สาร นายน คม ไวยร ชพาน ช ประธานว ฒ สภา

Size: px
Start display at page:

Download "สาร นายน คม ไวยร ชพาน ช ประธานว ฒ สภา"

Transcription

1

2 สาร นายน คม ไวยร ชพาน ช ประธานว ฒ สภา ในป จจ บ นว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นรากฐานของการพ ฒนาประเทศ ในด านต าง ๆ โดยท ผ านมาม กล มบ คคล องค กรภาคร ฐและภาคเอกชน ได เห น ความส าค ญของการน าว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช เพ อพ ฒนาช มชน องค กร และ หน วยงานต าง ๆ ซ งส งผลต อความเจร ญทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งช ว ต ความเป นอย ของประชาชนอย างมากมาย ในส วนของว ฒ สภา โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ ได เร มด าเน นงาน คร งแรกในป ๒๕๕๕ ท ผ านมา ซ งประสบผลส าเร จเป นไปตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ม ผลงานได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณ และม ผ เข าร วมงานพ ธ มอบรางว ลเป นจ านวนมาก โดยผ เข าร วมงานได แลกเปล ยนองค ความร และประสบการณ ซ งก นและก น รวมถ งม การ ต ดต อส อสารระหว างเจ าของผลงานท เก ยวข องหร อผลงานท ม ความน าสนใจ ส าหร บในป ๒๕๕๖ น ทราบว า ม ผลงานท ได ร บการพ จารณาค ดเล อก สมควรท จะได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณเป นจ านวนมากถ ง ๔๐๐ ผลงาน ซ งถ อเป นการ สร างแบบอย างท ด ในการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาประย กต ให เก ด ม ลค าทางเศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างเป นร ปธรรม ผมขอขอบค ณและช นชมคณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร เทคโนโลย การส อสารและโทรคมนาคม ว ฒ สภา ท ได ท าให ว ฒ สภาเป นก าล งส าค ญในการพ ฒนา และส งเสร มการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมาประย กต ให เก ดประโยชน ต อส งคมในด านต างๆ และท าให ประเทศไทยได พ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข น ก บประเทศอ นๆ ต อไป (นายน คม ไวยร ชพาน ช) ประธานว ฒ สภา

3 สาร นายส รช ย เล ยงบ ญเล ศช ย รองประธานว ฒ สภา คนท หน ง ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นพ นฐานของการพ ฒนาประเทศในท ก ๆ ด าน การท โลกของเราม ความเจร ญก าวหน ามาถ งท กว นน ส วนหน งเป นเพราะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ซ งเป นศาสตร ท อย บนพ นฐานของการใช เหต และผล ท าให คนร จ กค ดร เร มสร างสรรค และพ ฒนาส งต าง ๆ ว ฒ สภา ได เล งเห นความส าค ญของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ งได แต งต ง คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ อส งเสร มให กล มบ คคล องค กรภาคร ฐ ภาคเอกชน สนใจและเร ยนร อย างเป นระบบ ผมจ งม ความย นด และขอช นชม ท คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ตระหน กและให การ สน บสน นส งเสร มการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาประย กต ใช ให เก ดประโยชน อย างเหมาะสมต อส งคมและประเทศชาต อ นเป นการพ ฒนาเพ มข ดความสามารถในการแข งข น โดยเฉพาะทางธ รก จก บนานาชาต ต อไป การจ ด โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ น ม หน วยงานและ องค กรต าง ๆ ตลอดจน กล มบ คคลผ ให ความสนใจ ท ได ร บการพ จารณาค ดเล อกจ านวนมากข นถ ง ๓๙๓ ผลงาน ซ งแสดงให เห นถ งความส าค ญในการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาประย กต ใช ให เก ดม ลค าทางเศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างเป นร ปธรรม และร เท าท นตามย คสม ยท เปล ยนแปลงอย างต อเน องตลอดเวลา ผมขออวยพรให การจ ด โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประสบผลส าเร จตามเจตจ านงท กประการ และขอให ผ ท เก ยวข องก บการจ ดก จกรรมคร งน ท กคน จงประสบแต ความส ข ความเจร ญโดยท วก น (นายส รช ย เล ยงบ ญเล ศช ย) รองประธานว ฒ สภา คนท หน ง

4 สาร โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว ทยาศาสตร ม ประโยชน ต อมน ษย และม บทบาทส าค ญต อการพ ฒนาประเทศ ผลของการศ กษาค นคว าทางว ทยาศาสตร เก ยวโยงก บความเจร ญในด านต าง ๆ เช น การแพทย การส อสารคมนาคม การเกษตร การอ ตสาหกรรมเป นต น ว ทยาศาสตร ท าให คนได พ ฒนาว ธ ค ด ท งความค ดท เป นเหต เป นผลค ดสร างสรรค และค ดว เคราะห ม ท กษะส าค ญในการค นคว าหาความร ม ความสามารถในการแก ป ญหาอย างเป นระบบ ในว ฒนธรรมของโลกสม ยใหม น นเป นส งคมแห งความร (Knowledge based society) ท กคนจ งจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาให ร ว ทยาศาสตร ประเทศเราต องการน กว ทยาศาสตร ในการพ ฒนาและบร หารประเทศ ในท กภาคส วน เน องจากว ทยาศาสตร ช วยให คนม ความร ความเข าใจ ในว ธ ค ดท เป น ระบบ ม การวางแผนอย างด และหากเก ดป ญหา ก จะน ากระบวนการทางว ทยาศาสตร เข ามาช วยแก ป ญหา และท ส าค ญย งค อความร ด านว ทยาศาสตร ช วยเพ มข ดความสามารถ ในการพ ฒนาเศรษฐก จ สามารถแข งข นก บนานาประเทศและด าเน นช ว ตร วมก นในส งคมโลก ได อย างม ความส ข ผมขอขอบค ณคณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท ได จ ดโครงการฯ ท ด แบบน ข น เพ อให เก ดประโยชน ต อการพ ฒนาประเทศชาต และประชาชนโดยรวม และเป นแบบอย างท ด ในการกระต นให ส งคมเก ดความต นต ว ในการสน บสน นสร างน กว ทยาศาสตร ร นใหม ในแต ละองค กร เพ อจะได น าองค ความร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ไปใช ในการพ ฒนาต อยอดให เก ดนว ตกรรม เป นผลให การพ ฒนาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ของประเทศไทยก าวหน าท นต อ ความเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของโลกย คป จจ บ นต อไป (นายอน นต อร ยะช ยพาณ ชย ) รองประธานว ฒ สภา คนท สอง

5 ท ปร กษาคณะกรรมการ โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว ฒ สภา นายส รช ย เล ยงบ ญเล ศช ย รองประธานว ฒ สภา คนท หน ง ท ปร กษาคณะกรรมการ นายน คม ไวยร ชพาน ช ประธานว ฒ สภา ประธานท ปร กษาคณะกรรมการ นายอน นต อร ยะช ยพาณ ชย รองประธานว ฒ สภา คนท สอง ท ปร กษาคณะกรรมการ นางนรร ตน พ มเสน เลขาธ การว ฒ สภา ท ปร กษาคณะกรรมการ

