ละ 10% > 80% 57% (เก ด 42 คร ง 24 แก ไข) 1 NA 6

Size: px
Start display at page:

Download "ละ 10% > 80% 57% (เก ด 42 คร ง 24 แก ไข) 1 NA 6"

Transcription

1 II-1 การบร หารความเส ยง ความปลอดภ ย และค ณภาพ เป าหมาย/ประเด นค ณภาพท ส าค ญ: ผ ร บบร การและผ ให บร การ ม ความปลอดภ ย ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย จ านวนอ บ ต การณ ความเส ยง ท ได ร บรายงาน เพ มข นร อย ละ 10% ,808 ความเส ยงระด บ E-I ท งหมด/ ได ร บการแก ไข การรายงานอ บ ต การณ ความ เส ยง Near Miss ร อยละของอ บ ต การณ ความ เส ยงท ได ร บการแก ไขอย าง เป นระบบและท นเวลา จ านวน CQI นว ตกรรม R to R Story telling 100% 14/14 9/9 7/7 8/8 6/6 เพ มข นร อย ละ 10% > 80% 57% (เก ด 42 คร ง 24 แก ไข) 1 เร อง / 1 หน วยงาน 8 เร อง 1 เร อง / 1 หน วยงาน 1 เร อง / คน NA % (เก ด 151 คร ง 90 แก ไข) % (เก ด 520 คร ง 327 แก ไข) % (เก ด 756 คร ง 746 แก ไข) % (เก ด 5,808 คร ง 5,734 แก ไข) จ านวนผลงานท น าเสนอใน เวท ต างๆ ระด บจ งหว ด ระด บเขต ระด บประเทศ 1 คร ง/ป ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 1

2 ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย จ านวนผลงานท ได ร บรางว ล ระด บจ งหว ด ระด บเขต ระด บประเทศ 100 % บร บท: ระบบบร หารจ ดการความเส ยง ความปลอดภ ยและค ณภาพของโรงพยาบาลอ าวล ก เน นการตรวจจ บ ป ญหาและการแก ไขป ญหาได อย างรวดเร ว ควบค มความเส ยหายและความส ญเส ยได โดยส งเสร มให ผ ปฏ บ ต งาน รายงานเหต การณ Near Miss เพ มข น เหต การณ ไม พ งประสงค ท กเหต การณ ม การว เคราะห หาสาเหต ท แท จร ง หน วยงานหร อผ รายงานเหต การณ ร บร ถ งการตอบสนองของการแก ป ญหา ส งเสร มให ม นว ตกรรมบร การส ขภาพ การส งเสร มงานว จ ยก บการพ ฒนางานประจ า (R to R) และเน นค ณภาพของผลงานสามารถน าเสนอต อองค กร ภายนอกได ความเส ยงส าค ญ: 1) Specific Clinical Risk ค อ 1.ภาวะHypo/Hyper glycemia ในผ ป วยโรคเบาหวาน2.การเส ยช ว ตและ ท พพล ภาพของผ ป วยโรคหลอดเล อดสมอง Stroke 3.DHF Death 2) General Clinical Risk ค อ 1.การฟ องร องเร ยกค าเส ยหายของผ ร บบร การ 2.การต ดเช อในโรงพยาบาล 3. ความคลาดเคล อนทางยา (Medication Error) 3) Common Risk ค อ ระบบบ าบ ดน าเส ยท ขาดประส ทธ ภาพ กระบวนการ: บ คลากรของโรงพยาบาลและท มน าต างๆ ท าการค นหาความเส ยงจากกระบวนการปฏ บ ต งาน ประจ าว น อ บ ต การณ ความเส ยง, กล องร บฟ งความค ดเห น, การRound, การทบทวน 12 ก จกรรม, ข อเสนอแนะ, การตรวจสอบภายใน ประเม นระด บความร นแรง แก ไข ทบทวนเบ องต นหาแนวทางป องก นและแก ไข รายงานเข า ส คณะกรรมการบร หารจ ดการความเส ยง เพ อส งประเด นท ต องได ร บการแก ไขระด บท มบร หารจ ดการความเส ยง ไปย งท มน าหร อหน วยงานท เก ยวข อง ต ดตามผลการทบทวนแก ไข แจ งผ เก ยวข องและเฝ าระว งความเส ยงไม ให เก ดซ า การสน บสน นจากผ น าและการเช อมโยง บทเร ยนเก ยวก บการสน บสน นและต ดตามการพ ฒนาค ณภาพโดยผ น าระด บส ง: ประเด นค ณภาพในการท ท มน าให ความส าค ญ ได แก Patient Safety Goal, Health promotion, Good ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 2

3 practice, 3P, PDCA, R to R ท าให กระบวนการค ณภาพด ารงอย ในองค กร ผ น าสน บสน นให บ คลากรได ร บการฝ กอบรม, ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ท เก ยวข องก บการพ ฒนา ค ณภาพ เข าร วมก จกรรมค ณภาพขององค กรภาคร ฐและเอกชน ผ น าส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรได ร วมส งผลงานเข าร วมการประกวดในเวท ต างๆ ท งในและนอก องค กรเป นการกระต นให เก ดการพ ฒนา ให รางว ลแก บ คลากรและหน วยงานท ม ผลงานพ ฒนาค ณภาพตามเกณฑ ท ก าหนด บทเร ยนในการเช อมโยงระบบบร การความปลอดภ ย ความเส ยง ค ณภาพ รวมท งแผนกลย ทธ : ผ อ านวยการประกาศนโยบายการให บร การท ม งเน นความปลอดภ ยโดยย ดหล ก Patient Safety Goals ม ย ทธศาสตร ท เก ยวข อง ได แก แผนกลย ทธ โรงพยาบาลม งเน นค ณภาพการด แลผ ป วยโดยเช อมโยงก บ โปรแกรมการบร หารจ ดการความเส ยง,การพ ฒนานว ตกรรมส ความเป นเล ศท สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ ของโรงพยาบาล,การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการให ม ข ดสมรรถนะส งซ งม แผนปฏ บ ต การความเส ยงแบบ บ รณาการไว ด วย การเช อมโยงย ทธศาสตร ท าให เก ดการปฏ บ ต ลงหน วยงานในท ศทางเด ยวก น เช น การก าหนดCQI, แนวทาง ปฏ บ ต,นว ตกรรมหร อ R to R เป นต วช ว ดจากแผนย ทธศาสตร ในการข บเคล อนผลงานค ณภาพในแต ละ หน วยงานและส งเสร มให บ คลากรม นว ตกรรม,CQI และR to R ในงานท าให เก ดการพ ฒนาอย างต อเน องเช น การพ ฒนาระบบการด แลผ ป วยเบาหวานของคล น กเร อร ง, การพ ฒนาระบบการด แลผ ป วยหลอดเล อดสมอง, การพ ฒนาระบบการด แลผ ป วยไข เล อดออก, การเฝ าระว ง PPHของหน วยงานห องคลอด, การพ ฒนาระบบ EMS ของหน วยงานER, ความครอบคล มของบ นท กทางการพยาบาลของหน วยงานผ ป วยใน, และCQIระบบ ก าซทางการแพทย เป นต น การท างานเป นท ม บทเร ยนเก ยวก บการก าก บด แลท ศทางของการพ ฒนาโดยท มน าทางคล น ก/ท มน าของระบบงาน: ท มน าต ดตามป ญหาและการด าเน นงานของหน วยงานท กส ปดาห ในวาระการประช ม Tuesday Briefและม การ ต ดตามการพ ฒนาของท มเด อนละ 1 คร ง ทบทวนเหต การณ ส าค ญท กเหต การณ ท กส ปดาห กรณ เป น เหต การณ ท ม ผลกระทบร นแรงจะเพ มวาระการต ดตาม และให ความช วยเหล อในประเด นท ม ความท าทาย ท า ให ป ญหาต างๆได ร บการแก ไข เช น กรณ เก ดการฟ องร องเหต การณ การเส ยช ว ตของผ ป วยอ บ ต เหต, การจ ด คณะท างาน (War Room) เพ อค ดกรอง,สอบสวน,แก ไขและต ดตามกรณ เก ดเหต ต องสงส ยว าม การอ บ ต ซ าของ โรคคอต บ ท มน าระด บกลางท าหน าท ด แลภาพรวมของการพ ฒนาแต ละมาตรฐาน ม ท มด แลด านคล น กแบ งตามคล น ก พ เศษต างๆ เช น โรคว ณโรค,ไข เล อดออก, โรคเบาหวาน,Stroke, MCH และม ท มน าเฉพาะด านส าหร บงาน เช น IC, ENV, IM, PTC, PCT, เคร องม อทางการแพทย ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 3

