good governance กลไกประชาร ฐท ด ประชาร ฐ ธรรมร ฐ ศ ประศาสนการ ธรรมาภ บาล พ ทธธรรมาภ บาล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "good governance กลไกประชาร ฐท ด ประชาร ฐ ธรรมร ฐ ศ ประศาสนการ ธรรมาภ บาล พ ทธธรรมาภ บาล"

Transcription

1 good governance กลไกประชาร ฐท ด ประชาร ฐ ธรรมร ฐ ศ ประศาสนการ ธรรมาภ บาล พ ทธธรรมาภ บาล ว ธ การปกครองท ด วธการปกครองทด พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ หล กน ต ธรรม หล กค ณธรรม หล กความโปร งใส หล กการม ส วนร วม หลกการมสวนรวม หล กความร บผ ดชอบ หลกความรบผดชอบ หล กความค มค า หลกความค มคา รวบรวมจากแหล งผ ร / ขอขอบค ณ / น าเสนอโดย ป ญญา กางกรณ กองน ต การ สป.พม. พระบรมราโชวาท 1

2 05/04/56 พระบรมราโชวาทในพ ธ เป ดงานช มน มล กเส อแห งชาต คร งท ๖ ณ ค ายล กเส อวช ราว ธ อ าเภอศร ราชา จ งหว ดชลบ ร ว นท ๑๑ ธ นวาคม ๒๕๑๒ ในบ านเม องน น ม ท งคนด และคนไม ด ไม ม ใคร จะท าให คนท กคนเป นคนด ได ท งหมด การท าให บ านเม องม ความปรกต ส ขเร ยบร อย จ งม ใช การท า ให ท กคนเป นคนด หากแต อย ท การส งเสร มคนด ให คนด ได ปกครองบ านเม อง และควบค มคนไม ด ไม ให ม อ านาจ ไม ให ก อความเด อดร อนว นวายได พระบรมราโชวาทในพ ธ พระราชทานกระบ และปร ญญาบ ตร แก ว าท ร อยต ารวจท ส าเร จการศ กษาช นส งจากโรงเร ยนนายร อยต ารวจ ณ อาคารใหม สวนอ มพร ว นท ๖ ส งหาคม ๒๕๒๔ การท าด น นท ายากและเห นผลช า แต ก จ าเป นต องท า เพราะหาไม ความช ว ซ งท าได ง าย จะเข ามาแทนท แล วจะ พอกพ นข นอย างรวดเร วโดยไม ท นร ส กต ว" 2

3 05/04/56 เก ดมาท าไม? กรรม...ค าตอบของช ว ต คนเราเก ดมาท าไม เป นค าถามท หาค าตอบได ยาก เพราะท ก คนเก ดมาในโลกน ด วยความไม ร คนเกดมาในโลกนดวยความไมร แล วก ย งไม ร อ กว าจะตาย แลวกยงไมร อกวาจะตาย เม อไร จะตายด วยเหต ใด ตายแล วจะไปอย ท ไหน ท กคนม ช ว ต อย ด วยความไม ร ไม ร กระท งว าช ว ตค ออะไร????? ม น กจ ตว ทยา น กว ทยาศาสตร จ านวนไม น อย ท พยายามอธ บายความหมาย ของค าว า "ช ว ต ว และพยายามศ กษาเพ อให เข าใจช ว ต เ ใ รวมท งพยายามจะท า ม ความเข าใจพฤต กรรมการแสดงออกต างๆของมน ษย ว า ท าไมจ งม พฤต กรรม เช นน นเช นน ม อะไรเป นต วเร า หร อต วก าหนด และพยายามจะสร างทฤษฎ เก ยวก บช ว ตในแง ม มต างๆ เพ ออธ บายพฤต กรรมของมน ษย "ธรรมะท งหลายย อมเก ดจากเหต " ท านพระอ สสช แสดงธรรมแก ท านพระสาร บ ตร ความว า การท ท กคนเก ดมาแตกต างก น เป น เพราะได กระท าเหต ค อ ท ากรรมมาต างก น กรรมท ได กระท าไว แล วน นเอง เป นเหต ให ม ร ปร าง หน าตา หนาตา ผ วพรรณต างก น ผวพรรณตางกน มอ ปนสยดเลวตางกน ม อปน ส ยด เลวต างก น เป นเหต ให ได ลาภ เส อมลาภ ได ยศ เส อมยศ ได ร บ ความส ข ท กข สรรเสร ญ น นทา... 3

