2. กต กำกำรแข งข นท วไป

Size: px
Start display at page:

Download "2. กต กำกำรแข งข นท วไป"

Transcription

1 ข อกำหนดและหล กเกณฑ กำรแข งข นท กษะด ำนว ชำกำรและก จกรรมกำรแข งข นก ฬำ งำนน ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธำน ประจำป กำรศ กษำ 2557 ระหว ำงว นท พฤศจ กำยน 2557 ************** 1 1. ค ณสมบ ต ท วไปของผ เข ำแข งข น 1. ผ เข าแข งข น เป นน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1-3) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 6) ท กาล งศ กษาต ออย ในป การศ กษา 2557 ของสถาบ นการศ กษาน น ๆ 2. ผ เข าแข งข นไม จาก ดเพศ อาย ไม เก น 18 ป 3. ผ เข าแข งข นต องเป นผ ท ไม เคยได ร บรางว ลเก ยรต บ ตรเหร ยญทองหร ออ นด บ 1 ในรายว ชาท เข าแข งข น ยกเว นก ฬาและการประกวดประเภทต าง ๆ 4. น กเร ยน สามารถสม ครเข าแข งข นได 1 คนต อ 1 ว ชาเท าน น 5. ผ แข งข นต องแสดงบ ตรประจาต วน กเร ยน พร อมใบสม คร 6. เอกสารท ใช ในการสม ครเข าแข งข นและประกวดต าง ๆ ม ด งน - สาเนาบ ตรบ ตรประจาต วน กเร ยน ลงสาเนาถ กต อง - ใบร บรองสภาพการเป นน กศ กษา 1 ฉบ บ (สามารถทารวมได ) 2. กต กำกำรแข งข นท วไป 1. ผ เข าแข งข นท กประเภทว ชา ลงทะเบ ยนรายงานต ว ณ สนามแข งข นก อนเวลาการแข งข น 2. ผ เข าแข งข นท ลงทะเบ ยนแล ว หากไม สามารถทาการแข งข นได ตามกาหนดจะด วยสาเหต ใดก ตาม ถ อว าสละส ทธ ในการแข งข น 3. ผ เข าแข งข นต องแสดงบ ตรประจาต วน กเร ยน ในว นท ทาการแข งข น กรณ ท ไม ม บ ตรให แสดง หน งส อสารองจากสถานศ กษา 4. การเปล ยนแปลงต วผ เข าแข งข นต องเป นบ คคลเด ยวก นก บผ สม ครสารองท ปรากฏตามรายช อตามใบสม คร และต องแจ งเจ าภาพจ ดการแข งข นทราบล วงหน าก อนทาการแข งข นภายใน 7 ว น 5. เม อเร มจ บเวลาการแข งข น ไม อน ญาตให ผ มาไม ท นเวลาเข าแข งข น 6. ขณะทาการแข งข น การร บคาแนะนาจากผ อ นท นอกเหน อจากคณะกรรมการดาเน นการแข งข น ในว ชาน นๆ ถ อว าท จร ตในการแข งข น ให ปร บตกว ชาน นๆ 7. อน ญาตให ผ เข าแข งข นออกจากห องสอบได หล งจากการแข งข นผ านไป 45 นาท

2 น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 กำรตอบป ญหำทำงคณ ตศำสตร ระด บม ธยมศ กษำตอนต น 2 1. ค ณสมบ ต ของผ เข ำแข งข น ต องเป นน กเร ยนท กาล งศ กษาในระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 -ม.3) 2. ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มให เยาวชนม ความร และท กษะทางคณ ตศาสตร 3. ล กษณะกำรแข งข น 3.1 การแข งข นเป นประเภทบ คคล แต ละสถานศ กษาส งน กเร ยนเข าแข งข นได โรงเร ยนละ 3 คน สารอง 1 คน 3.2 จ ดการแข งข นเพ ยงรอบเด ยว ค อ รอบช งชนะเล ศ แบบทดสอบในระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 ม.3) เน อหาคณ ตศาสตร ม. 1 ม. 3 แบบทดสอบ ม จานวน 40 ข อ ใช เวลาในการทดสอบ 120 นาท ม ท งหมด 3 ตอน ด งน ตอนท 1 แบบทดสอบปรน ยชน ดเล อกตอบ แบบ 4 ต วเล อก ว ดความร ความเข าใจเก ยวก บคณ ตศาสตร จานวน 10 ข อ ตอนท 2 แบบทดสอบอ ตน ยชน ดเต มคาตอบ ว ดท กษะค ดเลขเร วและท กษะการค ดคานวณ จานวน 20 ข อ ตอนท 3 แบบทดสอบอ ตน ยชน ดเต มคาตอบ ว ดท กษะการแก โจทย ป ญหา จานวน 5 ข อ เกณฑ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) ด งน ตอนท 1 แบบทดสอบปรน ยชน ดเล อกตอบ แบบ 4 ต วเล อก จานวน 10 ข อ ข อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน ตอนท 2 แบบทดสอบอ ตน ยชน ดเต มคาตอบ จานวน 20 ข อ ข อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน ตอนท 3 แบบทดสอบอ ตน ยชน ดเต มคาตอบ จานวน 5 ข อ ข อละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน ** กรณ ท ม คะแนนเท าก น จะใช ว ธ การตอบแบบอ ตน ยท ละข อ เพ อให เหล อผ ชนะเพ ยง 3 คนเพ อร บรางว ล 4. สถำนท ท ใช ในกำรแข งข น ห อง อาคาร 19 ป ว ทยาล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธาน 5. ว น และเวลำท จ ดกำรแข งข น - แข งข นว นศ กร ท 28 พฤศจ กายน 2557 เร มทาการแข งข นเวลา น. - ประกาศผลการแข งข น มอบเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล เวลา น. ณ หอประช มว ทยาล ย 6. รำงว ลกำรตอบป ญหำทำงคณ ตศำสตร 6.1 ผ ชนะเล ศจะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 500 บาท 6.2 รองชนะเล ศอ นด บท 1 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 300 บาท 6.3 รองชนะเล ศอ นด บท 2 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 200 บาท หมำยเหต - ผ เข าร วมการแข งข นจะต องรายงานต วเพ อลงทะเบ ยนเวลา น. ณ สถานท ท จ ดการแข งข นแต ละประเภท - ม ข อสงส ยในการแข งข น ให ต ดต อท อ.ภำว ณ จ นทร อ อน เกณฑ คะแนนได ร บเก ยรต บ ตร คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง - เง นรางว ลมอบให ผ ท ได 3 อ นด บส งส ด

3 ใบสม ครเข ำร วมกำรแข งข นทำงด ำนว ชำกำร น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธำน ******************************** 3 ท มโรงเร ยน... กำรแข งข นตอบป ญหำทำงคณ ตศำสตร ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย รายช อผ เข าร วมการแข งข น ท ช อ สก ล หมำยเหต 1 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 2 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 3 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว สารอง 4 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว ผ ฝ กสอน นาย นาง นางสาว เบอร โทรศ พท ขอร บรองว า รายช อน กเร ยนท งหมดเป นน กเร ยน / น กก ฬา ของสถานศ กษาจร ง และม อาย ตามเกณฑ ท กาหนดไว จร งท กประการ ลงทะเบ ยนกำรแข งข น เวลำ น. ลงช อ... (...) ผ ฝ กสอน หมายเหต กรณ ม จานวนผ เข าร วมการแข งข นมากกว า 1 ประเภท กร ณาสาเนาเอกสารเพ อใช เป นเอกสารสม ครเข าร วมการแข งข นได สม ครเข ำร วมกำรแข งข นแบบออนไลน ได ท หร อ สม ครแบบใช เอกสำรได ท ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล โทรศ พท , โทรสำร หมดเขตร บสม ครเข ำร วมกำรแข งข นว นท 21 พฤศจ กำยน 2557

