แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ ) คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ จ ดท าโดย งานนโยบาย แผน และประก นค ณภาพ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า เด อนเมษายน เมษายน พ.ศ.2551

2 ก ค าน า ทร พยากรมน ษย ในองค กรน บได ว าเป นกลไกหล กท ส าค ญในการท างานให เก ด ผลส มฤทธ ส การบรรล เป าหมาย เพ อตอบสนองภารก จในท ก ๆ ด านให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด แต ละองค กรจ งจ าเป นอย างย งท ต องม บ คลากรท ม ค ณภาพ และสามารถก าวท นก บสถานการณ การเปล ยนแปลงของโลกท เป นไปอย างรวดเร วเพ อน าไปส การพ ฒนาขององค กร คณะเทคโนโยล การประมงและทร พยากรทางน า จ งได เล งเห นถ งความส าค ญใน การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะในรอบระยะ 4 ป ( พ.ศ ) เพ อใช เป นกลว ธ ใน การสร างเสร มสมรรถนะของบ คลากร ท งน เพ อให สอดคล องก บแผนการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย แม โจ ระยะ 4 ป (พ.ศ ) อ กด วย ซ งทางมหาว ทยาล ยได วางแนวทางในการด าเน นการพ ฒนา ศ กยภาพของบ คลากรในระยะยาว เพ อให การพ ฒนาบ คลากรเป นไปอย างม ระบบเป นไปในท ศทางเด ยวก น และตรงตามความต องการของมหาว ทยาล ยอย างแท จร ง แผนการพ ฒนาบ คลากรของคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า เป นส วนหน งท ได วางแนวทางเพ อตอบสนองภารก จหล กของมหาว ทยาล ยอย างม ประส ทธ ภาพ และได มาตรฐาน โดยม การว เคราะห ของสถานการณ SWOT Analysis ของแต ละด านในองค กร และสน บสน นให บ คลากรท กฝ ายของคณะม ส วนร วมในการระดมความค ดเห นเพ อให ตระหน ก และเล งเห นถ งความส าค ญท จะน าไปพ ฒนาตนเอง อ นจะก อให เก ดประโยชน ในการมองเห นถ ง ศ กยภาพและแนวทางการพ ฒนาอย างครอบคล มท ก ๆ ด านต อไป (รองศาสตราจารย ดร.เกร ยงศ กด เม งอ าพ น) คณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า เมษายน 2551

3 ข สารบ ญ หน า ค าน า ก สารบ ญเร อง ข สารบ ญตาราง ง ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และนโยบาย การว เคราะห สภาพการณ SWOT Analysis โครงสร างองค กร หล กส ตร / สาขาว ชา จ านวนน กศ กษา จ านวนบ คลากรท งหมด จ านวนบ คลากรสายสน บสน น จ านวนบ คลากรสายว ชาการ 12 ตอนท 2 แผนกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากร หล กการและเหต ผล ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมายการพ ฒนาในป พ.ศ ว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT Analysis) สมรรถนะท ต องการส าหร บบ คลากรกล มต างๆ 22 ตอนท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร การสรรหาบ คลากร (Recruitment) การบร หารจ ดการจ ดการทร พยากรบ คคล (Management) และพ ฒนา 25 บ คลากร (Development) 3.3 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Assessment and Achievement) 27 ภาคผนวก รายช อบ คลากรสายว ชาการคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า รายช อบ คลากรสายสน บสน นคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 30

4 ค สารบ ญ (ต อ) หน า 4.3 รายช อบ คลากรสายสน บสน นท ลาศ กษาต อและคาดว าจะลาศ กษาต อ ในป รายช อน กเร ยนท นท จะกล บมารายงานต วเป นบ คลากรสายว ชาการใน ป งบประมาณ รายช ออาจารย ท อย ระหว างลาศ กษาต อและจะกล บมารายงานต วใน ป งบประมาณ รายช อบ คลากรสายว ชาการท คาดว าจะขอต าแหน งทางว ชาการใน ป งบประมาณ ประมาณการอ ตราใหม สายว ชาการท จะร บเพ มในป จ าแนกตาม ค ณว ฒ

5 ง สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1 จ านวนหล กส ตรท เป ดสอน 6 ตารางท 2 รายช อหล กส ตรท ม แผนจะเป ดสอนในป การศ กษา ตารางท 3 จ านวนน กศ กษาป การศ กษา ตารางท 4 ประมาณการจ านวนน กศ กษาใหม ท จะร บในป การศ กษา ตารางท 5 จ านวนบ คลากรท งหมดจ าแนกตามประเภท และช วงอาย 9 ตารางท 6 จ านวนบ คลากรรวมจ าแนกตามหน วยงานท ส งก ด 9 ตารางท 7 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นจ าแนกตามหน วยงานและประเภท 10 ตารางท 8 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นจ าแนกตามต าแหน งและความเช ยวชาญ 10 ตารางท 9 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นท ลาศ กษาต อและคาดว าจะลาศ กษาต อ 11 ตารางท 10 ประมาณการจ านวนบ คลากรสายสน บสน นท ต องการเพ มในป ตารางท 11 จ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามประเภท และช วงอาย 12 ตารางท 12 จ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามหน วยงาน และว ฒ การศ กษา 12 ตารางท 13 จ านวนบ คลากรสายว ชาการท งหมดจ าแนกตามค ณว ฒ และช วงอาย 13 ตารางท 14 จ านวนบ คลากรสายว ชาการท งหมดจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ และช วงอาย 13 ตารางท 15 จ านวนน กเร ยนท นท จะกล บมารายงานต วเป นบ คลากรสายว ชาการใน 14 ป งบประมาณ ตารางท 16 จ านวนอาจารย ท อย ระหว างลาศ กษาต อและจะกล บมารายงานต วในป งบประมาณ ตารางท 17 จ านวนบ คลากรสายว ชาการท คาดว าจะขอต าแหน งทางว ชาการในป ตารางท 18 ประมาณการอ ตราใหม สายว ชาการท จะร บเพ มในป จ าแนกตามค ณว ฒ 15 ตารางท 19 ประมาณการจ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามว ฒ การศ กษา 16 ตารางท 20 ประมาณการจ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ 17