4 05/04/56 มหาส หนาทส ตร (การจ ดองค การ) พระพ ทธเจ าทรงจ ดระบบองค กรหร อกล มผลประโยชน ไว ใน หลากหลายรปแบบจ ดโดยอาศ ยอาช พบ าง หลากหลายร ปแบบจดโดยอาศยอาชพบาง ก าเน ดบ างหร อคต กาเนดบางหรอคต หร อหนทางท ไปบ าง ท งน ก เพ อให สามารถปร บใช ย ดหย นต อ ระบบกล มองค กรน นๆ เช น การจ ดองค การโดยอาศ ยจ ดก าเน ด ของส งม ช ว ตต างๆ ว าม ท มาอย างไรบ าง ม อย 4 กล ม ด งน ก าเน ดอ ณฑชะ เก ดในไข เช น เป ด ไก นก เป นต น ก าเน ดชลาพ ชะ เก ดในครรภ เช น คน ช าง ม า โค เป นต น ก าเน ดส งเสทชะ เก ดในเถ าไคลหร อท ช นแฉะ เช น หนอน เป นต น ก าเน ดโอปปาต กะ เก ดผ ดข น เช น เทวดา พรหม เป นต น ข าราชการ ข าราชการ ขาราชการ ค อ คอ ผ ปฏบตหนาทตางพระเนตร ผ ปฏ บ ต หน าท ต างพระเนตร พระกรรณของพระเจ าแผ นด น หร อผ ปฏ บ ต หน าท เพ อให ประชาชนได ร บความพอใจ และย นด เพ อความเจร ญร งเร องในหน าท วมเรญร เร น ท ตนได ร บมอบหมาย 4

5 พระส มมาส มพ ทธเจ าได แสดงธรรมะ ส าหร บข าราชการ ไว 9 ประการ ค อ 1.ม ความนอบน อมถ อมตน 6.ม ท อย อาศ ยแน นอน 2.ม ความเกรงกล วความช วความผ ด7.ม ความส จร ตท งต อหน าและล บหล ง 3.ม ความเคารพหน กแน น 8.จ ดระบบการการใช จ ายในครอบคร ว 4.ม ความต งใจร บใช ราชการ ของตนให ด 5.จ ดความเป นอย ให เร ยบร อย 9.อย าก อหน ส นให พะร งพะร ง เป นระเบ ยบ ป ญหาหล กของข าราชการ ค อ ป ญหาตน ป ญหาคน ป ญหางาน ป ญหาเวลา ส วนว ธ แก ป ญหาเหล าน น จะต องแก ด วยค ณธรรม ค อ ความซ อส ตย ส จร ต ความย ต ธรรม ใช หล กว ชาการ การร จ กบร หารเวลา แก ป ญหาตน แก ป ญหาคน แก ป ญหางาน แก ป ญหาเร องเวลา 5

6 05/04/56 ข าราชการต องศ กษาพระธรรม ชาวพ ทธบางกล มโดยเฉพาะผ ท ม การศ กษาส ง ๆ เข าใจผ ด ค ดว าพระธรรมง าย สามารถจะคาดคะเนหร อค ดเอาเองได ตามความค ดน กของแต ละคน ไม จ าเป นต องศ กษาอย าง ละเอ ยดรอบคอบก สามารถจะเข าใจเองได โดยค ดว าเป น หล กค าสอนท สอนให คนท าความด ละความช วเหม อนก บ หล กค าสอนของศาสนาอ หลกคาสอนของศาสนาอน น ๆ ทวไป ท วไป จ งไม สนใจศ กษา จงไมสนใจศกษา พระธรรมเพราะค ดว าตนเองด แล ว พอใจก บสภาพท เป นอย แล ว ไม ค ดร ายก บใคร ไม อ จฉาร ษยาใคร ไม ม ท กข เป นคนด ของส งคมแล วจะต องสนใจศ กษาพระธรรมไปท าไม อ นตรายแห งช ว ต คนเขลาม กจะค ดว า เราจ กอย ตลอดเวลาน นเวลาน คนเขลาย อมไม ร อ นตรายแห งช ว ต คนเขลายอมไมร อนตรายแหงชวต ส งท จะช วยให คนเราเผช ญก บ ป ญหาช ว ตได เป นอย างด ค อ ความสงบม นคงภายในจ ตใจในมลส ตร ว าด วย มลท นภายในอก ศลกรรมบถ ๓ ค อ โลภะ๑, โทสะ๑, โมหะ๑ ท สามารถเป นเพชฌฆาตท าให ช ว ตล มจมได ม ใครเห นโลภะของ ตนเองบ าง ตนเองบาง ทกคนร จ กโลภะแต เพ ยงช อ ท กคนร จกโลภะแตเพยงชอ แตไมมใครร จกตวจรงของโลภะ แต ไม ม ใครร จ กต วจร งของโลภะ มเงน ม เง น เท าไรก ไม พอแก โลภะ ม ยศเท าไรก ไม พอแก โลภะ เม อไม ได ในส งท ตนต องการ จ งเก ดโทสะ และเพราะความไม ร ความหลงเข าใจผ ด ไม ร สภาพธรรมท งหลาย ตามความเป นจร ง จ งต ดข องต องการ เพราะไม ร ความจร งจ งเก ดโทสะ 6

