ป ญหาด านการต ดต งโปรแกรม

Size: px
Start display at page:

Download "ป ญหาด านการต ดต งโปรแกรม"

Transcription

1 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาด านการต ดต งโปรแกรม ป ญหาและอ ปสรรคท 1 การต ดต งข อม ลเร มต นล มเหลว Cannot create file 'C:\BMN\BMN_Data.MDF' because it already exists. CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created, Check previous errors. BMN Setup 'An error occurred attempting to install BMN' สาเหต 1. ม ฐานข อม ลเด มอย ในเคร อง โปรแกรมไม ยอมให ท บโฟลเดอร BMNDB 2. การต ดต ง SQL Server ไม ผ าน 3. SQL Server ย งไม ท างาน แล วไปท าการต ดต งข นตอนต อไป แนวทางแก ไข 1. ลบโฟลเดอร BMNDB ออกจาก C:\ BMNDB แล วท าการต ดต ง เฉพาะฐานข อม ลใหม ในช ดต ดต ง โฟลเดอร SupportFiles\DataBaseSetup\Setup.exe 2. ว ธ การแก ไข ให ลบไฟล ตามข นตอน ค อ 2.1 Remove โปรแกรม BMN, Microsoft SQL server Desktop engine 2.2 ลบโฟล เดอร C:\Program Files\Microsoft SQL server 2.3 ลบโฟล เดอร C:\BMNDB 2.4 ท าการต ดต งโปรแกรมใหม 3. ให ท าการ Start SQL Server โดย 3.1 ด บเบ ลคล กไอคอนท แถบสถานะ (Taskbar) แล วคล กป ม

2 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป หร อ คล กขวาไอคอนท แถบสถานะ (Taskbar) เล อก MSSQLServer - Start ป ญหาและอ ปสรรคท 2 Error BMN' This setup requires the.net Framework version Pleas install the.net Framework and run this setup again. The.NET Framework can be obtained from the web Would you like to do this now สาเหต ไม ม โปรแกรม Microsoft.Net Framework 2.0 แนวทางแก ไข ต ดต งโปรแกรม Microsoft.Net Framework 2.0 จากช ดต ดต ง ในโฟลเดอร SupportFiles\BMN\DotnetFX\DotnetFX.exe ป ญหาและอ ปสรรคท 3 Uninstall Program Microsoft SQL Server Desktop Engine จากเคร อง คอมพ วเตอร ไม ได สาเหต เก ดจากไฟล ของ SQL Server ม ป ญหา แนวทางแก ไข ไปท Start > Run พ มพ Regsve32.EXE SQLDMO.DLL คล ก OK

3 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรคท 4 Error Login Expired สาเหต SQL Server ไม ท างาน แนวทางแก ไข 1. Refresh Services โดยด บเบ ลคล กไอคอนท แถบสถานะ (Taskbar) 2. Restart เคร อง ป ญหาและอ ปสรรคท 5 ต ดต งโปรแกรมแล ว ข นหน าจอส ฟ า สาเหต Software ต ดไวร ส แนวทางแก ไข 1. เคร องต องปราศจากไวร ส 2. ดาวน โหลดโปรแกรมแล วบ นท กลงแผ น CD\DVD 3. ไม ใช Anti virus AVG 4. ป ดโปรแกรม Anti Virus ก อน 5. ต ดต งโปรแกรมใหม อ กคร ง

4 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรคท 6 ต ดต งโปรแกรมแล วข น Setup.exe Application Error สาเหต เคร องต ดไวร ส Worm_KLEZ.E แนวทางแก ไข ต องก าจ ดไวร ส จ งจะสามารถท างานต อไปได ป ญหาและอ ปสรรคท 7 Windows ไม สมบ รณ สาเหต เจ าหน าท ผ ด แลระบบต ดต งไม ครบ แนวทางแก ไข ต ดต ง Windowsใหม ป ญหาและอ ปสรรคท 8 ต ดต งโปรแกรม r30 แล ว ต ดต ง r32 ท บ ไม สามารถบ นท กข อม ลเพ มได สาเหต โฟล เดอร BMN และ BMNDB ซ า แนวทางแก ไข Remove Program BMN และลบโฟล เดอร BMN, BMNDB จาก C:\Program Files\BMN และ C:\BMNDB แล วท าการต ดต งใหม ตามข นตอนท 2-3

5 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรคท 9 ต ดต งโปรแกรมแล วข นข อความ Failed to Install 1.) Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine Continue with other components สาเหต 1. Memory ของเคร องท ต งต ากว าค าเร มต นของโปรแกรม SQL Server ม SQL Version อ นๆ อย ในเคร อง แนวทางแก ไข 1.) ตรวจสอบว า Memory ม ความเพ ยงพอต อการใช งานหร อไม (อย างน อย 512 MB) 1.1 ไปท Start > Run พ มพ msconfig คล ก OK

6 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป เล อกแท บ BOOT.INI > Advanced Options คล กเล อกท ช อง /MAXMEM= / คล ก OK 1.4 Restart เคร อง

