แผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ 2556-2560"

Transcription

1 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ แผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ

2 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ คานา คณะศ กษาศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ (1 ต ลาคม ก นยายน 2560) โดยเป ดโอกาสให บ คลากรท กคนได ม โอกาสเข ามาม ส วนร วม รวมท งได พ จารณา ข อม ลจาก (1) แผน พ ฒนามหาว ทยาล ย สงขลานคร นทร (พ.ศ ) (2) แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (พ.ศ ) (3) แผน ปฏ บ ต การข บเคล อนนโยบาย และย ทธศาสตร การแก ไขป ญหาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ (4) การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ ) ของส าน กร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค กรมหาชน) (5) การประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2553 ของส าน กงานคณะกรรมการ อ ดมศ กษา และ (6) การว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพ อน ามาก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค เพ อเป นแนวทางในการข บเคล อนคณะศ กษาศาสตร ให บรรล เป าหมายต อไปในอนาคต ส าหร บรายละเอ ยดของแผนพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ สามารถสร ปสาระสาค ญโดยส งเขป ด งน ว ส ยท ศน ค อ คณะศ กษาศาสตร เป นองค กรผล ตคร และบ คลากร ทางการศ กษาช นน าในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนโดยใช ว จ ยเป นฐานในบร บท ส งคมพห ว ฒนธรรม พ นธก จ ประกอบด วย 5 พ นธก จ ค อ (1) ผล ตคร และบ คลากรทาง การศ กษาให ม ค ณล กษณะตามมาตรฐานว ชาช พ (2) สร างองค ความร ทางด าน การศ กษาโดยใช การว จ ยเป นฐาน (3) ส งเสร มการบร การว ชาการท ตอบสนอง ต อความต องการของส งคม (4) ส บสานและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมให คงไว ซ งอ ตล กษณ ของความหลากหลายในส งคมพห ว ฒนธรรม และ (5) บร หารจ ดการ อย างเป นระบบโดยย ดหล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ประกอบด วย 5 ย ทธศาสตร และ 15 เป าประสงค โดยแต ละย ทธศาสตร ม เป าประสงค ด งน ย ทธศาสตร ท 1 ด านการผล ตบ ณฑ ต ประกอบด วย 2 เป าประสงค ค อ (1) ผล ตบ ณฑ ตให ม ความร ม ค ณธรรม และเป นท ต องการ ของส งคม (2) ผล ตบ ณฑ ตให ม ความร และท กษะ ด านภาษา และด าน เทคโนโลย สารสนเทศ

3 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ย ทธศาสตร ท 2 ด านงานว จ ยและงานสร างสรรค ประกอบด วย 2 เป าประสงค ค อ (3) สร างศ กยภาพการเป นคณะท เข มแข งโดยใช ว จ ยเป นฐาน ในบร บทส งคมพห ว ฒนธรรม (4) ส งเสร มและสน บสน นการบ รณาการงานว จ ยก บการ บร การว ชาการ การเร ยนการสอน และศ ลปะและว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 3 ด านการบร การว ชาการแก ส งคม ประกอบด วย 2 เป าประสงค ค อ (5) พ ฒนาระบบการบร การว ชาการท คล องต วและม ประส ทธ ภาพ (6) ส งเสร มการบร การว ชาการท ม ส วนร วมในยกระด บค ณภาพ การศ กษา และการแก ป ญหาความไม สงบใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ย ทธศาสตร ท 4 ด านก จกรรมน กศ กษาและการทาน บาร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม ประกอบด วย 2 เป าประสงค ค อ (7) ส งเสร มและสน บสน นการส บสานและท าน บ าร งศ ลปะ และว ฒนธรรม (8) พ ฒนาระบบเคร อข ายศ ษย เก าส มพ นธ และศ ษย ป จจ บ นท เข มแข ง ย ทธศาสตร ท 5 ด านการบร หารจ ดการท เป นเล ศ ประกอบด วย 7 เป าประสงค ค อ (9) พ ฒนาระบบสน บสน นการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ (10) สร างองค กรส มพ นธ และเคร อข ายท งภายในและภายนอก (11) การจ ดการด านการเง นและทร พย ส นอย างม ประส ทธ ภาพ (12) พ ฒนาบ คลากรให ม ความรอบร ม ค ณธรรม และม ท กษะใน การทางานอย างม ออาช พ (13) พ ฒนาคณะให เป นองค กรแห งธรรมภ บาลและองค กรแห ง การเร ยนร อย างแท จร ง (14) พ ฒนาสภาพแวดล อมในการท างานท เอ อต อการท างาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ (15) พ ฒนาคณะให เป นองค กรช นน าและเป นท ยอมร บใน ระด บภ ม ภาคอาเซ ยนและระด บนานาชาต (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ณ ฐว ทย พจนต นต ) คณบด คณะศ กษาศาสตร 1 ต ลาคม 2555

4 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ คานา สารบ ญ สารบ ญ หน า ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานคณะศ กษาศาสตร 1 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ส วนท 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน 12 และภายนอก (SWOT Analysis) ส วนท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร 18 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ

5 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน

6 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 1.1 ประว ต ความเป นมา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ได เป ดสอนเป นคณะท สองของมหาว ทยาล ยเม อป พ.ศ.2511 ร บน กศ กษาร นแรก จ านวน 60 คน เป นน กศ กษาสาขาว ทยาศาสตร จ านวน 35 คน และสาขา ศ ลปศาสตร จ านวน 25 คน ใช อาคารเร ยนร วมก บคณะว ศวกรรมศาสตร ท กร งเทพมหานคร ต อมาได ย ายมาเร ยนท ต าบลร สะม แล อ าเภอเม อง จ งหว ด ป ตตาน ซ งเป นท ต งของว ทยาเขตป ตตาน ในป จจ บ น เม อว นท 9 พฤศจ กายน 2511 ต อมา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ได ก าหนดว น ด งกล าวเป นว นร สม แล ในระยะแรก คณะศ กษาศาสตร ม ว ตถ ประสงค หล กเพ อผล ตคร ระด บ ปร ญญาตร ท สอนระด บม ธยมศ กษา และเพ อขยายการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ในสาขาว ชาการศ กษาออกไปส ส วนภ ม ภาคให สอดคล องก บนโยบายและ แผนพ ฒนาภาคใต ของร ฐบาลย คน นและร วมม อก บช มชนในการปร บปร ง การศ กษา และยกระด บว ทยฐานะของคร อาจารย ให ส งข นด วย ป การศ กษา 2511 เป นป แรกท คณะศ กษาศาสตร เป ดท าการสอน ในสาขาว ชาเอกคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ท วไป ภาษาอ งกฤษ ภาษาไทย และ ส งคมศ กษา ม อาจารย รวมท งส นจ านวน 11 คน โดยน บเป นคณะแรกของ มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ท เป ดสอนในภาคใต โดยม ศาสตราจารย นพ ปาลกะวงศ ณ อย ธยา เป นคณบด คนแรก ต อมาคณะศ กษาศาสตร ขยายภารก จเพ อตอบสนองความต องการ ของส งคมตามศ กยภาพและความพร อม โดยม พ ฒนาการท สาค ญด งน พ.ศ.2512 คณะศ กษาศาสตร ได จ ดต งโรงเร ยนสาธ ต มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ข น เพ อให เป นแหล ง ทดลอง ศ กษาค นคว าและว จ ยทางการศ กษาของ คณาจารย และน กศ กษาเพ อเป นสถานศ กษาระด บ เตร ยมอ ดมศ กษาในภาคใต เพ อม ให ก ลบ ตรก ลธ ดา ในภาคใต ต องเข าไปศ กษาในส วนกลาง ซ งเป นการ ส นเปล องทางเศรษฐก จมาก ระยะแรกเป ดสอน ในระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย ท งสาย ว ทยาศาสตร และศ ลปศาสตร ต อมาได ขยายช น เร ยนลงมาจนถ งม ธยมศ กษาตอนต น ป จจ บ นใช เป นแหล งศ กษา ค นคว าว จ ย และเป นแหล งฝ ก ประสบการณ ว ชาช พของน กศ กษา พ.ศ.2513 เป ดสอนระด บปร ญญาตร ภาคสมทบ และได ย ต โครงการในป พ.ศ พ.ศ.2518 ภาคว ชาส งคมศ กษา ภาคว ชาภาษาไทย และ ภาคว ชาภาษาตะว นตก แยกไปจ ดต งคณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

7 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ.ศ.2519 เป ดสอนระด บปร ญญ าตร สาขาว ช ากา ร ประถมศ กษา และสาขาว ชาพลศ กษา (หล กส ตร ต อเน อง 2 ป ) พ.ศ.2520 เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาจ ตว ทยาและ การแนะแนว พ.ศ.2526 เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาจ ตว ทยา การศ กษา เป นสาขาแรก พ.ศ.2528 ภาคว ชาว ทยาศาสตร ท วไป และภาคว ชาคหกรรมศาสตร แยกไปจ ดต งคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย พ.ศ.2528 เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาเทคโนโลย การศ กษา พ.ศ.2529 เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาศ กษาศาสตร เพ อพ ฒนาช มชน พ.ศ.2530 เป ดสอนระด บปร ญญาตร ว ชาเอกการว ดและ ประเม นผลการศ กษา และจ ดต งศ นย พ ฒนาเด ก ซ งเป น หน วยงานภายในข น เป ดสอนช นบร บาล และอน บาล ภายหล งเปล ยนช อเป นโรงเร ยน อน บาลสาธ ต และขยายช นเร ยนถ งระด บ ประถมศ กษา ในป พ.ศ พ.ศ.2531 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคปกต สาขาว ชา การบร หารการศ กษา พ.ศ.2532 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคปกต สาขาว ชาการ ประถมศ กษา พ.ศ.2532 เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาส ขศ กษา (หล กส ตรต อเน อง 2 ป ) พ.ศ.2533 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคสมทบ ในสาขาว ชา การบร หารการศ กษา และสาขาว ชาจ ตว ทยา การศ กษา พ.ศ.2534 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคปกต สาขาว ชาการ ประถมศ กษา พ.ศ.2534 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคสมทบ ในสาขาว ชา การประถมศ กษา พ.ศ.2535 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคสมทบ สาขาว ชา ศ กษาศาสตร เพ อพ ฒนาช มชน พ.ศ.2536 เป ดสอนระด บปร ญญาโท สาขาว ชาการว ดผลและ ว จ ยทางการศ กษา พ.ศ.2537 เป ดสอนระด บปร ญญาโท สาขาว ชาพลศ กษา พ.ศ.2538 เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคสมทบท ว ทยาเขต ส ราษฎร ธาน ในสาขาว ชาการบร หารการศ กษา และสาขาว ชาการประถมศ กษา พ.ศ.2539 เป ดสอนระด บปร ญญาโท สาขาว ชาว ทยาศาสตร ศ กษา และสาขาว ชาเทคโนโลย และส อสาร การศ กษา

8 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ.ศ.2540 พ.ศ.2541 พ.ศ.2543 พ.ศ.2544 พ.ศ.2544 พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 พ.ศ.2545 พ.ศ.2547 เป ดสอนระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขา ว ชาช พคร เป ดสอนระด บปร ญญาโท สาขาว ชาการปฐมว ย ศ กษา เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาคหกรรม ศาสตร เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคสมทบ สาขาว ชา เทคโนโลย และส อสารการศ กษา เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคสมทบว ทยาเขต ส ราษฎร ธาน สาขาว ชาศ กษาศาสตร เพ อพ ฒนา ช มชน เป ดสอนระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาการบร หาร การศ กษา เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาเทคโนโลย การว ดและประเม นผลการศ กษา เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคปกต สาขาว ชา สร างเสร มส ขภาพ เป ดสอนระด บปร ญญาตร หล กส ตร 5 ป สาขาว ชา คณ ตศาสตร เคม ฟ ส กส ช วว ทยา ว ทยาศาสตร ท วไป ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ การประถมศ กษา ศ ลปศ กษา คหกรรมศาสตร พ.ศ.2548 พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 เป ดสอนระด บปร ญญาตร หล กส ตร 4 ป สาขาว ชา เทคโนโลย การศ กษา จ ตว ทยาการปร กษาและการแนะแนว เทคโนโลย สารสนเทศและการประเม นผลการศ กษา เป ดสอนระด บปร ญญาโท ภาคปกต สาขาว ชา ออกแบบระบบการเร ยนการสอน เป ดสอนระด บปร ญญาตร สาขาว ชาพลศ กษา (หล กส ตร 5 ป ) ได ร บอน ม ต ให เป ดสอนระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาภาวะผ นาและนว ตกรรมทางการศ กษา ปร บปร งหล กส ตรว ชาช พคร ให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานค ร สภา เป ดสอนระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาการบร หาร การศ กษา ว ทยาเขตหาดใหญ ป จจ บ น คณะศ กษาศาสตร ประกอบด วย 7 ภาคว ชา ประกอบด วย (1) ภาคว ชาการศ กษา (2) ภาคว ชาการบร หารการศ กษา (3) ภาคว ชาจ ตว ทยาและ การแนะแนว (4) ภาคว ชาประเม นผลและว จ ยทางการศ กษา (5) ภาคว ชาพลศ กษา (6) ภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา (7) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร และม โรงเร ยนอน บาลสาธ ตฯ เป นหน วยงานภายใน