6 - ๒ - คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว ฒ สภา นายพ ระ มานะท ศน รองประธานกรรมการ ศ. ดร.น ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานกรรมการ นายประสงค ศ กด บ ญเดช รองประธานกรรมการ นายว ชาญ ศ ร ช ยเอกว ฒน กรรมการ นายเกชา ศ กด สมบ รณ กรรมการ พลตร กลช ย ส วรรณบ รณ กรรมการ นายมงคล ศร ค าแหง กรรมการ นายส รเดช จ ร ฐ ต เจร ญ กรรมการ รศ.ประเสร ฐ ช ตพงศ กรรมการ นายเจตน ศ รธรานนท กรรมการ นายบ ญส ง โควาว สาร ช กรรมการ

7 - ๓ - นายบ ญช ย โชคว ฒนา กรรมการ นายเดชอ ดม ไกรฤทธ กรรมการ พลเอก ช ชาต ส ขสงวน กรรมการ นายส งห ช ย ท งทอง กรรมการ พลอากาศเอก ชาล จ นทร เร อง กรรมการ นายโสภณ ศร มาเหล ก กรรมการ พลเอก สมเจตน บ ญถนอม กรรมการ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน กรรมการ นายสมบ รณ งามล กษณ กรรมการ นายถนอม ส งเสร ม กรรมการ นางสาวนภาภรณ ใจส จจะ กรรมการ นายพงศ ก ตต อร ณภ กด สก ล กรรมการ นางสาวมาล พ ลาหอม กรรมการ นายด เรก ถ งฝ ง กรรมการและเลขาน การ นายพ รพล ยวงนาค กรรมการและผ ช วยเลขาน การ นายศ ภโชค ค าแฝง กรรมการและผ ช วยเลขาน การ

8 คณะอน กรรมการด านการประชาส มพ นธ นายด เรก ถ งฝ ง ประธานคณะอน กรรมการ ศ. ดร.น ลวรรณ เพชระบ รณ น รองประธานคณะอน กรรมการ นางสาวนภาภรณ ใจส จจะ นางผ สด ดวงบ บผา นางเสาวล กษณ บ วทอง อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายว เช ยร บ วบาน นายว ลลภ หม พย คฆ นางสาวเพ ญพ ลาส เหล มปาน อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายว ระว ฒน ว ฒนก ล นายกฤษณ น งามผาต พงศ นางสาวส น ษา ลอยฟ า อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการและเลขาน การ

9 คณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ศ. ดร.น ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานคณะอน กรรมการ พลเอก ช ชาต ส ขสงวน นายแพทย ธงช ย ทว ชาชาต นายปฐม แหยมเกต รองประธานคณะอน กรรมการ รองประธานคณะอน กรรมการ รองประธานคณะอน กรรมการ ผศ.ดร.จ รพล ส นธ นาวา ดร.ณรงค ศ ร เล ศวรก ล ดร.ร งโรจน กมลเดชเดชา ว าท ร อยโท วฤษฎ อ นทร มา อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ ดร.พ รเดช ณ น าน นายคณ ต ศาตะมาน นายสมบ รณ วรป ญญาสก ล ศ.ดร. ส ร ว ฒน วงษ ศ ร อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายพ รพล ยวงนาค นางสาวโฆษณ ก าล งศ ลป นางสาวธ ญชนก ว ร ยะมงคลช ย อน กรรมการ อน กรรมการและเลขาน การ ผ ช วยเลขาน การฯ

10 คณะอน กรรมการจ ดหาผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน ประธานคณะอน กรรมการ นายประสงค ศ กด บ ญเดช รองประธานคณะอน กรรมการ พลโท จต พร เจ ยมสมบ รณ พ นเอก กฤษฎา เจตะสานนท พลอากาศโท ว นช ย โตส วรรณ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ ว าท ร อยโท ดร. วฤษฎ อ นทร มา นายศ ร พงษ ท ณร ตน นางพ สม ย โสธนาสมบ รณ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ

11 นายคณ ต ศาตะมาน นายปฐม แหยมเกต ดร.ณรงค ศ ร เล ศวรก ล อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ ดร.ร งโรจน กมลเดชเดชา ผศ.ดร.จ รพล ส นธ นาวา นางสาวอร ณ แก วจ นดา อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายยศว ฒน ศร เสร ร ตน ร อยโท วรศ กด แสงจ ต ร ส อน กรรมการ อน กรรมการ นายพ รพล ยวงนาค นางสาวโฆษณ ก าล งศ ลป อน กรรมการและเลขาน การ อน กรรมการและผ ช วยเลขาน การ

12 คณะอน กรรมการตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ นายประสงค ศ กด บ ญเดช ประธานคณะอน กรรมการ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน นายโสภณ ศร มาเหล ก นางสาวศร สก ล ม นศ ลป รองประธานคณะอน กรรมการ รองประธานคณะอน กรรมการ รองประธานคณะอน กรรมการ พลโท จต พร เจ ยมสมบ รณ นายว ชาญ อ งศร สว าง ผศ.ส ว ทย บ ณยวาน ชก ล อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายว ชร บ ญช เศรษฐ นายว ณะโรจน ทร พย ส งส ข นางสาวอร ณ แก วจ นดา อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นางพ สม ย โสธนาสมบ รณ นายพ รพล ยวงนาค นายศ ภโชค ค าแฝง อน กรรมการ อน กรรมการ เลขาน การคณะอน กรรมการ

13 คณะอน กรรมการการน าว ทยาศาสตร ส เช งพาณ ชย ศ. ดร.น ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานคณะอน กรรมการ พลต ารวจโท สมยศ ด มาก รองประธานคณะอน กรรมการ นายย ทธนา ย พฤทธ นายว ชร บ ญช เศรษฐ นายสม ทธ ดารากร ณ อย ธยา พญ.ก ต มา ย ทธวงศ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ ภญ.อ จฉรา เอกแสงศร นายปร ชา เร องว ชาธร ดร.พ รเดช ณ น าน นางสาวโฆษณ ก าล งศ ลป อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายแพทย ธงช ย ทว ชาชาต ว าท ร อยโท ดร. วฤษฎ อ นทร มา นางสาวส น ษา ลอยฟ า เลขาน การคณะอน กรรมการ รองเลขาน การคณะอน กรรมการ รองเลขาน การคณะอน กรรมการ

14 คณะอน กรรมการด านพ ธ การมอบใบประกาศเก ยรต ค ณ นายพ ระ มานะท ศน ประธานคณะอน กรรมการ นายโสภณ ศร มาเหล ก รองประธานคณะอน กรรมการ นายว ระว ฒน ว ฒนก ล นางสาวนภาภรณ ใจส จจะ นางผ สด ดวงบ บผา นางสาวก งดาว ก มาร อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายว เช ยร บ วบาน นางเสาวล กษณ บ วทอง นางสาวส จ นต ประเสร ฐก จ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายศ ภโชค ค าแฝง นางสาวว ณา อย นาน นางสาวส น ษา ลอยฟ า อน กรรมการ อน กรรมการ เลขาน การคณะอน กรรมการ