7 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ) ตรวจสอบว าม การใช งานโปรแกรมท เก ยวข องก บ SQL นอกเหน อจากของกรมฯ หร อไม 2.1 ตรวจสอบว าในเคร อง ม SQL นอกจาก 2000 หร อไม 2.2 ในข นตอนต ดต งให กดป ม Advanced ท หน าจอต ดต ง แล วคล กเล อกเช คบ อก SQL 2000 ป ญหาและอ ปสรรคท 10 พบ Error 40 สาเหต ช อ Server ผ ด

8 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป แนวทางแก ไข ให แก โดยไปท Start > Program > Basic Minimum need > Configuration Editor ให เปล ยน IP จาก เป นช อเคร องคอมพ วเตอร ท ใช ช อคอมพ วเตอร ด ได ท คล กขวา My Computer > Property จากภาพต วอย าง คอมพ วเตอร เคร องน ช อ IT

9 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป หร อด จากไอคอน SQL Server Service Manager (ช อง Server ค อช อเคร อง) ***หมายเหต หากไม สามารถแก ไขป ญหาได ตามข นตอนข างต นได ให แก ใขตามข นตอนด งต อไปน แนวทางการแก ไข 1. ไปท เมน Start > Setting > Control Panel > Add/remove Program เล อก BMN และ Microsoft Desktop Engine เพ อ Removeโปรแกรม 2. เล อกต ดต งโปรแกรมในช ดต ดต ง โดยไปท โฟลเดอร Support files > MSDB > Setup

10 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป เล อกต ดต งโปรแกรมในช ดต ดต ง โดยไปท โฟลเดอร Support files > BMN > BMN.Setup 4. ต ดต งเฉพาะข นตอนท 1-2 โดยไม ต องลบ โฟลเดอร C:\BMNDB ป ญหาและอ ปสรรค ท 11 ต ดต งโปรแกรมข นข อความว า "The installer has insufficient privileges to access this directory: C:\Program Files\BMN. The installation cannot continue. Log on as administrator or contact you system administrator" สาเหต ผ ลงโปรแกรมไม ม ส ทธ ในการต ดต งโปรแกรม แนวทางแก ไข 1. ให เข าไปใช เคร องในฐานะ Administrator เป นผ ต ดต งโปรแกรม จปฐ. ว ธ การแก ไข (กรณ ท ย งไม ได อน ญาตให ใช ส ทธ ) 1. เป ด My Computer >Tool > Folder Options > View 2. คล กข อความ Use Simple File Sharing ออก แล วคล ก OK

11 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป คล กขวาท My Computer เล อก Manage

12 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป เล อก Local Users and Groups > Users 5. เล อก User ท ใช Login เข าระบบ Windows หร อ คล ก Start แล วด จาก ค าส ง LOG OFF ว าใช ช อ Login อะไร 6. คล กขวาท ช อท Login / Properties

13 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป เล อกแท บ Member Of คล กป ม ADD >Advanced > Find Now > Administrators > OK 10. คล กเล อก Administrators แล วกด OK 11. กด OK อ ก 2 คร ง เพ อป ดหน าต าง 12. Restart เคร องใหม แล วเร มท าการต ดต งอ กคร ง ก จะได Loginในฐานะ Administrator แล วคล กป ม OK เพ อป ดหน าต าง

14 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรคท 12 เคร องท ลงโปแกรมได เก ดอาการแฮงค บ อย หร อบางเคร องน าโปรแกรมมา ลง ย งลงไม ได (เคร องแฮงค ป ดเคร องไม ได ) สาเหต เคร องต ดไวร ส Valid Date แนวทางแก ไข 1. ย ายข อม ลไปย งท ปลอดภ ย 2. Clean เคร อง 3. ลง Anti Virus 4. ย ายข อม ลกล บท เด ม ป ญหาและอ ปสรรคท 13 โปรแกรมไม สามารถเช อมต อก บฐานข อม ลได สาเหต SQL Server ไม ท างาน แนวทางแก ไข คล กขวาไอคอนท แถบสถานะ (Taskbar) เล อก MSSQLServer - Start ป ญหาและอ ปสรรคท 14 ไม สามารถต ดต งโปรแกรม จปฐ. ได ข นข อความ Failed to install 2.) BMN Version 6.0 release 32. Continue with others components? สาเหต 1. ค ณสมบ ต ของเคร อง 2. โปรแกรม Anti Virus Block 3. ต ดต งโปรแกรม จปฐ.ต วเก า แล วลบโปรแกรมออกไม สมบ รณ 4. ระบบปฏ บ ต การเป น Windows XP Service Pack 1 5. Windows ไม สมบ รณ

