ละ 10% > 80% 57% (เก ด 42 คร ง 24 แก ไข) 1 NA 6

Size: px
Start display at page:

Download "ละ 10% > 80% 57% (เก ด 42 คร ง 24 แก ไข) 1 NA 6"

Transcription

1 II-1 การบร หารความเส ยง ความปลอดภ ย และค ณภาพ เป าหมาย/ประเด นค ณภาพท ส าค ญ: ผ ร บบร การและผ ให บร การ ม ความปลอดภ ย ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย จ านวนอ บ ต การณ ความเส ยง ท ได ร บรายงาน เพ มข นร อย ละ 10% ,808 ความเส ยงระด บ E-I ท งหมด/ ได ร บการแก ไข การรายงานอ บ ต การณ ความ เส ยง Near Miss ร อยละของอ บ ต การณ ความ เส ยงท ได ร บการแก ไขอย าง เป นระบบและท นเวลา จ านวน CQI นว ตกรรม R to R Story telling 100% 14/14 9/9 7/7 8/8 6/6 เพ มข นร อย ละ 10% > 80% 57% (เก ด 42 คร ง 24 แก ไข) 1 เร อง / 1 หน วยงาน 8 เร อง 1 เร อง / 1 หน วยงาน 1 เร อง / คน NA % (เก ด 151 คร ง 90 แก ไข) % (เก ด 520 คร ง 327 แก ไข) % (เก ด 756 คร ง 746 แก ไข) % (เก ด 5,808 คร ง 5,734 แก ไข) จ านวนผลงานท น าเสนอใน เวท ต างๆ ระด บจ งหว ด ระด บเขต ระด บประเทศ 1 คร ง/ป ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 1

2 ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย จ านวนผลงานท ได ร บรางว ล ระด บจ งหว ด ระด บเขต ระด บประเทศ 100 % บร บท: ระบบบร หารจ ดการความเส ยง ความปลอดภ ยและค ณภาพของโรงพยาบาลอ าวล ก เน นการตรวจจ บ ป ญหาและการแก ไขป ญหาได อย างรวดเร ว ควบค มความเส ยหายและความส ญเส ยได โดยส งเสร มให ผ ปฏ บ ต งาน รายงานเหต การณ Near Miss เพ มข น เหต การณ ไม พ งประสงค ท กเหต การณ ม การว เคราะห หาสาเหต ท แท จร ง หน วยงานหร อผ รายงานเหต การณ ร บร ถ งการตอบสนองของการแก ป ญหา ส งเสร มให ม นว ตกรรมบร การส ขภาพ การส งเสร มงานว จ ยก บการพ ฒนางานประจ า (R to R) และเน นค ณภาพของผลงานสามารถน าเสนอต อองค กร ภายนอกได ความเส ยงส าค ญ: 1) Specific Clinical Risk ค อ 1.ภาวะHypo/Hyper glycemia ในผ ป วยโรคเบาหวาน2.การเส ยช ว ตและ ท พพล ภาพของผ ป วยโรคหลอดเล อดสมอง Stroke 3.DHF Death 2) General Clinical Risk ค อ 1.การฟ องร องเร ยกค าเส ยหายของผ ร บบร การ 2.การต ดเช อในโรงพยาบาล 3. ความคลาดเคล อนทางยา (Medication Error) 3) Common Risk ค อ ระบบบ าบ ดน าเส ยท ขาดประส ทธ ภาพ กระบวนการ: บ คลากรของโรงพยาบาลและท มน าต างๆ ท าการค นหาความเส ยงจากกระบวนการปฏ บ ต งาน ประจ าว น อ บ ต การณ ความเส ยง, กล องร บฟ งความค ดเห น, การRound, การทบทวน 12 ก จกรรม, ข อเสนอแนะ, การตรวจสอบภายใน ประเม นระด บความร นแรง แก ไข ทบทวนเบ องต นหาแนวทางป องก นและแก ไข รายงานเข า ส คณะกรรมการบร หารจ ดการความเส ยง เพ อส งประเด นท ต องได ร บการแก ไขระด บท มบร หารจ ดการความเส ยง ไปย งท มน าหร อหน วยงานท เก ยวข อง ต ดตามผลการทบทวนแก ไข แจ งผ เก ยวข องและเฝ าระว งความเส ยงไม ให เก ดซ า การสน บสน นจากผ น าและการเช อมโยง บทเร ยนเก ยวก บการสน บสน นและต ดตามการพ ฒนาค ณภาพโดยผ น าระด บส ง: ประเด นค ณภาพในการท ท มน าให ความส าค ญ ได แก Patient Safety Goal, Health promotion, Good ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 2

3 practice, 3P, PDCA, R to R ท าให กระบวนการค ณภาพด ารงอย ในองค กร ผ น าสน บสน นให บ คลากรได ร บการฝ กอบรม, ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ท เก ยวข องก บการพ ฒนา ค ณภาพ เข าร วมก จกรรมค ณภาพขององค กรภาคร ฐและเอกชน ผ น าส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรได ร วมส งผลงานเข าร วมการประกวดในเวท ต างๆ ท งในและนอก องค กรเป นการกระต นให เก ดการพ ฒนา ให รางว ลแก บ คลากรและหน วยงานท ม ผลงานพ ฒนาค ณภาพตามเกณฑ ท ก าหนด บทเร ยนในการเช อมโยงระบบบร การความปลอดภ ย ความเส ยง ค ณภาพ รวมท งแผนกลย ทธ : ผ อ านวยการประกาศนโยบายการให บร การท ม งเน นความปลอดภ ยโดยย ดหล ก Patient Safety Goals ม ย ทธศาสตร ท เก ยวข อง ได แก แผนกลย ทธ โรงพยาบาลม งเน นค ณภาพการด แลผ ป วยโดยเช อมโยงก บ โปรแกรมการบร หารจ ดการความเส ยง,การพ ฒนานว ตกรรมส ความเป นเล ศท สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ ของโรงพยาบาล,การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการให ม ข ดสมรรถนะส งซ งม แผนปฏ บ ต การความเส ยงแบบ บ รณาการไว ด วย การเช อมโยงย ทธศาสตร ท าให เก ดการปฏ บ ต ลงหน วยงานในท ศทางเด ยวก น เช น การก าหนดCQI, แนวทาง ปฏ บ ต,นว ตกรรมหร อ R to R เป นต วช ว ดจากแผนย ทธศาสตร ในการข บเคล อนผลงานค ณภาพในแต ละ หน วยงานและส งเสร มให บ คลากรม นว ตกรรม,CQI และR to R ในงานท าให เก ดการพ ฒนาอย างต อเน องเช น การพ ฒนาระบบการด แลผ ป วยเบาหวานของคล น กเร อร ง, การพ ฒนาระบบการด แลผ ป วยหลอดเล อดสมอง, การพ ฒนาระบบการด แลผ ป วยไข เล อดออก, การเฝ าระว ง PPHของหน วยงานห องคลอด, การพ ฒนาระบบ EMS ของหน วยงานER, ความครอบคล มของบ นท กทางการพยาบาลของหน วยงานผ ป วยใน, และCQIระบบ ก าซทางการแพทย เป นต น การท างานเป นท ม บทเร ยนเก ยวก บการก าก บด แลท ศทางของการพ ฒนาโดยท มน าทางคล น ก/ท มน าของระบบงาน: ท มน าต ดตามป ญหาและการด าเน นงานของหน วยงานท กส ปดาห ในวาระการประช ม Tuesday Briefและม การ ต ดตามการพ ฒนาของท มเด อนละ 1 คร ง ทบทวนเหต การณ ส าค ญท กเหต การณ ท กส ปดาห กรณ เป น เหต การณ ท ม ผลกระทบร นแรงจะเพ มวาระการต ดตาม และให ความช วยเหล อในประเด นท ม ความท าทาย ท า ให ป ญหาต างๆได ร บการแก ไข เช น กรณ เก ดการฟ องร องเหต การณ การเส ยช ว ตของผ ป วยอ บ ต เหต, การจ ด คณะท างาน (War Room) เพ อค ดกรอง,สอบสวน,แก ไขและต ดตามกรณ เก ดเหต ต องสงส ยว าม การอ บ ต ซ าของ โรคคอต บ ท มน าระด บกลางท าหน าท ด แลภาพรวมของการพ ฒนาแต ละมาตรฐาน ม ท มด แลด านคล น กแบ งตามคล น ก พ เศษต างๆ เช น โรคว ณโรค,ไข เล อดออก, โรคเบาหวาน,Stroke, MCH และม ท มน าเฉพาะด านส าหร บงาน เช น IC, ENV, IM, PTC, PCT, เคร องม อทางการแพทย ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 3