7 05/04/56 พระพ ทธโอวาท 3 น กบร หารท ท างานได ผลด เน องจากได ต งใจด และ ม อสะอาด พระพ ทธองค ได วางแนวไว 3 ประการ ด งน เว นจากท จร ต การประพฤต ช ว ทางกาย วาจา ใจ ประกอบส จร ต ประพฤต ชอบ ทางกาย วาจา ใจ ท าใจของตนให บร สทธ ทาใจของตนใหบรส ทธสะอาด สะอาด ไม โลภ ไมโลภ ไมโกรธ ไม โกรธ ไมหลง ไม หลง ท าไม?น กบร หารจ งต องม ค ณธรรม จร ยธรรมส งกว าผ อ น 1. ม หน าท มหนาทรบผดชอบและอานาจส งขน ร บผ ดชอบและอ านาจสงข น สามารถให ประโยชน และฉวยโอกาส สามารถใหประโยชนและฉวยโอกาส จากส งคมได มาก จ งจ าเป นจะต องม ค ณธรรม จร ยธรรมส งกว าผ อ น 2. ในโลกย คโลกาภ ว ตน โลกจะ แคบ ลง การแข งข นระหว างประเทศส งข น ประเทศจะต องม ประส ทธ ภาพส ง จ งจะสามารถแข งข น อย รอดและเจร ญได ค ณธรรมของผ บร หารจะท าให ประส ทธ ภาพส ง ได 3. โลกม ความสล บซ บซ อนข น เทคโนโลย การส อสารท นสม ยข น การฉวยโอกาส ในร ปแบบต างๆ ม มากข น น กบร หารต องม ค ณธรรม ม สต ป ญญา เข มแข ง เด ดเด ยวม นคง มากข นเพ อปกป องประชาชน 7

8 05/04/56 ด งน น น กบร หารต อง 1. ม นคง ย ดม นใน ความด 2. หม นแสวงหาความร 3. ให ความเป นธรรมแก ผ ใต บ งค บบ ญชาอย างเหมาะสม 4. ไม ฉ อราษฎร ไมฉอราษฎร บ งหลวง บงหลวง?????? เหต แห งความล มสลายของเม องสาว ตถ ผ บร หารขาดค ณธรรมในการปฏ บ ต ราชการ 8 ประการ 1. ความม วเมาในกามต ณหา 2. ความโลภ 3. ความไม ถ อธรรมะ แต กล บไปเช อไสยศาสตร 4. การฉ อราษฎร บ งหลวง 5. ตลาการไม ให ความยต ธรรม ต ลาการไมใหความย ตธรรม 6. ไม ม การเคารพความด เห นผ ดเป นชอบ 7. ผ ม อ านาจม ใจโหดเห ยม ปราศจากความกร ณา ถ ออ านาจเป นธรรมะ 8. ข าราชการไม ปฏ บ ต หน าท กล บข มเหงราษฎร 8

9 การบร หารก จการบ านเม องท ด ในท ศนะของพระพ ทธเจ า ม เป าหมายเพ อการอย ด ก นด ของประชาชน ด งน 1. เก ดประโยชน สขของประชาชน เกดประโยชนส ขของประชาชน 2. เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ 3. ม ประส ทธ ภาพและเก ดความค มค าในเช งภารก จของร ฐ 4. ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต งานเก นความจ าเป น 5. ม การปร บปรงภารก จของส วนราชการให ท นต อสถานการณ มการปรบปร งภารกจของสวนราชการใหทนตอสถานการณ 6. ประชาชนได ร บความสะดวกและได ร บการตอบสนองความต องการ 7. ม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการอย างสม าเสมอ ค ณธรรมของผ น า 7 ประการของ Aristotle 1. ความย ต ธรรม 2. ความกล าหาญ 3. ความม สต และม นคงทางอารมณ 4. ความโอบอ อมอาร 5. ม เก ยรต ยศช มเกยรตยศชอเสยง อเส ยง 6. ม ความเห นอกเห นใจ 7. ม วาจาส ตย 9

