ป ญหาด านการต ดต งโปรแกรม

Size: px
Start display at page:

Download "ป ญหาด านการต ดต งโปรแกรม"

Transcription

1 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาด านการต ดต งโปรแกรม ป ญหาและอ ปสรรคท 1 การต ดต งข อม ลเร มต นล มเหลว Cannot create file 'C:\BMN\BMN_Data.MDF' because it already exists. CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created, Check previous errors. BMN Setup 'An error occurred attempting to install BMN' สาเหต 1. ม ฐานข อม ลเด มอย ในเคร อง โปรแกรมไม ยอมให ท บโฟลเดอร BMNDB 2. การต ดต ง SQL Server ไม ผ าน 3. SQL Server ย งไม ท างาน แล วไปท าการต ดต งข นตอนต อไป แนวทางแก ไข 1. ลบโฟลเดอร BMNDB ออกจาก C:\ BMNDB แล วท าการต ดต ง เฉพาะฐานข อม ลใหม ในช ดต ดต ง โฟลเดอร SupportFiles\DataBaseSetup\Setup.exe 2. ว ธ การแก ไข ให ลบไฟล ตามข นตอน ค อ 2.1 Remove โปรแกรม BMN, Microsoft SQL server Desktop engine 2.2 ลบโฟล เดอร C:\Program Files\Microsoft SQL server 2.3 ลบโฟล เดอร C:\BMNDB 2.4 ท าการต ดต งโปรแกรมใหม 3. ให ท าการ Start SQL Server โดย 3.1 ด บเบ ลคล กไอคอนท แถบสถานะ (Taskbar) แล วคล กป ม

2 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป หร อ คล กขวาไอคอนท แถบสถานะ (Taskbar) เล อก MSSQLServer - Start ป ญหาและอ ปสรรคท 2 Error BMN' This setup requires the.net Framework version Pleas install the.net Framework and run this setup again. The.NET Framework can be obtained from the web Would you like to do this now สาเหต ไม ม โปรแกรม Microsoft.Net Framework 2.0 แนวทางแก ไข ต ดต งโปรแกรม Microsoft.Net Framework 2.0 จากช ดต ดต ง ในโฟลเดอร SupportFiles\BMN\DotnetFX\DotnetFX.exe ป ญหาและอ ปสรรคท 3 Uninstall Program Microsoft SQL Server Desktop Engine จากเคร อง คอมพ วเตอร ไม ได สาเหต เก ดจากไฟล ของ SQL Server ม ป ญหา แนวทางแก ไข ไปท Start > Run พ มพ Regsve32.EXE SQLDMO.DLL คล ก OK

3 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรคท 4 Error Login Expired สาเหต SQL Server ไม ท างาน แนวทางแก ไข 1. Refresh Services โดยด บเบ ลคล กไอคอนท แถบสถานะ (Taskbar) 2. Restart เคร อง ป ญหาและอ ปสรรคท 5 ต ดต งโปรแกรมแล ว ข นหน าจอส ฟ า สาเหต Software ต ดไวร ส แนวทางแก ไข 1. เคร องต องปราศจากไวร ส 2. ดาวน โหลดโปรแกรมแล วบ นท กลงแผ น CD\DVD 3. ไม ใช Anti virus AVG 4. ป ดโปรแกรม Anti Virus ก อน 5. ต ดต งโปรแกรมใหม อ กคร ง

4 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรคท 6 ต ดต งโปรแกรมแล วข น Setup.exe Application Error สาเหต เคร องต ดไวร ส Worm_KLEZ.E แนวทางแก ไข ต องก าจ ดไวร ส จ งจะสามารถท างานต อไปได ป ญหาและอ ปสรรคท 7 Windows ไม สมบ รณ สาเหต เจ าหน าท ผ ด แลระบบต ดต งไม ครบ แนวทางแก ไข ต ดต ง Windowsใหม ป ญหาและอ ปสรรคท 8 ต ดต งโปรแกรม r30 แล ว ต ดต ง r32 ท บ ไม สามารถบ นท กข อม ลเพ มได สาเหต โฟล เดอร BMN และ BMNDB ซ า แนวทางแก ไข Remove Program BMN และลบโฟล เดอร BMN, BMNDB จาก C:\Program Files\BMN และ C:\BMNDB แล วท าการต ดต งใหม ตามข นตอนท 2-3

5 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรคท 9 ต ดต งโปรแกรมแล วข นข อความ Failed to Install 1.) Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine Continue with other components สาเหต 1. Memory ของเคร องท ต งต ากว าค าเร มต นของโปรแกรม SQL Server ม SQL Version อ นๆ อย ในเคร อง แนวทางแก ไข 1.) ตรวจสอบว า Memory ม ความเพ ยงพอต อการใช งานหร อไม (อย างน อย 512 MB) 1.1 ไปท Start > Run พ มพ msconfig คล ก OK

6 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป เล อกแท บ BOOT.INI > Advanced Options คล กเล อกท ช อง /MAXMEM= / คล ก OK 1.4 Restart เคร อง

7 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ) ตรวจสอบว าม การใช งานโปรแกรมท เก ยวข องก บ SQL นอกเหน อจากของกรมฯ หร อไม 2.1 ตรวจสอบว าในเคร อง ม SQL นอกจาก 2000 หร อไม 2.2 ในข นตอนต ดต งให กดป ม Advanced ท หน าจอต ดต ง แล วคล กเล อกเช คบ อก SQL 2000 ป ญหาและอ ปสรรคท 10 พบ Error 40 สาเหต ช อ Server ผ ด

8 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป แนวทางแก ไข ให แก โดยไปท Start > Program > Basic Minimum need > Configuration Editor ให เปล ยน IP จาก เป นช อเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ช อคอมพ วเตอร ด ได ท คล กขวา My Computer > Property จากภาพต วอย าง คอมพ วเตอร เคร องน ช อ IT

