การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ สาหร บผ บ งค บบ ญชา

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ สาหร บผ บ งค บบ ญชา"

Transcription

1 หล กส ตรฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ LOGO การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ สาหร บผ บ งค บบ ญชา 1

2 ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เพ อสร างความร ความเข าใจในระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ตลอดจนข นตอนและว ธ การในการต ดตามและสอนงานอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อพ ฒนาท กษะการส อสาร ภาวะผ น า และว ฒ ภาวะทางอารมณ ท เป น ค ณสมบ ต โดดเด นของผ บ งค บบ ญชาในการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ เพ อเพ มพ นท กษะท เก ยวก บการวางแผน การต ดตามและสอนงานก บผ ใต บ งค บบ ญชา ทาให การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการม ความเป นธรรมและเก ดการยอมร บ 2

3 กรอบเน อหาของหล กส ตร จ ดเน น การส อสาร ภาวะผ นา ว ฒ ภาวะทาง อารมณ ความเข าใจ ระบบ การวางแผน การให การ ส งจ งใจ ระบบบร หาร ต ดตาม ผลการปฏ บ ต งาน การให ผลตอบแทน การทบทวน/ ประเม น การประเม น การพ ฒนา ผ ใช ระบบ 3

4 สาระของหล กส ตร : = ช วงท ๑ ภาพรวมระบบ หล กการ ระบบ ข นตอน และ ว ธ การ สภาพ ป ญหา ว นแรก การพ ฒนาท กษะ ผ บ งค บบ ญชา ท กษะการ ส อสาร ว ฒ ภาวะทาง อารมณ ภาวะผ น า การกาหนดต วช ว ดและ ค าเป าหมายร วมก น การมอบหมาย งาน ว ธ การกาหนด ต วช ว ด ว ธ การ กาหนดค า เป าหมาย เทคน คการ ตกลงค า เป าหมาย ฝ กปฏ บ ต การต ดตามสอน งาน ว ตถ ประสงค แบบจาลอง การต ดตาม และสอนงาน ความหมาย ข นตอนในการ ต ดตามงาน ฝ กปฏ บ ต ว นท สอง แผนการน าไปปฏ บ ต แนะน า แผนปฏ บ ต การบร หาร ผลงาน การส งรายงาน การต ดตามผล ประเม นหล ง การอบรม ช วงแรก 4

5 สาระของหล กส ตร : = ช วงท ๒ ช วงท ๒ (หล งการอบรม๑-๒เด อน) คร งว น ช วงท ๑ (๔-๕ เม.ย.๕๕) ส มมนาการน าไปปฏ บ ต ภาพรวมระบบ หล กกา ร ระบบ ข นตอ น และ ว ธ การ สภาพ ป ญหา การพ ฒนาท กษะผ บ งค บบ ญชา ท กษะการส อสาร ว ฒ ภาวะทาง อารมณ ภาวะผ น า การกาหนดต วช ว ดและค าเป าหมาย ร วมก น ว ธ การกาหนด ต วช ว ด ว ธ การกาหนดค า เป าหมาย เทคน คการตกตงค า เป าหมาย ฝ กปฏ บ ต การต ดตามสอนงาน ว ตถ ประสงค แบบจาลองการ ต ดตามและสอน งาน ความหมาย ข นตอนในการ ต ดตามงาน ฝ กปฏ บ ต แผนการน าไปปฏ บ ต ช แจงแผนในการ น าไปปฏ บ ต การส งรายงาน การต ดตามผล ประเม นหล งการ อบรมช วงแรก 1-2 เด อน ส งรายงาน ต ดตามผล / ให คาปร กษา แลกเปล ยนประสบการณ ร วมก น ร บประกาศน ยบ ตร 5

6 ประเม นก อนการฝ กอบรม 6

7 ระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ภาวะผ น า การส อสาร ความเข าใจ ระบบ ว ฒ ภาวะทาง อารมณ 7

8 ข อกฎหมาย : พรบ. ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ มาตรา 76 ให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ อย ใต บ งค บบ ญชาเพ อใช ประกอบการพ จารณาแต งต ง และเล อนเง นเด อน ท งน ตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก.พ. กาหนด ผลการประเม นตามวรรคหน งให นาไปใช เพ อประโยชน ในการ พ ฒนาและเพ มพ นประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการด วย 8

9 แนวทางของสาน กงาน ก.พ. หล กเกณฑ และว ธ การ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของ ข าราชการพลเร อนสาม ญ ว 20/2552 มาตรฐานและแนวทาง การก าหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป น สาหร บต าแหน ง ข าราชการพลเร อนสาม ญ ว 27/2552 ว 7/2553 การเล อนเง นเด อนข าราชการ ตาม พ.ร.บ.ระเบ ยบข าราชการ พลเร อน พ.ศ ว 28/2552 การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ (Performance Management) 9

10 หล กการ ม ความย ดหย นในการเล อกว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการท เหมาะก บล กษณะงาน และม ความคล องต วในการน าผลการประเม นไป ประกอบการพ จารณาเล อนเง นเด อน ม ความโปร งใส เป นธรรม สามารถตรวจสอบได 10

11 ว ตถ ประสงค เพ อเป นเคร องม อของฝ ายบร หารในการกาก บต ดตามเพ อให ส วนราชการและจ งหว ดสามารถบรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน พ นธก จ และว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ และค มค า เพ อให ผ บ งค บบ ญชานาผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการไป ใช ประกอบการพ จารณาเล อนเง นเด อน และการให เง นรางว ล ประจาป แก ข าราชการพลเร อนสาม ญ ตามหล กการของระบบ ค ณธรรม 11

12 ระบบ ข นตอน และว ธ การ การให ส งจ งใจ การเช อมโยงการจ ายก บผลการ ปฏ บ ต งานตามเป าหมายท ตกลง ร วมก น ให รางว ลแกผ ปฏ บ ต ราชการ และสร างแรงจ งใจแก เพ อน ร วมงานในพ ฒนาการปฏ บ ต งาน การประเม น ประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม เป าหมาย และเกณฑ มาตรฐานท กาหนดร วมก น การประเม นผลส มฤทธ ของงาน และสมรรถนะในการปฏ บ ต งาน ระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน การวางแผน สร างความเข าใจในเป าหมายขององค กร ร วมก นกาหนดค าต วช ว ดและค าเป าหมายท เหมาะสมท งในเช งปร มาณและค ณภาพ การวางแผน การให การ ส งจ งใจ ระบบบร หาร ต ดตาม ผลการปฏ บ ต งาน การให ผลตอบแทน การทบทวน/ ประเม น การประเม น การพ ฒนา การต ดตาม ต ดตามความก าวหน าตาม แผนงาน เพ อประเม น ความสาเร จของงานตาม เป าหมายท กาหนด การตรวจสอบข อข ดข องต างๆ และผลกระทบต อการ ปฏ บ ต งาน การพ ฒนา ให ความช วยเหล อในการพ ฒนา งานและพ ฒนาผ ปฏ บ ต ราชการ สร างแรงจ งใจ และพ ฒนา ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ 12