10 ท าอย างไร? จ งจะม ค ณธรรมและจร ยธรรม คนท จะม ค ณธรรม จร ยธรรมได จะต องม พ นฐาน 6 ประการ 1. ต องร จ กละอายต อบาป ตองร จกละอายตอบาป (เม อบาปปรากฏ) (เมอบาปปรากฏ) 2. ต องร จ กละอายต วเอง (เม อกระท าผ ด) 3. ต องร จ กความพอ (จ งจะห ามใจได ) 4. ต องไม ล มต วบ อยและง ายเก นไป (จะได ไม เผลอฉวยโอกาส) 5. ต องร จ กกฎธรรมชาต (Natural Law) ของความพอด อะไรควรเป นของเรา 6. เอาใจเขามาใส ใจเรา ค ดถ งคนอ น การม ค ณธรรม จร ยธรรม ระด บหน งไม ใช ของยาก คนเราเม อม การศ กษาระด บ หน งก จะต องม จ ตส าน กและม ความร ส กเก ยวก บค ณธรรมในระด บหน ง แต การใช ค ณธรรม อย างสม าเสมอ ต อเน องเป นเร องยาก เพราะมน ษย โดยปกต ก ม ความโลภ(ในทร พย ส น) ความหลง(ในอ านาจ) ความร กใคร พรรคพวกเพ อนฝ ง อะไรเป นมงคล? จะท าอย างไร? จ งจะเป นผ อ นความสว สด อ อนน อมอย เป นน จ ด วยเมตตา เปนผ อดทนตอถอยค าชวราย ป ไม ด หม นม ตรสหายด วยศ ลปะ-ทร พย -สก ลและชาต ก าเน ด เป นผ แบ งป นทร พย ของตนให แก ม ตร ม ศ ลโดยสมควรแก สก ล ม ใจจงร กภ กด ต อพระเจ าแผ นด น ม จ ตเล อมใสย นด ในการให เป นผ ม ศ ล ท าบ คคลอ นให บร ส ทธ ด วยอร ยธรรม 10

11 น กปกครองท ด ม ๓ ว ธ วธ ๑. น คคหว ธ ปกครองด วยพระเดช(บ งค บ) ๒. ป คคหว ธ ปกครองด วยพระค ณ(ยกย อง) ๓. ท ฏฐาน คต ว ธ ปกครองด วยท าตนเป นแบบอย างให ด น กบร หารข าราชการจะต องเก งอย างน อย ๘ อย าง ๑. น กพ ฒนา ๕. น กการท ต ๒. น กแก ป ญหา ๖. น กวางแผน ๓. น กต ดส นใจ ๗. น กปกครอง ๔. น กประน ประนอม ๘. น กปราชญ 11

12 การสร างเสร มระบบธรรมาภ บาล ค ณธรรม จร ยธรรมในหม น กบร หาร ต องม รางว ล ตามควรแก ผ ร กษาค ณธรรม จร ยธรรม ต องม ตองม กลไก ตรวจสอบท เหมาะสม ตรวจสอบทเหมาะสม ด แลใหมการรกษาค ณธรรม ดแลให ม การร กษาคณธรรม สามารถ ตรวจพบ และ ลงโทษ ท เหมาะสมได อย างเสมอหน า ส งคมโดยรวมต องม Social Value ท เหมาะ ยกย องคนด ช งช งคนช ว ความด มาเหน อเง น ความดมาเหนอเงน ความสามารถมาเหน อป จจ ยอ น ต องม ความทรงจ าท ย นยาว กล าวค อ ส งคมต องเข มแข ง ส บค น หล กธรรมาภ บาล ฝร งเพ งช หล กธรรมาภ บาลเข าส นโยบายของฉ นทมต วอช งต น หล งทศวรรษ หลงทศวรรษ 2520 แต อาจารย ป แตอาจารยปวย อ งภากรณ องภากรณ กล าวถ ง กลาวถง ธรรมาภ บาลต งแต เร มร บราชการในทศวรรษ 2490 และปฏ บ ต เป นเย ยงอย างแก ข าราชการตลอดมา หล กธรรมาภ บาล 3 ประการแรก ก ค อ ความโปร งใส (Transparency) การม ส วนร วม (Participation) และ ความร บผ ดชอบ (Accountability) อ ก 2 ประการ ค อความซ อส ตย ส จร ต (Honesty) และ การไม ม ผลประโยชน ท บซ อน (Conflicts of Interest) ก เป นเร องท อาจารย ป วยให ความส าค ญ 12