15 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป แนวทางแก ไข 1.) Download ค ม อการใช โปรแกรมก อนการต ดต ง 2.) Disable โปรแกรม Anti Virus จากน นท าการต ดต งโปรแกรม จปฐ. อ กคร ง หากย งไม ได ให ท าการ Remove โปรแกรม Antivirus ออกจากเคร อง แล วต ดต งโปรแกรมใหม ตามข นตอน 3.) ให ส ารองข อม ลก อน แล วให ท าการถอนโปรแกรมออกตามข นตอนด งน 3.1 โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine 3.2 โปรแกรม BMN 3.3 ฐานข อม ล (BMNDB) 3.4 ท าการต ดต งโปแกรมใหม ตามข นตอน 4.) Update เป น Windows XP Service Pack 2 หากไม สามารถ Update ได ให ลง Windows ใหม 5.) ลง Window ใหม ป ญหาและอ ปสรรคท 15 ต ดต งโปรแกรม จปฐ. v6_r32 แล วข อม ลเก าท ค ย ไว หาย สาเหต ลงฐานข อม ลท บ แนวทางแก ไข แก ไขโดยการเร ยกค นข อม ลเก าท ส ารองไว 1. ไปท Start > Program > Basic Minimum Need > Database Tools 2. คล กป ม เร ยกค นข อม ล แล วใส Password คล ก OK

16 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป เล อกไฟล Backup และคล ก OPEN ป ญหาและอ ปสรรคท 16 คอมพ วเตอร ท เคยต ดต งโปรแกรมและม การบ นท กข อม ลได เม อลบ โปรแกรมแล วไม สามารถลงโปรแกรมได ใหม สาเหต 1. ไม ปฏ บ ต ตามข นตอน 2. ไวร ส Fix Address 3. Remove Program SQL Server ไม สมบ รณ แนวทางแก ไข 1.ให ท าการถอนโปรแกรมออกตามข นตอน 2. เปล ยนเคร อง 3. แก ไขใน Registry Editor โดย Remove SQL Server 2000 ออกจากการลงทะเบ ยนของเคร อง แล วจ งต ดต ง SQL Server ใหม 4. ถ าต ดต ง SQL Serverไม ได ให ส ารองข อม ลท งหมดออกจากเคร อง แล วท าการ Format เคร อง โดยว ธ การ Low Level Format

17 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรคท 17 เก ดป ญหาการต ดต งโปรแกรม r32 สาเหต ช อเซ ฟร เวอร เป นภาษาไทย แนวทางแก ไข เปล ยนช อเซ ฟร เวอร เป นภาษาอ งกฤษ โดยไปท Start > Program > Basic Minimum Need (BMN) > Configuration Tools ป ญหาและอ ปสรรคท 18 ต ดต งโปรแกรมบน Pocket PC ไม เป นภาษาไทย สาเหต ไม ได ต ดต งภาษา แนวทางแก ไข ต ดต งโปรแกรมภาษาไทย

18 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาด านการบ นท ก/แก ไข ป ญหาและอ ปสรรคท 19 บ นท กข อม ลผ ดป ผ ดหม ท าการบ นท กข อม ลเทศบาลในพ นท เขต อบต. สาเหต 1. ไม ได เล อกป พ.ศ. ก อนบ นท ก 2. ไม ได เล อกพ นท ก อนท จะบ นท ก 3. ข อม ลพ นท เทศบาลส งให หล งพ นท อบต. แนวทางแก ไข ส งไฟล ข อม ลมาย งศ นย สารสนเทศ ฯ ป ญหาและอ ปสรรคท 20 ไม สามารถแก ไขบ านเลขท และพ นท สาเหต ทางผ พ ฒนาระบบได Lock ไว ไม ให แก ไข แนวทางแก ไข ใช โปรแกรม r33 ป ญหาและอ ปสรรคท 21 การเพ มพ นท เทศบาล สาเหต ม รายช อพ นท ไม ครบ แนวทางแก ไข เข าค าส ง > ต งค าข อม ลพ นฐาน จากน นเล อก > หม บ าน แล วพ มพ ช อพ นท เพ ม (รห ส ของเทศบาลต องไม ซ าก บท ม อย แล ว)

19 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรคท 22 ด าเน นการป อนข อม ล จปฐ. ท ก 2 คร วเร อน เม อกดเพ มข อม ล จะข นกล อง โต ตอบท กคร ง สาเหต Error ต วช ว ดท 33 เร องส บบ หร ( ถ าตอบ ไม ม ผ ส บบ หร โปรแกรมจะปร บให ผ าน) แนวทางแก ไข ต ดต งโปรแกรม R32 ป ญหาและอ ปสรรคท 23 หม บ านเด ยวก นแบ งก นค ย แบบสอบถามแล ว ไม สามารถรวมข อม ลได สาเหต เป นการบ นท กข อม ลในโปรแกรม R26-31 แนวทางแก ไข ต ดต งโปรแกรม R32 ป ญหาและอ ปสรรคท 24 ค ย แบบสอบถาม จปฐ. ไม ได สาเหต เลขท บ ตรประชาชนผ ด แนวทางแก ไข ค ย ต วเลข แทน ป ญหาและอ ปสรรคท 25 ใช งานโปรแกรมระยะหน ง ต อมาโปรแกรมต ดต อ Serverไม ได 1) ตรวจสอบ SQL Server แล ว ไม ท างาน 2) ป ม Start SQL Serverไม สามารถกดได สาเหต เคร องต ดไวร ส Fix Address แนวทางแก ไข 1. เปล ยนเคร อง 2. ถ าไม เปล ยนเคร อง ให ส ารองข อม ลท งหมดออกจากเคร อง 3. ท าการ Low Level Format

