การบร หารคนต างร น. Managing Four Generations of Employees ผศ.ดร.สมบ ต ก ส มาวล คณะพ ฒนาทร พยากรมน ษย น ด า

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารคนต างร น. Managing Four Generations of Employees ผศ.ดร.สมบ ต ก ส มาวล คณะพ ฒนาทร พยากรมน ษย น ด า"

Transcription

1 การบร หารคนต างร น Managing Four Generations of Employees ผศ.ดร.สมบ ต ก ส มาวล คณะพ ฒนาทร พยากรมน ษย น ด า 1

2 การบร หารจ ดการในอนาคต? จากอด ต-ป จจ บ น ส ป จจ บ น-อนาคต น ยส าค ญส าหร บองค การ การผล ตท เน นการใช ทร พยากร ธรรมชาต และ แรงงาน เทคโนโลย อนาล อค ใหญ ช า แยกส วน พล งงานส ง ก อมลพ ษ ประชาธ ปไตยแบบต วแทน รวมศ นย การบร หารงาน ว ฒนธรรมมวลชน การผล ตบนฐานความร และข ด ความสามารถทางว ทยาการ FTA Globalization เทคโนโลย ด จ ตอล เล ก เร ว ย ดหย น พล งงานต า เป นม ตร ก บสภาพแวดล อม ประชาธ ปไตยทางตรง กระจาย อ านาจการบร หารจ ดการ การเม องภาคประชาชน ความหลากหลายทางส งคม ว ฒนธรรม ส งคมคนชรา บร โภคน ยม ความเร ยกร อง ต องการส ง HIP Creating Core-Competency Learning organization Knowledge management Flexible manufacturing Fast and adaptive learning Performance management Decentralization&empowerment Boundaryless, Network, COP Democratic enterprise Niche Market Talent management Cultural management CRM/ERM 2

3 องค กรของท านม คนก ร น? ท านอย ในร นไหน? ห วหน าท านอย ในร นไหน? เพ อนร วมงาน? ล กน องถ ดลงไป ถ ดลงไป? เด กร นใหม ท เพ งเข ามา? 3

4 คนต างร นในส งคมไทย ร น... ช วงอาย... ร น... ช วงอาย... ร น... ช วงอาย... ร น... ช วงอาย... 4

5 ว ว ฒนาการของส งคมไทย คล น 4 ร น ร นสงครามโลก คร งท 2 Baby-boomers boomers Gen-X Gen-Y ก อน ผศ.ดร.สมบ ต ก ส มาวล คณะพ ฒนาทร พยากรมน ษย น ด า Time 5

6 ล กษณะเด นของคนต างร นในส งคมไทย 6

7 ล กษณะร วมของคนแต ละร น Veterans 60up Baby-Boomers 50up Generation X 40up Generation Y 25up ค าน ยมร วม (Core values) เคารพเช อฟ งผ ม อ านาจส งกว า โอนอ อนผ อนตาม เคร งระเบ ยบว น ย มองโลกในแง ด ช างฝ น ร กและผ กพ น ข สงส ย ร กสน ก ชอบความไม เป น ทางการ อย บนความจร ง เช อม นในต วเอง ร กสน กส ดๆ ชอบส งคม ครอบคร ว (Family) การศ กษา ความฝ น (A dream) ครอบคร วขยาย ครอบคร วเร มกระจาย ล กเร มออกแสวงหา เป นโอกาสของท กคน พ อแม ท างานต วเป น เกล ยว ล กโดดเด ยว เป นส ทธ และเป น เคร องม อส ความก าวหน า ครอบคร วแตก กระจายคนละท ศ ความจ าเป นอ นแสน แพง 7

8 ล กษณะร วมของคนแต ละร น Veterans 60up Baby-Boomers 50up Generation X 40up Generation Y 25up การส อสาร จดหมาย โทรศ พท โบราณ ผ านช มสาย โทรศ พท บ าน (ไม ใช ท กคนจะม ได ) โทรเลข Cell phone Fax Mobile Phone, PDA, Smart phone, , Internet, Google Facebook, Twitter การบร หาร/ใช จ ายเง น จ ายสด งดเช อ เบ อทวง ใส ต มฝ งไว หน าบ าน ดาวน ก อน ผ อนท หล ง ออมทร พย ฝากแบ งค ประหย ด ระม ดระว ง ออมว นน เพ อว นหน า LTF RMF Fund management หามา จ ายไป หาให มาก จ ายมาก 8