13 ระบบ ข นตอน และว ธ การ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ หมายถ งกระบวนการด าเน นการอย าง เป นระบบ เพ อผล กด นให ผลการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการบรรล เป าหมาย โดยการเช อมโยงเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการในระด บ องค กร หน วยงาน และบ คคลเข าด วยก น โดยผ านกระบวนการกาหนด เป าหมายท ช ดเจน ต ดตามผลงานอย างต อเน อง พ ฒนาผ ปฏ บ ต ราชการอย างเหมาะสม ประเม นผลงานโดยสอดคล องก บเป าหมายท กาหนด และม การนาผลการประเม นไปประกอบใช พ จารณาความด ความชอบแก ผ ปฏ บ ต ราชการ 13

14 ระบบ ข นตอน และว ธ การ การข บเคล อนของระบบบร หารผลงาน... การให ส งจ งใจ งานพ เศษ อ นๆ คาร บรอง การปฏ บ ต ราชการ การวางแผน ระบบบร หาร ผลงาน แผน ย ทธศาสตร องค กร การ ต ดตาม ความสาค ญของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การผล กด นให ผ ปฏ บ ต ราชการท กระด บ ทางานสอดคล องก บ ท ศทางและเป าหมายของส วนราชการ ผ ปฏ บ ต ราชการจะทราบถ งความเช อมโยงของงานตนก บ ผลสาเร จขององค กรได ช ดเจนย งข น การต ดตามและการสอนงาน นาไปส การเปล ยนแปลง ว ฒนธรรมการปฏ บ ต ราชการเพ อแก ป ญหาในการทางาน การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการม ความเป นธรรม และม ความเป นระบบมากย งข น การประเม น การพ ฒนา 14

15 ระบบ ข นตอน และว ธ การ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ก บ การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม... WHATS ย ทธศาสตร ว ส ยท ศน องค กร HOWS ว ฒนธรรมองค กร เป าหมายระด บองค กร เป าหมายระด บสาน ก/ กอง สมรรถนะ ท จะผล กด นให ว ส ยท ศน เป นจร ง ค าน ยม ความเช อ ความร ความ สามารถในงาน การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ เป าหมายระด บบ คคล พฤต กรรมท แสดงออก 15

16 องค ประกอบการประเม น ผลส มฤทธ ของงาน พฤต กรรม การปฏ บ ต ราชการ องค ประกอบ อ น ๆ งานตามแผนปฏ บ ต ราชการ งานตามภารก จหล ก งานตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ งานท ได ร บมอบหมายพ เศษ ผลส มฤทธ หล ก (KRA : Key result area) ต วช ว ด (KPI : Key performance indicator) ค าเป าหมาย (Target) สมรรถนะ หล ก สมรรถนะท เก ยวข องก บ การปฏ บ ต ราชการตามท ส วนราชการ กาหนด ตามท ส วนราชการ กาหนด 16

17 พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ : สมรรถนะ สมรรถนะหล ก ม งผลส มฤทธ บร การท ด ส งสมความเช ยวชาญใน งานอาช พ การย ดม นในความถ กต อง ชอบธรรม และจร ยธรรม การทางานเป นท ม สมรรถนะ สมรรถนะท เก ยวข อง ก บการปฏ บ ต ราชการ สมรรถนะเฉพาะตาม ล กษณะงานท ปฏ บ ต สมรรถนะทางการ บร หาร สรรถนะอ น ๆ 17

18 แบบประเม น แบบสร ป ผลการประเม นผล ก.พ. กาหนดให แต ส วนราชการสามารถปร บได โดยสาระไม น อยกว าแบบแนบท ายหล กเกณฑ การปฏ บ ต ราชการ แบบมอบหมายงานและ แบบประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการ ส วนราชการ (กระทรวง กรม) กาหนดเอง 18

19 กรณ ศ กษา 19

20 นายว ชระ (ล กน อง) นางมณ (ห วหน า) การร อง ก.พ.ค. จากกรณ ศ กษา ท านค ดว า 1. ห วหน าได แสดงบทบาท ของการบร หารผลการ ปฏ บ ต ราชการครบถ วน หร อไม 2. หากท านทราบว า นายว ชระ จะร อง กพค. ท านเตร ยมต วอย างไร 3. ท านค ดว าคาร องฟ งข น หร อ ไม

21 LOGO การพ ฒนาท กษะผ บ งค บบ ญชา 21

22 ค ณสมบ ต ประการสาค ญของผ บ งค บบ ญชา ท กษะในการส อสาร การก าหนดว ตถ ประสงค ในการ ส อสารท ช ดเจน ล กษณะการส อสารท ด ระหว าง ผ บ งค บบ ญชาก บล กน อง ข อควรระว งในการส อสาร ป จจ ยท ท าให การส อสารไม ม ประส ทธ ภาพ อ นๆ การส อสาร ภาวะผ นา ภาวะผ นาเป นต วกาหนดร ปแบบความเป นผ น า และบรรยากาศในการทางานของท มงาน ว ฒ ภาวะ ทางอารมณ ความเข าใจ ระบบ ว ฒ ภาวะทางอารมณ ความเข าใจในอารมณ และความร ส กของตนเอง ความสามารถในการบร หารจ ดการความร ส กของตน ความเข าใจในอารมณ และความร ส กของคนอ น ความสามารถในการพ ฒนาความส มพ นธ ท ด ก บเพ อน ร วมงาน 22 อ นๆ ความเข าใจในระบบ ได ร บความร ความเข าใจและการ พ ฒนาท กษะท ถ กต องเก ยวก บระบบ การบร หารผลงาน ทราบถ งม ต ประโยชน ของระบบ และป จจ ยท ท าให ระบบได ร บการนาไป ปร บใช ส าเร จ ส งท ควรปร บปร งในป จจ บ น อ นๆ

