การบร หารงานแบบโปร งใส

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารงานแบบโปร งใส"

Transcription

1 1 การบร หารงานแบบโปร งใส (Transparency Management) บ ญอย ขอพรประเสร ฐ คณะน เทศศาสตร มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย โลกของการบร หารในป จจ บ นไม ว าจะเป นองค กรภาคร ฐ หร อภาคเอกชนก ตามต างก ม การนา หล กการ หร อแนวค ดทางการบร การแบบใหม ๆ ท ม ความหลากหลายท งในร ปแบบและว ธ การเข ามาใช ก น อย างกว างขวาง อาท การบร หารค ณภาพท วท งองค กร (Total Quality Management: TQM) การบร หารเช งกล ย ทธ หร อย ทธศาสตร (Strategic Management) การบร หารโดยย ดว ตถ ประสงค (Management by Objective: MBO) การบร หารแบบด ลยภาพ (Balance Score Card: BSC) เป นต น ซ งแนวค ดทางการบร หารด งกล าวบาง แนวค ดก เร มเก าและล าสม ยไปแล ว บางแนวค ดก กลายเป นท น ยมก นอย างรวดเร วราวก บแฟช นย คใหม อย างเช น การบร หารแบบด ลยภาพ (Balance Score Card: BSC) ท กลายเป นแนวค ดยอดน ยมในย คน อย างมาก ท งในหน วยงานภาคธ รก จเอกชน และหน วยงานภาคร ฐท ม การนาไปประย กต ใช ก นอย างแพร หลาย อย างไรก ตาม ในการบร หารองค กรสาหร บย คใหม น ได ม การกล าวถ งแนวค ดอ กประการหน งซ ง เป นท น ยมเช นก น แนวค ดท จะกล าวถ งน ไม ใช หล กหร อแนวค ดทางการบร หารโดยตรง แต เป นแนวค ดท ม การเสนอให ใช ควบค หร อกาก บการบร หารจ ดการองค กรเพ อให เป นท ยอมร บ เป นท น าเช อถ อของผ ม ส วน ได ส วนเส ยท งปวง ในขณะเด ยวก นก เช อว าสามารถนาไปส การลดหร อขจ ดป ญหาการท จร ตคอร ร ปช น ภายในองค กรได เป นอย างด แนวค ดด งกล าวน ค อ หล กธรรมาภ บาล (Good Governance) หร อในกรณ ของ องค กรภาคเอกชนม กใช คาว า บรรษ ทภ บาล (Corporate Governance: CG ) หร อเราอาจเร ยกรวม ๆ ได ว า การบร หารจ ดการท ด ท งน ภายใต หล กการบร หารจ ดการท ด ได ม การกล าวถ งหล กการสาค ญประการหน งท พ งนามาใช ในการบร หารจ ดการน นก ค อ หล ก ความโปร งใส ซ งเป นหล กการสาค ญประการหน งท ม การเร ยกร องให หน วยงานต าง ๆ ย ดถ อปฏ บ ต ไม เฉพาะแต ในหน วยงานภาคร ฐเท าน น ในองค กรภาคธ รก จก ถ อว า ความโปร งใสเป นห วใจของการดาเน น ธ รก จในย คสม ยท การบร หารต องม ความส จร ตและตรวจสอบได เพ อความเป นธรรมและเป นประโยชน ต อ ท กฝ าย ความโปร งใสจะเก ดข นได อย างม ประส ทธ ภาพและได ผลก ต องม ระบบ ธรรมาภ บาล หร อการ กาก บด แลท ด (ธว ช ภ ษ ตโภไคย, 2550 : 1) เพราะสามารถนาไปส การลดป ญหาการท จร ตคอร ปช นใน องค กร และนาพาหน วยงานไปส การเป นหน วยงานใสสะอาด เป นท เช อถ อศร ทธาแก บรรดาผ ท เก ยวข อง ท งหลายได เป นอย างด บทความน จ งขอนาเสนอแนวค ด หล กการและแนวทางการบร หารงานแบบโปร งใส (Transparency Management) ซ งเช อว าสามารถนาไปประย กต ใช ได ท งในหน วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชน

2 2 ท งน เพ อผล กด นให องค กรเป นหน วยงานท ม การปฏ บ ต งานด วยความจร งใจ ตรงไปตรงมา ผ นาม ความ ซ อส ตย ส จร ต ม จ ตสาน กของความโปร งใส อ นจะม ผลจ งใจให บ คลากรทางานด วยความสบายใจ ม ความส ข ในการทางาน และม จ ตสาน กท ด ท งต อองค กร ต อเพ อนร วมงาน และต อผ ใช บร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย ท กภาคส วน เป นหน วยงานท ใสสะอาด ปลอดจากการท จร ตคอร ปช น และเป นท ยอมร บศร ทธาของ ประชาชน หร อผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างแท จร ง น ยามของ ความโปร งใส ก อนท จะกล าวถ งหล กการบร หารงานแบบโปร งใส ผ เข ยนขอทาความเข าใจก บความหมายของ ความโปร งใสก อนเป นเบ องต น ท งน น ยามของคาว า ความโปร งใส (Transparency) น น อาจกล าวได ว า ไม ม น ยามท ตายต ว หากแต ว าการให คาน ยามของ ความโปร งใส อาจข นอย ก บความเข าใจของหน วยงาน ท นาไปใช รวมท งบร บทของส งคม ว ฒนธรรม ซ งรวมไปถ งค าน ยมและว ถ ช ว ต ความโปร งใสจ งเป น ปรากฏการณ ท แตกต างและหลากหลาย เพราะหน วยงานในแต ละแห งในแต ละส งคมม ว ฒนธรรมองค กร ธรรมเน ยม และความส มพ นธ ระหว างสมาช กของส งคมหร อหน วยงานท แตกต างก น ท งย งม ประเด น เก ยวข องท ล วนม ความหลากหลาย เช น ความโปร งใสในภาคร ฐ อ นเป นผลมาจากนโยบาย หน วยงาน และ ว ธ ปฏ บ ต ท จ ดช องทางให ข อม ลด วยว ธ ท เสร มความเข าใจนโยบายสาธารณะ เพ มประส ทธ ผลของว ถ การเม อง และลดความไม แน นอนของนโยบาย เป นต น โดยท วไป ความโปร งใส ค อ การท าให กระบวนการต ดส นใจของหน วยงานเป นไปอย าง เป ดเผย หร อเร ยกได ว า เป นความส าเร จท เก ดข นจากส อสารในนโยบายของร ฐต อกล มท ให ความ สนใจ หร อกล มท ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholders) ซ งการส อสารน อาจม อ ปสรรค เพราะบ คคลท ให ความ สนใจหร อม ส วนเก ยวข องน นม หลายหลาก อาท ชาวบ าน ประชาชนผ ม ส ทธ ออกเส ยงเล อกต ง หร อน ก ลงท นจากในประเทศและต างประเทศ จากการศ กษาทบทวนเอกสารและงานว จ ย พบว า ม ผ ให ความหมาย เก ยวก บ ความโปร งใส แตกต างก นไป ด งน 1) องค กรเพ อความโปร งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand Newsletter: June, 2001) ได ให ความหมายของความโปร งใสไว ว า สถานะท ช ดเจน ช ดแจ ง ไม คล มเคร อ ของการบร หารภาคร ฐ ในการ ดาเน นธ รกรรมใดใดต อสาธารณะ อย างม เหต ผลและม หล กเกณฑ โดยอาจแสดงในร ปแบบของระบบ เอกสารท ถ กต อง ช ดเจน เช น บ นท กการประช ม รายงาน การจดบ นท กต างๆ ฯลฯ 2) Brewer s Political Science Dictionary (OECD<!--[if!supportFootnotes]-->[1]<!-- [endif]-->, 2003) ให ความหมายว า ความโปร งใส ค อ การเป ดเผยต อสายตาของประชาชน (Openness to the public gaze) 3) OECD Public Management (OECD, 2002) อธ บายว า ความโปร งใส ม ความหมายท หลากหลาย และแตกต างก นไปซ งข นอย ก บผ ควบค ม (Regulators) ของกล มต างๆ แนวความค ดน นม ความหมายท เร มต งแต การประกาศต อ สาธารณชนว า ได ม การต ดส นใจท เก ยวก บการควบค มบร หาร (Regulatory Decisions) ไปจนถ งการลดละการป ดบ งข อม ล เก ยวก บการจ ดการ (Administrative Discretion) และ คอร ร ปช น การจ ดระเบ ยบระบบกฎหมาย ด วยการระบ กฎหมายให ช ดเจน และการนาไปใช อย างรอบด าน การปร กษา และร บคาแนะนาจากประชาชน การทาการประเม นผลกระทบของการ เปล ยนแปลงระบบ การควบค มบร หาร และการใช ว ธ การต ดส นใจ (Decision-making) ท ให ประชาชนม ส วนร วมอย างเข มแข ง

3 3 4) จากรายงานของ World Trade Organization (Bellver and Kaufman, 2005: 4) กล าวถ ง ความ โปร งใส ว าเก ยวพ นก บแกนหล กสาค ญ 3 ประการ ค อ <!--[if!supportlists]-->1. <!--[endif]-->ต องทาให ข อม ลข าวสารท เก ยวข องก บ กฎหมาย ข อบ งค บ และนโยบายอ นๆ ของร ฐได ร บการเป ดเผยส สาธารณชน <!--[if!supportlists]-->2. <!--[endif]-->ต องแจ งให กล มบ คคลท ม ความสนใจทราบ เก ยวก บกฎหมาย และข อบ งค บของร ฐ และสามารถเปล ยนแปลงให สอดคล อง ก บความต องการของประชาชน 3. ต องทาให แน ใจว ากฎหมาย และกฎข อบ งค บต างๆ ได ถ กบ ญญ ต อย างม ร ปแบบ ย ต ธรรม และม เหต ม ผล 5) คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (กพร.,2547: 30-31) อธ บายว า หล กความโปร งใส หมายถ ง การดาเน นงานและการต ดส นใจท เป ดเผย เพ อสร างความไว วางใจซ งก นและก นของบ คคลในชาต หล กความโปร งใสจะเก ดข นได เม อส วนราชการเป ดเผลข อม ลท กข ขตอนในการปฏ บ ต ภารก จ เพ อให ประชาชนร และเข าใจ 6) อ มมาร สยามวาลา (2547) ได ให ความหมายไว ว า ความโปร งใสเป นเคร องม ออย างหน งท ส งคมจะป องก นและร ถ งป ญหาการฉ อราษฎร บ งหลวงได อย างสะดวก จาเป นท ต องวางกฎระเบ ยบเพ อให ผ ม อานาจต ดส นใจ ต องเป ดเผยล วงหน าถ งเกณฑ ท ใช ในการต ดส นใจ รวมไปถ งกระบวนการต ดส นใจ และ มาตรการท จะว ดผลอ นเก ดจากการต ดส นใจน นๆ ท งน อ มมาร ให ความเห นต อไปว า ความโปร งใสไม จาเป นต องนาไปส การฉ อราษฎร บ งหลวงแต ส งคมอาจต งข อส งเกตได ว า หากผ ม อานาจบ ดพล วไม ยอม เป ดเผยข อม ลท เก ยวข อง หร อไม โปร งใส ผ น นม เจตนาท จะฉ อราษฎร บ งหลวง หร อกาล งปกป ดพฤต กรรม ด งกล าว 7) ถว ลวด บ ร ก ล และว นช ย ว ฒนศ พท จากสถาบ นพระปกเกล า (2547) ได แยกพ จารณา ความ โปร งใส ออกเป น 2 น ย ค อ ก. พ จารณาจากความหมายตามน ยของศ พท ความโปร งใส หมายถ ง ค ณสมบ ต ท แสงผ าน ได มองเห นทะล ได ง าย รวมท ง จ บได ง าย เป ดเผย ตรงไปตรงมา และเข าใจง าย ข. อ กน ยหน งโดยการเปร ยบเท ยบก บการท จร ตคอร ร ปช น ความโปร งใสม ความหมาย ตรงก นข ามก บการท จร ตคอร ร ปช น โดยท คอร ร ปช นม ความหมายในเช งลบแสดงถ ง พฤต กรรมท เจ าหน าท ของร ฐอาศ ยอานาจหน าท กระทาการใดๆ ในล กษณะซ อนเร น เพ อให ได มาซ งประโยชน ส วนตน เช น การ ผ กขาดอานาจหน าท (monopoly of Authority) และการใช ด ลพ น จมากโดยไม ม หร อม การตรวจสอบ (Accountability) และความโปร งใสน อย ส วนความโปร งใสม ความหมายในเช งบวก แสดงให เห น ถ ง พฤต กรรมท ร เห นได อย างช ดเจนว า เจ าหน าท ของร ฐใช อานาจหน าท กระทาการใดๆ เพ อประโยชน สาธารณะ จากคาน ยามท กล าวมาข างต นปรากฎว า บางน ยามม งเน นเฉพาะการดาเน นการของ ภาคร ฐ บางน ยามก กล าวรวม ๆ ซ งความจร งแล วความโปร งใสควรม ได ท งในหน วยงานภาคร ฐ และ ภาคเอกชน ด งน นกล าวโดยสร ป ความโปร งใสหมายถ ง