9 ล กษณะร วมของคนแต ละร นในท ท างาน ค าน ยมในการ ท างาน Veterans 60up ท างานหน ก เส ยสละ เช อฟ งผ บ งค บบ ญชา ย ดม นในกฎระเบ ยบ หน าท เหน อความสน ก Baby-Boomers 50up บ างาน. งานมาก อน ประส ทธ ภาพ, ค ณภาพ แสวงหาความส าเร จใน ช ว ต เร มกระด างกระเด องก บ ผ ม อ านาจ Generation X 40up ผ อนงานท หน กให เบาลง ข สงส ย เน นความเป นระบบและ ท ศทางท ช ดเจน ตนค อท พ งแห งตน การท างานค อ ภาระหน าท การผจญภ ยท ต นเต น ความท าทายท ย งยาก ส ญญา (Contract) สไตล การเป นผ น า ช น า ควบค มส งการ ท าเป นท ม ฉ นทามต จ บม อไว แล วไป ด วยก น กระต นปล กเร าท า ทายคนอ น หาเหต ผล Generation Y 25up ด อ เช อม นในต วเอง ข เบ อ ชอบมองหาอะไรท ท าทายใหม ๆ ม งเป าหมาย ท าหลายอย าง (แต ไม เก งส กอย าง) เป นเคร องม อท จะช วย เต มเต มเป าหมายอะไร บางอย าง (ย งไม ร ) 9

10 ล กษณะร วมของคนแต ละร นในท ท างาน Veterans 60up Baby-Boomers 50up Generation X 40up Generation Y 25up สไตล การท างาน ระม ดระว ง รอบคอบ เจ าหล กการ จอมส ง จอมบงการ ท างานหน ก ชอบอ างหล กการ ประชาธ ปไตย แต ไม ค อยฟ งใคร เน นความเป นระบบ และหาเคร องม อใหม ๆ มาช วยในการบร หาร จ ดการ ม สไตล เป นของตนเอง ใช เทคโนโลย ท กอย างง ายแค เอ อม ส มผ ส การส อสาร ข อความท เป นทางการ ค ยก น ต อสายถ งก น E_mail/ voice mail ข อความท จะกระต น ก าล งใจการท างาน ประสบการณ ของท านม ค าย งน ก ค ณค อคนท เราต องการ ค ณม ค าส าหร บเรามาก ล ยไปตามแบบของค ณ เลย ไม ต องพะวงก บ กฎระเบ ยบน ก ค ณจะได ท างานก บ เพ อนร วมงานท เจ ง ช าง ค ดช างสร างสรรค ช ว ตการท างานและ ครอบคร ว งานค อเง น เง นค องาน บรรดาลส ข งานค อช ว ต ความสมด ลของงาน และครอบคร ว ช ว ตท สมด ล งานและ เล น 10

