การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ สาหร บผ บ งค บบ ญชา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ สาหร บผ บ งค บบ ญชา"

Transcription

1 หล กส ตรฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ LOGO การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ สาหร บผ บ งค บบ ญชา 1

2 ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เพ อสร างความร ความเข าใจในระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ตลอดจนข นตอนและว ธ การในการต ดตามและสอนงานอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อพ ฒนาท กษะการส อสาร ภาวะผ น า และว ฒ ภาวะทางอารมณ ท เป น ค ณสมบ ต โดดเด นของผ บ งค บบ ญชาในการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ เพ อเพ มพ นท กษะท เก ยวก บการวางแผน การต ดตามและสอนงานก บผ ใต บ งค บบ ญชา ทาให การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการม ความเป นธรรมและเก ดการยอมร บ 2

3 กรอบเน อหาของหล กส ตร จ ดเน น การส อสาร ภาวะผ นา ว ฒ ภาวะทาง อารมณ ความเข าใจ ระบบ การวางแผน การให การ ส งจ งใจ ระบบบร หาร ต ดตาม ผลการปฏ บ ต งาน การให ผลตอบแทน การทบทวน/ ประเม น การประเม น การพ ฒนา ผ ใช ระบบ 3

4 สาระของหล กส ตร : = ช วงท ๑ ภาพรวมระบบ หล กการ ระบบ ข นตอน และ ว ธ การ สภาพ ป ญหา ว นแรก การพ ฒนาท กษะ ผ บ งค บบ ญชา ท กษะการ ส อสาร ว ฒ ภาวะทาง อารมณ ภาวะผ น า การกาหนดต วช ว ดและ ค าเป าหมายร วมก น การมอบหมาย งาน ว ธ การกาหนด ต วช ว ด ว ธ การ กาหนดค า เป าหมาย เทคน คการ ตกลงค า เป าหมาย ฝ กปฏ บ ต การต ดตามสอน งาน ว ตถ ประสงค แบบจาลอง การต ดตาม และสอนงาน ความหมาย ข นตอนในการ ต ดตามงาน ฝ กปฏ บ ต ว นท สอง แผนการน าไปปฏ บ ต แนะน า แผนปฏ บ ต การบร หาร ผลงาน การส งรายงาน การต ดตามผล ประเม นหล ง การอบรม ช วงแรก 4

5 สาระของหล กส ตร : = ช วงท ๒ ช วงท ๒ (หล งการอบรม๑-๒เด อน) คร งว น ช วงท ๑ (๔-๕ เม.ย.๕๕) ส มมนาการน าไปปฏ บ ต ภาพรวมระบบ หล กกา ร ระบบ ข นตอ น และ ว ธ การ สภาพ ป ญหา การพ ฒนาท กษะผ บ งค บบ ญชา ท กษะการส อสาร ว ฒ ภาวะทาง อารมณ ภาวะผ น า การกาหนดต วช ว ดและค าเป าหมาย ร วมก น ว ธ การกาหนด ต วช ว ด ว ธ การกาหนดค า เป าหมาย เทคน คการตกตงค า เป าหมาย ฝ กปฏ บ ต การต ดตามสอนงาน ว ตถ ประสงค แบบจาลองการ ต ดตามและสอน งาน ความหมาย ข นตอนในการ ต ดตามงาน ฝ กปฏ บ ต แผนการน าไปปฏ บ ต ช แจงแผนในการ น าไปปฏ บ ต การส งรายงาน การต ดตามผล ประเม นหล งการ อบรมช วงแรก 1-2 เด อน ส งรายงาน ต ดตามผล / ให คาปร กษา แลกเปล ยนประสบการณ ร วมก น ร บประกาศน ยบ ตร 5

6 ประเม นก อนการฝ กอบรม 6

7 ระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ภาวะผ น า การส อสาร ความเข าใจ ระบบ ว ฒ ภาวะทาง อารมณ 7

8 ข อกฎหมาย : พรบ. ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ มาตรา 76 ให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ อย ใต บ งค บบ ญชาเพ อใช ประกอบการพ จารณาแต งต ง และเล อนเง นเด อน ท งน ตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก.พ. กาหนด ผลการประเม นตามวรรคหน งให นาไปใช เพ อประโยชน ในการ พ ฒนาและเพ มพ นประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการด วย 8

9 แนวทางของสาน กงาน ก.พ. หล กเกณฑ และว ธ การ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของ ข าราชการพลเร อนสาม ญ ว 20/2552 มาตรฐานและแนวทาง การก าหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป น สาหร บต าแหน ง ข าราชการพลเร อนสาม ญ ว 27/2552 ว 7/2553 การเล อนเง นเด อนข าราชการ ตาม พ.ร.บ.ระเบ ยบข าราชการ พลเร อน พ.ศ ว 28/2552 การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ (Performance Management) 9

10 หล กการ ม ความย ดหย นในการเล อกว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการท เหมาะก บล กษณะงาน และม ความคล องต วในการน าผลการประเม นไป ประกอบการพ จารณาเล อนเง นเด อน ม ความโปร งใส เป นธรรม สามารถตรวจสอบได 10

11 ว ตถ ประสงค เพ อเป นเคร องม อของฝ ายบร หารในการกาก บต ดตามเพ อให ส วนราชการและจ งหว ดสามารถบรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน พ นธก จ และว ตถ ประสงค อย างม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ และค มค า เพ อให ผ บ งค บบ ญชานาผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการไป ใช ประกอบการพ จารณาเล อนเง นเด อน และการให เง นรางว ล ประจาป แก ข าราชการพลเร อนสาม ญ ตามหล กการของระบบ ค ณธรรม 11

