แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ จ ดท าโดย งานนโยบาย แผน และประก นค ณภาพ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า เด อนเมษายน เมษายน พ.ศ.2551

2 ก ค าน า ทร พยากรมน ษย ในองค กรน บได ว าเป นกลไกหล กท ส าค ญในการท างานให เก ด ผลส มฤทธ ส การบรรล เป าหมาย เพ อตอบสนองภารก จในท ก ๆ ด านให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด แต ละองค กรจ งจ าเป นอย างย งท ต องม บ คลากรท ม ค ณภาพ และสามารถก าวท นก บสถานการณ การเปล ยนแปลงของโลกท เป นไปอย างรวดเร วเพ อน าไปส การพ ฒนาขององค กร คณะเทคโนโยล การประมงและทร พยากรทางน า จ งได เล งเห นถ งความส าค ญใน การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะในรอบระยะ 4 ป ( พ.ศ ) เพ อใช เป นกลว ธ ใน การสร างเสร มสมรรถนะของบ คลากร ท งน เพ อให สอดคล องก บแผนการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย แม โจ ระยะ 4 ป (พ.ศ ) อ กด วย ซ งทางมหาว ทยาล ยได วางแนวทางในการด าเน นการพ ฒนา ศ กยภาพของบ คลากรในระยะยาว เพ อให การพ ฒนาบ คลากรเป นไปอย างม ระบบเป นไปในท ศทางเด ยวก น และตรงตามความต องการของมหาว ทยาล ยอย างแท จร ง แผนการพ ฒนาบ คลากรของคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า เป นส วนหน งท ได วางแนวทางเพ อตอบสนองภารก จหล กของมหาว ทยาล ยอย างม ประส ทธ ภาพ และได มาตรฐาน โดยม การว เคราะห ของสถานการณ SWOT Analysis ของแต ละด านในองค กร และสน บสน นให บ คลากรท กฝ ายของคณะม ส วนร วมในการระดมความค ดเห นเพ อให ตระหน ก และเล งเห นถ งความส าค ญท จะน าไปพ ฒนาตนเอง อ นจะก อให เก ดประโยชน ในการมองเห นถ ง ศ กยภาพและแนวทางการพ ฒนาอย างครอบคล มท ก ๆ ด านต อไป (รองศาสตราจารย ดร.เกร ยงศ กด เม งอ าพ น) คณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า เมษายน 2551

3 ข สารบ ญ หน า ค าน า ก สารบ ญเร อง ข สารบ ญตาราง ง ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และนโยบาย การว เคราะห สภาพการณ SWOT Analysis โครงสร างองค กร หล กส ตร / สาขาว ชา จ านวนน กศ กษา จ านวนบ คลากรท งหมด จ านวนบ คลากรสายสน บสน น จ านวนบ คลากรสายว ชาการ 12 ตอนท 2 แผนกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากร หล กการและเหต ผล ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมายการพ ฒนาในป พ.ศ ว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT Analysis) สมรรถนะท ต องการส าหร บบ คลากรกล มต างๆ 22 ตอนท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร การสรรหาบ คลากร (Recruitment) การบร หารจ ดการจ ดการทร พยากรบ คคล (Management) และพ ฒนา 25 บ คลากร (Development) 3.3 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Assessment and Achievement) 27 ภาคผนวก รายช อบ คลากรสายว ชาการคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า รายช อบ คลากรสายสน บสน นคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 30

4 ค สารบ ญ (ต อ) หน า 4.3 รายช อบ คลากรสายสน บสน นท ลาศ กษาต อและคาดว าจะลาศ กษาต อ ในป รายช อน กเร ยนท นท จะกล บมารายงานต วเป นบ คลากรสายว ชาการใน ป งบประมาณ รายช ออาจารย ท อย ระหว างลาศ กษาต อและจะกล บมารายงานต วใน ป งบประมาณ รายช อบ คลากรสายว ชาการท คาดว าจะขอต าแหน งทางว ชาการใน ป งบประมาณ ประมาณการอ ตราใหม สายว ชาการท จะร บเพ มในป จ าแนกตาม ค ณว ฒ

5 ง สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1 จ านวนหล กส ตรท เป ดสอน 6 ตารางท 2 รายช อหล กส ตรท ม แผนจะเป ดสอนในป การศ กษา ตารางท 3 จ านวนน กศ กษาป การศ กษา ตารางท 4 ประมาณการจ านวนน กศ กษาใหม ท จะร บในป การศ กษา ตารางท 5 จ านวนบ คลากรท งหมดจ าแนกตามประเภท และช วงอาย 9 ตารางท 6 จ านวนบ คลากรรวมจ าแนกตามหน วยงานท ส งก ด 9 ตารางท 7 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นจ าแนกตามหน วยงานและประเภท 10 ตารางท 8 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นจ าแนกตามต าแหน งและความเช ยวชาญ 10 ตารางท 9 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นท ลาศ กษาต อและคาดว าจะลาศ กษาต อ 11 ตารางท 10 ประมาณการจ านวนบ คลากรสายสน บสน นท ต องการเพ มในป ตารางท 11 จ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามประเภท และช วงอาย 12 ตารางท 12 จ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามหน วยงาน และว ฒ การศ กษา 12 ตารางท 13 จ านวนบ คลากรสายว ชาการท งหมดจ าแนกตามค ณว ฒ และช วงอาย 13 ตารางท 14 จ านวนบ คลากรสายว ชาการท งหมดจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ และช วงอาย 13 ตารางท 15 จ านวนน กเร ยนท นท จะกล บมารายงานต วเป นบ คลากรสายว ชาการใน 14 ป งบประมาณ ตารางท 16 จ านวนอาจารย ท อย ระหว างลาศ กษาต อและจะกล บมารายงานต วในป งบประมาณ ตารางท 17 จ านวนบ คลากรสายว ชาการท คาดว าจะขอต าแหน งทางว ชาการในป ตารางท 18 ประมาณการอ ตราใหม สายว ชาการท จะร บเพ มในป จ าแนกตามค ณว ฒ 15 ตารางท 19 ประมาณการจ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามว ฒ การศ กษา 16 ตารางท 20 ประมาณการจ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ 17

