good governance กลไกประชาร ฐท ด ประชาร ฐ ธรรมร ฐ ศ ประศาสนการ ธรรมาภ บาล พ ทธธรรมาภ บาล

Size: px
Start display at page:

Download "good governance กลไกประชาร ฐท ด ประชาร ฐ ธรรมร ฐ ศ ประศาสนการ ธรรมาภ บาล พ ทธธรรมาภ บาล"

Transcription

1 good governance กลไกประชาร ฐท ด ประชาร ฐ ธรรมร ฐ ศ ประศาสนการ ธรรมาภ บาล พ ทธธรรมาภ บาล ว ธ การปกครองท ด วธการปกครองทด พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ หล กน ต ธรรม หล กค ณธรรม หล กความโปร งใส หล กการม ส วนร วม หลกการมสวนรวม หล กความร บผ ดชอบ หลกความรบผดชอบ หล กความค มค า หลกความค มคา รวบรวมจากแหล งผ ร / ขอขอบค ณ / น าเสนอโดย ป ญญา กางกรณ กองน ต การ สป.พม. พระบรมราโชวาท 1

2 05/04/56 พระบรมราโชวาทในพ ธ เป ดงานช มน มล กเส อแห งชาต คร งท ๖ ณ ค ายล กเส อวช ราว ธ อ าเภอศร ราชา จ งหว ดชลบ ร ว นท ๑๑ ธ นวาคม ๒๕๑๒ ในบ านเม องน น ม ท งคนด และคนไม ด ไม ม ใคร จะท าให คนท กคนเป นคนด ได ท งหมด การท าให บ านเม องม ความปรกต ส ขเร ยบร อย จ งม ใช การท า ให ท กคนเป นคนด หากแต อย ท การส งเสร มคนด ให คนด ได ปกครองบ านเม อง และควบค มคนไม ด ไม ให ม อ านาจ ไม ให ก อความเด อดร อนว นวายได พระบรมราโชวาทในพ ธ พระราชทานกระบ และปร ญญาบ ตร แก ว าท ร อยต ารวจท ส าเร จการศ กษาช นส งจากโรงเร ยนนายร อยต ารวจ ณ อาคารใหม สวนอ มพร ว นท ๖ ส งหาคม ๒๕๒๔ การท าด น นท ายากและเห นผลช า แต ก จ าเป นต องท า เพราะหาไม ความช ว ซ งท าได ง าย จะเข ามาแทนท แล วจะ พอกพ นข นอย างรวดเร วโดยไม ท นร ส กต ว" 2

3 05/04/56 เก ดมาท าไม? กรรม...ค าตอบของช ว ต คนเราเก ดมาท าไม เป นค าถามท หาค าตอบได ยาก เพราะท ก คนเก ดมาในโลกน ด วยความไม ร คนเกดมาในโลกนดวยความไมร แล วก ย งไม ร อ กว าจะตาย แลวกยงไมร อกวาจะตาย เม อไร จะตายด วยเหต ใด ตายแล วจะไปอย ท ไหน ท กคนม ช ว ต อย ด วยความไม ร ไม ร กระท งว าช ว ตค ออะไร????? ม น กจ ตว ทยา น กว ทยาศาสตร จ านวนไม น อย ท พยายามอธ บายความหมาย ของค าว า "ช ว ต ว และพยายามศ กษาเพ อให เข าใจช ว ต เ ใ รวมท งพยายามจะท า ม ความเข าใจพฤต กรรมการแสดงออกต างๆของมน ษย ว า ท าไมจ งม พฤต กรรม เช นน นเช นน ม อะไรเป นต วเร า หร อต วก าหนด และพยายามจะสร างทฤษฎ เก ยวก บช ว ตในแง ม มต างๆ เพ ออธ บายพฤต กรรมของมน ษย "ธรรมะท งหลายย อมเก ดจากเหต " ท านพระอ สสช แสดงธรรมแก ท านพระสาร บ ตร ความว า การท ท กคนเก ดมาแตกต างก น เป น เพราะได กระท าเหต ค อ ท ากรรมมาต างก น กรรมท ได กระท าไว แล วน นเอง เป นเหต ให ม ร ปร าง หน าตา หนาตา ผ วพรรณต างก น ผวพรรณตางกน มอ ปนสยดเลวตางกน ม อปน ส ยด เลวต างก น เป นเหต ให ได ลาภ เส อมลาภ ได ยศ เส อมยศ ได ร บ ความส ข ท กข สรรเสร ญ น นทา... 3

4 05/04/56 มหาส หนาทส ตร (การจ ดองค การ) พระพ ทธเจ าทรงจ ดระบบองค กรหร อกล มผลประโยชน ไว ใน หลากหลายรปแบบจ ดโดยอาศ ยอาช พบ าง หลากหลายร ปแบบจดโดยอาศยอาชพบาง ก าเน ดบ างหร อคต กาเนดบางหรอคต หร อหนทางท ไปบ าง ท งน ก เพ อให สามารถปร บใช ย ดหย นต อ ระบบกล มองค กรน นๆ เช น การจ ดองค การโดยอาศ ยจ ดก าเน ด ของส งม ช ว ตต างๆ ว าม ท มาอย างไรบ าง ม อย 4 กล ม ด งน ก าเน ดอ ณฑชะ เก ดในไข เช น เป ด ไก นก เป นต น ก าเน ดชลาพ ชะ เก ดในครรภ เช น คน ช าง ม า โค เป นต น ก าเน ดส งเสทชะ เก ดในเถ าไคลหร อท ช นแฉะ เช น หนอน เป นต น ก าเน ดโอปปาต กะ เก ดผ ดข น เช น เทวดา พรหม เป นต น ข าราชการ ข าราชการ ขาราชการ ค อ คอ ผ ปฏบตหนาทตางพระเนตร ผ ปฏ บ ต หน าท ต างพระเนตร พระกรรณของพระเจ าแผ นด น หร อผ ปฏ บ ต หน าท เพ อให ประชาชนได ร บความพอใจ และย นด เพ อความเจร ญร งเร องในหน าท วมเรญร เร น ท ตนได ร บมอบหมาย 4