12 ระบบ ข นตอน และว ธ การ การให ส งจ งใจ การเช อมโยงการจ ายก บผลการ ปฏ บ ต งานตามเป าหมายท ตกลง ร วมก น ให รางว ลแกผ ปฏ บ ต ราชการ และสร างแรงจ งใจแก เพ อน ร วมงานในพ ฒนาการปฏ บ ต งาน การประเม น ประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม เป าหมาย และเกณฑ มาตรฐานท กาหนดร วมก น การประเม นผลส มฤทธ ของงาน และสมรรถนะในการปฏ บ ต งาน ระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน การวางแผน สร างความเข าใจในเป าหมายขององค กร ร วมก นกาหนดค าต วช ว ดและค าเป าหมายท เหมาะสมท งในเช งปร มาณและค ณภาพ การวางแผน การให การ ส งจ งใจ ระบบบร หาร ต ดตาม ผลการปฏ บ ต งาน การให ผลตอบแทน การทบทวน/ ประเม น การประเม น การพ ฒนา การต ดตาม ต ดตามความก าวหน าตาม แผนงาน เพ อประเม น ความสาเร จของงานตาม เป าหมายท กาหนด การตรวจสอบข อข ดข องต างๆ และผลกระทบต อการ ปฏ บ ต งาน การพ ฒนา ให ความช วยเหล อในการพ ฒนา งานและพ ฒนาผ ปฏ บ ต ราชการ สร างแรงจ งใจ และพ ฒนา ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ 12

13 ระบบ ข นตอน และว ธ การ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ หมายถ งกระบวนการด าเน นการอย าง เป นระบบ เพ อผล กด นให ผลการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการบรรล เป าหมาย โดยการเช อมโยงเป าหมายผลการปฏ บ ต ราชการในระด บ องค กร หน วยงาน และบ คคลเข าด วยก น โดยผ านกระบวนการกาหนด เป าหมายท ช ดเจน ต ดตามผลงานอย างต อเน อง พ ฒนาผ ปฏ บ ต ราชการอย างเหมาะสม ประเม นผลงานโดยสอดคล องก บเป าหมายท กาหนด และม การนาผลการประเม นไปประกอบใช พ จารณาความด ความชอบแก ผ ปฏ บ ต ราชการ 13

14 ระบบ ข นตอน และว ธ การ การข บเคล อนของระบบบร หารผลงาน... การให ส งจ งใจ งานพ เศษ อ นๆ คาร บรอง การปฏ บ ต ราชการ การวางแผน ระบบบร หาร ผลงาน แผน ย ทธศาสตร องค กร การ ต ดตาม ความสาค ญของการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การผล กด นให ผ ปฏ บ ต ราชการท กระด บ ทางานสอดคล องก บ ท ศทางและเป าหมายของส วนราชการ ผ ปฏ บ ต ราชการจะทราบถ งความเช อมโยงของงานตนก บ ผลสาเร จขององค กรได ช ดเจนย งข น การต ดตามและการสอนงาน นาไปส การเปล ยนแปลง ว ฒนธรรมการปฏ บ ต ราชการเพ อแก ป ญหาในการทางาน การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการม ความเป นธรรม และม ความเป นระบบมากย งข น การประเม น การพ ฒนา 14

15 ระบบ ข นตอน และว ธ การ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ก บ การบร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม... WHATS ย ทธศาสตร ว ส ยท ศน องค กร HOWS ว ฒนธรรมองค กร เป าหมายระด บองค กร เป าหมายระด บสาน ก/ กอง สมรรถนะ ท จะผล กด นให ว ส ยท ศน เป นจร ง ค าน ยม ความเช อ ความร ความ สามารถในงาน การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ เป าหมายระด บบ คคล พฤต กรรมท แสดงออก 15

16 องค ประกอบการประเม น ผลส มฤทธ ของงาน พฤต กรรม การปฏ บ ต ราชการ องค ประกอบ อ น ๆ งานตามแผนปฏ บ ต ราชการ งานตามภารก จหล ก งานตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ งานท ได ร บมอบหมายพ เศษ ผลส มฤทธ หล ก (KRA : Key result area) ต วช ว ด (KPI : Key performance indicator) ค าเป าหมาย (Target) สมรรถนะ หล ก สมรรถนะท เก ยวข องก บ การปฏ บ ต ราชการตามท ส วนราชการ กาหนด ตามท ส วนราชการ กาหนด 16

17 พฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการ : สมรรถนะ สมรรถนะหล ก ม งผลส มฤทธ บร การท ด ส งสมความเช ยวชาญใน งานอาช พ การย ดม นในความถ กต อง ชอบธรรม และจร ยธรรม การทางานเป นท ม สมรรถนะ สมรรถนะท เก ยวข อง ก บการปฏ บ ต ราชการ สมรรถนะเฉพาะตาม ล กษณะงานท ปฏ บ ต สมรรถนะทางการ บร หาร สรรถนะอ น ๆ 17

18 แบบประเม น แบบสร ป ผลการประเม นผล ก.พ. กาหนดให แต ส วนราชการสามารถปร บได โดยสาระไม น อยกว าแบบแนบท ายหล กเกณฑ การปฏ บ ต ราชการ แบบมอบหมายงานและ แบบประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการ ส วนราชการ (กระทรวง กรม) กาหนดเอง 18

19 กรณ ศ กษา 19

20 นายว ชระ (ล กน อง) นางมณ (ห วหน า) การร อง ก.พ.ค. จากกรณ ศ กษา ท านค ดว า 1. ห วหน าได แสดงบทบาท ของการบร หารผลการ ปฏ บ ต ราชการครบถ วน หร อไม 2. หากท านทราบว า นายว ชระ จะร อง กพค. ท านเตร ยมต วอย างไร 3. ท านค ดว าคาร องฟ งข น หร อ ไม

21 LOGO การพ ฒนาท กษะผ บ งค บบ ญชา 21

22 ค ณสมบ ต ประการสาค ญของผ บ งค บบ ญชา ท กษะในการส อสาร การก าหนดว ตถ ประสงค ในการ ส อสารท ช ดเจน ล กษณะการส อสารท ด ระหว าง ผ บ งค บบ ญชาก บล กน อง ข อควรระว งในการส อสาร ป จจ ยท ท าให การส อสารไม ม ประส ทธ ภาพ อ นๆ การส อสาร ภาวะผ นา ภาวะผ นาเป นต วกาหนดร ปแบบความเป นผ น า และบรรยากาศในการทางานของท มงาน ว ฒ ภาวะ ทางอารมณ ความเข าใจ ระบบ ว ฒ ภาวะทางอารมณ ความเข าใจในอารมณ และความร ส กของตนเอง ความสามารถในการบร หารจ ดการความร ส กของตน ความเข าใจในอารมณ และความร ส กของคนอ น ความสามารถในการพ ฒนาความส มพ นธ ท ด ก บเพ อน ร วมงาน 22 อ นๆ ความเข าใจในระบบ ได ร บความร ความเข าใจและการ พ ฒนาท กษะท ถ กต องเก ยวก บระบบ การบร หารผลงาน ทราบถ งม ต ประโยชน ของระบบ และป จจ ยท ท าให ระบบได ร บการนาไป ปร บใช ส าเร จ ส งท ควรปร บปร งในป จจ บ น อ นๆ