11 ผลการศ กษา คน 2 ร น ล กษณะของ Baby Boomers ล กษณะของ Gen-Y สน กก บการท างาน ไม ค ดท จะเกษ ยณแม เลยว ย 65 ป ไปแล ว (Staying in Harness) ม ความร ความสามารถท าจ าเป นต อ องค กร และพร อมจะอย ก บองค กรต อไป ไม น อยกว า 4 ป (Long Runways) อ ดมการณ ย ค the 60s ย งคงอย การม จ ต อาสา (From Me to We ) ย งไฟแรง และต องการความเป นอ สระ และความย ดหย นในการท างาน (Yearning for Flexibility) ม ภาระทางครอบคร ว ในด านหน งต อง ด แลพ อแม ว ยชรา อ กด านต องด แลล กท ก าล งเต บโต (Familial Obligations) 42% ม ความพร อมม งม นต อการท างานเพ อ ความส าเร จขององค การ (Ambition) 47% พร อมท จะอ ท ศตนเองให ก บองค กร แต องค กรก ต องเป ดให พวกเขาม ประสบการณ และความท าทายใหม ๆ (Loyalty vs. Quest) 55% พร อมท จะท างานร วมก บคนต างชาต ต าง ว ฒนธรรม (Multicultural Ease) 87% อยากท างานก บองค กรท ร บผ ดชอบต อ ส งแวดล อมและส งคม (Healing the Planet) 71% ชอบท างานในองค กรท เป ดกว าง ม บรรยากาศทางส งคมและม ตรภาพท ด (Networking by Nature) 84% 45% 78% 86% 48% Source: Sylvia Ann Hewlett, Laura Sherbin and Karen ผศ.ดร.สมบ ต Sumberg ก ส มาวล (2009) คณะพ ฒนาทร พยากรมน ษย How Gen Y&Boomers น ด า will Reshape your Agenda. Harvard Business 11 Review. July-August 2009, pp

12 The Best Way to Pay Baby Boomers 1. High quality colleagues 2. An intellectually stimulating workplace 3. Autonomy regarding work tasks 4. Flexible work arrangements 5. Access to new experiences and challenges 6. Giving back to the world through work 7. Recognition from one s company or boss Gen Y 1. High quality colleagues 2. Flexible work arrangements 3. Prospects for advancement 4. Recognition from one s company or boss 5. A steady rate of advancement and promotion 6. Access to new experiences and challenges 12

13 จะบร หารและพ ฒนาคนในแต ละร นอย างไร? Veterans 57up ร น (ป เก ด) Baby-Boomers 50up ล กษณะเด น HRM HRD จ ดส ดท ายของช ว ต การท างาน Slow down ก าล งจะถ งจ ดส งส ด ของการท างาน ส ข ม น ง แต ย งม ไฟ Soft Landing Transfer knowledge ใช ศ กยภาพอย างเต มท เก ยรต ยศ ศ กด ศร การพ ฒนา/เตร ยมต วก อนว ย เกษ ยณ Visionary development Coaching Skill Generation X 40up เต บโตเต มท จ ด เปล ยนแห งช ว ต ไฟแห งการท างาน Job enrichment Challenging Jobs Management/ Leadership development Generation Y 30up ไต เต าแสวงหา ประสบการณ ต องการความท าทาย Job Rotation Performance management KUSA 13

14 แนวค ดของ Maslow จะย งม ประโยชน ใช ก บคนร นป จจ บ นได หร อไม??? 14

15 HRM for Gen Y ต องสร างแรงด งด ดใจ Employer of the choice นโยบาย HR: flex time, telecommuting, volunteer service and career incentives that permit talented and competent candidates to advance quickly within the corporate ranks Support the technology they use in their personal lives Commit to socially responsible causes 15

16 HRD for GEN Y... การท าความเข าใจและตระหน กถ งจ ดแข งและจ ดอ อนในตนเอง และ ว ธ การท จะปร บต วให เข าก บสภาพแวดล อมต างๆได อย างไร ท กษะการส อสารและมน ษย ส มพ นธ เน องจากพวกเขาอย ก บเทคโนโลย การส อสารมากเก นไป ท กษะการท างานเป นท มและร วมก นแก ไขป ญหาแบบเป นท ม (Collaborative problem solving skills) เม อเผช ญก บ ป ญหาท ซ บซ อน 16

17 เหต ผลท Talent ลาออก They feel there is no longer room for growth and development. The firm is not heading in a direction that inspires the individual. The work becomes mundane and effortful. The person needs a change. 17

18 Senior Young talents VS. 18

19 การบร หารคนต างว ย BASF (ได ร บการยกย องจาก Fortune500 ให เป นบร ษ ทท น าช นชมท ส ด) การบร หารบ คคลคนว ยอาว โส ระบบ Buddy: ประกบค บ คลากรอาว โส ก บ บ คลากรร นใหม ระบบ Coaching&Mentoring 19