5 พระส มมาส มพ ทธเจ าได แสดงธรรมะ ส าหร บข าราชการ ไว 9 ประการ ค อ 1.ม ความนอบน อมถ อมตน 6.ม ท อย อาศ ยแน นอน 2.ม ความเกรงกล วความช วความผ ด7.ม ความส จร ตท งต อหน าและล บหล ง 3.ม ความเคารพหน กแน น 8.จ ดระบบการการใช จ ายในครอบคร ว 4.ม ความต งใจร บใช ราชการ ของตนให ด 5.จ ดความเป นอย ให เร ยบร อย 9.อย าก อหน ส นให พะร งพะร ง เป นระเบ ยบ ป ญหาหล กของข าราชการ ค อ ป ญหาตน ป ญหาคน ป ญหางาน ป ญหาเวลา ส วนว ธ แก ป ญหาเหล าน น จะต องแก ด วยค ณธรรม ค อ ความซ อส ตย ส จร ต ความย ต ธรรม ใช หล กว ชาการ การร จ กบร หารเวลา แก ป ญหาตน แก ป ญหาคน แก ป ญหางาน แก ป ญหาเร องเวลา 5

6 05/04/56 ข าราชการต องศ กษาพระธรรม ชาวพ ทธบางกล มโดยเฉพาะผ ท ม การศ กษาส ง ๆ เข าใจผ ด ค ดว าพระธรรมง าย สามารถจะคาดคะเนหร อค ดเอาเองได ตามความค ดน กของแต ละคน ไม จ าเป นต องศ กษาอย าง ละเอ ยดรอบคอบก สามารถจะเข าใจเองได โดยค ดว าเป น หล กค าสอนท สอนให คนท าความด ละความช วเหม อนก บ หล กค าสอนของศาสนาอ หลกคาสอนของศาสนาอน น ๆ ทวไป ท วไป จ งไม สนใจศ กษา จงไมสนใจศกษา พระธรรมเพราะค ดว าตนเองด แล ว พอใจก บสภาพท เป นอย แล ว ไม ค ดร ายก บใคร ไม อ จฉาร ษยาใคร ไม ม ท กข เป นคนด ของส งคมแล วจะต องสนใจศ กษาพระธรรมไปท าไม อ นตรายแห งช ว ต คนเขลาม กจะค ดว า เราจ กอย ตลอดเวลาน นเวลาน คนเขลาย อมไม ร อ นตรายแห งช ว ต คนเขลายอมไมร อนตรายแหงชวต ส งท จะช วยให คนเราเผช ญก บ ป ญหาช ว ตได เป นอย างด ค อ ความสงบม นคงภายในจ ตใจในมลส ตร ว าด วย มลท นภายในอก ศลกรรมบถ ๓ ค อ โลภะ๑, โทสะ๑, โมหะ๑ ท สามารถเป นเพชฌฆาตท าให ช ว ตล มจมได ม ใครเห นโลภะของ ตนเองบ าง ตนเองบาง ทกคนร จ กโลภะแต เพ ยงช อ ท กคนร จกโลภะแตเพยงชอ แตไมมใครร จกตวจรงของโลภะ แต ไม ม ใครร จ กต วจร งของโลภะ มเงน ม เง น เท าไรก ไม พอแก โลภะ ม ยศเท าไรก ไม พอแก โลภะ เม อไม ได ในส งท ตนต องการ จ งเก ดโทสะ และเพราะความไม ร ความหลงเข าใจผ ด ไม ร สภาพธรรมท งหลาย ตามความเป นจร ง จ งต ดข องต องการ เพราะไม ร ความจร งจ งเก ดโทสะ 6

7 05/04/56 พระพ ทธโอวาท 3 น กบร หารท ท างานได ผลด เน องจากได ต งใจด และ ม อสะอาด พระพ ทธองค ได วางแนวไว 3 ประการ ด งน เว นจากท จร ต การประพฤต ช ว ทางกาย วาจา ใจ ประกอบส จร ต ประพฤต ชอบ ทางกาย วาจา ใจ ท าใจของตนให บร สทธ ทาใจของตนใหบรส ทธสะอาด สะอาด ไม โลภ ไมโลภ ไมโกรธ ไม โกรธ ไมหลง ไม หลง ท าไม?น กบร หารจ งต องม ค ณธรรม จร ยธรรมส งกว าผ อ น 1. ม หน าท มหนาทรบผดชอบและอานาจส งขน ร บผ ดชอบและอ านาจสงข น สามารถให ประโยชน และฉวยโอกาส สามารถใหประโยชนและฉวยโอกาส จากส งคมได มาก จ งจ าเป นจะต องม ค ณธรรม จร ยธรรมส งกว าผ อ น 2. ในโลกย คโลกาภ ว ตน โลกจะ แคบ ลง การแข งข นระหว างประเทศส งข น ประเทศจะต องม ประส ทธ ภาพส ง จ งจะสามารถแข งข น อย รอดและเจร ญได ค ณธรรมของผ บร หารจะท าให ประส ทธ ภาพส ง ได 3. โลกม ความสล บซ บซ อนข น เทคโนโลย การส อสารท นสม ยข น การฉวยโอกาส ในร ปแบบต างๆ ม มากข น น กบร หารต องม ค ณธรรม ม สต ป ญญา เข มแข ง เด ดเด ยวม นคง มากข นเพ อปกป องประชาชน 7