9 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป หร อด จากไอคอน SQL Server Service Manager (ช อง Server ค อช อเคร อง) ***หมายเหต หากไม สามารถแก ไขป ญหาได ตามข นตอนข างต นได ให แก ใขตามข นตอนด งต อไปน แนวทางการแก ไข 1. ไปท เมน Start > Setting > Control Panel > Add/remove Program เล อก BMN และ Microsoft Desktop Engine เพ อ Removeโปรแกรม 2. เล อกต ดต งโปรแกรมในช ดต ดต ง โดยไปท โฟลเดอร Support files > MSDB > Setup

10 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป เล อกต ดต งโปรแกรมในช ดต ดต ง โดยไปท โฟลเดอร Support files > BMN > BMN.Setup 4. ต ดต งเฉพาะข นตอนท 1-2 โดยไม ต องลบ โฟลเดอร C:\BMNDB ป ญหาและอ ปสรรค ท 11 ต ดต งโปรแกรมข นข อความว า "The installer has insufficient privileges to access this directory: C:\Program Files\BMN. The installation cannot continue. Log on as administrator or contact you system administrator" สาเหต ผ ลงโปรแกรมไม ม ส ทธ ในการต ดต งโปรแกรม แนวทางแก ไข 1. ให เข าไปใช เคร องในฐานะ Administrator เป นผ ต ดต งโปรแกรม จปฐ. ว ธ การแก ไข (กรณ ท ย งไม ได อน ญาตให ใช ส ทธ ) 1. เป ด My Computer >Tool > Folder Options > View 2. คล กข อความ Use Simple File Sharing ออก แล วคล ก OK

11 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป คล กขวาท My Computer เล อก Manage

12 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป เล อก Local Users and Groups > Users 5. เล อก User ท ใช Login เข าระบบ Windows หร อ คล ก Start แล วด จาก ค าส ง LOG OFF ว าใช ช อ Login อะไร 6. คล กขวาท ช อท Login / Properties

13 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป เล อกแท บ Member Of คล กป ม ADD >Advanced > Find Now > Administrators > OK 10. คล กเล อก Administrators แล วกด OK 11. กด OK อ ก 2 คร ง เพ อป ดหน าต าง 12. Restart เคร องใหม แล วเร มท าการต ดต งอ กคร ง ก จะได Loginในฐานะ Administrator แล วคล กป ม OK เพ อป ดหน าต าง

14 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรคท 12 เคร องท ลงโปแกรมได เก ดอาการแฮงค บ อย หร อบางเคร องน าโปรแกรมมา ลง ย งลงไม ได (เคร องแฮงค ป ดเคร องไม ได ) สาเหต เคร องต ดไวร ส Valid Date แนวทางแก ไข 1. ย ายข อม ลไปย งท ปลอดภ ย 2. Clean เคร อง 3. ลง Anti Virus 4. ย ายข อม ลกล บท เด ม ป ญหาและอ ปสรรคท 13 โปรแกรมไม สามารถเช อมต อก บฐานข อม ลได สาเหต SQL Server ไม ท างาน แนวทางแก ไข คล กขวาไอคอนท แถบสถานะ (Taskbar) เล อก MSSQLServer - Start ป ญหาและอ ปสรรคท 14 ไม สามารถต ดต งโปรแกรม จปฐ. ได ข นข อความ Failed to install 2.) BMN Version 6.0 release 32. Continue with others components? สาเหต 1. ค ณสมบ ต ของเคร อง 2. โปรแกรม Anti Virus Block 3. ต ดต งโปรแกรม จปฐ.ต วเก า แล วลบโปรแกรมออกไม สมบ รณ 4. ระบบปฏ บ ต การเป น Windows XP Service Pack 1 5. Windows ไม สมบ รณ

15 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป แนวทางแก ไข 1.) Download ค ม อการใช โปรแกรมก อนการต ดต ง 2.) Disable โปรแกรม Anti Virus จากน นท าการต ดต งโปรแกรม จปฐ. อ กคร ง หากย งไม ได ให ท าการ Remove โปรแกรม Antivirus ออกจากเคร อง แล วต ดต งโปรแกรมใหม ตามข นตอน 3.) ให ส ารองข อม ลก อน แล วให ท าการถอนโปรแกรมออกตามข นตอนด งน 3.1 โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine 3.2 โปรแกรม BMN 3.3 ฐานข อม ล (BMNDB) 3.4 ท าการต ดต งโปแกรมใหม ตามข นตอน 4.) Update เป น Windows XP Service Pack 2 หากไม สามารถ Update ได ให ลง Windows ใหม 5.) ลง Window ใหม ป ญหาและอ ปสรรคท 15 ต ดต งโปรแกรม จปฐ. v6_r32 แล วข อม ลเก าท ค ย ไว หาย สาเหต ลงฐานข อม ลท บ แนวทางแก ไข แก ไขโดยการเร ยกค นข อม ลเก าท ส ารองไว 1. ไปท Start > Program > Basic Minimum Need > Database Tools 2. คล กป ม เร ยกค นข อม ล แล วใส Password คล ก OK

16 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป เล อกไฟล Backup และคล ก OPEN ป ญหาและอ ปสรรคท 16 คอมพ วเตอร ท เคยต ดต งโปรแกรมและม การบ นท กข อม ลได เม อลบ โปรแกรมแล วไม สามารถลงโปรแกรมได ใหม สาเหต 1. ไม ปฏ บ ต ตามข นตอน 2. ไวร ส Fix Address 3. Remove Program SQL Server ไม สมบ รณ แนวทางแก ไข 1.ให ท าการถอนโปรแกรมออกตามข นตอน 2. เปล ยนเคร อง 3. แก ไขใน Registry Editor โดย Remove SQL Server 2000 ออกจากการลงทะเบ ยนของเคร อง แล วจ งต ดต ง SQL Server ใหม 4. ถ าต ดต ง SQL Serverไม ได ให ส ารองข อม ลท งหมดออกจากเคร อง แล วท าการ Format เคร อง โดยว ธ การ Low Level Format