4 4 การกระทาการใด ๆ ขององค กรท แสดงออกถ งความช ดเจน ตรงไปตรงมา ม การ เป ดเผยข อม ลต อสาธารณชน การประพฤต ปฏ บ ต ของบ คลากรต งอย บนฐานคต ของความซ อส ตย ส จร ต ม จ ตสาน กท ด ต อหน าท ท งน การกระการใด ๆ น น สามารถตรวจสอบและช แจงได เม อม ข อ สงส ย ความสาค ญของ ความโปร งใส Amartya Sen (1999) ได อรรถาธ บายว า การร บประก นความโปร งใสเป นหมวดหม หน งท สาค ญ ของเสร ภาพท เป นอ ปกรณ (Instrumental Freedom) และการร บประก นน เป นบทบาทท ช ดเจนในการเป น เคร องม อป องก นการคอร ร ปช น การละเลยหน าท ทางการเง น และการเก ยวข องก บความท จร ต กล าวค อ ความโปร งใสเป นเคร องม อท จะทาให เป าหมายอ นๆ บรรล ถ งความสาเร จ เช น การพ ฒนาค ณภาพช ว ต และการบร หารงานของร ฐบาลท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ท งย งเป นว ธ ป องก นคอร ร ปช นท ด ท ส ด ซ ง ทาให ผ ปฏ บ ต ในหลายๆ วงการ ไม ว าจะในภาคร ฐ หร อในภาคเอกชนห นมาให ความสนใจก บความโปร งใส เพราะมองเห นประโยชน ในหลายด าน ท งน จากการว เคราะห สามารถสร ปได ด งต อไปน 1) ความโปร งใสสามารถสร างความม นใจให แก น กลงท นท งในประเทศ และต างประเทศ และเพ ม ความน าเช อถ อของสภาพเศรษฐก จ 2) ความโปร งใสม หน าท เป นเคร องม อในการเพ มการตรวจสอบได ของภาคเศรษฐก จ และภาคร ฐ (Accountability) โดยการตรวจสอบได จะไม สามารถเก ดข นได ถ าไม ม ความโปร งใส 3) ความโปร งใสเป นห วใจของประชาธ ปไตย เพราะความโปร งใส หมายถ ง การม ส วนร วมของ ประชาชนในการต ดส นใจของร ฐบาลท ม ผลต อช ว ต และเป นการมอบอานาจแก ประชาชนท จะเล อกดาเน น ช ว ตจากข อม ลท ได ร บ อ นเป นการสร างความเท าเท ยม และสร างทางเล อกให ประชาชน ซ งเป นกระบวนการ สาค ญของประชาธ ปไตย 4) ความโปร งใสเป นป จจ ยสาค ญของการพ ฒนาอย างม ประส ทธ ผล ในอด ตวาทกรรมเก ยวก บการ พ ฒนาจะพ จารณาเฉพาะประเด นเร องรายได งบประมาณรายจ าย และการจ างงาน แต ในป จจ บ น วาท กรรมท งหลาย ได นาประเด นของความเป นอย ทางเศรษฐก จ ส งคมและส งแวดล อม เข ามาเก ยวข องด วย 5) ความโปร งใสในภาคร ฐส งผลด ต อความเช อม นของน กลงท น ประส ทธ ผลของการบร หาร นโยบายภาคร ฐ และการพ ฒนา การเพ มความโปร งใสย งสามารถลดผลเส ยของนโยบายร ฐบาล เช น ช วย ลดระยะเวลาในการเก บภาษ และการใช กฎระเบ ยบท ซ บซ อน ลดการส นเปล อง และลดป ญหาคอร ร ปช น 6) นอกจากน การร บประก นความโปร งใส หมายถ ง การร บประก นส ทธ ของบ คคลใน ข อม ล ร ปแบบต างๆ ส ทธ เหล าน สามารถป องก นการละเม ดอานาจท เก ดข นจากการม ข อม ลท ไม เท าเท ยม (Information Asymmetry) ด งน นจ งช วยลดป ญหาคอร ร ปช นได ด วย การร บประก นความโปร งใสย งส งเสร ม การพ ฒนาด วยการเป ดโอกาสให บ คคลหร อหน วยงานแสดงการตอบโต ต อป ญหาป จจ บ นด วยว ธ การทาง การเม อง ทางประชาส งคมและทางเศรษฐก จอย างเท าเท ยมก น 7) การส งเสร มความโปร งใสทาให เก ดการม ส วนร วมของประชาชน เพราะความโปร งใสใน กระบวนการนโยบาย จะทาให ประชาชนเก ดความเข าใจและยอมร บนโยบายใหม ๆ ได อย างรวดเร ว และ