23 ท กษะการส อสาร : ก จกรรมซ ม การส อสาร ภาวะผ น า ความเข าใจ ระบบ คาแนะนา: แบ งกล มเป น 3 กล ม กล มละไม เก น 15 ท าน ตามคาแนะนาของ ว ทยากร ศ กษารายละเอ ยดในแผ นภาพ 1 แผ น ท ได ร บจากว ทยากร เป น เวลา 1 นาท โดยห ามม ให ผ อ นในกล มเห นแผ นภาพของตน ดาเน นการวางแผนการดาเน นส อสารภายในกล มเป นเวลา 1 นาท เม อได ร บส ญญาณจากว ทยากร ให เร มการส อสารก นในกล ม โดยม เป าหมายให เร ยงลาด บภาพท ได ร บแจกภายในกล มจาก ม มมองระยะใกล ท ส ด ไปจนถ งม มมองระยะไกลท ส ด ใช เวลา ประมาณ 3 นาท กล มท สามารถทาภารก จสาเร จได เป นกล มแรก และม ความ ถ กต องเป นกล มท ชนะในก จกรรมน สร ปผลการดาเน นก จกรรม ว ฒ ภาวะทาง อารมณ

24 ประส ทธ ภาพของการส อสารสองทาง การส อสารอย างม ประส ทธ ภาพ สร างความสน ทสนม / ใกล ช ด จร งใจ/ตรงไปตรงมา ม การเป ดกว าง ไม เป นทางการจนเก นไป ข อควรระว งในการส อสาร แลกเปล ยนความเห น มากกว า การบอกกล าว ข อม ลไม ช ดเจน ไม ต อเน อง ไม เคารพ ไม จร งใจ ไม ควรละเลยส งท ค สนทนาต องการ หร อม ความก งวลอย 24

25

26 Style ของท านเป นแบบใดในแต ละข อ ข อท ๑ ก. ชอบส งคม ร กพวกพ อง ข. ร บฟ ง เก บต ว ค. แม นยา ถ กต อง ง. กล าต ดส นใจ ไม รวนเร ข อท ๒ ก. ม ความม นใจ กล า ข. จ งใจเก ง จ ดประกายให ผ อ น ค. เน นการทางานเป นท ม เข าก บกล มได ง. ช างซ ก ช างถาม ช างส งเกต ข อท ๓ ก. ม ว น ย ควบค มได ข. ม สต ข อาย ค. ปร บต วเก ง ปร บต วได ง าย ง. ต องการชนะ ชอบแข งข น ข อท ๔ ก. ม ระเบ ยบ ถ ถ วน ข. กล าเส ยง ม ความม นใจ ค. เร ยกใช ง าย เส ยสละเพ อส วนรวม ง. ช างจ นตนาการ มองโลกในแง ด

27 ล กน อง ล กพ 4 ล กษณะ ข อด ชอบความช ดเจน ถ กต อง ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ม เหต ผล ระม ดระว งต ว เป นทางการ ม หล กการ ข อเส ย เก บต ว ข อาย ไม แสดงความค ดเห น ย ดต ดก บรายละเอ ยด ไม ชอบเส ยง C ความค ด/เน นงาน ข อด กล าต ดส นใจ เข มแข ง ม งม น ชอบแข งข น ม ข อเร ยกร องส ง เป นอ สระ ม นใจในต วเอง ข อเส ย ก าวร าว ด อด ง เอาต วเองเป นหล ก หย งยโส ใช อานาจเก นหน าท ความร บผ ดชอบ D เหต ผล ส ญชาตญาณ ข อด สงบ ม นคง ไม ชอบม เร อง ระม ดระว ง อดทน เป นผ ฟ งท ด ถ อมต ว เช อถ อได ข อเส ย ไม ร บแนวความค ดใหม ไม แสดงออก ด อเง ยบ ไม ชอบการเปล ยนแปลง S ความร ส ก/เน นคน ข อด ชอบเข าส งคม ช างค ย เป ดเผย กระต อร อร น ม พล งส ง ช กจ งใจผ อ น ข อเส ย ร าเร ง โวยวายเส ยงด ง ไม ระม ดระว งคาพ ด การกระทา ต นเต น ร บร อน ไม สนใจเร องเวลา I

28 ภาวะผ น า การส อสาร ความเข าใจ ระบบ ว ฒ ภาวะทาง อารมณ ก จกรรม : การว เคราะห ว ฒ ภาวะทางอารมณ

29 การตระหน กร การกระทา ว ฒ ภาวะทางอารมณ (Emotional and Social Intelligence) ว ฒ ภาวะทางอารมณ (Emotional and Social Intelligence) ค อ ความสามารถในการระล กถ งความร ส กของตนเอง และผ อ น เพ อสร างแรงจ งใจให ตนเอง และสาหร บการบร หารอารมณ ของตนเอง และของผ อ นได อย างม ประส ทธ ภาพ ตนเอง ผ อ น การร ตนเอง การร ผ อ น การบร หารตนเอง การบร หาร ความส มพ นธ การร ตนเอง: ความสามารถในการเข าใจอารมณ, จ ดแข ง และจ ดอ อนของตนเอง การบร หารตนเอง: ความสามารถในการจ ดการแรงกระต น และการควบค มพฤต กรรม การร ผ อ น: ความเข าใจในความร ส กของผ อ น และเหต ผลว าทาไมถ งร ส ก แสดงออก และกระทาเช นน น การบร หารความส มพ นธ : ความสามารถในการด งผลล พธ ท ต องการออกมาจากผ อ น เพ อบรรล เป าหมายของตนเอง 29