13 ธรรมะในการบร หารราชการ 5 ประการ ของดร.ป วย อ งภากรณ ไม ใช อ านาจและหน าท ท ได ร บมอบหมายมาเพ อประโยชน ส วนต ว ไม ม ผลประโยชน ส วนต วในหน าท การท างานของตนข ดก บ ผลประโยชน ส วนรวม ท างานให รวดเร วเพ อประโยชน แก ประชาชน ไม ม งช วยเหล อชนกล มหน งกล มใดโดยเฉพาะ ไม เอาเปร ยบส วนรวมหร อท าให จ ตใจของข าราชการท ด เส อมลง การประย กต หล กพ ทธธรรม เพ อใช ในการวางกรอบบร หาร ประกอบด วยหล กอธ ปไตย 3,หล กส จร ต 3,และหล กส ปป ร สธรรม7 หล กอธ ปไตยซ งหมายความว าความเป นใหญ ม อย 3 ระด บด วยก นค อ 1. อ ตตาธ ปไตย หมายถ งการปกครองโดยย ดถ อความเห นของคนๆ เด ยว คนกล มเด ยวหร อถ อตามเส ยงข างน อย ในล กษณะเผด จการ 2. โลกาธ ปไตย หมายถ งหล กการปกครองท ถ อความค ดเห นของคนหม มาก หรอคนสวนใหญ ส โดยถอหลกการทเนนสทธของปจเจกชน ส ป ช 3. ธรรมาธ ปไตย หมายถ งหล กการปกครองท ถ อความค ดเห นท ม เหต ผลท ถ กต อง อ นไม ข ดต อความร ส กผ ดชอบช วด ท สามารถร บร ได ท วไปโดยถ อ หล กการท เน นส ทธ ส งคม 13

14 หล กส จร ต 3 1. กายส จร ต เม อผ น าม การกระท าท ม ความส จร ตไม โกงก น บ านเม องก ม ความ เจร ญก าวหน า ม การพ ฒนาตามศ กยภาพ เง นงบประมาณก ถ กใช ให เก ดความค มค า ม การพ ฒนาอย างท วถ งเต มเม ดเต มหน วย เม อผ น าไม ท จร ตคดโกง ล กน องก ไม กล า 2. วาจาส จร ต แม วาจาจะด แล วไม น าจะม ความส าค ญต อการบร หารปกครอง แต โดยความเป นจร งแล วม ความส าค ญเป นอย างมากในเร องของการใช ค าพ ด เช น การ พ ดโน มน าวจ ตใจคน การพ ดประสานคน การเจรจาต อรอง งานด านการท ต เป นต น 3. มโนสจร ต มโนส จรต จ ตค ดอย างไรก พดอย างน น จตคดอยางไรกพ ดอยางนน คนพดอย างไรก ท าอย างน น คนพ ดอยางไรกทาอยางนน แมบางครง แม บางคร ง การกระท า-การพ ด-การค ด อาจจะไม ตรงก นเพราะความป ดบ งของคน แต โดยมาก แล วย อมเป นไปตามน ยด งกล าว ด งน น การแสดงออกมาทางความค ดเห นท ผ น าส งส ด จะต องแสดงให ผ ใต ปกครองได เห นหร อท เร ยกว าการแสดงว ส ยท ศน น นเอง หล กส ปป ร สธรรม 7 เป นแนวทางในการบร หารจ ดการเช งพ ทธศาสตร สร างความย งย น การไม เบ ยดเบ ยน การอย ร วมก นอย างสงบส นต ม ความเมตตาต อก นและร เท าท นโลก โดยม ได ปฎ เสธ กระแสโลกาภ ว ตน หร อระบบท นน ยมในป จจ บ น แต ให ย ดหล กการอย ร วมก นและร เท า ท นโลก หล กส ปป ร สธรรมท เก ยวข องก บการบร หารจ ดการ ม 7 ประการ ค อ 1. ธ มม ญญ ตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป นผ ร จ กเหต 2.อ ตถ ญญ ตา(Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป นผ ร จ กผล 3. อ ตต ญญ ตา (Knowing Oneself) ความเป นผ ร จ กตน 4. ม ตต ญญ ตา(Moderation, ญ (, Knowing how to be temperate)ความผ ร จ กประมาณ 5. กาล ญญ ตา (Knowing the Propertime) ความเป นผ ร จ กกาล 6. ปร ส ญญ ตา(Knowing the Assembly, Knowing the Society)ความเป นผ ร จ กช มชน 7. ป คคล ญญ ตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals) ความเป น ผ ร จ กบ คคล 14