17 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรคท 17 เก ดป ญหาการต ดต งโปรแกรม r32 สาเหต ช อเซ ฟร เวอร เป นภาษาไทย แนวทางแก ไข เปล ยนช อเซ ฟร เวอร เป นภาษาอ งกฤษ โดยไปท Start > Program > Basic Minimum Need (BMN) > Configuration Tools ป ญหาและอ ปสรรคท 18 ต ดต งโปรแกรมบน Pocket PC ไม เป นภาษาไทย สาเหต ไม ได ต ดต งภาษา แนวทางแก ไข ต ดต งโปรแกรมภาษาไทย

18 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาด านการบ นท ก/แก ไข ป ญหาและอ ปสรรคท 19 บ นท กข อม ลผ ดป ผ ดหม ท าการบ นท กข อม ลเทศบาลในพ นท เขต อบต. สาเหต 1. ไม ได เล อกป พ.ศ. ก อนบ นท ก 2. ไม ได เล อกพ นท ก อนท จะบ นท ก 3. ข อม ลพ นท เทศบาลส งให หล งพ นท อบต. แนวทางแก ไข ส งไฟล ข อม ลมาย งศ นย สารสนเทศ ฯ ป ญหาและอ ปสรรคท 20 ไม สามารถแก ไขบ านเลขท และพ นท สาเหต ทางผ พ ฒนาระบบได Lock ไว ไม ให แก ไข แนวทางแก ไข ใช โปรแกรม r33 ป ญหาและอ ปสรรคท 21 การเพ มพ นท เทศบาล สาเหต ม รายช อพ นท ไม ครบ แนวทางแก ไข เข าค าส ง > ต งค าข อม ลพ นฐาน จากน นเล อก > หม บ าน แล วพ มพ ช อพ นท เพ ม (รห ส ของเทศบาลต องไม ซ าก บท ม อย แล ว)

19 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรคท 22 ด าเน นการป อนข อม ล จปฐ. ท ก 2 คร วเร อน เม อกดเพ มข อม ล จะข นกล อง โต ตอบท กคร ง สาเหต Error ต วช ว ดท 33 เร องส บบ หร ( ถ าตอบ ไม ม ผ ส บบ หร โปรแกรมจะปร บให ผ าน) แนวทางแก ไข ต ดต งโปรแกรม R32 ป ญหาและอ ปสรรคท 23 หม บ านเด ยวก นแบ งก นค ย แบบสอบถามแล ว ไม สามารถรวมข อม ลได สาเหต เป นการบ นท กข อม ลในโปรแกรม R26-31 แนวทางแก ไข ต ดต งโปรแกรม R32 ป ญหาและอ ปสรรคท 24 ค ย แบบสอบถาม จปฐ. ไม ได สาเหต เลขท บ ตรประชาชนผ ด แนวทางแก ไข ค ย ต วเลข แทน ป ญหาและอ ปสรรคท 25 ใช งานโปรแกรมระยะหน ง ต อมาโปรแกรมต ดต อ Serverไม ได 1) ตรวจสอบ SQL Server แล ว ไม ท างาน 2) ป ม Start SQL Serverไม สามารถกดได สาเหต เคร องต ดไวร ส Fix Address แนวทางแก ไข 1. เปล ยนเคร อง 2. ถ าไม เปล ยนเคร อง ให ส ารองข อม ลท งหมดออกจากเคร อง 3. ท าการ Low Level Format

20 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรค ท 26 เม อข อม ลต วช ว ดท 13, 42 ม มากกว า 7 คน โปรแกรมจะไม ร บและปร บ ข อม ลให เป นตกเกณฑ สาเหต การต งว นเวลาของเคร องอาจไม เป นป จจ บ น แนวทางแก ไข 1. ตรวจสอบว นเวลาของเคร องให เป นป จจ บ น โดยการคล กขวาท แถบสถานะด านล างตรง เล อก Adjust Date/Time 2. เปล ยนแบตเตอร เมนบอร ด ต งว นเวลาของเคร องให เป นป จจ บ น แล วคล ก OK 2. เปล ยนแบตเตอร เมนบอร ด

21 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรค ท 27 ตรวจสอบคร วเร อนท ไม สมบ รณ หร อ คร วเร อนท บ นท กซ าไม ได สาเหต ด ข อม ลผ ดป ขณะบ นท กข อม ลในแบบสอบถาม แนวทางแก ไข บ นท กข อม ลให ครบถ วนสมบ รณ ก อนการประมวลผล ป ญหาและอ ปสรรค ท 28 รายงานผลไม ม หม ท ม แต ช อบ าน ช อซ าก นแยกไม ออก สาเหต รายงานเร องรายได ท แสดงเฉพาะช อหม บ านไม แสดงหม ท แนวทางแก ไข ทางผ พ ฒนาระบบก าล งด าเน นการแก ไข ป ญหาและอ ปสรรค ท 29 การบ นท กข อม ลแบบสอบถามเสร จแล วโปรแกรมไม ยอมบ นท กข อม ล สาเหต 1. ม เคร องหมาย, หร อ. 2. ค ย ข อม ลไม ครบ แนวทางแก ไข ท าการแก ไขแบบสอบถามใหม ป ญหาและอ ปสรรค ท 30 การบ นท กข อม ลแบบสอบถามของเขตเทศบาล สาเหต ไม ม ช องกรอกช อซอย แนวทางแก ไข 1. ก าหนดเลขแทนช อซอย เช น ซอยมหาดไทย เป น 01,ซอยแจ งว ฒนะ 7 เป น ใส เคร องหมาย - และเลขท ก าหนด ต อท ายบ านเลขท เช น 1-01,10/2-02