20 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรค ท 26 เม อข อม ลต วช ว ดท 13, 42 ม มากกว า 7 คน โปรแกรมจะไม ร บและปร บ ข อม ลให เป นตกเกณฑ สาเหต การต งว นเวลาของเคร องอาจไม เป นป จจ บ น แนวทางแก ไข 1. ตรวจสอบว นเวลาของเคร องให เป นป จจ บ น โดยการคล กขวาท แถบสถานะด านล างตรง เล อก Adjust Date/Time 2. เปล ยนแบตเตอร เมนบอร ด ต งว นเวลาของเคร องให เป นป จจ บ น แล วคล ก OK 2. เปล ยนแบตเตอร เมนบอร ด

21 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรค ท 27 ตรวจสอบคร วเร อนท ไม สมบ รณ หร อ คร วเร อนท บ นท กซ าไม ได สาเหต ด ข อม ลผ ดป ขณะบ นท กข อม ลในแบบสอบถาม แนวทางแก ไข บ นท กข อม ลให ครบถ วนสมบ รณ ก อนการประมวลผล ป ญหาและอ ปสรรค ท 28 รายงานผลไม ม หม ท ม แต ช อบ าน ช อซ าก นแยกไม ออก สาเหต รายงานเร องรายได ท แสดงเฉพาะช อหม บ านไม แสดงหม ท แนวทางแก ไข ทางผ พ ฒนาระบบก าล งด าเน นการแก ไข ป ญหาและอ ปสรรค ท 29 การบ นท กข อม ลแบบสอบถามเสร จแล วโปรแกรมไม ยอมบ นท กข อม ล สาเหต 1. ม เคร องหมาย, หร อ. 2. ค ย ข อม ลไม ครบ แนวทางแก ไข ท าการแก ไขแบบสอบถามใหม ป ญหาและอ ปสรรค ท 30 การบ นท กข อม ลแบบสอบถามของเขตเทศบาล สาเหต ไม ม ช องกรอกช อซอย แนวทางแก ไข 1. ก าหนดเลขแทนช อซอย เช น ซอยมหาดไทย เป น 01,ซอยแจ งว ฒนะ 7 เป น ใส เคร องหมาย - และเลขท ก าหนด ต อท ายบ านเลขท เช น 1-01,10/2-02

22 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป การน าเข า/ส งออก ป ญหาและอ ปสรรค ท 31 น าเข าทะเบ ยนรายช อไม ได ข นข อความว า ร ปแบบข อม ลไม ถ กต อง สาเหต เคร องต ดไวร ส แนวทางแก ไข 1. Remove โปรแกรม Microsoft.Net Framework จากน นให ต ดต งโปรแกรม Microsoft.Net Framework 2.0 ใหม จากช ดต ดต ง โฟลเดอร Supports File\BMN\DotnetFX\DotnetFX.exe 3. ส งออก จปฐ.1 จากเคร องท น าเข าพ นท ได แล วน าเข าเคร องท น าเข าพ นท ไม ได โดยไม ต องบ นท ก ข อม ล ป ญหาและอ ปสรรค ท 32 น าเข าข อม ลพ นท ไม ได สาเหต 1. เคร องท ใช ไม ม MS Access 2. เคร องม MS Office ไม สมบ รณ แนวทางแก ไข 1. ต ดต งช ด MS Office ให สมบ รณ 2. บ นท กในข อม ลในเคร องท น าเข าได หม ละ 1 คร วเร อน แล วส งออกข อม ล เพ อมาน าเข าเคร อง ท น าพ นท ไม ได ป ญหาและอ ปสรรค ท 33 น าเข าช อหม บ านแล ว ไม ข นช อหม บ าน สาเหต ทะเบ ยนรายช อหม บ านท ใช ไม ม รายช อหม บ านน นอย แนวทางแก ไข เข าไปเพ มรายช อหม บ านในค าส ง ต งค าข อม ลพ นฐาน จากน นเล อก หม บ าน แล ว พ มพ เพ มรายช อหม บ านท ย งไม ม ป ญหาและอ ปสรรค ท 34 ไม สามารถน าเข าข อม ลพ นท หม บ าน สาเหต โปรแกรม Anti Virus Block แนวทางแก ไข ให ท าการ Disable โปรแกรม Antivirus ก อน ถ าไม ได ให ถอนโปรแกรม Anti Virus จากน นให น าเข าฐานข อม ลอ กคร ง