15 "ข าราชการท ด " 1. จงแสดงความสามารถให ปรากฏ 2. อย ากล าจนเก นพอด 3. อย าขลาดจนเส ยราชการ 4. อย าประมาทให ระม ดระว งอย เป นน ตย 5. ต องม ค ณสมบ ต ท ง ความประพฤต ความร ความสะอาด ในการปฏ บ ต งาน ให เป นท วางใจได 6. ร กษาความล บราชการเท าช ว ต(อย าให เก ดการระแวงสงส ย) 7. พ งปฏ บ ต หน าท พงปฏบตหนาทดวยความส จรตใจ ด วยความสจร ตใจ 8. พ งปฏ บ ต หน าท ให ส าเร จโดยเท ยงธรรม 9. ต องฉลาดในหน าท ราชการน อย-ใหญ ท กอย าง 10.ต องกล าหาญในการส งงานไม หวาดหว นต อหน าท ท เก ดข นท กขณะ ม ความสามารถปฏ บ ต หน าท ให เสร จโดยฉ บพล น จากประสบการณ การท างานข อท พ งละเว น ไม น นทานาย หร อกล าวถ งส วนไม ด ของนายให ผ ใดฟ งท งส น ไม พดเร องส วนต วของนายให ผ อ นทราบแม คนใกล ช ดในครอบคร วของเรา ไมพ ดเรองสวนตวของนายใหผ อนทราบแมคนใกลชดในครอบครวของเรา ไม ป ดบ งเร องใด ๆ ก บนายแม ความผ ดของต วเองก ยอมร บผ ดอย าง ตรงไปตรงมา ไม ฟ องนายในเร องท เพ อนร วมงานหร อล กน องท าผ ดพลาด บางเร องกล บต อง ออกร บหน าแทนเส ยเอง ไม เอาเปร ยบเพ อนร วมงานในท กเร อง ไม เห นแก ต วเอาความด ใส ต วเพ ยงคนเด ยว หร อโยนความผ ดให ผ อ น ไม งอนหร อแสดงส หน าไม พอใจนาย เม อนายใช อารมณ ก บเรา 15

16 จากประสบการณ การท างานข อท พ งละเว น ไม ร องขอความช วยเหล อในเร องส วนต วใด ๆ จากนาย ยกเว น นายย นม อเข าช วยเหล อเอง ไม ก ดก นบคคลใด ไมกดกนบ คคลใด ๆ ไม ให เข าพบหร อต ดต อก บนาย ไมใหเขาพบหรอตดตอกบนาย ยกเวนบ คคลทนายสงไว ยกเว นบคคลท นายส งไว (ไม หวงนาย) (ไมหวงนาย) ไม ต ดส นใจหร อออกความเห นแทนนายในเร องท บ คคลในหน วยงานขอให ถามนาย ไม แก หน งส อของหน วยรอง และส งกล บค นเส ยเองก อนน าเร ยนนาย ไม ตอบนายว า ไม ทราบ อย เสมอ ๆ ควรใช ค าพ ดว า ขออน ญาตไปตรวจสอบก อน ไม ใช โทรศ พท ของนาย หร อเวลาท จะต องปฏ บ ต หน าท ให นายไปต ดต อเร องส วนต ว ไม ฉวยโอกาสแสวงประโยชน ส วนต วจากบคคลท มาต ดต อก บนายหร อแขกของนาย ไมฉว โ นสวน ว ลม น รแ น ไม เป ดเผยข อราชการหร อการส งการของนายท เป นเร องล บ หร อเร องท ไม ควรเป ดเผยท วไป ให แก บ คคลท ไม เก ยวข อง ไม อ างนายหร อค าส งนาย หร อท าให ผ อ นเข าใจว าเป นค าส งนาย ต อผ อ นเพ อประโยชน ตน ไม ขออน ญาตไปท าธ ระส วนต วโดยไม ค าน งถ งความส าค ญของงานของนายในว นน น จากประสบการณ การท างานข อท พ งละเว น ไม เถ ยงนายต อหน าผ อ น ใช ว ธ ขออน ญาตช แจงเม อไม ม คนอ นแล ว ไม ต องให นายส งไปเส ยท กเร อง ไม ก าวก ายเร องส วนต วของนาย ไม ท าหร อส งเสร มหร อสน บสน นให นายท าในส งท ผ ดศ ลธรรม, ค ณธรรม, จร ยธรรม, ระเบ ยบ, ข อบ งค บ ตลอดจนกฎหมายบ านเม อง ไม ประพฤต ตนผ ดศ ลธรรม, จร ยธรรม, ระเบ ยบ, ข อบ งค บ, กฎหมายบ านเม อง จน ม เร องเด อนร อนมาถ งนาย ไม ร บส นบนหร อของก าน ลในล กษณะส นบนจากบ คคลอ น ไม ใช หน าท และฐานะท อย หน าห องนาย เพ ออ านวยประโยชน ให แก พวกพ อง หร อ คนในครอบคร วในทางท ไม สมควร ไม น าพวกพ องหร อคนในครอบคร วมาเป นภาระให นายช วยเหล อ 16

