การบร หารงานแบบโปร งใส

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารงานแบบโปร งใส"

Transcription

1 1 การบร หารงานแบบโปร งใส (Transparency Management) บ ญอย ขอพรประเสร ฐ คณะน เทศศาสตร มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย โลกของการบร หารในป จจ บ นไม ว าจะเป นองค กรภาคร ฐ หร อภาคเอกชนก ตามต างก ม การนา หล กการ หร อแนวค ดทางการบร การแบบใหม ๆ ท ม ความหลากหลายท งในร ปแบบและว ธ การเข ามาใช ก น อย างกว างขวาง อาท การบร หารค ณภาพท วท งองค กร (Total Quality Management: TQM) การบร หารเช งกล ย ทธ หร อย ทธศาสตร (Strategic Management) การบร หารโดยย ดว ตถ ประสงค (Management by Objective: MBO) การบร หารแบบด ลยภาพ (Balance Score Card: BSC) เป นต น ซ งแนวค ดทางการบร หารด งกล าวบาง แนวค ดก เร มเก าและล าสม ยไปแล ว บางแนวค ดก กลายเป นท น ยมก นอย างรวดเร วราวก บแฟช นย คใหม อย างเช น การบร หารแบบด ลยภาพ (Balance Score Card: BSC) ท กลายเป นแนวค ดยอดน ยมในย คน อย างมาก ท งในหน วยงานภาคธ รก จเอกชน และหน วยงานภาคร ฐท ม การนาไปประย กต ใช ก นอย างแพร หลาย อย างไรก ตาม ในการบร หารองค กรสาหร บย คใหม น ได ม การกล าวถ งแนวค ดอ กประการหน งซ ง เป นท น ยมเช นก น แนวค ดท จะกล าวถ งน ไม ใช หล กหร อแนวค ดทางการบร หารโดยตรง แต เป นแนวค ดท ม การเสนอให ใช ควบค หร อกาก บการบร หารจ ดการองค กรเพ อให เป นท ยอมร บ เป นท น าเช อถ อของผ ม ส วน ได ส วนเส ยท งปวง ในขณะเด ยวก นก เช อว าสามารถนาไปส การลดหร อขจ ดป ญหาการท จร ตคอร ร ปช น ภายในองค กรได เป นอย างด แนวค ดด งกล าวน ค อ หล กธรรมาภ บาล (Good Governance) หร อในกรณ ของ องค กรภาคเอกชนม กใช คาว า บรรษ ทภ บาล (Corporate Governance: CG ) หร อเราอาจเร ยกรวม ๆ ได ว า การบร หารจ ดการท ด ท งน ภายใต หล กการบร หารจ ดการท ด ได ม การกล าวถ งหล กการสาค ญประการหน งท พ งนามาใช ในการบร หารจ ดการน นก ค อ หล ก ความโปร งใส ซ งเป นหล กการสาค ญประการหน งท ม การเร ยกร องให หน วยงานต าง ๆ ย ดถ อปฏ บ ต ไม เฉพาะแต ในหน วยงานภาคร ฐเท าน น ในองค กรภาคธ รก จก ถ อว า ความโปร งใสเป นห วใจของการดาเน น ธ รก จในย คสม ยท การบร หารต องม ความส จร ตและตรวจสอบได เพ อความเป นธรรมและเป นประโยชน ต อ ท กฝ าย ความโปร งใสจะเก ดข นได อย างม ประส ทธ ภาพและได ผลก ต องม ระบบ ธรรมาภ บาล หร อการ กาก บด แลท ด (ธว ช ภ ษ ตโภไคย, 2550 : 1) เพราะสามารถนาไปส การลดป ญหาการท จร ตคอร ปช นใน องค กร และนาพาหน วยงานไปส การเป นหน วยงานใสสะอาด เป นท เช อถ อศร ทธาแก บรรดาผ ท เก ยวข อง ท งหลายได เป นอย างด บทความน จ งขอนาเสนอแนวค ด หล กการและแนวทางการบร หารงานแบบโปร งใส (Transparency Management) ซ งเช อว าสามารถนาไปประย กต ใช ได ท งในหน วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชน

2 2 ท งน เพ อผล กด นให องค กรเป นหน วยงานท ม การปฏ บ ต งานด วยความจร งใจ ตรงไปตรงมา ผ นาม ความ ซ อส ตย ส จร ต ม จ ตสาน กของความโปร งใส อ นจะม ผลจ งใจให บ คลากรทางานด วยความสบายใจ ม ความส ข ในการทางาน และม จ ตสาน กท ด ท งต อองค กร ต อเพ อนร วมงาน และต อผ ใช บร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย ท กภาคส วน เป นหน วยงานท ใสสะอาด ปลอดจากการท จร ตคอร ปช น และเป นท ยอมร บศร ทธาของ ประชาชน หร อผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างแท จร ง น ยามของ ความโปร งใส ก อนท จะกล าวถ งหล กการบร หารงานแบบโปร งใส ผ เข ยนขอทาความเข าใจก บความหมายของ ความโปร งใสก อนเป นเบ องต น ท งน น ยามของคาว า ความโปร งใส (Transparency) น น อาจกล าวได ว า ไม ม น ยามท ตายต ว หากแต ว าการให คาน ยามของ ความโปร งใส อาจข นอย ก บความเข าใจของหน วยงาน ท นาไปใช รวมท งบร บทของส งคม ว ฒนธรรม ซ งรวมไปถ งค าน ยมและว ถ ช ว ต ความโปร งใสจ งเป น ปรากฏการณ ท แตกต างและหลากหลาย เพราะหน วยงานในแต ละแห งในแต ละส งคมม ว ฒนธรรมองค กร ธรรมเน ยม และความส มพ นธ ระหว างสมาช กของส งคมหร อหน วยงานท แตกต างก น ท งย งม ประเด น เก ยวข องท ล วนม ความหลากหลาย เช น ความโปร งใสในภาคร ฐ อ นเป นผลมาจากนโยบาย หน วยงาน และ ว ธ ปฏ บ ต ท จ ดช องทางให ข อม ลด วยว ธ ท เสร มความเข าใจนโยบายสาธารณะ เพ มประส ทธ ผลของว ถ การเม อง และลดความไม แน นอนของนโยบาย เป นต น โดยท วไป ความโปร งใส ค อ การท าให กระบวนการต ดส นใจของหน วยงานเป นไปอย าง เป ดเผย หร อเร ยกได ว า เป นความส าเร จท เก ดข นจากส อสารในนโยบายของร ฐต อกล มท ให ความ สนใจ หร อกล มท ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholders) ซ งการส อสารน อาจม อ ปสรรค เพราะบ คคลท ให ความ สนใจหร อม ส วนเก ยวข องน นม หลายหลาก อาท ชาวบ าน ประชาชนผ ม ส ทธ ออกเส ยงเล อกต ง หร อน ก ลงท นจากในประเทศและต างประเทศ จากการศ กษาทบทวนเอกสารและงานว จ ย พบว า ม ผ ให ความหมาย เก ยวก บ ความโปร งใส แตกต างก นไป ด งน 1) องค กรเพ อความโปร งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand Newsletter: June, 2001) ได ให ความหมายของความโปร งใสไว ว า สถานะท ช ดเจน ช ดแจ ง ไม คล มเคร อ ของการบร หารภาคร ฐ ในการ ดาเน นธ รกรรมใดใดต อสาธารณะ อย างม เหต ผลและม หล กเกณฑ โดยอาจแสดงในร ปแบบของระบบ เอกสารท ถ กต อง ช ดเจน เช น บ นท กการประช ม รายงาน การจดบ นท กต างๆ ฯลฯ 2) Brewer s Political Science Dictionary (OECD<!--[if!supportFootnotes]-->[1]<!-- [endif]-->, 2003) ให ความหมายว า ความโปร งใส ค อ การเป ดเผยต อสายตาของประชาชน (Openness to the public gaze) 3) OECD Public Management (OECD, 2002) อธ บายว า ความโปร งใส ม ความหมายท หลากหลาย และแตกต างก นไปซ งข นอย ก บผ ควบค ม (Regulators) ของกล มต างๆ แนวความค ดน นม ความหมายท เร มต งแต การประกาศต อ สาธารณชนว า ได ม การต ดส นใจท เก ยวก บการควบค มบร หาร (Regulatory Decisions) ไปจนถ งการลดละการป ดบ งข อม ล เก ยวก บการจ ดการ (Administrative Discretion) และ คอร ร ปช น การจ ดระเบ ยบระบบกฎหมาย ด วยการระบ กฎหมายให ช ดเจน และการนาไปใช อย างรอบด าน การปร กษา และร บคาแนะนาจากประชาชน การทาการประเม นผลกระทบของการ เปล ยนแปลงระบบ การควบค มบร หาร และการใช ว ธ การต ดส นใจ (Decision-making) ท ให ประชาชนม ส วนร วมอย างเข มแข ง

3 3 4) จากรายงานของ World Trade Organization (Bellver and Kaufman, 2005: 4) กล าวถ ง ความ โปร งใส ว าเก ยวพ นก บแกนหล กสาค ญ 3 ประการ ค อ <!--[if!supportlists]-->1. <!--[endif]-->ต องทาให ข อม ลข าวสารท เก ยวข องก บ กฎหมาย ข อบ งค บ และนโยบายอ นๆ ของร ฐได ร บการเป ดเผยส สาธารณชน <!--[if!supportlists]-->2. <!--[endif]-->ต องแจ งให กล มบ คคลท ม ความสนใจทราบ เก ยวก บกฎหมาย และข อบ งค บของร ฐ และสามารถเปล ยนแปลงให สอดคล อง ก บความต องการของประชาชน 3. ต องทาให แน ใจว ากฎหมาย และกฎข อบ งค บต างๆ ได ถ กบ ญญ ต อย างม ร ปแบบ ย ต ธรรม และม เหต ม ผล 5) คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (กพร.,2547: 30-31) อธ บายว า หล กความโปร งใส หมายถ ง การดาเน นงานและการต ดส นใจท เป ดเผย เพ อสร างความไว วางใจซ งก นและก นของบ คคลในชาต หล กความโปร งใสจะเก ดข นได เม อส วนราชการเป ดเผลข อม ลท กข ขตอนในการปฏ บ ต ภารก จ เพ อให ประชาชนร และเข าใจ 6) อ มมาร สยามวาลา (2547) ได ให ความหมายไว ว า ความโปร งใสเป นเคร องม ออย างหน งท ส งคมจะป องก นและร ถ งป ญหาการฉ อราษฎร บ งหลวงได อย างสะดวก จาเป นท ต องวางกฎระเบ ยบเพ อให ผ ม อานาจต ดส นใจ ต องเป ดเผยล วงหน าถ งเกณฑ ท ใช ในการต ดส นใจ รวมไปถ งกระบวนการต ดส นใจ และ มาตรการท จะว ดผลอ นเก ดจากการต ดส นใจน นๆ ท งน อ มมาร ให ความเห นต อไปว า ความโปร งใสไม จาเป นต องนาไปส การฉ อราษฎร บ งหลวงแต ส งคมอาจต งข อส งเกตได ว า หากผ ม อานาจบ ดพล วไม ยอม เป ดเผยข อม ลท เก ยวข อง หร อไม โปร งใส ผ น นม เจตนาท จะฉ อราษฎร บ งหลวง หร อกาล งปกป ดพฤต กรรม ด งกล าว 7) ถว ลวด บ ร ก ล และว นช ย ว ฒนศ พท จากสถาบ นพระปกเกล า (2547) ได แยกพ จารณา ความ โปร งใส ออกเป น 2 น ย ค อ ก. พ จารณาจากความหมายตามน ยของศ พท ความโปร งใส หมายถ ง ค ณสมบ ต ท แสงผ าน ได มองเห นทะล ได ง าย รวมท ง จ บได ง าย เป ดเผย ตรงไปตรงมา และเข าใจง าย ข. อ กน ยหน งโดยการเปร ยบเท ยบก บการท จร ตคอร ร ปช น ความโปร งใสม ความหมาย ตรงก นข ามก บการท จร ตคอร ร ปช น โดยท คอร ร ปช นม ความหมายในเช งลบแสดงถ ง พฤต กรรมท เจ าหน าท ของร ฐอาศ ยอานาจหน าท กระทาการใดๆ ในล กษณะซ อนเร น เพ อให ได มาซ งประโยชน ส วนตน เช น การ ผ กขาดอานาจหน าท (monopoly of Authority) และการใช ด ลพ น จมากโดยไม ม หร อม การตรวจสอบ (Accountability) และความโปร งใสน อย ส วนความโปร งใสม ความหมายในเช งบวก แสดงให เห น ถ ง พฤต กรรมท ร เห นได อย างช ดเจนว า เจ าหน าท ของร ฐใช อานาจหน าท กระทาการใดๆ เพ อประโยชน สาธารณะ จากคาน ยามท กล าวมาข างต นปรากฎว า บางน ยามม งเน นเฉพาะการดาเน นการของ ภาคร ฐ บางน ยามก กล าวรวม ๆ ซ งความจร งแล วความโปร งใสควรม ได ท งในหน วยงานภาคร ฐ และ ภาคเอกชน ด งน นกล าวโดยสร ป ความโปร งใสหมายถ ง