4 ม ท มต ดตามเฉพาะเร อง ซ งม การก าหนดแนวทางการด แลผ ป วยให เป นไปตามมาตรฐานเด ยวก น เช น การท า CPG 5โรค ประกอบด วย โรคเบาหวาน โรคว ณโรค โรคเอดส ไข เล อดออก และงานอนาม ยแม และเด ก ม ท มในการค นหาความเส ยงเช งร กประกอบด วยท มน าต างๆ เช น การRound ENV ท าให เก ดการปร บปร ง ระบบการจ ดการขยะ, การประช มท มน าโดยการน าความเส ยงท เก ดก บโรงพยาบาลอ นน ามาเป นมาตรการ ป องก น เช น การก าหนดแนวทางการใช High Alert Drug, การท าMed Reconcile การเย ยมส ารวจของท มน าต างๆ เช น ท มIC ในหน วยงานต างๆท กเด อนหล งการประช ม IC เพ อประเม นความ ถ กต องของการการปฏ บ ต ตามแนวทางต างๆในการป องก นและควบค มการต ดเช อ บทเร ยนจากการใช เคร องม อประเม นตนเองต างๆ: จากการต ดตามการรายงานอ บ ต การณ ของหน วยงานและท มต างๆ พบว ารายงานอ บ ต การณ ม แนวโน ม เพ มข นเร อยๆ ต งแต ป 2552 เน องจากม การต ดตาม การให ข อเสนอแนะกบหน วยงาน ประสานงานก บท มน า และท มคร อมสายงานต างๆปร บแบบฟอร มรายงานให เข าใจง าย สะดวกต อการรายงาน ใช ว ธ การประเม นท หลากหลาย เช น การประเม นมาตรฐาน HA Scoring ท าให เร ยนร การสร างผลล พธ ท ด, การเย ยมส ารวจโดยองค กรภายนอก, การRound โดยท มน าและห วหน างาน กระต นให เก ดการต นต วของ หน วยงาน, การใช แบบส ารวจ, การประเม นและปร บปร งงานประจ าจากต วช ว ดและความเส ยง, การใช Service ProfileและHospital Profile ท เน นการว เคราะห ผลล พธ และการพ ฒนา การเช อมโยงการพ ฒนาโดยรวม ระบบบร หารความเส ยงและความปลอดภ ย การบ รณาการระบบท เก ยวข องก บการบร หารความเส ยง: ใช ระบบสารสนเทศเข ามาช วยในการต ดตามและรายงานผล ต ดตามโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยงและ เช อมโยงก บท มน าท เก ยวข อง ม คณะอน กรรมการบร หารความเส ยงเป นต วแทนท กหน วยงานท ช วยด แลงาน ความเส ยง ม การสร ปข อม ลความเส ยงท ได ร บจากช องทางต างๆจ ดเข าโปรแกรมความเส ยงจากเด ม 8 โปรแกรมและปร บ เป น โปรแกรมความเส ยง ท มร บผ ดชอบ 1. ความเส ยงด านความปลอดภ ยผ ร บบร การ 2. ความเส ยงด านการป องก นและควบค มการต ดเช อ 3. ความเส ยงด านส งแวดล อม ความปลอดภ ยจากโครงสร างและอาช วอนาม ย 4. ความเส ยงด านคล น ก(กระบวนการด แลผ ป วย) 5. ความเส ยงด านเคร องม ออ ปกรณ 6. ความเส ยงด านส ทธ ผ ป วยจร ยธรรมและกฎหมาย 7. ความเส ยงด านการเง น ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 4 PCT IC ENV PCT ENV ท มท เก ยวข อง ท มท เก ยวข อง

5 8. ความเส ยงด านการใช ทร พยากร ENVท มท เก ยวข อง 9. ความเส ยงด านข อร องเร ยนของผ ร บบร การ ท มท เก ยวข อง 10. ความเส ยงด านระบบเวชระเบ ยน IM 11. กระบวนการส งตรวจทางห องปฏ บ ต การและร งส ร กษา ท มท เก ยวข อง 12. ความเส ยงด านระบบยา PTC 13. ความเส ยงด านความปลอดภ ยของเจ าหน าท และอาช วอนาม ย IC ม การสร ปและว เคราะห ข อม ลและประสานให ท มท เก ยวข องทบทวน แก ไขโดยรายงานเอกสารทบทวน ย อนกล บมาท RM เด อนละคร ง ท าให บ คลากรได ร บทราบแนวทางการแก ไขท รวดเร ว สามารถปฏ บ ต ในส วนท เก ยวข องได ถ กต อง บทเร ยนในการร บร รายงานอ บ ต การณ /การส งเสร มรายงานท สมบ รณ : ใช ระบบสารสนเทศในการเช อมโยงข อม ลรายงานอ บ ต การณ ระหว างหน วยงาน ท มน า ท มบร หารความเส ยง ช องทางการรายงานเหต การณ ส าหร บเหต การณ ไม พ งประสงค เพ อการแก ไขอย างท นท วงท และอย าง เหมาะสม ส งเสร มให หน วยงานประเม นความร นแรง ประเภทเหต การณ และความเส ยงของเหต การณ ในการ ประช มบร หารความเส ยงของหน วยงานและประช ม Aoluk HA Forum ประจ าป ต ดตามก าก บโดยคณะ กรรมการบร หารจ ดการความเส ยง จ านวนรายงานอ บ ต การณ ม แนวโน มเพ มข น เน องจากเจ าหน าท และท มต างๆม ความเข าใจช ดเจนว าส งใด เป นความเส ยงและสามารถรายงานในร ปแบบท ง ายได อย างไร โดยความเส ยงท ท มรายงานมากข น ได แก การทบทวนเวชระเบ ยนจากท ไม เคยรายงาน แต เม อม การท าการ RM Round ร วมก บท มน าต างๆจ งม การท า ความเข าใจและม การรายงานความเส ยงท พบจากเร องต างๆส ระบบบร หารความเส ยงมากข น ร อยละของอ บ ต การณ ท ได ร บการแก ไขท นเวลาต งแต ป 2552 ม แนวโน มลดลง เน องจากม การรายงาน อ บ ต การณ เข ามาส ระบบมากข น ซ งท มบร หารความเส ยงได ส งไปให ท มท เก ยวข องทบทวน แก ไข เน อง จ านวนอ บ ต การณ ท แต ละท มได ร บมากข น ท าให แต ละท มต องจ ดล าด บอ บ ต การณ ท ม ความร นแรงหร อส าค ญ มาทบทวนก อนตามบ ญช ความเส ยงของท ม ความเส ยงท ได ร บการแก ไขท นเวลาจ งม ส ดส วนลดลง อ บ ต การณ ท ส าค ญค อระด บ E-I ย งได ร บการแก ไขท นเวลาท กเหต การณ ม การพ ฒนาระบบข อม ลความเส ยงเพ อส อสารก บท กหน วยงาน/ท มผ านทางท ประช มระด บหน วยงาน ท ม คร อมสายงาน คณะกรรมการบร หารและท มน า เพ อสะท อนกล บข อม ลการรายงานและการแก ไข ก าหนด แนวทางการป องก นความเส ยงไม ให เก ดซ าในหน วยงานอ น เช น การแจ งแนวทางปฏ บ ต ท ได จากการ ทบทวนของท มน าเก ยวก บความเส ยงในการละเม ดส ทธ ผ ป วยผ านส อส งคมออนไลน โดยผ อ านวยก ารผ าน การประช มเจ าหน าท ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 5