9 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ รายช อผ บร หาร กรรมการประจาคณะศ กษาศาสตร ช ดป จจ บ น รายช อผ บร หาร 1. ผศ.ดร.ณ ฐว ทย พจนต นต คณบด คณะศ กษาศาสตร 2. ดร.ศ กร นทร ชนประชา รองคณบด ฝ ายบร หารและ พ ฒนาทร พยากรบ คคล 3. ดร.อล สรา ชมช น รองคณบด ฝ ายว ชาการและ ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 4. ดร.ชวล ต เก ดท พย รองคณบด ฝ ายว จ ยและ บ ณฑ ตศ กษา 5. นายธ ระย ทธ ร ชชะ รองคณบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา 6. นายณรงค ศ กด รอบคอบ ผ ช วยคณบด ฝ ายประก น ค ณภาพการศ กษา 7. นายวรภาคย ไมตร พ นธ ผ ช วยคณบด ฝ ายองค กรส มพ นธ และเคร อข าย 8. นางพ งใจ ปราโมทย อน นต เลขาน การคณะศ กษาศาสตร รายช อคณะกรรมการประจาคณะศ กษาศาสตร 1. ผศ.ดร.ณ ฐว ทย พจนต นต คณบด คณะศ กษาศาสตร 2. ดร.ศ กร นทร ชนประชา รองคณบด ฝ ายบร หารและ พ ฒนาทร พยากรบ คคล 3. ดร. อล สรา ชมช น รองคณบด ฝ ายว ชาการและ ฝ กประสบการณ ว ชาช พ 4. ดร. ชวล ต เก ดท พย รองคณบด ฝ ายว จ ยและ บ ณฑ ตศ กษา 5. นายธ ระย ทธ ร ชชะ รองคณบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา 6. นายณรงค ศ กด รอบคอบ ผ ช วยคณบด ฝ ายประก น ค ณภาพการศ กษา 7. นายวรภาคย ไมตร พ นธ ผ ช วยคณบด ฝ ายองค กรส มพ นธ และเคร อข าย 8. รศ.ดร.ช ดชนก เช งเชาว ห วหน าภาคว ชาประเม นผลและ ว จ ยทางการศ กษา 9. ผศ.ดร.เอกร นทร ส งข ทอง ห วหน าภาคว ชาการบร หาร การศ กษา 10. ผศ.ดร.ว ร นธร อ กษรน ตย ห วหน าภาคว ชาการศ กษา 11. ผศ.กนก จ นทร ทอง ผ อานวยการโรงเร ยนสาธ ตฯ 12. ดร.ถาวร นทร ร กษ บาร ง ห วหน าภาคว ชาพลศ กษา 13. นายว ฒนะ พรหมเพชร ห วหน าภาคว ชาจ ตว ทยาและ การแนะแนว

10 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ นายว ทธ ศ กด โภชน ก ล ห วหน าภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา 15. ผศ.พรเพ ญ ภ ทรน ธาพร กรรมการคณะประเภทแต งต ง 16. ดร.อ สมาน สาร กรรมการคณะประเภทแต งต ง 17. ดร.บ ญญ สา แซ หล อ กรรมการคณะประเภทแต งต ง 18. นายจ ฑา ธรรมชาต กรรมการคณะประเภทแต งต ง 19. นางสร นฎา ป ต กรรมการคณะประเภทแต งต ง 20. นายมนตร ดวงจ โน กรรมการคณะประเภทแต งต ง 21. นายว ลาพ อ ท ยร ตน ผ อานวยการโรงเร ยนอน บาลสาธ ต 22. นางพ งใจ ปราโมทย อน นต เลขาน การคณะศ กษาศาสตร 23. นายส รเชษฐ แก วก บทอง ผ ช วยเลขาน การคณะศ กษาศาสตร 1.3 หล กส ตรและสาขาว ชาท เป ดสอน คณะศ กษาศาสตร เป ดสอนต งแต ระด บปร ญญาตร โท และเอก ประกอบด วย (1) ระด บปร ญญาตร จ านวน 4 หล กส ตร แบ งออกเป น หล กส ตร ระด บปร ญญาตร 4 ป จ านวน 1 หล กส ตร 2 สาขาว ชา และหล กส ตรระด บ ปร ญญาตร 5 ป จานวน 3 หล กส ตร 12 สาขา (2) ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นส ง จานวน 1 หล กส ตร 1 สาขาว ชา (3) ระด บปร ญญาโท จ านวน 1 หล กส ตร 5 สาขาว ชา และ (4) ระด บปร ญญาเอก จานวน 1 หล กส ตร 2 สาขาว ชา โดยม รายละเอ ยด ระด บปร ญญาตร หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต 4 ป ม 2 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาเทคโนโลย และการส อสารการศ กษา 2) สาขาว ชาจ ตว ทยา หล กส ตรศ กษาศาสตรบ ณฑ ต 5 ป ม 5 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาการประถมศ กษา 2) สาขาว ชาศ ลปศ กษา 3) สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการประเม นผล การศ กษา 4) สาขาว ชาพลศ กษา 5) สาขาว ชาส ขศ กษา หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต (ศ กษาศาสตร ) 5 ป ม 2 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาภาษาไทย 2) สาขาว ชาภาษาอ งกฤษ