15 คณะอน กรรมการด านการจ ดเตร ยมสถานท และอ านวยความสะดวกพ ธ มอบใบประกาศเก ยรต ค ณ พลอากาศเอก ชาล จ นทร เร อง ประธานคณะอน กรรมการ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน รองประธานคณะอน กรรมการ นางป ญฐกานต สท านไตรภพ นายเพ ก พ งแม น นายว ลลภ หม พย คฆ อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นายเจนจ ด เพ ญจ นทร นายว จ ตต จ นทะโสม นายธ รศ กด สงส ร นทร อน กรรมการ อน กรรมการ อน กรรมการ นางสาวว ณา อย นาน นายไพส ฐ ล พลากร เลขาน การคณะอน กรรมการ รองเลขาน การคณะอน กรรมการ

16 บทน า ประเทศไทยถ อว าเป นประเทศท ม ความอ ดมสมบ รณ ในด านทร พยากรธรรมชาต ในน าม ปลา ในนาม ข าว กระท งความร นแรงของธรรมชาต ก น อยกว าประเทศต าง ๆ ในภ ม ภาคน ม ความเป นอย ท ส ขสบาย ไม จ าเป นต องต อส ก บธรรมชาต เม อเราม ส งเหล าน เป นฐาน ท าให เราสามารถพ ฒนาต อยอด จากธรรมชาต ส การด ารงอย ด วยการแข งข นในโลกป จจ บ น ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ก เป นเคร องม อ ท เราสามารถน ามาพ ฒนาเพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นและเพ มรายได มวลรวมให แก ประเทศไทย ท ผ านมาม กล มบ คคล องค กรภาคร ฐ และภาคเอกชน ได เห นถ งความส าค ญของการน า ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช เพ อพ ฒนาช มชนและองค กร ซ งก อให เก ดประโยชน ในด านต าง ๆ ส งผลต อความเจร ญทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งช ว ตความเป นอย ของประชาชน อย างมากมาย ด งน น เพ อเป นการส งเสร มศ กยภาพของบ คคล องค กรภาคร ฐ และภาคเอกชนด งกล าว คณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร เทคโนโลย การส อสารและโทรคมนาคม ว ฒ สภา จ งได จ ดให ม โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศข นในป ๒๕๕๕ เป นคร งแรก เพ อมอบใบประกาศเก ยรต ค ณแก บ คคล และองค กรต าง ๆ ท ม ผลงานโดดเด นในการน าความร ทางว ทยาศาสตร มาประย กต ให เก ดม ลค า ทางเศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างเป นร ปธรรม ซ งเป นการยกระด บค ณภาพช ว ต การพ ฒนาความเจร ญก าวหน าทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งการร กษาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ท งน เพ อเป นขว ญก าล งใจ และยกย องเช ดช เก ยรต ให แก บ คคลและองค กรด งกล าว และเพ อเป นแบบอย างอ นด แก บ คคลและองค กรได น าไปปฏ บ ต หร อให เก ดม ลค ามากย งข นต อไป ในอนาคต จากผลความส าเร จในป ท ผ านมา คณะกรรมาธ การจ งได ด าเน นโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข นเป นป ท สอง ซ งบรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ม ผลงานได ร บใบประกาศ เก ยรต ค ณ จ านวน ๓๙๓ ผลงาน โดยผ เข าร วมงานพ ธ มอบรางว ลได แลกเปล ยนองค ความร และ ประสบการณ ซ งก นละก น รวมถ งม การต ดต อส อสารระหว างเจ าของผลงานท เก ยวข องหร อผลงานท ม ความน าสนใจ ด งน น คณะกรรมาธ การจ งได รวบรวมข อม ลผลงานท ผ านการค ดเล อกไว เป นฐานข อม ล ประกอบการพ จารณาของคณะกรรมาธ การ รวมถ งการสน บสน น ส งเสร ม และต อยอดผลงานต าง ๆ ให เก ดประโยชน ต อประเทศและประชาชนต อไป ท งน คณะกรรมาธ การหว งเป นอย างย งว าหน งส อ รวมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะเป นประโยชน แก ผ ท สนใจท วไป คณะผ จ ดท า ส งหาคม ๒๕๕๖

17 สารบ ญ ๑. โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ ๑ ๑.๑ ความเป นมาของโครงการฯ ๑ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ๑ ๑.๓ กล มเป าหมาย ๒ ๑.๔ รายละเอ ยดของโครงการ และกรอบระยะเวลาด าเน นการ ๓ ๑.๕ การเสนอช อผ เข าร บรางว ล และการพ จารณาค ดเล อก ๔ ๑.๖ การแต งต งคณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๕ ๒. การพ จารณาผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖ ๒.๑ การแต งต งคณะอน กรรมการ ๖ ๒.๒ การเช ญผ เสนอผลงานมาให ข อม ล ๗ ๒.๓ การตรวจเย ยมผลงานในพ นท ๑๓ ๓. รายช อ และรายละเอ ยดผลงานของผ ได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณ (โดยย อ) ๒๑ ๓.๑ ประเภทบ คคลท วไป ๒๑ ๓.๒ ประเภทน กเร ยน น ส ต น กศ กษา คร อาจารย ๔๗ ๓.๓ ประเภทผ ประกอบการใหม ๑๒๒ ๓.๔ ประเภทองค กรภาคเอกชน ๑๓๖ ๓.๕ ประเภทองค กรภาคร ฐ ๒๐๖ ๔. ประกาศคณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เร อง รายช อผ สมควรได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณฯ หน า