6 ต วอย างบทเร ยนการว เคราะห RCA / การก าหนดมาตรการป องก นความเส ยงท ร ดก ม / การใช human factor engineering: ต วอย างบทเร ยนการว เคราะห RCA : กรณ ตกเล อดหล งคลอดจากการว เคราะห สาเหต จากการทบทวน กระบวนการด แลผ คลอดพบว า ระบบการประเม นความเส ยงต อภาวะ การตกเล อดหล งคลอดแรกร บย งไม ครอบคล มป ญหาผ ป วย พ ฒนาระบบการบ นท กการค นหาความเส ยงต งแต แรกร บจนถ งระยะคลอด ผลพบว า ผ ป วยกล มเส ยงต อภาวะตกเล อดหล งคลอดได ร บการประเม นความเส ยงท กรายได พ ฒนาปร บปร งแนวทางกร ประเม นความเส ยงครอบคล มถ งการเฝ าระว งภาวะ Birth Asphyxia ป ญหาปร มาณขยะต ดเช อในป ก โลกร ม/เด อน ท าให ม ความส นเปล องค าน าม นและเพ ม มลพ ษในอากาศจากการเผาขยะ จากการท า RCA พบว าสาเหต เก ดจากพฤต กรรมของบ คลากรในการค ด แยกขยะ, ถ งขยะไม เพ ยงพอและการต ดตามน เทศไม ต อเน อง หล งพ ฒนาพบว า สามารถลดขยะต ดเช อลง เหล อ ก โลกร ม/เด อน ระบบจ ายกลาง พบป ญหาย งไม เป นระบบท ช ดเจน ย งม การล างเคร องม อท หน วยงาน จากการท า RCA พบว า ม พ นท ในการล างไม เพ ยงพอ, ขาดบ คลากร, ขาดเคร องม อสน บสน น ในป 2554 จ งได ปร บปร งระบบ เป น Central Supply เต มร ปแบบ ป ญหาระบบน าเส ยจากโรงพยาบาลไม ผ านมาตรฐานในป 2555 เน องจากระบบน าเส ยไม ได มาตรฐานและไม ม ผ ร บผ ดชอบท ช ดเจน ได ม การปร บปร งโดยการม ผ ร บผ ดชอบช ดเจน, ต ดตามน เทศผ ร บผ ดชอบ ซ งอย ใน ระหว างการด าเน นการ ต วอย างการก าหนดมาตรการป องก นความเส ยงท ร ดก ม : ผ ป วยท ม บ ตรแพ ยาจากโรงพยาบาลอ นให ม การ ลงทะเบ ยนท ห องยาก อนและม การบ นท กในโปรแกรมOS เพ อแจ งเต อนท กคร งในระบบคอมพ วเตอร ท ผ ป วย มาร บบร การ, การก าหนดมาตรการและใช แบบฟอร มในการบ นท กHigh Alert Drug เพ อป องก นความ ผ ดพลาดในการบร หารยาท ม ความเส ยงส ง, การจ ดท ากล องยาEmergency Set ต วอย างการใช Human Factor Engineering : การเข ยนการด าเน นงานของระบบงานท ส าค ญในร ปแผนผ ง เพ อส อสารก บเจ าหน าท, เจ าหน าท ใหม ท กคนต องได ร บการน เทศเก ยวก บโรงพยาบาลโดยเฉพาะระบบ ส าค ญ เช น IC และม ระบบการด แลของพ เล ยง, จ ดท าส ญล กษณ ส อสารการป องก นการแพร กระจายเช อ (Standard Precaution) ผลการประเม นประส ทธ ภาพของการบร หารความเส ยงและการตอบสนองท เก ดข น: ประส ทธ ภาพการรายงานเหต การณ ไม พ งประสงค ม การรายงานเหต การณ ท งหมดตามระบบ เป นรายงาน ด าน คล น ก ระบบยา IC ม จ านวนเพ มข นไม มากน ก ได กระต นหน วยงานให ม การปฏ บ ต ตามข นตอนท ทบทวนและการควบค มโดยห วหน า และว เคราะห RCAร วมก บท มน าท เก ยวข องเพ อหามาตรการท ร ดก ม ป องก นไม ให เก ดเหต การณ ท ร นแรงและซ าเด ม ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 6

7 ประส ทธ ภาพของการบร หารความเส ยงในระด บหน วยงานและภาพรวมโรงพยาบาลจากระบบเฝ าระว ง อ บ ต การณ และRM Round พบโอกาสพ ฒนาในเร องการสร างบรรยากาศท ด ในการรายงาน การทบทวน เหต การณ การร บร ของผ รายงานอ บ ต การณ ถ งการตอบสนองท เก ดข น การลงรายงานท ว เคราะห สมบร ณ รวมถ งการว เคราะห แนวโน มการเก ดความเส ยงและการแก ไขเพ อป ดสถานะความเส ยง ค ณภาพการด แลผ ป วย บทเร ยนในการส งเสร มให ม ก จกรรมทบทวนค ณภาพในงานประจ า: ม การทบทวนค ณภาพด านต วช ว ดความเส ยงเด อนละคร งในการประช มขอ งท มน าต างๆ ม การทบทวน 12 ก จกรรม การตามรอยน าไปส การปร บปร งระบบงานเก ดนว ตกรรม CQIและการว จ ยในงานประจ า (R to R) บทเร ยนในการใช เคร องม อพ ฒนาค ณภาพการด แลผ ป วยท หลากหลาย: ใช ก จกรรมทบทวนค ณภาพเช อมโยงก บระบบการประเม นและพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร ต วอย างบทเร ยนจากการทบทวนท น าไปส การปร บปร งระบบงานท ส าค ญ ก จกรรมทบทวน ระบบงานท เก ดข น - การด แลผ ป วยDM ตาม CPG พบว าม ความแตกต าง ส งผลต อการเข าถ งบร การ -การด แลผ ป วยคลอดโดยใช Tracerช วย พบว าย งม ป ญหาในการเก ดท ม ผลกระทบต อโรงพยาบาลส ง ค อ Death Fetus In Utero, Birth Asphyxia, Post Partum Hemorrhage - การทบทวนผลล พธ การด แลผ ป วยโรคกล ามเน อห วใจ ตายเฉ ยบพล นและStrokeท ม อ บ ต การณ การตายส ง -การด แลผ ป วยไข เล อดออกโดยใช Tracer พบว าการ ด แลผ ป วยโดยเฉพาะผ ป วยเด กย งไม ครอบคล มและขาด การประเม นต ดตาม ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 7 1.การจ ดการร ปแบบการบร การใหม 2.การจ ดการโครงสร างของบ คลากรใหม 3.การพ ฒนาสมรรถนะเฉพาะด าน 1.พ ฒนาศ กยภาพในการด แลมารดาและทารกของ เจ าหน าท ห องคลอด เช น การลดภาวะDelay Detective โดยการม warning Sign ในการด แล และประเม น 2.การพ ฒนางาน MCH ท งเคร อข ายท ม ความ ครอบคล มท งท มและว ธ การท างาน 3.การพ ฒนาสมรรถนะของพยาบาลในรพ.สต.เร อง การฝากครรภ 4.การให ความร ก บช มชน เช น การฝากครรภ ตาม น ด, การค มก าเน ด 1.จ ดท าแบบฟอร มการซ กประว ต 2.การส งต อร วมก บโรงพยาบาลกระบ 1.พ ฒนาศ กยภาพการด แลโดยการจ ดอบรมท กป โดยว ทยากรโรงพยาบาลกระบ 2.ระบบการส งต อร วมก บโรงพยาบาลกระบ