4 ม ท มต ดตามเฉพาะเร อง ซ งม การก าหนดแนวทางการด แลผ ป วยให เป นไปตามมาตรฐานเด ยวก น เช น การท า CPG 5โรค ประกอบด วย โรคเบาหวาน โรคว ณโรค โรคเอดส ไข เล อดออก และงานอนาม ยแม และเด ก ม ท มในการค นหาความเส ยงเช งร กประกอบด วยท มน าต างๆ เช น การRound ENV ท าให เก ดการปร บปร ง ระบบการจ ดการขยะ, การประช มท มน าโดยการน าความเส ยงท เก ดก บโรงพยาบาลอ นน ามาเป นมาตรการ ป องก น เช น การก าหนดแนวทางการใช High Alert Drug, การท าMed Reconcile การเย ยมส ารวจของท มน าต างๆ เช น ท มIC ในหน วยงานต างๆท กเด อนหล งการประช ม IC เพ อประเม นความ ถ กต องของการการปฏ บ ต ตามแนวทางต างๆในการป องก นและควบค มการต ดเช อ บทเร ยนจากการใช เคร องม อประเม นตนเองต างๆ: จากการต ดตามการรายงานอ บ ต การณ ของหน วยงานและท มต างๆ พบว ารายงานอ บ ต การณ ม แนวโน ม เพ มข นเร อยๆ ต งแต ป 2552 เน องจากม การต ดตาม การให ข อเสนอแนะกบหน วยงาน ประสานงานก บท มน า และท มคร อมสายงานต างๆปร บแบบฟอร มรายงานให เข าใจง าย สะดวกต อการรายงาน ใช ว ธ การประเม นท หลากหลาย เช น การประเม นมาตรฐาน HA Scoring ท าให เร ยนร การสร างผลล พธ ท ด, การเย ยมส ารวจโดยองค กรภายนอก, การRound โดยท มน าและห วหน างาน กระต นให เก ดการต นต วของ หน วยงาน, การใช แบบส ารวจ, การประเม นและปร บปร งงานประจ าจากต วช ว ดและความเส ยง, การใช Service ProfileและHospital Profile ท เน นการว เคราะห ผลล พธ และการพ ฒนา การเช อมโยงการพ ฒนาโดยรวม ระบบบร หารความเส ยงและความปลอดภ ย การบ รณาการระบบท เก ยวข องก บการบร หารความเส ยง: ใช ระบบสารสนเทศเข ามาช วยในการต ดตามและรายงานผล ต ดตามโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยงและ เช อมโยงก บท มน าท เก ยวข อง ม คณะอน กรรมการบร หารความเส ยงเป นต วแทนท กหน วยงานท ช วยด แลงาน ความเส ยง ม การสร ปข อม ลความเส ยงท ได ร บจากช องทางต างๆจ ดเข าโปรแกรมความเส ยงจากเด ม 8 โปรแกรมและปร บ เป น โปรแกรมความเส ยง ท มร บผ ดชอบ 1. ความเส ยงด านความปลอดภ ยผ ร บบร การ 2. ความเส ยงด านการป องก นและควบค มการต ดเช อ 3. ความเส ยงด านส งแวดล อม ความปลอดภ ยจากโครงสร างและอาช วอนาม ย 4. ความเส ยงด านคล น ก(กระบวนการด แลผ ป วย) 5. ความเส ยงด านเคร องม ออ ปกรณ 6. ความเส ยงด านส ทธ ผ ป วยจร ยธรรมและกฎหมาย 7. ความเส ยงด านการเง น ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 4 PCT IC ENV PCT ENV ท มท เก ยวข อง ท มท เก ยวข อง

5 8. ความเส ยงด านการใช ทร พยากร ENVท มท เก ยวข อง 9. ความเส ยงด านข อร องเร ยนของผ ร บบร การ ท มท เก ยวข อง 10. ความเส ยงด านระบบเวชระเบ ยน IM 11. กระบวนการส งตรวจทางห องปฏ บ ต การและร งส ร กษา ท มท เก ยวข อง 12. ความเส ยงด านระบบยา PTC 13. ความเส ยงด านความปลอดภ ยของเจ าหน าท และอาช วอนาม ย IC ม การสร ปและว เคราะห ข อม ลและประสานให ท มท เก ยวข องทบทวน แก ไขโดยรายงานเอกสารทบทวน ย อนกล บมาท RM เด อนละคร ง ท าให บ คลากรได ร บทราบแนวทางการแก ไขท รวดเร ว สามารถปฏ บ ต ในส วนท เก ยวข องได ถ กต อง บทเร ยนในการร บร รายงานอ บ ต การณ /การส งเสร มรายงานท สมบ รณ : ใช ระบบสารสนเทศในการเช อมโยงข อม ลรายงานอ บ ต การณ ระหว างหน วยงาน ท มน า ท มบร หารความเส ยง ช องทางการรายงานเหต การณ ส าหร บเหต การณ ไม พ งประสงค เพ อการแก ไขอย างท นท วงท และอย าง เหมาะสม ส งเสร มให หน วยงานประเม นความร นแรง ประเภทเหต การณ และความเส ยงของเหต การณ ในการ ประช มบร หารความเส ยงของหน วยงานและประช ม Aoluk HA Forum ประจ าป ต ดตามก าก บโดยคณะ กรรมการบร หารจ ดการความเส ยง จ านวนรายงานอ บ ต การณ ม แนวโน มเพ มข น เน องจากเจ าหน าท และท มต างๆม ความเข าใจช ดเจนว าส งใด เป นความเส ยงและสามารถรายงานในร ปแบบท ง ายได อย างไร โดยความเส ยงท ท มรายงานมากข น ได แก การทบทวนเวชระเบ ยนจากท ไม เคยรายงาน แต เม อม การท าการ RM Round ร วมก บท มน าต างๆจ งม การท า ความเข าใจและม การรายงานความเส ยงท พบจากเร องต างๆส ระบบบร หารความเส ยงมากข น ร อยละของอ บ ต การณ ท ได ร บการแก ไขท นเวลาต งแต ป 2552 ม แนวโน มลดลง เน องจากม การรายงาน อ บ ต การณ เข ามาส ระบบมากข น ซ งท มบร หารความเส ยงได ส งไปให ท มท เก ยวข องทบทวน แก ไข เน อง จ านวนอ บ ต การณ ท แต ละท มได ร บมากข น ท าให แต ละท มต องจ ดล าด บอ บ ต การณ ท ม ความร นแรงหร อส าค ญ มาทบทวนก อนตามบ ญช ความเส ยงของท ม ความเส ยงท ได ร บการแก ไขท นเวลาจ งม ส ดส วนลดลง อ บ ต การณ ท ส าค ญค อระด บ E-I ย งได ร บการแก ไขท นเวลาท กเหต การณ ม การพ ฒนาระบบข อม ลความเส ยงเพ อส อสารก บท กหน วยงาน/ท มผ านทางท ประช มระด บหน วยงาน ท ม คร อมสายงาน คณะกรรมการบร หารและท มน า เพ อสะท อนกล บข อม ลการรายงานและการแก ไข ก าหนด แนวทางการป องก นความเส ยงไม ให เก ดซ าในหน วยงานอ น เช น การแจ งแนวทางปฏ บ ต ท ได จากการ ทบทวนของท มน าเก ยวก บความเส ยงในการละเม ดส ทธ ผ ป วยผ านส อส งคมออนไลน โดยผ อ านวยก ารผ าน การประช มเจ าหน าท ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 5