30 ว ฒ ภาวะทางอารมณ (Emotional and Social Intelligence) การตระหน กร การกระทา การตระหน กร อารมณ ของตนเอง ตนเอง ผ อ น การร ตนเอง การร ผ อ น ความเห นอกเห นใจผ อ น การตระหน กและร ซ งความ เคล อนไหวในองค กร การม งหมายท ความ สาเร จ ความสามารถในการปร บต ว การควบค มอารมณ ของตนเอง การม ท ศนคต เช งบวก การบร หารตนเอง การบร หาร ความส มพ นธ การบร หารความข ดแย ง การสอนงานและให คาปร กษา การโน มน าว / ช กจ ง ล กษณะของผ นาท สร างแรง บ นดาลใจ การท างานเป นท ม 30

31 Amygdala Hijack ค ออะไร ความร นแรง ของอารมณ Emotional Intensity Neocortex สมองส วนควบค ม ความค ด ส หร อหน Amygdala สมองส วนควบค ม อารมณ มาก High น อย Low ต วกระต น Trigger การตอบสนอง Reaction Strong ความร ส กท ร นแรง Feelings (anger, fear, numbness, etc.) (ความโกรธ, กล ว, การไร Physical Arousal (rapid ความร ส กเป นต น) breathing, etc.) Automatic การแสดงออกทางกายภาพ Reaction (want to yell, say something nasty) (การหายใจอย างรวดเร ว, ฯลฯ) การตอบสนองอย างอ ตโนม ต (ความต องการท จะตะโกน, พ ด บางอย างท หยาบคาย) เวลา Time ท กๆ คนจะเร ยนร ในช วง All learned early in life, so inappropriate and ต นของช ว ต ineffective ซ งจะ แสดงออกอย างไม เหมาะสมและไม ม ประส ทธ ภาพ มาก 31

32 การร กษาไว ซ งการควบค มอารมณ การควบค มอารมณ ของตนเอง ภาวะการณ ท ต งเคร ยด เปล ยน สถานการณ เปล ยนแนว ความค ด เปล ยนการ กระทา การควบค มอารมณ ของผ อ น ข นท 1 ควบค มอารมณ ตนเอง น งเง ยบ, ใจเย น, ม เหต ผล และตอบโต อย างม ว ฒ ภาวะ ข นท 2 การแสดงความเห นอก เห นใจ แสดงให ทราบว าเข าใจใน ความร ส กของผ อ น ข นท 3 ทาให ผ อ นสงบอารณ ช วยให เขาม อารมณ ต ง เคร ยดท น อยลง, เบนความ สนใจเขา ข นท 4 มองหาทางออกท ด ม ส วนร วมในการแก ป ญหา ร วมก บเขา 32

33 จ ดการอย างไรเม อค ณโกรธ เม อไหร ก ตามท ค ณโกรธ ม กจะแสดงออกมาในทางท ไม สมควรน ก บางคนก าวร าว บางคนน งเง ยบ แต ท งหมดท งส นล วนไม ใช ส งท ด ต อค ณและคนรอบข าง... ส อสารก นให ร เร อง เปล ยนว ธ ค ด ผ อนคลาย ใช อารมณ ข นเข าช วย ดร.เล ยวนาร ด เบอร โคว ซ ศาสตราจารย เก ยรต ค ณด านจ ตว ทยา ของมหาว ทยาล ยว สคอนซ ล สหร ฐอเมร กา กล าวว า เราจะระบายความโกรธของเราด วยความก าวร าวไปโดยส ญชาตญาณ ซ งถ อว าเป นกลไกป องก น และปร บต วต อการค กคาม อย างหน ง 33

34 ว ฒ ภาวะทางอารมณ ก บการบร หารผลงาน การบร หารผลงาน กระบวนการในการสร างความเข าใจร วมก นเก ยวก บส งท จะต องทาให สาเร จ และว ธ การในการบร หาร บ คลากรในการเพ มความเป นไปได ในทางานให ส าเร จ ส งท คาดหว งจากผ บ งค บบ ญชา - การบร หารบ คลากร ทาให ม นใจว าพน กงานได ทางานสอดคล องก บกลย ทธ ของ องค กร สร างความเข าใจร วมก นถ งส งท ต องทาให สาเร จ และว ธ การ บร หารตนเองและผ อ น ซ งทาให พน กงานสามารถทางาน สาเร จล ล วงได ทาให ม นใจว าพน กงานได ทาส งท ถ กต องอย างม ประส ทธ ผล มากท ส ดตามความสามารถส งส ดของพวกเขา การให ส ง ตอบแทน การประเม น ส งท เก ดข นเสมอๆ เม อพ ดค ยก บผ ใต บ งค บบ ญชา การวางแผน การส อสาร การพ ฒนา การ ต ดตาม ว ฒ ภาวะทางอารมณ ม ความส าค ญในท กๆ ช วงของการบร หารผลงาน ม นยากท จะต องบอกความจร งก บพวกเขา!! จะทาให พวกเขาเข าใจได อย างไร? พวกเขาต อต านตลอดเวลา ฉ นไม เข าใจเลยว าพวกเขาต องการ หร อก งวล เก ยวก บอะไร บางคร งก ยากในการเป นผ บ งค บบ ญชา ค ณอาจค ดว า ม นเป นเพราะต วเรา หร อม นเป นท ล กน อง?... บางคร งค ณก ไม สามารถตอบค าถามเหล าน ได 34

35 ภาวะผ นาก บความสาเร จของงาน (Leadership styles) ภาวะผ น า ผ นาทางการเม องท งสองท านม ความเหม อนและความแตกต างก นอย างไร... การส อสาร ว ฒ ภาวะทาง อารมณ ความเข าใจ ระบบ ร ปแบบการเป นผ นาม ผลต อการปฏ บ ต งานของผ ใต บ งค บบ ญชาอย างไร... 35