23 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรค ท 35 Windows Vista น าเข าพ นท แล ว ต วอ กษรไม แสดงภาษาไทย สาเหต Windows Vista ย งไม รองร บภาษาไทยเต มร ปแบบ แนวทางแก ไข 1. ไม ควรใช Windows Vista 2. ว ธ ต งค าเมน ภาษาไทย ของ Windows Vista คล กขวาท Desktop > Personalize > Window Color and Appearance > Open classic appearance properties color potions > เล อก Windows Vista Basic > กดป ม Advanced -> popup "Advanced Appearance" ท Item เล อก "Menu" และท Font เล อก "Leelawadee" ป ญหาและอ ปสรรค ท 36 ช อพ นท ไม เป นภาษาไทย สาเหต ไม ได ต ง Regional and Language ของ Windows ให เป นไทย แนวทางแก ไข 1. ใส แผ น Windows 2. เข า Start > Settings > Control Panel > Regional and Language

24 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป เล อกแท บ Advanced > ห วข อ Select a language เล อก Thai > คล ก OK ป ญหาและอ ปสรรค ท 37 พบ Error การน าเข าข อม ลจาก Pocket PC สาเหต กรณ ท ข อม ลม ส ญล กษณ ท ผ ดจากร ปแบบท ก าหนด แนวทางแก ไข 1. ค ย ข อม ลท งหมดให เสร จ 2. ต ดต งโปรแกรม R33 3. น าเข าข อม ล

25 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรค ท 38 เก ดข อผ ดพลาดไม สามารถท าการส งข อม ลได สาเหต ไม สามารถส งออกข อม ลได เพราะไฟล ม ขนาดใหญ แนวทางแก ไข 1. ส ารองข อม ล ก อนการต ดต งโปรแกรมช ดปร บปร ง 2. ใช r33 (ช ดปร บปร ง) ในการส งออกข อม ล 3. บ นท กข อม ลใน r32 ให เสร จก อน แล ว Update โปรแกรม r33 เพ อส งออกข อม ล ป ญหาและอ ปสรรค ท 39 ส งออกข อม ลเป นรายจ งหว ดไม ได ได เฉพาะระด บอ าเภอ สาเหต ไม สามารถส ารองข อม ลจ งหว ดได แนวทางแก ไข ใช โปรแกรม R33 ป ญหาและอ ปสรรค ท 40 ส งออก\น าเข าข อม ลช ามาก ( คร วเร อน ใช เวลาประมาณ 20 นาท ) และไฟล ท ส งออกม ขนาดใหญ สาเหต ไฟล ข อม ลค างอย ใน Bmn.log เพ มข นเป นเท าต ว แนวทางแก ไข ใช โปรแกรม R33 ป ญหาและอ ปสรรค ท 41 ข อม ลท ส งออกจาก R31 น าเข า R32 จ านวนคร วเร อน ไม ตรงก บจ านวนท เคยม อย ในระบบ สาเหต 1. โปรแกรมไม สมบ รณ 2. ค ย ข อม ลผ ด แนวทางแก ไข ใช โปรแกรม R33

26 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรค ท 42 พบ Error ขณะท าการส งออกข อม ลจากโปรแกรม R27-31 สาเหต โปรแกรมย งไม สมบ รณ แนวทางแก ไข ต ดต งโปรแกรม R32 จากน นท าการส ารองข อม ลเม อเข าโปรแกรมคร งแรก ป ญหาและอ ปสรรค ท 43 เคร องคอมพ วเตอร ไม สามารถออกรายงาน จปฐ. ได สาเหต ไม ได ต ดต งเคร องพ มพ แนวทางแก ไข 1. ต ดต งเคร องปร นโดยไปท Start > Setting > Printer and Fax 2. คล ก Add Printer เพ อท าการต ดต งเคร องพ มพ

27 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ป ญหาและอ ปสรรค ท 44 น าเข าข อม ลจาก r30 มาน าเข า r32 สาเหต ฐานข อม ลไม รองร บ แนวทางแก ไข 1. ค ย ข อม ลใหม ท งหมด 2. เปล ยนเคร องน าเข าข อม ล ป ญหาและอ ปสรรค ท 45 ส งออกข อม ลเป น Bak ไม เป น Zip สาเหต ม เคร องหมายจ ลภาคมากกว า 1 จ ด แนวทางแก ไข เปล ยนช อต อท ายนามสก ลจาก.bak เป น.zip ป ญหาและอ ปสรรค ท 46 ไม สามารถเข าโปรแกรมได ส งออกข อม ลไม ได ส ารองข อม ลไม ได สาเหต 1. เก ดความเส ยหายของโปรแกรม BMN 2. ต ดไวร ส 3. Anti Virus ป ดการท างานของ.NET Framework เช น AVG แนวทางแก ไข 1. ก าจ ดไวร ส 2. ถอดโปรแกรม Anti Virus 3. Copy ฐานข อม ล BMNDB 4. ถอดโปรแกรม SQL,BMN และ BMNDB 5. ต ดต งโปรแกรมใหม 6. น าฐานข อม ล BMNDB ท Copy ไว มาวางท เด ม