5 5 ง ายย งข น ท งน กระบวนการความโปร งใส เช น การให ข อม ล การแสดงความค ดเห น และการแจ งนโยบาย ล วงหน า เป นต น จะส งเสร มการแสดงความค ดเห นของประชาชนต อนโยบายด งกล าว ประชาชนจะสามารถ ต ต งนโยบายท เห นว าไม เหมาะสมและแนะนา รวมท งเร ยกร องนโยบายท ตอบสนองต อความต องการ ของ ประชาชน ซ งท ายท ส ดแล วความโปร งใสจะส งผลให เก ดการพ ฒนานโยบายท ด ข น 8) ความโปร งใสน นสาค ญต อภาคประชาชน เพราะการต ดส นใจของร ฐบาลม ผลกระทบต อ ประชาชนท กคน ประชาชนจ งม ส ทธ ท จะร บร กระบวนการต ดส นใจของร ฐบาล เพ อท จะม นใจว าการ ต ดส นใจของร ฐบาลน นจะส งผลร ายแก ตนเองหร อไม ซ งหากร ฐบาลม ความโปร งใสก จะเพ มความเช อม น ของ ประชาชนต อร ฐบาล และการต ดส นใจท ม ความโปร งใสก จะม ความน าเช อถ อเพ มข น กล าวโดย สร ป ความโปร งใสจ งม ความสาค ญต อท งการเม อง การบร หาร ระบบเศรษฐก จ ประชาส งคม และการ พ ฒนา ความโปร งใสและการเข าถ งข อม ลข าวสารของผ ม ส วนได ส วนเส ย Bellver and Kaufmann (2005) ได เป ดเผยผลการว จ ยเก ยวก บการสร างความโปร งใสให ก บ ร ฐบาล ในประเทศต างๆ ท วโลก โดยแบ งขอบเขตของความโปร งใสเป น 2 ล กษณะค อ ความโปร งใสด าน เศรษฐก จ/สถาบ น (Economic/institutional Transparency) และความโปร งใสด านการเม อง (Political Transparency) จากการว จ ย พบว า ม ความแตกต างระหว างความโปร งใสทางด านเศรษฐก จ/สถาบ น และ ความโปร งใสทางด านการเม องม ความแตกต างภายในระด บประเทศอย างมาก ผ ว จ ยเสนอว า การทาให เก ด ความโปร งใสน น เก ดข นได โดยไม ต องใช ทร พยากรมากมาย เน องจากความโปร งใสม กจะช วยร ฐบาล ประหย ดทร พยากรสาธารณะ (Public Resources) และม กจะเป นเคร องม อท สามารถแทนองค กรอ สระ และ องค กรตรวจสอบท ม ประส ทธ ภาพมากกว าและใช ค าใช จ ายน อยกว า โดยผ ว จ ยได ให น ยามของคาว า ความ โปร งใส โดยย ดถ อแนวความค ดของ Vishwananth and Kaufmann (1999) และ Kaufmann (2002) ท น ยามความโปร งใสว าเป น การเพ มข นของการหม นเว ยนของข อม ลด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม องท ตรงเวลาและน าเช อถ อได ซ งผ ม ส วนได ส วนเส ยท งหมดสามารถเข าถ งได นอกจากน Transparency Task Force ของ Brookings University ได สร ปไว เช นก นว า ความโปร งใส ก ค อ ระด บความเป ดเผยของสถาบ น ซ งหมายถ งขอบเขตความสามารถท บ คคลภายนอก (เช น ประชาชนหร อผ ถ อห น) สามารถตรวจด ควบค ม และประเม นการกระทาของบ คคลภายในได (เช น เจ าพน กงานร ฐหร อผ บร หารองค กร) ผลการศ กษาข อม ลของ Bellver and Kaufmann (2004) ย งช ให เห นว า การม งจ ดหาข อม ลเพ ยง อย างเด ยว ม กไม เพ ยงพอ หากจะให ม ประส ทธ ผล ข อม ลท ถ กจ ดหามาจะต องถ กค ดเล อกมาแล ว และ จะต องเหมาะสมก บกล มต างๆ ในส งคมท จะม ความสามารถในการว เคราะห และนาข อม ลไปใช ในว ธ ของ ตนเอง เช น ในประเทศเม กซ โก กฎหมายข อม ลข าวสารเป ดโอกาสให ประชาชนได ถามคาถามได ไม จาก ด ร ปแบบ เช น ม จานวนว วท งหมดก ต วในประเทศเม กซ โก ประเทศเม กซ โกผล ตนมเป นปร มาณท งหมด เท าไหร ในป 2003 และน กการเม องคนไหนบ างท ไม เข าร วมประช มสภา โดยไม ม ข ออ างท เหมาะสม คาถาม ท งหมดน ถ อว าถ กต องตามกฎหมายข อม ลข าวสารราชการของเม กซ โก และล วนได ร บคาตอบ ซ งในป 2004 ประเทศ เม กซ โกเป นประเทศท อ ท ศงบประมาณในการให ข อม ลก บสาธารณะมากท ส ด เป นจานวนเง น 22

