สาร นายน คม ไวยร ชพาน ช ประธานว ฒ สภา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สาร นายน คม ไวยร ชพาน ช ประธานว ฒ สภา"

Transcription

1

2 สาร นายน คม ไวยร ชพาน ช ประธานว ฒ สภา ในป จจ บ นว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นรากฐานของการพ ฒนาประเทศ ในด านต าง ๆ โดยท ผ านมาม กล มบ คคล องค กรภาคร ฐและภาคเอกชน ได เห น ความส าค ญของการน าว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช เพ อพ ฒนาช มชน องค กร และ หน วยงานต าง ๆ ซ งส งผลต อความเจร ญทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งช ว ต ความเป นอย ของประชาชนอย างมากมาย ในส วนของว ฒ สภา โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ ได เร มด าเน นงาน คร งแรกในป ๒๕๕๕ ท ผ านมา ซ งประสบผลส าเร จเป นไปตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ม ผลงานได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณ และม ผ เข าร วมงานพ ธ มอบรางว ลเป นจ านวนมาก โดยผ เข าร วมงานได แลกเปล ยนองค ความร และประสบการณ ซ งก นและก น รวมถ งม การ ต ดต อส อสารระหว างเจ าของผลงานท เก ยวข องหร อผลงานท ม ความน าสนใจ ส าหร บในป ๒๕๕๖ น ทราบว า ม ผลงานท ได ร บการพ จารณาค ดเล อก สมควรท จะได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณเป นจ านวนมากถ ง ๔๐๐ ผลงาน ซ งถ อเป นการ สร างแบบอย างท ด ในการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาประย กต ให เก ด ม ลค าทางเศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างเป นร ปธรรม ผมขอขอบค ณและช นชมคณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร เทคโนโลย การส อสารและโทรคมนาคม ว ฒ สภา ท ได ท าให ว ฒ สภาเป นก าล งส าค ญในการพ ฒนา และส งเสร มการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมาประย กต ให เก ดประโยชน ต อส งคมในด านต างๆ และท าให ประเทศไทยได พ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข น ก บประเทศอ นๆ ต อไป (นายน คม ไวยร ชพาน ช) ประธานว ฒ สภา

3 สาร นายส รช ย เล ยงบ ญเล ศช ย รองประธานว ฒ สภา คนท หน ง ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นพ นฐานของการพ ฒนาประเทศในท ก ๆ ด าน การท โลกของเราม ความเจร ญก าวหน ามาถ งท กว นน ส วนหน งเป นเพราะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ซ งเป นศาสตร ท อย บนพ นฐานของการใช เหต และผล ท าให คนร จ กค ดร เร มสร างสรรค และพ ฒนาส งต าง ๆ ว ฒ สภา ได เล งเห นความส าค ญของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ งได แต งต ง คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ อส งเสร มให กล มบ คคล องค กรภาคร ฐ ภาคเอกชน สนใจและเร ยนร อย างเป นระบบ ผมจ งม ความย นด และขอช นชม ท คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ตระหน กและให การ สน บสน นส งเสร มการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาประย กต ใช ให เก ดประโยชน อย างเหมาะสมต อส งคมและประเทศชาต อ นเป นการพ ฒนาเพ มข ดความสามารถในการแข งข น โดยเฉพาะทางธ รก จก บนานาชาต ต อไป การจ ด โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ น ม หน วยงานและ องค กรต าง ๆ ตลอดจน กล มบ คคลผ ให ความสนใจ ท ได ร บการพ จารณาค ดเล อกจ านวนมากข นถ ง ๓๙๓ ผลงาน ซ งแสดงให เห นถ งความส าค ญในการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาประย กต ใช ให เก ดม ลค าทางเศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างเป นร ปธรรม และร เท าท นตามย คสม ยท เปล ยนแปลงอย างต อเน องตลอดเวลา ผมขออวยพรให การจ ด โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประสบผลส าเร จตามเจตจ านงท กประการ และขอให ผ ท เก ยวข องก บการจ ดก จกรรมคร งน ท กคน จงประสบแต ความส ข ความเจร ญโดยท วก น (นายส รช ย เล ยงบ ญเล ศช ย) รองประธานว ฒ สภา คนท หน ง

4 สาร โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว ทยาศาสตร ม ประโยชน ต อมน ษย และม บทบาทส าค ญต อการพ ฒนาประเทศ ผลของการศ กษาค นคว าทางว ทยาศาสตร เก ยวโยงก บความเจร ญในด านต าง ๆ เช น การแพทย การส อสารคมนาคม การเกษตร การอ ตสาหกรรมเป นต น ว ทยาศาสตร ท าให คนได พ ฒนาว ธ ค ด ท งความค ดท เป นเหต เป นผลค ดสร างสรรค และค ดว เคราะห ม ท กษะส าค ญในการค นคว าหาความร ม ความสามารถในการแก ป ญหาอย างเป นระบบ ในว ฒนธรรมของโลกสม ยใหม น นเป นส งคมแห งความร (Knowledge based society) ท กคนจ งจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาให ร ว ทยาศาสตร ประเทศเราต องการน กว ทยาศาสตร ในการพ ฒนาและบร หารประเทศ ในท กภาคส วน เน องจากว ทยาศาสตร ช วยให คนม ความร ความเข าใจ ในว ธ ค ดท เป น ระบบ ม การวางแผนอย างด และหากเก ดป ญหา ก จะน ากระบวนการทางว ทยาศาสตร เข ามาช วยแก ป ญหา และท ส าค ญย งค อความร ด านว ทยาศาสตร ช วยเพ มข ดความสามารถ ในการพ ฒนาเศรษฐก จ สามารถแข งข นก บนานาประเทศและด าเน นช ว ตร วมก นในส งคมโลก ได อย างม ความส ข ผมขอขอบค ณคณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท ได จ ดโครงการฯ ท ด แบบน ข น เพ อให เก ดประโยชน ต อการพ ฒนาประเทศชาต และประชาชนโดยรวม และเป นแบบอย างท ด ในการกระต นให ส งคมเก ดความต นต ว ในการสน บสน นสร างน กว ทยาศาสตร ร นใหม ในแต ละองค กร เพ อจะได น าองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ไปใช ในการพ ฒนาต อยอดให เก ดนว ตกรรม เป นผลให การพ ฒนาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของประเทศไทยก าวหน าท นต อ ความเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของโลกย คป จจ บ นต อไป (นายอน นต อร ยะช ยพาณ ชย ) รองประธานว ฒ สภา คนท สอง