6 ตอนท 1 ข อม ลพ พ นฐานและข อม ลบ คลากร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ

7 ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 2 ข อม ลพ นฐาน 1.1 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และนโยบาย ปร ชญา สมาธ ป ญญา ว ร ยะ อ ตสาหะ ร ร ก สาม คค ส ความเป นเล ศ ว ส ยท ศน เป นผ น าทางด านการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ การว จ ย การบร การส งคม ด านการประมงและทร พยากรทางน าท ม นคงและปลอดภ ย เพ อพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม พ นธก จ 1. พ ฒนาระบบจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ในการผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ท กษะ ในกระบวนการค ด ปฏ บ ต และม ค ณธรรม สอดคล องก บความต องการของส งคม 2. ขยายโอกาสทางการศ กษาและร ปแบบการให บร การทางว ชาการเพ อเป นศ นย กลาง การเร ยนร เฉพาะทางอย างครบวงจร 3. บ รณาการการว จ ยอย างม ท ศทาง เพ อประโยชน ต อการเร ยนการสอนและบร การว ชาการ แก ส งคม 4. สร างจ ตส าน กให น กศ กษา บ คลากร ม ส วนร วมในก จกรรมทางด านท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5. พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรและน กศ กษา โดยใช หล กธรรมาภ บาลการพ ฒนาบร หาร จ ดการองค กรท ด (Good Governance)

8 3 ว ตถ ประสงค 1. เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ท กษะ ในกระบวนการค ด ปฏ บ ต และม ค ณธรรม สอดคล องก บความต องการของส งคม 2. เพ อขยายโอกาสทางการศ กษา และสร างสรรค ร ปแบบการให บร การทางว ชาการ เพ อเป นศ นย กลางการเร ยนร เฉพาะทางอย างครบวงจร 3. เพ อสร างงานว จ ยแบบบ รณาการ ด านการประมงและทร พยากรทางน าอย างม นคง และปลอดภ ย ม ประโยชน ต อการเร ยนการสอน และบร การว ชาการแก ส งคม 4. เพ อสร างจ ตส าน กให น กศ กษา บ คลากร ม ส วนร วมในก จกรรมทางด านการท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม และการอน ร กษ ทร พยากรและส งแวดล อม 5. เพ อสร างความร วมม อทางด านว ชาการในระด บท องถ น ระด บประเทศ และระด บ นานาชาต นโยบาย 1. สน บสน น การบร หารจ ดการองค กรท ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ย ต ธรรม และการม ส วนร วม เพ อให เป นไปตาม ปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จ 2. ส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการ ให สามารถแข งข นก บนานาประเทศได ในอนาคต 3. ต ดตาม ว เคราะห ผลการด าเน นงานโดยใช แนวทางการประก นค ณภาพการศ กษาและ นโยบายของมหาว ทยาล ย 4. เสร มสร างภาพล กษณ ขององค กร และประชาส มพ นธ เผยแพร ส สาธารณะ 5. สน บสน นจ ดหาทร พยากรเพ อให องค กรม ความพร อมออกไปส การเป นมหาว ทยาล ย ในก าก บ 1.2 การว เคราะห สภาพการณ SWOT Analysis จ ดแข ง ด านการผล ตบ ณฑ ต 1. เป นมหาว ทยาล ยระด บภ ม ภาคในเขตภาคเหน อท ม การเร ยนการด านการประมงเป นแห งแรก 2. ขนาดขององค กรเหมาะสมสามารถปร บเปล ยนได ง าย 3. ม ความพร อมด านกายภาพ อาคารสถานท บ อ และโรงเพาะฟ ก 4. ม ช อเส ยงจากบ คลากรของมหาว ทยาล ย และศ ษย เก า 5. ท าเลท ต งเหมาะสมต อการต ดต อส อสาร ด านการพ ฒนาเพ มศ กยภาพการว จ ย 1. บ คลากรสายว ชาการม ศ กยภาพความสามารถส ง และม ความสนใจในการท างานว จ ย 2. บ คลากรสายว ชาการม ความร ความเช ยวชาญเฉพาะทางส ง

9 4 จ ดอ อน ด านการผล ตบ ณฑ ต 1. กระบวนการค ดเล อกน กศ กษาย งม ป ญหาเร องค ณภาพท าให ได น กศ กษาไม ตรงตาม ว ตถ ประสงค ท วางไว 2. ขาดข อม ลด านตลาดแรงงาน 3. อ ปกรณ การเร ยนการสอนไม เพ ยงพอต อจ านวนน กศ กษา ด านการพ ฒนาเพ มศ กยภาพการว จ ย 1. ขาดเคร องม อและอ ปกรณ ในการท างานว จ ยเฉพาะทางบางล กษณะ และงานข นส งข นไป 2. ขาดความเป นม ออาช พในการหาแหล งท นขนาดใหญ ท งในและต างประเทศ โอกาส ด านการผล ตบ ณฑ ต 1. ม หน วยงานภายนอกสน บสน นการให ความร เพ มเต ม 2. การขยายต วของอ ตสาหกรรมส ตว น า ความน ยมบร โภคส ตว น า การส งเสร มจาก องค กรภายนอก 3. ท ต งของหน วยงานอย จ งหว ดเช ยงใหม เป นศ นย กลางของธ รก จต าง ๆ ด านการพ ฒนาเพ มศ กยภาพการว จ ย 1. ม แหล งท นว จ ยเพ มมากข นท งในประเทศ และต างประเทศ 2. ท องถ นม ความต องการงานว จ ยเพ อการแก ป ญหาด านทร พยากรและส งแวดล อมในระด บ ภ ม ภาคเพ มข น 3. ม สถานศ กษาทางด านการประมงในระด บภ ม ภาคน อย อ ปสรรค ด านการผล ตบ ณฑ ต 1. ม การแข งข นทางการศ กษามากข น 2. ท าเลท ต งห างไกลจากแหล งอ ตสาหกรรมส ตว น า 3. การยอมร บจากองค กรภายนอกลดลง 4. ขาดแหล งฝ กประสบการณ ด านการปฏ บ ต ท ด และสถานท ฝ กม ไม ครบวงจร 5. น กศ กษาบางส วนด อยค ณภาพ ด านการพ ฒนาเพ มศ กยภาพการว จ ย 1. ม ค แข งในการหาแหล งท นท เพ มมากข น 2. ขาดงบประมาณสน บสน นในการท าว จ ย 3. มหาว ทยาล ยม นโยบายและแผนงานไม ช ดเจนด านการสน บสน นและส งเสร มการว จ ย