6 ล านเหร ยญสหร ฐอเมร กา สหร ฐอเมร กา 6 ขณะท ประเทศสหร ฐอเมร กาเป นอ นด บ 2 โดยใช เง น 20 ล านเหร ยญ การเข าถ งข อม ลข าวสารของร ฐจ งเป นเง อนไขท สาค ญในการเพ มความโปร งใสของภาคร ฐ เพราะฉะน น ส ทธ ในการเข าถ งข อม ล จ งจาเป นต องได ร บการร บรองโดยกฎหมาย แต ทว า ภาวะทาง การเม องและทางระบบราชการ ม กทาให น กการเม องและข าราชการม เหต ผลจ งใจท ต องป ดบ งข อม ล ด งน น การม มต เห นชอบหร อออกกฎหมายเก ยวก บข อม ลข าวสาร จ งสามารถควบค มคอร ร ปช นได เพ ยง ระด บหน งเท าน น แนวทางการบร หารแบบโปร งใส ในส วนน ผ เข ยนขอนาเสนอถ งแนวทางการบร หารงานแบบโปร งใส โดยจะกล าวถ งในภาพรวม ๆ ท ครอบคล มท งภาคร ฐและเอกชน ท งน หากพ จารณาจากหล กหร อกระบวนการบร หารท วไป ซ งกล าวถ ง กระบวนการในการบร หารว า ประกอบด วยข นตอน 4 ประการค อ (สาคร ส ขศร วงศ, 2550 : 26-27) การวางแผน (Planning) ประกอบด วย การกาหนดขอบเขตธ รก จ ต งเป าหมาย ตลอดจน กาหนดว ธ การเพ อให สามารถดาเน นการได ตามว ตถ ประสงค หร อเป าหมายท ต งไว การจ ดองค กร (Organizing) ประกอบด วย การจ ดบ คลากร แบ งแผนกงาน และจ ดสรรทร พยากร ต างๆ ให เหมาะสม สอดคล องก บแผนงานเพ อให องค กรสามารถดาเน นการตามแผนให บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนด การช นา (Leading) ประกอบด วยเน อหา 2 เร องท สาค ญค อ ภาวะผ นา (Leadership) ซ งเก ยวข อง ก บการพ ฒนาต วผ บร หารเอง และการจ งใจ (Motivation) ซ งเก ยวข องก บการช กจ งหร อกระต นให ผ อ น ทางานได เต มท ตามความร ความสามารถ การควบค มองค กร (Controlling) เป นการควบค มองค กรให ดาเน นงานต างๆ ภายในองค กร ให เป นไปตามแผงงาน ความคาดหว ง หร อมาตรฐานท กาหนด ด งน น แนวทางการบร หารงานแบบโปร งใส โดยอาศ ยกรอบแนวค ดการบร หารงานด งกล าวข างต น สามารถดาเน นการได ตามแนวทางด งน ประการแรก ในการวางแผน (Planning) ซ งประกอบด วย การกาหนดขอบเขตของธ รก จหร อการ กาหนดว ส ยท ศน และพ นธก จขององค กร การต งเป าหมาย ตลอดจนกาหนดว ธ การดาเน นการเพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค หร อเป าหมายท ต งไว น น ควรให บ คลกกรจากท กภาคส วนท เก ยวข องเข ามาม ส วนร วมใน การกาหนดส งต าง ๆ ด งท กล าวมาข างต น ท งน ควรเร มต งแต การกาหนดว ส ยท ศน ขององค กรท น าจะมา จากความค ดเห นร วมก นของท กภาคส วนท เก ยวข องในล กษณะท เร ยกว า ว ส ยท ศน ร วม (Share Vision) ไปจนถ งการกาหนดว ตถ ประสงค และนโยบายขององค กร โดยเฉพาะอย างย ง สาหร บหน วยงานภาคร ฐใน ย คใหม ม ความสาค ญอย างย งท จะต องให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการกาหนดนโยบายของร ฐท ม ผลกระทบต อ ประชาชนโดยส วนรวม เพ อแสดงออกถ งการบร การงานท ม งเน นความโปร งใสอย างแท จร ง ในทางปฏ บ ต พบว า องค กรท งในภาคเอกชนและภาคร ฐจานวนมากท ม การกาหนดว ส ยท ศน ตลอดจน นโยบาย ว ตถ ประสงค และเป าหมาย โดยกล มผ บร หารระด บส งเพ ยงไม ก คน และไม เป ดโอกาสให บ คลากร และ

7 7 กล มผ ม ส วนได เส ย หร แประชาชนเข าไปม ส วนร วมแต อย างใด พฤต กรรมองค กรในล กษณะเช นน กล าวได ว า แค เร มต น ก ไม โปร งใสเส ยแล ว นอกจากการกาหนดว ส ยท ศน นโยบาย ว ตถ ประสงค และเป าหมายท มาจากการม ส วนร วมแล ว การแสดงออกซ งความโปร งใสอ กประการหน งก ค อ การเป ดเผยส งต าง ๆ เหล าน ต อสาธารณะโดยช ดเจน ไม คล มเคล อ ซ งต องอาศ ยช องทางการส อสารท หลากหลายและเหมาะสมก บกล มเป าหมายแต ละกล ม รวม ไปถ งการจ ดเอกสารท ก ยวข องไว อย างเป นระบบ ตรงตามข อเท จจร งเพ อท ผ ม ส วนได ส วนเส ยสามารถ ตรวจสอบ และขอด ได เม อม ข อสงส ย ประการท สอง ในด านการจ ดองค กร (Organizing) ซ งประกอบด วย การจ ดบ คลากร การแบ ง แผนกงานหร อการจ ดโครงสร างองค กร และการจ ดสรรทร พยากรต าง ๆ ให เหมาะสม สอดคล องก บ แผนงานหร อโครงการต าง ๆ การบร หารแบบโปร งใสเร มต งแต การสรรหาบ คลากรท หน วยงานต องม งเน น ท ความสามารถ และระบบค ณธรรม (Merit System) ไม ใช ระบบอ ปถ มภ (Patron-Client System) ในการร บ บ คลากรเข าทางาน หล กการเช นน ต องกาหนดเป นนโยบายท ช ดแจ งขององค กรและประกาศให สาธารณชน ร บทราบโดยท วก น ต อมาในส วนของการระบบการให ค ณ-ให โทษท จะต องเป นไปด วยความเป นธรรม และม ความ ตรงไปตรงมา ท งน พรศ กด ผ องแผ ว (2544) ได เสนอองค ประกอบของการช ว ดความโปร งใสของระบบ การให ค ณและให โทษไว ด งน ต วช ว ดความโปร งใสของระบบการให ค ณ ประกอบด วย ม ผลประโยชน ให แก บ คลากรท ปฏ บ ต งานเป นผลสาเร จ ม ผลประโยชน ให แก บ คลากรท ปฏ บ ต งานม ประส ทธ ภาพส ง ม ผลประโยชน แก บ คลากรท ซ อส ตย ม ระบบรายได หร อผลประโยชน เก อก ลรองร บมาตรฐานค าใช จ ายท ส งข น ส วนต วช ว ดของระบบการให โทษ ประกอบด วย ม ระบบท ม ประส ทธ ภาพส งสาหร บการฟ องร องผ กระทาผ ด ม ระบบท ม ประส ทธ ภาพส งสาหร บการตรวจสอบการทางานในหน วยงาน ม ว ธ การท ย ต ธรรมสาหร บการลงโทษผ กระทาผ ด กระบวนการย ต ธรรมท รวดเร ว ม การลงโทษจร งจ ง หน กเบาตามเหต ผลและพฤต การณ ของการกระทาผ ด ห วหน างานลงโทษผ กระทาผ ดหร อด อยประส ทธ ภาพอย างจร งจ ง ม การป องปรามผ ส อท จร ต หร อด อยประส ทธ ภาพให ปร บปร งตน นอกจากน ในด านการพ ฒนาบ คลากร หน วยงานจะต องเป ดโอกาสให บ คลากรได ร บการ พ ฒนา และฝ กอบรมตามความเหมาะสมต อการนาไปพ ฒนาความร ความสามารถ และประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต งานอย างแท จร ง ประการสาค ญย งค อการให บ คลากรท กคนม โอกาสท เท าเท ยมก นในการได ร บการ พ ฒนา