4 น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 กำรแข งข นค ดเลขเร ว ระด บม ธยมศ กษำตอนต น และ ระด บม ธยมศ กษำตอนปลำย 4 1. ค ณสมบ ต ของผ เข ำแข งข น ต องเป นน กเร ยนท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 ม.3) หร อ ม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 2. ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความร และพ ฒนาท กษะด านการคานวณ 3. ล กษณะกำรแข งข น 3.1 การแข งข นเป นประเภทบ คคล แต ละสถานศ กษาส งน กเร ยนเข าแข งข นได ระด บละ 3 คน สารอง 1 คน 3.2 การแข งข นม 2 ระด บ ค อ - ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 ม.3) - ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 ม.6) 3.3 การแข งข นในแต ละระด บ จ ดการแข งข นเป น 4 รอบ ค อ - รอบแรกค ดเล อก ผ ท ตอบได เร วท ส ดจะเป นผ เข ารอบก อนรองชนะเล ศ โดยจะค ดเล อกเข ารอบไว 10 คน - รอบก อนรองชนะเล ศ ทาการค ดเล อกให เหล อ 5 คน เพ อเข ารอบรองชนะเล ศ - รอบรองชนะเล ศ ทาการค ดเล อกให เหล อ 3 คน เพ อเข ารอบช งชนะเล ศ - รอบช งชนะเล ศ ทาการแข งข นโดยผ ท ตอบได เร วท ส ด 2 คาถาม ค อผ ได ร บรางว ลชนะเล ศอ นด บท 1 และ ผ ท เหล อ 2 คนจะช งอ นด บท 2 และคนท ตอบช ากว าจะได ร บรางว ลท ความร ท ใช ในการแข งข น ค อ การบวก ลบ ค ณ หาร ถอดราก เลขยกกาล ง ว ธ คานวณหาคาตอบให เร วท ส ด 4. สถำนท จ ดกำรแข งข น ห อง 921 อาคาร 9 ป ว ทยาล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธาน 5. ว นและเวลำท ใช จ ดกำรแข งข น แข งข นว นศ กร ท 28 พฤศจ กายน ระด บม ธยมศ กษาตอนต นเร มทาการแข งข นเวลา น. - ระด บม ธยมศ กษาตอนปลายเร มทาการแข งข นเวลา น. - ประกาศผลการแข งข นและมอบรางว ลเวลา น. ณ หอประช ม 6. รำงว ลกำรแข งข นตอบป ญหำค ดเลขเร ว - ผ ชนะเล ศในแต ละระด บจะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 500 บาท - รองชนะเล ศอ นด บท 1 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 300 บาท - รองชนะเล ศอ นด บท 2 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 200 บาท หมำยเหต - ผ เข าร วมการแข งข นจะต องรายงานต ว เพ อลงทะเบ ยนเวลา น. ณ สถานท ท จ ดการแข งข นแต ละประเภท - การแข งข นจะทาการส มบ ตรต วเลข 5 หล ก และให กรรมการ หร อ ผ เข าชมกาหนดคาถามเป นเลข 2 หล ก - ในการแข งข นรอบช งชนะเล ศ คาถามเป นเลข 3 หล ก - ม ข อสงส ยในการแข งข นให ต ดต อสอบถามได ท อ. ร สร น ประก ระสำ เกณฑ คะแนนได ร บเก ยรต บ ตร คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง - เง นรางว ลมอบให ผ ท ได 3 อ นด บส งส ด

5 ใบสม ครเข ำร วมกำรแข งข นทำงด ำนว ชำกำร น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธำน ******************************** 5 ท มโรงเร ยน... กำรแข งข นค ดเลขเร ว ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย รายช อผ เข าร วมการแข งข น ท ช อ สก ล หมำยเหต 1 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 2 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 3 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว สารอง 4 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว ผ ฝ กสอน นาย นาง นางสาว เบอร โทรศ พท ขอร บรองว า รายช อน กเร ยนท งหมดเป นน กเร ยน / น กก ฬา ของสถานศ กษาจร ง และม อาย ตามเกณฑ ท กาหนดไว จร งท กประการ ลงทะเบ ยนกำรแข งข น เวลำ น. ลงช อ... (...) ผ ฝ กสอน หมายเหต กรณ ม จานวนผ เข าร วมการแข งข นมากกว า 1 ประเภท กร ณาสาเนาเอกสารเพ อใช เป นเอกสารสม ครเข าร วมการแข งข นได สม ครเข ำร วมกำรแข งข นแบบออนไลน ได ท หร อ สม ครแบบใช เอกสำรได ท ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล โทรศ พท , โทรสำร หมดเขตร บสม ครเข ำร วมกำรแข งข นว นท 21 พฤศจ กำยน 2557

6 น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 กำรตอบป ญหำอำเซ ยน ระด บม ธยมศ กษำตอนต น และ ระด บม ธยมศ กษำตอนปลำย 6 1. ค ณสมบ ต ของผ เข ำแข งข น จะต องเป นน กเร ยนท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น(ม.1 ม.3) หร อม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 2. ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มให น กเร ยน/น กศ กษาให ม ความร เก ยวก บสภาวะเศรษฐก จในกล มประชาคมอาเซ ยน (AEC) ในป จจ บ นและ สถานการณ โลกมาใช ในงานอาช พและในช ว ตประจาว นได อย างเหมาะสม 3. ล กษณะกำรแข งข น 3.1 การแข งข นเป นประเภทบ คคล แต ละสถานศ กษาส งน กเร ยนเข าแข งข นได ระด บละ 3 คน สารองระด บละ 1 คน 3.2 การแข งข นม 2 ระด บค อ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 - ม.3) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 3.3 จ ดการแข งข นเพ ยงรอบเด ยว ค อ รอบช งชนะเล ศ แบบทดสอบในแต ละระด บช น เป นแบบปรน ย จานวน 4 ต วเล อก จานวน 100 ข อ (ข อละ 1 คะแนน) ใช เวลาในการทดสอบ 120 นาท 3.4 เน อหาท ใช จ ดสอบ ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 - ม.3) และ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ใช เน อหาท จ ดสอบด งน - ประว ต การจ ดต งประชาคมอาเซ ยน - ล กษณะเศรษฐก จประเทศในกล มประชาคมอาเซ ยน - สถานท ท องเท ยวประเทศในกล มประชาคมอาเซ ยน - ล กษณะทางว ฒนธรรมและส งคมประเทศในกล มประชาคมอาเซ ยน - ล กษณะทางภ ม ประเทศในกล มประชาคมอาเซ ยน - สารสนเทศเก ยวก บสถานะการณ ทางเศรษฐก จ - หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ** กรณ ท ม คะแนนเท าก น จะใช ว ธ การตอบแบบอ ตน ยท ละข อ เพ อให เหล อผ ชนะเพ ยง 3 คนเพ อร บรางว ล 4. สถำนท จ ดกำรแข งข น ห อง อาคาร 19 ป (อาคาร 7 ช น) ว ทยาล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธาน 5. ว นและเวลำท ใช จ ดกำรแข งข น แข งข นว นศ กร ท 28 พฤศจ กายน 2557 ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 - ม.3) เวลา น. ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) เวลา น. 6. รำงว ลกำรแข งข นกำรตอบป ญหำอำเซ ยน ผ ชนะเล ศในแต ละระด บจะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 500 บาท รองผ ชนะเล ศอ นด บท หน งจะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 300 บาท รองผ ชนะเล ศอ นด บท สองจะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 200 บาท

7 หมำยเหต - ผ เข าร วมการแข งข นจะต องรายงานต วเพ อลงทะเบ ยนเวลา น. ณ สถานท จ ดการแข งข นแต ละ ประเภท - ม ข อสงส ยในการแข งข น ให ต ดต อท อ. ศ รประภำ คงย น เกณฑ คะแนนได ร บเก ยรต บ ตร คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง - เง นรางว ลมอบให ผ ท ได 3 อ นด บส งส ด 7