6 ต วอย างบทเร ยนการว เคราะห RCA / การก าหนดมาตรการป องก นความเส ยงท ร ดก ม / การใช human factor engineering: ต วอย างบทเร ยนการว เคราะห RCA : กรณ ตกเล อดหล งคลอดจากการว เคราะห สาเหต จากการทบทวน กระบวนการด แลผ คลอดพบว า ระบบการประเม นความเส ยงต อภาวะ การตกเล อดหล งคลอดแรกร บย งไม ครอบคล มป ญหาผ ป วย พ ฒนาระบบการบ นท กการค นหาความเส ยงต งแต แรกร บจนถ งระยะคลอด ผลพบว า ผ ป วยกล มเส ยงต อภาวะตกเล อดหล งคลอดได ร บการประเม นความเส ยงท กรายได พ ฒนาปร บปร งแนวทางกร ประเม นความเส ยงครอบคล มถ งการเฝ าระว งภาวะ Birth Asphyxia ป ญหาปร มาณขยะต ดเช อในป ก โลกร ม/เด อน ท าให ม ความส นเปล องค าน าม นและเพ ม มลพ ษในอากาศจากการเผาขยะ จากการท า RCA พบว าสาเหต เก ดจากพฤต กรรมของบ คลากรในการค ด แยกขยะ, ถ งขยะไม เพ ยงพอและการต ดตามน เทศไม ต อเน อง หล งพ ฒนาพบว า สามารถลดขยะต ดเช อลง เหล อ ก โลกร ม/เด อน ระบบจ ายกลาง พบป ญหาย งไม เป นระบบท ช ดเจน ย งม การล างเคร องม อท หน วยงาน จากการท า RCA พบว า ม พ นท ในการล างไม เพ ยงพอ, ขาดบ คลากร, ขาดเคร องม อสน บสน น ในป 2554 จ งได ปร บปร งระบบ เป น Central Supply เต มร ปแบบ ป ญหาระบบน าเส ยจากโรงพยาบาลไม ผ านมาตรฐานในป 2555 เน องจากระบบน าเส ยไม ได มาตรฐานและไม ม ผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน ได ม การปร บปร งโดยการม ผ ร บผ ดชอบช ดเจน, ต ดตามน เทศผ ร บผ ดชอบ ซ งอย ใน ระหว างการด าเน นการ ต วอย างการก าหนดมาตรการป องก นความเส ยงท ร ดก ม : ผ ป วยท ม บ ตรแพ ยาจากโรงพยาบาลอ นให ม การ ลงทะเบ ยนท ห องยาก อนและม การบ นท กในโปรแกรมOS เพ อแจ งเต อนท กคร งในระบบคอมพ วเตอร ท ผ ป วย มาร บบร การ, การก าหนดมาตรการและใช แบบฟอร มในการบ นท กHigh Alert Drug เพ อป องก นความ ผ ดพลาดในการบร หารยาท ม ความเส ยงส ง, การจ ดท ากล องยาEmergency Set ต วอย างการใช Human Factor Engineering : การเข ยนการด าเน นงานของระบบงานท ส าค ญในร ปแผนผ ง เพ อส อสารก บเจ าหน าท, เจ าหน าท ใหม ท กคนต องได ร บการน เทศเก ยวก บโรงพยาบาลโดยเฉพาะระบบ ส าค ญ เช น IC และม ระบบการด แลของพ เล ยง, จ ดท าส ญล กษณ ส อสารการป องก นการแพร กระจายเช อ (Standard Precaution) ผลการประเม นประส ทธ ภาพของการบร หารความเส ยงและการตอบสนองท เก ดข น: ประส ทธ ภาพการรายงานเหต การณ ไม พ งประสงค ม การรายงานเหต การณ ท งหมดตามระบบ เป นรายงาน ด าน คล น ก ระบบยา IC ม จ านวนเพ มข นไม มากน ก ได กระต นหน วยงานให ม การปฏ บ ต ตามข นตอนท ทบทวนและการควบค มโดยห วหน า และว เคราะห RCAร วมก บท มน าท เก ยวข องเพ อหามาตรการท ร ดก ม ป องก นไม ให เก ดเหต การณ ท ร นแรงและซ าเด ม ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 6

7 ประส ทธ ภาพของการบร หารความเส ยงในระด บหน วยงานและภาพรวมโรงพยาบาลจากระบบเฝ าระว ง อ บ ต การณ และRM Round พบโอกาสพ ฒนาในเร องการสร างบรรยากาศท ด ในการรายงาน การทบทวน เหต การณ การร บร ของผ รายงานอ บ ต การณ ถ งการตอบสนองท เก ดข น การลงรายงานท ว เคราะห สมบร ณ รวมถ งการว เคราะห แนวโน มการเก ดความเส ยงและการแก ไขเพ อป ดสถานะความเส ยง ค ณภาพการด แลผ ป วย บทเร ยนในการส งเสร มให ม ก จกรรมทบทวนค ณภาพในงานประจ า: ม การทบทวนค ณภาพด านต วช ว ดความเส ยงเด อนละคร งในการประช มขอ งท มน าต างๆ ม การทบทวน 12 ก จกรรม การตามรอยน าไปส การปร บปร งระบบงานเก ดนว ตกรรม CQIและการว จ ยในงานประจ า (R to R) บทเร ยนในการใช เคร องม อพ ฒนาค ณภาพการด แลผ ป วยท หลากหลาย: ใช ก จกรรมทบทวนค ณภาพเช อมโยงก บระบบการประเม นและพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร ต วอย างบทเร ยนจากการทบทวนท น าไปส การปร บปร งระบบงานท ส าค ญ ก จกรรมทบทวน ระบบงานท เก ดข น - การด แลผ ป วยDM ตาม CPG พบว าม ความแตกต าง ส งผลต อการเข าถ งบร การ -การด แลผ ป วยคลอดโดยใช Tracerช วย พบว าย งม ป ญหาในการเก ดท ม ผลกระทบต อโรงพยาบาลส ง ค อ Death Fetus In Utero, Birth Asphyxia, Post Partum Hemorrhage - การทบทวนผลล พธ การด แลผ ป วยโรคกล ามเน อห วใจ ตายเฉ ยบพล นและStrokeท ม อ บ ต การณ การตายส ง -การด แลผ ป วยไข เล อดออกโดยใช Tracer พบว าการ ด แลผ ป วยโดยเฉพาะผ ป วยเด กย งไม ครอบคล มและขาด การประเม นต ดตาม ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 7 1.การจ ดการร ปแบบการบร การใหม 2.การจ ดการโครงสร างของบ คลากรใหม 3.การพ ฒนาสมรรถนะเฉพาะด าน 1.พ ฒนาศ กยภาพในการด แลมารดาและทารกของ เจ าหน าท ห องคลอด เช น การลดภาวะDelay Detective โดยการม warning Sign ในการด แล และประเม น 2.การพ ฒนางาน MCH ท งเคร อข ายท ม ความ ครอบคล มท งท มและว ธ การท างาน 3.การพ ฒนาสมรรถนะของพยาบาลในรพ.สต.เร อง การฝากครรภ 4.การให ความร ก บช มชน เช น การฝากครรภ ตาม น ด, การค มก าเน ด 1.จ ดท าแบบฟอร มการซ กประว ต 2.การส งต อร วมก บโรงพยาบาลกระบ 1.พ ฒนาศ กยภาพการด แลโดยการจ ดอบรมท กป โดยว ทยากรโรงพยาบาลกระบ 2.ระบบการส งต อร วมก บโรงพยาบาลกระบ