36 หมายถ ง เก งงาน ความสามารถของ ผ บร หารในการรวบรวม ประมวลแจกจ ายข อม ลท เป น ประโยชน ต อการทางานและช แจง ทาความเข าใจให พน กงานท เก ยวข องได ทราบเพ อการ น าข อม ลท ถ กต องไปใช ได ตามว ตถ ประสงค และเป าหมาย ของการดาเน นงาน ผ น าก บบทบาทฐานะผ บร หาร เก งค ด เก งคน หมายถ ง ความสามารถของผ บร หาร ในการค ดร เร ม ม ว ส ยท ศน แก ป ญหา และจ ดสรรทร พยากรได ตาม ความต องการใช ของหน วยงาน หมายถ ง ความสามารถ ของผ บร หารในฐานะผ น า หน วยงาน ม ความตระหน ก ในบทบาทหน าท ท จะต องมอบหมายงานท อย ใน ความร บผ ดชอบ โดยม การสอนงาน สร างท มงาน สร างแรงจ งใจบร หารผลการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ผล 36 และประส ทธ ภาพ

37 ร ปแบบการเป นผ นา (Leadership Styles) ร ปแบบการเป นผ นา ค อ ร ปแบบพฤต กรรมของผ นาท ใช ในการ วางแผน จ ดการ สร างแรงจ งใจ และควบค ม แบบออกคาส ง แบบม ว ส ยท ศน แบบส งเสร ม ความร วมม อ ประชาธ ปไตย แบบใช ต วเอง เป นมาตรฐาน แบบคร ฝ ก การเร ยกร อง ต องการให ปฏ บ ต ตามท นท จะผล กด นคนไปส ว ส ยท ศน จะสร างความ ผ กพ นทาง อารมณ และ ความสาม คค สร างมต มหาชน ผ านการม ส วน ร วม คาดหว งความ เป นเล ศตาม ท ศทางของตน สน บสน นบ คคลและ พ ฒนาความเป นม อ อาช พ 37

38 แนวค ดในการพ ฒนาผ นาน นจากผลการว จ ยของ Dr. David McClelland ภาวะผ นาก บความสาเร จของงาน (Leadership styles) แห งมหาว ทยาล ย Harvard University ท ทาการศ กษาผ นาท วโลกท งในเอเช ย ย โรป และ อเมร กา จากการศ กษาพบว า ศ กยภาพการเป นผ นา (ด งร ป) และบรรยากาศการทางาน ในองค กรจะม ผลอย างมากต อผลงานขององค กร ผลงานองค กร (Organization Performance) ร ปแบบว ธ การ บร หารงานของผ นา (Leadership styles) บรรยากาศการ ทางานในองค กร (Organisational climate) ผลงานระด บบ คคล (Individual Performance) 38

39 การมอบหมายงาน และ การกาหนดต วช ว ดและค าเป าหมายร วมก น การฝ กปฏ บ ต การเป นว ทยากร

40 ระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน การให ส งจ งใจ การเช อมโยงการจ ายก บผลการ ปฏ บ ต งานตามเป าหมายท ตกลง ร วมก น ให รางว ลแกผ ปฏ บ ต ราชการ และสร างแรงจ งใจแก เพ อน ร วมงานในพ ฒนาการปฏ บ ต งาน การประเม น ประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม เป าหมาย และเกณฑ มาตรฐานท กาหนดร วมก น การประเม นผลส มฤทธ ของงาน และสมรรถนะในการปฏ บ ต งาน การวางแผน สร างความเข าใจในเป าหมายขององค กร ร วมก นกาหนดค าต วช ว ดและค าเป าหมายท เหมาะสมท งในเช งปร มาณและค ณภาพ การวางแผน การให การ ส งจ งใจ ระบบบร หาร ต ดตาม ผลการปฏ บ ต งาน การให ผลตอบแทน การทบทวน/ ประเม น การประเม น การพ ฒนา 40 การต ดตาม ต ดตามความก าวหน าตาม แผนงาน เพ อประเม น ความสาเร จของงานตาม เป าหมายท กาหนด การตรวจสอบข อข ดข องต างๆ และผลกระทบต อการ ปฏ บ ต งาน การพ ฒนา ให ความช วยเหล อในการพ ฒนา งานและพ ฒนาผ ปฏ บ ต ราชการ สร างแรงจ งใจ และพ ฒนา ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ

41 บร หาร = บร + หาร บร หมายถ ง รอบ ๆ ถ วนท ว หาร หมายถ ง แบ งก น กระจาย การบร หาร จ งหมายถ งการแบ งงานก นทาให โดยท วถ งก น ม ผ บร หารเป นผ คอยต ดตามด แล เพ อให งานสาเร จล ล วงด วยด ผ บร หาร ค อผ ท แบ งงานให ผ ใต บ งค บบ ญชาตามความร ความสามารถ แล วน เทศงานอย างเป นระบบ พร อมให คาแนะน าอย างเหมาะสม เพ อให งานบรรล ผลอย างม ค ณภาพ 41

42 การมอบหมายงาน (Assignment และ Delegation) ค อ การกระจายงานในหน าท ความร บผ ดชอบ และอานาจ การต ดส นใจภายในขอบเขตท กาหนด ให ผ อ นไปปฎ บ ต หร อ การแบ งงานส วนหน งของห วหน างานเองไปให ล กน องปฏ บ ต ในการบร หารงานน นต องอาศ ยความร วมม อของบ คคล หร อกล มบ คคล ผ บร หารจ งจาเป นต องม การมอบหมายงาน ด งน น การมอบหมายงานจ งเป นภารก จท สาค ญของผ บร หาร หากไม ม การมอบหมายงาน ก เท าก บไม ม การบร หารงาน 42

43 ค ดก อนมอบหมายงาน ระบ งานท ต องการจะมอบหมาย ระยะเวลาท ต องใช ในการทางาน หาเปอร เซ นต ความเส ยงของงานท มอบหมาย ระบ บ คคลท สามารถร บมอบหมายงานน นได เต มท ควรระบ บ คคลท ต องได ร บการฝ กอบรม ก อนท จะมอบหมายงาน 43

44 ว เคราะห คน ส ง ถ งเง น (Cash Cow) ดำวเด น (Star) ผลงาน ไม ตำยซำก (Dead Wood) เด กม ป ญหำ (Problem Child) ต า ต ำ ศ กยภาพ 44 ส ง