8 ใบสม ครเข ำร วมกำรแข งข นทำงด ำนว ชำกำร น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธำน ******************************** 8 ท มโรงเร ยน... กำรแข งข นตอบป ญหำอำเซ ยน ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย รายช อผ เข าร วมการแข งข น ท ช อ สก ล หมำยเหต 1 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 2 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 3 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว สารอง 4 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว ผ ฝ กสอน นาย นาง นางสาว เบอร โทรศ พท ขอร บรองว า รายช อน กเร ยนท งหมดเป นน กเร ยน / น กก ฬา ของสถานศ กษาจร ง และม อาย ตามเกณฑ ท กาหนดไว จร งท กประการ ลงทะเบ ยนกำรแข งข น เวลำ น. ลงช อ... (...) ผ ฝ กสอน หมายเหต กรณ ม จานวนผ เข าร วมการแข งข นมากกว า 1 ประเภท กร ณาสาเนาเอกสารเพ อใช เป นเอกสารสม ครเข าร วมการแข งข นได สม ครเข ำร วมกำรแข งข นแบบออนไลน ได ท หร อ สม ครแบบใช เอกสำรได ท ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล โทรศ พท , โทรสำร หมดเขตร บสม ครเข ำร วมกำรแข งข นว นท 21 พฤศจ กำยน 2557

9 น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 กำรตอบป ญหำทำงว ทยำศำสตร ระด บม ธยมศ กษำตอนต น และ ระด บม ธยมศ กษำตอนปลำย 9 1. ค ณสมบ ต ของผ เข ำแข งข น จะต องเป นน กเร ยนท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น(ม.1 ม.3) หร อ ม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 2. ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มให น กเร ยน/น กศ กษาให ม ความร เก ยวก บว ทยาศาสตร 3. ล กษณะกำรแข งข น 3.1 การแข งข นเป นประเภทบ คคล แต ละสถานศ กษาส งน กเร ยนเข าแข งข นได ระด บละ 3 คน สารอง 1 คน 3.2 การแข งข นม 2 ระด บค อ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1-ม.3) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 3.3 การแข งข นในแต ละระด บ จ ดการแข งข นเป น 2 รอบ ค อ รอบค ดเล อก ผ เข าแข งข นจะต องทาข อสอบแบบปรน ย จานวน 60 ข อ ใช เวลาสอบ 60 นาท ข อละ 1 คะแนน รวม 60 คะแนน จากน นผ เข าแข งข นท ม คะแนนต งแต 40 คะแนนข นไปจะผ านเข าไป แข งข นรอบช งชนะเล ศ รอบช งชนะเล ศ ผ เข าแข งข นท ผ านรอบค ดเล อกจะต องทาข อสอบแบบปรน ย จานวน 20 ข อ ข อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน นาคะแนนในรอบค ดเล อกรวมก บรอบช งชนะเล ศ เพ อให ได ผ ชนะเล ศท ม คะแนนส งส ด 1 3 ลาด บ ** กรณ ท ม คะแนนเท าก น จะใช ว ธ การตอบแบบอ ตน ยท ละข อ เพ อให เหล อผ ชนะเพ ยงท มเด ยว 3.4 เน อหาท ใช จ ดสอบ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1-ม.3) ครอบคล มเน อหาว ชาว ทยาศาสตร ต งแต ระด บ ม.1 ม ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ครอบคล มเน อหาว ชาฟ ส กส เคม ช วว ทยา ต งแต ระด บ ม.4 ม.6 4. สถำนท จ ดกำรแข งข น ห อง อาคาร 19 ป (อาคาร 4 ช น) ว ทยาล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธาน 5. ว นและเวลำท ใช จ ดกำรแข งข น 5.1 แข งข นว นศ กร ท 28 พฤศจ กายน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 - ม.3) เร มทาการแข งข นเวลา น. - ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) เร มทาการแข งข นเวลา น. - ประกาศผลการแข งข นและมอบรางว ลเวลา น. ณ หอประช ม 6. รำงว ลกำรแข งข นกำรตอบป ญหำทำงว ทยำศำสตร 6.1 ชนะเล ศจะได ร บเก ยรต บ ตร และเง นรางว ล จานวน 500 บาท 6.2 รองชนะเล ศอ นด บท 1 จะได ร บเก ยรต บ ตร และเง นรางว ล จานวน 300 บาท 6.3 รองชนะเล ศอ นด บท 2 จะได ร บเก ยรต บ ตร และเง นรางว ล จานวน 200 บาท หมำยเหต - ผ เข าร วมการแข งข นจะต องรายงานต วเพ อลงทะเบ ยนเวลา น. ณ สถานท จ ดการแข งข นแต ละประเภท - ม ข อสงส ยในการแข งข น ให ต ดต อท อ.อร ณ น ลเกษ เกณฑ คะแนนได ร บเก ยรต บ ตร คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง - เง นรางว ลมอบให ผ ท ได 3 อ นด บส งส ด

10 ใบสม ครเข ำร วมกำรแข งข นทำงด ำนว ชำกำร น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธำน ******************************** 10 ท มโรงเร ยน... กำรแข งข นตอบป ญหำทำงว ทยำศำสตร ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย รายช อผ เข าร วมการแข งข น ท ช อ สก ล หมำยเหต 1 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 2 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 3 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว สารอง 4 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว ผ ฝ กสอน นาย นาง นางสาว เบอร โทรศ พท ขอร บรองว า รายช อน กเร ยนท งหมดเป นน กเร ยน / น กก ฬา ของสถานศ กษาจร ง และม อาย ตามเกณฑ ท กาหนดไว จร งท กประการ ลงทะเบ ยนกำรแข งข น เวลำ น. ลงช อ... (...) ผ ฝ กสอน หมายเหต กรณ ม จานวนผ เข าร วมการแข งข นมากกว า 1 ประเภท กร ณาสาเนาเอกสารเพ อใช เป นเอกสารสม ครเข าร วมการแข งข นได สม ครเข ำร วมกำรแข งข นแบบออนไลน ได ท หร อ สม ครแบบใช เอกสำรได ท ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล โทรศ พท , โทรสำร หมดเขตร บสม ครเข ำร วมกำรแข งข นว นท 21 พฤศจ กำยน 2557

11 11 น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 กำรแข งข นตอบป ญหำภำษำอ งกฤษ ระด บม ธยมศ กษำตอนต น และ ระด บม ธยมศ กษำตอนปลำย 1. ค ณสมบ ต ของผ เข ำแข งข น จะต องเป นน กเร ยนท กาล งศ กษาในระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 - ม.3) หร อ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 2. ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มให เยาวชนได เร ยนร และเพ มท กษะประสบการณ ทางด านภาษาอ งกฤษ 3. ล กษณะกำรแข งข น 3.1 การแข งข นเป นประเภทบ คคล แต ละสถานศ กษาส งน กเร ยนเข าแข งข นได ระด บละ 3 คน สารองระด บละ 1 คน 3.2 การแข งข นม 2 ระด บค อ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 - ม.3) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 3.3 การแข งข นในแต ละระด บ จ ดการแข งข นเป น 2 รอบ ค อ รอบค ดเล อก ผ เข าแข งข นจะต องทาข อสอบแบบปรน ย จานวน 40 ข อ ข อละ 2 คะแนน รวม 80 คะแนน ผ ผ านเข ารอบสอง จะต องทาคะแนนได 48 คะแนนข นไป รอบช งชนะเล ศ ผ เข าแข งข นจะต องตอบทาแบบทดสอบการฟ ง Listening Test จานวน 10 ข อ ข อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน นาคะแนนในรอบค ดเล อกรวมก บรอบช งชนะเล ศรวมก น เพ อให ได ผ เข าแข งข นท ม คะแนนส งส ด 1 3 ลาด บ ** กรณ ท ม คะแนนเท าก น จะใช ว ธ การตอบข อสอบแบบส มภาษณ ท ละข อ 3.4 เน อหาท ใช จ ดสอบ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น - Present Simple Tense, Telephone, Diving Direction, Restaurant ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย - Advertisement, Restaurant, Shopping, Present Simple and Past Tense 4. สถำนท ท ใช ในกำรแข งข น ห อง อาคาร 29 ป ว ทยาล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธาน 5. ว น และเวลำท จ ดกำรแข งข น - แข งข นว นศ กร ท 28 พฤศจ กายน 2557 เร มทาการแข งข นเวลา น. - ประกาศผลการแข งข น มอบเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล เวลา น. ณ.หอประช ม 6. รำงว ลกำรแข งข นตอบป ญหำภำษำอ งกฤษ 6.1 ผ ชนะเล ศจะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 500 บาท 6.2 รองชนะเล ศอ นด บท 1 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 300 บาท 6.3 รองชนะเล ศอ นด บท 2 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 200 บาท หมำยเหต - ผ เข าร วมการแข งข นจะต องรายงานต วเพ อลงทะเบ ยนเวลา น. ณ สถานท ท จ ดการแข งข นแต ละประเภท - ม ข อสงส ยในการแข งข น ให ต ดต อท อ.ศศ ธร เม องค ณ เกณฑ คะแนนได ร บเก ยรต บ ตร คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง - เง นรางว ลมอบให ผ ท ได 3 อ นด บส งส ด