4 4 การกระทาการใด ๆ ขององค กรท แสดงออกถ งความช ดเจน ตรงไปตรงมา ม การ เป ดเผยข อม ลต อสาธารณชน การประพฤต ปฏ บ ต ของบ คลากรต งอย บนฐานคต ของความซ อส ตย ส จร ต ม จ ตสาน กท ด ต อหน าท ท งน การกระการใด ๆ น น สามารถตรวจสอบและช แจงได เม อม ข อ สงส ย ความสาค ญของ ความโปร งใส Amartya Sen (1999) ได อรรถาธ บายว า การร บประก นความโปร งใสเป นหมวดหม หน งท สาค ญ ของเสร ภาพท เป นอ ปกรณ (Instrumental Freedom) และการร บประก นน เป นบทบาทท ช ดเจนในการเป น เคร องม อป องก นการคอร ร ปช น การละเลยหน าท ทางการเง น และการเก ยวข องก บความท จร ต กล าวค อ ความโปร งใสเป นเคร องม อท จะทาให เป าหมายอ นๆ บรรล ถ งความสาเร จ เช น การพ ฒนาค ณภาพช ว ต และการบร หารงานของร ฐบาลท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ท งย งเป นว ธ ป องก นคอร ร ปช นท ด ท ส ด ซ ง ทาให ผ ปฏ บ ต ในหลายๆ วงการ ไม ว าจะในภาคร ฐ หร อในภาคเอกชนห นมาให ความสนใจก บความโปร งใส เพราะมองเห นประโยชน ในหลายด าน ท งน จากการว เคราะห สามารถสร ปได ด งต อไปน 1) ความโปร งใสสามารถสร างความม นใจให แก น กลงท นท งในประเทศ และต างประเทศ และเพ ม ความน าเช อถ อของสภาพเศรษฐก จ 2) ความโปร งใสม หน าท เป นเคร องม อในการเพ มการตรวจสอบได ของภาคเศรษฐก จ และภาคร ฐ (Accountability) โดยการตรวจสอบได จะไม สามารถเก ดข นได ถ าไม ม ความโปร งใส 3) ความโปร งใสเป นห วใจของประชาธ ปไตย เพราะความโปร งใส หมายถ ง การม ส วนร วมของ ประชาชนในการต ดส นใจของร ฐบาลท ม ผลต อช ว ต และเป นการมอบอานาจแก ประชาชนท จะเล อกดาเน น ช ว ตจากข อม ลท ได ร บ อ นเป นการสร างความเท าเท ยม และสร างทางเล อกให ประชาชน ซ งเป นกระบวนการ สาค ญของประชาธ ปไตย 4) ความโปร งใสเป นป จจ ยสาค ญของการพ ฒนาอย างม ประส ทธ ผล ในอด ตวาทกรรมเก ยวก บการ พ ฒนาจะพ จารณาเฉพาะประเด นเร องรายได งบประมาณรายจ าย และการจ างงาน แต ในป จจ บ น วาท กรรมท งหลาย ได นาประเด นของความเป นอย ทางเศรษฐก จ ส งคมและส งแวดล อม เข ามาเก ยวข องด วย 5) ความโปร งใสในภาคร ฐส งผลด ต อความเช อม นของน กลงท น ประส ทธ ผลของการบร หาร นโยบายภาคร ฐ และการพ ฒนา การเพ มความโปร งใสย งสามารถลดผลเส ยของนโยบายร ฐบาล เช น ช วย ลดระยะเวลาในการเก บภาษ และการใช กฎระเบ ยบท ซ บซ อน ลดการส นเปล อง และลดป ญหาคอร ร ปช น 6) นอกจากน การร บประก นความโปร งใส หมายถ ง การร บประก นส ทธ ของบ คคลใน ข อม ล ร ปแบบต างๆ ส ทธ เหล าน สามารถป องก นการละเม ดอานาจท เก ดข นจากการม ข อม ลท ไม เท าเท ยม (Information Asymmetry) ด งน นจ งช วยลดป ญหาคอร ร ปช นได ด วย การร บประก นความโปร งใสย งส งเสร ม การพ ฒนาด วยการเป ดโอกาสให บ คคลหร อหน วยงานแสดงการตอบโต ต อป ญหาป จจ บ นด วยว ธ การทาง การเม อง ทางประชาส งคมและทางเศรษฐก จอย างเท าเท ยมก น 7) การส งเสร มความโปร งใสทาให เก ดการม ส วนร วมของประชาชน เพราะความโปร งใสใน กระบวนการนโยบาย จะทาให ประชาชนเก ดความเข าใจและยอมร บนโยบายใหม ๆ ได อย างรวดเร ว และ

