มและสน บสน นให ม การเช อมโยงการเร ยนการสอนก บการ ว จ ย โดยสน บสน นให เก ดการนาการว จ ยเข าส การสอนท งใน ระด บปร ญญาตร โท และเอก - ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาสมรรถนะในการสอนและการ พ ฒนาสมรรถนะของผ เร ยน โดยม งเน นผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ ม ความร ท เป นป จจ บ น ม ศ กยภาพเร ยนร ด วยตนเอง สร างนว ตกรรม รวมท งม ประสบการณ จากบรรยากาศในประสบการณ จร ง

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

ค ม อการจ ดเก บเอกสารหล กฐานประกอบ ต วบ งช ค ณภาพการศ กษา คณะสหเวชศาสตร

ค ม อการจ ดเก บเอกสารหล กฐานประกอบ ต วบ งช ค ณภาพการศ กษา คณะสหเวชศาสตร ค ม อการจ ดเก บเอกสารหล กฐานประกอบ ต วบ งช ค ณภาพการศ กษา คณะสหเวชศาสตร 1 2 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ ต วบ งช ท สกอ. 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาสาขาว ชาคอมพ วเตอร ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาสาขาว ชาคอมพ วเตอร ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) ฉบ บแก ไขจากคณะประเม น (24 ม ถ นายน 2556) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาสาขาว ชาคอมพ วเตอร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) คณะคร ศาสตร

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555)

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) 22 ม ถ นายน 2555 ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตระหน กและให ความส าค ญก

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 2556 (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ คำนำ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ คำนำ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ในหมวด 6 ว าด วยการประก นค ณภาพ การศ กษา แห ง พระราชบ

More information

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔ เอกสารแนบ ๓.๑ ปร บแก จากการประช มว นพฤห สบด ท ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห องประช มส นถวม ตร สมศ. ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔ สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information