17 05/04/56 จากประสบการณ การท างานข อท พ งปฏ บ ต กล าวสรรเสร ญความด ของนายต อบ คคลอ นเสมอ (ถ งแม ม ส วนท ไม ด อย บ างก จะพ ด เฉพาะส วนท ด ) เฉพาะสวนทด) ร กษาความล บในเร องส วนต วของนาย กล าพ ด กล าถาม กล าแสดงความค ดเห นท กเร อง อย างตรงไปตรงมา เสนอแนะนายในการด แลสว สด การและความก าวหน าของเพ อนร วมงานและล กน อง ท าใจให พร อมท จะรองร บอารมณ โกรธหร อถ กด าว า ถ กต าหน จากนาย (บางคน) โดย ไม แสดงออกซ งความไม พอใจ ช แจงเหต ผลให นายทราบเม อนายอารมณ เย นลงแล ว ด แลต อนร บผ มาต ดต อก บนายและแขกของนายอย างเท าเท ยมก นโดยไม ต องให นายส ง จากประสบการณ การท างานข อท พ งปฏ บ ต ร เร มวาดภาพล วงหน าเสมอ สมม ต ว าถ าเราเป นนายเราจะต องไปไหน ท าอะไรบ าง ในว นน และพร งน ควรจะต องร บร หร อเตร ยมการอย างไรบ าง แล วเราก เตร ยมแบบ น นให นายโดยไม ต องรอให นายส งก อนจ งท า ใ ประพฤต ปฏ บ ต ตนอย ในศ ลธรรมอ นด การพ ดต ดต อประสานงานกระท าด วยวาจา ส ภาพ แต งกายเร ยบร อยถ กระเบ ยบ ม ว น ยในการแสดงการเคารพ ไม ถ อต วว าอย หน าห องนายแล วไม ต องไหว ใคร ท าต วให ผ อ นช นชม ปฏ บ ต ต อบ คคลต าง ๆ ตามนโยบายของนาย เช น ผ ใดไม ต องการพ ดโทรศ พท ด วย หร อไม อยากให เข าพบ หรอไมอยากใหเขาพบ เป นต น เปนตน ตองร จกหาวธพ ดปฏเสธโดยน มนวล ต องร จ กหาว ธ พดปฏ เสธโดยน มนวล ไม ให เขาร ส กว า ไมใหเขาร สกวา นายส งไว หากตรวจพบข อผ ดพลาดในหน งส อท จะน าเร ยนนาย ควรน ากล บไปถามนายรอง คนส ดท ายท เซ นเสนอข นมาให ท านต ดส นใจและร บผ ดชอบด าเน นการต อไป ไม ควร ต ดต อก บเจ าของเร องโดยตรง ยกเว นเป นค าผ ดเล ก ๆ น อย ๆ ท ไม ควรกวนนายรอง 17

18 จากประสบการณ การท างานข อท พ งปฏ บ ต มาถ งท ท างานก อนนายและกล บหล งนายเสมอ ใช ค าพดท ใชคาพ ดทเหมาะสมในการตอบผ มาตดตอในขณะทนาย เหมาะสมในการตอบผ มาต ดต อในขณะท นาย พ กผ อนอย หร อออกไปร บประทานอาหารกลางว นแล วย งไม กล บเข าส าน กงาน ร บต ดต อแจ งให นายทราบท นท ท นายใหญ เร ยกพบ หร อม บ นท กส บนทกสงการในหนงสอทกลบลงมา งการในหน งส อท กล บลงมา ต องเร ยนร น ส ยใจคอของนายร ว าส งใดท เราควรพ ด ควรท า หร อไม แค ไหน อย างไร ในช วงจ งหวะเวลาใด คนประเภทน เร ยกว า คนถ อย ๑. คนม กโกรธ ผ กโกรธ ลบหล อย างเลว ม ท ฐ ว บ ต และม มายา ๒. คนผ เบ ยดเบ ยนส ตว ไม ม ความเอ นด ในส ตว ๓. คนเบ ยดเบ ยน คนเบยดเบยน เทยวปลน เท ยวปล น ฆาชาวบาน ฆ าชาวบ าน ๔. คนล กทร พย ท ผ อ นหวงแหน ไม ได อน ญาตให ๕. คนท ก หน มาใช แล วกล าวว า หาได เป นหน ท านไม หน ไปเส ย ๖. คนฆ าคนเด นทาง ช งเอาส งของ เพราะอยากได ส งของ ๗. คนถ กเขาถามเป นพยาน แล วกล าวค าเท จ เพราะเหต แห งตนก ด เพราะเหต แห ง ผ อ นก ด ผ อนกด เพราะเหต แหงทรพยกด เพราะเหตแห งทร พย ก ด ๘. คนผ ประพฤต ล วงเก นในภร ยาของญาต ก ตาม ของเพ อนก ตาม ด วยข มข นหร อ ด วยการร วมร กก น ๙. คนผ สามารถ แต ไม เล ยงมารดาหร อบ ดาผ แก เฒ าผ านว ยหน มสาวไปแล ว ๑๐. คนผ ท บต ด าว ามารดาบ ดา พ ชายพ สาว พ อตาแม ยายแม ผ วหร อพ อผ ว 18

