๑. ต าแหน งท บรรจ และแต งต ง

Size: px
Start display at page:

Download "๑. ต าแหน งท บรรจ และแต งต ง"

Transcription

1 (ส าเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เร อง ร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จะด าเน นการค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บ ราชการเป นล กจ างช วคราว ฉะน น อาศ ยความตามมาตรา ๓๑ แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหน งส อกระทรวงการคล ง ท กค ๐๔๑๕/ว.๒๓ ลงว นท ๒๐ ม นาคม ๒๕๔๖ เร อง หล กเกณฑ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการจ างล กจ างช วคราวจากเง นนอกงบประมาณ มหาว ทยาล ยจ งประกาศร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และ แต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว ด งน ๑. ต าแหน งท บรรจ และแต งต ง ต าแหน งเจ าหน าท ประจ าตามส ญญา จ านวน ๓ ต าแหน ง ๓ อ ตรา ส งก ดส าน กว ทยบร การและ (ตามบ ญช รายละเอ ยดแนบท ายประกาศน ) ๒. ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน ง ๒.๑ ค ณสมบ ต ท วไป ผ สม ครต องม ค ณสมบ ต ท วไปตามมาตรา ๗ แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการ พลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. ๒๕๓๗ ด งน (๑) ม ส ญชาต ไทย (๒) อาย ไม ต ากว า ๑๘ ป บร บ รณ (๓) เป นผ เล อมใสในการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข (๔) ไม เป นคนว กลจร ตหร อจ ตฟ นเฟ อนไม สมประกอบเป นเสม อนไร ความสามารถหร อ เป นโรคท ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. (๕) ไม เป นผ เคยถ กจ าค กโดยค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค ก เว นแต เป นโทษส าหร บความผ ด ท กระท าโดยประมาทหร อความผ ดลห โทษ (๖) ไม เป นผ เคยถ กลงโทษให ออก ปลดออก หร อไล ออกจากร ฐว สาหก จ องค การ มหาชน หร อหน วยงานอ นของร ฐ (๗) ไม เป นผ เคยถ กลงโทษให ออก ปลดออก หร อไล ออกเพราะกระท าผ ดว น ยตาม พระราชบ ญญ ต น หร อกฎหมายอ น (๘) ไม เป นผ เคยกระท าการท จร ตในการสอบเข าร บราชการหร อเข าปฏ บ ต งานใน หน วยงานของร ฐ