23 ท กษะการส อสาร : ก จกรรมซ ม การส อสาร ภาวะผ น า ความเข าใจ ระบบ คาแนะนา: แบ งกล มเป น 3 กล ม กล มละไม เก น 15 ท าน ตามคาแนะนาของ ว ทยากร ศ กษารายละเอ ยดในแผ นภาพ 1 แผ น ท ได ร บจากว ทยากร เป น เวลา 1 นาท โดยห ามม ให ผ อ นในกล มเห นแผ นภาพของตน ดาเน นการวางแผนการดาเน นส อสารภายในกล มเป นเวลา 1 นาท เม อได ร บส ญญาณจากว ทยากร ให เร มการส อสารก นในกล ม โดยม เป าหมายให เร ยงลาด บภาพท ได ร บแจกภายในกล มจาก ม มมองระยะใกล ท ส ด ไปจนถ งม มมองระยะไกลท ส ด ใช เวลา ประมาณ 3 นาท กล มท สามารถทาภารก จสาเร จได เป นกล มแรก และม ความ ถ กต องเป นกล มท ชนะในก จกรรมน สร ปผลการดาเน นก จกรรม ว ฒ ภาวะทาง อารมณ

24 ประส ทธ ภาพของการส อสารสองทาง การส อสารอย างม ประส ทธ ภาพ สร างความสน ทสนม / ใกล ช ด จร งใจ/ตรงไปตรงมา ม การเป ดกว าง ไม เป นทางการจนเก นไป ข อควรระว งในการส อสาร แลกเปล ยนความเห น มากกว า การบอกกล าว ข อม ลไม ช ดเจน ไม ต อเน อง ไม เคารพ ไม จร งใจ ไม ควรละเลยส งท ค สนทนาต องการ หร อม ความก งวลอย 24

25

26 Style ของท านเป นแบบใดในแต ละข อ ข อท ๑ ก. ชอบส งคม ร กพวกพ อง ข. ร บฟ ง เก บต ว ค. แม นยา ถ กต อง ง. กล าต ดส นใจ ไม รวนเร ข อท ๒ ก. ม ความม นใจ กล า ข. จ งใจเก ง จ ดประกายให ผ อ น ค. เน นการทางานเป นท ม เข าก บกล มได ง. ช างซ ก ช างถาม ช างส งเกต ข อท ๓ ก. ม ว น ย ควบค มได ข. ม สต ข อาย ค. ปร บต วเก ง ปร บต วได ง าย ง. ต องการชนะ ชอบแข งข น ข อท ๔ ก. ม ระเบ ยบ ถ ถ วน ข. กล าเส ยง ม ความม นใจ ค. เร ยกใช ง าย เส ยสละเพ อส วนรวม ง. ช างจ นตนาการ มองโลกในแง ด

27 ล กน อง ล กพ 4 ล กษณะ ข อด ชอบความช ดเจน ถ กต อง ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ม เหต ผล ระม ดระว งต ว เป นทางการ ม หล กการ ข อเส ย เก บต ว ข อาย ไม แสดงความค ดเห น ย ดต ดก บรายละเอ ยด ไม ชอบเส ยง C ความค ด/เน นงาน ข อด กล าต ดส นใจ เข มแข ง ม งม น ชอบแข งข น ม ข อเร ยกร องส ง เป นอ สระ ม นใจในต วเอง ข อเส ย ก าวร าว ด อด ง เอาต วเองเป นหล ก หย งยโส ใช อานาจเก นหน าท ความร บผ ดชอบ D เหต ผล ส ญชาตญาณ ข อด สงบ ม นคง ไม ชอบม เร อง ระม ดระว ง อดทน เป นผ ฟ งท ด ถ อมต ว เช อถ อได ข อเส ย ไม ร บแนวความค ดใหม ไม แสดงออก ด อเง ยบ ไม ชอบการเปล ยนแปลง S ความร ส ก/เน นคน ข อด ชอบเข าส งคม ช างค ย เป ดเผย กระต อร อร น ม พล งส ง ช กจ งใจผ อ น ข อเส ย ร าเร ง โวยวายเส ยงด ง ไม ระม ดระว งคาพ ด การกระทา ต นเต น ร บร อน ไม สนใจเร องเวลา I

28 ภาวะผ น า การส อสาร ความเข าใจ ระบบ ว ฒ ภาวะทาง อารมณ ก จกรรม : การว เคราะห ว ฒ ภาวะทางอารมณ

29 การตระหน กร การกระทา ว ฒ ภาวะทางอารมณ (Emotional and Social Intelligence) ว ฒ ภาวะทางอารมณ (Emotional and Social Intelligence) ค อ ความสามารถในการระล กถ งความร ส กของตนเอง และผ อ น เพ อสร างแรงจ งใจให ตนเอง และสาหร บการบร หารอารมณ ของตนเอง และของผ อ นได อย างม ประส ทธ ภาพ ตนเอง ผ อ น การร ตนเอง การร ผ อ น การบร หารตนเอง การบร หาร ความส มพ นธ การร ตนเอง: ความสามารถในการเข าใจอารมณ, จ ดแข ง และจ ดอ อนของตนเอง การบร หารตนเอง: ความสามารถในการจ ดการแรงกระต น และการควบค มพฤต กรรม การร ผ อ น: ความเข าใจในความร ส กของผ อ น และเหต ผลว าทาไมถ งร ส ก แสดงออก และกระทาเช นน น การบร หารความส มพ นธ : ความสามารถในการด งผลล พธ ท ต องการออกมาจากผ อ น เพ อบรรล เป าหมายของตนเอง 29

30 ว ฒ ภาวะทางอารมณ (Emotional and Social Intelligence) การตระหน กร การกระทา การตระหน กร อารมณ ของตนเอง ตนเอง ผ อ น การร ตนเอง การร ผ อ น ความเห นอกเห นใจผ อ น การตระหน กและร ซ งความ เคล อนไหวในองค กร การม งหมายท ความ สาเร จ ความสามารถในการปร บต ว การควบค มอารมณ ของตนเอง การม ท ศนคต เช งบวก การบร หารตนเอง การบร หาร ความส มพ นธ การบร หารความข ดแย ง การสอนงานและให คาปร กษา การโน มน าว / ช กจ ง ล กษณะของผ นาท สร างแรง บ นดาลใจ การท างานเป นท ม 30

31 Amygdala Hijack ค ออะไร ความร นแรง ของอารมณ Emotional Intensity Neocortex สมองส วนควบค ม ความค ด ส หร อหน Amygdala สมองส วนควบค ม อารมณ มาก High น อย Low ต วกระต น Trigger การตอบสนอง Reaction Strong ความร ส กท ร นแรง Feelings (anger, fear, numbness, etc.) (ความโกรธ, กล ว, การไร Physical Arousal (rapid ความร ส กเป นต น) breathing, etc.) Automatic การแสดงออกทางกายภาพ Reaction (want to yell, say something nasty) (การหายใจอย างรวดเร ว, ฯลฯ) การตอบสนองอย างอ ตโนม ต (ความต องการท จะตะโกน, พ ด บางอย างท หยาบคาย) เวลา Time ท กๆ คนจะเร ยนร ในช วง All learned early in life, so inappropriate and ต นของช ว ต ineffective ซ งจะ แสดงออกอย างไม เหมาะสมและไม ม ประส ทธ ภาพ มาก 31