8 - การทบทวนการด แลผ ป วย STROKE โรงพยาบาลม ขอบเขตความสามารถในการด แลน อย 3.ประสานการรายงานการระบาดท รวดเร ว - การด แลร วมก บโรงพยาบาลกระบ / โรงพยาบาล อ าวล ก / บ านผ ป วยได อย างครอบคล ม - การทบทวนการด แลผ ป วยคลอดพบว าม การแบ งพ นท - การจ ดโครงสร างใหม ของห องคลอด การด แลท ล อแหลมต อส ทธ ของผ ป วย กรณ เต ยงนอนตรง ประต ทางเข า - การทบทวนการด แลผ ป วยของหอผ ป วยในพบว าม ผ ป วยท ไม สามารถ Discharge กล บบ านได และท OPD ม กล มผ ป วยท ญาต น ามาแล วท งไว โดยผ ป วยช วยเหล อ ต วเองไม ได - ระบบการด แลต อเน องและเย ยมบ านในกล ม ป ญหาส าค ญ -ระบบก าซทางการแพทย อ าวล กจากการทบทวนพบว า ออกซ เจนท บร การท งผ ป วยในโรงพยาบาลและผ ป วย เร อร งท จ าเป นต องใช ออกซ เจนท บ านย งไม เพ ยงพอ -ปร บปร งและพ ฒนาCQIเป นระบบก าซทาง การแพทย โรงพยาบาลอ าวล ก - การทบทวนระบบการส งต อพบว าโรงพยาบาลย งไม สามารถต ดตามผลการร กษาของโรงพยาบาลท ส งต อ ขาดการประสานต อข อม ลมาอย างต อเน อง - การทบทวนของโรงพยาบาลก ณ เทศบาลขอให ออก หน งส อร บรองการเก ดใหม ย อนหล ง 10 ป แต โรงพยาบาลออกให ไม ได เพราะให เปล ยนช อมารดา โดย สสจ.ให ออกหน งส อได ถ าจ าได 1.ระบบการประสานงานศ นย ส งต อท เด ยวซ ง บร การ 24 ช วโมง 2.กรรมการสน บสน นรถส งต อของโรงพยาบาล 3.ระบบการจ ดการอ ตราก าล งของโรงพยาบาล - การปร บปร งระบบการระบ ต วผ มาคลอดท ใช กล องถ ายแม และล กเก บประว ต ส งผลให ม การ ป องก นท ม ประส ทธ ภาพ ผ ป วยพ งพอใจ ก าหนดผ ป วยกล มเป าหมาย จ ดท า clinical tracer โรคเป าหมาย 5 โรค และก าหนดต วช ว ด(ด จาก SPA IV) ผลการพ ฒนาท ส าค ญ: การพ ฒนากระบวนการบร หารความเส ยงและความปลอดภ ย: พ ฒนาประส ทธ ภาพในการตรวจจ บและแก ไขป ญหา ส งเสร มให การรายงานเหต การณ Near Miss ใน หน วยงาน สะท อนการแก ไขป ญหาให ผ รายงานทราบ ปร บปร งข นตอนการรายงานตามประเภทและความ ร นแรงของเหต การณ เพ อความรวดเร วในการแก ไขและควบค มความส ญเส ย เหต การณ ท ไม พ งประสงค ระด บ E-Iได ร บการรายงานตามระบบ ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 8

9 ต วอย างการพ ฒนากระบวนการบร หารความเส ยง ความปลอดภ ย : 1. นว ตกรรมหน งเด ยวอย รอด ส ดยอดพ ซ ย ส เคร อข ายมห ศจรรย 2. นว ตกรรมท นตกรรมเคร อข าย 3. นว ตกรรมรถเคร อข ายบร การคล งยา พ สด และการขนส งขยะต ดเช อ 4. นว ตกรรม ในร ว นอกร ว มาตรฐานไม แตกต าง 5. Medical Reconcile 6. High Alert Drug 7. ระบบก าซทางการแพทย 8. ระบบการจ ดการขยะ 9. โครงการลดต นท นร วมก บการบ รณาการ 5 ส การพ ฒนาระบบบร หารค ณภาพ: ม ศ นย ค ณภาพเพ อเป นศ นย กลางในการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ พ ฒนาการบร หารคล งเวชภ ณฑ รพ.สต.เคร อข ายอ าเภออ าวล ก การพ ฒนาการพ ฒนาค ณภาพทางคล น ก: พ ฒนาระบบการด แลผ ป วยเบาหวานครบวงจร ม CPG 5 โรคท เป นป ญหาส าค ญของพ นท ได แก โรคเบาหวาน โรคเอดส ไข เล อดออก โรคหลอดเล อด เฉ ยบพล นและอนาม ยแม และเด ก ม การพ ฒนา Clinical Tracer Highlight เช น Clinical Tracer TB ม การพ ฒนาระบบการด แลรายโรค เช น Stroke, HT, Asthma ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 9

10 มาตรฐาน Score ประเด นในแผนการพ ฒนา 1-2 ป ข างหน า 29. การสน บสน นจากผ น า การเช อมโยง 3.5 การส งเสร มให เก ดว ฒนธรรมการเร ยนร พ ฒนาค ณภาพ และประสานงาน อย างต อเน อง 30. การท างานเป นท ม 3.5 พ ฒนาท มศ นย ข อม ลเพ อต ดตามประเม นประส ทธ ภาพ ของท มระบบงานต างๆ 31. การประเม นตนเอง 3 ส งเสร มให หน วยงาน/ท มน าใช งานว จ ยประเม นผล สร างว ฒนธรรมของการประเม นตนเองท หลากหลาย 32. ระบบบร หารความเส ยงและความ 3 ม การประเม นและปร บปร งระบบบร หารความเส ยง สร าง ปลอดภ ย ว ฒนธรรมความปลอดภ ยท เด นช ด 33. การทบทวนการให บร การและการ ด แลผ ป วย (ท แนะน าไว ในบ นไดข น ท 1 ส HA) 34. การพ ฒนาค ณภาพการด แลผ ป วยใน ล กษณะบ รณาการ 3.5 พ ฒนาให เก ด Concurrent monitoring ในระบบงานและ การให ความช วยเหล อของท มน าท นท 3.5 ผสมผสานงานว จ ยก บการพ ฒนาค ณภาพทางคล น ก หร อ R to R ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 10

11 II-2.1 การก าก บด แลว ชาช พด านการพยาบาล เป าหมาย/ประเด นค ณภาพท ส าค ญ: ค ณภาพช ว ต ปลอดภ ย ประส ทธ ภาพ มาตรฐานและจร ยธรรม ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย ประส ทธ ภาพการบร หารการพยาบาล 1.1 ความพ งพอใจในบรรยากาศการท างานของ บ คลากรทางการพยาบาล (%) > หน วยงานม Productivity ตามเกณฑ มาตรฐาน(%) > หน วยงานผ านเกณฑ การประเม นค ณภาพบร การ พยาบาลตามเกณฑ มาตรฐานการพยาบาลใน โรงพยาบาล (%) ระด บ2 1.4 บ คลากรทางการพยาบาล ผ านการประเม นท กษะท จ าเป น(100%) 1.5 จ านวนข อร องเร ยนด านพฤต กรรมบร การของ บ คลากรพยาบาล (คร ง) > ลดลง50% ข อร องเร ยนท ได ร บการตอบสนอง (%) การใช กระบวนการพยาบาล 2.1ร อยละของหน วยงานท น ากระบวนการพยาบาลไปใช (100%) 3. ความปลอดภ ย อ ตราการต ดเช อในโรงพยาบาล (ต อ1,000 ว นนอน) < ประส ทธ ภาพการเฝ าร ะว งการต ดเช อ ใน โรงพยาบาล 3.3 จ านวนคร งการเก ดความคลาดเคล อนจากการ ให เล อด (คร ง) 3.4 อ ตราการเก ดความคลาดเคล อนจากการให ยา ระด บ G,H,I (ต อ 1,000 ว นนอน) (คร ง) >80% ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 11