22 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป การน าเข า/ส งออก ป ญหาและอ ปสรรค ท 31 น าเข าทะเบ ยนรายช อไม ได ข นข อความว า ร ปแบบข อม ลไม ถ กต อง สาเหต เคร องต ดไวร ส แนวทางแก ไข 1. Remove โปรแกรม Microsoft.Net Framework จากน นให ต ดต งโปรแกรม Microsoft.Net Framework 2.0 ใหม จากช ดต ดต ง โฟลเดอร Supports File\BMN\DotnetFX\DotnetFX.exe 3. ส งออก จปฐ.1 จากเคร องท น าเข าพ นท ได แล วน าเข าเคร องท น าเข าพ นท ไม ได โดยไม ต องบ นท ก ข อม ล ป ญหาและอ ปสรรค ท 32 น าเข าข อม ลพ นท ไม ได สาเหต 1. เคร องท ใช ไม ม MS Access 2. เคร องม MS Office ไม สมบ รณ แนวทางแก ไข 1. ต ดต งช ด MS Office ให สมบ รณ 2. บ นท กในข อม ลในเคร องท น าเข าได หม ละ 1 คร วเร อน แล วส งออกข อม ล เพ อมาน าเข าเคร อง ท น าพ นท ไม ได ป ญหาและอ ปสรรค ท 33 น าเข าช อหม บ านแล ว ไม ข นช อหม บ าน สาเหต ทะเบ ยนรายช อหม บ านท ใช ไม ม รายช อหม บ านน นอย แนวทางแก ไข เข าไปเพ มรายช อหม บ านในค าส ง ต งค าข อม ลพ นฐาน จากน นเล อก หม บ าน แล ว พ มพ เพ มรายช อหม บ านท ย งไม ม ป ญหาและอ ปสรรค ท 34 ไม สามารถน าเข าข อม ลพ นท หม บ าน สาเหต โปรแกรม Anti Virus Block แนวทางแก ไข ให ท าการ Disable โปรแกรม Antivirus ก อน ถ าไม ได ให ถอนโปรแกรม Anti Virus จากน นให น าเข าฐานข อม ลอ กคร ง

23 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรค ท 35 Windows Vista น าเข าพ นท แล ว ต วอ กษรไม แสดงภาษาไทย สาเหต Windows Vista ย งไม รองร บภาษาไทยเต มร ปแบบ แนวทางแก ไข 1. ไม ควรใช Windows Vista 2. ว ธ ต งค าเมน ภาษาไทย ของ Windows Vista คล กขวาท Desktop > Personalize > Window Color and Appearance > Open classic appearance properties color potions > เล อก Windows Vista Basic > กดป ม Advanced -> popup "Advanced Appearance" ท Item เล อก "Menu" และท Font เล อก "Leelawadee" ป ญหาและอ ปสรรค ท 36 ช อพ นท ไม เป นภาษาไทย สาเหต ไม ได ต ง Regional and Language ของ Windows ให เป นไทย แนวทางแก ไข 1. ใส แผ น Windows 2. เข า Start > Settings > Control Panel > Regional and Language

24 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป เล อกแท บ Advanced > ห วข อ Select a language เล อก Thai > คล ก OK ป ญหาและอ ปสรรค ท 37 พบ Error การน าเข าข อม ลจาก Pocket PC สาเหต กรณ ท ข อม ลม ส ญล กษณ ท ผ ดจากร ปแบบท ก าหนด แนวทางแก ไข 1. ค ย ข อม ลท งหมดให เสร จ 2. ต ดต งโปรแกรม R33 3. น าเข าข อม ล

25 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรค ท 38 เก ดข อผ ดพลาดไม สามารถท าการส งข อม ลได สาเหต ไม สามารถส งออกข อม ลได เพราะไฟล ม ขนาดใหญ แนวทางแก ไข 1. ส ารองข อม ล ก อนการต ดต งโปรแกรมช ดปร บปร ง 2. ใช r33 (ช ดปร บปร ง) ในการส งออกข อม ล 3. บ นท กข อม ลใน r32 ให เสร จก อน แล ว Update โปรแกรม r33 เพ อส งออกข อม ล ป ญหาและอ ปสรรค ท 39 ส งออกข อม ลเป นรายจ งหว ดไม ได ได เฉพาะระด บอ าเภอ สาเหต ไม สามารถส ารองข อม ลจ งหว ดได แนวทางแก ไข ใช โปรแกรม R33 ป ญหาและอ ปสรรค ท 40 ส งออก\น าเข าข อม ลช ามาก ( คร วเร อน ใช เวลาประมาณ 20 นาท ) และไฟล ท ส งออกม ขนาดใหญ สาเหต ไฟล ข อม ลค างอย ใน Bmn.log เพ มข นเป นเท าต ว แนวทางแก ไข ใช โปรแกรม R33 ป ญหาและอ ปสรรค ท 41 ข อม ลท ส งออกจาก R31 น าเข า R32 จ านวนคร วเร อน ไม ตรงก บจ านวนท เคยม อย ในระบบ สาเหต 1. โปรแกรมไม สมบ รณ 2. ค ย ข อม ลผ ด แนวทางแก ไข ใช โปรแกรม R33

26 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรค ท 42 พบ Error ขณะท าการส งออกข อม ลจากโปรแกรม R27-31 สาเหต โปรแกรมย งไม สมบ รณ แนวทางแก ไข ต ดต งโปรแกรม R32 จากน นท าการส ารองข อม ลเม อเข าโปรแกรมคร งแรก ป ญหาและอ ปสรรค ท 43 เคร องคอมพ วเตอร ไม สามารถออกรายงาน จปฐ. ได สาเหต ไม ได ต ดต งเคร องพ มพ แนวทางแก ไข 1. ต ดต งเคร องปร นโดยไปท Start > Setting > Printer and Fax 2. คล ก Add Printer เพ อท าการต ดต งเคร องพ มพ