32 การร กษาไว ซ งการควบค มอารมณ การควบค มอารมณ ของตนเอง ภาวะการณ ท ต งเคร ยด เปล ยน สถานการณ เปล ยนแนว ความค ด เปล ยนการ กระทา การควบค มอารมณ ของผ อ น ข นท 1 ควบค มอารมณ ตนเอง น งเง ยบ, ใจเย น, ม เหต ผล และตอบโต อย างม ว ฒ ภาวะ ข นท 2 การแสดงความเห นอก เห นใจ แสดงให ทราบว าเข าใจใน ความร ส กของผ อ น ข นท 3 ทาให ผ อ นสงบอารณ ช วยให เขาม อารมณ ต ง เคร ยดท น อยลง, เบนความ สนใจเขา ข นท 4 มองหาทางออกท ด ม ส วนร วมในการแก ป ญหา ร วมก บเขา 32

33 จ ดการอย างไรเม อค ณโกรธ เม อไหร ก ตามท ค ณโกรธ ม กจะแสดงออกมาในทางท ไม สมควรน ก บางคนก าวร าว บางคนน งเง ยบ แต ท งหมดท งส นล วนไม ใช ส งท ด ต อค ณและคนรอบข าง... ส อสารก นให ร เร อง เปล ยนว ธ ค ด ผ อนคลาย ใช อารมณ ข นเข าช วย ดร.เล ยวนาร ด เบอร โคว ซ ศาสตราจารย เก ยรต ค ณด านจ ตว ทยา ของมหาว ทยาล ยว สคอนซ ล สหร ฐอเมร กา กล าวว า เราจะระบายความโกรธของเราด วยความก าวร าวไปโดยส ญชาตญาณ ซ งถ อว าเป นกลไกป องก น และปร บต วต อการค กคาม อย างหน ง 33

34 ว ฒ ภาวะทางอารมณ ก บการบร หารผลงาน การบร หารผลงาน กระบวนการในการสร างความเข าใจร วมก นเก ยวก บส งท จะต องทาให สาเร จ และว ธ การในการบร หาร บ คลากรในการเพ มความเป นไปได ในทางานให ส าเร จ ส งท คาดหว งจากผ บ งค บบ ญชา - การบร หารบ คลากร ทาให ม นใจว าพน กงานได ทางานสอดคล องก บกลย ทธ ของ องค กร สร างความเข าใจร วมก นถ งส งท ต องทาให สาเร จ และว ธ การ บร หารตนเองและผ อ น ซ งทาให พน กงานสามารถทางาน สาเร จล ล วงได ทาให ม นใจว าพน กงานได ทาส งท ถ กต องอย างม ประส ทธ ผล มากท ส ดตามความสามารถส งส ดของพวกเขา การให ส ง ตอบแทน การประเม น ส งท เก ดข นเสมอๆ เม อพ ดค ยก บผ ใต บ งค บบ ญชา การวางแผน การส อสาร การพ ฒนา การ ต ดตาม ว ฒ ภาวะทางอารมณ ม ความส าค ญในท กๆ ช วงของการบร หารผลงาน ม นยากท จะต องบอกความจร งก บพวกเขา!! จะทาให พวกเขาเข าใจได อย างไร? พวกเขาต อต านตลอดเวลา ฉ นไม เข าใจเลยว าพวกเขาต องการ หร อก งวล เก ยวก บอะไร บางคร งก ยากในการเป นผ บ งค บบ ญชา ค ณอาจค ดว า ม นเป นเพราะต วเรา หร อม นเป นท ล กน อง?... บางคร งค ณก ไม สามารถตอบค าถามเหล าน ได 34

35 ภาวะผ นาก บความสาเร จของงาน (Leadership styles) ภาวะผ น า ผ นาทางการเม องท งสองท านม ความเหม อนและความแตกต างก นอย างไร... การส อสาร ว ฒ ภาวะทาง อารมณ ความเข าใจ ระบบ ร ปแบบการเป นผ นาม ผลต อการปฏ บ ต งานของผ ใต บ งค บบ ญชาอย างไร... 35

36 หมายถ ง เก งงาน ความสามารถของ ผ บร หารในการรวบรวม ประมวลแจกจ ายข อม ลท เป น ประโยชน ต อการทางานและช แจง ทาความเข าใจให พน กงานท เก ยวข องได ทราบเพ อการ น าข อม ลท ถ กต องไปใช ได ตามว ตถ ประสงค และเป าหมาย ของการดาเน นงาน ผ น าก บบทบาทฐานะผ บร หาร เก งค ด เก งคน หมายถ ง ความสามารถของผ บร หาร ในการค ดร เร ม ม ว ส ยท ศน แก ป ญหา และจ ดสรรทร พยากรได ตาม ความต องการใช ของหน วยงาน หมายถ ง ความสามารถ ของผ บร หารในฐานะผ น า หน วยงาน ม ความตระหน ก ในบทบาทหน าท ท จะต องมอบหมายงานท อย ใน ความร บผ ดชอบ โดยม การสอนงาน สร างท มงาน สร างแรงจ งใจบร หารผลการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ผล 36 และประส ทธ ภาพ

37 ร ปแบบการเป นผ นา (Leadership Styles) ร ปแบบการเป นผ นา ค อ ร ปแบบพฤต กรรมของผ นาท ใช ในการ วางแผน จ ดการ สร างแรงจ งใจ และควบค ม แบบออกคาส ง แบบม ว ส ยท ศน แบบส งเสร ม ความร วมม อ ประชาธ ปไตย แบบใช ต วเอง เป นมาตรฐาน แบบคร ฝ ก การเร ยกร อง ต องการให ปฏ บ ต ตามท นท จะผล กด นคนไปส ว ส ยท ศน จะสร างความ ผ กพ นทาง อารมณ และ ความสาม คค สร างมต มหาชน ผ านการม ส วน ร วม คาดหว งความ เป นเล ศตาม ท ศทางของตน สน บสน นบ คคลและ พ ฒนาความเป นม อ อาช พ 37

38 แนวค ดในการพ ฒนาผ นาน นจากผลการว จ ยของ Dr. David McClelland ภาวะผ นาก บความสาเร จของงาน (Leadership styles) แห งมหาว ทยาล ย Harvard University ท ทาการศ กษาผ นาท วโลกท งในเอเช ย ย โรป และ อเมร กา จากการศ กษาพบว า ศ กยภาพการเป นผ นา (ด งร ป) และบรรยากาศการทางาน ในองค กรจะม ผลอย างมากต อผลงานขององค กร ผลงานองค กร (Organization Performance) ร ปแบบว ธ การ บร หารงานของผ นา (Leadership styles) บรรยากาศการ ทางานในองค กร (Organisational climate) ผลงานระด บบ คคล (Individual Performance) 38