12 ข อม ล/ต วช ว ด เป า หมาย อ ตราการเก ด UTI (ต อ 1,000 ว นใส สายสวน) < อ ตราการเก ด Phlebitis (คร งต อ 1,000 ว นให IV) < อ ตราการเก ดแผลกดท บระด บ 2-4 (ต อ 1,000 ว น นอน) จ านวนการเก ด พล ดตกหกล ม (คร ง) การบรรเทาจากท กข ทรมาน 4.1 ความพ งพอใจต อการจ ดการความปวดของผ คลอด (%) 5.1ร อยละผ ป วยนอกได ร บร ข อม ลและเข าใจด หล งการ ตรวจร กษา (%) 6.ความสามารถในการด แลตนเอง 6.1อ ตราการกล บมาร กษาซ าด วยโรคเด มภายใน 28ว น (%) 6.2ร อยละผ ป วยเบาหวานท ม ระด บน าตาลในเล อดอย ใน เกณฑ ควบค มได (%) 7. ความพ งพอใจของผ ป วยต อบร การพยาบาล < > NA 4.1 OPD 85 % IPD 85 % บร บท: จ านวนบ คลากรทางการพยาบาล: กล มการพยาบาลเป นองค กรว ชาช พข นตรงต อผ อ านวยการโรงพยาบาล ม ห วหน าพยาบาลเป นผ บร หารส งส ด บร หารงานในร ปคณะกรรมการบร หารกล มการพยาบาล ม บ คลากรท งหมด 93 คน จ าแนกเป น พยาบาลว ชาช พ 52 คน (ข าราชการ 48 คน ล กจ างช วคราว 4 คน ) พยาบาลเทคน ค 1 คน ( ข าราชการ ) พน กงานผ ช วยเหล อ คนไข 26 คน พน กงานเปล 3 คน เจ าหน าท หน วยจ ายกลางและซ กฟอก 4 คน 0 ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 12

13 พยาบาลว ชาช พจบการศ กษาระด บปร ญญาโท 3 คน ผ านการอบรม สาขาเวชปฏ บ ต ท วไป (การร กษาโรค เบ องต น) 26 คน สาขาการสอนในคล น ก 2 คน สาขาการพยาบาลว ส ญญ 1 คน กล มการพยาบาล ม บทบาทหน าท ในการบร หารจ ดการทางการพยาบาล ให ม ประส ทธ ภาพ จ ดบร การพยาบาล แบบองค รวม ครอบคล ม 4 ม ต ท ม ค ณภาพตามมาตรฐานว ชาช พ เช อมโยงการสร างเสร มส ขภาพส ช มชน พ ฒนา ศ กยภาพบ คลากรให ม สมรรถนะในการให บร การด วยค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มการว จ ย/นว ตกรรมและน า ผลการว จ ยมาใช ในการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล นอกจากน ย งสน บสน นการพ ฒนาเคร อข ายบร การส ขภาพ ในอ าเภอและในจ งหว ด งานท อย ในการด แลร บผ ดชอบของกล มการพยาบาล ได แก งานบร การผ ป วยนอกซ งประกอบด วยงานบร การ ห อง ตรวจโรคท วไป คล น กโรคเร อร ง คล น กแยกโรคต ดต อทางเด นหายใจ คล น กส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค คล น กส ขภาพจ ต งานผ ป วยอ บ ต เหต และฉ กเฉ น งานผ ป วยในประกอบด วยงานบร การห องคลอด งานผ ป วยใน หญ ง งานบร การผ ป วยในชาย งานสน บสน นบร การ ได แก งาน IC หน วยจ ายกลาง ซ กฟอก ความสะอาด กระบวนการ: การบร หารการพยาบาล บทเร ยนเก ยวก บการจ ดท มผ บร หาร : ผ บร หารทางการพยาบาลท กระด บเป นพยาบาลว ชาช พ ม ความร ความสามารถและประสบการณเพ ยงพอท งด าน ปฏ บ ต การพยาบาลและด านบร หารการพยาบาลและเป นท ยอมร บของเจ าหน าท ในกล มการพยาบาลและคณะกรรมการ บร หารโรงพยาบาลและหน วยงานอ นๆท เก ยวข องด งน 1. ห วหน าพยาบาลเป นพยาบาลว ชาช พท ม ประสบการณ ผ านการค ดเล อกจากคณะกรรมการบร หารโรงพยาบาล และผ านการเล อกต งจากพยาบาลในกล มการพยาบาล ต งแต ป 2548 ท าให เก ดการยอมร บในกล มพยาบาลผ ปฏ บ ต และคณะกรรมการบร หารของโรงพยาบาล 2. ห วหน างานเป นพยาบาลว ชาช พท ม ประสบการณ ในงานน นๆ/ประสบการณ ในกล มการพยาบาลอย างน อย 5 ป ผ านการค ดจากคณะกรรมการบร หารกล มการพยาบาล เช น ห วหน า OPD จบปร ญญาโทสาขาการบร หารการพยาบาล กล มการพยาบาลม แผนให ห วหน างานท กได เข าร บการอบรมหล กส ตรเฉพาะทางการบร หารการพยาบาล จากการ ประเม นสมรรถนะห วหน างานในป 2552,2553,2554,2555 พบว า ผ ท ม สมรรถนะผ านตามค ามาตรฐานท ก าหนดไว ครบท กเร อง 62%, 71%, 73.15%,89.17% ส วนใหญ ไม ผ านในเร องของการพ ฒนาศ กยภาพคนและภาวะผ น า ห วหน าพยาบาลได จ ดให ม การอบรมและน เทศต ดตามอย างใกล ช ดและมอบหมายให น เทศต ดตามผ ปฏ บ ต งานท าให ห วหน างานม สมรรถตามเกณฑ มาตรฐานเพ มข น 3. ห วหน าเวรต องม ประสบการณ ปฏ บ ต การพยาบาลอย างน อย2ป และผ านการประเม นสมรรถนะตามท ก าหนด - การจ ดท มคณะกรรมการบร หารกล มการพยาบาล ประกอบด วย ห วหน าพยาบาล ห วหน างาน ม การประช ม สม าเสมอท กเด อน ท าให การส อสาร นโยบายส ผ ปฏ บ ต ท วถ ง ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 13