12 ใบสม ครเข ำร วมกำรแข งข นทำงด ำนว ชำกำร น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธำน ******************************** 12 ท มโรงเร ยน... กำรแข งข นตอบป ญหำภำษำอ งกฤษ ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย รายช อผ เข าร วมการแข งข น ท ช อ สก ล หมำยเหต 1 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 2 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 3 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว สารอง 4 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว ผ ฝ กสอน นาย นาง นางสาว เบอร โทรศ พท ขอร บรองว า รายช อน กเร ยนท งหมดเป นน กเร ยน / น กก ฬา ของสถานศ กษาจร ง และม อาย ตามเกณฑ ท กาหนดไว จร งท กประการ ลงทะเบ ยนกำรแข งข น เวลำ น. ลงช อ... (...) ผ ฝ กสอน หมายเหต กรณ ม จานวนผ เข าร วมการแข งข นมากกว า 1 ประเภท กร ณาสาเนาเอกสารเพ อใช เป นเอกสารสม ครเข าร วมการแข งข นได สม ครเข ำร วมกำรแข งข นแบบออนไลน ได ท หร อ สม ครแบบใช เอกสำรได ท ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล โทรศ พท , โทรสำร หมดเขตร บสม ครเข ำร วมกำรแข งข นว นท 21 พฤศจ กำยน 2557

13 น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 ต อศ พท อ กษรไขว ภำษำอ งกฤษ (Cross Word) ระด บม ธยมศ กษำตอนต น และ ระด บม ธยมศ กษำตอนปลำย ค ณสมบ ต ของผ เข ำแข งข น จะต องเป นน กเร ยนท กาล งศ กษาในระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 - ม.3) หร อ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ระด บละ 1 ท ม ประกอบด วยผ เข าแข งข น 1 คน ผ แข งข นส ารอง 1 คน ผ สม ครจะต องน าเกมอ กษรไขว และพจนาน กรม ครอสเว ร ด (เล มส เข ยว-สากล) มาเองโรงเร ยนละ 1 ช ด 2. ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มให เยาวชนได เร ยนร และเพ มท กษะประสบการณ ทางด านภาษาอ งกฤษ 3. ล กษณะกำรแข งข น 3.1. ใช กฎและว ธ การเล นมาตรฐานสากล ยกเว นเร องระยะเวลา 3.2. ใช เวลาในการเล น 30 นาท 3.3. แบ งการแข งข นออกเป น 2 ระด บค อ - ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 ม.3) - ระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 3.4. การแข งข นเป นประเภทบ คคล แต ละระด บส งแข งข นได 1 คน สารอง 1 คน 3.5. การแข งข นช วงเช าเป นการแข งข นรอบค ดเล อกของผ ท ได คะแนนรวมมากท ส ดระด บละ 6 คน จะได เข ารอบช งชนะเล ศ 3.6. การแข งข นช วงบ ายจะจ บค แข งข นในระด บระม ธยมศ กษาตอนต น 6 คน และม ธยมศ กษาตอนปลาย 6 คน โดยผ ท ทาคะแนนส งท ส ดจากภาคเช าและผ ท ทาคะแนนรวมได มากท ส ดในภาคบ ายระด บละ 3 คน จะได ร บรางว ล ชนะเล ศ รองชนะเล ศอ นด บ 1 และรองชนะเล ศอ นด บ 2 4. สถำนท ท ใช ในกำรแข งข น ห อง อาคาร 9 ป ว ทยาล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธาน 5. ว น และเวลำท จ ดกำรแข งข น - แข งข นว นศ กร ท 28 พฤศจ กายน 2557 เร มทาการแข งข นเวลา น. - ประกาศผลการแข งข น มอบเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล เวลา น. ณ หอประช มโรงเร ยน 6. รำงว ลกำรแข งข นต อศ พท อ กษรไขว ภำษำอ งกฤษ 6.1 ชนะเล ศจะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 500 บาท 6.2 รองชนะเล ศอ นด บท 1 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 300 บาท 6.3 รองชนะเล ศอ นด บท 2 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 200 บาท หมำยเหต - ผ เข าร วมการแข งข นจะต องรายงานต วเพ อลงทะเบ ยนเวลา น. ณ สถานท ท จ ดการแข งข นแต ละประเภท - ม ข อสงส ยในการแข งข น ให ต ดต อท อ.ส พรรษำ ก งไทรกลำง

14 ใบสม ครเข ำร วมกำรแข งข นทำงด ำนว ชำกำร น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธำน ******************************** 14 ท มโรงเร ยน... กำรแข งข นต อศ พท อ กษรไขว ภำษำอ งกฤษ (Cross Word) ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย รายช อผ เข าร วมการแข งข น ท ช อ สก ล หมำยเหต 1 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 2 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 3 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว สารอง 4 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 5 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว ผ ฝ กสอน นาย นาง นางสาว เบอร โทรศ พท ขอร บรองว า รายช อน กเร ยนท งหมดเป นน กเร ยน / น กก ฬา ของสถานศ กษาจร ง และม อาย ตามเกณฑ ท กาหนดไว จร งท กประการ ลงทะเบ ยนกำรแข งข น เวลำ น. ลงช อ... (...) ผ ฝ กสอน หมายเหต กรณ ม จานวนผ เข าร วมการแข งข นมากกว า 1 ประเภท กร ณาสาเนาเอกสารเพ อใช เป นเอกสารสม ครเข าร วมการแข งข นได สม ครเข ำร วมกำรแข งข นแบบออนไลน ได ท หร อ สม ครแบบใช เอกสำรได ท ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล โทรศ พท , โทรสำร หมดเขตร บสม ครเข ำร วมกำรแข งข นว นท 21 พฤศจ กำยน 2557