8 8 ในด านการจ ดโครงสร างหน วยงานจะต องม การปร บปร งให เหมาะสมก บสถาการณ และ สภาพแวดล อมอย เสมอ ท งน หากม การให บ คลากรและผ ม ส วนได เส ยเข ามาม ส วนร วมในการปร บปร ง โครงสร างและระบบงานด วยก น บว าเป นความใจกว าง และเป ดเผยอย างย งของผ บร หาร อ นเป นส วนหน งท สะท อนถ งความโปร งใสด วยเช นก น อย างไรก ตาม อย างน อยท ส ดโครงสร าง ระบบงาน และแนวทาง ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บสาธารณชนหร อส วนรวมต องม การเป ดเผยให เป นท ร บร โดยท วก นในช องทางการ ส อสารท หลากหลาย และผ ม ส วนได ส วนเส ยสามารถเข าถ งข อม ลข าวสารด งกล าวได ง าย ในส วนของการ เป ดเผยโครงสร างและระบบงานน น ในกรณ ของหน วยงานภาคร ฐในป จจ บ นได ม ข อกาหนดใน พระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ บ งค บให หน วยงานของร ฐต องเป ดเผยให ประชาชน ร บทราบ โดยอย างน อยท ส ดต องลงประกาศในหน งส อราชก จจาน เบกษา ประการท สาม ในส วนของการช นา (Leading) ซ งประกอบด วยเเร องภาวะผ นา (Leadership) และการจ งใจ (Motivation) ในเร องแรกค อภาวะผ นาของผ บร หาร ซ งเป นส วนสาค ญมาก ต อการสร างความโปร งใสในการบร หารงานของแต ละองค กร เน องจากภาวะผ นาเป นความสามารถในการ ทาให บ คคลอ นปฏ บ ต อย างใดอย างหน งเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค (สาคร ส ขศร วงศ, 2550 : 156) ด งน น จ ดเร มต นของการบร หารงานแบบโปร งใสจ งอย ท ผ นาองค กร ซ งจะต องตระหน กถ งความโปร งใส ใน ขณะเด ยวก นการประพฤต ตนและการแสดงออกของผ นาต องแสดงให เห นถ งความจร งใจในการปฏ บ ต ต อ ผ ตาม ตรงไปตรงมา เป ดเผย ม ความซ อส ตย ส จร ต ม จ ตใจท เป นธรรม หากผ นาองค กรใดม พฤต กรรม หร อแนวโน มท ส อไปในทางท จร ต กระทาการใดไม สะท อนถ งความโปร งใส ย อมม ผลต อบ คคลากรใน องค กรให ประพฤต ตามเช นน นด วย ด งดากล าวของน กการเม องอด ตนายกร ฐมนตร ท านหน งกล าวไว ว า เม อห วไม กระด ก แล วหางจะส ายได อย างไร ในส วนของการจ งใจ (Motivation) ซ งเป นการช กจ งให บ คคลอ นแสดงพฤต กรรมท พ งประสงค (สาคร ส ขศร วงศ, 2550 : 156) ด งน น ในการบร หารงานแบบโปร งใส ผ บร หารจ งต องเสร มสร างและ สน บสน นให เก ดบรรยากาศแห งความโปร งใสท วท งองค กร การสร างจ ตสาน กความซ อส ตย ส จร ต และ ความร บผ ดชอบต อหน าท ให เก ดข นในมวลหม พน กงาน เพ อป ทางไปส การสร างว ฒนธรรความโปร งใสใน องค กร ท งน ตามทฤษฎ อ อาร จ (ERG Theory) ได แบ งความต องการของมน ษย ออกเป น 3 ข น ได แก ความ ต องการการอย รอด (Existence Need) ความต องการความส มพ นธ (Relatedness Needs) และความต องการ เต บโตก าวหน า (Growth Needs) (Alderfer, 1972 อ างในสาคร ส ขศร วงศ, 2550 : 167) ด งน นในการสร าง ว ฒนธรรมความโปร งใสในองค กรผ บร การอาจใช หล กความต องการของมน ษย ตามทฤษฎ ERG ด งกล าว ข างต นเป นแนวทาง โดยใช กระบวนการกล มในการสร างกล มส มพ นธ ให เก ดการยอมร บและปล กฝ ง จ ตสาน กแห งความโปร งใสให เก ดข นในองค กร ในขณะเด ยวก นในด านความเต บโตก าวหน าของบ คคลากร ก สามาถนาว ถ ปฏ บ ต และแนวค ดในการทางานท สะท อนถ งความโปร งใสมาเป นข อพ จารณาประการหน งใน การให รางว ล และการเล อนตาแหน งงาน ประการส ดท าย การควบค มองค กร (Controlling) ซ งเป นการควบค มองค กรให การดาเน นงาน ต างๆ ให เป นไปตามแผงงาน ความคาดหว ง หร อมาตรฐานท กาหนด ในส วนน เก ยวข องการการตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผล ด งน น การวางระบบและกระบวนการควบค มต องม ความโปร งใสในต วเองก อน เป นเบ องแรก กล าวค อ ต องม ความเท ยงตรง ช ดเจน ตรวจสอบได และเป นท ยอมร บของท กฝ ายท