5 ท ปร กษาคณะกรรมการ โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว ฒ สภา นายส รช ย เล ยงบ ญเล ศช ย รองประธานว ฒ สภา คนท หน ง ท ปร กษาคณะกรรมการ นายน คม ไวยร ชพาน ช ประธานว ฒ สภา ประธานท ปร กษาคณะกรรมการ นายอน นต อร ยะช ยพาณ ชย รองประธานว ฒ สภา คนท สอง ท ปร กษาคณะกรรมการ นางนรร ตน พ มเสน เลขาธ การว ฒ สภา ท ปร กษาคณะกรรมการ

6 - ๒ - คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว ฒ สภา นายพ ระ มานะท ศน รองประธานกรรมการ ศ. ดร.น ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานกรรมการ นายประสงค ศ กด บ ญเดช รองประธานกรรมการ นายว ชาญ ศ ร ช ยเอกว ฒน กรรมการ นายเกชา ศ กด สมบ รณ กรรมการ พลตร กลช ย ส วรรณบ รณ กรรมการ นายมงคล ศร ค าแหง กรรมการ นายส รเดช จ ร ฐ ต เจร ญ กรรมการ รศ.ประเสร ฐ ช ตพงศ กรรมการ นายเจตน ศ รธรานนท กรรมการ นายบ ญส ง โควาว สาร ช กรรมการ

7 - ๓ - นายบ ญช ย โชคว ฒนา กรรมการ นายเดชอ ดม ไกรฤทธ กรรมการ พลเอก ช ชาต ส ขสงวน กรรมการ นายส งห ช ย ท งทอง กรรมการ พลอากาศเอก ชาล จ นทร เร อง กรรมการ นายโสภณ ศร มาเหล ก กรรมการ พลเอก สมเจตน บ ญถนอม กรรมการ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน กรรมการ นายสมบ รณ งามล กษณ กรรมการ นายถนอม ส งเสร ม กรรมการ นางสาวนภาภรณ ใจส จจะ กรรมการ นายพงศ ก ตต อร ณภ กด สก ล กรรมการ นางสาวมาล พ ลาหอม กรรมการ นายด เรก ถ งฝ ง กรรมการและเลขาน การ นายพ รพล ยวงนาค กรรมการและผ ช วยเลขาน การ นายศ ภโชค ค าแฝง กรรมการและผ ช วยเลขาน การ

8 คณะอน กรรมการด านการประชาส มพ นธ นายด เรก ถ งฝ ง ประธานคณะอน กรรมการ ศ. ดร.น ลวรรณ เพชระบ รณ น รองประธานคณะอน กรรมการ นางสาวนภาภรณ ใจส จจะ นางผ สด ดวงบ บผา นางเสาวล กษณ บ วทอง อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายว เช ยร บ วบาน นายว ลลภ หม พย คฆ นางสาวเพ ญพ ลาส เหล มปาน อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายว ระว ฒน ว ฒนก ล นายกฤษณ น งามผาต พงศ นางสาวส น ษา ลอยฟ า อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการและเลขาน การ

9 คณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ศ. ดร.น ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานคณะอน กรรมการ พลเอก ช ชาต ส ขสงวน นายแพทย ธงช ย ทว ชาชาต นายปฐม แหยมเกต รองประธานคณะอน กรรมการ รองประธานคณะอน กรรมการ รองประธานคณะอน กรรมการ ผศ.ดร.จ รพล ส นธ นาวา ดร.ณรงค ศ ร เล ศวรก ล ดร.ร งโรจน กมลเดชเดชา ว าท ร อยโท วฤษฎ อ นทร มา อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ ดร.พ รเดช ณ น าน นายคณ ต ศาตะมาน นายสมบ รณ วรป ญญาสก ล ศ.ดร. ส ร ว ฒน วงษ ศ ร อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายพ รพล ยวงนาค นางสาวโฆษณ ก าล งศ ลป นางสาวธ ญชนก ว ร ยะมงคลช ย อน กรรมการ อน กรรมการและเลขาน การ ผ ช วยเลขาน การฯ

10 คณะอน กรรมการจ ดหาผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน ประธานคณะอน กรรมการ นายประสงค ศ กด บ ญเดช รองประธานคณะอน กรรมการ พลโท จต พร เจ ยมสมบ รณ พ นเอก กฤษฎา เจตะสานนท พลอากาศโท ว นช ย โตส วรรณ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ ว าท ร อยโท ดร. วฤษฎ อ นทร มา นายศ ร พงษ ท ณร ตน นางพ สม ย โสธนาสมบ รณ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ

11 นายคณ ต ศาตะมาน นายปฐม แหยมเกต ดร.ณรงค ศ ร เล ศวรก ล อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ ดร.ร งโรจน กมลเดชเดชา ผศ.ดร.จ รพล ส นธ นาวา นางสาวอร ณ แก วจ นดา อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายยศว ฒน ศร เสร ร ตน ร อยโท วรศ กด แสงจ ต ร ส อน กรรมการ อน กรรมการ นายพ รพล ยวงนาค นางสาวโฆษณ ก าล งศ ลป อน กรรมการและเลขาน การ อน กรรมการและผ ช วยเลขาน การ

12 คณะอน กรรมการตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายประสงค ศ กด บ ญเดช ประธานคณะอน กรรมการ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน นายโสภณ ศร มาเหล ก นางสาวศร สก ล ม นศ ลป รองประธานคณะอน กรรมการ รองประธานคณะอน กรรมการ รองประธานคณะอน กรรมการ พลโท จต พร เจ ยมสมบ รณ นายว ชาญ อ งศร สว าง ผศ.ส ว ทย บ ณยวาน ชก ล อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายว ชร บ ญช เศรษฐ นายว ณะโรจน ทร พย ส งส ข นางสาวอร ณ แก วจ นดา อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นางพ สม ย โสธนาสมบ รณ นายพ รพล ยวงนาค นายศ ภโชค ค าแฝง อน กรรมการ อน กรรมการ เลขาน การคณะอน กรรมการ