5 5 ง ายย งข น ท งน กระบวนการความโปร งใส เช น การให ข อม ล การแสดงความค ดเห น และการแจ งนโยบาย ล วงหน า เป นต น จะส งเสร มการแสดงความค ดเห นของประชาชนต อนโยบายด งกล าว ประชาชนจะสามารถ ต ต งนโยบายท เห นว าไม เหมาะสมและแนะนา รวมท งเร ยกร องนโยบายท ตอบสนองต อความต องการ ของ ประชาชน ซ งท ายท ส ดแล วความโปร งใสจะส งผลให เก ดการพ ฒนานโยบายท ด ข น 8) ความโปร งใสน นสาค ญต อภาคประชาชน เพราะการต ดส นใจของร ฐบาลม ผลกระทบต อ ประชาชนท กคน ประชาชนจ งม ส ทธ ท จะร บร กระบวนการต ดส นใจของร ฐบาล เพ อท จะม นใจว าการ ต ดส นใจของร ฐบาลน นจะส งผลร ายแก ตนเองหร อไม ซ งหากร ฐบาลม ความโปร งใสก จะเพ มความเช อม น ของ ประชาชนต อร ฐบาล และการต ดส นใจท ม ความโปร งใสก จะม ความน าเช อถ อเพ มข น กล าวโดย สร ป ความโปร งใสจ งม ความสาค ญต อท งการเม อง การบร หาร ระบบเศรษฐก จ ประชาส งคม และการ พ ฒนา ความโปร งใสและการเข าถ งข อม ลข าวสารของผ ม ส วนได ส วนเส ย Bellver and Kaufmann (2005) ได เป ดเผยผลการว จ ยเก ยวก บการสร างความโปร งใสให ก บ ร ฐบาล ในประเทศต างๆ ท วโลก โดยแบ งขอบเขตของความโปร งใสเป น 2 ล กษณะค อ ความโปร งใสด าน เศรษฐก จ/สถาบ น (Economic/institutional Transparency) และความโปร งใสด านการเม อง (Political Transparency) จากการว จ ย พบว า ม ความแตกต างระหว างความโปร งใสทางด านเศรษฐก จ/สถาบ น และ ความโปร งใสทางด านการเม องม ความแตกต างภายในระด บประเทศอย างมาก ผ ว จ ยเสนอว า การทาให เก ด ความโปร งใสน น เก ดข นได โดยไม ต องใช ทร พยากรมากมาย เน องจากความโปร งใสม กจะช วยร ฐบาล ประหย ดทร พยากรสาธารณะ (Public Resources) และม กจะเป นเคร องม อท สามารถแทนองค กรอ สระ และ องค กรตรวจสอบท ม ประส ทธ ภาพมากกว าและใช ค าใช จ ายน อยกว า โดยผ ว จ ยได ให น ยามของคาว า ความ โปร งใส โดยย ดถ อแนวความค ดของ Vishwananth and Kaufmann (1999) และ Kaufmann (2002) ท น ยามความโปร งใสว าเป น การเพ มข นของการหม นเว ยนของข อม ลด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม องท ตรงเวลาและน าเช อถ อได ซ งผ ม ส วนได ส วนเส ยท งหมดสามารถเข าถ งได นอกจากน Transparency Task Force ของ Brookings University ได สร ปไว เช นก นว า ความโปร งใส ก ค อ ระด บความเป ดเผยของสถาบ น ซ งหมายถ งขอบเขตความสามารถท บ คคลภายนอก (เช น ประชาชนหร อผ ถ อห น) สามารถตรวจด ควบค ม และประเม นการกระทาของบ คคลภายในได (เช น เจ าพน กงานร ฐหร อผ บร หารองค กร) ผลการศ กษาข อม ลของ Bellver and Kaufmann (2004) ย งช ให เห นว า การม งจ ดหาข อม ลเพ ยง อย างเด ยว ม กไม เพ ยงพอ หากจะให ม ประส ทธ ผล ข อม ลท ถ กจ ดหามาจะต องถ กค ดเล อกมาแล ว และ จะต องเหมาะสมก บกล มต างๆ ในส งคมท จะม ความสามารถในการว เคราะห และนาข อม ลไปใช ในว ธ ของ ตนเอง เช น ในประเทศเม กซ โก กฎหมายข อม ลข าวสารเป ดโอกาสให ประชาชนได ถามคาถามได ไม จาก ด ร ปแบบ เช น ม จานวนว วท งหมดก ต วในประเทศเม กซ โก ประเทศเม กซ โกผล ตนมเป นปร มาณท งหมด เท าไหร ในป 2003 และน กการเม องคนไหนบ างท ไม เข าร วมประช มสภา โดยไม ม ข ออ างท เหมาะสม คาถาม ท งหมดน ถ อว าถ กต องตามกฎหมายข อม ลข าวสารราชการของเม กซ โก และล วนได ร บคาตอบ ซ งในป 2004 ประเทศ เม กซ โกเป นประเทศท อ ท ศงบประมาณในการให ข อม ลก บสาธารณะมากท ส ด เป นจานวนเง น 22