10 5 1.3 โครงสร างองค กร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ส าน กงานคณบด ประธานหล กส ตร งานบร หารและธ รการ หล กส ตรปร ญญาตร งานคล งและพ สด หล กส ตรปร ญญาโท งานนโยบาย แผน และประก นค ณภาพ หล กส ตรปร ญญาเอก งานบร การว ชาการและว จ ย งานบร การการศ กษาและก จการน กศ กษา

11 6 1.4 หล กส ตร / สาขาว ชา คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ได ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอน ต งแต ป การศ กษา 2527 เป นต นมา ในช วงระหว างป การศ กษา ได เป ดสอนในระด บ ปร ญญาตร และระด บปร ญญาโท ได แก ระด บปร ญญาตร สาขาว ชาการประมง หล กส ตร 4 ป แ ล ะ สาขาว ชาการประมง (การเพาะเล ยงส ตว น า) หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน และหล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ และระด บปร ญญาโท จ านวน 1 หล กส ตร ค อ สาขาว ชาเทคโนโลย การประมง ตารางท 1 จ านวนหล กส ตรท เป ดสอน ระด บการศ กษา จ านวนหล กส ตรท เป ดสอนในแต ละป การศ กษา ปร ญญาตร ปร ญญาโท รวม คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน าม แผนจ ดการเร ยนการสอน โดยจะเป ดหล กส ตรในป การศ กษา ด งน ตารางท 2 รายช อหล กส ตรท ม แผนจะเป ดสอนในป การศ กษา ระด บ รายช อหล กส ตรท จะเป ดสอนในแต ละป การศ กษา การศ กษา ปร ญญาตร หล กส ตร: ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการประมง 1. หล กส ตร 4 ป หล กส ตร: ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการประมง 1. หล กส ตร 4 ป หล กส ตร: ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการประมง 1. หล กส ตร 4 ป หล กส ตร: ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการประมง 1. หล กส ตร 4 ป 2. หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน 2. หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน 2. หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน 2. หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน หล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ (การเพาะเล ยงส ตว น า) หล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ (การเพาะเล ยงส ตว น า) หล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ (การเพาะเล ยงส ตว น า) หล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ (การเพาะเล ยงส ตว น า) ปร ญญาโท หล กส ตร: ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมง ปร ญญาเอก หล กส ตร: ว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมงและทร พยากรทางน า หล กส ตร: ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมง หล กส ตร: ว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมงและทร พยากรทางน า หล กส ตร: ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมง หล กส ตร: ว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมงและทร พยากรทางน า หล กส ตร: ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมง หล กส ตร: ว ทยาศาสตรด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การ ประมงและทร พยากรทางน า

12 7 1.5 จ านวนน กศ กษา คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ป จจ บ นม น กศ กษาท งหมดจ านวน 633 คน เป นน กศ กษาชาย จ านวน 402 คน และน กศ กษาหญ ง จ านวน 231 คน โดยแบ งออกเป น ด งน ระด บปร ญญาตร หล กส ตร 4 ป จ านวน 323 คน หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน จ านวน 148 คน และหล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ จ านวน 130 คน และระด บปร ญญาโท จ านวน 32 คน โดยในป การศ กษา ม น กศ กษาท ส าเร จการศ กษาท งส น จ านวน 186 คน โดยแบ งออกเป น ด งน ระด บปร ญญาตร หล กส ตร 4 ป จ านวน 101 คน หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน จ านวน 81 คน และระด บปร ญญาโท จ านวน 4 คน ตารางท 3 จ านวนน กศ กษาในป การศ กษา 2550 น กศ กษาใหม น กศ กษารวม ผ ส าเร จการศ กษา สาขาว ชา ป การศ กษา 2550 ป การศ กษา 2550 ป การศ กษา 2550 ชาย หญ ง รวม ชาย หญ ง รวม ชาย หญ ง รวม ปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) ปร ญญาตร (หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน ) ปร ญญาตร (หล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ) ปร ญญาโท รวม

13 8 คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม แผนการประมาณการร บน กศ กษาใหม ในป การศ กษา ในระด บปร ญญาตร แบ งออกเป น 3 แผนการเร ยน ได แก การร บ น กศ กษาภาคปกต 4 ป, ปกต 2 ป และสมทบ 2 ป จ านวนน กศ กษาท ต องการ ค อ 90, 90 และ 50 คน ตามล าด บ ระด บปร ญญาโท สาขาว ชาการประมง จ านวน 20 คน และปร ญญาเอก สาขาเทคโนโลย การประมง จ านวน 5 คน ในป การศ กษา 2552 โดยม แผนการร บน กศ กษาใหม น น ทางคณะ ฯ ได จ ดท าแผน ประมาณการในจ านวนท เท าก นท ก ๆ ป การศ กษา ตารางท 4 ประมาณการจ านวนน กศ กษาใหม ท จะร บในป การศ กษา สาขาว ชา จ านวนน กศ กษาใหม ในแต ละป การศ กษา ปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) ปร ญญาตร (หล กส ตร 2 ป เท ยบเร ยน ) ปร ญญาตร (หล กส ตร 2 ป ภาคสมทบ) ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม

14 9 ข อม ลบ คลากรคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า (ข อม ล ณ ว นท 1 เม.ย 2551) 1.6 จ านวนบ คลากรท งหมด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม จ านวนบ คลากรรวมท งส น 30 คน ซ งบ คลากรส วนใหญ ม อาย อย ในระหว าง ป จ านวน 10 คน รองลงมาม อาย อย ระหว าง ป จ านวน 6 คน ระหว างอาย ป จ านวน 5 คน ระหว างอาย จ านวน 4 คน ระหว างอาย ป จ านวน 3 คน และระหว างอาย ป และต ากว า 25 ป ม จ านวน 1 คน ตามล าด บ ตารางท 5 จ านวนบ คลากรท งหมดจ าแนกตามประเภท และช วงอาย อาย ประเภทบ คลากร ต ากว า ข นไป จ านวน บ คลากร ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย พน กงานมหาว ทยาล ยเง นรายได พน กงานราชการ ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราวเง นงบประมาณ ล กจ างช วคราวเง นรายได รวม คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม จ านวนบ คลากรรวมท งส น 30 คน ซ งบ คลากรส วนใหญ เป นข าราชการ จ านวน 12 คน รองลงมาเป นพน กงาน จ านวน 11 คน (แยกออกเป นพน กงานมหาว ทยาล ย จ านวน 10 คน และพน กงานราชการ จ านวน 1 คน) ล กจ างประจ า จ านวน 4 คน และล กจ างช วคราว จ านวน 3 คน ตามล าด บ ตารางท 6 จ านวนบ คลากรรวมจ าแนกตามหน วยงานท ส งก ด คณะ ประเภท รวม ข าราชการ พน กงาน ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราว เทคโนโลย การประมง และทร พยากรทางน า รวม

15 1.7 จ านวนบ คลากรสายสน บสน น 10 คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม จ านวนบ คลากรสายสน บสน น รวมท งส น 16 คน ซ งบ คลากรส วนใหญ เป นพน กงาน จ านวน 7 คน (แยกออกเป นพน กงาน มหาว ทยาล ย จ านวน 5 คน และพน กงานราชการ จ านวน 1 คน) รองลงมาเป นล กจ างประจ า จ านวน 4 คน ล กจ างช วคราว จ านวน 3 คน และข าราชการ จ านวน 2 คน ตามล าด บ ตารางท 7 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นจ าแนกตามหน วยงานและประเภท คณะ ประเภท ข าราชการ พน กงาน ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราว รวม ส าน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมง และทร พยากรทางน า รวม บ คลากรสายสน บสน นของคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม ท งส น จ านวน 16 คน จ าแนกตามต าแหน งและความเช ยวชาญ ด งน ตารางท 8 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นจ าแนกตามต าแหน งและความเช ยวชาญ ต าแหน ง ต าแหน งช านาญการ / เช ยวชาญ ท วไป ช านาญการ เช ยวชาญ รวม เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการ 8 ระด บ น กว ชาการเกษตร 6 ระด บ น กว ชาการประมง น กว ทยาศาสตร น กว ชาการเง นและบ ญช น กว ชาการศ กษา น กว ชาการพ สด น กว เคราะห นโยบายและแผน พน กงานห องปฏ บ ต การ ช างฝ ม อ ผ ปฏ บ ต งานการเกษตร พน กงานบร การ คนงานเกษตร รวม

16 11 บ คลากรสายสน บสน นท คาดว าจะลาศ กษาต อในระหว างป ม จ านวน 5 คน โดยจะลาศ กษาต อระด บปร ญญาเอกในป 2551 จ านวน 1 คน และป 2554 จ านวน 2 คน และคาดว าจะ ลาศ กษาต อระด บปร ญญาโท ในป 2554 จ านวน 2 คน ตารางท 9 จ านวนบ คลากรสายสน บสน นท ลาศ กษาต อและคาดว าจะลาศ กษาต อ ระด บการศ กษา ป ท คาดว าจะลาศ กษาต อ รวม ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม บ คลากรสายสน บสน นท คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ท ได ร บการอน ม ต ตาม กบม. ม ท งส น 5 ต าแหน ง ได แก ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป น กว ชาการศ กษา น กว ชาการเง นและบ ญช น กว ทยาศาสตร และต าแหน งน กว ชาการประมง และต าแหน งท ม ความต องการเพ มนอกเหน อจากท กบม. อน ม ต ค อ ต าแหน งน กสารสนเทศ 1 ต าแหน ง โดยทางคณะม ความต องการบ คลากรสายสน บสน นต าแหน งน กว ชาการศ กษา น กว ชาการเง นและบ ญช และน กว ทยาศาสตร ในป งบประมาณ 2551 และต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป น กว ชาการประมง และน กสารสนเทศม ความต องการเพ มในป งบประมาณ 2552 ตารางท 10 ประมาณการจ านวนบ คลากรสายสน บสน นท ต องการเพ มในป ต าแหน ง ป งบประมาณ รวม เจ าหน าท บร หารงานท วไป (เลขท อ ตรา 512) น กว ชาการศ กษา (เลขท อ ตรา 514) น กว ชาการเง นและบ ญช (เลขท อ ตรา 565) น กว ทยาศาสตร (เลขท อ ตรา 611) น กว ชาการประมง (เลขท อ ตรา 612) น กสารสนเทศ* รวม หมายเหต * เป นต าแหน งท คณะม ความต องการเพ มนอกเหน อจากท กบม.อน ม ต