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ

มาตรฐานการปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ -๑- การปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ การปฏ บ ต งานท เป นเล ศของสาน กโครงการพระราชด าร และก จการพ เศษประกอบด วย 1. การปฏ บ ต งานท เป นเล ศของสาน กโครงการพระราชด าร และก จการพ

More information

ท ศทางในการพ ฒนาข าราชการพลเร อน กระบวนการจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การว เคราะห ความต องการในการพ ฒนาบ คลากรในป จจ บ น

ท ศทางในการพ ฒนาข าราชการพลเร อน กระบวนการจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การว เคราะห ความต องการในการพ ฒนาบ คลากรในป จจ บ น HR SWOT Workshop การจ ดท าแผนย ทธ ศาสตร การพ ฒนา ทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน ห วข อการส มมนา 1 2 3 4 5 ท ศทางในการพ ฒนาข าราชการพลเร อน กระบวนการจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การว เคราะห ความต องการในการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

รายงานฉบ บส ดท าย ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาศ กยภาพของข าราชการ

รายงานฉบ บส ดท าย ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาศ กยภาพของข าราชการ รายงานฉบ บส ดท าย ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาศ กยภาพของข าราชการ เสนอต อ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ โดย สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ก มภาพ นธ 2006 ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ

More information

นโยบายการบร หารและการพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

นโยบายการบร หารและการพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ นโยบายการบร หารและการพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ --------------------------- ๑. ความน า นโยบายการบร หารและการพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต เป นนโยบายระด บชาต ท จ ดท าข นตามพระราชบ ญญ ต การบร หารราชการจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป คานา ข าราชการเป นทร พยากรบ คคลภาคร ฐท ม บทบาทสาค ญในการข บเคล อนภารก จภาคร ฐไปส เป าหมายและสนองตอบความต

More information

หน วยท 1 กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring

หน วยท 1 กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring หน วยท 1 กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring การพ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) บ คลากรในองค กร ต องม การเร ยนร อย ตลอดเวลา และเร ยนร อย างต อเน อง ซ งม เทคน

More information

บทท 7 การจ ดการท ย งย นด านทร พยากรบ คคล

บทท 7 การจ ดการท ย งย นด านทร พยากรบ คคล บทท 7 การจ ดการท ย งย นด านทร พยากรบ คคล ผ ช วย ศาสตราจารย ดร. พ ชส ร ชมพ ค า 1 ในการจ ดการท ย งย นเห นองค กรไม เพ ยงแต สร างความย งย นภายนอก โดยการแสดงความ ร บผ ดชอบต อล กค า ผ ค าส งว ตถ ด บ ส งคมและช

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

กระบวนการท างานอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข

กระบวนการท างานอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข กระบวนการท างานอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข ในการท างานเราต องพบปะก บผ คนมากมาย ไม ว าจะเป นผ บ งค บบ ญชา ผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อนร วมงาน ล กค า ผ มาต ดต อ ตลอดไปจนถ งพน กงานท าความสะอาด เพราะฉะน นการวางต

More information

การจ ดการทร พยากรมน ษย : การสร างเคร อข ายเพ อความส าเร จทางธ รก จ Human Resources Management: Create a Networking for Business Success

การจ ดการทร พยากรมน ษย : การสร างเคร อข ายเพ อความส าเร จทางธ รก จ Human Resources Management: Create a Networking for Business Success การจ ดการทร พยากรมน ษย : การสร างเคร อข ายเพ อความส าเร จทางธ รก จ Human Resources Management: Create a Networking for Business Success ดร. มนส ชา อ นทจ กร* ดร. อภ ญญา ศ กดาศ โรร ตน ** บทค ดย อ ธ รก จโลกในป

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล

หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล 96 หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล ส งท สำค ญท ส ดท องค กรในป จจ บ นจะต องให ความสำค ญอย างย งค อการบร หารจ ดการ ท นมน ษย (Human Capital) ซ งเป นว ธ การสร างความได เปร ยบในการแข