6 ล านเหร ยญสหร ฐอเมร กา สหร ฐอเมร กา 6 ขณะท ประเทศสหร ฐอเมร กาเป นอ นด บ 2 โดยใช เง น 20 ล านเหร ยญ การเข าถ งข อม ลข าวสารของร ฐจ งเป นเง อนไขท สาค ญในการเพ มความโปร งใสของภาคร ฐ เพราะฉะน น ส ทธ ในการเข าถ งข อม ล จ งจาเป นต องได ร บการร บรองโดยกฎหมาย แต ทว า ภาวะทาง การเม องและทางระบบราชการ ม กทาให น กการเม องและข าราชการม เหต ผลจ งใจท ต องป ดบ งข อม ล ด งน น การม มต เห นชอบหร อออกกฎหมายเก ยวก บข อม ลข าวสาร จ งสามารถควบค มคอร ร ปช นได เพ ยง ระด บหน งเท าน น แนวทางการบร หารแบบโปร งใส ในส วนน ผ เข ยนขอนาเสนอถ งแนวทางการบร หารงานแบบโปร งใส โดยจะกล าวถ งในภาพรวม ๆ ท ครอบคล มท งภาคร ฐและเอกชน ท งน หากพ จารณาจากหล กหร อกระบวนการบร หารท วไป ซ งกล าวถ ง กระบวนการในการบร หารว า ประกอบด วยข นตอน 4 ประการค อ (สาคร ส ขศร วงศ, 2550 : 26-27) การวางแผน (Planning) ประกอบด วย การกาหนดขอบเขตธ รก จ ต งเป าหมาย ตลอดจน กาหนดว ธ การเพ อให สามารถดาเน นการได ตามว ตถ ประสงค หร อเป าหมายท ต งไว การจ ดองค กร (Organizing) ประกอบด วย การจ ดบ คลากร แบ งแผนกงาน และจ ดสรรทร พยากร ต างๆ ให เหมาะสม สอดคล องก บแผนงานเพ อให องค กรสามารถดาเน นการตามแผนให บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนด การช นา (Leading) ประกอบด วยเน อหา 2 เร องท สาค ญค อ ภาวะผ นา (Leadership) ซ งเก ยวข อง ก บการพ ฒนาต วผ บร หารเอง และการจ งใจ (Motivation) ซ งเก ยวข องก บการช กจ งหร อกระต นให ผ อ น ทางานได เต มท ตามความร ความสามารถ การควบค มองค กร (Controlling) เป นการควบค มองค กรให ดาเน นงานต างๆ ภายในองค กร ให เป นไปตามแผงงาน ความคาดหว ง หร อมาตรฐานท กาหนด ด งน น แนวทางการบร หารงานแบบโปร งใส โดยอาศ ยกรอบแนวค ดการบร หารงานด งกล าวข างต น สามารถดาเน นการได ตามแนวทางด งน ประการแรก ในการวางแผน (Planning) ซ งประกอบด วย การกาหนดขอบเขตของธ รก จหร อการ กาหนดว ส ยท ศน และพ นธก จขององค กร การต งเป าหมาย ตลอดจนกาหนดว ธ การดาเน นการเพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค หร อเป าหมายท ต งไว น น ควรให บ คลกกรจากท กภาคส วนท เก ยวข องเข ามาม ส วนร วมใน การกาหนดส งต าง ๆ ด งท กล าวมาข างต น ท งน ควรเร มต งแต การกาหนดว ส ยท ศน ขององค กรท น าจะมา จากความค ดเห นร วมก นของท กภาคส วนท เก ยวข องในล กษณะท เร ยกว า ว ส ยท ศน ร วม (Share Vision) ไปจนถ งการกาหนดว ตถ ประสงค และนโยบายขององค กร โดยเฉพาะอย างย ง สาหร บหน วยงานภาคร ฐใน ย คใหม ม ความสาค ญอย างย งท จะต องให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการกาหนดนโยบายของร ฐท ม ผลกระทบต อ ประชาชนโดยส วนรวม เพ อแสดงออกถ งการบร การงานท ม งเน นความโปร งใสอย างแท จร ง ในทางปฏ บ ต พบว า องค กรท งในภาคเอกชนและภาคร ฐจานวนมากท ม การกาหนดว ส ยท ศน ตลอดจน นโยบาย ว ตถ ประสงค และเป าหมาย โดยกล มผ บร หารระด บส งเพ ยงไม ก คน และไม เป ดโอกาสให บ คลากร และ