13 คณะอน กรรมการการน าว ทยาศาสตร ส เช งพาณ ชย ศ. ดร.น ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานคณะอน กรรมการ พลต ารวจโท สมยศ ด มาก รองประธานคณะอน กรรมการ นายย ทธนา ย พฤทธ นายว ชร บ ญช เศรษฐ นายสม ทธ ดารากร ณ อย ธยา พญ.ก ต มา ย ทธวงศ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ ภญ.อ จฉรา เอกแสงศร นายปร ชา เร องว ชาธร ดร.พ รเดช ณ น าน นางสาวโฆษณ ก าล งศ ลป อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายแพทย ธงช ย ทว ชาชาต ว าท ร อยโท ดร. วฤษฎ อ นทร มา นางสาวส น ษา ลอยฟ า เลขาน การคณะอน กรรมการ รองเลขาน การคณะอน กรรมการ รองเลขาน การคณะอน กรรมการ

14 คณะอน กรรมการด านพ ธ การมอบใบประกาศเก ยรต ค ณ นายพ ระ มานะท ศน ประธานคณะอน กรรมการ นายโสภณ ศร มาเหล ก รองประธานคณะอน กรรมการ นายว ระว ฒน ว ฒนก ล นางสาวนภาภรณ ใจส จจะ นางผ สด ดวงบ บผา นางสาวก งดาว ก มาร อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายว เช ยร บ วบาน นางเสาวล กษณ บ วทอง นางสาวส จ นต ประเสร ฐก จ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายศ ภโชค ค าแฝง นางสาวว ณา อย นาน นางสาวส น ษา ลอยฟ า อน กรรมการ อน กรรมการ เลขาน การคณะอน กรรมการ

15 คณะอน กรรมการด านการจ ดเตร ยมสถานท และอ านวยความสะดวกพ ธ มอบใบประกาศเก ยรต ค ณ พลอากาศเอก ชาล จ นทร เร อง ประธานคณะอน กรรมการ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน รองประธานคณะอน กรรมการ นางป ญฐกานต สท านไตรภพ นายเพ ก พ งแม น นายว ลลภ หม พย คฆ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายเจนจ ด เพ ญจ นทร นายว จ ตต จ นทะโสม นายธ รศ กด สงส ร นทร อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นางสาวว ณา อย นาน นายไพส ฐ ล พลากร เลขาน การคณะอน กรรมการ รองเลขาน การคณะอน กรรมการ

16 บทน า ประเทศไทยถ อว าเป นประเทศท ม ความอ ดมสมบ รณ ในด านทร พยากรธรรมชาต ในน าม ปลา ในนาม ข าว กระท งความร นแรงของธรรมชาต ก น อยกว าประเทศต าง ๆ ในภ ม ภาคน ม ความเป นอย ท ส ขสบาย ไม จ าเป นต องต อส ก บธรรมชาต เม อเราม ส งเหล าน เป นฐาน ท าให เราสามารถพ ฒนาต อยอด จากธรรมชาต ส การด ารงอย ด วยการแข งข นในโลกป จจ บ น ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก เป นเคร องม อ ท เราสามารถน ามาพ ฒนาเพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นและเพ มรายได มวลรวมให แก ประเทศไทย ท ผ านมาม กล มบ คคล องค กรภาคร ฐ และภาคเอกชน ได เห นถ งความส าค ญของการน า ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช เพ อพ ฒนาช มชนและองค กร ซ งก อให เก ดประโยชน ในด านต าง ๆ ส งผลต อความเจร ญทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งช ว ตความเป นอย ของประชาชน อย างมากมาย ด งน น เพ อเป นการส งเสร มศ กยภาพของบ คคล องค กรภาคร ฐ และภาคเอกชนด งกล าว คณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร เทคโนโลย การส อสารและโทรคมนาคม ว ฒ สภา จ งได จ ดให ม โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศข นในป ๒๕๕๕ เป นคร งแรก เพ อมอบใบประกาศเก ยรต ค ณแก บ คคล และองค กรต าง ๆ ท ม ผลงานโดดเด นในการน าความร ทางว ทยาศาสตร มาประย กต ให เก ดม ลค า ทางเศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างเป นร ปธรรม ซ งเป นการยกระด บค ณภาพช ว ต การพ ฒนาความเจร ญก าวหน าทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งการร กษาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ท งน เพ อเป นขว ญก าล งใจ และยกย องเช ดช เก ยรต ให แก บ คคลและองค กรด งกล าว และเพ อเป นแบบอย างอ นด แก บ คคลและองค กรได น าไปปฏ บ ต หร อให เก ดม ลค ามากย งข นต อไป ในอนาคต จากผลความส าเร จในป ท ผ านมา คณะกรรมาธ การจ งได ด าเน นโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข นเป นป ท สอง ซ งบรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ม ผลงานได ร บใบประกาศ เก ยรต ค ณ จ านวน ๓๙๓ ผลงาน โดยผ เข าร วมงานพ ธ มอบรางว ลได แลกเปล ยนองค ความร และ ประสบการณ ซ งก นละก น รวมถ งม การต ดต อส อสารระหว างเจ าของผลงานท เก ยวข องหร อผลงานท ม ความน าสนใจ ด งน น คณะกรรมาธ การจ งได รวบรวมข อม ลผลงานท ผ านการค ดเล อกไว เป นฐานข อม ล ประกอบการพ จารณาของคณะกรรมาธ การ รวมถ งการสน บสน น ส งเสร ม และต อยอดผลงานต าง ๆ ให เก ดประโยชน ต อประเทศและประชาชนต อไป ท งน คณะกรรมาธ การหว งเป นอย างย งว าหน งส อ รวมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเป นประโยชน แก ผ ท สนใจท วไป คณะผ จ ดท า ส งหาคม ๒๕๕๖