8 05/04/56 ด งน น น กบร หารต อง 1. ม นคง ย ดม นใน ความด 2. หม นแสวงหาความร 3. ให ความเป นธรรมแก ผ ใต บ งค บบ ญชาอย างเหมาะสม 4. ไม ฉ อราษฎร ไมฉอราษฎร บ งหลวง บงหลวง?????? เหต แห งความล มสลายของเม องสาว ตถ ผ บร หารขาดค ณธรรมในการปฏ บ ต ราชการ 8 ประการ 1. ความม วเมาในกามต ณหา 2. ความโลภ 3. ความไม ถ อธรรมะ แต กล บไปเช อไสยศาสตร 4. การฉ อราษฎร บ งหลวง 5. ตลาการไม ให ความยต ธรรม ต ลาการไมใหความย ตธรรม 6. ไม ม การเคารพความด เห นผ ดเป นชอบ 7. ผ ม อ านาจม ใจโหดเห ยม ปราศจากความกร ณา ถ ออ านาจเป นธรรมะ 8. ข าราชการไม ปฏ บ ต หน าท กล บข มเหงราษฎร 8

9 การบร หารก จการบ านเม องท ด ในท ศนะของพระพ ทธเจ า ม เป าหมายเพ อการอย ด ก นด ของประชาชน ด งน 1. เก ดประโยชน สขของประชาชน เกดประโยชนส ขของประชาชน 2. เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ 3. ม ประส ทธ ภาพและเก ดความค มค าในเช งภารก จของร ฐ 4. ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต งานเก นความจ าเป น 5. ม การปร บปรงภารก จของส วนราชการให ท นต อสถานการณ มการปรบปร งภารกจของสวนราชการใหทนตอสถานการณ 6. ประชาชนได ร บความสะดวกและได ร บการตอบสนองความต องการ 7. ม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการอย างสม าเสมอ ค ณธรรมของผ น า 7 ประการของ Aristotle 1. ความย ต ธรรม 2. ความกล าหาญ 3. ความม สต และม นคงทางอารมณ 4. ความโอบอ อมอาร 5. ม เก ยรต ยศช มเกยรตยศชอเสยง อเส ยง 6. ม ความเห นอกเห นใจ 7. ม วาจาส ตย 9

10 ท าอย างไร? จ งจะม ค ณธรรมและจร ยธรรม คนท จะม ค ณธรรม จร ยธรรมได จะต องม พ นฐาน 6 ประการ 1. ต องร จ กละอายต อบาป ตองร จกละอายตอบาป (เม อบาปปรากฏ) (เมอบาปปรากฏ) 2. ต องร จ กละอายต วเอง (เม อกระท าผ ด) 3. ต องร จ กความพอ (จ งจะห ามใจได ) 4. ต องไม ล มต วบ อยและง ายเก นไป (จะได ไม เผลอฉวยโอกาส) 5. ต องร จ กกฎธรรมชาต (Natural Law) ของความพอด อะไรควรเป นของเรา 6. เอาใจเขามาใส ใจเรา ค ดถ งคนอ น การม ค ณธรรม จร ยธรรม ระด บหน งไม ใช ของยาก คนเราเม อม การศ กษาระด บ หน งก จะต องม จ ตส าน กและม ความร ส กเก ยวก บค ณธรรมในระด บหน ง แต การใช ค ณธรรม อย างสม าเสมอ ต อเน องเป นเร องยาก เพราะมน ษย โดยปกต ก ม ความโลภ(ในทร พย ส น) ความหลง(ในอ านาจ) ความร กใคร พรรคพวกเพ อนฝ ง อะไรเป นมงคล? จะท าอย างไร? จ งจะเป นผ อ นความสว สด อ อนน อมอย เป นน จ ด วยเมตตา เปนผ อดทนตอถอยค าชวราย ป ไม ด หม นม ตรสหายด วยศ ลปะ-ทร พย -สก ลและชาต ก าเน ด เป นผ แบ งป นทร พย ของตนให แก ม ตร ม ศ ลโดยสมควรแก สก ล ม ใจจงร กภ กด ต อพระเจ าแผ นด น ม จ ตเล อมใสย นด ในการให เป นผ ม ศ ล ท าบ คคลอ นให บร ส ทธ ด วยอร ยธรรม 10

11 น กปกครองท ด ม ๓ ว ธ วธ ๑. น คคหว ธ ปกครองด วยพระเดช(บ งค บ) ๒. ป คคหว ธ ปกครองด วยพระค ณ(ยกย อง) ๓. ท ฏฐาน คต ว ธ ปกครองด วยท าตนเป นแบบอย างให ด น กบร หารข าราชการจะต องเก งอย างน อย ๘ อย าง ๑. น กพ ฒนา ๕. น กการท ต ๒. น กแก ป ญหา ๖. น กวางแผน ๓. น กต ดส นใจ ๗. น กปกครอง ๔. น กประน ประนอม ๘. น กปราชญ 11

12 การสร างเสร มระบบธรรมาภ บาล ค ณธรรม จร ยธรรมในหม น กบร หาร ต องม รางว ล ตามควรแก ผ ร กษาค ณธรรม จร ยธรรม ต องม ตองม กลไก ตรวจสอบท เหมาะสม ตรวจสอบทเหมาะสม ด แลใหมการรกษาค ณธรรม ดแลให ม การร กษาคณธรรม สามารถ ตรวจพบ และ ลงโทษ ท เหมาะสมได อย างเสมอหน า ส งคมโดยรวมต องม Social Value ท เหมาะ ยกย องคนด ช งช งคนช ว ความด มาเหน อเง น ความดมาเหนอเงน ความสามารถมาเหน อป จจ ยอ น ต องม ความทรงจ าท ย นยาว กล าวค อ ส งคมต องเข มแข ง ส บค น หล กธรรมาภ บาล ฝร งเพ งช หล กธรรมาภ บาลเข าส นโยบายของฉ นทมต วอช งต น หล งทศวรรษ หลงทศวรรษ 2520 แต อาจารย ป แตอาจารยปวย อ งภากรณ องภากรณ กล าวถ ง กลาวถง ธรรมาภ บาลต งแต เร มร บราชการในทศวรรษ 2490 และปฏ บ ต เป นเย ยงอย างแก ข าราชการตลอดมา หล กธรรมาภ บาล 3 ประการแรก ก ค อ ความโปร งใส (Transparency) การม ส วนร วม (Participation) และ ความร บผ ดชอบ (Accountability) อ ก 2 ประการ ค อความซ อส ตย ส จร ต (Honesty) และ การไม ม ผลประโยชน ท บซ อน (Conflicts of Interest) ก เป นเร องท อาจารย ป วยให ความส าค ญ 12