45 ต วช ว ดและค าเป าหมายของงาน การกาหนด ต วช ว ดผลการ ปฏ บ ต งานหล ก (Key Performance Indicators KPIs) ต วช ว ด (KPIs) เป นด ชน หร อหน วยว ด ความสาเร จของการปฏ บ ต งานท กาหนดข น โดย เป นหน วยว ดท แสดงผลส มฤทธ ของงาน และ สามารถแยกแยะความแตกต างของผลการ ปฏ บ ต งานได KPI TARGET การกาหนด ค าเป าหมาย (Targets) ค าเป าหมาย ในท น หมายถ ง เป าหมายในเช ง ปร มาณ ท ทาให แยกแยะได ว า การ ปฏ บ ต งานประสบความสาเร จ ตามต วช ว ด (KPIs) ท กาหนดไว หร อไม มากน อย เพ ยงใด ภายในระยะเวลาท ระบ ไว อย าง ช ดเจน 45 45

46 ระด บค าเป าหมาย ค าเป าหมายต าส ดท ร บได ค าเป าหมาย ในระด บท าทาย ม ความยากค อนข างมาก โอกาสสาเร จ <50% ค าเป าหมายในระด บ ต ากว ามาตรฐาน ค าเป าหมายท ม ความยาก ปานกลาง ค าเป าหมายท เป น ค ามาตรฐาน โดยท วไป ค าเป าหมายจะต อง ม ความท าทาย แต สามารถปฏ บ ต ได Start 46 46

47 ประเภทต วช ว ดผลงาน ประเภทต วช ว ด ผลงาน ปร มาณ ค ณภาพ ความฉ บไว/ท นการณ ความประหย ด/ ความค มค า แนวทางการพ จารณา จานวนผลงานหร อช นงานท ทาเสร จ ความถ กต อง ประณ ต เร ยบร อยของผลงาน เปร ยบเท ยบก บมาตรฐานของงาน เวลาท ใช ปฎ บ ต งานเท ยบก บมาตรฐานท กาหนด การประหย ดใช ว สด อ ปกรณ ต นท น หร อ ค าใช จ ายในการทางาน การระว งร กษาเคร องม อ เคร องใช ม ให เส ยหาย 47

48 ข อควรคาน งในการกาหนดต วช ว ดและค าเป าหมาย เจาะจง (Specific) ม ความเจาะจง ว าต องการทาอะไร และ ผลล พธ ท ต องการค ออะไร ว ดได (Measurable) ต องว ดผลท เก ดข นได ไม เป นภาระ ต วช ว ดไม มากเก นไป เห นชอบ (Agreed Upon) ต องได ร บการเห นชอบซ งก นและก น ระหว างผ ใต บ งค บบ ญชา และ ผ บ งค บบ ญชา เป นจร งได (Realistic) ต องท าทาย และสามารถทาสาเร จได ภายใต กรอบเวลาท เหมาะสม (Time Bound) ม ระยะเวลาในการทางานท เหมาะสม ไม ส นไม ยาวเก นไป 48

49 ความสมด ลระหว างความเป นไปได และความท าทาย ต วอย าง: การกาหนดต วช ว ด และค าเป าหมายของสาน กงานประก นส งคม ต วช ว ด การตรวจสอบสถาน ประกอบการท ค าง ชาระเง นสมทบ ผลการประเม นการ เป นส วนราชการ ด เด น การจ ดก จกรรม อบรมเพ อให ความร แก นายจ าง เร อง การประก นส งคม ค าเป าหมาย รอบการประเม นท 1/ 2554 ผลการปฏ บ ต งานท สามารถดาเน นการได รอบการประเม นท 1 / 2554 ค าเป าหมาย รอบ 2 / แห ง 63 แห ง 60 แห ง 70 แห ง 80 แห ง 90 แห ง 100 แห ง 80% 82% 80% 85% 90% 95% 100% 15 คร ง 25 คร ง 15 คร ง 17 คร ง 19 คร ง 21 คร ง 23 คร ง 49

50 เคล ดล บการกาหนดต วช ว ดและค าเป าหมายร วมก น ส งเกตภาษากาย: การมองตา ล กษณะการวางท าทาง ส หน า การแสดงออกเม อค สนทนาน งเง ยบ ได ใจ ได ร วมค ด เกร นนา/ให เก ยรต /เป นม ตร แลกเปล ยนความค ดเห น เห นเป า สร างความช ดเจน ฟ ง/ไม โต ตอบท นท แสดงความเห นใจ ใช คาถามปลายเป ด อย บนเหต และผล เข าเส นช ย สร ป/เสร มแรง ให เห นภาพรวม ย ดโยงเป าหมาย สร างการม ส วนร วม โน มน าวให เห นประโยชน สร ปประเด น ย าในส งท เข าใจ ให ความไว วางใจ 50

51 ฝ กปฏ บ ต : แสดงบทบาทสมมต ( 30 นาท ) ว ตถ ประสงค : เพ อฝ กฝนและเร ยนร ท กษะการมอบหมายงาน คาแนะนา: แบ งเป นกล มละ 3 ท าน โดยในแต ละกล มแต ละคนจะดารงตาแหน งเป น ผ บ งค บบ ญชา, ผ ใต บ งค บบ ญชา และผ ส งเกตการณ อ านสถานการณ ท เก ยวก บต าแหน งของท านจากเอกสารท แจกให (5 นาท ) เตร ยมต วในการแสดงบทบาทสมมต โดยม งประเด นท ว ตถ ประสงค หล ก (5 นาท ) แสดงบทบาทสมมต ในการมอบหมายงานเพ อการปฏ บ ต งาน (15 นาท ) ผ ส งเกตการณ ให ม มมองแก ผ บ งค บบ ญชา โดยอ างอ งจากการส งเกตขณะม การ แสดงบทบาทสมมต (5 นาท ) นาเสนอและแสดงความค ดเห นต อว ทยากร 51