17 สารบ ญ ๑. โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ ๑ ๑.๑ ความเป นมาของโครงการฯ ๑ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ๑ ๑.๓ กล มเป าหมาย ๒ ๑.๔ รายละเอ ยดของโครงการ และกรอบระยะเวลาด าเน นการ ๓ ๑.๕ การเสนอช อผ เข าร บรางว ล และการพ จารณาค ดเล อก ๔ ๑.๖ การแต งต งคณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๕ ๒. การพ จารณาผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖ ๒.๑ การแต งต งคณะอน กรรมการ ๖ ๒.๒ การเช ญผ เสนอผลงานมาให ข อม ล ๗ ๒.๓ การตรวจเย ยมผลงานในพ นท ๑๓ ๓. รายช อ และรายละเอ ยดผลงานของผ ได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณ (โดยย อ) ๒๑ ๓.๑ ประเภทบ คคลท วไป ๒๑ ๓.๒ ประเภทน กเร ยน น ส ต น กศ กษา คร อาจารย ๔๗ ๓.๓ ประเภทผ ประกอบการใหม ๑๒๒ ๓.๔ ประเภทองค กรภาคเอกชน ๑๓๖ ๓.๕ ประเภทองค กรภาคร ฐ ๒๐๖ ๔. ประกาศคณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เร อง รายช อผ สมควรได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณฯ หน า

18 โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑. โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑.๑ ความเป นมาของโครงการ ในป จจ บ น ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ความจ าเป นและม ความส าค ญมากต อการด ารงช ว ต ของมน ษย เป นรากฐานของการพ ฒนาประเทศในด านต าง ๆ ซ งม ขอบเขตการใช อย างกว างขวาง ความก าวหน า ทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท าให ม การพ ฒนาค ดค นส งอ านวยความสะดวกสบายต อการด ารงช ว ต เป นอ นมาก โดยเข ามาเสร มป จจ ยพ นฐานการด ารงช ว ตได เป นอย างด ส งผลให ช ว ตมน ษย และส งแวดล อม เปล ยนแปลงไปจากเด ม มน ษย ม ความเป นอย ท ส ขสบายข น ซ งส งเหล าน เป นผลมาจากการน าว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช แทบท งส น ด งน น ในช ว ตประจ าว นของมน ษย ท กคนจะต องเก ยวข องก บว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย อย ตลอดเวลา ถ งแม ว าการพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จะเอ ออ านวยในด านช ว ตความเป นอย ท สะดวกสบายและอาย ย นนานข น หากการน าว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช โดยม ได พ จารณาอย างรอบคอบ แล ว ย อมเก ดผลเส ยต อสภาพแวดล อมและสมด ลทางธรรมชาต ได ท ผ านมาม กล มบ คคล องค กรภาคร ฐ และภาคเอกชน ได เห นถ งความส าค ญของการน า ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช เพ อพ ฒนาช มชน องค กร และหน วยงานต าง ๆ เพ อให เก ดประโยชน ในด านต าง ๆ ซ งส งผลต อความเจร ญทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งช ว ตความเป นอย ของประชาชนอย างมากมาย ด งน น เพ อเป นการส งเสร มศ กยภาพของบ คคล องค กรภาคร ฐ และภาคเอกชน ด งกล าว คณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร เทคโนโลย การส อสารและโทรคมนาคม ว ฒ สภา จ งได จ ดให ม การ เสนอช อ และค ดกรอง เพ อมอบใบประกาศเก ยรต ค ณแก บ คคล และองค กรต าง ๆ ท ม ผลงานโดดเด นในการน า ความร ทางว ทยาศาสตร มาประย กต ให เก ดม ลค าทางเศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างเป น ร ปธรรม ซ งเป นการยกระด บค ณภาพช ว ต การพ ฒนาความเจร ญก าวหน าทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งการร กษาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ท งน เพ อเป นขว ญก าล งใจ และยกย องเช ดช เก ยรต ให แก บ คคลและองค กรด งกล าว และเพ อเป นแบบอย างอ นด แก บ คคลและองค กรได น าไปปฏ บ ต หร อให เก ดม ลค า มากย งข นต อไปในอนาคต ในป ๒๕๕๕ คณะกรรมาธ การได ด าเน นโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ ซ งประสบผลส าเร จ เป นไปตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ม ผลงานได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณ จ านวน ๒๑๕ ผลงาน ม ผ เข าร วมงานพ ธ มอบรางว ล ในว นท ๕ พฤศจ กายน ๒๕๕๕ จ านวนมาก โดยผ เข าร วมงานได แลกเปล ยนองค ความร และประสบการณ ซ งก นละก น รวมถ งม การต ดต อส อสารระหว างเจ าของผลงานท เก ยวข องหร อผลงานท ม ความน าสนใจ นอกจากน น คณะกรรมาธ การฯ ย งได รวบรวมข อม ลผลงานท ผ านการค ดเล อกไว เป นฐานข อม ลประกอบการ พ จารณาของคณะกรรมาธ การฯ รวมถ งการสน บสน น ส งเสร ม และต อยอดผลงานต างๆ ให เก ดประโยชน ต อ ประเทศและประชาชนต อไป ด งน น ในป ๒๕๕๖ คณะกรรมาธ การฯ จ งเห นควรให ด าเน นโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข น เพ อให เก ดผลส าเร จด งเช นในป ท ผ านมา