14 บทเร ยนเก ยวก บการจ ดอ ตราก าล ง โดยเฉพาะอย างย งในหน วยงานท ม ความเส ยงส ง หร อขาดแคลนบ คลากร : ม การทบทวนการจ ดอ ตราก าล ง และว เคราะห อ ตราก าล งในแต ละหน วย จากความต องการพยาบาล (Nursing Need) และ Work Load ตามเกณฑ มาตรฐานสภาการพยาบาลและมาตรฐานส าน กการพยาบาล พบว า หน วยงาน ม อ ตราก าล งไม เพ ยงพอ Productivity เฉล ยเก นเกณฑ (ปกต %) ค องานอ บ ต เหต และฉ กเฉ น จ งบร หาร อ ตราก าล ง โดย ม การก าหนดแผนอ ตราก าล งเสร มและอ ตราก าล งส ารองในภาวะว กฤต ม แผนรองร บกรณ เก ด อ บ ต ภ ยหม และจ ดอ ตราก าล งเพ มให ตามเกณฑ งานห องคลอดม ภาระงานน อยกว าเกณฑ ท ก าหนดแต กล มการ พยาบาลจ ดอ ตราก าล งไว รองร บตามเกณฑ มาตรฐานสภาการพยาบาลค อม พยาบาลว ชาช พ/ผ คลอด 2/1 และ มอบหมายงานอ นให เพ มเต มเช นงาน ตรวจครรภ ตรวจหล งคลอด งานตรวจ U/S คล น กนมแม การส งต อผ ป วย และการออกหน วยสน บสน นเคร อข าย และหน วยแพทย เคล อนท ก าหนดให การจ ดอ ตราก าล งในแต ละเวรจะต องม พยาบาลว ชาช พท ม ประสบการณ /ความช านาญส งและผ านเกณฑ ประเม นห วหน าเวรเป นห วหน าเวรเพ อให ด แลน เทศก าก บท มปฏ บ ต งานได อย างม ค ณภาพโดยกรณ เจ าหน าท ใหม หม นเว ยนและผ านการสอน 2 ป ส งให เป นห วหน าท มจร งได หากย ายมาให หม นเว ยนงาน 1 เด อน ฝ กเป นห วหน า เวรจนกระท งให เป นห วหน าเวรในเวลา 3 เด อน พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะตามภาระงานท มอบหมายให ม การประเม นท กษะท จ าเป นแก ผ ปฏ บ ต งานและพ ฒนา ให ม ความเช ยวชาญเฉพาะเช นพยาบาล ER ท กคนสามารถท า EKG และแปลผลได พยาบาลท กคนสามารถช วย ฟ นค นช พข นส งได เป นอย างด และในหน วยงานท วไปม ท กษะ CPR พ นฐานได หมดท กคน ห วหน างาน /ห วหน าหอผ ป วย / เป นผ ประเม นม การประเม นความเพ ยงพอของการจ ดอ ตราก าล ง ในแต ละว น ประเม นท กษะในการปฏ บ ต การพยาบาลของเจ าหน าท ในงาน บทเร ยนเก ยวก บการก าก บด แลมาตรฐานและจร ยธรรมว ชาช พ ม นโยบายให หน วยงานทางการพยาบาลพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล โดยใช เกณฑ มาตรฐานการพยาบาลใน โรงพยาบาล และตามมาตรฐานว ชาช พของสภาการพยาบาล ม การก าก บด แลมาตรฐานและจร ยธรรมว ชาช พ โดยคณะกรรมการบร หารกล มการพยาบาลให พยาบาลท กคน ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พ ให การพยาบาลตามขอบเขตและข อจ าก ดของสภาพยาบาล ม การประเม น จร ยธรรมพยาบาลท กป โดยให พยาบาลท กคนประเม นตนเองและห วหน างานประเม นผ ใต บ งค บบ ญชาพบว าการ ประเม นตนเองของพยาบาลท กระด บส งกว าการประเม นโดยห วหน างาน เป นส วนใหญ ม เพ ยง20%ท ประเม น ตรงก นและม เพ ยง 6% ท ประเม นตนเองต ากว าห วหน างานประเม นและพบว าผ ท ประเม นตนเองต าสามารถท างาน ได ด กว าผ ท ประเม นตนเองส ง ม การทบทวนข อร องเร ยนการปฏ บ ต การพยาบาลของพยาบาลสม าเสมอท ก 2 เด อน ข อร องเร ยนส วนใหญ เป นข อ ร องเร ยนด านพฤต กรรมพยาบาล เช นพ ดไม เพราะ ไม สนใจผ ใช บร การ ส วนข อร องเร ยนด านจร ยธรรมพบว าในป 2555 ม ข อร องเร ยนเร องการละเม ดส ทธ 1 คร ง เร องต ดส นใจร กษาแล วให ผ ป วยกล บบ านโดยไม ได พบแพทย กล ม ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 14

15 การพยาบาลได ม การสอบหาข อเท จจร งพบว าเป นความจร งจ งได ต กเต อนและภาคท ณฑ ไว และม การน เทศต ดตาม สม าเสมอและต ดค าประกาศส ทธ ไว ให ผ ป วยเห นช ดเจนม การประกาศเส ยงตามสายให ผ ร บบร การได ร บทราบส ทธ ของตนเองในป 2556 ไม พบการละเม ดส ทธ ผ ป วย บทเร ยนเก ยวก บการน เทศ ก าก บด แลปฏ บ ต การทางการพยาบาล ม การก าก บการน เทศต ดตามการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ทางการพยาบาลท กระด บองค กรพยาบาลได สอบถาม ความต องการจากผ ร บการน เทศ ในป 2554 พบว าส วนใหญ ต องการให น เทศเร องการพ ฒนาค ณภาพองค กร พยาบาลจ งจ ดท าแผนน เทศโดยห วหน าพยาบาลและท ม Facilitator ออกน เทศร วมก น ท าได ไม ต อเน อง เน องจาก ท มน เทศท จ ดไว ม ภาระงานท ต างก นท าให จ ดเวลาในการน เทศร วมก นค อนข างยาก องค กรพยาบาลมอบหมายให แต ละหน วยงานจ ดท าแผนน เทศภายในงานให ช ดเจนโดย ห วหน างานน เทศผ ปฏ บ ต งานท กว น ห วหน าเวรน เทศ ผ ปฏ บ ต งานท กเวร และฝ ายการพยาบาลน เทศงานรวมป ละ 2 คร ง ม ระบบการก าก บด แลการปฏ บ ต งานของบ คลากรทางการพยาบาลท อย ระหว างการฝ กอบรม โดยพยาบาลพ เล ยง และพยาบาลประจ าการในหน วยงาน พบว า บ คลากรปฏ บ ต งานด วยม นใจ ไม ม ข อผ ดพลาดจากการปฏ บ ต งาน กล มการพยาบาลก าหนดประเด นและเป าหมายการน เทศ ท งด านการบร หารจ ดการด านการบร การพยาบาล เช น การจ ดอ ตราก าล ง การมอบหมายงาน การจ ดการส งแวดล อม และ ด านคล น กท หน างาน เช น ท กษะการประเม น ป ญหาภาวะฉ กเฉ นของผ ป วย และการแก ไขป ญหาผ ป วยได อย างถ กต องเหมาะสม ผลการประเม นระบบการน เทศ ก าก บด แลปฏ บ ต การทางการพยาบาล พบว า ม แผนการน เทศ ท ช ดเจน ข อ ร องเร ยนการบร การพยาบาลลดลง ม ผลล พธ ทางการพยาบาลท ด ข น บทเร ยนเก ยวก บการส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพและความปลอดภ ย ม การก าหนดเป าหมายในการพ ฒนาค ณภาพ ก าหนดความปลอดภ ยเป นเข มม งในการพ ฒนา ให ท กหน วยงานม การประก นค ณภาพการพยาบาล ตามบร บทของหน วยงาน การบร หารความเส ยงและความปลอดภ ยกล มการพยาบาลม นโยบายให บ คลากรท กคนม หน าท ค นหาและจ ดการ ความเส ยงเบ องต น ท กหน วยงานม การค นหาและจ ดท าบ ญช ความเส ยงว เคราะห และจ ดท ามาตรการป องก นคว าม เส ยงท ส าค ญท กเหต การณ ท เก ดข นท กหน วยงานจะม บ ญช ความเส ยง 2 บ ญช ค อบ ญช ความเส ยงท เก ดข นใน หน วยงานของตนเองและบ ญช ความเส ยงท เก ดจากการว เคราะห คาดการณ ท งCommon Clinical Risk,Specific Clinical Risk และ Non Clinical Risk และย งม การกระต นให ท กคนค นหาและรายงานความเส ยงพบว าท ก หน วยงานในกล มการพยาบาลม การรายงานความเส ยง และพบว าระด บความเส ยงประเภท Near Missเพ มข น และ เจ าหน าท สามารถประเม นโปรแกรมความเส ยงและระด บความร นแรงได เพ มข น ความเส ยงระด บ G,H,I ม การท า RCA และ CQI 100% กล มการพยาบาลปฏ บ ต ตามมาตรการ Patient Safety Goals ของโรงพยาบาลอย างเคร งคร ดเช นการบ งช ผ ป วยให ถ กต องพบว าไม พบอ บ ต การณ ร กษาผ ดคน แต ย งม อ บ ต การณ บ ตรผ ดคนในแผนกผ ป วยนอกและอ บ ต การณ การ ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 15