18 โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑. โครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑.๑ ความเป นมาของโครงการ ในป จจ บ น ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ม ความจ าเป นและม ความส าค ญมากต อการด ารงช ว ต ของมน ษย เป นรากฐานของการพ ฒนาประเทศในด านต าง ๆ ซ งม ขอบเขตการใช อย างกว างขวาง ความก าวหน า ทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท าให ม การพ ฒนาค ดค นส งอ านวยความสะดวกสบายต อการด ารงช ว ต เป นอ นมาก โดยเข ามาเสร มป จจ ยพ นฐานการด ารงช ว ตได เป นอย างด ส งผลให ช ว ตมน ษย และส งแวดล อม เปล ยนแปลงไปจากเด ม มน ษย ม ความเป นอย ท ส ขสบายข น ซ งส งเหล าน เป นผลมาจากการน าว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช แทบท งส น ด งน น ในช ว ตประจ าว นของมน ษย ท กคนจะต องเก ยวข องก บว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย อย ตลอดเวลา ถ งแม ว าการพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จะเอ ออ านวยในด านช ว ตความเป นอย ท สะดวกสบายและอาย ย นนานข น หากการน าว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช โดยม ได พ จารณาอย างรอบคอบ แล ว ย อมเก ดผลเส ยต อสภาพแวดล อมและสมด ลทางธรรมชาต ได ท ผ านมาม กล มบ คคล องค กรภาคร ฐ และภาคเอกชน ได เห นถ งความส าค ญของการน า ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช เพ อพ ฒนาช มชน องค กร และหน วยงานต าง ๆ เพ อให เก ดประโยชน ในด านต าง ๆ ซ งส งผลต อความเจร ญทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งช ว ตความเป นอย ของประชาชนอย างมากมาย ด งน น เพ อเป นการส งเสร มศ กยภาพของบ คคล องค กรภาคร ฐ และภาคเอกชน ด งกล าว คณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร เทคโนโลย การส อสารและโทรคมนาคม ว ฒ สภา จ งได จ ดให ม การ เสนอช อ และค ดกรอง เพ อมอบใบประกาศเก ยรต ค ณแก บ คคล และองค กรต าง ๆ ท ม ผลงานโดดเด นในการน า ความร ทางว ทยาศาสตร มาประย กต ให เก ดม ลค าทางเศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างเป น ร ปธรรม ซ งเป นการยกระด บค ณภาพช ว ต การพ ฒนาความเจร ญก าวหน าทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งการร กษาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ท งน เพ อเป นขว ญก าล งใจ และยกย องเช ดช เก ยรต ให แก บ คคลและองค กรด งกล าว และเพ อเป นแบบอย างอ นด แก บ คคลและองค กรได น าไปปฏ บ ต หร อให เก ดม ลค า มากย งข นต อไปในอนาคต ในป ๒๕๕๕ คณะกรรมาธ การได ด าเน นโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ ซ งประสบผลส าเร จ เป นไปตามว ตถ ประสงค ท ต งไว ม ผลงานได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณ จ านวน ๒๑๕ ผลงาน ม ผ เข าร วมงานพ ธ มอบรางว ล ในว นท ๕ พฤศจ กายน ๒๕๕๕ จ านวนมาก โดยผ เข าร วมงานได แลกเปล ยนองค ความร และประสบการณ ซ งก นละก น รวมถ งม การต ดต อส อสารระหว างเจ าของผลงานท เก ยวข องหร อผลงานท ม ความน าสนใจ นอกจากน น คณะกรรมาธ การฯ ย งได รวบรวมข อม ลผลงานท ผ านการค ดเล อกไว เป นฐานข อม ลประกอบการ พ จารณาของคณะกรรมาธ การฯ รวมถ งการสน บสน น ส งเสร ม และต อยอดผลงานต างๆ ให เก ดประโยชน ต อ ประเทศและประชาชนต อไป ด งน น ในป ๒๕๕๖ คณะกรรมาธ การฯ จ งเห นควรให ด าเน นโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข น เพ อให เก ดผลส าเร จด งเช นในป ท ผ านมา

19 ๒ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ๑.๒.๑ เพ อส งเสร มการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมาประย กต ให เก ดม ลค าทาง เศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างเป นร ปธรรมท จ บต องได ท งเพ อการด าเน นช ว ตประจ าว น การประกอบอาช พ และการพ ฒนาความเจร ญก าวหน าทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งการร กษา ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เพ อเพ มข ดความสามารถในการแข งข นก บประเทศอ น ๆ ได ๑.๒.๒ เพ อเป นขว ญก าล งใจ ยกย องเช ดช เก ยรต และประกาศเก ยรต ค ณให แก บ คคล องค กร ภาคร ฐ และภาคเอกชนท ม ผลงานโดดเด นน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช ประโยชน ได อย างเป นร ปธรรมจ บต องได ให เป นท ประจ กษ แก ประชาชนท วประเทศ ๑.๒.๓ เพ อสร างแบบอย างท ด ในการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาประย กต ให เก ดม ลค าทางเศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างเป นร ปธรรมท จ บต องได แก บ คคล และ องค กรท งในภาคร ฐและภาคเอกชนน าไปปฏ บ ต ตามในอนาคต ๑.๓ กล มเป าหมาย ๑.๓.๑ บ คคลท วไป ซ งม ผลงานโดดเด นในการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช ในช ว ตประจ าว นหร อการประกอบอาช พของตนเองและผ อ น หร อสร างม ลค าทางเศรษฐก จต อช มชน หร อ สร างประโยชน ให ก บส งคมอย างส าค ญ ๑.๓.๒ น กเร ยน น ส ต น กศ กษา คร อาจารย ซ งม ผลงานโดดเด นในการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช ในช ว ตประจ าว น การเร ยน การสอน หร อการประกอบอาช พ ของตนเองและผ อ น หร อสร างม ลค าทางเศรษฐก จต อช มชน หร อสร างประโยชน ให ก บส งคมอย างส าค ญ ๑.๓.๓ ผ ประกอบการใหม (ผ ท เร มประกอบธ รก จใหม ภายในระยะ ๕ ป ท ผ านมา) ท ได น า ความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ผลงานว จ ย หร อทร พย ส นทางป ญญา มาใช เป นฐานในการประกอบ ธ รก จใหม ท ก อให เก ดรายได การจ างงาน และม ผลการประกอบการท โดดเด น ๑.๓.๔ องค กรภาคเอกชน ซ งด าเน นการหร อม บทบาทในการสน บสน นส งเสร มการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช พ ฒนาองค กร กระบวนการทางธ รก จ ผล ตภ ณฑ และบร การขององค กร อ นเป นการสร างม ลค าเพ มแก ธ รก จของตนอย างเป นร ปธรรม หร อเป นการสร างประโยชน ให แก ประเทศและ ประชาชนท วไป ๑.๓.๕ องค กรภาคร ฐ ซ งด าเน นการเอง หร อเข าไปม บทบาทโดดเด นในการสน บสน นส งเสร ม การน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช สร างม ลค าทางเศรษฐก จหร อสร างประโยชน ให ก บส งคม อย างส าค ญ