6 ตอนท 1 ข อม ลพ พ นฐานและข อม ลบ คลากร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ

7 ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 2 ข อม ลพ นฐาน 1.1 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และนโยบาย ปร ชญา สมาธ ป ญญา ว ร ยะ อ ตสาหะ ร ร ก สาม คค ส ความเป นเล ศ ว ส ยท ศน เป นผ น าทางด านการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ การว จ ย การบร การส งคม ด านการประมงและทร พยากรทางน าท ม นคงและปลอดภ ย เพ อพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม พ นธก จ 1. พ ฒนาระบบจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ในการผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ท กษะ ในกระบวนการค ด ปฏ บ ต และม ค ณธรรม สอดคล องก บความต องการของส งคม 2. ขยายโอกาสทางการศ กษาและร ปแบบการให บร การทางว ชาการเพ อเป นศ นย กลาง การเร ยนร เฉพาะทางอย างครบวงจร 3. บ รณาการการว จ ยอย างม ท ศทาง เพ อประโยชน ต อการเร ยนการสอนและบร การว ชาการ แก ส งคม 4. สร างจ ตส าน กให น กศ กษา บ คลากร ม ส วนร วมในก จกรรมทางด านท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรและน กศ กษา โดยใช หล กธรรมาภ บาลการพ ฒนาบร หาร จ ดการองค กรท ด (Good Governance)

8 3 ว ตถ ประสงค 1. เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ท กษะ ในกระบวนการค ด ปฏ บ ต และม ค ณธรรม สอดคล องก บความต องการของส งคม 2. เพ อขยายโอกาสทางการศ กษา และสร างสรรค ร ปแบบการให บร การทางว ชาการ เพ อเป นศ นย กลางการเร ยนร เฉพาะทางอย างครบวงจร 3. เพ อสร างงานว จ ยแบบบ รณาการ ด านการประมงและทร พยากรทางน าอย างม นคง และปลอดภ ย ม ประโยชน ต อการเร ยนการสอน และบร การว ชาการแก ส งคม 4. เพ อสร างจ ตส าน กให น กศ กษา บ คลากร ม ส วนร วมในก จกรรมทางด านการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ทร พยากรและส งแวดล อม 5. เพ อสร างความร วมม อทางด านว ชาการในระด บท องถ น ระด บประเทศ และระด บ นานาชาต นโยบาย 1. สน บสน น การบร หารจ ดการองค กรท ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ย ต ธรรม และการม ส วนร วม เพ อให เป นไปตาม ปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จ 2. ส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการ ให สามารถแข งข นก บนานาประเทศได ในอนาคต 3. ต ดตาม ว เคราะห ผลการด าเน นงานโดยใช แนวทางการประก นค ณภาพการศ กษาและ นโยบายของมหาว ทยาล ย 4. เสร มสร างภาพล กษณ ขององค กร และประชาส มพ นธ เผยแพร ส สาธารณะ 5. สน บสน นจ ดหาทร พยากรเพ อให องค กรม ความพร อมออกไปส การเป นมหาว ทยาล ย ในก าก บ 1.2 การว เคราะห สภาพการณ SWOT Analysis จ ดแข ง ด านการผล ตบ ณฑ ต 1. เป นมหาว ทยาล ยระด บภ ม ภาคในเขตภาคเหน อท ม การเร ยนการด านการประมงเป นแห งแรก 2. ขนาดขององค กรเหมาะสมสามารถปร บเปล ยนได ง าย 3. ม ความพร อมด านกายภาพ อาคารสถานท บ อ และโรงเพาะฟ ก 4. ม ช อเส ยงจากบ คลากรของมหาว ทยาล ย และศ ษย เก า 5. ท าเลท ต งเหมาะสมต อการต ดต อส อสาร ด านการพ ฒนาเพ มศ กยภาพการว จ ย 1. บ คลากรสายว ชาการม ศ กยภาพความสามารถส ง และม ความสนใจในการท างานว จ ย 2. บ คลากรสายว ชาการม ความร ความเช ยวชาญเฉพาะทางส ง

9 4 จ ดอ อน ด านการผล ตบ ณฑ ต 1. กระบวนการค ดเล อกน กศ กษาย งม ป ญหาเร องค ณภาพท าให ได น กศ กษาไม ตรงตาม ว ตถ ประสงค ท วางไว 2. ขาดข อม ลด านตลาดแรงงาน 3. อ ปกรณ การเร ยนการสอนไม เพ ยงพอต อจ านวนน กศ กษา ด านการพ ฒนาเพ มศ กยภาพการว จ ย 1. ขาดเคร องม อและอ ปกรณ ในการท างานว จ ยเฉพาะทางบางล กษณะ และงานข นส งข นไป 2. ขาดความเป นม ออาช พในการหาแหล งท นขนาดใหญ ท งในและต างประเทศ โอกาส ด านการผล ตบ ณฑ ต 1. ม หน วยงานภายนอกสน บสน นการให ความร เพ มเต ม 2. การขยายต วของอ ตสาหกรรมส ตว น า ความน ยมบร โภคส ตว น า การส งเสร มจาก องค กรภายนอก 3. ท ต งของหน วยงานอย จ งหว ดเช ยงใหม เป นศ นย กลางของธ รก จต าง ๆ ด านการพ ฒนาเพ มศ กยภาพการว จ ย 1. ม แหล งท นว จ ยเพ มมากข นท งในประเทศ และต างประเทศ 2. ท องถ นม ความต องการงานว จ ยเพ อการแก ป ญหาด านทร พยากรและส งแวดล อมในระด บ ภ ม ภาคเพ มข น 3. ม สถานศ กษาทางด านการประมงในระด บภ ม ภาคน อย อ ปสรรค ด านการผล ตบ ณฑ ต 1. ม การแข งข นทางการศ กษามากข น 2. ท าเลท ต งห างไกลจากแหล งอ ตสาหกรรมส ตว น า 3. การยอมร บจากองค กรภายนอกลดลง 4. ขาดแหล งฝ กประสบการณ ด านการปฏ บ ต ท ด และสถานท ฝ กม ไม ครบวงจร 5. น กศ กษาบางส วนด อยค ณภาพ ด านการพ ฒนาเพ มศ กยภาพการว จ ย 1. ม ค แข งในการหาแหล งท นท เพ มมากข น 2. ขาดงบประมาณสน บสน นในการท าว จ ย 3. มหาว ทยาล ยม นโยบายและแผนงานไม ช ดเจนด านการสน บสน นและส งเสร มการว จ ย