28 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป การต ดต งโปรแกรม จปฐ. 1.1 การต ดต ง (Installation) การต ดต งโปรแกรม จปฐ. ท พ ฒนาใหม น จ าเป นต องท าตามล าด บข นตอน ท กประการ ม 3 ข นตอน ได แก 1.) ต ดต ง ระบบจ ดการฐานข อม ล 2.) ต ดต ง โปรแกรม จปฐ. 3.) ต ดต ง ต ดต งฐานข อม ลเร มต น การต ดต งข นตอนท 1 ป นการต ดต งระบบจ ดการฐานข อม ล (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine) ข อ ส าค ญ ของการต ดต งในข นตอนน ค อ จะต องท าการ Restart windows ท งน เพ อให ระบบท ท าการ ต ดต งไปแล วน น เร มท างาน แถบความค บหน าแสดงสถานะ การต ดต งระบบจ ดการฐานข อม ล โปรแกรมจะแสดงหน าต างเพ อย นย นให ท าการ Restart เคร อง ให คล กป ม Yes ถ าหากไม ปรากฎหน าต าง ตามภาพด านบน ระบบจะป ดหน าต างโดยอ ตโนม ต จากน นให ท าการ Restart ระบบ Windows ใหม เม อเคร องคอมพ วเตอร เป ดระบบ Windows ข นมาใหม จะท าการส งให ระบบจ ดการ ฐานข อม ล (SQL Server Service Manager) ท างานโดยอ ตโนม ต ให ส งเกตท แถบสถานะด านล าง (taskbar)

29 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป จะปรากฎไอคอน ตามร ป โดยม ล กศรแสดงสถานะเป นส เข ยว จบข นตอนท 1 ถ าไม ปรากฎไอคอนตามร ป ให ท าการต ดต งข นตอนท 1 ซ าอ กคร ง ในส วนของการต ดต งข นตอนท 1.) Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine ถ าหากใน เคร องคอมพ วเตอร ท ท าการต ดต งเคยต ดต งข นตอนน ไปแล ว ไม จ าเป นต องต ดต งในข นตอนน อ ก ** ส าหร บเคร องท ไม เคยต ดต งโปรแกรม Microsoft.Net Framework จะม ข นตอน เพ มข นอ ก 1 ข นตอน ค อ การต ดต งโปรแกรม Microsoft.NET Framework 2.0 ซ งข นตอนน จะใช เวลาในการต ดต งพอสมควร เม อต ดต งแล วจะต อง Restart Windows ใหม อ กคร ง การต ดต งข นตอนท 2 ข นตอนน เป นการต ดต งโปรแกรม จปฐ. เวอร ช นใหม ให ด าเน นการตามข นตอนด งน คล กป ม Next ให เล อกท Everyone กรณ ท ระบบ WINDOWS ก าหนดผ ใช ไว หลาย USER ถ าม USER เด ยว ให เล อก Just Me แล วคล กป ม Next

30 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป คล กป ม Next เพ อย นย นการต ดต ง ระบบท าการต ดต ง เม อจบข นตอนของการต ดต งแล ว จะม หน าต างรายงานให ทราบว า การต ดต ง เสร จสมบ รณ แล ว ให คล กป ม CLOSE

31 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป การต ดต งข นตอนท 3 เป นการต ดต งฐานข อม ล ลงในเคร องคอมพ วเตอร โดยเป นล กษณะของการท าให เคร อง คอมพ วเตอร ของท าน จ าลองสถานะเป นเคร อง Server หร อ การเร ยกใช ฐานข อม ลจากเคร อง Serverใน กรณ ท ต องการต ดต งเป นแบบ ใช งานเคร องเด ยว (Stand alone) ซ งผ ใช ม หน าท ท าเฉพาะคล กป ม ต ดต งเท าน น หน าจอหร อหน าต างน เป นข นตอน การต ดต งฐานข อม ล ผ ใช ไม ต องแก ไขรายการใด ๆ ท งส น ให คล กท ป ม ต ดต ง ได ท นท เม อคล กป มต ดต งแล ว จะปรากฎข อความ แสดงสถานการณ ต ดต งฐานข อม ล ให รอจนกว าจะปรากฎหน าต างรายงาน ผล ว าการต ดต งฐานข อม ลเร มต น เสร จ สมบ รณ ตามภาพและเม อต ดต งระบบเสร จก ให คล กท ป ม OK หากม Error หล งจากการกดป มต ดต งข นมาตามร ปด านล าง แสดงว าในเคร องคอมพ วเตอร ม ไฟล ข อม ลตามท Error แจ งมาอย

32 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป การต ดต ง โปรแกรม Microsoft.NET Framework 2.0 เล อกโฟลเดอร Support File > BMN > dotnetfx > dotnetfx แสดงสถานะเร มต น การต ดต ง Microsoft.NET Framework 2.0 หน าจอแรกข นตอนการต ดต งให คล กป ม Next หน าจอต อมาจะเป นการก าหนดให ผ ใช ยอมร บเง อนไข ข อตกลงในการใช โปรแกรม ให น าเมาส คล กในช องส เหล ยมหน าข อความ I accept the terms ฯ จากน นให คล กป ม Install