39 การมอบหมายงาน และ การกาหนดต วช ว ดและค าเป าหมายร วมก น การฝ กปฏ บ ต การเป นว ทยากร

40 ระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน การให ส งจ งใจ การเช อมโยงการจ ายก บผลการ ปฏ บ ต งานตามเป าหมายท ตกลง ร วมก น ให รางว ลแกผ ปฏ บ ต ราชการ และสร างแรงจ งใจแก เพ อน ร วมงานในพ ฒนาการปฏ บ ต งาน การประเม น ประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม เป าหมาย และเกณฑ มาตรฐานท กาหนดร วมก น การประเม นผลส มฤทธ ของงาน และสมรรถนะในการปฏ บ ต งาน การวางแผน สร างความเข าใจในเป าหมายขององค กร ร วมก นกาหนดค าต วช ว ดและค าเป าหมายท เหมาะสมท งในเช งปร มาณและค ณภาพ การวางแผน การให การ ส งจ งใจ ระบบบร หาร ต ดตาม ผลการปฏ บ ต งาน การให ผลตอบแทน การทบทวน/ ประเม น การประเม น การพ ฒนา 40 การต ดตาม ต ดตามความก าวหน าตาม แผนงาน เพ อประเม น ความสาเร จของงานตาม เป าหมายท กาหนด การตรวจสอบข อข ดข องต างๆ และผลกระทบต อการ ปฏ บ ต งาน การพ ฒนา ให ความช วยเหล อในการพ ฒนา งานและพ ฒนาผ ปฏ บ ต ราชการ สร างแรงจ งใจ และพ ฒนา ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ

41 บร หาร = บร + หาร บร หมายถ ง รอบ ๆ ถ วนท ว หาร หมายถ ง แบ งก น กระจาย การบร หาร จ งหมายถ งการแบ งงานก นทาให โดยท วถ งก น ม ผ บร หารเป นผ คอยต ดตามด แล เพ อให งานสาเร จล ล วงด วยด ผ บร หาร ค อผ ท แบ งงานให ผ ใต บ งค บบ ญชาตามความร ความสามารถ แล วน เทศงานอย างเป นระบบ พร อมให คาแนะน าอย างเหมาะสม เพ อให งานบรรล ผลอย างม ค ณภาพ 41

42 การมอบหมายงาน (Assignment และ Delegation) ค อ การกระจายงานในหน าท ความร บผ ดชอบ และอานาจ การต ดส นใจภายในขอบเขตท กาหนด ให ผ อ นไปปฎ บ ต หร อ การแบ งงานส วนหน งของห วหน างานเองไปให ล กน องปฏ บ ต ในการบร หารงานน นต องอาศ ยความร วมม อของบ คคล หร อกล มบ คคล ผ บร หารจ งจาเป นต องม การมอบหมายงาน ด งน น การมอบหมายงานจ งเป นภารก จท สาค ญของผ บร หาร หากไม ม การมอบหมายงาน ก เท าก บไม ม การบร หารงาน 42

43 ค ดก อนมอบหมายงาน ระบ งานท ต องการจะมอบหมาย ระยะเวลาท ต องใช ในการทางาน หาเปอร เซ นต ความเส ยงของงานท มอบหมาย ระบ บ คคลท สามารถร บมอบหมายงานน นได เต มท ควรระบ บ คคลท ต องได ร บการฝ กอบรม ก อนท จะมอบหมายงาน 43

44 ว เคราะห คน ส ง ถ งเง น (Cash Cow) ดำวเด น (Star) ผลงาน ไม ตำยซำก (Dead Wood) เด กม ป ญหำ (Problem Child) ต า ต ำ ศ กยภาพ 44 ส ง

45 ต วช ว ดและค าเป าหมายของงาน การกาหนด ต วช ว ดผลการ ปฏ บ ต งานหล ก (Key Performance Indicators KPIs) ต วช ว ด (KPIs) เป นด ชน หร อหน วยว ด ความสาเร จของการปฏ บ ต งานท กาหนดข น โดย เป นหน วยว ดท แสดงผลส มฤทธ ของงาน และ สามารถแยกแยะความแตกต างของผลการ ปฏ บ ต งานได KPI TARGET การกาหนด ค าเป าหมาย (Targets) ค าเป าหมาย ในท น หมายถ ง เป าหมายในเช ง ปร มาณ ท ทาให แยกแยะได ว า การ ปฏ บ ต งานประสบความสาเร จ ตามต วช ว ด (KPIs) ท กาหนดไว หร อไม มากน อย เพ ยงใด ภายในระยะเวลาท ระบ ไว อย าง ช ดเจน 45 45

46 ระด บค าเป าหมาย ค าเป าหมายต าส ดท ร บได ค าเป าหมาย ในระด บท าทาย ม ความยากค อนข างมาก โอกาสสาเร จ <50% ค าเป าหมายในระด บ ต ากว ามาตรฐาน ค าเป าหมายท ม ความยาก ปานกลาง ค าเป าหมายท เป น ค ามาตรฐาน โดยท วไป ค าเป าหมายจะต อง ม ความท าทาย แต สามารถปฏ บ ต ได Start 46 46

47 ประเภทต วช ว ดผลงาน ประเภทต วช ว ด ผลงาน ปร มาณ ค ณภาพ ความฉ บไว/ท นการณ ความประหย ด/ ความค มค า แนวทางการพ จารณา จานวนผลงานหร อช นงานท ทาเสร จ ความถ กต อง ประณ ต เร ยบร อยของผลงาน เปร ยบเท ยบก บมาตรฐานของงาน เวลาท ใช ปฎ บ ต งานเท ยบก บมาตรฐานท กาหนด การประหย ดใช ว สด อ ปกรณ ต นท น หร อ ค าใช จ ายในการทางาน การระว งร กษาเคร องม อ เคร องใช ม ให เส ยหาย 47

48 ข อควรคาน งในการกาหนดต วช ว ดและค าเป าหมาย เจาะจง (Specific) ม ความเจาะจง ว าต องการทาอะไร และ ผลล พธ ท ต องการค ออะไร ว ดได (Measurable) ต องว ดผลท เก ดข นได ไม เป นภาระ ต วช ว ดไม มากเก นไป เห นชอบ (Agreed Upon) ต องได ร บการเห นชอบซ งก นและก น ระหว างผ ใต บ งค บบ ญชา และ ผ บ งค บบ ญชา เป นจร งได (Realistic) ต องท าทาย และสามารถทาสาเร จได ภายใต กรอบเวลาท เหมาะสม (Time Bound) ม ระยะเวลาในการทางานท เหมาะสม ไม ส นไม ยาวเก นไป 48