20 ๓ ๑.๔ รายละเอ ยดของโครงการ และกรอบระยะเวลาด าเน นการ ๑.๔.๑ ระยะเวลาและข นตอนการด าเน นการ (มกราคม ก นยายน ๒๕๕๖) มกราคม - ก มภาพ นธ - เตร ยมการด าเน นโครงการและประสานหน วยงาน ท เก ยวข อง ๑ ม นาคม - จ ดการแถลงข าวเพ อเป นการประชาส มพ นธ โครงการ - ประชาส มพ นธ เพ อเช ญชวนให บ คคลหร อหน วยงาน ท เก ยวข องเสนอผลงาน ๑ ม นาคม - ๑๕ พฤษภาคม - เสนอรายช อผ ท สมควรได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณ โดยแจ งฝ ายเลขาน การฯ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม - ประเม นผลงาน (พ จารณาผลงาน/ตรวจเย ยมผลงาน) โดยคณะอน กรรมการฯ ๑๕ ส งหาคม - ประกาศผลรายช อผ ได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณ ๒ ก นยายน - พ ธ มอบใบประกาศเก ยรต ค ณ โดยประธานว ฒ สภา ณ ห องประช มร ฐสภา ๑.๔.๒ ประเภทของผ ม ส ทธ ถ กเสนอช อเพ อร บใบประกาศเก ยรต ค ณ บ คคลและองค กรท งในภาคร ฐและภาคเอกชนท ถ กเสนอช อเพ อร บใบประกาศเก ยรต ค ณ จะต องเป นผ ท ม ผลงานการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมาประย กต ให เก ดม ลค าทางเศรษฐก จ หร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได อย างโดดเด นเป นร ปธรรมจ บต องได ท งในแง ของการด าเน นช ว ตประจ าว น การประกอบอาช พ และการพ ฒนาความเจร ญก าวหน าทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งการร กษา ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ซ งใบประกาศเก ยรต ค ณแบ งเป น ๕ ประเภท ได แก ๑. บ คคลท วไป ๒. น กเร ยน น ส ต น กศ กษา คร อาจารย ๓. ผ ประกอบการใหม ๔. องค กรภาคเอกชน และ ๕. องค กรภาคร ฐ โดยแบ งออกเป นสาขาต างๆ จ านวน ๑๕ สาขา ได แก ๑. เกษตรกรรม ๒. อาหาร ๓. ส ขภาพและการแพทย ๔. พล งงาน ๕. ส งแวดล อม ๖. การจ ดการภ ยพ บ ต ๗. การศ กษา ๘. บร การภาคร ฐ ๙. การส อสาร ๑๐. โทรคมนาคม ๑๑. ความม นคง ๑๒. การผล ต ๑๓. การบร การ ๑๔. ศ ลปว ฒนธรรม และ ๑๕. สาขาอ น ๆ ๑.๔.๓ ค ณสมบ ต ท วไปของเจ าของผลงานผ ม ส ทธ ร บการเสนอช อ ๑. ม ส ญชาต ไทย หร อเป นองค กรท จดทะเบ ยนในประเทศไทย ๒. ม ค ณธรรม จร ยธรรมในการท างานประกอบอาช พ หร อในการด าเน นว ถ ช ว ต ๓. ซ อส ตย ส จร ตและค าน งผลประโยชน ของส งคม และประเทศชาต เป นหล ก ๔. เป นแบบอย างท ด แก ส งคม เป นผ เส ยสละและอ ท ศตนเพ อส วนรวม โดยไม เห นแก ประโยชน ส วนตน

21 ๔ ๑.๔.๔ เกณฑ การค ดเล อก ๑. เป นผลงานท เข าข ายม ส ทธ ร บการค ดเล อกประเภทใดประเภทหน งตามท ก าหนด ๒. ส งเอกสารประกอบการพ จารณาครบถ วนตามท ก าหนด ภายในระยะเวลาท ก าหนด ๓. ต องเป นการน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในมาประย กต ให เก ดม ลค า ทางเศรษฐก จหร อสร างสรรค ประโยชน ทางส งคมได จร งเป นร ปธรรม ท งเพ อการด าเน นช ว ตประจ าว น การประกอบอาช พ และการพ ฒนาความเจร ญก าวหน าทางเศรษฐก จและส งคมของประเทศ รวมถ งการร กษา ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยในการค ดเล อกผลงานส าหร บแต ละประเภทต องสามารถแสดงให เห น ความโดดเด นของผลงานในม ต ต าง ๆ ด งต อไปน ก) ความเข มข นของการใช องค ความร หร อความใหม ของเทคโนโลย (novelty and creativity) : การประย กต ความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย น ามาส การสร างผล ตภ ณฑ /กระบวนการผล ต/ การให บร การท ม ความใหม เพ ยงใด (เป นการปร บปร งส งท ม อย เด มให ม ค ณภาพส งข นหร อสมรรถนะเพ มข นอย างม น ยส าค ญมากแค ไหน หร อเป นการแนะน าเทคโนโลย ใหม อย างก าวกระโดด) ข) ศ กยภาพของเทคโนโลย เพ อขยายผลในเช งธ รก จ (commercial potential) : การน าความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มาใช พ ฒนาองค กร กระบวนการทางธ รก จ ผล ตภ ณฑ และบร การขององค กร อ นเป นการสร างม ลค าเพ มแก ธ รก จอย างเป นร ปธรรม ค) ผลกระทบส าค ญต อการยกระด บค ณภาพช ว ต (quality of life) : ผลกระทบ ท เก ดข นท งในเช งล ก (ค ณค า/ม ลค า) และเช งกว าง (ขอบเขตของผลกระทบต อคนในวงกว าง) และม ผลกระทบ ข างเค ยงเช งลบหร อไม และม ว ธ การลดผลกระทบด งกล าวหร อไม เพ ยงใด ง) ผลกระทบต อการพ ฒนาและการเต บโตอย างย งย น (sustainability) : ม ความย งย น ระยะยาวมากน อยเพ ยงใด อาท ความสามารถในการตอบสนองความต องการของกล มเป าหมาย ความสามารถ ก อให เก ดการเปล ยนแปลงในเช งโครงสร างขององค กร ช มชน หร อส งคม ความสามารถเป นฐานในการต อยอด สร างม ลค าและประโยชน ในอนาคต และม แนวโน มการเต บโตและขยายต วในการใช ประโยชน ระยะยาว ๔. ผลงานท น าเสนอต องไม เป นการละเม ดล ขส ทธ ส ทธ บ ตร เคร องหมายการค า หร อทร พย ส นทางป ญญาอ นใดของบ คคลอ น ๕. ผลงานท น าเสนอต องไม เคยได ร บการค ดเล อกให ร บใบประกาศเก ยรต ค ณในโครงการ ว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ ว ฒ สภา ๑.๕ การเสนอช อผ เข าร บรางว ล และการพ จารณาค ดเล อก ๑.๕.๑ ผ ม ส ทธ เสนอรายช อ ผ ม ส ทธ เสนอช อบ คคลหร อองค กรท ง ๕ ประเภท เพ อร บใบประกาศเก ยรต ค ณในสาขา ต าง ๆ จ านวน ๑๕ สาขา เพ อให คณะอน กรรมการฯ พ จารณาผลงาน ได แก สมาช กว ฒ สภา ท ปร กษาก ตต มศ กด คณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร ฯ ว ฒ สภา ต าแหน งประจ าคณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร ฯ ว ฒ สภา อน กรรมาธ การ ในคณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร ฯ ว ฒ สภา หน วยงานหร อองค กรด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย รวมถ งองค กรภาคเอกชนท เก ยวข อง ส อมวลชนสาขาต าง ๆ และประชาชนท วไป