13 ธรรมะในการบร หารราชการ 5 ประการ ของดร.ป วย อ งภากรณ ไม ใช อ านาจและหน าท ท ได ร บมอบหมายมาเพ อประโยชน ส วนต ว ไม ม ผลประโยชน ส วนต วในหน าท การท างานของตนข ดก บ ผลประโยชน ส วนรวม ท างานให รวดเร วเพ อประโยชน แก ประชาชน ไม ม งช วยเหล อชนกล มหน งกล มใดโดยเฉพาะ ไม เอาเปร ยบส วนรวมหร อท าให จ ตใจของข าราชการท ด เส อมลง การประย กต หล กพ ทธธรรม เพ อใช ในการวางกรอบบร หาร ประกอบด วยหล กอธ ปไตย 3,หล กส จร ต 3,และหล กส ปป ร สธรรม7 หล กอธ ปไตยซ งหมายความว าความเป นใหญ ม อย 3 ระด บด วยก นค อ 1. อ ตตาธ ปไตย หมายถ งการปกครองโดยย ดถ อความเห นของคนๆ เด ยว คนกล มเด ยวหร อถ อตามเส ยงข างน อย ในล กษณะเผด จการ 2. โลกาธ ปไตย หมายถ งหล กการปกครองท ถ อความค ดเห นของคนหม มาก หรอคนสวนใหญ ส โดยถอหลกการทเนนสทธของปจเจกชน ส ป ช 3. ธรรมาธ ปไตย หมายถ งหล กการปกครองท ถ อความค ดเห นท ม เหต ผลท ถ กต อง อ นไม ข ดต อความร ส กผ ดชอบช วด ท สามารถร บร ได ท วไปโดยถ อ หล กการท เน นส ทธ ส งคม 13

14 หล กส จร ต 3 1. กายส จร ต เม อผ น าม การกระท าท ม ความส จร ตไม โกงก น บ านเม องก ม ความ เจร ญก าวหน า ม การพ ฒนาตามศ กยภาพ เง นงบประมาณก ถ กใช ให เก ดความค มค า ม การพ ฒนาอย างท วถ งเต มเม ดเต มหน วย เม อผ น าไม ท จร ตคดโกง ล กน องก ไม กล า 2. วาจาส จร ต แม วาจาจะด แล วไม น าจะม ความส าค ญต อการบร หารปกครอง แต โดยความเป นจร งแล วม ความส าค ญเป นอย างมากในเร องของการใช ค าพ ด เช น การ พ ดโน มน าวจ ตใจคน การพ ดประสานคน การเจรจาต อรอง งานด านการท ต เป นต น 3. มโนสจร ต มโนส จรต จ ตค ดอย างไรก พดอย างน น จตคดอยางไรกพ ดอยางนน คนพดอย างไรก ท าอย างน น คนพ ดอยางไรกทาอยางนน แมบางครง แม บางคร ง การกระท า-การพ ด-การค ด อาจจะไม ตรงก นเพราะความป ดบ งของคน แต โดยมาก แล วย อมเป นไปตามน ยด งกล าว ด งน น การแสดงออกมาทางความค ดเห นท ผ น าส งส ด จะต องแสดงให ผ ใต ปกครองได เห นหร อท เร ยกว าการแสดงว ส ยท ศน น นเอง หล กส ปป ร สธรรม 7 เป นแนวทางในการบร หารจ ดการเช งพ ทธศาสตร สร างความย งย น การไม เบ ยดเบ ยน การอย ร วมก นอย างสงบส นต ม ความเมตตาต อก นและร เท าท นโลก โดยม ได ปฎ เสธ กระแสโลกาภ ว ตน หร อระบบท นน ยมในป จจ บ น แต ให ย ดหล กการอย ร วมก นและร เท า ท นโลก หล กส ปป ร สธรรมท เก ยวข องก บการบร หารจ ดการ ม 7 ประการ ค อ 1. ธ มม ญญ ตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป นผ ร จ กเหต 2.อ ตถ ญญ ตา(Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป นผ ร จ กผล 3. อ ตต ญญ ตา (Knowing Oneself) ความเป นผ ร จ กตน 4. ม ตต ญญ ตา(Moderation, ญ (, Knowing how to be temperate)ความผ ร จ กประมาณ 5. กาล ญญ ตา (Knowing the Propertime) ความเป นผ ร จ กกาล 6. ปร ส ญญ ตา(Knowing the Assembly, Knowing the Society)ความเป นผ ร จ กช มชน 7. ป คคล ญญ ตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) ความเป น ผ ร จ กบ คคล 14