19 ๒ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ๑.๒.๑ เพ อส งเสร มการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมาประย กต ให เก ดม ลค าทาง เศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างเป นร ปธรรมท จ บต องได ท งเพ อการด าเน นช ว ตประจ าว น การประกอบอาช พ และการพ ฒนาความเจร ญก าวหน าทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งการร กษา ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นก บประเทศอ น ๆ ได ๑.๒.๒ เพ อเป นขว ญก าล งใจ ยกย องเช ดช เก ยรต และประกาศเก ยรต ค ณให แก บ คคล องค กร ภาคร ฐ และภาคเอกชนท ม ผลงานโดดเด นน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช ประโยชน ได อย างเป นร ปธรรมจ บต องได ให เป นท ประจ กษ แก ประชาชนท วประเทศ ๑.๒.๓ เพ อสร างแบบอย างท ด ในการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาประย กต ให เก ดม ลค าทางเศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างเป นร ปธรรมท จ บต องได แก บ คคล และ องค กรท งในภาคร ฐและภาคเอกชนน าไปปฏ บ ต ตามในอนาคต ๑.๓ กล มเป าหมาย ๑.๓.๑ บ คคลท วไป ซ งม ผลงานโดดเด นในการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช ในช ว ตประจ าว นหร อการประกอบอาช พของตนเองและผ อ น หร อสร างม ลค าทางเศรษฐก จต อช มชน หร อ สร างประโยชน ให ก บส งคมอย างส าค ญ ๑.๓.๒ น กเร ยน น ส ต น กศ กษา คร อาจารย ซ งม ผลงานโดดเด นในการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช ในช ว ตประจ าว น การเร ยน การสอน หร อการประกอบอาช พ ของตนเองและผ อ น หร อสร างม ลค าทางเศรษฐก จต อช มชน หร อสร างประโยชน ให ก บส งคมอย างส าค ญ ๑.๓.๓ ผ ประกอบการใหม (ผ ท เร มประกอบธ รก จใหม ภายในระยะ ๕ ป ท ผ านมา) ท ได น า ความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ผลงานว จ ย หร อทร พย ส นทางป ญญา มาใช เป นฐานในการประกอบ ธ รก จใหม ท ก อให เก ดรายได การจ างงาน และม ผลการประกอบการท โดดเด น ๑.๓.๔ องค กรภาคเอกชน ซ งด าเน นการหร อม บทบาทในการสน บสน นส งเสร มการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช พ ฒนาองค กร กระบวนการทางธ รก จ ผล ตภ ณฑ และบร การขององค กร อ นเป นการสร างม ลค าเพ มแก ธ รก จของตนอย างเป นร ปธรรม หร อเป นการสร างประโยชน ให แก ประเทศและ ประชาชนท วไป ๑.๓.๕ องค กรภาคร ฐ ซ งด าเน นการเอง หร อเข าไปม บทบาทโดดเด นในการสน บสน นส งเสร ม การน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช สร างม ลค าทางเศรษฐก จหร อสร างประโยชน ให ก บส งคม อย างส าค ญ

20 ๓ ๑.๔ รายละเอ ยดของโครงการ และกรอบระยะเวลาด าเน นการ ๑.๔.๑ ระยะเวลาและข นตอนการด าเน นการ (มกราคม ก นยายน ๒๕๕๖) มกราคม - ก มภาพ นธ - เตร ยมการด าเน นโครงการและประสานหน วยงาน ท เก ยวข อง ๑ ม นาคม - จ ดการแถลงข าวเพ อเป นการประชาส มพ นธ โครงการ - ประชาส มพ นธ เพ อเช ญชวนให บ คคลหร อหน วยงาน ท เก ยวข องเสนอผลงาน ๑ ม นาคม - ๑๕ พฤษภาคม - เสนอรายช อผ ท สมควรได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณ โดยแจ งฝ ายเลขาน การฯ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม - ประเม นผลงาน (พ จารณาผลงาน/ตรวจเย ยมผลงาน) โดยคณะอน กรรมการฯ ๑๕ ส งหาคม - ประกาศผลรายช อผ ได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณ ๒ ก นยายน - พ ธ มอบใบประกาศเก ยรต ค ณ โดยประธานว ฒ สภา ณ ห องประช มร ฐสภา ๑.๔.๒ ประเภทของผ ม ส ทธ ถ กเสนอช อเพ อร บใบประกาศเก ยรต ค ณ บ คคลและองค กรท งในภาคร ฐและภาคเอกชนท ถ กเสนอช อเพ อร บใบประกาศเก ยรต ค ณ จะต องเป นผ ท ม ผลงานการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมาประย กต ให เก ดม ลค าทางเศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างโดดเด นเป นร ปธรรมจ บต องได ท งในแง ของการด าเน นช ว ตประจ าว น การประกอบอาช พ และการพ ฒนาความเจร ญก าวหน าทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งการร กษา ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ซ งใบประกาศเก ยรต ค ณแบ งเป น ๕ ประเภท ได แก ๑. บ คคลท วไป ๒. น กเร ยน น ส ต น กศ กษา คร อาจารย ๓. ผ ประกอบการใหม ๔. องค กรภาคเอกชน และ ๕. องค กรภาคร ฐ โดยแบ งออกเป นสาขาต างๆ จ านวน ๑๕ สาขา ได แก ๑. เกษตรกรรม ๒. อาหาร ๓. ส ขภาพและการแพทย ๔. พล งงาน ๕. ส งแวดล อม ๖. การจ ดการภ ยพ บ ต ๗. การศ กษา ๘. บร การภาคร ฐ ๙. การส อสาร ๑๐. โทรคมนาคม ๑๑. ความม นคง ๑๒. การผล ต ๑๓. การบร การ ๑๔. ศ ลปว ฒนธรรม และ ๑๕. สาขาอ น ๆ ๑.๔.๓ ค ณสมบ ต ท วไปของเจ าของผลงานผ ม ส ทธ ร บการเสนอช อ ๑. ม ส ญชาต ไทย หร อเป นองค กรท จดทะเบ ยนในประเทศไทย ๒. ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการท างานประกอบอาช พ หร อในการด าเน นว ถ ช ว ต ๓. ซ อส ตย ส จร ตและค าน งผลประโยชน ของส งคม และประเทศชาต เป นหล ก ๔. เป นแบบอย างท ด แก ส งคม เป นผ เส ยสละและอ ท ศตนเพ อส วนรวม โดยไม เห นแก ประโยชน ส วนตน