22 ๕ ๑.๕.๒ การเสนอรายช อ การเสนอรายช อผ สมควรได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณให เสนอรายช อในแบบเสนอรายช อ ผ สมควรได ร บใบประกาศเก ยรต ค ณ โครงการ ว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผ จะเสนอรายช อ สามารถขอร บแบบเสนอรายช อ พร อมท งเสนอรายช อด งกล าวได ท ฝ ายเลขาน การโครงการฯ ตามท อย ด งน กล มงานคณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร ฯ ว ฒ สภา ส าน กกรรมาธ การ ๑ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๔๙๙ อาคารส ขประพฤต ช น ๑๑ ถนนประชาช น เขตบางซ อ กทม. ๑๐๘๐๐ โทรศ พท ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๘-๙ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๕๙ website : ๑.๕.๓ การพ จารณาค ดเล อกผ ได ร บรางว ล - พ จารณารายละเอ ยดของผลงานท ถ กเสนอมา - น าเสนอผลงานต อคณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร ฯ - คณะกรรมการด าเน นโครงการออกไปตรวจเย ยมผลงาน ๑.๖ การแต งต งคณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท ประธานว ฒ สภาได เห นชอบให คณะกรรมาธ การการว ทยาศาสตร เทคโนโลย การส อสาร และโทรคมนาคม ว ฒ สภา ด าเน นโครงการ ว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมาธ การ พ จารณาเห นว า เพ อให การด าเน นโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และบรรล ตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว คณะกรรมาธ การจ งขอเสนอแต งต งคณะกรรมการข นคณะหน ง เพ อร บผ ดชอบการด าเน นโครงการ ค อ คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด วยบ คคลท ม ความร ความสามารถ และม ประสบการณ ในด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นอย าง ด ย ง ซ งประธานว ฒ สภาได เห นชอบและม ค าส งว ฒ สภา ท ๗/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการโครงการ ว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข น เพ อด าเน นโครงการด งกล าว ๒. การพ จารณาผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒.๑ การแต งต งคณะอน กรรมการ คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ต งคณะอน กรรมการข น จ านวน ๗ คณะ เพ อด าเน นก จกรรมของโครงการด านต าง ๆ ให บรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ด งน ๑. คณะอน กรรมการด านการประชาส มพ นธ ๒. คณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓. คณะอน กรรมการจ ดหาผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔. คณะอน กรรมการตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๕. คณะอน กรรมการการน าว ทยาศาสตร ส เช งพาณ ชย ๖. คณะอน กรรมการด านพ ธ การมอบใบประกาศเก ยรต ค ณ ๗. คณะอน กรรมการด านการจ ดเตร ยมสถานท และอ านวยความสะดวกพ ธ มอบใบประกาศเก ยรต ค ณ

23 ๖ ภาพการประช มคณะอน กรรมการการน าว ทยาศาสตร ส เช งพาณ ชย เม อว นจ นทร ท ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ภาพการประช มคณะอน กรรมการด านการประส มพ นธ เม อว นอ งคารท ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

24 ๗ ภาพการประช มคณะอน กรรมการด านการจ ดเตร ยมสถานท ฯ เม อว นอ งคารท ๑๓ ส งหาคม ๒๕๕๖ ๒.๒ การเช ญผ เสนอผลงานมาให ข อม ล ตามท คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว ฒ สภา ได แต งต ง คณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข น เพ อพ จารณาผลงานท เสนอเข าร บใบประกาศเก ยรต ค ณ ในโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ น น คณะอน กรรมการได พ จารณาผลงานท ส งเข าร วมโครงการ และเห นควรให เช ญผ เสนอผลงานบางส วน เข ามาให ข อม ลเพ มเต มต อคณะอน กรรมการ ซ งม ผ เสนอผลงานเข าร วมประช มเพ อให ข อม ลจ านวนมาก ภาพการประช มคณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการฯ เม อว นจ นทร ท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๖

25 ๘ ภาพการประช มคณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการฯ เม อว นจ นทร ท ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๖

26 ๙ ภาพการประช มคณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการฯ เม อว นจ นทร ท ๒๔ ม ถ นายน ๒๕๕๖

27 ๑๐ ภาพการประช มคณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการฯ เม อว นจ นทร ท ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

28 ๑๑ ภาพการประช มคณะอน กรรมการกล นกรองผลงานด านว ชาการฯ เม อว นจ นทร ท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

29 ๑๒ ภาพการประช มเช ญผ เสนอผลงานจ งหว ดนนทบ ร เม อว นอ งคารท ๒๕ ม ถ นายน ๒๕๕๖

30 ๑๓ ๒.๓ การตรวจเย ยมผลงานของคณะกรรมการโครงการ ตามท คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว ฒ สภา ได แต งต ง คณะอน กรรมการตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข น เพ อพ จารณาตรวจ เย ยมผลงานท เสนอเข าร บใบประกาศเก ยรต ค ณ ในโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในพ นท ต างจ งหว ด น น คณะกรรมการ และคณะอน กรรมการได เด นทางไปตรวจเย ยมผลงานท ส งเข าร วมโครงการ เพ อร บทราบข อม ลเพ มเต ม เพ อประกอบการพ จารณา ด งน ตรวจเย ยมผลงานในพ นท จ งหว ดสต ล นางน ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานกรรมการ นายประสงค ศ กด บ ญเดช รองประธาน กรรมการ พลอากาศเอก ชาล จ นทร เร อง กรรมการ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน กรรมการ พร อมคณะ ได เด นทางไปตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในพ นท จ งหว ดสต ล เม อว น ศ กร ท ๒๑ ว นเสาร ท ๒๒ ม ถ นายน ๒๕๕๖ จ านวน ๑ ผลงาน ค อ การเล ยงป ม าน มระบบป ดแบบ คอนโดม เน ยมเช งพาณ ชย ประเภทผ ประกอบการใหม สาขาเกษตรกรรม โดย ดร.บรรจง เท ยนส งร ศม บร ษ ท ไทยซ แครบ จ าก ด ต งอย ท ๒๒๓ ต าบลละง อ าเภอละง จ งหว ดสต ล เป นระบบท สามารถควบค มค ณภาพ ของน าและระบบน เวศ ให อย ในระด บท เหมาะสมก บพฤต กรรมการด ารงช ว ต และการลอกคราบของป ม า สามารถผล ตผลป น มท ม ค ณภาพส ง ถ กส ขอนาม ย ปลอดสารพ ษปนเป อน และเป นม ตรต อส งแวดล อม และได ร บมาตรฐาน GMP (Good Aquaculture Practice) ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ของ อย. กระทรวงสาธารณส ข โดยส งออกไปจ าหน าย ในต างประเทศ