27 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรค ท 44 น าเข าข อม ลจาก r30 มาน าเข า r32 สาเหต ฐานข อม ลไม รองร บ แนวทางแก ไข 1. ค ย ข อม ลใหม ท งหมด 2. เปล ยนเคร องน าเข าข อม ล ป ญหาและอ ปสรรค ท 45 ส งออกข อม ลเป น Bak ไม เป น Zip สาเหต ม เคร องหมายจ ลภาคมากกว า 1 จ ด แนวทางแก ไข เปล ยนช อต อท ายนามสก ลจาก.bak เป น.zip ป ญหาและอ ปสรรค ท 46 ไม สามารถเข าโปรแกรมได ส งออกข อม ลไม ได ส ารองข อม ลไม ได สาเหต 1. เก ดความเส ยหายของโปรแกรม BMN 2. ต ดไวร ส 3. Anti Virus ป ดการท างานของ.NET Framework เช น AVG แนวทางแก ไข 1. ก าจ ดไวร ส 2. ถอดโปรแกรม Anti Virus 3. Copy ฐานข อม ล BMNDB 4. ถอดโปรแกรม SQL,BMN และ BMNDB 5. ต ดต งโปรแกรมใหม 6. น าฐานข อม ล BMNDB ท Copy ไว มาวางท เด ม

28 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป การต ดต งโปรแกรม จปฐ. 1.1 การต ดต ง (Installation) การต ดต งโปรแกรม จปฐ. ท พ ฒนาใหม น จ าเป นต องท าตามล าด บข นตอน ท กประการ ม 3 ข นตอน ได แก 1.) ต ดต ง ระบบจ ดการฐานข อม ล 2.) ต ดต ง โปรแกรม จปฐ. 3.) ต ดต ง ต ดต งฐานข อม ลเร มต น การต ดต งข นตอนท 1 ป นการต ดต งระบบจ ดการฐานข อม ล (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine) ข อ ส าค ญ ของการต ดต งในข นตอนน ค อ จะต องท าการ Restart windows ท งน เพ อให ระบบท ท าการ ต ดต งไปแล วน น เร มท างาน แถบความค บหน าแสดงสถานะ การต ดต งระบบจ ดการฐานข อม ล โปรแกรมจะแสดงหน าต างเพ อย นย นให ท าการ Restart เคร อง ให คล กป ม Yes ถ าหากไม ปรากฎหน าต าง ตามภาพด านบน ระบบจะป ดหน าต างโดยอ ตโนม ต จากน นให ท าการ Restart ระบบ Windows ใหม เม อเคร องคอมพ วเตอร เป ดระบบ Windows ข นมาใหม จะท าการส งให ระบบจ ดการ ฐานข อม ล (SQL Server Service Manager) ท างานโดยอ ตโนม ต ให ส งเกตท แถบสถานะด านล าง (taskbar)

29 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป จะปรากฎไอคอน ตามร ป โดยม ล กศรแสดงสถานะเป นส เข ยว จบข นตอนท 1 ถ าไม ปรากฎไอคอนตามร ป ให ท าการต ดต งข นตอนท 1 ซ าอ กคร ง ในส วนของการต ดต งข นตอนท 1.) Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine ถ าหากใน เคร องคอมพ วเตอร ท ท าการต ดต งเคยต ดต งข นตอนน ไปแล ว ไม จ าเป นต องต ดต งในข นตอนน อ ก ** ส าหร บเคร องท ไม เคยต ดต งโปรแกรม Microsoft.Net Framework จะม ข นตอน เพ มข นอ ก 1 ข นตอน ค อ การต ดต งโปรแกรม Microsoft.NET Framework 2.0 ซ งข นตอนน จะใช เวลาในการต ดต งพอสมควร เม อต ดต งแล วจะต อง Restart Windows ใหม อ กคร ง การต ดต งข นตอนท 2 ข นตอนน เป นการต ดต งโปรแกรม จปฐ. เวอร ช นใหม ให ด าเน นการตามข นตอนด งน คล กป ม Next ให เล อกท Everyone กรณ ท ระบบ WINDOWS ก าหนดผ ใช ไว หลาย USER ถ าม USER เด ยว ให เล อก Just Me แล วคล กป ม Next

30 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป คล กป ม Next เพ อย นย นการต ดต ง ระบบท าการต ดต ง เม อจบข นตอนของการต ดต งแล ว จะม หน าต างรายงานให ทราบว า การต ดต ง เสร จสมบ รณ แล ว ให คล กป ม CLOSE

31 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป การต ดต งข นตอนท 3 เป นการต ดต งฐานข อม ล ลงในเคร องคอมพ วเตอร โดยเป นล กษณะของการท าให เคร อง คอมพ วเตอร ของท าน จ าลองสถานะเป นเคร อง Server หร อ การเร ยกใช ฐานข อม ลจากเคร อง Serverใน กรณ ท ต องการต ดต งเป นแบบ ใช งานเคร องเด ยว (Stand alone) ซ งผ ใช ม หน าท ท าเฉพาะคล กป ม ต ดต งเท าน น หน าจอหร อหน าต างน เป นข นตอน การต ดต งฐานข อม ล ผ ใช ไม ต องแก ไขรายการใด ๆ ท งส น ให คล กท ป ม ต ดต ง ได ท นท เม อคล กป มต ดต งแล ว จะปรากฎข อความ แสดงสถานการณ ต ดต งฐานข อม ล ให รอจนกว าจะปรากฎหน าต างรายงาน ผล ว าการต ดต งฐานข อม ลเร มต น เสร จ สมบ รณ ตามภาพและเม อต ดต งระบบเสร จก ให คล กท ป ม OK หากม Error หล งจากการกดป มต ดต งข นมาตามร ปด านล าง แสดงว าในเคร องคอมพ วเตอร ม ไฟล ข อม ลตามท Error แจ งมาอย

32 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป การต ดต ง โปรแกรม Microsoft.NET Framework 2.0 เล อกโฟลเดอร Support File > BMN > dotnetfx > dotnetfx แสดงสถานะเร มต น การต ดต ง Microsoft.NET Framework 2.0 หน าจอแรกข นตอนการต ดต งให คล กป ม Next หน าจอต อมาจะเป นการก าหนดให ผ ใช ยอมร บเง อนไข ข อตกลงในการใช โปรแกรม ให น าเมาส คล กในช องส เหล ยมหน าข อความ I accept the terms ฯ จากน นให คล กป ม Install