19 คนประเภทน เร ยกว า คนถ อย (ต อ) ๑๑. คนผ ถ กถามถ งประโยชน บอกส งท ไม เป นประโยชน พ ดกลบเกล อนเส ย ๑๒. คนท ากรรมช วแล ว ปรารถนาว าใครอย าพ งร เรา ปกป ดไว ๑๓. คนผ ไปส สก ลอ นแล วและบร โภคโภชนะท สะอาด ย อมไม ตอบแทนเขาผ มาส สก ลของตน ๑๔. คนผ ลวงสมณะ พราหมณ หร อแม วณ พกอ นด วยม สาวาท ๑๕. เม อเวลาบร โภคอาหาร คนผ ด าสมณะหร อพราหมณ และไม ให โภชนะ ๑๖. คนในโลกน ผ อ นโมหะครอบง าแล ว ปรารถนาของเล กน อย พ ดอวดส งท ไม ม ๑๗. คนเลวทราม ยกตนและด หม นผ อ น ด วยมานะของตน ๑๘. คนฉนเฉ ยว คนฉ นเฉยว กระดาง กระด าง ม ความปรารถนาลามก มความปรารถนาลามก ม ความตระหน โอ อวด มความตระหนโออวด ไม ละอาย ไมละอาย ไม สะด งกล ว ไมสะด งกลว ๑๙. คนต เต ยนพระพ ทธเจ า หร อต เต ยนบรรพช ต หร อคฤห สถ สาวกของพระพ ทธเจ า ๒๐. ผ ใดแลไม เป นพระอรห นต แต ปฏ ญาณว าเป นพระอรห นต ผ น นแลเป นคนถ อย ต าช า เป นโจรในโลกพร อมท งพรหมโลก องค ประกอบหล กธรรมาภ บาลของการบร หารก จการบ านเม องท ด 1. หล กประส ทธ ผล (Effectiveness) 2. หล กประส ทธ ภาพ (Efficiency) 3. หล กการตอบสนอง (Responsiveness)) 4. หล กภาระร บผ ดชอบ (Accountability) 5. หล กความโปร งใส (Transparency) 6. หล กการม ส วนร วม (Participation) 7. หล กการกระจายอ านาจ (Decentralization) 8. หล กน ต ธรรม (Rule of Law) 9. หล กความเสมอภาค (Equity) 10. หล กม งเน นฉ นทามต (Consensus Oriented) : 19

20 05/04/56 แนวทางในการปฏ บ ต เพ อให เก ดผลส มฤทธ ของ หล กการบร หารจ ดการบ านเม องท ด 1. สร างความตระหน กร วมก นในส งคมไทย เพ อให เก ด กระบวนการสร างสรรค กลไกการบร หารจ ดการบ านเม องท ด 2. ออกกฎหมายประกอบร ฐธรรมน ญหร อกฎหมายอ นๆท จ าเป น 3. เร งร ดให เก ดการปฏ ร ปการบร หารภาคร ฐและการปฏ ร ป การศ กษาอย างเป นร ปธรรม 4. เร งแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบในภาคร ฐและ ภาคธ รก จเอกชน ธม มจาร ส ข เสต = ผ ประพฤต ธรรมย อมอย เป ผ ประพฤตธรรมยอมอย เปนส ข นสข ค ณธรรม จร ยธรรมของข าราชการ เพ เพอการ อการ ครองตน ครองคน ครองงาน 20

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information