49 ความสมด ลระหว างความเป นไปได และความท าทาย ต วอย าง: การกาหนดต วช ว ด และค าเป าหมายของสาน กงานประก นส งคม ต วช ว ด การตรวจสอบสถาน ประกอบการท ค าง ชาระเง นสมทบ ผลการประเม นการ เป นส วนราชการ ด เด น การจ ดก จกรรม อบรมเพ อให ความร แก นายจ าง เร อง การประก นส งคม ค าเป าหมาย รอบการประเม นท 1/ 2554 ผลการปฏ บ ต งานท สามารถดาเน นการได รอบการประเม นท 1 / 2554 ค าเป าหมาย รอบ 2 / แห ง 63 แห ง 60 แห ง 70 แห ง 80 แห ง 90 แห ง 100 แห ง 80% 82% 80% 85% 90% 95% 100% 15 คร ง 25 คร ง 15 คร ง 17 คร ง 19 คร ง 21 คร ง 23 คร ง 49

50 เคล ดล บการกาหนดต วช ว ดและค าเป าหมายร วมก น ส งเกตภาษากาย: การมองตา ล กษณะการวางท าทาง ส หน า การแสดงออกเม อค สนทนาน งเง ยบ ได ใจ ได ร วมค ด เกร นนา/ให เก ยรต /เป นม ตร แลกเปล ยนความค ดเห น เห นเป า สร างความช ดเจน ฟ ง/ไม โต ตอบท นท แสดงความเห นใจ ใช คาถามปลายเป ด อย บนเหต และผล เข าเส นช ย สร ป/เสร มแรง ให เห นภาพรวม ย ดโยงเป าหมาย สร างการม ส วนร วม โน มน าวให เห นประโยชน สร ปประเด น ย าในส งท เข าใจ ให ความไว วางใจ 50

51 ฝ กปฏ บ ต : แสดงบทบาทสมมต ( 30 นาท ) ว ตถ ประสงค : เพ อฝ กฝนและเร ยนร ท กษะการมอบหมายงาน คาแนะนา: แบ งเป นกล มละ 3 ท าน โดยในแต ละกล มแต ละคนจะดารงตาแหน งเป น ผ บ งค บบ ญชา, ผ ใต บ งค บบ ญชา และผ ส งเกตการณ อ านสถานการณ ท เก ยวก บต าแหน งของท านจากเอกสารท แจกให (5 นาท ) เตร ยมต วในการแสดงบทบาทสมมต โดยม งประเด นท ว ตถ ประสงค หล ก (5 นาท ) แสดงบทบาทสมมต ในการมอบหมายงานเพ อการปฏ บ ต งาน (15 นาท ) ผ ส งเกตการณ ให ม มมองแก ผ บ งค บบ ญชา โดยอ างอ งจากการส งเกตขณะม การ แสดงบทบาทสมมต (5 นาท ) นาเสนอและแสดงความค ดเห นต อว ทยากร 51

52 การต ดตามและสอนงาน การฝ กปฏ บ ต การเป นว ทยากร

53 ระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน การให ส งจ งใจ การเช อมโยงการจ ายก บผลการ ปฏ บ ต งานตามเป าหมายท ตกลง ร วมก น ให รางว ลแกผ ปฏ บ ต ราชการ และสร างแรงจ งใจแก เพ อน ร วมงานในพ ฒนาการปฏ บ ต งาน การประเม น ประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม เป าหมาย และเกณฑ มาตรฐานท กาหนดร วมก น การประเม นผลส มฤทธ ของงาน และสมรรถนะในการปฏ บ ต งาน การวางแผน สร างความเข าใจในเป าหมายขององค กร ร วมก นกาหนดค าต วช ว ดและค าเป าหมายท เหมาะสมท งในเช งปร มาณและค ณภาพ การวางแผน การให การ ส งจ งใจ ระบบบร หาร ต ดตาม ผลการปฏ บ ต งาน การให ผลตอบแทน การทบทวน/ ประเม น การประเม น การพ ฒนา 53 การต ดตาม ต ดตามความก าวหน าตาม แผนงาน เพ อประเม น ความสาเร จของงานตาม เป าหมายท กาหนด การตรวจสอบข อข ดข องต างๆ และผลกระทบต อการ ปฏ บ ต งาน การพ ฒนา ให ความช วยเหล อในการพ ฒนา งานและพ ฒนาผ ปฏ บ ต ราชการ สร างแรงจ งใจ และพ ฒนา ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ

54 การพ ฒนาประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานให แก ผ ใต บ งค บบ ญชา ด วยการต ดตามงานและการสอนงาน การ วางแผน การให ส งตอบ ระบบบร หาร แทน ผลงาน การให ผลตอบแทน การประเม น การ ต ดตาม การทบทวน/ ประเม น การพ ฒนา โดยท วไปแล ว ประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งานของ เจ าหน าท ผ ม ศ กยภาพส งจะ เพ มข นอย าง รวดเร วมากในช วง ต น จากน นจะ ค อยๆเข าส ระด บ ทรงต ว หากไม ได ร บคาต ชมและการ ส งเสร ม ระด บ ผลงานจะทรงต ว หร อลดลง การต ชมและให ข อเสนอแนะอย าง สม าเสมอ ประกอบก บการ ส งเสร มเช งบวกท ส งสมต อเน องก น เป นลาด บ จะช วย เพ มประส ทธ ภาพ ในการทางาน ให ส งข น เวลา การต ดตามงานและสอนงาน 54

55 ว ตถ ประสงค การต ดตามงานและสอนงาน - เพ อให ได มาซ งเป าหมายท ได ร บการกาหนดไว ร วมก น - เพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน และความร ความสามารถ - เพ อการสร างความส มพ นธ และขว ญกาล งใจในการทางาน - เพ อการเตร ยมกาล งคนและทางก าวหน าการทางาน 55

56 การต ดตามงานและสอนงานช วย. ผลการ ปฏ บ ต งาน จร ง ผลการ ปฏ บ ต งาน ท คาดหว ง การพ ฒนาผลการปฏ บ ต งานจร งให เข าใกล ผลการปฏ บ ต งานท คาดหว ง เสร มสร างบรรายกาศการทางานท สร างแรงกระต น / ผล กด นอย าง แท จร ง เพ มประส ทธ ภาพ ผลการปฏ บ ต งานจร ง ในท ศทางของ ผลการปฏ บ ต งานท คาดหว ง 56