11 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (ศ กษาศาสตร ) 5 ป ม 5 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาคณ ตศาสตร 2) สาขาว ชาเคม 3) สาขาว ชาช วว ทยา 4) สาขาว ชาฟ ส กส 5) สาขาว ชาว ทยาศาสตร ท วไป ระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต ม 1 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาช พคร ระด บปร ญญาโท หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต ม 5 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน 2) สาขาว ชาการศ กษานอกระบบเพ อการพ ฒนาท ย งย น 3) สาขาว ชาการบร หารการศ กษา 4) สาขาว ชาเทคโนโลย และส อสารการศ กษา 5) สาขาว ชาจ ตว ทยา ระด บปร ญญาเอก หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต ม 2 สาขาว ชา 1) สาขาว ชาภาวะผ นาและนว ตกรรมทางการศ กษา 2) สาขาว ชาการบร หารการศ กษา 1.4 จานวนน กศ กษา คณะศ กษาศาสตร ม น กศ กษาประจ าป การศ กษา 2555 ท งส น 3,429 คน โดยแยกเป น น กศ กษาระด บปร ญญาตร หล กส ตร 4-5 ป จ านวน 2,886 คน น กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง จ านวน 150 คน น กศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 351 คน และน กศ กษาระด บปร ญญาเอก จานวน 42 คน รายละเอ ยดด งตาราง ระด บการศ กษา เพศชาย เพศหญ ง รวม 1. ระด บปร ญญาตร หล กส ตร 4-5 ป 507 2,379 2, ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง 088 0,062 0, ระด บปร ญญาโท ภาคปกต 032 0,052 0, ภาคสมทบ 090 0,177 0, ระด บปร ญญาเอก 020 0,022 0,042 รวมท งส น 737 2,692 3,429 ท มา : ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศ กษาศาสตร

12 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ จานวนบ คลากร จานวนบ คลากร : จาแนกตามต นส งก ดและสายปฏ บ ต งาน คณะศ กษาศาสตร ม บ คลากร : จ าแนกตามต นส งก ดและสาย ปฏ บ ต งาน รวมท งส น 117 คน แบ งออกเป นอาจารย จ านวน 73 คน และ บ คลากรสายสน บสน น จานวน 44 คน เม อพ จารณาตามต นส งก ด พบว า ส งก ดส าน กงานเลขาน การ คณะ จ านวน 31 คน ส งก ดภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว จ านวน 12 คน ส งก ดภาคว ชาการบร หารการศ กษา 10 คน ส งก ดภาคว ชาการศ กษา จ านวน 26 คน ส งก ดภาคว ชาการประเม นและว จ ยทางการศ กษา จ านวน 11 คน ส งก ดภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา จ านวน 15 คน และส งก ด ภาคว ชาพลศ กษา จานวน 12 คน รายละเอ ยดด งตาราง ภาคว ชา/หน วยงาน อาจารย สายสน บสน น รวม สาน กงานเลขาน การคณะ ภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว ภาคว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการศ กษา ภาคว ชาการประเม นและว จ ยทางการศ กษา ภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา ภาคว ชาพลศ กษา รวมท งส น ท มา : ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศ กษาศาสตร จานวนอาจารย ประจา : จาแนกตามว ฒ การศ กษา คณะศ กษาศาสตร ม อาจารย ประจ า : จ าแนกตามว ฒ การศ กษา รวมท งส น 73 คนโดย แยกเป นว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 46 คน และว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาเอก จานวน 27 คน รายละเอ ยดด งตาราง ส งก ดภาคว ชา ป.โท ป.เอก รวม ภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว ภาคว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการศ กษา ภาคว ชาการประเม นและว จ ยทางการศ กษา ภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา ภาคว ชาพลศ กษา รวมท งส น ท มา : ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศ กษาศาสตร

13 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ จานวนอาจารย ประจา : จาแนกตามตาแหน งว ชาการ คณะศ กษาศาสตร ม อาจารย ประจ า : จ าแนกตามต าแหน ง ว ชาการ รวมท งส น 73 คน โดยแยกเป นต าแหน งอาจารย (อ.) จ านวน 48 คน ต าแหน งผ ช วยศาสตราจารย (ผศ.) จ านวน 18 คน ต าแหน งรองศาสตราจารย (รศ.) จ านวน 7 คน และต าแหน งศาสตราจารย (ศ.) ย งไม ม อาจารย ด ารง ตาแหน งน รายละเอ ยดด งตาราง ส งก ดภาคว ชา อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว ภาคว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการศ กษา ภาคว ชาการประเม นและว จ ยทางการศ กษา ภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา ภาคว ชาพลศ กษา รวมท งส น ท มา : ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศ กษาศาสตร จานวนอาจารย ประจา : จาแนกตามการเกษ ยณอาย ราชการ คณะศ กษาศาสตร ม อาจารย ประจ า รวมท งส น 73 คน โดยแยก เป นเกษ ยณอาย ราชการ ป งบประมาณ 2556 จ านวน 2 คน ป งบประมาณ 2557 จ านวน 1 คน ป งบประมาณ 2558 จ านวน 4 คน ป งบประมาณ 2559 จานวน 3 คน และป งบประมาณ 2560 จานวน 1 คน รายละเอ ยดด งตาราง ส งก ดภาคว ชา ป งบประมาณ สาน กงานเลขาน การคณะ ภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว ภาคว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการศ กษา ภาคว ชาการประเม นและว จ ยทางการศ กษา ภาคว ชาเทคโนโลย ทางการศ กษา ภาคว ชาพลศ กษา รวมท งส น ท มา : ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 จากงานนโยบายและแผน คณะศ กษาศาสตร 1.6 งบประมาณ และอาคารสถานท คณะศ กษาศาสตร ม แหล งเง นงบประมาณในการด าเน นการประจาป งบประมาณ จาก 2 แหล ง ค อ (1) แหล งเง นงบประมาณแผ นด น ได ร บเง นประมาณการป ละ 65,000,000 บาท และ (2) แหล งเง นงบประมาณ เง นรายได ประมาณการ ได ร บเง นประมาณการป ละ 35,000,000 บาท