15 "ข าราชการท ด " 1. จงแสดงความสามารถให ปรากฏ 2. อย ากล าจนเก นพอด 3. อย าขลาดจนเส ยราชการ 4. อย าประมาทให ระม ดระว งอย เป นน ตย 5. ต องม ค ณสมบ ต ท ง ความประพฤต ความร ความสะอาด ในการปฏ บ ต งาน ให เป นท วางใจได 6. ร กษาความล บราชการเท าช ว ต(อย าให เก ดการระแวงสงส ย) 7. พ งปฏ บ ต หน าท พงปฏบตหนาทดวยความส จรตใจ ด วยความสจร ตใจ 8. พ งปฏ บ ต หน าท ให ส าเร จโดยเท ยงธรรม 9. ต องฉลาดในหน าท ราชการน อย-ใหญ ท กอย าง 10.ต องกล าหาญในการส งงานไม หวาดหว นต อหน าท ท เก ดข นท กขณะ ม ความสามารถปฏ บ ต หน าท ให เสร จโดยฉ บพล น จากประสบการณ การท างานข อท พ งละเว น ไม น นทานาย หร อกล าวถ งส วนไม ด ของนายให ผ ใดฟ งท งส น ไม พดเร องส วนต วของนายให ผ อ นทราบแม คนใกล ช ดในครอบคร วของเรา ไมพ ดเรองสวนตวของนายใหผ อนทราบแมคนใกลชดในครอบครวของเรา ไม ป ดบ งเร องใด ๆ ก บนายแม ความผ ดของต วเองก ยอมร บผ ดอย าง ตรงไปตรงมา ไม ฟ องนายในเร องท เพ อนร วมงานหร อล กน องท าผ ดพลาด บางเร องกล บต อง ออกร บหน าแทนเส ยเอง ไม เอาเปร ยบเพ อนร วมงานในท กเร อง ไม เห นแก ต วเอาความด ใส ต วเพ ยงคนเด ยว หร อโยนความผ ดให ผ อ น ไม งอนหร อแสดงส หน าไม พอใจนาย เม อนายใช อารมณ ก บเรา 15

16 จากประสบการณ การท างานข อท พ งละเว น ไม ร องขอความช วยเหล อในเร องส วนต วใด ๆ จากนาย ยกเว น นายย นม อเข าช วยเหล อเอง ไม ก ดก นบคคลใด ไมกดกนบ คคลใด ๆ ไม ให เข าพบหร อต ดต อก บนาย ไมใหเขาพบหรอตดตอกบนาย ยกเวนบ คคลทนายสงไว ยกเว นบคคลท นายส งไว (ไม หวงนาย) (ไมหวงนาย) ไม ต ดส นใจหร อออกความเห นแทนนายในเร องท บ คคลในหน วยงานขอให ถามนาย ไม แก หน งส อของหน วยรอง และส งกล บค นเส ยเองก อนน าเร ยนนาย ไม ตอบนายว า ไม ทราบ อย เสมอ ๆ ควรใช ค าพ ดว า ขออน ญาตไปตรวจสอบก อน ไม ใช โทรศ พท ของนาย หร อเวลาท จะต องปฏ บ ต หน าท ให นายไปต ดต อเร องส วนต ว ไม ฉวยโอกาสแสวงประโยชน ส วนต วจากบคคลท มาต ดต อก บนายหร อแขกของนาย ไมฉว โ นสวน ว ลม น รแ น ไม เป ดเผยข อราชการหร อการส งการของนายท เป นเร องล บ หร อเร องท ไม ควรเป ดเผยท วไป ให แก บ คคลท ไม เก ยวข อง ไม อ างนายหร อค าส งนาย หร อท าให ผ อ นเข าใจว าเป นค าส งนาย ต อผ อ นเพ อประโยชน ตน ไม ขออน ญาตไปท าธ ระส วนต วโดยไม ค าน งถ งความส าค ญของงานของนายในว นน น จากประสบการณ การท างานข อท พ งละเว น ไม เถ ยงนายต อหน าผ อ น ใช ว ธ ขออน ญาตช แจงเม อไม ม คนอ นแล ว ไม ต องให นายส งไปเส ยท กเร อง ไม ก าวก ายเร องส วนต วของนาย ไม ท าหร อส งเสร มหร อสน บสน นให นายท าในส งท ผ ดศ ลธรรม, ค ณธรรม, จร ยธรรม, ระเบ ยบ, ข อบ งค บ ตลอดจนกฎหมายบ านเม อง ไม ประพฤต ตนผ ดศ ลธรรม, จร ยธรรม, ระเบ ยบ, ข อบ งค บ, กฎหมายบ านเม อง จน ม เร องเด อนร อนมาถ งนาย ไม ร บส นบนหร อของก าน ลในล กษณะส นบนจากบ คคลอ น ไม ใช หน าท และฐานะท อย หน าห องนาย เพ ออ านวยประโยชน ให แก พวกพ อง หร อ คนในครอบคร วในทางท ไม สมควร ไม น าพวกพ องหร อคนในครอบคร วมาเป นภาระให นายช วยเหล อ 16