21 ๔ ๑.๔.๔ เกณฑ การค ดเล อก ๑. เป นผลงานท เข าข ายม ส ทธ ร บการค ดเล อกประเภทใดประเภทหน งตามท ก าหนด ๒. ส งเอกสารประกอบการพ จารณาครบถ วนตามท ก าหนด ภายในระยะเวลาท ก าหนด ๓. ต องเป นการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมาประย กต ให เก ดม ลค า ทางเศรษฐก จหร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได จร งเป นร ปธรรม ท งเพ อการด าเน นช ว ตประจ าว น การประกอบอาช พ และการพ ฒนาความเจร ญก าวหน าทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งการร กษา ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยในการค ดเล อกผลงานส าหร บแต ละประเภทต องสามารถแสดงให เห น ความโดดเด นของผลงานในม ต ต าง ๆ ด งต อไปน ก) ความเข มข นของการใช องค ความร หร อความใหม ของเทคโนโลย (novelty and creativity) : การประย กต ความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย น ามาส การสร างผล ตภ ณฑ /กระบวนการผล ต/ การให บร การท ม ความใหม เพ ยงใด (เป นการปร บปร งส งท ม อย เด มให ม ค ณภาพส งข นหร อสมรรถนะเพ มข นอย างม น ยส าค ญมากแค ไหน หร อเป นการแนะน าเทคโนโลย ใหม อย างก าวกระโดด) ข) ศ กยภาพของเทคโนโลย เพ อขยายผลในเช งธ รก จ (commercial potential) : การน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช พ ฒนาองค กร กระบวนการทางธ รก จ ผล ตภ ณฑ และบร การขององค กร อ นเป นการสร างม ลค าเพ มแก ธ รก จอย างเป นร ปธรรม ค) ผลกระทบส าค ญต อการยกระด บค ณภาพช ว ต (quality of life) : ผลกระทบ ท เก ดข นท งในเช งล ก (ค ณค า/ม ลค า) และเช งกว าง (ขอบเขตของผลกระทบต อคนในวงกว าง) และม ผลกระทบ ข างเค ยงเช งลบหร อไม และม ว ธ การลดผลกระทบด งกล าวหร อไม เพ ยงใด ง) ผลกระทบต อการพ ฒนาและการเต บโตอย างย งย น (sustainability) : ม ความย งย น ระยะยาวมากน อยเพ ยงใด อาท ความสามารถในการตอบสนองความต องการของกล มเป าหมาย ความสามารถ ก อให เก ดการเปล ยนแปลงในเช งโครงสร างขององค กร ช มชน หร อส งคม ความสามารถเป นฐานในการต อยอด สร างม ลค าและประโยชน ในอนาคต และม แนวโน มการเต บโตและขยายต วในการใช ประโยชน ระยะยาว ๔. ผลงานท น าเสนอต องไม เป นการละเม ดล ขส ทธ ส ทธ บ ตร เคร องหมายการค า หร อทร พย ส นทางป ญญาอ นใดของบ คคลอ น ๕. ผลงานท น าเสนอต องไม เคยได ร บการค ดเล อกให ร บใบประกาศเก ยรต ค ณในโครงการ ว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ ว ฒ สภา ๑.๕ การเสนอช อผ เข าร บรางว ล และการพ จารณาค ดเล อก ๑.๕.๑ ผ ม ส ทธ เสนอรายช อ ผ ม ส ทธ เสนอช อบ คคลหร อองค กรท ง ๕ ประเภท เพ อร บใบประกาศเก ยรต ค ณในสาขา ต าง ๆ จ านวน ๑๕ สาขา เพ อให คณะอน กรรมการฯ พ จารณาผลงาน ได แก สมาช กว ฒ สภา ท ปร กษาก ตต มศ กด คณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร ฯ ว ฒ สภา ต าแหน งประจ าคณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร ฯ ว ฒ สภา อน กรรมาธ การ ในคณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร ฯ ว ฒ สภา หน วยงานหร อองค กรด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย รวมถ งองค กรภาคเอกชนท เก ยวข อง ส อมวลชนสาขาต าง ๆ และประชาชนท วไป

22 ๕ ๑.๕.๒ การเสนอรายช อ การเสนอรายช อผ สมควรได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณให เสนอรายช อในแบบเสนอรายช อ ผ สมควรได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณ โครงการ ว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ จะเสนอรายช อ สามารถขอร บแบบเสนอรายช อ พร อมท งเสนอรายช อด งกล าวได ท ฝ ายเลขาน การโครงการฯ ตามท อย ด งน กล มงานคณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร ฯ ว ฒ สภา ส าน กกรรมาธ การ ๑ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๔๙๙ อาคารส ขประพฤต ช น ๑๑ ถนนประชาช น เขตบางซ อ กทม. ๑๐๘๐๐ โทรศ พท ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๘-๙ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๙ website : ๑.๕.๓ การพ จารณาค ดเล อกผ ได ร บรางว ล - พ จารณารายละเอ ยดของผลงานท ถ กเสนอมา - น าเสนอผลงานต อคณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร ฯ - คณะกรรมการด าเน นโครงการออกไปตรวจเย ยมผลงาน ๑.๖ การแต งต งคณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท ประธานว ฒ สภาได เห นชอบให คณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร เทคโนโลย การส อสาร และโทรคมนาคม ว ฒ สภา ด าเน นโครงการ ว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมาธ การ พ จารณาเห นว า เพ อให การด าเน นโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และบรรล ตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว คณะกรรมาธ การจ งขอเสนอแต งต งคณะกรรมการข นคณะหน ง เพ อร บผ ดชอบการด าเน นโครงการ ค อ คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด วยบ คคลท ม ความร ความสามารถ และม ประสบการณ ในด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นอย าง ด ย ง ซ งประธานว ฒ สภาได เห นชอบและม ค าส งว ฒ สภา ท ๗/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการโครงการ ว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข น เพ อด าเน นโครงการด งกล าว ๒. การพ จารณาผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒.๑ การแต งต งคณะอน กรรมการ คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ต งคณะอน กรรมการข น จ านวน ๗ คณะ เพ อด าเน นก จกรรมของโครงการด านต าง ๆ ให บรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ด งน ๑. คณะอน กรรมการด านการประชาส มพ นธ ๒. คณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓. คณะอน กรรมการจ ดหาผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔. คณะอน กรรมการตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๕. คณะอน กรรมการการน าว ทยาศาสตร ส เช งพาณ ชย ๖. คณะอน กรรมการด านพ ธ การมอบใบประกาศเก ยรต ค ณ ๗. คณะอน กรรมการด านการจ ดเตร ยมสถานท และอ านวยความสะดวกพ ธ มอบใบประกาศเก ยรต ค ณ

23 ๖ ภาพการประช มคณะอน กรรมการการน าว ทยาศาสตร ส เช งพาณ ชย เม อว นจ นทร ท ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ภาพการประช มคณะอน กรรมการด านการประส มพ นธ เม อว นอ งคารท ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