10 5 1.3 โครงสร างองค กร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ส าน กงานคณบด ประธานหล กส ตร งานบร หารและธ รการ หล กส ตรปร ญญาตร งานคล งและพ สด หล กส ตรปร ญญาโท งานนโยบาย แผน และประก นค ณภาพ หล กส ตรปร ญญาเอก งานบร การว ชาการและว จ ย งานบร การการศ กษาและก จการน กศ กษา

11 6 1.4 หล กส ตร / สาขาว ชา คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ได ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอน ต งแต ป การศ กษา 2527 เป นต นมา ในช วงระหว างป การศ กษา ได เป ดสอนในระด บ ปร ญญาตร และระด บปร ญญาโท ได แก ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาการประมง หล กส ตร 4 ป แ ล ะ สาขาว ชาการประมง (การเพาะเล ยงส ตว น า) หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน และหล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ และระด บปร ญญาโท จ านวน 1 หล กส ตร ค อ สาขาว ชาเทคโนโลย การประมง ตารางท 1 จ านวนหล กส ตรท เป ดสอน ระด บการศ กษา จ านวนหล กส ตรท เป ดสอนในแต ละป การศ กษา ปร ญญาตร ปร ญญาโท รวม คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน าม แผนจ ดการเร ยนการสอน โดยจะเป ดหล กส ตรในป การศ กษา ด งน ตารางท 2 รายช อหล กส ตรท ม แผนจะเป ดสอนในป การศ กษา ระด บ รายช อหล กส ตรท จะเป ดสอนในแต ละป การศ กษา การศ กษา ปร ญญาตร หล กส ตร: ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการประมง 1. หล กส ตร 4 ป หล กส ตร: ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการประมง 1. หล กส ตร 4 ป หล กส ตร: ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการประมง 1. หล กส ตร 4 ป หล กส ตร: ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการประมง 1. หล กส ตร 4 ป 2. หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน 2. หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน 2. หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน 2. หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน หล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ (การเพาะเล ยงส ตว น า) หล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ (การเพาะเล ยงส ตว น า) หล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ (การเพาะเล ยงส ตว น า) หล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ (การเพาะเล ยงส ตว น า) ปร ญญาโท หล กส ตร: ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมง ปร ญญาเอก หล กส ตร: ว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมงและทร พยากรทางน า หล กส ตร: ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมง หล กส ตร: ว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมงและทร พยากรทางน า หล กส ตร: ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมง หล กส ตร: ว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมงและทร พยากรทางน า หล กส ตร: ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมง หล กส ตร: ว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมงและทร พยากรทางน า

12 7 1.5 จ านวนน กศ กษา คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ป จจ บ นม น กศ กษาท งหมดจ านวน 633 คน เป นน กศ กษาชาย จ านวน 402 คน และน กศ กษาหญ ง จ านวน 231 คน โดยแบ งออกเป น ด งน ระด บปร ญญาตร หล กส ตร 4 ป จ านวน 323 คน หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน จ านวน 148 คน และหล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ จ านวน 130 คน และระด บปร ญญาโท จ านวน 32 คน โดยในป การศ กษา ม น กศ กษาท ส าเร จการศ กษาท งส น จ านวน 186 คน โดยแบ งออกเป น ด งน ระด บปร ญญาตร หล กส ตร 4 ป จ านวน 101 คน หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน จ านวน 81 คน และระด บปร ญญาโท จ านวน 4 คน ตารางท 3 จ านวนน กศ กษาในป การศ กษา 2550 น กศ กษาใหม น กศ กษารวม ผ ส าเร จการศ กษา สาขาว ชา ป การศ กษา 2550 ป การศ กษา 2550 ป การศ กษา 2550 ชาย หญ ง รวม ชาย หญ ง รวม ชาย หญ ง รวม ปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) ปร ญญาตร (หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน ) ปร ญญาตร (หล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ) ปร ญญาโท รวม

13 8 คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม แผนการประมาณการร บน กศ กษาใหม ในป การศ กษา ในระด บปร ญญาตร แบ งออกเป น 3 แผนการเร ยน ได แก การร บ น กศ กษาภาคปกต 4 ป, ปกต 2 ป และสมทบ 2 ป จ านวนน กศ กษาท ต องการ ค อ 90, 90 และ 50 คน ตามล าด บ ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาการประมง จ านวน 20 คน และปร ญญาเอก สาขาเทคโนโลย การประมง จ านวน 5 คน ในป การศ กษา 2552 โดยม แผนการร บน กศ กษาใหม น น ทางคณะ ฯ ได จ ดท าแผน ประมาณการในจ านวนท เท าก นท ก ๆ ป การศ กษา ตารางท 4 ประมาณการจ านวนน กศ กษาใหม ท จะร บในป การศ กษา สาขาว ชา จ านวนน กศ กษาใหม ในแต ละป การศ กษา ปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) ปร ญญาตร (หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน ) ปร ญญาตร (หล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ) ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม

14 9 ข อม ลบ คลากรคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า (ข อม ล ณ ว นท 1 เม.ย 2551) 1.6 จ านวนบ คลากรท งหมด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม จ านวนบ คลากรรวมท งส น 30 คน ซ งบ คลากรส วนใหญ ม อาย อย ในระหว าง ป จ านวน 10 คน รองลงมาม อาย อย ระหว าง ป จ านวน 6 คน ระหว างอาย ป จ านวน 5 คน ระหว างอาย จ านวน 4 คน ระหว างอาย ป จ านวน 3 คน และระหว างอาย ป และต ากว า 25 ป ม จ านวน 1 คน ตามล าด บ ตารางท 5 จ านวนบ คลากรท งหมดจ าแนกตามประเภท และช วงอาย อาย ประเภทบ คลากร ต ากว า ข นไป จ านวน บ คลากร ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย พน กงานมหาว ทยาล ยเง นรายได พน กงานราชการ ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราวเง นงบประมาณ ล กจ างช วคราวเง นรายได รวม คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม จ านวนบ คลากรรวมท งส น 30 คน ซ งบ คลากรส วนใหญ เป นข าราชการ จ านวน 12 คน รองลงมาเป นพน กงาน จ านวน 11 คน (แยกออกเป นพน กงานมหาว ทยาล ย จ านวน 10 คน และพน กงานราชการ จ านวน 1 คน) ล กจ างประจ า จ านวน 4 คน และล กจ างช วคราว จ านวน 3 คน ตามล าด บ ตารางท 6 จ านวนบ คลากรรวมจ าแนกตามหน วยงานท ส งก ด คณะ ประเภท รวม ข าราชการ พน กงาน ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราว เทคโนโลย การประมง และทร พยากรทางน า รวม

15 1.7 จ านวนบ คลากรสายสน บสน น 10 คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม จ านวนบ คลากรสายสน บสน น รวมท งส น 16 คน ซ งบ คลากรส วนใหญ เป นพน กงาน จ านวน 7 คน (แยกออกเป นพน กงาน มหาว ทยาล ย จ านวน 5 คน และพน กงานราชการ จ านวน 1 คน) รองลงมาเป นล กจ างประจ า จ านวน 4 คน ล กจ างช วคราว จ านวน 3 คน และข าราชการ จ านวน 2 คน ตามล าด บ ตารางท 7 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นจ าแนกตามหน วยงานและประเภท คณะ ประเภท ข าราชการ พน กงาน ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราว รวม ส าน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมง และทร พยากรทางน า รวม บ คลากรสายสน บสน นของคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม ท งส น จ านวน 16 คน จ าแนกตามต าแหน งและความเช ยวชาญ ด งน ตารางท 8 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นจ าแนกตามต าแหน งและความเช ยวชาญ ต าแหน ง ต าแหน งช านาญการ / เช ยวชาญ ท วไป ช านาญการ เช ยวชาญ รวม เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการ 8 ระด บ น กว ชาการเกษตร 6 ระด บ น กว ชาการประมง น กว ทยาศาสตร น กว ชาการเง นและบ ญช น กว ชาการศ กษา น กว ชาการพ สด น กว เคราะห นโยบายและแผน พน กงานห องปฏ บ ต การ ช างฝ ม อ ผ ปฏ บ ต งานการเกษตร พน กงานบร การ คนงานเกษตร รวม

16 11 บ คลากรสายสน บสน นท คาดว าจะลาศ กษาต อในระหว างป ม จ านวน 5 คน โดยจะลาศ กษาต อระด บปร ญญาเอกในป 2551 จ านวน 1 คน และป 2554 จ านวน 2 คน และคาดว าจะ ลาศ กษาต อระด บปร ญญาโท ในป 2554 จ านวน 2 คน ตารางท 9 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นท ลาศ กษาต อและคาดว าจะลาศ กษาต อ ระด บการศ กษา ป ท คาดว าจะลาศ กษาต อ รวม ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม บ คลากรสายสน บสน นท คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ท ได ร บการอน ม ต ตาม กบม. ม ท งส น 5 ต าแหน ง ได แก ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป น กว ชาการศ กษา น กว ชาการเง นและบ ญช น กว ทยาศาสตร และต าแหน งน กว ชาการประมง และต าแหน งท ม ความต องการเพ มนอกเหน อจากท กบม. อน ม ต ค อ ต าแหน งน กสารสนเทศ 1 ต าแหน ง โดยทางคณะม ความต องการบ คลากรสายสน บสน นต าแหน งน กว ชาการศ กษา น กว ชาการเง นและบ ญช และน กว ทยาศาสตร ในป งบประมาณ 2551 และต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป น กว ชาการประมง และน กสารสนเทศม ความต องการเพ มในป งบประมาณ 2552 ตารางท 10 ประมาณการจ านวนบ คลากรสายสน บสน นท ต องการเพ มในป ต าแหน ง ป งบประมาณ รวม เจ าหน าท บร หารงานท วไป (เลขท อ ตรา 512) น กว ชาการศ กษา (เลขท อ ตรา 514) น กว ชาการเง นและบ ญช (เลขท อ ตรา 565) น กว ทยาศาสตร (เลขท อ ตรา 611) น กว ชาการประมง (เลขท อ ตรา 612) น กสารสนเทศ* รวม หมายเหต * เป นต าแหน งท คณะม ความต องการเพ มนอกเหน อจากท กบม.อน ม ต