31 ๑๔ ตรวจเย ยมผลงานในพ นท จ งหว ดล าปาง พลอากาศเอก ชาล จ นทร เร อง กรรมการ และนายโสภณ ศร มาเหล ก กรรมการ พร อมคณะ ได เด นทางไปตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในพ นท จ งหว ดล าปาง เม อว นพฤห สบด ท ๒๗ ม ถ นายน ๒๕๕๖ เสนอผลงานโดยการไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย เหม องแม เมาะจ งหว ด ล าปาง จ านวน ๒ ผลงาน ค อ ๑. ผลงาน เคร องเจ ยระไน ร ไน (Bore Grinding Machine) เม อจ าเป นต องซ อม (Re-Bore) ช นส วนของเคร องจ กร จ งม การออกแบบและสร างเคร อง เตร ยมผ วงาน Re-Bore ข น เพ อเจ ยระไนผ วงานเช อมสร างเน อช นงานให เร ยบก อนการท า Re-Bore สามารถ เจ ยระไน Bore ได ท งแนวต งและแนวนอน ๒. ผลงาน อ ปกรณ ปร บแนวสายพานอ ตโนม ต ส าหร บเคร องต กถ านในเหม องแม เมาะ เป นอ ปกรณ ปร บแนวสายพานอ ตโนม ต ส าหร บเคร องต กถ านในเหม องแม เมาะใช แทน ว ธ การปร บ Slide แบบเด ม

32 ๑๕ นายจ กรพงษ อ ทธาส น ผ ช วยผ ว าการเหม องแม เมาะ นายพ น จ เสมอวงษ ผ อ านวยการฝ ายผล ต และนายปราโมทย พรร ตนพ ท กษ ผ อ านวยการฝ ายวางแผนและบร หาร ตลอดจนเจ าหน าท ท เก ยวข อง ได ให การต อนร บและบรรยายสร ป ตลอดน าเย ยมชมผลงานด งกล าว

33 ๑๖ ตรวจเย ยมผลงานในพ นท จ งหว ดสม ทรสงคราม นางน ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานกรรมการ นายประสงค ศ กด บ ญเดช รองประธาน กรรมการ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน กรรมการ พลเอก สมเจตน บ ญ ถนอม กรรมการ พร อมคณะ ได เด นทางไปตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในพ นท จ งหว ดสม ทรสงคราม เม อว นพ ธท ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๑ ผลงาน ค อ ผล ตภ ณฑ ถ งบรรจ ภ ณฑ แช แข งท าจากเม ด BIO PLASTIC ของบร ษ ท พร แ พค ประเทศไทย ณ ต า บลบางช า ง อ า เภออ ม พวา จ ง หว ด สม ท รสงคราม โดยนายภารดร จ ลชาต ผ จ ดการบร ษ ท พร แพค ประเทศไทย ได ให การต อนร บและบรรยายสร ปผลงาน และการด าเน นก จการของบร ษ ทฯ ให คณะกรรมาธ การร บทราบ จากน น นายวรว ฒ โตตาบ ผ จ ดการโรงงาน ได น าคณะเย ยมชมข นตอนการผล ตภายในโรงงาน

34 ๑๗ ตรวจเย ยมผลงานในพ นท จ งหว ดสกลนคร นางน ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานกรรมการ นายประสงค ศ กด บ ญเดช รองประธาน กรรมการ พลอากาศเอก ชาล จ นทร เร อง กรรมการ พลเอก ร ชกฤต กาญจนว ฒน กรรมการ พร อมคณะ ได เด นทางไปตรวจเย ยมผลงานโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในพ นท จ งหว ดสกลนคร เม อว นศ กร ท ๕ ว นเสาร ท ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒ ผลงาน ค อ ๑. ผลงาน การเพาะพ นธ กล าหวายด วยเทคโนโลย อ นแปง ของเคร อข ายอ นแปง อ าเภอก ดบาก จ งหว ดสกลนคร เคร อข ายอ นแปง ได ค ดค นกรรมว ธ การเพาะพ นธ กล าหวายโดยใช ความช างส งเกตประกอบ ก บภ ม ป ญญาท องถ น ในการเพาะพ นธ ด วยการร นระยะเวลาการงอกของต นอ อนออกจากเมล ด จาก ๘-๑๐ เด อน เหล อเพ ยง ๑๕ ว น

35 ๑๘ ๒. ผลงาน แหล งพล งงานความร อนส งจากเตาน าม นใช แล ว เสนอโดย ดร.น าพน พ พ ฒน ไพบ ลย ณ คณะอ ตสาหกรรมและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตสกลนคร อ าเภอพ งโคน จ งหว ดสกลนคร การออกแบบและพ ฒนาโดยอาศ ยหล กทางว ศวกรรมเคร องกล เพ อให เก ดการเผาไหม ท สมบ รณ เพ อลดป ญหามลพ ษ ซ งได น ามาประย กต ใช งานในอ ตสาหกรรม เช น การต มน าในเร อน เพาะเห ด การอบไม แห ง การอบแห งยางพารา การอบปาล มน าม น เป นต น ช วยประหย ดพล งงาน LPG ฟ น หร อไฟฟ า โดยได ด าเน นการจดส ทธ บ ตรเร ยบร อยแล ว (เลขท อน ส ทธ บ ตร ๖๗๓๗)

36 ๑๙ ตรวจเย ยมผลงานในพ นท จ งหว ดเช ยงใหม นางน ลวรรณ เพชระบ รณ น ประธานกรรมการ นายพ ระ มานะท ศน รองประธาน กรรมการ และนายโสภณ ศร มาเหล ก กรรมการ พร อมคณะ ได เด นทางไปตรวจเย ยมผลงานโครงการ ว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในพ นท จ งหว ดเช ยงใหม เม อว นอ งคารท ๖ ว นพฤห สบด ท ๘ ส งหาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒ ผลงาน ค อ ๑. ผลงาน คร มฟ กข าวนาโนลดร วลอย ของ รศ. ดร. ภก.ส รพล นธการก จก ล ณ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม คร มฟ กข าวนาโนลดร วรอย เป นเคร องส าอางจากสารธรรมชาต ท ม สารเบตา-แคโรท น ปร มาณส ง อ ดมด วยสารต านอน ม ลอ สระจากสารสก ดเย อห มเมล ดและม กรดไขม นสายยาวท ช วยในการ ด ดซ ม เบต าแคโรท น สารกล มฟ นอล กต านอน ม ลอ สระ โดยคร มจะช วยบ าร งผ วให ช มช น เน ยนน ม ลดอ นตรายจากร งส อ ลตร าไวโอเลตซ งเป นต นเหต ของร วรอยฝ า กระ และความหมองคล าของผ ว และ ช วยชะลอและลดการเก ดร วรอยก อนว ย ผล ตภ ณฑ คร มฟ กข าวนาโนลดร วรอยเป นผลจากการพ ฒนา กระบวนการเตร ยมสารสก ดว ธ ต าง ๆ จากส วนต าง ๆ ของผลฟ กข าว ค อ เปล อก เน อ และเย อห มเมล ด