24 ๗ ภาพการประช มคณะอน กรรมการด านการจ ดเตร ยมสถานท ฯ เม อว นอ งคารท ๑๓ ส งหาคม ๒๕๕๖ ๒.๒ การเช ญผ เสนอผลงานมาให ข อม ล ตามท คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว ฒ สภา ได แต งต ง คณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข น เพ อพ จารณาผลงานท เสนอเข าร บใบประกาศเก ยรต ค ณ ในโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ น น คณะอน กรรมการได พ จารณาผลงานท ส งเข าร วมโครงการ และเห นควรให เช ญผ เสนอผลงานบางส วน เข ามาให ข อม ลเพ มเต มต อคณะอน กรรมการ ซ งม ผ เสนอผลงานเข าร วมประช มเพ อให ข อม ลจ านวนมาก ภาพการประช มคณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการฯ เม อว นจ นทร ท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๖

25 ๘ ภาพการประช มคณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการฯ เม อว นจ นทร ท ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๖

26 ๙ ภาพการประช มคณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการฯ เม อว นจ นทร ท ๒๔ ม ถ นายน ๒๕๕๖

27 ๑๐ ภาพการประช มคณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการฯ เม อว นจ นทร ท ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

28 ๑๑ ภาพการประช มคณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการฯ เม อว นจ นทร ท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

29 ๑๒ ภาพการประช มเช ญผ เสนอผลงานจ งหว ดนนทบ ร เม อว นอ งคารท ๒๕ ม ถ นายน ๒๕๕๖

30 ๑๓ ๒.๓ การตรวจเย ยมผลงานของคณะกรรมการโครงการ ตามท คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว ฒ สภา ได แต งต ง คณะอน กรรมการตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข น เพ อพ จารณาตรวจ เย ยมผลงานท เสนอเข าร บใบประกาศเก ยรต ค ณ ในโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในพ นท ต างจ งหว ด น น คณะกรรมการ และคณะอน กรรมการได เด นทางไปตรวจเย ยมผลงานท ส งเข าร วมโครงการ เพ อร บทราบข อม ลเพ มเต ม เพ อประกอบการพ จารณา ด งน ตรวจเย ยมผลงานในพ นท จ งหว ดสต ล นางน ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานกรรมการ นายประสงค ศ กด บ ญเดช รองประธาน กรรมการ พลอากาศเอก ชาล จ นทร เร อง กรรมการ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน กรรมการ พร อมคณะ ได เด นทางไปตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในพ นท จ งหว ดสต ล เม อว น ศ กร ท ๒๑ ว นเสาร ท ๒๒ ม ถ นายน ๒๕๕๖ จ านวน ๑ ผลงาน ค อ การเล ยงป ม าน มระบบป ดแบบ คอนโดม เน ยมเช งพาณ ชย ประเภทผ ประกอบการใหม สาขาเกษตรกรรม โดย ดร.บรรจง เท ยนส งร ศม บร ษ ท ไทยซ แครบ จ าก ด ต งอย ท ๒๒๓ ต าบลละง อ าเภอละง จ งหว ดสต ล เป นระบบท สามารถควบค มค ณภาพ ของน าและระบบน เวศ ให อย ในระด บท เหมาะสมก บพฤต กรรมการด ารงช ว ต และการลอกคราบของป ม า สามารถผล ตผลป น มท ม ค ณภาพส ง ถ กส ขอนาม ย ปลอดสารพ ษปนเป อน และเป นม ตรต อส งแวดล อม และได ร บมาตรฐาน GMP (Good Aquaculture Practice) ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ของ อย. กระทรวงสาธารณส ข โดยส งออกไปจ าหน าย ในต างประเทศ

31 ๑๔ ตรวจเย ยมผลงานในพ นท จ งหว ดล าปาง พลอากาศเอก ชาล จ นทร เร อง กรรมการ และนายโสภณ ศร มาเหล ก กรรมการ พร อมคณะ ได เด นทางไปตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในพ นท จ งหว ดล าปาง เม อว นพฤห สบด ท ๒๗ ม ถ นายน ๒๕๕๖ เสนอผลงานโดยการไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย เหม องแม เมาะจ งหว ด ล าปาง จ านวน ๒ ผลงาน ค อ ๑. ผลงาน เคร องเจ ยระไน ร ไน (Bore Grinding Machine) เม อจ าเป นต องซ อม (Re-Bore) ช นส วนของเคร องจ กร จ งม การออกแบบและสร างเคร อง เตร ยมผ วงาน Re-Bore ข น เพ อเจ ยระไนผ วงานเช อมสร างเน อช นงานให เร ยบก อนการท า Re-Bore สามารถ เจ ยระไน Bore ได ท งแนวต งและแนวนอน ๒. ผลงาน อ ปกรณ ปร บแนวสายพานอ ตโนม ต ส าหร บเคร องต กถ านในเหม องแม เมาะ เป นอ ปกรณ ปร บแนวสายพานอ ตโนม ต ส าหร บเคร องต กถ านในเหม องแม เมาะใช แทน ว ธ การปร บ Slide แบบเด ม

32 ๑๕ นายจ กรพงษ อ ทธาส น ผ ช วยผ ว าการเหม องแม เมาะ นายพ น จ เสมอวงษ ผ อ านวยการฝ ายผล ต และนายปราโมทย พรร ตนพ ท กษ ผ อ านวยการฝ ายวางแผนและบร หาร ตลอดจนเจ าหน าท ท เก ยวข อง ได ให การต อนร บและบรรยายสร ป ตลอดน าเย ยมชมผลงานด งกล าว

33 ๑๖ ตรวจเย ยมผลงานในพ นท จ งหว ดสม ทรสงคราม นางน ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานกรรมการ นายประสงค ศ กด บ ญเดช รองประธาน กรรมการ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน กรรมการ พลเอก สมเจตน บ ญ ถนอม กรรมการ พร อมคณะ ได เด นทางไปตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในพ นท จ งหว ดสม ทรสงคราม เม อว นพ ธท ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๑ ผลงาน ค อ ผล ตภ ณฑ ถ งบรรจ ภ ณฑ แช แข งท าจากเม ด BIO PLASTIC ของบร ษ ท พร แ พค ประเทศไทย ณ ต า บลบางช า ง อ า เภออ ม พวา จ ง หว ด สม ท รสงคราม โดยนายภารดร จ ลชาต ผ จ ดการบร ษ ท พร แพค ประเทศไทย ได ให การต อนร บและบรรยายสร ปผลงาน และการด าเน นก จการของบร ษ ทฯ ให คณะกรรมาธ การร บทราบ จากน น นายวรว ฒ โตตาบ ผ จ ดการโรงงาน ได น าคณะเย ยมชมข นตอนการผล ตภายในโรงงาน