2 - ๒-๒.๒ ผ สม ครต องม ค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน ง ด งน ผ สม ครต องม ค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน ง และส าเร จการศ กษาในสาขาว ชาท ก าหนด ในต าแหน งท มหาว ทยาล ยประกาศร บสม คร (ตามบ ญช รายละเอ ยดแนบท ายประกาศน ) ๓. ว น เวลา และสถานท ร บสม ครค ดเล อก ให ผ ประสงค จะสม ครขอและย นใบสม ครด วยตนเองได ท กองบร หารงานบ คคล ช น ๕ อาคาร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม โทร.๐ ๒๕๑๓ ๙๗๓๔,๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐-๙๙ ต อ ๑๑๔๒ ต งแต ว นท ๒๘ ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ในว นและเวลาราชการ ระหว างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ท งน มหาว ทยาล ยจะร บสม ครเฉพาะผ ท แต งกายเร ยบร อยเท าน น ๔. เอกสารหล กฐานท จะต องน าไปย นในการสม ครค ดเล อก ๔.๑ ใบสม ครท กรอกข อความสมบ รณ ๔.๒ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง,ปร ญญาบ ตร และใบแสดงผลการเร ยน (TRANSCRIPT) หร อหน งส อร บรองค ณว ฒ ท มหาว ทยาล ยหร อสถาบ นการศ กษาออกให โดยอาศ ยอ านาจของกฎหมายและต อง เป นผ ส าเร จการศ กษาท ได ร บการอน ม ต จากสภามหาว ทยาล ยหร อสภาสถาบ นของสถานศ กษาน นๆ ก อนหร อภายใน ว นป ดร บสม คร และผ ท สม ครค ดเล อกในต าแหน งท ระบ ค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งว ชาเอกใด จะต องเร ยนว ชาน นเป น ว ชาเอก ผ สม ครต องส าเร จการศ กษาจากสถาบ นการศ กษาท ก.พ. หร อ สกอ. ร บรองมาตรฐาน การศ กษา ๔.๓ ร ปถ าย ๑ น ว หน าตรง ไม สวมหมวก ไม ใส แว นตาด า ถ ายไว ไม เก น ๖ เด อน จ านวน ๑ ร ป ๔.๔ ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน จ านวน ๑ ฉบ บ ๔.๕ ส าเนาทะเบ ยนบ าน จ านวน ๑ ฉบ บ ๔.๖ หล กฐานการเปล ยนช อต ว ช อสก ล (ถ าม ) จ านวน ๑ ฉบ บ ๔.๗ หล กฐานการผ านการค ดเล อกทหาร (ส.ด.๘,ส.ด.๔๓) ส าหร บเพศชาย จ านวน ๑ ฉบ บ ๔.๘ หล กฐานการผ านงานหร อแสดงความช านาญการ (ถ าม ) จ านวน ๑ ฉบ บ ๕. หล กส ตรและว ธ การค ดเล อก ประเม นความเหมาะสมก บต าแหน งท จะบรรจ และแต งต ง จากประว ต ส วนต ว ประว ต การศ กษา และประว ต การท างานของผ สม คร ส มภาษณ และหร อทดสอบเพ อพ จารณาความเหมาะสมในด านต างๆ เช น ความร ความสามารถ ประสบการณ ท วงท วาจา อ ปน ส ย อารมณ ท ศนคต การปร บต วเข าก บผ ร วมงาน รวมท งส งคมและส งแวดล อม ความค ดร เร มสร างสรรค เชาว ป ญญาและบ คล กภาพ ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร ๖. ว น เวลา และสถานท สอบค ดเล อก ให ผ สม ครค ดเล อกเข าร บการค ดเล อก ในว นท ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ส าน กว ทยบร การ และ

3 - ๓ ๗. เกณฑ การต ดส นการค ดเล อก ผ ท ถ อว าเป นผ ได ร บการค ดเล อก จะต องได คะแนนไม ต ากว าร อยละหกส บ(๖๐%) โดยเร ยง ตามล าด บคะแนน หากม ผ สอบได คะแนนเท าก นให ถ อว าผ ท สม ครสอบก อนเป นผ ม ล าด บคะแนนส งกว า ๘. การประกาศผลการค ดเล อก มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จะประกาศผลการค ดเล อก ท ป ายประกาศหน ากอง บร หารงานบ คคล ช น ๕ อาคารส าน กงานอธ การบด ในว นท ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ หร อตรวจสอบรายช อท เว บไซต ๙. การบรรจ และแต งต ง ผ ท ได ร บการค ดเล อก จะได ร บการบรรจ และแต งต งตามจ านวนในรายละเอ ยดแนบท าย ประกาศร บสม คร และเร ยงตามล าด บท ในบ ญช ผ ผ านการค ดเล อกได ท งน จะข นบ ญช ผ ผ านการค ดเล อกได ๖ เด อน น บจากว นประกาศผลการค ดเล อก ๑๐. การรายงานต ว มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก าหนดให ผ ได ร บการค ดเล อกมา รายงานต ว ท กอง บร หารงานบ คคล ช น ๕ อาคารส าน กงานอธ การบด ในว นท ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. หากไม มารายงานต วภายในว นท ก าหนดถ อว าสละส ทธ ๑๑. การเร มปฏ บ ต งาน และบรรจ แต งต ง มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษมก าหนดให ผ ได ร บการค ดเล อกเร มปฏ บ ต งาน และบรรจ แต งต ง ท ส าน กว ทยบร การและ ในว นท ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป นต นไป จ งประกาศให ทราบโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท ๒๗ ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (ดร.เอนก เท ยนบ ชา) รองอธ การบด ร กษาราชการแทน อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม - ๔