17 จ านวนบ คลากรสายว ชาการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม บ คลากรสายว ชาการรวมท งส น 14 คน ส วนใหญ เป นข าราชการจ านวน 10 คน รองลงมาเป นพน กงานมหาว ทยาล ย จ านวน 4 คน โดยบ คลากรสายว ชาการส วนใหญ อย ในช วงอาย ป จ านวน 10 คน ช วงอาย ป จ านวน 3 คน และช วงอาย < ป จ านวน 1 คน ตารางท 11 จ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามประเภท และช วงอาย ประเภทบ คลากร < ป ข นไป จ านวน บ คลากร ต ากว า ข นไป ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย ล กจ างช วคราว รวม บ คลากรสายว ชาการส วนใหญ ด ารงต าแหน งทางว ชาระด บผ ช วยศาสตราจารย จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาค อ ระด บรองศาสตราจารย จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ และท ย งไม ม ต าแหน งทางว ชาการ จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 12 จ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามหน วยงาน และว ฒ การศ กษา คณะ ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก เอก โท เอก โท เอก โท ตร เทคโนโลย การประมง และทร พยากรทางน า รวม ร อยละ

18 13 บ คลากรสายว ชาการท ม ระด บการศ กษาปร ญญาเอก ส วนใหญ อย ในช วงอาย และ ป ด วยม จ านวนเท าก น ค อ 3 คน ระด บปร ญญาโทส วนใหญ อย ในช วงอาย ป จ านวน 3 คน บ คลากรสายว ชาการท งหมดส วนใหญ อย ในระด บปร ญญาโท 8 คน ค ดเป นร อยละ และอย ในระด บปร ญญาเอก จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ ของอาจารย ท งหมด ตารางท 13 จ านวนบ คลากรสายว ชาการท งหมดจ าแนกตามค ณว ฒ และช วงอาย ระด บ การศ กษา ต ากว า 25 อาย ข นไป รวม ร อยละ เอก โท ตร รวม ร อยละ บ คลากรสายว ชาการท ม ต าแหน งทางว ชาการระด บรองศาสตราจารย ม อย ในช วงอาย และ ป จ านวน 1 คน ผ ช วยศาสตราจารย ช วงอาย 46-50, และ ป ม จ านวน 3, 2 และ 1 คน ตามล าด บ โดยบ คลากรสายว ชาการส วนใหญ ด ารงต าแหน งทางว ชาการ ระด บผ ช วยศาสตราจารย จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ และระด บรองศาสตราจารย จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ ของอาจารย ท งหมด ตารางท 14 จ านวนบ คลากรสายว ชาการท งหมดจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ และช วงอาย อาย ต าแหน งทาง ต ากว า 56 ว ชาการ ข นไป รวม ร อยละ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม ร อยละ

19 14 คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม น กเร ยนท นท จะกล บมารายงานต ว เป นบ คลากรสายว ชาการในป งบประมาณ จ านวน 1 คน โดยจะกล บมารายงานต วเป น บ คลากรสายว ชาการ ป งบประมาณ 2553 ต าแหน งอาจารย ว ฒ การศ กษาปร ญญาเอก จ านวน 1 คน ตารางท 15 จ านวนน กเร ยนท นท จะกล บมารายงานต วเป นบ คลากรสายว ชาการในป งบประมาณ ป พ.ศ. ท คาดว าจะจบ คณะ รวม โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก เทคโนโลย การประมงและ ทร พยากรทางน า รวม อาจารย ท อย ระหว างลาศ กษาต อและคาดว าจะกล บมารายงานต วในช วงป งบประมาณ ม จ านวน 2 คน โดยคาดว าจะกล บมารายงานต วในว ฒ การศ กษาปร ญญาเอกป งบประมาณ 2551 จ านวน 1 คน และป งบประมาณ 2553 จ านวน 1 คน ตารางท 16 จ านวนอาจารย ท อย ระหว างลาศ กษาต อและจะกล บมารายงานต วในป งบประมาณ ป พ.ศ. ท คาดว าจะจบ คณะ รวม โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก เทคโนโลย การประมงและ ทร พยากรทางน า รวม

20 15 บ คลากรสายว ชาการท คาดว าจะขอต าแหน งทางว ชาการในป ม ด งน ป งบประมาณ 2552 ต าแหน งผ ช วยศาสตราจารย จ านวน 4 คน และรองศาสตราจารย จ านวน 3 คน ป งบประมาณ 2553 ต าแหน งรองศาสตราจารย จ านวน 2 คน และศาสตราจารย จ านวน 1 คน ป งบประมาณ 2554 ต าแหน งผ ช วยศาสตราจารย 1 คน และศาสตราจารย จ านวน 1 คน ด งน นในป งบประมาณ 2554 คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า จะม บ คลากรสายว ชาการต าแหน งทางว ชาการ ค ดเป นส ดส วนต าแหน งผ ช วยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย เท าก บ 5 : 5 : 2 (คน) ตามล าด บ ตารางท 17 จ านวนบ คลากรสายว ชาการท คาดว าจะขอต าแหน งทางว ชาการในป ป งบประมาณ ต าแน งทางว ชาการท จะขอ ผศ. รศ. ศ. รวม รวม ทางคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม การประมาณการความต องการ อ ตราใหม สายว ชาการท จะร บเพ มในป งบประมาณ 2551 รวมท งส น 3 อ ตรา ค ออาจารย ว ฒ การศ กษา ปร ญญาเอก จ านวน 2 อ ตรา (เลขท อ ตรา 360 และ 656) และในป งบประมาณ 2552 จ านวน 1 อ ตรา (เลขท อ ตรา 657) ตารางท 18 ประมาณการอ ตราใหม สายว ชาการท จะร บเพ มในป จ าแนกตามค ณว ฒ (ให ใช ข อม ลตามแผนอ ตราก าล ง 4 ป พ.ศ ท ผ านการพ จารณาจาก กบม. แล ว) ป งบประมาณ ว ฒ การศ กษา ตร โท เอก รวม (360, 656) (657) รวม