17 จ านวนบ คลากรสายว ชาการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม บ คลากรสายว ชาการรวมท งส น 14 คน ส วนใหญ เป นข าราชการจ านวน 10 คน รองลงมาเป นพน กงานมหาว ทยาล ย จ านวน 4 คน โดยบ คลากรสายว ชาการส วนใหญ อย ในช วงอาย ป จ านวน 10 คน ช วงอาย ป จ านวน 3 คน และช วงอาย < ป จ านวน 1 คน ตารางท 11 จ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามประเภท และช วงอาย ประเภทบ คลากร < ป ข นไป จ านวน บ คลากร ต ากว า ข นไป ข าราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย ล กจ างช วคราว รวม บ คลากรสายว ชาการส วนใหญ ด ารงต าแหน งทางว ชาระด บผ ช วยศาสตราจารย จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาค อ ระด บรองศาสตราจารย จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ และท ย งไม ม ต าแหน งทางว ชาการ จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 12 จ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามหน วยงาน และว ฒ การศ กษา คณะ ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก เอก โท เอก โท เอก โท ตร เทคโนโลย การประมง และทร พยากรทางน า รวม ร อยละ

18 13 บ คลากรสายว ชาการท ม ระด บการศ กษาปร ญญาเอก ส วนใหญ อย ในช วงอาย และ ป ด วยม จ านวนเท าก น ค อ 3 คน ระด บปร ญญาโทส วนใหญ อย ในช วงอาย ป จ านวน 3 คน บ คลากรสายว ชาการท งหมดส วนใหญ อย ในระด บปร ญญาโท 8 คน ค ดเป นร อยละ และอย ในระด บปร ญญาเอก จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ ของอาจารย ท งหมด ตารางท 13 จ านวนบ คลากรสายว ชาการท งหมดจ าแนกตามค ณว ฒ และช วงอาย ระด บ การศ กษา ต ากว า 25 อาย ข นไป รวม ร อยละ เอก โท ตร รวม ร อยละ บ คลากรสายว ชาการท ม ต าแหน งทางว ชาการระด บรองศาสตราจารย ม อย ในช วงอาย และ ป จ านวน 1 คน ผ ช วยศาสตราจารย ช วงอาย 46-50, และ ป ม จ านวน 3, 2 และ 1 คน ตามล าด บ โดยบ คลากรสายว ชาการส วนใหญ ด ารงต าแหน งทางว ชาการ ระด บผ ช วยศาสตราจารย จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ และระด บรองศาสตราจารย จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ ของอาจารย ท งหมด ตารางท 14 จ านวนบ คลากรสายว ชาการท งหมดจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ และช วงอาย อาย ต าแหน งทาง ต ากว า 56 ว ชาการ ข นไป รวม ร อยละ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม ร อยละ

19 14 คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม น กเร ยนท นท จะกล บมารายงานต ว เป นบ คลากรสายว ชาการในป งบประมาณ จ านวน 1 คน โดยจะกล บมารายงานต วเป น บ คลากรสายว ชาการ ป งบประมาณ 2553 ต าแหน งอาจารย ว ฒ การศ กษาปร ญญาเอก จ านวน 1 คน ตารางท 15 จ านวนน กเร ยนท นท จะกล บมารายงานต วเป นบ คลากรสายว ชาการในป งบประมาณ ป พ.ศ. ท คาดว าจะจบ คณะ รวม โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก เทคโนโลย การประมงและ ทร พยากรทางน า รวม อาจารย ท อย ระหว างลาศ กษาต อและคาดว าจะกล บมารายงานต วในช วงป งบประมาณ ม จ านวน 2 คน โดยคาดว าจะกล บมารายงานต วในว ฒ การศ กษาปร ญญาเอกป งบประมาณ 2551 จ านวน 1 คน และป งบประมาณ 2553 จ านวน 1 คน ตารางท 16 จ านวนอาจารย ท อย ระหว างลาศ กษาต อและจะกล บมารายงานต วในป งบประมาณ ป พ.ศ. ท คาดว าจะจบ คณะ รวม โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก เทคโนโลย การประมงและ ทร พยากรทางน า รวม

20 15 บ คลากรสายว ชาการท คาดว าจะขอต าแหน งทางว ชาการในป ม ด งน ป งบประมาณ 2552 ต าแหน งผ ช วยศาสตราจารย จ านวน 4 คน และรองศาสตราจารย จ านวน 3 คน ป งบประมาณ 2553 ต าแหน งรองศาสตราจารย จ านวน 2 คน และศาสตราจารย จ านวน 1 คน ป งบประมาณ 2554 ต าแหน งผ ช วยศาสตราจารย 1 คน และศาสตราจารย จ านวน 1 คน ด งน นในป งบประมาณ 2554 คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า จะม บ คลากรสายว ชาการต าแหน งทางว ชาการ ค ดเป นส ดส วนต าแหน งผ ช วยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย เท าก บ 5 : 5 : 2 (คน) ตามล าด บ ตารางท 17 จ านวนบ คลากรสายว ชาการท คาดว าจะขอต าแหน งทางว ชาการในป ป งบประมาณ ต าแน งทางว ชาการท จะขอ ผศ. รศ. ศ. รวม รวม ทางคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ม การประมาณการความต องการ อ ตราใหม สายว ชาการท จะร บเพ มในป งบประมาณ 2551 รวมท งส น 3 อ ตรา ค ออาจารย ว ฒ การศ กษา ปร ญญาเอก จ านวน 2 อ ตรา (เลขท อ ตรา 360 และ 656) และในป งบประมาณ 2552 จ านวน 1 อ ตรา (เลขท อ ตรา 657) ตารางท 18 ประมาณการอ ตราใหม สายว ชาการท จะร บเพ มในป จ าแนกตามค ณว ฒ (ให ใช ข อม ลตามแผนอ ตราก าล ง 4 ป พ.ศ ท ผ านการพ จารณาจาก กบม. แล ว) ป งบประมาณ ว ฒ การศ กษา ตร โท เอก รวม (360, 656) (657) รวม