52 การต ดตามและสอนงาน การฝ กปฏ บ ต การเป นว ทยากร

53 ระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน การให ส งจ งใจ การเช อมโยงการจ ายก บผลการ ปฏ บ ต งานตามเป าหมายท ตกลง ร วมก น ให รางว ลแกผ ปฏ บ ต ราชการ และสร างแรงจ งใจแก เพ อน ร วมงานในพ ฒนาการปฏ บ ต งาน การประเม น ประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม เป าหมาย และเกณฑ มาตรฐานท กาหนดร วมก น การประเม นผลส มฤทธ ของงาน และสมรรถนะในการปฏ บ ต งาน การวางแผน สร างความเข าใจในเป าหมายขององค กร ร วมก นกาหนดค าต วช ว ดและค าเป าหมายท เหมาะสมท งในเช งปร มาณและค ณภาพ การวางแผน การให การ ส งจ งใจ ระบบบร หาร ต ดตาม ผลการปฏ บ ต งาน การให ผลตอบแทน การทบทวน/ ประเม น การประเม น การพ ฒนา 53 การต ดตาม ต ดตามความก าวหน าตาม แผนงาน เพ อประเม น ความสาเร จของงานตาม เป าหมายท กาหนด การตรวจสอบข อข ดข องต างๆ และผลกระทบต อการ ปฏ บ ต งาน การพ ฒนา ให ความช วยเหล อในการพ ฒนา งานและพ ฒนาผ ปฏ บ ต ราชการ สร างแรงจ งใจ และพ ฒนา ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการ

54 การพ ฒนาประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานให แก ผ ใต บ งค บบ ญชา ด วยการต ดตามงานและการสอนงาน การ วางแผน การให ส งตอบ ระบบบร หาร แทน ผลงาน การให ผลตอบแทน การประเม น การ ต ดตาม การทบทวน/ ประเม น การพ ฒนา โดยท วไปแล ว ประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต งานของ เจ าหน าท ผ ม ศ กยภาพส งจะ เพ มข นอย าง รวดเร วมากในช วง ต น จากน นจะ ค อยๆเข าส ระด บ ทรงต ว หากไม ได ร บคาต ชมและการ ส งเสร ม ระด บ ผลงานจะทรงต ว หร อลดลง การต ชมและให ข อเสนอแนะอย าง สม าเสมอ ประกอบก บการ ส งเสร มเช งบวกท ส งสมต อเน องก น เป นลาด บ จะช วย เพ มประส ทธ ภาพ ในการทางาน ให ส งข น เวลา การต ดตามงานและสอนงาน 54

55 ว ตถ ประสงค การต ดตามงานและสอนงาน - เพ อให ได มาซ งเป าหมายท ได ร บการกาหนดไว ร วมก น - เพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน และความร ความสามารถ - เพ อการสร างความส มพ นธ และขว ญกาล งใจในการทางาน - เพ อการเตร ยมกาล งคนและทางก าวหน าการทางาน 55

56 การต ดตามงานและสอนงานช วย. ผลการ ปฏ บ ต งาน จร ง ผลการ ปฏ บ ต งาน ท คาดหว ง การพ ฒนาผลการปฏ บ ต งานจร งให เข าใกล ผลการปฏ บ ต งานท คาดหว ง เสร มสร างบรรายกาศการทางานท สร างแรงกระต น / ผล กด นอย าง แท จร ง เพ มประส ทธ ภาพ ผลการปฏ บ ต งานจร ง ในท ศทางของ ผลการปฏ บ ต งานท คาดหว ง 56

57 การต ดตามและให ความค ดเห น แบบจาลองการต ดตามงานและสอนงาน ผลการปฏ บ ต งานจร ง โอกาสในการพ ฒนา ผลการปฏ บ ต งานท ม งหว ง สร างพล งงานและ แรงผล กด น การตกลงท จะเปล ยนแปลง การให ความช วยเหล อ การก าหนดเป าหมาย แผนการดาเน นงาน 57

58 การต ดตาม VS การประเม นผล การต ดตาม (Monitoring) การประเม นผล (Evaluation) หมายถ ง การต ดตามความค บหน า ของการมอบหมายหร อส งงานไปแล ว ระยะหน ง การทาความเข าใจและทบทวน ความก าวหน าของงานน นเป นอย างไร ทาผ ดไปจากแนวทางท วางไว หร อไม ม ป ญหาอะไรหร อไม ห วหน าช วยเหล อแนะนา ให ข อค ดเห นและข อส งเกต (feedback) + ชมเชย/กล าวเต อน 58 หมายถ ง การตรวจสอบหร อพ จารณา ผลส มฤทธ ของงาน/โครงการน น ๆ ว าม มากน อยเพ ยงใด เท ยบก บเป าหมายหร อเกณฑ ว าเป นอย างไร ทาแล วได ตามว ตถ ประสงค หร อไม เพ ยงใด ข อแนะนาในการปร บปร งแผนงาน/ โครงการในป ต อไป และการพ ฒนา ผ ปฏ บ ต งานอย างไร

59 การสอนงาน Coaching หมายถ ง กระบวนการปฏ ส มพ นธ ระหว างห วหน าก บล กน อง เพ อร วม แก ป ญหาและพ ฒนาความสามารถในการทางานของล กน อง เป นการเร ยนร เก ยวก บงาน ปร บปร งและพ ฒนาสมาช กเป นราย/กล ม เร ยนร จากงานท มอบหมายไป ปฏ บ ต อย างไรจ งจะบรรล เป าหมาย ม กใช การประเม นผลงาน ร วมในการสอนงานจ งจะม ประส ทธ ภาพ 59

60 การสอนงานทาให เก ดความเข าใจและความผ กพ น Personal support Technical Help Emotional Bond Individual Challenge 1. ต องให ความช วยเหล อด านความร หร อเทคน คในการทางาน 2. ต องพร อมให การสน บสน นท งเวลาในการต ดตามด แลด แล และให คาปร กษา 3. สร างความท าทายในการเร ยนร และต อยอด 4. เป นบรรยากาศล กษณะการปร กษาหาร อ 5. ประสบการณ จร งจะสร างความยอมร บผลด ของการสอนงาน ท มา : susan alvey ใน Coaching and Mentoring 60