14 ส าหร บอาคารสถานท คณะศ กษาศาสตร ม อาคารปฏ บ ต การ จานวน 4 หล ง ประกอบด วย อาคาร 10 คณะศ กษาศาสตร อาคาร 15 อาคารเอนกประสงค ภาคว ชาพลศ กษา อาคาร 17 อาคารศ ลปศ กษา อาคาร 5 ภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา นอกจากน ย งม อาคารของโรงเร ยนสาธ ต มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน และโรงเร ยนอน บาลสาธ ต มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ท อย ภายใต การด แลของคณะศ กษาศาสตร 1.7 โครงสร างองค กรและการบร หารงาน ส าหร บโครงสร างองค กรและการบร หารงานของคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ด งแผนภาพแสดงโครงสร าง องค กรและการบร หารงาน ด งน แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ

15 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ แผนภาพแสดงโครงสร างองค กรและการบร หารงาน คณะกรรมการประจาคณะ สถานว จ ย (Research Center) คณบด คณะศ กษาศาสตร ผ ช วยคณบด ฝ ายองค กรส มพ นธ และเคร อข าย รองคณบด ฝ ายบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล รองคณบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา รองคณบด ฝ ายว จ ยและบ ณฑ ตศ กษา รองคณบด ฝ ายว ชาการและฝ กประสบการณ ว ชาช พ รองคณบด ฝ ายพ ฒนาน กศ กษาและว ฒนธรรม ผ ช วยคณบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา ห วหน าภาคว ชาการศ กษา เลขาน การคณะ ห วหน าภาคว ชาการบร หารการศ กษา ห วหน าภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว ห วหน างานบร หารและงานธ รการ ห วหน างานคล งและพ สด ห วหน างานนโยบายและแผน ห วหน างานบร การการศ กษา ห วหน าภาคว ชาประเม นผลและว จ ยการศ กษา ห วหน าภาคว ชาพลศ กษา ห วหน าภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา ผ อานวยการโรงเร ยนสาธ ต ผ อานวยการโรงเร ยนอน บาลสาธ ต* 1. หน วยสารบรรณ 2. หน วยการเจ าหน าท 3. หน วยประชาส มพ นธ 4. หน วยอาคารสถานท และยานหนะ 5. หน วยเลขาน การภาคว ชา 1. หน วยการเง นและบ ญช 2. หน วยพ สด และคร ภ ณฑ 1. หน วยว เคราะห งบประมาณ 2. หน วยว เคราะห นโยบายและแผน 3. หน วยสถ ต และรายงาน 4. หน วยประก นค ณภาพการศ กษา 5. หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ 6. หน วยบร การว ชาการแก ส งคม 1. หน วยพ ฒนาหล กส ตร 2. หน วยพ ฒนาการเร ยนการสอน 3. หน วยทะเบ ยนและประเม นผล การศ กษา 4. หน วยฝ กประสบการณ ว ชาช พ 5. หน วยก จกรรมน กศ กษา 6. หน วยประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต 7. หน วยบ ณฑ ตศ กษา 8. หน วยสน บสน นการว จ ย 9. หน วยว เทศส มพ นธ 10. หน วยว ทยบร การ หมายเหต * หน วยงานภายใน

16 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ส วนท 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

17 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ส วนท 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) สาหร บการว เคราะห สภาพสภาพแวดล อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน วยงานต างๆ ของคณะศ กษาศาสตร สามารถแบ ง ออกได ด งต อไปน 2.1 ภาคว ชาการศ กษา จ ดอ อน (W) โอกาส(O) - น กศ กษาไม ม ต วเล อก จากสถานการณ - อ ปกรณ - งบประมาณมาก(งบว จ ย) - ห องฝ กปฏ บ ต การสอนไม ม - บร การว ชาการ - สถานการณ ใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต - ความหลากหลายทางว ฒนธรรม/ศ ลปะ - ไม ม ห องเร ยนเป นของต วเอง - ความสะอาดของต ก(ห องน า,ห องพ ก, บ นได,ภ ม ท ศน ) - อ ตรากาล งไม ม - งบประมาณไม เพ ยงพอ(กรณ อ นๆ) พ จารณารายกรณ - การน เทศม ความย งยาก หลายข นตอน - บรรยากาศทางว ชาการ(วารสาร, ม มยกย อง คนด ) อ ปสรรค (T) - สถานการณ 3 จ งหว ด เป นอ ปสรรคใน ด าน 1) ว ทยากร 2) น กศ กษาท ม ค ณภาพ 3) อาจารย /บ คลากรไม มา 4) ป ญหาท พ กท งน กศ กษาและบ คลากร จ ดแข ง (S) - เง นด - บ คลากรด ม ค ณภาพ - ผ บร หารให การสน บสน นด - การจ ดการภาพรวมด (พอใจ) - บ คลากรม ความสาม คค เสนอแนวทาง 1. ม มพ กผ อน(ม มกาแฟ) 2. ม มส งสรรค (เจ าหน าท /บ คลากร) 3. Canteen 4. บอร ดว ชาการ (Paper แลกเปล ยน,บอร ดความร ) 5. เช ญว ทยากรระด บประเทศบรรยายให บ คลากร(ในประเทศ/ต างประเทศ) 1-2 คร ง/เทอม 6. ประชาส มพ นธ I am OK. Are you? 7. ปร บปร งค าตอบแทนว ทยากรภายนอก พ จารณาเป นกรณ ๆ 8. ก จกรรม KM-Sharing 1-2 คร ง/เทอม(โลกร อน)