33 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป หน าจอแสดงการต งค าส าหร บการต ดต ง หน าจอแสดงสถานะการต ดต ง เม อต ดต งเสร จสมบ รณ แล วจะแสดงหน าจอ แสดงข อความรายงานการต ดต งเสร จสมบ รณ ให คล กป ม Finish

34 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป การถอนโปรแกรม 2.1 ถอนโปรแกรม จปฐ. เม อผ ใช ต องการถอนโปรแกรมออกจากระบบ ไม ว ากรณ ใด ๆ ซ งอาจต องการต ดต ง โปรแกรมใหม เม อม ป ญหา หร ออ พเดทโปรแกรมใหม ประเด นส าค ญก อนท จะถอนโปรแกรมออก ก ค อ ควรจะส ารองข อม ลไว ก อน และข นตอนของการถอนโปรแกรม จปฐ. น จะต องท าตามล าด บ ข นตอน เน องจากระบบจะม บางส วนท เป ดท างานอย โดยท ผ ใช ไม สามารถทราบได หากท าการถอน โปรแกรมโดยไม ถ กข นตอน จะท าให การถอนโปรแกรมไม สมบ รณ ข นตอนการถอนโปรแกรมจะต องถอนโปรแกรม 3 โปรแกรม ด งน 1. โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine 2. โปรแกรม BMN 3. ฐานข อม ล (BMNDB) ข นตอนการถอนโปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine และ โปรแกรม BMN 1. ไปท Start > Setting และ Control Panel 1 ไปท Control Panel 3 ไปท ADD or REMOVE PROGRAMES

35 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป คล กเล อกโปรแกรม Microsoft SQL Server Desktop 5 คล กป ม REMOVE 6 คล กป ม YES เพ อย นย นการถอนโปรแกรมออก โปรแกรมแสดงสถานะ การถอนการต ดต งโปรแกรม ให รอส กคร โปรแกรมจะกล บท หน าจอ ADD OR REMOVE ก จบข นตอนการ ถอนโปรแกรม Microsoft SQL Server Desktop Engine ส าหร บการถอนโปรแกรม BMN ก ด าเน นการเช นเด ยวก น ส วนการถอน ฐานข อม ลน น ก เป นการ ลบเหม อนการลบไฟล ท วไป โดยไปท จ ดเก บฐานข อม ล ปกต จะอย ท C:\BMNDB

36 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ถอนโปรแกรม Microsoft.NET Framework 2.0 ข นตอนการ Remove Program Microsoft.NET Framework ไปท Start > Setting และ Control Panel 1 ไปท Control Panel 3 ไปท ADD or REMOVE PROGRAMES 3.3 การส ารองข อม ล คล กเล อกโปรแกรม Microsoft SQL Server Desktop Engine คล กป ม REMOVE

37 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ข นตอนการส ารองข อม ล เล อกค าส ง เคร องม อ จากเมน บาร (Menu Bar) จะปรากฎรายการค าส ง 3 รายการ ตามภาพ เล อกค าส ง เคร องม อการส ารองข อม ล/เร ยกค นข อม ล 1 เล อกค าส งเคร องม อ 2 เล อกค าส งส ารอง/เร ยกค น ข อม ล 4 เล อกไดร ฟหร อโฟลเดอร ท จะเก บแฟ มท ต งช อแฟ มท จะส ารอง 5 คล กป ม SAVE 6

38 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป คล กป ม OK จบข นตอนการส ารองข อม ล แฟ มท ส ารองไว จะม นามสก ล.BAK และช อแฟ มเป นไปตามท ต งช อไว ซ งจะจ ดเก บข อม ล ท งหมดท ได บ นท กไว ณ ว นท ส ารองข อม ล 4. การเร ยกค นข อม ล การเร ยกค นข อม ลท ส ารองข อม ล การเร ยนค นข อม ลจะสามารถท าได ต อเม อม การส ารองข อม ลไว ก อนหน าเท าน น ในการเร ยนค น ข อม ลกรณ ท ไม เคยส ารองไว ระบบจะเร ยนค นข อม ลเร มต นมาให ซ งจะไม ม ข อม ลท เคยบ นท กไว แล ว ปกต จะจ ดเก บไว ในช ดต ดต ง โฟลเดอร DatabaseSetup > DataBase ข นตอนการเร ยกค นข อม ล ข นตอนการเร ยกค นข อม ล จะม ข นตอนคล ายก บการส ารองข อม ล ม ข นตอนด งน ไปท ป ม Start > Programs > Basix Minimun Need (BMN) > Database Tools 1 เล อกค าส ง Database Tools

39 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป คล กป ม เร ยกค น โปรแกรมจะให กรอกรห สผ าน ก อนท จะค นสภาพข อม ล ใส รห สผ าน ค อ bmnrestore 4 เล อกแฟ มท จะเร ยกค นข อม ลต องเป นไฟล นามสก ล.bak คล กป ม OPEN 5

40 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป คล กป ม OK เพ อจบข นตอนการเร ยกค นข อม ล 5. การย ายฐานข อม ล การย ายฐานข อม ล หร อ การ Copy Database 1. ก อนการ Copy โฟลเดอร BMNDB ให ท าการ Stop SQL Server ก อน โดยการคล กท ไอคอนตรงแถบสถานะด านล าง (Taskbar) จากน นเล อก MSSQLServer - Stop 2. คล กขวาโฟลเดอร BMNDB เพ อท าการ Copy ไปเก บไว ย งท ปลอดภ ย