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏในประเทศไทย

มหาว ทยาล ยราชภ ฏในประเทศไทย แบบสอบถามเพ อการว จ ย ประส ทธ ภาพการจ ดการความร ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏในประเทศไทย (Efficiency of knowledge management in Rajabhat University in Thailand)... คาช แจง 1. แบบสอบถามฉบ บ น ม ว ตถ ประสงค เพ อนาผลท

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

HR Sharing. from Private Sector. HR Success Stories in Public Sector

HR Sharing. from Private Sector. HR Success Stories in Public Sector 88 xxx HR Sharing from Private Sector HR Success Stories in Public Sector กรณ ต วอย าง การบร หารทร พยากรบ คคล กรณ ต วอย าง : บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จำก ด (มหาชน) แบบอย างความสำเร จท ด ด านระบบประเม นผลการปฏ

More information

ความหมายของการจ ดการความร

ความหมายของการจ ดการความร ~ 50 ~ เร องท 1 ความหมาย ความส าค ญ หล กการของการจ ดการความร ความหมายของการจ ดการความร การจ ดการ หมายถ ง กระบวนการในการส งงานควบค มงานและด าเน นงานเพ อให เก ด การเข าถ งความร ถ ายทอดความร ท ต องด าเน นการร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

ระเบ ยบปฏ บ ต การจ ดการความร

ระเบ ยบปฏ บ ต การจ ดการความร ระเบ ยบปฏ บ ต การจ ดการความร 1) งานพ ฒนาบ คลากรฯและการจ ดการความร วางแผนการปฏ บ ต การการจ ดการความร ในว ทยาล ยฯเป น รายเด อน และท าความเข าใจเก ยวก บการ การจ ดการความร (KM : Knowledge Management) โดยม

More information

ร าง - ย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล ของส าน กงานต ารวจแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖ (Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014-2023) ร าง

ร าง - ย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล ของส าน กงานต ารวจแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖ (Human Resource Strategy of Royal Thai Police 2014-2023) ร าง ร าง 1 ย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล ของส าน กงานต ารวจแห งชาต พ.ศ. 2557-2566 1. บทน า ทร พยากรบ คคลเป นป จจ ยส าค ญท จะน าองค กรไปส ความส าเร จการบร หารงานบ คคลในป จจ บ น ม แนวค ดว าทร พยากรบ คคล เป

More information

ย นด ต อนร บท กท านเข าส การเร ยนร หล กส ตร เทคน คการบร หารจ ดการและการค ดว เคราะห

ย นด ต อนร บท กท านเข าส การเร ยนร หล กส ตร เทคน คการบร หารจ ดการและการค ดว เคราะห ย นด ต อนร บท กท านเข าส การเร ยนร หล กส ตร เทคน คการบร หารจ ดการและการค ดว เคราะห โดย.. ศ.ดร.จ ระ หงส ลดารมภ เลขาธ การม ลน ธ พ ฒนาทร พยากรมน ษย ระหว างประเทศ และ ประธาน Chira Academy ว นศ กร ท 14 มกราคม

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ส ม ต การเป นน กบร หารการศ กษาม ออาช พ*

ส ม ต การเป นน กบร หารการศ กษาม ออาช พ* ส ม ต การเป นน กบร หารการศ กษาม ออาช พ* ส รศ กด ปาเฮ** รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแพร เขต 2 1. ความนา ภายใต ร ปแบบการเปล ยนแปลงทางการศ กษาในย คของการบร หารจ ดการศ กษาไทยในป จจ บ น ท

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ

ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ผ นาช มชนปฏ บ ต (ค ณอานวย) กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ 2554 คานา ค ม อการประสานงานของกล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ฉบ บน เป นองค ความร

More information

น กทร พยากรบ คคลก บการจ ดการความร

น กทร พยากรบ คคลก บการจ ดการความร น กทร พยากรบ คคลก บการจ ดการความร ศ วพร ภมรประว ต น กทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของส งคมโลก จนมาถ งส งคมเศรษฐก จฐานความร ในป จจ บ น ซ งม ภาวะการแข งข นท เพ มส งข น ความก าวหน าอย

More information