21 16 คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ได ประมาณการจ านวนบ คลากรสาย ว ชาการจ าแนกตามว ฒ การศ กษา ด งน ในป งบประมาณ 2551 บ คลากรว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 6 คน และระด บปร ญญาเอก จ านวน 10 คน(ม อ ตราใหม ตามแผน 2 อ ตรา ได แก เลขท อ ตรา 360 และ 656 ) รวมท งส น 16 คน ป งบประมาณ 2552 บ คลากรว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 5 คน และระด บปร ญญาเอก จ านวน 12 คน ( ม อ ตราใหม ตามแผน 1 อ ตรา ได แก เลขท อ ตรา 657) รวมท งส น 17 คน ป งบประมาณ 2553 บ คลากรว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 2 คน และ ระด บปร ญญาเอก จ านวน 16 คน (น กเร ยนท นท กล บมารายงานต ว 1 คน) รวมท งส น 18 คน ป งบประมาณ 2554 บ คลากรว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 2 คน และระด บปร ญญาเอก จ านวน 16 คน รวมท งส น 18 คน ด งน นในป งบประมาณ 2554 บ คลากรสายว ชาการ คณะเทคโนโลย การประมงและ ทร พยากรทางน า ค ดเป นส ดส วน ปร ญญาเอก : ปร ญญาโท เท าก บ 89 : 11 ตารางท 19 ประมาณการจ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามว ฒ การศ กษา ป งบประมาณ ว ฒ การศ กษา โท (อ ตราใหม ตามแผน) เอก (อ ตราใหม ตามแผน) รวม (360, 656) (657) (411)

22 17 คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ได ประมาณการจ านวนบ คลากรสาย ว ชาการจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ ด งน ป งบประมาณ 2551 ต าแหน งอาจารย ผ ช วยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย จ านวน 8, 6 และ 2 คน ตามล าด บ รวมท งส น 16 คน ป งบประมาณ 2552 เท าก บ 5, 7 และ 5 คน ตามล าด บ รวมท งส น 17 คน ป งบประมาณ 2553 ต าแหน งอาจารย ผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เท าก บ 6, 5, 6 และ 1 คน รวมท งส น 18 คน และป งบประมาณ 2554 จ านวน 5, 6, 5 และ 2 คน ตามล าด บ รวมท งส น 18 คน ด งน นในป งบประมาณ 2554 บ คลากรสายว ชาการ คณะเทคโนโลย การประมงและ ทร พยากรทางน า ค ดเป นส ดส วน อาจารย : ผ ช วยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย เท าก บ 28 : 33 : 28 : 11 ตารางท 20 ประมาณการจ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ (ประมาณการจากจ านวนบ คลากรสายว ชาการในป จจ บ น บวกน กเร ยนท น และปร บต าแหน งทางว ชาการให บ คลากรท อย ระหว างด าเน นการขอต าแหน ง หร อคาดว าจะขอต าแหน งในแต ละป แล วห กจ านวนบ คลากรท จะเกษ ยณในแต ละป ) ป งบประมาณ ต าแหน งทางว ชาการ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม

23 18 ตอนท 2 แผนกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

24 ตอนท 2 แผนกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า หล กการและเหต ผล ทร พยากรมน ษย ในองค กรน บได ว าเป นกลไกหล กท ส าค ญในการท างานให เก ด ผลส มฤทธ ส การบรรล เป าหมาย เพ อตอบสนองภารก จในท ก ๆ ด านให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด แต ละองค กรจ งจ าเป นอย างย งท ต องม บ คลากรท ม ค ณภาพ และสามารถก าวท นก บสถานการณ การเปล ยนแปลงของโลกท เป นไปอย างรวดเร วเพ อน าไปส การพ ฒนาขององค กร มหาว ทยาล ยแม โจ ได จ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ระยะท 10 (พ.ศ ) ของมหาว ทยาล ย โดยในแผนพ ฒนาฉบ บด งกล าวได ให ความส าค ญก บการพ ฒนาทร พยากรบ คคล โดยได ก าหนดเป นเป าประสงค และประเด นย ทธศาสตร ในการพ ฒนาของมหาว ทยาล ย ซ งประกอบด วย โครงการและก จกรรมย อยๆหลายโครงการท เก ยวข องก บการพ ฒนาบ คลากร นอกจากน ย งได ก าหนดให ม คณะกรรมการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย เพ อท าหน าท ร บผ ดชอบโดยตรงเก ยวก บ การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร และก าหนดแนวทางอ นๆในการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยแม โจ ด งน นเพ อให แผนพ ฒนาบ คลากรของคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว โดยเฉพาะอย างย งในด านการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางคณะจ งเห น ควรให ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 4 ป (พ.ศ ) ข น เพ อใช เป นกรอบ ท ศทางการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของคณะอย างม เป าหมาย ให บ คลากรม ความสามารถผล กด น แผนพ ฒนาของคณะส มหาว ทยาล ยให บรรล เป าประสงค ของมหาว ทยาล ยต อไป 2.2 ว ส ยท ศน บ คลากรม การปฏ บ ต ท ด ตามหล กธรรมาภ บาล ( Good Governance) ในการจ ดการเร ยน การสอน การว จ ย การบร การส งคม ท เป นท ยอมร บในท กระด บ 2.3 พ นธก จ 1. เพ มศ กยภาพของบ คลากรในท กๆด านให เอ อต อการพ ฒนาท งในระด บประเทศและ นานาชาต 2. เพ อม งส ความเป นเล ศในการให บร การท กด านตามพ นธก จของมหาว ทยาล ย 3. สน บสน นให บ คลากรสร าง พ ฒนานว ตกรรมและองค ความร ในศาสตร ต างๆ 4. ปร บปร งระบบการบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ และม ความ โปร งใสตรวจสอบได