4 ล าด บ ท บ ญช รายละเอ ยดร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว แนบท ายประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฎจ นทรเกษม ลงว นท ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ต าแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะ จ านวน อ ตรา ๑ น กว ชาการคอมพ วเตอร ๑ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา ว ทยาการคอมพ วเตอร หร อว ทยาศาสตร - คอมพ วเตอร สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เทคโนโลย อ เล กทรอน กส หร อสาขาว ชา คอมพ วเตอร อ ตสาหกรรม หร อปร ญญาตร อ นๆ ท ม ประสบการณ ในการบร หารจ ดการระบบ เคร อข าย ๒ สามารถใช และเป นว ทยากรในการอบรม โปรแกรมในกล ม Microsoft Office Pladao Office ระบบปฏ บ ต การ Windows ของบร ษ ทไมโครซอฟต และ เอ กช ว นส โดวส ในระบบย น กส ได เป นอย างด ๓ สามารถต ดต งและบร หารแม ข ายคอมพ วเตอร ท ใช ระบบปฏ บ ต การ Windows 2003 ได เป น อย างด ๔ สามารถออกแบบและต ดต งฐานข อม ลโดยใช โปรแกรมฐานข อม ลได เป นอย างด ๕ สามารถต ดต งบร หารและแก ไขข อบกพร อง อ ปกรณ ในระบบเคร อข ายได ๖ ม ความร เก ยวก บการเข ยนโปรแกรม ภาษาคอมพ วเตอร ๗ สามารถต ดต งซอฟต แวร ประย กต หร อ ระบบปฏ บ ต การบนคอมพ วเตอร ล กข าย โดยใช net หร อ ASP ได ๘ เป นผ ม บ คล กภาพและมน ษย ส มพ นธ ด ม ความร บผ ดชอบ ม น าใจบร การ ๙ สามารถปฏ บ ต งานในเวลา นอกเวลา และ ว นหย ดราชการได ๑๐ ถ าเป นเพศชายต องผ านการค ดเล อกทหาร - ๕ อ ตรา เง นเด อน ว น/เวลา/สถานท สอบ ๑ ๑๑,๖๘๐ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

5 บ ญช รายละเอ ยดร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว แนบท ายประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฎจ นทรเกษม ลงว นท ธ นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ล าด บ ต าแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะ จ านวน อ ตรา ว น/เวลา/สถานท สอบ ท อ ตรา เง นเด อน ๒ เจ าหน าท บร หารงาน ท วไป ๑ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขาว ชา ๒ ม ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร อย าง เหมาะสมแก การปฏ บ ต หน าท ได แก โปรแกรม Microsoft office เป นอย างด ๓ ม ความสามารถในการศ กษาและจ ดการข อม ล ว เคราะห ป ญหาและสร ปเหต ผล ๔ ม ความสามารถในการต ดต อประสานงาน ๕ เป นผ ม บ คล กภาพและมน ษย ส มพ นธ ด ม ความ ร บผ ดชอบ ม น าใจบร การ ๖ สามารถปฏ บ ต งานในเวลา นอกเวลา และ ว นหย ดราชการได ๗ ถ าเป นเพศชายต องผ านการค ดเล อกทหาร ๑ ๑๑,๖๘๐ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ๓ ช างเทคน ค ๑ จบการศ กษาระด บ ปวส. หร อ อน ปร ญญา ๒ ม ความร ความสามารถในด านงานบร การ โสตท ศน ปกรณ ๓ ม ความร หร อประสบการณ ในด านไฟฟ า หร อ อ เล กทรอน กส การใช งานและบ าร งร กษา อ ปกรณ โปรเจคเตอร ว ชวลไลเซอร และ คอมพ วเตอร จะพ จารณาเป นพ เศษ ๔ สามารถปฏ บ ต งานในเวลา/นอกเวลาราชการ และในว นหย ดราชการได ๕ ม มน ษย ส มพ นธ ด ม น าใจ และร กงานบร การ ๖ ถ าเป นเพศชายต องผ านการเกณฑ ทหาร ๑ ๙,๓๐๐ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ส าเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เร อง ร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว

(ส าเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เร อง ร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว (ส าเนา) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม เร อง ร บสม ครค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จะด าเน นการค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อจ างบ คคลเป นล กจ างช วคราว ประจ าป การศ กษา 2558