18 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ภาคว ชาการบร หารการศ กษา 2.3 ภาคว ชาพลศ กษา จ ดอ อน (W) - ว สด อ ปกรณ ในการจ ดการเร ยนการสอน ม จานวนน อย ท ม ก ย งไม ได ใช ประโยชน อย างเต มท สถานท ห องเร ยนม ป ญหาค บ แคบ ไม สวย บรรยากาศไม เอ อต อการ เป นเล ศทางการจ ดการเร ยนการสอน - ป ายบอกช อห องต างๆ - ความร วมม อของบ คลากรระหว าง ภาคว ชา การประสานงานภายในคณะ - งานการบร หารย งคง Over load ม ภาระ งานมากต องแบ งและให ม ผ ช วยเพ มข น - แผนการพ ฒนาบ คลากรไม ช ด คณะต อง เป นต วเช อมวางแผน แต ความต องการ มาจากภาคเป นต วหล ก - ระเบ ยบข นตอนการทางาน ว ฒนธรรม การทางานของแต ละกล มคนเป น อ ปสรรคต อการกระจายอานาจ อ ปสรรค (T) - ว ฒนธรรมการทางานบางอย าง - ความเป นอาเซ ยนก าวไม ท น - ด วยสถานการณ ในพ นท ทาให ไม ม อาจารย มาสม คร/ต างชาต โอกาส(O) - ม เคร อข ายด านว ชาการ/เคร อข ายทาง ส งคม - ได ร บท นสน บสน น มหาว ทยาล ยว จ ยจาก ต างประเทศ - ขยายเคร อข ายล กค าการผล ตบ ณฑ ตใน สภาพส งคม 3 จ งหว ด - ม ความต องการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา - ด านการศ กษาม ความต องการคร /การว ด การศ กษาของคนในท องถ น - ม หน วยงาน ศอบต. - ม แหล งท นว จ ย - ม ศ นย พ ฒนาเศรษฐก จพ เศษ จ ดแข ง (S) - ม ช อเส ยงทางด านว ชาการเป นท ยอมร บ ของส งคม - อาจารย ม ความร ความสามารถ/ม ค ณว ฒ และ ประสบการณ ตรงตามมาตรฐาน - ระบบการบร หารท ช ดเจน จ ดอ อน (W) - ขาดแผน กลย ทธ ระยะยาวในด านต างๆ - ความร วมม อ การสร างแหล งเร ยนร ระหว างคณะ โรงเร ยนสาธ ต อน บาลสาธ ต ขาดความเช อมโยง - ระบบ IT ในระด บภาคว ชา - ข อจาก ด facility ต างๆในการเร ยนการสอน - การจ ดสรร Lab สาหร บเร ยนร ต องแยกออกมา - Update เว บไซต คณะให ม หล กส ตรส ขศ กษา - การประชาส มพ นธ คณะ-สาน กงานเลขา เร องต างๆ ในคณะไม ท วถ งในบร บทของภาคว ชาท แยกออกมา - การให ข อม ล เกณฑ ระเบ ยบ เร องการทาหล กส ตร - ขาดการว เคราะห เร องอ ตรากาล ง ภาระงานของแต ละ ภาคว ชากล บไปส การวางกลย ทธ กรณ ภาคว ชา ย ง ต องใช อ ตรากาล งจากโรงเร ยนสาธ ตหร อศ นย ก ฬา - ความร วมม อระหว างคณะในการด แลหล กส ตร คณะ อ นไม อยากด แลเรา/ย อนกล บไปด อ ตรากาล งเราไม ม บ คลากรในสายงานของเรา อ ปสรรค (T) - ขาดความหลากหลาย(ต กน กศ กษา) input ส วน ใหญ อย ใน 3 จ งหว ด - สถานท ไม เพ ยงพอ ห องเร ยน สนาม/อ ปกรณ การ เร ยนการสอน - เจ าหน าท ด าน IT การเร ยนการสอนล าช า โอกาส(O) - การยอมร บในว ชาช พคร ใน จ งหว ดชายแดนภาคใต ในเร อง การพ ฒนาบ คลากรทาง การศ กษา - การได ร บงบสน บสน นจาก หน วยงานต างๆจาก สถานการณ ความร นแรง จ ดแข ง (S) - งบประมาณด านการว จ ย - สน บสน นความก าวหน าของ บ คลากร - ความเป นคณะเก าแก ว ฒนธรรม องค กรของศ กษาศาสตร

19 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ภาคว ชาเทคโนโลย การศ กษา 2.5 ภาคว ชาจ ตว ทยาและการแนะแนว จ ดอ อน (W) - ขาดเอกสารประกอบการสอนท พ ฒนาโดย อาจารย ในคณะ - ขาดการประย กต ศาสตร ด านการสอน(C&I) - ขาดการประชาส มพ นธ เช งร ก - อ ตรากาล งของอาจารย /ว ฒ การศ กษา ของอาจารย - ป ญหาเร องค ณภาพของน กศ กษาท ร บเข ามา - งานว จ ยไม สามารถประย กต การสอนในช น เร ยน - ภาคว ชามากเก นไปและการทางาน ระหว างภาคย งม น อย - ขาดผ บร หารม ออาช พ - ขาดการสานต องานจากผ บร หารแต ละย ค - ไม ม ศ นย กลางในการรวมอาจารย อ ปสรรค (T) - ป ญหาความไม สงบ - ถ กแทรกแซงจากภายนอก - นโยบายท ไม ช ดเจนจากมหาว ทยาล ย โอกาส(O) - ได ร บโอกาสและการยอมร บจาก ภายนอก - ความเป นนานาชาต เน องจากอย ใกล มาเลเซ ย/ส งคโปร - ได ร บเง นสน บสน นมากข นจากป ญหา ความไม สงบ จ ดแข ง (S) - ความเข มแข งด านว ชาการ - บ คลากรม ความต งใจในการทางาน/ เส ยสละ - ความเช ยวชาญของอาจารย - ความม เอกล กษณ ของคณะด าน IT - ม ความภ ม ใจในสถาบ น - ม โรงเร ยนสาธ ต จ ดอ อน (W) - ความสะอาดของห องพ กอาจารย ห องน า พ นคณะ - ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ท ศน ยภาพภายใน อาคารโดยเฉพาะช น 2-4 ให ความสาค ญเฉพาะช น 1 - ไม ม การส อสารจากคณบด ถ งคณาจารย (เร อง เล าจากคณบด รายส ปดาห /รายเด อน) - ไม ม การส อสารการทางาน การบร การว ชาการจากคณะ ถ งบ คลากร(E-electronic) เพ อให ร ความเคล อนไหวของ บ คลากรของคณะ ข าวสารของน กศ กษา - ก จกรรมท สร างส มพ นธภาพระหว างภาคม น อย ก จกรรมของบ ณฑ ตว ทยาล ยม น อย เช น ส มพ นธภาพระหว างสาขา งานว ชาการ ม ระบบ สารสนเทศท ท นสม ย - Non-Smoking - ไม ได ใช บร การศ นย ให การปร กษา ศ นย ว จ ยได อย าง เต มร ปแบบและครบวงจร(เป ภาระหน าท ของคณะ - ว ส ยท ศน และแผนของการผล กด นเข าส ประคม อาเซ ยนย งไม ช ดเจน - ไม ม การอ บเดตเว บไซต สารสนเทศ ฐานข อม ล ของอาจารย ท เป นป จจ บ น - ท กษะภาษาอ งกฤษท งคณาจารย และน กศ กษา ไม เข มแข ง - ม มกาแฟ/canteen โอกาส(O) - ช อเส ยงท ม มานาน ส งคมยอมร บ - ช อเส ยงของคณาจารย ในด าน ความร ความสามารถ - ม ศ นย ให การปร กษา ศ นย ว จ ยท ให บร การแก น กศ กษาและ หน วยงานภายนอก