33 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป หน าจอแสดงการต งค าส าหร บการต ดต ง หน าจอแสดงสถานะการต ดต ง เม อต ดต งเสร จสมบ รณ แล วจะแสดงหน าจอ แสดงข อความรายงานการต ดต งเสร จสมบ รณ ให คล กป ม Finish

34 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป การถอนโปรแกรม 2.1 ถอนโปรแกรม จปฐ. เม อผ ใช ต องการถอนโปรแกรมออกจากระบบ ไม ว ากรณ ใด ๆ ซ งอาจต องการต ดต ง โปรแกรมใหม เม อม ป ญหา หร ออ พเดทโปรแกรมใหม ประเด นส าค ญก อนท จะถอนโปรแกรมออก ก ค อ ควรจะส ารองข อม ลไว ก อน และข นตอนของการถอนโปรแกรม จปฐ. น จะต องท าตามล าด บ ข นตอน เน องจากระบบจะม บางส วนท เป ดท างานอย โดยท ผ ใช ไม สามารถทราบได หากท าการถอน โปรแกรมโดยไม ถ กข นตอน จะท าให การถอนโปรแกรมไม สมบ รณ ข นตอนการถอนโปรแกรมจะต องถอนโปรแกรม 3 โปรแกรม ด งน 1. โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine 2. โปรแกรม BMN 3. ฐานข อม ล (BMNDB) ข นตอนการถอนโปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine และ โปรแกรม BMN 1. ไปท Start > Setting และ Control Panel 1 ไปท Control Panel 3 ไปท ADD or REMOVE PROGRAMES

35 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป คล กเล อกโปรแกรม Microsoft SQL Server Desktop 5 คล กป ม REMOVE 6 คล กป ม YES เพ อย นย นการถอนโปรแกรมออก โปรแกรมแสดงสถานะ การถอนการต ดต งโปรแกรม ให รอส กคร โปรแกรมจะกล บท หน าจอ ADD OR REMOVE ก จบข นตอนการ ถอนโปรแกรม Microsoft SQL Server Desktop Engine ส าหร บการถอนโปรแกรม BMN ก ด าเน นการเช นเด ยวก น ส วนการถอน ฐานข อม ลน น ก เป นการ ลบเหม อนการลบไฟล ท วไป โดยไปท จ ดเก บฐานข อม ล ปกต จะอย ท C:\BMNDB

36 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ถอนโปรแกรม Microsoft.NET Framework 2.0 ข นตอนการ Remove Program Microsoft.NET Framework ไปท Start > Setting และ Control Panel 1 ไปท Control Panel 3 ไปท ADD or REMOVE PROGRAMES 3.3 การส ารองข อม ล คล กเล อกโปรแกรม Microsoft SQL Server Desktop Engine คล กป ม REMOVE

37 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป ข นตอนการส ารองข อม ล เล อกค าส ง เคร องม อ จากเมน บาร (Menu Bar) จะปรากฎรายการค าส ง 3 รายการ ตามภาพ เล อกค าส ง เคร องม อการส ารองข อม ล/เร ยกค นข อม ล 1 เล อกค าส งเคร องม อ 2 เล อกค าส งส ารอง/เร ยกค น ข อม ล 4 เล อกไดร ฟหร อโฟลเดอร ท จะเก บแฟ มท ต งช อแฟ มท จะส ารอง 5 คล กป ม SAVE 6

38 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป คล กป ม OK จบข นตอนการส ารองข อม ล แฟ มท ส ารองไว จะม นามสก ล.BAK และช อแฟ มเป นไปตามท ต งช อไว ซ งจะจ ดเก บข อม ล ท งหมดท ได บ นท กไว ณ ว นท ส ารองข อม ล 4. การเร ยกค นข อม ล การเร ยกค นข อม ลท ส ารองข อม ล การเร ยนค นข อม ลจะสามารถท าได ต อเม อม การส ารองข อม ลไว ก อนหน าเท าน น ในการเร ยนค น ข อม ลกรณ ท ไม เคยส ารองไว ระบบจะเร ยนค นข อม ลเร มต นมาให ซ งจะไม ม ข อม ลท เคยบ นท กไว แล ว ปกต จะจ ดเก บไว ในช ดต ดต ง โฟลเดอร DatabaseSetup > DataBase ข นตอนการเร ยกค นข อม ล ข นตอนการเร ยกค นข อม ล จะม ข นตอนคล ายก บการส ารองข อม ล ม ข นตอนด งน ไปท ป ม Start > Programs > Basix Minimun Need (BMN) > Database Tools 1 เล อกค าส ง Database Tools

39 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป คล กป ม เร ยกค น โปรแกรมจะให กรอกรห สผ าน ก อนท จะค นสภาพข อม ล ใส รห สผ าน ค อ bmnrestore 4 เล อกแฟ มท จะเร ยกค นข อม ลต องเป นไฟล นามสก ล.bak คล กป ม OPEN 5