8 - การทบทวนการด แลผ ป วย STROKE โรงพยาบาลม ขอบเขตความสามารถในการด แลน อย 3.ประสานการรายงานการระบาดท รวดเร ว - การด แลร วมก บโรงพยาบาลกระบ / โรงพยาบาล อ าวล ก / บ านผ ป วยได อย างครอบคล ม - การทบทวนการด แลผ ป วยคลอดพบว าม การแบ งพ นท - การจ ดโครงสร างใหม ของห องคลอด การด แลท ล อแหลมต อส ทธ ของผ ป วย กรณ เต ยงนอนตรง ประต ทางเข า - การทบทวนการด แลผ ป วยของหอผ ป วยในพบว าม ผ ป วยท ไม สามารถ Discharge กล บบ านได และท OPD ม กล มผ ป วยท ญาต น ามาแล วท งไว โดยผ ป วยช วยเหล อ ต วเองไม ได - ระบบการด แลต อเน องและเย ยมบ านในกล ม ป ญหาส าค ญ -ระบบก าซทางการแพทย อ าวล กจากการทบทวนพบว า ออกซ เจนท บร การท งผ ป วยในโรงพยาบาลและผ ป วย เร อร งท จ าเป นต องใช ออกซ เจนท บ านย งไม เพ ยงพอ -ปร บปร งและพ ฒนาCQIเป นระบบก าซทาง การแพทย โรงพยาบาลอ าวล ก - การทบทวนระบบการส งต อพบว าโรงพยาบาลย งไม สามารถต ดตามผลการร กษาของโรงพยาบาลท ส งต อ ขาดการประสานต อข อม ลมาอย างต อเน อง - การทบทวนของโรงพยาบาลก ณ เทศบาลขอให ออก หน งส อร บรองการเก ดใหม ย อนหล ง 10 ป แต โรงพยาบาลออกให ไม ได เพราะให เปล ยนช อมารดา โดย สสจ.ให ออกหน งส อได ถ าจ าได 1.ระบบการประสานงานศ นย ส งต อท เด ยวซ ง บร การ 24 ช วโมง 2.กรรมการสน บสน นรถส งต อของโรงพยาบาล 3.ระบบการจ ดการอ ตราก าล งของโรงพยาบาล - การปร บปร งระบบการระบ ต วผ มาคลอดท ใช กล องถ ายแม และล กเก บประว ต ส งผลให ม การ ป องก นท ม ประส ทธ ภาพ ผ ป วยพ งพอใจ ก าหนดผ ป วยกล มเป าหมาย จ ดท า clinical tracer โรคเป าหมาย 5 โรค และก าหนดต วช ว ด(ด จาก SPA IV) ผลการพ ฒนาท ส าค ญ: การพ ฒนากระบวนการบร หารความเส ยงและความปลอดภ ย: พ ฒนาประส ทธ ภาพในการตรวจจ บและแก ไขป ญหา ส งเสร มให การรายงานเหต การณ Near Miss ใน หน วยงาน สะท อนการแก ไขป ญหาให ผ รายงานทราบ ปร บปร งข นตอนการรายงานตามประเภทและความ ร นแรงของเหต การณ เพ อความรวดเร วในการแก ไขและควบค มความส ญเส ย เหต การณ ท ไม พ งประสงค ระด บ E-Iได ร บการรายงานตามระบบ ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 8

9 ต วอย างการพ ฒนากระบวนการบร หารความเส ยง ความปลอดภ ย : 1. นว ตกรรมหน งเด ยวอย รอด ส ดยอดพ ซ ย ส เคร อข ายมห ศจรรย 2. นว ตกรรมท นตกรรมเคร อข าย 3. นว ตกรรมรถเคร อข ายบร การคล งยา พ สด และการขนส งขยะต ดเช อ 4. นว ตกรรม ในร ว นอกร ว มาตรฐานไม แตกต าง 5. Medical Reconcile 6. High Alert Drug 7. ระบบก าซทางการแพทย 8. ระบบการจ ดการขยะ 9. โครงการลดต นท นร วมก บการบ รณาการ 5 ส การพ ฒนาระบบบร หารค ณภาพ: ม ศ นย ค ณภาพเพ อเป นศ นย กลางในการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ พ ฒนาการบร หารคล งเวชภ ณฑ รพ.สต.เคร อข ายอ าเภออ าวล ก การพ ฒนาการพ ฒนาค ณภาพทางคล น ก: พ ฒนาระบบการด แลผ ป วยเบาหวานครบวงจร ม CPG 5 โรคท เป นป ญหาส าค ญของพ นท ได แก โรคเบาหวาน โรคเอดส ไข เล อดออก โรคหลอดเล อด เฉ ยบพล นและอนาม ยแม และเด ก ม การพ ฒนา Clinical Tracer Highlight เช น Clinical Tracer TB ม การพ ฒนาระบบการด แลรายโรค เช น Stroke, HT, Asthma ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 9

10 มาตรฐาน Score ประเด นในแผนการพ ฒนา 1-2 ป ข างหน า 29. การสน บสน นจากผ น า การเช อมโยง 3.5 การส งเสร มให เก ดว ฒนธรรมการเร ยนร พ ฒนาค ณภาพ และประสานงาน อย างต อเน อง 30. การท างานเป นท ม 3.5 พ ฒนาท มศ นย ข อม ลเพ อต ดตามประเม นประส ทธ ภาพ ของท มระบบงานต างๆ 31. การประเม นตนเอง 3 ส งเสร มให หน วยงาน/ท มน าใช งานว จ ยประเม นผล สร างว ฒนธรรมของการประเม นตนเองท หลากหลาย 32. ระบบบร หารความเส ยงและความ 3 ม การประเม นและปร บปร งระบบบร หารความเส ยง สร าง ปลอดภ ย ว ฒนธรรมความปลอดภ ยท เด นช ด 33. การทบทวนการให บร การและการ ด แลผ ป วย (ท แนะน าไว ในบ นไดข น ท 1 ส HA) 34. การพ ฒนาค ณภาพการด แลผ ป วยใน ล กษณะบ รณาการ 3.5 พ ฒนาให เก ด Concurrent monitoring ในระบบงานและ การให ความช วยเหล อของท มน าท นท 3.5 ผสมผสานงานว จ ยก บการพ ฒนาค ณภาพทางคล น ก หร อ R to R ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 10

11 II-2.1 การก าก บด แลว ชาช พด านการพยาบาล เป าหมาย/ประเด นค ณภาพท ส าค ญ: ค ณภาพช ว ต ปลอดภ ย ประส ทธ ภาพ มาตรฐานและจร ยธรรม ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย ประส ทธ ภาพการบร หารการพยาบาล 1.1 ความพ งพอใจในบรรยากาศการท างานของ บ คลากรทางการพยาบาล (%) > หน วยงานม Productivity ตามเกณฑ มาตรฐาน(%) > หน วยงานผ านเกณฑ การประเม นค ณภาพบร การ พยาบาลตามเกณฑ มาตรฐานการพยาบาลใน โรงพยาบาล (%) ระด บ2 1.4 บ คลากรทางการพยาบาล ผ านการประเม นท กษะท จ าเป น(100%) 1.5 จ านวนข อร องเร ยนด านพฤต กรรมบร การของ บ คลากรพยาบาล (คร ง) > ลดลง50% ข อร องเร ยนท ได ร บการตอบสนอง (%) การใช กระบวนการพยาบาล 2.1ร อยละของหน วยงานท น ากระบวนการพยาบาลไปใช (100%) 3. ความปลอดภ ย อ ตราการต ดเช อในโรงพยาบาล (ต อ1,000 ว นนอน) < ประส ทธ ภาพการเฝ าร ะว งการต ดเช อ ใน โรงพยาบาล 3.3 จ านวนคร งการเก ดความคลาดเคล อนจากการ ให เล อด (คร ง) 3.4 อ ตราการเก ดความคลาดเคล อนจากการให ยา ระด บ G,H,I (ต อ 1,000 ว นนอน) (คร ง) >80% ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 11