41 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป หล งจากท ม การ Copy ฐานข อม ลไปเก บไว ย งท ปลอดภ ยแล ว และท าการต ดต งโปรแกรม ตามข นตอน ให ลบโฟลเดอร C:\BMNDB ท ต ดต งในฐานข อม ลล าส ดออก แล วค อยน า โฟลเดอร ท ได Copy ไว น นมาวางแทนท ใน C:\ *** หมายเหต การย ายโฟลเดอร ฐานข อม ลจะต องเป นช อ BMNDB เท าน น หากม การเปล ยนช อใน ขณะท ท าการย าย ก ให เปล ยนช อกล บมาเป นโฟลเดอร ของฐานข อม ลเด ม และจะต องเป นฐานข อม ลท ม รห สเด ยวก นและตรงก บร นของโปรแกรม ว ธ การด รห สฐานข อม ล 1. เล อกเมน ช วยเหล อ แล วเล อกท เก ยวก บ 2. จะแสดงข อม ลเก ยวก บโปรแกรม ร นของโปรแกรม รห สของโปรแกรม และรห สของ ฐานข อม ล 3. โปรแกรมจปฐ. V.6 ร นต าง ๆ และรห ส Database - รห ส 26 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 27 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 28 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 29 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 30 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 31 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 32 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 33 ใช รห สฐานข อม ล

โปรแกรมระบบคล งข อม ลโรคไม ต ดต อเร อร ง จ งหว ดนครสวรรค

โปรแกรมระบบคล งข อม ลโรคไม ต ดต อเร อร ง จ งหว ดนครสวรรค ค ม อกำรใช งำน โปรแกรมระบบคล งข อม ลโรคไม ต ดต อเร อร ง จ งหว ดนครสวรรค โปรแกรมนำเข ำและส งออกข อม ลโรคไม ต ดต อเร อร ง (Chronic Link) เวปไซต ระบบคล งข อม ลโรคไม ต ดต อเร อร ง จ งหว ดนครสวรรค จ ดทำโดย

More information

Navtech Vehicle Tracking System

Navtech Vehicle Tracking System Navtech Vehicle Tracking System ค าน า ค ม อการใช งานน เป นค ม อส าหร บอธ บายการใช งานโปรแกรม Utica Map และ Utica Report ซ งเป นโปรแกรมหล กใน การใช งานเพ อว เคราะห ข อม ลท ได จากอ ปกรณ ท ต ดต งบนยานพาหนะ

More information

โปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ลความจ าเป นพ นฐาน (จปฐ.) และข อม ลพ นฐาน ป 2558 โปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ลพ นฐานระด บหม บ าน (กชช.

โปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ลความจ าเป นพ นฐาน (จปฐ.) และข อม ลพ นฐาน ป 2558 โปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ลพ นฐานระด บหม บ าน (กชช. โปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ลความจ าเป นพ นฐาน (จปฐ.) และข อม ลพ นฐาน ป 2558 โปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ลพ นฐานระด บหม บ าน (กชช. 2ค) ป 2558 คณะผ พ ฒนาโปรแกรม ผ ช วยศาสตราจารย บ ญส ง ว ฒนก จ มหาว ทยาล

More information

โปรแกรมประมวลผลเวลาท างาน TIME ATTENDANCE FOR WINDOWS VERSION 9.0

โปรแกรมประมวลผลเวลาท างาน TIME ATTENDANCE FOR WINDOWS VERSION 9.0 โปรแกรมประมวลผลเวลาท างาน TIME ATTENDANCE FOR WINDOWS VERSION 9.0 TANABUTR CO.,LTD. 931 Rama1 Rd., Patumwan Bangkok 10330 TEL. (02)2162901-5, (02)2160318-21 FAX. (02)216-2909 E-Mail : tanabutr@loxinfo.co.th

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

TAKIS ค ม อการใช งานโปรแกรมล กข าย Tak Information System ระบบเช อมโยงข อม ลส ขภาพด วยเทคโนโลย สารสนเทศ. Client User Manual

TAKIS ค ม อการใช งานโปรแกรมล กข าย Tak Information System ระบบเช อมโยงข อม ลส ขภาพด วยเทคโนโลย สารสนเทศ. Client User Manual ค ม อการใช งานโปรแกรมล กข าย Tak Information System ระบบเช อมโยงข อม ลส ขภาพด วยเทคโนโลย สารสนเทศ Client User Manual Document Version: 1.1.5 Released Date: Apr 28, 2013 Template version 1.0.0 Document

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบคล งข อม ลเบาหวานและความด นโลห ตส งระด บจ งหว ด จ งหว ดป ตตาน

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบคล งข อม ลเบาหวานและความด นโลห ตส งระด บจ งหว ด จ งหว ดป ตตาน ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบคล งข อม ลเบาหวานและความด นโลห ตส งระด บจ งหว ด จ งหว ดป ตตาน จ ดทาโดย สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดป ตตาน คาน า โปรแกรมระบบคล งข อม ลโรคเบาหวานและความด นโลห ตส งระด บจ งหว ด เป นโปรแกรมท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ สารบ ญ การเข าส ระบบ...1 การเปล ยน PASSWORD...3 ส วนประกอบของระบบ...4

More information

COPY WRITE BY @ CENTURY MIEN (THAILAND) CO.,LTD

COPY WRITE BY @ CENTURY MIEN (THAILAND) CO.,LTD 1 e Clocking ค ม อการใช งานโปรแกรม 2 บทนา คาช แจง บร ษ ท เซ นจ ร ม น (ประเทศไทย) จาก ด เจ าของผล ตภ ณฑ ตราส นค า HIP ขอสงวนส ทธ ในการไม อน ญาต ให หน วยงานหร อบ คคลใดท ไม ได ร บอน ญาตทาสาเนา ถอดรห ส แปลค

More information

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1. จ ดประสงค ให ผ เร ยนสามารถ 1.1 ต ดต งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1.2 ถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 2. แนวค ด โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 (Microsoft

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

Download จากเว บไซต ของกล มพ ฒนาระบบบ ญช คอมพ วเตอร

Download จากเว บไซต ของกล มพ ฒนาระบบบ ญช คอมพ วเตอร การน าข อม ลเข าส โปรแกรม ACL เพ อตรวจสอบด วยระบบตรวจสอบบ ญช สหกรณ เช งล ก (CATs) ส าหร บสหกรณ ท ใช โปรแกรมระบบบ ญช แยกประเภท Version 2 (Web Edition) *************************************** โปรแกรมระบบบ