34 ๑๗ ตรวจเย ยมผลงานในพ นท จ งหว ดสกลนคร นางน ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานกรรมการ นายประสงค ศ กด บ ญเดช รองประธาน กรรมการ พลอากาศเอก ชาล จ นทร เร อง กรรมการ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน กรรมการ พร อมคณะ ได เด นทางไปตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในพ นท จ งหว ดสกลนคร เม อว นศ กร ท ๕ ว นเสาร ท ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒ ผลงาน ค อ ๑. ผลงาน การเพาะพ นธ กล าหวายด วยเทคโนโลย อ นแปง ของเคร อข ายอ นแปง อ าเภอก ดบาก จ งหว ดสกลนคร เคร อข ายอ นแปง ได ค ดค นกรรมว ธ การเพาะพ นธ กล าหวายโดยใช ความช างส งเกตประกอบ ก บภ ม ป ญญาท องถ น ในการเพาะพ นธ ด วยการร นระยะเวลาการงอกของต นอ อนออกจากเมล ด จาก ๘-๑๐ เด อน เหล อเพ ยง ๑๕ ว น

35 ๑๘ ๒. ผลงาน แหล งพล งงานความร อนส งจากเตาน าม นใช แล ว เสนอโดย ดร.น าพน พ พ ฒน ไพบ ลย ณ คณะอ ตสาหกรรมและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตสกลนคร อ าเภอพ งโคน จ งหว ดสกลนคร การออกแบบและพ ฒนาโดยอาศ ยหล กทางว ศวกรรมเคร องกล เพ อให เก ดการเผาไหม ท สมบ รณ เพ อลดป ญหามลพ ษ ซ งได น ามาประย กต ใช งานในอ ตสาหกรรม เช น การต มน าในเร อน เพาะเห ด การอบไม แห ง การอบแห งยางพารา การอบปาล มน าม น เป นต น ช วยประหย ดพล งงาน LPG ฟ น หร อไฟฟ า โดยได ด าเน นการจดส ทธ บ ตรเร ยบร อยแล ว (เลขท อน ส ทธ บ ตร ๖๗๓๗)

36 ๑๙ ตรวจเย ยมผลงานในพ นท จ งหว ดเช ยงใหม นางน ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานกรรมการ นายพ ระ มานะท ศน รองประธาน กรรมการ และนายโสภณ ศร มาเหล ก กรรมการ พร อมคณะ ได เด นทางไปตรวจเย ยมผลงานโครงการ ว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในพ นท จ งหว ดเช ยงใหม เม อว นอ งคารท ๖ ว นพฤห สบด ท ๘ ส งหาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒ ผลงาน ค อ ๑. ผลงาน คร มฟ กข าวนาโนลดร วลอย ของ รศ. ดร. ภก.ส รพล นธการก จก ล ณ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม คร มฟ กข าวนาโนลดร วรอย เป นเคร องส าอางจากสารธรรมชาต ท ม สารเบตา-แคโรท น ปร มาณส ง อ ดมด วยสารต านอน ม ลอ สระจากสารสก ดเย อห มเมล ดและม กรดไขม นสายยาวท ช วยในการ ด ดซ ม เบต าแคโรท น สารกล มฟ นอล กต านอน ม ลอ สระ โดยคร มจะช วยบ าร งผ วให ช มช น เน ยนน ม ลดอ นตรายจากร งส อ ลตร าไวโอเลตซ งเป นต นเหต ของร วรอยฝ า กระ และความหมองคล าของผ ว และ ช วยชะลอและลดการเก ดร วรอยก อนว ย ผล ตภ ณฑ คร มฟ กข าวนาโนลดร วรอยเป นผลจากการพ ฒนา กระบวนการเตร ยมสารสก ดว ธ ต าง ๆ จากส วนต าง ๆ ของผลฟ กข าว ค อ เปล อก เน อ และเย อห มเมล ด

37 ๒๐ ๒. ผลงาน การป องก นพ ฒนาการเด กล าช า ว ยแรกเก ด-๕ ป ของ นพ.สม ย ศ ร ทองถาวร ณ สถาบ นพ ฒนาการเด กราชนคร นทร กรมส ขภาพจ ต จ งหว ดเช ยงใหม การพ ฒนาการให บร การทางการแพทย ในช มชนโดยใช หล กการบ รณาการ ร วมม อ ม ส วนร วม และภาค เคร อข าย ม การให บร การเช งร ก สน บสน นให บ คลากรท เก ยวข อง รวมถ งผ ปกครองสามารถค ดกรอง ประเม นและส งเสร มพ ฒนาการเด กได เอง และม การสน บสน นทางด านจ ตใจและส งคมของครอบคร ว ม การ ให บร การท ค าน งถ งธรรมชาต ของเด ก อ กท งย งม การพ ฒนางานบร การบนฐานว ชาการและจากสภาพป ญหา และความต องการของช มชน ม การว จ ยและพ ฒนาเคร องม อในการค ดกรอง ประเม น และส งเสร มพ ฒนาการ เด กของประเทศไทย และม การหาค ามาตรฐานในเด กไทย ๒.๓ การตรวจเย ยมผลงานโดยสมาช กว ฒ สภาจ งหว ด เน องจากม ผ เสนอผลงานเข าร วมโครงการเป นจ านวนมาก ซ งส วนใหญ เป นผลงานจากต างจ งหว ด กว า ๕๐ จ งหว ด คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว ฒ สภา ได พ จารณา และมอบหมายให สมาช กว ฒ สภาซ งเป นผ แทนประชาชนในแต ละจ งหว ดท ม ผ เสนอผลงานได ม ส วนร วม ในการตรวจเย ยมผลงานในจ งหว ดน น ๆ เพ อเสนอข อม ลเพ มเต มต อคณะอน กรรมการ เพ อประกอบการ พ จารณา โดยคณะกรรมการได ก าหนดหล กเกณฑ การพ จารณาผลงานเพ อให เป นมาตรฐานเด ยวก น

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information