15 น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 ปร ศนำอ กษรไขว ภำษำไทย ระด บม ธยมศ กษำตอนต น และ ระด บม ธยมศ กษำตอนปลำย ค ณสมบ ต ของผ เข ำแข งข น จะต องเป นน กเร ยนท กาล งศ กษาในระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 - ม.3) หร อ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 2. ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มให เยาวชนได เร ยนร และเพ มท กษะประสบการณ ทางด านภาษาไทย 3. ล กษณะกำรแข งข น 3.1 การแข งข นเป นประเภทบ คคล ส งเข าแข งข นได สถานศ กษาละ 3 คน สารอง 1 คน 3.2 การแข งข นแบ งเป น 2 ระด บ ค อ - ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 ม.3) - ระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 3.3 จ ดการแข งข นรอบเด ยว ค อ รอบช งชนะเล ศ 3.4 หล กเกณฑ การแข งข น ให เต มคาปร ศนาอ กษรไขว จากโจทย ท กาหนดให เวลาในการแข งข น 45 นาท ถ าคะแนนเท าก นจะทาข อสอบสารอง โดยใช เวลา 30 นาท เพ อค ดเล อกให เหล อผ ท ได คะแนนส งส ด เพ ยง 3 อ นด บแรกเพ อร บรางว ล 4. สถำนท ท ใช ในกำรแข งข น ห อง อาคาร 19 ป ว ทยาล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธาน 5. ว น และเวลำท จ ดกำรแข งข น - แข งข นว นศ กร ท 28 พฤศจ กายน 2557 ม ธยมศ กษาตอนต น เร มทาการแข งข นเวลา น. ม ธยมศ กษาตอนปลาย เร มทาการแข งข นเวลา น. - ประกาศผลการแข งข น มอบเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล เวลา น. ณ หอประช มว ทยาล ย 6. รำงว ลกำรแข งข นปร ศนำอ กษรไขว ภำษำไทย 1.1 ชนะเล ศจะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 500 บาท 1.2 รองชนะเล ศอ นด บท 1 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 300 บาท 6.3 รองชนะเล ศอ นด บท 2 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 200 บาท หมำยเหต - ผ เข าร วมการแข งข นจะต องรายงานต วเพ อลงทะเบ ยนเวลา น. ณ สถานท ท จ ดการแข งข นแต ละประเภท - ม ข อสงส ยในการแข งข น ให ต ดต อท อ.กมลล กษณ แก วก อง เกณฑ คะแนนได ร บเก ยรต บ ตร คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง - เง นรางว ลมอบให ผ ท ได 3 อ นด บส งส ด

16 ต วอย ำงปร ศนำอ กษรไขว ภำษำไทย 16 แนวนอน 1. คาเร ยกพ ชายของจ นไหหลา 3. บ ชา, บนบาน, เซ นสรวง 8. ช อเคร องทอผ าสาหร บแยกเส นด าย 9. สามารถ, กล า, เป นได แนวต ง 1. ภาชนะร ปข นม เช งฐาน ใช ใส สาร บอาหารภาคเหน อใช ก นมาก 2. ช อนกชน ดหน งในจานวนนกกะล ง 3. เถาว ลย ชน ดหน ง เถาเป นป ม ๆ ม รสขมจ ดใช ทายา 4. ล กษณะเมล ดพ ชในด ท แตกใบข นมา

17 ใบสม ครเข ำร วมกำรแข งข นทำงด ำนว ชำกำร น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธำน ******************************** 17 ท มโรงเร ยน... กำรแข งข นปร ศนำอ กษรไขว ภำษำไทย ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย รายช อผ เข าร วมการแข งข น ท ช อ สก ล หมำยเหต 1 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 2 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว 3 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว สารอง 4 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว ผ ฝ กสอน นาย นาง นางสาว เบอร โทรศ พท ขอร บรองว า รายช อน กเร ยนท งหมดเป นน กเร ยน / น กก ฬา ของสถานศ กษาจร ง และม อาย ตามเกณฑ ท กาหนดไว จร งท กประการ ลงทะเบ ยนกำรแข งข น เวลำ น. ลงช อ... (...) ผ ฝ กสอน หมายเหต กรณ ม จานวนผ เข าร วมการแข งข นมากกว า 1 ประเภท กร ณาสาเนาเอกสารเพ อใช เป นเอกสารสม ครเข าร วมการแข งข นได สม ครเข ำร วมกำรแข งข นแบบออนไลน ได ท หร อ สม ครแบบใช เอกสำรได ท ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล โทรศ พท , โทรสำร หมดเขตร บสม ครเข ำร วมกำรแข งข นว นท 21 พฤศจ กำยน 2557

18 น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 กำรกล ำวส นทรพจน ภำษำไทย ระด บม ธยมศ กษำตอนต น และ ระด บม ธยมศ กษำตอนปลำย ค ณสมบ ต ของผ เข ำแข งข น เป นน กเร ยนท กาล งศ กษาในระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 - ม.3) หร อ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 2. ว ตถ ประสงค เพ อให น กเร ยน/น กศ กษาม ท กษะและศ ลป ในการพ ดต อหน าประชาชน สามารถแสดงความค ด รวบยอดได อย าง เหมาะสม 3. ล กษณะกำรประกวด 3.1 การประกวด เป นประเภทบ คคล ส งเข าแข งข นได สถานศ กษาละ 1 คน สารอง 1 คน 3.2 การประกวดแบ งเป น 2 ระด บ ค อ - ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 ม.3) - ระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 3.3 การดาเน นการประกวด จ บสลากจ ดลาด บท ในการแข งข น ของแต ละสถานศ กษา ผ เข าประกวดกล าวส นทรพจน จากห วข อต อไปน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 ม.3) เยำวชนไทยก บกำรอย อย ำงพอเพ ยง ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) เยำวชนไทยก บกำรปร บต วเพ อเข ำส AEC ผ เข าประกวดใช เวลาในการกล าวส นทรพจน เป นเวลา 5 นาท หมายเหต ก อนหมดเวลาการแข งข นคณะกรรมการจะช ธงให ทราบก อนหมดเวลา 1 นาท 3.4 เกณฑ การให คะแนน โครงสร ำงกำรพ ด 20 คะแนน - คานา (การแนะนาตนเอง นาเข าส เน อเร อง) 10 คะแนน - ตรงตามเวลาท กาหนด 5 คะแนน - เน อเร อง ผ เข าแข งข นพ ดได ตรงก บเร องท กาหนดให 5 คะแนน เน อหำ 40 คะแนน ประกอบด วย - การดาเน นเร อง พ ดเร ยงลาด บความสาค ญของเร องท เล าสอดคล องส มพ นธ ก นตลอดเร อง (ความต อเน อง) 15 คะแนน - ความถ กต องของข อม ล ความสอดคล องก บห วข อเร อง 10 คะแนน - ค ณค าของเน อหา (ประโยชน ของเน อหาท จะนาไปใช ) 10 คะแนน - การสร ปของเร องท เล า 5 คะแนน กำรนำเสนอ 30 คะแนน ประกอบด วย - ล ลาวาทศ ลป ชวนฟ ง และสานวนโวหาร 10 คะแนน - น าเส ยงช ดเจนไม ตะก กตะก กเว นจ งหวะการพ ดได ถ กต องหน กเบา สอดคล องก บเร อง 5 คะแนน - ภาษาท ใช เข าใจง าย เหมาะสมก บระด บช น และกาลเทศะ 5 คะแนน - ออกเส ยงอ กขระท ถ กต อง 5 คะแนน - สามารถสร างบรรยากาศท ด งด ดใจผ ฟ งได ด 5 คะแนน บ คล กภำพ 10 คะแนน - ปรากฏต วด วยความเช อม น ไม แสดงอาการประหม า 5 คะแนน - กร ยาท าทางขณะพ ดและการมองผ ฟ งได อย างเป นธรรมชาต 5 คะแนน

19 4. สถำนท ท ใช ในกำรแข งข น ห อง 1925 ว ทยาล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธาน ว น และเวลำท จ ดกำรแข งข น - แข งข นว นศ กร ท 28 พฤศจ กายน 2557 เร มทาการแข งข นเวลา น. - ประกาศผลการแข งข น มอบเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล เวลา น. เป นต นไป ณ หอประช ม 6. รำงว ลกำรแข งข นกำรกล ำวส นทรพจน ภำษำไทย 6.1 ชนะเล ศจะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 500 บาท 6.4 รองชนะเล ศอ นด บท 1 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 300 บาท 6.5 รองชนะเล ศอ นด บท 2 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 200 บาท หมำยเหต - ผ เข าร วมการแข งข นจะต องรายงานต วเพ อลงทะเบ ยนเวลา น. ณ สถานท ท จ ดการแข งข นแต ละประเภท - ม ข อสงส ยในการแข งข น ให ต ดต อท อ.ศ ภว ฒ พงษ ไทย เกณฑ คะแนนได ร บเก ยรต บ ตร คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง - เง นรางว ลมอบให ผ ได คะแนนส งส ด 3 อ นด บแรก