25 ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ (สาย ก) ให ม ค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการส งข น และเพ มประส ทธ ภาพในการเร ยนการสอนและการว จ ยส มาตรฐานสากล รวมท ง พ ฒนาศ กยภาพในการจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ และท นต อสถานการณ มากข น 2. เพ อพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น (สาย ข-ค) ให ม ศ กยภาพในการสน บสน นภารก จ หล กของมหาว ทยาล ย 3. เพ อสร างขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต หน าท อย างท วถ งและม ความเสมอภาค 2.5 เป าหมายการพ ฒนาในป พ.ศ บ คลากรสาย ก ได ร บการพ ฒนาค ณว ฒ จนกระท งม ส ดส วนค ณว ฒ ของบ คลากรสาย ก (ปร ญญาเอก : ปร ญญาโท ) เท าก บ 89 : บ คลากรสาย ก ได ร บการพ ฒนาต าแหน งทางว ชาการ จนกระท งม ส ดส วนต าแหน งทาง ว ชาการของอาจารย (ศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ผ ช วยศาสตราจารย : อาจารย ) เท าก บ 11 :28 : 33 : บ คลากรสายสน บสน น (สาย ข-ค) ม ความร ความสามารถ และม ท กษะในการ ปฏ บ ต งาน เป นท ยอมร บและพ งพอใจแก ผ บร หารมหาว ทยาล ย ผ ร บบร การ และ ผ เก ยวข อง 2.6 ว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT Analysis) 1. จ ดแข ง 1) ม กรอบอ ตราก าล งท ช ดเจน 2) ม แนวทางมาตรฐานของกระบวนการสรรหาให ปฏ บ ต ตามระเบ ยบราชการท วางไว 3) คณะฯ ด าเน นการสรรหาเอง ท าให ได บ คลากรท ตรงก บความต องการ 4) ม ผ บ งค บบ ญชาท ให ความส าค ญก บการเพ มจ านวนบ คลากร 5) คณะฯ ม นโยบายและสน บสน นให บ คลากรได ม ต าแหน งทางว ชาการและค ณว ฒ ท ส งข น 6) เป ดโอกาสให บ คลากรได จ ดท าแผนพ ฒนาตนเอง เพ อเป นข อม ลในการสน บสน นให งานบรรล เป าหมาย 7) ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรท ก 6 เด อน 8) บ คลากรยอมร บในกระบวนการประเม นผล 9) บ คลากรส วนใหญ ปฏ บ ต งานตามหน าท งานท ได ร บมอบหมายอย างเต มความสามารถ 10) บ คลากรม ความสาม คค เป นหน งเด ยวก น 11) บ คลากรส วนใหญ ม ความร กในองค กรของตนเองและอ ท ศตนเพ อองค กร

26 21 2. จ ดอ อน 1) ได บ คลากรตรงก บความต องการแต ไม ม การมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต ตรงตาม ความสามารถของบ คลากร 2) การประชาส มพ นธ ไม ท วถ ง 3) ว ธ การสรรหาบ คลากรบางต าแหน งไม โปร งใส 4) ความสามารถของบ คลากรบางต าแหน งไม เหมาะสมก บภาระงาน 5) ในบางคร งการได ร บโอกาสให การพ ฒนาของบ คลากรข นอย ก บอ านาจการต ดส นใจ ของผ บ งค บบ ญชาแต ฝ ายเด ยว 6) บ คลากรไม ได ร บการเป ดโอกาสให แสดงความค ดเห น และต ดส นใจร วม 7) ขาดการบร หารจ ดการด านเคร องม อ อ ปกรณ ท รองร บการท างานของบ คลากรให ม ศ กยภาพ 8) บ คลากรประจ าห องปฏ บ ต การท ย งไม เพ ยงพอ 9) ความสามารถด านการใช ภาษาต างประเทศของบ คลากรย งม น อย 10) ภาระงานท ได ร บมอบหมายไม ตรงก บต าแหน งและความสามารถของบ คลากร 11) บ คลากรบางส วนขาดความกระต อร อร นและการใฝ ร ในเร องเทคโนโลย ใหม ๆ เพ อน าไปพ ฒนางานของตนเอง 12) บ คลากรโดยส วนใหญ ไม ได น าผลการประเม นมาใช ในการปร บปร งพ ฒนาตนเอง 13) การประเม นผลของผ ร บบร การไม ครอบคล มในท กด าน 14) การประเม นผลเป นการประเม นแบบด านเด ยวไม ครอบคล ม 15) บ คลากรบางคนท ไม ใช สายงานเด ยวก นไม เข าใจรายละเอ ยดของงานแต ละด านว าม ล กษณะงานเป นอย างไร จ งไม ให การสน บสน นและคอยจ บผ ดและประเม นผลไปใน ทางด านลบ ท าให ผ ปฏ บ ต งานเก ดความท อแท หมดก าล งใจในการท างาน 3. โอกาส 1) ม ผ ท ต องการท างานในมหาว ทยาล ยจ านวนมากท งสายว ชาการและสายปฏ บ ต การ 2) กฎหมายเป ดช องให การบร หารเป นอ สระมากข น 3) ม ผ ท ส าเร จการศ กษาเป นจ านวนมากในแต ละป การศ กษา 4) มหาว ทยาล ยให ความส าค ญก บคณะฯ ท ก อต งใหม จ งม โอกาสท จะได ร บการจ ดสรร และสน บสน นอ ตราก าล งเพ มข น 5) ม การจ ดฝ กอบรมจากหน วยงานภายนอกให เล อกหลายองค กร 6) ม แหล งท นจ านวนมาก 7) ม โครงการความร วมม อทางว ชาการ ( MOU ) ก บหลายสถาบ น 8) มหาว ทยาล ยม นโยบายและสน บสน นให บ คลากรได ม ต าแหน งทางว ชาการและค ณว ฒ ท ส งข น 9) กพร.ก าหนดเกณฑ ให ม ระบบการประเม นผลท ช ดเจน