12 ข อม ล/ต วช ว ด เป า หมาย อ ตราการเก ด UTI (ต อ 1,000 ว นใส สายสวน) < อ ตราการเก ด Phlebitis (คร งต อ 1,000 ว นให IV) < อ ตราการเก ดแผลกดท บระด บ 2-4 (ต อ 1,000 ว น นอน) จ านวนการเก ด พล ดตกหกล ม (คร ง) การบรรเทาจากท กข ทรมาน 4.1 ความพ งพอใจต อการจ ดการความปวดของผ คลอด (%) 5.1ร อยละผ ป วยนอกได ร บร ข อม ลและเข าใจด หล งการ ตรวจร กษา (%) 6.ความสามารถในการด แลตนเอง 6.1อ ตราการกล บมาร กษาซ าด วยโรคเด มภายใน 28ว น (%) 6.2ร อยละผ ป วยเบาหวานท ม ระด บน าตาลในเล อดอย ใน เกณฑ ควบค มได (%) 7. ความพ งพอใจของผ ป วยต อบร การพยาบาล < > NA 4.1 OPD 85 % IPD 85 % บร บท: จ านวนบ คลากรทางการพยาบาล: กล มการพยาบาลเป นองค กรว ชาช พข นตรงต อผ อ านวยการโรงพยาบาล ม ห วหน าพยาบาลเป นผ บร หารส งส ด บร หารงานในร ปคณะกรรมการบร หารกล มการพยาบาล ม บ คลากรท งหมด 93 คน จ าแนกเป น พยาบาลว ชาช พ 52 คน (ข าราชการ 48 คน ล กจ างช วคราว 4 คน ) พยาบาลเทคน ค 1 คน ( ข าราชการ ) พน กงานผ ช วยเหล อ คนไข 26 คน พน กงานเปล 3 คน เจ าหน าท หน วยจ ายกลางและซ กฟอก 4 คน 0 ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 12

13 พยาบาลว ชาช พจบการศ กษาระด บปร ญญาโท 3 คน ผ านการอบรม สาขาเวชปฏ บ ต ท วไป (การร กษาโรค เบ องต น) 26 คน สาขาการสอนในคล น ก 2 คน สาขาการพยาบาลว ส ญญ 1 คน กล มการพยาบาล ม บทบาทหน าท ในการบร หารจ ดการทางการพยาบาล ให ม ประส ทธ ภาพ จ ดบร การพยาบาล แบบองค รวม ครอบคล ม 4 ม ต ท ม ค ณภาพตามมาตรฐานว ชาช พ เช อมโยงการสร างเสร มส ขภาพส ช มชน พ ฒนา ศ กยภาพบ คลากรให ม สมรรถนะในการให บร การด วยค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มการว จ ย/นว ตกรรมและน า ผลการว จ ยมาใช ในการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล นอกจากน ย งสน บสน นการพ ฒนาเคร อข ายบร การส ขภาพ ในอ าเภอและในจ งหว ด งานท อย ในการด แลร บผ ดชอบของกล มการพยาบาล ได แก งานบร การผ ป วยนอกซ งประกอบด วยงานบร การ ห อง ตรวจโรคท วไป คล น กโรคเร อร ง คล น กแยกโรคต ดต อทางเด นหายใจ คล น กส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค คล น กส ขภาพจ ต งานผ ป วยอ บ ต เหต และฉ กเฉ น งานผ ป วยในประกอบด วยงานบร การห องคลอด งานผ ป วยใน หญ ง งานบร การผ ป วยในชาย งานสน บสน นบร การ ได แก งาน IC หน วยจ ายกลาง ซ กฟอก ความสะอาด กระบวนการ: การบร หารการพยาบาล บทเร ยนเก ยวก บการจ ดท มผ บร หาร : ผ บร หารทางการพยาบาลท กระด บเป นพยาบาลว ชาช พ ม ความร ความสามารถและประสบการณเพ ยงพอท งด าน ปฏ บ ต การพยาบาลและด านบร หารการพยาบาลและเป นท ยอมร บของเจ าหน าท ในกล มการพยาบาลและคณะกรรมการ บร หารโรงพยาบาลและหน วยงานอ นๆท เก ยวข องด งน 1. ห วหน าพยาบาลเป นพยาบาลว ชาช พท ม ประสบการณ ผ านการค ดเล อกจากคณะกรรมการบร หารโรงพยาบาล และผ านการเล อกต งจากพยาบาลในกล มการพยาบาล ต งแต ป 2548 ท าให เก ดการยอมร บในกล มพยาบาลผ ปฏ บ ต และคณะกรรมการบร หารของโรงพยาบาล 2. ห วหน างานเป นพยาบาลว ชาช พท ม ประสบการณ ในงานน นๆ/ประสบการณ ในกล มการพยาบาลอย างน อย 5 ป ผ านการค ดจากคณะกรรมการบร หารกล มการพยาบาล เช น ห วหน า OPD จบปร ญญาโทสาขาการบร หารการพยาบาล กล มการพยาบาลม แผนให ห วหน างานท กได เข าร บการอบรมหล กส ตรเฉพาะทางการบร หารการพยาบาล จากการ ประเม นสมรรถนะห วหน างานในป 2552,2553,2554,2555 พบว า ผ ท ม สมรรถนะผ านตามค ามาตรฐานท ก าหนดไว ครบท กเร อง 62%, 71%, 73.15%,89.17% ส วนใหญ ไม ผ านในเร องของการพ ฒนาศ กยภาพคนและภาวะผ น า ห วหน าพยาบาลได จ ดให ม การอบรมและน เทศต ดตามอย างใกล ช ดและมอบหมายให น เทศต ดตามผ ปฏ บ ต งานท าให ห วหน างานม สมรรถตามเกณฑ มาตรฐานเพ มข น 3. ห วหน าเวรต องม ประสบการณ ปฏ บ ต การพยาบาลอย างน อย2ป และผ านการประเม นสมรรถนะตามท ก าหนด - การจ ดท มคณะกรรมการบร หารกล มการพยาบาล ประกอบด วย ห วหน าพยาบาล ห วหน างาน ม การประช ม สม าเสมอท กเด อน ท าให การส อสาร นโยบายส ผ ปฏ บ ต ท วถ ง ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 13