21 16 คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ได ประมาณการจ านวนบ คลากรสาย ว ชาการจ าแนกตามว ฒ การศ กษา ด งน ในป งบประมาณ 2551 บ คลากรว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 6 คน และระด บปร ญญาเอก จ านวน 10 คน(ม อ ตราใหม ตามแผน 2 อ ตรา ได แก เลขท อ ตรา 360 และ 656 ) รวมท งส น 16 คน ป งบประมาณ 2552 บ คลากรว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 5 คน และระด บปร ญญาเอก จ านวน 12 คน ( ม อ ตราใหม ตามแผน 1 อ ตรา ได แก เลขท อ ตรา 657) รวมท งส น 17 คน ป งบประมาณ 2553 บ คลากรว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 2 คน และ ระด บปร ญญาเอก จ านวน 16 คน (น กเร ยนท นท กล บมารายงานต ว 1 คน) รวมท งส น 18 คน ป งบประมาณ 2554 บ คลากรว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 2 คน และระด บปร ญญาเอก จ านวน 16 คน รวมท งส น 18 คน ด งน นในป งบประมาณ 2554 บ คลากรสายว ชาการ คณะเทคโนโลย การประมงและ ทร พยากรทางน า ค ดเป นส ดส วน ปร ญญาเอก : ปร ญญาโท เท าก บ 89 : 11 ตารางท 19 ประมาณการจ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามว ฒ การศ กษา ป งบประมาณ ว ฒ การศ กษา โท (อ ตราใหม ตามแผน) เอก (อ ตราใหม ตามแผน) รวม (360, 656) (657) (411)

22 17 คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า ได ประมาณการจ านวนบ คลากรสาย ว ชาการจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ ด งน ป งบประมาณ 2551 ต าแหน งอาจารย ผ ช วยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย จ านวน 8, 6 และ 2 คน ตามล าด บ รวมท งส น 16 คน ป งบประมาณ 2552 เท าก บ 5, 7 และ 5 คน ตามล าด บ รวมท งส น 17 คน ป งบประมาณ 2553 ต าแหน งอาจารย ผ ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เท าก บ 6, 5, 6 และ 1 คน รวมท งส น 18 คน และป งบประมาณ 2554 จ านวน 5, 6, 5 และ 2 คน ตามล าด บ รวมท งส น 18 คน ด งน นในป งบประมาณ 2554 บ คลากรสายว ชาการ คณะเทคโนโลย การประมงและ ทร พยากรทางน า ค ดเป นส ดส วน อาจารย : ผ ช วยศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ศาสตราจารย เท าก บ 28 : 33 : 28 : 11 ตารางท 20 ประมาณการจ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามต าแหน งทางว ชาการ (ประมาณการจากจ านวนบ คลากรสายว ชาการในป จจ บ น บวกน กเร ยนท น และปร บต าแหน งทางว ชาการให บ คลากรท อย ระหว างด าเน นการขอต าแหน ง หร อคาดว าจะขอต าแหน งในแต ละป แล วห กจ านวนบ คลากรท จะเกษ ยณในแต ละป ) ป งบประมาณ ต าแหน งทางว ชาการ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม

23 18 ตอนท 2 แผนกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

24 ตอนท 2 แผนกลย ทธ การพ ฒนาบ คลากร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า หล กการและเหต ผล ทร พยากรมน ษย ในองค กรน บได ว าเป นกลไกหล กท ส าค ญในการท างานให เก ด ผลส มฤทธ ส การบรรล เป าหมาย เพ อตอบสนองภารก จในท ก ๆ ด านให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด แต ละองค กรจ งจ าเป นอย างย งท ต องม บ คลากรท ม ค ณภาพ และสามารถก าวท นก บสถานการณ การเปล ยนแปลงของโลกท เป นไปอย างรวดเร วเพ อน าไปส การพ ฒนาขององค กร มหาว ทยาล ยแม โจ ได จ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ระยะท 10 (พ.ศ ) ของมหาว ทยาล ย โดยในแผนพ ฒนาฉบ บด งกล าวได ให ความส าค ญก บการพ ฒนาทร พยากรบ คคล โดยได ก าหนดเป นเป าประสงค และประเด นย ทธศาสตร ในการพ ฒนาของมหาว ทยาล ย ซ งประกอบด วย โครงการและก จกรรมย อยๆหลายโครงการท เก ยวข องก บการพ ฒนาบ คลากร นอกจากน ย งได ก าหนดให ม คณะกรรมการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย เพ อท าหน าท ร บผ ดชอบโดยตรงเก ยวก บ การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร และก าหนดแนวทางอ นๆในการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยแม โจ ด งน นเพ อให แผนพ ฒนาบ คลากรของคณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า บรรล ตามเป าหมายท ก าหนดไว โดยเฉพาะอย างย งในด านการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางคณะจ งเห น ควรให ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 4 ป (พ.ศ ) ข น เพ อใช เป นกรอบ ท ศทางการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของคณะอย างม เป าหมาย ให บ คลากรม ความสามารถผล กด น แผนพ ฒนาของคณะส มหาว ทยาล ยให บรรล เป าประสงค ของมหาว ทยาล ยต อไป 2.2 ว ส ยท ศน บ คลากรม การปฏ บ ต ท ด ตามหล กธรรมาภ บาล ( Good Governance) ในการจ ดการเร ยน การสอน การว จ ย การบร การส งคม ท เป นท ยอมร บในท กระด บ 2.3 พ นธก จ 1. เพ มศ กยภาพของบ คลากรในท กๆด านให เอ อต อการพ ฒนาท งในระด บประเทศและ นานาชาต 2. เพ อม งส ความเป นเล ศในการให บร การท กด านตามพ นธก จของมหาว ทยาล ย 3. สน บสน นให บ คลากรสร าง พ ฒนานว ตกรรมและองค ความร ในศาสตร ต างๆ 4. ปร บปร งระบบการบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ และม ความ โปร งใสตรวจสอบได