17 05/04/56 จากประสบการณ การท างานข อท พ งปฏ บ ต กล าวสรรเสร ญความด ของนายต อบ คคลอ นเสมอ (ถ งแม ม ส วนท ไม ด อย บ างก จะพ ด เฉพาะส วนท ด ) เฉพาะสวนทด) ร กษาความล บในเร องส วนต วของนาย กล าพ ด กล าถาม กล าแสดงความค ดเห นท กเร อง อย างตรงไปตรงมา เสนอแนะนายในการด แลสว สด การและความก าวหน าของเพ อนร วมงานและล กน อง ท าใจให พร อมท จะรองร บอารมณ โกรธหร อถ กด าว า ถ กต าหน จากนาย (บางคน) โดย ไม แสดงออกซ งความไม พอใจ ช แจงเหต ผลให นายทราบเม อนายอารมณ เย นลงแล ว ด แลต อนร บผ มาต ดต อก บนายและแขกของนายอย างเท าเท ยมก นโดยไม ต องให นายส ง จากประสบการณ การท างานข อท พ งปฏ บ ต ร เร มวาดภาพล วงหน าเสมอ สมม ต ว าถ าเราเป นนายเราจะต องไปไหน ท าอะไรบ าง ในว นน และพร งน ควรจะต องร บร หร อเตร ยมการอย างไรบ าง แล วเราก เตร ยมแบบ น นให นายโดยไม ต องรอให นายส งก อนจ งท า ใ ประพฤต ปฏ บ ต ตนอย ในศ ลธรรมอ นด การพ ดต ดต อประสานงานกระท าด วยวาจา ส ภาพ แต งกายเร ยบร อยถ กระเบ ยบ ม ว น ยในการแสดงการเคารพ ไม ถ อต วว าอย หน าห องนายแล วไม ต องไหว ใคร ท าต วให ผ อ นช นชม ปฏ บ ต ต อบ คคลต าง ๆ ตามนโยบายของนาย เช น ผ ใดไม ต องการพ ดโทรศ พท ด วย หร อไม อยากให เข าพบ หรอไมอยากใหเขาพบ เป นต น เปนตน ตองร จกหาวธพ ดปฏเสธโดยน มนวล ต องร จ กหาว ธ พดปฏ เสธโดยน มนวล ไม ให เขาร ส กว า ไมใหเขาร สกวา นายส งไว หากตรวจพบข อผ ดพลาดในหน งส อท จะน าเร ยนนาย ควรน ากล บไปถามนายรอง คนส ดท ายท เซ นเสนอข นมาให ท านต ดส นใจและร บผ ดชอบด าเน นการต อไป ไม ควร ต ดต อก บเจ าของเร องโดยตรง ยกเว นเป นค าผ ดเล ก ๆ น อย ๆ ท ไม ควรกวนนายรอง 17

18 จากประสบการณ การท างานข อท พ งปฏ บ ต มาถ งท ท างานก อนนายและกล บหล งนายเสมอ ใช ค าพดท ใชคาพ ดทเหมาะสมในการตอบผ มาตดตอในขณะทนาย เหมาะสมในการตอบผ มาต ดต อในขณะท นาย พ กผ อนอย หร อออกไปร บประทานอาหารกลางว นแล วย งไม กล บเข าส าน กงาน ร บต ดต อแจ งให นายทราบท นท ท นายใหญ เร ยกพบ หร อม บ นท กส บนทกสงการในหนงสอทกลบลงมา งการในหน งส อท กล บลงมา ต องเร ยนร น ส ยใจคอของนายร ว าส งใดท เราควรพ ด ควรท า หร อไม แค ไหน อย างไร ในช วงจ งหวะเวลาใด คนประเภทน เร ยกว า คนถ อย ๑. คนม กโกรธ ผ กโกรธ ลบหล อย างเลว ม ท ฐ ว บ ต และม มายา ๒. คนผ เบ ยดเบ ยนส ตว ไม ม ความเอ นด ในส ตว ๓. คนเบ ยดเบ ยน คนเบยดเบยน เทยวปลน เท ยวปล น ฆาชาวบาน ฆ าชาวบ าน ๔. คนล กทร พย ท ผ อ นหวงแหน ไม ได อน ญาตให ๕. คนท ก หน มาใช แล วกล าวว า หาได เป นหน ท านไม หน ไปเส ย ๖. คนฆ าคนเด นทาง ช งเอาส งของ เพราะอยากได ส งของ ๗. คนถ กเขาถามเป นพยาน แล วกล าวค าเท จ เพราะเหต แห งตนก ด เพราะเหต แห ง ผ อ นก ด ผ อนกด เพราะเหต แหงทรพยกด เพราะเหตแห งทร พย ก ด ๘. คนผ ประพฤต ล วงเก นในภร ยาของญาต ก ตาม ของเพ อนก ตาม ด วยข มข นหร อ ด วยการร วมร กก น ๙. คนผ สามารถ แต ไม เล ยงมารดาหร อบ ดาผ แก เฒ าผ านว ยหน มสาวไปแล ว ๑๐. คนผ ท บต ด าว ามารดาบ ดา พ ชายพ สาว พ อตาแม ยายแม ผ วหร อพ อผ ว 18

19 คนประเภทน เร ยกว า คนถ อย (ต อ) ๑๑. คนผ ถ กถามถ งประโยชน บอกส งท ไม เป นประโยชน พ ดกลบเกล อนเส ย ๑๒. คนท ากรรมช วแล ว ปรารถนาว าใครอย าพ งร เรา ปกป ดไว ๑๓. คนผ ไปส สก ลอ นแล วและบร โภคโภชนะท สะอาด ย อมไม ตอบแทนเขาผ มาส สก ลของตน ๑๔. คนผ ลวงสมณะ พราหมณ หร อแม วณ พกอ นด วยม สาวาท ๑๕. เม อเวลาบร โภคอาหาร คนผ ด าสมณะหร อพราหมณ และไม ให โภชนะ ๑๖. คนในโลกน ผ อ นโมหะครอบง าแล ว ปรารถนาของเล กน อย พ ดอวดส งท ไม ม ๑๗. คนเลวทราม ยกตนและด หม นผ อ น ด วยมานะของตน ๑๘. คนฉนเฉ ยว คนฉ นเฉยว กระดาง กระด าง ม ความปรารถนาลามก มความปรารถนาลามก ม ความตระหน โอ อวด มความตระหนโออวด ไม ละอาย ไมละอาย ไม สะด งกล ว ไมสะด งกลว ๑๙. คนต เต ยนพระพ ทธเจ า หร อต เต ยนบรรพช ต หร อคฤห สถ สาวกของพระพ ทธเจ า ๒๐. ผ ใดแลไม เป นพระอรห นต แต ปฏ ญาณว าเป นพระอรห นต ผ น นแลเป นคนถ อย ต าช า เป นโจรในโลกพร อมท งพรหมโลก องค ประกอบหล กธรรมาภ บาลของการบร หารก จการบ านเม องท ด 1. หล กประส ทธ ผล (Effectiveness) 2. หล กประส ทธ ภาพ (Efficiency) 3. หล กการตอบสนอง (Responsiveness)) 4. หล กภาระร บผ ดชอบ (Accountability) 5. หล กความโปร งใส (Transparency) 6. หล กการม ส วนร วม (Participation) 7. หล กการกระจายอ านาจ (Decentralization) 8. หล กน ต ธรรม (Rule of Law) 9. หล กความเสมอภาค (Equity) 10. หล กม งเน นฉ นทามต (Consensus Oriented) : 19