More information

บทท 1. การต ดต ง AppServ 2.5.10

บทท 1. การต ดต ง AppServ 2.5.10 1 บทท 1 การต ดต ง AppServ 2.5.10 โปรแกรม AppServ win32 2.5.10 เพ อให ผ ศ กษาเข าใจกระบวนการต ดต งแอปพล เคช นเซ ฟเวอร (AppServ) ซ งระบบโปรแกรมท ผ พ ฒนาได ใช ฐานข อม ล MySQL และใช งานร วมก บ PHP ในส วนของ

More information

ระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. OBEC

ระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. OBEC บทนา ระบบห องสม ดอ ตโนม ต เป นปรากฏการณ อย างหน งในย คสารสนเทศท เป นการรวมต วก นระหว าง ระบบงานห องสม ดก บเทคโนโลย สารสนเทศ โดยเฉพาะอย างย งเว บเทคโนโลย ท พ ฒนาร ปแบบในการเข าถ ง ข อม ลให สะดวกและง าย

More information

สารบ ญ การจ ดเตร ยมเคร องก อนใช งาน

สารบ ญ การจ ดเตร ยมเคร องก อนใช งาน สารบ ญ การจ ดเตร ยมเคร องก อนใช งาน 1 ข นตอนการเข าใช ระบบ 5 ว ธ การบ นท กข อม ล 8 ว ธ การค นหาข อม ล 11 ว ธ การแก ไข/ลบข อม ล 17 การเปล ยนรห สผ าน 19 การต งค าส วนบ คคล 24 ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศเพ

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

ใบความร ท 1 หน วยท 1 รายว ชา โปรแกรมประมวลผลค าประย กต คาบท 1-2 ช อเร อง แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 2 ช วโมง

ใบความร ท 1 หน วยท 1 รายว ชา โปรแกรมประมวลผลค าประย กต คาบท 1-2 ช อเร อง แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 2 ช วโมง ใบความร ท 1 หน วยท 1 รายว ชา โปรแกรมประมวลผลค าประย กต คาบท 1-2 ช อเร อง แนะน าโปรแกรม Microsoft Word จ านวน 2 ช วโมง 1 สมรรถนะท พ งประสงค รายการสอน 1.น กศ กษาสามารถบอกค ณล กษณะการท างานของ โปรแกรม Microsoft

More information

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส ว นท เข ยน 22/05/2555 ร น Enterprise สารบ ญ สารบ ญ... 2 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 แนะน าโปรแกรม... 4 ค ณสมบ ต ของระบบ...

More information

การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส

การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร HIVQUAL-T ในการว ดผลการปฏ บ ต งานการด แลผ ต ดเช อเอชไอว และผ ป วยเอดส ข อม ลเบ องต นของ HIVQUAL-T โปรแกรม HIVQUAL-T ได ร บการพ ฒนาบนฐานโปรแกรม Microsoft Access ซ งสามารถท างานได

More information

ค ม อผ ด แลระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) : ระด บคณะ

ค ม อผ ด แลระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) : ระด บคณะ ค ม อผ ด แลระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา () : ระด บคณะ โดย สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ค ม อฉบ บน ม ไว สาหร บ # ผ ด แลระบบระด บคณะ @ 2005 CITCOMS Innovation Center, Naresuan

More information

การใช งาน Google Drive

การใช งาน Google Drive การใช งาน Google Drive เร ยบเร ยงข อม ลโดย นายประจ กษ ป ณยว จน พรก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ หน วยเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 239 ถ.ห วยแก ว ต.ส เทพ อ.เม อง

More information

ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)

ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา () ค ม อฉบ บน ม ไว สาหร บ # ผ ด แลระบบระด บคณะ @ 2005 CITCOMS Innovation Center, Naresuan University 99 Mue 9, Phitsanulok-Nakornsawarn

More information

Advance Planning and Scheduling

Advance Planning and Scheduling สารบ ญ เน อหา หน า Introduction Advance Planning and Scheduling. 1 เร มต นโปรแกรม Q Soft APS. - Operating Environment Requirement 2 - การต ดต งโปรแกรม Q Soft Advance Planning and Scheduling (APS) 3 - การเข

More information

ค ม อผ ใช ระบบ ระบบบร หารงานเอกสาร SmartDoc บทน า

ค ม อผ ใช ระบบ ระบบบร หารงานเอกสาร SmartDoc บทน า บทน า SmartDoc เป นโปรแกรมจ ดเก บ และค นหาเอกสาร ท ม ค ณล กษณะเด นค อ การใช งานท ง ายและส อความหมาย ต างๆ ก บผ ใช งานด วยร ปภาพ ท าให ผ ใช ไม ต องจดจ าค าส งต างๆ เน องจากภาพท เห นจะส อความหมายของงานท

More information

แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส

แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส แบบประเม นการเร ยนร บทท 2 เร อง ระบบปฏ บ ต การว นโดวส ตอนท 1 จงเต มคาลงในช องว างเพ อให ประโยคสมบ รณ 1....เป นป มท ใช ย อขยาย และป ดหน าต างของโปรแกรม 2....เป นส วนท รวบรวมคาส งต างๆ สาหร บใช งานในโปรแกรม

More information

สารบ ญ เน อหา หนา 1.2. ระบบปฏ บ ต การ... 5 2. การต ดต งซอฟแวร... 6 3. การกาหนดค าเพ อเร มต นท งานโปรแกรม... 8 4.1. การจ ดการผ ใช...

สารบ ญ เน อหา หนา 1.2. ระบบปฏ บ ต การ... 5 2. การต ดต งซอฟแวร... 6 3. การกาหนดค าเพ อเร มต นท งานโปรแกรม... 8 4.1. การจ ดการผ ใช... www.jrkowa.com สารบ ญ 2 เน อหา หนา 1.ความต องการของระบบ... 5 1.1ความต องการ Hardware... 5 1.2. ระบบปฏ บ ต การ... 5 2. การต ดต งซอฟแวร... 6 2.1. การต ดต ง.netframework 1.1... 6 2.2 การต ดต งโปรแกรม HIP

More information

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2. ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว

More information