16 เฝ าระว งการต ดเช อในโรงพยาบาลเฝ าระว งผ ป วยท เข าร บบร การเป นผ ป วยในแบบTargeted Surveillance (Unit direct, Priority direct) พบอ ตราการต ดเช อในโรงพยาบาลและท า post discharge Surveillance ในผ ป วยส ต นร เวชท ม แผลEpisiotomy ม การเฝ าระว งการต ดเช อและการบาดเจ บจากการ ท างานของบ คลากรอย างต อเน องพบว าในป 2554 ม การต ดเช อว ณโรคจากการท างาน 1 ราย ป 2555 เป น เจ าหน าท หอผ ป วยในต ดอ ส กอ ใส 2 ราย ม การเฝ าระว งและต ดตามต วช ว ดเช น การพล ดตกหกล มม การประเม นผ ป วยท เส ยงต อการพล ดตกหก ล มในแผนกผ ป วยใน ป 2554 พบว า ม ผ ป วยเส ยงต อการพล ดตกหกล ม 339 ราย จากการเฝ าระว ง พบว า ย งม การพล ดตกหกล ม 2 ราย ในป 2555 ไม ม ผ ป วยพล ดตกหกล ม บทเร ยนเก ยวก บการส งเสร มการใช กระบวนการพยาบาล: กล มการพยาบาล ม นโยบายช ดเจนส งเสร มการใช กระบวนการพยาบาล ม การอบรมให ความร แก พยาบาลในเร อง การใช กระบวนการพยาบาลและการบ นท กทางการพยาบาล 100% ม การน เทศค ณภาพการด แลผ ป วย และค ณภาพ การใช กระบวนการพยาบาลและการบ นท กทางการพยาบาล ม การประเม นการใช กระบวนการพยาบาลมาอย าง ต อเน องแต ผลการประเม นเจ าหน าท ท กหน วยงานใช บ นท กทางการพยาบาลครบถ วน ประส ทธ ภาพการบ นท กจากการ ประเม นของภายนอก 76% (ป 2556) บทเร ยนเก ยวก บการส งเสร มการต ดส นใจทางคล น กและการใช เทคโนโลย ท เหมาะสม: กล มการพยาบาลส งเสร มให หน วยงานใช มาตรฐานการพยาบาล/CPG มาใช ในการปฏ บ ต งาน เช น Pain management การป องก นแผลกดท บ การวางแผนจ าหน ายผ ป วยโรคเร อร งเช นเ บาหวาน,ความด นโลห ตส ง เป นต น บทเร ยนเก ยวก บการควบค มด แลบ คลากรท อย ระหว างการฝ กอบรมหร อม ค ณว ฒ ต ากว าเกณฑ : กล มการพยาบาล ก าหนดนโยบายในการควบค มด แลบ คลากรท อย ระหว างการฝ กอบรมหร อม ค ณว ฒ ต ากว า เกณฑ โดยจะต องปฏ บ ต หน าท ภายใต การก าก บด แลของพยาบาลว ชาช พท ม ค ณสมบ ต ครบตามเกณฑ ม การ ปฐมน เทศ ก อนปฏ บ ต งาน หน วยงานจ ดให ม พยาบาลพ เล ยงในการฝ กปฏ บ ต งาน และควบค มก าก บโดยห วหน าหอ ผ ป วย/ห วหน างาน รายงานการด าเน นการต อห วหน าพยาบาลและต นส งก ดของผ บ นท ก บทเร ยนเก ยวก บการจ ดการความร และการส งเสร มการว จ ย กล มการพยาบาลม การสน บสน นให บ คลากรท าการว จ ยโดยท าแผนขอใช งบประมาณท กป และส งเสร มให เข าอบรม การท าว จ ยแบบ R2R ม ผ เข าอบรมในป 2555 จ านวน 21 คน ม ผลงานว จ ย 7 เร องในป 2556 ท กหน วยงานเข า อบรมและม ผลงานว จ ย จ านวน 12 เร อง และได ร บรางว ลระด บจ งหว ด 3 เร อง ม การส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร ในหน วยงาน/นอกหน วยงาน การแลกเปล ยนเร ยนร ก บท มสหสาขาว ชาช พ เช นความปลอดภ ยในการบร หารยา, การด แลผ ป วยเฉพาะโรค, การวางแผนการจ าหน ายผ ป วย,การป องก นและ ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 16

17 ควบค มการต ดเช อในโรงพยาบาล,การจ ดบร การการแพทย ฉ กเฉ น,การด แลผ ป วยว ณโรคโดยการน าเสนอผลงาน มาจ ด KM ร วมก บถอดบทเร ยนเพ อให เข าไปศ กษาได ภายหล ง ส งเสร มให ผ ปฏ บ ต งานเข ยนเร องเล าความประท บใจในป และ 2556 ม ผ เข ยนเร องเล าจ านวน 33, 20,27 เร องตามล าด บ ปฏ บ ต การพยาบาล ผลการศ กษาเก ยวก บการใช กระบวนการพยาบาล: ม การออกแบบระบบท เอ อต อการใช กระบวนการพยาบาล แต ส งท ย งเป นป ญหาค อ การน เทศเช งคล น กท ข างเต ยง ของห วหน าหอผ ป วย บ คลากร ระด บห วหน าเวร Competency ทางคล น กของพยาบาลผ ปฏ บ ต งานย งไม เพ ยงพอ ในบางประเด นของการพยาบาล ผลการศ กษาเก ยวก บส ทธ ผ ป วยและจร ยธรรมว ชาช พ : จากการส มถามผ ร บบร การแผนกผ ป วยนอกอย างไม ม แบบแผนจ านวน 100 รายในเด อนพฤษภาคม 2556 พบว า พยาบาลได ท าตามประกาศส ทธ ท ต ดไว 82 % บ คลากรม ความร ให บร การโดยค าน งถ งส ทธ ผ ป วย และจร ยธรรมว ชาช พเน นการให ข อม ลผ ป วยและญาต การร กษาความล บของผ ป วย การ Identify ผ ป วย การต ดบ ตร ID Card ของเจ าหน าท ม นโยบายว ธ ปฏ บ ต ท ช ดเจน ม การทบทวนกระบวนการด แลผ ป วยร วมก บสหสาขาว ชาช พ ในการพ ฒนาระบบเพ อจ ดบร การให ผ ป วยอย าง เหมาะสม ผ ใช บร การพ งพอใจ ข อร องเร ยนเก ยวก บส ทธ และจร ยธรรมลดลง เช น - ระบบการด แลเด กทารกแรกเก ด ให ได ร บการแจ งเก ด และม การประเม นความพร อมของบ ดามารดาเด กเม อ กล บบ าน - ระบบบร การ Fast track เพ อให ผ ป วยเข าถ งบร การได เร ว และลดความเส ยงท อาจเก ดก บผ ป วยได เช น ใน ผ ป วย MI ผ ป วย Stroke - การจ ดส งแวดล อมท เอ อต อผ ส งอาย ผ พ การ และการจ ดระบบด แลผ ป วยระยะส ดท าย - ระบบ OSCC และระบบการช วยเหล อเย ยวยา เม อผ ใช บร การได ร บผลกระทบจากการบร การทางการแพทย ผลการศ กษาเก ยวก บการใช ข อม ลว ชาการและมาตรฐานว ชาช พ: ท กหน วยงานในความร บผ ดชอบของกล มการฯ ให การพยาบาลผ ป วยตามมาตรฐานว ชาช พ ม การ ว ด ต ดตาม ประเม นผล โดยการท า Nursing Audit โดยการประเม นภายในหน วยงานท กเด อน และพ ฒนาค ณภาพอย าง ต อเน อง และประเม นซ าโดยกรรมการกลาง กระต นให เก ดการยกระด บการพ ฒนา ม การใช กระบวนการพยาบาลในการด แลผ ร บบร การและครอบคร ว ครอบคล มองค รวม 4 ม ต และม การประก น ค ณภาพโดยใช PDCA / 10 steps รวมท งม การต ดตามต วช ว ดค ณภาพการบร การพยาบาล และให ข อม ลย อนกล บ แก หอผ ป วย/หน วยงาน เป นระยะๆ เพ อหาโอกาสในการพ ฒนาอย างต อเน อง ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 17