20 05/04/56 แนวทางในการปฏ บ ต เพ อให เก ดผลส มฤทธ ของ หล กการบร หารจ ดการบ านเม องท ด 1. สร างความตระหน กร วมก นในส งคมไทย เพ อให เก ด กระบวนการสร างสรรค กลไกการบร หารจ ดการบ านเม องท ด 2. ออกกฎหมายประกอบร ฐธรรมน ญหร อกฎหมายอ นๆท จ าเป น 3. เร งร ดให เก ดการปฏ ร ปการบร หารภาคร ฐและการปฏ ร ป การศ กษาอย างเป นร ปธรรม 4. เร งแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบในภาคร ฐและ ภาคธ รก จเอกชน ธม มจาร ส ข เสต = ผ ประพฤต ธรรมย อมอย เป ผ ประพฤตธรรมยอมอย เปนส ข นสข ค ณธรรม จร ยธรรมของข าราชการ เพ เพอการ อการ ครองตน ครองคน ครองงาน 20

พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร

พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร คำ นำ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร ชาสามารถ และสายพระเนตรอ นยาวไกล พระองค เสด จร วมท

More information

ค ดมาจาก นายว ช ย ศร ขว ญ ปล ดกระทรวงมหาดไทย

ค ดมาจาก นายว ช ย ศร ขว ญ ปล ดกระทรวงมหาดไทย 2 3 ค ดมาจาก นายว ช ย ศร ขว ญ ปล ดกระทรวงมหาดไทย พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน ป พ ทธศ กราช 2545 การปฏ บ ต ราชการน น นอกจากม งกระทาเพ

More information

บทท 1 บทน า งานของแผ นด นน น เป นงานส วนรวม ม ผลเก ยวเน อง ถ งความเจร ญข น หร อเส อมลงของบ านเม องและส ขท กข ของ ประชาชนท กคน ข าราชการผ ปฏ บ ต บร หารงานของแผ นด น จ งต อง ส าน กตระหน กในความร บผ ดชอบท

More information

ว ชา การศ กษาสงเคราะห แนวพ ทธ ๔๐๖ ๔๑๕ พระคร บรมธาต ก จจาทร

ว ชา การศ กษาสงเคราะห แนวพ ทธ ๔๐๖ ๔๑๕ พระคร บรมธาต ก จจาทร ว ชา การศ กษาสงเคราะห แนวพ ทธ ๔๐๖ ๔๑๕ พระคร บรมธาต ก จจาทร บทท ๑ การศ กษาสงเคราะห ของพระพ ทธศาสนา การศาสนศ กษาสงเคราะห การศาสนศ กษาสงเคราะห หมายถ ง การจ ดการศ กษาเพ อช วยเหล อเก อก ล หร ออ ดหน นจ นเจ อช

More information

2 ประชาชนอย างเร ยบง าย ไม ย งยากซ บซ อน ม ความคล องต วส ง ในส วนของผ ให บร การต อง ได ร บการสรรหาพ ฒนาและปร บพฤต กรรม ว ธ การทางาน โดยเน นความสาค

2 ประชาชนอย างเร ยบง าย ไม ย งยากซ บซ อน ม ความคล องต วส ง ในส วนของผ ให บร การต อง ได ร บการสรรหาพ ฒนาและปร บพฤต กรรม ว ธ การทางาน โดยเน นความสาค บทท 1 บทน ำ บทน ำ การประสานงานม ความสาค ญอย างย งต อการดาเน นงาน เป นกระบวนการซ งเป นห วใจ ท จะทาให การปฏ บ ต งานร วมก นเป นไปอย างถ กต องบรรล ว ตถ ประสงค ม ความราบร นในการ ปฏ บ ต งาน ม ความสอดคล องในจ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

การเร ยนร ตามรอยพระย คลบาท : เสรมสรางวนย เสร มสร างว น ย จร ยธรรม จรยธรรม และการรกษาว นยข าราชการ นายเกร กเก ยรต นายเกรกเกยรต เอกพจน ผ เช ยวชาญด านการส งเสร มจร ยธรรม กรรมการจร ยธรรม กรรมการจรยธรรม ส าน

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาความพ งพอใจในการใช บร การอาคารสถานท เพ อการก ฬาและน นทนาการของ น ส ตและบ คลากร มหาว ทยาล ยนเรศวร ได แนวค ด ทฤษฎ และผลงานว จ ยท เก ยวข อง เพ อก าหนด เป นแนวทางในการว

More information

ส วนท 1 ปฐมบท : ศ นย ประสานงานองค การเอกชนประจาจ งหว ดสงขลา

ส วนท 1 ปฐมบท : ศ นย ประสานงานองค การเอกชนประจาจ งหว ดสงขลา ส วนท 1 ปฐมบท : ศ นย ประสานงานองค การเอกชนประจาจ งหว ดสงขลา 1. ประว ต ความเป นมา จากการศ กษาข อม ลเอกสารบ นท กต างๆ ของกระทรวงพ ฒนาส งคม และความม นคงของ มน ษย ท ทางศ นย ได ร บจากเจ าหน าท ของสาน กงาน พมจ.