20 ใบสม ครเข ำร วมกำรแข งข นทำงด ำนว ชำกำร น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธำน ******************************** 20 ท มโรงเร ยน... กำรแข งข นกำรกล ำวส นทรพจน ภำษำไทย ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย รายช อผ เข าร วมการแข งข น ท ช อ สก ล หมำยเหต 1 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว สารอง 2 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว ผ ฝ กสอน นาย นาง นางสาว เบอร โทรศ พท ขอร บรองว า รายช อน กเร ยนท งหมดเป นน กเร ยน / น กก ฬา ของสถานศ กษาจร ง และม อาย ตามเกณฑ ท กาหนดไว จร งท กประการ ลงทะเบ ยนกำรแข งข น เวลำ น. ลงช อ... (...) ผ ฝ กสอน หมายเหต กรณ ม จานวนผ เข าร วมการแข งข นมากกว า 1 ประเภท กร ณาสาเนาเอกสารเพ อใช เป นเอกสารสม ครเข าร วมการแข งข นได สม ครเข ำร วมกำรแข งข นแบบออนไลน ได ท หร อ สม ครแบบใช เอกสำรได ท ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล โทรศ พท , โทรสำร หมดเขตร บสม ครเข ำร วมกำรแข งข นว นท 21 พฤศจ กำยน 2557

21 น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 กำรกล ำวส นทรพจน ภำษำอ งกฤษ ระด บม ธยมศ กษำตอนต น และ ระด บม ธยมศ กษำตอนปลำย ค ณสมบ ต ของผ เข ำแข งข น จะต องเป นน กเร ยนท กาล งศ กษาในระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 - ม.3) หร อ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 2. ว ตถ ประสงค เพ อให น กเร ยน/น กศ กษาม ท กษะและศ ลป ในการพ ดต อหน าประชาชน สามารถแสดงความค ด รวบยอดได อย าง เหมาะสม 3. ล กษณะกำรประกวด 3.1 การประกวด เป นประเภทบ คคล ส งเข าแข งข นได สถานศ กษาละ 1 คน สารอง 1 คน 3.2 การประกวดแบ งเป น 2 ระด บ ค อ - ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 ม.3) - ระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 3.3 การดาเน นการประกวด จ บสลากจ ดลาด บท ในการแข งข น ของแต ละสถานศ กษา ผ เข าประกวดกล าวส นทรพจน จากห วข อต อไปน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 ม.3) How do role models affect our youth? ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) Why Thai students should learn about Thai history? ผ เข าประกวดใช เวลาในการกล าวส นทรพจน เป นเวลา 5 นาท หมายเหต ก อนหมดเวลาการแข งข นคณะกรรมการจะช ธงให ทราบก อนหมดเวลา 1 นาท 3.4 เกณฑ การให คะแนน ด ำนเน อหำ (Content) 40 คะแนน ประกอบด วย - เน อหาม ความถ กต องตามห วเร องท กาหนด(Accuracy &Consistency 15 คะแนน - ความถ กต องของภาษาในร ปแบบการพ ดส นทรพจน (Form & Organizing of Speech) 15 คะแนน - ความค ดร เร มสร างสรรค เก ยวก บห วเร องท พ ด 10 คะแนน ด ำนควำมคล องแคล วในท กษะภำษำ (Language Competence and Fluency) 40 คะแนน ประกอบด วย - การใช ภาษาเหมาะสมก บระด บช น (Difficulty Level) ด านศ พท (Vocabulary) โครงสร างและคาส นธาน (Structure & Connectors) 15 คะแนน - ความสามารถด านการออกเส ยงการเน นคา การลงเส ยงส งต าการเน น คาสาค ญในประโยคและจ งหวะ การหย ดในช วงจบประโยค (Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace) 15 คะแนน - การใช น าเส ยงสอดคล องก บเน อหาท พ ด (Tone) 10 คะแนน ควำมสำเร จในกำรถ ำยทอด (Presentation) 10 คะแนน ประกอบด วย - ความสามารถในการส อถ งผ ฟ ง (Communication) 10 คะแนน บ คล กภำพ 10 คะแนน - ปรากฏต วด วยความเช อม น ไม แสดงอาการประหม า 5 คะแนน - กร ยาท าทางขณะพ ดและการมองผ ฟ งได อย างเป นธรรมชาต 5 คะแนน

22 4. สถำนท ท ใช ในกำรแข งข น ห อง 1925 ว ทยาล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธาน ว น และเวลำท จ ดกำรแข งข น - แข งข นว นศ กร ท 28 พฤศจ กายน 2557 เร มทาการแข งข นเวลา น. หล งการประกวดส นทรพจน ภาษาไทย - ประกาศผลการแข งข น มอบเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล เวลา น. เป นต นไป ณ หอประช ม 6. รำงว ลกำรแข งข นกำรกล ำวส นทรพจน ภำษำอ งกฤษ 6.1 ผ ชนะเล ศจะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 500 บาท 6.6 รองชนะเล ศอ นด บท 1 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 300 บาท 6.7 รองชนะเล ศอ นด บท 2 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 200 บาท หมำยเหต - ผ เข าร วมการแข งข นจะต องรายงานต วเพ อลงทะเบ ยนเวลา น. ณ สถานท ท จ ดการแข งข นแต ละประเภท - ม ข อสงส ยในการแข งข น ให ต ดต อท อ.ณ ชชำร ย ว ฉำยำโรจน ดำร เกณฑ คะแนนได ร บเก ยรต บ ตร คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง - เง นรางว ลมอบให ผ ท ได 3 อ นด บส งส ด

23 ใบสม ครเข ำร วมกำรแข งข นทำงด ำนว ชำกำร น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธำน ******************************** 23 ท มโรงเร ยน... กำรแข งข นกำรกล ำวส นทรพจน ภำษำอ งกฤษ ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย รายช อผ เข าร วมการแข งข น ท ช อ สก ล หมำยเหต 1 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว สารอง 2 ด.ช. ด.ญ. นาย นางสาว ผ ฝ กสอน นาย นาง นางสาว เบอร โทรศ พท ขอร บรองว า รายช อน กเร ยนท งหมดเป นน กเร ยน / น กก ฬา ของสถานศ กษาจร ง และม อาย ตามเกณฑ ท กาหนดไว จร งท กประการ ลงทะเบ ยนกำรแข งข น เวลำ น. ลงช อ... (...) ผ ฝ กสอน หมายเหต กรณ ม จานวนผ เข าร วมการแข งข นมากกว า 1 ประเภท กร ณาสาเนาเอกสารเพ อใช เป นเอกสารสม ครเข าร วมการแข งข นได สม ครเข ำร วมกำรแข งข นแบบออนไลน ได ท หร อ สม ครแบบใช เอกสำรได ท ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล โทรศ พท , โทรสำร หมดเขตร บสม ครเข ำร วมกำรแข งข นว นท 21 พฤศจ กำยน 2557