40 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป คล กป ม OK เพ อจบข นตอนการเร ยกค นข อม ล 5. การย ายฐานข อม ล การย ายฐานข อม ล หร อ การ Copy Database 1. ก อนการ Copy โฟลเดอร BMNDB ให ท าการ Stop SQL Server ก อน โดยการคล กท ไอคอนตรงแถบสถานะด านล าง (Taskbar) จากน นเล อก MSSQLServer - Stop 2. คล กขวาโฟลเดอร BMNDB เพ อท าการ Copy ไปเก บไว ย งท ปลอดภ ย

41 สร ปป ญหาการใช โปรแกรม จปฐ. ป หล งจากท ม การ Copy ฐานข อม ลไปเก บไว ย งท ปลอดภ ยแล ว และท าการต ดต งโปรแกรม ตามข นตอน ให ลบโฟลเดอร C:\BMNDB ท ต ดต งในฐานข อม ลล าส ดออก แล วค อยน า โฟลเดอร ท ได Copy ไว น นมาวางแทนท ใน C:\ *** หมายเหต การย ายโฟลเดอร ฐานข อม ลจะต องเป นช อ BMNDB เท าน น หากม การเปล ยนช อใน ขณะท ท าการย าย ก ให เปล ยนช อกล บมาเป นโฟลเดอร ของฐานข อม ลเด ม และจะต องเป นฐานข อม ลท ม รห สเด ยวก นและตรงก บร นของโปรแกรม ว ธ การด รห สฐานข อม ล 1. เล อกเมน ช วยเหล อ แล วเล อกท เก ยวก บ 2. จะแสดงข อม ลเก ยวก บโปรแกรม ร นของโปรแกรม รห สของโปรแกรม และรห สของ ฐานข อม ล 3. โปรแกรมจปฐ. V.6 ร นต าง ๆ และรห ส Database - รห ส 26 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 27 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 28 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 29 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 30 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 31 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 32 ใช รห สฐานข อม ล รห ส 33 ใช รห สฐานข อม ล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis

การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis (1) การ Download โปรแกรม MOI Smart Card 1. เป ด Internet Explorer แล ว ป อน URL ท ช อง address https://polisweb.go.th/polis หร อ https://172.17.2.66/polis

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ ค ม อโปรแกรม โปรแกรมค าใช จ าย ค าใช จ ายผลผล ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ 2551 ส าน กมาตรฐานต นท นงบประมาณ ส าน กงบประมาณ ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าโปรแกรม 1. เพ ออ านวยความสะดวกในการจ ดท าค าใช จ ายผลผล

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7

การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 a tour of new features การต ดต งระบบ Supreme2004 บนระบบปฏ บ ต การ Windows 7 จ ดท าโดย นางสาวอมรร ตน เอ อมานะสก ล น กว ชาการคอมพ วเตอร ฝ ายระบบสารสนเทศ ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ การต ดต

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ โปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม (CryptBot e-office/e-document Alert ) ก อนใช งาน ท านจะต องต ดต งโปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม และต งค าเร มต นก อน จ งจะสามารถต

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม สารบ ญ หน า คานา การเข าระบบรายงานการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) ว ธ การเข าส ระบบ 1 การบ นท กข อม ลรายว

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97

ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 ก จกรรมท 3 การต ดต งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1. จ ดประสงค ให ผ เร ยนสามารถ 1.1 ต ดต งโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 1.2 ถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 2. แนวค ด โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 97 (Microsoft

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

EGAT Mail User Manual

EGAT Mail User Manual EGAT Mail User Manual Document Title : Microsoft Office Web App 2010 Users Manual Revision : B Date : Dec 4, 2012 Revision History Rev Date Changed By A Oct 24, 2012 Initial Draft Thanakorn Sareakthong

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ 1 ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ ห วข อท 1 โปรแกรมของเคร องคอมพ วเตอร ต องใช microsoft office ภาษาไทย เวอร ช น 2003 ข นไป (word2003 / excel2003) ห วข อท 2 การเตร ยมโปรแกรม

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค ม อการใช งานOneDrive

ค ม อการใช งานOneDrive P a g e 1 ค ม อการใช งานOneDrive OneDrive เป นส วนหน งของการใช งานระบบเมล ของมหาว ทยาล ย การใช งาน จะใช User & Password ต วเด ยวก บระบบอ เมล ร ปแบบ User/ Password อ เมล ท กาหนดให น กศ กษาใช งานเป นด งน

More information

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0 ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS v.2.0 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 หน าเข าส ระบบ, เข าส ระบบ และ หน าเมน หล ก 1 หน าเข าส ระบบ 1 หน าป อนรห สผ ใช 2 หน าเมน หล ก 2 บทท 2 ระบบบร หารรายการส งส นค า 3 เหต ผลการยกเล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater

ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ค ม อการใช งานโปรแกรม @Updater ความต องการของระบบ (System Requirement) - Operation System : Windows XP, Windows 7 - CPU : Intel i3 3.0 GHz หร อส งกว า - Memory : RAM 4 GB หร อส งกว า - Free Disk Space

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information