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา เร ยนเพ อนร วมงานของมอนซานโต ท กท าน ท มอนซานโต ว ส ยท ศน ของเราท จะเพ มผลผล ต ยกระด บการอน ร กษ และปร บปร

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานเลขาน การ Secretary Works

ค ม อการปฏ บ ต งานเลขาน การ Secretary Works ค ม อการปฏ บ ต งานเลขาน การ Secretary Works ฝ ายช วยอานวยการ สาน กงานเลขาน การกรม กรมส ขภาพจ ต คานา ผ เป นเลขาน การต องเป นผ รอบคอบเป นผ ท ไว เน อเช อใจได เลขาน การควรเป นผ ท ม ความสามารถในท กษะ ท กๆเร

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ.

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. ส วนของการประช มเช งปฏ บ ต การและการศ กษาด งานในหล กส ตรน าร อง ป 2553 บทท 1 บทน า ส าน กงาน ก.พ. ในฐานะองค

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

การศ กษาสภาพป ญหาและข อข ดข องในการประสานงาน ของหน วยงานในกระบวนการย ต ธรรม

การศ กษาสภาพป ญหาและข อข ดข องในการประสานงาน ของหน วยงานในกระบวนการย ต ธรรม งานว จ ยหล กส ตรผ บร หารกระบวนการย ต ธรรมระด บส ง การศ กษาสภาพป ญหาและข อข ดข องในการประสานงาน ของหน วยงานในกระบวนการย ต ธรรม นายประหย ด จร งจ ตร ว ทยาล ยการย ต ธรรม สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) การบร หารจ ดการงานบร การประชาชนในต างประเทศ จ ดท าโดย นางสาวพรรณพ มล ส วรรณพงศ รห ส 1021

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) การบร หารจ ดการงานบร การประชาชนในต างประเทศ จ ดท าโดย นางสาวพรรณพ มล ส วรรณพงศ รห ส 1021 รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) การบร หารจ ดการงานบร การประชาชนในต างประเทศ จ ดท าโดย นางสาวพรรณพ มล ส วรรณพงศ รห ส 1021 1 สถาบ นการต างประเทศเทวะวงศ วโรปการ กระทรวงการต างประเทศ ประจ าป 2552

More information

โดย นางโสภ ดา ศร สมบ รณ คร ชานาญการ แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

โดย นางโสภ ดา ศร สมบ รณ คร ชานาญการ แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เอกสารประกอบการสอน รายว ชาว ถ ธรรมว ถ ไทย รห สว ชา 2000 1301 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ ทธศ กราช 2546) เร อง ว ถ ช ว ตช มชนแบบพอเพ ยง โดย นางโสภ ดา ศร สมบ รณ คร ชานาญการ แผนกว

More information

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ ว ถ การทำงานของเรา

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ ว ถ การทำงานของเรา จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ ว ถ การทำงานของเรา 2007 สารบ ญ จ ตว ญญาณแห งลอร อ ล คำน ยม โดย เซอร ล นด เซย โอเวน โจนส และ ชอง พอล เอกอน คำน ยม โดย คณะกรรมการการจ ดการ ว ธ การใช จรรยาบรรณฉบ บน การเคารพซ งก

More information

จาร ภ ทร ธ ฆ มพร ส ร ต อ มเอ บธรรม เสาวน ย อ ทธ เดชากร นฤด น อยศ ร ว ภาวรรณ เท ยมปาน

จาร ภ ทร ธ ฆ มพร ส ร ต อ มเอ บธรรม เสาวน ย อ ทธ เดชากร นฤด น อยศ ร ว ภาวรรณ เท ยมปาน การส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมน กเร ยน ด วยโครงการสวดมนต หม สรรเสร ญพระร ตนตร ย ทานองสรภ ญญะ ของกระทรวงว ฒนธรรม : กรณ ศ กษาสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดพระนครศร อย ธยา จาร ภ ทร ธ ฆ มพร ส ร ต อ มเอ บธรรม เสาวน ย

More information

แนวทางการศ กษาเพ อสร างพลเม อง ในส งคมประชาธ ปไตย (Civic Education) ดร.ว ช ย ต นศ ร ศ.ดร.ช ยอน นต สม ทวณ ช Dr.Canan Atilgan ท พย พาพร ต นต ส นทร

แนวทางการศ กษาเพ อสร างพลเม อง ในส งคมประชาธ ปไตย (Civic Education) ดร.ว ช ย ต นศ ร ศ.ดร.ช ยอน นต สม ทวณ ช Dr.Canan Atilgan ท พย พาพร ต นต ส นทร i แนวทางการศ กษาเพ อสร างพลเม อง ในส งคมประชาธ ปไตย (Civic Education) ดร.ว ช ย ต นศ ร ศ.ดร.ช ยอน นต สม ทวณ ช Dr.Canan Atilgan ท พย พาพร ต นต ส นทร ii ข อม ลทางบรรณาน กรมของส ำน กหอสม ดแห งชาต สถาบ นนโยบายศ

More information

เอกสารสร ปค าบรรยาย โครงการส มมนา

เอกสารสร ปค าบรรยาย โครงการส มมนา เร ยนร เพ อร บใช ส งคม เอกสารสร ปค าบรรยาย โครงการส มมนา บร การด วยใจ สร างสายใยส ความส าเร จ ระหว างว นท 26 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห องบรรยาย พ เศษ 2 (ส อประสม ส อประสม) อาคารบรรณสาร ช น 2 ณ มหาว ทยาล ยห วเฉ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เมษายน 2556 คำนำ ศ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน

โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน ๑. หล กการและเหต ผล ๑.๑ ความเป นมา โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมต ารวจ จ งได จ ดท า โครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อ ประชาชน หร อ โครงการโรงพ กเพ อประชาชน

More information

ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา

ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา โดย นายก นตพ ชญ ม เคร อ ผ กาก บกล มล กเส อโรงเร ยน โรงเร ยนว ดว งขนายทาย การาม อาเภอท าม วง จ งหว ดกาญจนบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาญจนบ ร เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information