20 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ปสรรค (T) - ความไม สงบของพ นท ทาให ว ทยากรท ม ช อเส ยง - จากส วนกลางไม กล าลงพ นท จ ดแข ง (S) - ท กคนปฏ บ ต หน าท ท ร บผ ดชอบเต มท - ม ระบบสารสนเทศท ท นสม ย - บ คลากรม ความร ความสามารถในการใช ส ออ เล คโทรน คสน บสน น ส งเสร ม บรรยากาศท เอ อต อการทางานของ คณาจารย - ท มบร หารเป ดใจร บฟ งข อเสนอแนะ ม ความเป น ก นเอง - ปร บภ ม ท ศน รอบอาคารได รวดเร ว 2.6 ภาคว ชาประเม นผลและว จ ยทางการศ กษา จ ดอ อน (W) - ขาดการสารวจความต องการกล มเป าหมายในการ จ ดบร การว ชาการ ส วนใหญ เราจ ดตามโครงการ - ขาดการสน บสน นระด บคณะจากโครงการในแต ละภาคว ชา - ห องเร ยนและว สด อ ปกรณ ควรปร บปร ง ไมโครโฟน โปรเจคเตอร แอร - ห องคอมพ วเตอร คณะ บางเคร องใช งานไม ได - ห องน า ห องพ กอาจารย ห องเร ยนไม เพ ยงพอ - ห องพ กอาจารย ไม เพ ยงพอ อาจารย ภาคว ชา เด ยวก นแยกห องก นอย - ผลงานว จ ยม น อย, แหล งต พ มพ การประเม นการ ปฏ บ ต งานไม สอดคล อง - คณะขาดการกระต นให คณาจารย ทาว จ ย อ ปสรรค (T) - ท จอดรถของคณาจารย คณะศ กษาศาสตร - ห องน า ความสะอาดของห องน า สภาพห องพ ก - เจ าหน าท ขาดความร บผ ดชอบด านความสะอาด - จากสถานการณ ทาให น กศ กษาปร ญญาโท/ ปร ญญาเอกไม ค อยมาเร ยน และว ทยากร ภายนอกไม ค อยมา - ตารางสอนศ กษาศาสตร ม กจะอย ช วงค า - ท พ ก/แฟลตอาจารย โอกาส(O) - คณะศ กษาศาสตร ได ร บความน ยม มากข น - ด วยสถานการณ ทาให เก ดโครงการ บร การ - ว ชาการใน 3 จ งหว ดเพ มมากข น - งบประมาณภายนอก - ม แหล งท นว จ ยจากภายนอกมาก ข น จ ดแข ง (S) - Input ด ข น (ป จจ ยนาเข าเร มม ท ศทางท ด ข น) - น กศ กษาเป นท ยอมร บจากหน วยงาน ภายนอก - คณะศ กษาศาสตร ม บ คลากรร น ใหม ท สาเร จมาจากหลากหลาย สาขา

21 ข อเสนอแนะ 1. ระบบความปลอดภ ย 2. ระบบร กษาความสะอาด 3. ควรเพ มโซนห องพ กรวมอาจารย 4. คณะควรม การจ ดอบรมของคณะโดยไม ได จ ดตามโครงการท ร บมา จ ดค าย ต างๆ เช น ค ายเส นทางว ชาช พคร แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ

22 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ส วนท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ

23 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ส วนท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ การก าหนดย ทธศาสตร การ พ ฒนาคณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ป งบประมาณ เป ดโอกาสให บ คลากรเข ามาม ส วนร วม และย ดกรอบการพ จารณาจากแหล งข อม ลต างๆ จานวน 6 แหล งข อม ล ประกอบด วย (1) แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร (พ.ศ ) (2) แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (พ.ศ ) (3) แผนปฏ บ ต การข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร การแก ไข ป ญหาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ (4) การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ ) ของ สาน กร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค กรมหาชน) (5) การประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2553 ของสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา และ (6) การว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) โดยการน าข อม ลท งหมดมาส งเคราะห เพ อท าการก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค เพ อเป นแนวทางในการ ข บเคล อนเพ อให บรรล เป าหมายร วมก นในอนาคต 3.1 ว ส ยท ศน คณะศ กษาศาสตร เป นองค กรผล ตคร และบ คลากรทางการศ กษาช น นาในระด บภ ม ภาคอาเซ ยนโดยใช ว จ ยเป นฐานในบร บทส งคมพห ว ฒนธรรม 3.2 พ นธก จ 1) ผล ตคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณล กษณะตาม มาตรฐานว ชาช พ 2) สร างองค ความร ทางด านการศ กษาโดยใช การว จ ยเป นฐาน 3) ส งเสร มการบร การว ชาการท ตอบสนองต อความต องการของส งคม 4) ส บสานและทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมให คงไว ซ งอ ตล กษณ ของ ความหลากหลายในส งคมพห ว ฒนธรรม 5) บร หารจ ดการอย างเป นระบบโดยย ดหล กธรรมาภ บาล 3.3 ประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 ด านการผล ตบ ณฑ ต ย ทธศาสตร ท 2 ด านงานว จ ยและงานสร างสรรค ย ทธศาสตร ท 3 ด านการบร การว ชาการแก ส งคม ย ทธศาสตร ท 4 ด านก จกรรมน กศ กษาและการทาน บาร งศ ลปะ และว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 5 ด านการบร หารจ ดการท เป นเล ศ