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อจ างบ คคลเป นล กจ างช วคราว ประจ าป การศ กษา 2558 0 ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อจ างบ คคลเป นล กจ างช วคราว ประจ าป การศ กษา 2558 -------------------------- ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช ประสงค ร บสม ครสอบแข งข

More information

( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว

( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ( สาเนา ) ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ด วยส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดระยอง ประสงค จะค ดเล อกบ คคลเพ อเข าท างาน เป นล กจ างช วคราวในส

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑)

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข

More information

๑. หน วยงานและต าแหน งท จะบรรจ และแต งต ง อ ตราค าจ าง และระยะเวลาในการจ าง

๑. หน วยงานและต าแหน งท จะบรรจ และแต งต ง อ ตราค าจ าง และระยะเวลาในการจ าง ประกาศกรมการบ นพลเร อน เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการ เป นล กจ างช วคราวต าแหน งน กว ชาการคอมพ วเตอร และต าแหน งพน กงานธ รการ --------------------------------- ด วย กรมการบ

More information

ประกาศโรงเร ยนหนองต มว ทยา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน

ประกาศโรงเร ยนหนองต มว ทยา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน ประกาศโรงเร ยนหนองต มว ทยา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน. ด วยโรงเร ยนหนองต มว ทยา อ าเภอกงไกรลาศ จ งหว ดส โขท ย ประสงค จะร บสม ครบ

More information

ประกาศโรงเร ยนอน บาลม กดาหาร เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวรายเด อน ตาแหน ง เจ าหน าท ธ รการ

ประกาศโรงเร ยนอน บาลม กดาหาร เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวรายเด อน ตาแหน ง เจ าหน าท ธ รการ ประกาศโรงเร ยนอน บาลม กดาหาร เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวรายเด อน ตาแหน ง เจ าหน าท ธ รการ ด วย โรงเร ยนอน บาลม กดาหาร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นล กจ างช วคราว

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ งม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อ เล อกสรรเป นพน กงานราชการ จ านวน ๔ อ ตรา ฉะน น อาศ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/๒๕๕๘

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/๒๕๕๘ ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/ ด วยมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ประสงค จะร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป น พน กงานมหาว

More information

๑. ต าแหน งท จะสอบค ดเล อก

๑. ต าแหน งท จะสอบค ดเล อก ~ ๑ ~ ประกาศมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นบ คลากรของมหาว ทยาล ย ในส วนงาน ตาแหน ง สายปฏ บ ต การว ชาช พและบร หารท วไป -----------------------

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านแม โต เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน

ประกาศโรงเร ยนบ านแม โต เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน ประกาศโรงเร ยนบ านแม โต เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน... โรงเร ยนบ านแม โต ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นล กจ าง ช

More information

ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐

ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐ ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐ ๓ ธ นวาคม ๒๕๕๖ เร อง ประกาศร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ประสงค จะร บสม

More information

๒. ค ณสมบ ต ท วไปของผ สม คร

๒. ค ณสมบ ต ท วไปของผ สม คร .. ๐๖๒ / ๒๕๕๓ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเป นล กจ างช วคราว ต าแหน งปฏ บ ต การ ส งก ดมหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ------------------------------------------- ด วย มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป

ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ประกาศสาน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ด วยส าน กงานค มประพฤต จ งหว ดยโสธรประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป น พน กงานราชการประเภท พน กงานราชการท วไป

More information

(สาเนา) 2/ทร พยากร...