7 7 กล มผ ม ส วนได เส ย หร แประชาชนเข าไปม ส วนร วมแต อย างใด พฤต กรรมองค กรในล กษณะเช นน กล าวได ว า แค เร มต น ก ไม โปร งใสเส ยแล ว นอกจากการกาหนดว ส ยท ศน นโยบาย ว ตถ ประสงค และเป าหมายท มาจากการม ส วนร วมแล ว การแสดงออกซ งความโปร งใสอ กประการหน งก ค อ การเป ดเผยส งต าง ๆ เหล าน ต อสาธารณะโดยช ดเจน ไม คล มเคล อ ซ งต องอาศ ยช องทางการส อสารท หลากหลายและเหมาะสมก บกล มเป าหมายแต ละกล ม รวม ไปถ งการจ ดเอกสารท ก ยวข องไว อย างเป นระบบ ตรงตามข อเท จจร งเพ อท ผ ม ส วนได ส วนเส ยสามารถ ตรวจสอบ และขอด ได เม อม ข อสงส ย ประการท สอง ในด านการจ ดองค กร (Organizing) ซ งประกอบด วย การจ ดบ คลากร การแบ ง แผนกงานหร อการจ ดโครงสร างองค กร และการจ ดสรรทร พยากรต าง ๆ ให เหมาะสม สอดคล องก บ แผนงานหร อโครงการต าง ๆ การบร หารแบบโปร งใสเร มต งแต การสรรหาบ คลากรท หน วยงานต องม งเน น ท ความสามารถ และระบบค ณธรรม (Merit System) ไม ใช ระบบอ ปถ มภ (Patron-Client System) ในการร บ บ คลากรเข าทางาน หล กการเช นน ต องกาหนดเป นนโยบายท ช ดแจ งขององค กรและประกาศให สาธารณชน ร บทราบโดยท วก น ต อมาในส วนของการระบบการให ค ณ-ให โทษท จะต องเป นไปด วยความเป นธรรม และม ความ ตรงไปตรงมา ท งน พรศ กด ผ องแผ ว (2544) ได เสนอองค ประกอบของการช ว ดความโปร งใสของระบบ การให ค ณและให โทษไว ด งน ต วช ว ดความโปร งใสของระบบการให ค ณ ประกอบด วย ม ผลประโยชน ให แก บ คลากรท ปฏ บ ต งานเป นผลสาเร จ ม ผลประโยชน ให แก บ คลากรท ปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพส ง ม ผลประโยชน แก บ คลากรท ซ อส ตย ม ระบบรายได หร อผลประโยชน เก อก ลรองร บมาตรฐานค าใช จ ายท ส งข น ส วนต วช ว ดของระบบการให โทษ ประกอบด วย ม ระบบท ม ประส ทธ ภาพส งสาหร บการฟ องร องผ กระทาผ ด ม ระบบท ม ประส ทธ ภาพส งสาหร บการตรวจสอบการทางานในหน วยงาน ม ว ธ การท ย ต ธรรมสาหร บการลงโทษผ กระทาผ ด กระบวนการย ต ธรรมท รวดเร ว ม การลงโทษจร งจ ง หน กเบาตามเหต ผลและพฤต การณ ของการกระทาผ ด ห วหน างานลงโทษผ กระทาผ ดหร อด อยประส ทธ ภาพอย างจร งจ ง ม การป องปรามผ ส อท จร ต หร อด อยประส ทธ ภาพให ปร บปร งตน นอกจากน ในด านการพ ฒนาบ คลากร หน วยงานจะต องเป ดโอกาสให บ คลากรได ร บการ พ ฒนา และฝ กอบรมตามความเหมาะสมต อการนาไปพ ฒนาความร ความสามารถ และประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต งานอย างแท จร ง ประการสาค ญย งค อการให บ คลากรท กคนม โอกาสท เท าเท ยมก นในการได ร บการ พ ฒนา

8 8 ในด านการจ ดโครงสร างหน วยงานจะต องม การปร บปร งให เหมาะสมก บสถาการณ และ สภาพแวดล อมอย เสมอ ท งน หากม การให บ คลากรและผ ม ส วนได เส ยเข ามาม ส วนร วมในการปร บปร ง โครงสร างและระบบงานด วยก น บว าเป นความใจกว าง และเป ดเผยอย างย งของผ บร หาร อ นเป นส วนหน งท สะท อนถ งความโปร งใสด วยเช นก น อย างไรก ตาม อย างน อยท ส ดโครงสร าง ระบบงาน และแนวทาง ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บสาธารณชนหร อส วนรวมต องม การเป ดเผยให เป นท ร บร โดยท วก นในช องทางการ ส อสารท หลากหลาย และผ ม ส วนได ส วนเส ยสามารถเข าถ งข อม ลข าวสารด งกล าวได ง าย ในส วนของการ เป ดเผยโครงสร างและระบบงานน น ในกรณ ของหน วยงานภาคร ฐในป จจ บ นได ม ข อกาหนดใน พระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ บ งค บให หน วยงานของร ฐต องเป ดเผยให ประชาชน ร บทราบ โดยอย างน อยท ส ดต องลงประกาศในหน งส อราชก จจาน เบกษา ประการท สาม ในส วนของการช นา (Leading) ซ งประกอบด วยเเร องภาวะผ นา (Leadership) และการจ งใจ (Motivation) ในเร องแรกค อภาวะผ นาของผ บร หาร ซ งเป นส วนสาค ญมาก ต อการสร างความโปร งใสในการบร หารงานของแต ละองค กร เน องจากภาวะผ นาเป นความสามารถในการ ทาให บ คคลอ นปฏ บ ต อย างใดอย างหน งเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค (สาคร ส ขศร วงศ, 2550 : 156) ด งน น จ ดเร มต นของการบร หารงานแบบโปร งใสจ งอย ท ผ นาองค กร ซ งจะต องตระหน กถ งความโปร งใส ใน ขณะเด ยวก นการประพฤต ตนและการแสดงออกของผ นาต องแสดงให เห นถ งความจร งใจในการปฏ บ ต ต อ ผ ตาม ตรงไปตรงมา เป ดเผย ม ความซ อส ตย ส จร ต ม จ ตใจท เป นธรรม หากผ นาองค กรใดม พฤต กรรม หร อแนวโน มท ส อไปในทางท จร ต กระทาการใดไม สะท อนถ งความโปร งใส ย อมม ผลต อบ คคลากรใน องค กรให ประพฤต ตามเช นน นด วย ด งดากล าวของน กการเม องอด ตนายกร ฐมนตร ท านหน งกล าวไว ว า เม อห วไม กระด ก แล วหางจะส ายได อย างไร ในส วนของการจ งใจ (Motivation) ซ งเป นการช กจ งให บ คคลอ นแสดงพฤต กรรมท พ งประสงค (สาคร ส ขศร วงศ, 2550 : 156) ด งน น ในการบร หารงานแบบโปร งใส ผ บร หารจ งต องเสร มสร างและ สน บสน นให เก ดบรรยากาศแห งความโปร งใสท วท งองค กร การสร างจ ตสาน กความซ อส ตย ส จร ต และ ความร บผ ดชอบต อหน าท ให เก ดข นในมวลหม พน กงาน เพ อป ทางไปส การสร างว ฒนธรรความโปร งใสใน องค กร ท งน ตามทฤษฎ อ อาร จ (ERG Theory) ได แบ งความต องการของมน ษย ออกเป น 3 ข น ได แก ความ ต องการการอย รอด (Existence Need) ความต องการความส มพ นธ (Relatedness Needs) และความต องการ เต บโตก าวหน า (Growth Needs) (Alderfer, 1972 อ างในสาคร ส ขศร วงศ, 2550 : 167) ด งน นในการสร าง ว ฒนธรรมความโปร งใสในองค กรผ บร การอาจใช หล กความต องการของมน ษย ตามทฤษฎ ERG ด งกล าว ข างต นเป นแนวทาง โดยใช กระบวนการกล มในการสร างกล มส มพ นธ ให เก ดการยอมร บและปล กฝ ง จ ตสาน กแห งความโปร งใสให เก ดข นในองค กร ในขณะเด ยวก นในด านความเต บโตก าวหน าของบ คคลากร ก สามาถนาว ถ ปฏ บ ต และแนวค ดในการทางานท สะท อนถ งความโปร งใสมาเป นข อพ จารณาประการหน งใน การให รางว ล และการเล อนตาแหน งงาน ประการส ดท าย การควบค มองค กร (Controlling) ซ งเป นการควบค มองค กรให การดาเน นงาน ต างๆ ให เป นไปตามแผงงาน ความคาดหว ง หร อมาตรฐานท กาหนด ในส วนน เก ยวข องการการตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผล ด งน น การวางระบบและกระบวนการควบค มต องม ความโปร งใสในต วเองก อน เป นเบ องแรก กล าวค อ ต องม ความเท ยงตรง ช ดเจน ตรวจสอบได และเป นท ยอมร บของท กฝ ายท