14 บทเร ยนเก ยวก บการจ ดอ ตราก าล ง โดยเฉพาะอย างย งในหน วยงานท ม ความเส ยงส ง หร อขาดแคลนบ คลากร : ม การทบทวนการจ ดอ ตราก าล ง และว เคราะห อ ตราก าล งในแต ละหน วย จากความต องการพยาบาล (Nursing Need) และ Work Load ตามเกณฑ มาตรฐานสภาการพยาบาลและมาตรฐานส าน กการพยาบาล พบว า หน วยงาน ม อ ตราก าล งไม เพ ยงพอ Productivity เฉล ยเก นเกณฑ (ปกต %) ค องานอ บ ต เหต และฉ กเฉ น จ งบร หาร อ ตราก าล ง โดย ม การก าหนดแผนอ ตราก าล งเสร มและอ ตราก าล งส ารองในภาวะว กฤต ม แผนรองร บกรณ เก ด อ บ ต ภ ยหม และจ ดอ ตราก าล งเพ มให ตามเกณฑ งานห องคลอดม ภาระงานน อยกว าเกณฑ ท ก าหนดแต กล มการ พยาบาลจ ดอ ตราก าล งไว รองร บตามเกณฑ มาตรฐานสภาการพยาบาลค อม พยาบาลว ชาช พ/ผ คลอด 2/1 และ มอบหมายงานอ นให เพ มเต มเช นงาน ตรวจครรภ ตรวจหล งคลอด งานตรวจ U/S คล น กนมแม การส งต อผ ป วย และการออกหน วยสน บสน นเคร อข าย และหน วยแพทย เคล อนท ก าหนดให การจ ดอ ตราก าล งในแต ละเวรจะต องม พยาบาลว ชาช พท ม ประสบการณ /ความช านาญส งและผ านเกณฑ ประเม นห วหน าเวรเป นห วหน าเวรเพ อให ด แลน เทศก าก บท มปฏ บ ต งานได อย างม ค ณภาพโดยกรณ เจ าหน าท ใหม หม นเว ยนและผ านการสอน 2 ป ส งให เป นห วหน าท มจร งได หากย ายมาให หม นเว ยนงาน 1 เด อน ฝ กเป นห วหน า เวรจนกระท งให เป นห วหน าเวรในเวลา 3 เด อน พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะตามภาระงานท มอบหมายให ม การประเม นท กษะท จ าเป นแก ผ ปฏ บ ต งานและพ ฒนา ให ม ความเช ยวชาญเฉพาะเช นพยาบาล ER ท กคนสามารถท า EKG และแปลผลได พยาบาลท กคนสามารถช วย ฟ นค นช พข นส งได เป นอย างด และในหน วยงานท วไปม ท กษะ CPR พ นฐานได หมดท กคน ห วหน างาน /ห วหน าหอผ ป วย / เป นผ ประเม นม การประเม นความเพ ยงพอของการจ ดอ ตราก าล ง ในแต ละว น ประเม นท กษะในการปฏ บ ต การพยาบาลของเจ าหน าท ในงาน บทเร ยนเก ยวก บการก าก บด แลมาตรฐานและจร ยธรรมว ชาช พ ม นโยบายให หน วยงานทางการพยาบาลพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล โดยใช เกณฑ มาตรฐานการพยาบาลใน โรงพยาบาล และตามมาตรฐานว ชาช พของสภาการพยาบาล ม การก าก บด แลมาตรฐานและจร ยธรรมว ชาช พ โดยคณะกรรมการบร หารกล มการพยาบาลให พยาบาลท กคน ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณว ชาช พ ให การพยาบาลตามขอบเขตและข อจ าก ดของสภาพยาบาล ม การประเม น จร ยธรรมพยาบาลท กป โดยให พยาบาลท กคนประเม นตนเองและห วหน างานประเม นผ ใต บ งค บบ ญชาพบว าการ ประเม นตนเองของพยาบาลท กระด บส งกว าการประเม นโดยห วหน างาน เป นส วนใหญ ม เพ ยง20%ท ประเม น ตรงก นและม เพ ยง 6% ท ประเม นตนเองต ากว าห วหน างานประเม นและพบว าผ ท ประเม นตนเองต าสามารถท างาน ได ด กว าผ ท ประเม นตนเองส ง ม การทบทวนข อร องเร ยนการปฏ บ ต การพยาบาลของพยาบาลสม าเสมอท ก 2 เด อน ข อร องเร ยนส วนใหญ เป นข อ ร องเร ยนด านพฤต กรรมพยาบาล เช นพ ดไม เพราะ ไม สนใจผ ใช บร การ ส วนข อร องเร ยนด านจร ยธรรมพบว าในป 2555 ม ข อร องเร ยนเร องการละเม ดส ทธ 1 คร ง เร องต ดส นใจร กษาแล วให ผ ป วยกล บบ านโดยไม ได พบแพทย กล ม ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 14

15 การพยาบาลได ม การสอบหาข อเท จจร งพบว าเป นความจร งจ งได ต กเต อนและภาคท ณฑ ไว และม การน เทศต ดตาม สม าเสมอและต ดค าประกาศส ทธ ไว ให ผ ป วยเห นช ดเจนม การประกาศเส ยงตามสายให ผ ร บบร การได ร บทราบส ทธ ของตนเองในป 2556 ไม พบการละเม ดส ทธ ผ ป วย บทเร ยนเก ยวก บการน เทศ ก าก บด แลปฏ บ ต การทางการพยาบาล ม การก าก บการน เทศต ดตามการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ทางการพยาบาลท กระด บองค กรพยาบาลได สอบถาม ความต องการจากผ ร บการน เทศ ในป 2554 พบว าส วนใหญ ต องการให น เทศเร องการพ ฒนาค ณภาพองค กร พยาบาลจ งจ ดท าแผนน เทศโดยห วหน าพยาบาลและท ม Facilitator ออกน เทศร วมก น ท าได ไม ต อเน อง เน องจาก ท มน เทศท จ ดไว ม ภาระงานท ต างก นท าให จ ดเวลาในการน เทศร วมก นค อนข างยาก องค กรพยาบาลมอบหมายให แต ละหน วยงานจ ดท าแผนน เทศภายในงานให ช ดเจนโดย ห วหน างานน เทศผ ปฏ บ ต งานท กว น ห วหน าเวรน เทศ ผ ปฏ บ ต งานท กเวร และฝ ายการพยาบาลน เทศงานรวมป ละ 2 คร ง ม ระบบการก าก บด แลการปฏ บ ต งานของบ คลากรทางการพยาบาลท อย ระหว างการฝ กอบรม โดยพยาบาลพ เล ยง และพยาบาลประจ าการในหน วยงาน พบว า บ คลากรปฏ บ ต งานด วยม นใจ ไม ม ข อผ ดพลาดจากการปฏ บ ต งาน กล มการพยาบาลก าหนดประเด นและเป าหมายการน เทศ ท งด านการบร หารจ ดการด านการบร การพยาบาล เช น การจ ดอ ตราก าล ง การมอบหมายงาน การจ ดการส งแวดล อม และ ด านคล น กท หน างาน เช น ท กษะการประเม น ป ญหาภาวะฉ กเฉ นของผ ป วย และการแก ไขป ญหาผ ป วยได อย างถ กต องเหมาะสม ผลการประเม นระบบการน เทศ ก าก บด แลปฏ บ ต การทางการพยาบาล พบว า ม แผนการน เทศ ท ช ดเจน ข อ ร องเร ยนการบร การพยาบาลลดลง ม ผลล พธ ทางการพยาบาลท ด ข น บทเร ยนเก ยวก บการส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพและความปลอดภ ย ม การก าหนดเป าหมายในการพ ฒนาค ณภาพ ก าหนดความปลอดภ ยเป นเข มม งในการพ ฒนา ให ท กหน วยงานม การประก นค ณภาพการพยาบาล ตามบร บทของหน วยงาน การบร หารความเส ยงและความปลอดภ ยกล มการพยาบาลม นโยบายให บ คลากรท กคนม หน าท ค นหาและจ ดการ ความเส ยงเบ องต น ท กหน วยงานม การค นหาและจ ดท าบ ญช ความเส ยงว เคราะห และจ ดท ามาตรการป องก นคว าม เส ยงท ส าค ญท กเหต การณ ท เก ดข นท กหน วยงานจะม บ ญช ความเส ยง 2 บ ญช ค อบ ญช ความเส ยงท เก ดข นใน หน วยงานของตนเองและบ ญช ความเส ยงท เก ดจากการว เคราะห คาดการณ ท งCommon Clinical Risk,Specific Clinical Risk และ Non Clinical Risk และย งม การกระต นให ท กคนค นหาและรายงานความเส ยงพบว าท ก หน วยงานในกล มการพยาบาลม การรายงานความเส ยง และพบว าระด บความเส ยงประเภท Near Missเพ มข น และ เจ าหน าท สามารถประเม นโปรแกรมความเส ยงและระด บความร นแรงได เพ มข น ความเส ยงระด บ G,H,I ม การท า RCA และ CQI 100% กล มการพยาบาลปฏ บ ต ตามมาตรการ Patient Safety Goals ของโรงพยาบาลอย างเคร งคร ดเช นการบ งช ผ ป วยให ถ กต องพบว าไม พบอ บ ต การณ ร กษาผ ดคน แต ย งม อ บ ต การณ บ ตรผ ดคนในแผนกผ ป วยนอกและอ บ ต การณ การ ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 15