9 9 เก ยวข อง โดยเฉพาะอย างย งบ คคลากรหร อกล มบ คคลท เข ามาทาหน าท ตรวจสอบ ต ดตาม และ ประเม นผลควรม ความเป นอ สระอย างแท จร ง ท งน อาจให ม หน วยงานภายนอกท เป นกลางหร อ ผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอกเข ามาร วมในคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลด วย โดยเฉพาะ อย างย งในหน วยงานภาคร ฐ หากเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในกระบวนการตรวจสอบ ต ดตาม และประเม นผลด วยก จะเป นการด ย งข น เพราะเท าก บเป นการแสดงออกถ งความโปร งใสในการ ปฏ บ ต ราชการจร ง เน องจากแสดงให เห นว าพร อมท จะร บการตรวจสอบจากประชาชน หร อผ ม ส วนได ส วน เส ยตลอดเวลา นอกจากน ภายใต หล กความโปร งใส หน วยงานจาเป นต องเป ดเผยข อม ลหร อผลการตรวจสอบ ต ดตาม และประเม นผลให ประชาชน หร อผ ม ส วนได ส วนเส ยท กภาคส วนทราบโดยท วก น ท งน ในการ เป ดเผยข อม ลด งกล าวหากได ม การจ ดกระทาข อม ลให ง ายต อการทาความเข าใจ รวมท งม การเผยแพร ใน ช องทางท หลากหลายเพ อให ผ ท เก ยวข องสามารถเข าถ งได ง ายก จะเป นการด ย งข น เป นการแสดงออกถ ง ความร บผ ดชอบและความจร งใจท องค กรพ งม ต อประชาชน หร อผ ท เก ยวข อง อาท ล กค า ผ ถ อห น น ก ลงท น ส งคม ฯลฯ ได เป นอย างด บทสร ป ภายใต แนวค ดการบร หารจ ดการก จการท ด (Good Governance) ไม ว าจะเป นหน วยงานภาคร ฐ หร อภาคเอกชนก ตาม การบร หารงานควรย ดหล กความโปร งใส ซ งน ยามของความโปร งใสในท น ม ได หมายความเพ ยงแค การเป ดเผยข อม ลต อสาธารณะ เท าน น แต หมายความรวมถ ง การประพฤต ปฏ บ ต ขององค กร และบ คลากรท ต องกระทาอย างตรงไปตรงมา และต งอย บนฐานคต ของความซ อส ตย ส จร ต ม จ ตสาน กท ด ต อหน าท ท งน การกระการใด ๆ น น สามารถตรวจสอบและช แจงได เม อม ข อสงส ย ด งน น หากพ จารณาตามหล กการบร หารจ ดการตามองค ประกอบของ P-O-L-C ซ งประกอบด วย การวางแผน (Planning) การจ ดองค กร (Organizing) การช นา (Leading) และการควบค ม (Controlling) การบร หารงานแบบโปร งใสต องดาเน นการในท กข นตอนของก จกรรมการบร หารจ ดการ ซ งเร มต งแต การวางแผนท ต องกระทาอย างเป ดเผย และเป ดโอกาสให ผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วนร วม ในการดาเน นการด วย และม การเป ดเผยข อม ลให ท กภาคส วนท เก ยวข องทราบโดยท วก น ด านการจ ด องค กร ในการบร หารงานแบบโปร งใส ต องม ระบบการสรรหาบ คลากรท ใช ระบบค ณธรรมและ ความสามารถ ไม ใช ระบบอ ปถ มภ หร อระบบเส นสาย ส วนการให ความด ความชอบแก บ คลากรต องอาศ ย การพ จารณาตามความสามารถ และผลงานอย างแท จร ง รวมท งม กลไกในการป องปรามผ ประพฤต ส อไป ในทางท จร ตอย างเป นธรรม ในด านการช นา ซ งต องเร มต นต งแต คณะผ บร หารระด บส งท ต องม จ ตสาน ก ของความโปร งใส ม ว ถ ปฏ บ ต ท แสดงออกให เห นถ งการเป นคนเป ดเผย ม ความตรงไปตรงมา ความ ซ อส ตย ส จร ต และความเป นธรรม ไม เล อกปฏ บ ต นอกจากน ย งต องสร างแรงจ งใจให บ คลากรในหน วยงาน ม ว ถ ปฏ บ ต ซ งความโปร งใสด วย โดยการปล กฝ งจ ตสาน กของความโปร งใสให เก ดข นท วท งองค กร รวมไป ถ งการสร างว ฒนธรรมองค กรท ม งเน นความโปร งใสในการทางานด วย ในประการส ดท ายได แก การ ควบค ม ซ งเก ยวข องก บการตรวจสอบ ต ดตามและประเม นผล ในการน ผ บร หารต องจ ดให ม หน วยงาน ตรวจสอบต ดตาม และประเม นผลท งจากภายใน และภายนอกท เป นอ สระ ปราศจากการแทรกแซงของ

10 10 ฝ ายใด ๆ ท งน ควรม การเป ดโอกาสให ผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วนร วมในการต ดตาม ตรวจสอบ และ ประเม นผลด วย ม การเป ดเผยผลการประเม นให ผ ม ส วนได ส วนเส ยทราบโดยท วก นอย างตรงไปตรงมา การบร หารงานแบบโปร งใส น าจะเป นว ถ การบร หารจ ดการประการหน งท พ งปฏ บ ต ท งใน หน วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชน หร อหน วยงานประเภทใด ๆ ท ต องเก ยวข องก บกล มทางส งคมหร อ ม ผ ม ส วนได ส วนเส ยหลายภาคส วนเข ามาเก ยวข อง โดยเฉพาะอย างย งในย คเทคโนโลย สารสนเทศแห ง ศตวรรษท 21 ท ข อม ลข าวสารสามารถเช อมต อก นได อย างรวดเร วยากท หน วยงานจะปกป ดความผ ด หร อ ความไม ส จร ตของตนได นานน ก การบร หารงานแบบโปร งใสน าจะเป นว ธ การท ด และหมาะสมก บองค กร ในย คใหม ท ม งเน นถ งความเป ดเผย ความซ อส ตย และความเป นธรรมภายใต ความร บผ ดชอบต อส งคม และเพ อนมน ษย ท กผ ท กนามในโลกใบน ภาษาไทย บรรณาน กรม คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ(กพร.) ค ม อคาอธ บายแนวทางปฏ บ ต ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ กร งเทพฯ: ว ช น พ บล ชช ง. เจร ญ เจษฎาว ลย การตรวจสอบภาคร ฐ. กร งเทพฯ : พอด. ถว ลวด บ ร ก ล และว นช ย ว ฒนศ พท การศ กษาเพ อพ ฒนาด ชน ว ดผลการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ด. กร งเทพฯ : สถาบ นพระปกเกล า. ถว ลวด บ ร ก ล และว ศ ษฎ ช ชวาลท พากร (บรรณาธ การ) ทศธรรม : ต วช ว ดการบร หารก จการบ านเม องท ด. กร งเทพฯ : สถาบ นพระปกเกล า. ต น ปร ชญพฤทธ ศ พท ร ฐประศาสนศาสตร. กร งเทพฯ : สาน กพ มพ แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. บวรศ กด อ วรรณโณ การสร างธรรมาภ บาล (Good Governance) ในส งคมไทย. กร งเทพฯ : ว ญญ ชน. พรศ กด ผ องแผ ว ด ชน ช ว ดคอร ร บช นไทย: การสร างและการตรวจสอบความเช อถ อได. รายงานผลการว จ ย เสนอต อสาน กงาน ป.ป.ช. พ เอแอสโซซ เอสคอลซ นต ง แนวทางการจ ดท าต วช ว ดผลการดาเน นงานขององค การมหาชน. กร งเทพฯ : สาน กงาน ก.พ. สาคร ส ขศร วงศ การจ ดการ : จากม มมองน กบร หาร. พ มพ คร งท 3. กร งเทพฯ : จ.พ. ไซเบอร พร นท. องค กรเพ อความโปร งใสในประเทศไทย. Transparency Thailand Newsletter, June อ มมาร สยามวาลา ศ พท แสงว าด วยคอร ร ปช น. เอกสารเผยแพร ในการประช มต ดตาม นโยบายร ฐบาล 4 ป ประเทศไทย เน องในว นต อต านคอร ร ปช นแห งสหประชาชาต.9 ธ นวาคม 2547 ณ โรงแรมว นเซอร สว ท กร งเทพมหานคร.