25 ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ (สาย ก) ให ม ค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการส งข น และเพ มประส ทธ ภาพในการเร ยนการสอนและการว จ ยส มาตรฐานสากล รวมท ง พ ฒนาศ กยภาพในการจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ และท นต อสถานการณ มากข น 2. เพ อพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น (สาย ข-ค) ให ม ศ กยภาพในการสน บสน นภารก จ หล กของมหาว ทยาล ย 3. เพ อสร างขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต หน าท อย างท วถ งและม ความเสมอภาค 2.5 เป าหมายการพ ฒนาในป พ.ศ บ คลากรสาย ก ได ร บการพ ฒนาค ณว ฒ จนกระท งม ส ดส วนค ณว ฒ ของบ คลากรสาย ก (ปร ญญาเอก : ปร ญญาโท ) เท าก บ 89 : บ คลากรสาย ก ได ร บการพ ฒนาต าแหน งทางว ชาการ จนกระท งม ส ดส วนต าแหน งทาง ว ชาการของอาจารย (ศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ผ ช วยศาสตราจารย : อาจารย ) เท าก บ 11 :28 : 33 : บ คลากรสายสน บสน น (สาย ข-ค) ม ความร ความสามารถ และม ท กษะในการ ปฏ บ ต งาน เป นท ยอมร บและพ งพอใจแก ผ บร หารมหาว ทยาล ย ผ ร บบร การ และ ผ เก ยวข อง 2.6 ว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT Analysis) 1. จ ดแข ง 1) ม กรอบอ ตราก าล งท ช ดเจน 2) ม แนวทางมาตรฐานของกระบวนการสรรหาให ปฏ บ ต ตามระเบ ยบราชการท วางไว 3) คณะฯ ด าเน นการสรรหาเอง ท าให ได บ คลากรท ตรงก บความต องการ 4) ม ผ บ งค บบ ญชาท ให ความส าค ญก บการเพ มจ านวนบ คลากร 5) คณะฯ ม นโยบายและสน บสน นให บ คลากรได ม ต าแหน งทางว ชาการและค ณว ฒ ท ส งข น 6) เป ดโอกาสให บ คลากรได จ ดท าแผนพ ฒนาตนเอง เพ อเป นข อม ลในการสน บสน นให งานบรรล เป าหมาย 7) ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรท ก 6 เด อน 8) บ คลากรยอมร บในกระบวนการประเม นผล 9) บ คลากรส วนใหญ ปฏ บ ต งานตามหน าท งานท ได ร บมอบหมายอย างเต มความสามารถ 10) บ คลากรม ความสาม คค เป นหน งเด ยวก น 11) บ คลากรส วนใหญ ม ความร กในองค กรของตนเองและอ ท ศตนเพ อองค กร

26 21 2. จ ดอ อน 1) ได บ คลากรตรงก บความต องการแต ไม ม การมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต ตรงตาม ความสามารถของบ คลากร 2) การประชาส มพ นธ ไม ท วถ ง 3) ว ธ การสรรหาบ คลากรบางต าแหน งไม โปร งใส 4) ความสามารถของบ คลากรบางต าแหน งไม เหมาะสมก บภาระงาน 5) ในบางคร งการได ร บโอกาสให การพ ฒนาของบ คลากรข นอย ก บอ านาจการต ดส นใจ ของผ บ งค บบ ญชาแต ฝ ายเด ยว 6) บ คลากรไม ได ร บการเป ดโอกาสให แสดงความค ดเห น และต ดส นใจร วม 7) ขาดการบร หารจ ดการด านเคร องม อ อ ปกรณ ท รองร บการท างานของบ คลากรให ม ศ กยภาพ 8) บ คลากรประจ าห องปฏ บ ต การท ย งไม เพ ยงพอ 9) ความสามารถด านการใช ภาษาต างประเทศของบ คลากรย งม น อย 10) ภาระงานท ได ร บมอบหมายไม ตรงก บต าแหน งและความสามารถของบ คลากร 11) บ คลากรบางส วนขาดความกระต อร อร นและการใฝ ร ในเร องเทคโนโลย ใหม ๆ เพ อน าไปพ ฒนางานของตนเอง 12) บ คลากรโดยส วนใหญ ไม ได น าผลการประเม นมาใช ในการปร บปร งพ ฒนาตนเอง 13) การประเม นผลของผ ร บบร การไม ครอบคล มในท กด าน 14) การประเม นผลเป นการประเม นแบบด านเด ยวไม ครอบคล ม 15) บ คลากรบางคนท ไม ใช สายงานเด ยวก นไม เข าใจรายละเอ ยดของงานแต ละด านว าม ล กษณะงานเป นอย างไร จ งไม ให การสน บสน นและคอยจ บผ ดและประเม นผลไปใน ทางด านลบ ท าให ผ ปฏ บ ต งานเก ดความท อแท หมดก าล งใจในการท างาน 3. โอกาส 1) ม ผ ท ต องการท างานในมหาว ทยาล ยจ านวนมากท งสายว ชาการและสายปฏ บ ต การ 2) กฎหมายเป ดช องให การบร หารเป นอ สระมากข น 3) ม ผ ท ส าเร จการศ กษาเป นจ านวนมากในแต ละป การศ กษา 4) มหาว ทยาล ยให ความส าค ญก บคณะฯ ท ก อต งใหม จ งม โอกาสท จะได ร บการจ ดสรร และสน บสน นอ ตราก าล งเพ มข น 5) ม การจ ดฝ กอบรมจากหน วยงานภายนอกให เล อกหลายองค กร 6) ม แหล งท นจ านวนมาก 7) ม โครงการความร วมม อทางว ชาการ ( MOU ) ก บหลายสถาบ น 8) มหาว ทยาล ยม นโยบายและสน บสน นให บ คลากรได ม ต าแหน งทางว ชาการและค ณว ฒ ท ส งข น 9) กพร.ก าหนดเกณฑ ให ม ระบบการประเม นผลท ช ดเจน