16 เฝ าระว งการต ดเช อในโรงพยาบาลเฝ าระว งผ ป วยท เข าร บบร การเป นผ ป วยในแบบTargeted Surveillance (Unit direct, Priority direct) พบอ ตราการต ดเช อในโรงพยาบาลและท า post discharge Surveillance ในผ ป วยส ต นร เวชท ม แผลEpisiotomy ม การเฝ าระว งการต ดเช อและการบาดเจ บจากการ ท างานของบ คลากรอย างต อเน องพบว าในป 2554 ม การต ดเช อว ณโรคจากการท างาน 1 ราย ป 2555 เป น เจ าหน าท หอผ ป วยในต ดอ ส กอ ใส 2 ราย ม การเฝ าระว งและต ดตามต วช ว ดเช น การพล ดตกหกล มม การประเม นผ ป วยท เส ยงต อการพล ดตกหก ล มในแผนกผ ป วยใน ป 2554 พบว า ม ผ ป วยเส ยงต อการพล ดตกหกล ม 339 ราย จากการเฝ าระว ง พบว า ย งม การพล ดตกหกล ม 2 ราย ในป 2555 ไม ม ผ ป วยพล ดตกหกล ม บทเร ยนเก ยวก บการส งเสร มการใช กระบวนการพยาบาล: กล มการพยาบาล ม นโยบายช ดเจนส งเสร มการใช กระบวนการพยาบาล ม การอบรมให ความร แก พยาบาลในเร อง การใช กระบวนการพยาบาลและการบ นท กทางการพยาบาล 100% ม การน เทศค ณภาพการด แลผ ป วย และค ณภาพ การใช กระบวนการพยาบาลและการบ นท กทางการพยาบาล ม การประเม นการใช กระบวนการพยาบาลมาอย าง ต อเน องแต ผลการประเม นเจ าหน าท ท กหน วยงานใช บ นท กทางการพยาบาลครบถ วน ประส ทธ ภาพการบ นท กจากการ ประเม นของภายนอก 76% (ป 2556) บทเร ยนเก ยวก บการส งเสร มการต ดส นใจทางคล น กและการใช เทคโนโลย ท เหมาะสม: กล มการพยาบาลส งเสร มให หน วยงานใช มาตรฐานการพยาบาล/CPG มาใช ในการปฏ บ ต งาน เช น Pain management การป องก นแผลกดท บ การวางแผนจ าหน ายผ ป วยโรคเร อร งเช นเ บาหวาน,ความด นโลห ตส ง เป นต น บทเร ยนเก ยวก บการควบค มด แลบ คลากรท อย ระหว างการฝ กอบรมหร อม ค ณว ฒ ต ากว าเกณฑ : กล มการพยาบาล ก าหนดนโยบายในการควบค มด แลบ คลากรท อย ระหว างการฝ กอบรมหร อม ค ณว ฒ ต ากว า เกณฑ โดยจะต องปฏ บ ต หน าท ภายใต การก าก บด แลของพยาบาลว ชาช พท ม ค ณสมบ ต ครบตามเกณฑ ม การ ปฐมน เทศ ก อนปฏ บ ต งาน หน วยงานจ ดให ม พยาบาลพ เล ยงในการฝ กปฏ บ ต งาน และควบค มก าก บโดยห วหน าหอ ผ ป วย/ห วหน างาน รายงานการด าเน นการต อห วหน าพยาบาลและต นส งก ดของผ บ นท ก บทเร ยนเก ยวก บการจ ดการความร และการส งเสร มการว จ ย กล มการพยาบาลม การสน บสน นให บ คลากรท าการว จ ยโดยท าแผนขอใช งบประมาณท กป และส งเสร มให เข าอบรม การท าว จ ยแบบ R2R ม ผ เข าอบรมในป 2555 จ านวน 21 คน ม ผลงานว จ ย 7 เร องในป 2556 ท กหน วยงานเข า อบรมและม ผลงานว จ ย จ านวน 12 เร อง และได ร บรางว ลระด บจ งหว ด 3 เร อง ม การส งเสร มการแลกเปล ยนเร ยนร ในหน วยงาน/นอกหน วยงาน การแลกเปล ยนเร ยนร ก บท มสหสาขาว ชาช พ เช นความปลอดภ ยในการบร หารยา, การด แลผ ป วยเฉพาะโรค, การวางแผนการจ าหน ายผ ป วย,การป องก นและ ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 16

17 ควบค มการต ดเช อในโรงพยาบาล,การจ ดบร การการแพทย ฉ กเฉ น,การด แลผ ป วยว ณโรคโดยการน าเสนอผลงาน มาจ ด KM ร วมก บถอดบทเร ยนเพ อให เข าไปศ กษาได ภายหล ง ส งเสร มให ผ ปฏ บ ต งานเข ยนเร องเล าความประท บใจในป และ 2556 ม ผ เข ยนเร องเล าจ านวน 33, 20,27 เร องตามล าด บ ปฏ บ ต การพยาบาล ผลการศ กษาเก ยวก บการใช กระบวนการพยาบาล: ม การออกแบบระบบท เอ อต อการใช กระบวนการพยาบาล แต ส งท ย งเป นป ญหาค อ การน เทศเช งคล น กท ข างเต ยง ของห วหน าหอผ ป วย บ คลากร ระด บห วหน าเวร Competency ทางคล น กของพยาบาลผ ปฏ บ ต งานย งไม เพ ยงพอ ในบางประเด นของการพยาบาล ผลการศ กษาเก ยวก บส ทธ ผ ป วยและจร ยธรรมว ชาช พ : จากการส มถามผ ร บบร การแผนกผ ป วยนอกอย างไม ม แบบแผนจ านวน 100 รายในเด อนพฤษภาคม 2556 พบว า พยาบาลได ท าตามประกาศส ทธ ท ต ดไว 82 % บ คลากรม ความร ให บร การโดยค าน งถ งส ทธ ผ ป วย และจร ยธรรมว ชาช พเน นการให ข อม ลผ ป วยและญาต การร กษาความล บของผ ป วย การ Identify ผ ป วย การต ดบ ตร ID Card ของเจ าหน าท ม นโยบายว ธ ปฏ บ ต ท ช ดเจน ม การทบทวนกระบวนการด แลผ ป วยร วมก บสหสาขาว ชาช พ ในการพ ฒนาระบบเพ อจ ดบร การให ผ ป วยอย าง เหมาะสม ผ ใช บร การพ งพอใจ ข อร องเร ยนเก ยวก บส ทธ และจร ยธรรมลดลง เช น - ระบบการด แลเด กทารกแรกเก ด ให ได ร บการแจ งเก ด และม การประเม นความพร อมของบ ดามารดาเด กเม อ กล บบ าน - ระบบบร การ Fast track เพ อให ผ ป วยเข าถ งบร การได เร ว และลดความเส ยงท อาจเก ดก บผ ป วยได เช น ใน ผ ป วย MI ผ ป วย Stroke - การจ ดส งแวดล อมท เอ อต อผ ส งอาย ผ พ การ และการจ ดระบบด แลผ ป วยระยะส ดท าย - ระบบ OSCC และระบบการช วยเหล อเย ยวยา เม อผ ใช บร การได ร บผลกระทบจากการบร การทางการแพทย ผลการศ กษาเก ยวก บการใช ข อม ลว ชาการและมาตรฐานว ชาช พ: ท กหน วยงานในความร บผ ดชอบของกล มการฯ ให การพยาบาลผ ป วยตามมาตรฐานว ชาช พ ม การ ว ด ต ดตาม ประเม นผล โดยการท า Nursing Audit โดยการประเม นภายในหน วยงานท กเด อน และพ ฒนาค ณภาพอย าง ต อเน อง และประเม นซ าโดยกรรมการกลาง กระต นให เก ดการยกระด บการพ ฒนา ม การใช กระบวนการพยาบาลในการด แลผ ร บบร การและครอบคร ว ครอบคล มองค รวม 4 ม ต และม การประก น ค ณภาพโดยใช PDCA / 10 steps รวมท งม การต ดตามต วช ว ดค ณภาพการบร การพยาบาล และให ข อม ลย อนกล บ แก หอผ ป วย/หน วยงาน เป นระยะๆ เพ อหาโอกาสในการพ ฒนาอย างต อเน อง ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 17