24 น ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ประจำป กำรศ กษำ 2557 เกมปร ศนำต วเลข ซ โดก (SUDOKU) ระด บม ธยมศ กษำตอนต น และ ระด บม ธยมศ กษำตอนปลำย ค ณสมบ ต ผ เข ำแข งข น ต องเป นน กเร ยน/น กศ กษาท กาล งศ กษาในระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 - ม.3) หร อระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ของสถานศ กษาน น 2. ว ตถ ประสงค เพ อให น กเร ยน/น กศ กษาม ท กษะการค ดอย างม เหต ผล การว เคราะห การเข ยน โดยสามารถสร ปความร ท ได จาก ประสบการณ ทางด านคณ ตศาสตร เชาวน ป ญญาและไหวพร บท ม ได ในแต ละระด บ 3. ล กษณะกำรแข งข น 3.1 การแข งข นเป นประเภทท ม แต ละสถานศ กษาส งน กเร ยนแต ละระด บเข าแข งข นได โรงเร ยนละ 1 ท ม ๆ ละ 2 คน 3.2 การแข งข นแบ งเป น 2 ระด บค อระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 - ม.3) และม ธยมศ กษาตอนปลาย(ม.4 - ม.6) 3.3 จ ดการแข งข นเป น 2 รอบ ค อ รอบค ดเล อก และรอบช งชนะเล ศ 4. สถำนท ท ใช ในกำรแข งข น ห อง ห องประช มอาคาร 29 ป ว ทยาล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธาน กต กำกำรแข งข น SUDOKU 1. ให แต ละโรงเร ยนส งต วแทน จานวนไม เก น 2 คน 2. การแข งข นจะแบ งเป น 2 รอบ แข งข นแบบแพ ค ดออก ในแต ละสาย 2.1 รอบค ดเล อก ใช เวลาการแข งข นคร งละ 30 นาท 2.2 รอบช งชนะเล ศ ใช เวลาการแข งข นคร งละ 30 นาท 3. ผ เข าแข งข นต องมาถ งและน งประจ าโต ะแข งข นท ระบ ไว ตามเวลาท ก าหนด การแข งข นในแต ละรอบจะเร ม พร อมก น หากผ แข งข นมาสายเก นกว า 5 นาท ถ อว าสละส ทธ ในการแข งข นในรอบน นๆ 4. ก อนท าการแข งข นในแต ละรอบ ทางคณะกรรมการจะแจกกระดาษค าตอบให แต ผ เข าแข งข นละคน และ ห ามเป ดด ก อนท ทางคณะกรรมการจะส งให เร มท า ถ าเป ดด ก อนทางคณะกรรมการจะต ดส นลงโทษ ตามท เห นสมควร 5. เม อผ แข งข นท าข อสอบเสร จแล วจะต องส งกระดาษค าตอบด วยตนเองท โต ะกรรมการ ทางคณะกรรมการ จะทาการบ นท กเวลาท ท านทาได และไม สามารถแก ไขคาตอบใดๆได 6. หล งจากผ ท แข งข นส งกระดาษคาตอบแล ว ขอให ออกจากสนามแข งข นท นท 7. อน ญาตให ใช ปากกาส น าเง น ส ดาหร อด นสอในการเต มคาตอบเท าน น 8. ในการเข ยนคาตอบ ขอให เข ยนช ดเจน หากต องการลบให ลบให สะอาดและเข ยนคาตอบใหม ให ช ดเจน ว ธ กำรน บคะแนนในกำรแข งข น 1. คะแนนประจ าโจทย ปร ศนา หากผ แข งข นสามารถแก โจทย ปร ศนาซ โดก ได ภายในเวลาท ก าหนดและถ กต อง ท านจะได ร บคะแนนปร ศนาตามท ระบ ไว ในแต ละข อ ถ าผ ดจะถ อว าข อน นไม ได คะแนน 2. คะแนนโบน สเวลา ในแต ละรอบจะม การก าหนดในการแก โจทย ปร ศนาไว หากผ แข งข นสามารถแก โจทย ปร ศนา ท งหมดได ถ กต องภายในเวลาท ก าหนด ท านจะได ร บคะแนนโบน สเวลาเพ มข นอ ก นาท ละ 3 คะแนน โดยค านวณเวลาท เหล ออย เป นนาท (เศษของนาท ป ดท ง) ค ณด วย 3 (ถ าแก โจทย ปร ศนาไม ถ กต อง จะไม ได ร บคะแนนโบน สน ) เช น เวลาในรอบก าหนดให 30 นาท แต นาย z ท าเสร จและถ กต องภายในเวลา 20 นาท 40 ว นาท นาย z จะได คะแนนโบน สเวลาในรอบน เท าก บ 9 นาท (เวลาเหล อ 9 นาท 20 ว นาท แต เศษของนาท ป ดท ง เหล อ 9 นาท ) x3 คะแนนต อนาท = คะแนนโบน สเวลาท ได จานวน 27 คะแนน

25 25 กำรต ดส นรอบค ดเล อก 1. หล งจากผ านการแข งข นรอบค ดเล อก ทางคณะกรรมการจะทาการรวมคะแนนรอบค ดเล อกท งหมด ผ เข าแข งข นท ม คะแนนส งท ส ด 3 อ นด บแรก ในแต ละระด บ จะได ผ านเข าส รอบช งชนะเล ศต อไป 2. หากคะแนนของผ เข าแข งข นเท าก น จะพ จารณาจากหล กเกณฑ ด งน 2.1 เวลาท ใช ในการแก โจทย ปร ศนาและตอบถ กต องในท กรอบรวมก น หากแก โจทย ปร ศนาไม ถ กต องและ ไม สมบ รณ จะถ อว าใช เวลาหมดตามท กาหนดไว ในแต ละรอบ 2.2 หากหล กเกณฑ ตามข อ 2.1 เท าก น จะน าคะแนนท ท าได ในรอบท 4 มาพ จารณาเท ยบก น ผ แข งข นคนใด ได คะแนนมากกว าจะได อ นด บท ด กว า 2.3 หากหล กเกณฑ ตามข อท 2.1 และ 2.2 เท าก น จะพ จารณาจากเวลารวมท ผ แข งข นส งค าตอบ แก คณะกรรมการท กรอบรวมก น (ไม ค าน งถ งว าปร ศนาท ท าน นถ กต องหร อสมบ รณ หร อไม ) ใครใช เวลา น อยกว าจะได อ นด บท ด กว า กำรต ดส นรอบช งชนะเล ศ 2. ผ แข งข นท ผ านเข าส รอบช งชนะเล ศจะต องท าการแข งข นแก โจทย ปร ศนาซ โดก ท ก าหนดให โดยก าหนดเวลาให 30 นาท 3. ผ แข งข นท แก โจทย ปร ศนาได ถ กต องและเร วท ส ดจะเป นผ ชนะเล ศในการเข าแข งข น ส วนผ แข งข นคนอ นๆจะต องท า การแข งข นตอไปจนกระท งท กคนทาเสร จ หร อเวลาท กาหนดให หมดลง 4. ในกรณ ท ไม ม ผ เข าแข งข นผ ใดสามารถแก โจทย ปร ศนาภายในเวลาท ก าหนดให ส าเร จ ทางคณะกรรมการ จะต อเวลา ให อ ก 5 นาท 5. หากหล งจากต อเวลาแล วย งไม ม ผ แข งข นผ ใดแก โจทย ได ส าเร จจะพ จารณาต ดส นโดย การน บคะแนนจากต วเลขท ตอบ ใครตอบถ กมากท ส ดจะเป นผ ชนะ 6. หากคะแนนในข อ 4 เท าก นอ ก จะน าคะแนนในรอบค ดเล อกของผ แข งข นท ม คะแนนเท าก นมาพ จารณา ใครม คะแนนรวมในรอบค ดเล อกมากกว าจะเป นผ ท ได อ นด บท ด กว า 7. กรณ ท คะแนนในข อ 4 และข อ 5 เท าก น จะพ จารณาตามหล กเกณฑ การต ดส นในรอบค ดเล อก 5. ว น และเวลำท จ ดกำรแข งข น แข งข นว นศ กร ท 28 พฤศจ กายน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1 - ม.3) เร มทาการแข งข นเวลา น. - ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) เร มทาการแข งข นเวลา น. ประกาศผลการแข งข น มอบเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล เวลา น. ณ หอประช ม 6. รำงว ลกำรแข งข น เกมปร ศนำต วเลขซ โดก (SUDOKU) - ชนะเล ศจะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 600 บาท - รองชนะเล ศอ นด บท 1 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 400 บาท - รองชนะเล ศอ นด บท 2 จะได ร บเก ยรต บ ตรและเง นรางว ล จานวน 300 บาท หมำยเหต - ผ เข าร วมการแข งข นจะต องรายงานต วเพ อลงทะเบ ยนเวลา น. ณ สถานท ท จ ดการแข งข นแต ละประเภท - ม ข อสงส ยในการแข งข น ให ต ดต อท อ.ป ยะ รำม น เกณฑ คะแนนได ร บเก ยรต บ ตร คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทอง คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญเง น คะแนน คะแนน เก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง - เง นรางว ลมอบให ผ ท ได 3 อ นด บส งส ด