37 ๒๐ ๒. ผลงาน การป องก นพ ฒนาการเด กล าช า ว ยแรกเก ด-๕ ป ของ นพ.สม ย ศ ร ทองถาวร ณ สถาบ นพ ฒนาการเด กราชนคร นทร กรมส ขภาพจ ต จ งหว ดเช ยงใหม การพ ฒนาการให บร การทางการแพทย ในช มชนโดยใช หล กการบ รณาการ ร วมม อ ม ส วนร วม และภาค เคร อข าย ม การให บร การเช งร ก สน บสน นให บ คลากรท เก ยวข อง รวมถ งผ ปกครองสามารถค ดกรอง ประเม นและส งเสร มพ ฒนาการเด กได เอง และม การสน บสน นทางด านจ ตใจและส งคมของครอบคร ว ม การ ให บร การท ค าน งถ งธรรมชาต ของเด ก อ กท งย งม การพ ฒนางานบร การบนฐานว ชาการและจากสภาพป ญหา และความต องการของช มชน ม การว จ ยและพ ฒนาเคร องม อในการค ดกรอง ประเม น และส งเสร มพ ฒนาการ เด กของประเทศไทย และม การหาค ามาตรฐานในเด กไทย ๒.๓ การตรวจเย ยมผลงานโดยสมาช กว ฒ สภาจ งหว ด เน องจากม ผ เสนอผลงานเข าร วมโครงการเป นจ านวนมาก ซ งส วนใหญ เป นผลงานจากต างจ งหว ด กว า ๕๐ จ งหว ด คณะกรรมการโครงการว ทยาศาสตร ส ความเป นเล ศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ว ฒ สภา ได พ จารณา และมอบหมายให สมาช กว ฒ สภาซ งเป นผ แทนประชาชนในแต ละจ งหว ดท ม ผ เสนอผลงานได ม ส วนร วม ในการตรวจเย ยมผลงานในจ งหว ดน น ๆ เพ อเสนอข อม ลเพ มเต มต อคณะอน กรรมการ เพ อประกอบการ พ จารณา โดยคณะกรรมการได ก าหนดหล กเกณฑ การพ จารณาผลงานเพ อให เป นมาตรฐานเด ยวก น

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย 1 นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย นท ขล บทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กร งเทพมหานคร ความส าค ญของยางพาราต อการพ ฒนาประเทศ ประเทศไทยเป นผ ผล ตยางธรรมชาต อ นด บหน งของโลก ม ศ กยภาพการผล ตมากกว า 2 ล านต น

More information

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น 2 ท ผ านมาประเทศไทยให ความส ำค ญก บการท องเท ยวเพ ยง ในแง เศรษฐก จเท าน น แต หลายคร งม ค ำถามเก ดข นว าช มชนในแต ละ แหล งท องเท ยวม

More information

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ คาแถลงนโยบาย ของ คณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ สารบ ญ ประกาศแต งต งนายกร ฐมนตร ก ประกาศแต งต งร ฐมนตร ข คาแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานในระด บบ ณฑ ตศ กษา โครงการว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาจ ตว ทยาช มชน ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เสนอ ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556 -ร าง- แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556 องค การบร หารส วนต าบลบางโรง อ าเภอคลองเข อน จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า **************** การจ ดท าแผนพ ฒนาสามป เป นการตระเตร ยมการด าเน นงานด านต างๆ

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

สร ปการส มมนาว ชาการ ปฏ ร ปเม อง

สร ปการส มมนาว ชาการ ปฏ ร ปเม อง สร ปการส มมนาว ชาการ ปฏ ร ปเม อง บนเส นทางการปฏ ร ปประเทศและการก าวส ประชาคมอาเซ ยน ว นอ งคารท 17 ม นาคม 2558 เวลา 08:30-15:30 น. ณ โรงแรมรามา การ เดนส กร งเทพฯ ร วมจ ดโดย สน บสน นโดย สร ปการส มมนาว ชาการ

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

รายงาสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ

รายงาสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ 1 รายงานสร ปผลการประช มส มมนาคร งท 1 ปฐมน เทศโครงการ การศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง นและผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายอ ดรร ถยา- 1. บทนา 1.1 ความเป นมาของโครงการ การทางพ เศษแห

More information

------------------------------

------------------------------ 1. หล กการและเหต ผล โครงการจ ดส มมนาเร อง การเป ดตลาดส นค าเกษตรภายใต เขตการค าเสร อาเซ ยน : ไทยควรเตร ยมพร อมอย างไร ------------------------------ เขตการค าเสร อาเซ ยน (ASEAN Free Trade Area:AFTA) ได

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

จ ดทาโดย นายธาน นทร ส วราภรณ สก ล รห ส ๕๐๖๙

จ ดทาโดย นายธาน นทร ส วราภรณ สก ล รห ส ๕๐๖๙ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง ผลกระทบต อระบบบร การส ขภาพจากการย ายถ นของ แรงงานอาเซ ยนเม อประเทศไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community): กรณ ศ กษาเคร อข าย บร การส ขภาพ เคร อข ายท

More information

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ.

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. ส วนของการประช มเช งปฏ บ ต การและการศ กษาด งานในหล กส ตรน าร อง ป 2553 บทท 1 บทน า ส าน กงาน ก.พ. ในฐานะองค

More information

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย การส มมนาเร อง " ว กฤตและโอกาสในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย " ซ งจ ดข น เม อว นท 21 ก นยายน 2542 ม จ ดประสงค เพ อน าเสนอรายงานสภาวะการศ

More information

การบร หารจ ดการทร พยากรป าไม ด น และน ำ อย างย งย น

การบร หารจ ดการทร พยากรป าไม ด น และน ำ อย างย งย น การบร หารจ ดการทร พยากรป าไม ด น และน ำ อย างย งย น xv การบร หารจ ดการทร พยากรป าไม ด น และน ำ อย างย งย น i รายงานผล โครงการพ ฒนาต ลาการศาลปกครอง ด านส งแวดล อม (Green Judges) ป ๒๕๕๕ : การบร หารจ ดการทร

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

ศ กยภาพองค กรปกครองส วนท องถ นในการจ ดการส งแวดล อม *

ศ กยภาพองค กรปกครองส วนท องถ นในการจ ดการส งแวดล อม * ศ กยภาพองค กรปกครองส วนท องถ นในการจ ดการส งแวดล อม * ** รศ.ดร. โสภาร ตน จาร สมบ ต บทค ดย อ น บต งแต การประกาศใช พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม พ.ศ. 2535 ท ประกาศให ม เขตควบค มมลพ ษ เพ อจ

More information

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1)

โครงการแบรนด ซ มเมอร แคมป ป ท 26 GAT ความค ดเช อมโยง (1) ส วนท 1...โดย อ.สาธร อ พ นว น (พ เต อ)...หน า 2-41 ส วนท 2...โดย อ.ว นชนะ หม นงาน...หน า 42-102 ส วนท 3...โดย นพ.เอกบ ตร แจววณ ชก ล (หมอแผน)...หน า 103-163 อ.นพฤทธ แจววณ ชก ล ส วนท 4 ช ดเก งข อสอบ...หน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ บทท หน า บทท 1 บทน า 1 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค การบร หารส วนต าบลฝาละม 2-7 บทท 3 การว

More information