61 ข นตอนการต ดตามงานและสอนงาน (Mentoring and Coaching steps) 1 สร างบรรยากาศในการส อสาร Set the stage 2 ทบทวนผลการปฏ บ ต งาน Review progress on performance target 3 4 หาร อเพ อการพ ฒนา การปฏ บ ต งาน Work to reduce gaps สร ปประเด น Summarize discussion 61

62 1 ข นตอนการต ดตามงานและสอนงาน (Mentoring and Coaching steps) สร างบรรยากาศในการส อสาร Set the stage ท กทาย ให ความสาค ญ ส งเกตภาษากาย: การมองตา ล กษณะการวางท าทาง ส หน า การแสดงออกเม อค สนทนาน งเง ยบ 2 ทบทวนผลการปฏ บ ต งาน Review progress on performance target สอบถามความก าวหน า ถามคาถามปลายเป ด ฟ ง ไม โต ตอบท นท ให Feedback 3 หาร อเพ อการพ ฒนา การปฏ บ ต งาน Work to reduce gaps หาร อเป าหมายท ต องการ ถามทางออกท แก ป ญหา ให คาแนะนาในแนวทางอ น หร อช วยสน บสน น สร างความยอมร บต อ การเปล ยนแปลง 4 สร ปประเด น Summarize discussion สร างความช ดเจน ย าในส งท เข าใจ คลายข อสงส ยหร อก งวลใจ แสดงความม นใจในความสามารถ 62

63 ฝ กปฏ บ ต : แสดงบทบาทสมมต ( 30 นาท ) ว ตถ ประสงค : เพ อฝ กฝนและเร ยนร ท กษะการต ดตามงานและสอนงาน คาแนะนา: แบ งเป นกล มละ 3 ท าน โดยในแต ละกล มแต ละคนจะดารงตาแหน งเป น ผ บ งค บบ ญชา, ผ ใต บ งค บบ ญชา และผ ส งเกตการณ อ านสถานการณ ท เก ยวก บต าแหน งของท านจากเอกสารท แจกให (5 นาท ) เตร ยมต วในการแสดงบทบาทสมมต โดยม งประเด นท ว ตถ ประสงค หล ก (5 นาท ) แสดงบทบาทสมมต ในการสอนงานเพ อการปฏ บ ต งาน (15 นาท ) ผ ส งเกตการณ ให ม มมองแก ผ บ งค บบ ญชา โดยอ างอ งจากการส งเกตขณะม การ แสดงบทบาทสมมต (5 นาท ) นาเสนอและแสดงความค ดเห นต อว ทยากร 63

64 การให ความค ดเห นเก ยวก บการปฏ บ ต งาน (Feedback) การให ความค ดเห น (Feedback) จ ดเน น ผ ร บเข าใจในความค ดเห น ผ ร บยอมร บความค ดเห น ผ ร บนาความค ดเห นไปทา ให เก ดการกระทาต อไป เคล ดล บในการให ความค ดเห น (Feedback) สร างบรรยากาศผ อนคลาย เร มจากการยกย อง หร อด านบวก พ ดส งท ไม ด ภายหล ง ให โอกาสแสดงความค ดเห นการทางาน เฉพาะส งท เป นข อเท จจร ง ไม ใช การประเม นผล เป นเร องท ช ดเจน เฉพาะเจาะจงจร งๆ ม งเฉพาะพฤต กรรมท สามารถปร บปร งได จะต องท นกาล เปล ยนแปลง แก ไขปร บปร งได ต องสร ป และตรวจสอบความเข าใจท กคร ง 64

65 ร ปแบบการสอนงานของห วหน า 1. Coach ด วยการบอก 2. Coach ด วยการเล าเร อง? 3. Coach ด วยการทาให ด? 4. Coach ด วยการใช คาถาม?

66 บทบาทของผ บ งค บบ ญชาท ต องต ดตามงานและสอนงาน ผ บ งค บบ ญชาท ด จะต องสามารถแสดงบทบาทท หลากหลาย เพ อเป นต วอย างท ด ในการปฏ บ ต งาน และพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชาให ม ประส ทธ ภาพเพ มข น บทบาทท เป นต วอย างท ด ท ปร กษา น กจ ตว ทยา น กฝ กอบรม/ น กพ ฒนา น กปฏ บ ต น กแก ป ญหา หล กสาค ญในการต ดตามงานและสอนงาน ผล กด นให ม ความร บผ ดชอบต อเป าหมายร วมก น ส งเสร มให เข าใจตนเอง และความสามารถในการ ปฏ บ ต งาน พ ฒนาให เก ดความอยากท จะเปล ยนแปลงตนเอง สร างแรงจ งใจให ปฏ บ ต งานด วยความม งม นส เป าหมาย และม ความร บผ ดชอบ 66

67 การสร างแรงจ งใจให ล กน อง แสดงความไว วางใจในต วล กน อง มอบหมายงานท งช นให แก ล กน อง มอบหมายงานท ท าทาย สน บสน นให พน กงานบางคนเป น ผ เช ยวชาญเฉพาะทาง อย ากล วความผ ดพลาดจนเก นเหต ให เก ยรต ต อผ ใต บ งค บบ ญชา ต องจ ดการก บคนท ไม ทางานได กระจายอานาจให ล กน อง ด แลคนท ม แรงจ งใจจากภายในตนเอง เป นเจ านายท เป นแบบอย างท ด ให โอกาสล กน องอย างเสมอภาค 67

68 เป าหมายท ต องการจากการสอนงาน หากแต การสอนงานท ถ กต อง ม ควรม งหว งเพ ยงแค สร างความเข าใจท ถ กต องเก ยวก บการแก ป ญหา หร อตอบข อสงส ยจากการปฏ บ ต งานเท าน น หากแต เพ อการสร างความร เพ อให ผ ปฏ บ ต ราชการ สามารถประย กต ใช ได ในอนาคต เป าหมายระด บส ง: การประย กต ใช ท กษะ หร อความร ในการทางาน เป าหมายระด บกลาง: การพ ฒนาความร ท กษะ หร อความสามารถในการทางาน เป าหมายระด บต น: การแก ป ญหาในการทางาน 68

69 สว สด 69

70 ประเม นผลหล งการฝ กอบรม 70

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information