57 การต ดตามและให ความค ดเห น แบบจาลองการต ดตามงานและสอนงาน ผลการปฏ บ ต งานจร ง โอกาสในการพ ฒนา ผลการปฏ บ ต งานท ม งหว ง สร างพล งงานและ แรงผล กด น การตกลงท จะเปล ยนแปลง การให ความช วยเหล อ การก าหนดเป าหมาย แผนการดาเน นงาน 57

58 การต ดตาม VS การประเม นผล การต ดตาม (Monitoring) การประเม นผล (Evaluation) หมายถ ง การต ดตามความค บหน า ของการมอบหมายหร อส งงานไปแล ว ระยะหน ง การทาความเข าใจและทบทวน ความก าวหน าของงานน นเป นอย างไร ทาผ ดไปจากแนวทางท วางไว หร อไม ม ป ญหาอะไรหร อไม ห วหน าช วยเหล อแนะนา ให ข อค ดเห นและข อส งเกต (feedback) + ชมเชย/กล าวเต อน 58 หมายถ ง การตรวจสอบหร อพ จารณา ผลส มฤทธ ของงาน/โครงการน น ๆ ว าม มากน อยเพ ยงใด เท ยบก บเป าหมายหร อเกณฑ ว าเป นอย างไร ทาแล วได ตามว ตถ ประสงค หร อไม เพ ยงใด ข อแนะนาในการปร บปร งแผนงาน/ โครงการในป ต อไป และการพ ฒนา ผ ปฏ บ ต งานอย างไร

59 การสอนงาน Coaching หมายถ ง กระบวนการปฏ ส มพ นธ ระหว างห วหน าก บล กน อง เพ อร วม แก ป ญหาและพ ฒนาความสามารถในการทางานของล กน อง เป นการเร ยนร เก ยวก บงาน ปร บปร งและพ ฒนาสมาช กเป นราย/กล ม เร ยนร จากงานท มอบหมายไป ปฏ บ ต อย างไรจ งจะบรรล เป าหมาย ม กใช การประเม นผลงาน ร วมในการสอนงานจ งจะม ประส ทธ ภาพ 59

60 การสอนงานทาให เก ดความเข าใจและความผ กพ น Personal support Technical Help Emotional Bond Individual Challenge 1. ต องให ความช วยเหล อด านความร หร อเทคน คในการทางาน 2. ต องพร อมให การสน บสน นท งเวลาในการต ดตามด แลด แล และให คาปร กษา 3. สร างความท าทายในการเร ยนร และต อยอด 4. เป นบรรยากาศล กษณะการปร กษาหาร อ 5. ประสบการณ จร งจะสร างความยอมร บผลด ของการสอนงาน ท มา : susan alvey ใน Coaching and Mentoring 60

61 ข นตอนการต ดตามงานและสอนงาน (Mentoring and Coaching steps) 1 สร างบรรยากาศในการส อสาร Set the stage 2 ทบทวนผลการปฏ บ ต งาน Review progress on performance target 3 4 หาร อเพ อการพ ฒนา การปฏ บ ต งาน Work to reduce gaps สร ปประเด น Summarize discussion 61

62 1 ข นตอนการต ดตามงานและสอนงาน (Mentoring and Coaching steps) สร างบรรยากาศในการส อสาร Set the stage ท กทาย ให ความสาค ญ ส งเกตภาษากาย: การมองตา ล กษณะการวางท าทาง ส หน า การแสดงออกเม อค สนทนาน งเง ยบ 2 ทบทวนผลการปฏ บ ต งาน Review progress on performance target สอบถามความก าวหน า ถามคาถามปลายเป ด ฟ ง ไม โต ตอบท นท ให Feedback 3 หาร อเพ อการพ ฒนา การปฏ บ ต งาน Work to reduce gaps หาร อเป าหมายท ต องการ ถามทางออกท แก ป ญหา ให คาแนะนาในแนวทางอ น หร อช วยสน บสน น สร างความยอมร บต อ การเปล ยนแปลง 4 สร ปประเด น Summarize discussion สร างความช ดเจน ย าในส งท เข าใจ คลายข อสงส ยหร อก งวลใจ แสดงความม นใจในความสามารถ 62

63 ฝ กปฏ บ ต : แสดงบทบาทสมมต ( 30 นาท ) ว ตถ ประสงค : เพ อฝ กฝนและเร ยนร ท กษะการต ดตามงานและสอนงาน คาแนะนา: แบ งเป นกล มละ 3 ท าน โดยในแต ละกล มแต ละคนจะดารงตาแหน งเป น ผ บ งค บบ ญชา, ผ ใต บ งค บบ ญชา และผ ส งเกตการณ อ านสถานการณ ท เก ยวก บต าแหน งของท านจากเอกสารท แจกให (5 นาท ) เตร ยมต วในการแสดงบทบาทสมมต โดยม งประเด นท ว ตถ ประสงค หล ก (5 นาท ) แสดงบทบาทสมมต ในการสอนงานเพ อการปฏ บ ต งาน (15 นาท ) ผ ส งเกตการณ ให ม มมองแก ผ บ งค บบ ญชา โดยอ างอ งจากการส งเกตขณะม การ แสดงบทบาทสมมต (5 นาท ) นาเสนอและแสดงความค ดเห นต อว ทยากร 63

64 การให ความค ดเห นเก ยวก บการปฏ บ ต งาน (Feedback) การให ความค ดเห น (Feedback) จ ดเน น ผ ร บเข าใจในความค ดเห น ผ ร บยอมร บความค ดเห น ผ ร บนาความค ดเห นไปทา ให เก ดการกระทาต อไป เคล ดล บในการให ความค ดเห น (Feedback) สร างบรรยากาศผ อนคลาย เร มจากการยกย อง หร อด านบวก พ ดส งท ไม ด ภายหล ง ให โอกาสแสดงความค ดเห นการทางาน เฉพาะส งท เป นข อเท จจร ง ไม ใช การประเม นผล เป นเร องท ช ดเจน เฉพาะเจาะจงจร งๆ ม งเฉพาะพฤต กรรมท สามารถปร บปร งได จะต องท นกาล เปล ยนแปลง แก ไขปร บปร งได ต องสร ป และตรวจสอบความเข าใจท กคร ง 64

65 ร ปแบบการสอนงานของห วหน า 1. Coach ด วยการบอก 2. Coach ด วยการเล าเร อง? 3. Coach ด วยการทาให ด? 4. Coach ด วยการใช คาถาม?