9 9 เก ยวข อง โดยเฉพาะอย างย งบ คคลากรหร อกล มบ คคลท เข ามาทาหน าท ตรวจสอบ ต ดตาม และ ประเม นผลควรม ความเป นอ สระอย างแท จร ง ท งน อาจให ม หน วยงานภายนอกท เป นกลางหร อ ผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอกเข ามาร วมในคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลด วย โดยเฉพาะ อย างย งในหน วยงานภาคร ฐ หากเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในกระบวนการตรวจสอบ ต ดตาม และประเม นผลด วยก จะเป นการด ย งข น เพราะเท าก บเป นการแสดงออกถ งความโปร งใสในการ ปฏ บ ต ราชการจร ง เน องจากแสดงให เห นว าพร อมท จะร บการตรวจสอบจากประชาชน หร อผ ม ส วนได ส วน เส ยตลอดเวลา นอกจากน ภายใต หล กความโปร งใส หน วยงานจาเป นต องเป ดเผยข อม ลหร อผลการตรวจสอบ ต ดตาม และประเม นผลให ประชาชน หร อผ ม ส วนได ส วนเส ยท กภาคส วนทราบโดยท วก น ท งน ในการ เป ดเผยข อม ลด งกล าวหากได ม การจ ดกระทาข อม ลให ง ายต อการทาความเข าใจ รวมท งม การเผยแพร ใน ช องทางท หลากหลายเพ อให ผ ท เก ยวข องสามารถเข าถ งได ง ายก จะเป นการด ย งข น เป นการแสดงออกถ ง ความร บผ ดชอบและความจร งใจท องค กรพ งม ต อประชาชน หร อผ ท เก ยวข อง อาท ล กค า ผ ถ อห น น ก ลงท น ส งคม ฯลฯ ได เป นอย างด บทสร ป ภายใต แนวค ดการบร หารจ ดการก จการท ด (Good Governance) ไม ว าจะเป นหน วยงานภาคร ฐ หร อภาคเอกชนก ตาม การบร หารงานควรย ดหล กความโปร งใส ซ งน ยามของความโปร งใสในท น ม ได หมายความเพ ยงแค การเป ดเผยข อม ลต อสาธารณะ เท าน น แต หมายความรวมถ ง การประพฤต ปฏ บ ต ขององค กร และบ คลากรท ต องกระทาอย างตรงไปตรงมา และต งอย บนฐานคต ของความซ อส ตย ส จร ต ม จ ตสาน กท ด ต อหน าท ท งน การกระการใด ๆ น น สามารถตรวจสอบและช แจงได เม อม ข อสงส ย ด งน น หากพ จารณาตามหล กการบร หารจ ดการตามองค ประกอบของ P-O-L-C ซ งประกอบด วย การวางแผน (Planning) การจ ดองค กร (Organizing) การช นา (Leading) และการควบค ม (Controlling) การบร หารงานแบบโปร งใสต องดาเน นการในท กข นตอนของก จกรรมการบร หารจ ดการ ซ งเร มต งแต การวางแผนท ต องกระทาอย างเป ดเผย และเป ดโอกาสให ผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วนร วม ในการดาเน นการด วย และม การเป ดเผยข อม ลให ท กภาคส วนท เก ยวข องทราบโดยท วก น ด านการจ ด องค กร ในการบร หารงานแบบโปร งใส ต องม ระบบการสรรหาบ คลากรท ใช ระบบค ณธรรมและ ความสามารถ ไม ใช ระบบอ ปถ มภ หร อระบบเส นสาย ส วนการให ความด ความชอบแก บ คลากรต องอาศ ย การพ จารณาตามความสามารถ และผลงานอย างแท จร ง รวมท งม กลไกในการป องปรามผ ประพฤต ส อไป ในทางท จร ตอย างเป นธรรม ในด านการช นา ซ งต องเร มต นต งแต คณะผ บร หารระด บส งท ต องม จ ตสาน ก ของความโปร งใส ม ว ถ ปฏ บ ต ท แสดงออกให เห นถ งการเป นคนเป ดเผย ม ความตรงไปตรงมา ความ ซ อส ตย ส จร ต และความเป นธรรม ไม เล อกปฏ บ ต นอกจากน ย งต องสร างแรงจ งใจให บ คลากรในหน วยงาน ม ว ถ ปฏ บ ต ซ งความโปร งใสด วย โดยการปล กฝ งจ ตสาน กของความโปร งใสให เก ดข นท วท งองค กร รวมไป ถ งการสร างว ฒนธรรมองค กรท ม งเน นความโปร งใสในการทางานด วย ในประการส ดท ายได แก การ ควบค ม ซ งเก ยวข องก บการตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผล ในการน ผ บร หารต องจ ดให ม หน วยงาน ตรวจสอบต ดตาม และประเม นผลท งจากภายใน และภายนอกท เป นอ สระ ปราศจากการแทรกแซงของ