27 22 4. อ ปสรรค 1) ม ผ ท มาสม ครร บการค ดเล อกจ านวนน อยในบางต าแหน ง 2) ม อ ปสรรคจากระบบอ ปถ มภ ภายนอก 3) มหาว ทยาล ยเร งร ดระยะเวลาในการสรรหาบ คลากร 4) มหาว ทยาล ยม แผนการบรรจ แต งต งบ คลากรแต ม กเป นไปตามแผนท วางไว 5) มหาว ทยาล ยไม ม ก จกรรมก บบางสถาบ นท ท าโครงการความร วมม อทางว ชาการ ( MOU ) 6) งบประมาณในการสน บสน นการพ ฒนาบ คลากรม ไม เพ ยงพอก บความต องการ 7) สถานการณ ทางด านเทคโนโลย ป จจ บ นม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วท าให บ คลากร บางคนปร บต วไม ท นก บสถานการณ ป จจ บ น 8) ไม ได ร บความร วมม อจากผ ร บบร การจ งท าให ข อม ลไม ตรงตามความต องการและความเป นจร ง 2.7 สมรรถนะท ต องการส าหร บบ คลากรกล มต างๆ ก าหนดสมรรถนะท ต องการส าหร บบ คลากรกล มต างๆ โดยการระดมความค ด และการให ข อเสนอแนะจากบ คลากรแต ละกล ม ด งน 1. สมรรถนะท ต องการส าหร บบ คลากรสายสน บสน น 1) ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร 2) การใช ภาษาต างประเทศ 3) การวางแผน การเข ยน และการประเม นโครงการ ฯลฯ 2. สมรรถนะท ต องการส าหร บบ คลากรสายว ชาการ 1) ความสามารถในการสอนแบบให ผ เร ยนเป นศ นย กลาง 2) ความสามารถในการถ ายทอดการสอนให น กศ กษาเข าใจและได ร บความร อย างแท จร ง และม ค ณภาพ 3) การใช ส อสารสนเทศเพ อการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ 4) การผล ตผลงานทางว ชาการเพ อขอต าแหน งทางว ชาการ ฯลฯ 5) การใช ภาษาต างประเทศ 3. สมรรถนะท ต องการส าหร บผ บร หาร 1) ความสามารถในการว เคราะห สภาพแวดล อมและก าหนดแนวทางในการด าเน นงาน อย างเหมาะสม 2) ความสามารถในการจ งใจผ ใต บ งค บบ ญชาให ปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ 3) ความสามารถในการสร างความส มพ นธ ท งภายในและภายนอกหน วยงาน ฯลฯ 4) ความสามารถในการเข าถ งความต องการในการปฏ บ ต งาน ให ความส าค ญการสร างขว ญ และก าล งใจให ก บผ ใต บ งค บบ ญชา

28 23 ตอนท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

29 24 ตอนท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ระยะ 4 ป (พ.ศ ) คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า จากผลการว เคราะห ว ส ยท ศน เป าหมาย และสภาพแวดล อมในการพ ฒนาบ คลากร ท งจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค ในแต ละด านแล ว ให ก าหนดกลย ทธ และโครงการ/ก จกรรม ต างๆ ท จะด าเน นการในระยะ 4 ป ข างหน า โดยแยกตามประเด นย ทธศาสตร ท ง 3 ด านด งต อไปน 3.1 การสรรหาบ คลากร (Recruitment) กลย ทธ ในการสรรหาบ คลากร 1) ปร บปร งการประชาส มพ นธ โดยจ ดท าระบบฐานข อม ลสาขาว ชาเพ อการสรรหา บ คลากรท ตรงก บความต องการตามต าแหน งท หน วยงานก าหนด 2) พ ฒนาและปร บปร งกระบวนการสรรหาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพและโปร งใส เพ อให ได บ คลากรท ม ค ณภาพ ม ความสามารถและม ค ณสมบ ต ตรงก บต าแหน งงาน 3) ส ารวจและทบทวนแผนอ ตราก าล งเป นประจ าท กป เพ อให ปร มาณของบ คลากร สอดคล องก บภาระงาน โครงการ/ก จกรรมท จะด าเน นการในการสรรหาบ คลากร โครงการ/ก จกรรม ท จะด าเน นการเพ อการสรรหาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ พร อม ก าหนดระยะเวลาท จ าด าเน นการเป นรายไตรมาศ ในป งบประมาณ พ.ศ รวมท งผ ร บผ ดชอบ โครงการ ม ด งน โครงการ/ก จกรรม โครงการปร บปร งการ ประชาส มพ นธ โดยจ ดท า ฐานข อม ลสาขาว ชาเพ อท าการ ประชาส มพ นธ โครงการปร บปร งกระบวนการ สรรหาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพและโปร งใส โครงการทบทวนแผน อ ตราก าล งเป นประจ าท กป ระยะเวลาด าเน นการ ผ ร บผ ดชอบ เลขาน การ / ผ ช วยคณบด รองคณบด ฝ ายวางแผนฯ รองคณบด ฝ ายวางแผนฯ

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค คานา แผนบร หารความเส ยงเป นเคร องม อส าค ญ ท จะช วยให ด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร

More information

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 2560 คณะกรรมการพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน มหาว ทยาล ยเกษตรสาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ก นยายน 2555 ค าน า แผนบร หารความถ อเป นเคร องม อท

More information

แผนบร หารความเส ยง คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนบร หารความเส ยง คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนบร หารความเส ยง คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 งานนโยบายและแผน ส าน กงานคณบด คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ค าน า แผนบร หารความเส ยง ของคณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ คำนำ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ในหมวด 6 ว าด วยการประก นค ณภาพ การศ กษา แห ง พระราชบ

More information

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 1 แผนการบร หาร พ ฒนาและบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 ป จจ บ นคณะเกษตรศาสตร ได ด าเน นจ ดการศ กษา ณ.บ านหมอนไม หม 3 ต าบลป าเซ า อ าเภอ เม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ ม พ นท รวม 92

More information