66 บทบาทของผ บ งค บบ ญชาท ต องต ดตามงานและสอนงาน ผ บ งค บบ ญชาท ด จะต องสามารถแสดงบทบาทท หลากหลาย เพ อเป นต วอย างท ด ในการปฏ บ ต งาน และพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาให ม ประส ทธ ภาพเพ มข น บทบาทท เป นต วอย างท ด ท ปร กษา น กจ ตว ทยา น กฝ กอบรม/ น กพ ฒนา น กปฏ บ ต น กแก ป ญหา หล กสาค ญในการต ดตามงานและสอนงาน ผล กด นให ม ความร บผ ดชอบต อเป าหมายร วมก น ส งเสร มให เข าใจตนเอง และความสามารถในการ ปฏ บ ต งาน พ ฒนาให เก ดความอยากท จะเปล ยนแปลงตนเอง สร างแรงจ งใจให ปฏ บ ต งานด วยความม งม นส เป าหมาย และม ความร บผ ดชอบ 66

67 การสร างแรงจ งใจให ล กน อง แสดงความไว วางใจในต วล กน อง มอบหมายงานท งช นให แก ล กน อง มอบหมายงานท ท าทาย สน บสน นให พน กงานบางคนเป น ผ เช ยวชาญเฉพาะทาง อย ากล วความผ ดพลาดจนเก นเหต ให เก ยรต ต อผ ใต บ งค บบ ญชา ต องจ ดการก บคนท ไม ทางานได กระจายอานาจให ล กน อง ด แลคนท ม แรงจ งใจจากภายในตนเอง เป นเจ านายท เป นแบบอย างท ด ให โอกาสล กน องอย างเสมอภาค 67

68 เป าหมายท ต องการจากการสอนงาน หากแต การสอนงานท ถ กต อง ม ควรม งหว งเพ ยงแค สร างความเข าใจท ถ กต องเก ยวก บการแก ป ญหา หร อตอบข อสงส ยจากการปฏ บ ต งานเท าน น หากแต เพ อการสร างความร เพ อให ผ ปฏ บ ต ราชการ สามารถประย กต ใช ได ในอนาคต เป าหมายระด บส ง: การประย กต ใช ท กษะ หร อความร ในการทางาน เป าหมายระด บกลาง: การพ ฒนาความร ท กษะ หร อความสามารถในการทางาน เป าหมายระด บต น: การแก ป ญหาในการทางาน 68

69 สว สด 69

70 ประเม นผลหล งการฝ กอบรม 70

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายอ ยการ ต ลาคม ๒๕๕๕

สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายอ ยการ ต ลาคม ๒๕๕๕ คานา ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ บ ญญ ต ให องค กร อ ยการม หน วยงานธ รการท เป นอ สระในการบร หารงานบ คคล การงบประมาณ และการด าเน นการอ น โดยม อ ยการส งส ดเป นผ บ งค บบ ญชา แต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น

รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น โครงการพ ฒนาการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การวางแผนทางเด นสายอาช พ และการจ ดการความร ของสาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1 หล กสาค ญในการเล

More information

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ บร การท ด การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และ จร ยธรรม การทางานเป นท ม การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ การม งผลส มฤทธ การพ ฒนาศ กยภาพคน ความถ กต องของงาน การมองภาพองค รวม ความเข าใจองค กรและระบบราชการ การควบค

More information

หน วยท 1 กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring

หน วยท 1 กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring หน วยท 1 กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring การพ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) บ คลากรในองค กร ต องม การเร ยนร อย ตลอดเวลา และเร ยนร อย างต อเน อง ซ งม เทคน

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

ค ม อ มาตรฐานการให บร การ โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา

ค ม อ มาตรฐานการให บร การ โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา ค ม อ มาตรฐานการให บร การ สาน กงานก จการน กศ กษา กล มงานก จการน กศ กษา มหาว ทยาล ยศร ปท ม โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา ส งหาคม 2554 คานา ค ม อมาตรฐานการให บร การ จ ดทาข นเพ อ ใช เป นแนวทางในการปฏ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD)

การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD) 1 2 3 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย การฝ กอบรม Human Resource Development (HRD) 5 เล อน ตาแหน ง ว น ยและ ให ออก วางแผน ประเม น HRM กาหนด ตาแหน ง พ ฒนาบ คคล และอบรม สรรหา ค าตอบ แทน 6 การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ค ออะไร

More information

2 ประชาชนอย างเร ยบง าย ไม ย งยากซ บซ อน ม ความคล องต วส ง ในส วนของผ ให บร การต อง ได ร บการสรรหาพ ฒนาและปร บพฤต กรรม ว ธ การทางาน โดยเน นความสาค

2 ประชาชนอย างเร ยบง าย ไม ย งยากซ บซ อน ม ความคล องต วส ง ในส วนของผ ให บร การต อง ได ร บการสรรหาพ ฒนาและปร บพฤต กรรม ว ธ การทางาน โดยเน นความสาค บทท 1 บทน ำ บทน ำ การประสานงานม ความสาค ญอย างย งต อการดาเน นงาน เป นกระบวนการซ งเป นห วใจ ท จะทาให การปฏ บ ต งานร วมก นเป นไปอย างถ กต องบรรล ว ตถ ประสงค ม ความราบร นในการ ปฏ บ ต งาน ม ความสอดคล องในจ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

2 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

2 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) * การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) เป น แนวทางท จะพ ฒนา องค กรให ม ประส ทธ ภาพ หร อเร ยกว า High Performance

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

หล กส ตรท 11 การฝ กอบรมและพ ฒนาข าราชการ

หล กส ตรท 11 การฝ กอบรมและพ ฒนาข าราชการ หล กส ตรท 11 การฝ กอบรมและพ ฒนาข าราชการ 1 โครงสร างหล กส ตร บทน า ความหมายของการฝ กอบรมและการพ ฒนาข าราชการ ความส าค ญของการฝ กอบรมและการพ ฒนาข าราชการ ประโยชน ท ได ร บจากการฝ กอบรมและการพ ฒนาข าราชการ

More information

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส วนราชการส งก ดร ฐสภา กรณ ไม ผ านการร บรองเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certified FL) จ ดพ มพ โดย ส

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ๓ ป (รอบป งบประมาณ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) เทศบาลตาบลข วม ง อาเภอสารภ จ งหว ดเช ยงใหม ประจาป คานา ข าราชการเป นทร พยากรบ คคลภาคร ฐท ม บทบาทสาค ญในการข บเคล อนภารก จภาคร ฐไปส เป าหมายและสนองตอบความต

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector)

การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector) การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐ (Strategic Management in the Public Sector) I. การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐค ออะไร? การบร หารย ทธศาสตร ภาคร ฐค อการบร หารจ ดการภาคร ฐท ช วยให องค การภาคร ฐตระหน กถ ง ความสามารถขององค

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หาร ๑. HR Scorecard ก บการบร หารในภาคร ฐของไทย HR Scorecard เป นเคร องม อสาหร บใช ประเม นความสาเร จด านการบร หารของ องค กรเพ อนาไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดร

More information