10 10 ฝ ายใด ๆ ท งน ควรม การเป ดโอกาสให ผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วนร วมในการต ดตาม ตรวจสอบ และ ประเม นผลด วย ม การเป ดเผยผลการประเม นให ผ ม ส วนได ส วนเส ยทราบโดยท วก นอย างตรงไปตรงมา การบร หารงานแบบโปร งใส น าจะเป นว ถ การบร หารจ ดการประการหน งท พ งปฏ บ ต ท งใน หน วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชน หร อหน วยงานประเภทใด ๆ ท ต องเก ยวข องก บกล มทางส งคมหร อ ม ผ ม ส วนได ส วนเส ยหลายภาคส วนเข ามาเก ยวข อง โดยเฉพาะอย างย งในย คเทคโนโลย สารสนเทศแห ง ศตวรรษท 21 ท ข อม ลข าวสารสามารถเช อมต อก นได อย างรวดเร วยากท หน วยงานจะปกป ดความผ ด หร อ ความไม ส จร ตของตนได นานน ก การบร หารงานแบบโปร งใสน าจะเป นว ธ การท ด และหมาะสมก บองค กร ในย คใหม ท ม งเน นถ งความเป ดเผย ความซ อส ตย และความเป นธรรมภายใต ความร บผ ดชอบต อส งคม และเพ อนมน ษย ท กผ ท กนามในโลกใบน ภาษาไทย บรรณาน กรม คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ(กพร.) ค ม อคาอธ บายแนวทางปฏ บ ต ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ กร งเทพฯ: ว ช น พ บล ชช ง. เจร ญ เจษฎาว ลย การตรวจสอบภาคร ฐ. กร งเทพฯ : พอด. ถว ลวด บ ร ก ล และว นช ย ว ฒนศ พท การศ กษาเพ อพ ฒนาด ชน ว ดผลการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ด. กร งเทพฯ : สถาบ นพระปกเกล า. ถว ลวด บ ร ก ล และว ศ ษฎ ช ชวาลท พากร (บรรณาธ การ) ทศธรรม : ต วช ว ดการบร หารก จการบ านเม องท ด. กร งเทพฯ : สถาบ นพระปกเกล า. ต น ปร ชญพฤทธ ศ พท ร ฐประศาสนศาสตร. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. บวรศ กด อ วรรณโณ การสร างธรรมาภ บาล (Good Governance) ในส งคมไทย. กร งเทพฯ : ว ญญ ชน. พรศ กด ผ องแผ ว ด ชน ช ว ดคอร ร บช นไทย: การสร างและการตรวจสอบความเช อถ อได. รายงานผลการว จ ย เสนอต อสาน กงาน ป.ป.ช. พ เอแอสโซซ เอสคอลซ นต ง แนวทางการจ ดท าต วช ว ดผลการดาเน นงานขององค การมหาชน. กร งเทพฯ : สาน กงาน ก.พ. สาคร ส ขศร วงศ การจ ดการ : จากม มมองน กบร หาร. พ มพ คร งท 3. กร งเทพฯ : จ.พ. ไซเบอร พร นท. องค กรเพ อความโปร งใสในประเทศไทย. Transparency Thailand Newsletter, June อ มมาร สยามวาลา ศ พท แสงว าด วยคอร ร ปช น. เอกสารเผยแพร ในการประช มต ดตาม นโยบายร ฐบาล 4 ป ประเทศไทย เน องในว นต อต านคอร ร ปช นแห งสหประชาชาต.9 ธ นวาคม 2547 ณ โรงแรมว นเซอร สว ท กร งเทพมหานคร.

11 11 ภาษาอ งกฤษ Sen, A.1999.Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf. Bellver, A. And Kaufman, D Transparenting Transparency Initial Empirics and Policy Applications. Discussion paper at the IMF conference on transparency and integrity. July 6-7, OECD Regulatory Policies in OECD Countries: From Intervention to Regulatory Governance. OECD Public Sector Transparency and International Investment Policy. Committee on International Investment and Multinational Enterprises at its meeting on 9-11 April เว บไซต แนวค ดและความหมายเก ยวก บความโปร งใส.www.transparency- องค กรเพ อความโปร งใสในประเทศไทย. thailand.org, 15 ม ถ นายน ธว ช ภ ษ ตโภไคย. ความโปร งใสจะเป นจร งได อย างไร.www.theiiat.or.th/Knowledge, 7 พฤษภาคม 2550.

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ช อหน วยงาน... ระบ ช อผ ร บผ ดโครงการ... ระบ ช อโครงการ... เล อกการดาเน นโครงการ เป นโครงการใหม เป นโครงการต อเน องหร อขยายผล เล อกประเภทโครงการ โครงการระด บผลผล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 แผนการกาก บท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 1. หล กการและเหต ผล การกาก บท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไกการบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช อมโยงความส มพ นธ ระหว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย เป าหมาย สร างและเช อมโยงเคร อข ายการเสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานองค กรภาคร ฐ พ ฒนาศ กยภาพแกนน าเคร อข าย ในการท างานเสร มสร างค ณภาพช ว ตการ ทางานองค กรภาคร ฐ ต ดตามและสน บสน นการด าเน นงานของเคร อข

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information