18 ผลการศ กษาเก ยวก บการด แลท เป นองค รวม สอดคล องก บภาวะส ขภาพ ว ถ ช ว ต และบร บททางส งคม : ในห องคลอด ม การนวดกล อมท อง ในหญ งท มาคลอด เพ อลดปวด ม แนวทางการด แลผ ป วยระยะส ดท าย ต งแต แรกร บจนกระท งจ าหน ายกล บบ าน สอดคล องก บว ฒนธรรม ความเช อ ความต องการของผ ป วยและครอบคร ว ม การเตร ยมผ ด แลก อนส งกล บบ านและร วมก บท มด แลต อเน อง ผลการพ ฒนาท ส าค ญ: การพ ฒนาการบร หารการพยาบาล: 1) การจ ดการความเส ยงตามมาตรฐาน PSG 2) การพ ฒนาสมรรถนะตามความคาดหว งของโรงพยาบาล 3) การอ านวยการในการพ ฒนา QA ของท กหน วยงาน การพ ฒนาปฏ บ ต การพยาบาล: 1) พ ฒนาระบบ Fast Track ในผ ป วย STEMI 2) พ ฒนาระบบการด แลผ ป วยStroke 3) พ ฒนาระบบการด แลผ ป วย DM HTโดยการท าแผนร วมก บช มชนต งการป องก นส งเสร มค ดกรองร กษาและ ปร บเปล ยนพฤต กรรม 4) พ ฒนาระบบการด แลผ ป วยส งอาย โดยม พยาบาลเป นผ ประเม น ค ดกรองภาวะเส ยง และม การวางแผนการด แล ร วมก บท มสหสาขาว ชาช พ มาตรฐาน Score ประเด นในแผนการพ ฒนา 1-2 ป ข างหน า 35. ระบบบร หารการพยาบาล 4.0 พ ฒนาสมรรถนะบ คลากรพยาบาล การจ ดหาคน (ในเช งปร มาณ) พ ฒนาระบบความปลอดภ ย 36. ปฏ บ ต การทางการพยาบาล 4.0 พ ฒนาระบบการด แลแบบ case management ในกล มโรคเร อร ง พ ฒนาระบบการวางแผนจ าหน ายและการด แลต อเน อง เช อมโยงก บ ช มชนและเคร อข าย I ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 18

19 I-2.2 การก าก บด แลว ชาช พด านการแพทย เป าหมาย/ประเด นค ณภาพท ส าค ญ: ค ณภาพช ว ต ปลอดภ ย ประส ทธ ภาพ มาตรฐานและจร ยธรรม ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย ความสมบ รณ ของการบ นท กเวชระเบ ยน (OPD) - การซ กประว ต - การตรวจร างกาย - Treatment ความสมบ รณ ของการบ นท กเวชระเบ ยน (IPD) - การซ กประว ต - การตรวจร างกาย - Progress note เพ ม > 3 % เพ ม > 3 % Description error (OPD) <10/ ใบส งยา Description error (OPD) <10/ ว นนอน อ บ ต การณ Delay Treatment < 5 คร ง/ป ข อร องเร ยนต อการให บร การของแพทย 100 % บร บท: คณะกรรมการองค กรแพทย ประกอบด วยแพทย ท นตแพทย ท งหมด 12 คน ม เป าหมายในการควบค ม ก าก บด แลมาตรฐานและจร ยธรรมของผ ประกอบว ชาช พ ร วมวางแผนก บคณะกรรมการบร หารโรงพยาบาล เก ยวก บการจ ดบร การทางการแพทย และสาธารณส ขท ม ค ณภาพ พ ท กษ ส ทธ ผ ป วย และด ารงไว ซ งมาตรฐานแ จร ยธรรมของว ชาช พในการท าหน าท ด แลร กษาผ ป วย จ านวนบ คลากรทางการแพทย : แพทย 6 คน ท นตแพทย 6 คน กระบวนการ: - ก าหนดบทบาทหน าท แนวทางปฏ บ ต ควบค มก าก บต ดตามและประเม นผล ประช มทบทวนอย างต อเน อง อย างน อยเด อนละ 1 คร งท กเด อน - การก าหนดบทบาทหน าท และข อก าหนดการปฏ บ ต งานของแพทย โดยม การเข ยนออกมาเป นลายล กษณ อ กษร ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 19

20 ท ก 3 เด อน ก าหนดให ร บผ ดชอบประจ าแผนกช ดเจน เช น กรณ ผ าต ด อ ลตร าซาว ด ออกตรวจรพ.สต.หร อ ตรวจคล น กพ เศษ เย ยมบ าน OPD Med กรณ แพทย ลาจะม การจ ด rotate อย างไร กรณ น ด OPD Med น ดว น ไหนบ าง ท าให ผ ร วมงาน เช นพยาบาลไม เคร ยดเน องจากทราบหน าท ของแพทย ช ดเจน ควบค มก าก บโดย ประธานองค กรแพทย โดยการร บเร องร องเร ยนจากท มความเส ยง จากการพ ดค ยก บพยาบาล และการประช ม องค กรแพทย ท กว นพฤห สบด อย างน อย 1-2 คร งต อเด อน บทเร ยนเก ยวก บบทบาทหน าท และว ธ การท างานขององค กรแพทย : - การก าหนดบทบาทหน าท ก าหนดให ตรงก บความสามารถของแพทย แต ละท าน เช น แพทย เวชศาสตร ครอบคร วให round ผ ป วยในเสร จไม ท นในเวลา 8 ช วโมง จ งปร บให ตรวจผ ป วยนอกท งผ ป วยนอกท วไปและ ผ ป วยเร อร ง ตรวจผ ป วยในเฉพาะรายท ขอร บค าปร กษา หร อกรณ แพทย น อย ถ าตาราง rotate ปกต ไม ต อง round เน องจากการ round ช าส งผลเส ยต อระบบ ค อ ผ ป วยไม ได ก นยาม อเท ยง ห องยาเส ยระบบในการจ าย ยา และห อง Lab เส ยระบบในการตรวจส งส งตรวจ - กรณ แพทย ใหม ไม ต องไปตรวจคล น กโรคเร อร งประมาณ 1 เด อน รอให ค นก บเวชระเบ ยนและระบบการ บ นท กข อม ลก อน - กรณ ผ อ านวยการโรงพยาบาลซ งม ภาระงานมากเก ยวก บระบบบร หารโรงพยาบาลให ตรวจผ ป วยนอกท วไป ช วงเช าและท างานบร หารช วงบ าย - ม การมอบหมายงานเป นประธานท มน าต างๆช ดเจน บทเร ยนเก ยวก บการตรวจสอบและประเม นค ณสมบ ต ของแพทย : แพทย และท นตแพทย ผ านการตรวจสอบและประเม นจากแพทยสภาและท นตแพทย สภา ในการประช มม การ น าเร องร องเร ยนท ได จากพยาบาล ท มความเส ยงมาค ยก นในภาพระบบเพ อหาแนวทางแก ไขระบบภาพรวม ผ อ านวยการเป นประธานองค กรแพทย เป นผ ต ดตามประเม นสมรรถนะแพทย รองฝ ายว ชาการและห วหน า กล มงานท นตกรรมเป นผ ต ดตามประเม นสมรรถนะท นตแพทย และปร บปร งให ได ตามค ณภาพปกต ผลการ ประเม นผ านเกณฑ บทเร ยนเก ยวก บการก าหนดส ทธ การด แลร กษาผ ป วยของแพทย แต ละคน ก าหนดไว ในธรรมน ญองค กรแพทย บทเร ยนเก ยวก บการศ กษาต อเน องของแพทย และการแลกเปล ยนเร ยนร แพทย ท กท านในโรงพยาบาลจะได ร บการสน บสน นให ได ร บการอบรม ประช มว ชาการตามความสนใจป ละ 1 คร ง ในร ปแบบของการประช มว ชาการแล วท กคนต องน ามาสร ปให เพ อนแพทย ฟ งในท ประช มประจ าเด อน แพทย เป นอาจารย พ เศษให ก บว ทยาล ยพยาบาลเป นการแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น เป นว ทยากรประช มว ชาการในโรงพยาบาล ประเม นตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบร การส ขภาพ 2006 สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 20

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information