26 26 Sudoku ค ออะไร? Sudoku (เข ยนอ กอย างหน งว า Su Doku และอ านออกเส ยง ซ - โด - ก ) ค อเกมปร ศนาตารางต วเลข ท ม กฎกต กา ง ายๆ ว า ผ เล นจะต องเต มต วเลขลงในช องว างของตาราง 9 x 9 ช อง โดยจะต องใช ต วเลข 1 ถ ง 9 ไม ให ซ าก น และใช ต วเลขแต ละต วได เพ ยงคร งเด ยวเท าน น ท งในท กแถวของแนวต ง แนวนอน และตารางย อย 3 x 3 ช อง ผ เล นจะต องใช หล กเหต และผลหร อตรรกะ (logic ) ในการไขปร ศนาน โดยด จากข อม ลต วเลขท ให มา กฎกต กำ Sudoku เป นอย ำงไร? - ท กแถวในแนวนอน ต องม ต วเลข 1 9 และต องไม ซ าก น - ท กแถวในแนวต ง ต องม ต วเลข 1 9 และต องไม ซ าก น - ท กตารางย อย 3 x 3 ต องม ต วเลข 1 9 และต องไม ซ าก น ต วอย ำง

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย เกณฑ การประกวดแข งข น กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๒/๒๕๕๕ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ เร อง หน า ก จกรรมการแข

More information

หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น พ.ศ. ๒๕๕๖ สารบ ญ สารบ ญ หน าท ๑. เกณฑ การประกวดการกล าวส นทรพจน ๑ ๒. เกณฑ การประกวดการประด ษฐ ส งของจากว สด เหล อใช ๑๗ ๓. เกณฑ การประกวดการร

More information

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555 ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 24 ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น และ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2 ต ลาคม

More information

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร คาช แจง 1. แบบทดสอบก อนเร ยนเป นแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จ ำนวน 4 ต วเล อก (ก ข ค และ ง) จำนวน 20 ข อ เวลำ 25 นำท คะแนน

More information

เขตพ นท /ระด บช น รวม 5 ก จกรรม

เขตพ นท /ระด บช น รวม 5 ก จกรรม โปรแกรมการแข งข นท กษะว ชาการน กเร ยนโรงเร ยนเอกชนคร งท 16 ระด บม ธยมศ กษา จ.นครศร ธรรมราช ช น ม.1-3 และ ม.4-6 ก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ม. 1-3 ม. 4-6 ประเภท

More information

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1 เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ป การศ กษา 2556 คร งท 63 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ประเภท สพป. สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6

More information

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 คร งท 64 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 คร งท 64 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร เกณฑ การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 คร งท 64 สร ปก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม สพป. เขตพ นท /ระด บช น สพม. ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๔-๖ ประเภท ๑. การแข งข นอ จฉร

More information

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

More information

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษา คำนำ แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล

More information

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา คานา เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training หล กส ตรคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา เป น หล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อนและ บ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information

เขตพ นท / ระด บช น รวม๙ก จกรรม

เขตพ นท / ระด บช น รวม๙ก จกรรม ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 ก จกรรมและหล กเกณฑ การแข งข นกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สร ปก จกรรมการงานอาช พ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (การงานอาช พ) ช อก จกรรม

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งานด านงานสารบรรณ โดย สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เม อจะทำางาน อย าหย บยกเอาความขาดแคลนเป นข ออ าง จงทำาท ามกลางความขาดแคลนให

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ 1 โครงงานคณ ตศาสตร เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ โดย นายณ ลทว ฒน มะหา นางสาวว ชราภรณ ช จ ตร นางสาวชน ดาภา ปรารมภ โรงเร ยนขาณ ว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ

More information

ก จกรรม เวลา ท ใช แข งข น จานวน น กเร ยน ต อท ม ม.4-6 (ท กส งก ด)

ก จกรรม เวลา ท ใช แข งข น จานวน น กเร ยน ต อท ม ม.4-6 (ท กส งก ด) 1 ตารางสร ปก จกรรมการประกวดและแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร เน องในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ก จกรรม จานวน น กเร ยน ต

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน

เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน 1 เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน พ มพ ท : ศ นย ผล ตเอกสาร สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น จำนวนท พ มพ : 200 เล ม สน บสน นกำรพ มพ : สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น ป ท พ มพ :

More information

1. ต าแหน งและอ ตราท เป ดร บสม คร

1. ต าแหน งและอ ตราท เป ดร บสม คร ประกาศ ศ นย ปฏ บ ต การตารวจจ งหว ดชายแดนภาคใต เร อง ร บสม ครและสอบแข งข นบ คคลภายนอกผ ม ว ฒ ปร ญญาตร เพ อบรรจ และแต งต งเป นข าราชการต ารวจช นประทวน พ.ศ. 2552 -------------------------------------------

More information

Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ. π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. π ß π» Èπæ Èπ π

Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ. π«ªø µ «ª πº π Ÿâ. π ß π» Èπæ Èπ π Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ Õ ª Õ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ π«ªø µ «ª πº π Ÿâ π «µ π» π ß π» Èπæ Èπ π «ß» â π ß π ß π àõß âà Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : -

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ผ จ ดทา ผ ทบทวน ผ อน ม ต นางสาวพลาพร ร ตนปร คณน ห วหน า นางเพ ยงจ นทร

More information

ค ม อดำเน นงาน การประเม นเท ยบระด บการศ กษา พ.ศ. 2552

ค ม อดำเน นงาน การประเม นเท ยบระด บการศ กษา พ.ศ. 2552 ค ม อดำเน นงาน การประเม นเท ยบระด บการศ กษา พ.ศ. 2552 สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สำน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ช อหน งส อ : ค ม อดำเน นงาน เอกสารทางว ชาการหมายเลข

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปท มธาน เขต 1 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงสร างหน วยการเร ยนร บ รณาการ และต วอย างหน วยการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท ๓

โครงสร างหน วยการเร ยนร บ รณาการ และต วอย างหน วยการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท ๓ (ฉบ บร าง) เอกสารประกอบ แนวทางการจ ดการเร ยนร บ รณาการแบบครบวงจร โครงสร างหน วยการเร ยนร บ รณาการ และต วอย างหน วยการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท ๓ กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน

More information

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงำน

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงำน 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาอ งกฤษพ นฐานช นประถมว ยอน บาล 1 ช อผ จ ดทำโครงงำน 1. นางสาวพรท พย กรรณส ตร 2. นางสาวชลนท ไกรเดช ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กกำรและเหต

More information

เด ยว ท ม ม. 1-3 ม.4-6

เด ยว ท ม ม. 1-3 ม.4-6 ก จกรรมการแข งข นมหกรรมการศ กษาก าวไกล พาท องถ นไทยส อาเซ ยน ของโรงเร ยนในส งก ด องค การบร หารส วนจ งหว ดกาฬส นธ คร งท 7 ว นท 29 พฤศจ กายน 2556 ณ โรงเร ยนจ มจ งพล งราษฎร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information