(สาเนา) 2/ทร พยากร... (สาเนา) ประกาศจ งหว ดชลบ ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยจ งหว ดชลบ ร ประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการ ประเภทพน กงาน ราชการท วไป ฉะน น อาศ ยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบร

More information

ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว -------------------------------- ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป

ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว -------------------------------- ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว -------------------------------- ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป นล กจ างช วคราว จ านวน ๒๐ ต าแหน ง ด งน ๑. ต าแหน งน

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านต งลอย เร อง การสรรหาบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว โครงการค นคร ให น กเร ยน (คร ธ รการ) *********************

ประกาศโรงเร ยนบ านต งลอย เร อง การสรรหาบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว โครงการค นคร ให น กเร ยน (คร ธ รการ) ********************* ประกาศโรงเร ยนบ านต งลอย เร อง การสรรหาบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว โครงการค นคร ให น กเร ยน (คร ธ รการ) ********************* ด วย โรงเร ยนบ านต งลอย อาเภออมก อย จ งหว ดเช ยงใหม ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ

More information

๑. ต าแหน งท ร บสม ครค ดเล อก

๑. ต าแหน งท ร บสม ครค ดเล อก ประกาศส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต ๒ เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว ด วยว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถม ความประสงค ขยายระยะเวลาร บสม ครบ คคล เพ อบรรจ

More information

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป

ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป ประกาศเทศบาลตาบลหนองหล ม เร อง การร บสม ครสอบพน กงานจ างตามภารก จและพน กงานจ างท วไป.. ด วย เทศบาลตาบลหนองหล ม อาเภอดอกคาใต จ งหว ดพะเยา ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคล สอบค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งเป นพน

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข าท

More information

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน ประกาศโรงเร ยนท าบ อ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวท าหน าท คร ธ รการ ************************** ด วยโรงเร ยนท าบ อม ความประสงค ด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ าง ช

More information

ประกาศร บสม ครพน กงานต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ในส งก ด ส าน กตรวจสอบ

ประกาศร บสม ครพน กงานต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ในส งก ด ส าน กตรวจสอบ ประกาศการทางพ เศษแห งประเทศไทย เร อง ประกาศร บสม ครพน กงานต าแหน ง พน กงานตรวจสอบ ระด บ 4 ในส งก ด ส าน กตรวจสอบ ---------------------------------------- การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ม ความประสงค จะร

More information

๑. ต ำแหน งท จะบรรจ และแต งต ง และเง นเด อนท จะได ร บ

๑. ต ำแหน งท จะบรรจ และแต งต ง และเง นเด อนท จะได ร บ ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข เร อง ร บสม ครสอบแข งข นเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการในตาแหน ง เจ าพน กงานธ รการปฏ บ ต งาน เจ าพน กงานการเง นและบ ญช ปฏ บ ต งาน เจ าพน กงานพ สด ปฏ บ ต งาน นายช

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านเช งดอย(ดอยสะเก ดศ กษา) เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราวเพ อปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร ให น กเร ยน)

ประกาศโรงเร ยนบ านเช งดอย(ดอยสะเก ดศ กษา) เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราวเพ อปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร ให น กเร ยน) ประกาศโรงเร ยนบ านเช งดอย(ดอยสะเก ดศ กษา) เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราวเพ อปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร ให น กเร ยน).. ด วยโรงเร ยนบ านเช งดอย(ดอยสะเก ดศ กษา) อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช

More information

1.5 กองการศ กษา พน กงานจ างตามภารก จ - ตาแหน ง ผ ช วยน กว ชาการศ กษา (ค ณว ฒ ) จานวน 1 อ ตรา

1.5 กองการศ กษา พน กงานจ างตามภารก จ - ตาแหน ง ผ ช วยน กว ชาการศ กษา (ค ณว ฒ ) จานวน 1 อ ตรา ประกาศเทศบาลเม องบ านสวน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเป นพน กงานจ าง ป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 3 ด วยเทศบาลเม องบ านสวน จะดาเน นการ ร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและเล อกสรรเป น พน กงานจ าง ป งบประมาณ

More information

๑. ม ความร ในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เช น MS Word, MS Excel, MS Power Point และโปรแกรมเก ยวก บการประมวลผลทางสถ ต /๑.๒ ม ความร...

๑. ม ความร ในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร เช น MS Word, MS Excel, MS Power Point และโปรแกรมเก ยวก บการประมวลผลทางสถ ต /๑.๒ ม ความร... ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานในสถาบ นอ ดมศ กษาสายสน บสน น คร งท ๙/๒๕๕๓ ----------------- ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคล เพ อสอบค ดเล อกเป น เจ

More information

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ----------------------------------ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ

More information