11 11 ภาษาอ งกฤษ Sen, A.1999.Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf. Bellver, A. And Kaufman, D Transparenting Transparency Initial Empirics and Policy Applications. Discussion paper at the IMF conference on transparency and integrity. July 6-7, OECD Regulatory Policies in OECD Countries: From Intervention to Regulatory Governance. OECD Public Sector Transparency and International Investment Policy. Committee on International Investment and Multinational Enterprises at its meeting on 9-11 April เว บไซต แนวค ดและความหมายเก ยวก บความโปร งใส.www.transparency- องค กรเพ อความโปร งใสในประเทศไทย. thailand.org, 15 ม ถ นายน ธว ช ภ ษ ตโภไคย. ความโปร งใสจะเป นจร งได อย างไร.www.theiiat.or.th/Knowledge, 7 พฤษภาคม 2550.

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก สารบ ญ หน า 1/25 สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ 1. ร ปแบบองค ประกอบ 2. อานาจหน าท 2.1 อานาจหน าท คณะกรรมการบร ษ ท 2.2 อานาจหน าท คณะกรรมการบร หาร 2.3 อานาจหน าท กรรมการผ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด. Organizational Governance (OG)

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด. Organizational Governance (OG) นโยบายการก าก บด แลองค การท ด Organizational Governance (OG) ค าน า ค ม อเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อแนะน าข นตอน และว ธ การจ ดท านโยบายการก าก บด แล องค การท ด ซ งครอบคล มนโยบายหล กส าค ญ 4 ด

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

2 ประชาชนอย างเร ยบง าย ไม ย งยากซ บซ อน ม ความคล องต วส ง ในส วนของผ ให บร การต อง ได ร บการสรรหาพ ฒนาและปร บพฤต กรรม ว ธ การทางาน โดยเน นความสาค

2 ประชาชนอย างเร ยบง าย ไม ย งยากซ บซ อน ม ความคล องต วส ง ในส วนของผ ให บร การต อง ได ร บการสรรหาพ ฒนาและปร บพฤต กรรม ว ธ การทางาน โดยเน นความสาค บทท 1 บทน ำ บทน ำ การประสานงานม ความสาค ญอย างย งต อการดาเน นงาน เป นกระบวนการซ งเป นห วใจ ท จะทาให การปฏ บ ต งานร วมก นเป นไปอย างถ กต องบรรล ว ตถ ประสงค ม ความราบร นในการ ปฏ บ ต งาน ม ความสอดคล องในจ

More information

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CORPORATE GOVERNANCE MANUAL) การทางพ เศษแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 การทางพ เศษแห งประเทศไทย ค าน า การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มพ ฒนาระบบบร หาร สารบ ญ คานา 2 ประกาศเจตนารมณ 3 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 4 1.1 ข อม ลองค การ 4 ว ส ยท ศน 4

More information

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ

ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใสของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ ค ม อแนวทางการสร างมาตรฐานความโปร งใส ของส วนราชการ ISBN : 978-616-548-046-8 พ มพ คร งท 1 : ม ถ นายน พ.ศ. 2553 จ ดพ มพ โดย 47/101 ถนนต วานนท ตำบลตลาดขว ญ อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร 11000 โทรศ พท 0-2547-1000

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555)

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ Rajamangala University of Technology Krungthep ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ คณะบร หารธ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information

การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector)

การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector) การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector) I. การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐค ออะไร? การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐค อการบร หารจ ดการภาคร ฐท ช วยให องค การภาคร ฐตระหน กถ ง ความสามารถขององค

More information

บทท ๑ บทน า ๑.๑ ความเป นมา

บทท ๑ บทน า ๑.๑ ความเป นมา ๑.๑ ความเป นมา บทท ๑ บทน า การบร หารงานขององค การท กประเภทท งภาคร ฐ ภาคเอกชนต างม ว ตถ ประสงค ของตนเอง และ ม งหว งท จะท างานไปให ถ งเป าหมายท วางไว อย างด ท ส ด ค มค ามากท ส ด โดยส ญเส ยทร พยากรให น อยท

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.)

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร...3 รายงานผลการดาเน นงานการจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน

More information

บทท 6 การบร หารงานบ คคลของระบบราชการไทย

บทท 6 การบร หารงานบ คคลของระบบราชการไทย บทท 6 การบร หารงานบ คคลของระบบราชการไทย การบร หารงานบ คคล น บเป นส วนส าค ญของกระบวนการทางการ บร หารไม ว าจะเป นการบร หารงานในองค การภาคร ฐ หร อภาคเอกชนก ตาม ในทาง การบร หารถ อว าทร พยากรบ คคลเป นองค ประกอบท

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด 2 3 สารบ ญ ส วนท 1 ส วนท 2 ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. บทท วไป ว ส ยท ศน ของ ปตท. พ นธก จของ ปตท. ค าน ยมองค กรของ ปตท. หล กปฏ บ ต เก ยวก บค ม อการกำก บด แลก จการท

More information