II-1 การบร หารความเส ยง ความปลอดภ ย และค ณภาพ เป าหมาย/ประเด นค ณภาพท สาค ญ: ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

II-1 การบร หารความเส ยง ความปลอดภ ย และค ณภาพ เป าหมาย/ประเด นค ณภาพท สาค ญ: ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 II-1 การบร หารความเส ยง ความปลอดภ ย และค ณภาพ เป าหมาย/ประเด นค ณภาพท สาค ญ: ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 ระด บความสาเร จในการ ระด บ 3 - - - - 3 3 3 ดาเน นงานบร หารความ เส

More information

ค ม อปฏ บ ต งานพยาบาลว ชาช พ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตำาบล

ค ม อปฏ บ ต งานพยาบาลว ชาช พ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตำาบล พยาบาลว ชาช พ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตำาบล พ.ศ. 2556 พยาบาลว ชาช พ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตำาบล พ.ศ. 2556 พยาบาลว ชาช พโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต ำบล บรรณาธ การ: ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ ดร.ว จ ตร ศร ส พรรณ

More information

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา เฉล มพรรณ เมฆลอย พร บ ญม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข ก ค าน า ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน

More information

ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย

ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย กองแผนงาน 14 ต ลาคม 2557 สารบ ญ ส วนท 1 นโยบาย 1 นโยบายร ฐบาลของคณะร ฐมนตร พลเอกประย ทธ จ นทร โอชานายกร ฐมนตร 2 หน า นโยบายกระทรวงสาธารณส ข 3 นโยบายและมาตรการการส

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 9 1 การพ ฒนาส ขภาพ ตามกล มว ย 2 การพ ฒนาระบบและ จ ดระบบบร การฯ

More information

แนวทางการจ ดการเพ อพ ฒนาทร พยากรบ คคลทางการพยาบาล

แนวทางการจ ดการเพ อพ ฒนาทร พยากรบ คคลทางการพยาบาล แนวทางการจ ดการเพ อพ ฒนาทร พยากรบ คคลทางการพยาบาล อ มภา ศราร ชต น กว ชาการพยาบาลช านาญการ ส าน กการพยาบาล การพ ฒนาบ คลากร เป นบทบาทท ส าค ญของผ บร หารการพยาบาล เน องจากบ คลากรพยาบาลเป น ทร พยากรท ส าค

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บปร บปร ง ว นท 30 ก นยายน 2557) ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ประจาป

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

ย ทธศาสตร เป าหมาย และต วช ว ด กระทรวงสาธารณส ข ประจาป พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร เป าหมาย และต วช ว ด กระทรวงสาธารณส ข ประจาป พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร เป าหมาย และต วช ว ด กระทรวงสาธารณส ข ประจาป พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข ว นท 26 ก นยายน 2557 คำนำ ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข ได กาหนดให ม การบ รณาการย ทธศาสตร กระทรวงสาธารณส ข โดยจ

More information

การจ ดการความร และส งเคราะห แนวทางปฏ บ ต ของโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตำบล: การจ ดการระบบการด แลผ ป วยโรคเร อร ง กรณ เบาหวานและความด นโลห ตส ง

การจ ดการความร และส งเคราะห แนวทางปฏ บ ต ของโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตำบล: การจ ดการระบบการด แลผ ป วยโรคเร อร ง กรณ เบาหวานและความด นโลห ตส ง การจ ดการความร และส งเคราะห แนวทางปฏ บ ต ของโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตำบล: การจ ดการระบบการด แลผ ป วยโรคเร อร ง กรณ เบาหวานและความด นโลห ตส ง การจ ดการความร และส งเคราะห แนวทางปฏ บ ต ของโรงพยาบาลส งเสร มส

More information

ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง

ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง เสนอ คณะผ ตรวจราชการและน เทศงาน กระทรวงสาธารณส ข รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 ระหว างว นท 17 19 ก มภาพ นธ 2558 สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส

More information

กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว

กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล 2557 ก รมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ได ด าเน นการในการแก ไขและป องก นป ญหาส งแวดล อม โดยให การสน

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

แนวทางการด าเน นงานอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย ป 2557

แนวทางการด าเน นงานอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย ป 2557 - 1 แนวทางการด าเน นงานอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย ป 2557 การด าเน นงานอนาม ยส งแวดล อมของประเทศไทย เป นไปตามกฎหมายท ส าค ญ ค อ พระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 และพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะอน กรรมการพ ฒนาและร บรองหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สภาการพยาบาล 8 เมษายน 2552 ก ค าน า ในป จจ บ นน ป ญหาส ขภาพของประชาชนไทย ม ความซ บซ อนมากข น ต องอาศ ยความก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ คณะทำงำนจ ดทำแผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป โรงพยำบำลตำรวจ บทน ำ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลต ารวจ จ ดท าข นด วยความสอดคล องและ เช อมโยงก บย ทธศาสตร

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข

แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข แนวทางการดำเน นงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภ ย กายใจเป นส ข ท ปร กษา 1. ดร.นายแพทย พรเทพ ศ ร วนาร งสรรค อธ บด กรมควบค มโรค 2. นายแพทย นพพร

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ

การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ โรงพยาบาล 1. นโยบายด านทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร งม

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของกรมตรวจบ ญช สหกรณ

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของกรมตรวจบ ญช สหกรณ การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ของกรมตรวจบ ญช สหกรณ กรมตรวจบ ญช สหกรณ กล มพ ฒนาระบบบร หาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ธ นวาคม ๒๕๕๔ กรมตรวจบ ญช สหกรณ รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ

More information

รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ

รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ 40 รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ ************************ ย ทธศาสตร การพ ฒนาท ๑ พ ฒนาและส งเสร มส ขภาพ

More information

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร บ นท กข อความ ส วนราชการ โรงพยาบาลท าใหม อ าเภอท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร เร อง ขออน

More information

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556

รายงานการประเม นผล การด าเน นงานตามนโยบายการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 รายงานการประเม นผล การด าเน นงานการปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ... 2556 กองแผนงาน กรมราชท ณฑ รายงานการประเม นผล การด าเน นงาน การปฏ บ ต งานราชท ณฑ ของอธ บด กรมราชท ณฑ ประจาปงบประมาณ

More information