24 แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ เป าประสงค 1) ผล ตบ ณฑ ตให ม ความร ม ค ณธรรม และเป นท ต องการของส งคม 2) ผล ตบ ณฑ ตให ม ความร และท กษะ ด านภาษา และด าน เทคโนโลย สารสนเทศ 3) สร างศ กยภาพการเป นคณะท เข มแข งโดยใช ว จ ยเป นฐานใน บร บทส งคมพห ว ฒนธรรม 4) ส งเสร มและสน บสน นการบ รณาการงานว จ ยก บการบร การ ว ชาการ การเร ยนการสอน และศ ลปะและว ฒนธรรม 5) พ ฒนาระบบการบร การว ชาการท คล องต วและม ประส ทธ ภาพ 6) ส งเสร มการบร การว ชาการท ม ส วนร วมในการยกระด บค ณภาพ การศ กษา และการแก ป ญหาความไม สงบใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 7) ส งเสร มการส บสานและทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 8) พ ฒนาระบบเคร อข ายศ ษย เก าส มพ นธ และศ ษย ป จจ บ นท เข มแข ง 9) พ ฒนาระบบสน บสน นการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ 10) สร างองค กรส มพ นธ และเคร อข ายท งภายในและภายนอก 11) การจ ดการด านการเง นและทร พย ส นอย างม ประส ทธ ภาพ 12) พ ฒนาบ คลากรให ม ความรอบร ม ค ณธรรม และม ท กษะในการ ทางานอย างม ออาช พ 13) พ ฒนาคณะให เป นองค กรแห งธรรมภ บาลและองค กรแห งการ เร ยนร อย างแท จร ง 14) พ ฒนาสภาพแวดล อมในการท างานท เอ อต อการท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ 15) พ ฒนาคณะให เป นองค กรช นน าและเป นท ยอมร บในระด บ ภ ม ภาคอาซ ยนและระด บนานาชาต 3.5 ปณ ธาน และว ฒนธรรมองค กร คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ม งพ ฒนาบ ณฑ ตท งระด บปร ญญาตร โท และเอก ให ม ความร ความสามารถ และเป นผ น าทางว ชาการ ม จ ตส าน กในการเป นพลเม องด ร บใช ส งคม และ สร างความเจร ญก าวหน าให ส งคมและประเทศชาต โดยย ดม นในพระราช ด าร สของสมเด จพระหม ตลาธ เบศรอด ลยเดชว กรม พระบรมราชนก ด งพระ ราชดาร สของพระองค ท านท ว า ขอให ถ อประโยชน ส วนต ว เป นท สอง ประโยชน ของเพ อนมน ษย เป นก จท หน ง ลาภ ทร พย และเก ยรต ยศ จะตกแก ท านเอง ถ าท านทรงธรรมะแห งอาช พ ไว ให บร ส ทธ โดยม ว ฒนธรรมองค กร ค อ ถ อประโยชน เพ อนมน ษย เป นก จท หน ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) จากท กล าวมาข างต นสามารถก าหนดเป นต วช ว ดหล ก กลย ทธ และ ค าเป าหมายว ดความสาเร จ โดยแยกตามประเด นย ทธศาสตร ได ด งน

25 3.6 รายละเอ ยดประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ดหล ก และกลย ทธ แ ผ น พ ฒ น า ค ณ ะ ศ ก ษ า ศ า ส ต ร ฯ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 ด านการผล ตบ ณฑ ต เป าประสงค ต วช ว ดหล ก (KPIs) กลย ทธ 1. ผล ตบ ณฑ ตให ม ความร ม ค ณธรรม และเป น ท ต องการของส งคม - ม ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร - ม ระบบและกลไกการเป ดหล กส ตรใหม และปร บปร งหล กส ตร ตามแนวทางปฏ บ ต ท กาหนดโดยคณะกรรมการอ ดมศ กษา และ ดาเน นการตามระบบท กาหนด - ม ระบบและกลไกการป ดหล กส ตรตามแนวทางปฏ บ ต ท กาหนด โดยคณะกรรมการอ ดมศ กษา และดาเน นการตามระบบท กาหนด รวมท งพ จารณาป ดหล กส ตรท ไม สอดคล องก บความ ต องการของส งคมโดยพ จารณาจากจานวนผ เร ยนตามเกณฑ การ เป ดหล กส ตร หร อรายว ชาของคณะ - ท กหล กส ตรม การดาเน นงานให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตรระด บอ ดมศ กษา และตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต - ม การประเม นหล กส ตรท กหล กส ตรอย างน อยตามกรอบเวลาท กาหนดในเกณฑ มาตรฐานของหล กส ตร และนาผลการประเม น หล กส ตรมาพ ฒนาหล กส ตรท กหล กส ตร - ส งเสร มและสน บสน นให ม การเช อมโยงการเร ยนการสอนก บการ ว จ ย โดยสน บสน นให เก ดการนาการว จ ยเข าส การสอนท งใน ระด บปร ญญาตร โท และเอก - ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาสมรรถนะในการสอนและการ พ ฒนาสมรรถนะของผ เร ยน โดยม งเน นผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ ม ความร ท เป นป จจ บ น ม ศ กยภาพเร ยนร ด วยตนเอง สร างนว ตกรรม รวมท งม ประสบการณ จากบรรยากาศในประสบการณ จร ง

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 1 การจ ดท า SAR ผ านระบบ CHE QA ONLINE ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 2 ว ตถ ประสงค เพ ออ านวยความสะดวกให ก บสถาบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑ รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร ( ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑.การผล ตบ ณฑ ต ทางการพยาบาล ๑.ผ ใช บ ณฑ ตยอมร บและ เช อม นค ณภาพของบ ณฑ ต ๒. บ ณฑ ตม สมรรถนะและ ค ณล กษณะบ ณฑ ตท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information