27 22 4. อ ปสรรค 1) ม ผ ท มาสม ครร บการค ดเล อกจ านวนน อยในบางต าแหน ง 2) ม อ ปสรรคจากระบบอ ปถ มภ ภายนอก 3) มหาว ทยาล ยเร งร ดระยะเวลาในการสรรหาบ คลากร 4) มหาว ทยาล ยม แผนการบรรจ แต งต งบ คลากรแต ม กเป นไปตามแผนท วางไว 5) มหาว ทยาล ยไม ม ก จกรรมก บบางสถาบ นท ท าโครงการความร วมม อทางว ชาการ ( MOU ) 6) งบประมาณในการสน บสน นการพ ฒนาบ คลากรม ไม เพ ยงพอก บความต องการ 7) สถานการณ ทางด านเทคโนโลย ป จจ บ นม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วท าให บ คลากร บางคนปร บต วไม ท นก บสถานการณ ป จจ บ น 8) ไม ได ร บความร วมม อจากผ ร บบร การจ งท าให ข อม ลไม ตรงตามความต องการและความเป นจร ง 2.7 สมรรถนะท ต องการส าหร บบ คลากรกล มต างๆ ก าหนดสมรรถนะท ต องการส าหร บบ คลากรกล มต างๆ โดยการระดมความค ด และการให ข อเสนอแนะจากบ คลากรแต ละกล ม ด งน 1. สมรรถนะท ต องการส าหร บบ คลากรสายสน บสน น 1) ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร 2) การใช ภาษาต างประเทศ 3) การวางแผน การเข ยน และการประเม นโครงการ ฯลฯ 2. สมรรถนะท ต องการส าหร บบ คลากรสายว ชาการ 1) ความสามารถในการสอนแบบให ผ เร ยนเป นศ นย กลาง 2) ความสามารถในการถ ายทอดการสอนให น กศ กษาเข าใจและได ร บความร อย างแท จร ง และม ค ณภาพ 3) การใช ส อสารสนเทศเพ อการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ 4) การผล ตผลงานทางว ชาการเพ อขอต าแหน งทางว ชาการ ฯลฯ 5) การใช ภาษาต างประเทศ 3. สมรรถนะท ต องการส าหร บผ บร หาร 1) ความสามารถในการว เคราะห สภาพแวดล อมและก าหนดแนวทางในการด าเน นงาน อย างเหมาะสม 2) ความสามารถในการจ งใจผ ใต บ งค บบ ญชาให ปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ 3) ความสามารถในการสร างความส มพ นธ ท งภายในและภายนอกหน วยงาน ฯลฯ 4) ความสามารถในการเข าถ งความต องการในการปฏ บ ต งาน ให ความส าค ญการสร างขว ญ และก าล งใจให ก บผ ใต บ งค บบ ญชา

28 23 ตอนท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

29 24 ตอนท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ระยะ 4 ป (พ.ศ ) คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า จากผลการว เคราะห ว ส ยท ศน เป าหมาย และสภาพแวดล อมในการพ ฒนาบ คลากร ท งจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค ในแต ละด านแล ว ให ก าหนดกลย ทธ และโครงการ/ก จกรรม ต างๆ ท จะด าเน นการในระยะ 4 ป ข างหน า โดยแยกตามประเด นย ทธศาสตร ท ง 3 ด านด งต อไปน 3.1 การสรรหาบ คลากร (Recruitment) กลย ทธ ในการสรรหาบ คลากร 1) ปร บปร งการประชาส มพ นธ โดยจ ดท าระบบฐานข อม ลสาขาว ชาเพ อการสรรหา บ คลากรท ตรงก บความต องการตามต าแหน งท หน วยงานก าหนด 2) พ ฒนาและปร บปร งกระบวนการสรรหาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพและโปร งใส เพ อให ได บ คลากรท ม ค ณภาพ ม ความสามารถและม ค ณสมบ ต ตรงก บต าแหน งงาน 3) ส ารวจและทบทวนแผนอ ตราก าล งเป นประจ าท กป เพ อให ปร มาณของบ คลากร สอดคล องก บภาระงาน โครงการ/ก จกรรมท จะด าเน นการในการสรรหาบ คลากร โครงการ/ก จกรรม ท จะด าเน นการเพ อการสรรหาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ พร อม ก าหนดระยะเวลาท จ าด าเน นการเป นรายไตรมาศ ในป งบประมาณ พ.ศ รวมท งผ ร บผ ดชอบ โครงการ ม ด งน โครงการ/ก จกรรม โครงการปร บปร งการ ประชาส มพ นธ โดยจ ดท า ฐานข อม ลสาขาว ชาเพ อท าการ ประชาส มพ นธ โครงการปร บปร งกระบวนการ สรรหาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพและโปร งใส โครงการทบทวนแผน อ ตราก าล งเป นประจ าท กป ระยะเวลาด าเน นการ ผ ร บผ ดชอบ เลขาน การ / ผ ช วยคณบด รองคณบด ฝ ายวางแผนฯ รองคณบด ฝ ายวางแผนฯ

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information